Analýza subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení"

Transkript

1 !! Analýza subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení (aktivita č. 4 projektu Společně pro inovace) Zpracováno v rámci projektu Společně pro inovace Zpracovatel: Institut EuroSchola Partneři: Vědecko-technologický park Žilina, Technologické inovační centrum Zlín, Slovenské centrum produktivity, Rozvojová agentúra Trenčianského samosprávného kraja I. Metodika II. III. IV. Provázanost na ostatní projektové aktivity Obsah: Databáze subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení Identifikace stávajících komunikačních kanálů a jejich analýza V. Návrh nových komunikačních kanálů a zlepšení využití stávajících VI. Komunikační strategie inovačních řešení a pilotní model v Moravskoslezském kraji VII. Závěr finální model marketingové komunikace (fyzický a virtuální kanál) VIII. Přílohy č. 1. databáze subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení ve všech 4 krajích 2. databáze inovačních zprostředkovatelů ve všech čtyřech krajích 3. Inovační procesy CEIT jako podklad pro zjištění obsahu práce inovačního zprostředkovatele Pozn. autora Již tvorba a realizace RIS má klíčový význam při komunikaci subjektů trhu inovačních řešení. Z hodnocení procesu tvorby RIS jasně vyplývá, že právě komunikace je slabou stránkou systému.

2 * I. Metodika Cíl aktivity: Zvýšit efektivitu implementace regionálních inovačních strategií a postupů. Aktivita přispívá k naplnění dílčího cíle 1 a 2 projektu: 1. Zintenzívniť spoluprácu medzi cezhraničnými regiónmi v oblasti podpory inovačného podnikania 2. Zlepšiť informačnú bázu firiem vo všetkých participujúcich regiónoch Obr. č. 1 Grafické znázornění 3 parciálních cílů aktivity č. 4! 2

3 ( Obr. č. 2 Navržený komunikační model a filozofie práce na aktivitě č. 4 Zvažované varianty práce s cílovou skupinou: 1. Varianta: Práce s nástroji a zprostředkovateli Analýza, srovnání a vyhodnocení dosavadních komunikačních kanálů a vazeb Výběr Best practises k následování = vytvoření nového komunikačního kanálu Výběr nejčastějších slabin komunikace a návrh na zlepšení, eliminaci 2. Varianta: Práce s firmami a školami Doplnění databází o úroveň skutečného stavu Analýza, srovnání a vyhodnocení dosavadních komunikačních kanálů a vazeb Výběr Best practises k následování = vytvoření nového komunikačního kanálu Výběr nejčastějších slabin komunikace a návrh na zlepšení, eliminaci Během diskuse v rámci projektového konsorcia byla pro postup v rámci aktivity č. 4 zvolena varianta 1.! 3

4 Zdroje dat: 1. Projekt Perspektiva - Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje (celkem 3 analýzy) 2. Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 3. Komparativní analýza Moravskoslezského kraje 4. Observatoř konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje 5. Analyza podnikatelskeho a inovačného prostredia, zpracovaná v rámci projektu Innoborder 6. Analýza komunikace výzkum-výroba, Doc.Ing.Branislav LACKO,Csc., Fakulta strojního inženýrství VUT Brno 7. Analýza systému transferu technologií v rámci projektu Ef-Trans, Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta Terénní průzkum VaV pracovišť v JMK, CEIT osvědčené procesy inovací a transferu technologií! 4

5 ( II. Provázanost na ostatní projektové aktivity Obr. č. 3 Propojení na další projektové aktivity Obr. č. 4 Detailní dekompozice jednotlivých subaktivit aktivity č. 4 včetně návaznosti na subaktivity č. 2 a 3! 5

