NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN"

Transkript

1 NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 34 KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN ODBORNÁ ČÁST LEDEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním referenčním centrem. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 36

2 Obsah 1 Lexikon klinického standardu Metodické pojmy Odborné pojmy Základní informace o klinickém standardu Zařazení klinického standardu Zdůvodnění vývoje klinického standardu Způsob vývoje klinického standardu Vymezení klinického standardu Vymezení klinického stavu Vymezení procesu péče Blokové schéma procesu péče Kvalifikační a technické poţadavky na poskytovatele Kvalifikace instituce poskytovatele a jejích oddělení Technické poţadavky Personální kvalifikační poţadavky Popis nemoci a její začátek Definice nemoci Rizika, příčiny a prevence onemocnění Proces péče Anamnéza a klinický obraz při vzniku onemocnění Diagnostika a diferenciální diagnostika Základní léčba Následná péče Výstup procesu péče Výsledky Doporučení pro sběr dat za účelem vyhodnocování struktury, procesu a výsledků péče Statistické informace Epidemiologické informace a ekonomické aspekty klinického standardu Odkazy na literaturu Platné legislativní normy České republiky Odborné literární odkazy Přílohy Výskyt inkontinence v české populaci výsledky šetření Výsledky vybraných randomizovaných studií Vzor poukazu na vyšetření/ošetření FT Národní referenční centrum Odborná část Stránka 2 z 36

3 Vývojové týmy Klinický standard (KS) vyvíjel tým autorů UNIFY ČR ve spolupráci s urologem. Všichni členové týmu jsou specializováni na léčbu stresové inkontinence. Metodickou pomoc a vedení poskytli pracovníci Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity a s podporou projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č ), s pouţitím literárních pramenů a zahraničních guidelines. Autorský tým Hlavní autor Bc. Romana Holaňová UNIFY ČR Spoluautor Mgr. Petra Glassnerová UNIFY ČR Garant Bc. Romana Holaňová UNIFY ČR Oponenti Mgr. Alţběta Babková UNIFY ČR Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS JEP Interní garant MUDr. Jana Nováková Národní referenční centrum Vydání dokumentů klinického standardu KS je vydáván ve čtyřech částech a to části odborné, technické, určené pro pacienty a přehled doporučení. Všechny doposud vydané části naleznete na Prohlášení o účelu, autorských právech a podmínkách distribuce klinického standardu Dokument byl vytvářen a formulován jako soubor doporučení vycházejících z nejnovějších vědeckých poznatků a s cílem podpořit zvyšování kvality péče. V důsledku toho není vhodné jej pouţívat jako právně závazný dokument, protoţe se zabývá problematikou přirozeně variabilní s výskytem četných výjimek. Klinický standard je předmětem autorských práv dle Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Souhlas s pouţíváním a šířením souvisejících dokumentů o klinickém standardu je upraven dohodou mezi autorským týmem a Národním referenčním centrem. Klinický standard byl vytvořen s podporou projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č ). Národní referenční centrum Odborná část Stránka 3 z 36

4 1 LEXIKON KLINICKÉHO STANDARDU 1.1 METODICKÉ POJMY Zkratka Název Výklad pojmu Autor klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Autorský tým (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Autorský obor (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Doplňující chorobné stavy (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Garant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Incidence a incidence na 100 tis. obyvatel (viz kap. EPIDEMIOLOGICKÉ INFORMACE A EKONOMICKÉ ASPEKTY KLINICKÉHO STANDARDU) Zajišťuje zpracování podstatné části dokumentu KS, spolupracuje při tom s interním garantem a operátorem KS. Autorský tým je reprezentován všemi odborníky, kteří se podílejí na vývoji klinického standardu, a to bez rozdílu, zda jsou v roli hlavního autora, dalších autorů, oponentů, konzultantů, event. interního garanta NRC. Jedinou podmínkou je to, aby tito odborníci byli formálně nominováni do daných rolí odbornými společnostmi. Toto nepredikuje autorství jakýchkoliv publikací odvozených od klinického standardu (např. odbornými společnostmi); pouze NRC, pokud bude samo uveřejňovat daný KS, uvede všechny členy Autorského týmu jako AUTORY. Udává odbornost hlavního autora dle číselníku autorských odborností Seznamu výkonů. Představují další chorobné stavy, které mohou souviset s klinickým stavem, který je součástí klinického standardu a jsou zmiňovány v dokumentu klinického standardu, například jako komplikace nebo časté a významné komorbidity. Jsou popsány kódem a názvem diagnózy dle MKN 10. Garantuje aktuálnost obsahu KS (po celou dobu aţ do doby plánované aktualizace). Incidence počet nově vzniklých případů dané nemoci ve vybrané populaci za určité časové období. Incidence je obvykle dávána do poměru k velikosti exponované populace ve studovaném období, např. jako roční incidence nově hlášených zhoubných nádorů na obyvatel ČR. IG Interní garant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Lékař, případně jiný odborný zdravotnický pracovník, školený v problematice vývoje KS, zajišťuje primární kontakt s navrhovatelem a autory, plánuje a koordinuje proces vývoje individuálního KS, iniciuje změny plánu v případě jeho neplnění, koordinuje proces vývoje individuálního KS, zajišťuje některé rešerše a části dokumentu, konkrétně části týkající se ukazatelů kvality a ekonomických aspektů. Spolupracuje s autory, oponenty a konzultanty na odborné úrovni. KS NRC Klinický standard NRC Klinický doporučený postup doplněný dle metodiky NRC o měřitelná kritéria a ukazatele kvality a efektivity péče, ekonomické aspekty a stať určenou pro pacienty. Výraz je pouţíván výhradně v rámci metodik NRC. Konzultant klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Navrhovatel klinického standardu (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Obory, kterých se klinický standard týká (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Zastupuje obor s menším podílem na vývoji KS, poskytuje autorovi informace pro zpracování specifických částí dokumentu. Navrhuje téma KS, poskytuje základní strukturované informace o svém návrhu prostřednictvím Registru Národní sady standardů zdravotních sluţeb. Obory, kterých se týká především hlavní proces dokumentu, dle číselníku autorských oborů Seznamu výkonů. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 4 z 36

