INKONTINENCE MOČI Z POHLEDU FYZIOTERAPIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INKONTINENCE MOČI Z POHLEDU FYZIOTERAPIE"

Transkript

1 INKONTINENCE MOČI Z POHLEDU FYZIOTERAPIE Tematický okruh: Ošetřování klienta s poruchami uropoetického aparátu. Mezioborové přesahy a vazby: Somatologie - anatomie a fyziologie uropoetického aparátu, ošetřování nemocných, ošetřovatelství. Cílová skupina: Žáci 4. ročníku - Zdravotnický asistent, studenti SZŠ a VOŠZ - 3. ročníku Text je určen pro rozšiřující informace o nemocné s uropoetickým aparátem u studentů, kteří již mají základy z anatomie a fyziologie uropoetického systému. 1 Očekávaný výstup cíl: Po prostudování kapitoly budete schopni: definovat pojmy diafragma, inkontinence moči, dysfunkce, popsat stručně anatomii a fyziologii pánevního dna, objasnit funkce a poruchy pánevního dna, uvést typy inkontinence a příčiny vzniku inkontinence, vyjmenovat diagnostické metody u inkontinence, vysvětlit stručně konzervativní a chirurgickou léčbu inkontinence, popsat fyzioterapeutické přístupy v léčbě inkontinence u pacientů/klientů s oslabenými svaly pánevního dna, objasnit rehabilitační péči o pacienty /klienty s inkontinencí.

2 Předpokládaný čas ke studiu: (Studium textu - 90 minut). Organizace řízení učební činnosti: Samostudium, písemná odpověď na vybrané otázky. Organizace prostorová: (Pracovní stůl - notebook). Klíčové kompetence: Rozšíření odbornosti v oblasti prevence inkontinence močové. Průřezová témata: ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - žák si uvědomí vztah mezi životním prostředím, životním stylem a zdravím jedince a společnosti, žák si osvojí zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. 2 Klíčová slova: INKONTINENCE MOČE-PÁNEVNÍ DNO-REHABILITACE-PREVENCE-TERAPIE Nutné pomůcky: Počítač - notebook - připojení on line (Operační systém - WINDOWS XP/10). Obecný cíl kapitoly: Po prostudování této kapitoly získáte vědomosti týkající se typů inkontinence moči (dále jen inkontinence), diagnostiky inkontinence včetně specifického postupu vyšetření pánevního dna fyzioterapeutem, konzervativní a chirurgické léčby a rehabilitační péče o pacienty/klienty s inkontinencí.

3 Doporučení pro studium kapitoly: Ke studiu této kapitoly je nutné ovládat základní znalosti z ošetřovatelství, urologie a somatologie včetně latinské terminologie. Úvod: Pro pochopení souvislostí v problematice inkontinence je nutné se zaměřit zejména na anatomii svalů pánevního dna, na moderní péči o inkontinentní nemocné z pohledu fyzioterapeuta a na metody posilování svalů pánevního dna. ANATOMIE SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA Pánevní dno uzavírá břišní dutinu, vyrovnává břišní tlaky, podílí se na pružné, ale stabilní topografii orgánů pánve a je součástí vnějších úseků uretry, rekta a měkkých porodních cest. Svalstvo pánevního dna tvoří tři útvary: diafragma pelvis, diafragma urogenitale a zevní vrstva uzávěrových svalů. Diafragma pelvis je tvořena musculus levator ani a musculus coccygeus. Tyto svaly tvoří příčně pruhovaný svěrač kolem konečníku a vývojově patří k přední svalovině ocasu. Musculus levator ani se skládá ze dvou částí: puborektální klička a iliokokcygeální část. Musculus coccygeus má tvar trojúhelníku, začíná od spina ischiadica a rozbíhá se na boční stěny kostrče a spodní část křížové kosti. V diafragma jsou dva otvory: hiatus urogenitalis (pro uretru a vaginu) a uprostřed hiatus rectalis (pro rectum).mezi oběma otvory je vazivová část centrum perineale. Diafragma urogenitale je tenká trojúhelníková plotna uzavírající z vnější strany hiatus urogenitalis.vede napříč mezi dolními rameny stydkých kostí. Je tvořena drobnými svaly: musculus transverzus a sphincter uretry. Zevní vrstva uzávěrových svalů je tvořena drobnými svaly zevního genitálu (musculus ischio a bulbocavernosus a musculus sphincter ani externus. 3

