INKONTINENCE MOČI Z POHLEDU FYZIOTERAPIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INKONTINENCE MOČI Z POHLEDU FYZIOTERAPIE"

Transkript

1 INKONTINENCE MOČI Z POHLEDU FYZIOTERAPIE Tematický okruh: Ošetřování klienta s poruchami uropoetického aparátu. Mezioborové přesahy a vazby: Somatologie - anatomie a fyziologie uropoetického aparátu, ošetřování nemocných, ošetřovatelství. Cílová skupina: Žáci 4. ročníku - Zdravotnický asistent, studenti SZŠ a VOŠZ - 3. ročníku Text je určen pro rozšiřující informace o nemocné s uropoetickým aparátem u studentů, kteří již mají základy z anatomie a fyziologie uropoetického systému. 1 Očekávaný výstup cíl: Po prostudování kapitoly budete schopni: definovat pojmy diafragma, inkontinence moči, dysfunkce, popsat stručně anatomii a fyziologii pánevního dna, objasnit funkce a poruchy pánevního dna, uvést typy inkontinence a příčiny vzniku inkontinence, vyjmenovat diagnostické metody u inkontinence, vysvětlit stručně konzervativní a chirurgickou léčbu inkontinence, popsat fyzioterapeutické přístupy v léčbě inkontinence u pacientů/klientů s oslabenými svaly pánevního dna, objasnit rehabilitační péči o pacienty /klienty s inkontinencí.

2 Předpokládaný čas ke studiu: (Studium textu - 90 minut). Organizace řízení učební činnosti: Samostudium, písemná odpověď na vybrané otázky. Organizace prostorová: (Pracovní stůl - notebook). Klíčové kompetence: Rozšíření odbornosti v oblasti prevence inkontinence močové. Průřezová témata: ČLOVĚK A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - žák si uvědomí vztah mezi životním prostředím, životním stylem a zdravím jedince a společnosti, žák si osvojí zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví. 2 Klíčová slova: INKONTINENCE MOČE-PÁNEVNÍ DNO-REHABILITACE-PREVENCE-TERAPIE Nutné pomůcky: Počítač - notebook - připojení on line (Operační systém - WINDOWS XP/10). Obecný cíl kapitoly: Po prostudování této kapitoly získáte vědomosti týkající se typů inkontinence moči (dále jen inkontinence), diagnostiky inkontinence včetně specifického postupu vyšetření pánevního dna fyzioterapeutem, konzervativní a chirurgické léčby a rehabilitační péče o pacienty/klienty s inkontinencí.

3 Doporučení pro studium kapitoly: Ke studiu této kapitoly je nutné ovládat základní znalosti z ošetřovatelství, urologie a somatologie včetně latinské terminologie. Úvod: Pro pochopení souvislostí v problematice inkontinence je nutné se zaměřit zejména na anatomii svalů pánevního dna, na moderní péči o inkontinentní nemocné z pohledu fyzioterapeuta a na metody posilování svalů pánevního dna. ANATOMIE SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA Pánevní dno uzavírá břišní dutinu, vyrovnává břišní tlaky, podílí se na pružné, ale stabilní topografii orgánů pánve a je součástí vnějších úseků uretry, rekta a měkkých porodních cest. Svalstvo pánevního dna tvoří tři útvary: diafragma pelvis, diafragma urogenitale a zevní vrstva uzávěrových svalů. Diafragma pelvis je tvořena musculus levator ani a musculus coccygeus. Tyto svaly tvoří příčně pruhovaný svěrač kolem konečníku a vývojově patří k přední svalovině ocasu. Musculus levator ani se skládá ze dvou částí: puborektální klička a iliokokcygeální část. Musculus coccygeus má tvar trojúhelníku, začíná od spina ischiadica a rozbíhá se na boční stěny kostrče a spodní část křížové kosti. V diafragma jsou dva otvory: hiatus urogenitalis (pro uretru a vaginu) a uprostřed hiatus rectalis (pro rectum).mezi oběma otvory je vazivová část centrum perineale. Diafragma urogenitale je tenká trojúhelníková plotna uzavírající z vnější strany hiatus urogenitalis.vede napříč mezi dolními rameny stydkých kostí. Je tvořena drobnými svaly: musculus transverzus a sphincter uretry. Zevní vrstva uzávěrových svalů je tvořena drobnými svaly zevního genitálu (musculus ischio a bulbocavernosus a musculus sphincter ani externus. 3

4 Obrázek č. 1 Anatomie pánevního dna (hluboká vrstva a střední vrstva), ( Netter, 2003) FUNKCE SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA Pánevní dno poskytuje statickou podporu pánevním a břišním orgánům (děloze, močovému měchýři, střevu). Pánevní dno plní funkci uzavírací (svěrač konečníku, vagíny a močové trubice). Pánevní dno se významně podílí na stabilitě celého trupu v rámci hlubokého stabilizačního systému páteře. Pánevní dno spolupracuje s bránicí a podílí se na dýchání. 4 PORUCHY FUNKCE PÁNEVNÍHO DNA SE PROJEVÍ JAKO Pokles až výhřez orgánů malé pánve. Inkontinence moči. Inkontinence stolice. Kostrčový syndrom, bolesti zad. Bolesti při pohlavním styku. Poruchy sexuálních funkcí.

