Analýza subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení"

Transkript

1 !! Analýza subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení (aktivita č. 4 projektu Společně pro inovace) Zpracováno v rámci projektu Společně pro inovace Zpracovatel: Institut EuroSchola Partneři: Vědecko-technologický park Žilina, Technologické inovační centrum Zlín, Slovenské centrum produktivity, Rozvojová agentúra Trenčianského samosprávného kraja I. Metodika II. III. IV. Provázanost na ostatní projektové aktivity Obsah: Databáze subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení Identifikace stávajících komunikačních kanálů a jejich analýza V. Návrh nových komunikačních kanálů a zlepšení využití stávajících VI. Komunikační strategie inovačních řešení a pilotní model v Moravskoslezském kraji VII. Závěr finální model marketingové komunikace (fyzický a virtuální kanál) VIII. Přílohy č. 1. databáze subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení ve všech 4 krajích 2. databáze inovačních zprostředkovatelů ve všech čtyřech krajích 3. Inovační procesy CEIT jako podklad pro zjištění obsahu práce inovačního zprostředkovatele Pozn. autora Již tvorba a realizace RIS má klíčový význam při komunikaci subjektů trhu inovačních řešení. Z hodnocení procesu tvorby RIS jasně vyplývá, že právě komunikace je slabou stránkou systému.

2 * I. Metodika Cíl aktivity: Zvýšit efektivitu implementace regionálních inovačních strategií a postupů. Aktivita přispívá k naplnění dílčího cíle 1 a 2 projektu: 1. Zintenzívniť spoluprácu medzi cezhraničnými regiónmi v oblasti podpory inovačného podnikania 2. Zlepšiť informačnú bázu firiem vo všetkých participujúcich regiónoch Obr. č. 1 Grafické znázornění 3 parciálních cílů aktivity č. 4! 2

3 ( Obr. č. 2 Navržený komunikační model a filozofie práce na aktivitě č. 4 Zvažované varianty práce s cílovou skupinou: 1. Varianta: Práce s nástroji a zprostředkovateli Analýza, srovnání a vyhodnocení dosavadních komunikačních kanálů a vazeb Výběr Best practises k následování = vytvoření nového komunikačního kanálu Výběr nejčastějších slabin komunikace a návrh na zlepšení, eliminaci 2. Varianta: Práce s firmami a školami Doplnění databází o úroveň skutečného stavu Analýza, srovnání a vyhodnocení dosavadních komunikačních kanálů a vazeb Výběr Best practises k následování = vytvoření nového komunikačního kanálu Výběr nejčastějších slabin komunikace a návrh na zlepšení, eliminaci Během diskuse v rámci projektového konsorcia byla pro postup v rámci aktivity č. 4 zvolena varianta 1.! 3

4 Zdroje dat: 1. Projekt Perspektiva - Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje (celkem 3 analýzy) 2. Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 3. Komparativní analýza Moravskoslezského kraje 4. Observatoř konkurenceschopnosti Moravskoslezského kraje 5. Analyza podnikatelskeho a inovačného prostredia, zpracovaná v rámci projektu Innoborder 6. Analýza komunikace výzkum-výroba, Doc.Ing.Branislav LACKO,Csc., Fakulta strojního inženýrství VUT Brno 7. Analýza systému transferu technologií v rámci projektu Ef-Trans, Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta Terénní průzkum VaV pracovišť v JMK, CEIT osvědčené procesy inovací a transferu technologií! 4

5 ( II. Provázanost na ostatní projektové aktivity Obr. č. 3 Propojení na další projektové aktivity Obr. č. 4 Detailní dekompozice jednotlivých subaktivit aktivity č. 4 včetně návaznosti na subaktivity č. 2 a 3! 5

