Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I."

Transkript

1 Číslo 1 Květen 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod Analýza nejčastějších příčin vzniku škod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost Tento materiál si klade za cíl informovat Vás o nûkter ch novinkách t kajících se poji Èovnictví. Mûl by mít také za úkol zodpovûdût Vám dotazy, které Vás trápí. Pfiivítáme jakékoliv námûty, dotazy nebo pfiipomínky k tomuto materiálu. V tomto ãísle Vám pfiiná íme anal zu nejãastûj ích pfiíãin vzniku kodních události, aktuální informace v poji Èovnictní a na závûr pár zajímavostí o spoleãnosti SATUM CZECH s.r.o. Ing. Roman Horváth v konn fieditel Obsah Úvod Analýza nejčastějších příčin vzniku škod Aktuální informace z pojišťovnictví Aktuální informace o Nabídka služeb společnosti Garanti odbornosti pro likvidaci spoleãnosti provedli anal zu kodních události, a to od nejãastûj ích a nejpodstatnûj ích kod k tûm nejmen ím a ménû ãast m: I. Obecné Pfii sjednávání kontraktû, smluv a objednávek v pfiepravû zboïí není dobré spoléhat, Ïe v e probûhne dle pfiedem smluven ch dohod. Proto je dûleïité uãinit konkrétní zápis ãi písemné znûní v pfiedmûtné smlouvû, a to i o nejmen ích podrobnostech jako napfiíklad: kontaktních osobách povûfien ch jednat za smluvní strany, dávat pokyny, dispozice, rozhodovat o neshodách dokladech dûleïit ch pro dan smluvní vztah, k pfiepravû, tranzitu pod celním dohledem, o pûvodu zboïí, nabytí vlastnictví zpûsobu balení pro rûzné druhy pfieprav, oznaãování zásilky manipulaãními znaãkami, chránûní proti sesunutí, vlhkosti, krádeïi fie ení reklamace, kody, zpûsob dokladování, zápisy, nákresy, fotodokumentace, likvidace po kozeného zboïí fie ení návrhû eliminující neshody, kody, ztráty 2. Mezinárodní silniční nákladní doprava V mezinárodní nákladní dopravû pfii vyplàování listu CMR a dopisování v hrad je dûleïité dávat si pozor na tyto zásadní chyby: pfiesné, nezamûnitelné oznaãení místa nakládky, vykládky, které ãasto neb vá shodné s adresou odesílatele, pfiíjemce. S tím souvisí i pfiipojené doklady a dispozice, napfiíklad kontaktní osoba pfiíjemce s mobilním telefonním ãíslem, zpûsobem pfiedání, které by mûly b t vyznaãeny v listu CMR a potvrzen podpisem fiidiãe ( kolonka 5) neuvádí se skuteãn smluvní vztah dopravce a poddopravce i bez skuteãnosti, Ïe list CMR je tûmito kolonkami opatfien (16, 17) chybné oznaãování zásilky v kolonkách 6, 7, 8, 9 kdy následné jsou doplàkové a dopravce za nû neodpovídá. Dle tûchto údajû, které musí b t kontrolovatelné, pfiebírá fiidiã zásilku k pfiepravû. Jak koli rozdíl, pokud není sjednána náprava, musí vyznaãit v hradou do kolonky18 struãnû, konkrétnû, nezamûnitelnû v matefiském jazyce. To znamená, Ïe ne podle váhy, ale podle ucelen ch jednotek, ani ne na kartony zafoliované, pfiepáskované na paletû. V pfiípadû, Ïe pfiíjemce dle tûchto údajû zásilku nepfievezme, ztratí moïnost uplatnûní kody, ztráty. Tvrzení, Ïe po pfieváïení zásilky chybí napfi kg brambor a na poãet pytlû, nebo palet zásilka nebyla kontrolována, je reklamace neoprávnûná. ménû chyb se vyskytuje v potvrzení nakládky odesílatelem a zejména potvrzení vykládky pfiíjemcem kolonka 24 s pfiípadnou v hradou o kodû a odkazem na zápis o kodû s konkretizací po kozeného zboïí a rozsahu kody, pfiípadnû pfiíãinou viz. dále v chybách ZÁPISU O KODù 1

