NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN"

Transkript

1 NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 34 KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN ODBORNÁ ČÁST LEDEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním referenčním centrem. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 36

2 Obsah 1 Lexikon klinického standardu Metodické pojmy Odborné pojmy Základní informace o klinickém standardu Zařazení klinického standardu Zdůvodnění vývoje klinického standardu Způsob vývoje klinického standardu Vymezení klinického standardu Vymezení klinického stavu Vymezení procesu péče Blokové schéma procesu péče Kvalifikační a technické poţadavky na poskytovatele Kvalifikace instituce poskytovatele a jejích oddělení Technické poţadavky Personální kvalifikační poţadavky Popis nemoci a její začátek Definice nemoci Rizika, příčiny a prevence onemocnění Proces péče Anamnéza a klinický obraz při vzniku onemocnění Diagnostika a diferenciální diagnostika Základní léčba Následná péče Výstup procesu péče Výsledky Doporučení pro sběr dat za účelem vyhodnocování struktury, procesu a výsledků péče Statistické informace Epidemiologické informace a ekonomické aspekty klinického standardu Odkazy na literaturu Platné legislativní normy České republiky Odborné literární odkazy Přílohy Výskyt inkontinence v české populaci výsledky šetření Výsledky vybraných randomizovaných studií Vzor poukazu na vyšetření/ošetření FT Národní referenční centrum Odborná část Stránka 2 z 36

3 Vývojové týmy Klinický standard (KS) vyvíjel tým autorů UNIFY ČR ve spolupráci s urologem. Všichni členové týmu jsou specializováni na léčbu stresové inkontinence. Metodickou pomoc a vedení poskytli pracovníci Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity a s podporou projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č ), s pouţitím literárních pramenů a zahraničních guidelines. Autorský tým Hlavní autor Bc. Romana Holaňová UNIFY ČR Spoluautor Mgr. Petra Glassnerová UNIFY ČR Garant Bc. Romana Holaňová UNIFY ČR Oponenti Mgr. Alţběta Babková UNIFY ČR Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS JEP Interní garant MUDr. Jana Nováková Národní referenční centrum Vydání dokumentů klinického standardu KS je vydáván ve čtyřech částech a to části odborné, technické, určené pro pacienty a přehled doporučení. Všechny doposud vydané části naleznete na https://kvalita.nrc.cz/standardy/. Prohlášení o účelu, autorských právech a podmínkách distribuce klinického standardu Dokument byl vytvářen a formulován jako soubor doporučení vycházejících z nejnovějších vědeckých poznatků a s cílem podpořit zvyšování kvality péče. V důsledku toho není vhodné jej pouţívat jako právně závazný dokument, protoţe se zabývá problematikou přirozeně variabilní s výskytem četných výjimek. Klinický standard je předmětem autorských práv dle Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Souhlas s pouţíváním a šířením souvisejících dokumentů o klinickém standardu je upraven dohodou mezi autorským týmem a Národním referenčním centrem. Klinický standard byl vytvořen s podporou projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č ). Národní referenční centrum Odborná část Stránka 3 z 36

4 1 LEXIKON KLINICKÉHO STANDARDU 1.1 METODICKÉ POJMY Zkratka Název Výklad pojmu Autor klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Autorský tým (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Autorský obor (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Doplňující chorobné stavy (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Garant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Incidence a incidence na 100 tis. obyvatel (viz kap. EPIDEMIOLOGICKÉ INFORMACE A EKONOMICKÉ ASPEKTY KLINICKÉHO STANDARDU) Zajišťuje zpracování podstatné části dokumentu KS, spolupracuje při tom s interním garantem a operátorem KS. Autorský tým je reprezentován všemi odborníky, kteří se podílejí na vývoji klinického standardu, a to bez rozdílu, zda jsou v roli hlavního autora, dalších autorů, oponentů, konzultantů, event. interního garanta NRC. Jedinou podmínkou je to, aby tito odborníci byli formálně nominováni do daných rolí odbornými společnostmi. Toto nepredikuje autorství jakýchkoliv publikací odvozených od klinického standardu (např. odbornými společnostmi); pouze NRC, pokud bude samo uveřejňovat daný KS, uvede všechny členy Autorského týmu jako AUTORY. Udává odbornost hlavního autora dle číselníku autorských odborností Seznamu výkonů. Představují další chorobné stavy, které mohou souviset s klinickým stavem, který je součástí klinického standardu a jsou zmiňovány v dokumentu klinického standardu, například jako komplikace nebo časté a významné komorbidity. Jsou popsány kódem a názvem diagnózy dle MKN 10. Garantuje aktuálnost obsahu KS (po celou dobu aţ do doby plánované aktualizace). Incidence počet nově vzniklých případů dané nemoci ve vybrané populaci za určité časové období. Incidence je obvykle dávána do poměru k velikosti exponované populace ve studovaném období, např. jako roční incidence nově hlášených zhoubných nádorů na obyvatel ČR. IG Interní garant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Lékař, případně jiný odborný zdravotnický pracovník, školený v problematice vývoje KS, zajišťuje primární kontakt s navrhovatelem a autory, plánuje a koordinuje proces vývoje individuálního KS, iniciuje změny plánu v případě jeho neplnění, koordinuje proces vývoje individuálního KS, zajišťuje některé rešerše a části dokumentu, konkrétně části týkající se ukazatelů kvality a ekonomických aspektů. Spolupracuje s autory, oponenty a konzultanty na odborné úrovni. KS NRC Klinický standard NRC Klinický doporučený postup doplněný dle metodiky NRC o měřitelná kritéria a ukazatele kvality a efektivity péče, ekonomické aspekty a stať určenou pro pacienty. Výraz je pouţíván výhradně v rámci metodik NRC. Konzultant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Navrhovatel klinického standardu (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Obory, kterých se klinický standard týká (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Zastupuje obor s menším podílem na vývoji KS, poskytuje autorovi informace pro zpracování specifických částí dokumentu. Navrhuje téma KS, poskytuje základní strukturované informace o svém návrhu prostřednictvím Registru Národní sady standardů zdravotních sluţeb. Obory, kterých se týká především hlavní proces dokumentu, dle číselníku autorských oborů Seznamu výkonů. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 4 z 36