5 Z hlediska funkce mají uvedené anatomické svalové skupiny tři funkční úrovně zapojení. a) Vnější svalová vrstva Svalová vrstva nejblíže k povrchu se účastní sfinkterové funkce a její tah je zejména předozadní, do posturálních funkcí se zapojuje nejméně, aktivuje se zejména při kašli. b) Střední svalová vrstva Střední vrstva se podílí zejména na stabilizaci kyčlí a pánve a její tah je laterolaterálně s hvězdicovitým vyzařováním do středu hráze. Je zodpovědná za stabilizaci kyčlí a funkci chodidel. Při její dysfunkci se zhoršuje tolerance chůze, zvláště na tvrdé dlažbě, utlumuje se až bortí klenba nožní,vyvíjí se plochá noha a halluces valgi. c) Vnitřní svalová vrstva Nejvnitřněji uložená vrstva rozbíhající se od stydké kosti ke kyčlím, je hlavní součástí hlubokého stabilizačního systému. Spolupracuje s hlubšími vrstvami břišní stěny, zužuje boky, je funkčně spojena s bránicí. Je reprezentantem čistě lidské funkce pánevního dna při vzpřímené chůzi. 5 PÁNEVNÍ SVALSTVO A JEHO VÝVOJ Z ANTROPOLOGICKÉHO POHLEDU K zásadní změně ve vývoji pánevního dna dochází přechodem ze čtyř končetin na dvě a vzpřímením osy těla. Svalovina pánevního dna má u nižších živočichů, včetně primátů, podstatně jednodušší funkci. Vzhledem k postavení pánve netvoří základnu trupu, neplní posturální funkci, nenese váhu útrob a jen málo je tím ovlivněna funkce svěračů. Svalovina pánevního dna se stává velmi angažovanou v držení těla,stává se oporou trupu a pánve, mění se postavení bránice, která se posouvá do horizontální polohy. Pánevní dno takto funguje jen u člověka a jsou to funkce fixované ve fylogenezi jen velmi nedávno. ONTOGENETICKÝ VÝVOJ SVALSTVA PÁNEVNÍHO DNA Z hlediska ontogeneze je významné, že zrání a funkce svěračů a funkce posturální jsou spjaty a to i časově. Funkce svěračů nemůže dozrát dříve, než dojde ke vzpřímené chůzi a stabilizaci pletence pánevního. Ke spolehlivému ovládání funkce svěračů dochází až když dítě zvládá vzpřímenou chůzi se zapojením pánevního dna, okolo druhého roku života. Ve své funkci je pánevní dno úzce spjato s hlubokým stabilizačním systémem bederní páteře, břišní stěnou, bránicí, horní hrudní aperturou a se spodinou dutiny ústní. Významně je pánevní dno propojeno se stabilizátory kyčle a s chodidly (působení je oboustranné).

6 Pánevní dno, bránice, horní hrudní apertura a spodina dutiny ústní spolu spolupracují ve vzájemném souladu. Porucha v jedné etáži znamená narušení funkce všech ostatních. Zkušenosti ukazují, že prosté posilování pánevního dna (resp.svěračů) je často kontraproduktivní a nevede k úpravě funkce. Naopak při cíleném zásahu do posturálních funkcí dochází k významné změně svěračové funkce. Na tomto principu jsou založeny postupy moderní rehabilitace poruch pánevního dna. MODERNÍ PÉČE O INKONTINENTNÍ NEMOCNÉ Z POHLEDUFYZIOTERAPEUTA Dysfunkce dolních cest močových patří mezi nejčastější urologická onemocnění. Inkontinence moči postihuje zejména ženskou populaci a má zásadní vliv na kvalitu života postižených jedinců. DEFINICE MOČOVÉ INKONTINENCE A JEJÍ TYPY Inkontinence moči je stav nechtěného úniku moči. Podle Mezinárodní společnosti pro kontinenci rozlišujeme extrauretrální a uretrální inkontinenci, kterou dále dělíme na 4 typy: 6 Urgentní inkontinence - mimovolní únik moči spojený s naléhavým nucením. Každá urgence však nekončí inkontinencí, proto se začal užívat pojem hyperaktivní měchýř. Motorická urgentní inkontinence je způsobena neschopností relaxace detruzoru močového měchýře a sensitivní urgentní inkontinence je způsobena jeho hyperaktivitou. Stresová inkontinence - stav mimovolného úniku moči při zvýšení nitrobřišního tlaku (kašel, smích, kýchnutí). Tento druh inkontinence se nazývá pasivní inkontinencí, protože svalovina močového měchýře se na úniku moči nepodílí. Smíšená forma inkontinence kombinace urgentní a stresové inkontinence Reflexní inkontinence únik moči následkem hyperreflexie detrusoru, jejíž příčinou je neurogenní porucha dolních močových cest Tabulka č. 1. Stupně stresové inkontinence moči stupeň množství provokační faktory čas I. pod 30 ml kašel, smích,těžká nepravidelně práce II ml změna polohy,chůze po schodech, lehká fyzická práce III. nad 80ml Při min. zátěži, při nádechu denně, při každém stresovém manévru trvalý únik moči