4 Obrázek č. 1 Anatomie pánevního dna (hluboká vrstva a střední vrstva), ( Netter, 2003) FUNKCE SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA Pánevní dno poskytuje statickou podporu pánevním a břišním orgánům (děloze, močovému měchýři, střevu). Pánevní dno plní funkci uzavírací (svěrač konečníku, vagíny a močové trubice). Pánevní dno se významně podílí na stabilitě celého trupu v rámci hlubokého stabilizačního systému páteře. Pánevní dno spolupracuje s bránicí a podílí se na dýchání. 4 PORUCHY FUNKCE PÁNEVNÍHO DNA SE PROJEVÍ JAKO Pokles až výhřez orgánů malé pánve. Inkontinence moči. Inkontinence stolice. Kostrčový syndrom, bolesti zad. Bolesti při pohlavním styku. Poruchy sexuálních funkcí.

5 Z hlediska funkce mají uvedené anatomické svalové skupiny tři funkční úrovně zapojení. a) Vnější svalová vrstva Svalová vrstva nejblíže k povrchu se účastní sfinkterové funkce a její tah je zejména předozadní, do posturálních funkcí se zapojuje nejméně, aktivuje se zejména při kašli. b) Střední svalová vrstva Střední vrstva se podílí zejména na stabilizaci kyčlí a pánve a její tah je laterolaterálně s hvězdicovitým vyzařováním do středu hráze. Je zodpovědná za stabilizaci kyčlí a funkci chodidel. Při její dysfunkci se zhoršuje tolerance chůze, zvláště na tvrdé dlažbě, utlumuje se až bortí klenba nožní,vyvíjí se plochá noha a halluces valgi. c) Vnitřní svalová vrstva Nejvnitřněji uložená vrstva rozbíhající se od stydké kosti ke kyčlím, je hlavní součástí hlubokého stabilizačního systému. Spolupracuje s hlubšími vrstvami břišní stěny, zužuje boky, je funkčně spojena s bránicí. Je reprezentantem čistě lidské funkce pánevního dna při vzpřímené chůzi. 5 PÁNEVNÍ SVALSTVO A JEHO VÝVOJ Z ANTROPOLOGICKÉHO POHLEDU K zásadní změně ve vývoji pánevního dna dochází přechodem ze čtyř končetin na dvě a vzpřímením osy těla. Svalovina pánevního dna má u nižších živočichů, včetně primátů, podstatně jednodušší funkci. Vzhledem k postavení pánve netvoří základnu trupu, neplní posturální funkci, nenese váhu útrob a jen málo je tím ovlivněna funkce svěračů. Svalovina pánevního dna se stává velmi angažovanou v držení těla,stává se oporou trupu a pánve, mění se postavení bránice, která se posouvá do horizontální polohy. Pánevní dno takto funguje jen u člověka a jsou to funkce fixované ve fylogenezi jen velmi nedávno. ONTOGENETICKÝ VÝVOJ SVALSTVA PÁNEVNÍHO DNA Z hlediska ontogeneze je významné, že zrání a funkce svěračů a funkce posturální jsou spjaty a to i časově. Funkce svěračů nemůže dozrát dříve, než dojde ke vzpřímené chůzi a stabilizaci pletence pánevního. Ke spolehlivému ovládání funkce svěračů dochází až když dítě zvládá vzpřímenou chůzi se zapojením pánevního dna, okolo druhého roku života. Ve své funkci je pánevní dno úzce spjato s hlubokým stabilizačním systémem bederní páteře, břišní stěnou, bránicí, horní hrudní aperturou a se spodinou dutiny ústní. Významně je pánevní dno propojeno se stabilizátory kyčle a s chodidly (působení je oboustranné).

