LIBČICKÉ NOVINY. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LIBČICKÉ NOVINY. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala"

Transkript

1 Strana 1 LIBČICKÉ NOVINY Do nového roku pochmurně a s pesimismem Život je změna a každá změna je k horšímu, praví často citované pravdy. Jako doklad dobře poslouží proměna libčického nádraží (kuřárny?, klubovny?, sprejovny?) nebo co to nyní vlastně je, v posledním roce. Globalizace, oteplování klimatu (a nové, takříkajíc decentralizované přístupy k zasmraďování ovzduší), přechod k postindustriální společnosti než se pod náporem těchto a dalších hrozivých procesů zhroutí poslední zbytky světa, na který jsme přinejmenším byli zvyklí, přicházíme i my se změnou. Se změnou formátu novin. V tomto ohledu jde o návrat, takže jde o změnu jaksi konzervativní budiž to drobnou útěchou. Větší fotky a písmo ale taky trochu jiné složení pravidelných rubrik snad přispějí k počtení, nechci neskromně říct lepšímu, příjemnějšímu, ale snad alespoň k počtení, zmuchlání a vyhození (do kontejneru na papír, pochopitelně) nikoli horšímu. Tak s chutí do toho a mnoho štěstí v novém roce! Jaroslav Richter i o aktivitě Libčic v regionu. Zasedání zastupitelstva města dne se zúčastnil plný počet našich reprezentantů, z nichž dva dorazili s malým zpožděním. Po volbě pracovních orgánů (zapisovatel, ověřovací komise, návrhová komise) přešlo jednání ke konkrétním otázkám života města. Ještě před vlastním programem Libčické noviny a vedení města přejí všem občanům Libčic v roce 2008 mnoho zdraví, úspěchů a důvodů ke spokojenosti! Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala Přestože sloupek v listopadovém čísle našich novin vybízel, abychom v prosinci jeli na půl plynu, blížící se závěr roku jeho doporučení poněkud obrátil naruby. Ani prosinec moc klidný nebyl. Hned v úvodu měsíce se uskutečnila poměrně zásadní schůz- prostředky na veřejnou zeleň, přičemž největší prioritu má ka všech aktérů tzv. Vltavských obnova a rekonstrukce stromořadí ve městě. Valná většina cyklostezek. Představitelé kraje seznámili zástupce nás a okolních měst a obcí s tím, co jsem z těchto stromů není v dobrém stavu. Samozřejmě nepůjde avizoval již před časem. Kraj jenom o stromořadí, ale pokusíme se získat prostředky i na vyčlenil nemalé peníze na to, aby byla pořízena projektová obnovu zeleně zejména v centru města. O konkrétní podobě dokumentace cyklostezky po naší (libčické) straně a právě tohoto projektu Vás budeme v prosinci byla zahájena práce informovat, protože tušíme, jak na této dokumentaci. Nás v této citlivé téma to je. Zbývá dodat, souvislosti čeká jednání s Máslovicemi, Větrušicemi a Řeží že tento projekt chceme podat ještě v tomto roce (samozřejmě za předpokladu, že přísluš- o tom, jak využít již dokončenou dokumentaci pro rozvoj ná výzva / dotační titul bude prostoru z našeho pohledu na v tomto roce vyhlášen). druhé straně řeky. Úvah je několik, přičemž jako velmi per- Tímto jsem plynule přišel k tématu investic. Zastupitelstvo spektivní i účelné se jeví vybudování naučné stezky pro pěší. města (píšeme o tom na jiném místě tohoto čísla) schválilo na Ale tady jsme na začátku. svém posledním zasedání rozpočet města na rok Inves- Píšu-li o tomto projektu, musím se zmínit i o tom, že v prosinci tiční prioritou je centrum města. jsme definovali další projektový Co to znamená? Nový chodník záměr pro soutěž o evropské od nádraží k budově Městského peníze. Budeme se snažit získat úřadu včetně rekonstrukce dří- Zastupitelstvo zastupovalo v listopadu i prosinci Od posledního vydání Libčických novin zasedlo zastupitelstvo hned dvakrát. Jednalo mj. o vandalismu ve městě, rozpočtových otázkách a investičních