Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave"

Transkript

1 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FAKULTA OŠETROVATEĜSTVA A ZDRAVOTNICKÝCH ODBORNÝCH ŠTUDIÍ Študijný program: FYZIOTERAPIA Študijný odbor: Fyzioterapia ŢIVOTNÍ STYL A VERTEBROGENNÍ ONEMOCNĚNÍ BAKALÁRSKA PRÁCA Vedoucí práce: MUDr. Ladislava Kremrová autor: Anna Kurečková

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením konzultantky MUDr. Ladislavy Kremrové a s pouţitím materiálů uvedených v seznamu literatury. V Bratislavě dne 15. února 2011

3 ABSTRAKT KUREČKOVÁ, Anna: Ţivotný štýl a vertebrogénne ochorenia.[bakalárska práca]/anna Kurečková - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, MUDr. Ladislava Kremrová: Fyzioterapie LHI s.r.o., Herčíkova 23 Brno, Téma bakalárskej práce je ŢIVOTNÝ ŠTÝL A VERTEBROGÉNNE OCHORENIA. Práca prezentuje chronické bolesti chrbta rôznej etiológie a moţnosti sekundárnej prevencie. V teoretickej časti je popísaná etiológia a patogenéza vzniku vertebrogénneho ochorenia, vyšetrenie pacienta a liečba. Praktická časť je písaná formou kazuistík.objektom skúmania boli pacienti s diagnózami - stav po déze L5/S1 pre hypopláziu intervertebrálneho kĺbu L5 a spondylolistézu, intermitentné dorzalgie s dysbalanciou osového svalstva, stav po stabilizácii L5/S1 pre spondylolistézu, zlomenina kostrče s rozvojom coccygodynie. U všetkých týchto pacientov viedli nevhodné pracovné polohy v kombinácii s hypokinézou k rozvoju svalovej dysbalancie a následne k bolestiam chrbta. Podarilo sa preukázať úzku súvislosť medzi ţivotným štýlom a vertebrogénnym ochorením. Kľúčové slová: Bolesti chrbta. Správne drţanie tela. Pohybový stereotyp. Liečba. Sekundárna prevencia.

4 ABSTRAKT KUREČKOVÁ, Anna:Ţivotní styl a vertebrogenní onemocnění.[bakalárska práca]/anna Kurečková Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií; MUDr. Ladislava Kremrová:Fyzioterapie LHI s.r.o., Herčíkova 23 Brno, Téma bakalářské práce je ŢIVOTNÍ STYL A VERTEBROGENNÍ ONEMOCNĚNÍ. Práce prezentuje chronické bolesti zad různé etiologie a moţnosti sekundární prevence. V teoretické části je popsána etiologie a patogeneze vzniku vertebrogenního onemocnění, vyšetření pacienta a léčba. Praktická část je psána formou kazuistik. Objektem zkoumání byli pacienti s diagnózami-stav po deze L5/S1pro hypoplazii intervertebrálního kloubu L5a spondylolistézu, intermitentní dorsalgie s dysbalancí osového svalstva, stav po stabilizaci L5/S1 pro spondylolistézu, zlomenina kostrče s rozvojem coccygodynie. U všech těchto pacientů vedly nevhodné pracovní polohy v kombinaci s hypokinesou k rozvoji svalové dysbalance a následně k bolestem zad. Podařilo se prokázat úzkou souvislost mezi ţivotním stylem a vertebrogenním onemocněním. Klíčová slova: Bolesti zad. Správné drţení těla. Pohybový stereotyp. Léčba. Sekundární prevence.

5 ABSTRACT KUREČKOVÁ, Anna:Lifestyle and degenerative diseases vertebrogenous diseases [Bc. Thesis]/Anna Kurečková Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave. Fakulta ošetrovateĺstva a zdravotníckych odborných štúdií; MUDr. Ladislava Kremrová: Fyzioterapie LHI s.r.o., Herčíkova 23 Brno, The theme of this thesis is LIFESTYLE AND DEGENERATIVE DISEASES VERTEBROGENOUS DISEASES. This work presents a chronic back pain of different etiology and secondary prevention possibility. The theoretical part describes the aetiology and pathogenesis of the vertebrogenous disease, patient examination and treatment. The practical part is written in the form of case studies. The object of study, patients with a diagnosis - the condition of hypoplasia stabilization L5/S1 intervertebral joint L5a spondylolisthesis, with intermittent dorsalgie imbalance of axial muscles, stabilize the situation after the L5/S1 spondylolisthesis, fracture of the coccyx with the development coccygodynie. In all these patients inadequate working position resulted in combination with hypokinesis to the development of muscle imbalance and then in back pain. We proved close relationship between lifestyle and vertebrogenic disease. Key words: back pain. Proper posture. Movement patterns. Treatment. Secondary prevention..

6 OBSAH Abstrakt ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST Definice onemocnění Etiopatogeneze, příčiny vertebrogenního onemocnění Páteř jako celek Statika páteře a drţení těla Svalová dysbalance Pohybový stereotyp Patofyziologie vzniku vertebrogenního onemocnění Vertebrogenní onemocnění Diagnostické postupy Léčba vertebrogenních onemocnění Prognosa Prevence Návrh plánu ucelené rehabilitace PRAKTICKÁ ČÁST Cíl práce Metodika práce Kazuistika č Kazuistika č Kazuistika č Kazuistika č

7 3.7. Výsledky práce Diskuse RESUME ZÁVĚR BIBLIOGRAFIE Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č

8 1. ÚVOD Vertebrogenní onemocnění je jedna z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti. Ataku významných bolestí zad proţije za ţivot 60-90%populace. Faktorů ovlivňující jejich vznik je mnoho. Významnou roli má ţivotní styl. V dnešní době se zvyšuje podíl sezení s nedostatkem pohybu. Výsledkem je obezita, chabý svalový korzet, špatné pohybové stereotypy. Postupně dochází k rozvoji svalové dysbalance a vzniku funkčních poruch. Dlouhodobé přetěţování pak vede ke vzniku strukturálních změn na páteři. Významnou roli mají i úrazy páteře, onemocnění vnitřních orgánů, stres, jednostranné sporty. V diagnostice bolestí je zaveden systém varovných příznaků tzv. červené praporkyupozorňují na zvýšené riziko výskytu závaţného onemocnění páteře nedegenerativní povahy (primární nádor, chronické záněty vnitřních orgánů, operace páteře, sfinkterové poruchy). Ţluté praporky zahrnují psychosociální faktory (pracovní polohy v zaměstnání, afektivitu, ekonomické otázky). Dalšími velmi důleţitými diagnostickými postupy jsou anamnéza a pomocné vyšetřovací metody (RTG, CT, NMR). Na jejich základě je zvolen léčebný postup (konzervativní, operativní). Neopomenutelnou úlohu má sekundární prevence. Touto bakalářskou prací jsme se snaţily poukázat na jeden z největších sociálních, ekonomických a medicínských problémů dnešní doby. Vertebrogenní onemocnění patří mezi civilizační onemocnění. Snaţily jsme se ověřit vliv zaměstnání, hypokinesy a svalové dysbalance na vzniku bolestí zad. Práci jsme zakončily návrhem sekundární prevence u sledovaných pacientů s chronickými bolestmi zad. Myslíme si, ţe tato oblast je stále více aktuální pro narůstající počet nemocných a nedostatek informací v oblasti sekundární prevence

