PORODNÍ PORANĚNÍ ŽENY PŘI VAGINÁLNÍ POROD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORODNÍ PORANĚNÍ ŽENY PŘI VAGINÁLNÍ POROD"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE PORODNÍ PORANĚNÍ ŽENY PŘI VAGINÁLNÍ POROD Bakalářská práce Vypracovala: Ivana Bulová Vedoucí práce: Mgr. Miloslava Kameníková Brno 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářkou práci vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Miloslavy Kameníkové a uvedla jsem v seznamu všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne Ivana Bulová

3 Poděkování Děkuji Mgr. Miloslavě Kameníkové za odborné vedení mé bakalářské práce, poskytnutí rad a za trpělivý a vlídný přístup. Děkuji mé kamarádce Martině za inspiraci, příteli Dušanovi za grafické korektury práce a rodině za podporu při studiu.

4 ANOTACE Jméno a příjmení autora: Ivana Bulová Instituce: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta Katedra: Porodní asistence Název práce: Porodní poranění ženy při vaginálním porodu Vedoucí práce: Mgr. Miloslava Kameníková Počet stran: 91 Počet titulů literatury: 28 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2012 Klíčová slova: porodní poranění, epiziotomie, ruptura, perineum, příprava hráze k porodu RESUMÉ V bakalářské práci jsou stanoveny tři cíle, a to zjistit rozdíl v přístupu k porodnímu poranění mezi lékaři a porodními asistentkami, informovanost těhotných o možnostech přípravy hráze k porodu a dále spojitost mezi přípravou hráze k porodu a porodním poraněním. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická obsahuje rozdělení porodních poranění, metody předcházení porodního poranění ze strany těhotné i porodníka a péči o porodní poranění. Praktická část analyzuje zjištěné skutečnosti.

5 ANNOTATION Name anf surname of the author: Ivana Bulová Institution: Masaryk University, Faculty of medicine Department: Department of midwifery Work title: Women s obstetric injuries during vaginal delivery Thesis consultant: Mgr. Miloslava Kameníková Number of pages: 91 Number of titles literature: 28 Number of attachments: 5 Year of defense of dissertation work: 2012 Key words: obstetric injury, episiotomy, rupture, perineum, preparation of perineum to delivery RESUME The bachelor thesis deals with three research aims- to determine the difference in approach to obstetric injuries among doctors and midwives, how informed pregnant women are about preparation for the labor and if there is an association between preparation for labor and obstetric injury. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part divides obstetric injuries, birth injury prevention methods used by pregnant women and obstetricians and care for obstetric injuries. The practical part analyses the findings.

6 Obsah ANOTACE... 4 RESUMÉ... 4 ANNOTATION... 5 RESUME... 5 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Anatomie pánevního dna Pánevní dno (diaphragma pelvis) Hráz (perineum) Metody předcházení porodních poranění Metody přípravy hráze k porodu Metody chránění hráze za porodu Epiziotomie (nástřih hráze) Epiziotomie mediální Epiziotomie laterální Epiziotomie mediolaterální Komplikace epiziotomie Ruptury perinea Ruptura I. stupně Ruptura II. stupně Ruptura III. stupně Ošetření epiziotomie a ruptury perinea Péče o porodní poranění Hygiena... 26

7 1.6.3 Studené obklady Teplé sedací koupele s využitím bylinek Masti Mateřské mléko Fyzická námaha Cvičení Homeopatie CÍLE A PRACOVNÍ TEZE Definice cílů a pracovních tezí METODOLOGIE Zadání hodnotících kritérií VÝSTUPY PRAKTICKÉ ČÁSTI Výstupy dotazníků Dotazník pro porodníky s praxí do pěti let Dotazníky pro porodníky s praxí 5 a více let Dotazníky pro ženy po porodu Výstupy statistický údajů porodního poranění z porodních knih Srovnání porodních asistentek a lékařů do 5ti let praxe na porodním sále Srovnání porodních asistentek a lékařů s 5ti a více lety praxe na porodním sále Srovnání porodníků podle délky praxe na porodním sále Srovnání porodních asistentek a lékařů bez rozdílu délky praxe na porodním sále ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ DISKUZE NÁVRH ŘEŠENÍ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ ZÁVĚR... 82

8 LITERATURA Knižní zdroje Internetové zdroje SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ Seznam tabulek Seznam obrázků SEZNAM PŘÍLOH PŘÍLOHY... 92

9 ÚVOD Od samého počátku babictví bylo jedním z úkolů porodní báby chránit rodičku od porodního poranění. A to hned z několika důvodů. Porušená kožní integrita znamená bránu infekci. Do zavedení zásad antisepse v polovině 19. století byla velmi častá a smrtelná horečka omladnic. Jedná se o bakteriální infekci napadající ženy po porodu právě díky poranění na rodidlech a zanesení infekce nedostatečnou hygienou. Dál při poranění měkkých tkání a cév dochází ke ztrátám krve, což ve větší míře může rodičku ohrozit na životě. Proto se porodní báby snažily porodit tzv. sine vulnere - bez poranění. První epiziotomie byla provedena na konci 18. století. Až se zavedením porodů vedených lékaři v porodnici se rozmohlo provádění nástřihů, dřív se porodníci nepokoušeli o iatrogenní poškození hráze rodičky. Došlo k medicinalizaci porodů a provádění epiziotomií se stalo téměř rutinní záležitostí. Porod přestal být vnímán jako fyziologický proces. Lékař se tak mohl vnímat jako chirurg a nejrůznějšími intervencemi porod ovlivňovat a na závěr pomocí epiziotomie vybavit dítě z matčina těla ven. Lékaři to zdůvodňovali například tím, že epiziotomie zabraňuje poškození svalů pánevního dna, jejich přílišnému natažení a natržení; dále tím, že epiziotomie chrání hlavičku novorozence, protože její provedení zkrátí druhou dobu porodní. Dalším z důvodů je názor, že epiziotomie chrání anální svěrač a snižuje riziko vzniku ruptury III. stupně. Ve výčtu důvodů by se dalo pokračovat ještě dlouho. Snad všechny se dají najít v odborných knihách pro studenty lékařství a porodní asistence. Tudíž ony důvody kolují dál, učí se je další zájemci o obor. Záleží pak už jen na nich, jestli se nad důvody pro epiziotomii zamyslí, jestli se s nimi ztotožní nebo jim budou připadat irelevantní. Vybrala jsem si toto téma, protože otázka poranění během porodu je mezi ženami velmi diskutované téma, nechtějí být nastřiženy ani natrženy, bojí se bolesti při hojení porodního poranění. Pro mnohé představuje nastřižení hráze víc psychickou než fyzickou újmu. A to nejen ženy, ale i jejich partneři nad tím přemýšlí. V dnešní době se snažíme opět vnímat porod jako fyziologický proces. Je to neopakovatelný zážitek pro rodičku a její doprovod, proto je potřeba na psychické následky nástřihu myslet. V práci jsem se zaměřila na porodní poranění na perineu vzniklá během fyziologického porodu. Poranění perinea je to, které může částečně ovlivnit jak žena přípravou hráze k porodu, tak porodní asistentka či lékař v průběhu porodu. Práce je rozdělena do teoretického a praktického bloku. V teoretické části se zabývám anatomií pánevního dna a hráze, upozorňuji na metody přípravy hráze k porodu. Ty jsou členěny na přípravu během těhotenství a chránění hráze v průběhu porodu. Věnuji se 9

