Analýza subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení"

Transkript

1 !! Analýza subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení (aktivita č. 4 projektu Společně pro inovace) Zpracováno v rámci projektu Společně pro inovace Zpracovatel: Institut EuroSchola Partneři: Vědecko-technologický park Žilina, Technologické inovační centrum Zlín, Slovenské centrum produktivity, Rozvojová agentúra Trenčianského samosprávného kraja I. Metodika II. III. IV. Provázanost na ostatní projektové aktivity Obsah: Databáze subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení Identifikace stávajících komunikačních kanálů a jejich analýza V. Návrh nových komunikačních kanálů a zlepšení využití stávajících VI. Komunikační strategie inovačních řešení a pilotní model v Moravskoslezském kraji VII. Závěr finální model marketingové komunikace (fyzický a virtuální kanál) VIII. Přílohy č. 1. databáze subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení ve všech 4 krajích 2. databáze inovačních zprostředkovatelů ve všech čtyřech krajích 3. Inovační procesy CEIT jako podklad pro zjištění obsahu práce inovačního zprostředkovatele Pozn. autora Již tvorba a realizace RIS má klíčový význam při komunikaci subjektů trhu inovačních řešení. Z hodnocení procesu tvorby RIS jasně vyplývá, že právě komunikace je slabou stránkou systému.

2 * I. Metodika Cíl aktivity: Zvýšit efektivitu implementace regionálních inovačních strategií a postupů. Aktivita přispívá k naplnění dílčího cíle 1 a 2 projektu: 1. Zintenzívniť spoluprácu medzi cezhraničnými regiónmi v oblasti podpory inovačného podnikania 2. Zlepšiť informačnú bázu firiem vo všetkých participujúcich regiónoch Obr. č. 1 Grafické znázornění 3 parciálních cílů aktivity č. 4! 2

3 ( Obr. č. 2 Navržený komunikační model a filozofie práce na aktivitě č. 4 Zvažované varianty práce s cílovou skupinou: 1. Varianta: Práce s nástroji a zprostředkovateli Analýza, srovnání a vyhodnocení dosavadních komunikačních kanálů a vazeb Výběr Best practises k následování = vytvoření nového komunikačního kanálu Výběr nejčastějších slabin komunikace a návrh na zlepšení, eliminaci 2. Varianta: Práce s firmami a školami Doplnění databází o úroveň skutečného stavu Analýza, srovnání a vyhodnocení dosavadních komunikačních kanálů a vazeb Výběr Best practises k následování = vytvoření nového komunikačního kanálu Výběr nejčastějších slabin komunikace a návrh na zlepšení, eliminaci Během diskuse v rámci projektového konsorcia byla pro postup v rámci aktivity č. 4 zvolena varianta 1.! 3

4 Zdroje dat: 1. Projekt Perspektiva - Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje (celkem 3 analýzy) 2. Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 3. Komparativní analýza Moravskoslezského kraje 4. Observatoř konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje 5. Analyza podnikatelskeho a inovačného prostredia, zpracovaná v rámci projektu Innoborder 6. Analýza komunikace výzkum-výroba, Doc.Ing.Branislav LACKO,Csc., Fakulta strojního inženýrství VUT Brno 7. Analýza systému transferu technologií v rámci projektu Ef-Trans, Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta Terénní průzkum VaV pracovišť v JMK, CEIT osvědčené procesy inovací a transferu technologií! 4

5 ( II. Provázanost na ostatní projektové aktivity Obr. č. 3 Propojení na další projektové aktivity Obr. č. 4 Detailní dekompozice jednotlivých subaktivit aktivity č. 4 včetně návaznosti na subaktivity č. 2 a 3! 5