5 Zkratka Název Výklad pojmu Registr NSSZS Operátor klinického standardu (viz kap. ZÁKLADNÍ INFORMACE KLINICKÉHO STANDARDU) Oponent klinického standardu (viz kap. VÝVOJOVÉ TÝMY) Ostatní výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Prevence primární (viz kap. PRIMÁRNÍ PREVENCE) Prevence sekundární (viz kap. SEKUNDÁRNÍ PREVENCE) Prevence terciární (viz kap. PREVENCE RECIDIVY STAVU) Registr Národní sady standardů zdravotních sluţeb (viz kap. ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLINICKÉM STANDARDU) Spolupracující obory (viz kap. ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Technologický klinický standard NRC (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STAVU) Určující výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Vědecké ověření standardu (viz kap. VĚDECKÉ OVĚŘENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Základní určující chorobné stavy (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Základní výkony (viz kap. VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU) Odborník školený v procesu a metodice vývoje NRC, koordinuje proces vývoje především v rámci sběru základních informací o klinickém standardu s vyuţitím Registru Národní sady standardů zdravotních sluţeb a zpracovává některé části dokumentu, konkrétně vývojový diagram hlavního procesu KS. Provádí odbornou oponenturu KS, zastupuje pokud moţno jiné obory, kterých se KS také týká. Představují jiné výkony, které mívají také vztah k chorobnému stavu, někdy se pouţívají, ale méně často neţ základní výkony, nebo jsou z klinického hlediska méně významné. Tyto výkony MUSÍ být zmíněny v textu dokumentu klinického standardu. Výkony jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. Souhrn činností, které mají za cíl zabránit vzniku onemocnění. Princip spočívá v ovlivňování rizikových faktorů vedoucích ke změně incidence onemocnění. Souhrn činností, které vedou k včasnému rozpoznání (příp. i vyhledání) onemocnění, které jiţ vzniklo a jeho léčba. Cílem je detekce presymptomatických stádií onemocnění, neboť léčba zahájená v časnějším stádiu nemoci je účinnější a vede k lepší prognóze. Souhrn činností zaměřený proti vzniku komplikací jiţ diagnostikovaného a léčeného onemocnění, s cílem zabránit jeho opakování a progresi. Webová aplikace na slouţící k záznamu administrativních dat KS: registraci návrhu KS, registraci spolupracujících osob, evidenci všech stavů KS (převzetí návrhu KS od navrhovatele, rozpracované návrhy KS, schválené návrhy KS, definitivně ukončené KS). Udávají odbornosti ostatních členů autorského týmu a oponentního týmu, dle číselníku autorských odborností Seznamu výkonů. Popisuje pouze dílčí problém chorobného stavu, jeho diagnostiky nebo léčby. Představují výkony, které přímo vymezují daný klinický stav (platí především u klinických standardů typu technologický standard TS). Výkony jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. V rámci dokumentu klinického standardu se jedná o určení, které uvádí: Stávající stav jaké metody vědeckého ověřování autorský tým pouţíval, zda přebíral vědecké důkazy z jiných klinických doporučených postupů, z literatury, nebo sám realizoval vědecké práce za tímto účelem; zda existuje vazba na vědeckou průkaznost z prací prováděných za účelem zhodnocení klinického standardu. Navrhované řešení v případě, ţe se autorský tým domnívá, ţe vědecké dokazování vydaných doporučení u klinického standardu můţe být do budoucna vylepšeno, uvede zde navrhovaný způsob (např. doporučení k doplnění vědecké průkaznosti konkrétními studiemi v budoucnu, návrh grantu atd.). Představují chorobné stavy, které přímo vymezují klinický stav, který je předmětem klinického standardu. Jsou popsány kódem a názvem diagnózy dle MKN 10. Představují významné výkony nebo skupiny výkonů, které se v rámci daného klinického stavu často provádějí, ale přímo jej neurčují (nepouţívají se vţdy nebo se pouţívají i u jiných klinických stavů). Tyto výkony MUSÍ být zmíněny v textu dokumentu klinického standardu. Jsou vymezeny kódem a názvem dle Seznamu výkonů. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 5 z 36

6 1.2 ODBORNÉ POJMY Zkratka Název Výklad pojmu BMI Body Mass Index Index tělesné hmotnosti ČLS JEP Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Odborná společnost EMG Elektromyografie Metoda měření elektrické aktivity svalu a nervu, který ho řídí I-QoL Incontinence Quality of Life Questionnaire Dotazník kvality ţivota při inkontinenci IM Inkontinence moči Mimovolní únik moči ICS International Continence Society Mezinárodní společnost pro kontinenci OAB Overactive bladder Hyperaktivní močový měchýř PD Pánevní dno Struktura, ohraničující dolní okraj břišní dutiny člověka, tvořená svaly a vazivem TVT Tension-free Vaginal Tape Beznapěťová podpora při inkontinenci (operativní řešení) TOT Transobturator Tape Transobturatorní páska pro zavedení přes foramen obturatum (operativní řešení) UNIFY ČR Unie fyzioterapeutů v České republice Profesní organizace sdruţující fyzioterapeuty Vaginální myofeedback Vyuţití zpětné informace (zrakové, zvukové) o správné aktivaci svalů pánevního dna VAS Vizuálně analogová škála Číselná škála 1 10 k subjektivnímu hodnocení dyskomfortu způsobeného močovou inkontinencí Národní referenční centrum Odborná část Stránka 6 z 36

7 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O KLINICKÉM STANDARDU 2.1 ZAŘAZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU Kód a název klinického standardu Typ klinického standardu Autorský obor Spolupracující autorské obory TKUFY0034 Klinický standard fyzioterapie stresové inkontinence ţen Technologický klinický standard 902 fyzioterapeut 706 urologie 603 gynekologie a porodnictví 2.2 ZDŮVODNĚNÍ VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU Inkontinence moči patří k nejčastějším zdravotním problémům zejména ţenské populace, kterým trpí v celosvětovém měřítku stamilióny lidí. V ČR trpí dle dostupných údajů inkontinencí moče přibliţně osob, z toho ţen, stresovou inkontinencí trpí asi 20 % ţen ve věku okolo let. Dle jiných autorů inkontinencí trpí 4 8 % dospělých ţen, klinicky závaţnou stresovou inkontinencí trpí 20 % ţen ve věku okolo 45 let a s věkem prevalence stoupá, symptomy OAB trpí % dospělé evropské populace, polovina ţen po porodu trpí narušením statiky pánevního dna a u % všech rodiček toto poškození s sebou nese inkontinenci moče. Dle mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS) je konzervativní nefarmakologická terapie (fyzioterapie) terapií první volby v terapii stresové inkontinence, avšak prakticky se této problematice věnuje velmi omezený okruh fyzioterapeutů, navíc většinou vyuţívající postupy pouze skupinové péče. Informovanost o této moţnosti konzervativní terapie a jejím obsahu je v odborné i laické veřejnosti velmi nízká. 2.3 ZPŮSOB VÝVOJE KLINICKÉHO STANDARDU Klinický standard byl vyvíjen týmem autorů sloţeného z fyzioterapeutek, oponován fyzioterapeutem a urologem. Všichni členové týmu jsou specializováni na léčbu stresové inkontinence. Autorský tým vychází z vlastní dlouholeté zkušenosti, ověřené studií Efektu fyzioterapie v léčbě močové inkontinence na souboru 129 pacientek, dále pak ze systematického studia zahraničních studií (např. K. Bo [15, 24, 16, 14], J. Laycock [36, 35, 29, 41, 37]) a guidelines (např. Guidelines CSP inkontinence [42, 28]). Metodickou pomoc a vedení poskytli pracovníci Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity a s podporou projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č ). Doporučená doba účinnosti klinického standardu 2 roky. Odborným garantem klinického standardu je Bc. Romana Holaňová, která bude po dobu jeho účinnosti dohlíţet na jeho aktuálnost VĚDECKÉ OVĚŘENÍ KLINICKÉHO STANDARDU Stávající stav Tým autorů spolu provedl výběr vhodných vzorových zahraničních klinických doporučených postupů a vyuţil jejich major recommendations jako základ pro adaptaci tohoto KDP do českých podmínek a z vlastních prací, na nichţ se spolupodílela hlavní autorka (studie efektu fyzioterapie v léčbě močové inkontinence na souboru 129 pacientek [26]. Hlavním zdrojem byly zejména tyto práce: [10, 26, 28, 24, 37] Národní referenční centrum Odborná část Stránka 7 z 36