7 PŘÍČINY INKONTINENCE Rasová predispozice více bělošky, rodinné predispozice dědičnost. Anatomické a neurologické abnormality. Těhotenství, porod a menopauza. Operace a ozáření pánve. Vyšší věk. Obezita. Močová infekce. Invalidita. Drogy, medikamenty. DIAGNOSTIKA INKONTINENCE Vyšetření a diagnostiku inkontinence provádí zprvu praktický lékař nebo gynekolog, dále je pacientka odeslána ke specialistovi na urologii nebo urogynekologii, kde je podrobena dalším specifickým vyšetřením. 7 PŘEHLED DIAGNOSTICKÝCH METOD Anamnéza kdy nastává únik moči, zhodnocení rizikových faktorů, dotazníky, mikční deník (objektivní informace o frekvenci a množství moči v jednotlivých časových úsecích). Fyzikální vyšetření zhodnocení somatotypu, deformity zevního genitálu, neurologické vyšetření. Laboratorní vyšetření biochemická analýza moči, bakteriologické vyšetření moči, cytologické vyšetření moči, vyšetření renálních funkcí, vyšetření zánětlivých markerů Zobrazovací metody ultrasonografie abdominální a gynekologické, CT, MRI Endoskopické vyšetření dolních močových cest Urodynamické vyšetření - cystometrie měření vztahu mezi intravezikálním tlakem a objemem měchýře, - uroflowmetrie měření průtokových parametrů mikce, - techniky leak point pressure zhodnocení tlakových parametrů při úniku moči vyvolaném budˇ Valsalvovým manévrem, nebo při kašli. - EMG (elektromyografie svalů pánevního dna) snímání změn bioelektrických potenciálů při aktivaci svalových vláken, - profilometre měření tlakového profilu močové trubice.

8 INVAZIVNÍ CHIRURGICKÁ LÉČBA MOČOVÉ INKONTINENCE Chirurgicky lze léčit pouze stresovou inkontinenci, ostatní typy jsou pro invazivní terapii kontraindikovány. Závěsné vaginální plastiky. Augmentační výkony částečné náhrady močového měchýře. Desobstrukce uvolnění výtokové části uretry a hrdla močového měchýře. Aplikace páskových metod pod močovou trubici. Umělý svěrač. KONZERVATIVNÍ LÉČBA MOČOVÉ INKONTINENCE Antikontinentní pomůcky vložky, kalhotky, podpůrné pesary, uretrální ucpávky. Fyzioterapie včetně rehabilitačních pomůcek (vaginální konusy, Venušiny kuličky). Farmakoterapie tlumí stahy svaloviny močového měchýře a zvyšuje jeho kapacitu, posiluje uzávěrové mechanismy. Elektrostimulace. Behaviorální léčba režimová opatření, výživové poradenství, edukace. 8 KONZERVATIVNÍ LÉČBA INKONTINENCE Konzervativní léčba, respektive fyzioterapie močové inkontinence je typicky mezioborová a má-li být úspěšná, musí být komplexní. U praktických lékařů, gynekologů a urologů se předpokládá spíše správné směrování nemocného s poruchou v pohybovém aparátu. Podrobná kineziologická diagnostika a léčba pak bude v rukou rehabilitačního lékaře a fyzioterapeuta.

9 VYŠETŘENÍ DYSFUNKCE PÁNEVNÍHO DNA Z POHLEDU FYZIOTERAPEUTA Při vyšetření pacientky odebíráme nejprve anamnézu a pozornost věnujeme následujícím údajům: operační zákroky v oblasti břišní, jizva hojící se per sekundam, enormní pokles nebo nárůst váhy, bolestivost při menze, bolesti v kříži, sedavé zaměstnání, četné porody, nástřih hráze při porodu, potraty, funkční sterilita, bolestivost kostrče při sezení na tvrdé podložce, bolestivost při pohlavním styku, vznik astmatu či zhoršení OPN (obstrukční plicní nemoci) v období přechodu, deprese a poruchy spánku, ranní, či klidové parestézie HKK, vazba na operaci hallux vagus, či klenby nožní. Po anamnéze následuje kineziologické vyšetření, kde na poruchu pánevního dna ukazují následující příznaky: zhodnocení chůze tvrdá, bez měkkého došlapu chodidla, vybočení špičky zevně při zkrácení zevních rotátorů kyčle, halluces valgi, klenba nožní zhoršená funkce, výrazné zkrácení lýtkových svalů pokus o dřep, instabilita kyčlí nápadně široké boky, nefunkční musculus gluteus maximus, nefunkční musculus transverzus abdominis, anteflexe pánve s hyperlordozou, prosáknutí na sakru HAZ (hyperalgická zóna), S reflex, měření svalové síly a výdrže pánevního dna (perinometr), bolestivost kostrče při palpaci per rektum, absence rozvíjení hrudníku laterolaterálně, předsunutí hlavy, hyperotnus šíjových a mimických svalů, nedostatečné otvírání úst, chrapot. 9