záměrech, osudu části majetku města se řešily připomínky k zápisu z minulého zasedání. Na otázku ing. Chrtové ohledně termínu výběrového řízení na opravu veřejného osvětlení v ul. Tyršova, Fügnerova, Na Růžku, nám. Svobody upřesnil starosta své minulé vyjádření, kdy neměl přesné informace o momentální situaci akce ovlivněné postupem ČEZ. Ing. Pelešková pak podrobně vysvětlila postup celé akce, která nakonec vyústila v zakázku ve výši do , Kč bez DPH. Ing. Lisý vyjádřil nesouhlas ohledně projektu revitalizace městského centra Areálu Ludvík a upozornil, že uvedené náklady na rekonstrukci objektu Ludvík jsou značně podhodnocené. Ing. Lisý rovněž žádal vysvětlení systému přidělování grantů města v oblasti kultury 1/2008 vější předzahrádky před školou (pamětníci možná pamatují), příspěvek na opravu farní zdi i na fasádu domu čp. 43 v ulici 5. května. Motiv je jednoduchý: město a zejména jeho centrum by mělo být hezké. Druhou, svým způsobem ještě důležitější prioritou je oblast školství a zdravotnictví. Rozpočet počítá s úpravou šaten v základní škole pro první stupeň a s úpravou školního hřiště, tak aby mohlo být využíváno i o přestávkách. Dále rozpočet zahrnuje vybudování ordinace dětské lékařky v málo využívaných zadních prostorách mateřské školy, přičemž podotýkám, že realizace této investice je přímo svázána s dohodou o dlouhodobém provozování této ordinace s příslušným pediatrem. I když nejde o tzv. těžkou investici, je nutné informovat i o malé novince. Zřejmě poprvé v historii libčického rozpočtování byla zařazena položka určená speciálně pro podporu kvality služeb poskytovaných libčickými školami. Není nijak nízká, měla by posloužit k rozvoji vzdělávacích aktivit a k motivaci učitelů. Souvisí s koncepcí stabilizace a rozvopokračování na straně 2 a sportu. Mgr. M. Sekera jako radní přes kulturu a školství vysvětlil danou problematiku s tím, že přidělování peněz se řídí možnostmi rozpočtu města a významem akcí. Ne všechny organizace komunikují a respektují nová pravidla pro přidělování grantů, přesto byli v podstatě všichni zájemci uspokojeni. Prvním bodem programu se stalo čerpání rozpočtu za pokračování na straně 2

2 Strana 2 Zastupitelstvo zastupovalo v listopadu i prosinci III. čtvrtletí 2007 projednaného radou Bod přednesl Ing. V. Urbánek. Finanční odbor předkládá čerpání rozpočtu města za III. čtvrtletí roku Čerpání je rovnoměrné, bez větších výkyvů a odpovídá rozpracovanosti akcí. Materiál projednal finanční výbor bez výhrad. V diskusi se pak projednávaly otázky čerpání položky opravy koupaliště (průběh oprav a úsporných opatření popsal ing. V. Urbánek a starosta Pavel Bartoš), zařazení položky , Kč v příjmové části veřejné zeleně (sponzorský dar), autobusový výlet do divadla, malé pracovní úklidové úvazky 2 obyvatel Kolonie a dotaz ing. Lisého na výši proinvestované částky na Oranžovém hřišti (čerpání stále probíhá a částka bude mírně nedočerpána). Rozpočet na III. čtvrtletí 2007 byl poté schválen hlasováním 15:0. Bodem č. 2 se stala úprava rozpočtu č. 4/2007. Ing. Chrtová se dotázala na počet zakoupených posypových nádob a systém jejich schválení (15 ks schválených radou v rámci v rámci rozpočtových úprav kapitoly Na městském úřadě a v obchodech ve městě je možno zakoupit kalendář Od Okoře k Vltavě na rok 2008 za 50, Kč. Prosinec na radnici: Jízda na půl plynu se nekonala je školství, kterou připravuje městská rada. Nezapomínáme ani na stav komunikací. Zastupitelé schválili položení nových povrchů v ulicích Pod Hájem II a Na Růžku. V prosinci jsme obdrželi k připomínkám sociodemografickou studii našeho města, která vzniká v rámci projektu Komunitní plán. Přináší mnoho velmi zajímavých informací i odhadů