5 Zkratka Název Výklad pojmu Registr NSSZS Operátor klinického standardu (viz kap. ZÁKLADNÍ INFORMACE KLINICKÉHO STANDARDU) Oponent klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Ostatní výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Prevence primární (viz kap. PRIMÁRNÍ PREVENCE) Prevence sekundární (viz kap. SEKUNDÁRNÍ PREVENCE) Prevence terciární (viz kap. PREVENCE RECIDIVY STAVU) Registr Národní sady standardů zdravotních sluţeb (viz kap. ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLINICKÉM STANDARDU) Spolupracující obory (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Technologický klinický standard NRC (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STAVU) Určující výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Vědecké ověření standardu (viz kap. VĚDECKÉ OVĚŘENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Základní určující chorobné stavy (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Základní výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Odborník školený v procesu a metodice vývoje NRC, koordinuje proces vývoje především v rámci sběru základních informací o klinickém standardu s vyuţitím Registru Národní sady standardů zdravotních sluţeb a zpracovává některé části dokumentu, konkrétně vývojový diagram hlavního procesu KS. Provádí odbornou oponenturu KS, zastupuje pokud moţno jiné obory, kterých se KS také týká. Představují jiné výkony, které mívají také vztah k chorobnému stavu, někdy se pouţívají, ale méně často neţ základní výkony, nebo jsou z klinického hlediska méně významné. Tyto výkony MUSÍ být zmíněny v textu dokumentu klinického standardu. Výkony jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. Souhrn činností, které mají za cíl zabránit vzniku onemocnění. Princip spočívá v ovlivňování rizikových faktorů vedoucích ke změně incidence onemocnění. Souhrn činností, které vedou k včasnému rozpoznání (příp. i vyhledání) onemocnění, které jiţ vzniklo a jeho léčba. Cílem je detekce presymptomatických stádií onemocnění, neboť léčba zahájená v časnějším stádiu nemoci je účinnější a vede k lepší prognóze. Souhrn činností zaměřený proti vzniku komplikací jiţ diagnostikovaného a léčeného onemocnění, s cílem zabránit jeho opakování a progresi. Webová aplikace na slouţící k záznamu administrativních dat KS: registraci návrhu KS, registraci spolupracujících osob, evidenci všech stavů KS (převzetí návrhu KS od navrhovatele, rozpracované návrhy KS, schválené návrhy KS, definitivně ukončené KS). Udávají odbornosti ostatních členů autorského týmu a oponentního týmu, dle číselníku autorských odborností Seznamu výkonů. Popisuje pouze dílčí problém chorobného stavu, jeho diagnostiky nebo léčby. Představují výkony, které přímo vymezují daný klinický stav (platí především u klinických standardů typu technologický standard TS). Výkony jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. V rámci dokumentu klinického standardu se jedná o určení, které uvádí: Stávající stav jaké metody vědeckého ověřování autorský tým pouţíval, zda přebíral vědecké důkazy z jiných klinických doporučených postupů, z literatury, nebo sám realizoval vědecké práce za tímto účelem; zda existuje vazba na vědeckou průkaznost z prací prováděných za účelem zhodnocení klinického standardu. Navrhované řešení v případě, ţe se autorský tým domnívá, ţe vědecké dokazování vydaných doporučení u klinického standardu můţe být do budoucna vylepšeno, uvede zde navrhovaný způsob (např. doporučení k doplnění vědecké průkaznosti konkrétními studiemi v budoucnu, návrh grantu atd.). Představují chorobné stavy, které přímo vymezují klinický stav, který je předmětem klinického standardu. Jsou popsány kódem a názvem diagnózy dle MKN 10. Představují významné výkony nebo skupiny výkonů, které se v rámci daného klinického stavu často provádějí, ale přímo jej neurčují (nepouţívají se vţdy nebo se pouţívají i u jiných klinických stavů). Tyto výkony MUSÍ být zmíněny v textu dokumentu klinického standardu. Jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 5 z 36

6 1.2 ODBORNÉ POJMY Zkratka Název Výklad pojmu BMI Body Mass Index Index tělesné hmotnosti ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Odborná společnost EMG Elektromyografie Metoda měření elektrické aktivity svalu a nervu, který ho řídí I-QoL Incontinence Quality of Life Questionnaire Dotazník kvality ţivota při inkontinenci IM Inkontinence moči Mimovolní únik moči ICS International Continence Society Mezinárodní společnost pro kontinenci OAB Overactive bladder Hyperaktivní močový měchýř PD Pánevní dno Struktura, ohraničující dolní okraj břišní dutiny člověka, tvořená svaly a vazivem TVT Tension-free Vaginal Tape Beznapěťová podpora při inkontinenci (operativní řešení) TOT Transobturator Tape Transobturatorní páska pro zavedení přes foramen obturatum (operativní řešení) UNIFY ČR Unie fyzioterapeutů v České republice Profesní organizace sdruţující fyzioterapeuty Vaginální myofeedback Vyuţití zpětné informace (zrakové, zvukové) o správné aktivaci svalů pánevního dna VAS Vizuálně analogová škála Číselná škála 1 10 k subjektivnímu hodnocení dyskomfortu způsobeného močovou inkontinencí Národní referenční centrum Odborná část Stránka 6 z 36

7 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLINICKÉM STANDARDU 2.1 ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU Kód a název klinického standardu Typ klinického standardu Autorský obor Spolupracující autorské obory TKUFY0034 Klinický standard fyzioterapie stresové inkontinence ţen Technologický klinický standard 902 fyzioterapeut 706 urologie 603 gynekologie a porodnictví 2.2 ZDŮVODNĚNÍ VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU Inkontinence moči patří k nejčastějším zdravotním problémům zejména ţenské populace, kterým trpí v celosvětovém měřítku stamilióny lidí. V ČR trpí dle dostupných údajů inkontinencí moče přibliţně osob, z toho ţen, stresovou inkontinencí trpí asi 20 % ţen ve věku okolo let. Dle jiných autorů inkontinencí trpí 4 8 % dospělých ţen, klinicky závaţnou stresovou inkontinencí trpí 20 % ţen ve věku okolo 45 let a s věkem prevalence stoupá, symptomy OAB trpí % dospělé evropské populace, polovina ţen po porodu trpí narušením statiky pánevního dna a u % všech rodiček toto poškození s sebou nese inkontinenci moče. Dle mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS) je konzervativní nefarmakologická terapie (fyzioterapie) terapií první volby v terapii stresové inkontinence, avšak prakticky se této problematice věnuje velmi omezený okruh fyzioterapeutů, navíc většinou vyuţívající postupy pouze skupinové péče. Informovanost o této moţnosti konzervativní terapie a jejím obsahu je v odborné i laické veřejnosti velmi nízká. 2.3 ZPŮSOB VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU Klinický standard byl vyvíjen týmem autorů sloţeného z fyzioterapeutek, oponován fyzioterapeutem a urologem. Všichni členové týmu jsou specializováni na léčbu stresové inkontinence. Autorský tým vychází z vlastní dlouholeté zkušenosti, ověřené studií Efektu fyzioterapie v léčbě močové inkontinence na souboru 129 pacientek, dále pak ze systematického studia zahraničních studií (např. K. Bo [15, 24, 16, 14], J. Laycock [36, 35, 29, 41, 37]) a guidelines (např. Guidelines CSP inkontinence [42, 28]). Metodickou pomoc a vedení poskytli pracovníci Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity a s podporou projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č ). Doporučená doba účinnosti klinického standardu 2 roky. Odborným garantem klinického standardu je Bc. Romana Holaňová, která bude po dobu jeho účinnosti dohlíţet na jeho aktuálnost VĚDECKÉ OVĚŘENÍ KLINICKÉHO STANDARDU Stávající stav Tým autorů spolu provedl výběr vhodných vzorových zahraničních klinických doporučených postupů a vyuţil jejich major recommendations jako základ pro adaptaci tohoto KDP do českých podmínek a z vlastních prací, na nichţ se spolupodílela hlavní autorka (studie efektu fyzioterapie v léčbě močové inkontinence na souboru 129 pacientek [26]. Hlavním zdrojem byly zejména tyto práce: [10, 26, 28, 24, 37] Národní referenční centrum Odborná část Stránka 7 z 36