8 Navrhované řešení Vzhledem k tomu, ţe k průkazu většiny klinických doporučení uvedených v námi vypracovaném standardu se opírá o sílu doporučení zaloţenou na studiích niţších úrovní, je jistě ţádoucí vypracování studií s vyšší sílou doporučení. Vědecké dokazování vydaných doporučení však bude pravděpodobně i v budoucnu zaloţeno na závěrech mezinárodních multicentrických studií, jejich metaanalýz a následném zhodnocení panelem expertů KLASIFIKACE VYDANÝCH DOPORUČENÍ [P] Úroveň I II III Kvalita vědeckého důkazu doporučení Metaanalýza nebo systematický přehled nebo dobře postavená randomizovaná kontrolovaná studie Dobře postavená kohortová studie nebo studie případů a kontrol Popisné studie, kazuistiky, nekontrolované studie IV Expertní výroky [Podle ECCLES M., aj. North of England evidence based guidelines development project: methods of guideline development. The British Medical Journal. 1996, roč. 312, s ] Stupeň A B C Síla doporučení Zaloţen na studiích úrovně I Zaloţen minimálně na dvou nezávislých studiích úrovně II či extrapolace z úrovně I Zaloţen na studiích úrovně III nebo extrapolacích z úrovně I nebo II Nejsou dostupné odpovídající studie úrovně I či II D Expertní výroky [Podle ECCLES M., aj. North of England evidence based guidelines development project: methods of guideline development. The British Medical Journal. 1996, roč. 312, s ] Národní referenční centrum Odborná část Stránka 8 z 36

9 3 VYMEZENÍ KLINICKÉHO STANDARDU 3.1 VYMEZENÍ KLINICKÉHO STAVU Obory, kterých se klinický standard týká Hlavní obory: 902 fyzioterapeut Ostatní obory: 706 urologie, 603 gynekologie a porodnictví Oblasti péče, kterých se klinický standard týká Hlavní oblasti: léčba chronických stavů ambulantní a lůţková standardní; rehabilitace ambulantní a lůţková standardní. Skupina pacientů, kterých se klinický standard týká Pacientky s diagnózou stresové inkontinence I. II. stupně závaţnosti, typu stresové inkontinence. Vymezující klinické klasifikace Diagnózy Kód MKN 10 N 39.3 Název MKN 10 Stresová inkontinence Výkony Kód Seznamu výkonů Název ze Seznamu výkonů Léčebná tělesná výchova individuální kondiční a analytické metody Léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě Fyzikální terapie IV (elektrostimulace, myofeedback) Komplexní kineziologické vyšetření Kontrolní kineziologické vyšetření Techniky měkkých tkání Mobilizace páteře a periferních kloubů Ostatní klinické klasifikace Výkony Kód MKN 10 Název MKN Minimálně invazivní uretropexe k léčbě stressové inkontinence (přičti cystoskopii) Klíčová slova Česká: stresová inkontinence moči nedostatečná funkce (dysfunkce) svalů pánevního dna fyzioterapie elektrostimulace myofeedback aktivní cvičení Anglická: urinary stress incontinency pelvic floor muscles dysfunction physiotherapy electro stimulation myofeedback exercises Národní referenční centrum Odborná část Stránka 9 z 36

10 3.2 VYMEZENÍ PROCESU PÉČE Hlavní proces péče je ta část procesu, kterou klinický standard popisuje ve všech podrobnostech, ve kterém probíhají klíčové aktivity, které mají vliv na výsledek, ve kterém je spotřebována podstatná část zdrojů a ke kterému se vztahují významné statistiky a ukazatele. Hlavní proces, který je předmětem tohoto klinického standardu, je vymezen níţe uvedenými kritérii: Kritéria vymezující zahájení hlavního procesu Pořadí Popis kritéria 1. Diagnostikována stresová inkontinence moči stupeň I, II. 2. Ţádost odborného lékaře (viz doporučení č. 7 a 8) o zahájení konzervativní léčby fyzioterapie (viz Příloha VZOR POUKAZU NA VYŠETŘENÍ/OŠETŘENÍ FT). 3. Pacientka souhlasí s navrhovanou terapií a je ochotna spolupracovat (viz doporučení č. 9 a 10). Kritéria vymezující ukončení hlavního procesu Pořadí Popis kritéria 1. Po půl roce od zahájení terapie (viz doporučení č. 26, 27, 28, 29). 2. Při absenci inkontinence (viz doporučení č. 26, 27, 28, 29). 3. Při nespolupráci pacientky. 4. Při zhoršení zdravotního stavu na základě jiného onemocnění, úrazu, hospitalizace apod. vyţadující přerušení procesu fyzioterapie. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 10 z 36

11 3.3 BLOKOVÉ SCHÉMA PROCESU PÉČE Pacientka s diagnostikovanou stresovou inkontinencí, indikovaná k fyzioterapii Urolog, gynekolog, urogynekolog, RHB lékař Provedení kineziologického rozboru včetně vyšetření funkce svalů PD per vaginam Registrovaný fyzioterapeut * Na základě kineziologického rozboru stanovení krátkodobého a dlouhodobého RHB plánu Registrovaný fyzioterapeut * Terapie dle krátkodobého plánu (včetně myofeedbacku a nácviku volní selektivní kontrakce svalů PD) Registrovaný fyzioterapeut * Po půl roce od zahájení terapie nebo při absenci inkontinence provedení kontrolního kineziologického rozboru (včetně funkce svalů PD per vaginam) Registrovaný fyzioterapeut * Pacientka je kontinentní Terapií došlo ke snížení stupně inkontinence Pacientka je inkontinentní ve stejné míře Ukončení fyzioterapie s následnou kontrolou u odesílajícího odborného lékaře *pracující bez odborného dohledu, proškolený v problematice MI Legenda: Start/konec Akce Stav Role BUĎ A NEBO Spojnice - role Spojnice - proces Národní referenční centrum Odborná část Stránka 11 z 36