10 VZTAH CHODIDLA K PÁNEVNÍMU DNA Nefunkční nožní klenba je zdrojem zkreslené aferentace. Naopak po její stimulaci a lepším nastavení při zatížení dochází ke změně postavení pánve a přímo k aktivaci hlubších vrstev pánevního dna. Provádí se nejdříve vsedě na míči, pak ve stoje a nakonec na labilních plochách. Před cvičením je dobré uvolnit zablokovaný nárt mobilizačními technikami. CÍLE FYZIOTERAPIE U STRESOVÉ INKONTINENCE Cílem fyzioterapie stresové inkontinence je snaha, aby pacientka byla schopna aktivovat svaly pánevního dna vždy v situacích, kdy předpokládá vysokou pravděpodobnost úniku moči (kašel, kýchání, zvedání těžkých předmětů ). Cílem fyzioterapie v indikaci hyperaktivního měchýře je dosažení schopnosti pacientky volně aktivovat pánevní dno a potlačit pocit nucení na močení. Efektivní při rehabilitaci hyperaktivního měchýře se jeví tzv. Stollerova aferentní neurostimulace. Princip spočívá v zavedení jehlové elektrody do blízkosti nervus tibialis. Na tuto elektrodu je pak přiváděn elektrický proud o frekvenci 20 Hz. Elektrické impulsy jsou vedeny do mikčního centra v míše (S2-S4) a přebijí frekvenci impulsů, které jdou do nervus pubicus v pánevní oblasti a dochází k relaxaci pánevního dna. METODY TERAPIE PÁNEVNÍHO DNA 10 Konzervativní nefarmakologická terapie (fyzioterapie) je dle doporučení léčbou první volby u všech typů inkontinence nižšího stupně závažnosti. V současnosti existuje několik fyzioterapeutických přístupů. Léčbu by měl vést fyzioterapeut specializovaný na problematiku močové inkontinence, nejlépe člen mezioborového týmu. Fyzioterapeutické přístupy: Kegelovy cviky nejstarší forma prostého posilování, jehož nevýhodou je absence komplexního přístupu v terapii. Nezohledňuje ostatní složky pohybového aparátu a chybí práce s ostatními vrstvami pánevního dna. Tento přístup může prohloubit již vzniklou svalovou dysbalanci. Objevuje se pak příznak známý jako příznak trubice, kde sed pochva stahuje synchronně se svěračem. Tento stav pak vede k bolestivému pohlavnímu styku a ještě ke zhoršení stávající inkontinence. Poměrně typické to bývá u silového cvičení typu sportovního aerobiku. Vleže na zádech s pokrčenými koleny, několikrát (až 10x) vtahujeme pánevní dno jako bychom chtěli přerušit močení.

11 Synkinetický přístup využívá volní kontrakce velkých svalových skupin upínajících se v blízkosti úponů svalů pánevního dna (gluteální svaly a adduktory stehna) a předpokládá reflexní aktivitu svalů pánevního dna. Tato aktivita je velmi nízká. Tento typ cviků se objevuje v různých cvičebních brožurách a letácích. Pacientka se nenaučí diferencovaně ovládat svaly pánevního dna a následně je použít v krizových situacích stále netuší, kde má pánevní dno. Vtáhněte břišní svaly směrem k páteři, stáhněte hýžďové svaly a zvedněte trup od podložky. Posturální přístup nahlíží na pacientku v její celistvosti, vnímá pánevní dno jako jednu ze složek hlubokého stabilizačního systému. Chybí nácvik izolované kontrakce svalů pánevního dna, pacientka nezvládne krizovou situaci, neboťˇ stále netuší, kde má pánevní dno. Ostravský koncept spojuje posturální přístup s nácvikem volní kontrakce jednotlivých vrstev pánevního dna. V první fázi jsou všechny pacientky seznámeny s anatomií a fyziologií pánevního dna, základních rysech močové inkontinence a cílech léčby. Dalším krokem je vstupní vyšetření pacientky se zaměřením na pánevní dno. Nácvik je prováděn nejprve izolovaně dle vrstev pánevního dna, dále izolovaně jako komplex a nakonec jako součást stabilizační jednotky trupu. 11 Shrnutí kapitoly: Pánevní dno hraje nezastupitelnou úlohu ve stabilizační funkci pohybového aparátu a jeho dysfunkce se projeví celou řadou klinických příznaků, a to i ve zdánlivě vzdálených oblastech. Problémové okruhy, které je nutno řešit, se týkají několika oblastí. Je nutné upravovat držení těla, centrovat klouby, pravidelně relaxovat, redukovat nadváhu a zlepšit aerobní výkonnost. Individuální ošetření, cvičení a edukace fyzioterapeutem probíhá obvykle po 6 týdnů 2x týdně. Výsledky se zpravidla dostavují s latencí 3-6 měsíců. V konzervativní léčbě močové inkontinence je důležité mít na paměti komplexní přístup k terapii ve smyslu nejen ovlivnění svalové síly pánevního dna, ale také jeho zapojení do stabilizačního systému. Do tohoto komplexního přístupu dále řadíme v rámci behaviorální části terapie také ovlivnění pohybových návyků, mikčního stereotypu, úpravu životosprávy a pracovního či sportovního zatížení.

12 ÚKOL: Pro zopakování informací o močové inkontinenci Vyberte k pojmům v levém sloupci správné pojmy v pravém sloupci 1. Jedna z příčin vzniku inkontinence. obezita / podváha 2. Jak se nazývá přístroj k měření svalové síly pánevního dna? pelvimetr / perineometr 3. Kdy dochází u žen k nekontrolovatelnému úniku moči? při zvedání těžkých břemen / při běhu 4. Která sportovní aktivita ohrožuje ženy s výskytem inkontinence? sportovní aerobik / krasobruslení Vyhodnocení úkolu: obezita / podváha 2. pelvimetr / perineometr 3. při zvedání těžkých břemen / při běhu 4. sportovní aerobik / krasobruslení Kontrolní otázky a úkoly: 1. Vyjmenujte svaly pánevního dna. 2. Jak se projevují poruchy pánevního dna? 3. Jaké vyšetřovací metody se používají při diagnostice inkontinence? 4. Popište jednotlivé fyzioterapeutické přístupy v rámci konzervativní léčby inkontinence a uveďte dobu, po kterou je nutné rehabilitaci provádět a kdy se dostaví první výsledky.