6 III. Databáze subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení a jejich komunikační kanály Identifikace stávajících komunikačních kanálů Jako jedna ze vstupních aktivit byla provedena analýza komunikačních kanálů využívaných subjekty trhu inovačních řešení. Díky dobré znalosti a osobním kontaktům členů konsorcia se podařilo vytvořit relativně reprezentativní vzorek subjektů, jež poskytl informace o svých komunikačních kanálech. Tedy jakým způsobem komunikují se svými partnery v inovačním procesu (akademický sektor s privátními firmami a naopak). Jak již bylo uvedeno v kapitole č. I Metodika, byla pro sběr dat použita sekundární data, která byla validována a aktualizována. V rámci procesu tvorby finální databáze byly použity také další podklady viz zdroj dat v rámci kapitoly č. I. Výsledkem jsou databáze subjektů trhu inovačních řešení s vyhodnocením komunikace stávajícími komunikačními kanály v každém ze čtyř krajů zapojených partnerů. Z vyhodnocení využívání stávajících komunikačních kanálů vyplynuly podněty pro další práci v rámci aktivity i celého projektu. I když se výsledky v rámci jednotlivých krajů liší, převládajícím komunikačním kanálem ve všech krajích je přímá komunikace. Tudíž v dalších komunikačních aktivitách je nutno se zaměřit především na tento komunikační kanál a zjistit, jak je možné zvýšit jeho efektivitu. Výsledné databáze pro každý kraj jsou uvedeny v příloze č. 1 této zprávy. IV. Identifikace stávajících komunikačních kanálů a jejich analýza Pro identifikaci stávajících komunikačních kanálů byly využity jak již existující, v metodice vyjmenované, analýzy, tak vlastní expertní posouzení, jehož výsledek je graficky prezentován na konci této kapitoly. Dále byly využity stávající systémy a metodiky partnerů leaderů v oboru (CEIT). Výstupy relevantních analýz trhu inovačních řešení v Moravskoslezském kraji se zaměřením na komunikační kanály Fenomén Moravskoslezského kraje - klastry Výzkumné a vývojové aktivity akademického a aplikačního sektoru Co se týče výzkumných a vývojových aktivit klastrových organizací, jako ryze výzkumně orientovaný klastr lze označit Klastr Envicrack s jeho pyrolýzní technologií a solárními systémy, které jsou vyvíjeny za účelem transferu těchto technologií do výroby a jejich komerčního využití a uplatnění jak na trhu tuzemském, tak na trzích zahraničních. Vývoj těchto technologií včetně provozu pilotních testovacích zařízení probíhá za úzké spolupráce VŠB-TUO, firmy Arrow Line a dalších firem v klastru. Za typický výzkumně-orientovaný klastr je možno označit také klastr Hydrogen-CZ. Současnými výzkumnými projekty klastru jsou především mobilní čerpací stanice vodíku, vodíkové vozidlo na Letišti Mošnov a vodíkový autobus pro provoz v Ostravě-Porubě a také pro přepravu cestujících z Letiště Mošnov do Ostravy a zpět. V porovnání s klastrem Envicrack se však jedná o rozsahem menší projekty s omezenější schopností uplatnění na trhu. Dalším klastrem, jehož převážná část aktivit je věnována oblasti VaVaI je MAK. V porovnání s předchozími klastry je MAK v této oblasti zaměřen na poskytování služeb svým členům prostřednictvím přípravy a provozování! 6

7 výzkumné, vývojové a inovační infrastruktury. Konkrétně se jedná o laboratoře (tepelná, hluková a nová pulsační a plastová laboratoř), jejichž kapacity jsou členům k dispozici za zvýhodněných či tržních podmínek. MAK také realizuje výzkumný projekt Technologie vstřikování práškových kovů (tzv. technologie PIM) v úzké spolupráci s VŠB-TUO a zaangažovanými členskými firmami. Také IT Cluster vyvíjí část svých aktivit v oblasti VaVaI. Tyto aktivity zastřešuje převážně VŠB-TU, FEI. Jedná se o výzkum a vývoj softwarů pro potřeby veřejného sektoru: IT4DM (IT for Disaster Management, projekt Floreon Floods Recognition on the Net), Inteligent Transportation Systems. Co se týče vývoje konkrétních softwarů a jejich uplatnění na trhu, je toto doménou členských firem klastru, které na jejich vývoji úzce spolupracují. Jmenovat můžeme např. software Data pro život pro záchrannou službu, informační systém pro městskou policii v Ostravě, apod. V budoucnu se budou aktivity IT Clusteru a jeho firem v oblasti VaVaI dále rozšiřovat ve vztahu k plánované realizaci strategického projektu IT4Innovations. Rovněž BTK jako zcela nová klastrová organizace začala realizovat VaV projekty za finanční podpory z Operačního programu Podnikání a inovace, podprogramu Spolupráce. Jedná se o projekty Vybudování mobilního měřícího pracoviště a Zřízení expertního pracoviště pro hodnocení psychické (fyzické) zátěže v pracovním procesu. Tím byly vytvořeny předpoklady pro kontinuální rozvoj a udržitelnost BTK v budoucnosti. U ostatních klastrů (MSDK, MSEK, NSK, KMC) je aktivita v oblasti VaVaI méně viditelná, než je tomu v předchozích případech (např. MSDK disponuje malou laboratoří vybavenou pro výzkum v oblasti zrání a sušení dřeva na VŠB-TUO, Fakulta stavební). Tyto klastry plánují posílení aktivit v oblasti VaVaI zejména cestou budování nových laboratoří, zejména MSDK a MSEK (na základě dotace z OPPI-Spolupráce; MSDK plánuje vybudovat výzkumné dřevařské centrum na VŠB-TUO, podobné plány má i MSEK). Tyto čtyři zmiňované klastry doposud věnovaly větší část svého úsilí projektům v oblasti rozvoje lidských zdrojů, posilování obchodní spolupráce (dodavatelské řetězce), propagace a marketingu (předchozí klastry, které jsou více orientované na oblast VaVaI, se těmto typům projektů samozřejmě věnují také). Klastry jsou v Moravskoslezském kraji jedna z nejúspěšnějších metod komunikace a na těchto zkušenostech by bylo dobré stavět i nová opatření v oblasti komunikace a inspirovat se v dalších regionech. Výstupy relevantních analýz trhu inovačních řešení ve Zlínském kraji se zaměřením na komunikační kanály I. Dotazníkové šetření ve firmách Zlínského kraje v rámci projektu Perspektiva - Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje Vzhledem k vysoké míře relevantnosti, je šetření UTB prezentováno v rozsáhlé formě. Metodika Realizace dotazníkového šetření ve firmách Zlínského kraje probíhala od listopadu 2010 do června Osloveno bylo 120 firem, z nichž se dotazníkového šetření zúčastnilo 105. Samotnému šetření, které probíhalo formou osobních schůzek ve firmě s cílem vyplnění dotazníku, předcházelo telefonické oslovení vybraných firem. V některých případech předcházel telefonickému oslovením. Po projevení zájmu a telefonickém sjednání schůzky byl firmě (kontaktní osobě) zaslán na dotazník k prostudování. Délka jednotlivých osobních schůzek byla zpravidla minut, průměrná doba šetření činila 45 minut. Schůzky se vždy účastnil zástupce projektu za Univerzitu Tomáše Bati (dále jen UTB), spolu se zástupcem obchodní hospodářské komory v daném okresu (Zlín, Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště) či zástupcem Vyšší odborné školy ekonomické Zlín. Výjimečně se schůzky zúčastnil pouze zástupce UTB. Avšak ve všech 105 firmách byla UTB osobně zastoupena. Otázky z oblasti komunikace Sekce KOMUNIKACE byla složena z 6 otázek. Cílem bylo zjištění, jak firmy vnímají Univerzitu! 7

