PORODNÍ PORANĚNÍ ŽENY PŘI VAGINÁLNÍ POROD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORODNÍ PORANĚNÍ ŽENY PŘI VAGINÁLNÍ POROD"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE PORODNÍ PORANĚNÍ ŽENY PŘI VAGINÁLNÍ POROD Bakalářská práce Vypracovala: Ivana Bulová Vedoucí práce: Mgr. Miloslava Kameníková Brno 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářkou práci vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Miloslavy Kameníkové a uvedla jsem v seznamu všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne Ivana Bulová

3 Poděkování Děkuji Mgr. Miloslavě Kameníkové za odborné vedení mé bakalářské práce, poskytnutí rad a za trpělivý a vlídný přístup. Děkuji mé kamarádce Martině za inspiraci, příteli Dušanovi za grafické korektury práce a rodině za podporu při studiu.

4 ANOTACE Jméno a příjmení autora: Ivana Bulová Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Katedra: Porodní asistence Název práce: Porodní poranění ženy při vaginálním porodu Vedoucí práce: Mgr. Miloslava Kameníková Počet stran: 91 Počet titulů literatury: 28 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2012 Klíčová slova: porodní poranění, epiziotomie, ruptura, perineum, příprava hráze k porodu RESUMÉ V bakalářské práci jsou stanoveny tři cíle, a to zjistit rozdíl v přístupu k porodnímu poranění mezi lékaři a porodními asistentkami, informovanost těhotných o možnostech přípravy hráze k porodu a dále spojitost mezi přípravou hráze k porodu a porodním poraněním. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická obsahuje rozdělení porodních poranění, metody předcházení porodního poranění ze strany těhotné i porodníka a péči o porodní poranění. Praktická část analyzuje zjištěné skutečnosti.

5 ANNOTATION Name anf surname of the author: Ivana Bulová Institution: Masaryk University, Faculty of medicine Department: Department of midwifery Work title: Women s obstetric injuries during vaginal delivery Thesis consultant: Mgr. Miloslava Kameníková Number of pages: 91 Number of titles literature: 28 Number of attachments: 5 Year of defense of dissertation work: 2012 Key words: obstetric injury, episiotomy, rupture, perineum, preparation of perineum to delivery RESUME The bachelor thesis deals with three research aims- to determine the difference in approach to obstetric injuries among doctors and midwives, how informed pregnant women are about preparation for the labor and if there is an association between preparation for labor and obstetric injury. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part divides obstetric injuries, birth injury prevention methods used by pregnant women and obstetricians and care for obstetric injuries. The practical part analyses the findings.

6 Obsah ANOTACE... 4 RESUMÉ... 4 ANNOTATION... 5 RESUME... 5 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Anatomie pánevního dna Pánevní dno (diaphragma pelvis) Hráz (perineum) Metody předcházení porodních poranění Metody přípravy hráze k porodu Metody chránění hráze za porodu Epiziotomie (nástřih hráze) Epiziotomie mediální Epiziotomie laterální Epiziotomie mediolaterální Komplikace epiziotomie Ruptury perinea Ruptura I. stupně Ruptura II. stupně Ruptura III. stupně Ošetření epiziotomie a ruptury perinea Péče o porodní poranění Hygiena... 26

7 1.6.3 Studené obklady Teplé sedací koupele s využitím bylinek Masti Mateřské mléko Fyzická námaha Cvičení Homeopatie CÍLE A PRACOVNÍ TEZE Definice cílů a pracovních tezí METODOLOGIE Zadání hodnotících kritérií VÝSTUPY PRAKTICKÉ ČÁSTI Výstupy dotazníků Dotazník pro porodníky s praxí do pěti let Dotazníky pro porodníky s praxí 5 a více let Dotazníky pro ženy po porodu Výstupy statistický údajů porodního poranění z porodních knih Srovnání porodních asistentek a lékařů do 5ti let praxe na porodním sále Srovnání porodních asistentek a lékařů s 5ti a více lety praxe na porodním sále Srovnání porodníků podle délky praxe na porodním sále Srovnání porodních asistentek a lékařů bez rozdílu délky praxe na porodním sále ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DISKUZE NÁVRH ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ ZÁVĚR... 82

8 LITERATURA Knižní zdroje Internetové zdroje SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ Seznam tabulek Seznam obrázků SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY... 92

9 ÚVOD Od samého počátku babictví bylo jedním z úkolů porodní báby chránit rodičku od porodního poranění. A to hned z několika důvodů. Porušená kožní integrita znamená bránu infekci. Do zavedení zásad antisepse v polovině 19. století byla velmi častá a smrtelná horečka omladnic. Jedná se o bakteriální infekci napadající ženy po porodu právě díky poranění na rodidlech a zanesení infekce nedostatečnou hygienou. Dál při poranění měkkých tkání a cév dochází ke ztrátám krve, což ve větší míře může rodičku ohrozit na životě. Proto se porodní báby snažily porodit tzv. sine vulnere - bez poranění. První epiziotomie byla provedena na konci 18. století. Až se zavedením porodů vedených lékaři v porodnici se rozmohlo provádění nástřihů, dřív se porodníci nepokoušeli o iatrogenní poškození hráze rodičky. Došlo k medicinalizaci porodů a provádění epiziotomií se stalo téměř rutinní záležitostí. Porod přestal být vnímán jako fyziologický proces. Lékař se tak mohl vnímat jako chirurg a nejrůznějšími intervencemi porod ovlivňovat a na závěr pomocí epiziotomie vybavit dítě z matčina těla ven. Lékaři to zdůvodňovali například tím, že epiziotomie zabraňuje poškození svalů pánevního dna, jejich přílišnému natažení a natržení; dále tím, že epiziotomie chrání hlavičku novorozence, protože její provedení zkrátí druhou dobu porodní. Dalším z důvodů je názor, že epiziotomie chrání anální svěrač a snižuje riziko vzniku ruptury III. stupně. Ve výčtu důvodů by se dalo pokračovat ještě dlouho. Snad všechny se dají najít v odborných knihách pro studenty lékařství a porodní asistence. Tudíž ony důvody kolují dál, učí se je další zájemci o obor. Záleží pak už jen na nich, jestli se nad důvody pro epiziotomii zamyslí, jestli se s nimi ztotožní nebo jim budou připadat irelevantní. Vybrala jsem si toto téma, protože otázka poranění během porodu je mezi ženami velmi diskutované téma, nechtějí být nastřiženy ani natrženy, bojí se bolesti při hojení porodního poranění. Pro mnohé představuje nastřižení hráze víc psychickou než fyzickou újmu. A to nejen ženy, ale i jejich partneři nad tím přemýšlí. V dnešní době se snažíme opět vnímat porod jako fyziologický proces. Je to neopakovatelný zážitek pro rodičku a její doprovod, proto je potřeba na psychické následky nástřihu myslet. V práci jsem se zaměřila na porodní poranění na perineu vzniklá během fyziologického porodu. Poranění perinea je to, které může částečně ovlivnit jak žena přípravou hráze k porodu, tak porodní asistentka či lékař v průběhu porodu. Práce je rozdělena do teoretického a praktického bloku. V teoretické části se zabývám anatomií pánevního dna a hráze, upozorňuji na metody přípravy hráze k porodu. Ty jsou členěny na přípravu během těhotenství a chránění hráze v průběhu porodu. Věnuji se 9

