Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin. Úvod. Analýza nejčastějších příčin vzniku škod. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH. Květen 03. Číslo 1. I."

Transkript

1 Číslo 1 Květen 03 Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH Úvod Analýza nejčastějších příčin vzniku škod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost Tento materiál si klade za cíl informovat Vás o nûkter ch novinkách t kajících se poji Èovnictví. Mûl by mít také za úkol zodpovûdût Vám dotazy, které Vás trápí. Pfiivítáme jakékoliv námûty, dotazy nebo pfiipomínky k tomuto materiálu. V tomto ãísle Vám pfiiná íme anal zu nejãastûj ích pfiíãin vzniku kodních události, aktuální informace v poji Èovnictní a na závûr pár zajímavostí o spoleãnosti SATUM CZECH s.r.o. Ing. Roman Horváth v konn fieditel Obsah Úvod Analýza nejčastějších příčin vzniku škod Aktuální informace z pojišťovnictví Aktuální informace o Nabídka služeb společnosti Garanti odbornosti pro likvidaci spoleãnosti provedli anal zu kodních události, a to od nejãastûj ích a nejpodstatnûj ích kod k tûm nejmen ím a ménû ãast m: I. Obecné Pfii sjednávání kontraktû, smluv a objednávek v pfiepravû zboïí není dobré spoléhat, Ïe v e probûhne dle pfiedem smluven ch dohod. Proto je dûleïité uãinit konkrétní zápis ãi písemné znûní v pfiedmûtné smlouvû, a to i o nejmen ích podrobnostech jako napfiíklad: kontaktních osobách povûfien ch jednat za smluvní strany, dávat pokyny, dispozice, rozhodovat o neshodách dokladech dûleïit ch pro dan smluvní vztah, k pfiepravû, tranzitu pod celním dohledem, o pûvodu zboïí, nabytí vlastnictví zpûsobu balení pro rûzné druhy pfieprav, oznaãování zásilky manipulaãními znaãkami, chránûní proti sesunutí, vlhkosti, krádeïi fie ení reklamace, kody, zpûsob dokladování, zápisy, nákresy, fotodokumentace, likvidace po kozeného zboïí fie ení návrhû eliminující neshody, kody, ztráty 2. Mezinárodní silniční nákladní doprava V mezinárodní nákladní dopravû pfii vyplàování listu CMR a dopisování v hrad je dûleïité dávat si pozor na tyto zásadní chyby: pfiesné, nezamûnitelné oznaãení místa nakládky, vykládky, které ãasto neb vá shodné s adresou odesílatele, pfiíjemce. S tím souvisí i pfiipojené doklady a dispozice, napfiíklad kontaktní osoba pfiíjemce s mobilním telefonním ãíslem, zpûsobem pfiedání, které by mûly b t vyznaãeny v listu CMR a potvrzen podpisem fiidiãe ( kolonka 5) neuvádí se skuteãn smluvní vztah dopravce a poddopravce i bez skuteãnosti, Ïe list CMR je tûmito kolonkami opatfien (16, 17) chybné oznaãování zásilky v kolonkách 6, 7, 8, 9 kdy následné jsou doplàkové a dopravce za nû neodpovídá. Dle tûchto údajû, které musí b t kontrolovatelné, pfiebírá fiidiã zásilku k pfiepravû. Jak koli rozdíl, pokud není sjednána náprava, musí vyznaãit v hradou do kolonky18 struãnû, konkrétnû, nezamûnitelnû v matefiském jazyce. To znamená, Ïe ne podle váhy, ale podle ucelen ch jednotek, ani ne na kartony zafoliované, pfiepáskované na paletû. V pfiípadû, Ïe pfiíjemce dle tûchto údajû zásilku nepfievezme, ztratí moïnost uplatnûní kody, ztráty. Tvrzení, Ïe po pfieváïení zásilky chybí napfi kg brambor a na poãet pytlû, nebo palet zásilka nebyla kontrolována, je reklamace neoprávnûná. ménû chyb se vyskytuje v potvrzení nakládky odesílatelem a zejména potvrzení vykládky pfiíjemcem kolonka 24 s pfiípadnou v hradou o kodû a odkazem na zápis o kodû s konkretizací po kozeného zboïí a rozsahu kody, pfiípadnû pfiíãinou viz. dále v chybách ZÁPISU O KODù 1