8 Tomáše Bati ve Zlíně v oblasti kvality vzdělání, kvality vědy a výzkumu, absolventů, spolupráce s firmami/institucemi. Dále bylo snahou zjistit, jak se k firmám aktuálně dostávají informace o UTB, jaké informace by je zajímaly v budoucnu (nabídky spolupráce, workshopy a konference, vzdělávací semináře, stáže studentů) a jaké komunikační kanály považují za nejefektivnější k získávání těchto informací. Zaznamenána byla rovněž kontaktní osoba z firmy, se kterou je možné komunikovat, a které je možné předávat informace ze strany univerzity. Respondenti Vzorek firem, účastnících se výběrového šetření v rámci projektu PERSPEKTIVA, odpovídal téměř přesně optimálnímu vzorku, který byl definován v metodice. Vzorek firem v rámci šetření byl doplněn o 5 firem navíc a minimální odchylky z hlediska geografického a oborového jsou v řádu jednotek firem (max. 4% oproti optimálnímu vzorku). Lze tedy říci, že dotazníkové šetření bylo provedeno korektně dle metodiky a získaná data jsou relevantní a vyhodnotitelná s využitím pro další účely. V regionálním členění kopírují podíly respondentů z jednotlivých okresů Zlínského kraje rozložení identifikovaných významných firem v těchto okresech s tím, že nejvíce respondentů (40 %) je z okresu Zlín a nejméně z okresu Kroměříž (přes 15 %). Podrobnější informace jsou v níže uvedeném grafu 1. Záměrem bylo provést šetření zejména ve významnějších firmách ve Zlínském kraji, které mají vyšší inovační potenciál a potenciál spolupráce s UTB ve Zlíně. Proto byl kladen při výběru vzorku důraz zejména na firmy s vyšším počtem pracovníků, firmy z průmyslového sektoru a takové, u nichž jsou známy jejich inovační aktivity (firmy z žebříčku Štiky českého businessu, firmy uváděné v Technologickém profilu ČR či příjemci dotací v oblasti inovace zejména OPPI). Důraz na průmyslově zaměřené firmy je patrný z hlediska rozložení oslovených firem, kdy firmy z průmyslových odvětví tvoří 74 % všech respondentů. Sekundární sektor, zahrnující všechny firmy zpracovatelského průmyslu, společně s firmami z odvětví výroby a rozvod energií a stavebnictví (sekce C F dle číselníku CZ-NACE), je zastoupen v rámci šetření 82 % respondentů. Primární sektor, tj. zemědělství, lesnictví, rybářství, těžba a dobývání (sekce A B dle číselníku CZ-NACE) je zastoupena pouze 1 respondentem (0,95 % z celkového vzorku) a terciární sektor (služby, tj. sekce GU dle číselníku CZ-NACE) tvoří zbývajících cca 17 % respondentů. Výsledky šetření Vhodné obory pro spolupráci Co se týká oblastí výuky a výzkumu a vývoje vhodných pro spolupráci firmy a UTB, nejvíce oslovených firem má zájem o oblast marketingu a managementu (59 %), marketingové komunikace (54 %) a výrobního inženýrství (44 %), žádná z firem naopak neprojevila zájem o spolupráci v oblasti pedagogických věd a zdravotnických studií. Graf Možné oblasti spolupráce firem s UTB ve Zlíně! 8