9 2. TEORETICKÁ ČÁST 2.1. Definice onemocnění Vertebrogenní onemocnění je souhrnný název pro řadu klinických obrazů charakteristických bolestmi, vegetativními změnami a poruchami hybnosti. Porucha páteře hraje při jejich vzniku rozhodující nebo jedinou příčinu. Změny na páteři jsou nejprve funkční, později i morfologické. (Janda, a další, 1975) Rozlišujeme vertebrogenní onemocnění v uţším slova smyslu, které je vyvoláno funkčními nebo degenerativními změnami meziobratlových kloubů, meziobratlových destiček, periostu obratlů, vazů a svalů. Vertebrogenní onemocnění sekundární je vyvoláno lézí, jako je nádor, kostní onemocnění, záněty páteře. (Janda, a další, 1975) 2.2. Etiopatogeneze, příčiny vertebrogenního onemocnění Vertebrogenní onemocnění primární je velmi častou příčinou pracovní neschopnosti a omezení aktivity u lidí do 45 let věku. Na jeho vzniku se podílejí anatomické, patofyziologické a psychosociální faktory. Ataku klinicky významných bolestí v zádech zaţije během ţivota % populace. Dlouhodobá porucha funkce s chronickým přetěţováním vede ke vzniku morfologických změn na páteři. Nejčastější jsou potíţe v bederní oblasti, následuje oblast krční a hrudní v poměru přibliţně 4:2:1. (Bednařík, a další, 2002) Bolest zad má mnoho rozmanitých příčin. Patří mezi ně: A přetíţení svalů, vazů (při těţké manuální práci, při vadném drţení těla, špatných pohybových stereotypech), B. obezita, C. blokáda meziobratlových kloubů (po prudkém nekoordinovaném pohybu, při výhřezu ploténky), D. degenerativní onemocnění páteře (spondylosa, spondylartrosa, chondrosa meziobratlové ploténky, osteochondrosa), E. trauma páteře, F. záněty páteře, G.osteoporosa (postmenopausální, z inaktivity), H. stres, CH. prochlazení, I. vrozené vady (různý počet obratlů, spina bifla), J. nemoci vnitřních orgánů (projevují se reflexně blokádou určitého páteřního segmentu) (Mlčoch, 2009) - 9 -

10 2.3. Páteř jako celek Funkce páteře Lidská páteř plní několik funkcí: 1. Podpůrná (udrţuje tělo vzpřímené poloze), 2. Ochrana nervových struktur, 3. Zajišťuje pohyb v ose těla, 4. Podílí se na udrţení rovnováhy (Sýkora, a další, 2006) Zakřivení páteře Lidská páteř je v předozadním pohledu rovná. V bočném pohledu je 2x esovitě zakřivená (krční a bederní lordosa, hrudní a kříţová kyfosa). Zakřivení páteře se vyvíjí po narození. Definitivního tvaru nabývá páteř po ukončení růstu. (Sýkora, et al., 2006) Pohybový segment Pohybový segment je základní funkční jednotka páteře. Je tvořen sousedními polovinami obratlových těl, párem meziobratlových kloubů, meziobratlovou destičkou, fixačním vazivem a svaly. (Dylevský, 1994) Pohyblivost páteře Páteř je vzhledem ke stavbě a uspořádanosti velmi pohyblivá, ale musí být i dostatečně pevná. Pohyblivost páteře se liší v jednotlivých úsecích. Je i velká individuální rozdílnost v pohyblivosti páteře. Rozsah pohybu závisí na výšce a velikosti meziobratlové ploténky, sklonu kloubních plošek, vazech, kloubních pouzdrech, svalech. Pohyby páteře: anteflexe, retroflexe, lateroflexe, rotace, pérovací pohyby. (Rychlíková, 2008) Pánev a SI skloubení SI kloub je spojení mezi k. kříţovou a k. kyčelní. Kloubní plochy jsou nepravidelné. SI kloub je zesílen vazy (lig. sacrospinale, lig. sacrotuberale, ligg. iliolumbalia). Pohyby v kříţokyčelním kloubu jsou: 1. Kývavý pohyb děje se pasivně kolem horizontální osy v čelní rovině 2. Nutační pohyb jde o pohyb obou kostí pánevních a k. kříţové vůči sobě navzájem při chůzi nebo stoji na jedné dolní končetině. (Tichý, 2006) Pohyby v SI kloubu jsou malého rozsahu. Přiměřená pohyblivost má velký vliv na postavení pánve a tím i na celkové drţení těla, rozvoj svalové dysbalance a funkční

11 poruchy páteře. (Rychlíková, 2008) V příloze č. 1 uvádíme anatomii páteře a v příloze č. 2 popis jednotlivých úseků páteře 2.4. Statika páteře a držení těla Vzpřímené drţení těla je ovlivněno řadou faktorů. Je zajištěno pasivním napětím meziobratlových plotének, vazů kloubních pouzder. Aktivním klidovým napětím svalové tkáně, správným postavením kostěných částí (pánev, dolní končetiny). Do statiky páteře se také promítají poruchy v oblasti hlavových kloubů, jednostranné plochonoţí. Porucha statiky znamená, ţe páteř není optimálně namáhána a zatěţována. V páteři a v tkáních kolem ní vznikají jiné silové poměry. Snadno pak dojde k přetíţení a ke vzniku poruchy. Drţení těla je odrazem tělesného u duševního zdraví. Kaţdý jedinec má své charakteristické drţení těla v klidu a při pohybu. Ideální drţení těla je stoj, při kterém jsou chodidla rovně u sebe, kolena jsou napřímena, podsazená pánev, lopatky jsou přiloţeny k hrudníku, ruce volně podél těla, hlava je drţena vzpřímeně. Olovnice spuštěná ze záhlaví probíhá podél páteře, prochází intergluteální rýhou a středem mezi koleny a patami. (Rychlíková, 2008) V příloze č. 3 uvádíme jednotlivé typy drţení těla Svalová dysbalance Kosterní svaly a jejich svalová vlákna mají speciální uspořádání a stavbu, která umoţňuje jejich optimální funkci. Rozlišujeme svaly posturální, fázické. 1. Posturální svaly jsou vývojově starší, jsou méně unavitelné. Mají tendenci ke zkracování (mm. erectores trunci v krční a bederní oblasti, horní část m. trapezius,m. sternocleidomastoideus, m. levator scapulae, mm. pectorales, m. quadratus lumborum, m. iliopsoas, m. rectus femoris, adduktory stehna, hamstringy, m. triceps surae) 2. Fázické svaly jsou vývojově mladší, snáze se unaví, mají horší regenerační schopnosti a snadno slábnou (flexory šíje, mm. rhomboidei, střední a dolní část m. trapezius, břišní svaly, gluteální svaly, vasty quadricepsu, svaly přední a boční strany bérce). Vzájemný vztah obou systémů musí být vyváţený. Nerovnováha mezi nimi vede k poruchám. Dolní zkříţený syndrom je svalová dysbalance v oblasti pánve

