Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadavatel: PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Buchenwaldská 9, Karlovy Vary Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění na dodání služby Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. v rámci projektu Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací Vypracovala: dne: Schválil: dne: Bc.Vrchlavská Jana PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. Ing.Luděk Šleis jednatel společnosti 1

2 OBSAH: 1. Všeobecné informace Identifikace zadavatele Název výběrového řízení Předmět výběrového řízení Financování projektu Popis obsahu vzdělávacího projektu Úvodní analýza firmy a nastavení procesu prodeje Manažerské vzdělávání Řídící dovednosti pro vedoucí prodejen a mistry Teoretické základy technologie výroby, skladování a distribuce masa pro střední management a kvalifikované výrobní dělníky Základní kurzy práce na PC Oprávněný uchazeč Způsob a termín uveřejnění výzvy k podání nabídky 6 2. Příprava a podání nabídky Jazyk nabídky Měna a ceny uváděné v nabídce Obchodní podmínky Místo a termíny konání předmětu výběrového řízení Obsah nabídky Platnost nabídky Podávání nabídek Další zadávací podmínky Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace 8 3. Vyhodnocení nabídek Otevírání obálek s nabídkami Přezkoumání nabídek Hodnocení nabídek Oznámení výsledku vyhodnocení nabídek 9 4. Uzavření smlouvy Další práva vyhrazena zadavatelem 10 2

3 1. Všeobecné informace 1.1. Identifikace zadavatele Název firmy: PRIMA Karlovy Vary, spol. s r.o. Sídlo firmy: Buchenwaldská 711/9, Karlovy Vary Stát: Česká republika IČO: DIČ: CZ Kontaktní osoba: Bc.Vrchlavská Jana Telefon: Fax: Internetové stránky: Název výběrového řízení Vzdělávání zaměstnanců společnosti PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o Předmět výběrového řízení Předmětem výběrového řízení je vzdělávání managementu a pracovníků společnosti PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. v oblasti manažerských, obchodních a komunikačních dovedností vč. počítačové gramotnosti Financování projektu Projekt je spolufinancován Evropskou unií a registrován pod CZ / /0005. Konečným příjemcem finančních zdrojů z EU je zadavatel PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o.. Pro financování projektu je zřízen samostatný účet. 3

4 1.5. Popis obsahu vzdělávacího projektu Úvodní analýza firmy Neustálý a stále se zvětšující tlak konkurence lze omezit získáním konkurenční výhody v kvalifikaci a dovednostech zaměstnanců, jejich schopnosti obsluhovat nejmodernější technologii, kvalitně řídit výrobu, optimálně prodávat a distribuovat produkty. Vedení společnosti provedlo průzkum kvalifikace, vzdělanostních a dovednostních předpokladů pro zkvalitnění práce a vyplynula jednoznačná potřeba proškolit zaměstnance v nejnovějších trendech technologie výroby, skladování a distribuce masa a také zvýšit jejich počítačovou gramotnost. Z pohledu organizační struktury společnosti je projekt navržen tak, aby zasáhl zaměstnance na všech úrovních řízení- vrcholový management, střední management, zaměstnance na nižších pozicích vč. produktové linie přímý prodejce a prodejce po telefonu manažerské vzdělávání Školení v oblasti řízení a komunikace vedení, delegování, koučování, motivace, firemn9 kultura, řešení konfliktů a zvládání agrese Rozsah: 14 školících dnů řídící dovednosti pro vedoucí prodejen a mistry Na této úrovni je zapotřebí se zaměřit na řídící a komunikační schopnosti mistrů a odborných pracovníků,umění motivace týmu, řešení konfliktních situací. Rozsah: 18 školících dnů teoretické základy technologie výroby, skladování a distribuce masa pro střední management a kvalifikované výrobní dělníky V této cílové skupině se jednoznačně projevila potřeba odborného vzdělávání v oblasti zpracování, výroby, skladování a distribuce masa a masných výrobků, platné legislativy, hygieny práce, značení, trvanlivost, reklamační lhůty atd. Rozsah : 18 školících dnů 4