6 Pánevní dno, bránice, horní hrudní apertura a spodina dutiny ústní spolu spolupracují ve vzájemném souladu. Porucha v jedné etáži znamená narušení funkce všech ostatních. Zkušenosti ukazují, že prosté posilování pánevního dna (resp.svěračů) je často kontraproduktivní a nevede k úpravě funkce. Naopak při cíleném zásahu do posturálních funkcí dochází k významné změně svěračové funkce. Na tomto principu jsou založeny postupy moderní rehabilitace poruch pánevního dna. MODERNÍ PÉČE O INKONTINENTNÍ NEMOCNÉ Z POHLEDUFYZIOTERAPEUTA Dysfunkce dolních cest močových patří mezi nejčastější urologická onemocnění. Inkontinence moči postihuje zejména ženskou populaci a má zásadní vliv na kvalitu života postižených jedinců. DEFINICE MOČOVÉ INKONTINENCE A JEJÍ TYPY Inkontinence moči je stav nechtěného úniku moči. Podle Mezinárodní společnosti pro kontinenci rozlišujeme extrauretrální a uretrální inkontinenci, kterou dále dělíme na 4 typy: 6 Urgentní inkontinence - mimovolní únik moči spojený s naléhavým nucením. Každá urgence však nekončí inkontinencí, proto se začal užívat pojem hyperaktivní měchýř. Motorická urgentní inkontinence je způsobena neschopností relaxace detruzoru močového měchýře a sensitivní urgentní inkontinence je způsobena jeho hyperaktivitou. Stresová inkontinence - stav mimovolného úniku moči při zvýšení nitrobřišního tlaku (kašel, smích, kýchnutí). Tento druh inkontinence se nazývá pasivní inkontinencí, protože svalovina močového měchýře se na úniku moči nepodílí. Smíšená forma inkontinence kombinace urgentní a stresové inkontinence Reflexní inkontinence únik moči následkem hyperreflexie detrusoru, jejíž příčinou je neurogenní porucha dolních močových cest Tabulka č. 1. Stupně stresové inkontinence moči stupeň množství provokační faktory čas I. pod 30 ml kašel, smích,těžká nepravidelně práce II ml změna polohy,chůze po schodech, lehká fyzická práce III. nad 80ml Při min. zátěži, při nádechu denně, při každém stresovém manévru trvalý únik moči

7 PŘÍČINY INKONTINENCE Rasová predispozice více bělošky, rodinné predispozice dědičnost. Anatomické a neurologické abnormality. Těhotenství, porod a menopauza. Operace a ozáření pánve. Vyšší věk. Obezita. Močová infekce. Invalidita. Drogy, medikamenty. DIAGNOSTIKA INKONTINENCE Vyšetření a diagnostiku inkontinence provádí zprvu praktický lékař nebo gynekolog, dále je pacientka odeslána ke specialistovi na urologii nebo urogynekologii, kde je podrobena dalším specifickým vyšetřením. 7 PŘEHLED DIAGNOSTICKÝCH METOD Anamnéza kdy nastává únik moči, zhodnocení rizikových faktorů, dotazníky, mikční deník (objektivní informace o frekvenci a množství moči v jednotlivých časových úsecích). Fyzikální vyšetření zhodnocení somatotypu, deformity zevního genitálu, neurologické vyšetření. Laboratorní vyšetření biochemická analýza moči, bakteriologické vyšetření moči, cytologické vyšetření moči, vyšetření renálních funkcí, vyšetření zánětlivých markerů Zobrazovací metody ultrasonografie abdominální a gynekologické, CT, MRI Endoskopické vyšetření dolních močových cest Urodynamické vyšetření - cystometrie měření vztahu mezi intravezikálním tlakem a objemem měchýře, - uroflowmetrie měření průtokových parametrů mikce, - techniky leak point pressure zhodnocení tlakových parametrů při úniku moči vyvolaném budˇ Valsalvovým manévrem, nebo při kašli. - EMG (elektromyografie svalů pánevního dna) snímání změn bioelektrických potenciálů při aktivaci svalových vláken, - profilometre měření tlakového profilu močové trubice.