13 Cvičný test: 1. Vyberte z následujících možností sval pánevního dna: a) musculus coccygeus b) musculus gluteus minimus c) musculus adduktor magnáš d) musculus gluteus medius 2. Porucha funkce pánevního dna se projeví jako: a) inkontinence moče a stolice b) hypertenze c) porucha sekrece hormonů d) bolesti v bederní oblasti 3. Jak dlouho trvá rehabilitace močové inkontinence: a) nejméně 3-6 týdnů b) nejméně 3-6 měsíců c) nejméně 1 rok d) nejméně 2 roky 4. Dle současných rehabilitačních trendů je nejúčinnější přístup v rehabilitaci inkontinence pánevního dna: a) Kegelovo cvičení b) posturální terapie c) Ostravský koncept d) sportovní aerobik 13 Vyhodnocení cvičného testu: 1.a, 2.a, 3.b, 4.c.

14 Slovník pojmů: Diaphragma přepážka Detruzor vypuzovač (musculus detrusor vesicae většina hladké svaloviny močového měchýře podílející se na vypuzování moči) Dysfunkce porucha funkce anatomicky definovaný prostor v horní Horní hrudní apertura části hrudníku,kde dochází k útlaku nervově-cévního svazku Inkontinence samovolný odchod moči a stolice Inkontinence moči samovolný odchod moči Sphincter svěrač Informační zdroje: 1. EICHENAUER, R. H.: Urologie. Praha, ScientiaMedica, 1996, 597 s., ISBN KOLÁŘ, P.: Rehabilitace v klinické praxi. Praha, Galén, 2010, 637 s., ISBN NETTER, F.: Anatomický atlas člověka. Praha, Grada, 2003, 334 s., ISBN VOKURKA, M. A KOL.: Praktický slovník medicíny. Praha, Maxdorf, 2004, 490 s., ISBN

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Co nás vedlo k otevření poradny? Nedostatečná péče o tuto problematiku v okolí Vysoký počet

Více

Inkontinence. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc.

Inkontinence. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Inkontinence Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.4.2009 Bc. Eva Matoušková INKONTINENCE samovolný odchod moči PŘÍČINY: Porucha funkce

Více

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Nechtěný a mimovolní únik moči, který je způsobený ztrátou schopnosti zadržovat moč Způsobuje psychické, sociální a hygienické problémy Postihuje

Více

INKONTINENCE MOČI - stále tabuizované téma v ordinacích fyzioterapeuta

INKONTINENCE MOČI - stále tabuizované téma v ordinacích fyzioterapeuta INKONTINENCE MOČI - stále tabuizované téma v ordinacích fyzioterapeuta Klíčová slova: pánevní dno, inkontinence, typy inkontinence, svalové napětí, fyzioterapie V České republice trpí inkontinencí moči

Více

INKONTINENCE MOČI. Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Moravská Třebová

INKONTINENCE MOČI. Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Moravská Třebová INKONTINENCE MOČI Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Autor PhDr. Vít Kolář, Cert. MDT Přezkoumala Mgr. Veronika Chrobáková Rehabilitace Nemocnice následné péče 2016 Inkontinence

Více

Press kit Bojujte proti oslabeným pánevním svalům fyzioterapií

Press kit Bojujte proti oslabeným pánevním svalům fyzioterapií Press kit Bojujte proti oslabeným pánevním svalům fyzioterapií 1 Ochablé pánevní dno dokáže potrápit ženy i muže Oslabení svalů pánevního dna je v populaci poměrně četně zastoupeno. S důsledky poruch jejich

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ

CVIČENÍ PRO MUŽE NA POSÍLENÍ SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA A MOČOVÉ TRUBICE SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ SOUBOR ŠESTI ZÁKLADNÍCH CVIKŮ při problémech s inkontinencí (nekontrolovatelným únikem moči) pro správné držení těla a vzhled břicha pro zpevnění ochablého svalstva měsících cvičení se muž může nechtěného

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK. Mgr. Ivana Sahánková

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK. Mgr. Ivana Sahánková KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ a STREČINK Mgr. Ivana Sahánková Kompenzační cvičení HLUBOKÝ STABILIZAČNÍ SYSTÉM často nazývaný jako,,core svalová souhra zajišťující stabilizaci páteře při statickém zatížení a doprovází

Více

Slovníček pojmů močová inkontinence

Slovníček pojmů močová inkontinence Informace pro pacienty Čeština Slovníček pojmů močová inkontinence Anestezie (celková, spinální, nebo lokální) Před zákrokem dostane pacient léky, po kterých necítí bolest. Při celkové anestezii spí a

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

URODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ

URODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ URODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. Urologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 1 Úvod Urodynamika je nauka o transportu moče, která zahrnuje jeho morfologická,

Více

Diaphragma pelvis. https://www.youtube.com/watch?v=p3bbamwm2eo

Diaphragma pelvis. https://www.youtube.com/watch?v=p3bbamwm2eo Diaphragma pelvis https://www.youtube.com/watch?v=p3bbamwm2eo Pánevní dno V oblasti pánevního dna v těsné blízkosti se setkává více orgánových systémů (konec trávicí soustavy, dolní část močových cest,

Více

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA Komu je leták určen? 2 Tento soubor cviků svalů pánevního dna je určen ženám, které trpí nekontrolovaným únikem moči, tedy inkontinencí. Jedná se o velice nepříjemnou poruchu, která vážně narušuje jejich

Více

Kompletní řada pomůcek pro posílení svalů pánevního dna.

