LIBČICKÉ NOVINY. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBČICKÉ NOVINY. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala"

Transkript

1 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Do nového roku pochmurně a s pesimismem Život je změna a každá změna je k horšímu, praví často citované pravdy. Jako doklad dobře poslouží proměna libčického nádraží (kuřárny?, klubovny?, sprejovny?) nebo co to nyní vlastně je, v posledním roce. Globalizace, oteplování klimatu (a nové, takříkajíc decentralizované přístupy k zasmraďování ovzduší), přechod k postindustriální společnosti než se pod náporem těchto a dalších hrozivých procesů zhroutí poslední zbytky světa, na který jsme přinejmenším byli zvyklí, přicházíme i my se změnou. Se změnou formátu novin. V tomto ohledu jde o návrat, takže jde o změnu jaksi konzervativní budiž to drobnou útěchou. Větší fotky a písmo ale taky trochu jiné složení pravidelných rubrik snad přispějí k počtení, nechci neskromně říct lepšímu, příjemnějšímu, ale snad alespoň k počtení, zmuchlání a vyhození (do kontejneru na papír, pochopitelně) nikoli horšímu. Tak s chutí do toho a mnoho štěstí v novém roce! Jaroslav Richter i o aktivitě Libčic v regionu. Zasedání zastupitelstva města dne se zúčastnil plný počet našich reprezentantů, z nichž dva dorazili s malým zpožděním. Po volbě pracovních orgánů (zapisovatel, ověřovací komise, návrhová komise) přešlo jednání ke konkrétním otázkám života města. Ještě před vlastním programem Libčické noviny a vedení města přejí všem občanům Libčic v roce 2008 mnoho zdraví, úspěchů a důvodů ke spokojenosti! Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala Přestože sloupek v listopadovém čísle našich novin vybízel, abychom v prosinci jeli na půl plynu, blížící se závěr roku jeho doporučení poněkud obrátil naruby. Ani prosinec moc klidný nebyl. Hned v úvodu měsíce se uskutečnila poměrně zásadní schůz- prostředky na veřejnou zeleň, přičemž největší prioritu má ka všech aktérů tzv. Vltavských obnova a rekonstrukce stromořadí ve městě. Valná většina cyklostezek. Představitelé kraje seznámili zástupce nás a okolních měst a obcí s tím, co jsem z těchto stromů není v dobrém stavu. Samozřejmě nepůjde avizoval již před časem. Kraj jenom o stromořadí, ale pokusíme se získat prostředky i na vyčlenil nemalé peníze na to, aby byla pořízena projektová obnovu zeleně zejména v centru města. O konkrétní podobě dokumentace cyklostezky po naší (libčické) straně a právě tohoto projektu Vás budeme v prosinci byla zahájena práce informovat, protože tušíme, jak na této dokumentaci. Nás v této citlivé téma to je. Zbývá dodat, souvislosti čeká jednání s Máslovicemi, Větrušicemi a Řeží že tento projekt chceme podat ještě v tomto roce (samozřejmě za předpokladu, že přísluš- o tom, jak využít již dokončenou dokumentaci pro rozvoj ná výzva / dotační titul bude prostoru z našeho pohledu na v tomto roce vyhlášen). druhé straně řeky. Úvah je několik, přičemž jako velmi per- Tímto jsem plynule přišel k tématu investic. Zastupitelstvo spektivní i účelné se jeví vybudování naučné stezky pro pěší. města (píšeme o tom na jiném místě tohoto čísla) schválilo na Ale tady jsme na začátku. svém posledním zasedání rozpočet města na rok Inves- Píšu-li o tomto projektu, musím se zmínit i o tom, že v prosinci tiční prioritou je centrum města. jsme definovali další projektový Co to znamená? Nový chodník záměr pro soutěž o evropské od nádraží k budově Městského peníze. Budeme se snažit získat úřadu včetně rekonstrukce dří- Zastupitelstvo zastupovalo v listopadu i prosinci Od posledního vydání Libčických novin zasedlo zastupitelstvo hned dvakrát. Jednalo mj. o vandalismu ve městě, rozpočtových otázkách a investičních záměrech, osudu části majetku města se řešily připomínky k zápisu z minulého zasedání. Na otázku ing. Chrtové ohledně termínu výběrového řízení na opravu veřejného osvětlení v ul. Tyršova, Fügnerova, Na Růžku, nám. Svobody upřesnil starosta své minulé vyjádření, kdy neměl přesné informace o momentální situaci akce ovlivněné postupem ČEZ. Ing. Pelešková pak podrobně vysvětlila postup celé akce, která nakonec vyústila v zakázku ve výši do , Kč bez DPH. Ing. Lisý vyjádřil nesouhlas ohledně projektu revitalizace městského centra Areálu Ludvík a upozornil, že uvedené náklady na rekonstrukci objektu Ludvík jsou značně podhodnocené. Ing. Lisý rovněž žádal vysvětlení systému přidělování grantů města v oblasti kultury 1/2008 vější předzahrádky před školou (pamětníci možná pamatují), příspěvek na opravu farní zdi i na fasádu domu čp. 43 v ulici 5. května. Motiv je jednoduchý: město a zejména jeho centrum by mělo být hezké. Druhou, svým způsobem ještě důležitější prioritou je oblast školství a zdravotnictví. Rozpočet počítá s úpravou šaten v základní škole pro první stupeň a s úpravou školního hřiště, tak aby mohlo být využíváno i o přestávkách. Dále rozpočet zahrnuje vybudování ordinace dětské lékařky v málo využívaných zadních prostorách mateřské školy, přičemž podotýkám, že realizace této investice je přímo svázána s dohodou o dlouhodobém provozování této ordinace s příslušným pediatrem. I když nejde o tzv. těžkou investici, je nutné informovat i o malé novince. Zřejmě poprvé v historii libčického rozpočtování byla zařazena položka určená speciálně pro podporu kvality služeb poskytovaných libčickými školami. Není nijak nízká, měla by posloužit k rozvoji vzdělávacích aktivit a k motivaci učitelů. Souvisí s koncepcí stabilizace a rozvopokračování na straně 2 a sportu. Mgr. M. Sekera jako radní přes kulturu a školství vysvětlil danou problematiku s tím, že přidělování peněz se řídí možnostmi rozpočtu města a významem akcí. Ne všechny organizace komunikují a respektují nová pravidla pro přidělování grantů, přesto byli v podstatě všichni zájemci uspokojeni. Prvním bodem programu se stalo čerpání rozpočtu za pokračování na straně 2

