Příspěvek k poznání polymorfie farmaceutických substancí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příspěvek k poznání polymorfie farmaceutických substancí"

Transkript

1 Akademie věd České republiky Teze doktorské disertační práce k získání vědeckého titulu doktor věd ve skupině chemických věd Příspěvek k poznání polymorfie farmaceutických substancí Komise pro obhajoby doktorských disertací v oboru anorganická chemie Bohumil Kratochvíl Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Praha, duben 2004 Obsah

2 1. Úvod 3 2. Polymorfie ve farmacii - současný stav problematiky 6 3. Proč tato disertace vznikla a její cíle 8 4. Příspěvek Ústavu chemie pevných látek na VŠCHT Praha k řešení problému polymorfie Polymorfie námelových alkaloidů Nepeptidické námelové alkaloidy Peptidické námelové alkaloidy Polymorfie cyklosporinů Závěry pro realizaci v praxi a další rozvoj vědy Použitá literatura 33 Souhrn tezí disertace 37 Abstract Úvod 2

3 Pojem polymorfie resp. polymorfismus (z řeckého: polys = mnohý, morf = tvar) použil poprvé, v krystalografické souvislosti, Mitscherlich [1] v roce Všiml si, že u některých arseničnanů a fosforečnanů může jedna sloučenina, určitého chemického složení, vykrystalovat ve více krystalových formách. O 10 let později byla polymorfie pozorována u první organické sloučeniny benzamidu [2]. Původně byla polymorfie chápána jako krystalografická mnohotvarost jedné sloučeniny. Dnes víme, že krystalový habitus je projevem symetrie vnitřní struktury (i když tento vztah není jednoduchý) a proto polymorfii definujeme jako možnost určité molekuly, resp. vzorcové jednotky krystalovat ve více krystalových strukturách neboli polymorfech. Pokud jsou do struktury zabudovány i molekuly solventu (nejčastěji vody), hovoříme o solvátech (hydrátech) nebo jsou pro tyto formy používány i jiné pojmy - solvatomorfy, resp. pseudopolymorfy. I solváty však mohou být polymorfní. Je rozdíl mezi relativně jednoduchými polymorfními (modifikačními) přeměnami v anorganických systémech a komplikovanými transformacemi v organických soustavách. Modifikační přechody, např. v jednoduchých anorganických binárních sloučeninách (oxidech, halogenidech, chalkogenidech), jsou vyvolány změnou teploty nebo tlaku a jsou dokonale reverzibilní. Anorganické sloučeniny vytváří většinou jen několik modifikací, zatímco počet organických polymorfů a solvátů od určité molekuly nezřídka přesahuje 10. Polymorfní přechody jsou zde často hysterezní, špatně definované a probíhají přes kapalnou fázi ( solvent-mediated ). Právě o organických molekulách McCrone [3] v roce 1963 provokativně prohlásil, že každá molekula je potenciálně polymorfní, počet jejích polymorfů závisí pouze na množství peněz, času a energie, investovaných do jejího výzkumu. Zdá se, že toto tvrzení platí dokonale, počty nově popsaných polymorfů a solvatomorfů rostou úměrně tomu, jak je studovaná molekula v centru pozornosti. S polymorfií a polymorfními přeměnami se setkáváme u řady látek (léčiva, keramika, barviva, pigmenty, výbušniny, palivová aditiva, katalyzátory, sladidla aj. viz Tab.I) a tyto jevy musíme respektovat, protože polymorfy se liší v mnoha chemických, fyzikálních a biologických vlastnostech. Na druhé straně však, u tak dlouho známých sloučenin, jakými jsou naftalen a sacharosa, polymorfie pozorována dosud nebyla. Rozumné vysvětlení zde chybí. V posledních, zhruba 10 letech význam polymorfie vzrostl především ve farmacii, který ještě akceleroval po prvním velkém patentovém sporu firem Glaxo a Novopharm o substanci - ranitidin hydrochlorid, v roce Farmaceuticky aktivní substance (API Active Pharmaceutical Ingredience) jsou často polymorfní. Jsou to, v drtivé většině, 3

4 organické molekuly vázané v krystalové struktuře slabými interakcemi, především vodíkovými vazbami, coulombickými silami, van der Waalsovými silami (VdW) a interakcemi. Tabulka I. Příklady polymorfie a solvatomorfie Látka Poly(Solvato)morfy: názvy, symetrie nebo počet Uhličitan vápenatý polymorfů kalcit,aragonit,vaterit Oxid zirkoničitý monoklinický, tetragonální, kubický Oxid titaničitý rutil, anatas, brookit Dusičnan amonný 5 Chlorid titanitý 4 Tetraethylplumbum 6 Sorbitol 2 olovo Aspirin 4 Atorvastatin přes 25 pevných forem Sulfathiazol okolo 120 pevných forem Aplikace plnivo do plastů keramika pigment,katalyzátor výbušnina, hnojivo katalyzátor palivové aditivum sladidlo léčivo léčivo léčivo Rozeznáváme dva základní typy polymorfie: pakovací a konformační. Pakovací polymorfie znamená, že molekula je rigidní a polymorfy se liší pouze jejím pakováním v krystalové struktuře. Konformační polymorfie vzniká tehdy, když je molekula flexibilní a tvoří konformery, které odlišně krystalují. V praxi se setkáváme jak s čistou pakovací nebo konformační polymorfií, tak se smíšenými typy (obr.1,2). Ačkoliv je biologický účinek aktivní substance vyvolán interakcí molekuly léčiva s cílovým receptorem (farmakodynamika), je velmi důležité v jaké pevné formě je aktivní substance pacientovi podávána (farmakokinetika). To znamená, že ve farmacii záleží nejenom na molekulové, ale i krystalové struktuře aktivní substance, z které vyplývají její vlastnosti. Problémy spojené s polymorfií a solvatomorfií aktivních substancí jsou v centru pozornosti výrobců léčiv. Ve farmaceutické výrobní praxi je zvykem hovořit o pevných formách, příp. fázích. Tím jsou míněny nejen krystalické polymorfy, ale i amorfní formy (amorfáty) a také různé krystalické hydráty nebo solváty. Snahou etické farmaceutické firmy (originálního výrobce), která vyvinula určitou aktivní substanci, je patentově ochránit všechny její možné formy. S tím souvisí také validace vhodné 4