6 III. Databáze subjektů realizujících a poskytujících inovační řešení a jejich komunikační kanály Identifikace stávajících komunikačních kanálů Jako jedna ze vstupních aktivit byla provedena analýza komunikačních kanálů využívaných subjekty trhu inovačních řešení. Díky dobré znalosti a osobním kontaktům členů konsorcia se podařilo vytvořit relativně reprezentativní vzorek subjektů, jež poskytl informace o svých komunikačních kanálech. Tedy jakým způsobem komunikují se svými partnery v inovačním procesu (akademický sektor s privátními firmami a naopak). Jak již bylo uvedeno v kapitole č. I Metodika, byla pro sběr dat použita sekundární data, která byla validována a aktualizována. V rámci procesu tvorby finální databáze byly použity také další podklady viz zdroj dat v rámci kapitoly č. I. Výsledkem jsou databáze subjektů trhu inovačních řešení s vyhodnocením komunikace stávajícími komunikačními kanály v každém ze čtyř krajů zapojených partnerů. Z vyhodnocení využívání stávajících komunikačních kanálů vyplynuly podněty pro další práci v rámci aktivity i celého projektu. I když se výsledky v rámci jednotlivých krajů liší, převládajícím komunikačním kanálem ve všech krajích je přímá komunikace. Tudíž v dalších komunikačních aktivitách je nutno se zaměřit především na tento komunikační kanál a zjistit, jak je možné zvýšit jeho efektivitu. Výsledné databáze pro každý kraj jsou uvedeny v příloze č. 1 této zprávy. IV. Identifikace stávajících komunikačních kanálů a jejich analýza Pro identifikaci stávajících komunikačních kanálů byly využity jak již existující, v metodice vyjmenované, analýzy, tak vlastní expertní posouzení, jehož výsledek je graficky prezentován na konci této kapitoly. Dále byly využity stávající systémy a metodiky partnerů leaderů v oboru (CEIT). Výstupy relevantních analýz trhu inovačních řešení v Moravskoslezském kraji se zaměřením na komunikační kanály Fenomén Moravskoslezského kraje - klastry Výzkumné a vývojové aktivity akademického a aplikačního sektoru Co se týče výzkumných a vývojových aktivit klastrových organizací, jako ryze výzkumně orientovaný klastr lze označit Klastr Envicrack s jeho pyrolýzní technologií a solárními systémy, které jsou vyvíjeny za účelem transferu těchto technologií do výroby a jejich komerčního využití a uplatnění jak na trhu tuzemském, tak na trzích zahraničních. Vývoj těchto technologií včetně provozu pilotních testovacích zařízení probíhá za úzké spolupráce VŠB-TUO, firmy Arrow Line a dalších firem v klastru. Za typický výzkumně-orientovaný klastr je možno označit také klastr Hydrogen-CZ. Současnými výzkumnými projekty klastru jsou především mobilní čerpací stanice vodíku, vodíkové vozidlo na Letišti Mošnov a vodíkový autobus pro provoz v Ostravě-Porubě a také pro přepravu cestujících z Letiště Mošnov do Ostravy a zpět. V porovnání s klastrem Envicrack se však jedná o rozsahem menší projekty s omezenější schopností uplatnění na trhu. Dalším klastrem, jehož převážná část aktivit je věnována oblasti VaVaI je MAK. V porovnání s předchozími klastry je MAK v této oblasti zaměřen na poskytování služeb svým členům prostřednictvím přípravy a provozování! 6

7 výzkumné, vývojové a inovační infrastruktury. Konkrétně se jedná o laboratoře (tepelná, hluková a nová pulsační a plastová laboratoř), jejichž kapacity jsou členům k dispozici za zvýhodněných či tržních podmínek. MAK také realizuje výzkumný projekt Technologie vstřikování práškových kovů (tzv. technologie PIM) v úzké spolupráci s VŠB-TUO a zaangažovanými členskými firmami. Také IT Cluster vyvíjí část svých aktivit v oblasti VaVaI. Tyto aktivity zastřešuje převážně VŠB-TU, FEI. Jedná se o výzkum a vývoj softwarů pro potřeby veřejného sektoru: IT4DM (IT for Disaster Management, projekt Floreon Floods Recognition on the Net), Inteligent Transportation Systems. Co se týče vývoje konkrétních softwarů a jejich uplatnění na trhu, je toto doménou členských firem klastru, které na jejich vývoji úzce spolupracují. Jmenovat můžeme např. software Data pro život pro záchrannou službu, informační systém pro městskou policii v Ostravě, apod. V budoucnu se budou aktivity IT Clusteru a jeho firem v oblasti VaVaI dále rozšiřovat ve vztahu k plánované realizaci strategického projektu IT4Innovations. Rovněž BTK jako zcela nová klastrová organizace začala realizovat VaV projekty za finanční podpory z Operačního programu Podnikání a inovace, podprogramu Spolupráce. Jedná se o projekty Vybudování mobilního měřícího pracoviště a Zřízení expertního pracoviště pro hodnocení psychické (fyzické) zátěže v pracovním procesu. Tím byly vytvořeny předpoklady pro kontinuální rozvoj a udržitelnost BTK v budoucnosti. U ostatních klastrů (MSDK, MSEK, NSK, KMC) je aktivita v oblasti VaVaI méně viditelná, než je tomu v předchozích případech (např. MSDK disponuje malou laboratoří vybavenou pro výzkum v oblasti zrání a sušení dřeva na VŠB-TUO, Fakulta stavební). Tyto klastry plánují posílení aktivit v oblasti VaVaI zejména cestou budování nových laboratoří, zejména MSDK a MSEK (na základě dotace z OPPI-Spolupráce; MSDK plánuje vybudovat výzkumné dřevařské centrum na VŠB-TUO, podobné plány má i MSEK). Tyto čtyři zmiňované klastry doposud věnovaly větší část svého úsilí projektům v oblasti rozvoje lidských zdrojů, posilování obchodní spolupráce (dodavatelské řetězce), propagace a marketingu (předchozí klastry, které jsou více orientované na oblast VaVaI, se těmto typům projektů samozřejmě věnují také). Klastry jsou v Moravskoslezském kraji jedna z nejúspěšnějších metod komunikace a na těchto zkušenostech by bylo dobré stavět i nová opatření v oblasti komunikace a inspirovat se v dalších regionech. Výstupy relevantních analýz trhu inovačních řešení ve Zlínském kraji se zaměřením na komunikační kanály I. Dotazníkové šetření ve firmách Zlínského kraje v rámci projektu Perspektiva - Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje Vzhledem k vysoké míře relevantnosti, je šetření UTB prezentováno v rozsáhlé formě. Metodika Realizace dotazníkového šetření ve firmách Zlínského kraje probíhala od listopadu 2010 do června Osloveno bylo 120 firem, z nichž se dotazníkového šetření zúčastnilo 105. Samotnému šetření, které probíhalo formou osobních schůzek ve firmě s cílem vyplnění dotazníku, předcházelo telefonické oslovení vybraných firem. V některých případech předcházel telefonickému oslovením. Po projevení zájmu a telefonickém sjednání schůzky byl firmě (kontaktní osobě) zaslán na dotazník k prostudování. Délka jednotlivých osobních schůzek byla zpravidla minut, průměrná doba šetření činila 45 minut. Schůzky se vždy účastnil zástupce projektu za Univerzitu Tomáše Bati (dále jen UTB), spolu se zástupcem obchodní hospodářské komory v daném okresu (Zlín, Vsetín, Kroměříž, Uherské Hradiště) či zástupcem Vyšší odborné školy ekonomické Zlín. Výjimečně se schůzky zúčastnil pouze zástupce UTB. Avšak ve všech 105 firmách byla UTB osobně zastoupena. Otázky z oblasti komunikace Sekce KOMUNIKACE byla složena z 6 otázek. Cílem bylo zjištění, jak firmy vnímají Univerzitu! 7