2 Strana 2 Zastupitelstvo zastupovalo v listopadu i prosinci III. čtvrtletí 2007 projednaného radou Bod přednesl Ing. V. Urbánek. Finanční odbor předkládá čerpání rozpočtu města za III. čtvrtletí roku Čerpání je rovnoměrné, bez větších výkyvů a odpovídá rozpracovanosti akcí. Materiál projednal finanční výbor bez výhrad. V diskusi se pak projednávaly otázky čerpání položky opravy koupaliště (průběh oprav a úsporných opatření popsal ing. V. Urbánek a starosta Pavel Bartoš), zařazení položky , Kč v příjmové části veřejné zeleně (sponzorský dar), autobusový výlet do divadla, malé pracovní úklidové úvazky 2 obyvatel Kolonie a dotaz ing. Lisého na výši proinvestované částky na Oranžovém hřišti (čerpání stále probíhá a částka bude mírně nedočerpána). Rozpočet na III. čtvrtletí 2007 byl poté schválen hlasováním 15:0. Bodem č. 2 se stala úprava rozpočtu č. 4/2007. Ing. Chrtová se dotázala na počet zakoupených posypových nádob a systém jejich schválení (15 ks schválených radou v rámci v rámci rozpočtových úprav kapitoly Na městském úřadě a v obchodech ve městě je možno zakoupit kalendář Od Okoře k Vltavě na rok 2008 za 50, Kč. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala je školství, kterou připravuje městská rada. Nezapomínáme ani na stav komunikací. Zastupitelé schválili položení nových povrchů v ulicích Pod Hájem II a Na Růžku. V prosinci jsme obdrželi k připomínkám sociodemografickou studii našeho města, která vzniká v rámci projektu Komunitní plán. Přináší mnoho velmi zajímavých informací i odhadů budoucího vývoje města nejenom z pohledu nejsledovanějších cílových skupin děti a senioři. Objem informací je tak rozsáhlý, že mu věnujeme větší místo v našich novinách v některém z následujících čísel. A teď mi dovolte pár konkrétních a detailních informací. Ač prosinec, zima nám zatím vážnější problémy nezpůsobila, spíše ještě dokončujeme podzimní úklid, který byl jejím rychlým nástupem přerušen. Z větších akcí se podařilo dokončit generální opravu střešního pláště na budově Policie ČR, další etapu opravy zdi na evangelickém hřbitově, v ulici Tyršova se rozsvítilo nové veřejné osvětlení. Z malých velkých drobností je třeba zmínit hlavně nové veřejné osvětlení v ulici Vltavská jako náhradu za zloději zničené osvětlení dráhy. Rada města na svém posledním zasedání rozhodovala o řadě bodů ze sociální problematiky a jsem rád, že jsme se jednomyslně shodli v tom, že město trochu pomohlo několika rodinám s postiženými dětmi i lidem, kteří tuto pomoc opravdu potřebují. I když se nejednalo o žádné horentní částky, v čase Vánoc má takovýto počin dvojnásobný význam a nepovažujeme to jen za symbolické gesto dobré vůle. Od vážných věcí k veselejším. Doufám, že jste ocenili množství akcí v našem městě v tomto vánočním měsíci. Všem organizátorům za ně moc děkuji. Jsou malým připomenutím toho, že tu je (troufnu si říci) čím dál více lidí, jimž na našem městě opravdu záleží. Přeji vám vše dobré v roce Matěj Štětka komunikace); S. Procházka namítl, že nákup nádob nebyl dobrým řešením a že budou zavaleny sněhem. Úprava rozpočtu s celkovými výdaji ve výši , Kč a s celkovými příjmy ve výši , Kč byla poté schválena poměrem 15:0. Následovala otázka výše poplatku za odpady pro rok 2008, projednaná radou