5 Obr. 1. Molekula sulfapyridinu a její dva pakovací polymorfy (z celkových 6 popsaných) Obr.2. Dva rotamery L-glutamové kyseliny a odpovídající konformační polymorfy analytické metodiky, která je schopna všechny pevné formy studované molekuly jednoznačně charakterizovat, rozlišit a stanovit. To je nutné nejenom pro stanovení fázové (polymorfní, solvatomorfní) čistoty zvolené formy při výrobě, ale také při patentových sporech etických a generických firem (dalších výrobců). Generické firmy jsou vůči originálnímu výrobci v pozici, kdy před vypršením patentové ochrany hledají jiný polymorf (solvatomorf), který musí být bioekvivalentní s originálem. 2. Polymorfie ve farmacii - současný stav problematiky 5

6 V souvislosti s existencí polymorfie a jejím nutným respektováním musí každý farmaceutický výrobce řešit následující otázky: Jaká je frekvence výskytu polymorfů (solvatomorfů) u určité, farmaceuticky zajímavé, molekuly? Lze polymorfii teoreticky předpovědět? Jak připravit zvolený polymorf dostatečně masivní, kontrolovanou a reprodukovatelnou technologií? Jaké jsou podobnosti a rozdíly ve vlastnostech jednotlivých polymorfů od určité molekuly? Neohrozí záměna polymorfu zdraví pacienta? Jaké, dostatečně citlivé a validované analytické techniky se hodí k identifikaci, rozlišení a stanovení polymorfů? Odpovědi na tyto otázky jsou následující: Jak uvedla ve své prezentaci Tomková [4], výsledky ze 150 screeningových studií ukázaly, že 87 % aktivních substancí se vyskytuje ve více než jedné formě (51 % existuje ve více než jednom polymorfu, 39 % se vyskytuje i v amorfní formě, 37 % tvoří hydráty a 31 % solváty). To znamená, že polymorfie (solvatomorfie) je častým jevem u pevných farmaceutik a každý farmaceutický výrobce musí provádět průběžný screening a rešerši na polymorfii (solvatomorfii) svých aktivních substancí. V současné době není možná vyčerpávající predikce polymorfie opřená o teoretické studie. Při výpočtu krystalového pakování molekul nelze zahrnout přesný popis periodického potenciálu a jsou problémy s výpočtem entropického členu. Chyby při výpočtech energií jednotlivých polymorfů často přesahují energetické rozdíly mezi nimi. V některých případech je možná pouze dílčí predikce, která uvažuje pouze polymorfii a ne celou škálu krystalizace možných solvátů. Příkladem dílčího úspěchu je předpověď existence třetího polymorfu paracetamolu a jeho následné experimentální potvrzení [5]. Problém polymorfie a její neobhajitelné predikce v patentových sporech farmaceutických firem rozebral ve své prezentaci Lee [6]. O tom, jaký polymorf vykrystalizuje se rozhoduje v prenukleačním stadiu, tedy u molekulárních klastrů (agregátů), na základě kompetice kinetických a termodynamických faktorů. Těchto faktorů je celá řada a jejich dodržení vyžaduje 6

7 přísnou technologickou kázeň při výrobě. Většinou se zvolený polymorf daří reprodukovatelně a robustně vyrábět i když jsou známé případy, kdy z ne zcela zřejmých důvodů vykrystaluje v některé šarži polymorf jiný. Nezvládnutí této situace může vést až k zastavení výroby a přechodu na kapalnou formu. Příkladem je ritonavir (inhibitor HIV-proteasy), léková forma Norvir, vyráběný firmou Abbott Laboratories [7]. Polymorfy a solvatomorfy jedné aktivní substance se liší svojí krystalovou strukturou, která determinuje jejich vlastnosti, které jsou tudíž obecně rozdílné. Nejdůležitější vlastností je bezesporu rozpustnost a rozpouštěcí rychlost (disoluční profil). Právě velké rozdíly v rozpustnosti a rozpouštěcí rychlosti polymorfů mohou být příčinou velkých rozdílů v jejich distribuci v organismu. Ačkoliv zatím není známo, že by podcenění, resp. zanedbání rozdílných vlastností polymorfů způsobilo neštěstí podobné conterganové aféře v 50.letech 20. století (plodové malformace způsobené záměnou enantiomeru), musí farmaceutické firmy splnit dokumentační kritéria státních autorit pro schvalování a kontrolu léčiv (např. SÚKL, FDA), aby nedostaly se do patentových kolizí a uspěly v licenčním řízení při prodeji svých produktů. Analytické techniky k rozlišení a stanovení polymorfů jsou dány příslušnými směrnicemi státních autorit. Podle uznávané směrnice FDA ICH Q6A-decision trees [8] k nim patří: - RTG prášková (fázová) analýza - Spektroskopie pevného stavu (NMR, IČ, Ramanova) - Termální analýza (TGA, DSC, mikrokalorimetrie) - Mikroskopie (optická, termooptická, SEM, AFM) - Mikrometrie (granulometrie, povrch částic, porozita, hustota) - Stanovení rozpustnosti a rozpouštěcí rychlosti - Sorpce/desorpce vlhkosti Samozřejmě, je uznávána i RTG strukturní analýza z monokrystalu, ovšem primárním produktem farmaceutické výroby je polykrystalický prášek o zrnitosti m, který je vstupním materiálem pro ostatní uvedené techniky. K rutinní RTG strukturní analýze 7