12 Nalézáme při ní zkrácené flexory kyčle, mm. erectores trunci (v bederní oblasti). Gluteální a břišní svaly ochabují. Horní zkříţený syndrom je svalová dysbalance v oblasti horní poloviny těla. Zkrácení nalézáme v horní části m. trapezius, m. levator scapulae, m. sternocleidomastoideus, m. pectoralis maior. Oslabené jsou hluboké flexory šíje, dolní fixátory lopatek. (Rychlíková, 2008) 2.6. Pohybový stereotyp Pohyb je komplikovaný děj, který je zajišťován řadou reflexních mechanismů. Vzniklý pohyb je výsledkem souhry svalových skupin. Opakováním pohybů se vypracují podmíněné spoje (stereotypy), které umoţňují pohyb provádět ekonomičtěji, rychleji a s menší únavou. Velmi důleţitý je způsob, jakým byly stereotypy vybudovány. Často zjišťujeme aktivaci svalů, které k vykonávanému pohybu nemají ţádný vztah nebo mají funkci opačnou. Následkem je pak přetíţení svalů, vazů, kloubů. (Rychlíková, 2008) 2.7. Patofyziologie vzniku vertebrogenního onemocnění Faktorů ovlivňujících vznik vertebrogenních onemocnění je mnoho. Určitý vliv má dědičnost (laxicita vazivového aparátu), pohybové stereotypy a ţivotní styl. Problematika vertebrogenních onemocnění patří mezi civilizační choroby. V dnešní době se zvyšuje podíl sezení (v autě, v práci, při studiu) a ubývá tělesného pohybu. Výsledkem je obezita, chabý svalový korzet, špatně prováděné pohybové stereotypy. Postupně dochází k přetěţování páteře, svalových úponů, vazů, kloubních struktur, rozvoji svalové dysbalance a tím k vývoji funkčních poruch páteře (jsou vratné). Dlouhodobé přetěţování vede k rozvoji strukturálních změn (nevratné). Významnou roli mají úrazy páteře, onemocnění vnitřního orgánu, stres. Psychika velmi úzce souvisí s drţením těla (trup podléhá flekčnímu drţení). Nevhodné mohou být i některé sporty (jednostranné přetěţování). (Káš, et al., 1995) 2.8. Vertebrogenní onemocnění Obecná charakteristika A. chronicko-intermitentní průběh, B. systémový charakter, C. závislost na zatíţení a pohybu, D. trauma v anamnéze, E. záchvatovitost, F. asymetričnost, G. závislost na vegetativním nervovém systému. (Kolářová, 2003)

13 Vertebrogenní onemocnění podle klinické manifestace Segmentové syndromy (funkční vertebrogenní poruchy) se projevují poruchou funkce páteře v postiţeném segmentu nebo navíc rozsáhlejšími reverzibilními změnami postavení páteře (prohloubená nebo vyrovnaná lordosa, kyfosa). Dochází k rozvoji reflexních změn v pojivové tkáni, spazmů paravertebrálního svalstva, myogelos. Pseudoradikulární syndromy se projevují bolestí v kořenové zóně (přesně ji nesleduje): Nejsou přítomny poruchy čití a reflexů, svalové atrofie, paresy. Radikulární syndromy se projevují bolestí v kořenové zóně, poruchami čití, paresami, hyporeflexií RŠO, rozvojem svalové atrofie. (Adamová, 2007) V příloze č. 4 uvádíme popisy výše uvedených syndromů v jednotlivých úsecích páteře Vertebrogenní onemocnění z hlediska délky onemocnění Akutní- trvají méně neţ 3 měsíce, chronické-trvají déle neţ 3 měsíce. Akutní bolesti páteře mají dobrou prognosu, většinou dochází k uzdravení. Asi u 20-30% pacientů dochází k rozvinutí chronické bolesti. (Adamová, 2007) 2.9. Diagnostické postupy Do diagnostiky vertebrogenních onemocnění byl zaveden systém varovných příznaků tzv. červené praporky (z anglické literatury red flags ). Obsahuje soubor příznaků, které mají upozornit na zvýšené riziko výskytu závaţného onemocnění páteře nedegenerativní povahy. Mezi varovné příznaky patří: věk nad 50 let nebo pod 20 let, existence primárního nádoru, chronický zánět (ledviny, plíce, kůţe-infekce), diabetes mellitus, dlouhodobá léčba kortikosteroidy, imunosuprese, intravenózní aplikace drog, operace páteře, úbytek váhy, nevysvětlitelné teploty, intenzivní bolesti trvající déle neţ měsíc bez úlevy, klidové, zejména noční bolesti, sfinkterové poruchy. Termín ţluté praporky zahrnuje psychosociální rizikové faktory (zaměstnání, chování, afektivita, ekonomické otázky), které vedou k přechodu bolestí zad do chronického stavu a k invalidizaci pacienta. (Adamová, 2007) Anamnéza U vertebrogenních onemocnění je anamnéza velmi důleţitá. Získané informace od pacienta by měly být vyčerpávající. V rodinné anamnéze pátráme po výskytu daných obtíţí u jiného rodinného příslušníka, po vývojových odchylkách. V osobní anamnéze

14 zjišťujeme onemocnění, které pacient prodělal (hlavně chronická), onemocnění kloubů, úrazy, operace, někdy i pohybový vývoj od dětství. U ţen je důleţitá gynekologická anamnéza (údaje o menses, průběhu porodu, klimakteriu). Důleţitá je i pracovní anamnéza (profese, zaujímané polohy při práci), sportovní anamnéza, psychická zatíţenost, operace a úrazy, opakovaný výskyt pracovní neschopnosti. Informace o nynějším onemocnění zahrnují údaje o vzniku onemocnění (akutní, chronické), subjektivních projevech. U bolesti zjišťujeme její charakteristiku (ostrá, tupá, bodavá, pálivá), lokalizaci, průběh, intenzitu, trvání, závislost na pohybech, denní době, na počasí, provokaci (kašel, tlak na stolici), úlevovou polohu, bolest v jiných úsecích páteře. Zjišťujeme poruchy močení, stolice. (Káš, et al., 1995) Objektivní vyšetření Při objektivním vyšetření zjišťujeme odchylky od normálního stavu. Jiţ při vstupu pacienta do ordinace si všímáme jeho chůze, drţení těla. Při samotném vyšetření je pacient vysvlečený do spodního prádla, bosý, relaxovaný. Při vyšetření dodrţujeme postup: aspekce stoje a konfigurace končetin, aktivní pohyby, pasivní pohyby včetně vyšetření kloubní vůle, reflexní změny, vyšetření hlavních svalů nebo skupin, neurologické vyšetření, vyšetření pohybových stereotypů. (Rychlíková, 2008) Vyšetření stoje Nejprve posuzujeme přirozené drţení těla nemocného. Poté pokračujeme podrobnějším vyšetřením stoje. Nemocného sledujeme zepředu, zezadu, zboku. Postupujeme od plosek nohou směrem kraniálním. Všímáme si postavení pat, podélné a příčné klenby, valgozity palce, napětí Achillovy šlachy, konfigurace lýtkových svalů a stehenních svalů, symetrie podkolenních jamek. Hodnotíme osové postavení kolenních kloubů (valgózní, varózní, genua recurvata). Sledujeme postavení pánve (sklon, rotace, vybočení, zešikmení), symetrii hýţďových svalů (na straně hypotonu je gluteální rýha níţe), zádových, břišních, prsních, thorakobrachiální trojúhelníky. Dále sledujeme průběh jednotlivých úseků páteře (zvětšení, oploštění, přítomnost skoliózy), postavení a výše lopatek, postavení ramenních kloubů (knoflíkovité, gotické), drţení hlavy. U horních končetin sledujeme drţení, konfiguraci, trofiku. Zboku sledujeme zakřivení páteře a drţení těla. Vyšetření statiky páteře doplňujeme vyšetřením stoje na dvou vahách. Vyšetření pouţíváme při funkčních poruchách páteře, kdy nacházíme rozdíly v zatěţování. (Rychlíková, 2008)