6 III. Databáze subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení a jejich komunikační kanály Identifikace stávajících komunikačních kanálů Jako jedna ze vstupních aktivit byla provedena analýza komunikačních kanálů využívaných subjekty trhu inovačních řešení. Díky dobré znalosti a osobním kontaktům členů konsorcia se podařilo vytvořit relativně reprezentativní vzorek subjektů, jež poskytl informace o svých komunikačních kanálech. Tedy jakým způsobem komunikují se svými partnery v inovačním procesu (akademický sektor s privátními firmami a naopak). Jak již bylo uvedeno v kapitole č. I Metodika, byla pro sběr dat použita sekundární data, která byla validována a aktualizována. V rámci procesu tvorby finální databáze byly použity také další podklady viz zdroj dat v rámci kapitoly č. I. Výsledkem jsou databáze subjektů trhu inovačních řešení s vyhodnocením komunikace stávajícími komunikačními kanály v každém ze čtyř krajů zapojených partnerů. Z vyhodnocení využívání stávajících komunikačních kanálů vyplynuly podněty pro další práci v rámci aktivity i celého projektu. I když se výsledky v rámci jednotlivých krajů liší, převládajícím komunikačním kanálem ve všech krajích je přímá komunikace. Tudíž v dalších komunikačních aktivitách je nutno se zaměřit především na tento komunikační kanál a zjistit, jak je možné zvýšit jeho efektivitu. Výsledné databáze pro každý kraj jsou uvedeny v příloze č. 1 této zprávy. IV. Identifikace stávajících komunikačních kanálů a jejich analýza Pro identifikaci stávajících komunikačních kanálů byly využity jak již existující, v metodice vyjmenované, analýzy, tak vlastní expertní posouzení, jehož výsledek je graficky prezentován na konci této kapitoly. Dále byly využity stávající systémy a metodiky partnerů leaderů v oboru (CEIT). Výstupy relevantních analýz trhu inovačních řešení v Moravskoslezském kraji se zaměřením na komunikační kanály Fenomén Moravskoslezského kraje - klastry Výzkumné a vývojové aktivity akademického a aplikačního sektoru Co se týče výzkumných a vývojových aktivit klastrových organizací, jako ryze výzkumně orientovaný klastr lze označit Klastr Envicrack s jeho pyrolýzní technologií a solárními systémy, které jsou vyvíjeny za účelem transferu těchto technologií do výroby a jejich komerčního využití a uplatnění jak na trhu tuzemském, tak na trzích zahraničních. Vývoj těchto technologií včetně provozu pilotních testovacích zařízení probíhá za úzké spolupráce VŠB-TUO, firmy Arrow Line a dalších firem v klastru. Za typický výzkumně-orientovaný klastr je možno označit také klastr Hydrogen-CZ. Současnými výzkumnými projekty klastru jsou především mobilní čerpací stanice vodíku, vodíkové vozidlo na Letišti Mošnov a vodíkový autobus pro provoz v Ostravě-Porubě a také pro přepravu cestujících z Letiště Mošnov do Ostravy a zpět. V porovnání s klastrem Envicrack se však jedná o rozsahem menší projekty s omezenější schopností uplatnění na trhu. Dalším klastrem, jehož převážná část aktivit je věnována oblasti VaVaI je MAK. V porovnání s předchozími klastry je MAK v této oblasti zaměřen na poskytování služeb svým členům prostřednictvím přípravy a provozování! 6

7 výzkumné, vývojové a inovační infrastruktury. Konkrétně se jedná o laboratoře (tepelná, hluková a nová pulsační a plastová laboratoř), jejichž kapacity jsou členům k dispozici za zvýhodněných či tržních podmínek. MAK také realizuje výzkumný projekt Technologie vstřikování práškových kovů (tzv. technologie PIM) v úzké spolupráci s VŠB-TUO a zaangažovanými členskými firmami. Také IT Cluster vyvíjí část svých aktivit v oblasti VaVaI. Tyto aktivity zastřešuje převážně VŠB-TU, FEI. Jedná se o výzkum a vývoj softwarů pro potřeby veřejného sektoru: IT4DM (IT for Disaster Management, projekt Floreon Floods Recognition on the Net), Inteligent Transportation Systems. Co se týče vývoje konkrétních softwarů a jejich uplatnění na trhu, je toto doménou členských firem klastru, které na jejich vývoji úzce spolupracují. Jmenovat můžeme např. software Data pro život pro záchrannou službu, informační systém pro městskou policii v Ostravě, apod. V budoucnu se budou aktivity IT Clusteru a jeho firem v oblasti VaVaI dále rozšiřovat ve vztahu k plánované realizaci strategického projektu IT4Innovations. Rovněž BTK jako zcela nová klastrová organizace začala realizovat VaV projekty za finanční podpory z Operačního programu Podnikání a inovace, podprogramu Spolupráce. Jedná se o projekty Vybudování mobilního měřícího pracoviště a Zřízení expertního pracoviště pro hodnocení psychické (fyzické) zátěže v pracovním procesu. Tím byly vytvořeny předpoklady pro kontinuální rozvoj a udržitelnost BTK v budoucnosti. U ostatních klastrů (MSDK, MSEK, NSK, KMC) je aktivita v oblasti VaVaI méně viditelná, než je tomu v předchozích případech (např. MSDK disponuje malou laboratoří vybavenou pro výzkum v oblasti zrání a sušení dřeva na VŠB-TUO, Fakulta stavební). Tyto klastry plánují posílení aktivit v oblasti VaVaI zejména cestou budování nových laboratoří, zejména MSDK a MSEK (na základě dotace z OPPI-Spolupráce; MSDK plánuje vybudovat výzkumné dřevařské centrum na VŠB-TUO, podobné plány má i MSEK). Tyto čtyři zmiňované klastry doposud věnovaly větší část svého úsilí projektům v oblasti rozvoje lidských zdrojů, posilování obchodní spolupráce (dodavatelské řetězce), propagace a marketingu (předchozí klastry, které jsou více orientované na oblast VaVaI, se těmto typům projektů samozřejmě věnují také). Klastry jsou v Moravskoslezském kraji jedna z nejúspěšnějších metod komunikace a na těchto zkušenostech by bylo dobré stavět i nová opatření v oblasti komunikace a inspirovat se v dalších regionech. Výstupy relevantních analýz trhu inovačních řešení ve Zlínském kraji se zaměřením na komunikační kanály I. Dotazníkové šetření ve firmách Zlínského kraje v rámci projektu Perspektiva - Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje Vzhledem k vysoké míře relevantnosti, je šetření UTB prezentováno v rozsáhlé formě. Metodika Realizace dotazníkového šetření ve firmách Zlínského kraje probíhala od listopadu 2010 do června Osloveno bylo 120 firem, z nichž se dotazníkového šetření zúčastnilo 105. Samotnému šetření, které probíhalo formou osobních schůzek ve firmě s cílem vyplnění dotazníku, předcházelo telefonické oslovení vybraných firem. V některých případech předcházel telefonickému oslovením. Po projevení zájmu a telefonickém sjednání schůzky byl firmě (kontaktní osobě) zaslán na dotazník k prostudování. Délka jednotlivých osobních schůzek byla zpravidla minut, průměrná doba šetření činila 45 minut. Schůzky se vždy účastnil zástupce projektu za Univerzitu Tomáše Bati (dále jen UTB), spolu se zástupcem obchodní hospodářské komory v daném okresu (Zlín, Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště) či zástupcem Vyšší odborné školy ekonomické Zlín. Výjimečně se schůzky zúčastnil pouze zástupce UTB. Avšak ve všech 105 firmách byla UTB osobně zastoupena. Otázky z oblasti komunikace Sekce KOMUNIKACE byla složena z 6 otázek. Cílem bylo zjištění, jak firmy vnímají Univerzitu! 7