10 rozdělení poranění perinea na epiziozomii, která se dále dělí podle směru vedení nástřihu, a spontánní ruptury dělené podle stupně poškození tkáně. Speciální pozornost ponechávám epiziotomii a jejímu použití. Popisuji ošetření porodního poranění a péči o něj v šestinedělí. Při psaní teoretického bloku jsem čerpala především z českojazyčné literatury a českých a zahraničních výzkumů. Praktickou část jsem vypracovávala ve Fakultní nemocnici Brno, a to na porodním sále a oddělení šestinedělí v Bohunicích a Obilním trhu. Pomocí průzkumného šetření mapuji přístup porodníků k porodnímu poranění, informovanost žen o předcházení porodního poranění a také se zabývám otázkou, jestli příprava hráze k porodu souvisí se vznikem porodního poranění. To jsou zároveň cíle práce. K jejich naplnění jsem vytvořila dotazníky pro porodníky a pro ženy po fyziologickém porodu a zpracovala statistické údaje porodního poranění z porodních knih. Výstupy dotazníků i statistické údaje jsou popsány a uvedeny v tabulkách a obrázcích. Byla bych ráda, kdyby tato práce podnítila porodníky k úvaze o porodním poranění a k zamyšlením se nad frekvencí použití epiziotomie u fyziologického porodu. Teoretická část může sloužit těhotným ženám jako souhrnný zdroj informací o metodách přípravy hráze k porodu a o péči o porodní poranění. 10

11 1. TEORETICKÁ ČÁST 1.1. Anatomie pánevního dna Pánevní dno (diaphragma pelvis) Svaly pánevního dna se táhnou od stydké spony k poslednímu kostrčnímu obratli. Jejich funkcí je fixace močového měchýře, střev i dělohy na správném místě, díky jejich konstrikci ovládáme svěrače anální i močové trubice. Důležitou roli hrají také v sexuálním životě. Obzvláště během těhotenství jsou svaly pánevního dna velmi namáhány, a to jak díky rostoucí hmotnosti těhotné, tak kvůli hormonu relaxinu, který změkčuje a protahuje svaly a úpony. Pokud svaly pánevního dna byly povolené už před těhotenstvím, může v souvislosti s vypětím během něj a porodu dojít k samovolnému úniku moči, především tedy stresová inkontinence, střevních plynů či stolice. V nejhorším případě může dojít až k prolapsu vaginy, konečníku, střev, nebo dělohy. Je tvořeno dvěma párovými svaly - musculus levator ani a musculus coccygeus. - Musculus levator ani - silný plochý sval skládající se z pars iliaca a pars pubica, která ohraničuje otvor pro průchod močové trubice a pochvy a pokračuje dorzálně ke konečníku. - Musculus coccygeus - slabý sval probíhající od spina ischiadica k laterálnímu okraji kosti křížové a kostrče Hráz (perineum) Je 3-4 cm silná přepážka mezi zadní komisurou labií a análním otvorem, nazývaná perineální klín. Kůže na hrázi s apokrinními potními žlázami je bez ochlupení. Ve střední čáře je šev raphe perinei. Ten se nastřihává při mediální epiziotomii, přičemž ale hrozí rozšíření až na anální svěrač. Svaly perinea se dělí na dvě skupiny - svaly zevních pohlavních orgánů (inervovány z nervus pudendus) a svaly tvořící podklad diaphragma urogenitale. Diaphragma urogenitale je v kostním vymezení uložena mezi rameny kosti stydké a sedacích, mezi spodním okrajem spony stydké a tubera ischiadica. - Musculus transversus perinei profundus - hlavní sval diaphragmy, opora pánevních orgánů. 11

12 - Musculus sphincter urethrae - jeho snopce obkružují kolem močové trubice a kolem svaloviny pochvy. - Musculus transversus perinei superficialis - slabý podkoží sval, který je u žen často velmi redukován. - Ligamentum transversum perinei. Svaly zevních pohlavních orgánů - Musculus ischiocavernosus - párový sval, který svou kontrakcí napomáhá erekci. - Musculus bulbospongiosus - párový sval, u žen působí jako svěrač poševního vchodu a tlakem na žíly klitoridy podporuje jejich překrvení a tlakem na glandula vestibularis major napomáhá jejímu vyprazdňování při souloži. - Musculus sphincter ani externus - začíná na hrotu kostrče a obkružuje anální kanál, jeho horní část navazuje na musculus levator ani. Senzitivní inervace hráze Kůži hráze inervuje nervus pudendus, zadní část hráze nervus cutaneus femoris posterior, přední část nervus ilioinguinalis a nervus genitofemoralis. Kůže hráze a labií je hojně inervována, je tak jednou z erotogenních zón. 1 1 Srov. ČECH, E., Porodnictví, 2006, s