9 * * Zdroj: Dotazníkové šetření provedené v rámci projektu Perspektiva, září 2011 Překážky spolupráce 20 % oslovených firem je plně přesvědčeno o tom, že překážkou ve spolupráci firmy s UTB je především chybějící kontaktní osoba na UTB, firmy také cítí překážku v nedostupnosti či neúplnosti 13 informací ze strany UTB. Naopak za nejmenší překážku považují oslovené firmy vzdálenost (70 % firem) a časovou nedostupnost a neochotu spolupráce ze strany UTB (67 % firem). Tabulka Překážky bránící ve spolupráci firem s UTB zdroj: Dotazníkové šetření provedené v rámci projektu Perspektiva, září 2011! 9

10 Diskusní panely, workshopy V případě, že by UTB ve Zlíně pořádalo diskusní panely, workshopy apod. zaměřené právě na spolupráci UTB a firem, mělo by o tyto akce zájem 82 % oslovených firem, z toho 74 % v roli posluchače a 26 % v roli lektora či diskutujícího. zdroj: Dotazníkové šetření provedené v rámci projektu Perspektiva, září 2011 Nejvíce přitažlivými jsou pro oslovené firmy témata odborná (55 % firem), naopak nejméně zajímavým je pro ně problematika duševního vlastnictví (79 % firem). Kromě témat uvedených v předchozím grafu dále oslovené firmy uváděly zájem o témata z oblasti designu oděvů, marketingu, managementu, aplikovaného výzkumu a témata týkající se studijních oborů, přednášek a stáží ve firmě. Nejvíce oslovených firem by preferovalo čtvrtletní frekvenci diskusních panelů a workshopů (39 %), poté pololetní frekvenci (28 %). Roční frekvence je vyhovující pro 8 % oslovených firem a měsíčně by bylo ochotno se scházet 5 % firem. Některé firmy uvedly jinou frekvenci (individuálně, dvouměsíční interval anebo nejméně jednou ročně). Dále byl s oslovenými firmami diskutován jejich zájem o témata týkající se rozvoje inovačního potenciálu Zlínského kraje či přípravy jeho strategických rozvojových dokumentů a témata strategických dokumentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Spolupráce s UTB ve sdruženích V dnešní době se pozornost firem ve stále větší míře upírá také směrem k různým partnerstvím a sdružením jako jsou klastry, oborové asociace, hospodářské komory apod., což dokazují také oslovené firmy, které jsou v převážné většině (80 %) členy nějakého takového sdružení. Na otázku, zda je v daném klastru/asociaci/sdružení atd. zapojena také UTB, odpovědělo kladně 28 % firem. Záporná odpověď byla získána od 26 % firem a zbývajících 46 % firem si není vědomo anebo neví, zda se UTB účastní takové spolupráce. Převážná většina oslovených firem (85 %) je však přesvědčena o tom, že univerzity by se měly do klastrů/asociací/sdružení zapojovat s cílem podporovat svou spolupráci s podniky. Hlavními důvody jsou dle názoru firem obecně propojení teorie s praxí, vzájemná informovanost, lidský a vědomostní potenciál univerzity, provádění výzkumu a řešení problémů pro potřeby firmy. Graf Důvody zapojení UTB do sdružení z pohledu firem! 10