Kompletní řada pomůcek pro posílení svalů pánevního dna. Kompletní řada pomůcek pro posílení svalů pánevního dna. silná uvnitř, jistá navenek Úvod Aquafl ex Přirozené držení těla Společnost NEEN se dlouhodobě věnuje vývoji pomůcek pro posílení svalů pánevního

Více

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové

Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Příloha č. 1 Ukázka cvičení dle Ludmily Mojžíšové Výchozí poloha: leh pokrčmo, kolena a chodidla asi 20 cm od sebe, paže volně podél těla Průběh: přitisknout bederní páteř, aktivace přímého břišního svalů

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

Inkontinence. po operacích

Inkontinence. po operacích po operacích prostaty Zvláštní kapitolu tvoří moči u mužů. je část prostaty kolem močové trubice postupně odpařena (méně invazivní postup než její vyřezání) Holmiová laserová enukleace prostaty (HoLEP),

Více

MOČOVÁ INKONTINENCE. Charakteristika a příčiny inkontinence. Typy inkontinence

MOČOVÁ INKONTINENCE. Charakteristika a příčiny inkontinence. Typy inkontinence MOČOVÁ INKONTINENCE Močová inkontinence představuje zdravotní problém spojený zejména s vyšším věkem. Tato diagnóza se však nevyhýbá ani ženám, mužům či dětem všech věkových kategoriích a negativně ovlivňuje

Více

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

OVLÁDEJME KAŽDOU KAPKU. Průvodce problematikou inkontinence moči PRO KAŽDOU Z NÁS...

OVLÁDEJME KAŽDOU KAPKU. Průvodce problematikou inkontinence moči PRO KAŽDOU Z NÁS... OVLÁDEJME KAŽDOU KAPKU Průvodce problematikou inkontinence moči PRO KAŽDOU Z NÁS... CO JE INKONTINENCE MOČI? Inkontinenci moči můžeme všeobecně definovat jako ztrátu schopnosti vědomě udržet moč a tak

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

MOŽNOSTI LÉČEBNÉ REHABILITACE V LÉČBĚ MOČOVÉ INKONTINENCE

MOŽNOSTI LÉČEBNÉ REHABILITACE V LÉČBĚ MOČOVÉ INKONTINENCE MOŽNOSTI LÉČEBNÉ REHABILITACE V LÉČBĚ MOČOVÉ INKONTINENCE MUDr. Pavel Skalka Rehabilitační oddělení, Baťova nemocnice Zlín Rehabilitace poruch pánevního dna přináší nové možnosti do konzervativní léčby

Více

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, svaly zkrácené a oslabené Důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování kloubů a k vadnému

Více

MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková

MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková MUDr. Richard Smíšek MUDr. Kateřina Smíšková MUDr. Zuzana Smíšková Páteř vytváří v průběhu chůze dvě S křivky, které se střídají Skolióza má jednu S křivku, která se při chůzi prohlubuje Oslabení řetězce

Více

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1

Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Příloha č. 1- Kazuistika č. 1 Průběh terapie Pacientka celkem absolvovala 10 fyzioterapií, kdy při první návštěvě bylo provedeno vstupní kineziologické vyšetření na jehož základě byla stanovena terapie.

Více

Komplikace poranění pánevního kruhu

Komplikace poranění pánevního kruhu Komplikace poranění pánevního kruhu Šrám J., Lukáš R., Taller S., Harcuba R. Traumatologicko - ortopedické centrum KN Liberec a.s. Mikulov 2015 Tento projekt je finančně podpořen z Programu na podporu

Více

www.rehabilitacenj.wz.cz

www.rehabilitacenj.wz.cz Co mohou mít společné bolesti hlavy, šíje, bederní páteře, bolesti kolen nebo kyčlí, křeče lýtek a chodidel, otoky nohou, deformity chodidel jako vbočený palec či kladívkové prsty? Špatně zvolená obuv,

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Urologické oddělení Thomayerova nemocnice Topografie bazálních ganglií Topografie bazálních ganglií Patofyziologie

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB Bc. Anna Miškovská a kolektiv Úvod - lékař: vyšetření, diagnóza, předpis - fyzioterapeut: kineziologické vyšetření terapie Metoda Ludmily Mojžíšové

Více

CÍLENÁ REHABILITACE U POOPERAČNÍ INKONTINENCE (PPI) Krobot A, FN et UP Olomouc 26. listopadu 2015