15 Vyšetření pánve Postavení pánve významně ovlivňuje statiku páteře a její průběh. Při palpačním vyšetření sledujeme symetrii výše hřebenů kostí kyčelních, symetrii postavení předních a zadních horních spin. Dle nálezu usuzujeme moţné odchylky v postavení pánve: anteverze pánve, retroverze pánve, laterální posun pánve, šikmá pánev, rotace a torze pánve. Dále vyšetřujeme spine sign a fenomén předbíhání, které nám ozřejmí přítomnost SI posunu nebo SI blokády. (Rychlíková, 2008) Vyšetření chůze Při vyšetření chůze sledujeme: souhyb trupu, pánve a horních končetin, antalgickou chůzi při vyzařování bolesti do dolních končetin, při kořenových syndromech schopnost chodit po špičkách a po patách, pouţívání pomůcek-berle, ortéza, jistotu při chůzi. (Rychlíková, 2008) Vyšetření aktivních pohybů Vyšetřujeme rozsah pohyblivosti celé páteře (hypermobilitu, bolestivost). Pacient aktivně provádí předklon, záklon, úklon celé páteře. Pohyb je prováděn od hlavy a pokračuje aţ do lumbální oblasti páteře. (Rychlíková, 2008) Dynamiku jednotlivých úseků páteře hodnotíme těmito zkouškami: Čepojův příznak- hodnotí rozvíjení krční páteře při předklonu Zkouška předklonu hlavy- hodnotí vzdálenost brada-sternum Forestierova fleche- hodnotí vzdálenost záhlaví od podloţky Ottův inklinační příznak- hodnotí rozvíjení Th páteře do předklonu Ottův reklinační příznak- hodnotí rozvíjení Th páteře do záklonu Stiborův příznak- hodnotí hybnost Th a L páteře při předklonu Schoberův příznak- hodnotí rozvíjení L páteře při předklonu Thomayerův příznak- hodnotí rozvíjení všech úseků páteře při předklonu Zkouška lateroflexe- hodnotí pohyblivost L a dolní Th páteře při úklonu (Haladová, et al., 2003) Vyšetření pasivních pohybů

16 Vyšetření těchto pohybů provádíme s vyloučením svalové sloţky. Zjišťujeme pasivní funkční pohyby ve smyslu omezení hybnosti nebo hypermobility. Dále zjišťujeme kloubní vůli. Její přítomnost je pro normální funkci kloubu nezbytná. (Dobeš, et al., 1997) Vyšetření reflexních změn Reflexní změny vyšetřujeme palpací kůţe, podkoţí, svalstva, periostu. Zjišťujeme pohyblivost tkání proti sobě a eventuální přítomnost bariéry mezi jednotlivými vrstvami. Palpací kůţe zjišťujeme její teplotu a hladkost, pocení a napětí, přítomnost HAZ. V podkoţí vyšetřujeme přítomnost bariér pomocí Kiblerovy řasy, u fascií posuzujeme posunlivost kůţe a podkoţí proti svalu, hlubokých tkání proti sobě, svalstva proti kosti. U svalů zjišťujeme přítomnost Tps a TEPs kolmým tlakem na průběh svalových vláken nebo klešťovým hmatem. Přítomnost Tps můţeme zjistit i na okostici, na kloubních pouzdrech, při úponu svalů. (Dobeš, et al., 1997) Vyšetření oslabených a zkrácených svalů Rozebráno ve výše uvedené kapitole o svalové dysbalanci. Vyšetření pohybových stereotypů Pomocí tohoto vyšetření zjišťujeme kvalitu pohybových stereotypů, aktivaci a koordinaci svalů účastnících se daného pohybu. Vyšetřujeme extenzi kyčelního kloubu, abdukci kyčelního kloubu, flexi trupu, abdukci ramenního kloubu, flexi šíje, zkouška kliku. (Haladová, et al., 2003) Neurologické vyšetření Vyšetření provádíme u radikulárních syndromů. Zjišťujeme povrchové čití, napínací manévry, RŠO končetin. (Haladová, et al., 2003) Pomocné vyšetřovací metody V diagnostice vertebrogenních onemocnění se uţívají zobrazovací metody (RTG, CT, NMR, PMG), elektrofyziologické metody (EMG, evokované potenciály- zejména motorické MEP), laboratorní vyšetření vč. vyšetření likvoru. Volba metody je závislá na anamnéze a klin. nálezu nemocného. (Mečíř, 2006)

17 2.10. Léčba vertebrogenních onemocnění Při léčbě vertebrogenních poruch vycházíme z podrobné anamnézy a objektivního vyšetření. Pro dlouhodobý efekt léčby je nutné průběţné hodnocení nálezu a přizpůsobení terapie. Léčebné prostředky: specifické léčebné metody (mobilizace, manipulace, automobilizace, trakční léčba), LTV, reflexní léčba (masáţe, fyzikální léčba, obstřiky), farmakoterapie, korekční pomůcky, lázně, chirurgická léčba, prevence. (Rychlíková, 2008) Konzervativní léčba V akutním stadiu je pacient ponechán v klidu v úlevové poloze v domácí péči, váţnější stavy vyţadují hospitalizaci. Pacientovi jsou podávány léky k odstranění bolesti, potlačení zánětu, uvolnění svalových spazmů a reflexních změn (kyselina acetylsalicylová, nesteroidní antirevmatika, analgetika, centrální myorelaxancia). Antidepresiva se podávají k ovlivnění zvýšené dráţdivosti vegetativního systému vyvolané akutní bolestí. Dále jsou aplikovány obstřiky s lokálními anestetiky bolestivých bodů, svalů, intraartikulární, kořenové obstřiky a šetrné masáţe k uvolnění svalového napětí. K uvolnění kloubních blokád se pouţívají trakce nejlépe ruční, mobilizace. (Rychlíková, 2008). Z fyzikální léčby pacientovi ulevují lokální aplikace tepla-solux, Träbertův proud, DD proudy, magnetoterapie. (Poděbradský, et al., 1998) Po ustoupení největších bolestí začíná pacient aktivně cvičit dechová cvičení, izometrické kontrakce jednotlivých svalových skupin, protaţení jednotlivých svalových skupin na podkladě PIR. (Hromádková, et al., 1999) V subakutním a chronickém stadiu se teprve moţné provést objektivní vyšetření. Na základě jeho výsledku učíme pacienta cviky na aktivaci svalového korzetu, správné drţení těla, pohybové stereotypy. Zásady při cvičení: cvičit pomalu, cviky provádět pozvolným plynulým zapojováním svalů, cvičit do snesitelného tahu, tlaku, napětí (cviky nesmí vyvolat bolest), přesně dodrţovat polohu při jednotlivých cvicích. Cviky pouţívané při léčbě vertebrogenních poruch můţeme rozdělit do tří skupin: A. cviky zaměřené na zvětšení pohyblivosti páteře, kořenových kloubů a protaţení zkrácených svalů, spinální cviky, B. cviky posilující utlumené a slabé svaly trupu a končetin, C. cviky zaměřené na nácvik správných pohybových stereotypů. (Hromádková, et al., 1999) Speciální metodiky pouţívané při léčbě vertebrogenního onemocnění: měkké techniky a mobilizace, senzomotorická stimulace, cvičení na míči, Brügger koncept, metoda Ludmily Mojţíšové,