11 * * Inovační vouchery Jedním z nástrojů, který v současnosti připravuje Zlínský kraj na podporu spolupráce firem s VaV institucemi je inovační voucher ve formě jednorázové dotace na nákup znalostí, výsledků vědy, zakázkového výzkumu apod. Z tohoto důvodu byla do dotazníku zařazena také otázka týkající se využití tohoto dotačního nástroje. Vzhledem k tomu, že tento nástroj se v době dotazníkového šetření ve Zlínském kraji teprve připravoval a neproběhla k němu komunikace vůči podnikatelským subjektům, je nasnadě, že 76 % oslovených firem zatím s tímto nástrojem obeznámeno nebylo, avšak uvítalo by jej 72 % oslovených firem. 16 % oslovených firem by o tento nástroj zájem nemělo. Ti, kteří o inovačních voucherech věděli, měli převážně informace z jiných regionů, kde nástroj funguje (zejména Jihomoravský kraj). Vnímání UTB ze strany firem Aktivní komunikace UTB s firmami a její způsob jsou velmi důležité pro vnímání UTB jako celku i jako možného partnera pro spolupráci a ovlivňují tak ochotu firmy s UTB spolupracovat. Oslovené firmy hodnotily kvalitu spolupráce, absolventů, vědy a výzkumu a vzdělání známkou 1 až 5 (1 - pozitivní, 5 - negativní), přičemž u všech hodnocených oblastí se nejvíce firem shodlo na známce 2. Informace o UTB! 11

12 * * K 47 % oslovených firem se informace o UTB ve Zlíně dostávají prostřednictvím médií (tisk, rádio, televize, internet) a osobních kontaktů na zaměstnance UTB, ovšem aktivně vyhledává informace na webových stránkách UTB jen 20 % firem. Dalším informačním zdrojem jsou sdružení jako klastr/ hospodářská komora aj. a studenti či absolventi UTB. Graf Způsoby komunikace UTB směrem k firmám Převážná většina oslovených firem (91 %) má zájem především o informace týkající se konkrétní cílené nabídky spolupráce dle jejich oboru, obecně se však dá říci, že firmy projevily velký zájem ve všech dotazovaných oblastech (viz následující graf). Graf Zájem firem o informace o UTB O aktuálních možnostech spolupráce by 90 % oslovených firem chtělo být informováno prostřednictvím u, nízký zájem projevily firmy naopak o tištěné bulletiny, letáky a sociální sítě.! 12

13 * 94 % oslovených firem má také zájem být zařazeno do databáze firem, které spolupracují či mají zájem spolupracovat s UTB ve Zlíně. Tato databáze bude dostupná na webových stránkách projektu Perspektiva. Závěry vzešlé z dotazníkového šetření Z hlediska informovanosti firem o nabídce spolupráce či činnosti UTB je situace vnímána následovně. Všichni respondenti se zájmem uvedli, že by byli rádi informováni o dění na UTB, o zajímavostech a prostoru pro spolupráci. Většina respondentů informace o UTB sama nevyhledávala, vítá je v přehledné formě zasílané přímo z UTB či dostupné na jednom přehledném místě (většinou web). Aktivní neinformovanost UTB směrem k firmám má za následek, že řada firem ve Zlínském kraji nemá povědomí o všech fakultách. Případný zájem firmy se soustředí na fakultu, se kterou již spolupráci zahájila. V takovém případě většinou firma nechtěla hodnotit UTB jako celek, neboť její povědomí o univerzitě je zúženo díky poznatkům pouze z příslušné fakulty. Nebezpečím pro cílenou propagaci spolupráce je schopnost pružné reakce ze strany akademických a vědeckovýzkumných pracovníků v kontextu časových možností dle akademického roku (omezené časové kapacity na začátku a konci akademického roku, omezené personální kapacity dílčích ústavů řešení dlouhodobých úkolů apod.). Při hodnocení UTB ve Zlíně jako celku je vesměs firmami pozitivně hodnocena kvalita vzdělání. U ostatních aspektů (kvalita absolventů, kvalita spolupráce s firmami / institucemi a kvalita vědy a výzkumu) také převažuje pozitivní hodnocení nad negativním, i když u kvality absolventů je při použití školní známkovací škály 1 5 uváděna firmami nejčastěji známka 2 a 3. Kvalitu spolupráce hodnotila méně než polovina respondentů a kvalitu vědy a výzkumu méně než třetina respondentů. Na otázku, jakým způsobem se k firmám dostávají informace z UTB ve Zlíně, jsou nejčastějšími kanály osobní kontakty na zaměstnance a média (tisk, rádio, televize, internet). Přibližně desetina respondentů uvádí, že informace nejsou dostupné. Více než 90 % firem účastnících se šetření má zájem o konkrétní cílené nabídky spolupráce dle oboru, avšak obecně je mezi firmami zájem i o ostatní typy informací vysoký. Více než dvě třetiny firem chtějí být informováni o pořádaných workshopech, konferencích, nabídce pracovních stáží studentů a nabídce možností dalšího vzdělávání (kurzy, semináře) pro firmy. Preferovaným způsobem získávání informací o možnostech spolupráce je u firem jednoznačně nabídka zasílaná em. S tím také souvisí souhlas 94 % oslovených firem se zařazením do databáze firem se zájmem o spolupráci, která je v rámci projektu vytvořena. Druhým preferovaným způsobem přenosu informací pro firmy je dostupnost on-line na jednom místě. Naopak sociální sítě, tištěné bulletiny či letáky nepatří mezi vhodné nástroje komunikace vůči firmám. II. Analýza spolupráce UTB s firmami z pohledu akademických pracovníků! 13