12 4 KVALIFIKAČNÍ A TECHNICKÉ POŢADAVKY NA POSKYTOVATELE 4.1 KVALIFIKACE INSTITUCE POSKYTOVATELE A JEJÍCH ODDĚLENÍ AMBULANTNÍ FORMA PÉČE Fyzioterapeutická péče (diagnostika i terapie) je poskytována zejména ambulantní formou. Jedná se o ambulantní rehabilitační oddělení nemocnic, poliklinik nebo o privátní rehabilitační ambulance. V některých případech můţe být péče poskytnuta v rámci lůţkového oddělení nemocnic, pokud je splněna podmínka zajištění intimity při vyšetření a terapii. Vzhledem k doporučené délce terapie je však vhodné následně pokračovat ambulantní formou. [4, 5, 6, 7] 4.2 TECHNICKÉ POŢADAVKY AMBULANTNÍ FORMA PÉČE Terapie se provádí v samostatné, standardně vybavené rehabilitační místnosti s nutností zajištění intimity pacientky pro vstupní fyzioterapeutické vyšetření a pro následnou terapii. Pro objektivizaci vyšetření svalů pánevního dna per vaginam a pro usnadnění terapie je vhodné pouţít vaginální myofeedback a elektrostimulaci. Součástí vybavení přístroje pro elektroterapii musí být vaginální EMG (umoţňující elektrostimulaci i myofeedback) nebo vaginální tlaková sonda (umoţňující pouze myofeedback). Je vhodné, aby byl k dispozici informovaný souhlas (viz doporučení č. 6) v písemné podobě. [8, 9] 4.3 PERSONÁLNÍ KVALIFIKAČNÍ POŢADAVKY AMBULANTNÍ FORMA PÉČE Fyzioterapeutickou péči (diagnostiku i terapii) poskytuje registrovaný fyzioterapeut, pracující bez odborného dohledu, absolvent certifikovaného kurzu pro danou problematiku. [2, 3] Národní referenční centrum Odborná část Stránka 12 z 36

13 Doporučení pro kapitolu Kvalifikační a technické poţadavky na poskytovatele Pořadí Doporučení Klasifikace 1. Terapie se provádí na ambulantním pracovišti, popřípadě na lůţkovém oddělení, je-li dostatečně zajištěna intimita prostředí. 2. Terapie se provádí v samostatné místnosti. 3. Terapii provádí registrovaný fyzioterapeut (pracující bez odborného dohledu, absolvent certifikovaného kurzu pro danou problematiku). 4. V terapii je pouţit myofeedback (per vaginam). Terapie je dlouhodobá, proto je prováděná zejména ambulantní formou. Svaly PD jsou umístěny v intimní oblasti těla, proto je při diagnostickoterapeutické péči nezbytné zajistit soukromí pacientky. Klinické doporučení doporučení UNIFY Odkaz na literaturu III/C [26] Klinické doporučení terapie stresové inkontinence je úzce specifická, proto by ji měl vést zkušený a proškolený fyzioterapeut. [10] II/B [19] III/C [30] 5. Elektrostimulace per vaginam je vhodná. III/C [30, 20, 40] 6. Pacient podepsal informovaný souhlas s fyzioterapií svalů PD, včetně souhlasu s provedením funkčního vyšetření stavu svalů pánevního dna per vaginam. Součástí informovaného souhlasu je prohlášení pacientky o absenci zánětlivého gynekologického problému nebo časného pooperačního stavu. Klasifikace doporučení nehodnocena III/C [37] Legislativní opatření [1] Národní referenční centrum Odborná část Stránka 13 z 36

14 5 POPIS NEMOCI A JEJÍ ZAČÁTEK 5.1 DEFINICE NEMOCI Dle Mezinárodní organizace pro inkontinenci (ICS) je inkontinence moči definována jako stíţnost pacienta/pacientky na jakýkoliv únik moči. ICS definovala čtyři úrovně, na kterých můţeme močovou inkontinenci popsat: 1. Symptoms symptomy. Jsou to subjektivní ukazatele poruchy nebo změny stavu vnímané pacientkou, ošetřovatelem nebo partnerem. Symptomy jsou popsané během rozhovoru s pacientkou a jsou obvykle kvalitativní. Avšak tyto symptomy neslouţí ke stanovení definitivní diagnózy. Jsou to stíţnosti na jakýkoliv mimovolní únik moči. Močová inkontinence se vyskytuje během plnící fáze a můţe být blíţe popsaná dle typu, frekvence, závaţnosti (pro posouzení stupně závaţnosti u genuinní stresové inkontinence se uţívá klasifikace dle Blaivase, hyperaktivní měchýř se kvantifikuje jen stěţí), kvality ţivota (I-QoL), opatření uţívaných k ovládnutí úniku apod. 2. Sign projev. Jsou pozorovány lékařem během dalšího vyšetření zahrnující pouţití jednoduchých prostředků k ověření symptomů a jejich kvantifikaci. 3. Urodynamic observations urodynamické měření. Je jich mnoho a nevyhnutně představují definitivní diagnostiku nemoci nebo poruchy. 4. Condition stav. Stav močové inkontinence je definovaný přítomností urodynamických měření sdruţených s charakteristickými symptomy nebo příznaky a přítomností nebo nepřítomností patologických procesů. ABRAMS, P., ARTIBANI, W. Understanding stress urinary incontinence. Ingelheim: Eli Lilly, 2004 [12]. Stresová, pravá neboli genuinní inkontinence je pak definována jako mimovolní únik moči, jestliţe intravezikální tlak převýší intrauretrální bez přítomné kontrakce detruzoru. Diagnózu stanovuje odborný lékař, který také navrhuje postup terapie [22] viz doporučení č. 6, 7. Detailní epidemiologické a statistické údaje naleznete z důvodu jejich provázanosti v kapitole STATISTICKÉ INFORMACE. 5.2 RIZIKA, PŘÍČINY A PREVENCE ONEMOCNĚNÍ RIZIKA A PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ Patofyziologie stresové inkontinence Kontinence moči je zajištěna tehdy, pokud maximální intrauretrální tlak je větší neţ tlak intravezikální. Aktivity jako cvičení, kašel, kýchnutí, zvedání břemen nebo smích vyvolávají dočasné zvýšení intraabdominálního tlaku. Za normálních okolností je toto zvýšení rovnoměrně rozloţeno na močový měchýř a jeho hrdlo (respektive proximální uretru). U pacientek se stresovou inkontinencí (při dysfunkci svalů pánevního dna) je zvýšený intraabdominální tlak přenášen také na močový měchýř, ale jiţ nedokonale, s větší intenzitou na jeho hrdlo a proximální část uretry. Ta se navíc při dysfunkci svalů pánevního dna stává hypermobilní. Následkem výše zmíněných faktorů pak intravezikální tlak převýší intrauretrální a dochází k úniku moči. Tento tlakový rozdíl se nazývá pressure transmission deficit, neboli porucha transmise tlaku. K pravé stresové inkontinenci dochází bez současného stahu svalstva stěny močového měchýře detruzoru. Novější názory popisují kombinaci dvou základních etiologických faktorů kvality sfinkteru a mobility uretry. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 14 z 36