8 Tomáše Bati ve Zlíně v oblasti kvality vzdělání, kvality vědy a výzkumu, absolventů, spolupráce s firmami/institucemi. Dále bylo snahou zjistit, jak se k firmám aktuálně dostávají informace o UTB, jaké informace by je zajímaly v budoucnu (nabídky spolupráce, workshopy a konference, vzdělávací semináře, stáže studentů) a jaké komunikační kanály považují za nejefektivnější k získávání těchto informací. Zaznamenána byla rovněž kontaktní osoba z firmy, se kterou je možné komunikovat, a které je možné předávat informace ze strany univerzity. Respondenti Vzorek firem, účastnících se výběrového šetření v rámci projektu PERSPEKTIVA, odpovídal téměř přesně optimálnímu vzorku, který byl definován v metodice. Vzorek firem v rámci šetření byl doplněn o 5 firem navíc a minimální odchylky z hlediska geografického a oborového jsou v řádu jednotek firem (max. 4% oproti optimálnímu vzorku). Lze tedy říci, že dotazníkové šetření bylo provedeno korektně dle metodiky a získaná data jsou relevantní a vyhodnotitelná s využitím pro další účely. V regionálním členění kopírují podíly respondentů z jednotlivých okresů Zlínského kraje rozložení identifikovaných významných firem v těchto okresech s tím, že nejvíce respondentů (40 %) je z okresu Zlín a nejméně z okresu Kroměříž (přes 15 %). Podrobnější informace jsou v níže uvedeném grafu 1. Záměrem bylo provést šetření zejména ve významnějších firmách ve Zlínském kraji, které mají vyšší inovační potenciál a potenciál spolupráce s UTB ve Zlíně. Proto byl kladen při výběru vzorku důraz zejména na firmy s vyšším počtem pracovníků, firmy z průmyslového sektoru a takové, u nichž jsou známy jejich inovační aktivity (firmy z žebříčku Štiky českého businessu, firmy uváděné v Technologickém profilu ČR či příjemci dotací v oblasti inovace zejména OPPI). Důraz na průmyslově zaměřené firmy je patrný z hlediska rozložení oslovených firem, kdy firmy z průmyslových odvětví tvoří 74 % všech respondentů. Sekundární sektor, zahrnující všechny firmy zpracovatelského průmyslu, společně s firmami z odvětví výroby a rozvod energií a stavebnictví (sekce C F dle číselníku CZ-NACE), je zastoupen v rámci šetření 82 % respondentů. Primární sektor, tj. zemědělství, lesnictví, rybářství, těžba a dobývání (sekce A B dle číselníku CZ-NACE) je zastoupena pouze 1 respondentem (0,95 % z celkového vzorku) a terciární sektor (služby, tj. sekce GU dle číselníku CZ-NACE) tvoří zbývajících cca 17 % respondentů. Výsledky šetření Vhodné obory pro spolupráci Co se týká oblastí výuky a výzkumu a vývoje vhodných pro spolupráci firmy a UTB, nejvíce oslovených firem má zájem o oblast marketingu a managementu (59 %), marketingové komunikace (54 %) a výrobního inženýrství (44 %), žádná z firem naopak neprojevila zájem o spolupráci v oblasti pedagogických věd a zdravotnických studií. Graf Možné oblasti spolupráce firem s UTB ve Zlíně! 8