2 dále se nenechávají potvrzovat dispozice dané odesílatelem, zadavatelem pfiepravy v prûbûhu pfiepravy aï do doruãení. Odvolávání se na telefonick rozhovor je v pfiípadû sporû nedokladovatelné. 3. Vnitrostátní doprava U vnitrostátních pfieprav se zapomíná na dosud platnou vyhlá ku 133/64 Sb., která fie í pfiepravní systémy, odpovûdnost dopravce, odesílatele, pfiíjemce, manipulaãní znaky, oprávnûnost nárokû, zápisy o vznikl ch kodách, kde dochází k zásadním chybám a rozporûm: nejúãinnûj í se osvûdãil zpracovan formuláfi, kter má k dispozici fiidiã soustfiedit se na identifikaãní údaje k dané pfiepravû a zejména k po kozenému zboïí, a to kter druh, znaãka, kde bylo zboïí umístûno a zejména pak zpûsob balení a po kození tohoto balení. V pfiípadû, Ïe zásilka byla zji tûna po kozená za neporu en m obalem, je reklamace vûãi dopravci neoprávnûná a zápis o tom je dûkazem, Ïe nedo lo k po kození bûhem pfiepravy, kdy se velice ãasto bojíme takov to zápis sepsat a potvrdit. mimo pfiesn zápis o po kození, rozsahu po kození (v jaké délce, mnoïství, hloubce apod.) je nutno ãasto uãinit i jednoduch schématick nákres, napfi. jak a kde na vozidle byla zásilka nalezena; posuv ve smûru jízdy vozidla do stran apod.; fotodokumentaci, kdy nelze snímky posoudit na místû, napfi. digitální fotoaparát, se na tuto dokumentaci vyloïenû nespoléhat, velice ãasto po vyvolání snímku není koda zfietelná jak mi znaãkami byla zásilka opatfiena a zda tyto jsou uvedeny v pfiepravních dokladech (zpûsob manipulace, vlhko kodí, kfiehké apod.) na tyto údaje se v nejvût í mífie zapomíná. zápis musí b t tak zfieteln, Ïe následné vyãíslení kody by nemûlo ãinit problémy nespoléhat se na to, Ïe zápis provede, nebo provedl inspektor poji Èovny, jak jiï bylo uvedeno ukládá to citovaná vyhlá ka a je to jedin vûrohodn doklad pro uplatnûní reklamace 4. Majetek Jedním z podstatn ch problémû je nedodrïování pojistn ch podmínek. Spoléhá se pfiedev ím na pojistnou smlouvu, kdy nejsou napfi. po opravû opatfieny dvefie pfiíslu n m typem zámku; vnitrofiremní pfiedpisy nejsou dobfie propracovány nebo se obchází; klíãe jsou schovávány pod rohoïky, nekontroluje se vstup a pohyb nepovolan ch osob; nekontroluje se funkãnost a fyzick stav hasících pfiístrojû; vefiejnost není prokazatelnû pouãena o provozních podmínkách dané spoleãnosti podnikající s vefiejností (napfi. sportovní haly, nemocnice apod.) Mimo tyto specifické vûci se zapomíná stejnû jako v pfiedchozích profesích na: okamïit zápis o kodû, úrazu, s konkrétním popisem situace, rozsahu po kození, ublíïení na zdraví, provedení nákresu, fotodokumentace, potvrzení zápisu nestrannou osobou, svûdkem dále se zapomíná na úkony, které minimalizují kodu, vãetnû pfiíslu n ch dokladû, faktury identické se zápisem kody, napfiíklad o likvidaci na skládku, náhradním plnûní Tento v ãet nejãastûj ích pfiíãin vzniku kod pfiedkládáme pro Va í informovanost, kdy je na Va em zváïení, zda své zamûstnance pûsobící v dané problematice budete informovat, nebo zvolíte formu pro kolení na konkrétních pfiíkladech, které Vám tímto nabízíme a doporuãujeme. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z POJIŠŤOVNICTVÍ Pfielom roku 2002 a 2003 pfiinesl na pojistn trh v âr podstatné zv ení pojistn ch sazeb, jenï je vyvoláno celosvûtov m zdraïením Ïivelních a katastrofick ch rizik u zahraniãních zajistitelû. Vzhledem k této situaci se stále více projevuje prospû nost poji Èovacího makléfie, kter je schopen se na pojistném trhu orientovat a mûïe velmi operativnû umístit riziko k pojistiteli, kter klientovi nabídne v hodnûj í podmínky, a to nejen s ohledem na cenu, ale i na kvalitu nabízené pojistné ochrany. Následující informace, jsou pfievzat mi aktuálními tiskov mi zprávami z ãesk ch a zahraniãních deníkû: Růst propojištění v ČR Poji Èovnictví opût rostlo více neï celá ekonomika. Obãané a firmy utratili v loàském roce za nejrûznûj í druhy poji tûní témûfi 89,5 miliardy korun, tedy o 13 procent více neï rok pfiedtím. Poji Èovnictví tak ve svém rûstu opût pfiekonalo celou ekonomiku, která i pfies revizi údajû zahraniãního obchodu vzrostla pfiibliïnû o 2,5 procenta. PfiedbûÏné údaje o hospodafiení poskytla âeská asociace poji Èoven. NeÏivotní poji tûní zaznamenalo nárûst 8,6 procenta a Ïivotní 21 procent. Pro leto ní rok pfiedpokládáme, Ïe dojde ke sblíïení dynamiky Ïivotního i neïivotního poji tûní, fiekl Marek Vích z Kooperativy. DÛvodem bude podle nûj zv ení sazeb majetkového poji tûní, ke kterému do lo v dûsledku loàsk ch katastrofálních povodní a dramatickému rûstu cen na mezinárodním zajistném trhu. Rozdûlení trhu se Ïádn m podstatn m zpûsobem nezmûnilo. VÛdãí postavení zaujímá âeská poji Èovna, které obãané a firmy svûfiili pfies 37 procent v ech v dajû za pojistky, tedy pfies 33 miliard 2