10 rozdělení poranění perinea na epiziozomii, která se dále dělí podle směru vedení nástřihu, a spontánní ruptury dělené podle stupně poškození tkáně. Speciální pozornost ponechávám epiziotomii a jejímu použití. Popisuji ošetření porodního poranění a péči o něj v šestinedělí. Při psaní teoretického bloku jsem čerpala především z českojazyčné literatury a českých a zahraničních výzkumů. Praktickou část jsem vypracovávala ve Fakultní nemocnici Brno, a to na porodním sále a oddělení šestinedělí v Bohunicích a Obilním trhu. Pomocí průzkumného šetření mapuji přístup porodníků k porodnímu poranění, informovanost žen o předcházení porodního poranění a také se zabývám otázkou, jestli příprava hráze k porodu souvisí se vznikem porodního poranění. To jsou zároveň cíle práce. K jejich naplnění jsem vytvořila dotazníky pro porodníky a pro ženy po fyziologickém porodu a zpracovala statistické údaje porodního poranění z porodních knih. Výstupy dotazníků i statistické údaje jsou popsány a uvedeny v tabulkách a obrázcích. Byla bych ráda, kdyby tato práce podnítila porodníky k úvaze o porodním poranění a k zamyšlením se nad frekvencí použití epiziotomie u fyziologického porodu. Teoretická část může sloužit těhotným ženám jako souhrnný zdroj informací o metodách přípravy hráze k porodu a o péči o porodní poranění. 10

11 1. TEORETICKÁ ČÁST 1.1. Anatomie pánevního dna Pánevní dno (diaphragma pelvis) Svaly pánevního dna se táhnou od stydké spony k poslednímu kostrčnímu obratli. Jejich funkcí je fixace močového měchýře, střev i dělohy na správném místě, díky jejich konstrikci ovládáme svěrače anální i močové trubice. Důležitou roli hrají také v sexuálním životě. Obzvláště během těhotenství jsou svaly pánevního dna velmi namáhány, a to jak díky rostoucí hmotnosti těhotné, tak kvůli hormonu relaxinu, který změkčuje a protahuje svaly a úpony. Pokud svaly pánevního dna byly povolené už před těhotenstvím, může v souvislosti s vypětím během něj a porodu dojít k samovolnému úniku moči, především tedy stresová inkontinence, střevních plynů či stolice. V nejhorším případě může dojít až k prolapsu vaginy, konečníku, střev, nebo dělohy. Je tvořeno dvěma párovými svaly - musculus levator ani a musculus coccygeus. - Musculus levator ani - silný plochý sval skládající se z pars iliaca a pars pubica, která ohraničuje otvor pro průchod močové trubice a pochvy a pokračuje dorzálně ke konečníku. - Musculus coccygeus - slabý sval probíhající od spina ischiadica k laterálnímu okraji kosti křížové a kostrče Hráz (perineum) Je 3-4 cm silná přepážka mezi zadní komisurou labií a análním otvorem, nazývaná perineální klín. Kůže na hrázi s apokrinními potními žlázami je bez ochlupení. Ve střední čáře je šev raphe perinei. Ten se nastřihává při mediální epiziotomii, přičemž ale hrozí rozšíření až na anální svěrač. Svaly perinea se dělí na dvě skupiny - svaly zevních pohlavních orgánů (inervovány z nervus pudendus) a svaly tvořící podklad diaphragma urogenitale. Diaphragma urogenitale je v kostním vymezení uložena mezi rameny kosti stydké a sedacích, mezi spodním okrajem spony stydké a tubera ischiadica. - Musculus transversus perinei profundus - hlavní sval diaphragmy, opora pánevních orgánů. 11

12 - Musculus sphincter urethrae - jeho snopce obkružují kolem močové trubice a kolem svaloviny pochvy. - Musculus transversus perinei superficialis - slabý podkoží sval, který je u žen často velmi redukován. - Ligamentum transversum perinei. Svaly zevních pohlavních orgánů - Musculus ischiocavernosus - párový sval, který svou kontrakcí napomáhá erekci. - Musculus bulbospongiosus - párový sval, u žen působí jako svěrač poševního vchodu a tlakem na žíly klitoridy podporuje jejich překrvení a tlakem na glandula vestibularis major napomáhá jejímu vyprazdňování při souloži. - Musculus sphincter ani externus - začíná na hrotu kostrče a obkružuje anální kanál, jeho horní část navazuje na musculus levator ani. Senzitivní inervace hráze Kůži hráze inervuje nervus pudendus, zadní část hráze nervus cutaneus femoris posterior, přední část nervus ilioinguinalis a nervus genitofemoralis. Kůže hráze a labií je hojně inervována, je tak jednou z erotogenních zón. 1 1 Srov. ČECH, E., Porodnictví, 2006, s

13 1.2. Metody předcházení porodních poranění Častá otázka těhotných je, jak mohou předejít poranění hráze? Většina těhotných se poranění hráze a epiziotomie bojí, a tak zjišťují, co všechno mohou dělat, aby jejich hráz zůstala nepoškozena. Informace získávají na internetu, v předporodních kurzech a od kamarádek. Existuje spousta metod, které těhotné mohou využít, ať už v průběhu těhotenství, tak během porodu, ale nic není bohužel stoprocentní. Záleží na hodně faktorech, např. na spolehlivosti metody a poctivosti klientky při provádění. Rizikové bývají chronické mykotické záněty pochvy, velikost, rotace a postavení miminka a v neposlední řadě také zkušenost při chránění hráze a přístup porodníka k epiziotomii. Rodičky často přichází na porodní sál s porodním plánem, kde zdůrazňují, že nechtějí provést nástřih hráze, ale tady pak podle mého názoru nejvíce záleží na zkušenosti a vůli porodníka, než na samotné rodičce. Důležitá je taky trpělivost a polohování ještě před samotným tlačením, kdy využíváme buď vertikální polohy s působením gravitace, nebo polohy na boku na té straně, kde má miminko záda. V obou dochází k lepšímu sestoupení miminka do malé pánve, což rodičce ušetří síly. Z osobní zkušenosti mám pocit, že na epiziotomii více trvají lékaři. Vnímám, že pro porodní asistentku je to stále přece jen otázka prestiže porodit tzv. sine. To potvrzuje i studie prováděná v Oaklandu v letech 2000 až Bylo do ní zahrnuto 2819 prvorodiček, které spontánně porodily s porodníky nebo porodními asistentkami. Ve skupině rodiček vedených porodními asistentkami bylo signifikantně méně porodních poranění než ve druhé. A to jak spontánních ruptur, tak epiziotomií. 2 Často jsem byla svědkem, kdy lékař ordinuje studentkám i porodním asistentkám provádět nástřih přestože porod nevede, necítí jaká je daná hráz a jaký je postup hlavičky. K nástřihu se více uchylují méně zkušení porodníci, ať už lékaři nebo porodní asistentky. Lékaři zastávají názor, že se rovný nástřih šije a hojí lépe než nepravidelná ruptura. Proto většinou nebývají rádi, když na otázku Stříhala jste? se jim dostane odpovědi Nestříhala, ale něco tam bude. 2 Srov. 13