CÍLENÁ REHABILITACE U POOPERAČNÍ INKONTINENCE (PPI) Krobot A, FN et UP Olomouc 26. listopadu 2015 CÍLENÁ REHABILITACE U POOPERAČNÍ INKONTINENCE (PPI) Krobot A, FN et UP Olomouc 26. listopadu 2015 Vymezení termínů Co to je rehabilitace? Laiky: Vesměs zaměňováno za cvičení, tělocvik, či masáže Exaktně

Více

Nemoci opěrné soustavy

Nemoci opěrné soustavy Nemoci opěrné soustavy EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_BI1.4 Předmět: Biologie Tematická oblast: Biologie člověka Autor: RNDr. Marta Najbertová

Více

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1

. v. &(k~ ICI. r------.--- -.--..-- - GYMNASTIKA SVALU PANEVNIHO ONA. Cvik 2. Cvik 1 . v. ICI, Cvik 1 4 Pokud již žena trpí problémy s udržením moči, je nutno, aby nejprve navštívila svého lékaře - gynekologa. Ten ženu vyšetří a určí, jaký druh léčby je pro ni vhodný a zda je třeba svaly

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Zadání VŠKP STAG (AR 2016/17)

Zadání VŠKP STAG (AR 2016/17) Zadání VŠKP STAG (AR 2016/17) 1. Fyzioterapie jako součást primární a sekundární prevence u ischemické choroby srdeční a) Teoretická analýza odborné literatury shrnující problematiku využití fyzioterapie

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu: Střední zdravotnická škola ÚO šablony

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu: Střední zdravotnická škola ÚO šablony Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu: Střední zdravotnická škola ÚO šablony Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0475 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz

Diagnostika pohybu u lukostřelců. PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz Diagnostika pohybu u lukostřelců PaedDr. Martina Končalová www.mfkcentrum.cz ANAMÉZA DOTAZNÍK PLÁN TRÉNINK nebo TERAPIE VYŠETŘENÍ KONTROLA METODA VOLBA FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ DIAGNOSTIKA SVAL Má sílu Trenér

Více

Fyzioterapie při inkontinenci žen ve středním věku

Fyzioterapie při inkontinenci žen ve středním věku Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Fyzioterapie při inkontinenci žen ve středním věku Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Mgr. Marcela Míková, Ph.D. Autor: Kamila

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře

Škola zad. Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře Škola zad Cvičení proti bolestem hrudní a bederní páteře 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř každého.

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

JAK PŘEDCHÁZET VZNIKU KÝLY PO OPERACI BŘICHA

JAK PŘEDCHÁZET VZNIKU KÝLY PO OPERACI BŘICHA JAK PŘEDCHÁZET VZNIKU KÝLY PO OPERACI BŘICHA CVIČENÍ PO OPERACI Liga proti rakovině Praha 2. strana obálky JAK PŘEDCHÁZET VZNIKU KÝLY PO OPERACI BŘICHA Podle informací, které má pacientská organizace České

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

1.1 Seznam příloh. Příloha č. 1 Souhlas Etické komise UK FTVS. Příloha č. 2 Informovaný souhlas (vzor) Příloha č. 3 Dotazník

1.1 Seznam příloh. Příloha č. 1 Souhlas Etické komise UK FTVS. Příloha č. 2 Informovaný souhlas (vzor) Příloha č. 3 Dotazník 1.1 Seznam příloh Příloha č. 1 Souhlas Etické komise UK FTVS Příloha č. 2 Informovaný souhlas (vzor) Příloha č. 3 Dotazník INFORMOVANÝ SOUHLAS Název klinické studie: Souvislosti mezi bolestmi zad a únikem

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dechové techniky Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dýchání (respirace, ventilace) Pohybovou osu dýchání tvoří pánev páteř hlava. Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic a současně

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Analýza běžecké techniky

Analýza běžecké techniky Analýza běžecké techniky Obsah Základní informace... 2 Video-analýza rychlý souhrn... 3 Zdravotní anamnéza... 4 Obecný postup k odstranění chyb... 5 HLAVNÍ CHYBA Zvýšená hmotnost, nedostatečné posílení

Více

Lidská páteř (aneb trocha anatomie)

Lidská páteř (aneb trocha anatomie) Zdravá záda a správné dýchání doma i ve škole Dagmar Dupalová, Kateřina Neumannová, Martina Šlachtová -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

BROŽURA CVIKŮ. Cyklista biomechanické a kineziologické aspekty pohybu

BROŽURA CVIKŮ. Cyklista biomechanické a kineziologické aspekty pohybu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva BROŽURA CVIKŮ Příloha k bakalářské práci Cyklista biomechanické a kineziologické

Více

3 základní kapitoly : Vývojová kineziologie ontogenetický vývoj člověka Diagnostika Terapeutický systém

3 základní kapitoly : Vývojová kineziologie ontogenetický vývoj člověka Diagnostika Terapeutický systém Základy Vojtovy metody 3 základní kapitoly : Vývojová kineziologie ontogenetický vývoj člověka Diagnostika Terapeutický systém Předmět: Metody kinezioterapie, 3Bc, ZS Téma: Základy Vojtovy metody Zounková,

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje

Baterie protahovací. Regionální akademie Pardubického kraje Baterie protahovací Regionální akademie Pardubického kraje Vypracoval: Radek Baťa Dis., Mgr. Tomáš Hák V Pardubicích 30.9.2016 Kontakt: bata.radek@seznam.cz, tomashak@seznam.cz Tento dokument je majetkem

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Hledáte cvičení pro zlepšení celkové kondice, svalové síly a koordinace?