9 * * Zdroj: Dotazníkové šetření provedené v rámci projektu Perspektiva, září 2011 Překážky spolupráce 20 % oslovených firem je plně přesvědčeno o tom, že překážkou ve spolupráci firmy s UTB je především chybějící kontaktní osoba na UTB, firmy také cítí překážku v nedostupnosti či neúplnosti 13 informací ze strany UTB. Naopak za nejmenší překážku považují oslovené firmy vzdálenost (70 % firem) a časovou nedostupnost a neochotu spolupráce ze strany UTB (67 % firem). Tabulka Překážky bránící ve spolupráci firem s UTB zdroj: Dotazníkové šetření provedené v rámci projektu Perspektiva, září 2011! 9

10 Diskusní panely, workshopy V případě, že by UTB ve Zlíně pořádalo diskusní panely, workshopy apod. zaměřené právě na spolupráci UTB a firem, mělo by o tyto akce zájem 82 % oslovených firem, z toho 74 % v roli posluchače a 26 % v roli lektora či diskutujícího. zdroj: Dotazníkové šetření provedené v rámci projektu Perspektiva, září 2011 Nejvíce přitažlivými jsou pro oslovené firmy témata odborná (55 % firem), naopak nejméně zajímavým je pro ně problematika duševního vlastnictví (79 % firem). Kromě témat uvedených v předchozím grafu dále oslovené firmy uváděly zájem o témata z oblasti designu oděvů, marketingu, managementu, aplikovaného výzkumu a témata týkající se studijních oborů, přednášek a stáží ve firmě. Nejvíce oslovených firem by preferovalo čtvrtletní frekvenci diskusních panelů a workshopů (39 %), poté pololetní frekvenci (28 %). Roční frekvence je vyhovující pro 8 % oslovených firem a měsíčně by bylo ochotno se scházet 5 % firem. Některé firmy uvedly jinou frekvenci (individuálně, dvouměsíční interval anebo nejméně jednou ročně). Dále byl s oslovenými firmami diskutován jejich zájem o témata týkající se rozvoje inovačního potenciálu Zlínského kraje či přípravy jeho strategických rozvojových dokumentů a témata strategických dokumentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Spolupráce s UTB ve sdruženích V dnešní době se pozornost firem ve stále větší míře upírá také směrem k různým partnerstvím a sdružením jako jsou klastry, oborové asociace, hospodářské komory apod., což dokazují také oslovené firmy, které jsou v převážné většině (80 %) členy nějakého takového sdružení. Na otázku, zda je v daném klastru/asociaci/sdružení atd. zapojena také UTB, odpovědělo kladně 28 % firem. Záporná odpověď byla získána od 26 % firem a zbývajících 46 % firem si není vědomo anebo neví, zda se UTB účastní takové spolupráce. Převážná většina oslovených firem (85 %) je však přesvědčena o tom, že univerzity by se měly do klastrů/asociací/sdružení zapojovat s cílem podporovat svou spolupráci s podniky. Hlavními důvody jsou dle názoru firem obecně propojení teorie s praxí, vzájemná informovanost, lidský a vědomostní potenciál univerzity, provádění výzkumu a řešení problémů pro potřeby firmy. Graf Důvody zapojení UTB do sdružení z pohledu firem! 10

11 * * Inovační vouchery Jedním z nástrojů, který v současnosti připravuje Zlínský kraj na podporu spolupráce firem s VaV institucemi je inovační voucher ve formě jednorázové dotace na nákup znalostí, výsledků vědy, zakázkového výzkumu apod. Z tohoto důvodu byla do dotazníku zařazena také otázka týkající se využití tohoto dotačního nástroje. Vzhledem k tomu, že tento nástroj se v době dotazníkového šetření ve Zlínském kraji teprve připravoval a neproběhla k němu komunikace vůči podnikatelským subjektům, je nasnadě, že 76 % oslovených firem zatím s tímto nástrojem obeznámeno nebylo, avšak uvítalo by jej 72 % oslovených firem. 16 % oslovených firem by o tento nástroj zájem nemělo. Ti, kteří o inovačních voucherech věděli, měli převážně informace z jiných regionů, kde nástroj funguje (zejména Jihomoravský kraj). Vnímání UTB ze strany firem Aktivní komunikace UTB s firmami a její způsob jsou velmi důležité pro vnímání UTB jako celku i jako možného partnera pro spolupráci a ovlivňují tak ochotu firmy s UTB spolupracovat. Oslovené firmy hodnotily kvalitu spolupráce, absolventů, vědy a výzkumu a vzdělání známkou 1 až 5 (1 - pozitivní, 5 - negativní), přičemž u všech hodnocených oblastí se nejvíce firem shodlo na známce 2. Informace o UTB! 11