města Kapitační platba za odpady byla zavedena v roce 2002 a její výše činila 260, Kč. Postupně se zvyšovala o 40, Kč ročně, nejvíce v roce 2005 z 300, Kč na 400, Kč. Pro rok 2006 byla její výše 440, Kč, v roce 2007 byla výše 460, Kč. Maximální možná výše na jednoho občana činí 500, Kč. Návrh pro rok 2008 ve výši 480, Kč, přičemž skutečné náklady města za svoz a likvidaci komunálních odpadů představovaly v roce , Kč na 1 občana, byl schválen poměrem 15:0. Rozpočtový výhled na roky 2008, 2009 a 2010 projednala rada města Bod přednesl ing. V. Urbánek a poskytl výklad k souvisejícím materiálům. Diskuse se týkala především schopnosti pokrýt dofinancování případných dotací rezervy rozpočtu města. V. Urbánek, místostarosta M. Štětka a M. Majtenyiová objasnili způsob čerpání a vytvoření kapacity pro dofinancování dotací. Výhled byl schválen poměrem 11:2, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování. Zastupitelstvo dále odsouhlasilo poskytnutí měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům v souladu s nařízením vlády č. 614/2006 Sb. Zastupitelstvo města odsouhlasilo poskytnutí měsíčních odměn ve výši: člen rady 1 730, Kč, předseda výboru či komise 1 420, Kč, člen výboru či komise 1 240, Kč a člen zastupitelstva 590, Kč poměrem 15:0; u souběhu funkce člena rady a předsedy výboru bude odměna za výkon funkce předsedy výboru či komise ve výši 75 % z částky stanovené pro tyto funkce. Jako šestý bod přišlo na pořad jednání vystoupení ze svazku od Okoře k Vltavě. Místostarosta popsal poslední vývoj v činnosti svazku a navrhl vystoupení Libčic z tohoto sdružení. V současné době totiž neexistuje žádný společný významnější projekt či společná aktivita, která by propojovala obce s městem Libčice nad Vltavou. Od konce roku 2006 vyvíjíme v tomto svazku značnou aktivitu s cílem provést nové zhodnocení již vypracovaného plánu rozvoje tohoto mikroregionu, bohužel bez odezvy. Základním tématem a pravděpodobně i důvodem současné existence tohoto svazku je společný přístup členů k zajištění (autobusové) dopravy v území vymezeném obcemi Velké Přílepy, Úholičky, Tursko, Statenice. Úmysl vystoupit z tohoto svazku již oznámily Dolany a o tomto kroku uvažují Holubice. V diskusi místostarosta poukázal na neochotu obcí otevřít společné projekty a spolupracovat v důležitějších činnostech, než je vydání kalendáře např. na pečovatelské službě. Ing. I. Chrtová prohlásila, že starosta a místostarosta jsou v uvolněných funkcích, ve svazcích zastávali funkce a měli by mít čas se této práci věnovat, rozhodnutí o vystoupení jsou neuvážená a předčasná; dle názoru ing. F. Lisého se nás rozhodnutí svazku mohou bytostně dotýkat, proto doporučuje vyčkat a setrvat v něm. Místostarosta navrhl bod stáhnout s tím, že respektuje názor ing. Chrtové a ing. Lisého. Ing. V. Urbánek se přiklonil k názoru setrvat ve svazku v souvislosti dálničním Libčické noviny, měsíčník, vydává Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou , cz, IČO: , evid. č. MK: ČR E Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Redakce: Martin Sekera a Jaroslav Richter, foto, administrace, inzerce Eva Čermáková. Grafické zpracování a tisk GSL, Kralupy nad Vlt. Termín uzávěrky: vždy k 18. dni v měsíci. Náklad: 700 ks, cena: 5,- Kč.

