Vnitřní řád školní druţiny Platnost od: Účinnost od: Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní řád školní druţiny Platnost od: Účinnost od: Základní škola, Vlašim, Březinská 1702"

Transkript

1 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Vnitřní řád školní druţiny Platnost od: Účinnost od: Základní škola, Vlašim, Březinská Základní ustanovení Tento vnitřní řád školní druţiny je vydáván v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb., v platném znění. Vnitřní řád školní druţiny je určen pro provoz školní druţiny při Základní škole, Vlašim, Březinská Školní druţina slouţí výchově, vzdělávání a rekreaci ţáků Základní školy, Vlašim, Březinská 1702 třídy ZŠ i třídy speciální. O přijetí ţáka do školní druţiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky, jejíţ součástí je písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a o způsobu odchodu ţáka z druţiny. Zásadním dokumentem, kterým se řídí činnost školní druţiny, je Školní vzdělávací program školní druţiny Základní školy, Vlašim, Březinská Podle něho poskytuje školní druţina přihlášeným ţákům školy zájmové vzdělávání a odpočinkový program. Pedagogičtí pracovníci ŠD vedou záznamy o účastnících a o činnosti školní druţiny v přehledu výchovně vzdělávací práce. Ţáci, kteří nejsou zapsáni k pravidelné účasti, jsou evidováni v docházkovém sešitě. Do školní druţiny jsou přijímáni ţáci podle předem stanovených kritérií. Kritéria: 1) Věk ţáci niţších ročníků a mladšího věku mají přednost před staršími ţáky 2) Sourozenci v případě, ţe školní druţinu navštěvuje jiţ jeden ze sourozenců, mají i další sourozenci přednost při přijetí k účasti na zájmovém vzdělávání 3) Dojíţdějící ţáci ţáci, kteří dojíţdějí z místa trvalého pobytu, mají nárok na přijetí přednostně 1.2 Doba a podmínky provozu školní druţiny Provozní doba druţiny: hod. Kapacita: 22 ţáci /účastníci zájmového vzdělávání Oddělení školní druţiny jsou rozdělena podle počtu zájemců a podle oboru vzdělávání v souladu s platnou legislativou Umístění školní druţiny: v prostoru školní druţiny v přízemí budovy vlevo, k dispozici je i speciální třída vedle školní druţiny (ST2). Na stejné chodbě se nachází i bezbariérové sociální zařízení Školní druţina je v provozu ve dnech školního vyučování, v ostatních dnech (v době školních prázdnin a v době volných dnů vyhlášených ředitelkou školy) pouze v případě zájmu projeveného zákonným zástupcem písemně a předem 1

2 1.3 Docházka ţáků Do školní druţiny jsou ţáci/účastníci zapsáni na základě řádně vyplněné přihlášky zákonného zástupce ţáka, kde je uveden rozvrh docházky ţáka a způsob jeho odchodu. V případě, ţe nastala změna (bydliště, číslo telefonu, změna rodinných poměrů apod.), je zákonný zástupce povinen tuto změnu ohlásit vedení školy. Odchylky od pravidelné docházky nebo způsobu odchodu sdělí zákonný zástupce písemně. Na jiný způsob ţádosti (telefonická či ústní) nereflektujeme. Předem známou nepřítomnost ţáka oznamují zákonní zástupci písemně. Odhlášení ze školní druţiny je moţné pouze písemně. Ředitel školy můţe rozhodnout o vyloučení ţáka ze školní druţiny v případech, kdy tento ţák soustavně nebo významným způsobem porušuje kázeň a pořádek, ohroţuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo dlouhodobě svévolně školní druţinu nenavštěvuje. Moţnost vyloučení ţáka/účastníka ze školní druţiny je i v případě, pokud ţák nebude navštěvovat školní druţinu déle, jak 14 dnů v měsíci a nebude řádně omluven Pokud zákonný zástupce nevyzvedne dítě ze školní druţiny do ukončení odpoledního provozu (14.30 hodin), bude informováno vedení školy a postupováno dle platných předpisů následujícím způsobem: Vychovatelka školní druţiny se bude snaţit kontaktovat zákonné zástupce a zjistit důvod opoţdění. Dále informuje vedení školy (ředitel, zástupce ředitele). Pokud se ani telefonicky nepodaří zajistit spojení se zákonnými zástupci, bude kontaktována Policie ČR a OSPOD. Na hlavních dveřích školy bude informace o tom, kde je dítě umístěno. 2. Práva a povinnosti ţáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky Práva ţáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která shromáţděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku. byla vyhlášena Valným 2.1 Práva ţáků: a) Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní druţinou. b) Na svobodu myšlení, projevu, shromaţďování, náboţenství, na odpočinek a dodrţování základních psychohygienických podmínek. c) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záleţitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemţ jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Ţák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy. Ţák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti. d) Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakoţ i na 2