8 Tomáše Bati ve Zlíně v oblasti kvality vzdělání, kvality vědy a výzkumu, absolventů, spolupráce s firmami/institucemi. Dále bylo snahou zjistit, jak se k firmám aktuálně dostávají informace o UTB, jaké informace by je zajímaly v budoucnu (nabídky spolupráce, workshopy a konference, vzdělávací semináře, stáže studentů) a jaké komunikační kanály považují za nejefektivnější k získávání těchto informací. Zaznamenána byla rovněž kontaktní osoba z firmy, se kterou je možné komunikovat, a které je možné předávat informace ze strany univerzity. Respondenti Vzorek firem, účastnících se výběrového šetření v rámci projektu PERSPEKTIVA, odpovídal téměř přesně optimálnímu vzorku, který byl definován v metodice. Vzorek firem v rámci šetření byl doplněn o 5 firem navíc a minimální odchylky z hlediska geografického a oborového jsou v řádu jednotek firem (max. 4% oproti optimálnímu vzorku). Lze tedy říci, že dotazníkové šetření bylo provedeno korektně dle metodiky a získaná data jsou relevantní a vyhodnotitelná s využitím pro další účely. V regionálním členění kopírují podíly respondentů z jednotlivých okresů Zlínského kraje rozložení identifikovaných významných firem v těchto okresech s tím, že nejvíce respondentů (40 %) je z okresu Zlín a nejméně z okresu Kroměříž (přes 15 %). Podrobnější informace jsou v níže uvedeném grafu 1. Záměrem bylo provést šetření zejména ve významnějších firmách ve Zlínském kraji, které mají vyšší inovační potenciál a potenciál spolupráce s UTB ve Zlíně. Proto byl kladen při výběru vzorku důraz zejména na firmy s vyšším počtem pracovníků, firmy z průmyslového sektoru a takové, u nichž jsou známy jejich inovační aktivity (firmy z žebříčku Štiky českého businessu, firmy uváděné v Technologickém profilu ČR či příjemci dotací v oblasti inovace zejména OPPI). Důraz na průmyslově zaměřené firmy je patrný z hlediska rozložení oslovených firem, kdy firmy z průmyslových odvětví tvoří 74 % všech respondentů. Sekundární sektor, zahrnující všechny firmy zpracovatelského průmyslu, společně s firmami z odvětví výroby a rozvod energií a stavebnictví (sekce C F dle číselníku CZ-NACE), je zastoupen v rámci šetření 82 % respondentů. Primární sektor, tj. zemědělství, lesnictví, rybářství, těžba a dobývání (sekce A B dle číselníku CZ-NACE) je zastoupena pouze 1 respondentem (0,95 % z celkového vzorku) a terciární sektor (služby, tj. sekce GU dle číselníku CZ-NACE) tvoří zbývajících cca 17 % respondentů. Výsledky šetření Vhodné obory pro spolupráci Co se týká oblastí výuky a výzkumu a vývoje vhodných pro spolupráci firmy a UTB, nejvíce oslovených firem má zájem o oblast marketingu a managementu (59 %), marketingové komunikace (54 %) a výrobního inženýrství (44 %), žádná z firem naopak neprojevila zájem o spolupráci v oblasti pedagogických věd a zdravotnických studií. Graf Možné oblasti spolupráce firem s UTB ve Zlíně! 8

9 * * Zdroj: Dotazníkové šetření provedené v rámci projektu Perspektiva, září 2011 Překážky spolupráce 20 % oslovených firem je plně přesvědčeno o tom, že překážkou ve spolupráci firmy s UTB je především chybějící kontaktní osoba na UTB, firmy také cítí překážku v nedostupnosti či neúplnosti 13 informací ze strany UTB. Naopak za nejmenší překážku považují oslovené firmy vzdálenost (70 % firem) a časovou nedostupnost a neochotu spolupráce ze strany UTB (67 % firem). Tabulka Překážky bránící ve spolupráci firem s UTB zdroj: Dotazníkové šetření provedené v rámci projektu Perspektiva, září 2011! 9