3 Zastupitelstvo zastupovalo v listopadu i prosinci obchvatem. Poté bylo setrvání v Dobrovolném svazku obcí Od Okoře k Vltavě odsouhlaseno poměrem 15:0. Další jednání se týkalo úpravy dotace na zateplení budov. Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že vzhledem k stanovenému termínu odevzdání žádosti do Operačního programu Životní prostředí (3. září a odevzdání 26. října 2007) nebylo z časových důvodů možné tento projekt projednat, a dodatečně odsouhlasilo jeho podání do grantového schématu první výzvy Operačního programu Životní prostředí poměrem 14:0; 1 se zdržel hlasování. T. Hykeš poté informoval o dokončení investice do areálu Sokola a kladném výsledku kolaudace a kontroly finančního úřadu. Ředitelka ZŠ PaedDr. D. Kuzníková informovala o vánočních akcích školy, dni otevřených dveří a vánočním stromě. Starosta referoval o postupu města při nápravě situace na nádraží. Po několikerých výzvách se dostavili zástupci Českých drah a sdělili, že se problémem hodlají zabývat, neboť místní situace je kritická. Starosta navrhl společný postup ČD, policie a města (více viz článek starosty města Pavla Bartoše v tomto čísle). Poté se dostalo na pořad projednávání situace na koupališti. Jeho nájemce P. Krejcar se dotázal na opravy na koupališti a vyjádřil nespokojenost s postupem města. Režim spolupráce pronajímatele a nájemce je ale dle starosty dán nájemní smlouvou a dodatky. Byl připraven dodatek nájemní smlouvy, který by měl situaci částečně napravit. Ing. I. Chrtová upozornila na diskusi při projednávání čerpání rozpočtu, která vyústila v potřebu širší diskuse o problémech koupaliště. Místostarosta sdělil, že město bylo definitivně vyřazeno z dotačního titulu na rekonstrukci koupaliště, a upozornil na nutnost řešení budoucího využití celého areálu. Ing. I. Chrtová navrhla svolat pracovní jednání k této problematice, ing. V. Urbánek navrhl projednat taktéž otázku budoucího využití celého areálu. Ing. I. Chrtová požádala o informaci o aktuálním stavu zavážky Na Zabitém a dále se dotázala na postup ve věci nadměrného kouření kulturního domu. Tajemník odpověděl, že se podařilo realizovat nákup nového automatického kotle na uhlí, který pokryje 90 % potřeby otopu. Ing. M. Bolinová se dotázala na opravu hasičské zbrojnice a na vykoupení pozemku pod zbrojnicí. Tajemník rekapituloval dosavadní postup ve věci vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemku pod zbrojnicí. Starosta poukázal na souvislost s investicí do zbrojnice. Mgr. M. Sekera podrobně vysvětlil na dotaz ing. Lisého místní školskou problematiku. Ing. I. Chrtová poděkovala za dodané informace a sdělila, že své stanovisko zašle; ing. F. Lisý poděkoval za dokončenou restauraci sochy Krista na katolickém hřbitově. Poté starosta listopadové zasedání zastupitelstva ukončil. Kouzlo, to tajemné kouzlo blížících se Vánoc zřejmě způsobilo, že prosincového zasedání se dne zúčastnilo pouhých 9 zastupitelů. Po projednání připomínky k zápisu č. 7/2007 z pera ing. I. Chrtové, týkajících se jejích požadavků na doplnění předchozího zápisu a nedostatků v zaslání některých požadovaných materiálů, přítomní přešli ke schválení rozpočtu města na rok Starostou předložený návrh s rozpočtovými příjmy ve výši , Kč a výdaji ve výši , Kč byl jednomyslně přijat. Za připomenutí stojí např. 1 milion určený pro vybudování komunikace v ulici Na Růžku; 2 miliony z rozpočtu by měly směřovat do ulice Pod Hájem, dvěstětisícová investice se odrazí na parkovišti na Sahaře. (Podrobnosti k těmto i dalším otázkám hospodaření Strana 3 města najdou čtenáři na úřední desce a na vyžádání na městském úřadě a také v článku místostarosty M. Štětky.) Po přijetí návrhu úpravy č. 5/2007 rozpočtu města s celkovými výdaji ve výši , Kč a s celkovými příjmy ve výši , Kč (9:0) se projednávala žádost Středočeské plynárenské, a. s. o zřízení věcných břemen na vedení již realizovaných nebo připravovaných plynovodních přípojek. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí 500, Kč za 1 přípojku. Zřízení bylo přijato jednomyslně, stejně jako zřízení věcného břemene kabelového vedení o délce 9 m v k. ú. Libčice nad Vltavou pro Správu železniční dopravní cesty. Hodnota za zřízení břemene dle znaleckého posudku činí , Kč rada města projednala prodej části nemovitosti čp. 715 Libčice nad Vltavou budova vlastní výtopny včetně technologie a veškerých meziobjektových rozvodů tepla vedoucích od výtopny k vytápěným objektům čp. 534, 535, 536, 712, 713, 714, 722 a 723 pražské firmě Komterm, a. s. za cenu , Kč. Po několikerých jednáních s bytovými družstvy má město jednoznačné stanovisko, kde odběratelé tepla neuvažují o odkoupení výtopny za podmínky, že bude prodána firmě Komterm. V diskusi po dotazu J. Rouse tajemník a starosta vysvětlili celou problematiku vlastnictví a provozování výtopny a upozornili na nebezpečí pro město, vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy. Na dotaz R. Nováka tajemník vysvětlil, že cena je kalkulována s ohledem na stav budovy a technologií a s ohle- OP vydané do je nutné vyměnit za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do , žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do