8 INVAZIVNÍ CHIRURGICKÁ LÉČBA MOČOVÉ INKONTINENCE Chirurgicky lze léčit pouze stresovou inkontinenci, ostatní typy jsou pro invazivní terapii kontraindikovány. Závěsné vaginální plastiky. Augmentační výkony částečné náhrady močového měchýře. Desobstrukce uvolnění výtokové části uretry a hrdla močového měchýře. Aplikace páskových metod pod močovou trubici. Umělý svěrač. KONZERVATIVNÍ LÉČBA MOČOVÉ INKONTINENCE Antikontinentní pomůcky vložky, kalhotky, podpůrné pesary, uretrální ucpávky. Fyzioterapie včetně rehabilitačních pomůcek (vaginální konusy, Venušiny kuličky). Farmakoterapie tlumí stahy svaloviny močového měchýře a zvyšuje jeho kapacitu, posiluje uzávěrové mechanismy. Elektrostimulace. Behaviorální léčba režimová opatření, výživové poradenství, edukace. 8 KONZERVATIVNÍ LÉČBA INKONTINENCE Konzervativní léčba, respektive fyzioterapie močové inkontinence je typicky mezioborová a má-li být úspěšná, musí být komplexní. U praktických lékařů, gynekologů a urologů se předpokládá spíše správné směrování nemocného s poruchou v pohybovém aparátu. Podrobná kineziologická diagnostika a léčba pak bude v rukou rehabilitačního lékaře a fyzioterapeuta.

9 VYŠETŘENÍ DYSFUNKCE PÁNEVNÍHO DNA Z POHLEDU FYZIOTERAPEUTA Při vyšetření pacientky odebíráme nejprve anamnézu a pozornost věnujeme následujícím údajům: operační zákroky v oblasti břišní, jizva hojící se per sekundam, enormní pokles nebo nárůst váhy, bolestivost při menze, bolesti v kříži, sedavé zaměstnání, četné porody, nástřih hráze při porodu, potraty, funkční sterilita, bolestivost kostrče při sezení na tvrdé podložce, bolestivost při pohlavním styku, vznik astmatu či zhoršení OPN (obstrukční plicní nemoci) v období přechodu, deprese a poruchy spánku, ranní, či klidové parestézie HKK, vazba na operaci hallux vagus, či klenby nožní. Po anamnéze následuje kineziologické vyšetření, kde na poruchu pánevního dna ukazují následující příznaky: zhodnocení chůze tvrdá, bez měkkého došlapu chodidla, vybočení špičky zevně při zkrácení zevních rotátorů kyčle, halluces valgi, klenba nožní zhoršená funkce, výrazné zkrácení lýtkových svalů pokus o dřep, instabilita kyčlí nápadně široké boky, nefunkční musculus gluteus maximus, nefunkční musculus transverzus abdominis, anteflexe pánve s hyperlordozou, prosáknutí na sakru HAZ (hyperalgická zóna), S reflex, měření svalové síly a výdrže pánevního dna (perinometr), bolestivost kostrče při palpaci per rektum, absence rozvíjení hrudníku laterolaterálně, předsunutí hlavy, hyperotnus šíjových a mimických svalů, nedostatečné otvírání úst, chrapot. 9