10 Diskusní panely, workshopy V případě, že by UTB ve Zlíně pořádalo diskusní panely, workshopy apod. zaměřené právě na spolupráci UTB a firem, mělo by o tyto akce zájem 82 % oslovených firem, z toho 74 % v roli posluchače a 26 % v roli lektora či diskutujícího. zdroj: Dotazníkové šetření provedené v rámci projektu Perspektiva, září 2011 Nejvíce přitažlivými jsou pro oslovené firmy témata odborná (55 % firem), naopak nejméně zajímavým je pro ně problematika duševního vlastnictví (79 % firem). Kromě témat uvedených v předchozím grafu dále oslovené firmy uváděly zájem o témata z oblasti designu oděvů, marketingu, managementu, aplikovaného výzkumu a témata týkající se studijních oborů, přednášek a stáží ve firmě. Nejvíce oslovených firem by preferovalo čtvrtletní frekvenci diskusních panelů a workshopů (39 %), poté pololetní frekvenci (28 %). Roční frekvence je vyhovující pro 8 % oslovených firem a měsíčně by bylo ochotno se scházet 5 % firem. Některé firmy uvedly jinou frekvenci (individuálně, dvouměsíční interval anebo nejméně jednou ročně). Dále byl s oslovenými firmami diskutován jejich zájem o témata týkající se rozvoje inovačního potenciálu Zlínského kraje či přípravy jeho strategických rozvojových dokumentů a témata strategických dokumentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Spolupráce s UTB ve sdruženích V dnešní době se pozornost firem ve stále větší míře upírá také směrem k různým partnerstvím a sdružením jako jsou klastry, oborové asociace, hospodářské komory apod., což dokazují také oslovené firmy, které jsou v převážné většině (80 %) členy nějakého takového sdružení. Na otázku, zda je v daném klastru/asociaci/sdružení atd. zapojena také UTB, odpovědělo kladně 28 % firem. Záporná odpověď byla získána od 26 % firem a zbývajících 46 % firem si není vědomo anebo neví, zda se UTB účastní takové spolupráce. Převážná většina oslovených firem (85 %) je však přesvědčena o tom, že univerzity by se měly do klastrů/asociací/sdružení zapojovat s cílem podporovat svou spolupráci s podniky. Hlavními důvody jsou dle názoru firem obecně propojení teorie s praxí, vzájemná informovanost, lidský a vědomostní potenciál univerzity, provádění výzkumu a řešení problémů pro potřeby firmy. Graf Důvody zapojení UTB do sdružení z pohledu firem! 10

11 * * Inovační vouchery Jedním z nástrojů, který v současnosti připravuje Zlínský kraj na podporu spolupráce firem s VaV institucemi je inovační voucher ve formě jednorázové dotace na nákup znalostí, výsledků vědy, zakázkového výzkumu apod. Z tohoto důvodu byla do dotazníku zařazena také otázka týkající se využití tohoto dotačního nástroje. Vzhledem k tomu, že tento nástroj se v době dotazníkového šetření ve Zlínském kraji teprve připravoval a neproběhla k němu komunikace vůči podnikatelským subjektům, je nasnadě, že 76 % oslovených firem zatím s tímto nástrojem obeznámeno nebylo, avšak uvítalo by jej 72 % oslovených firem. 16 % oslovených firem by o tento nástroj zájem nemělo. Ti, kteří o inovačních voucherech věděli, měli převážně informace z jiných regionů, kde nástroj funguje (zejména Jihomoravský kraj). Vnímání UTB ze strany firem Aktivní komunikace UTB s firmami a její způsob jsou velmi důležité pro vnímání UTB jako celku i jako možného partnera pro spolupráci a ovlivňují tak ochotu firmy s UTB spolupracovat. Oslovené firmy hodnotily kvalitu spolupráce, absolventů, vědy a výzkumu a vzdělání známkou 1 až 5 (1 - pozitivní, 5 - negativní), přičemž u všech hodnocených oblastí se nejvíce firem shodlo na známce 2. Informace o UTB! 11

12 * * K 47 % oslovených firem se informace o UTB ve Zlíně dostávají prostřednictvím médií (tisk, rádio, televize, internet) a osobních kontaktů na zaměstnance UTB, ovšem aktivně vyhledává informace na webových stránkách UTB jen 20 % firem. Dalším informačním zdrojem jsou sdružení jako klastr/ hospodářská komora aj. a studenti či absolventi UTB. Graf Způsoby komunikace UTB směrem k firmám Převážná většina oslovených firem (91 %) má zájem především o informace týkající se konkrétní cílené nabídky spolupráce dle jejich oboru, obecně se však dá říci, že firmy projevily velký zájem ve všech dotazovaných oblastech (viz následující graf). Graf Zájem firem o informace o UTB O aktuálních možnostech spolupráce by 90 % oslovených firem chtělo být informováno prostřednictvím u, nízký zájem projevily firmy naopak o tištěné bulletiny, letáky a sociální sítě.! 12