13 1.2. Metody předcházení porodních poranění Častá otázka těhotných je, jak mohou předejít poranění hráze? Většina těhotných se poranění hráze a epiziotomie bojí, a tak zjišťují, co všechno mohou dělat, aby jejich hráz zůstala nepoškozena. Informace získávají na internetu, v předporodních kurzech a od kamarádek. Existuje spousta metod, které těhotné mohou využít, ať už v průběhu těhotenství, tak během porodu, ale nic není bohužel stoprocentní. Záleží na hodně faktorech, např. na spolehlivosti metody a poctivosti klientky při provádění. Rizikové bývají chronické mykotické záněty pochvy, velikost, rotace a postavení miminka a v neposlední řadě také zkušenost při chránění hráze a přístup porodníka k epiziotomii. Rodičky často přichází na porodní sál s porodním plánem, kde zdůrazňují, že nechtějí provést nástřih hráze, ale tady pak podle mého názoru nejvíce záleží na zkušenosti a vůli porodníka, než na samotné rodičce. Důležitá je taky trpělivost a polohování ještě před samotným tlačením, kdy využíváme buď vertikální polohy s působením gravitace, nebo polohy na boku na té straně, kde má miminko záda. V obou dochází k lepšímu sestoupení miminka do malé pánve, což rodičce ušetří síly. Z osobní zkušenosti mám pocit, že na epiziotomii více trvají lékaři. Vnímám, že pro porodní asistentku je to stále přece jen otázka prestiže porodit tzv. sine. To potvrzuje i studie prováděná v Oaklandu v letech 2000 až Bylo do ní zahrnuto 2819 prvorodiček, které spontánně porodily s porodníky nebo porodními asistentkami. Ve skupině rodiček vedených porodními asistentkami bylo signifikantně méně porodních poranění než ve druhé. A to jak spontánních ruptur, tak epiziotomií. 2 Často jsem byla svědkem, kdy lékař ordinuje studentkám i porodním asistentkám provádět nástřih přestože porod nevede, necítí jaká je daná hráz a jaký je postup hlavičky. K nástřihu se více uchylují méně zkušení porodníci, ať už lékaři nebo porodní asistentky. Lékaři zastávají názor, že se rovný nástřih šije a hojí lépe než nepravidelná ruptura. Proto většinou nebývají rádi, když na otázku Stříhala jste? se jim dostane odpovědi Nestříhala, ale něco tam bude. 2 Srov. 13

14 1.2.1 Metody přípravy hráze k porodu Posilování svalů pánevního dna Pravidelné cvičení svalů pánevního dna by měly provádět všechny ženy a to každý den. Těhotné, šestinedělky a ženy po gynekologických operacích by měly cvičit o to intenzivněji. Cvičení je vhodné spojit s každodenní automatickou činností, jako je čištění zubů, jízda tramvají, nebo čekání ve frontě. Z toho vyplývá, že cvičit lze kdekoli a kdykoli, nikdo nepozná, že žena zrovna posiluje. První nácviky se provádí vleže, až později může žena připojit do cvičení i gravitace a cvičit vsedě nebo vestoje. Po čtvrtém měsíci těhotenství se obecně nedoporučují cviky prováděné na zádech. Těhotným se na zádech neleží dobře, hůř se jim dýchá a je horší žilní návrat. Nejprve vtahuje konečník jakoby směrem k sobě a dovnitř, při čemž nezapojuje svaly hýždí. Potom vtahuje pánevní svaly směrem do pochvy, jakoby vtahovala dovnitř tampón. Efektivita tohoto cviku se dá ověřit, pokud si žena zasune prst do pochvy, tak by měla cítit, jak se okolní svaly stahují. Při posilování svalů kolem svěrače močové trubice zatíná žena svaly stejně, jako když zadržuje močení. Pro kontrolu může cvičit přímo během močení a přerušovat ho. Takto jde posilovat jednotlivé skupiny zvlášť, nebo to spojit dohromady. Každý den by měla žena udělat alespoň 100 opakování. Je důležité se naučit svaly stahovat, ale i relaxovat. Po každé cvičení musí dojít k uvolnění, nejlépe s výdechem co nejvíce svaly povolit. To se potom bude hodit při porodu, při první i druhé době porodní Masáž hráze v těhotenství Masáž hráze si může provádět těhotná sama nebo může zapojit tatínka. Nejen těhotným, ale i jejich partnerům jde totiž o to, aby nedošlo k poranění na genitálu. Tatínci budou mít alespoň pocit, že může své ženě pomoci se připravit k porodu. V tomto případě je nutné, aby to oba dělali dobrovolně, protože se jedná o situaci velmi intimní, a také je nutná dobrá komunikace v páru k tomu, aby masáž byla efektivní a zároveň nepřekračovala zbytečně práh bolesti těhotné. 3 Srov. McINTOSH, J., Těhotenství, odpovědi na vaše otázky, 2009, s a srov. MURKOFF, H. Co čekat v radostném očekávání, 2004, s