18 metoda McKenzie, škola zad a další. Z fyzikální terapie jsou pacientům aplikovány: UZ, interferenční proudy, Träbertův proud, vysokofrekvenční proudy, magnetoterapie, hydroterapie (celotělová vířivka, přísadové koupele, podvodní masáţ). Z farmak jsou podávány NSA, analgetika, antiflogistika. (Kolářová, 2003) U chronicky probíhajících obtíţí je vhodná lázeňská léčba (Třeboň, Klímkovice, Hodonín a další). Pacientům je poskytnuta komplexní péče s vyuţitím přírodních zdrojů, fyzikální léčby a pohybové léčby. (Rychlíková, 2008) Chirurgická léčba Je indikována při syndromu kaudy, u náhle vzniklé parézy svalů bez předchozí bolestivé ataky, kořenovém syndromu střídavě na obou končetinách, těţkých degenerativních změnách, vymizení reflexů na obou končetinách. Komplikací po opakovaných operacích je tzv. failed back surgery syndrom. Pacienti pociťují silnější bolesti neţ před operací (dostavují se po krátkodobé zátěţi nebo jsou trvalého charakteru), iradiaci do končetiny různé lokalizace. Léčba je obtíţná, nutná spolupráce s ambulancí bolesti. U těţkých stavů nutno zváţit invazivní postup. (Rychlíková, 2008) Prognosa Prognosa je závislá na diagnose a zvoleném léčebném postupu. U segmentových a pseudoradikulárních syndromů se 90% nemocných uzdraví do 6 týdnů (asi 50% má potíţe opakovaně). Konzervativní léčbou se upraví 80-90% diskogenních kořenových syndromů. Při jejím selhání je indikována operační léčba, která je úspěšná v 70-90% případů. Prognosa organického onemocnění páteře negenerativní povahy je závislá na včasném stanovení správné diagnosy a moţnostech léčebného postupu. (Bednařík, et al., 2002) Prevence Při bolestech zad je důleţitý spánek (prospíme téměř 1/3 ţivota) na kvalitní matraci doplněné vhodným polštářem. V poloze na zádech je tak zajištěno fyziologické zakřivení páteře (lordosy, kyfosy) a na boku drţení páteře v ose. Správné lehání a vstávání z lůţka je přes bok. Správný sed dle Brüggera - chodidla se dotýkají země, mezi DKK je úhel 45stupňů, pánev sklopená dopředu, tím dochází ke zvětšení bederní lordosy a ke vzpřímenému drţení hrudní a krční páteře. Pro práci v sedu jsou vhodné ţidle s opěradlem kopírujícím bederní a hrudní páteř, podepření předloktí (v loketním kloubu pravý úhel) a zápěstí. Při práci s počítačem je důleţitá i poloha monitoru (v úrovni očí). Pomůcky

19 pouţívané při sedu-sedací klín, bederní opěrka. Alternativní sedací nábytek např. klekačky slouţí pouze k nácviku správného sedu (několikrát denně 5minut). Správná výška pracovní plochy v sedu, ve stoje umoţňuje vzpřímené drţení těla. Důleţitou součástí prevence je i správné zvedání břemen (pokrčené DKK, trup co nejblíţe zvedanému předmětu, rovná páteř). Nikdy nezvedáme břemena s ohnutou páteří a propnutými koleny. Při nošení břemen hlídáme vzpřímené drţení těla. (Rašev, 1992) U vertebrogenních obtíţí je důleţitá optimální tělesná hmotnost. Pacienti mají přijímat stravu vyváţenou a bohatou na minerály a vyvarovat se zvyšování hmotnosti. (Káš, a další, 1995) Vhodné sporty (plavání, rekreační běh na lyţích, nordwalking, hippoterapie pouze pro nácvik správného drţení těla v sedu) nevedou k přetěţování (páteře a kloubů), rozvíjí svalový korzet a jsou zdrojem tělesné a duševní relaxace. Přiměřeným oblečením se předchází prochlazení. (Hnízdil, et al., 2005) V příloze č. 5 uvádíme Desatero školy zad a různé pracovní polohy včetně lůţka Návrh plánu ucelené rehabilitace Po důkladném vyšetření pacienta lékařem, fyzioterapeutem se na základě stanovené diagnózy utvoří krátkodobý rehabilitační plán. Zaměřujeme se v něm na odstranění reflexních změn, na zlepšení pohyblivosti páteře a pohyblivosti kořenových kloubů, posílení svalového korzetu, správné drţení těla, úpravu pohybových stereotypů, fyzikální terapii. Pacienta seznámíme se školou zad. V dlouhodobém rehabilitačním plánu je nutná svědomitost pacienta k dodrţování zásad školy zad, pravidelnému cvičení, vhodnému stravování a eventuelně podle diagnosy i změně zaměstnání. Vhodná je i lázeňská léčba. Pravidelné kontroly u rehabilitačního lékaře po 1/2roce s moţností opakování rehabilitace

20 3. PRAKTICKÁ ČÁST 3.1. Cíl práce Vertebrogenní onemocnění patří mezi civilizační onemocnění, na kterém se podílí řada různých faktorů (hypokinesa, pracovní polohy, úrazy). Vliv těchto faktorů se pak projeví v drţení těla a bolestech např. bederní páteře. Cílem práce bylo prokázat souvislost mezi ţivotním stylem a vertebrogenním onemocněním. Nezbytný je i kladný přístup pacienta k léčbě. Řešily jsme hypotézy: 1. vliv zaměstnání na drţení těla, 2. Vliv hypokinesy na vznik svalové dysbalance, 3. Vliv svalové dysbalance na vznik špatných pohybových stereotypů 3.2. Metodika práce Zpracování jsme zvolily formou kazuistik (celkem čtyři). Kaţdá kazuistika obsahuje anamnézu, objektivní vyšetření, krátkodobý rehabilitační plán, výstupní kineziologický rozbor, dlouhodobý rehabilitační plán a zhodnocení úspěšnosti léčby. Objektem zkoumání byli pacienti s diagnózami-stav po deze L5/S1pro hypoplazii intervertebrálního kloubu L5 a spondylolistézu, intermitentní dorsalgie s dysbalancí osového svalstva, stav po stabilizaci L5/S1 pro spondylolistézu, zlomenina kostrče s rozvojem coccygodynie Kazuistika č Základní údaje Jméno pacienta: R. H. Věk: 41 let Váha: 120 kg Výška: 193 cm Pohlaví: muţ Anamnéza Rodinná anamnéza: nevýznamná

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené

Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Svalová dysbalance, její důsledky, svaly zkrácené a oslabené Hlavním důsledkem svalové dysbalance je to, že namísto vyváženého zatěžování kloubů a vyváženého tvaru těla dochází k nerovnoměrnému zatěžování

Více

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová

Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Posaďte se, prosím. MUDr. Vlasta Rudolfová Současná civilizace je charakteristická nedostatečnou pohybovou aktivitou. ICHS obesita DM hemoroidy ICHDK bolesti zad stoupá počet profesí se sedavým charakterem