14 1.2.1 Metody přípravy hráze k porodu Posilování svalů pánevního dna Pravidelné cvičení svalů pánevního dna by měly provádět všechny ženy a to každý den. Těhotné, šestinedělky a ženy po gynekologických operacích by měly cvičit o to intenzivněji. Cvičení je vhodné spojit s každodenní automatickou činností, jako je čištění zubů, jízda tramvají, nebo čekání ve frontě. Z toho vyplývá, že cvičit lze kdekoli a kdykoli, nikdo nepozná, že žena zrovna posiluje. První nácviky se provádí vleže, až později může žena připojit do cvičení i gravitace a cvičit vsedě nebo vestoje. Po čtvrtém měsíci těhotenství se obecně nedoporučují cviky prováděné na zádech. Těhotným se na zádech neleží dobře, hůř se jim dýchá a je horší žilní návrat. Nejprve vtahuje konečník jakoby směrem k sobě a dovnitř, při čemž nezapojuje svaly hýždí. Potom vtahuje pánevní svaly směrem do pochvy, jakoby vtahovala dovnitř tampón. Efektivita tohoto cviku se dá ověřit, pokud si žena zasune prst do pochvy, tak by měla cítit, jak se okolní svaly stahují. Při posilování svalů kolem svěrače močové trubice zatíná žena svaly stejně, jako když zadržuje močení. Pro kontrolu může cvičit přímo během močení a přerušovat ho. Takto jde posilovat jednotlivé skupiny zvlášť, nebo to spojit dohromady. Každý den by měla žena udělat alespoň 100 opakování. Je důležité se naučit svaly stahovat, ale i relaxovat. Po každé cvičení musí dojít k uvolnění, nejlépe s výdechem co nejvíce svaly povolit. To se potom bude hodit při porodu, při první i druhé době porodní Masáž hráze v těhotenství Masáž hráze si může provádět těhotná sama nebo může zapojit tatínka. Nejen těhotným, ale i jejich partnerům jde totiž o to, aby nedošlo k poranění na genitálu. Tatínci budou mít alespoň pocit, že může své ženě pomoci se připravit k porodu. V tomto případě je nutné, aby to oba dělali dobrovolně, protože se jedná o situaci velmi intimní, a také je nutná dobrá komunikace v páru k tomu, aby masáž byla efektivní a zároveň nepřekračovala zbytečně práh bolesti těhotné. 3 Srov. McINTOSH, J., Těhotenství, odpovědi na vaše otázky, 2009, s a srov. MURKOFF, H. Co čekat v radostném očekávání, 2004, s

15 S masáží hráze je vhodné začít 4-6 týdnů před termínem porodu, každý den maximálně 5 minut. Kontraindikací masáže jsou výtoky, herpes genitálu nebo jiné vaginální problémy. Pokračovat se může až po vymizení nežádoucích projevů. Důležitou zásadou při masáži jsou čisté ruce, aby nedošlo k zanesení infekce do rodidel. Pokud má masírující člověk hrubší kůži na konečcích prstů, je vhodné použít jednorázové rukavice, protože hrubá kůže by mohla poškodit jemné struktury hráze a pochvy. Těhotná sedí pohodlně v polosedě v gynekologické poloze, na prsty si nakape olejíček tak, aby nedošlo k jeho kontaminaci. Nedoporučují se dětské ani minerální oleje, protože vysušují. Vhodné jsou slunečnicové nebo zeleninové oleje, nebo se dají v lékárnách a specializovaných prodejnách koupit speciální olejíčky přímo určené k masáži hráze. Na začátek je potřeba hráz důkladně promazat, aby zvláčněla a mezi prsty klouzala. Prvně pouze ukazováčkem, pak i prostředníčkem, zasunutým po druhý kloub do pochvy přejíždí z jedné strany pochvy na druhou, ve středu stlačí poševní vchod co nejvíc dolů a dopředu. Tato část masáže trvá asi 3 minuty. Závěrem zůstává ukazováček v pochvě a palec je z vnější strany hráze, která se mezi nimi asi minutu tře. Intenzita pocitu při masáži je silný až palčivý tlak na hrázi, způsobený jejím roztahováním. Tento pocit je shodný s prořezáváním hlavičky. Účelem masáže je uvolnění poševní tkáně, svalů kolem pochvy a kůže hráze. Ta se stává jemnější a pružnější. 4 Ingeborg Stadelmann 5 ve své knize Zdravé těhotenství, přirozený porod doporučuje směs třezalkového oleje a oleje z obilných klíčků s přídavkem muškátové šalvěje a růže. Třezalkový olej posiluje nervy a je vhodný při ošetřování citlivých nervů. Olej z obilných klíčků je bohatý na vitamín E, čímž zlepšuje elasticitu tkáně. Éterický olej z marocké a turecké růže podle ní patří mezi nejlepší olej pro oblast pochvy. Růžový olej je nejdražší z olejů vůbec, protože na výrobu 1litru oleje je potřeba 5000 kg růžových lístků, tudíž se na trh dostávají syntetické a naředěné oleje. Ty ale nejsou na masáž hráze a celkově použití v aromaterapii vhodné. Esence muškátové šalvěje je silně antiseptická a na psychické úrovni pomáhá překonat vlastní hranice. Má ale také uspávací a hypotonické účinky, proto je potřeba ji používat opatrně Odvar z maliníku Neexistují vědecké průzkumy, jaké má maliníkové listí účinky u těhotných, ale mnoho porodních asistentek je vřele doporučují, a to od 34. týdne těhotenství pravidelně 3 až 4 hrnky 4 Srov. 5 Srov. STADELMANN, I., Zdravé těhotenství, přirozený porod, 2000, s