8 Navrhované řešení Vzhledem k tomu, ţe k průkazu většiny klinických doporučení uvedených v námi vypracovaném standardu se opírá o sílu doporučení zaloţenou na studiích niţších úrovní, je jistě ţádoucí vypracování studií s vyšší sílou doporučení. Vědecké dokazování vydaných doporučení však bude pravděpodobně i v budoucnu zaloţeno na závěrech mezinárodních multicentrických studií, jejich metaanalýz a následném zhodnocení panelem expertů KLASIFIKACE VYDANÝCH DOPORUČENÍ [P] Úroveň I II III Kvalita vědeckého důkazu doporučení Metaanalýza nebo systematický přehled nebo dobře postavená randomizovaná kontrolovaná studie Dobře postavená kohortová studie nebo studie případů a kontrol Popisné studie, kazuistiky, nekontrolované studie IV Expertní výroky [Podle ECCLES M., aj. North of England evidence based guidelines development project: methods of guideline development. The British Medical Journal. 1996, roč. 312, s ] Stupeň A B C Síla doporučení Zaloţen na studiích úrovně I Zaloţen minimálně na dvou nezávislých studiích úrovně II či extrapolace z úrovně I Zaloţen na studiích úrovně III nebo extrapolacích z úrovně I nebo II Nejsou dostupné odpovídající studie úrovně I či II D Expertní výroky [Podle ECCLES M., aj. North of England evidence based guidelines development project: methods of guideline development. The British Medical Journal. 1996, roč. 312, s ] Národní referenční centrum Odborná část Stránka 8 z 36

9 3 VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU 3.1 VYMEZENÍ KLINICKÉHO STAVU Obory, kterých se klinický standard týká Hlavní obory: 902 fyzioterapeut Ostatní obory: 706 urologie, 603 gynekologie a porodnictví Oblasti péče, kterých se klinický standard týká Hlavní oblasti: léčba chronických stavů ambulantní a lůţková standardní; rehabilitace ambulantní a lůţková standardní. Skupina pacientů, kterých se klinický standard týká Pacientky s diagnózou stresové inkontinence I. II. stupně závaţnosti, typu stresové inkontinence. Vymezující klinické klasifikace Diagnózy Kód MKN 10 N 39.3 Název MKN 10 Stresová inkontinence Výkony Kód Seznamu výkonů Název ze Seznamu výkonů Léčebná tělesná výchova individuální kondiční a analytické metody Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě Fyzikální terapie IV (elektrostimulace, myofeedback) Komplexní kineziologické vyšetření Kontrolní kineziologické vyšetření Techniky měkkých tkání Mobilizace páteře a periferních kloubů Ostatní klinické klasifikace Výkony Kód MKN 10 Název MKN Minimálně invazivní uretropexe k léčbě stressové inkontinence (přičti cystoskopii) Klíčová slova Česká: stresová inkontinence moči nedostatečná funkce (dysfunkce) svalů pánevního dna fyzioterapie elektrostimulace myofeedback aktivní cvičení Anglická: urinary stress incontinency pelvic floor muscles dysfunction physiotherapy electro stimulation myofeedback exercises Národní referenční centrum Odborná část Stránka 9 z 36

10 3.2 VYMEZENÍ PROCESU PÉČE Hlavní proces péče je ta část procesu, kterou klinický standard popisuje ve všech podrobnostech, ve kterém probíhají klíčové aktivity, které mají vliv na výsledek, ve kterém je spotřebována podstatná část zdrojů a ke kterému se vztahují významné statistiky a ukazatele. Hlavní proces, který je předmětem tohoto klinického standardu, je vymezen níţe uvedenými kritérii: Kritéria vymezující zahájení hlavního procesu Pořadí Popis kritéria 1. Diagnostikována stresová inkontinence moči stupeň I, II. 2. Ţádost odborného lékaře (viz doporučení č. 7 a 8) o zahájení konzervativní léčby fyzioterapie (viz Příloha VZOR POUKAZU NA VYŠETŘENÍ/OŠETŘENÍ FT). 3. Pacientka souhlasí s navrhovanou terapií a je ochotna spolupracovat (viz doporučení č. 9 a 10). Kritéria vymezující ukončení hlavního procesu Pořadí Popis kritéria 1. Po půl roce od zahájení terapie (viz doporučení č. 26, 27, 28, 29). 2. Při absenci inkontinence (viz doporučení č. 26, 27, 28, 29). 3. Při nespolupráci pacientky. 4. Při zhoršení zdravotního stavu na základě jiného onemocnění, úrazu, hospitalizace apod. vyţadující přerušení procesu fyzioterapie. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 10 z 36

11 3.3 BLOKOVÉ SCHÉMA PROCESU PÉČE Pacientka s diagnostikovanou stresovou inkontinencí, indikovaná k fyzioterapii Urolog, gynekolog, urogynekolog, RHB lékař Provedení kineziologického rozboru včetně vyšetření funkce svalů PD per vaginam Registrovaný fyzioterapeut * Na základě kineziologického rozboru stanovení krátkodobého a dlouhodobého RHB plánu Registrovaný fyzioterapeut * Terapie dle krátkodobého plánu (včetně myofeedbacku a nácviku volní selektivní kontrakce svalů PD) Registrovaný fyzioterapeut * Po půl roce od zahájení terapie nebo při absenci inkontinence provedení kontrolního kineziologického rozboru (včetně funkce svalů PD per vaginam) Registrovaný fyzioterapeut * Pacientka je kontinentní Terapií došlo ke snížení stupně inkontinence Pacientka je inkontinentní ve stejné míře Ukončení fyzioterapie s následnou kontrolou u odesílajícího odborného lékaře *pracující bez odborného dohledu, proškolený v problematice MI Legenda: Start/konec Akce Stav Role BUĎ A NEBO Spojnice - role Spojnice - proces Národní referenční centrum Odborná část Stránka 11 z 36