13 * 94 % oslovených firem má také zájem být zařazeno do databáze firem, které spolupracují či mají zájem spolupracovat s UTB ve Zlíně. Tato databáze bude dostupná na webových stránkách projektu Perspektiva. Závěry vzešlé z dotazníkového šetření Z hlediska informovanosti firem o nabídce spolupráce či činnosti UTB je situace vnímána následovně. Všichni respondenti se zájmem uvedli, že by byli rádi informováni o dění na UTB, o zajímavostech a prostoru pro spolupráci. Většina respondentů informace o UTB sama nevyhledávala, vítá je v přehledné formě zasílané přímo z UTB či dostupné na jednom přehledném místě (většinou web). Aktivní neinformovanost UTB směrem k firmám má za následek, že řada firem ve Zlínském kraji nemá povědomí o všech fakultách. Případný zájem firmy se soustředí na fakultu, se kterou již spolupráci zahájila. V takovém případě většinou firma nechtěla hodnotit UTB jako celek, neboť její povědomí o univerzitě je zúženo díky poznatkům pouze z příslušné fakulty. Nebezpečím pro cílenou propagaci spolupráce je schopnost pružné reakce ze strany akademických a vědeckovýzkumných pracovníků v kontextu časových možností dle akademického roku (omezené časové kapacity na začátku a konci akademického roku, omezené personální kapacity dílčích ústavů řešení dlouhodobých úkolů apod.). Při hodnocení UTB ve Zlíně jako celku je vesměs firmami pozitivně hodnocena kvalita vzdělání. U ostatních aspektů (kvalita absolventů, kvalita spolupráce s firmami / institucemi a kvalita vědy a výzkumu) také převažuje pozitivní hodnocení nad negativním, i když u kvality absolventů je při použití školní známkovací škály 1 5 uváděna firmami nejčastěji známka 2 a 3. Kvalitu spolupráce hodnotila méně než polovina respondentů a kvalitu vědy a výzkumu méně než třetina respondentů. Na otázku, jakým způsobem se k firmám dostávají informace z UTB ve Zlíně, jsou nejčastějšími kanály osobní kontakty na zaměstnance a média (tisk, rádio, televize, internet). Přibližně desetina respondentů uvádí, že informace nejsou dostupné. Více než 90 % firem účastnících se šetření má zájem o konkrétní cílené nabídky spolupráce dle oboru, avšak obecně je mezi firmami zájem i o ostatní typy informací vysoký. Více než dvě třetiny firem chtějí být informováni o pořádaných workshopech, konferencích, nabídce pracovních stáží studentů a nabídce možností dalšího vzdělávání (kurzy, semináře) pro firmy. Preferovaným způsobem získávání informací o možnostech spolupráce je u firem jednoznačně nabídka zasílaná em. S tím také souvisí souhlas 94 % oslovených firem se zařazením do databáze firem se zájmem o spolupráci, která je v rámci projektu vytvořena. Druhým preferovaným způsobem přenosu informací pro firmy je dostupnost on-line na jednom místě. Naopak sociální sítě, tištěné bulletiny či letáky nepatří mezi vhodné nástroje komunikace vůči firmám. II. Analýza spolupráce UTB s firmami z pohledu akademických pracovníků! 13

14 Tab. Překážky spolupráce UTB s firmami a institucemi * Zdroj: Analýza spolupráce UTB s firmami z pohledu akademických pracovníků, projekt Perspektiva Sedmá otázka dotazníkového šetření se dotýkala hodnocení překážek spolupráce fakult UTB s firmami a institucemi. Za účelem dosažení maximální přehlednosti, a taktéž vzhledem k ordinálnímu charakteru kategorizovaných proměnných, bylo přistoupeno k analýze této otázky prostřednictvím základních ukazatelů střední hodnoty a variability dat v podobě aritmetického průměru a směrodatné odchylky. Tabulka 8 zachycuje pořadí překážek podle jejich významnosti tak, jak byly uvedeny respondenty dotazníkového šetření. Takto se jako nejvýznamnější překážka spolupráce ukazuje nezájem firem a institucí o spolupráci s UTB. Tato skutečnost může být dána jednak nedostatečnou prezentací pracovišť a tím i informovanosti firem a institucí o možnostech spolupráce, špatnou zkušeností firem či institucí se spoluprací s UTB z minulosti nebo nesouladem aktivit firem a institucí s oborovým zaměřením součástí UTB. V pořadí druhá a třetí hodnocená překážka, finanční ohodnocení a administrativní náročnost spolupráce, je spojena s osobním zájmem pracovníků UTB věnovat se rozvíjení spolupráce s praxí, přičemž tento poznatek nelze při vytváření budoucích strategií opomenout. Hrozby nereálných očekávání pak navazují na překážky dané finančními a časovými možnostmi součástí UTB. Překážky uvedené na opačné straně pořadí spojené s chybějící oblasti či přínosem spolupráce pak ukazují na pozitivní přístup ke spolupráci ze strany součástí UTB. Detailnější analýza na úrovni fakult UTB umožňuje zdůraznit některá fakultní specifika, kdy dochází ke zvýšení či snížení významu překážek a k nimž patří zejména: nedostatečné vybavení vnímáno jako významná překážka v případě FLKŘ, chybějící časový prostor vnímán jako významná překážka v případě FHS, nedostatečné finanční ohodnocení vnímáno jako významná překážka v případě FAI, FAME a OA, nezájem ze strany subjektů nevnímán jako významná překážka v případě FT. Závěry týkající se komunikace: Většina pracovišť UTB přistupuje aktivně k prezentaci vůči klíčovým cílovým skupinám spolupráce s nejčastěji zmiňovanou prezentací vůči cílové skupině potenciálních studentů, následované cílovou skupinou veřejnost a cílovou skupinou firmy a instituce. Přesto existující respondenti bez vytvořených nástrojů prezentace v tomto směru vytváří potenciál pro další zlepšování situace. Za hlavní překážku nejen zavádění prezentací pracovišť UTB vůči cílovým skupinám, ale i rozvoje prezentací existujících, je možné považovat nedostatek času věnovat se této oblasti. Vedoucí pracovníci UTB vnímají existenci širokého vějíře možných nástrojů prezentace, přičemž za nejvíce relevantní považují webové stránky, reklamu v médiích a prezentaci prostřednictvím oborových sdružení.! 14