16 denně. Maliník efektivně uvolňuje svaly v malé pánvi, má detoxikační účinky ve střevě, povzbuzuje látkovou výměnu a tím podporuje celkový zdravotní stav ženy. Motilita a dobrá peristaltika střeva aktivuje sousední děložní sval, díky tomu se maliníku přikládá vliv na vyvolání porodu. Některé ženy se po pití maliníku osypou, což nemusí hned být známka alergie, ale spíše vylučování jedů, které je pro játra a ledviny příliš náročné, a proto se vylučují kůží. V tomto období je vhodné dočasně omezit množství čaje a nahradit ho vodou, dokud vyrážka neodezní Lněné semínko Lněné semínko se doporučuje jíst od 34. týdne těhotenství, v denní dávce jedné polévkové lžíce. Semínka je potřeba dobře rozžvýkat, nebo předem podrtit či namlít, zvyšuje se tak jejich využitelnost, celá semínka procházejí traktem nezměněna a stolicí se vylučují. Při pravidelném pojídání je potvrzen zvýšený hlen v pochvě a semínko působí stejně jako maliníkové listí na pravidelnou stolici. To má vliv opět na děložní svalstvo. Kromě konzumace semínek je nutné dbát na pitný režim, protože jinak hrozí naopak zácpa Sedací lázně Od 38. týdne těhotenství je vhodné si jednou týdně připravovat sedací lázně s přídavkem senných květů, které pomáhají změkčit a zvláčnit tkáně. V termínu porodu si lázeň může těhotná dopřávat dle libosti, jen pro ženy s varixy v oblasti vulvy může být koupel nepříjemná a ženy se sennou rýmou by měly počítat s alergickou reakcí. Důležitá je u prvorodiček a sportovkyň, které mají pevné pánevní dno, ale jistě ji mohou použít i multipary, zvláště pokud byl při předchozím porodu proveden nástřih hráze Epi - no balónek Název této pomůcky vznikl jako,,episiotomie no což dokresluje jeho význam. Epi - no balónek lze využít jak před porodem k posílení svalů pánevního dna, navyknutí tkání na roztahování a také k tréninku vypuzovaní. Po porodu k regeneraci svalů pánevního dna, případně při léčbě inkontinence. Je to anatomicky tvarovaný silikonový balónek, který si žena od 37. týdne těhotenství každý den zavádí do pochvy. Pomocí ruční pumpičky ho nafukuje postupně až do obvodu 6 Srov. STADELMANN, I., Zdravé těhotenství, přirozený porod, 2000, s

17 34cm (8-10cm), což je obvod hlavičky novorozence. Epi - no může těhotná používat sama, jedno cvičení trvá minut, kromě fyzické připravenosti k porodu těhotné udávají i psychickou stránku věci, že když zvládnou porodit balónek, tak že porodí i dítě. Zvykají si také na tlak na konečník, který je nutí tlačit, a na pocit při roztahování pochvy a hráze. Epi - no balónek nemůže rodička používat v případě krvácení nebo hrozící vzestupná infekce, např. při poševních infekcích a odtoku plodové vody. Využitím epi - na v praxi se zabývají dva zahraniční výzkumy. Průzkumu prováděného v Německu v roce se zúčastnilo 45 prvorodiček. Ty cvičily od 38. týdne těhotenství s epi - no balónkem. Druhá skupina žen rodila bez předchozího používání epi - na. V první skupině porodilo 47 procent účastnic s intaktní hrází, v druhé skupině pouze 9 procent z nich. Kromě poranění hráze ukazuje studie zkrácení vypuzovací doby na 29 minut v epi - no skupině a 54 minut v kontrolní skupině. Také první skupina potřebovala značně méně často prostředky proti bolesti. Do průzkumu prováděného v Austrálii v roce bylo zahrnuto 48 prvorodiček. Ty používaly od 37. týdne gravidity epi - no každý den asi 15 minut. Oproti nim byla kontrolní skupina 248 prvorodiček bez přípravy s epi - nem. 46 procent uživatelek epi- na porodilo bez poranění na hrázi. V kontrolní skupině porodilo sine vulnere pouze 17 procent. Druhá doba porodní se oproti druhé skupině zkrátila o 20 minut. Oproti výše uvedeným způsobům přípravy hráze k porodu je pořízení epi- na finančně náročnější. Epi - no balónek není v České republice mezi těhotnými moc rozšířený. Avšak ženy, které epi - no používaly, investice nelitují a vrací se k němu i v dalším těhotenství. Na trhu jsou dva typy, Epi - no Delphine a Epi - no Delphine Plus. Oba dva jsou určeny k posílení pánevního dna. Epi - no Delphine Plus obsahuje navíc ukazatel tlaku jako biofeedback. Cena se pohybuje od Kč u Epi - no Delphine do Kč u Epi - no Delphine Plus 9. (viz Příloha č. 1 Použití epi no balónku). 7 Srov. 8 Srov. KOVACS, G., HEATH, P.: Box Hill Medical School, Monash University, Box Hill Hospital, Melbourne, Australia, Srov. 17

18 1.2.2 Metody chránění hráze za porodu V průběhu porodu dochází ke vzniku třecích sil mezi porodními cestami a novorozencem. Ty částečně redukuje mázek novorozence a odtékající plodová voda. Hráz lze chránit již během první doby porodní. Na přání rodičky jí může ošetřující porodní asistentka hráz masírovat olejem stejně jako v těhotenství. Nebo si rodička může donést zakoupený Dianatal gel, který se pak v průběhu porodu aplikuje. Během tlačení porodní asistentka masíruje a dilatuje hráz. V závěru je velmi důležitá technika rukou porodníka při chránění hráze. Norská studie prokázala u 1525 žen pozitivní působení teplých obkladů na snížení výskytu poranění análního svěrače 10. Tato metoda však v českých porodnicích není běžná Masáž hráze při porodu Masáž hráze při porodu probíhá úplně stejně jako masáž v těhotenství. Většinou ji provádí porodní asistentka na přání rodičky již v první době porodní, nebo až v druhé době porodní při prořezávání hlavičky Kromě dilatace hráze tím porodní asistentka zjišťuje postup hlavičky při tlačení. K masáži v první době porodní se používá olejíček, který si rodička donese. V druhé době nejčastěji porodní asistentka volí Mesocain gel, pro jeho anestetické účinky a snížení tření Dianatal gel Porodnický gel se pomalu dostává do podvědomí rodiček. Ty si své zkušenosti předávají mezi sebou, nebo jsou informovány na předporodních kurzech. Dianatal si rodičky zakoupí v lékárně a donesou si ho na porodní sál. Cena Dianatalu se mění. Před rokem se dal koupit za korun, dnešní cena je korun. Kromě fyzikálních vlastností, kterými Dianatal gel disponuje, pozitivně působí na psychiku rodičky. Představa, že se miminku bude lépe klouzat ven, tkáně tak nebudou tolik namáhány a předejte se trhlině, pomáhá zmírnit strach z porodu. Dianatal byl vyvinut ve spolupráci se švýcarskými gynekology, kteří tvrdí, že Dianatal třecí síly může až o 50 procent eliminovat, což potvrdily studie prováděné na Spolkové vysoké škole technické v Curychu (ETH Zürich). Dianatal redukuje jak statické tření během kontrakcí dělohy, tak dynamické tření během vypuzovací fáze 11. Tvoří v pochvě přilnavý 10 Srov. 11 Srov. 18