12 4 KVALIFIKAČNÍ A TECHNICKÉ POŢADAVKY NA POSKYTOVATELE 4.1 KVALIFIKACE INSTITUCE POSKYTOVATELE A JEJÍCH ODDĚLENÍ AMBULANTNÍ FORMA PÉČE Fyzioterapeutická péče (diagnostika i terapie) je poskytována zejména ambulantní formou. Jedná se o ambulantní rehabilitační oddělení nemocnic, poliklinik nebo o privátní rehabilitační ambulance. V některých případech můţe být péče poskytnuta v rámci lůţkového oddělení nemocnic, pokud je splněna podmínka zajištění intimity při vyšetření a terapii. Vzhledem k doporučené délce terapie je však vhodné následně pokračovat ambulantní formou. [4, 5, 6, 7] 4.2 TECHNICKÉ POŢADAVKY AMBULANTNÍ FORMA PÉČE Terapie se provádí v samostatné, standardně vybavené rehabilitační místnosti s nutností zajištění intimity pacientky pro vstupní fyzioterapeutické vyšetření a pro následnou terapii. Pro objektivizaci vyšetření svalů pánevního dna per vaginam a pro usnadnění terapie je vhodné pouţít vaginální myofeedback a elektrostimulaci. Součástí vybavení přístroje pro elektroterapii musí být vaginální EMG (umoţňující elektrostimulaci i myofeedback) nebo vaginální tlaková sonda (umoţňující pouze myofeedback). Je vhodné, aby byl k dispozici informovaný souhlas (viz doporučení č. 6) v písemné podobě. [8, 9] 4.3 PERSONÁLNÍ KVALIFIKAČNÍ POŢADAVKY AMBULANTNÍ FORMA PÉČE Fyzioterapeutickou péči (diagnostiku i terapii) poskytuje registrovaný fyzioterapeut, pracující bez odborného dohledu, absolvent certifikovaného kurzu pro danou problematiku. [2, 3] Národní referenční centrum Odborná část Stránka 12 z 36

13 Doporučení pro kapitolu Kvalifikační a technické poţadavky na poskytovatele Pořadí Doporučení Klasifikace 1. Terapie se provádí na ambulantním pracovišti, popřípadě na lůţkovém oddělení, je-li dostatečně zajištěna intimita prostředí. 2. Terapie se provádí v samostatné místnosti. 3. Terapii provádí registrovaný fyzioterapeut (pracující bez odborného dohledu, absolvent certifikovaného kurzu pro danou problematiku). 4. V terapii je pouţit myofeedback (per vaginam). Terapie je dlouhodobá, proto je prováděná zejména ambulantní formou. Svaly PD jsou umístěny v intimní oblasti těla, proto je při diagnostickoterapeutické péči nezbytné zajistit soukromí pacientky. Klinické doporučení doporučení UNIFY Odkaz na literaturu III/C [26] Klinické doporučení terapie stresové inkontinence je úzce specifická, proto by ji měl vést zkušený a proškolený fyzioterapeut. [10] II/B [19] III/C [30] 5. Elektrostimulace per vaginam je vhodná. III/C [30, 20, 40] 6. Pacient podepsal informovaný souhlas s fyzioterapií svalů PD, včetně souhlasu s provedením funkčního vyšetření stavu svalů pánevního dna per vaginam. Součástí informovaného souhlasu je prohlášení pacientky o absenci zánětlivého gynekologického problému nebo časného pooperačního stavu. Klasifikace doporučení nehodnocena III/C [37] Legislativní opatření [1] Národní referenční centrum Odborná část Stránka 13 z 36

14 5 POPIS NEMOCI A JEJÍ ZAČÁTEK 5.1 DEFINICE NEMOCI Dle Mezinárodní organizace pro inkontinenci (ICS) je inkontinence moči definována jako stíţnost pacienta/pacientky na jakýkoliv únik moči. ICS definovala čtyři úrovně, na kterých můţeme močovou inkontinenci popsat: 1. Symptoms symptomy. Jsou to subjektivní ukazatele poruchy nebo změny stavu vnímané pacientkou, ošetřovatelem nebo partnerem. Symptomy jsou popsané během rozhovoru s pacientkou a jsou obvykle kvalitativní. Avšak tyto symptomy neslouţí ke stanovení definitivní diagnózy. Jsou to stíţnosti na jakýkoliv mimovolní únik moči. Močová inkontinence se vyskytuje během plnící fáze a můţe být blíţe popsaná dle typu, frekvence, závaţnosti (pro posouzení stupně závaţnosti u genuinní stresové inkontinence se uţívá klasifikace dle Blaivase, hyperaktivní měchýř se kvantifikuje jen stěţí), kvality ţivota (I-QoL), opatření uţívaných k ovládnutí úniku apod. 2. Sign projev. Jsou pozorovány lékařem během dalšího vyšetření zahrnující pouţití jednoduchých prostředků k ověření symptomů a jejich kvantifikaci. 3. Urodynamic observations urodynamické měření. Je jich mnoho a nevyhnutně představují definitivní diagnostiku nemoci nebo poruchy. 4. Condition stav. Stav močové inkontinence je definovaný přítomností urodynamických měření sdruţených s charakteristickými symptomy nebo příznaky a přítomností nebo nepřítomností patologických procesů. ABRAMS, P., ARTIBANI, W. Understanding stress urinary incontinence. Ingelheim: Eli Lilly, 2004 [12]. Stresová, pravá neboli genuinní inkontinence je pak definována jako mimovolní únik moči, jestliţe intravezikální tlak převýší intrauretrální bez přítomné kontrakce detruzoru. Diagnózu stanovuje odborný lékař, který také navrhuje postup terapie [22] viz doporučení č. 6, 7. Detailní epidemiologické a statistické údaje naleznete z důvodu jejich provázanosti v kapitole STATISTICKÉ INFORMACE. 5.2 RIZIKA, PŘÍČINY A PREVENCE ONEMOCNĚNÍ RIZIKA A PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ Patofyziologie stresové inkontinence Kontinence moči je zajištěna tehdy, pokud maximální intrauretrální tlak je větší neţ tlak intravezikální. Aktivity jako cvičení, kašel, kýchnutí, zvedání břemen nebo smích vyvolávají dočasné zvýšení intraabdominálního tlaku. Za normálních okolností je toto zvýšení rovnoměrně rozloţeno na močový měchýř a jeho hrdlo (respektive proximální uretru). U pacientek se stresovou inkontinencí (při dysfunkci svalů pánevního dna) je zvýšený intraabdominální tlak přenášen také na močový měchýř, ale jiţ nedokonale, s větší intenzitou na jeho hrdlo a proximální část uretry. Ta se navíc při dysfunkci svalů pánevního dna stává hypermobilní. Následkem výše zmíněných faktorů pak intravezikální tlak převýší intrauretrální a dochází k úniku moči. Tento tlakový rozdíl se nazývá pressure transmission deficit, neboli porucha transmise tlaku. K pravé stresové inkontinenci dochází bez současného stahu svalstva stěny močového měchýře detruzoru. Novější názory popisují kombinaci dvou základních etiologických faktorů kvality sfinkteru a mobility uretry. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 14 z 36