Více

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI

Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Jméno a příjmení: Studijní kombinace : datum: Praktické cvičení TESTY NA VYŠETŘENÍ PÁTEŘE a JEJÍ POHYBLIVOSTI Úvod: Jedním z prvních hlavních znaků správného držení těla je správné fyziologické zakřivení

Více

Manuál k vyšetření pohybového aparátu dítěte v ordinaci praktického dětského lékaře. Výzkumný úkol grant IGA MZ

Manuál k vyšetření pohybového aparátu dítěte v ordinaci praktického dětského lékaře. Výzkumný úkol grant IGA MZ Manuál k vyšetření pohybového aparátu dítěte v ordinaci praktického dětského lékaře Výzkumný úkol grant IGA MZ Praha, leden 2003 Výzkumný úkol grant IGA MZ CR NJ/7386-3 Rizikové faktory vzniku vadného

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Svalové dysbalance. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Svalové dysbalance Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz FLEXORY-ohybače: dvojhlavý sval pažní flexe loketního kloubu sval bedrokyčlostehenní flexe kyčelního kloubu EXTENZORY natahovače, napínače trojhlavý

Více

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval

Zdravotní TV. Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní TV Mgr. Jan Veverka a PaedDr. Jaroslav Dobýval Zdravotní tělesná výchova forma tělesné výchovy určená pro zdravotně oslabené jedince (z hlediska zdravotnické klasifikace se jedná o III. zdravotní

Více

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza

Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza DEFORMITY PÁTERE Obsah prednášky Charakteristiky vybraných deformit pátere Detská kyfóza Scheuermanova nemoc Hyperlordóza Plochá záda Skoliotické držení - skolióza Detská kyfóza (školní kulatá záda) Prícina:

Více

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Páteř pohybová osa těla intervertebrální a ukovertebrální skloubení ligamenta meziobratlové ploténky obratle paravertebrální svaly ochrana

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Doporučené cviky po svalových skupinách

Doporučené cviky po svalových skupinách Horní část těla prsní sval Dolní část těla lýtkové svaly - šíjové svaly (trapéz. sval) - svaly ramene - svaly paží a zápěstí - hamstringy (zadní str. st.) - dolní část trupu - quadriceps (přední strana

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1

Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Název: Autor: Kompenzační cvičení Marta Bursová Formát: 17x24 cm, 196 stran Datum vydání: 23.08.2005 ISBN: 80-247-0948-1 Anotace Jedinečná publikace předkládá všem kondičním, výkonnostním i vrcholovým

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Protokol ke státní závěrečné zkoušce

Protokol ke státní závěrečné zkoušce Protokol ke státní závěrečné zkoušce Autor: Obor: XXXX Fyzioterapie Ústí nad Labem, květen 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Jméno: H. Š. Věk: Pohlaví: Výška: Váha: 66 let žena 166 cm 69 kg Dg. + rehabilitace: stav

Více

Co nás trápí, co nás bolí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Co nás trápí, co nás bolí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Co nás trápí, co nás bolí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Funkční poruchy hybného systému jsou jednou znejčastějších příčin bolestí pohybového aparátu. Nejedná se jen obolesti bederní a krční páteře, ale ioporuchy

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence Všeobecná fakultní nemocnice v Praze pokračuje v Roce prevence Únorová akce upozornila: nesprávné provádění každodenních činností má za následek bolesti zad ZAČÍNÁ EPIDEMIE BOLESTÍ ZAD? Bolesti zad velmi

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv

Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB. Bc. Anna Miškovská a kolektiv Metodické postupy využívané na rehabilitačním oddělení NMSKB Bc. Anna Miškovská a kolektiv Úvod - lékař: vyšetření, diagnóza, předpis - fyzioterapeut: kineziologické vyšetření terapie Metoda Ludmily Mojžíšové

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

10 pravidel pro správné sezení

10 pravidel pro správné sezení Ergonomie sezení Řada z nás tráví v zaměstnání většinu pracovní doby vsedě. Připočteme-li navíc dobu strávenou vsedě u jídla, v dopravních prostředcích nebo televize, prosedíme neuvěřitelných 80 000 hodin

Více

Neurorehabilitace u vertebrogenních syndromů. MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Neurorehabilitace u vertebrogenních syndromů. MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Neurorehabilitace u vertebrogenních syndromů MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Neurologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze Rozdělení vertebrogenních bolestivých syndromů (VAS) 1. VAS = projev organického

Více

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se.

CVIČENÍ PRO MUŽE. Plynulost pohybu dbejte na to, aby byl pohyb plynulý, spíše pomalý než rychlý. Cvik provádějte tahem, ne švihem a neodrážejte se. CVIČENÍ PRO MUŽE Tréninkový plán vychází z potřeby zpevnit svalový korzet v průběhu úvodních 3 měsíců. Ve 4. A 5. měsíci se změní trénink ze zpevňovacího na kruhový, který zvyšuje vytrvalost. Zvýšený podíl

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

FN Brno, pracoviště PDM. Černopolní 9, Brno

FN Brno, pracoviště PDM. Černopolní 9, Brno FN Brno, pracoviště PDM Černopolní 9, Brno CVIČENÍ NA MÍČI MANUÁL PRO DOMÁCÍ CVIČENÍ DĚTÍ S VADNÝM DRŢENÍM TĚLA A STRUKTURÁLNÍMI VADAMI PÁTEŘE Mgr. Martina Chválová Dětské rehabilitační oddělení FN Brno

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Hrudní páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Cvičení pro hrudní páteř. Cviky v leže na zádech 1. Leh na zádech, pokrčená kolena, celá páteř na podložce, obě lopatky

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Vadné držení těla školáků a jeho prevence Krajská hygienická stanice Pardubického kraje odbor podpory zdraví a prevence neinfekčních nemocí Naplňování vybraných cílů a dílčích aktivit Zdraví 21 v regionálních

Více

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout

Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Jak na zvětšenou kyfózu: Co je kyfóza, rozdělení, příčiny, co cvičit a čemu se vyhnout Kyfóza dostala své jméno z řeckého slova kyfos, což značí přední ohyb, což je to, co kyfóza je: ohnutí či zaokrouhlení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu

Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu. Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Přehled svalů Obr. 1 Svalstvo trupu při pohledu zepředu Obr. 2 Svalstvo trupu při pohledu ze zadu Obr. 3 Svalstvo horní končetiny ze zadní strany Obr. 4 Svalstvo horní končetiny ze zevní strany Obr. 5

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Vadné držení těla MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek Cvičení při vadném držení těla Cvičení v lehu na zádech 1. Paty přitáhneme k hýždím, horní končetiny jsou upažené,

Více

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218

Objednání pacientů 461 352 360. Prim. MUDr. Radmila Binarová, PhDr. Vít Kolář 461 352 371. Vedoucí fyzioterapeut Bc. Dagmar Netolická 461 352 218 REHABILITACE Adresa: Nemocnice následné péče Mor. Třebová Svitavská 25, 57101 Mor. Třebová 3. budova v přízemí, výtah pro imobilní pacienty se nachází v pravé části budovy. KONTAKT Objednání pacientů 461

Více

Vertebrogenní algický syndrom?