15 III. Analýza monitoringu tisku V&V ze strany UTB Závěry: Prezentace výzkumu a vývoje ze strany UTB ve Zlíně směrem k veřejnosti je poměrně malá, nesystematická a nevyrovnaná. Z charakteru analyzovaných zpráv lze usuzovat, že převážná většina z nich nemá základ v tiskové zprávě vydané univerzitou. Jedná se hlavně o vlastní inciativu novinářů, kteří mají zájem o dané téma. Za předpokladu, že by se s nimi komunikovalo dlouhodobě a pravidelně se jim předkládaly zajímavé informace z dění aplikovaného výzkumu, mohl by se počet publikovaných zpráv několikanásobně zvýšit. V nejvýznamnějších periodicích1, které byly důkladněji analyzovány, se objevuje pouze několik zpráv za rok. Konkrétní čísla vizualizuje tabulka a graf na další straně. Jedná se především o obecné informace o výzkumu, přičemž samotné výsledky UTB ve Zlíně jsou pouze malou součástí. Největší výkyvy lze pozorovat, když se objeví mediálně atraktivní téma, o které se zmiňují i nepříliš odborné a zájmové časopisy. Příkladem může být duben letošního roku, kdy byl představen patent speciálního vozíku pro tělesně postižené, nebo prosinec, kdy se mluvilo o plánovaných miliardových investicích do nového Centra polymerních systémů. V průběhu roku se na univerzitě odehrálo bezpočet dalších významných událostí z této oblasti, o nichž ale média neinformovala. Důvodem může být nedostatečná informovanost, přílišná složitost pro masovou veřejnost či necílená komunikace. Výstupy analýz pro účely aktivity č. 4: Z dotazníkového šetření vyplynula obdoba zjištění v Moravskoslezském kraji, ale také ze zkušeností expertů projektového týmu a to, že klíčovým faktorem úspěchu na poli komunikace je přímá komunikace podpořená osobními ověřenými kontakty. Zároveň se nepotvrdila vstupní projektová hypotéza o významu sociálních sítí. Jasně se ukazuje, že sociální sítě hrají marginální roli a klíčový komunikační kanál je přímá komunikace.! 15

16 * Výsledek expertní analýzy stávajících komunikačních kanálů na trhu inovačních řešení Z výše uvedeného grafického výstupu jasně vyplývá dominance přímé komunikace jakožto klíčového faktoru v oblasti komunikace na trhu inovačních řešení. Dalším nástrojem marketingové komunikace jsou samotné RIS, pak zprostředkovatelé (VTP, PI, BIC). Identifikace problémů v komunikaci ze strany akademické sféry směrem k podnikatelům: Singulárnost a jednostrannost Sobeckost Nesoustavnost Nekritičnost Vzájemně odlišný jazyk Další závěry z provedených a zkoumaných analýz: Podcenění komunikace nástrojů a strategií Spolupráce s průmyslem resp. aplikační sférou je vnímána jako nežádoucí omezování akademických svobod 1. Firmy nemají zájem na spolupráci s VŠ Nekomunikovat celou RIS, ale cíleně vybrané aktivity správnými komunikačními kanály Když nefungují RIS, jsou záchranou pro inovační firmy inovační zprostředkovatelé (VTP, PI, ) Východisko pro další subaktivity v rámci aktivity č. 4:! 16