15 Hypermobilita uretry, resp. uretrovezikálního spojení Za normálních okolností dochází při zvýšení intraabdominálního tlaku k jeho transmisi aţ na současně reflexně aktivované svalstvo pánevního dna. Pokud dojde k dysfunkci statické (podpůrné) a dynamické sloţky svalstva pánevního dna a k rozvolnění pubouretrálních vazů, stává se uretra hypermobilní. Důsledkem toho se oblast uretrovezikálního spojení při zvýšení intraabdominálního tlaku extraperitonealizuje a výsledkem je únik moči. Nedostatečnost tzv. intrinsického sfinkteru Nedostatečnost vnitřního (intrinsického) sfinkteru uretry je podmíněna zejména redukcí jeho mukózní a submukózní sloţky na základě hormonální dysbalance v periklimakteriu a má za následek sníţení uzávěrového tlaku uretry. Nedostatečnost vnitřního sfinkteru je pravděpodobná zejména u ţen, které mají únik moči i vleţe na zádech s relativně prázdným měchýřem. [12, 22, 31, 30] PREVENCE VZNIKU ONEMOCNĚNÍ [P] Hlavní faktory ovlivňující vznik inkontinence [12]: familiární výskyt, pohlaví, rasa, anatomické, svalové a neurologické abnormality, těhotenství, porod, operace v oblasti pánve, radioterapie, obezita, zácpa, infekce močového traktu, neurologická onemocnění, menopauza, léky, přidruţená onemocnění. Primární prevence V rámci primární prevence lze doporučit zdravý ţivotní styl s dostatkem pohybové aktivity, který vede k optimální váze a celkově dobré fyzické kondici. Velmi důleţitá je také absence chronického fyzického přetěţování zejména ve smyslu zvedání a nošení těţkých břemen. Nelze opomenout také roli pitného reţimu nejen ve smyslu kvantity, ale také kvality. Vhodné je omezit černý čaj, kávu a sycené nealkoholické nápoje. Sekundární prevence O sekundární prevenci bychom mohli hovořit zejména v souvislosti s časným poporodním obdobím. Její náplní se stává instruktáţ a proškolení rodičky fyzioterapeutem o způsobu vhodného cvičení, vedoucího ke zpevnění hluboké muskulatury trupu včetně svalstva pánevního dna. Stejně důleţitá je také informovanost matky o způsobu péče o dítě tak, aby byl co nejméně staticky i dynamicky přetěţován její osový aparát a pánevní dno (ergonomie). Národní referenční centrum Odborná část Stránka 15 z 36

16 Doporučení pro kapitolu Popis nemoci a její začátek [V] Pořadí Doporučení Klasifikace 7. Doporučujícím lékařem k fyzioterapii je urolog, gynekolog nebo urogynekolog. 8. Doporučujícím lékařem k fyzioterapii je rehabilitační lékař (na základě doporučení urologa, gynekologa nebo urogynekologa). Klasifikace doporučení nehodnocena Odkaz na literaturu III/C [30] Legislativní opatření [2, 3] Národní referenční centrum Odborná část Stránka 16 z 36

17 6 PROCES PÉČE 6.1 ANAMNÉZA A KLINICKÝ OBRAZ PŘI VZNIKU ONEMOCNĚNÍ Anamnéza Anamnéza je výchozím krokem, který vede k vymezení mnoţství faktorů, jeţ mohou mikční poruchu vyvolat, a také k popisu aktuálních symptomů. Z rizikových faktorů se uvádějí nejčastěji věk, počet porodů (s přihlédnutím na typ a průběh), menopauza anebo jiné projevy estrogendeficitního syndromu bez ohledu na věk pacientky. Dalšími riziky jsou obezita, kuřáctví, nepřiměřená fyzická zátěţ. V poslední době se za jeden z nejdůleţitějších faktorů povaţuje genetická dispozice. Cíleně pátráme po údajích jako [46]: únik moči při kašli, kýchnutí, smíchu, chůzi, náhlé nucení na močení, které nejde oddálit, časté močení v průběhu dne nebo noci, údaj o pomočení, vliv psychické zátěţe, únik moči při pohlavním styku, nošení vloţek nebo plen, příměs krve v moči, bolesti při močení, obtíţní začátek močení, slabý močový proud nebo pocit rezidua. V rámci anamnézy zjišťujeme subjektivní hodnocení dyskomfortu způsobeného močovou inkontinencí, a to I-QoL dotazníkem kvality ţivota a číselnou hodnotou desetistupňové vizuálně analogové škály (VAS). Klinický obraz Při zahájení fyzioterapie pacientka udává obvykle různě velké úniky moči při tzv. stresových manévrech. Tím je nejčastěji myšlen kašel, kýchání, smích a zvedání břemen. Dále také můţe pociťovat úniky moči při skocích, běhání, tanci a jiných větších pohybových aktivitách. Velmi často je součástí klinického obrazu také vertebroalgický syndrom. 6.2 DIAGNOSTIKA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA Diagnostika a diferenciální diagnostika stresové inkontinence spadá do oblasti lékařské diagnostiky, není zde proto v rámci předmětu tohoto klinického standardu zmíněna. 6.3 ZÁKLADNÍ LÉČBA AMBULANTNÍ PÉČE Jak jiţ bylo zmíněno výše, fyzioterapeutická péče (diagnostika i terapie) je poskytována zejména ambulantní formou; v rámci lůţkového oddělení nemocnic můţe být poskytnuta pouze za předpokladu, pokud je splněna podmínka zajištění intimity při vyšetření a terapii. I tak je další péče poskytována ambulantní formou. Konzervativní terapie stresové inkontinence Multifaktoriální etiologie inkontinence moči vyţaduje řadu léčebných opatření, ve většině případů se doplňujících. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 17 z 36