15 S masáží hráze je vhodné začít 4-6 týdnů před termínem porodu, každý den maximálně 5 minut. Kontraindikací masáže jsou výtoky, herpes genitálu nebo jiné vaginální problémy. Pokračovat se může až po vymizení nežádoucích projevů. Důležitou zásadou při masáži jsou čisté ruce, aby nedošlo k zanesení infekce do rodidel. Pokud má masírující člověk hrubší kůži na konečcích prstů, je vhodné použít jednorázové rukavice, protože hrubá kůže by mohla poškodit jemné struktury hráze a pochvy. Těhotná sedí pohodlně v polosedě v gynekologické poloze, na prsty si nakape olejíček tak, aby nedošlo k jeho kontaminaci. Nedoporučují se dětské ani minerální oleje, protože vysušují. Vhodné jsou slunečnicové nebo zeleninové oleje, nebo se dají v lékárnách a specializovaných prodejnách koupit speciální olejíčky přímo určené k masáži hráze. Na začátek je potřeba hráz důkladně promazat, aby zvláčněla a mezi prsty klouzala. Prvně pouze ukazováčkem, pak i prostředníčkem, zasunutým po druhý kloub do pochvy přejíždí z jedné strany pochvy na druhou, ve středu stlačí poševní vchod co nejvíc dolů a dopředu. Tato část masáže trvá asi 3 minuty. Závěrem zůstává ukazováček v pochvě a palec je z vnější strany hráze, která se mezi nimi asi minutu tře. Intenzita pocitu při masáži je silný až palčivý tlak na hrázi, způsobený jejím roztahováním. Tento pocit je shodný s prořezáváním hlavičky. Účelem masáže je uvolnění poševní tkáně, svalů kolem pochvy a kůže hráze. Ta se stává jemnější a pružnější. 4 Ingeborg Stadelmann 5 ve své knize Zdravé těhotenství, přirozený porod doporučuje směs třezalkového oleje a oleje z obilných klíčků s přídavkem muškátové šalvěje a růže. Třezalkový olej posiluje nervy a je vhodný při ošetřování citlivých nervů. Olej z obilných klíčků je bohatý na vitamín E, čímž zlepšuje elasticitu tkáně. Éterický olej z marocké a turecké růže podle ní patří mezi nejlepší olej pro oblast pochvy. Růžový olej je nejdražší z olejů vůbec, protože na výrobu 1litru oleje je potřeba 5000 kg růžových lístků, tudíž se na trh dostávají syntetické a naředěné oleje. Ty ale nejsou na masáž hráze a celkově použití v aromaterapii vhodné. Esence muškátové šalvěje je silně antiseptická a na psychické úrovni pomáhá překonat vlastní hranice. Má ale také uspávací a hypotonické účinky, proto je potřeba ji používat opatrně Odvar z maliníku Neexistují vědecké průzkumy, jaké má maliníkové listí účinky u těhotných, ale mnoho porodních asistentek je vřele doporučují, a to od 34. týdne těhotenství pravidelně 3 až 4 hrnky 4 Srov. 5 Srov. STADELMANN, I., Zdravé těhotenství, přirozený porod, 2000, s

16 denně. Maliník efektivně uvolňuje svaly v malé pánvi, má detoxikační účinky ve střevě, povzbuzuje látkovou výměnu a tím podporuje celkový zdravotní stav ženy. Motilita a dobrá peristaltika střeva aktivuje sousední děložní sval, díky tomu se maliníku přikládá vliv na vyvolání porodu. Některé ženy se po pití maliníku osypou, což nemusí hned být známka alergie, ale spíše vylučování jedů, které je pro játra a ledviny příliš náročné, a proto se vylučují kůží. V tomto období je vhodné dočasně omezit množství čaje a nahradit ho vodou, dokud vyrážka neodezní Lněné semínko Lněné semínko se doporučuje jíst od 34. týdne těhotenství, v denní dávce jedné polévkové lžíce. Semínka je potřeba dobře rozžvýkat, nebo předem podrtit či namlít, zvyšuje se tak jejich využitelnost, celá semínka procházejí traktem nezměněna a stolicí se vylučují. Při pravidelném pojídání je potvrzen zvýšený hlen v pochvě a semínko působí stejně jako maliníkové listí na pravidelnou stolici. To má vliv opět na děložní svalstvo. Kromě konzumace semínek je nutné dbát na pitný režim, protože jinak hrozí naopak zácpa Sedací lázně Od 38. týdne těhotenství je vhodné si jednou týdně připravovat sedací lázně s přídavkem senných květů, které pomáhají změkčit a zvláčnit tkáně. V termínu porodu si lázeň může těhotná dopřávat dle libosti, jen pro ženy s varixy v oblasti vulvy může být koupel nepříjemná a ženy se sennou rýmou by měly počítat s alergickou reakcí. Důležitá je u prvorodiček a sportovkyň, které mají pevné pánevní dno, ale jistě ji mohou použít i multipary, zvláště pokud byl při předchozím porodu proveden nástřih hráze Epi - no balónek Název této pomůcky vznikl jako,,episiotomie no což dokresluje jeho význam. Epi - no balónek lze využít jak před porodem k posílení svalů pánevního dna, navyknutí tkání na roztahování a také k tréninku vypuzovaní. Po porodu k regeneraci svalů pánevního dna, případně při léčbě inkontinence. Je to anatomicky tvarovaný silikonový balónek, který si žena od 37. týdne těhotenství každý den zavádí do pochvy. Pomocí ruční pumpičky ho nafukuje postupně až do obvodu 6 Srov. STADELMANN, I., Zdravé těhotenství, přirozený porod, 2000, s