5 Základní kurzy práce na PC MS Word pro začátečníky i mírně pokročilé Rozsah: 3 školící cykly MS Excel pro začátečníky i mírně pokročilé Rozsah: 3 školící cykly MS Outlook pro začátečníky i mírně pokročilé Rozsah: 3 školící cykly 1.6. Oprávněný uchazeč Uchazečem se rozumí dodavatel, který ve stanovené době tedy do do 8,00hod. podá pouze jednu nabídku. základní kritéria - prokázaní oprávnění k podnikání, vč.předložení výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší než 90 dnů, máli v ní být uchazeč nebo zájemce zapsán podle zvláštních právních předpisů, oprávnění k podnikání může uchazeč nebo zájemce doložit ve stejnopise nebo úředně ověřené kopii všeobecná kritéria: - uchazeč není v likvidaci - proti uchazeči nebyl v uplynulých 3 letech prohlášen konkurs nebo konkurs nebyl zrušen pro nedostatek majetku - uchazeč neeviduje žádné daňové závazky po splatnosti vůči státu - uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin - uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, s výjimkou případu,kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není prodlení se splácením splátek. Tato kritéria doloží uchazeč čestným prohlášením, případně jiným odpovídajícím dokladem 5

6 kvalifikační kritéria: - vlastnictví živnostenského oprávnění pro školící a rekvalifikační činnost v oblasti lidských zdrojů a kopii dokladu o registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR - osvědčení o vzdělání a profesní kvalifikaci osob, které jsou odpovědné za poskytnutí služeb - seznam referenčních zakázek podobných požadované realizaci v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu,doby plnění a jména kontaktu osoby schopné poskytnout referenci - opatření k zabezpečení jakosti - doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání Zadavatel může vyloučit uchazeče, který nesplňuje tato stanovená kritéria Způsob a termín uveřejnění výzvy k podání nabídky Výzva k podání nabídky bude uveřejněna na oficiálních internetových stránkách ESF ČR (www.esfcr.cz), na stránkách žadatele (primakv.cz), zkrácená verze v denním tisku s odvoláním na webové stránky žadatele. 2. Příprava a podání nabídky 2.1. Jazyk nabídky Uchazeč předloží nabídku v jazyce českém Měna a ceny uváděné v nabídce Uchazeč stanoví nabídkovou cenu podle členění zakázky a za celé plnění zakázky. V nabídkové ceně musí být uvedena cena za předmět plnění bez DPH a vč. DPH. Nabídková cena bude definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky.limitní cena dodávky služeb činí ,-Kč bez DPH. 6

7 2.3. Platební podmínky Zadavatel se zavazuje uhradit cenu ve splátkách na základě dílčích faktur vystavených vítězným uchazečem. Minimální fakturační období je 1 měsíc. Součástí faktur bude výkaz provedené práce. Faktury budou zadavateli zaslány ve dvou vyhotoveních. Splatnost faktur bude 30 dnů od data vystavení Místo a termíny konání předmětu výběrového řízení Místo: Karlovarský kraj Začátek realizace je stanoven na červen 2006 a ukončení se předpokládá v 10/2007 r r modul I. X X X X X X X II. X X X X X X III. X X X X X X IV.WORD X X IV.EXCELL X IV.OUTLOOK X Výše uvedené termíny je možno po dohodě obou stran upravit Obsah nabídky Každá podaná nabídka musí obsahovat: Návrh řešení předmětu výběrového řízení vč.popisu zajištění realizace dle navrhovaného řešení - Cíle vzdělávacího projektu - Cíle jednotlivých vzdělávacích aktivit - Obsah jednotlivých vzdělávacích aktivit - Časové dotace jednotlivých vzdělávacích aktivit ve dnech - Použité metodiky pro jednotlivé typy vzdělávacích aktivit Podrobný rozpočet zakázky Potvrzeného dodržení harmonogramu zakázky Návrh smlouvy s uvedením cenových a platebních podmínek 7

8 2.6. Platnost nabídky Uchazeč je vázán svou nabídkou do ukončení realizace projektu Podávání nabídek Nabídky budou doručeny nejpozději do do 8,00 hod.budou v písemné podobě, v uzavřené obálce, která bude označena poznámkou NEOTVÍRAT!, názvem výběrového řízení a rovněž bude označena adresou uchazeče pro případ vrácení této nabídky. Nabídky budou doručeny na adresu společnosti PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o., Buchenwaldská 9, Karlovy Vary Další zadávací podmínky Zadavatel má právo na provedení kontroly v sídle uchazeče:možnost ověření dokladů souvisejících s realizací zakázky po dobu 10 ti let od ukončení realizace zakázky. Uchazeč má možnost předložit nabídku společně s dalšími realizátory do výše 20% rozpočtu zakázky Dodavatel má povinnost provádět publicitu dle požadavků OPRLZ ESF. Uchazeč vypracuje návrh výuky vč. Časového harmonogramu s přihlédnutím k výše uvedeným termínům a okruhům.součástí předložené nabídky musí být i způsob ověřování znalostí a zpětné vazby směrem k zadavateli. Každý uchazeč v rámci své nabídky předloží rozpočet se specifikací cen. Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče Vysvětlování a doplnění zadávací dokumentace Uchazeč má právo na podání vysvětlení k zadávací dokumentaci, které je možno poskytnout telefonicky či em. Požadavek na dodatečné informace lze podat nejpozději do 5ti dnů před ukončením lhůty pro dodání nabídek. Kontaktní osoba: Bc.Jana Vrchlavská Telefon: ,

