79. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "79. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE"

Transkript

1 Usnesení ze 79. schůze Rady města Rychvald, dne Kontrola usnesení 79/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 79/2. Rada města b e r e n a v ě d o m í Zápis č. 27 ze schůze Kulturní komise ze dne Služební cesty na měsíc červenec /3. Rada města a dle Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Rychvaldu s c h v a l u j e 1. starostce města Mgr. Šárce Kapkové jednodenní služební cesty v měsíci červenci Služební cesty budou vykonány vozidlem Škoda Octavia RZ 7T místostarostovi města Tomáši Gulčíkovi jednodenní služební cesty v měsíci červenci Služební cesty budou vykonány vozidlem Škoda Rapid RZ 9T Navýšení kapacity školní jídelny v Mateřské škole Rychvald, příspěvková organizace 79/4. Rada města o navýšení kapacity ve školní jídelně Mateřské školy Rychvald, Mírová 1744, okres Karviná, příspěvková organizace z 240 na 300 strávníků od z 8

2 Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro Dům dětí a mládeže Rychvald, Školní 1600, příspěvková organizace 79/5. Rada města o udělení souhlasu s přijetím účelové dotace pro Dům dětí a mládeže Rychvald, Školní 1600, příspěvková organizace na realizaci projektu Taneční koncert TS Ritmo 30 let dle přílohy č. 1 Vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v budově Městského úřadu Rychvald 79/6. Rada města a Směrnice upravující postup při vyřazování movitého majetku města Rychvald ze dne o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku v celkové hodnotě ,90,- Kč. Tento majetek bude fyzicky zlikvidován. Žádost o zrušení výpovědi z nájmu bytu k /7. Rada města nevyhovět žádosti paní Kvasnicové Jolanty ze dne o zrušení výpovědi k bytu č. 5 na čp. 734 na ul. Orlovské v Rychvaldě Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 79/8. Rada města 2 z 8

3 o uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi Městem Rychvald, jako pronajímatelem a paní Evou Šimurdovou, jako nájemcem, která nyní platí ve znění jejího Dodatku č. 1, kterým se mění doba nájmu na dobu určitou od do Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 79/9. Rada města o uzavření Dodatku č. 7 k Nájemní smlouvě ze dne uzavřené mezi Městem Rychvald, jako pronajímatelem a panem Lukášem Kuzníkem, jako nájemcem na dobu určitou od do Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 79/10. Rada města o uzavření Nájemní smlouvy mezi Městem Rychvald, jako pronajímatelem a panem Tomášem Pulkem, jako nájemcem na dobu určitou od do Žádost o prodloužení nájemní smlouvy 79/11. Rada města o uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě ze dne mezi Městem Rychvald jako pronajímatelem a paní Marcelou Večerovou jako nájemcem, která nyní platí ve znění jejího Dodatku č. 2, kterým se mění doba nájmu na dobu určitou od do z 8

4 Schválení pořadníků pro přidělení uvolněných bytů pro období 7/ / / /12. Rada města a ) b e r e n a v ě d o m í informativní zprávu o přidělení bytů za období 3/2017 6/2017 b ) s c h v a l u j e pořadníky na přidělení uvolněných bytů pro období 7/2017 9/2017 žadatelům o byt dle přiložených seznamů s účinností od Výměna bytů 79/13. Rada města a) vyhovět žádosti pana Radka Macury a pana Jaroslava Macury o výměnu bytů b) o uzavření Nájemní smlouvy mezi Městem Rychvald, jako pronajímatelem a manželi Radkem a Martinou Macurovými, jako nájemci c) o uzavření Nájemní smlouvy mezi Městem Rychvald, jako pronajímatelem a manželi Jaroslavem a Jarmilou Macurovými, jako nájemci Rozpočtové opatření č. 6 pro rok /14. Rada města dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 6 pro rok 2017 dle přílohy č. 1 4 z 8