18 V rámci konzervativního přístupu v terapii inkontinence lze uplatnit následující terapeutické přístupy: Edukace edukace, behaviorální opatření, farmakoterapie, fyzioterapie, protetické kontinenční pomůcky. Pacientky s inkontinencí moče mnohem lépe spolupracují, pokud jsou dobře obeznámeny s příčinou a klinickými projevy svých obtíţí. Z tohoto důvodu je vhodné objasnit alespoň okrajově fyziologii hromadění moče v měchýři a mikci. Seznámit je stručně s anatomií svalů pánevního dna. V případě osvěty v souvislosti se stresovou inkontinencí se zaměřujeme na: predisponující onemocnění (chronická bronchitida, asthma bronchiale, diabetes mellitus), přirozené známky stárnutí (atrofie tkání, ztráta elasticity tkání, sníţení kapacity močového měchýře), vedlejší účinky některých léčiv, konstituční predisponující faktory a insuficience pojivové tkáně (obezita, hyperlordóza, striae gravidarum, varikozity, diskopatie, hernie), nevýhodné ţivotní a pracovní podmínky (abnormální nebo nedostatečná fyzická zátěţ, hyperfagie nebo naopak podvýţiva, nedostatečná tělesná a sexuální hygiena). Z výše uvedeného textu je moţno doporučit některá opatření, která se týkají ţivotosprávy, pracovního vytíţení apod. [32]. Součástí edukace je také seznámení pacientky s navrhovanou terapií (formou a její délkou) a způsobem vyšetření svalů pánevního dna. V závěru edukace je pak poţádána o vyjádření tzv. informovaného souhlasu se způsobem vyšetření a terapií v písemné podobě. Behaviorální opatření u stresové inkontinence Nejčastěji nabádáme pacientky k redukci tělesné hmotnosti. V případě nadváhy doporučujeme její sníţení, dále pak péči o pravidelnou a spíše měkčí stolici, dostatečný příjem tekutin. Pacientky by se měly vyvarovat obou extrémů stran tělesné námahy a zátěţe pánevního dna škodlivé je jak jednostranné dlouhodobé namáhání, tak i nečinnost. Ze sportovních aktivit preferujeme takové, kdy nedochází k otřesům a skokům. Vhodné jsou všestranně rozvíjející pohybové aktivity např. plavání, jízda na kole, turistika apod. Poučíme pacientky také o správném způsobu sezení a vhodných pohybových stereotypech. Doporučujeme rovněţ osvojit si kašel a kýchání s hlavou vytočenou do strany s cílem minimalizovat tlak na močový měchýř, uretrovezikální spojení a pánevní dno [31]. Farmakoterapie u stresové inkontinence Farmakoterapie stresové inkontinence se opírá o znalosti distribuce jednotlivých druhů receptorů ve svalovině močového měchýře, uretry a dna pánevního. I tak ale představuje spíše doplňkovou terapeutickou cestu. Svou efektivitou jsou jí jednoznačně nadřazeny jednak chirurgické výkony s rekonstrukcí pánevního dna, dále pak fyzioterapie. Vzhledem k predominanci alfa-adrenergních receptorů v oblasti hrdla močového měchýře a proximální uretry, uţíváme v terapii ke zvýšení uretrálního tlaku především alfa-adrenergních agonistů. Pouţitím alfa-sympatomimetik lze docílit zlepšení uzávěrové funkce oblasti vnitřního uretrálního ústí. Stimulace alfa-receptorů v oblasti trigona můţe mít za následek zvýšení uretrálního uzávěrového tlaku. Pouţití alfa-sympatomimetik je však značně limitované, úspěch lze očekávat pouze u lehkých forem inkontinence. Při zvýšeném dávkovaní se zesilují vedlejší neţádoucí účinky a můţe dojít aţ hypertenzní krizi. Velice často nelze ţenám se stresovou inkontinencí léčbu alfa-mimetiky doporučit, protoţe mají nadváhu a hypertenzi. Kontraindikaci rovněţ představuje hyperfunkce štítné ţlázy. V literatuře se popisuje také účinek betasympatolytik, který je zaloţen na potenciaci alfa-mimetického efektu. Efedrin je neselektivní alfa-, beta-adrenergní agonista s výrazným účinkem na převodní systém srdeční, vazokonstrikčním a bronchodilatačním účinkem. Lepší výsledky jsou pozorovány u mírných stupňů inkontinence. Dlouhodobé výsledky dosud nebyly seriózně hodnoceny. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 18 z 36

19 Další terapeutickou volbu představuje hormonální terapie. Estrogenové a progesteronové receptory se nachází v pochvě, uretře, močovém měchýři i ve svalech pánevního dna. Během menstruačního cyklu a v těhotenství kolísá hladina estrogenu a progesteronu, co můţe mít vliv na prevalenci inkontinence. Také byla dokázána přímá souvislost mezi atrofii urogenitálního traktu v menopauze a deficitu estrogenů. Pochva ztrácí svoji přirozenou pruţnost, atrofuje epitelová výstelka a submukóza, zuţuje se zejména v její proximální třetině. Stejným atrofickým změnám podléhá i epitel a podslizniční vazivo uretry a trigona močového měchýře. Nejvíce je těmito změnami postiţen proximální venózní plexus submukózy lokalizovaný v oblasti hrdla močového měchýře. Dále je postiţena hladká svalovina uretry, jako i příčně pruhovaná svalovina pánevního dna. Hormonální prostředí ţeny tedy ovlivňuje celou řadu kontinenčních mechanizmů a můţe se podílet na rozvoji jak stresové, tak i urgentní symptomatologie. V klinické praxi jsou vyuţívány jednak syntetické (mestranol), jednak přirozené (estradiol, estron, estriol) estrogeny. Při terapii vyuţíváme dle volby orální, transdermální, injekční nebo vaginální aplikaci. Výsledky však jsou hodnoceny velmi rozporuplně. Účinnost perorální estrogenní terapie stresové inkontinence se pohybuje mezi %, účinnost vaginální terapie kolísá mezi %. Většinou nebyla prokázána korelace mezi subjektivním zlepšením a zlepšením objektivních parametrů. [31, 32, 12] Trénink svalů pánevního dna je metodou první volby v konzervativní terapii stresové inkontinence. Hlavní výhodou je absence komplikací a neţádoucích vedlejších účinků. [24, 13, 26, 41] Fyzioterapie Kineziologické vyšetření Abychom mohli co nejlépe zhodnotit funkční stav svalů PD, mělo by vlastnímu palpačnímu vyšetřením PD předcházet základní kineziologické vyšetření nebo alespoň vyšetření pánve. Jednak statické tzn. posouzení symetrie, postavení ve frontální, sagitální a transversální rovině, tak dynamické funkční vyšetření pánve (sakroiliakální klouby, kostrč, ligamenta). Palpační vaginální vyšetření pánevního dna Poskytuje informace o funkčním stavu pánevního dna. Všeobecně je preferováno tzv. PERFECT schéma [36], které popisuje několik důleţitých parametrů: Parametry hodnocení PERFECT schématu P Performance Provedení, síla Hodnotí se schopnost kontrakce svalů pánevního dna. K popisu uţíváme čtyřstupňovou škálu (ţádná kontrakce, slabá kontrakce, normální kontrakce, silná kontrakce). E Endurance Vytrvalost R Repetitions Opakování Vyzveme pacientku k maximální volní kontrakci pánevního dna a měříme čas do zeslabení kontrakce. Čas udáváme v sekundách max. 10 sekund. Vyzveme pacientku k opakovaným maximálním kontrakcím pánevního dna v délce 3 sekundy, přičemţ zaznamenáme počet kontrakcí do únavy, respektive sníţení kvality provedení. F Fast contractions Rychlé kontrakce Vyzveme pacientku k rychle opakovaným maximálním kontrakcím pánevního dna v délce maximálně 1 sekundy, přičemţ zaznamenáme počet kontrakcí do únavy, resp. sníţení kvality provedení. E Elevation Elevace Vyzveme pacientku k maximální kontrakci pánevního dna, hodnotíme přítomnost, či nepřítomnost elevace perinea. C Cocontraction Kokontrakce Vyzveme pacientku k maximální kontrakci pánevního dna, hodnotíme přítomnost, či nepřítomnost současné kontrakce m. transversus abdominis. T Timing Časování reflexní kontrakce Vyzveme pacientku ke kašli, přičemţ palpačně hodnotíme přítomnost, či nepřítomnost současné reflexní kontrakce svalů pánevního dna. Některé výše uvedené parametry lze hodnotit současně, např. P + E + E, nebo P + E + C. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 19 z 36