8 však potřebujeme monokrystal o velikosti řádově 0,1mm (výjimečně 0,01mm). Vypěstování monokrystalu od určitého polymorfu může být někdy problém. Celkový přehled etap řešení problémů spojených s polymorfií ve farmaceutickém průmyslu je uveden v Tab. II. Tabulka II. Etapy vývoje vhodného polymorfu ve farmaceutickém průmyslu Fáze vývoje Cíle Časná 1. Sklon k tvorbě různých krystalových forem u dané substance 2. Vyhledání stabilních forem 3. Vyhledání stabilních hydrátů 1. Popis nejstabilnější formy 2. Popis nejstabilnějšího hydrátu 3. Komplexní popis ostatních forem Příprava vybrané formy v technologickém měřítku s dodržením podmínek správné výrobní praxe 1. Detailní popis nejstabilnější formy z různých aspektů 2. Posouzení vhodnosti a výhodnosti pro lékovou formu 3. Vyhledávání patentově nechráněných forem 4. Patentová ochrana všech forem Vytvoření celkového přehledu Cílená Komplexní řešení 3. Proč tato dizertace vznikla a její cíle Můj zájem o fenomén polymorfismu iniciovala firma Galena (potom Ivax CZ a dnes Ivax Pharmaceuticals), která byla nucena tento problém řešit v souvislosti se svým produktem terguridem při jeho prodeji do zahraničí v roce Vzhledem k tomu, že naše pracoviště již tehdy disponovalo relevantní RTG difrakční analytickou technikou a kvalifikací získanou řešením fázových a strukturních problémů anorganických i organických sloučenin na VŠCHT Praha, PřF UK Praha a jinde, byla uzavřena vzájemně prospěšná spolupráce, která trvá dodnes. Naše zkušenosti získané při studiu polymorfie využily později i další farmaceutické firmy, především Léčiva (dnes Zentiva). Dosažené výsledky mají bezprostřední praktický význam a jsou cíleny na vyřešení určitého dílčího problému při vývoji generika. I když je třeba pochopitelně respektovat určitý a dočasný stupeň utajení při prezentaci výsledků, lze studovanou problematiku rozvíjet nekonfliktním akademickým směrem, takže polymorfismus a solvatomorfismus 8

9 farmaceuticky zajímavých sloučenin byl a je námětem několika našich grantových projektů, řady diplomových a doktorských prací a vědeckých sdělení na konferencích a v odborném tisku. Na jedné straně je v zájmu farmaceutických firem, aby pozornost věnovaná jejich produktům měla odpovídající vědeckou prestiž a na straně druhé akademická pracoviště tak získávají zajímavou a prakticky realizovatelnou tématiku výzkumu. 4. Příspěvek Ústavu chemie pevných látek na VŠCHT v Praze k řešení problému polymorfie Polymorfismus farmaceutických substancí je složitý problém a jeho komplexní řešení vyžaduje nasazení značné výzkumné kapacity. Např. na řešení polymorfie, již zmíněného, ritonaviru nasadila firma Abbott Laboratories celkem 600 lidí, po dobu zhruba jednoho roku a přesto nedospěla k jasnému výsledku. Menší pracoviště, zabývající se problematikou polymorfie, se spíše zaměřují na řešení dílčích problémů. Můj příspěvek a příspěvek mých spolupracovníků na Ústavu chemie pevných látek VŠCHT Praha k problematice polymorfie je také dílčí a spočívá především v monitorování polymorfie vybraných substancí metodou RTG fázové a strukturní analýzy a v rozvoji této metodiky pro farmaceutické firmy působící v ČR (nově: řešení krystalových struktur substancí z RTG práškových dat). Výsledky našich studií jsou aplikovány pro sledování molekulárního pakování polymorfů, dále pro výzkum flexibility/rigidity biologicky aktivních molekul, v modelování kavit v krystalových strukturách substancí a ve studiu jejich zaplnění molekulami solventů, ve vývoji specializovaného krystalografického software, v modelování interakcí některých substancí s receptory, ve vybraných krystalizacích a v mikroskopických pozorováních. Během 15 let výzkumu polymorfie byly v naší RTG laboratoři studovány tyto skupiny biologicky aktivních substancí: Námelové alkaloidy (tergurid, lisurid, cabergolin, metergolin, nicergolin, pergolid, bromokryptin, ergotamin, dihydroergotamin, hydroxyergotamin, deoxodihydroergotamin, ergometrin, ergocristin, dihydroergocristin, ergocristam, dihydroergocristam, ergokryptin, dihydroergokryptin, hydroxyergokryptin, ergokryptinin, ergocornin, dihydroergocornin, ergotoxin, dihydroergotoxin, erginin, hydroxyerginin, ergogalin, ergoladinin) Imunosupresiva (cyklosporiny A, E, H,V, dihydrocyklosporin A, acetylcyklosporin 9