5 Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavby: Rychvald, p. Vilčová, zemní kabelová přípojka NN do pozemků p.č. 6850/2 a p.č. 6850/3 oba v k.ú. Rychvald 79/15. Rada města o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) v rámci stavby: Rychvald, p. Vilčová, zemní kabelová přípojka NN do pozemků p.č. 6850/2 a p.č. 6850/3 oba v k.ú. Rychvald s oprávněným společností ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.565,- Kč včetně DPH ve prospěch povinného města Rychvald Podání žádosti o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program, výzva č. 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, výzva ITI Ostravsko Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání pro projekt s názvem Modernizace restaurace a vytvoření odloučeného pracoviště DDM SO 02 odloučené pracoviště DDM 79/16. Rada města a ) o podání žádosti na poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program (IROP), výzva č. 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení výzva III Ostravsko Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání pro projekt s názvem Modernizace restaurace a vytvoření odloučeného pracoviště DDM SO 02 odloučené pracoviště DDM b) u k l á d á vedoucímu úředníkovi odboru investic a správy majetku zajistit potřebné kroky pro přípravu a podání výše uvedené žádosti 5 z 8

6 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program, výzva č. 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení výzva MAS Bohumínsko pro projekt s názvem Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ čp /17. Rada města a ) o podání žádosti na poskytnutí podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program (IROP), výzva č. 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení výzva MAS Bohumínsko pro projekt s názvem Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ čp b) u k l á d á vedoucímu úředníkovi odboru investic a správy majetku zajistit potřebné kroky pro přípravu a podání výše uvedené žádosti Ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce s názvem Rekonstrukce vstupního prostoru ZŠ 1600 a oprava 1. NP pavilonu A 79/18. Rada města dle zákona o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., v úplném znění, zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v úplném znění a v souladu se Směrnicí o zadávání zakázek malého rozsahu v podmínkách města Rychvald a ) b e r e n a v ě d o m í 1. Protokol o otevírání obálek ze dne Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne b ) 1. o výběru nejvhodnější nabídky na zadání veřejné zakázky na stavební práce Rekonstrukce vstupního prostoru ZŠ 1600 a oprava 1.NP pavilonu A, kterou podal uchazeč VDS, s r.o., IČ: za cenu ,78Kč bez DPH; 2. o druhé v pořadí nabídce, kterou je nabídka uchazeče VILIKUS s.r.o., IČ: za cenu ,00Kč bez DPH 6 z 8

7 Žádost o krátkodobou výpůjčku pozemků p.č. 118 a p.č. 119 v k.ú. Rychvald 79/19. Rada města nevyhovět žádosti spolku Náš Rychvald, z. s. o krátkodobou výpůjčku pozemků p. č. 118 a p. č. 119 v k. ú. Rychvald Ukončení zadávacího řízení zakázky malého rozsahu na stavební práce Stavební úpravy MŠ Rychvald č. p /20. Rada města dle zákona o obcích č.128/2000 Sb., v úplném znění a ) b e r e n a v ě d o m í Protokol o hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu ze dne b) 1. o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce Stavební úpravy MŠ Rychvald č. p. 1744, kterou podal uchazeč GU- stavby s.r.o., Ostrava, IČ: za cenu ,05 Kč (bez DPH) 2. o pořadí nabídek uchazečů, byla vyhodnocena na druhém místě nabídka uchazeče Lekos - stavby spol. s.r.o., Ostrava, IČ: za cenu ,- Kč (bez DPH) Ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na stavební práce s názvem Zateplení bytových domů Rychvald - 1. etapa - II 79/21. Rada města dle zákona o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb., v úplném znění a zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v úplném znění a ) b e r e n a v ě d o m í 1. Protokol o otevírání obálek ze dne Zprávu o hodnocení nabídek ze dne Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne z 8

8 b ) 1. o výběru nejvhodnější nabídky zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce zadaného ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem Zateplení bytových domů Rychvald-1.etapa-II, kterou podal uchazeč BDSTAV Morava s.r.o., IČ: za cenu ,82Kč bez DPH 2. o nabídce, která se umístila v hodnocení na druhém místě - uchazeč BYSTROŇ Group a.s., IČ: za cenu ,00Kč bez DPH Mgr. Šárka Kapková Tomáš Gulčík starostka místostarosta 8 z 8