9 3. Vyhodnocení nabídek 3.1. Otevírání obálek s nabídkami Všechny nabídky doručené do nejpozději do 8,00 hod budou otevřeny v 9,00 hod. Obálky, které budou převzaty po uplynutí lhůty nebudou otvírány a budou bezodkladně vráceny uchazeči. Doručené obálky budou zadavatelem evidovány a budou jim přidělena evidenční čísla Přezkoumání nabídek Hodnotící komise, jmenovaná jednatelem společnosti PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. přezkoumá jednotlivé nabídky, zda-li splňují formální požadavky.v případě, že nabídka některý z formálních požadavků nebude splňovat, bude bezodkladně vyřazena a vrácena uchazeči s písemným oznámením o této skutečnosti Hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny dle následujících kritérií: kvalita nabízených služeb váha 40 % měřitelnost dosažení vzdělávacích cílů a efektu,zpětná vazba váha 25 % cena služeb váha 20 % kvalifikace a zkušenosti s firemním vzděláváním váha 10 % doložitelná znalost problematiky ESF váha 5 % složení hodnotící komise:; Ing. Luděk Šleis Ing. Petr Bílek Bc.Jana Vrchlavská 3.4. Oznámení výsledku vyhodnocení nabídek Zadavatel zašle neprodleně rozhodnutí o výsledku výběrového řízení všem uchazečům, pokud nebyli ze zadávacího řízení vyloučeni. 9

10 4. Uzavření smlouvy Zadavatel bezodkladně uzavře písemnou smlouvu s vybraným uchazečem, a to v souladu se zadáním a nabídkou. Zadavatel se dohodne s uchazečem na znění smlouvy a vybraný uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy tak, aby tato smlouva byla uzavřena do 7 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky. V případě, že vybraný uchazeč odmítne uzavřít se zadavatelem smlouvu, uzavře zadavatel smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí. 5. Další práva vyhrazená zadavatelem Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou zakázku, a to kdykoliv, i bez udání důvodu, až do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o návrhu smlouvy předložené vybraným uchazečem s tímto uchazečem a doplnit či upřesnit po dohodě konečné znění smlouvy. Uchazeči nesou veškeré náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení. Uchazeči i zadavatel jsou povinni zdržet se jednání, kterým by mohla být porušena transparentnost zadání zakázky, zásady stejného zacházení nebo princip nediskriminace uchazečů o zakázku. V Karlových Varech dne

11 11

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění vzdělávacích kurzů Název zakázky: Zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti IT dovedností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE. PPL CZ, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE 1 NÁZEV ZAKÁZKY Jazykové vzdělávání zaměstnanců společnosti PPL CZ s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Více

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility

Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Zajištění zapůjčení ( operativní leasing ) osobních vozidel typu combi (6 kusů) pro realizaci projektu Regionální centra pomoci a mobility Číslo: CZ.04.1.03/1.1.15.3/0046 Název programu: (JPD 3, OP RLZ,

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

CZ.043.07/3.1.01.1/0144

CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská vypisuje výběrové řízení na dodávku služby zajištění překladů pro projekt CZ.043.07/3.1.01.1/0144 Inovace studijního programu, rozšíření studijních

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Zajištění a realizace rekvalifikačních kurzů Pracovník v sociálních službách Pracovník obchodu a služeb Účetnictví s využitím výpočetní techniky Mzdové účetnictví Webdesigner

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o.

Služba. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost CZ.1.04/1.1.02/23.00476. MPL Trading spol. s r.o. Zadávací dokumentace Úvodní informace Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit Služba Datum vyhlášení zakázky: 10.9. 2009

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více