Vertebrogenní algický syndrom? Vertebrogenní algický syndrom? Machartová V. Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu CZ.01.07/3.2.02/01.0026 10.11.

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak

Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak Mnoho z nás tráví spoustu pracovního času sezením u počítače. Jiní si naopak nesednou, jak je den dlouhý, nebo vykonávají tentýž pohyb či úkon stále dokola. Právě jim strečink pomáhá ulevit od ztuhlosti

Více

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby

v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby v dřepu mírné předsunutí jedné nohy, propnutí kotníku a lehké zatížení => protažení prstů a klenby A otočení jedné nohy nártem (vč. hřebetu prstů) směrem dolů a lehké zatížení => protažení prstů a nártu

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ

KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ. Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ KOMPENZAČNÍ CVIČENÍ Mgr. BARBORA KRAJSOVÁ Bc. MICHAELA DARSOVÁ ÚVOD Vlivem nerovnoměrné zátěže pohybového aparátu vznikají u hokejistů svalové dysbalance a poruchy držení těla skolióza, bederní hyperlordóza,

Více

Stáří a význam pohybu 1 / 6

Stáří a význam pohybu 1 / 6 Stáří a význam pohybu 1 / 6 Obsah STÁŘÍ A VÝZNAM POHYBU... 2 PROCES STÁRNUTÍ... 2 STÁŘÍ... 2 NEZDATNOST ORGANISMU... 3 Doporučení... 3 Vhodné pohybové aktivity... 4 Nevhodná cvičení... 4 Cíl ZTV... 5 Stáří

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

MUDr.Vlasta Rudolfová

MUDr.Vlasta Rudolfová Krční páteř MUDr.Vlasta Rudolfová a kolektiv Rokycany 1998 Ilustrace Bohuš Zoubek 1 Léčebná tělesná výchova ovlivňující krční páteř Potíže s krční páteří nelze ovlivnit cvičením pouze krční páteře, ale

Více

Základní cviky pro rehabilitaci páteře

Základní cviky pro rehabilitaci páteře Příloha č. 2 Základní cviky pro rehabilitaci páteře 1. cvik Provedení: Leh na zádech, pokrčené nohy, chodidla i kolena od sebe na šířku pánve, ruce podél těla. Podsadíme pánev tak, že stáhneme břišní a

Více

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím

Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Příloha č.1 Cviky podle L. Mojžíšové (1985, 1987) Rady cvičícím Cviky provádějte raději z počátku s odborně vyškoleným fyzioterapeutem, který má osvědčení pro práci metodou Mojžíšové, vyvarujete se chyb

Více

Příčin je celá řada, jednak funkčních, ale i strukturálních na kostech, kloubech, vazech, svalech, nervech.

Příčin je celá řada, jednak funkčních, ale i strukturálních na kostech, kloubech, vazech, svalech, nervech. VAS - VERTEBROGENNÍ ALGICKÝ SYNDROM Téměř každý z nás má v průběhu života zkušenosti s bolestí v zádech. Tyto obtíže často člověka omezují v běžných denních činnostech, vedou často k pracovní neschopnosti.

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků 1. Ohybače paže 1. Ohybače paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybače kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči.

Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. cvik 1 Jestliže pro zahřátí zvolíte pohupování nebo pochodování vsedě na velkém míči, je nutné dodržet správný sed na míči. Správný sed (nejen) na míči: kyčelní klouby jsou o trochu výše než klouby kolenní

Více

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno

Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií. Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Elektrofyziologická vyšetření u radikulopatií Blanka Mičánková Adamová Neurologická klinika FN Brno Definice Radikulopatie postižení míšního kořene Míšní kořeny 8 krčních kořenů, 12 hrudních kořenů, 5

Více

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů

TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů TĚHOTENSKÉ PLAVÁNÍ 1) Uvolnění zádových svalů Velká většina těhotných žen trpí bolestmi nejčastěji v oblasti hrudní a bederní páteře. V důsledku stále rostoucí dělohy dochází k nepřirozenému prohýbání

Více

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol

Zdravá záda. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Zdravá záda Mgr. Petra Lustigová Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol Obsah CVIČENÍ NA DYNAIR PRO 2. STUPEŇ

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná

Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy. Kompenzační cvičení v MG. Martina Šťastná Závěrečná práce - trenérství MG II. třídy Kompenzační cvičení v MG Martina Šťastná Obsah 1. Úvod... 2 2. Stav dosavadních poznatků... 3 2.1. Seznámení s tematikou, definice základních pojmů... 3 3. Následky

Více

Zásobník protahovacích cviků

Zásobník protahovacích cviků Zásobník protahovacích cviků Obsah Úvod 1. Ohybač paže 2. Natahovače paže 3. Natahovače kyčle a ohybače kolena 4. Ohybač kyčle a natahovače kolena 5. Ohybače kyčle 6. Odtahovače a zevní rotátory kyčle

Více

ŽIVOT S ENDOPROTÉZOU KYČELNÍHO KLOUBU

ŽIVOT S ENDOPROTÉZOU KYČELNÍHO KLOUBU MUDr. Miloš Matouš, PaedDr. Miluše Matoušová, prof. MUDr. Miroslav Kučera, DrCs. ŽIVOT S ENDOPROTÉZOU KYČELNÍHO KLOUBU Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401,

Více

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny dolní končetiny. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny dolní končetiny Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Luxace kyčelního kloubu Méně časté poranění Nejčastěji dorzální luxace mechanismem je síla v podélné ose femuru se současnou

Více

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka

BANDÁŽE. 16 Bandáž kotníku šněrovací 04/0078036 PLNĚ HRAZENO. barva modrá a béžová velikosti: obvod lýtka 15 Bandáž kotníku navlékací 04/0078035 velikosti: obvod kotníku S (15 20 cm) M (20 25 cm) L (25 30 cm) XL (30 35 cm) XXL (35 40 cm) Indikace: Léčba a prevence přetížení a poranění hlezenního kloubu (distorze,

Více

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová

Svalové dysbalance pánevní oblasti. Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Svalové dysbalance pánevní oblasti Kompenzační cvičení podle Marty Bursové Grada 2005, 2007 MUDr. Vlasta Rudolfová Anatomicko-fyziologické základy Svalový stah (kontrakce) je mechanický projev svalové

Více

www.rehabilitacenj.wz.cz

www.rehabilitacenj.wz.cz Co mohou mít společné bolesti hlavy, šíje, bederní páteře, bolesti kolen nebo kyčlí, křeče lýtek a chodidel, otoky nohou, deformity chodidel jako vbočený palec či kladívkové prsty? Špatně zvolená obuv,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Kompenzační cvičení - protahovací Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

Rozcvičení ve volejbale

Rozcvičení ve volejbale Rozcvičení ve volejbale Každá tréninková jednotka, příprava na utkání by měla být zahájena kvalitním rozcvičením. Jeho hlavním cílem je připravit organismus hráče na následující zatížení a zároveň slouží

Více

Rozcvičení prevence před zraněním

Rozcvičení prevence před zraněním Rozcvičení prevence před zraněním K vybudování dokonalé postavy je jasné, že budete potřebovat efektivní cvičení. Důležitým faktorem pro to, abyste z cvičení měli radost a vše šlo hladce, je rozcvičení.