17 * Vytvořme fyzický komunikační kanál pro podporu trhu inovačních řešení a zvýšení efektivity RIS. Až po té vytvořme dle požadavků tohoto fyzického komunikačního kanálu virtuální komunikační kanál, který bude nástrojem pro větší efektivitu komunikace. Nicméně fyzický i virtuální komunikační kanál musí být komplementární. Samotná databáze subjektů zkoumaných v rámci této analýzy jsou uvedeny v databázi každého kraje jakožto příloha č. 1 této zprávy. V. Návrh nových komunikačních kanálů a zlepšení využití stávajících Strategické rozhodnutí Při omezených prostředcích, kompetencích a čase jsme se rozhodli pro následující postup: 1. Zjednodušit model na 3 stupňový 2. Zaměřit se na zprostředkovatele 3. Synergicky využít stávajících nástrojů Navrhované řešení projednané s podnikateli, veřejnou správou během workshopu v březnu 2012: Vytvořme systém, který bude eliminovat slabiny a nedostatky obou pólů trhu = inovační zprostředkovatelé Dejme jim odpovídající nástroje = virtuální komunikační kanál Návrhy a podněty ke zlepšení z akademické sféry: Přechod z monologu na dialog Zvýšení frekvence komunikace Přechod na systematičnost a dlouhodobost komunikace Nastolení kooperativnosti ve vzájemném vztahu Pochopení komplexnosti! 17

18 Klíčové faktory úspěchu dle JIC benchlearning s jihomoravským systémem: Promyšlený systém implementace až na úroveň pracovních skupin Dvouúrovňový monitoring a hodnocení dopadů nezávislou autoritou Silná politická podpora včetně finančního zázemí Nově navržený Komunikační model trhu inovačních řešení: Identifikace modelu inovačních zprostředkovatelů fyzický komunikační kanál Metodika formulace modelu a výsledek expertního bloku v rámci workshopu v květnu 2012: 1. Kdo 2. Co 3. Jak 4. Kdy 5. Kde 6. Proč 7. Pro koho Ad 1. Kdo: Organizace partneři zapojení do projektu Ad 2. Co: - Oblasti spolupráce - Analýza co kdo nabízí - dostat se na univerzity i firmy (vybudování osobní sítě kontaktů) - Propagace činnosti a nabídky - workshopy Ad 3. Jak: - Vytvoří si osobní síť kontaktů - dělat dealera inovačních produktů! 18

19 - bude identifikován a vydefinován proces (z CEIT připraví SLCP model pro srpnový workshop) Ad 4. Proč: - Nezbytný druhý zdroj financí pro školu - vychovat novou generaci doktorandů, výzkumníků, image pro školu - osobní prospěch (mzda, ) - pro VTP: image, kontakty, start-up - nový poradenský produkt pro firmu Ad 5. Kde: - Každý ve svém kraji, ale sdílení mezi partnery a kraji (prostřednictvím virtuálního komunikačního kanálu) Ad 6. Kdy: 1. Fáze erudice, trénink, benchlearning z RATSK, vytvoření databáze spolupracovníků (konkrétní osoby, ) květen, červen 2. Pilotáž v rámci partnerů nebo spřízněných firem červenec říjen 3. Vyhodnocení pilotáže a přizpůsobení modelu 4. Spuštění plného provozu leden 2013 Ad 7. Za kolik: - každý individuálně - akcent na platícího zákazníka - vícezdrojové financování Koncepce virtuálního komunikačního kanálu: Žádný nový portál Prostřednictvím stávajících inovačních portálů Využít databázi CeRaDa Každý partner vytvoří databázi komunikančních kanálů a pak se vytvoří interface komplexní systém zveřejňování informací (portály, princip jak Enterprice Europe Network, atd ) Obsah a způsob vyškolení IZ Vydefinování kompetenčního modelu návrh viz další slide Analýza vzdělávacích potřeb jednotlivých IZ Identifikace stejných mezer v kompetencích Workshop na identifikaci procesu/model virtuálního komunikačního kanálu Plán a realizace školení Budování kontaktních IZ na školách v regionech Vyškolení se v rámci týmu individuálně Kick-off workshop týmu IZ alá CEIT, atd. na podzim key study CEIT! 19

20 Návrh kompetenčního modelu týmu Inovačních zprostředkovatelů 1. Sítě a networking 1. Přístup, kontakty a znalost akademického prostředí 2. Přístup, kontakty a schopnost dostat se k firmám 2. Měkké dovednosti 1. Komunikační a obchodní dovednosti, řešení konfliktů 2. Koučing a mentoring 3. Motivace a mediace 3. Tvrdé dovednosti 1. Rozpoznání inovačního potenciálu 2. Management inovací 3. Inovace technické a organizační 4. Partneři v inovačním procesu 5. Financování inovací (budeme tvořit tým, který bude disponovat sdílenou kompetencí (všechny 3 kompetence) zkusme nadefinovat proces model IPA Slovakia, CEIT, )! 20

Analýza monitoringu tisku

Analýza monitoringu tisku Analýza monitoringu tisku Komentář k výsledkům VaV 2010 Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080. Prezentace

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence RIS3 strategie Plzeňský kraj strategické intervence Role KRVVI návrh opatření (strategických projektů/intervencí) pro podporu implementace krajské RIS3 s ohledem na: Prokazatelný přínos k dosažení strategického

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje

Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje Možnosti spolupráce s VT parky, záměry samospráv na úrovni kraje 28.6.2016 Vědeckotechnické parky a vysoké školy Nabídka VŠ - MU v prostoru výzkumných aktivit je umístěn BTP Park. Aplikace biochemických