19 kluzký povrch, takže pomáhá novorozenci s nižším odporem postupovat porodním kanálem a tím také snižuje riziko ruptury tkání pochvy a hráze. Studie 12 prováděná ve Švýcarsku prokázala, že použití Dianatal gelu u 183 prvorodiček zkrátilo druhou dobu porodní o 26 minut oproti skupině prvorodiček bez použití Dianatalu. Může se používat i při porodech do vody nebo komplikovaných porodech s indikací k vakuumextrakci nebo použití kleští. Dianatal se používá při každém vaginálním vyšetření v první době porodní, buď se aplikuje speciálním aplikátorem do pochvy, nebo si ho vyšetřující osoba dá na rukavici. Druhá tubička je určena pro druhou dobu porodní, je řidší než gel pro první dobu porodní 13. Porodnický gel je sterilní, přilnavý na poševní sliznici, neobsahuje latex, žádné konzervační ani farmakoaktivní látky, takže se neodbourává v těle, je nealergizující, baktericidní, elektrovodivý, izotonický a dobře snášený na sliznicích i v očích. V Dianatal gelu je obsažena aqua purificata, propylenglykol, karbomer, hydroxyethylcelulóza. 14 (viz Příloha č. 2 Použití Dianathal gelu) Technika rukou Jakmile hlavička novorozence zůstává v introitu a nevrací se zpět, provede se široká desinfekce genitálu. Levá ruka porodníka udržuje hlavičku ve flexi a brání jejímu rychlému postupu pochvou. To by mohlo způsobit poranění tkání, které by neměly dostatek času se rozvolnit a tím vytvořit dostatek místa. Prsty levé ruky odhrnují velké stydké pysky. Chybou je brzké deflektování hlavičky pravou rukou, protože pak prochází větším obvodem a hráz je více zatěžována. Pravá ruka se sterilní rouškou překrývá konečník a brání tak kontaminaci perinea a novorozence stolicí. Rouška musí být držena tak, aby byla viditelná hráz a introitus. Jako první se porodí záhlaví s malou fontanelou, v biparietálním průměru, tím se snižuje napětí hráze, záhlaví se opře o sponu stydkou a v ose atlantookcipitálního spojení hlavička provede deflexi. Porodí se nadočnicové oblouky, oči, nos, ústa a brada. Porodník obkrouží celou hlavičku, aby se ujistil, že brada nezůstala v introitu. Hlava provede vnější rotaci a prsty levé ruky v tzv. vidličce tahem za hlavičku směrem k podložce pomáhají porodit horní 12 Srov. 13 Srov. 14 Srov. 19

20 raménko. To se rodí po úpon deltového svalu, levá ruka se stáčí pod krk a směrem nahoru k břichu rodičky se rodí spodní raménko a zbytek těla. Pravá ruka stále chrání hráz. Všechny výše uvedené metody, kterými může těhotná předcházet poranění hráze, však nezaručují stoprocentní účinnost. Situaci ovlivňuje velikost a rotace novorozence, pružnost hráze, chronické mykózy, atd. V konečné fázi velmi záleží na zkušenosti a vůli porodníka a také na přístupu daného pracoviště. Nabízím srovnání perinatologických center v letech 2005, 2006 a V roce 2005 nejčastěji provedli epiziotomii ve Fakultní nemocnici Olomouc, a to v 53,5 procentech porodů a nejméně v Mostě v 30 procentech. V roce 2006 nejvíce epiziotomií zaznamenali v Praze v Motole a to v 76,4 procent, naopak nejméně v Plzni v 33 procentech porodů. A v roce 2007 bylo nejvíce epizitomií v Ústí nad Labem, konkrétně 50 procent, nejméně v Hradci Králové v 30 procentech porodů. 15 Výsledná procenta epiziotomií zahrnují i předčasné porody. Při těchto porodech se epiziotomie provádí z indikace novorozence častěji, aby se snížil tlak křehkých lebečních kostí na pánevní dno a nedošlo tak k poškození mozkové tkáně. 15 Srov. 20

21 1.3 Epiziotomie (nástřih hráze) Epiziotomie se začala používat od roku 1742, kdy byla poprvé využita v Irsku při obtížném porodu. 16 Provádí se jak profylakticky před instrumentálním vybavením dítěte, tak v případě hrozící ruptury perinea. Ta se projevuje napjatou, lesklou a anemickou kůží. V některých porodnicích se provádí rutinně u všech prvorodiček a velkého procenta vícerodiček. Jako důvod se udává urychlení druhé doby porodní, zamezení traumatizace novorozence, prevence ruptury hráze a pochvy, lepší kosmetický a funkční stav vulvy po šestinedělí, prevence skrytých ruptur pánevního dna, sestupu rodidel a močové inkontinence. Příznivý účinek rutinní epiziotomie však nebyl statisticky prokázán. 17 V současnosti se porodníci přiklánění k omezení epiziotomie na nezbytně nutné indikace, jako je porod staré primipary, hrozící ruptura hráze, obtížný porod hlavičky přes hráz, porod nezralého plodu, u zúženého introitu vysoké hráze, při nakládání kleští a vacuum extraktoru a při porodu koncem pánevním. Studie ve Fakultní nemocnici Plzeň v roce 2006 až 2007 analyzovala důvody pro provedení epiziotomie, které uváděli lékaři a porodní asistentky. Epiziotomie byla provedena ve 42 procentech porodů. Jako nejčastější důvod pro nástřih byla obava o zachování funkce pánevního dna, známky intrauterinní tísně plodu a poruchy vypuzovacích sil a horší spolupráce s rodičkou v závěru porodu. Mezi porodními asistentkami byl nejčastější důvod obava o funkci pánevního dna v 81 procentech, u lékařů v 39 procentech. Provedení epiziotomie u známek intrauterinní tísně plodu bylo častější u lékařů v 28 procentech, u porodních asistentek jen ve 4 procentech. V současné době se nepovažuje obava o zachování funkce pánevního dna za opodstatěnou indikaci k epiziotomii. Studie tedy ukazuje prostor pro snížení počtu epiziotomií 18. Frekvenci epiziotomií lze snižovat, pokud necháme působit gravitaci ve vertikální poloze rodičky až do prořezávání hlavičky a vyloučením uspěchané II. doby porodní tlačením hned po zajití branky. Profylaktická epiziotomie se provádí po lokálním umrtvení perinea anestetikem. Pokud je nástřih prováděn 16 Srov. MURKOFF, H., Co čekat v radostném očekávání, 2004, s Srov. ROZTOČIL, A., Intenzivní péče na porodním sále, 1996, s Srov ?search=epiziotomie. 21