12 * * K 47 % oslovených firem se informace o UTB ve Zlíně dostávají prostřednictvím médií (tisk, rádio, televize, internet) a osobních kontaktů na zaměstnance UTB, ovšem aktivně vyhledává informace na webových stránkách UTB jen 20 % firem. Dalším informačním zdrojem jsou sdružení jako klastr/ hospodářská komora aj. a studenti či absolventi UTB. Graf Způsoby komunikace UTB směrem k firmám Převážná většina oslovených firem (91 %) má zájem především o informace týkající se konkrétní cílené nabídky spolupráce dle jejich oboru, obecně se však dá říci, že firmy projevily velký zájem ve všech dotazovaných oblastech (viz následující graf). Graf Zájem firem o informace o UTB O aktuálních možnostech spolupráce by 90 % oslovených firem chtělo být informováno prostřednictvím u, nízký zájem projevily firmy naopak o tištěné bulletiny, letáky a sociální sítě.! 12

13 * 94 % oslovených firem má také zájem být zařazeno do databáze firem, které spolupracují či mají zájem spolupracovat s UTB ve Zlíně. Tato databáze bude dostupná na webových stránkách projektu Perspektiva. Závěry vzešlé z dotazníkového šetření Z hlediska informovanosti firem o nabídce spolupráce či činnosti UTB je situace vnímána následovně. Všichni respondenti se zájmem uvedli, že by byli rádi informováni o dění na UTB, o zajímavostech a prostoru pro spolupráci. Většina respondentů informace o UTB sama nevyhledávala, vítá je v přehledné formě zasílané přímo z UTB či dostupné na jednom přehledném místě (většinou web). Aktivní neinformovanost UTB směrem k firmám má za následek, že řada firem ve Zlínském kraji nemá povědomí o všech fakultách. Případný zájem firmy se soustředí na fakultu, se kterou již spolupráci zahájila. V takovém případě většinou firma nechtěla hodnotit UTB jako celek, neboť její povědomí o univerzitě je zúženo díky poznatkům pouze z příslušné fakulty. Nebezpečím pro cílenou propagaci spolupráce je schopnost pružné reakce ze strany akademických a vědeckovýzkumných pracovníků v kontextu časových možností dle akademického roku (omezené časové kapacity na začátku a konci akademického roku, omezené personální kapacity dílčích ústavů řešení dlouhodobých úkolů apod.). Při hodnocení UTB ve Zlíně jako celku je vesměs firmami pozitivně hodnocena kvalita vzdělání. U ostatních aspektů (kvalita absolventů, kvalita spolupráce s firmami / institucemi a kvalita vědy a výzkumu) také převažuje pozitivní hodnocení nad negativním, i když u kvality absolventů je při použití školní známkovací škály 1 5 uváděna firmami nejčastěji známka 2 a 3. Kvalitu spolupráce hodnotila méně než polovina respondentů a kvalitu vědy a výzkumu méně než třetina respondentů. Na otázku, jakým způsobem se k firmám dostávají informace z UTB ve Zlíně, jsou nejčastějšími kanály osobní kontakty na zaměstnance a média (tisk, rádio, televize, internet). Přibližně desetina respondentů uvádí, že informace nejsou dostupné. Více než 90 % firem účastnících se šetření má zájem o konkrétní cílené nabídky spolupráce dle oboru, avšak obecně je mezi firmami zájem i o ostatní typy informací vysoký. Více než dvě třetiny firem chtějí být informováni o pořádaných workshopech, konferencích, nabídce pracovních stáží studentů a nabídce možností dalšího vzdělávání (kurzy, semináře) pro firmy. Preferovaným způsobem získávání informací o možnostech spolupráce je u firem jednoznačně nabídka zasílaná em. S tím také souvisí souhlas 94 % oslovených firem se zařazením do databáze firem se zájmem o spolupráci, která je v rámci projektu vytvořena. Druhým preferovaným způsobem přenosu informací pro firmy je dostupnost on-line na jednom místě. Naopak sociální sítě, tištěné bulletiny či letáky nepatří mezi vhodné nástroje komunikace vůči firmám. II. Analýza spolupráce UTB s firmami z pohledu akademických pracovníků! 13