budoucího vývoje města nejenom z pohledu nejsledovanějších cílových skupin děti a senioři. Objem informací je tak rozsáhlý, že mu věnujeme větší místo v našich novinách v některém z následujících čísel. A teď mi dovolte pár konkrétních a detailních informací. Ač prosinec, zima nám zatím vážnější problémy nezpůsobila, spíše ještě dokončujeme podzimní úklid, který byl jejím rychlým nástupem přerušen. Z větších akcí se podařilo dokončit generální opravu střešního pláště na budově Policie ČR, další etapu opravy zdi na evangelickém hřbitově, v ulici Tyršova se rozsvítilo nové veřejné osvětlení. Z malých velkých drobností je třeba zmínit hlavně nové veřejné osvětlení v ulici Vltavská jako náhradu za zloději zničené osvětlení dráhy. Rada města na svém posledním zasedání rozhodovala o řadě bodů ze sociální problematiky a jsem rád, že jsme se jednomyslně shodli v tom, že město trochu pomohlo několika rodinám s postiženými dětmi i lidem, kteří tuto pomoc opravdu potřebují. I když se nejednalo o žádné horentní částky, v čase Vánoc má takovýto počin dvojnásobný význam a nepovažujeme to jen za symbolické gesto dobré vůle. Od vážných věcí k veselejším. Doufám, že jste ocenili množství akcí v našem městě v tomto vánočním měsíci. Všem organizátorům za ně moc děkuji. Jsou malým připomenutím toho, že tu je (troufnu si říci) čím dál více lidí, jimž na našem městě opravdu záleží. Přeji vám vše dobré v roce Matěj Štětka komunikace); S. Procházka namítl, že nákup nádob nebyl dobrým řešením a že budou zavaleny sněhem. Úprava rozpočtu s celkovými výdaji ve výši , Kč a s celkovými příjmy ve výši , Kč byla poté schválena poměrem 15:0. Následovala otázka výše poplatku za odpady pro rok 2008, projednaná radou města Kapitační platba za odpady byla zavedena v roce 2002 a její výše činila 260, Kč. Postupně se zvyšovala o 40, Kč ročně, nejvíce v roce 2005 z 300, Kč na 400, Kč. Pro rok 2006 byla její výše 440, Kč, v roce 2007 byla výše 460, Kč. Maximální možná výše na jednoho občana činí 500, Kč. Návrh pro rok 2008 ve výši 480, Kč, přičemž skutečné náklady města za svoz a likvidaci komunálních odpadů představovaly v roce , Kč na 1 občana, byl schválen poměrem 15:0. Rozpočtový výhled na roky 2008, 2009 a 2010 projednala rada města Bod přednesl ing. V. Urbánek a poskytl výklad k souvisejícím materiálům. Diskuse se týkala především schopnosti pokrýt dofinancování případných dotací rezervy rozpočtu města. V. Urbánek, místostarosta M. Štětka a M. Majtenyiová objasnili způsob čerpání a vytvoření kapacity pro dofinancování dotací. Výhled byl schválen poměrem 11:2, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování. Zastupitelstvo dále odsouhlasilo poskytnutí měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům v souladu s nařízením vlády č. 614/2006 Sb. Zastupitelstvo města odsouhlasilo poskytnutí měsíčních odměn ve výši: člen rady 1 730, Kč, předseda výboru či komise 1 420, Kč, člen výboru či komise 1 240, Kč a člen zastupitelstva 590, Kč poměrem 15:0; u souběhu funkce člena rady a předsedy výboru bude odměna za výkon funkce předsedy výboru či komise ve výši 75 % z částky stanovené pro tyto funkce. Jako šestý bod přišlo na pořad jednání vystoupení ze svazku od Okoře k Vltavě. Místostarosta popsal poslední vývoj v činnosti svazku a navrhl vystoupení Libčic z tohoto sdružení. V současné době totiž neexistuje žádný společný významnější projekt či společná aktivita, která by propojovala obce s městem Libčice nad Vltavou. Od konce roku 2006 vyvíjíme v tomto svazku značnou aktivitu s cílem provést nové zhodnocení již vypracovaného plánu rozvoje tohoto mikroregionu, bohužel bez odezvy. Základním tématem a pravděpodobně i důvodem současné existence