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV

Předporodní kurz. Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Předporodní kurz Gynekologicko-porodnická klinika FNKV Proč FNKV? Malá porodnice rodinného typu Individuální přístup Krátká doba hospitalizace po porodu Zázemí velkého klinického pracoviště Prenatální

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Pavla KOŘÍNKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Prevence a péče porodní asistentky o porodní poranění Pavla Kořínková

Více

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez )

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Úvod Těhotenství je

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Diaphragma pelvis. https://www.youtube.com/watch?v=p3bbamwm2eo

Diaphragma pelvis. https://www.youtube.com/watch?v=p3bbamwm2eo Diaphragma pelvis https://www.youtube.com/watch?v=p3bbamwm2eo Pánevní dno V oblasti pánevního dna v těsné blízkosti se setkává více orgánových systémů (konec trávicí soustavy, dolní část močových cest,

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Dianatal porodnický gel

Dianatal porodnický gel NOVINKA Dianatal porodnický gel Usnadňuje porod a chrání matku i dítě www.dianatal.cz Proč volit Dianatal? Porod je nesdělitelná osobní zkušenost Vlastní porod můžeme rozdělit na dvě fáze, které na sebe

Více

PŘÍPRAVA OTCŮ K PORODU OTEC U PORODU

PŘÍPRAVA OTCŮ K PORODU OTEC U PORODU PŘÍPRAVA OTCŮ K PORODU OTEC U PORODU ZÁKLADNÍ POJMY: PLACENTA: - plodový koláč o průměru 20 cm a váze 400 600 g - pevně přichycena ke stěně dělohy - zajišťuje miminku výživu a kyslík - filtruje (částečně)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Porodní asistentka. Problematika pánevní statiky

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Porodní asistentka. Problematika pánevní statiky VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Porodní asistentka Problematika pánevní statiky bakalářská práce Autor: Nela Héniková Vedoucí práce: Mgr. Vlasta Dvořáková Jihlava 2012 ANOTACE Tato bakalářská práce

Více

TĚHOTENSTVÍ VI. (Apgar test, šestinedělí) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TĚHOTENSTVÍ VI. (Apgar test, šestinedělí) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TĚHOTENSTVÍ VI. (Apgar test, šestinedělí) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Fuchsová APGAR TEST Každé miminko je po

Více

STATISTIKA PORODNICE 2012

STATISTIKA PORODNICE 2012 STATISTIKA PORODNICE 2012 Nemocnice Český Krumlov a.s. MUDr. Hana Bartoňová PORODNICE V ČESKÉM KRUMLOVĚ Byla založena v roce 1953 Dlouhodobě se profiluje jako malá porodnice s cca 600 700 porody za rok

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

I. Fyziologie těhotenství 8

I. Fyziologie těhotenství 8 Obsah I. Fyziologie těhotenství 8 1.1 Oplození a další vývoj oplozeného vejce 8 1.2 Období embryogeneze 8 1.3 Vývoj embrya 10 1.4 Vývoj placenty 11 1.5 Období fetální 12 1.6 Placenta 13 1.7 Fetoplacentámí

Více

Kompletní řada pomůcek pro posílení svalů pánevního dna.

Kompletní řada pomůcek pro posílení svalů pánevního dna. Kompletní řada pomůcek pro posílení svalů pánevního dna. silná uvnitř, jistá navenek Úvod Aquafl ex Přirozené držení těla Společnost NEEN se dlouhodobě věnuje vývoji pomůcek pro posílení svalů pánevního

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči) pro správné držení těla a vzhled břicha pro zpevnění ochablého svalstva měsících cvičení se muž může nechtěného

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Péče o ženu s porodním poraněním

Péče o ženu s porodním poraněním FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Porodní asistence B5349 Pavla Veigendová Studijní obor: Porodní asistentka 5341R007 Péče o ženu s porodním poraněním Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc.

Více

Inkontinence. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc.

Inkontinence. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Inkontinence Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.4.2009 Bc. Eva Matoušková INKONTINENCE samovolný odchod moči PŘÍČINY: Porucha funkce

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Milé maminky, Cvičení s Aniballem prokazatelně přináší:

Milé maminky, Cvičení s Aniballem prokazatelně přináší: Milé maminky, chcete-li se při porodu vyhnout natržení nebo nástřihu hráze, pak se seznamte se zdravotní pomůckou Aniball, sloužící k předporodní přípravě a zpevnění svalstva pánevního dna po porodu. Začít

Více

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Co nás vedlo k otevření poradny? Nedostatečná péče o tuto problematiku v okolí Vysoký počet

Více

Andělika lékařská kořen

Andělika lékařská kořen Andělika lékařská kořen Andělika bývá v Číně používána za bylinu gynekologického významu, používanou při bolestivé menstruci a při problémech v přechodu ženy. Dále bývá používána Uklidnění a posílení nervové

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů :

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů : Tříselná kýla Tříselná kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní (kýlní branka ) do podkoží. Vzniká v

Více

Hygiena dospělého nemocného

Hygiena dospělého nemocného Hygiena dospělého nemocného Hygienická péče u klienta v nemocnici vychází z postupů, které denně vykonává zdravý člověk při dodržování hygieny. Cíl osobní hygieny: 1. preventivní: např. hygiena dutiny

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie protahovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 30.9.2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE DOPORUČENÍ EPUAP PRO PREVENCI A LÉČBU DEKUBITŮ V INTENZIVNÍ PÉČI VE DVOU ČESKÝCH NEMOCNICÍCH Mgr. Markéta Příhodová Mgr. Veronika Di Cara 2016 Ústav teorie a praxe

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Porodní poranění z pohledu porodní asistentky

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Porodní poranění z pohledu porodní asistentky VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Porodní asistentka Porodní poranění z pohledu porodní asistentky Bakalářská práce Autor: Denisa Smrčková Vedoucí práce: Mgr. Lenka Görnerová, Dis. Jihlava 2014 1 2 Obsah

Více

Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu porodníka

Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu porodníka Gynekologicko porodnická klinika Masarykovy univerzity a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. Způsob vedení anestezie u emergentního císařského řezu z pohledu porodníka Petr Janků XXII.