2 dále se nenechávají potvrzovat dispozice dané odesílatelem, zadavatelem pfiepravy v prûbûhu pfiepravy aï do doruãení. Odvolávání se na telefonick rozhovor je v pfiípadû sporû nedokladovatelné. 3. Vnitrostátní doprava U vnitrostátních pfieprav se zapomíná na dosud platnou vyhlá ku 133/64 Sb., která fie í pfiepravní systémy, odpovûdnost dopravce, odesílatele, pfiíjemce, manipulaãní znaky, oprávnûnost nárokû, zápisy o vznikl ch kodách, kde dochází k zásadním chybám a rozporûm: nejúãinnûj í se osvûdãil zpracovan formuláfi, kter má k dispozici fiidiã soustfiedit se na identifikaãní údaje k dané pfiepravû a zejména k po kozenému zboïí, a to kter druh, znaãka, kde bylo zboïí umístûno a zejména pak zpûsob balení a po kození tohoto balení. V pfiípadû, Ïe zásilka byla zji tûna po kozená za neporu en m obalem, je reklamace vûãi dopravci neoprávnûná a zápis o tom je dûkazem, Ïe nedo lo k po kození bûhem pfiepravy, kdy se velice ãasto bojíme takov to zápis sepsat a potvrdit. mimo pfiesn zápis o po kození, rozsahu po kození (v jaké délce, mnoïství, hloubce apod.) je nutno ãasto uãinit i jednoduch schématick nákres, napfi. jak a kde na vozidle byla zásilka nalezena; posuv ve smûru jízdy vozidla do stran apod.; fotodokumentaci, kdy nelze snímky posoudit na místû, napfi. digitální fotoaparát, se na tuto dokumentaci vyloïenû nespoléhat, velice ãasto po vyvolání snímku není koda zfietelná jak mi znaãkami byla zásilka opatfiena a zda tyto jsou uvedeny v pfiepravních dokladech (zpûsob manipulace, vlhko kodí, kfiehké apod.) na tyto údaje se v nejvût í mífie zapomíná. zápis musí b t tak zfieteln, Ïe následné vyãíslení kody by nemûlo ãinit problémy nespoléhat se na to, Ïe zápis provede, nebo provedl inspektor poji Èovny, jak jiï bylo uvedeno ukládá to citovaná vyhlá ka a je to jedin vûrohodn doklad pro uplatnûní reklamace 4. Majetek Jedním z podstatn ch problémû je nedodrïování pojistn ch podmínek. Spoléhá se pfiedev ím na pojistnou smlouvu, kdy nejsou napfi. po opravû opatfieny dvefie pfiíslu n m typem zámku; vnitrofiremní pfiedpisy nejsou dobfie propracovány nebo se obchází; klíãe jsou schovávány pod rohoïky, nekontroluje se vstup a pohyb nepovolan ch osob; nekontroluje se funkãnost a fyzick stav hasících pfiístrojû; vefiejnost není prokazatelnû pouãena o provozních podmínkách dané spoleãnosti podnikající s vefiejností (napfi. sportovní haly, nemocnice apod.) Mimo tyto specifické vûci se zapomíná stejnû jako v pfiedchozích profesích na: okamïit zápis o kodû, úrazu, s konkrétním popisem situace, rozsahu po kození, ublíïení na zdraví, provedení nákresu, fotodokumentace, potvrzení zápisu nestrannou osobou, svûdkem dále se zapomíná na úkony, které minimalizují kodu, vãetnû pfiíslu n ch dokladû, faktury identické se zápisem kody, napfiíklad o likvidaci na skládku, náhradním plnûní Tento v ãet nejãastûj ích pfiíãin vzniku kod pfiedkládáme pro Va í informovanost, kdy je na Va em zváïení, zda své zamûstnance pûsobící v dané problematice budete informovat, nebo zvolíte formu pro kolení na konkrétních pfiíkladech, které Vám tímto nabízíme a doporuãujeme. AKTUÁLNÍ INFORMACE Z POJIŠŤOVNICTVÍ Pfielom roku 2002 a 2003 pfiinesl na pojistn trh v âr podstatné zv ení pojistn ch sazeb, jenï je vyvoláno celosvûtov m zdraïením Ïivelních a katastrofick ch rizik u zahraniãních zajistitelû. Vzhledem k této situaci se stále více projevuje prospû nost poji Èovacího makléfie, kter je schopen se na pojistném trhu orientovat a mûïe velmi operativnû umístit riziko k pojistiteli, kter klientovi nabídne v hodnûj í podmínky, a to nejen s ohledem na cenu, ale i na kvalitu nabízené pojistné ochrany. Následující informace, jsou pfievzat mi aktuálními tiskov mi zprávami z ãesk ch a zahraniãních deníkû: Růst propojištění v ČR Poji Èovnictví opût rostlo více neï celá ekonomika. Obãané a firmy utratili v loàském roce za nejrûznûj í druhy poji tûní témûfi 89,5 miliardy korun, tedy o 13 procent více neï rok pfiedtím. Poji Èovnictví tak ve svém rûstu opût pfiekonalo celou ekonomiku, která i pfies revizi údajû zahraniãního obchodu vzrostla pfiibliïnû o 2,5 procenta. PfiedbûÏné údaje o hospodafiení poskytla âeská asociace poji Èoven. NeÏivotní poji tûní zaznamenalo nárûst 8,6 procenta a Ïivotní 21 procent. Pro leto ní rok pfiedpokládáme, Ïe dojde ke sblíïení dynamiky Ïivotního i neïivotního poji tûní, fiekl Marek Vích z Kooperativy. DÛvodem bude podle nûj zv ení sazeb majetkového poji tûní, ke kterému do lo v dûsledku loàsk ch katastrofálních povodní a dramatickému rûstu cen na mezinárodním zajistném trhu. Rozdûlení trhu se Ïádn m podstatn m zpûsobem nezmûnilo. VÛdãí postavení zaujímá âeská poji Èovna, které obãané a firmy svûfiili pfies 37 procent v ech v dajû za pojistky, tedy pfies 33 miliard 2