Více

ZdRAVÁ ZADA. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol. 2. vydání

ZdRAVÁ ZADA. Mgr. Petra Lustigová. Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol. 2. vydání ZdRAVÁ Mgr. Petra Lustigová ZADA Cvičení na vzduchovém polštáři Dynair pro 2. stupeň základních škol 2. vydání CVIČENÍ NA VZDUCHOVÉM POLŠTÁŘI DYNAIR PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2. vydání PODĚKOVÁNÍ

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Možnosti kompenzace bolestí zad, statické zátěže. Praktická ukázka kompenzačních cvičení.

Možnosti kompenzace bolestí zad, statické zátěže. Praktická ukázka kompenzačních cvičení. Možnosti kompenzace bolestí zad, statické zátěže. Praktická ukázka kompenzačních cvičení. Souhrn: Bolesti zad patří mezi nejčastější onemocnění v průmyslově rozvinuté společnosti, i u nás jsou na 2. až

Více

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ

Pěnový válec. uvolní a posílí svaly ZDRAVÍ Pěnový válec uvolní a posílí svaly TEXT: JANA ČECHOVÁ KAŽDÝ ZNÁ POCIT TĚŽKÝCH, UNAVENÝCH NOHOU A ZATUHLÝCH SVALŮ. ROZBĚHNOUT SE V TOMTO STAVU DRUHÝ DEN PO NÁROČNÉM TRÉNINKU NENÍ ŽÁDNÁ LAHODA A TRVÁ CHVÍLI,

Více

Cvičíme. v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad

Cvičíme. v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad Cvičíme v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad PhDr. Simona Sedláková, Ph.D. Cvičíme v kanceláři Jednoduché cviky proti bolesti zad V y š e h r a d PhDr. Simona Sedláková, Ph.D., 2010 Photographs

Více

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení

ŽS/18 Kompenzace pohybového zatížení Obsah: Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal (KZ 1) Kompenzační protahovací cvičení pro volejbal (KZ 2) Kompenzační posilovací cvičení pro volejbal (KZ 3) 491 Kompenzační uvolňovací cvičení pro volejbal

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9

OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 OBSAH PŘEDMLUVA 5 ÚVOD 7 I. TRIMESTR 9 Překážky ve cvičení 9 Ranní nevolnost, nauzea, zvracení 9 Vyčerpání, nespavost, strach 10 Co máte dělat v tomto období 10 Kdy nesmíte v žádném případě cvičit 11 Cvičení

Více

Florbalová škola Teiwaz

Florbalová škola Teiwaz Florbalová škola Teiwaz Protahování Strečink =protahování Strečink pomáhá rychlejší regeneraci svalů Strečink zvyšuje rozsah kloubní pohyblivosti a pružnosti svalů i šlach Strečink pomáhá snižovat svalovou

Více

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí

Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Fyzioterapeutický program pro pacienty s nemocí Charcot Marie Tooth Mgr. Eliška Geržová Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Praha - Motol Vydáváno za finanční podpory Úřadu

Více

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

10. lekce 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST 10. lekce Tématický plán: Teorie - Kloubní pohyblivost, zásady a metody rozvoje. Strečink. Praxe - Kompenzační cvičení- program pro vadné držení těla. Lavičky. Doporučená literatura 1. KLOUBNÍ POHYBLIVOST

Více

Průvodka dokumentem Základní bibliografické údaje Další informace o textu:

Průvodka dokumentem Základní bibliografické údaje Další informace o textu: Průvodka dokumentem Počet úrovní nadpisů 4 Názvy stylů: úroveň 1 styl Nadpis 1 úroveň 2 styl Nadpis 2 úroveň 3 styl Nadpis 3 Znak @ označuje začátek a konec průvodce studiem u každé kapitoly. Znak $ je

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ

KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI. Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ KOMPENZAČNÍ A NÁPRAVNÁ CVIČENÍ VE SPORTOVNÍM TRÉNINKU PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI Zbyněk SVOZIL - Jitka DOSTÁLOVÁ Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc, Česká republika RESUMÉ Práce řeší zásady

Více

Elipsovité zařízení SF - 05

Elipsovité zařízení SF - 05 Elipsovité zařízení SF - 05 Cvičební a rozvoj koordinace těla Zvyšuje pohyblivost horních i dolních končetin a zlepšuje ohebnost kloubů. Pevně uchopte rukojeti oběma rukama a postavte se na pedály. Pohybujte

Více

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz

CVIKY S OVERBALLEM. Fyzioterapie CDT Provozovna: Úzká 201 500 03 Hradec Králové www.fyzioterapie-cdt.cz CVIKY S OVERBALLEM Výchozí pozice: stoj na šířku pánve, plná váha těla spočívá na noze, která je na zemi, noha na balónku je uložena tak, aby koleno bylo stále nad patou. Ruce jsou vytočeny dlaněmi vpřed.

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Funkční hýžďové svaly

Funkční hýžďové svaly Funkční hýžďové svaly uleví od bolesti a zvýší výkon TEXT: DAGMAR MOSTECKÁ, WWW.BEBALANCED.CZ CHCETE ZVÝŠIT VÝKONNOST, PŘI BĚHU LÉPE VYPADAT A JEŠTĚ ULEVIT KYČLÍM A ZÁDŮM? PAK SE NAUČTE SPRÁVNĚ ZAPOJOVAT

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. PAN 1.01 - límec krční kód ZP 04/0011647 - plně hrazeno Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem. Výška límce 8 a 10 cm lehké případy tortikolis

Více

(a určitě ne naposledy )

(a určitě ne naposledy ) podruhé (a určitě ne naposledy ) BOLESTI ZAD Není těžké uvěřit, že si na bolesti v zádech během svého života postěžuje až 80 % obyvatel vyspělého světa. Během posledního desetiletí se tento problém rozrostl

Více

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI

Daniela Stackeová. sportujeme BEZ BOLESTI síla kon ndi dice fitness s kondice fitness síla kondice fi ess síla kondice fitness síla ondice fitness síla kondice fit ss síla kondice fitness síla la kon Cvičení na Daniela Stackeová bolavá záda sportujeme

Více

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová

Míšní syndromy. Martina Hoskovcová Míšní syndromy Martina Hoskovcová Úvod Provazec dlouhý 40-50cm, kraniálně přechází prodlouženou míchu, kaudálně se zužuje v conus medullaris končící na rozhraní obratle L1- L2 filum terminale k S2 Embryonálně

Více

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 10.Dělení svalů a jejich činnosti. Dělení svalů a jejich činnosti. Vytvořil: Jméno tvůrce. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: Jméno tvůrce Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo

Více

Onemocněnípáteře jako nemoci z povolánív jiných zemích. Jako první: chron. onemocněníbedernípáteře z přetěžování

Onemocněnípáteře jako nemoci z povolánív jiných zemích. Jako první: chron. onemocněníbedernípáteře z přetěžování Onemocněnípáteře jako nemoci z povolánív jiných zemích Požadavek na aktualizaci seznamu nzp a zařazení onemocnění páteře i u nás Jako první: chron. onemocněníbedernípáteře z přetěžování Dosavadnípracovnínávrh

Více

Lumbální spinální stenóza. S. Voháňka

Lumbální spinální stenóza. S. Voháňka Lumbální spinální stenóza S. Voháňka Několik historických poznámek 1803: Portal si všiml spinální stenózy při autopsii nemocného s křivicí 1911: Dejerine odlišil neurogennní a vaskulární klaudikace 1954:

Více