17 34cm (8-10cm), což je obvod hlavičky novorozence. Epi - no může těhotná používat sama, jedno cvičení trvá minut, kromě fyzické připravenosti k porodu těhotné udávají i psychickou stránku věci, že když zvládnou porodit balónek, tak že porodí i dítě. Zvykají si také na tlak na konečník, který je nutí tlačit, a na pocit při roztahování pochvy a hráze. Epi - no balónek nemůže rodička používat v případě krvácení nebo hrozící vzestupná infekce, např. při poševních infekcích a odtoku plodové vody. Využitím epi - na v praxi se zabývají dva zahraniční výzkumy. Průzkumu prováděného v Německu v roce se zúčastnilo 45 prvorodiček. Ty cvičily od 38. týdne těhotenství s epi - no balónkem. Druhá skupina žen rodila bez předchozího používání epi - na. V první skupině porodilo 47 procent účastnic s intaktní hrází, v druhé skupině pouze 9 procent z nich. Kromě poranění hráze ukazuje studie zkrácení vypuzovací doby na 29 minut v epi - no skupině a 54 minut v kontrolní skupině. Také první skupina potřebovala značně méně často prostředky proti bolesti. Do průzkumu prováděného v Austrálii v roce bylo zahrnuto 48 prvorodiček. Ty používaly od 37. týdne gravidity epi - no každý den asi 15 minut. Oproti nim byla kontrolní skupina 248 prvorodiček bez přípravy s epi - nem. 46 procent uživatelek epi- na porodilo bez poranění na hrázi. V kontrolní skupině porodilo sine vulnere pouze 17 procent. Druhá doba porodní se oproti druhé skupině zkrátila o 20 minut. Oproti výše uvedeným způsobům přípravy hráze k porodu je pořízení epi- na finančně náročnější. Epi - no balónek není v České republice mezi těhotnými moc rozšířený. Avšak ženy, které epi - no používaly, investice nelitují a vrací se k němu i v dalším těhotenství. Na trhu jsou dva typy, Epi - no Delphine a Epi - no Delphine Plus. Oba dva jsou určeny k posílení pánevního dna. Epi - no Delphine Plus obsahuje navíc ukazatel tlaku jako biofeedback. Cena se pohybuje od Kč u Epi - no Delphine do Kč u Epi - no Delphine Plus 9. (viz Příloha č. 1 Použití epi no balónku). 7 Srov. 8 Srov. KOVACS, G., HEATH, P.: Box Hill Medical School, Monash University, Box Hill Hospital, Melbourne, Australia, Srov. 17

18 1.2.2 Metody chránění hráze za porodu V průběhu porodu dochází ke vzniku třecích sil mezi porodními cestami a novorozencem. Ty částečně redukuje mázek novorozence a odtékající plodová voda. Hráz lze chránit již během první doby porodní. Na přání rodičky jí může ošetřující porodní asistentka hráz masírovat olejem stejně jako v těhotenství. Nebo si rodička může donést zakoupený Dianatal gel, který se pak v průběhu porodu aplikuje. Během tlačení porodní asistentka masíruje a dilatuje hráz. V závěru je velmi důležitá technika rukou porodníka při chránění hráze. Norská studie prokázala u 1525 žen pozitivní působení teplých obkladů na snížení výskytu poranění análního svěrače 10. Tato metoda však v českých porodnicích není běžná Masáž hráze při porodu Masáž hráze při porodu probíhá úplně stejně jako masáž v těhotenství. Většinou ji provádí porodní asistentka na přání rodičky již v první době porodní, nebo až v druhé době porodní při prořezávání hlavičky Kromě dilatace hráze tím porodní asistentka zjišťuje postup hlavičky při tlačení. K masáži v první době porodní se používá olejíček, který si rodička donese. V druhé době nejčastěji porodní asistentka volí Mesocain gel, pro jeho anestetické účinky a snížení tření Dianatal gel Porodnický gel se pomalu dostává do podvědomí rodiček. Ty si své zkušenosti předávají mezi sebou, nebo jsou informovány na předporodních kurzech. Dianatal si rodičky zakoupí v lékárně a donesou si ho na porodní sál. Cena Dianatalu se mění. Před rokem se dal koupit za korun, dnešní cena je korun. Kromě fyzikálních vlastností, kterými Dianatal gel disponuje, pozitivně působí na psychiku rodičky. Představa, že se miminku bude lépe klouzat ven, tkáně tak nebudou tolik namáhány a předejte se trhlině, pomáhá zmírnit strach z porodu. Dianatal byl vyvinut ve spolupráci se švýcarskými gynekology, kteří tvrdí, že Dianatal třecí síly může až o 50 procent eliminovat, což potvrdily studie prováděné na Spolkové vysoké škole technické v Curychu (ETH Zürich). Dianatal redukuje jak statické tření během kontrakcí dělohy, tak dynamické tření během vypuzovací fáze 11. Tvoří v pochvě přilnavý 10 Srov. 11 Srov. 18

19 kluzký povrch, takže pomáhá novorozenci s nižším odporem postupovat porodním kanálem a tím také snižuje riziko ruptury tkání pochvy a hráze. Studie 12 prováděná ve Švýcarsku prokázala, že použití Dianatal gelu u 183 prvorodiček zkrátilo druhou dobu porodní o 26 minut oproti skupině prvorodiček bez použití Dianatalu. Může se používat i při porodech do vody nebo komplikovaných porodech s indikací k vakuumextrakci nebo použití kleští. Dianatal se používá při každém vaginálním vyšetření v první době porodní, buď se aplikuje speciálním aplikátorem do pochvy, nebo si ho vyšetřující osoba dá na rukavici. Druhá tubička je určena pro druhou dobu porodní, je řidší než gel pro první dobu porodní 13. Porodnický gel je sterilní, přilnavý na poševní sliznici, neobsahuje latex, žádné konzervační ani farmakoaktivní látky, takže se neodbourává v těle, je nealergizující, baktericidní, elektrovodivý, izotonický a dobře snášený na sliznicích i v očích. V Dianatal gelu je obsažena aqua purificata, propylenglykol, karbomer, hydroxyethylcelulóza. 14 (viz Příloha č. 2 Použití Dianathal gelu) Technika rukou Jakmile hlavička novorozence zůstává v introitu a nevrací se zpět, provede se široká desinfekce genitálu. Levá ruka porodníka udržuje hlavičku ve flexi a brání jejímu rychlému postupu pochvou. To by mohlo způsobit poranění tkání, které by neměly dostatek času se rozvolnit a tím vytvořit dostatek místa. Prsty levé ruky odhrnují velké stydké pysky. Chybou je brzké deflektování hlavičky pravou rukou, protože pak prochází větším obvodem a hráz je více zatěžována. Pravá ruka se sterilní rouškou překrývá konečník a brání tak kontaminaci perinea a novorozence stolicí. Rouška musí být držena tak, aby byla viditelná hráz a introitus. Jako první se porodí záhlaví s malou fontanelou, v biparietálním průměru, tím se snižuje napětí hráze, záhlaví se opře o sponu stydkou a v ose atlantookcipitálního spojení hlavička provede deflexi. Porodí se nadočnicové oblouky, oči, nos, ústa a brada. Porodník obkrouží celou hlavičku, aby se ujistil, že brada nezůstala v introitu. Hlava provede vnější rotaci a prsty levé ruky v tzv. vidličce tahem za hlavičku směrem k podložce pomáhají porodit horní 12 Srov. 13 Srov. 14 Srov. 19