10 A, acetylbromcyklosporin A, mykofenolát mofetil, mykofenolová kyselina, FK-506 (tacrolimus)) Morfinany a jejich intermediáty (buprenorfin, butorfanol, dehydrobutorfanol, cykloamin, dehydrocykloamin, diol, triol, naloxon, naltrexon) Statiny (simvastatin, atorvastatin) Flavanolignany (silymarin, silybinin) Další aktivní substance (ranitidin hydrochlorid, taxol, flobufen, alprazolam, meloxicam, terazosin, praezosin, galmarin, ganciclovir, sertralin hydrochlorid, nystatin, valsartan, clopidogrel aj.) Neaktivní složky (excipienty) lékových forem (manitol) Tyto substance byly, až na výjimky, syntetizovány ve farmaceutických firmách a většina z nich má terapeutické použití. Nejvíce byla z uvedeného souboru prostudována polymorfie námelových alkaloidů a cyklosporinů a proto je dále demonstrována na vybraných substancích z těchto skupin farmaceutik Polymorfie námelových alkaloidů Přírodních námelových alkaloidů je popsáno více než 80 a jejich semisyntetických derivátů okolo 300. Většina z nich vykazuje výraznou biologickou aktivitu. Zjednodušeně je lze rozdělit na nepeptidické a peptidické. Nepeptidické alkaloidy zahrnují klaviny a deriváty kyseliny lysergové, peptidické alkaloidy tvoří majoritně ergopeptiny, minoritně ergopeptamy (biologicky neaktivní). Hydrogenací dvojné vazby C7 = C8 u přirozených ergopeptinů se syntetizují jejich deriváty dihydroergopeptiny. Změnou konfigurace na C6 u přírodních ergopeptinů vznikají biologicky neaktivní ergopeptininy (deriváty isolysergové kyseliny). Historicky vzniklé číslování atomů nepeptidických a peptidických námelových alkaloidů není bohužel zcela analogické (obr.3). Pro drtivou většinu z nich je charakteristický tetracyklický ergolinový (resp. ergolenový) skelet, tvořený kruhy A, B, C, D. Peptidické alkaloidy obsahují navíc tripeptidickou skupinu, vázanou k ergolinu (ergolenu) resp. k lysergové kyselině amidickou vazbou. U běžných přírodních ergopeptinů má tripeptid v pozici 1.aminokyseliny: alanin, L-aminomáselnou kyselinu nebo valin, v pozici 2. aminokyseliny: fenylalanin, valin, leucin nebo isoleucin a v pozici 3. aminokyseliny: prolin nebo alanin. Zbytky těchto tří aminokyselin vytváří v ergopeptinech kruhy E, F, G (tzv. cyklol ), u ergopeptamů není kruh E uzavřen. Ergopeptiny jsou syntetizovány námelem (Claviceps) extraribozomálně pomocí 10

11 multienzymatického systému. Díky nižší specifitě tohoto typu biosyntézy, ve srovnání s transkribcí, byly v nedávné době izolovány další minoritní námelové alkaloidy obsahující některé další aminokyseliny v pozici 2., např. norleucin, homoisoleucin nebo methionin. Z hlediska farmakodynamiky námelových alkaloidů je důležitá konformace kruhů, konfigurace na chiralitních centrech a příp. také orientace a konformace postranních řetězců. Indolová část ergolinu (resp. ergolenu) tvořená kruhy A a B je vždy planární. Kruh C (nepeptidické alkaloidy: C3-C4-C5-C10-C11-C16 peptidické alkaloidy: C2-C3-C4-C8-C9-C14) je mírně zprohýbán, přičemž toto prohnutí může být zdůrazněno substitucí OH skupiny na C6 (hydroxyergopeptiny), kdy dojde k vytvoření intramolekulární H-vazby s N3 a pootočení rigidní části C4-C8-C7-C6. Podobný efekt má i další možná intramolekulární H-vazba: N3H N2. Nejdůležitější je konformace kruhu D (nepeptidické alkaloidy: N6-C5-C10-C9-C8-C7 peptidické alkaloidy: N2-C4- Obr.3. Vlevo: číslování ergolinového skeletu a značení kruhů (skelet obsahující dvojnou vazbu v poloze 8,9 je 8,9-ergolen a v poloze 9,10 9,10-ergolen). Vpravo: číslování ergopeptinů a značení kruhů (R1 = methyl, ethyl, isopropyl R2 = benzyl, isopropyl, isobutyl, sec-butyl) C8-C7-C6-C5), který je nejvíce flexibilní. U peptidických alkaloidů rozlišujeme tři možné konformace kruhu D. U přírodních ergopeptinů majících dvojnou vazbu v poloze 9,10 jsou možné formy E flap-up forma I a CB flap-down forma II; u dihydroergopeptinů má kruh D pouze jedinou možnou konformaci označovanou jako DHE. Konformace E flap-up postavení může ještě existovat s pseudoequatoriální amidickou skupinou (přírodní ergopeptiny) nebo s pseudoaxiální amidickou skupinou (ergopeptininy), viz obr. 26. Kruh E (ergopeptiny: C17-C18-N4-C25-O2) je vždy téměř planární, kruhy F (N4-C19-C20-N5-C24-C25) a G (N5-C21-C22-C23-C24) mají většinou konformaci obálky, někdy jsou mírně distortované. U ergopeptinů je G kruh tvořen L-prolinem, u ergopeptamů D-prolinem. 11