14 Tab. Překážky spolupráce UTB s firmami a institucemi * Zdroj: Analýza spolupráce UTB s firmami z pohledu akademických pracovníků, projekt Perspektiva Sedmá otázka dotazníkového šetření se dotýkala hodnocení překážek spolupráce fakult UTB s firmami a institucemi. Za účelem dosažení maximální přehlednosti, a taktéž vzhledem k ordinálnímu charakteru kategorizovaných proměnných, bylo přistoupeno k analýze této otázky prostřednictvím základních ukazatelů střední hodnoty a variability dat v podobě aritmetického průměru a směrodatné odchylky. Tabulka 8 zachycuje pořadí překážek podle jejich významnosti tak, jak byly uvedeny respondenty dotazníkového šetření. Takto se jako nejvýznamnější překážka spolupráce ukazuje nezájem firem a institucí o spolupráci s UTB. Tato skutečnost může být dána jednak nedostatečnou prezentací pracovišť a tím i informovanosti firem a institucí o možnostech spolupráce, špatnou zkušeností firem či institucí se spoluprací s UTB z minulosti nebo nesouladem aktivit firem a institucí s oborovým zaměřením součástí UTB. V pořadí druhá a třetí hodnocená překážka, finanční ohodnocení a administrativní náročnost spolupráce, je spojena s osobním zájmem pracovníků UTB věnovat se rozvíjení spolupráce s praxí, přičemž tento poznatek nelze při vytváření budoucích strategií opomenout. Hrozby nereálných očekávání pak navazují na překážky dané finančními a časovými možnostmi součástí UTB. Překážky uvedené na opačné straně pořadí spojené s chybějící oblasti či přínosem spolupráce pak ukazují na pozitivní přístup ke spolupráci ze strany součástí UTB. Detailnější analýza na úrovni fakult UTB umožňuje zdůraznit některá fakultní specifika, kdy dochází ke zvýšení či snížení významu překážek a k nimž patří zejména: nedostatečné vybavení vnímáno jako významná překážka v případě FLKŘ, chybějící časový prostor vnímán jako významná překážka v případě FHS, nedostatečné finanční ohodnocení vnímáno jako významná překážka v případě FAI, FAME a OA, nezájem ze strany subjektů nevnímán jako významná překážka v případě FT. Závěry týkající se komunikace: Většina pracovišť UTB přistupuje aktivně k prezentaci vůči klíčovým cílovým skupinám spolupráce s nejčastěji zmiňovanou prezentací vůči cílové skupině potenciálních studentů, následované cílovou skupinou veřejnost a cílovou skupinou firmy a instituce. Přesto existující respondenti bez vytvořených nástrojů prezentace v tomto směru vytváří potenciál pro další zlepšování situace. Za hlavní překážku nejen zavádění prezentací pracovišť UTB vůči cílovým skupinám, ale i rozvoje prezentací existujících, je možné považovat nedostatek času věnovat se této oblasti. Vedoucí pracovníci UTB vnímají existenci širokého vějíře možných nástrojů prezentace, přičemž za nejvíce relevantní považují webové stránky, reklamu v médiích a prezentaci prostřednictvím oborových sdružení.! 14

15 III. Analýza monitoringu tisku V&V ze strany UTB Závěry: Prezentace výzkumu a vývoje ze strany UTB ve Zlíně směrem k veřejnosti je poměrně malá, nesystematická a nevyrovnaná. Z charakteru analyzovaných zpráv lze usuzovat, že převážná většina z nich nemá základ v tiskové zprávě vydané univerzitou. Jedná se hlavně o vlastní inciativu novinářů, kteří mají zájem o dané téma. Za předpokladu, že by se s nimi komunikovalo dlouhodobě a pravidelně se jim předkládaly zajímavé informace z dění aplikovaného výzkumu, mohl by se počet publikovaných zpráv několikanásobně zvýšit. V nejvýznamnějších periodicích1, které byly důkladněji analyzovány, se objevuje pouze několik zpráv za rok. Konkrétní čísla vizualizuje tabulka a graf na další straně. Jedná se především o obecné informace o výzkumu, přičemž samotné výsledky UTB ve Zlíně jsou pouze malou součástí. Největší výkyvy lze pozorovat, když se objeví mediálně atraktivní téma, o které se zmiňují i nepříliš odborné a zájmové časopisy. Příkladem může být duben letošního roku, kdy byl představen patent speciálního vozíku pro tělesně postižené, nebo prosinec, kdy se mluvilo o plánovaných miliardových investicích do nového Centra polymerních systémů. V průběhu roku se na univerzitě odehrálo bezpočet dalších významných událostí z této oblasti, o nichž ale média neinformovala. Důvodem může být nedostatečná informovanost, přílišná složitost pro masovou veřejnost či necílená komunikace. Výstupy analýz pro účely aktivity č. 4: Z dotazníkového šetření vyplynula obdoba zjištění v Moravskoslezském kraji, ale také ze zkušeností expertů projektového týmu a to, že klíčovým faktorem úspěchu na poli komunikace je přímá komunikace podpořená osobními ověřenými kontakty. Zároveň se nepotvrdila vstupní projektová hypotéza o významu sociálních sítí. Jasně se ukazuje, že sociální sítě hrají marginální roli a klíčový komunikační kanál je přímá komunikace.! 15