4 Strana 4 Zastupitelstvo zastupovalo v listopadu i prosinci Jak dál s libčickým nádražím? Bezpečnostní situace na nádraží Českých drah (ČD) v Libčicích nad Vltavou je již dlouho neúnosná. V minulém roce se město snažilo přimět ČD a Policii České republiky (ČR) k řešení problému. Starosta vyzval vedení ČD k jednání a vysvětlení situace na zastupitelstvu města. V roce 2006 ani v roce 2007 se však žádný zástupce ČD na zastupitelstvo města nedostavil. Teprve v závěru letošního roku se podařil průlom v jednání s ČD. Ke starostovi se objednali na podkladě urgencí města současně vrchní drážní přednosta, přednosta stanice Holešovice, přepravní náměstek a dopravní náměstek ČD. Byla ustanovena pracovní skupina ze zástupců města, ČD a Policie ČR. Tato skupina si klade za cíl eliminovat projevy vandalismu v prostoru majetku ČD a města Libčice. Vedením skupiny byl pověřen starosta, který mimo jiné uvedl: Nádraží je vstupní branou do města a veřejnost je vystavena trvale nekulturnímu prostředí. Nádraží je nebezpečným místem, kde se EKOLOGIE dem na cenu tepla pro odběratele. Poté, co se 2 zastupitelé zdrželi hlasování, nemohlo být ale usnesení o prodeji přijato. V šestém bodě zastupitelé jednomyslně odsouhlasili prodej budovy čp. 7 Františku Hudkovi z Libčic za cenu , Kč, stejně jako v sedmém prodej 19 m 2 v Letkách paní Heleně Mrázové z Prahy (za cenu 100, Kč/m 2 ). Jako osmý přišel na řadu projektový záměr Obnova veřejné zeleně v hlavních uličních osách města. Předložený návrh projektového záměru je další z možných příležitostí k získání zdrojů z EU. Po schválení tohoto záměru dojde k přípravě konkrétního projektu, který bude po přijetí zastupitelstvem a po vyhlášení příslušné výzvy podán do grantového schématu. Jde o postupnou obnova stromořadí v ulicích Letecká, Chýnovská a 5. května a drobné vegetační úpravy přilehlých uličních prostorů (ulice 5. května, K Nádraží, Vltavská) s cílem obnovit uliční stromořadí s použitím vhodných druhů a nových technologických postupů výsadby, které rehabilitují původní záměr estetického působení stromořadí a zajistí sníženou náročnost v péči o dřeviny v dlouhodobějším horizontu. Součástí by se stala úprava drobných přilehlých parkových ploch (parčík mezi ul. 5. května a Kralupská, pomník v ul. Vltavská, parčík u viaduktu, předvstupní prostor katolického kostela) s cílem zpřístupnění zeleně pro veřejnost a zvýšení estetické a rekreační funkce. scházejí vandalové a kriminální živly. MěÚ je trvale vystaven kritice ze strany občanů za stav nádraží (komunikace s ČD). MěÚ si uvědomuje, že případný počátek vandalismu může začínat na místních diskotékách a tyto neblahé jevy končí obvykle na nádraží. MěÚ připouští, že někteří místní občané se mohli podílet na ničení podchodu ČD a jiní místní občané se pravděpodobně podíleli na krádežích kabeláže na trati. Nádraží včetně drážních zařízení je v majetku ČD, a ty jsou povinny se o svěřený majetek náležitě starat. Zasahovat proti pachatelům může pouze policie ČR, která disponuje potřebnými kompetencemi. Zástupce ČD k problematice uvedl, že ČD provedou následující kroky: motivace personálu ČD (finanční prémie za aktivní přístup a identifikaci pachatelů); zvýšená ostraha areálu nádraží; kamerový systém, pohybová infračidla; Topná sezona v plném proudu Kdysi mi to připomínalo vůni domova. Pak na pár let trochu zeslábla (to s vládní podporou přímotopů), ale se stoupajícími cenami energií je tu zpátky. Nostalgie mě nejímá, spíš záchvat kaš- Životnost stromořadí javoru mléče intenzivně udržovaného hlavových řezem se počítá na let. Stávající stromořadí je ve fázi dožívání až rozpadu, což se projevuje sníženou vitalitou, zhoršeným zdravotním stavem a defekty na většině dřevin (poškození kmenů, dutiny, rozpad korun). Odhadované náklady celkem: do 4,5 milionů Kč; podíl města: cca 20 %, tj. 900 tisíc Kč; projektová příprava: do 200 tisíc Kč. Zastupitelstvo města schválilo projektový záměr v poměru 9:0. V následné diskusi starosta a tajemník informovali o průběhu smluvního vztahu na koupališti jak ve věci narovnání smluvních podmínek, tak ve věci samotného provozu, starosta informoval o průběhu jednání s Českými drahami, které mají le Řeč je o kouři z domovních komínů. Nedávno ministerstvo životního prostředí uveřejnilo poměrně zajímavou zprávu. Od roku 1989 se výrazně zlepšovala kvalita ovzduší, velké zdroje znečištění elektrárny, továrny, snahu převést odpovědnost za chování vandalů na město (z jednání se jak dráhy, tak policie omluvily). Hovořilo se i o problematice provozování kamerového systému. Na přetřes přišla i otázka chování mládeže na spodní Sahaře a používání zábavné pyrotechniky, přičemž tajemník města zdůraznil omezené možnosti města při řešení podobných excesů. Dodáváme, že významnější vliv a zodpovědnost než městská reprezentace mají (nebo mají mít) v podobných případech především rodiče. Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2007 pak v ukončil s přáním příjemného prožití vánočních svátků starosta Pavel Bartoš. Dle zápisů ze zastupitelstev sepsal Jaroslav Richter zlepšení úklidu v čekárně, v prostoru nástupišť a v podchodu; zlepšení komunikace s policií ČR a radnicí v Libčicích; ČD zveřejní článek v Libčických novinách o problematice vandalismu na majetku ČD v Libčicích. Zástupce Policie ČR v dané věci uvedl, že: Bude zajištěna včasná a adekvátní reakce na nově vzniklou situaci v prostoru nádraží. Bude zajištěna zpětná informace o situaci v prostoru nádraží pro ČD a MěÚ. Závěrem aktuální informace Dne byl napaden výpravčí sloužící na Libčickém nádraží. Na podkladě včasné informace jsem se dostavil na místo napadení a záležitost projednal se svědkem. Policie ČR identifikovala a zadržela pachatele, občana Libčic. Děkuji Policii ČR i Českým drahám za spolupráci. Pavel Bartoš byly donuceny k nápravným opatřením. Tento trend se ale v posledních letech zastavil, ba dokonce otočil, a kvalita ovzduší se znovu zhoršuje. Na vině