12 Ergolinový skelet obsahuje tři chiralitní centra na C5, C8, C10 (resp. C4, C6, C8), cyklol čtyři chiralitní centra na C17, C19, C24 a C25. Stereochemie námelových alkaloidů vychází z biosyntetického prekurzoru L-tryptofanu a proto je přirozená chiralita C5(R) resp. C4(R). Aktivní substance používané v terapii tuto absolutní konfiguraci vesměs zachovávají. V literatuře je popsáno relativně málo syntetických modifikací přírodního ergolinového tripeptidu. V naší Laboratoři byly vyřešeny struktury nově izolovaných přírodních námelových alkaloidů ergogalinu [V1] (zde byla v 2. pozici prokázána přítomnost aminokyseliny L,L-homoisoleucinu a tato struktura je dosud první, která obsahuje tuto aminokyselinu) a ergoladininu [V2] (v 2. pozici byl prokázán methionin, obr.4). Obr.4. Ergogalin (vlevo) a ergoladinin (vpravo) Cílovými makromolekulami námelových alkaloidů jsou neuroreceptory serotoninového, dopaminového a noradrenalinového typu spřažené s G-proteinem [9]. Námelové alkaloidy se však na tyto neuroreceptory neváží specificky, ale často smíšeně, takže se mohou projevovat jako agonisté, částeční agonisté nebo antagonisté zároveň na více receptorech. Semisyntetické modifikace přírodních námelových alkaloidů jsou vedeny právě snahou o zvýšení biologické aktivity a dosažení větší specificity účinku. Námelové alkaloidy obsahují ve svém základním skeletu a v substituovaných postranních řetězcích řadu možných protonových donorů i akceptorů (především O a N). Vzhledem k tomu, že protonový donor může být současně i akceptorem a to i vícenásobným, vytváří se velká variabilita možných intermolekulárních H-můstků. Samozřejmě případná hydratace (solvatace) tuto variabilititu dále rozšiřuje. Indolový skelet v ergolinu (ergolenu) může interagovat prostřednictvím - vazeb s aromatickými solventy (např. v benzen solvátech) a podobný typ interakce se může uplatňovat i při interakci s receptory. Kromě toho se u námelových alkaloidů výrazně uplatní i VdW vazba, která je nesměrová a nenasytitelná. Všechny tyto interakce se mohou podílet na 12

13 rozmanitém molekulárním pakování námelových alkaloidů, takže počet možných polymorfů a především solvatomorfů je zde vysoký. K identifikaci a stanovení polymorfních a solvatomorfních směsí a monitorování fázových přechodů byly použity především RTG strukturní a fázová analýza, dále IČ spektroskopie a studium tepelného rozkladu (TG, DTA, DSC). Pro studium konformace molekul v roztoku byla využita NMR spektroskopie, pro identifikaci nových derivátů MS spektroskopie a pro stanovení relativní konfigurace CD spektroskopie. Závislosti totální energie na torzních úhlech byly počítány jak semiempirickými, tak i ab initio kvantově-mechanickými metodami. Pro ilustraci polymorfního (solvatomorfního) chování byly z nepeptidických námelových alakaloidů vybrány: tergurid, lisurid, nicergolin a cabergolin a z peptidických: dihydroergotamin a 4 složky dihydroergotoxinu, především ve formě jejich mesylátů. Souhrnná diskuse je věnována především molekulárnímu pakování jejich polymorfů a solvatomorfů Nepeptidické námelové alkaloidy U terguridu je terapeuticky používaný isomer 5R,8S,10R, zkráceně nazývaný Obr.5. Tergurid trans-d-tergurid podle postavení vodíků H5 a H10 (obr.5). V naší Laboratoři byla též stanovena struktura cis-d-terguridu [V4]. Polymorfie trans-d-terguridové (dále jen terguridové) molekuly zahrnuje 7 forem: dva monohydráty (označované B a D), dva dvoutřetinové hydráty (A a F), jednu bezvodou formu (CA) a dva solváty: ethanol solvát a methanol solvát (E a M). Nejstabilnější formou je sice B, ale pro výrobu Teluronu (Schering) se používá bezvodá forma CA. Krystalizace bezvodé formy a jednotlivých hydrátů je velmi přísně podmíněna obsahem 13 vody ve finálním rozpouštědle.