3 korun. Postavení druhé nejvût í poji Èovny si upevnila Kooperativa, která vybrala na pojistkách pfies 16,5 miliardy korun. To je o tfii miliardy více neï rok pfiedtím. K tomu jí pomohlo pfievzetí klientû havarijního poji tûní a povinného ruãení od Komerãní poji Èovny a silná expanze do Ïivotního poji tûní. Poji Èovací trojkou na domácím trhu je nadále Allianz s pojistn m za loàsk rok 7,7 miliardy korun. Tyto tfii poji Èovny ovládají více neï 64 procent trhu. Nejvût í skok mezi velk mi poji Èovnami zaznamenala Poji Èovna âeské spofiitelny, a to zejména v Ïivotním poji tûní. Bûhem loàsk ch dvanácti mûsícû zv ila pfiedepsané pojistné o 2,5 miliardy korun, coï znamená témûfi polovinu celkového pfiírûstku v tomto druhu poji tûní. VyuÏila pfiitom ru ení anonymních vkladních kníïek a nabídla lidem vyuïití tûchto prostfiedkû k zaloïení Ïivotního poji tûní. Dostala se tak ze esté na ãtvrtou pozici. V poji Èovnách bylo vloni zamûstnáno pfies 15 tisíc zamûstnancû a spolupracovalo s nimi více neï 27,5 tisíce poji Èovacích agentû. Jedinou zbankrotovanou poji Èovnou byla vloni Certusia, která obhospodafiovala asi 6,5 tisíce smluv. Allianz - první ztráta v historii pojišťovny Ztrátu 1,2 miliardy eur utrpûla loni nûmecká poji Èovna Allianz. Jde o vûbec první roãní ztrátu v historii firmy. Je tû v roce 2001 se pfiitom mohla pochlubit ziskem 1,6 miliardy. Zvefiejnûní zprávy srazilo firemní akcie na burze ve Frankfurtu o více neï est procent, od ledna jejich cena klesla témûfi o tfietinu. V posledním ãtvrtletí Allianz vykázala ãistou ztrátu 243 miliónû eur. Jde proti pfiedchozímu ãtvrtletí, kdy hospodafiila se ztrátou 2,49 miliardy o daleko lep í v sledek, slibnou zprávu v ak kalí skuteãnost, Ïe poslední kvartál 2001 pfiinesl zisk 304 miliónû. Poji Èovna loni musela odepsat investice do akcií za zhruba 5,5 miliardy eur, vynaloïit obrovské prostfiedky na plnûní ze kod zpûsoben ch loàsk mi niãiv mi povodnûmi ve stfiední Evropû, pfiedev ím ji v ak finanãnû dusila dcefiiná Dresdner Bank, jiï s velkou slávou pfievzala v roce Právû kvûli jejím hlubok m ztrátám zaïila nejhor í rok pováleãné éry. Aãkoli napfiíklad analytik Carsten Zielke ze spoleãnosti WestLB Panmure podle BBC oznaãil finanãní v sledky nejvût í evropské poji Èovny jako katastrofu, éf Allianz Henning Schulte-Noelle zûstává optimistou. LoÀsk rok byl pro nás patn, ale v Ïádném pfiípadû promarnûn. V posledních mûsících jsme uspûli pfii vytvofiení nûkolika dûleïit ch krokû ke zv ení hodnoty spoleãnosti, fiekl. Dodal, Ïe firma jiï dosáhla dna propasti. Allianz se nyní rozhodla vydat s vysokou slevou emisi nov ch akcií. Vedení firmy totiï rozhodlo, Ïe se vydá na trh aï pro pût miliard eur. Z této ãástky má pfiitom podle âtk 3,5 miliardy aï 4,0 miliardy tvofiit emise nov ch akcií. Jak uvedla agentura Reuters, hodlá se rovnûï ãásteãnû stáhnout ze zaji Èovny Munich Re. Za pûldruhého mûsíce má po odcházejícím Schulte-Noellovi pfievzít kormidlo Allianz Michael Diekmann. Podle analytikû mu v ak není co závidût. Pokud trhy zûstanou na nynûj í úrovni nebo zpevní, pak to bude v pohodû. JestliÏe se ov em situace v Perském zálivu nebude vyvíjet dobfie ãi pokud dojde k teroristickému útoku nebo nûãemu podobnému a trhy propadnou o deset patnáct procent, budou v maléru, fiekl na adresu Allianz jeden z analytikû citovan Reuters. Mezinárodní agentura Standard & Poor s sníïila rating finanãní síly Allianz na stupeà AA minus z pfiedchozího AA. Rating krátkodob ch závazkû ponechala na stupni A1 plus. Nový zákon o pojišťovnictví Vláda premiéra pidly schválila balíãek zákonû o poji Èovnictví, kter sbliïuje legislativu v této oblasti s právem v Evropské unii. Za cíl má také lépe chránit spotfiebitele. Navrhované zákony napfiíklad u poji tûní majetku zpfiísní lhûty poji Èoven pro vyfiízení pojistn ch událostí. Nová právní úprava poji Èovnám ukládá silnou informaãní povinnost vûãi zájemcûm o poji tûní. Zákon vytvofií rámec pro to, aby vztahy byly co nejjasnûj í a sporû z poji tûní bylo co nejménû, fiekl mluvãí Allianz Milan KáÀa. Klient bude mít právo na podrobné informace o poji tûní vãetnû zpûsobu v poãtu pojistného, krat í lhûty v ak budou platit pro zánik poji tûní pro neplacení pojistného, dodal. Návrh zákona o pojistné smlouvû má za cíl zjednodu it pfiístup vefiejnosti k právu. Dosavadní znûní obãanského zákoníku totiï neodpovídá nov m podmínkám pojistného trhu. Nedostateãná obecná právní úprava se nyní nahrazuje "tvûrãí iniciativou" poji Èoven odráïející se v jejich individuálních podmínkách, konstatovalo ministerstvo financí. Návrh novely zákona o poji Èovnictví ustavuje vznik dozorãího orgánu, kter je odpovûdn za finanãní stabilitu poji Èoven s ohledem na jejich ãinnost v zemích EU. Zavr í se tak pfiechod soukromého poji Èovnictví k tzv. jednotnému evropskému pasu, kter poji Èovnám umoïní vykonávat ãinnost ve v ech zemích unie. Pro zahájení ãinnosti v jiné ãlenské zemi EU pak tuzemsk m poji Èovnám postaãí oznamovací povinnost. Samostatn úfiad by mûl b t politicky nezávisl. Dosud dohled nad poji Èovnami a penzijními fondy vykonával úfiad pûsobící v rámci MF. Návrh zákona o poji Èovacích zprostfiedkovatelích a samostatn ch likvidátorech stanoví pro provozování tûchto ãinností registraci a podmínky, které mají smûfiovat ke zv ení ochrany spotfiebitelû. Tato právní úprava bude vyjmuta ze zákona o poji Èovnictví, protoïe se t ká zhruba zprostfiedkovatelû a pfiedpokládá se v této oblasti dynamick rozvoj, uvedlo MF. 3