5 Topná sezona v plném proudu jsou vedle zvyšující se automobilové dopravy lokální topeniště. Spalováním pevných paliv uhlí, dřeva a, ano, přiznejme si to, i odpadků, se do ovzduší uvolňuje zejména vodní pára a oxid uhličitý. To by nám ani nemuselo vadit. Vedle toho ale vzniká také toxický oxid uhelnatý a prachové částice, které na sebe váží celou řadu látek působících rakovinotvorně, alergenně, látek poškozujících vyvíjející se lidský plod, zhoršujících astma, působících onemocnění srdce a cév či v zimních měsících tak běžné záněty horních cest dýchacích. Bohužel (nebo bohudík?) účinek často nebývá okamžitý. Některé látky se v organismu postupně hromadí a mohou být jedním z faktorů, které třeba někdy v budoucnu spustí závažné onemocnění. U řady látek se také dosud neví, jak vůbec na člověka působí. Množství nebezpečných látek je dáno za leden únor březen ZDRAVÍ V lednu o dnu (pánevním) Jsou dna, jichž jsme se už určitě alespoň někdy dotkli. Dno peněženky, dno sil tělesných nebo duševních. Už tušíme, kde jsou, jaká jsou a co nám přinášejí (po setkání se dnem přicházívá nové stoupání). Záhadou nám možná zůstává v různých souvislostech vyslovovaný pojem dna pánevního. Význam a stav tohoto svalu je však pro naše zdraví zásadní. Jaká je pánev, takové je vše v těle nad ní i pod ní! opakovala nám paní Mojžíšovou školená instruktorka a více než zkušená rehabilitační pracovnice. A jaká má být pánev, aby vše nad ní i pod ní (rozuměj: v pohybovém aparátu) bylo zdravé? Podsazená! Podsazenou pánev drží tři skupiny svalů. Svaly břišní, hýžďové a dno pánevní. Co se stane, když dva ze tří dělníků, kteří mají za úkol nést těžké břemeno, odejdou, slovy instruktorky na pívo a třetího nechají ve štychu? Třetí je přetížený, hroutí se a je v křeči ze snahy odvést sám práci za tři. Toť úděl dna pánevního, odešly-li břicho duben květen červen prvé složením paliva. Méně jich je obsaženo ve dřevě, horší je to s uhlím a vůbec nejhorší samozřejmě s domovním odpadem PET lahvemi, tetrapakem, plastovými obaly, dřevotřískou na toto místo si každý může doplnit, co kdy do kotle hodil. Druhým faktorem je účinnost hoření. Když se palivo v kotli dusí, je mokré, utemované nebo když je kotel prostě starý, špatně fungující či zanesený, množství nebezpečných látek prudce stoupá. Libčice leží v malebném údolí, které ale v zimních měsících bývá často přikryto jen málo malebnou inverzní pokličkou. Ta způsobuje, že se spaliny nerozptylují volně do ovzduší, ale padají hned zpět. Vlastně by se dalo říct: dobře nám tak co si kdo podpálí, ať si zas posbírá. A rovnou do svých plicních sklípků. Topit se samozřejmě musí, energie jsou drahé, stejně tak i nový kotel nebo přechod TERMÍNY UMÍSTĚNÍ KONTEJNERů v I. pololetí roku 2008 a zadek se svou svalovinou na pívo. Dno pánevní nám bylo představeno jako sval podobný tvarem nádobě, v níž jsou jako v míse uloženy orgány ve spodní části břicha. Je-li přetížený, dostává se do sevření, v němž pak trpí nedostatkem prostoru, krve a kyslíku vnitřní orgány v něm uložené (pohlavní orgány, střeva, močový měchýř). To může být příčinou nepříjemností jako neschopnost orgasmu, menstruace bolestivá, nepravidelná nebo mimo ovulační křivku, neschopnost početí, neschopnost donošení dítěte a přirozeného porodu, poruchy močení a inkontinence, vyhřezlá plotýnka, sklony k zácpě a jiné. Nerovnováha v oblasti pánve se přenáší do celého pohybového aparátu (který prý tvoří 80 % váhy štíhlého člověka) a podílí se na dalších zdánlivě nesouvisících potížích (bolesti hlavy, přetížení jiných svalů). Uvolnění stažených svalů však musí nejprve předcházet posílení svalů ochablých. Když svaly břišní a Strana 5 na alternativní způsob vytápění. V prvním kroku však můžeme (my Libčičané) alespoň přebrat, co do kotle patří a nepatří, palivo v kotli nedusit a nepřitápět v počasí, kdy kouř padá dolů. To není těžké vymyslet. Kromě zdravého rozumu by nás mělo ještě varovat, že spalování odpadu je dle zákona o ochraně ovzduší trestné a obec může za jeho porušování uložit pokutu. Další a poměrně závažnější varování přijde s připravovanou novelou zákona, která počítá se zavedením emisních limitů a technických parametrů pro domovní zdroje, tj. kamna a kotle na ústřední vytápění. Novela by měla být přijata do konce roku 2008 a počítá s tím, že topeniště, která nebudou tyto limity splňovat, nebude od ledna 2014 možné používat. Tereza Nehasilová Kontejnery budou umisťovány v uvedených termínech na těchto místech: Libčice n/vlt. křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní, ulice Kralupská Letky Letecké nám. Chýnov ul. Ke Studánkám a Pod Saharou u č.p. 705 ( vedle dětského hřiště) hýžďové začnou plnit svou skutečnou svalovou funkci, dno pánevní získá potřebnou podporu a uvolnění. To daruje vnitřním orgánům dostatek prostoru a prokrvení pro zdravé fungování. Toto vše a mnohem víc si v minulém století uvědomila a na světlo vynesla paní Ludmila Mojžíšová. Vytvořila systém jednoduchých a účinných tělesných cviků pro harmonizaci pohybového systému a dosáhla výsledků v oblastech pro ni samotnou nečekaných kromě rehabilitací pohybového aparátu pacientů i otěhotnění mnoha žen, které se o to již dlouho marně pokoušely, zkvalitnění intimního života, odstranění problémů inkontinence, upravení menstruačního cyklu aj. Petra Janoušová Cvičení v knihovně podle Ludmily Mojžíšové Účinné a prosté cviky pro zpevnění svaloviny zejména břicha a hýždí podporu pánevního dna vhodné pro posílení ochablého nebo jednostranně zatíženého svalstva, přirozenou a zdravou menstruaci, početí, těhotenství a porod, úpravu inkontinence a zácpy, zkvalitnění intimního života, radost z pohybu, i pro starší osoby Petra Janoušová (cvičitelka oprávněná absolvováním kurzu) tel