20 Zjištěné parametry zapisujeme do protokolu: Vzor záznamu palpačního vaginálního vyšetření P E R F E C T Normální Ano Ano Ne Současně se lze při provádění palpačního vaginálního vyšetření orientačně přesvědčit o přítomnosti (event. stupni) sestupu pánevních orgánů, hypermobility močové trubice, při kašli lze pozorovat únik moči a tím se přesvědčit o případné přítomnosti stresové inkontinence. Mezi hlavní výhody vaginálního palpačního vyšetření patří jeho rychlost a jednoduchost, nevýhodou je především subjektivita hodnocení. Vaginální palpační vyšetření by mělo být rutinní součástí vyšetření před zahájením fyzioterapie pánevního dna. Obvykle pouţívaná perianogenitální palpace je nedostačující a velice často zavádějící. Vyšetření pánevního dna perineometrem Při vyšetření pánevního dna perineometrem lze vyšetřovat stejné parametry jako při vyšetření palpačním. Uţití perineometru zčásti redukuje subjektivitu vyšetření, coţ je jeho hlavní výhodou. Navíc lze většinu perineometrů vyuţít současně k provádění terapeutického bio-feedbacku. Dostupné jsou jak jednoduché systémy na principu tlakovém, tak i sofistikovanější přístroje hodnotící elektrickou aktivitu svalů pánevního dna (EMG). Výsledky získané palpačním vyšetřením a výsledky získané perineometrem spolu úzce korelují. Vyšetření perineometrem umoţňuje kvantifikaci vyšetření pánevního dna, nedokáţe však palpační vyšetření zcela nahradit [14, 15]. Terapie na základě kineziologického vyšetření Abychom zajistili co nejlepší podmínky pro vlastní práci svalů pánevního dna, je třeba optimalizovat stav celého pohybového aparátu. Máme na paměti zejména roli svalových zřetězení, roli pánevního dna v kontextu hlubokého stabilizačního systému, vliv případných kloubních blokách atd. Terapie zaměřená na svaly pánevního dna Asi % pacientek nedokáţe plně aktivizovat svalstvo PD, přestoţe u nich není patrný organický deficit ve smyslu atrofie svalstva nebo poruchy jeho inervace. Nejčastěji aktivují abdominální, gluteální nebo adduktorovou muskulaturu s minimální nebo nulovou aktivitou svalů PD. Pokud dokáţí selektivně aktivovat svaly pánevního dna, pak velmi často pouze jednu jeho část. Zaměřujeme se tedy nejprve na nácvik schopnosti izolované selektivní kontrakce svalů pánevního dna dle jednotlivých funkčních vrstev. Pokud to pacientka zvládne, aktivuje pánevní dno jako celek, později v koordinaci s dechem a funkčně spojenými svalovými skupinami. Cílem není prosté zvýšení síly svalů PD, ale naučit pacientky svalstvo pánevního dna vyuţívat ke kontrole kontinence moči podle principu find and use a znovu ho zapojit do pohybových stereotypů. Cílem kinezioterapie pánevního dna je tedy zlepšení jeho funkce statické i dynamické sloţky. Terapie trvá celkem 6 měsíců s celkovým počtem návštěv 10. První návštěvy jsou s frekvencí 1x týdně, další s postupně se zvyšujícím odstupem. Pacientka cvičí zejména sama v rámci autoterapie. Uvedený počet i frekvence terapií je moţné dle potřeb modifikovat. Podle zkušeností můţeme efekt terapie očekávat nejdříve za dva měsíce od jejího zahájení. Tuto skutečnost je vhodné pacientce sdělit při zahájení fyzioterapie z důvodu udrţení její motivace. Elektrostimulace a bio-feedback v terapii stresové inkontinence U pacientek, které nejsou schopny kvalitní kontrakce svalů PD, vyuţíváme elektrostimulaci vaginální elektrodou. Cílem není posilování, ale především facilitace aferentací a zlepšení percepce oblasti PD. Tím usnadňujeme moţnost onoho find podle principu find and use. Biofeedbackem rozumíme léčebnou metodu, která umoţňuje pacientce lépe regulovat své tělesné schopnosti a funkce na základě zvýšení mnoţství objektivních informací o nich. Výhodné je kombinovat elektrostimulaci s bio-feedbackem během jednoho sezení v kombinovaném programu. Pokud předpokládáme na základě vaginálního vyšetření relativně dobrou kontraktilitu svalů pánevního dna, větší prostor věnujeme v kombinovaném programu biofeedbacku. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 20 z 36

KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN

KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 34 4 KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN ODBORNÁ ČÁST ČERVEN 2011 Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 46 Obsah 1 Lexikon klinického

Více

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Co nás vedlo k otevření poradny? Nedostatečná péče o tuto problematiku v okolí Vysoký počet

Více

Přehled použitých výrazů a zkratek

Přehled použitých výrazů a zkratek Orgány vývoje klinických standardů a proces plánování Příloha 4b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN

FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 34 KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Kompletní řada pomůcek pro posílení svalů pánevního dna.

Kompletní řada pomůcek pro posílení svalů pánevního dna. Kompletní řada pomůcek pro posílení svalů pánevního dna. silná uvnitř, jistá navenek Úvod Aquafl ex Přirozené držení těla Společnost NEEN se dlouhodobě věnuje vývoji pomůcek pro posílení svalů pánevního

Více

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČR Mezinárodní konference,,sociální služby jako výzva 21.století Sociální dialog v sociálních službách 13. a 14. května 2010 Hustopeče Praktické zkušenosti

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

INKONTINENCE MOČI. Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Moravská Třebová

INKONTINENCE MOČI. Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Moravská Třebová INKONTINENCE MOČI Metodický materiál určený pro klienty Nemocnice následné péče Autor PhDr. Vít Kolář, Cert. MDT Přezkoumala Mgr. Veronika Chrobáková Rehabilitace Nemocnice následné péče 2016 Inkontinence

Více

FYZIOTERAPIE STRESOVÉ

FYZIOTERAPIE STRESOVÉ Fyzioterapie močové inkontinence žen NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 34 FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN INFORMACE PRO PACIENTY PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ vytvořila a od září 2014 připravila k realizaci šest odborných a jeden manažerský

Více

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Urologické oddělení Thomayerova nemocnice Topografie bazálních ganglií Topografie bazálních ganglií Patofyziologie

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3

C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Obsah Cíle a výstupy projektu...2 Shrnutí závěrů...3 Obsah C. Stručná souhrnná zpráva o realizaci projektu Projekt Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění IČP 29/13/NAP, č. j. 20854/2013/OZS 1 Cíle a výstupy