10 VZTAH CHODIDLA K PÁNEVNÍMU DNA Nefunkční nožní klenba je zdrojem zkreslené aferentace. Naopak po její stimulaci a lepším nastavení při zatížení dochází ke změně postavení pánve a přímo k aktivaci hlubších vrstev pánevního dna. Provádí se nejdříve vsedě na míči, pak ve stoje a nakonec na labilních plochách. Před cvičením je dobré uvolnit zablokovaný nárt mobilizačními technikami. CÍLE FYZIOTERAPIE U STRESOVÉ INKONTINENCE Cílem fyzioterapie stresové inkontinence je snaha, aby pacientka byla schopna aktivovat svaly pánevního dna vždy v situacích, kdy předpokládá vysokou pravděpodobnost úniku moči (kašel, kýchání, zvedání těžkých předmětů ). Cílem fyzioterapie v indikaci hyperaktivního měchýře je dosažení schopnosti pacientky volně aktivovat pánevní dno a potlačit pocit nucení na močení. Efektivní při rehabilitaci hyperaktivního měchýře se jeví tzv. Stollerova aferentní neurostimulace. Princip spočívá v zavedení jehlové elektrody do blízkosti nervus tibialis. Na tuto elektrodu je pak přiváděn elektrický proud o frekvenci 20 Hz. Elektrické impulsy jsou vedeny do mikčního centra v míše (S2-S4) a přebijí frekvenci impulsů, které jdou do nervus pubicus v pánevní oblasti a dochází k relaxaci pánevního dna. METODY TERAPIE PÁNEVNÍHO DNA 10 Konzervativní nefarmakologická terapie (fyzioterapie) je dle doporučení léčbou první volby u všech typů inkontinence nižšího stupně závažnosti. V současnosti existuje několik fyzioterapeutických přístupů. Léčbu by měl vést fyzioterapeut specializovaný na problematiku močové inkontinence, nejlépe člen mezioborového týmu. Fyzioterapeutické přístupy: Kegelovy cviky nejstarší forma prostého posilování, jehož nevýhodou je absence komplexního přístupu v terapii. Nezohledňuje ostatní složky pohybového aparátu a chybí práce s ostatními vrstvami pánevního dna. Tento přístup může prohloubit již vzniklou svalovou dysbalanci. Objevuje se pak příznak známý jako příznak trubice, kde sed pochva stahuje synchronně se svěračem. Tento stav pak vede k bolestivému pohlavnímu styku a ještě ke zhoršení stávající inkontinence. Poměrně typické to bývá u silového cvičení typu sportovního aerobiku. Vleže na zádech s pokrčenými koleny, několikrát (až 10x) vtahujeme pánevní dno jako bychom chtěli přerušit močení.

11 Synkinetický přístup využívá volní kontrakce velkých svalových skupin upínajících se v blízkosti úponů svalů pánevního dna (gluteální svaly a adduktory stehna) a předpokládá reflexní aktivitu svalů pánevního dna. Tato aktivita je velmi nízká. Tento typ cviků se objevuje v různých cvičebních brožurách a letácích. Pacientka se nenaučí diferencovaně ovládat svaly pánevního dna a následně je použít v krizových situacích stále netuší, kde má pánevní dno. Vtáhněte břišní svaly směrem k páteři, stáhněte hýžďové svaly a zvedněte trup od podložky. Posturální přístup nahlíží na pacientku v její celistvosti, vnímá pánevní dno jako jednu ze složek hlubokého stabilizačního systému. Chybí nácvik izolované kontrakce svalů pánevního dna, pacientka nezvládne krizovou situaci, neboťˇ stále netuší, kde má pánevní dno. Ostravský koncept spojuje posturální přístup s nácvikem volní kontrakce jednotlivých vrstev pánevního dna. V první fázi jsou všechny pacientky seznámeny s anatomií a fyziologií pánevního dna, základních rysech močové inkontinence a cílech léčby. Dalším krokem je vstupní vyšetření pacientky se zaměřením na pánevní dno. Nácvik je prováděn nejprve izolovaně dle vrstev pánevního dna, dále izolovaně jako komplex a nakonec jako součást stabilizační jednotky trupu. 11 Shrnutí kapitoly: Pánevní dno hraje nezastupitelnou úlohu ve stabilizační funkci pohybového aparátu a jeho dysfunkce se projeví celou řadou klinických příznaků, a to i ve zdánlivě vzdálených oblastech. Problémové okruhy, které je nutno řešit, se týkají několika oblastí. Je nutné upravovat držení těla, centrovat klouby, pravidelně relaxovat, redukovat nadváhu a zlepšit aerobní výkonnost. Individuální ošetření, cvičení a edukace fyzioterapeutem probíhá obvykle po 6 týdnů 2x týdně. Výsledky se zpravidla dostavují s latencí 3-6 měsíců. V konzervativní léčbě močové inkontinence je důležité mít na paměti komplexní přístup k terapii ve smyslu nejen ovlivnění svalové síly pánevního dna, ale také jeho zapojení do stabilizačního systému. Do tohoto komplexního přístupu dále řadíme v rámci behaviorální části terapie také ovlivnění pohybových návyků, mikčního stereotypu, úpravu životosprávy a pracovního či sportovního zatížení.