14 Methanol a ethanol solváty krystalují z příslušných bezvodých alkoholů. Transformační schéma je uvedeno na obr.6. U forem A [V5], B [V6], CA [V5] a M [V7] byly vypěstovány monokrystaly a v naší Laboratoři provedena jejich RTG strukturní analýza. Vyřešené krystalové struktury poskytly celkem 12 krystalograficky nezávislých molekul (obr. 7). Z jejich překryvu vyplývá, že fixní částí molekuly je ergolinový skelet, zatímco močovinový postranní E: tergurid. EtOH A: tergurid. 2/3 H2O T> 40o C nebo 3 dny při 75% RH M: tergurid. MeOH suspenze ve vodě 1 hodina na vzduchu 6 hod, 70o C B: tergurid. H2O suspenze ve vodě několik měsíců při 75% RH suspenze ve vodě D: tergurid. H2O F: tergurid. 2/3 H2O CA: tergurid Obr.6. Transformační schéma terguridových forem (RH-relative humidity) řetězec je flexibilní. To je ve shodě s kvantově-chemickým ab-initio výpočtem [viz V5]. Obr.7. Překryv terguridových molekul CA, molekula 1 (světle červená) CA, molekula 2 v1a (tmavě zelená) CA, molekula 2 v2a (tmavě fialová) CA, molekula 3 (světle modrá) CA, molekula 4 (šedá) A, molekula 1 (zlatá) A, molekula 2 (modrozelená) A, molekula 3 (světle fialová) B, molekula 1 (žlutá) B, molekula 2 (tmavě modrá) M, molekula v1a (tmavě červená) M, molekula v2 (světle zelená) a v1 a v2 jsou disordrované molekuly U lisuridu (obr.8) byly posány a vyřešeny struktury následujících forem [V9]: lisurid 14

15 bezvodý, lisurid monohydrát, lisurid ethanol solvát a lisurid methanol solvát. Krystalizace určité formy je podmíněna použitým rozpouštědlem. Bezvodá krystaluje forma primárně z acetonitrilu, monohydrát primárně z tert-butylmethyletheru. Bezvodá forma a monohydrát často koexistují, přičemž monohydrát vypadává při rychlé Obr.8. (5R,8S) lisurid ( lisurid ) krystalizaci ze zředěných roztoků, zatímco bezvodá forma pomaleji krystaluje z přesycených roztoků. Monohydrát je nejstabilnější formou. Nejméně stabilní je methanol solvát, který desolvatuje při 95o C, desolvatace ethanol solvátu proběhne při 102o C. Podobně jako u terguridových alkoholových solvátů, je uvolněná molekula alkoholu substituována molekulovou vody ze vzdušné vlhkosti a vzniká monohydrát. Z řešení krystalových struktur lisuridových forem vyplynulo 5 krystalograficky nezávislých molekul. Podobně jako u terguridu je i zde fixní ergolenový skelet a flexibilní postranní močovinový řetězec. Solvatomorfie bází terguridu a lisuridu je analogická. V obou případech byly popsány hydráty a analogické alkoholsolváty. Molekula lisuridu má však proti terguridu dvojnou vazbu C9 = C10 místo jednoduché a o dva atomy H méně - na C9 a C10 (ergolinový skelet u terguridu a 9,10-ergolenový skelet u lisuridu). Tato, relativně subtilní, chemická změna vede ke změně konformace kruhů C a D. U solvatomorfů lisuridu bylo nalezeno: E3, resp. E3 2H3 pro C-kruh a 6H1 resp. 6H1 6E pro D-kruh. U solvatomorfů terguridu: 1 E pro C-kruh a 1C4 pro D-kruh. Rozdíly mezi oběma molekulami byly zjištěny též v konformaci postranního močovinového řetězce, jak plyne ze srovnání hodnot torzních úhlů C9-C8-N18-C19, C19-N21-C22-C23 a C19-N21-C24-C25 (viz obr. 8 a 13, lit. [V5, V9]). Konformační změny vedou k dimenzionálním změnám v molekule a jinému linkování H-vazeb. Zajímavý rozdíl nacházíme u protonizovaných bází: tergurid hydrogenmaleát [V3] potřebuje k vykrystalování molekulu vody na jednu molekulu terguridu, lisurid hydrogenmaleát [V8] krystaluje bezvodý. Molekulární pakování lisuridu hydrogenmaleátu vytváří řetězce H-vazeb mezi kyslíky maleátu a dusíky ergolenu. 15

16 Interakce mezi řetězci je VdW povahy. U terguridu hydrogenmaleátu monohydrátu se vytváří podobné řetězce, které jsou navíc propojeny mezi sebou příčnými H-můstky mezi molekulami vody a kyslíkem močovinového řetězce na jedné straně a prvním dusíkem močovinového řetězce a kyslíkem maleátu na druhé straně. Fabregas a Beneyto [10] popsali dva polymorfy nicergolinu (obr. 9), značené I a II. Forma I (M.p. 409 K) krystaluje z polárních rozpouštědel (např. z ethanolu nebo methanolu), forma II (M.p. 397 K) z nepolárních rozpouštědel (např. z toluenu). Majoritně je vyráběna forma I, forma II je její nečistotou. Obr.9. Nicergolin Stanovení absolutních krystalových struktur [V10, V11] ukázalo, že chiralita obou forem je 5R, 8R, 10S. Krystalograficky nezávislé 3 molekuly (dvě u formy I a jedna u formy II) se tvarově liší především orientací bromonikotinového postranního řetězce (obr. 10). Je pozoruhodné, že popsané polymorfy nicergolinu jsou různě molekulárně pakovány pouze zásluhou VdW sil, H-vazby se zde neuplatní. U polymorfu I je nejbližší kontakt sousedních molekul 3,45(1), u polymorfu II 3,287(6) Å. Ke stanovení obou forem vedle sebe byla u modelových směsí testována Rietveldova metoda a metoda lineární regrese závislosti intenzita píku/koncentrace pro prášková RTG data [viz V11]. Mez detekce formy II v matrici formy I jsou asi 3%. Obr. 10. Překryv tří krystalograficky nezávislých molekul nicergolinu (červená polymorf I, molekula 1, žlutá polymorf I, molekula 2, zelená polymorf II) 16