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů RIS3 MSK Návrh dotačních titulů Ostrava, 18.2.2014 Dotační tituly V každém regionu ČR bude možnost implementovat nové dotační tituly pro podporu VaVaI V těchto DT budou alokovány prostředky krajů a nových

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Smart akcelerátor RIS3 strategie Rok 2016

Smart akcelerátor RIS3 strategie Rok 2016 Smart akcelerátor RIS3 strategie Rok 2016 Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 02.06.2016 Základní tým Inovační platformy Start-ups, Moderní řídící systémy pro výrobu, zkušebnictví a bezpečnost, Pokročilé

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI

Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Seminář OD SLOV K ČINU ANEB DEJTE ŠANCI SVÉ INOVACI Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava. Setkání s regionálními partnery Ostrava, 26. října 2010

Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava. Setkání s regionálními partnery Ostrava, 26. října 2010 Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Setkání s regionálními partnery Úvod Projekt realizován v rámci 7. Rámcového programu Evropského Společenství (Regions of Knowledge). Mezinárodní

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A VÝVOJE V KONTEXTU DOTACÍ POSKYTOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ SF EU Ing. Tomáš Lafek EC CONSULTING A.S. Národní obrany 45 160 00 Praha 6 tomas.lafek@ecconsulting.cz www.ecconsulting.cz

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Inovační systém a Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje. Ing. David Pawera, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 22. 1.

Inovační systém a Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje. Ing. David Pawera, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 22. 1. Inovační systém a Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje Ing. David Pawera, Agentura pro regionální rozvoj, a. s., 22. 1. 2013 Obsah prezentace Úvod do problematiky Regionální inovační strategie

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz

Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Klastry - platforma pro spolupráci v oblasti IT?! Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080.

Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080. Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PŘEDSTAVENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ...

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

MOŽNOSTI INOVAČNÍCH VOUCHERŮ

MOŽNOSTI INOVAČNÍCH VOUCHERŮ MOŽNOSTI INOVAČNÍCH VOUCHERŮ Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

Technologické Inovační Centrum. Setkání firem Leteckého klastru,

Technologické Inovační Centrum. Setkání firem Leteckého klastru, Technologické Inovační Centrum Setkání firem Leteckého klastru, 28.04.2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Technologické inovační centrum s.r.o. Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín Společníci: Univerzita Tomáše

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011. Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011. Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011 Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s. OBSAH PREZENTACE Seznámení s projektem CERADA Zkušenosti koordinátora

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 K průběhu regionálních workshopů Ing. Petr Konečný regionální projektový manažer Praha, 4. 12. 2013 Celostátní konference projektu

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Systém inovačního podnikání v ČR

Systém inovačního podnikání v ČR ASOCIACE INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ ČR Systém inovačního podnikání v ČR Pavel Švejda Konference Přístup k financím - české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem v rámci projektu sítě Enterprise Europe

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů. Ostrava, 24.2.2014

RIS3 MSK Návrh dotačních titulů. Ostrava, 24.2.2014 RIS3 MSK Návrh dotačních titulů Ostrava, 24.2.2014 Dotační tituly V každém regionu ČR bude možnost implementovat nové dotační tituly pro podporu VaVaI V těchto DT budou alokovány prostředky krajů a nových

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015

Smart akcelerátor. Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Smart akcelerátor Rada pro inovace Moravskoslezského kraje, 24. 6. 2015 Úvodní informace PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj IP 1 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Workshop k založení Moravskoslezského biotechnologického klastru. Ostrava,

Workshop k založení Moravskoslezského biotechnologického klastru. Ostrava, Workshop k založení Moravskoslezského biotechnologického klastru Ostrava, 12. 6. 2014 Východiska pro vznik Moravskoslezského biotechnologického klastru Ing. Petra Chovanioková, Ing. David Pawera, ARR Podstata

Více

Dílčí závěry analýzy příčin nízkého zapojení států EU-13 do rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace

Dílčí závěry analýzy příčin nízkého zapojení států EU-13 do rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace Dílčí závěry analýzy příčin nízkého zapojení států EU-13 do rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace Michal Pazour, alteruje Vlastimil Růžička Kulatý stůl k interim hodnocení Horizontu 2020 Technologické

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno

KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno KONFERENCE KLASTRY 2006, 4. - 5.května, Brno Role inovačních systémů při rozvoji konkurenceschopných klastrů Ing. Luboš Lukasík Ředitel divize rozvoje podnikání Rozvoj MSP Hlavním problémem malých a středních

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Přehled priorit a opatření Prosinec 2006 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje... 2 Prioritní osa 2: Rozvoj spolupráce veřejného

Více

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Plura, J., Nenadál, J. Katedra kontroly a řízení jakosti FMMI VŠB-TU Ostrava ÚVOD V období od srpna

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor Trocha geometrie úvodem Konference GALEOS Start 2010 2 Vzdělání: budoucnost Propojení studia

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti

Národní vzdelávac fond. Evropský sociální fond investuje i do Vaší budoucnosti í ac Evropský sociální investuje i do Vaší budoucnosti Co je to ESF? Jeden ze ctyr strukturálních u,, jejichž spolecným cílem je snížení rozdílu v životní úrovni,, které existují mezi regiony, skupinami

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více