3 korun. Postavení druhé nejvût í poji Èovny si upevnila Kooperativa, která vybrala na pojistkách pfies 16,5 miliardy korun. To je o tfii miliardy více neï rok pfiedtím. K tomu jí pomohlo pfievzetí klientû havarijního poji tûní a povinného ruãení od Komerãní poji Èovny a silná expanze do Ïivotního poji tûní. Poji Èovací trojkou na domácím trhu je nadále Allianz s pojistn m za loàsk rok 7,7 miliardy korun. Tyto tfii poji Èovny ovládají více neï 64 procent trhu. Nejvût í skok mezi velk mi poji Èovnami zaznamenala Poji Èovna âeské spofiitelny, a to zejména v Ïivotním poji tûní. Bûhem loàsk ch dvanácti mûsícû zv ila pfiedepsané pojistné o 2,5 miliardy korun, coï znamená témûfi polovinu celkového pfiírûstku v tomto druhu poji tûní. VyuÏila pfiitom ru ení anonymních vkladních kníïek a nabídla lidem vyuïití tûchto prostfiedkû k zaloïení Ïivotního poji tûní. Dostala se tak ze esté na ãtvrtou pozici. V poji Èovnách bylo vloni zamûstnáno pfies 15 tisíc zamûstnancû a spolupracovalo s nimi více neï 27,5 tisíce poji Èovacích agentû. Jedinou zbankrotovanou poji Èovnou byla vloni Certusia, která obhospodafiovala asi 6,5 tisíce smluv. Allianz - první ztráta v historii pojišťovny Ztrátu 1,2 miliardy eur utrpûla loni nûmecká poji Èovna Allianz. Jde o vûbec první roãní ztrátu v historii firmy. Je tû v roce 2001 se pfiitom mohla pochlubit ziskem 1,6 miliardy. Zvefiejnûní zprávy srazilo firemní akcie na burze ve Frankfurtu o více neï est procent, od ledna jejich cena klesla témûfi o tfietinu. V posledním ãtvrtletí Allianz vykázala ãistou ztrátu 243 miliónû eur. Jde proti pfiedchozímu ãtvrtletí, kdy hospodafiila se ztrátou 2,49 miliardy o daleko lep í v sledek, slibnou zprávu v ak kalí skuteãnost, Ïe poslední kvartál 2001 pfiinesl zisk 304 miliónû. Poji Èovna loni musela odepsat investice do akcií za zhruba 5,5 miliardy eur, vynaloïit obrovské prostfiedky na plnûní ze kod zpûsoben ch loàsk mi niãiv mi povodnûmi ve stfiední Evropû, pfiedev ím ji v ak finanãnû dusila dcefiiná Dresdner Bank, jiï s velkou slávou pfievzala v roce Právû kvûli jejím hlubok m ztrátám zaïila nejhor í rok pováleãné éry. Aãkoli napfiíklad analytik Carsten Zielke ze spoleãnosti WestLB Panmure podle BBC oznaãil finanãní v sledky nejvût í evropské poji Èovny jako katastrofu, éf Allianz Henning Schulte-Noelle zûstává optimistou. LoÀsk rok byl pro nás patn, ale v Ïádném pfiípadû promarnûn. V posledních mûsících jsme uspûli pfii vytvofiení nûkolika dûleïit ch krokû ke zv ení hodnoty spoleãnosti, fiekl. Dodal, Ïe firma jiï dosáhla dna propasti. Allianz se nyní rozhodla vydat s vysokou slevou emisi nov ch akcií. Vedení firmy totiï rozhodlo, Ïe se vydá na trh aï pro pût miliard eur. Z této ãástky má pfiitom podle âtk 3,5 miliardy