15 Hypermobilita uretry, resp. uretrovezikálního spojení Za normálních okolností dochází při zvýšení intraabdominálního tlaku k jeho transmisi aţ na současně reflexně aktivované svalstvo pánevního dna. Pokud dojde k dysfunkci statické (podpůrné) a dynamické sloţky svalstva pánevního dna a k rozvolnění pubouretrálních vazů, stává se uretra hypermobilní. Důsledkem toho se oblast uretrovezikálního spojení při zvýšení intraabdominálního tlaku extraperitonealizuje a výsledkem je únik moči. Nedostatečnost tzv. intrinsického sfinkteru Nedostatečnost vnitřního (intrinsického) sfinkteru uretry je podmíněna zejména redukcí jeho mukózní a submukózní sloţky na základě hormonální dysbalance v periklimakteriu a má za následek sníţení uzávěrového tlaku uretry. Nedostatečnost vnitřního sfinkteru je pravděpodobná zejména u ţen, které mají únik moči i vleţe na zádech s relativně prázdným měchýřem. [12, 22, 31, 30] PREVENCE VZNIKU ONEMOCNĚNÍ [P] Hlavní faktory ovlivňující vznik inkontinence [12]: familiární výskyt, pohlaví, rasa, anatomické, svalové a neurologické abnormality, těhotenství, porod, operace v oblasti pánve, radioterapie, obezita, zácpa, infekce močového traktu, neurologická onemocnění, menopauza, léky, přidruţená onemocnění. Primární prevence V rámci primární prevence lze doporučit zdravý ţivotní styl s dostatkem pohybové aktivity, který vede k optimální váze a celkově dobré fyzické kondici. Velmi důleţitá je také absence chronického fyzického přetěţování zejména ve smyslu zvedání a nošení těţkých břemen. Nelze opomenout také roli pitného reţimu nejen ve smyslu kvantity, ale také kvality. Vhodné je omezit černý čaj, kávu a sycené nealkoholické nápoje. Sekundární prevence O sekundární prevenci bychom mohli hovořit zejména v souvislosti s časným poporodním obdobím. Její náplní se stává instruktáţ a proškolení rodičky fyzioterapeutem o způsobu vhodného cvičení, vedoucího ke zpevnění hluboké muskulatury trupu včetně svalstva pánevního dna. Stejně důleţitá je také informovanost matky o způsobu péče o dítě tak, aby byl co nejméně staticky i dynamicky přetěţován její osový aparát a pánevní dno (ergonomie). Národní referenční centrum Odborná část Stránka 15 z 36

16 Doporučení pro kapitolu Popis nemoci a její začátek [V] Pořadí Doporučení Klasifikace 7. Doporučujícím lékařem k fyzioterapii je urolog, gynekolog nebo urogynekolog. 8. Doporučujícím lékařem k fyzioterapii je rehabilitační lékař (na základě doporučení urologa, gynekologa nebo urogynekologa). Klasifikace doporučení nehodnocena Odkaz na literaturu III/C [30] Legislativní opatření [2, 3] Národní referenční centrum Odborná část Stránka 16 z 36

17 6 PROCES PÉČE 6.1 ANAMNÉZA A KLINICKÝ OBRAZ PŘI VZNIKU ONEMOCNĚNÍ Anamnéza Anamnéza je výchozím krokem, který vede k vymezení mnoţství faktorů, jeţ mohou mikční poruchu vyvolat, a také k popisu aktuálních symptomů. Z rizikových faktorů se uvádějí nejčastěji věk, počet porodů (s přihlédnutím na typ a průběh), menopauza anebo jiné projevy estrogendeficitního syndromu bez ohledu na věk pacientky. Dalšími riziky jsou obezita, kuřáctví, nepřiměřená fyzická zátěţ. V poslední době se za jeden z nejdůleţitějších faktorů povaţuje genetická dispozice. Cíleně pátráme po údajích jako [46]: únik moči při kašli, kýchnutí, smíchu, chůzi, náhlé nucení na močení, které nejde oddálit, časté močení v průběhu dne nebo noci, údaj o pomočení, vliv psychické zátěţe, únik moči při pohlavním styku, nošení vloţek nebo plen, příměs krve v moči, bolesti při močení, obtíţní začátek močení, slabý močový proud nebo pocit rezidua. V rámci anamnézy zjišťujeme subjektivní hodnocení dyskomfortu způsobeného močovou inkontinencí, a to I-QoL dotazníkem kvality ţivota a číselnou hodnotou desetistupňové vizuálně analogové škály (VAS). Klinický obraz Při zahájení fyzioterapie pacientka udává obvykle různě velké úniky moči při tzv. stresových manévrech. Tím je nejčastěji myšlen kašel, kýchání, smích a zvedání břemen. Dále také můţe pociťovat úniky moči při skocích, běhání, tanci a jiných větších pohybových aktivitách. Velmi často je součástí klinického obrazu také vertebroalgický syndrom. 6.2 DIAGNOSTIKA A DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA Diagnostika a diferenciální diagnostika stresové inkontinence spadá do oblasti lékařské diagnostiky, není zde proto v rámci předmětu tohoto klinického standardu zmíněna. 6.3 ZÁKLADNÍ LÉČBA AMBULANTNÍ PÉČE Jak jiţ bylo zmíněno výše, fyzioterapeutická péče (diagnostika i terapie) je poskytována zejména ambulantní formou; v rámci lůţkového oddělení nemocnic můţe být poskytnuta pouze za předpokladu, pokud je splněna podmínka zajištění intimity při vyšetření a terapii. I tak je další péče poskytována ambulantní formou. Konzervativní terapie stresové inkontinence Multifaktoriální etiologie inkontinence moči vyţaduje řadu léčebných opatření, ve většině případů se doplňujících. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 17 z 36