14 Tab. Překážky spolupráce UTB s firmami a institucemi * Zdroj: Analýza spolupráce UTB s firmami z pohledu akademických pracovníků, projekt Perspektiva Sedmá otázka dotazníkového šetření se dotýkala hodnocení překážek spolupráce fakult UTB s firmami a institucemi. Za účelem dosažení maximální přehlednosti, a taktéž vzhledem k ordinálnímu charakteru kategorizovaných proměnných, bylo přistoupeno k analýze této otázky prostřednictvím základních ukazatelů střední hodnoty a variability dat v podobě aritmetického průměru a směrodatné odchylky. Tabulka 8 zachycuje pořadí překážek podle jejich významnosti tak, jak byly uvedeny respondenty dotazníkového šetření. Takto se jako nejvýznamnější překážka spolupráce ukazuje nezájem firem a institucí o spolupráci s UTB. Tato skutečnost může být dána jednak nedostatečnou prezentací pracovišť a tím i informovanosti firem a institucí o možnostech spolupráce, špatnou zkušeností firem či institucí se spoluprací s UTB z minulosti nebo nesouladem aktivit firem a institucí s oborovým zaměřením součástí UTB. V pořadí druhá a třetí hodnocená překážka, finanční ohodnocení a administrativní náročnost spolupráce, je spojena s osobním zájmem pracovníků UTB věnovat se rozvíjení spolupráce s praxí, přičemž tento poznatek nelze při vytváření budoucích strategií opomenout. Hrozby nereálných očekávání pak navazují na překážky dané finančními a časovými možnostmi součástí UTB. Překážky uvedené na opačné straně pořadí spojené s chybějící oblasti či přínosem spolupráce pak ukazují na pozitivní přístup ke spolupráci ze strany součástí UTB. Detailnější analýza na úrovni fakult UTB umožňuje zdůraznit některá fakultní specifika, kdy dochází ke zvýšení či snížení významu překážek a k nimž patří zejména: nedostatečné vybavení vnímáno jako významná překážka v případě FLKŘ, chybějící časový prostor vnímán jako významná překážka v případě FHS, nedostatečné finanční ohodnocení vnímáno jako významná překážka v případě FAI, FAME a OA, nezájem ze strany subjektů nevnímán jako významná překážka v případě FT. Závěry týkající se komunikace: Většina pracovišť UTB přistupuje aktivně k prezentaci vůči klíčovým cílovým skupinám spolupráce s nejčastěji zmiňovanou prezentací vůči cílové skupině potenciálních studentů, následované cílovou skupinou veřejnost a cílovou skupinou firmy a instituce. Přesto existující respondenti bez vytvořených nástrojů prezentace v tomto směru vytváří potenciál pro další zlepšování situace. Za hlavní překážku nejen zavádění prezentací pracovišť UTB vůči cílovým skupinám, ale i rozvoje prezentací existujících, je možné považovat nedostatek času věnovat se této oblasti. Vedoucí pracovníci UTB vnímají existenci širokého vějíře možných nástrojů prezentace, přičemž za nejvíce relevantní považují webové stránky, reklamu v médiích a prezentaci prostřednictvím oborových sdružení.! 14

15 III. Analýza monitoringu tisku V&V ze strany UTB Závěry: Prezentace výzkumu a vývoje ze strany UTB ve Zlíně směrem k veřejnosti je poměrně malá, nesystematická a nevyrovnaná. Z charakteru analyzovaných zpráv lze usuzovat, že převážná většina z nich nemá základ v tiskové zprávě vydané univerzitou. Jedná se hlavně o vlastní inciativu novinářů, kteří mají zájem o dané téma. Za předpokladu, že by se s nimi komunikovalo dlouhodobě a pravidelně se jim předkládaly zajímavé informace z dění aplikovaného výzkumu, mohl by se počet publikovaných zpráv několikanásobně zvýšit. V nejvýznamnějších periodicích1, které byly důkladněji analyzovány, se objevuje pouze několik zpráv za rok. Konkrétní čísla vizualizuje tabulka a graf na další straně. Jedná se především o obecné informace o výzkumu, přičemž samotné výsledky UTB ve Zlíně jsou pouze malou součástí. Největší výkyvy lze pozorovat, když se objeví mediálně atraktivní téma, o které se zmiňují i nepříliš odborné a zájmové časopisy. Příkladem může být duben letošního roku, kdy byl představen patent speciálního vozíku pro tělesně postižené, nebo prosinec, kdy se mluvilo o plánovaných miliardových investicích do nového Centra polymerních systémů. V průběhu roku se na univerzitě odehrálo bezpočet dalších významných událostí z této oblasti, o nichž ale média neinformovala. Důvodem může být nedostatečná informovanost, přílišná složitost pro masovou veřejnost či necílená komunikace. Výstupy analýz pro účely aktivity č. 4: Z dotazníkového šetření vyplynula obdoba zjištění v Moravskoslezském kraji, ale také ze zkušeností expertů projektového týmu a to, že klíčovým faktorem úspěchu na poli komunikace je přímá komunikace podpořená osobními ověřenými kontakty. Zároveň se nepotvrdila vstupní projektová hypotéza o významu sociálních sítí. Jasně se ukazuje, že sociální sítě hrají marginální roli a klíčový komunikační kanál je přímá komunikace.! 15