20 raménko. To se rodí po úpon deltového svalu, levá ruka se stáčí pod krk a směrem nahoru k břichu rodičky se rodí spodní raménko a zbytek těla. Pravá ruka stále chrání hráz. Všechny výše uvedené metody, kterými může těhotná předcházet poranění hráze, však nezaručují stoprocentní účinnost. Situaci ovlivňuje velikost a rotace novorozence, pružnost hráze, chronické mykózy, atd. V konečné fázi velmi záleží na zkušenosti a vůli porodníka a také na přístupu daného pracoviště. Nabízím srovnání perinatologických center v letech 2005, 2006 a V roce 2005 nejčastěji provedli epiziotomii ve Fakultní nemocnici Olomouc, a to v 53,5 procentech porodů a nejméně v Mostě v 30 procentech. V roce 2006 nejvíce epiziotomií zaznamenali v Praze v Motole a to v 76,4 procent, naopak nejméně v Plzni v 33 procentech porodů. A v roce 2007 bylo nejvíce epizitomií v Ústí nad Labem, konkrétně 50 procent, nejméně v Hradci Králové v 30 procentech porodů. 15 Výsledná procenta epiziotomií zahrnují i předčasné porody. Při těchto porodech se epiziotomie provádí z indikace novorozence častěji, aby se snížil tlak křehkých lebečních kostí na pánevní dno a nedošlo tak k poškození mozkové tkáně. 15 Srov. 20

21 1.3 Epiziotomie (nástřih hráze) Epiziotomie se začala používat od roku 1742, kdy byla poprvé využita v Irsku při obtížném porodu. 16 Provádí se jak profylakticky před instrumentálním vybavením dítěte, tak v případě hrozící ruptury perinea. Ta se projevuje napjatou, lesklou a anemickou kůží. V některých porodnicích se provádí rutinně u všech prvorodiček a velkého procenta vícerodiček. Jako důvod se udává urychlení druhé doby porodní, zamezení traumatizace novorozence, prevence ruptury hráze a pochvy, lepší kosmetický a funkční stav vulvy po šestinedělí, prevence skrytých ruptur pánevního dna, sestupu rodidel a močové inkontinence. Příznivý účinek rutinní epiziotomie však nebyl statisticky prokázán. 17 V současnosti se porodníci přiklánění k omezení epiziotomie na nezbytně nutné indikace, jako je porod staré primipary, hrozící ruptura hráze, obtížný porod hlavičky přes hráz, porod nezralého plodu, u zúženého introitu vysoké hráze, při nakládání kleští a vacuum extraktoru a při porodu koncem pánevním. Studie ve Fakultní nemocnici Plzeň v roce 2006 až 2007 analyzovala důvody pro provedení epiziotomie, které uváděli lékaři a porodní asistentky. Epiziotomie byla provedena ve 42 procentech porodů. Jako nejčastější důvod pro nástřih byla obava o zachování funkce pánevního dna, známky intrauterinní tísně plodu a poruchy vypuzovacích sil a horší spolupráce s rodičkou v závěru porodu. Mezi porodními asistentkami byl nejčastější důvod obava o funkci pánevního dna v 81 procentech, u lékařů v 39 procentech. Provedení epiziotomie u známek intrauterinní tísně plodu bylo častější u lékařů v 28 procentech, u porodních asistentek jen ve 4 procentech. V současné době se nepovažuje obava o zachování funkce pánevního dna za opodstatěnou indikaci k epiziotomii. Studie tedy ukazuje prostor pro snížení počtu epiziotomií 18. Frekvenci epiziotomií lze snižovat, pokud necháme působit gravitaci ve vertikální poloze rodičky až do prořezávání hlavičky a vyloučením uspěchané II. doby porodní tlačením hned po zajití branky. Profylaktická epiziotomie se provádí po lokálním umrtvení perinea anestetikem. Pokud je nástřih prováděn 16 Srov. MURKOFF, H., Co čekat v radostném očekávání, 2004, s Srov. ROZTOČIL, A., Intenzivní péče na porodním sále, 1996, s Srov ?search=epiziotomie. 21

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Milé maminky, Cvičení s Aniballem prokazatelně přináší:

Milé maminky, Cvičení s Aniballem prokazatelně přináší: Milé maminky, chcete-li se při porodu vyhnout natržení nebo nástřihu hráze, pak se seznamte se zdravotní pomůckou Aniball, sloužící k předporodní přípravě a zpevnění svalstva pánevního dna po porodu. Začít

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje perineálního poranění. Šárka Michalíková

Preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje perineálního poranění. Šárka Michalíková Preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje perineálního poranění Šárka Michalíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit možnosti prevence poranění

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Cvik dělá mistra! Porodní Simulátor 3B SIMone. www.helago-cz.cz

Cvik dělá mistra! Porodní Simulátor 3B SIMone. www.helago-cz.cz Cvik dělá mistra! Porodní Simulátor 3B SIMone www.helago-cz.cz Každý porod je jiný připravte se s 3B SIMone V případě ohrožení matky nebo plodu je často důležitější dokončit porod co možno nejrychleji.