3 svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají ţáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře. e) Ţáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na ţivot a práci ve zdravém ţivotním prostředí. f) Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého ţivota a poškozování pověsti a cti. g) Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní druţině. Pitný reţim je zajištěn ve školní jídelně, v odpoledních hodinách mají děti vlastní pití. V případě potřeby mohou pouţít kohoutkovou vodu. 2.2 Ţáci jsou povinni: a) Dodrţovat vnitřní řád školní druţiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni. b) Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní druţiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob. c) Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní druţiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo. d) Chodit do školní druţiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní druţinou. e) Zacházet s vybavením školní druţiny šetrně, udrţovat své místo i ostatní prostory školní druţiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením. f) Během vycházky a pobytu venku mají ţáci své oblečení a aktovky uloţené v šatně. g) Případný úraz je ţák povinný nahlásit vychovatelce ŠD ta zváţí situaci ţáka ošetří sama, zavolá rodiče, příp. lékařskou pomoc. 2.3 Ţákům se nedoporučuje: a) Nosit do školní druţiny cenné věci, peníze nechávat v odloţeném oděvu ani v aktovkách. b) Nosit do školní druţiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost ţáka nebo jiných osob. c) Pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby. 3

4 d) Před ukončením pobytu ve školní druţině z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany ţáků a) Ţáci zachází s vybavením školní druţiny šetrně. b) Místnost školní druţiny i své místo udrţují v čistotě a pořádku. c) Majetek školní druţiny chrání před poškozením. d) Majetek školní druţiny ţáci neodnáší domů. 3. Práva a povinnosti zákonných zástupců ţáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných zástupců ţáků s pedagogickými pracovníky a) O přijetí dítěte do školní druţiny rozhoduje ředitelka školy podle předem stanovených kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy v sekci Školní druţina a ve vestibulu školy. b) Na zápisním lístku zákonní zástupci stanoví dobu pobytu ţáka ve školní druţině. Odchod ţáka ze ŠD v jinou dobu, neţ je na zápisním lístku, je moţný pouze při předloţení písemné ţádosti zákonných zástupců s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde ţák sám nebo v doprovodu a podpisem zákonných zástupců. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není moţná. c) Pro vychovatelku je závazný odchod ţáka uvedený v zápisním lístku. Změny je nutné včas vţdy písemně oznámit. d) Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci ţáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení ţáka a na pravidelně uţívané léky. e) Při vyzvednutí dítěte ze školní druţiny pouţijí rodiče dítěte telefon u vchodu. Po telefonickém spojení s vychovatelkou a kontrole pomocí kamerového systému odchází dítě samostatně do šatny a pak s doprovodem domů. f) Na období prázdnin je rodičům nabízena moţnost pobytu dětí ve školní druţině. g) Veškeré připomínky k práci školní druţiny vyřizuje vedoucí vychovatelka nebo ředitelka školy. h) S tímto vnitřním řádem ŠD jsou zákonní zástupci i ţáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a zákonní zástupci svým podpisem souhlasí s jeho dodrţováním. 4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 4

5 a) Vychovatel přebírá ţáky od pedagogického pracovníka, který nad nimi dosud konal dohled v době oběda. b) Docházka přihlášených ţáků je povinná. Nepřítomnost ţáka zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce. c) Mimořádný odchod (na základě písemné ţádosti, která obsahuje datum, hodinu, zda jde ţák sám nebo v doprovodu a podpis) také zapíše a vyznačí hodinu odchodu. Ţádosti zakládá. d) Stane-li se účastník činnosti ŠD obětí šikany je povinen okamţitě informovat vychovatelku ŠD. e) Mají-li rodiče nebo pedagogický pracovník podezření na šikanování dítěte, okamţitě informují ředitelku školy. Vychovatelka při výběru zaměstnání přihlíţí k fyziologickým potřebám dětí, počasí, jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu a moţnostem z něho plynoucím, můţe přihlédnout i k zájmu dětí a ţáků v oddělení. Vţdy však především vychází ze vzdělávacího programu školní druţiny a z jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů. Odchody ţáků ze školní druţiny Ţák odchází ze ŠD na základě: 1) zápisního lístku do ŠD / pravidelně / 2) jednorázové písemné ţádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu a podpisem zákonných zástupců. 5. Platba za školní druţinu Pobyt dítěte ve školní druţině je zdarma. Datum vydání: Mgr. Ilona Benešová ředitelka školy 5