4 Jednou z povinností zprostfiedkovatelû poji tûní a likvidátorû bude zachování mlãenlivosti o v ech skuteãnostech, které se dozvûdûli pfii své ãinnosti. PfiedloÏen návrh ukládá téï sankce pro pfiípad poru ení tûchto povinností. Návrh novely zákona o poji tûní odpovûdnosti z provozu vozidla umoïní pfiekonání rozdílû pfii fie ení v ech problémû po kozen ch ze zemí EU, ktefií uplatàují nárok na náhradu v âr. Poji Èovny také budou muset jmenovat své kodní zástupce v zemích unie, v nichï pûsobí. Vliv události ze dne 11. září na pojistný trh Od teroristick ch útokû na Svûtové obchodní centrum uplynul uï více jak jeden rok. UpfiesÀují se odhady materiálních kod a je také jasno, jaká hospodáfiská odvûtví utrpûla nejvût í ztráty. K tûm, kdo zaznamenal nejvût í kody, se fiadí i poji Èovny. Rok 2001 byl pro nû tím nejhor ím v historii. Problémem v tomto ohledu je trojnásobn dopad události. Za prvé se jedná o nejvût í pojistnou událost vûbec, jejíï v e se odhaduje na 40 aï 60 miliard dolarû. Poji Èovny jsou také nejvût ími institucionálnimi investory na akciov ch trzích a pfii ly o miliardy dolarû díky propadûm na svûtov ch trzích. Do tfietice se poji Èovny musí vyrovnat s propadem vlastních akcií. Pokud seãteme v echny v e uvedené faktory, zjistíme ãástku dosahující 100 miliard dolarû. Velikost ztrát je mnohem vût í, neï by si pojistn trh kdy pfiedstavoval. Vzhledem k vysokému poãtu neznám ch nebude moïno upfiesnit celkov dopad tohoto ne tûstí je tû nûkolik dal ích let. Odhalení pfiesn ch a kompletních údajû je nutnou podmínkou k tomu, aby poji Èovací odvûtví mohlo sv m akcionáfiûm poskytnout vysvûtlení souãasné i budoucí situace. Podstatn m vlivem událostí 11. záfií je také to, Ïe vedly k okamïitému pfiehodnocení rizik zejména u leteckého a prûmyslového poji tûní. Je tû v prûbûhu 90. let se v echny velké poji Èovny snaïily získat co nejvût í podíl na trhu pomocí nízk ch sazeb. Situace u sazeb poji tûní prûmyslu a podnikatelû byla v minulosti negativnû ovlivnûna cenov m dumpingem. Díky dohledu zaji Èoven tak dnes vût inou není moïné dumpingov ch cen ve vût í mífie vyuïít. Klient, kter upfiednostàuje nízkou cenu pfied kvalitou a rozsahem sluïeb, mûïe b t zdrojem ztrát pro poji Èovnu a sv m postojem pouze posouvá dan problém na pozdûj í období. Zv ení ceny pojistného, které musí nevyhnutelnû následovat, pak vût inou vede klienta ke zmûnû pojistitele, kde se situace opakuje. AÏ teroristické útoky ukázaly, jak moc je ekonomika propojená. Ztráty poji Èoven se pak pfiená ejí dál na zaji Èovny, které zvy ují ceny sluïeb, coï se zpûtnû promítá do cen pojistného. Zaji Èovny tak tlaãí na poji Èovny k reálnûj ímu oceàování rizik a postupnému narovnávání nízk ch sazeb. Zaji Èovny také odmítají poji Èovnám poskytovat krytí následkû pfiípadn ch teroristick ch rizik. DÛvodem je to, Ïe absorbovali vût inu nákladû kod z 11. záfií 2001 a nemají Ïádn stimul k pfiijetí takového druhu rizika. Válka v Iráku a pojištění kody na Ïivotech a zdraví v souvislosti s válkou v Iráku poji Èovny v rámci bûïn ch pojistek neproplatí. Nûkteré ústavy ale nabízejí speciální produkty i pro tyto pfiípady. "V cenû pojistky je ov em zohlednûno vysoké riziko," fiekl Marek Vích z Kooperativy. Napfiíklad âsob Poji Èovna proplácí kody na Ïivotech z Ïivotního poji tûní pouze v pfiípadû, Ïe je âeská republika úãastníkem konfliktu. V souãasnosti uzavírání nov ch pojistek nijak neomezujeme, sdûlila mluvãí Katefiina Hamerská. Speciální Ïivotní pojistky si mohou sjednat lidé, ktefií se chystají do oblasti konfliktû, napfi. u poji Èovny Aviva. U této firmy jsou poji tûni napfiíklad i váleãní reportéfii HN, a to na ãástku dvou miliónû korun. Zku enosti se speciálními pojistkami pro úãastníky vojensk ch i mírov ch misí pfiipou tí i Kooperativa. Domácí jedniãka âeská poji Èovna podobn produkt nenabízí. Zájemce o Ïivotní pojistku, kter se chce pohybovat v oblasti bojû, musí poãítat s pojistn m v fiádu desítek tisíc korun. âeské vojáky, ktefií nyní slouïí v Perském zálivu, v ak armáda nepojistila. Je záleïitostí kaïdého jednotlivce, zda si sám sjednal Ïivotní poji tûní u nûkteré z poji Èoven, fiekla mluvãí Ministerstva obrany Jana Jelínková. Rodiny padl ch vojákû by ov em nezûstaly bez prostfiedkû. Finanãní od kodnûní jim totiï pfiiznává zákon o vojácích z povolání. Pokud ale vojáci, novináfii, diplomaté ãi turisté, ktefií se nyní pohybují v oblasti váleãného konfliktu na Stfiedním v chodû, mají jen bûïné smlouvy, nemusejí se doãkat proplacení sv ch Ïivotních, úrazov ch a cestovních pojistek. Podobnû jako obdobné ústavy ve svûtû i domácí poji Èovny mají obecnû kody zpûsobené válkou nebo pfii obãansk ch nepokojích v tzv. v lukách. To znamená, Ïe na tato rizika se pojistka nevztahuje. Rozdíl je pouze v tom, Ïe obãansk ch nepokojû se musí po kozen aktivnû zúãastnit, aby do lo ke krácení nebo odmítnutí proplacení pojistky, zatímco v luky na váleãné situace platí, i kdyï se poji tûn do ohniska bojû dostane náhodou. Jedná-li se v pfiípadû úmrtí o Ïivotní poji tûní kapitálové, vyplatí se oprávnûn m osobám pouze vzniklá rezerva, nikoli pojistná ãástka na tu stejnû jako v poji tûní léãebn ch v loh nemá klient nárok, uvedl Vích. VÏdy záleïí na posouzení konkrétních okolností. Jak pfiipomíná Katefiina Piro z poji Èovny Allianz, není dûvod, aby poji Èovna nevyplatila kody, které s válkou nesouvisejí (úraz, infarkt...) 4