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Výsledná kritéria Klientka má dostatek informací dle příslušného deficitu. Klientka má zájem o získání informací. Klientka spolupracuje.

Výsledná kritéria Klientka má dostatek informací dle příslušného deficitu. Klientka má zájem o získání informací. Klientka spolupracuje. 1. Nedostatek informací z důvodu nové životní zkušenosti /Kameníková, 2003, s.20/ Klientka je informovaná Klientka má dostatek informací dle příslušného deficitu. Klientka má zájem o získání informací.

Více

www.steza.cz www.steza.cz

www.steza.cz www.steza.cz Jmelí nať řezaná Podpůrný prostředek při léčbě lehčích forem zvýšeného krevního tlaku a při presklerotických stavech starších osob. Upozornění: Přípravek nenahrazuje medikamentózní léčbu. Užívání čaje

Více

OBSAH ( 117) 2/ NITRODĚLOŽNÍ VÝVOJ PLODU (Sulc) 14 Jak dlouho trvá těhotenství? 17 Jak se vypočítává termín porodu? 18

OBSAH ( 117) 2/ NITRODĚLOŽNÍ VÝVOJ PLODU (Sulc) 14 Jak dlouho trvá těhotenství? 17 Jak se vypočítává termín porodu? 18 OBSAH 1/ VZNIK NOVÉHO 2ГѴОТА (Sulc) 7 Vznik nového života 7 Je pre početí některé roční období výhodnější? 10 Jak a kdy lze prokázat těhotenství? 10 Je možno ovlivnit pohlaví dítěte? 12 Mimoděložní těhotenství

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zlomenina vzniká v důsledku přímého působení hrubé síly (tlaku, tahu nebo krutu) nebo přenosu síly z kloubů na kost u luxačních zlomenin. Příčinami

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA

TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA TERMÁLNÍ LÁZNĚ CHRASTAVA KATALOG SLUŽEB M ULTIFUNČKNÍ VANA NEOQI O D 1. 1 0. 2 0 1 3 / D O 3 1. 3. 2 0 1 4 MULTIFUNKČNÍ VANA NEOQI CENÍK NÁZEV ČAS CENA HYDROTERAPIE HYDROTERAPIE + aromaterapie TERMOTERAPIE

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Vylučovací soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

PORANĚNÍ SVALOVÉHO DNA PÁNEVNÍHO PŘI PORODU. Jarmila Šišáková, DiS.

PORANĚNÍ SVALOVÉHO DNA PÁNEVNÍHO PŘI PORODU. Jarmila Šišáková, DiS. PORANĚNÍ SVALOVÉHO DNA PÁNEVNÍHO PŘI PORODU Jarmila Šišáková, DiS. Bakalářská práce 2016 *** naskenované Prohlášení str. 1*** 000111*** naskenované Prohlášení str. 2*** ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Prevence poranění hráze během vaginálního porodu

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Prevence poranění hráze během vaginálního porodu UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Nikola Pospíšilová Prevence poranění hráze během vaginálního porodu Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Štěpánka Bubeníková

Více

APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA

APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA KARIM Centrum pro léčbu bolesti, FN PLZEŇ Mgr. Zapletalová V., Bc. Boušová V., Bc. Weinerová J., Andělová I., MUDr.Lejčko, MUDr. Machart LÉKOVÁ FORMA A SLOŽENÍ kožní náplast

Více

Techniky cvičení po spontánním porodu zaměřené na pánevní dno. Pavla Paskudová

Techniky cvičení po spontánním porodu zaměřené na pánevní dno. Pavla Paskudová Techniky cvičení po spontánním porodu zaměřené na pánevní dno Pavla Paskudová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Cílem této práce je pozastavit se nad problematikou poporodního cvičení zaměřené na pánevní

Více

Management perineálního poranění v průběhu porodu a šestinedělí. Veronika Varmužová

Management perineálního poranění v průběhu porodu a šestinedělí. Veronika Varmužová Management perineálního poranění v průběhu porodu a šestinedělí Veronika Varmužová Bakalářská práce 2016 ABSTRAKT Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku poranění perinea během porodu.

Více

Cvik dělá mistra! Porodní Simulátor 3B SIMone. www.helago-cz.cz

Cvik dělá mistra! Porodní Simulátor 3B SIMone. www.helago-cz.cz Cvik dělá mistra! Porodní Simulátor 3B SIMone www.helago-cz.cz Každý porod je jiný připravte se s 3B SIMone V případě ohrožení matky nebo plodu je často důležitější dokončit porod co možno nejrychleji.

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje perineálního poranění. Šárka Michalíková

Preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje perineálního poranění. Šárka Michalíková Preventivní opatření vedoucí ke snížení rizika rozvoje perineálního poranění Šárka Michalíková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit možnosti prevence poranění

Více

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE.

Možná Vás bude zajímat klinické hodnocení (studie) AZURE. Příručka pacienta Bylo Vám diagnostikováno onemocnění se syndromem chronické pánevní bolesti? Zažili jste pánevní bolest nebo nepříjemné pocity po dobu nejméně 3 z posledních 6 měsíců? Jste starší 18 let?

Více

CÉVKOVÁNÍ KATETRIZACE

CÉVKOVÁNÍ KATETRIZACE CÉVKOVÁNÍ KATETRIZACE Definice Cévkování (katetrizace) je zavedení katétru močovou trubicí do močového měchýře. Může být: a) jednorázová b) permanentní Druhy katetrů-cévek JEDNORÁZOVÉ Nelatonův - měkký,

Více

Informace pro nastávající maminky

Informace pro nastávající maminky Informace pro nastávající maminky Vážené nastávající maminky, připravili jsme pro Vás několik cenných rad a informací pro Váš budoucí pobyt v naší porodnici. Důležitá telefonní čísla: Porodní sál: 377

Více

POROD. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

POROD. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje POROD Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2010 Bc. Höferová Hana PP PŘI PORODU A AKUTNÍCH STAVECH V GYNEKOLOGII Bc. Höferová Hana

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

AMI. Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů).