Více

Techniky cvičení po spontánním porodu zaměřené na pánevní dno. Pavla Paskudová

Techniky cvičení po spontánním porodu zaměřené na pánevní dno. Pavla Paskudová Techniky cvičení po spontánním porodu zaměřené na pánevní dno Pavla Paskudová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Cílem této práce je pozastavit se nad problematikou poporodního cvičení zaměřené na pánevní

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Od kdy mám cítit pohyby plodu? 24 Jak často mají být pohyby plodu? 24 Jak se vyšetřuje, jestli je plod v pořádku? 25 Co znamenají zkratky a čísla při

Od kdy mám cítit pohyby plodu? 24 Jak často mají být pohyby plodu? 24 Jak se vyšetřuje, jestli je plod v pořádku? 25 Co znamenají zkratky a čísla při OBSAH Předmluva 11 1. TĚHOTENSTVÍ 6 Jak poznám, že jsem těhotná? 12 Když mám pozitivní těhotenský test, kdy mám jít poprvé na gynekologii? 12 Jak se mám chovat, když jsem otěhotněla? 13 Jak se pozná mimoděložní

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Porodnici si vybrat můžete, ale jak se kde rodí, je tajné

Porodnici si vybrat můžete, ale jak se kde rodí, je tajné Porodnici si vybrat můžete, ale jak se kde rodí, je tajné Jarmila Hnilicová jarmila.hnilicova@gmail.com Myslíte si, že na volbě porodnice nezáleží, protože všechny poskytují podobnou péči? Tak to jste

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Lněné semínko celé. www.steza.cz

Lněné semínko celé. www.steza.cz Lněné semínko celé LNĚNÉ semeno příznivě ovlivňuje zdravou funkci střev. Semena pomáhají při problémech se zažíváním a při zácpě. Zevně lze použít ve formě obkladů. Příprava a dávkování: 1 čajová lžička

Více

AMI. Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů).

AMI. Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů). AMI Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů). Ami je jedinečná: systém tří kroků umožňuje postupovat v posilování PC svalů vlastním tempem. Ami je potěšení:

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ODDĚLENÍ RIZIKOVÉ TĚHOTENSTVÍ Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník studia:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKÁLÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Adéla Chaloupková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Porodní asistence B 5349 Adéla Chaloupková Studijní

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA Komu je leták určen? 2 Tento soubor cviků svalů pánevního dna je určen ženám, které trpí nekontrolovaným únikem moči, tedy inkontinencí. Jedná se o velice nepříjemnou poruchu, která vážně narušuje jejich

Více

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže :

Použití lymfodrenáže - lymfatické masáže : Hlavní přednosti lymfodrenáže: V čem vyniká lymfodrenáž: - lymfodrenáž podpora krev. oběhu a lymf. systému v oslabených, namáhaných částech rukou a nohou - aktivní vzduchová lymfodrenáž čtyřkomorovým systémem

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU

DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU DOPOLEDNÍ RELAX V HOPSÁČKU INDICKÁ MASÁŽ HLAVY MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ MASÁŽE DĚTÍ DÉLKA MASÁŽE JE POUZE ORIENTAČNÍ A ODVÍJÍ SE VŽDY OD INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTA. ROVNĚŽ VÝBĚR

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer

Poznáváme homeopatii. Jak šetrně léčit psy a kočky. MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer MVDr. Michaela Švaříčková, MVDr. Václav Holzbauer Poznáváme homeopatii Jak šetrně léčit psy a kočky Máme doma štěně, kotě Růst a dospívání Stáří Domácí homeopatická lékárna Ukázka knihy z internetového

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Homeopatická první pomoc

Homeopatická první pomoc Homeopatická první pomoc MUDr. Petr Pudil Nakladatelství Alternativa MUDr. Petr Pudil, 2003 Vydalo Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380 Praha 5 Tel./fax: 257 922 331 e-mail: info@alternativa.cz

Více

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní

Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen. MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období u klisen MVDr. Markéta Sedlinská, PhD, Klinika chorob koní Ztížený porod a patologické stavy v časném poporodním období Ztížený porod abnormality

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest

SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Text příbalové informace na obalu SPECIES UROLOGICAE PLANTA Při chorobách močových cest Léčivý čaj Výrobce a držitel registračního rozhodnutí: LEROS s.r.o. U Národní galerie 156 15 Praha 5 - Zbraslav Česká

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Renata Zichová, tvůrce Aniballu

Renata Zichová, tvůrce Aniballu Jaký bude průběh Vašeho porodu, záleží nejen na porodnících, ale hlavně na Vás. I když si toho ženy nejsou často vědomy, ve skutečnosti můžou udělat hodně pro to, aby bylo narození dítěte nejen významným

Více

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY

1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá LÉČIVÉ ROSTLINY 1. bříza bělokorá Co sbíráme: list i s řapíky Kdy: duben až červenec Jak: mladé listy ručně otrháváme z větviček, listy sušíme ve stínu na dobře větraném místě. Březové

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Obličejová cvičení. aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu. Mgr. Monika Šulistová. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obličejová cvičení aneb cvičení pro krásu, svěžest a vitalitu Mgr. Monika Šulistová N a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah Úvod...6

Více

Stav českého porodnictví ve světle oficiálního výzkumu

Stav českého porodnictví ve světle oficiálního výzkumu Stav českého porodnictví ve světle oficiálního výzkumu (agentura STEM, Nadace OSF Praha - program Zdravé rodičovství, 2000) Ve spolupráci se Střediskem empirických výzkumů (STEM) proběhlo v roce 2000 pod

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje

Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje Vyhodnocení spokojenosti pacientů v nemocnicích Pardubického kraje DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH Pk REALIZACE PRŮZKUMU: SRPEN - ZÁŘÍ 2012 POČET RESPONDENTŮ: 2304 První společný

Více

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 11. 2011 59 Souhrn Zpráva o novorozenci 2010 Report on newborn 2010 V roce 2010 se v České republice živě narodilo

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc. Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální anestezie na dětské klinice FN Olomouc Stanislava Weinlichová FN Olomouc Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny Regionální = svodná anestezie (RA) = anestezie v určité oblasti

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

www.steza.cz www.steza.cz

www.steza.cz www.steza.cz Fenykl plod celý Má protikřečové účinky na střeva, proti nadýmání (plody jsou důležitou složkou větropudného čaje pro malé děti). Podporuje tvorbu mléka u matek. Má i močopudný vliv a ulehčuje odkašlávání.