5 Poji Èovna ve váleãné oblasti nemûïe zaruãit odpovídající kvalitu asistenãního zásahu. Do tûchto oblastí je obtíïné se dovolat a je prakticky nemoïné zajistit repatriaci klienta, sdûlila Piro. Česká pojišťovna a.s. a nový produkt Nov produkt Ïivotního poji tûní nabízí pod názvem Dynamik od poãátku bfiezna âeská poji Èovna. Je charakteristick tím, Ïe parametry poji tûní lze mûnit v jeho prûbûhu podle aktuálních potfieb klienta. Informovali o tom ve stfiedu v Praze pfiedstavitelé âeské poji Èovny. Klient mûïe podle momentální situace sniïovat nebo zvy ovat pojistné (kolik platí) a pojistnou ãástku (v i plnûní v pfiípadû pojistné události). MÛÏe ru it a dodateãnû sjednávat rûzná volitelná poji tûní a mûnit jejich podmínky. Poji Èovna vychází z toho, Ïe mlad í lidé, ktefií mají ãasto hypotéku a jiné dluhy, potfiebují mnohdy silnûj í pojistné krytí rizik a ménû spofiit. Naproti tomu star ím lidem, ktefií jiï mají zaji tûné dûti, se zase zpravidla hodí, kdyï jde maximum penûz na spofiení. Poji tûní je daàovû uznatelné, z daní si lze odeãíst aï ,- Kã roãnû. V pfiípadû smrti poji tûného dojde k v platû sjednané ãástky a kapitálové hodnoty, tedy vãetnû spofiící ãásti. Produkt umoïàuje upravit pojistné tehdy, kdyï klient pfiijde o práci, a v pfiípadû váïnûj ích finanãních potíïí urãitou dobu neplatit vûbec nic. Klient si také mûïe vybrat ãást penûz pfii mimofiádné události. Podstatné zdražení průmyslového pojištění Podniky, které budou letos prûbûïnû obnovovat svá poji tûní, ãeká nepfiíjemné pfiekvapení. Pokud se totiï budou chtít pojistit proti povodni, vichfiici ãi zemûtfiesení, zaplatí aï nûkolikanásobek toho, co v minul ch letech. V tom hor ím pfiípadû se v ak firma dozví, Ïe její riziko je nepojistitelné. U velk ch prûmyslov ch poji tûní záleïí na individuálním posouzení rizika zahraniãním partnerem poji Èovny a na ãástce, na kterou chce b t firma poji tûna. Klíãov m faktorem pro zv ení sazeb je to, Ïe zaji Èovny vylouãily katastrofická rizika z proporãních smluv, takïe je nutné kupovat toto krytí zvlá È. Poslední slovo má zaji Èovna. K obrovskému zdraïení poji tûní prûmyslov ch rizik do lo na základû opakujících se pfiírodních katastrof a pomûrnû nízk ch cen tûchto sluïeb na domácím trhu. Poji Èovny jsou nyní nuceny kaïd vût í obchod v této oblasti konzultovat se sv m zajistitelem, kter v koneãné fázi fiekne ano, ãi ne, a za kolik. U prûmyslového poji tûní zajistitelé velmi peãlivû posuzují rizikovost pfiedloïen ch návrhû pojistek. âím rizikovûj í v roba, jako petrochemie, chemie, produkce tûkav ch a hofilav ch látek, tím vy í sazby poji tûní. âasto se mûïe stát, Ïe pro urãité riziko nebude moïné sehnat zaji tûní a poji Èovna podnik nepojistí. Česká podnikatelská pojišťovna a.s. navýšila základní jmění âeská podnikatelská poji Èovna a.s. dne upsala novou emisi akcií v celkové ãástce ,- Kã, ãímï do lo k nav ení základního kapitálu spoleãnosti na ,- Kã. Upisovatelem akcií byl jedin akcionáfi spol. SPGroup, a.s. PenûÏní prostfiedky získané úpisem akcií, z pfieváïné ãásti pokryjí povodàové kody z roku 2002 hrazené poji Èovnou âpp, a.s. AKTUÁLNÍ INFORMACE O Filosofie spoleãnosti SATUM CZECH s.r.o. je postavena na maticové organizaãní struktufie s vizí procesního fiízení. Jde o model kter vychází ze skuteãnosti, Ïe kaïdá ãinnost ãi proces musí b t jednoznaãnû a transparentnû popsána a v echny v stupy, jak uvnitfi firmy, tak i vûãi klientûm a tfietím osobám, mají jednotné parametry a jsou sledovatelné a kontrolovatelné. Spoleãnost je dûlena na specializované Business Units a na jednotlivé makroprocesy uvnitfi spoleãnosti. Ve keré pojistné produkty a poji Èovny jsou u nás pfiidûleny konkrétním pracovníkûm tak, aby bylo dosaïeno co nejvy ího stupnû odborné znalosti. Jednou z na ich priorit v leto ním roce je zavedení systému managementu jakosti dle norem ISO 9000:2000 SATUM SLOVAKIA, s.r.o. Rádi bychom Vás informovali o zaloïení sesterské spoleãnosti SATUM SLOVAKIA, s.r.o., která byla zaloïena v prûbûhu mûsíce fiíjna loàského roku s obchodním zastoupením v Bratislavû. Obdobnû jako v âr byla zahájena a rozvíjí se spolupráce s nejv znamnûj ími poji Èovacími ústavy, pûsobícími na území Slovenska. Svou tûsnou vazbou na spoleãnost má spoleãnost SATUM SLOVAKIA, s.r.o. zaji tûno odborné zázemí, dobré jméno na pojistném trhu a finanãní rezervu. Svou ãinností se chceme zasazovat o to, aby slovensk poji Èovací trh znamenal pro v echny klienty skuteãnou jistotu, a aby prûbûïnû docházelo k jeho dal ímu kvalitativnímu rozvoji. NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI SATUM CZECH s.r.o. Komplex poskytovaných služeb pro klienta I. Oblast pojišťovnictví (vznik a správa pojistných smluv) rozbor stávajícího poji tûní co do rozsahu, ceny a zpûsobu poji tûní doporuãení úpravy poji tûní 5