17 U cabergolinu (obr. 11) jsou popsány tři polymorfy, značené I, II a VII. Struktura Obr.11. Cabergolin formy I je popsána v literatuře [11]. Téměř současně byla určena struktura formy II v naší Laboratoři a v patentu firmy Pharmacia Italia [12]. V naší Laboratoři byla také určena struktura formy VII [V12] (patentované firmou Pharmacia & Upjohn [13]) a 3 izostrukturních solvátů: s tert-butylmethyletherem, cyklohexanem a tetrahydropyranem. Kromě toho byly připraveny ještě solváty s xylenem, trimethylbenzenem a toluenem. Patentová literatura uvádí ještě formu označenou X [14] (Pharmacia & Upjohn). Desolvatace izostrukturních solvátů, která proběhne okolo teploty 75oC, vede přednostně k formě II. Forma II je tak nejstabilnějším polymorfem v cabergolinovém systému. Krystalové formy nicergolinu a cabergolinu vykazují čistou polymorfii, což je u námelových alkaloidů výjimka. U nicergolinu navíc nejsou popsány žádné solváty, což nevylučuje ve smyslu McCroneho tvrzení (viz str. 3) jejich možnou existenci, ale musely by být méně stabilní než známé dva polymorfy. V důsledku volné otáčivosti vazby C19-O20 zaujímá postranní řetězec nicergolinu tři různé konformace (viz [V11]). U nicergolinového polymorfu I je rovina brompyridinového kruhu orientována k ergolinu zhruba kolmo, zatímco u polymorfu II je postavení daleko plošší (viz obr.10). To je v souladu s faktem, že z polárních rozpouštědel přednostně krystaluje polymorf I, právě pro výhodnější postavení atomů N6 a O22, které se tak snáze solvatují. Důvodů, proč v polymorfech nicergolinu nenacházíme H-vazby je několik. V prvé řadě je důležitý protonový donor N1 methylován a žádné další donory nejsou k dispozici a přítomnost velkého atomu bromu v molekule coulombicky nedovolí u sousedních molekul bližší kontakt než je potřebný pouze pro VdW interakci. Případné 17

18 solváty (hydráty), by musely interagovat s možnými akceptory O20, O22 resp. N25 (pyridinový kruh) a to se nezdá stéricky příliš výhodné. Cabergolin tvoří 3 polymorfy: I, II a VII. Polymorfy I a VII krystalují sice ve stejné symetrii, P 21, ale s rozdílnou geometrií mřížky. Krystalové pakování formy II je analogické izostrukturním cabergolinovým solvátům (stejná prostorová symetrie, P a velmi podobná geometrie mřížky). Pro biologický účinek, ale i pro polymorfní chování cabergolinu je důležitý dlouhý a flexibilní boční řetězec subtituovaný na C8, obsahující dva kyslíkové a dva dusíkové akceptory a jeden dusíkový donor protonu. Druhý boční řetězec propyl na N6 má daleko menší význam. Překryv krystalograficky nezávislých molekul polymorfů I,II a VII (2 molekuly, z nichž jedna je disorderovaná ) vede k zajímavé odlišnosti. Zatímco orientace bočního řetězce u forem I a II je téměř shodná, u formy VII je opačná, jak plyne z hodnot torzního úhlu C7-C8- C20-N22 ( I: 174o, II: 151o VII: 63o a 88o; viz obr. 12). Obr.12. Překryv molekul cabergolinu ve formách I (zelená), II (černá) a VII (červená, modrá-žlutá disorder) Krystalové pakování všech tří cabergolinových polymorfů se děje intermolekulárním Hlinkováním molekul do řetězců. Vždy je do linkování zahrnut dusíkový donor N1, v případě polymorfu VII se tvoří H-vazby typu dusík kyslík: N1-H O24i (i značí sousední ekvivalentní polohu), v případě polymorfů I a II H-vazby typu dusík dusík: N1-H N6i Peptidické námelové alkaloidy Nejstabilnějším solvatomorfem dihydroergocristinu (obr. 13) je jeho mesylát monohydrát, tzv. forma I, která je ovšem velmi málo rozpustná. Její strukturu jsme 18