Více

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR

Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Ošetřovatelský proces z hlediska akreditačních standardů SAK ČR Lenka Gutová, Eva Pavelková SAK ČR Seminář MZ ČR 26.4.2007 Podpora řízení kvality v primární péči Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace

2. Konference o.s. Lékaři pro reformu. Standardizace odborné zdravotní péče v České republice. Dnešní stav v oblasti standardizace 2. Konference o.s. Lékaři pro reformu Standardizace odborné v České republice Mgr. Petr Panýr Brno, Kongresové centrum v areálu Výstaviště 25.4.2009 Dnešní stav v oblasti standardizace Existence množství

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné PŘÍLOZE 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH

Poznámka: výklad obecných pojmů a zkratek je uveden v samostatné PŘÍLOZE 4L VÝKLAD POUŽÍVANÝCH Příloha 4c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Léčba druhé linie OAB

Léčba druhé linie OAB Informace pro pacienty Čeština 35 Léčba druhé linie OAB Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů. Někdy se může stát, že medikamentózní léčba je bez efektu. V tom případě existují i jiné metody.

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Aspekty tvorby klinických doporučených postupů v oboru neurologie podle národní metodiky K. Šonka, J. Bednařík Česká neurologická společnost ČLS JEP Neurologická klinika 1. LF UK a VFN Neurologická klinika

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

ODBORNÁ ČÁST MĚSÍC ROK (LEDEN 2012) NÁZEV KS ODBORNÁ VERZE

ODBORNÁ ČÁST MĚSÍC ROK (LEDEN 2012) NÁZEV KS ODBORNÁ VERZE XX NÁZEV KS ODBORNÁ VERZE ODBORNÁ ČÁST MĚSÍC ROK (LEDEN 2012) Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním

Více

MOČOVÁ INKONTINENCE. Charakteristika a příčiny inkontinence. Typy inkontinence

MOČOVÁ INKONTINENCE. Charakteristika a příčiny inkontinence. Typy inkontinence MOČOVÁ INKONTINENCE Močová inkontinence představuje zdravotní problém spojený zejména s vyšším věkem. Tato diagnóza se však nevyhýbá ani ženám, mužům či dětem všech věkových kategoriích a negativně ovlivňuje

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií

Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Význam dechové rehabilitace u nemocných se spinální svalovou atrofií Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., odborná asistentka Katedry fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc U pacientů

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : o š e t ř o v a t e l s t v í, 4. r. D S Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

Více

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY Zákonná úprava Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách (ZSZS) upravuje poskytování SZS a s tím spojený výkon státní správy, práva a povinnosti

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

CÍLENÁ REHABILITACE U POOPERAČNÍ INKONTINENCE (PPI) Krobot A, FN et UP Olomouc 26. listopadu 2015

CÍLENÁ REHABILITACE U POOPERAČNÍ INKONTINENCE (PPI) Krobot A, FN et UP Olomouc 26. listopadu 2015 CÍLENÁ REHABILITACE U POOPERAČNÍ INKONTINENCE (PPI) Krobot A, FN et UP Olomouc 26. listopadu 2015 Vymezení termínů Co to je rehabilitace? Laiky: Vesměs zaměňováno za cvičení, tělocvik, či masáže Exaktně

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová

Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Primární, sekundární a terciární prevence dětských úrazů nezbytná triáda činnosti Centra dětské traumatologie Tomáš Pešl, Petr Havránek, Linda Jandová Klinika dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK

Více

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS

Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Možnosti využití systému Lokomat v terapii chůze u pacientů s RS Crhonková, R. 1,2, Coufalová, R. 1, Kubová, M. 2, 1 Oddělení rehabilitace, FN Olomouc 2 Ústav fyzioterapie, FZV UP v Olomouci Úvod poruchy

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA

102/2012 Sb. VYHLÁŠKA 102/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 6 3 4 8 8 2 6 4 IČZ smluvního ZZ 7 2 9 9 6 6 6 1 Číslo smlouvy 7 B 7 2 P 0 2 9 Název IČO CHIRONAX INVEST, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi

Telemedicína a asistivní technologie pro praxi Telemedicína a asistivní technologie pro praxi www.inspectlife.cz Mediinspect www.mediinspect.cz 2014 InspectLife hlavní služby a uživatelé InspectLife služby Telemonitoring glykemie InspectLife uživatelé

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům

3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR. Světový den STOP dekubitům 3. Kulatý stůl na téma: Systém prevence a léčby dekubitů v ČR Světový den STOP dekubitům Praha, 12. 11. 2015 Dekubity/proleženiny téma NEJEN pro zdravotnictví Dlouhodobým prevalenčním šetřením Národního

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Spasticita po cévní mozkové

Spasticita po cévní mozkové Spasticita po cévní mozkové příhodě Jiří Neumann, Jan Kubík Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Krajský neurologicko neurochirurgický seminář, Teplice, 26.10.201 Cévní

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 10. 11. 2014 11 Gynekologická péče - činnost oboru v Královéhradeckém kraji

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE

CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE CÍL 16: ŘÍZENÍ V ZÁJMU KVALITY PÉČE DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ŘÍZENÍ RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ OD ZDRAVOTNÍCH PROGRAMŮ AŽ PO INDIVIDUÁLNÍ PÉČI O PACIENTA NA KLINICKÉ ÚROVNI BYLO ORIENTOVÁNO NA VÝSLEDEK Přelom

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout)

Název výkonu, event. číslo: I. Tento registrační list je předložen jako: (odpovídající zaškrtnout) Registrační list zdravotního výkonu, na základě kterého je na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, která je podkladem k vydání příslušné

Více

Vyhláška 79/2013 Sb.

Vyhláška 79/2013 Sb. Vyhláška 79/2013 Sb. Machartová V. 15.5.2013 CD hotel Garni*** Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie

Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie Využití E-learningové formy výuky v oboru fyzioterapie Klinika rehabilitačního lékařství, Albertov 7, Praha 2 Autoři přednášky Mgr. Zdeněk Guřan Mgr. Renáta Muchová Fyzioterapie na 1. LF UK Praha Studijní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika

Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nově diagnostikovaný nádor vaječníků: kasuistika Nicoletta Colombo University of Milan-Bicocca European Institute of Oncology Milan, Italy Upozornění Informace uvedené v této prezentaci mohou odkazovat

Více

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Studie Crossing Borders: snaha o zefektivnění screeningu kolorektálního karcinomu

Více

Ověř. ěření spolehlivosti dat z dotazníkov itím m kappa indexu. H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava

Ověř. ěření spolehlivosti dat z dotazníkov itím m kappa indexu. H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava Ověř ěření spolehlivosti dat z dotazníkov kového šetření použit itím m kappa indexu H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava Studie realizovaná v rámci grantového projektu IGA MZ ČR č. NJ 6139-3

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 012.001 1 / 10 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Platná verze MKN-10 Pro rok 2013 2015 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více