16 * Výsledek expertní analýzy stávajících komunikačních kanálů na trhu inovačních řešení Z výše uvedeného grafického výstupu jasně vyplývá dominance přímé komunikace jakožto klíčového faktoru v oblasti komunikace na trhu inovačních řešení. Dalším nástrojem marketingové komunikace jsou samotné RIS, pak zprostředkovatelé (VTP, PI, BIC). Identifikace problémů v komunikaci ze strany akademické sféry směrem k podnikatelům: Singulárnost a jednostrannost Sobeckost Nesoustavnost Nekritičnost Vzájemně odlišný jazyk Další závěry z provedených a zkoumaných analýz: Podcenění komunikace nástrojů a strategií Spolupráce s průmyslem resp. aplikační sférou je vnímána jako nežádoucí omezování akademických svobod 1. Firmy nemají zájem na spolupráci s VŠ Nekomunikovat celou RIS, ale cíleně vybrané aktivity správnými komunikačními kanály Když nefungují RIS, jsou záchranou pro inovační firmy inovační zprostředkovatelé (VTP, PI, ) Východisko pro další subaktivity v rámci aktivity č. 4:! 16

17 * Vytvořme fyzický komunikační kanál pro podporu trhu inovačních řešení a zvýšení efektivity RIS. Až po té vytvořme dle požadavků tohoto fyzického komunikačního kanálu virtuální komunikační kanál, který bude nástrojem pro větší efektivitu komunikace. Nicméně fyzický i virtuální komunikační kanál musí být komplementární. Samotná databáze subjektů zkoumaných v rámci této analýzy jsou uvedeny v databázi každého kraje jakožto příloha č. 1 této zprávy. V. Návrh nových komunikačních kanálů a zlepšení využití stávajících Strategické rozhodnutí Při omezených prostředcích, kompetencích a čase jsme se rozhodli pro následující postup: 1. Zjednodušit model na 3 stupňový 2. Zaměřit se na zprostředkovatele 3. Synergicky využít stávajících nástrojů Navrhované řešení projednané s podnikateli, veřejnou správou během workshopu v březnu 2012: Vytvořme systém, který bude eliminovat slabiny a nedostatky obou pólů trhu = inovační zprostředkovatelé Dejme jim odpovídající nástroje = virtuální komunikační kanál Návrhy a podněty ke zlepšení z akademické sféry: Přechod z monologu na dialog Zvýšení frekvence komunikace Přechod na systematičnost a dlouhodobost komunikace Nastolení kooperativnosti ve vzájemném vztahu Pochopení komplexnosti! 17

18 Klíčové faktory úspěchu dle JIC benchlearning s jihomoravským systémem: Promyšlený systém implementace až na úroveň pracovních skupin Dvouúrovňový monitoring a hodnocení dopadů nezávislou autoritou Silná politická podpora včetně finančního zázemí Nově navržený Komunikační model trhu inovačních řešení: Identifikace modelu inovačních zprostředkovatelů fyzický komunikační kanál Metodika formulace modelu a výsledek expertního bloku v rámci workshopu v květnu 2012: 1. Kdo 2. Co 3. Jak 4. Kdy 5. Kde 6. Proč 7. Pro koho Ad 1. Kdo: Organizace partneři zapojení do projektu Ad 2. Co: - Oblasti spolupráce - Analýza co kdo nabízí - dostat se na univerzity i firmy (vybudování osobní sítě kontaktů) - Propagace činnosti a nabídky - workshopy Ad 3. Jak: - Vytvoří si osobní síť kontaktů - dělat dealera inovačních produktů! 18