18 V rámci konzervativního přístupu v terapii inkontinence lze uplatnit následující terapeutické přístupy: Edukace edukace, behaviorální opatření, farmakoterapie, fyzioterapie, protetické kontinenční pomůcky. Pacientky s inkontinencí moče mnohem lépe spolupracují, pokud jsou dobře obeznámeny s příčinou a klinickými projevy svých obtíţí. Z tohoto důvodu je vhodné objasnit alespoň okrajově fyziologii hromadění moče v měchýři a mikci. Seznámit je stručně s anatomií svalů pánevního dna. V případě osvěty v souvislosti se stresovou inkontinencí se zaměřujeme na: predisponující onemocnění (chronická bronchitida, asthma bronchiale, diabetes mellitus), přirozené známky stárnutí (atrofie tkání, ztráta elasticity tkání, sníţení kapacity močového měchýře), vedlejší účinky některých léčiv, konstituční predisponující faktory a insuficience pojivové tkáně (obezita, hyperlordóza, striae gravidarum, varikozity, diskopatie, hernie), nevýhodné ţivotní a pracovní podmínky (abnormální nebo nedostatečná fyzická zátěţ, hyperfagie nebo naopak podvýţiva, nedostatečná tělesná a sexuální hygiena). Z výše uvedeného textu je moţno doporučit některá opatření, která se týkají ţivotosprávy, pracovního vytíţení apod. [32]. Součástí edukace je také seznámení pacientky s navrhovanou terapií (formou a její délkou) a způsobem vyšetření svalů pánevního dna. V závěru edukace je pak poţádána o vyjádření tzv. informovaného souhlasu se způsobem vyšetření a terapií v písemné podobě. Behaviorální opatření u stresové inkontinence Nejčastěji nabádáme pacientky k redukci tělesné hmotnosti. V případě nadváhy doporučujeme její sníţení, dále pak péči o pravidelnou a spíše měkčí stolici, dostatečný příjem tekutin. Pacientky by se měly vyvarovat obou extrémů stran tělesné námahy a zátěţe pánevního dna škodlivé je jak jednostranné dlouhodobé namáhání, tak i nečinnost. Ze sportovních aktivit preferujeme takové, kdy nedochází k otřesům a skokům. Vhodné jsou všestranně rozvíjející pohybové aktivity např. plavání, jízda na kole, turistika apod. Poučíme pacientky také o správném způsobu sezení a vhodných pohybových stereotypech. Doporučujeme rovněţ osvojit si kašel a kýchání s hlavou vytočenou do strany s cílem minimalizovat tlak na močový měchýř, uretrovezikální spojení a pánevní dno [31]. Farmakoterapie u stresové inkontinence Farmakoterapie stresové inkontinence se opírá o znalosti distribuce jednotlivých druhů receptorů ve svalovině močového měchýře, uretry a dna pánevního. I tak ale představuje spíše doplňkovou terapeutickou cestu. Svou efektivitou jsou jí jednoznačně nadřazeny jednak chirurgické výkony s rekonstrukcí pánevního dna, dále pak fyzioterapie. Vzhledem k predominanci alfa-adrenergních receptorů v oblasti hrdla močového měchýře a proximální uretry, uţíváme v terapii ke zvýšení uretrálního tlaku především alfa-adrenergních agonistů. Pouţitím alfa-sympatomimetik lze docílit zlepšení uzávěrové funkce oblasti vnitřního uretrálního ústí. Stimulace alfa-receptorů v oblasti trigona můţe mít za následek zvýšení uretrálního uzávěrového tlaku. Pouţití alfa-sympatomimetik je však značně limitované, úspěch lze očekávat pouze u lehkých forem inkontinence. Při zvýšeném dávkovaní se zesilují vedlejší neţádoucí účinky a můţe dojít aţ hypertenzní krizi. Velice často nelze ţenám se stresovou inkontinencí léčbu alfa-mimetiky doporučit, protoţe mají nadváhu a hypertenzi. Kontraindikaci rovněţ představuje hyperfunkce štítné ţlázy. V literatuře se popisuje také účinek betasympatolytik, který je zaloţen na potenciaci alfa-mimetického efektu. Efedrin je neselektivní alfa-, beta-adrenergní agonista s výrazným účinkem na převodní systém srdeční, vazokonstrikčním a bronchodilatačním účinkem. Lepší výsledky jsou pozorovány u mírných stupňů inkontinence. Dlouhodobé výsledky dosud nebyly seriózně hodnoceny. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 18 z 36

19 Další terapeutickou volbu představuje hormonální terapie. Estrogenové a progesteronové receptory se nachází v pochvě, uretře, močovém měchýři i ve svalech pánevního dna. Během menstruačního cyklu a v těhotenství kolísá hladina estrogenu a progesteronu, co můţe mít vliv na prevalenci inkontinence. Také byla dokázána přímá souvislost mezi atrofii urogenitálního traktu v menopauze a deficitu estrogenů. Pochva ztrácí svoji přirozenou pruţnost, atrofuje epitelová výstelka a submukóza, zuţuje se zejména v její proximální třetině. Stejným atrofickým změnám podléhá i epitel a podslizniční vazivo uretry a trigona močového měchýře. Nejvíce je těmito změnami postiţen proximální venózní plexus submukózy lokalizovaný v oblasti hrdla močového měchýře. Dále je postiţena hladká svalovina uretry, jako i příčně pruhovaná svalovina pánevního dna. Hormonální prostředí ţeny tedy ovlivňuje celou řadu kontinenčních mechanizmů a můţe se podílet na rozvoji jak stresové, tak i urgentní symptomatologie. V klinické praxi jsou vyuţívány jednak syntetické (mestranol), jednak přirozené (estradiol, estron, estriol) estrogeny. Při terapii vyuţíváme dle volby orální, transdermální, injekční nebo vaginální aplikaci. Výsledky však jsou hodnoceny velmi rozporuplně. Účinnost perorální estrogenní terapie stresové inkontinence se pohybuje mezi %, účinnost vaginální terapie kolísá mezi %. Většinou nebyla prokázána korelace mezi subjektivním zlepšením a zlepšením objektivních parametrů. [31, 32, 12] Trénink svalů pánevního dna je metodou první volby v konzervativní terapii stresové inkontinence. Hlavní výhodou je absence komplikací a neţádoucích vedlejších účinků. [24, 13, 26, 41] Fyzioterapie Kineziologické vyšetření Abychom mohli co nejlépe zhodnotit funkční stav svalů PD, mělo by vlastnímu palpačnímu vyšetřením PD předcházet základní kineziologické vyšetření nebo alespoň vyšetření pánve. Jednak statické tzn. posouzení symetrie, postavení ve frontální, sagitální a transversální rovině, tak dynamické funkční vyšetření pánve (sakroiliakální klouby, kostrč, ligamenta). Palpační vaginální vyšetření pánevního dna Poskytuje informace o funkčním stavu pánevního dna. Všeobecně je preferováno tzv. PERFECT schéma [36], které popisuje několik důleţitých parametrů: Parametry hodnocení PERFECT schématu P Performance Provedení, síla Hodnotí se schopnost kontrakce svalů pánevního dna. K popisu uţíváme čtyřstupňovou škálu (ţádná kontrakce, slabá kontrakce, normální kontrakce, silná kontrakce). E Endurance Vytrvalost R Repetitions Opakování Vyzveme pacientku k maximální volní kontrakci pánevního dna a měříme čas do zeslabení kontrakce. Čas udáváme v sekundách max. 10 sekund. Vyzveme pacientku k opakovaným maximálním kontrakcím pánevního dna v délce 3 sekundy, přičemţ zaznamenáme počet kontrakcí do únavy, respektive sníţení kvality provedení. F Fast contractions Rychlé kontrakce Vyzveme pacientku k rychle opakovaným maximálním kontrakcím pánevního dna v délce maximálně 1 sekundy, přičemţ zaznamenáme počet kontrakcí do únavy, resp. sníţení kvality provedení. E Elevation Elevace Vyzveme pacientku k maximální kontrakci pánevního dna, hodnotíme přítomnost, či nepřítomnost elevace perinea. C Cocontraction Kokontrakce Vyzveme pacientku k maximální kontrakci pánevního dna, hodnotíme přítomnost, či nepřítomnost současné kontrakce m. transversus abdominis. T Timing Časování reflexní kontrakce Vyzveme pacientku ke kašli, přičemţ palpačně hodnotíme přítomnost, či nepřítomnost současné reflexní kontrakce svalů pánevního dna. Některé výše uvedené parametry lze hodnotit současně, např. P + E + E, nebo P + E + C. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 19 z 36