tohoto svazku je společný přístup členů k zajištění (autobusové) dopravy v území vymezeném obcemi Velké Přílepy, Úholičky, Tursko, Statenice. Úmysl vystoupit z tohoto svazku již oznámily Dolany a o tomto kroku uvažují Holubice. V diskusi místostarosta poukázal na neochotu obcí otevřít společné projekty a spolupracovat v důležitějších činnostech, než je vydání kalendáře např. na pečovatelské službě. Ing. I. Chrtová prohlásila, že starosta a místostarosta jsou v uvolněných funkcích, ve svazcích zastávali funkce a měli by mít čas se této práci věnovat, rozhodnutí o vystoupení jsou neuvážená a předčasná; dle názoru ing. F. Lisého se nás rozhodnutí svazku mohou bytostně dotýkat, proto doporučuje vyčkat a setrvat v něm. Místostarosta navrhl bod stáhnout s tím, že respektuje názor ing. Chrtové a ing. Lisého. Ing. V. Urbánek se přiklonil k názoru setrvat ve svazku v souvislosti dálničním Libčické noviny, měsíčník, vydává Městský úřad v Libčicích nad Vltavou, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou , cz, IČO: , evid. č. MK: ČR E Za obsahovou správnost odpovídají autoři příspěvků. Redakce: Martin Sekera a Jaroslav Richter, foto, administrace, inzerce Eva Čermáková. Grafické zpracování a tisk GSL, Kralupy nad Vlt. Termín uzávěrky: vždy k 18. dni v měsíci. Náklad: 700 ks, cena: 5,- Kč.

3 Zastupitelstvo zastupovalo v listopadu i prosinci obchvatem. Poté bylo setrvání v Dobrovolném svazku obcí Od Okoře k Vltavě odsouhlaseno poměrem 15:0. Další jednání se týkalo úpravy dotace na zateplení budov. Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že vzhledem k stanovenému termínu odevzdání žádosti do Operačního programu Životní prostředí (3. září a odevzdání 26. října 2007) nebylo z časových důvodů možné tento projekt projednat, a dodatečně odsouhlasilo jeho podání do grantového schématu první výzvy Operačního programu Životní prostředí poměrem 14:0; 1 se zdržel hlasování. T. Hykeš poté informoval o dokončení investice do areálu Sokola a kladném výsledku kolaudace a kontroly finančního úřadu. Ředitelka ZŠ PaedDr. D. Kuzníková informovala o vánočních akcích školy, dni otevřených dveří a vánočním stromě. Starosta referoval o postupu města při nápravě situace na nádraží. Po několikerých výzvách se dostavili zástupci Českých drah a sdělili, že se problémem hodlají zabývat, neboť místní situace je kritická. Starosta navrhl společný postup ČD, policie a města (více viz článek starosty města Pavla Bartoše v tomto čísle). Poté se dostalo na pořad projednávání situace na koupališti. Jeho nájemce P. Krejcar se dotázal na opravy na koupališti a vyjádřil nespokojenost s postupem města. Režim spolupráce pronajímatele a nájemce je ale dle starosty dán nájemní smlouvou a dodatky. Byl připraven dodatek nájemní smlouvy, který by měl situaci částečně napravit. Ing. I. Chrtová upozornila na diskusi při projednávání čerpání rozpočtu, která vyústila v potřebu širší diskuse o problémech koupaliště. Místostarosta sdělil, že město bylo definitivně vyřazeno z dotačního titulu na rekonstrukci koupaliště, a upozornil na nutnost řešení budoucího využití celého areálu. Ing. I. Chrtová navrhla svolat pracovní jednání k této problematice, ing. V. Urbánek navrhl projednat taktéž otázku budoucího využití celého areálu. Ing. I. Chrtová požádala o informaci o aktuálním stavu zavážky Na Zabitém a dále se dotázala na postup ve věci nadměrného kouření kulturního domu. Tajemník odpověděl, že se podařilo realizovat nákup nového automatického kotle na uhlí, který pokryje 90 % potřeby otopu. Ing. M. Bolinová se dotázala na opravu hasičské zbrojnice a na vykoupení pozemku pod zbrojnicí. Tajemník rekapituloval dosavadní postup ve věci vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemku pod zbrojnicí. Starosta poukázal na souvislost s investicí do zbrojnice. Mgr. M. Sekera podrobně vysvětlil na dotaz ing. Lisého místní školskou problematiku. Ing. I. Chrtová poděkovala za dodané informace a sdělila, že své stanovisko zašle; ing. F. Lisý poděkoval za dokončenou restauraci sochy Krista na katolickém hřbitově. Poté starosta listopadové zasedání zastupitelstva ukončil. Kouzlo, to tajemné kouzlo blížících se Vánoc zřejmě způsobilo, že prosincového zasedání se dne zúčastnilo pouhých 9 zastupitelů. Po projednání připomínky k zápisu č. 7/2007 z pera ing. I. Chrtové, týkajících se jejích požadavků na doplnění předchozího zápisu a nedostatků v zaslání některých požadovaných materiálů, přítomní přešli ke schválení rozpočtu města na rok Starostou předložený návrh s rozpočtovými příjmy ve výši , Kč a výdaji ve výši , Kč byl jednomyslně přijat. Za připomenutí stojí např. 1 milion určený pro vybudování komunikace v ulici Na Růžku; 2 miliony z rozpočtu by měly směřovat do ulice Pod Hájem, dvěstětisícová investice se odrazí na parkovišti na Sahaře. (Podrobnosti k těmto i dalším otázkám hospodaření Strana 3 města najdou čtenáři na úřední desce a na vyžádání na městském úřadě a také v článku místostarosty M. Štětky.) Po přijetí návrhu úpravy č. 5/2007 rozpočtu města s celkovými výdaji ve výši , Kč a s celkovými příjmy ve výši , Kč (9:0) se projednávala žádost Středočeské plynárenské, a. s. o zřízení věcných břemen na vedení již realizovaných nebo připravovaných plynovodních přípojek. Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí 500, Kč za 1 přípojku. Zřízení bylo přijato jednomyslně, stejně jako zřízení věcného břemene kabelového vedení o délce 9 m v k. ú. Libčice nad Vltavou pro Správu železniční dopravní cesty. Hodnota za zřízení břemene dle znaleckého posudku činí , Kč rada města projednala prodej části nemovitosti čp. 715 Libčice nad Vltavou budova vlastní výtopny včetně technologie a veškerých meziobjektových rozvodů tepla vedoucích od výtopny k vytápěným objektům čp. 534, 535, 536, 712, 713, 714, 722 a 723 pražské firmě Komterm, a. s. za cenu , Kč. Po několikerých jednáních s bytovými družstvy má město jednoznačné stanovisko, kde odběratelé tepla neuvažují o odkoupení výtopny za podmínky, že bude prodána firmě Komterm. V diskusi po dotazu J. Rouse tajemník a starosta vysvětlili celou problematiku vlastnictví a provozování výtopny a upozornili na nebezpečí pro město, vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy. Na dotaz R. Nováka tajemník vysvětlil, že cena je kalkulována s ohledem na stav budovy a technologií a s ohle- OP vydané do je nutné vyměnit za OP se strojově čitelnými údaji nejpozději do , žádost o vydání OP občan předloží nejpozději do

4 Strana 4 Zastupitelstvo zastupovalo v listopadu i prosinci Jak dál s libčickým nádražím? Bezpečnostní situace na nádraží Českých drah (ČD) v Libčicích nad Vltavou je již dlouho neúnosná. V minulém roce se město snažilo přimět ČD a Policii České republiky (ČR) k řešení problému. Starosta vyzval vedení ČD k jednání a vysvětlení situace na zastupitelstvu města. V roce 2006 ani v roce 2007 se však žádný zástupce ČD na zastupitelstvo města nedostavil. Teprve v závěru letošního roku se podařil průlom v jednání s ČD. Ke starostovi se objednali na podkladě urgencí města současně vrchní drážní přednosta, přednosta stanice Holešovice, přepravní náměstek a dopravní náměstek ČD. Byla ustanovena pracovní skupina ze zástupců města, ČD a Policie ČR. Tato skupina si klade za cíl eliminovat projevy vandalismu v prostoru majetku ČD a města Libčice. Vedením skupiny byl pověřen starosta, který mimo jiné uvedl: Nádraží je vstupní branou