19 - bude identifikován a vydefinován proces (z CEIT připraví SLCP model pro srpnový workshop) Ad 4. Proč: - Nezbytný druhý zdroj financí pro školu - vychovat novou generaci doktorandů, výzkumníků, image pro školu - osobní prospěch (mzda, ) - pro VTP: image, kontakty, start-up - nový poradenský produkt pro firmu Ad 5. Kde: - Každý ve svém kraji, ale sdílení mezi partnery a kraji (prostřednictvím virtuálního komunikačního kanálu) Ad 6. Kdy: 1. Fáze erudice, trénink, benchlearning z RATSK, vytvoření databáze spolupracovníků (konkrétní osoby, ) květen, červen 2. Pilotáž v rámci partnerů nebo spřízněných firem červenec říjen 3. Vyhodnocení pilotáže a přizpůsobení modelu 4. Spuštění plného provozu leden 2013 Ad 7. Za kolik: - každý individuálně - akcent na platícího zákazníka - vícezdrojové financování Koncepce virtuálního komunikačního kanálu: Žádný nový portál Prostřednictvím stávajících inovačních portálů Využít databázi CeRaDa Každý partner vytvoří databázi komunikančních kanálů a pak se vytvoří interface komplexní systém zveřejňování informací (portály, princip jak Enterprice Europe Network, atd ) Obsah a způsob vyškolení IZ Vydefinování kompetenčního modelu návrh viz další slide Analýza vzdělávacích potřeb jednotlivých IZ Identifikace stejných mezer v kompetencích Workshop na identifikaci procesu/model virtuálního komunikačního kanálu Plán a realizace školení Budování kontaktních IZ na školách v regionech Vyškolení se v rámci týmu individuálně Kick-off workshop týmu IZ alá CEIT, atd. na podzim key study CEIT! 19

20 Návrh kompetenčního modelu týmu Inovačních zprostředkovatelů 1. Sítě a networking 1. Přístup, kontakty a znalost akademického prostředí 2. Přístup, kontakty a schopnost dostat se k firmám 2. Měkké dovednosti 1. Komunikační a obchodní dovednosti, řešení konfliktů 2. Koučing a mentoring 3. Motivace a mediace 3. Tvrdé dovednosti 1. Rozpoznání inovačního potenciálu 2. Management inovací 3. Inovace technické a organizační 4. Partneři v inovačním procesu 5. Financování inovací (budeme tvořit tým, který bude disponovat sdílenou kompetencí (všechny 3 kompetence) zkusme nadefinovat proces model IPA Slovakia, CEIT, )! 20

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Závěrečná zpráva Zpracoval Řídící výbor RIS za podpory společnosti Berman Group 31.1.2014 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Obsah 1 Úvod... 4 2

Více

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014

Krajská příloha k národní RIS 3. Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 Krajská příloha k národní RIS 3 Karlovarský kraj KONEČNÁ VERZE KE DNI 30. 4. 2014 se zapracovanými připomínkami po připomínkovém řízení na přelomu ledna a února 2014 po projednání v krajské S3 platformě

Více

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE

SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE SLAĎOVÁNÍ NABÍDKY VZDĚLÁVÁNÍ S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE ANALYTICKO KONCEPČNÍ STUDIE Zakázka: Projekt: Zadavatel: Zajištění koncepčního řešení v oblasti sladění vzdělávací nabídky s potřebami trhu práce, monitoringu

Více

MAPOVACÍ STUDIE březen 2015

MAPOVACÍ STUDIE březen 2015 MAPOVACÍ STUDIE březen 2015 OBSAH ČÁST A ÚVOD... 4 Zahájení podnikání v Polsku a v ČR... 5 A. 1 CZ+PL. Informace týkající se zakládání firem na území České a Polské republiky... 5 A. 2 CZ+PL. Způsob založení

Více

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019

1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.5. Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 2019 1.2.6. Koordinace a podpora změn organizačních dokumentů a interních směrnic NTK na základě provedených analýz

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva

Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR. Závěrečná zpráva Procesní a dopadová evaluace projektu a analýza opatření pro efektivní nastavení systému dalšího vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva Dokument Závěrečná evaluační zpráva je výstupem z Procesní a dopadové evaluace

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva II. verze 6. 12. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje. Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje Předkládaná publikace je výstupem projektu "Přenos úspěšné metodiky koučování do regionálního prostředí

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY

PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY PILOTNÍ ŠETŘENÍ POPTÁVKY PO RIZIKOVÉM KAPITÁLU AKTUALIZACE REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE HL. M. PRAHY 30. listopadu 2011 Autoři: RNDr. Pavla Žížalová, Ph.D. (zizalova@tc.cz) 2 Obsah Obsah... 3 Hlavní poznatky

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3. Terénní průzkum firemní sféry

Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3. Terénní průzkum firemní sféry Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 Terénní průzkum firemní sféry Závěrečná zpráva z terénního průzkumu firem pro formulaci Regionální

Více