AMI. Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů). AMI Příjemné řešení při posilování svalů pánevního dna (tzv. Kegelových svalů nebo také PC svalů). Ami je jedinečná: systém tří kroků umožňuje postupovat v posilování PC svalů vlastním tempem. Ami je potěšení:

Více

Denní péče o dítě. Hygienická péče o děti a adolescenty

Denní péče o dítě. Hygienická péče o děti a adolescenty Denní péče o dítě Děti od útlého věku vedeme a učíme samostatnosti v denních aktivitách.vedeme je k osvojování a ztotožňováním se standardem hygienických a společenských návyků. Pečovatelé spolu s dětmi

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií. Informovanost žen o episiotomii

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií. Informovanost žen o episiotomii VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Informovanost žen o episiotomii bakalářská práce Autor: Hana Jarolímová Vedoucí práce: Mgr. Vlasta Dvořáková Jihlava 2011 Anotace a klíčová

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL

Masáže. bolest. na vaši. Kamil Ramík. Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL ZDRAVÍ & ŽIVOTNÍ STYL Masáže na vaši bolest Spoušťové body Stručné základy ergonomie Pozdrav slunci Kamil Ramík Poděkování: fotograf Rostislav Šimek, www.foto-simek.com grafik Georgi Stojkov, www.georgistojkov.com

Více

Terapie Wellness centra Konstantin

Terapie Wellness centra Konstantin Terapie Wellness centra Konstantin Masáže Aromatické masáže klasické masáže s přísadou éterických olejů dle výběru hosta. Masáže jsou jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, které vám

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová

Těhotenství, vývoj plodu, porod. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz

Hluchavka květ celá. www.steza.cz. www.steza.cz Hluchavka květ celá při zánětech horních cest dýchacích, chronické bronchitidě apod. upravuje střevní činnost a reguluje stolici protizánětlivé a mírně diuretické účinky zevně: koupele a obklady při mokvavých

Více

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje

NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje NABÍDKA ČAJŮ od české firmy Apotheke tea porcované čaje OVOCNÉ ČAJE určené pro běžné pití LIMETKA A GREP Ovocný čaj pro běžné pití. MALINA A JAHODA Ovocná směs obohacená echinaceou. RANNÍ SVĚŽEST Zelený

Více

Press kit Bojujte proti oslabeným pánevním svalům fyzioterapií

Press kit Bojujte proti oslabeným pánevním svalům fyzioterapií Press kit Bojujte proti oslabeným pánevním svalům fyzioterapií 1 Ochablé pánevní dno dokáže potrápit ženy i muže Oslabení svalů pánevního dna je v populaci poměrně četně zastoupeno. S důsledky poruch jejich

Více

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM

ZÁZNAM POHOVORU S LÉKAŘEM Strana 1 / 6 Vážená pacientko, vážený paciente, vážení rodiče, vzhledem k Vašemu zdravotnímu stavu (zdravotnímu stavu Vašeho dítěte) je Vám doporučeno provedení výše uvedeného zákroku (výkonu). Před vlastním

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

MOČOVÁ INKONTINENCE. Charakteristika a příčiny inkontinence. Typy inkontinence

MOČOVÁ INKONTINENCE. Charakteristika a příčiny inkontinence. Typy inkontinence MOČOVÁ INKONTINENCE Močová inkontinence představuje zdravotní problém spojený zejména s vyšším věkem. Tato diagnóza se však nevyhýbá ani ženám, mužům či dětem všech věkových kategoriích a negativně ovlivňuje

Více

Jak se porvat se štípanci s pomocí přírody aneb hojivé balzámy (nejen) z louky a zahrady

Jak se porvat se štípanci s pomocí přírody aneb hojivé balzámy (nejen) z louky a zahrady Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Jak se porvat se štípanci s pomocí přírody aneb hojivé balzámy (nejen) z louky a zahrady Jak se porvat se štípanci s pomocí přírody aneb hojivé

Více

Stanete se maminkou. Dbejte o své tělo

Stanete se maminkou. Dbejte o své tělo Stanete se maminkou Zdravé a šťastné těhotenství je samozřejmě přáním každé ženy. Chcete-li, aby období očekávání narození miminka bylo co nejkrásnější a probíhalo co nejlépe, pečujte o sebe od samého

Více

Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR.

Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR. Ergonomické aspekty a výskyt muskuloskeletálních onemocnění zubních lékařů v ČR. Zdeňka Šustová, Lenka Hodačová Stomatologická klinika LF UK a FN a Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Zubní

Více

Floating vodoléčebná zdravotní technika

Floating vodoléčebná zdravotní technika Floating vodoléčebná zdravotní technika Rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv Praha a pověření Ministerstva zdravotnictví ČR je floatingová vana díky svým prokazatelným léčebným účinkům zařazena

Více

Zpráva o rodičce Report on mother at childbirth 2009

Zpráva o rodičce Report on mother at childbirth 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 9. 21 62 Souhrn Zpráva o rodičce 29 Report on mother at childbirth 29 Úhrnná plodnost žen v tomto roce v České republice

Více

INKONTINENCE MOČI. Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Moravská Třebová

INKONTINENCE MOČI. Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Moravská Třebová INKONTINENCE MOČI Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Autor PhDr. Vít Kolář, Cert. MDT Přezkoumala Mgr. Veronika Chrobáková Rehabilitace Nemocnice následné péče 2016 Inkontinence

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Seznam příloh: Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 2 Žádost o povolení výzkumného šetření

Seznam příloh: Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 2 Žádost o povolení výzkumného šetření Seznam příloh: Příloha č. 1 Dotazník Příloha č. 2 Žádost o povolení výzkumného šetření Příloha č. 1 Dotazník Vážené kolegyně! Jsem studentkou 3. Ročníku 1. lékařské fakulty UK v Praze oboru všeobecná sestra.

Více

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014 zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek Objednání k operaci operační řešení indikuje ošetřující gynekolog objednání k operaci se provádí

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

Ošetřování porodních poranění

Ošetřování porodních poranění UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Martina Baková Ošetřování porodních poranění Bakalářská práce Vedoucí práce: Bc. Štěpánka Bubeníková Olomouc 2010 ANOTACE

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.11.26 3 Jednočetná a podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce Singleton

Více

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 4. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Brno, 12. 11. 2016 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Uspořádání již 4. Kulatého stolu je známkou

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 23. 05. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_ZSV Ročník: II. Seminář ze základu společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací

Více

Masérská a lázeňská péče

Masérská a lázeňská péče Masérská a lázeňská péče VY_32_INOVACE_193 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s přístrojovým a technickým vybavením provozovny. KLÍČOVÁ SLOVA: Masážní pomůcky a přístroje,

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Nechtěný a mimovolní únik moči, který je způsobený ztrátou schopnosti zadržovat moč Způsobuje psychické, sociální a hygienické problémy Postihuje

Více

Označení dokumentu: F 02 010/2011. Označení pracoviště a název: KKN a.s. Informovaný souhlas pacientky s výkonem Umělé ukončení těhotenství

Označení dokumentu: F 02 010/2011. Označení pracoviště a název: KKN a.s. Informovaný souhlas pacientky s výkonem Umělé ukončení těhotenství INFORMOVANÝ SOUHLAS S PROVEDENÍM OPERAČNÍHO VÝKONU Všechny listy informovaného souhlasu sešijte a přelepte poté štítkem pacientky Jméno pacientky (titul, jméno, příjmení) Datum narození... /.. Bydliště

Více