aï 4,0 miliardy tvofiit emise nov ch akcií. Jak uvedla agentura Reuters, hodlá se rovnûï ãásteãnû stáhnout ze zaji Èovny Munich Re. Za pûldruhého mûsíce má po odcházejícím Schulte-Noellovi pfievzít kormidlo Allianz Michael Diekmann. Podle analytikû mu v ak není co závidût. Pokud trhy zûstanou na nynûj í úrovni nebo zpevní, pak to bude v pohodû. JestliÏe se ov em situace v Perském zálivu nebude vyvíjet dobfie ãi pokud dojde k teroristickému útoku nebo nûãemu podobnému a trhy propadnou o deset patnáct procent, budou v maléru, fiekl na adresu Allianz jeden z analytikû citovan Reuters. Mezinárodní agentura Standard & Poor s sníïila rating finanãní síly Allianz na stupeà AA minus z pfiedchozího AA. Rating krátkodob ch závazkû ponechala na stupni A1 plus. Nový zákon o pojišťovnictví Vláda premiéra pidly schválila balíãek zákonû o poji Èovnictví, kter sbliïuje legislativu v této oblasti s právem v Evropské unii. Za cíl má také lépe chránit spotfiebitele. Navrhované zákony napfiíklad u poji tûní majetku zpfiísní lhûty poji Èoven pro vyfiízení pojistn ch událostí. Nová právní úprava poji Èovnám ukládá silnou informaãní povinnost vûãi zájemcûm o poji tûní. Zákon vytvofií rámec pro to, aby vztahy byly co nejjasnûj í a sporû z poji tûní bylo co nejménû, fiekl mluvãí Allianz Milan KáÀa. Klient bude mít právo na podrobné informace o poji tûní vãetnû zpûsobu v poãtu pojistného, krat í lhûty v ak budou platit pro zánik poji tûní pro neplacení pojistného, dodal. Návrh zákona o pojistné smlouvû má za cíl zjednodu it pfiístup vefiejnosti k právu. Dosavadní znûní obãanského zákoníku totiï neodpovídá nov m podmínkám pojistného trhu. Nedostateãná obecná právní úprava se nyní nahrazuje "tvûrãí iniciativou" poji Èoven odráïející se v jejich individuálních podmínkách, konstatovalo ministerstvo financí. Návrh novely zákona o poji Èovnictví ustavuje vznik dozorãího orgánu, kter je odpovûdn za finanãní stabilitu poji Èoven s ohledem na jejich ãinnost v zemích EU. Zavr í se tak pfiechod soukromého poji Èovnictví k tzv. jednotnému evropskému pasu, kter poji Èovnám umoïní vykonávat ãinnost ve v ech zemích unie. Pro zahájení ãinnosti v jiné ãlenské zemi EU pak tuzemsk m poji Èovnám postaãí oznamovací povinnost. Samostatn úfiad by mûl b t politicky nezávisl. Dosud dohled nad poji Èovnami a penzijními fondy vykonával úfiad pûsobící v rámci MF. Návrh zákona o poji Èovacích zprostfiedkovatelích a samostatn ch likvidátorech stanoví pro provozování tûchto ãinností registraci a podmínky, které mají smûfiovat ke zv ení ochrany spotfiebitelû. Tato právní úprava bude vyjmuta ze zákona o poji Èovnictví, protoïe se t ká zhruba zprostfiedkovatelû a pfiedpokládá se v této oblasti dynamick rozvoj, uvedlo MF. 3