6 pfiedloïení návrhu na nová poji tûní a v klad rozbor dal ích smluv, vztahû, vazeb s tfietími subjekty souvisejícími s poji tûním II. OBLAST ANALYTICKO - LIKVIDAČNÍ Postupy hlá ení, evidence a vyhodnocení kodních událostí Chování spoleãnosti SATUM CZECH s.r.o. pfii kodní události: získá ve keré informace a doklady od klienta doruãí materiály poji Èovnû kontroluje, zda byly pfiedány potfiebné podklady ke kodní události a apeluje na poji Èovnu, aby byla kodní událost vyfiízena co nejrychleji ve kerá komunikaci ke kodní události se bude dít pfies spoleãnost III. OBLAST PORADENSTVÍ Konzultace: se spoleãností Regula kodnû regulaãní kanceláfií, zastoupenou JUDR. Roubalem nejkvalitnûj í ãeská kanceláfi, která se zab vá otázkami v rámci silniãní kamionové dopravy (pfieváïnû pak odpovûdností dle úmluvy CMR) s touto spoleãností má na e spoleãnost uzavfienou exkluzivní smlouvu o oboustranné spolupráci s JUDr. Miroslavem ubrtem ãlenem International Chamber of Commerce s konzultantem problematiky celního zákona s Romanem Janeãkem soudním znalcem s právní kanceláfií Zádûrová & Zádûra renomovaná právní kanceláfi schopná velmi kvalitnû a rychle fie it v echny otázky související s problematikou poji tûní, kod. apod. Školení: zasilatelství vnitrostátní a mezinárodní dopravy provádûní celního dohledu vãetnû otázky vzniku celního dluhu a daàové povinnosti mezinárodních dohod ATP, ADR, AETR, TIR a poji tûní s tímto související, vãetnû postupu pfii likvidaci kod právní odpovûdnosti v robce za kodu zpûsobenou v robkem a poji tûní s tímto související, vãetnû postupu pfii likvidaci kody POZVÁNKA NA SEMINÁŘ Spoleãnost SATUM CZECH s. r. o. Vás zve na semináfi JUDr. Roubala, kter se uskuteãní v hotelu BONUM na Mastné ulici v Ostravû 2. Probíraná témata: liberaãní dûvody na stranû dopravce odpovûdnost pfii nakládce a vykládce odpovûdnost odesílatele souãasné moïnosti poji tûní odpovûdnosti dopravce Semináfi je bezplatn v rámci sluïeb poskytovan ch spoleãností SATUM CZECH s.r.o.. Je nutno pouze potvrdit svou úãast do do hod. asistentce v konného fieditele Katefiinû Jankoviãové. Dal ím chystan m semináfiem je kolení na Cargo poji tûní, kter se bude konat v Brnû. Pozvánky s podrobn mi informacemi Vám budou zaslány. Kontakt: tel mobil A na závěr stále aktuální Murphyho zákony DokáÏe -li rozeznat dobrou radu od patné, nepotfiebuje Ïádnou radu. Na ãí stranû stojíte, závisí na tom, kde právû sedíte. PfiíleÏitost zaklepe vïdy v nejménû pfiíhodnou chvíli. Co se mûïe pokazit, to se taky pokazí. Roz ífiená varianta Murphyho zákona: MÛÏe-li se pokazit více vûcí za sebou, pokazí se v nejnevhodnûj ím pofiadí. Vydává: Porážkova OSTRAVA tel.: fax:

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

ZpoÏdûní letu / hod / hod. --- max max

ZpoÏdûní letu / hod / hod. --- max max Limity plnûní v Kã Poji tûní Comfort Exclusive Gold Léãebné v lohy 1 500 000 2 500 000 3 500 000 Dal í sluïby poskytované asistenãní sluïbou pojistitele Repatriace * 500 000 1 500 000 bez limitu Repatriace

Více

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Červen 04 www.satum.cz Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Úvod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost SATUM CZECH

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást -

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UCZ/Kas/08 EU

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4150/1/E Poji tûní právní ochrany vozidel Poji tûní právní ochrany fiidiãû D.A.S. poji Èovna právní ochrany, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, vloïka 2979 Bene

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 1 Soubor pojistn ch podmínek EU 4222/SPP/1/A5 Poji tûní vozidel EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 2 EU 4222/SPP/1/A5 6.6.2012 21:21 Stránka 3 V eobecné pojistné

Více

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3

MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 CZ MontáÏní a provozní návod - Kódov spínaã CTV 1 / CTV 3 âesky Obrázek 1 MontáÏ klávesnice Obrázek 2 MontáÏ - vyhodnocovací pfiístroj Obrázek 3 Pfiipojení CTV 1 (ovládání impulzû) Obrázek 4 "2-bránov

Více

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást

UCZ/KasMax/11. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást UCZ/KasMax/11

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

V roãní zpráva Obsah. Generali Poji Èovna a.s.

V roãní zpráva Obsah. Generali Poji Èovna a.s. Obsah V roãní zpráva 2000 Generali Poji Èovna a.s. Generali Poji Èovna a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 Telefon (02) 21091 000, Telefax (02) 21091 300 ãlen âeské asociace poji Èoven Obsah Základní údaje

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY

V roãní zpráva ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V roãní zpráva 1 ORGANIZÁTOR TRHU S CENN MI PAPÍRY V r o ã n í z p r á v a R M - S Y S T É M, a. s. 1 Obsah Profil spoleãnosti 3 Základní údaje o spoleãnosti 5 Základní ukazatele 6 Úvodní slovo 8 Strategie

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2

Bulletin. Obsah ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ. Úvod. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Listopad 03. Číslo 2 Číslo 2 Listopad 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod ANALYTIKA A LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu,

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek Poji tûní vozidel EU 4229/1 V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 UCZ/05 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti P EHLED JUDIKATURY ve vûcech ochrany osobnosti ÚVOD... 11 I. Obsah práva na ochranu osobnosti, podmínky pro jeho uplatnûní, pfiedpoklady ochrany 1. K obsahu práva na ochranu osobnosti... 13 2. K obsahu

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST

âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST âást PRVNÍ OBâANSKOPRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ODPOVùDNOST I. Odpovûdnost za poru ení právní povinnosti 1. K otázce rovnosti zbraní a dûkazního bfiemene ve sporech mezi lékafii a pacienty. K mlãenlivosti lékafie