19 Obr. 13. Dihydroergocristin publikovali ve [V13]. Kromě toho byla námi popsána i struktura dihydroergocristinu bis (dioxan) solvátu [V14]. Z důvodu hledání solvatomorfu s vyšší rozpustností byla zkoumána existence i dalších forem a podařilo se vykrystalizovat: dihydroergocristin mesylát monohydrát bis(ethylacetát) solvát dihydroergocristin mesylát methanol solvát dihydroergocristin mesylát bis(ethylmethylketon) solvát dihydroergocristin mesylát monohydrát amylacetát methanol solvát dihydroergocristin mesylát ethylacetát ethanol solvát Vysušením dihydroergocristinu mesylátu monohydrátu bis(ethylacetát) solvátu (forma V), vzniká dihydroergocristin mesylát monohydrát, který se ovšem liší od formy I právě daleko vyšší rozpustností. U všech popsaných forem dihydroergocristinů mesylátů byla stanovena RTG krystalová struktura a vzájemně porovnána konformační analýza a molekulární pakování. Absolutní chiralita dihydroergocristinové molekuly je následující: C4(R), C8(R), C6(R), C17(R), C25(S), C24(S), C19(S). Vyřešené struktury 7 forem poskytly 7 krystalograficky nezávislých molekul. Kruh C má vesměs konformaci E3, kruh D vesměs 4C1, kruh F zaujímá formu 6E, někdy mírně distortovanou k 6H5 a kruh G leží mezi 4E a 4T5. V literatuře je popsána struktura dihydroergotaminu (obr.14) mesylátu monohydrátu [15]. V naší Laboratoři jsme studovali solvatomorfii dihydroergotaminu vinanu 19

20 Obr. 14. Dihydroergotamin z hlediska srovnání vlivu aniontu na konformaci báze. Byly vykrystalovány následující solváty a stanovena jejich struktura [V 15]: dihydroergotamin vinan methanol solvát dihydroergotamin vinan ethanol solvát dihydroergotamin vinan monohydrát methanol solvát Ukázalo se, že methanol a ethanol solvát jsou izostrukturní. Monohydrát methanol solvát se vyznačuje spojitými kanály, v nichž obsah solventů odráží ve volném poměru jejich poměr v matečném louhu. Dihydroergotoxin (obr. 15) je směsí alkaloidů dihydroergocorninu, - a dihydroergokryptinu a dihydroergocristinu (o dihydroergocristinu mesylátu, který se rovněž terapeuticky užívá jako čistá látka, viz str ). Solvatomorfie dihydroergocorninu mesylátu zahrnuje 6 forem, strukturně vyřešených O br.15. Dihydroergotoxin R1 = ipr, R2 = CH2 Ph : dihydroergocristin R = ipr, R = ipr : dihydroergocornin 1 2 R = ipr, R = ibu : dihydro- -ergokryptin 1 2 R1 = ipr, R2 = secbu : dihydro- -ergokryptin v naší Laboratoři: dihydroergocornin mesylát monohydrát acetonitril solvát dihydroergocornin mesylát monohydrát bis (nitromethan) solvát dihydroergocornin mesylát bis(ethanol) solvát dihydroergocornin mesylát hemihydrát bis (i-propanol) solvát 20

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

1.1. ÚVOD - OSOBNÍ POHLED NA VZNIK SUPRAMOLEKULÁRNÍ CHEMIE 1. ZÁKLADNÍ PJMY Ivan Stibor Ústav organické chemie, VŠCT, Praha, e-mail: stibori@vscht.cz bsah 1.1. Úvod osobní pohled na vznik supramolekulární chemie 1.2. istorie doložitelná 1.3. Základní principy

Více

JAK SE RODÍ LÉK, ANEB VYBRANÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

JAK SE RODÍ LÉK, ANEB VYBRANÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE JAK SE RDÍ LÉK, AEB VYBRAÉ ASPEKTY VÝZKUMU A VÝVJE CHEMICKÝCH LÉČIV STAISLAV RÁDL Zentiva Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, U kabelovny 130, 10201 Praha 10 stanislav.radl@zentiva.cz Došlo 8.7.04,

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Struktura proteinů a funkce enzymů

Struktura proteinů a funkce enzymů Struktura proteinů a funkce enzymů RNDr. Tomáš Obšil, PhD. Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecká fakulta UK v Praze HTobsil@natur.cuni.czTH 1. Struktura proteinů Proteiny se skládají

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR)

Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR) Václav Míka a kol. Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR) Výběr praktických aplikací v zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 2008 Metodika vznikla za finanční

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Seznam sekcí a složení komisí

Seznam sekcí a složení komisí Seznam sekcí a složení komisí Sekce: Komise: Předseda: Členové: Soutěžící: Analytická chemie posluchárna A105, 8.00 hod doc. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D. doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. doc. RNDr. Dr.

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Milan Ošťádal TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ ŽÍHÁNÍ, ZPŮSOB PRÁCE S UČEBNICÍ NA SIGMUNDOVĚ STŘEDNÍ ŠKOLE

Více

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Tvorba ontologie huminových látek Pavel Tyl, Martin Řimnáč, Roman Špánek, Július Štuller, Zdeňka Linková, Josef Kozler, Barbora Antošová,

Více

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR

Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Strategická výzkumná agenda rozvoje vodíkového hospodářství v ČR Únor 2010 Strategická výzkumná agenda vodíkových technologií Únor 2010 Česká vodíková technologická platforma (HYTEP Hydrogen Technology

Více

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014

TRANSFER. Výzkum a vývoj pro letecký průmysl. č 22 / 2014 TRANSFER Výzkum a vývoj pro letecký průmysl č 22 / 2014 Toto číslo elektronického sborníku obsahuje příspěvky přednesené na konferenci Centra výzkumu povrchových úprav, uskutečněného 16.6-17.6.2014 v Aircraft

Více

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Materiály pûvodního v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) PrÛzkumY památek XVI - 1/2009 Karlův most v Praze, jedna z nejvýznamnějších

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více