4 Jednou z povinností zprostfiedkovatelû poji tûní a likvidátorû bude zachování mlãenlivosti o v ech skuteãnostech, které se dozvûdûli pfii své ãinnosti. PfiedloÏen návrh ukládá téï sankce pro pfiípad poru ení tûchto povinností. Návrh novely zákona o poji tûní odpovûdnosti z provozu vozidla umoïní pfiekonání rozdílû pfii fie ení v ech problémû po kozen ch ze zemí EU, ktefií uplatàují nárok na náhradu v âr. Poji Èovny také budou muset jmenovat své kodní zástupce v zemích unie, v nichï pûsobí. Vliv události ze dne 11. září na pojistný trh Od teroristick ch útokû na Svûtové obchodní centrum uplynul uï více jak jeden rok. UpfiesÀují se odhady materiálních kod a je také jasno, jaká hospodáfiská odvûtví utrpûla nejvût í ztráty. K tûm, kdo zaznamenal nejvût í kody, se fiadí i poji Èovny. Rok 2001 byl pro nû tím nejhor ím v historii. Problémem v tomto ohledu je trojnásobn dopad události. Za prvé se jedná o nejvût í pojistnou událost vûbec, jejíï v e se odhaduje na 40 aï 60 miliard dolarû. Poji Èovny jsou také nejvût ími institucionálnimi investory na akciov ch trzích a pfii ly o miliardy dolarû díky propadûm na svûtov ch trzích. Do tfietice se poji Èovny musí vyrovnat s propadem vlastních akcií. Pokud seãteme v echny v e uvedené faktory, zjistíme ãástku dosahující 100 miliard dolarû. Velikost ztrát je mnohem vût í, neï by si pojistn trh kdy pfiedstavoval. Vzhledem k vysokému poãtu neznám ch nebude moïno upfiesnit celkov dopad tohoto ne tûstí je tû nûkolik dal ích let. Odhalení pfiesn ch a kompletních údajû je nutnou podmínkou k tomu, aby poji Èovací odvûtví mohlo sv m akcionáfiûm poskytnout vysvûtlení souãasné i budoucí situace. Podstatn m vlivem událostí 11. záfií je také to, Ïe vedly k okamïitému pfiehodnocení rizik zejména u leteckého a prûmyslového poji tûní. Je tû v prûbûhu 90. let se v echny velké poji Èovny snaïily získat co nejvût í podíl na trhu pomocí nízk ch sazeb. Situace u sazeb poji tûní prûmyslu a podnikatelû byla v minulosti negativnû ovlivnûna cenov m dumpingem. Díky dohledu zaji Èoven tak dnes vût inou není moïné dumpingov ch cen ve vût í mífie vyuïít. Klient, kter upfiednostàuje nízkou cenu pfied kvalitou a rozsahem sluïeb, mûïe b t zdrojem ztrát pro poji Èovnu a sv m postojem pouze posouvá dan problém na pozdûj í období. Zv ení ceny pojistného, které musí nevyhnutelnû následovat, pak vût inou vede klienta ke zmûnû pojistitele, kde se situace opakuje. AÏ teroristické útoky ukázaly, jak moc je ekonomika propojená. Ztráty poji Èoven se pak pfiená ejí dál na zaji Èovny, které zvy ují ceny sluïeb, coï se zpûtnû promítá do cen pojistného. Zaji Èovny tak tlaãí na poji Èovny k reálnûj ímu oceàování rizik a postupnému narovnávání nízk ch sazeb. Zaji Èovny také odmítají poji Èovnám poskytovat krytí následkû pfiípadn ch teroristick ch rizik. DÛvodem je to, Ïe absorbovali vût inu nákladû kod z 11. záfií 2001 a nemají Ïádn stimul k pfiijetí takového druhu rizika. Válka v Iráku a pojištění kody na Ïivotech a zdraví v souvislosti s válkou v Iráku poji Èovny v rámci bûïn ch pojistek neproplatí. Nûkteré ústavy ale nabízejí speciální produkty i pro tyto pfiípady. "V cenû pojistky je ov em zohlednûno vysoké riziko," fiekl Marek Vích z Kooperativy. Napfiíklad âsob Poji Èovna proplácí kody na Ïivotech z Ïivotního poji tûní pouze v pfiípadû, Ïe je âeská republika úãastníkem konfliktu. V souãasnosti uzavírání nov ch pojistek nijak neomezujeme, sdûlila mluvãí Katefiina Hamerská. Speciální Ïivotní pojistky si mohou sjednat lidé, ktefií se chystají do oblasti konfliktû, napfi. u poji Èovny Aviva. U této firmy jsou poji tûni napfiíklad i váleãní reportéfii HN, a to na ãástku dvou miliónû korun. Zku enosti se speciálními pojistkami pro úãastníky vojensk ch i mírov ch misí pfiipou tí i Kooperativa. Domácí jedniãka âeská poji Èovna podobn produkt nenabízí. Zájemce o Ïivotní pojistku, kter se chce pohybovat v oblasti bojû, musí poãítat s pojistn m v fiádu desítek tisíc korun. âeské vojáky, ktefií nyní slouïí v Perském zálivu, v ak armáda nepojistila. Je záleïitostí kaïdého jednotlivce, zda si sám sjednal Ïivotní poji tûní u nûkteré z poji Èoven, fiekla mluvãí Ministerstva obrany Jana Jelínková. Rodiny padl ch vojákû by ov em nezûstaly bez prostfiedkû. Finanãní od kodnûní jim totiï pfiiznává zákon o vojácích z povolání. Pokud ale vojáci, novináfii, diplomaté ãi turisté, ktefií se nyní pohybují v oblasti váleãného konfliktu na Stfiedním v chodû, mají jen bûïné smlouvy, nemusejí se doãkat proplacení sv ch Ïivotních, úrazov ch a cestovních pojistek. Podobnû jako obdobné ústavy ve svûtû i domácí poji Èovny mají obecnû kody zpûsobené válkou nebo pfii obãansk ch nepokojích v tzv. v lukách. To znamená, Ïe na tato rizika se pojistka nevztahuje. Rozdíl je pouze v tom, Ïe obãansk ch nepokojû se musí po kozen aktivnû zúãastnit, aby do lo ke krácení nebo odmítnutí proplacení pojistky, zatímco v luky na váleãné situace platí, i kdyï se poji tûn do ohniska bojû dostane náhodou. Jedná-li se v pfiípadû úmrtí o Ïivotní poji tûní kapitálové, vyplatí se oprávnûn m osobám pouze vzniklá rezerva, nikoli pojistná ãástka na tu stejnû jako v poji tûní léãebn ch v loh nemá klient nárok, uvedl Vích. VÏdy záleïí na posouzení konkrétních okolností. Jak pfiipomíná Katefiina Piro z poji Èovny Allianz, není dûvod, aby poji Èovna nevyplatila kody, které s válkou nesouvisejí (úraz, infarkt...) 4