6 Strana 6 NAŠE ŠKOLY Na vánoční besídce v mateřské škole se zpívalo a tančilo, a poté samozřejmě také ochutnávalo cukroví, povídalo. Děti si pohrály s novými hračkami, poněvadž do školky chodí Ježíšek už před prázdninami. Máme kalendář! Tak jsme se dočkali. Kalendář dětí ZŠ Libčice nad Vltavou je na světě! Však dal dost práce. Přípravy začaly již v září Nejdříve nápad, pak následovalo kreslení, stříhání a lepení. Všichni chtěli do kalendáře namalovat aspoň malý obrázek. Každá třída si vzala na starost jednu stranu kalendáře. Lednem začínali prvňáci a prosincem končili deváťáci. Těm nejmenším trošičku pomohli učitelé výtvarné výchovy, ale sněhuláci se jim opravdu povedli. Postavičky z pohádek malých druháčků se na nás dívají z březnového listu kalendáře. Třeťáci se v dubnu zaměřili na měsíc bezpečnosti v dopravě. Na květnové stránce rozkvetl strom hlavičkami čtvrťáků a v červnu si přírodovědu zopakovali páťáci vyhledáním, malováním a nalepováním zajímavých druhů hmyzu. Vůně prázdnin, dálek a moří a tajemných hradů se na nás dívá z obrázků žáků šestých a sedmých tříd. Vítaní nového školního rolu i spolužáků v měsíci září velmi vtipně vytvořila žákyně 8. ročníku Tereza Cvíčelová. V kalendáři můžeme obdivovat ještě jednu její práci a to úvodní stránku s kresbou naší školy. Říjnová strana je ve znamení moudré sovy Veroniky Valtošové, žákyně 9. ročníku. V listopadu si školní družina hraje s padajícím listím a celý rok uzavírá jemná práce se zmizíkem opět od Veroniky Valtošové. Máme radost, že se kalendář povedl! V současné době u probíhá nás soutěž o nejzajímavější logo naší školy. Dále pracujeme na projektech Veselá škola a Naše město plné barev, kdy si chceme zlepšit šedé prostředí školní budovy a chodeb a rozsvítit město veselými barvami v dlouhých zimních večerech. PaedDr. Dagmar Kuzníková A co naši prvňáčci? Jsou tomu již 4 měsíce, co naši prvňáčkové přišli poprvé do školy. Všichni se naprosto bez problémů zapojili do školní práce. Vzhledem k tomu, že téměř všichni navštěvovali PŘED- ŠKOLÁČKA, vstup do školy i zapojení do školních činností byl pro ně hračkou. Týdny plynuly a děti v současné době již velmi pěkně čtou, dokáží opsat jednoduchý text, sčítají a odčítají do 9, řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy, pracují ve skupinách, snaží se hodnotit práci svou i ostatních, pokouší se vytvářet první jednoduché projekty a ty prezentovat před ostatními. Jsou to prostě prvňáčci šikuláčci jsme poprvé navštívili naši počítačovou učebnu. Děti se na tento den velmi těšily. Nejprve se seznámily s počítačem a jeho ovládáním (nebylo to pro mnohé nic neznámého), což děti během chvilky zvládly, a tak jsme se mohli pustit do práce s výukovým programem matematiky. Děti pracovaly ve dvojicích, vzájemně se kontrolovaly a opravovaly. Každá dvojice měla 5 úkolů, které děti zvládly rychle a většina bezchybně. Odměnou za práci jim byla nejen pochvala a jednička od paní učitelky, ale také pohádka O Šípkové Růžence. Ale ani ta nebyla obyčejná, ale matematická. Počítačovou učebnu jsme od té doby navštívili již několikrát v rámci hodin matematiky, českého jazyka i prvouky. Děti si zde mohou ověřit své dosavadní znalosti pomocí pěkných výukových programů. Pochvala za velmi pěknou práci patří samozřejmě prvňáčkům, ale také jejich rodičům, kterým bych touto cestou chtěla poděkovat za příkladnou spolupráci. Mgr. Alena Pastorová, třídní učitelka 1. A