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013

Střední odborné učiliště Domažlice. Použití olejů v kosmetice. Vytvořeno dne 16. 11. 2013 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.12 Střední odborné učiliště Domažlice 2. ročník

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy

RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy RELAXAČNÍ ÚČINKY hydromasážních van Santech Energy O vlivu podvodních masáží na lidský organismus existuje řada teorií, všechny se však jednoznačně shodují v příznivém účinku na fyzickou a psychickou stránku

Více

Podpora časné enterální výživy z pohledu sestry. Bc. Michaela Kolářová VFN Praha, Gynekologicko porodnická klinika Neonatologické oddělení

Podpora časné enterální výživy z pohledu sestry. Bc. Michaela Kolářová VFN Praha, Gynekologicko porodnická klinika Neonatologické oddělení Podpora časné enterální výživy z pohledu sestry Bc. Michaela Kolářová VFN Praha, Gynekologicko porodnická klinika Neonatologické oddělení Extrémní nezralost Od 24. gestačního týdne Extrémní nezralostnepřipravenost

Více

Masáže Resort Green Valley

Masáže Resort Green Valley Masáže Resort Green Valley Základní popis nabízených masáží ZÁKLADNÍ POPIS NABÍZENÝCH MASÁŽÍ klasická relaxační, regenerační a sportovní masáž Je založena na tzv. švédské masáži. Využívá různé typy tření

Více

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1 . v. ICI, Cvik 1 4 Pokud již žena trpí problémy s udržením moči, je nutno, aby nejprve navštívila svého lékaře - gynekologa. Ten ženu vyšetří a určí, jaký druh léčby je pro ni vhodný a zda je třeba svaly

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D.

SOUSTAVA KOŽNÍ. PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. SOUSTAVA KOŽNÍ PhDr. Jitka Jirsáková, Ph.D. Kůže (cutis, derma) pevná, pružná a tažná; odolná proti mechanickému působení (tlak, náraz, tření apod.) plošný orgán pokrývá tělo (u dospělého člověka 1,5 1,8

Více

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění.

Kontraindikace: kožní záněty a defekty, alergie na masážní krémy, akutní onemocnění. Masáže Klasická masáž částečná nebo celková Klasická masáž zahrnuje aplikaci specifických hmatů, které se provádí v přesném pořadí a působí na jednotlivé svalové skupiny. Přitom dochází k prokrvení a odstranění

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu.

Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Projekt primární prevence vrozených vývojových vad Působení mikroorganizmů na vývoj plodu. Každá těhotná žena je v průběhu gravidity vystavena působení choroboplodných zárodků, či už běžných (rýma, zánět

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK BEZ ALKOHOLU

UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK BEZ ALKOHOLU UNIKÁTNÍ KOMBINACE CHLORHEXIDINU A FARMACEUTICKÝCH BYLINEK CHLORHEXIDIN Široká škála antibakteriálního působení, stejně jako schopnost být absorbováno do zubní tkáně a sliznice dutiny ústní a postupně

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 LENKA HOMZOVÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1

INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1 INFORMACE PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ BABY FRIENDLY HOSPITAL 1 Oční oddělení Šumperské nemocnice Milá nastávající maminko, termín narození Vašeho miminka se blíží a Vy se

Více

64 Základní principy. Masáž bříška

64 Základní principy. Masáž bříška 64 Základní principy Masáž bříška V mnoha tradičních kulturách se masíruje břicho těhotné nebo již rovnou rodící ženy, aby se dítěti pomohlo dostat se do správné pozice a pomohlo mu pohnout se, pokud na

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN Jolana Hlavová 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Dnešní životní styl plný stresu a napětí, špatných stravovacích návyků velice ovlivňuje naše zdraví. Nevhodně

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls118077/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls118077/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls118077/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE PREPARATION H (Faecis extractum fluidum, Squali oleum) rektální mast Přečtěte

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

Role a kompetence sestry

Role a kompetence sestry Role a kompetence sestry Role sestry Je určena typem ošetřovatelské péče profesionální péče vyžaduje speciální vědomosti, dovednosti a postoje kvalifikované sestry laická pomoc okolí rodině, přátelům,

Více

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí)

1. 4. týden. Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) 1. 4. týden Chyba č. 1 Velké rozkročení nožiček (Odborně: Hyperabdukce kyčlí) - nožičky skrčené pod bříškem - úhel rozkročení je 90 (stehna svírají úhel 90 ) - skrčené nožičky a kolena směřují do stran

Více

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Dutina ústní, hygiena dutiny ústní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Dutina ústní, hygiena dutiny ústní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ZUBY HYGIENA DUTINY ÚSTNÍ Základem zdravých

Více

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství

Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství Krevní skupiny a protilátky v červených krvinkách v těhotenství V průběhu těhotenství vám nabídneme testy na zjištění krevní skupiny, a abychom určili, zda máte v krvi protilátky proti červeným krvinkám.

Více

Alternativní porody informovanost studentek VŠ

Alternativní porody informovanost studentek VŠ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie Michaela Macková V. ročník prezenční studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více