16 * Výsledek expertní analýzy stávajících komunikačních kanálů na trhu inovačních řešení Z výše uvedeného grafického výstupu jasně vyplývá dominance přímé komunikace jakožto klíčového faktoru v oblasti komunikace na trhu inovačních řešení. Dalším nástrojem marketingové komunikace jsou samotné RIS, pak zprostředkovatelé (VTP, PI, BIC). Identifikace problémů v komunikaci ze strany akademické sféry směrem k podnikatelům: Singulárnost a jednostrannost Sobeckost Nesoustavnost Nekritičnost Vzájemně odlišný jazyk Další závěry z provedených a zkoumaných analýz: Podcenění komunikace nástrojů a strategií Spolupráce s průmyslem resp. aplikační sférou je vnímána jako nežádoucí omezování akademických svobod 1. Firmy nemají zájem na spolupráci s VŠ Nekomunikovat celou RIS, ale cíleně vybrané aktivity správnými komunikačními kanály Když nefungují RIS, jsou záchranou pro inovační firmy inovační zprostředkovatelé (VTP, PI, ) Východisko pro další subaktivity v rámci aktivity č. 4:! 16

17 * Vytvořme fyzický komunikační kanál pro podporu trhu inovačních řešení a zvýšení efektivity RIS. Až po té vytvořme dle požadavků tohoto fyzického komunikačního kanálu virtuální komunikační kanál, který bude nástrojem pro větší efektivitu komunikace. Nicméně fyzický i virtuální komunikační kanál musí být komplementární. Samotná databáze subjektů zkoumaných v rámci této analýzy jsou uvedeny v databázi každého kraje jakožto příloha č. 1 této zprávy. V. Návrh nových komunikačních kanálů a zlepšení využití stávajících Strategické rozhodnutí Při omezených prostředcích, kompetencích a čase jsme se rozhodli pro následující postup: 1. Zjednodušit model na 3 stupňový 2. Zaměřit se na zprostředkovatele 3. Synergicky využít stávajících nástrojů Navrhované řešení projednané s podnikateli, veřejnou správou během workshopu v březnu 2012: Vytvořme systém, který bude eliminovat slabiny a nedostatky obou pólů trhu = inovační zprostředkovatelé Dejme jim odpovídající nástroje = virtuální komunikační kanál Návrhy a podněty ke zlepšení z akademické sféry: Přechod z monologu na dialog Zvýšení frekvence komunikace Přechod na systematičnost a dlouhodobost komunikace Nastolení kooperativnosti ve vzájemném vztahu Pochopení komplexnosti! 17

18 Klíčové faktory úspěchu dle JIC benchlearning s jihomoravským systémem: Promyšlený systém implementace až na úroveň pracovních skupin Dvouúrovňový monitoring a hodnocení dopadů nezávislou autoritou Silná politická podpora včetně finančního zázemí Nově navržený Komunikační model trhu inovačních řešení: Identifikace modelu inovačních zprostředkovatelů fyzický komunikační kanál Metodika formulace modelu a výsledek expertního bloku v rámci workshopu v květnu 2012: 1. Kdo 2. Co 3. Jak 4. Kdy 5. Kde 6. Proč 7. Pro koho Ad 1. Kdo: Organizace partneři zapojení do projektu Ad 2. Co: - Oblasti spolupráce - Analýza co kdo nabízí - dostat se na univerzity i firmy (vybudování osobní sítě kontaktů) - Propagace činnosti a nabídky - workshopy Ad 3. Jak: - Vytvoří si osobní síť kontaktů - dělat dealera inovačních produktů! 18

19 - bude identifikován a vydefinován proces (z CEIT připraví SLCP model pro srpnový workshop) Ad 4. Proč: - Nezbytný druhý zdroj financí pro školu - vychovat novou generaci doktorandů, výzkumníků, image pro školu - osobní prospěch (mzda, ) - pro VTP: image, kontakty, start-up - nový poradenský produkt pro firmu Ad 5. Kde: - Každý ve svém kraji, ale sdílení mezi partnery a kraji (prostřednictvím virtuálního komunikačního kanálu) Ad 6. Kdy: 1. Fáze erudice, trénink, benchlearning z RATSK, vytvoření databáze spolupracovníků (konkrétní osoby, ) květen, červen 2. Pilotáž v rámci partnerů nebo spřízněných firem červenec říjen 3. Vyhodnocení pilotáže a přizpůsobení modelu 4. Spuštění plného provozu leden 2013 Ad 7. Za kolik: - každý individuálně - akcent na platícího zákazníka - vícezdrojové financování Koncepce virtuálního komunikačního kanálu: Žádný nový portál Prostřednictvím stávajících inovačních portálů Využít databázi CeRaDa Každý partner vytvoří databázi komunikančních kanálů a pak se vytvoří interface komplexní systém zveřejňování informací (portály, princip jak Enterprice Europe Network, atd ) Obsah a způsob vyškolení IZ Vydefinování kompetenčního modelu návrh viz další slide Analýza vzdělávacích potřeb jednotlivých IZ Identifikace stejných mezer v kompetencích Workshop na identifikaci procesu/model virtuálního komunikačního kanálu Plán a realizace školení Budování kontaktních IZ na školách v regionech Vyškolení se v rámci týmu individuálně Kick-off workshop týmu IZ alá CEIT, atd. na podzim key study CEIT! 19