5 Poji Èovna ve váleãné oblasti nemûïe zaruãit odpovídající kvalitu asistenãního zásahu. Do tûchto oblastí je obtíïné se dovolat a je prakticky nemoïné zajistit repatriaci klienta, sdûlila Piro. Česká pojišťovna a.s. a nový produkt Nov produkt Ïivotního poji tûní nabízí pod názvem Dynamik od poãátku bfiezna âeská poji Èovna. Je charakteristick tím, Ïe parametry poji tûní lze mûnit v jeho prûbûhu podle aktuálních potfieb klienta. Informovali o tom ve stfiedu v Praze pfiedstavitelé âeské poji Èovny. Klient mûïe podle momentální situace sniïovat nebo zvy ovat pojistné (kolik platí) a pojistnou ãástku (v i plnûní v pfiípadû pojistné události). MÛÏe ru it a dodateãnû sjednávat rûzná volitelná poji tûní a mûnit jejich podmínky. Poji Èovna vychází z toho, Ïe mlad í lidé, ktefií mají ãasto hypotéku a jiné dluhy, potfiebují mnohdy silnûj í pojistné krytí rizik a ménû spofiit. Naproti tomu star ím lidem, ktefií jiï mají zaji tûné dûti, se zase zpravidla hodí, kdyï jde maximum penûz na spofiení. Poji tûní je daàovû uznatelné, z daní si lze odeãíst aï ,- Kã roãnû. V pfiípadû smrti poji tûného dojde k v platû sjednané ãástky a kapitálové hodnoty, tedy vãetnû spofiící ãásti. Produkt umoïàuje upravit pojistné tehdy, kdyï klient pfiijde o práci, a v pfiípadû váïnûj ích finanãních potíïí urãitou dobu neplatit vûbec nic. Klient si také mûïe vybrat ãást penûz pfii mimofiádné události. Podstatné zdražení průmyslového pojištění Podniky, které budou letos prûbûïnû obnovovat svá poji tûní, ãeká nepfiíjemné pfiekvapení. Pokud se totiï budou chtít pojistit proti povodni, vichfiici ãi zemûtfiesení, zaplatí aï nûkolikanásobek toho, co v minul ch letech. V tom hor ím pfiípadû se v ak firma dozví, Ïe její riziko je nepojistitelné. U velk ch prûmyslov ch poji tûní záleïí na individuálním posouzení rizika zahraniãním partnerem poji Èovny a na ãástce, na kterou chce b t firma poji tûna. Klíãov m faktorem pro zv ení sazeb je to, Ïe zaji Èovny vylouãily katastrofická rizika z proporãních smluv, takïe je nutné kupovat toto krytí zvlá È. Poslední slovo má zaji Èovna. K obrovskému zdraïení poji tûní prûmyslov ch rizik do lo na základû opakujících se pfiírodních katastrof a pomûrnû nízk ch cen tûchto sluïeb na domácím trhu. Poji Èovny jsou nyní nuceny kaïd vût í obchod v této oblasti konzultovat se sv m zajistitelem, kter v koneãné fázi fiekne ano, ãi ne, a za kolik. U prûmyslového poji tûní zajistitelé velmi peãlivû posuzují rizikovost pfiedloïen ch návrhû pojistek. âím rizikovûj í v roba, jako petrochemie, chemie, produkce tûkav ch a hofilav ch látek, tím vy í sazby poji tûní. âasto se mûïe stát, Ïe pro urãité riziko nebude moïné sehnat zaji tûní a poji Èovna podnik nepojistí. Česká podnikatelská pojišťovna a.s. navýšila základní jmění âeská podnikatelská poji Èovna a.s. dne upsala novou emisi akcií v celkové ãástce ,- Kã, ãímï do lo k nav ení základního kapitálu spoleãnosti na ,- Kã. Upisovatelem akcií byl jedin akcionáfi spol. SPGroup, a.s. PenûÏní prostfiedky získané úpisem akcií, z pfieváïné ãásti pokryjí povodàové kody z roku 2002 hrazené poji Èovnou âpp, a.s. AKTUÁLNÍ INFORMACE O Filosofie spoleãnosti SATUM CZECH s.r.o. je postavena na maticové organizaãní struktufie s vizí procesního fiízení. Jde o model kter vychází ze skuteãnosti, Ïe kaïdá ãinnost ãi proces musí b t jednoznaãnû a transparentnû popsána a v echny v stupy, jak uvnitfi firmy, tak i vûãi klientûm a tfietím osobám, mají jednotné parametry a jsou sledovatelné a kontrolovatelné. Spoleãnost je dûlena na specializované Business Units a na jednotlivé makroprocesy uvnitfi spoleãnosti. Ve keré pojistné produkty a poji Èovny jsou u nás pfiidûleny konkrétním pracovníkûm tak, aby bylo dosaïeno co nejvy ího stupnû odborné znalosti. Jednou z na ich priorit v leto ním roce je zavedení systému managementu jakosti dle norem ISO 9000:2000 SATUM SLOVAKIA, s.r.o. Rádi bychom Vás informovali o zaloïení sesterské spoleãnosti SATUM SLOVAKIA, s.r.o., která byla zaloïena v prûbûhu mûsíce fiíjna loàského roku s obchodním zastoupením v Bratislavû. Obdobnû jako v âr byla zahájena a rozvíjí se spolupráce s nejv znamnûj ími poji Èovacími ústavy, pûsobícími na území Slovenska. Svou tûsnou vazbou na spoleãnost má spoleãnost SATUM SLOVAKIA, s.r.o. zaji tûno odborné zázemí, dobré jméno na pojistném trhu a finanãní rezervu. Svou ãinností se chceme zasazovat o to, aby slovensk poji Èovací trh znamenal pro v echny klienty skuteãnou jistotu, a aby prûbûïnû docházelo k jeho dal ímu kvalitativnímu rozvoji. NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI SATUM CZECH s.r.o. Komplex poskytovaných služeb pro klienta I. Oblast pojišťovnictví (vznik a správa pojistných smluv) rozbor stávajícího poji tûní co do rozsahu, ceny a zpûsobu poji tûní doporuãení úpravy poji tûní 5