20 Zjištěné parametry zapisujeme do protokolu: Vzor záznamu palpačního vaginálního vyšetření P E R F E C T Normální Ano Ano Ne Současně se lze při provádění palpačního vaginálního vyšetření orientačně přesvědčit o přítomnosti (event. stupni) sestupu pánevních orgánů, hypermobility močové trubice, při kašli lze pozorovat únik moči a tím se přesvědčit o případné přítomnosti stresové inkontinence. Mezi hlavní výhody vaginálního palpačního vyšetření patří jeho rychlost a jednoduchost, nevýhodou je především subjektivita hodnocení. Vaginální palpační vyšetření by mělo být rutinní součástí vyšetření před zahájením fyzioterapie pánevního dna. Obvykle pouţívaná perianogenitální palpace je nedostačující a velice často zavádějící. Vyšetření pánevního dna perineometrem Při vyšetření pánevního dna perineometrem lze vyšetřovat stejné parametry jako při vyšetření palpačním. Uţití perineometru zčásti redukuje subjektivitu vyšetření, coţ je jeho hlavní výhodou. Navíc lze většinu perineometrů vyuţít současně k provádění terapeutického bio-feedbacku. Dostupné jsou jak jednoduché systémy na principu tlakovém, tak i sofistikovanější přístroje hodnotící elektrickou aktivitu svalů pánevního dna (EMG). Výsledky získané palpačním vyšetřením a výsledky získané perineometrem spolu úzce korelují. Vyšetření perineometrem umoţňuje kvantifikaci vyšetření pánevního dna, nedokáţe však palpační vyšetření zcela nahradit [14, 15]. Terapie na základě kineziologického vyšetření Abychom zajistili co nejlepší podmínky pro vlastní práci svalů pánevního dna, je třeba optimalizovat stav celého pohybového aparátu. Máme na paměti zejména roli svalových zřetězení, roli pánevního dna v kontextu hlubokého stabilizačního systému, vliv případných kloubních blokách atd. Terapie zaměřená na svaly pánevního dna Asi % pacientek nedokáţe plně aktivizovat svalstvo PD, přestoţe u nich není patrný organický deficit ve smyslu atrofie svalstva nebo poruchy jeho inervace. Nejčastěji aktivují abdominální, gluteální nebo adduktorovou muskulaturu s minimální nebo nulovou aktivitou svalů PD. Pokud dokáţí selektivně aktivovat svaly pánevního dna, pak velmi často pouze jednu jeho část. Zaměřujeme se tedy nejprve na nácvik schopnosti izolované selektivní kontrakce svalů pánevního dna dle jednotlivých funkčních vrstev. Pokud to pacientka zvládne, aktivuje pánevní dno jako celek, později v koordinaci s dechem a funkčně spojenými svalovými skupinami. Cílem není prosté zvýšení síly svalů PD, ale naučit pacientky svalstvo pánevního dna vyuţívat ke kontrole kontinence moči podle principu find and use a znovu ho zapojit do pohybových stereotypů. Cílem kinezioterapie pánevního dna je tedy zlepšení jeho funkce statické i dynamické sloţky. Terapie trvá celkem 6 měsíců s celkovým počtem návštěv 10. První návštěvy jsou s frekvencí 1x týdně, další s postupně se zvyšujícím odstupem. Pacientka cvičí zejména sama v rámci autoterapie. Uvedený počet i frekvence terapií je moţné dle potřeb modifikovat. Podle zkušeností můţeme efekt terapie očekávat nejdříve za dva měsíce od jejího zahájení. Tuto skutečnost je vhodné pacientce sdělit při zahájení fyzioterapie z důvodu udrţení její motivace. Elektrostimulace a bio-feedback v terapii stresové inkontinence U pacientek, které nejsou schopny kvalitní kontrakce svalů PD, vyuţíváme elektrostimulaci vaginální elektrodou. Cílem není posilování, ale především facilitace aferentací a zlepšení percepce oblasti PD. Tím usnadňujeme moţnost onoho find podle principu find and use. Biofeedbackem rozumíme léčebnou metodu, která umoţňuje pacientce lépe regulovat své tělesné schopnosti a funkce na základě zvýšení mnoţství objektivních informací o nich. Výhodné je kombinovat elektrostimulaci s bio-feedbackem během jednoho sezení v kombinovaném programu. Pokud předpokládáme na základě vaginálního vyšetření relativně dobrou kontraktilitu svalů pánevního dna, větší prostor věnujeme v kombinovaném programu biofeedbacku. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 20 z 36

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

ODBORNÁ ČÁST MĚSÍC ROK (LEDEN 2012) NÁZEV KS ODBORNÁ VERZE

ODBORNÁ ČÁST MĚSÍC ROK (LEDEN 2012) NÁZEV KS ODBORNÁ VERZE XX NÁZEV KS ODBORNÁ VERZE ODBORNÁ ČÁST MĚSÍC ROK (LEDEN 2012) Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

URODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ

URODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ URODYNAMICKÉ VYŠETŘENÍ doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. Urologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 1 Úvod Urodynamika je nauka o transportu moče, která zahrnuje jeho morfologická,

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

INKONTINENCE MOČI Z POHLEDU FYZIOTERAPIE

INKONTINENCE MOČI Z POHLEDU FYZIOTERAPIE INKONTINENCE MOČI Z POHLEDU FYZIOTERAPIE Tematický okruh: Ošetřování klienta s poruchami uropoetického aparátu. Mezioborové přesahy a vazby: Somatologie - anatomie a fyziologie uropoetického aparátu, ošetřování