20 Návrh kompetenčního modelu týmu Inovačních zprostředkovatelů 1. Sítě a networking 1. Přístup, kontakty a znalost akademického prostředí 2. Přístup, kontakty a schopnost dostat se k firmám 2. Měkké dovednosti 1. Komunikační a obchodní dovednosti, řešení konfliktů 2. Koučing a mentoring 3. Motivace a mediace 3. Tvrdé dovednosti 1. Rozpoznání inovačního potenciálu 2. Management inovací 3. Inovace technické a organizační 4. Partneři v inovačním procesu 5. Financování inovací (budeme tvořit tým, který bude disponovat sdílenou kompetencí (všechny 3 kompetence) zkusme nadefinovat proces model IPA Slovakia, CEIT, )! 20

Analýza monitoringu tisku

Analýza monitoringu tisku Analýza monitoringu tisku Komentář k výsledkům VaV 2010 Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080. Prezentace

Více

A. Transfer technologií

A. Transfer technologií A. Transfer technologií Ověření / zdroj informace Potřeba / cílový stav Absence cílené politiky pro podporu inovací Absence vhodných programů pro podporu inovativního malého a středního podnikání (nedostatečná

Více

Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080.

Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080. Materiál byl vytvořen v rámci realizace projektu PERSPEKTIVA Partnerství pro rozvoj spolupráce Zlínského kraje, r. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0080. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PŘEDSTAVENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ...

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava. Setkání s regionálními partnery Ostrava, 26. října 2010

Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava. Setkání s regionálními partnery Ostrava, 26. října 2010 Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Setkání s regionálními partnery Úvod Projekt realizován v rámci 7. Rámcového programu Evropského Společenství (Regions of Knowledge). Mezinárodní

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MINISTERSTVO VNITRA Ing. Martin Páral ředitel Odboru programového řízení Odbor programového řízení MV Koordinace a projektové řízení projektů ministerstva vnitra policie

Více

Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011. Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011. Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Informační den Regiony znalostí a Výzkumný potenciál 7. RP Ostrava 12. září 2011 Mgr. Jiří Štěpán Agentura pro regionální rozvoj, a.s. OBSAH PREZENTACE Seznámení s projektem CERADA Zkušenosti koordinátora

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha

vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Role veřejného vědeckotechnického parku v Královéhradeckém regionu Ing. Martin Dittrich 16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 2.12.2009, TIC ČKD Praha Obecně prospěšná společnost zapsána do rejstříku

Více

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Zpráva o činnosti Centra inovací a transferu technologií PEF ČZU v Praze za rok 2013. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 11. 2013 Předkládá: prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c. děkan PEF ČZU v Praze

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor

IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor IT Cluster cesta ke spolupráci Jak sjednotit akademickou a firemní sféru?! 26. 10. 2010 Ivo Vondrák, rektor Trocha geometrie úvodem Konference GALEOS Start 2010 2 Vzdělání: budoucnost Propojení studia

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR. XXV. valná hromada SVTP ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR XXV. valná hromada SVTP ČR Pavel Švejda Praha, 11. 2. 2015 1 Veřejná část Národní síť VTP v ČR 25 let SVTP ČR 12. etapa akreditace VTP v ČR projekt SPINNET 2 Národní

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Pavel Holman Koordinátor inovačních voucherů Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území HMP realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s. Kontext projektu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13. 16. červen 2011 Petr Chládek

Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13. 16. červen 2011 Petr Chládek Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13 16. červen 2011 Petr Chládek Struktura prezentace 1.Kontext RIS JMK 2.Dosavadní výstupy a přínosy realizace RIS JMK 3.Pokračující projekty z

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

Úvodní seminář kurzu TTM-J

Úvodní seminář kurzu TTM-J Transfer znalostí a technologií ve vybraných regionech aplikace evropského vzdělávacího modelu Technology Transfer Manager Úvodní seminář kurzu TTM-J České Budějovice 7. října 2011 Kateřina Čihařová, ILA,

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS

Výstupy projektu EF-TRANS. Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Výstupy projektu EF-TRANS Pavel Komárek, Brno, 13. 9. 2012 člen předsednictva TA ČR a hlavní odborný garant projektu EF-TRANS Priority Dne 19. července 2012 schválila vláda usnesení č. 552 o Národních

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 PŘÍLOHA Č.: 1 NÁZEV PŘÍLOHY: Seznam rozvojových projektů Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje na léta 2012 2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 Zadavatel:

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit

Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Poslání ARR: Pomáháme realizovat strategické cíle Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. přehled hlavních aktivit Pavla Břusková generální ředitelka Agentura pro regionální rozvoj,

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 O b s a h : 1. Představení Inovační infrastruktury Zlínského kraje / 4 1.1 Založení sítě / 4 1.2 Cíl spolupráce / 4 2. Představení členů / 5 2.1 Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s / 6 2.2

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více