6 pfiedloïení návrhu na nová poji tûní a v klad rozbor dal ích smluv, vztahû, vazeb s tfietími subjekty souvisejícími s poji tûním II. OBLAST ANALYTICKO - LIKVIDAČNÍ Postupy hlá ení, evidence a vyhodnocení kodních událostí Chování spoleãnosti SATUM CZECH s.r.o. pfii kodní události: získá ve keré informace a doklady od klienta doruãí materiály poji Èovnû kontroluje, zda byly pfiedány potfiebné podklady ke kodní události a apeluje na poji Èovnu, aby byla kodní událost vyfiízena co nejrychleji ve kerá komunikaci ke kodní události se bude dít pfies spoleãnost III. OBLAST PORADENSTVÍ Konzultace: se spoleãností Regula kodnû regulaãní kanceláfií, zastoupenou JUDR. Roubalem nejkvalitnûj í ãeská kanceláfi, která se zab vá otázkami v rámci silniãní kamionové dopravy (pfieváïnû pak odpovûdností dle úmluvy CMR) s touto spoleãností má na e spoleãnost uzavfienou exkluzivní smlouvu o oboustranné spolupráci s JUDr. Miroslavem ubrtem ãlenem International Chamber of Commerce s konzultantem problematiky celního zákona s Romanem Janeãkem soudním znalcem s právní kanceláfií Zádûrová & Zádûra renomovaná právní kanceláfi schopná velmi kvalitnû a rychle fie it v echny otázky související s problematikou poji tûní, kod. apod. Školení: zasilatelství vnitrostátní a mezinárodní dopravy provádûní celního dohledu vãetnû otázky vzniku celního dluhu a daàové povinnosti mezinárodních dohod ATP, ADR, AETR, TIR a poji tûní s tímto související, vãetnû postupu pfii likvidaci kod právní odpovûdnosti v robce za kodu zpûsobenou v robkem a poji tûní s tímto související, vãetnû postupu pfii likvidaci kody POZVÁNKA NA SEMINÁŘ Spoleãnost SATUM CZECH s. r. o. Vás zve na semináfi JUDr. Roubala, kter se uskuteãní v hotelu BONUM na Mastné ulici v Ostravû 2. Probíraná témata: liberaãní dûvody na stranû dopravce odpovûdnost pfii nakládce a vykládce odpovûdnost odesílatele souãasné moïnosti poji tûní odpovûdnosti dopravce Semináfi je bezplatn v rámci sluïeb poskytovan ch spoleãností SATUM CZECH s.r.o.. Je nutno pouze potvrdit svou úãast do do hod. asistentce v konného fieditele Katefiinû Jankoviãové. Dal ím chystan m semináfiem je kolení na Cargo poji tûní, kter se bude konat v Brnû. Pozvánky s podrobn mi informacemi Vám budou zaslány. Kontakt: tel mobil A na závěr stále aktuální Murphyho zákony DokáÏe -li rozeznat dobrou radu od patné, nepotfiebuje Ïádnou radu. Na ãí stranû stojíte, závisí na tom, kde právû sedíte. PfiíleÏitost zaklepe vïdy v nejménû pfiíhodnou chvíli. Co se mûïe pokazit, to se taky pokazí. Roz ífiená varianta Murphyho zákona: MÛÏe-li se pokazit více vûcí za sebou, pokazí se v nejnevhodnûj ím pofiadí. Vydává: Porážkova OSTRAVA tel.: fax:

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni

Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni Ve spoleãnosti Citibank a.s. jsme pfiesvûdãeni o tom, Ïe jedin m smyslem na ich obchodních aktivit je vybudování takov ch vztahû, které odolají zkou ce ãasu. 2 Dopis pfiedsedy pfiedstavenstva.....................

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi

Aral klub. Kdo by se staral, kdyï vafií Aral. Truckefii mají vyhráno. Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi 4 / 2 0 0 0 Zpravodaj firmy A R A L â R pro partnery, spolupracovníky a pfiátele Aral klub Kdo by se staral, kdyï vafií Aral Truckefii mají vyhráno Nové ãerpací stanice v Hodonínû a Mladé Boleslavi e d

Více

Praktick rádce zadavatele tisku

Praktick rádce zadavatele tisku Praktick rádce zadavatele tisku Komunikace s dodavateli Moderní trendy zadávání zakázek Kontrolní nátisk V bûr tiskové technologie Papíry pro polygrafii Knihafiské zpracování Povrchová úprava tiskovin

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ

Ceny inzerce v ãasopisu (dvoumûsíãník) PSÁRSK ZPRAVODAJ Milí obãané, leto ní zima je hfiíãkou paní Pfiírody, která si s námi zahrává, jak se jí zlíbí. Dé È, vítr, slunce, pár vloãek snûhu a zase slunce, dé È a vítr, teploty pfieváïnû nad nulou. Tedy alespoà

Více

RaÏebné a financování centrální banky

RaÏebné a financování centrální banky DT: 336.711 (437); 657.1:336.71 (437) klíčová slova: ražebné centrální banka měnová báze riziková prémie veřejné rozpočty RaÏebné a financování centrální banky Tomáš HOLUB* Snahou následujícího pfiíspûvku

Více

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ

Asociace inovaãního podnikání âr. Pavel vejda a kolektiv. INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Asociace inovaãního podnikání âr Pavel vejda a kolektiv INOVAâNÍ PODNIKÁNÍ Praha 2007 KOLEKTIV AUTORÒ: Doc. Ing. Igor Babiã, CSc. Prof. Ing. Jifií Dvofiák, DrSc. Doc. Ing. Jan Hefiman, CSc. Ing. Miroslav

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více