Více

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ

âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ âást PRVNÍ SOUDNÍ OCHRANA âlena OBâANSKÉHO SDRUÎENÍ I. Pravomoc soudu a funkãní pfiíslu nost Úvod Úãelem publikace úvodních rozhodnutí bylo bez nároku na vûcnou správnost v ech osvûtlit, jak probíhalo

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 Obsah Zkratky a úplné názvy pfiedpisû... 7 Úvod... 8 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby... 11 1.1 Podnikatel a podnikání... 11 1.2 Podnikatel a zákon o úãetnictví... 11 1 Obrat podnikatele za rok 2006

Více

Soubor pojistn ch podmínek

Soubor pojistn ch podmínek Soubor pojistn ch podmínek EU 4225/SPP/1/A5 Poji tûní motorov ch vozidel V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV A/10 1) Tyto V eobecné pojistné

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 1. díl Úvodem Dne 11. 5. 2006 byl ve Sbírce zákonû publikován zákon ã. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2003 V ROâNÍ ZPRÁVA 2003 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Základní údaje o âeské podnikatelské poji Èovnû 5 Statutární orgány spoleãnosti k 31.12.2003 6 Organizaãní schéma struktury

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

UCZ/N/10. V eobecné pojistné podmínky. pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na území âr - zvlá tní ãást -

UCZ/N/10. V eobecné pojistné podmínky. pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na území âr - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní budov a ostatních staveb obãanû na

Více

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek

č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek č. 1, 2 Základní zásady pracovněprávních vztahů ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních vztahů 1. Nerovné zacházení v oblasti odměňování a veřejný pořádek Právní úprava: 1a, 16 odst. 1 a 110 ZP

Více

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA

Sazebník EU 9033/1/E. MedUNIQA Sazebník EU 9033/1/E MedUNIQA Zdravotní poji tûní - MedUNIQA Obecné informace o systému zdravotnictví v âr V daje na zdravotnictví v âr v roce 2007 ãinily cca 220 mld. Kã. âr má s 87% jeden z nejvy ích

Více

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek

Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Jifií Du ek Edice Úãetnictví a danû Ing. Jifií Du ek Danû z pfiíjmû 2011 pfiehledy, daàové a úãetní tabulky Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 4 281. publikaci Realizace obálky Vojtûch

Více

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009

zisku a na likvidaãním zûstatku pfii zániku spoleãnosti. Podmínky pro osvobození pfiíjmû z prodeje akcií v r. 2009 DAŇOVÝ VERLAG DASHÖFER TIP Praha 11. prosinec 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury aktuality, komentáře, dotazy a odpovědi 25 26/2009 Zdanûní prodeje akcií u fyzické osoby v r. 2009 Ing.

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 6 ROâNÍK 19 Proã stávkovalo skoro 300 000 zamûstnancû a dal- ích více neï 600 000 hodinovou v straïnou stávku podporovalo? Proti nespravedlivé daàové reformû, která chud m bere a bohat m dává, proti

Více

STRUâN PRÁVNÍ NÁSTIN PRAKTICK CH OTÁZEK PRACOVNÍHO PRÁVA V âeské REPUBLICE

STRUâN PRÁVNÍ NÁSTIN PRAKTICK CH OTÁZEK PRACOVNÍHO PRÁVA V âeské REPUBLICE STRUâN PRÁVNÍ NÁSTIN PRAKTICK CH OTÁZEK PRACOVNÍHO PRÁVA V âeské REPUBLICE kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s.

Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Platnost od 8 / 2006 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti GE Money Multiservis, a.s. Verze I AVON KARTA. Definice pojmû OP Obchodní podmínky smlouvy

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník

AVON KREDITNÍ KARTA. V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník AVON KREDITNÍ KARTA V eobecné obchodní podmínky Podmínky vûrnostního programu Sazebník Platnost od 6 / 2008 Obchodní podmínky smlouvy o revolvingovém úvûru a vydání a uïívání kreditní karty spoleãnosti

Více

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66

prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 prodej majetku o prodeji majetku je úãtováno v sledkovû na pfiíslu né úãty ve skupinû 54 a 64 nebo 56 a 66 hodnota prodaného majetku je daàov m nákladem bez dal ích omezení pfii prodeji: vzniklá ztráta

Více

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA

Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA Soubor pojistn ch podmínek pro ALZA V eobecné pojistné podmínky EU 2141/1/E V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 V eobecné pojistné podmínky poji tûní majetku pro pfiípad po kození nebo zniãení

Více

V eobecné pojistné podmínky pro investiãní Ïivotní poji tûní (VPP IÎP)

V eobecné pojistné podmínky pro investiãní Ïivotní poji tûní (VPP IÎP) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2 V eobecné pojistné podmínky pro investiãní Ïivotní poji tûní () Úvodní ustanovení Investiãní Ïivotní poji tûní, které poskytuje

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást

UCZ/B/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní domácnosti na území âr - zvlá tní

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností

Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností DT: 330.567.2(437) klíčová slova: diferenciace příjmů výdaje domácností Vliv diferenciace pfiíjmû na strukturu v dajû domácností Jana ČERMÁKOVÁ* V oblasti diferenciace pfiíjmû je pro ekonomii zajímavou

Více