12 ÚKOL: Pro zopakování informací o močové inkontinenci Vyberte k pojmům v levém sloupci správné pojmy v pravém sloupci 1. Jedna z příčin vzniku inkontinence. obezita / podváha 2. Jak se nazývá přístroj k měření svalové síly pánevního dna? pelvimetr / perineometr 3. Kdy dochází u žen k nekontrolovatelnému úniku moči? při zvedání těžkých břemen / při běhu 4. Která sportovní aktivita ohrožuje ženy s výskytem inkontinence? sportovní aerobik / krasobruslení Vyhodnocení úkolu: obezita / podváha 2. pelvimetr / perineometr 3. při zvedání těžkých břemen / při běhu 4. sportovní aerobik / krasobruslení Kontrolní otázky a úkoly: 1. Vyjmenujte svaly pánevního dna. 2. Jak se projevují poruchy pánevního dna? 3. Jaké vyšetřovací metody se používají při diagnostice inkontinence? 4. Popište jednotlivé fyzioterapeutické přístupy v rámci konzervativní léčby inkontinence a uveďte dobu, po kterou je nutné rehabilitaci provádět a kdy se dostaví první výsledky.

13 Cvičný test: 1. Vyberte z následujících možností sval pánevního dna: a) musculus coccygeus b) musculus gluteus minimus c) musculus adduktor magnáš d) musculus gluteus medius 2. Porucha funkce pánevního dna se projeví jako: a) inkontinence moče a stolice b) hypertenze c) porucha sekrece hormonů d) bolesti v bederní oblasti 3. Jak dlouho trvá rehabilitace močové inkontinence: a) nejméně 3-6 týdnů b) nejméně 3-6 měsíců c) nejméně 1 rok d) nejméně 2 roky 4. Dle současných rehabilitačních trendů je nejúčinnější přístup v rehabilitaci inkontinence pánevního dna: a) Kegelovo cvičení b) posturální terapie c) Ostravský koncept d) sportovní aerobik 13 Vyhodnocení cvičného testu: 1.a, 2.a, 3.b, 4.c.

14 Slovník pojmů: Diaphragma přepážka Detruzor vypuzovač (musculus detrusor vesicae většina hladké svaloviny močového měchýře podílející se na vypuzování moči) Dysfunkce porucha funkce anatomicky definovaný prostor v horní Horní hrudní apertura části hrudníku,kde dochází k útlaku nervově-cévního svazku Inkontinence samovolný odchod moči a stolice Inkontinence moči samovolný odchod moči Sphincter svěrač Informační zdroje: 1. EICHENAUER, R. H.: Urologie. Praha, ScientiaMedica, 1996, 597 s., ISBN KOLÁŘ, P.: Rehabilitace v klinické praxi. Praha, Galén, 2010, 637 s., ISBN NETTER, F.: Anatomický atlas člověka. Praha, Grada, 2003, 334 s., ISBN VOKURKA, M. A KOL.: Praktický slovník medicíny. Praha, Maxdorf, 2004, 490 s., ISBN

URODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ

URODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ URODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. Urologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 1 Úvod Urodynamika je nauka o transportu moče, která zahrnuje jeho morfologická,

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA Komu je leták určen? 2 Tento soubor cviků svalů pánevního dna je určen ženám, které trpí nekontrolovaným únikem moči, tedy inkontinencí. Jedná se o velice nepříjemnou poruchu, která vážně narušuje jejich

Více

OVLÁDEJME KAŽDOU KAPKU. Průvodce problematikou inkontinence moči PRO KAŽDOU Z NÁS...