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 26/2016

Z Á P I S č. 26/2016 Z Á P I S č. 26/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 5. 12. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František Hudek, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis č.6/2013. konaného dne v hod. Hostinec Na Klokočné

Zápis č.6/2013. konaného dne v hod. Hostinec Na Klokočné Zápis č.6/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 9.10.2013 v 18.00 hod. Hostinec Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř zasedací místnost Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 23. listopadu 2016 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Jaruška

Více

Ing. Milan Hruban Josef Kalaš

Ing. Milan Hruban Josef Kalaš Zápis č 12-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 7 12 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr Martina Vedralová Ing Pavel Churáček Zdeňka

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nadějkov č.7, 30.12.2011 v zasedací síni Obecního úřadu, od 19 hodin Přítomni: Jiří Benda, Romana Cimpová, Zdeněk Černý, Jiří Dušek, Josef Dvořák, Jindřich Fara,

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Obec Těchobuz Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/01134/11 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2011 konaného

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 8/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne od hod. na OÚ v Tuklatech Zápis č. 8/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 18. 12. 2013 od 18.00 hod. na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Mgr. Vladimír Libovický, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková,

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011

Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Zápis č. 07/Z6 ze 7. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 9. května 2011 Přítomni: Omluven: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: 10 zastupitelů (Ing. Jiroušek přišel při projednávání bodu

Více

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne

U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne U s n e s e n í z 03. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velké Přílepy v roce 2010 ze dne 11.5. 2010 1. Schválení bezúplatného nabytí pozemku parc.č. 341/20 a bezúplatného převodu pozemku parc.č. 28/1,

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj

O B E C H a b a r t i c e - Liberecký kraj usnesení č. 11 zasedání Z a s t u p i t e l s t v a obce H a b a r t i c e (ZO) Počet přítomných členů jednání ZO při jednání: 8 oml.: 1 pan Bc. Lukáš Vocásek (celkový počet členů ZO ke dni jednání 9)

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne v 18hod.

Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne v 18hod. Zápis z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky konaného dne 27.3. 2009 v 18hod. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Kostelecké Horky se konalo dne 27.3.2009 v kulturním domě v Kosteleckých

Více

Z á p i s č. 7/2012. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne v klubovně FK Malšovice.

Z á p i s č. 7/2012. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne v klubovně FK Malšovice. Stránka 1 z 7 Z á p i s č. 7/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne 17. 12. 2012 v klubovně FK Malšovice. Přítomni: P. Plachý, J. Krpálek, R. Urban, M. Pileček, ing. J. Petrášek,

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice.

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice. Č. 42 Z á p i s ze schůze Rady města Beroun konané dne 27. 4. 2016 v radní místnosti budovy radnice. Přítomni: Mgr. Kůs Ivan, starosta města Ing. Mišina Michal, místostarosta města Mgr. Chlumská Eva Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Zápis 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 7. 3. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva zapisovatel:

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Z Á P I S. z 3. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18.12.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 3. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18.12.2014 ve Stožci Z Á P I S z 3. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18.12.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 11.12.2014. Jednání

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. března 2014

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. března 2014 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 4. března 2014 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne Statutární město Ostrava městský obvod Michálkovice zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis průběhu 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.02.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno:

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S č. 9/2012. ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S č. 9/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Bílé Podolí, konané dne 21. 11. 2012 v 16,00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2011 ze dne: 10. prosince 2011 počet přítomných členů: 40 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2011 3. Zpráva

Více

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání.

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání. MCPNE 02141/2016 Zápis č. 23 z 20. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 28.11.2016 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Petr Šimáček,

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015

Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Zápis č.8 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hvozdec ze dne 3.8. 2015 Přítomni zvolení zastupitelé: Zdeněk Mottl, Marie Ernestová,, Květa Křivánková, Dana Vyštejnová, Petr Velich Milan Hlavatý, Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 11/2016. z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 11/2016 z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. srpna 2016 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Ing. Leo Doseděl, Anna Hanáková, František Novák, Ing. Svatopluk

Více