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 012.001 1 / 10 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM Platná verze MKN-10 Pro rok 2013 2015 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených

Více

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010

Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 Vedení závěrečných prací v letech 2007-2010 A. Vedoucí bakalářských prací Spokojenost pacientu se stravováním v nemocnici, MUDr. Jan Mejzlík, Úloha obvazové techniky v prevenci kompartment syndromu krku

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Inkontinence moči. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Inkontinence moči. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. a/047/153 Inkontinence moči Autor:

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Fyzioterapie v léčbě inkontinence moči u žen

Fyzioterapie v léčbě inkontinence moči u žen Přehledový článek 131 Fyzioterapie v léčbě inkontinence moči u žen Physiotherapy in treating urinary incontinence in women Jan Krhut 1,2, Romana Holaňová 3, Marcel Gärtner 4, David Míka 1,2 1 Urologické

Více

OVLÁDEJME KAŽDOU KAPKU. Průvodce problematikou inkontinence moči PRO KAŽDOU Z NÁS...

OVLÁDEJME KAŽDOU KAPKU. Průvodce problematikou inkontinence moči PRO KAŽDOU Z NÁS... OVLÁDEJME KAŽDOU KAPKU Průvodce problematikou inkontinence moči PRO KAŽDOU Z NÁS... CO JE INKONTINENCE MOČI? Inkontinenci moči můžeme všeobecně definovat jako ztrátu schopnosti vědomě udržet moč a tak

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny

Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny Příloha 2 Statistické zpracování výkazů pro zdravotní pojišťovny 1 Důvody pro použití administrativních dat v tomto projektu 1.1 Co jsou to administrativní data Data administrativní jsou data sbíraná celonárodně

Více

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB Bc. Anna Miškovská a kolektiv Úvod - lékař: vyšetření, diagnóza, předpis - fyzioterapeut: kineziologické vyšetření terapie Metoda Ludmily Mojžíšové

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

KVALITA ŽIVOTA ŽEN SE STRESOVOU MOČOVOU INKONTINENCÍ QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH STRESS URINARY INCONTINENCE

KVALITA ŽIVOTA ŽEN SE STRESOVOU MOČOVOU INKONTINENCÍ QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH STRESS URINARY INCONTINENCE roč. 2, č. 2/2011 KVALITA ŽIVOTA ŽEN SE STRESOVOU MOČOVOU INKONTINENCÍ QUALITY OF LIFE OF WOMEN WITH STRESS URINARY INCONTINENCE Yvetta Vrublová, Anna Holisová Ústav ošetřovatelství a porodní asistence,

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011 Mgr. Jiří Holub, ČR Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Konference ČZF 12. 10. 2011 Úvod Obsah sdělení NZIS základní pojetí ČR a hlavní úkoly Zdroje dat pro NZIS Formy poskytování

Více

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner

Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Program managementu diabetu v prostředí plánu Medipartner Agenda pracovní skupiny Představení a principy plánu Medipartner Management diabetu v plánu Medipartner Diskuse klíčové faktory úspěchu kvalitního

Více

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Prevence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Prevence (1) Zaměření se proti nemocem a snaha jim předcházet Opírá se o nejnovější poznatky v etiopatogenezi, výsledky epidemiologických studií Je zaměřena

Více

Projektový plán činností 2014

Projektový plán činností 2014 Projektový plán činností 2014 Správa a rozvoj DRG-základní dokument Národní referenční centrum Autor: NRC Datum: 15. března 2014 Zařazení: Interní, pro účely jednání a schválení Představenstva Popis plánovaných

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář

Analýza zdravotního stavu Vsetín - komentář Analýza zdravotního stavu - komentář Předkládaný materiál analyzuje a vyhodnocuje nejdůležitější ukazatele a charakteristiky zdravotního stavu obyvatelstva města a okresu a srovnává je s s průměry Zlínského

Více

1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka HODNOTÍCÍ STANDARD Dílčí kvalifikace DK 1 INSTRUKTOR AEROBIKU kvalifikační úroveň 3 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka a) Vyjmenovat, popsat

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA

GYMNASTIKA SVALŮ PÁNEVNÍHO DNA Komu je leták určen? 2 Tento soubor cviků svalů pánevního dna je určen ženám, které trpí nekontrolovaným únikem moči, tedy inkontinencí. Jedná se o velice nepříjemnou poruchu, která vážně narušuje jejich

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Poporodní inkontinence, těhotenství a porod a jejich vztah k ženské močové inkontinenci

Poporodní inkontinence, těhotenství a porod a jejich vztah k ženské močové inkontinenci Ve zkratce 307 Poporodní inkontinence, těhotenství a porod a jejich vztah k ženské močové inkontinenci MUDr. Atanas Ivan Belkov, doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MUDr. Marcela Pastorčáková, MUDr. Kateřina

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007. Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena: 126 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Rámcové vzdělávací programy pro specializační vzdělávání nelékařských

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 1.pol. 2011 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Určeno: Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup - ve spolupráci s firmou MSM všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám,

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák

Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Indikátory kvality v programu screeningu karcinomu děložního hrdla v ČR O. Májek, J. Dušková, A. Beková, L. Dušek, V. Dvořák Úvod Účinnost screeningové cytologie Finsko a Švédsko: organizované programy

Více

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU

Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU Podivnosti kolem (ne)hrazení testů na rakovinu prsu ZAMÍTAVÉ STANOVISKO VRCHOLNÉ LÉKAŘSKÉ INSTITUCE K PROPLÁCENÍ TESTŮ NA KARCINOM PRSU V Praze dne 28. listopadu 2014 PROHLÁŠENÍ Nadační fond proti korupci

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Léčba ženské stresové inkontinence. Postgraduální medicína, 21. 10. 2014

Léčba ženské stresové inkontinence. Postgraduální medicína, 21. 10. 2014 Léčba ženské stresové inkontinence Postgraduální medicína, 21. 10. 2014 Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph. D. Souhrn Stresová inkontinence moči je definovaná jako únik moči při zvýšení intraabdominálního tlaku.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NÁVYKOVÉ NEMOCI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru návykové nemoci je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

Ověř. ěření spolehlivosti dat z dotazníkov itím m kappa indexu. H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava

Ověř. ěření spolehlivosti dat z dotazníkov itím m kappa indexu. H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava Ověř ěření spolehlivosti dat z dotazníkov kového šetření použit itím m kappa indexu H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava Studie realizovaná v rámci grantového projektu IGA MZ ČR č. NJ 6139-3

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu a jeho vliv na fyzické i mentální schopnosti člověka je znám od počátků

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více