OVLÁDEJME KAŽDOU KAPKU. Průvodce problematikou inkontinence moči PRO KAŽDOU Z NÁS... OVLÁDEJME KAŽDOU KAPKU Průvodce problematikou inkontinence moči PRO KAŽDOU Z NÁS... CO JE INKONTINENCE MOČI? Inkontinenci moči můžeme všeobecně definovat jako ztrátu schopnosti vědomě udržet moč a tak

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB Bc. Anna Miškovská a kolektiv Úvod - lékař: vyšetření, diagnóza, předpis - fyzioterapeut: kineziologické vyšetření terapie Metoda Ludmily Mojžíšové

Více

MOŽNOSTI LÉČEBNÉ REHABILITACE V LÉČBĚ MOČOVÉ INKONTINENCE

MOŽNOSTI LÉČEBNÉ REHABILITACE V LÉČBĚ MOČOVÉ INKONTINENCE MOŽNOSTI LÉČEBNÉ REHABILITACE V LÉČBĚ MOČOVÉ INKONTINENCE MUDr. Pavel Skalka Rehabilitační oddělení, Baťova nemocnice Zlín Rehabilitace poruch pánevního dna přináší nové možnosti do konzervativní léčby

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

www.rehabilitacenj.wz.cz

www.rehabilitacenj.wz.cz Co mohou mít společné bolesti hlavy, šíje, bederní páteře, bolesti kolen nebo kyčlí, křeče lýtek a chodidel, otoky nohou, deformity chodidel jako vbočený palec či kladívkové prsty? Špatně zvolená obuv,

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1 . v. ICI, Cvik 1 4 Pokud již žena trpí problémy s udržením moči, je nutno, aby nejprve navštívila svého lékaře - gynekologa. Ten ženu vyšetří a určí, jaký druh léčby je pro ni vhodný a zda je třeba svaly

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Opěrná a pohybová soustava

Opěrná a pohybová soustava Kosti kostra (skelet) - dospělý cca 206 kostí, dítě cca 300-13 14% hmotnosti - kosti dlouhé, krátké, ploché - chrupavka, vazivo Funkce: opora ochrana (orgánů) tvorba krve pohyb ukládání minerálních látek

Více

Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem. P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář

Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem. P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář Viscerální vzorec v PS Vzniká na podkladě změny aferentace ( nocicepce) z vnitřních

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP PÉČE O KLIENTA / PACIENTA S INKONTINENCÍ MOČI Vydání: 6. 4. 2009 Česká asociace sester Prezidium VERZE K PŘIPOMÍNKÁM Frekvence kontroly: 1x ročně Odborný garant: Česká asociace sester Datum:

Více

Využití fyzioterapie v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Základy fyzioterapie v péči o ženu Mgr. J. Pochmonová, Ph.D.

Využití fyzioterapie v těhotenství, při porodu a v šestinedělí. Základy fyzioterapie v péči o ženu Mgr. J. Pochmonová, Ph.D. Využití fyzioterapie v těhotenství, při porodu a v šestinedělí Základy fyzioterapie v péči o ženu Mgr. J. Pochmonová, Ph.D. Změny mateřského organismu v těhotenství metabolismus v 2 ½ až o 30% cirkulující

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

INKONTINENCE co by měla každá žena vědět.

INKONTINENCE co by měla každá žena vědět. INKONTINENCE 19 INKONTINENCE co by měla každá žena vědět. Co je to inkontinence? Inkontinence je stav, při němž člověk není schopen sám vědomě regulovat odchod moči nebo stolice z těla. Koho může inkontinence

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením...

Krční páteř vsedě. Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky. Před cvičením... Stránka 1 z 11 Stránka 2 z 11 Ať už záda nebolí - uvolňovací cviky Pochází z letáku firmy Boehringer-Ingelheim k preparátu Movalis. Před cvičením... Krční páteř vsedě Cviky provádějte vsedě na židli s

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava

VY_32_INOVACE_11.05 1/7 3.2.11.5 Svalová soustava Svalová soustava 1/7 3.2.11.5 Cíl charakterizovat druhy svalstva - popsat stavbu svalu - objasnit pojmy výživa a únava svalstva - chápat význam relaxace a tréninku - vyjmenovat nejznámější druhy svalstva - uvést úrazy,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv.

Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. Body&Mind představuje skupinu moderních tělesných cvičení uznávající význam vzájemných vztahů mysli a duše. Je založen na tzv. holistickém (komplexním) přístupu k člověku, a tedy též k lidskému pohybu.

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Inkontinence moči. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Inkontinence moči. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. a/047/153 Inkontinence moči Autor:

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

Oceňuji, co cvičení pilates udělalo pro mne. Dovolte mi, abych vám ukázala, co dovede udělat pro vás. Mgr. Renata Sabongui, majitelka ochranné

Oceňuji, co cvičení pilates udělalo pro mne. Dovolte mi, abych vám ukázala, co dovede udělat pro vás. Mgr. Renata Sabongui, majitelka ochranné OBSAH ÚVOD 5 KDO JE RENATA SABONGUI? 5 CO JE TO PILATES? 5 CO V TÉTO KNIZE NALEZNETE? 6 SLOVA TĚCH, KDO CVIČENÍ JIŽ ZNAJÍ 6 PROČ CVIČIT TOTO CVIČENÍ? 8 CVIČENÍ 11 SEZNAM CVIKŮ NA DVD 12 SPRÁVNÉ DÝCHÁNÍ

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - posilovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D.

ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH. PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. ZÁKLADY SÍLY MLÁDEŽE V LH PhDr. RADIM JEBAVÝ, Ph.D. VÝZNAM A CÍL SILOVÉ PŘÍPRAVY V HOKEJI Síla je základní pohybovou schopností, bez které není možný žádný pohyb. Snížení rizika zranění. OBECNÉ ZÁSADY

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence Únorová akce upozornila: nesprávné provádění každodenních činností má za následek bolesti zad ZAČÍNÁ EPIDEMIE BOLESTÍ ZAD? Bolesti zad velmi

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY

POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY POSILOVÁNÍ S GUMOVÝMI PÁSY Následující cvičení jsou zaměřena zejména na posílení břišních svalů, mezilopatkových svalů a hýždě. 1. Upažení vzhůru v sedu svalstvo ramen a trupu. sedněte si do středu nataženého

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_12 Zdravověda somatologie

Více

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Kyfóza dostala své jméno z řeckého slova kyfos, což značí přední ohyb, což je to, co kyfóza je: ohnutí či zaokrouhlení

Více

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Charcot Marie Tooth Mgr. Eliška Geržová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Praha - Motol Vydáváno za finanční podpory Úřadu

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová

Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie v domácím prostředí Autor: Marie Švehlová, Bc. Eliška Švehlová 2.

Více

Doporučení pro poskytování rehabilitačních služeb pro osoby s roztroušenou sklerózou v Evropě

Doporučení pro poskytování rehabilitačních služeb pro osoby s roztroušenou sklerózou v Evropě Doporučení pro poskytování rehabilitačních služeb pro osoby s roztroušenou sklerózou v Evropě Vydala EMSP (European Multiple Sclerosis Platform) ve spolupráci se evropskou rehabilitační společností RIMS

Více

Standard plicní rehabilitace - aneb cesta z bludiště

Standard plicní rehabilitace - aneb cesta z bludiště Standard plicní rehabilitace - aneb cesta z bludiště 1 K. Neumannová, 1 J. Zatloukal, 2 V. Koblížek 1 Katedra fyzioterapie, FTK UP 2 Plicní klinika FN a LF UK Hradec Králové Plicní rehabilitace: definice

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2012 2013. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. 1. Prevence zubního kazu u dětí mladšího školního věku. 2. Problematika péče u pacientů s bolestmi zad. 3. Hematoonkologičtí jedinci a život s nimi. 4. Celiakie u dětí. 5.

Více