Hledáte cvičení pro zlepšení celkové kondice, svalové síly a koordinace? Hledáte cvičení pro zlepšení celkové kondice, svalové síly a koordinace? Přijďte na pilates pod vedením fyzioterapeuta! Pilates je cvičební systém, který rozvíjí koncentraci, sílu, flexibilitu těla a dýchání.

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I.

Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Anatomie, fyziologie a vyšetřovací metody močového ústrojí I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje říjen 2009 Bc. Hrušková Jindřiška Anatomie

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu

Cvičte alespoň doma! 1. Spodní část přímého břišního svalu. 1.1. Přítahy kolen k trupu Cvičte alespoň doma! Každý začátek nového roku přináší prostor pro naplňování vytčených plánů a předsevzetí, mezi něž se pravidelně řadí i cvičení pro zlepšení postavy a snížení hmotnosti, jež si častěji

Více

Příloha č. 1: Svaly pánevního dna. Obrázek č.1. Zdroj:

Příloha č. 1: Svaly pánevního dna. Obrázek č.1. Zdroj: Příloha č. 1: Svaly pánevního dna Obrázek č.1 Zdroj: http://rocek.gli.cas.cz/courses/panevni%2dno%2small.jpg Příloha č. 2: Mikční deník Obrázek č. 2 Zdroj: http://www.hyperaktivni-mechyr.cz/dokumenty/mikcni_denik.pdf

Více

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů :

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů : Tříselná kýla Tříselná kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní (kýlní branka ) do podkoží. Vzniká v

Více

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání

Škola zad. Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání Škola zad Cvičení proti bolestem zad při sedavém zaměstnání 2 Proč nás v kanceláři bolí záda? Při dlouhém sezení, které je pro dnešní kancelářskou práci více než typické, záda zabolí čas od času téměř

Více

Inkontinence moči a stolice

Inkontinence moči a stolice Inkontinence moči a stolice o t t o m l e f t. ) Anatomie pánevního dna M a l e a n a Fyziologie tvorby a odtoku moči ledvinný glomerulus - primární moč ledvinné kanálky definitivní moč ledvinná pánvička

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory a zdraví

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory a zdraví MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory a zdraví Význam posilování svalů pánevního dna v prevenci močové inkontinence Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová,

Více

Možnosti fyzioterapie ženské stresové inkontinence

Možnosti fyzioterapie ženské stresové inkontinence UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav fyzioterapie Tereza Suchánková Možnosti fyzioterapie ženské stresové inkontinence Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Petr Kolář Olomouc

Více

Intersticiální cystitida

Intersticiální cystitida Intersticiální cystitida Vážená pacientko, vážený paciente, intersticiální cystitida je onemocnění, které má výrazný vliv na kvalitu života a v urologických ambulancích představuje významný diagnostický

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2016 Kateřina Váchová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B5345 Kateřina Váchová

Více

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu

Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Polohování pacientů po CMP podle Bobath konceptu Mikula J, Müllerová N. Prevence dekubitů. Praha: Grada Publishing, 2008. Polohování pacienta po cévní mozkové příhodě (CMP) je velmi důležité a mělo by

Více

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD drény a drenáže METODICKÝ LIST TÉMA: ÚVOD drény a drenáže Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová Datum: únor 2012 ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře připravuje pacienty k diagnostickým

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení

Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Téma: Diagnostika svalů s tendencí ke zkrácení Anotace: Materiál podporuje praktickou část výuky. Je zaměřen na zopakování učiva o svalech, které se zkracují. Seznamuje žáky s pohybovými testy, jak rozpoznat

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP PÉČE O KLIENTA / PACIENTA S INKONTINENCÍ MOČI Vydání: 6. 4. 2009 Česká asociace sester Prezidium VERZE K PŘIPOMÍNKÁM Frekvence kontroly: 1x ročně Odborný garant: Česká asociace sester Datum:

Více

6. Přílohy. Příloha č. 1: Vyjádření etické komise. Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta

6. Přílohy. Příloha č. 1: Vyjádření etické komise. Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta 6. Přílohy Příloha č. 1: Vyjádření etické komise Příloha č. 2: Vzor informovaného souhlasu pacienta Příloha č. 3: Fotodokumentace terapie cvičení na Redcordu cvik č. 1 Příloha č. 4: Fotodokumentace terapie

Více

ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU

ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU ORTOPEDICKÉ VADY NOHOU - dělíme na získané a vrozené Vrozené vady nohou Kososvislá noha (pes equinovarus) : noha vtočená dovnitř měkké tkáně a hlavně vazy jsou zkráceny na vnitřní straně a v plosce chůze

Více

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Mgr. Lucie Slámová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Spinální trauma Je závažný stav s rozsáhlým dopadem jak na fyzickou tak na psychickou stránku člověka. Důsledkem tohoto

Více

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez )

TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) TĚHOTENSTVÍ V. (porod, porodní doby, císařský řez ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Úvod Těhotenství je

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této

Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této Velké poděkování patří Střední škole oděvní, služeb a podnikání p.o., Příčná 1108, Ostrava-Poruba, v jejímž ateliéru byly foceny fotky uvedené v této knize. MUDr. Kamil Ramík STREČINK Jednoduché protažení

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více