do města a veřejnost je vystavena trvale nekulturnímu prostředí. Nádraží je nebezpečným místem, kde se EKOLOGIE dem na cenu tepla pro odběratele. Poté, co se 2 zastupitelé zdrželi hlasování, nemohlo být ale usnesení o prodeji přijato. V šestém bodě zastupitelé jednomyslně odsouhlasili prodej budovy čp. 7 Františku Hudkovi z Libčic za cenu , Kč, stejně jako v sedmém prodej 19 m 2 v Letkách paní Heleně Mrázové z Prahy (za cenu 100, Kč/m 2 ). Jako osmý přišel na řadu projektový záměr Obnova veřejné zeleně v hlavních uličních osách města. Předložený návrh projektového záměru je další z možných příležitostí k získání zdrojů z EU. Po schválení tohoto záměru dojde k přípravě konkrétního projektu, který bude po přijetí zastupitelstvem a po vyhlášení příslušné výzvy podán do grantového schématu. Jde o postupnou obnova stromořadí v ulicích Letecká, Chýnovská a 5. května a drobné vegetační úpravy přilehlých uličních prostorů (ulice 5. května, K Nádraží, Vltavská) s cílem obnovit uliční stromořadí s použitím vhodných druhů a nových technologických postupů výsadby, které rehabilitují původní záměr estetického působení stromořadí a zajistí sníženou náročnost v péči o dřeviny v dlouhodobějším horizontu. Součástí by se stala úprava drobných přilehlých parkových ploch (parčík mezi ul. 5. května a Kralupská, pomník v ul. Vltavská, parčík u viaduktu, předvstupní prostor katolického kostela) s cílem zpřístupnění zeleně pro veřejnost a zvýšení estetické a rekreační funkce. scházejí vandalové a kriminální živly. MěÚ je trvale vystaven kritice ze strany občanů za stav nádraží (komunikace s ČD). MěÚ si uvědomuje, že případný počátek vandalismu může začínat na místních diskotékách a tyto neblahé jevy končí obvykle na nádraží. MěÚ připouští, že někteří místní občané se mohli podílet na ničení podchodu ČD a jiní místní občané se pravděpodobně podíleli na krádežích kabeláže na trati. Nádraží včetně drážních zařízení je v majetku ČD, a ty jsou povinny se o svěřený majetek náležitě starat. Zasahovat proti pachatelům může pouze policie ČR, která disponuje potřebnými kompetencemi. Zástupce ČD k problematice uvedl, že ČD provedou následující kroky: motivace personálu ČD (finanční prémie za aktivní přístup a identifikaci pachatelů); zvýšená ostraha areálu nádraží; kamerový systém, pohybová infračidla; Topná sezona v plném proudu Kdysi mi to připomínalo vůni domova. Pak na pár let trochu zeslábla (to s vládní podporou přímotopů), ale se stoupajícími cenami energií je tu zpátky. Nostalgie mě nejímá, spíš záchvat kaš- Životnost stromořadí javoru mléče intenzivně udržovaného hlavových řezem se počítá na let. Stávající stromořadí je ve fázi dožívání až rozpadu, což se projevuje sníženou vitalitou, zhoršeným zdravotním stavem a defekty na většině dřevin (poškození kmenů, dutiny, rozpad korun). Odhadované náklady celkem: do 4,5 milionů Kč; podíl města: cca 20 %, tj. 900 tisíc Kč; projektová příprava: do 200 tisíc Kč. Zastupitelstvo města schválilo projektový záměr v poměru 9:0. V následné diskusi starosta a tajemník informovali o průběhu smluvního vztahu na koupališti jak ve věci narovnání smluvních podmínek, tak ve věci samotného provozu, starosta informoval o průběhu jednání s Českými drahami, které mají le Řeč je o kouři z domovních komínů. Nedávno ministerstvo životního prostředí uveřejnilo poměrně zajímavou zprávu. Od roku 1989 se výrazně zlepšovala kvalita ovzduší, velké zdroje znečištění elektrárny, továrny, snahu převést odpovědnost za chování vandalů na město (z jednání se jak dráhy, tak policie omluvily). Hovořilo se i o problematice provozování kamerového systému. Na přetřes přišla i otázka chování mládeže na spodní Sahaře a používání zábavné pyrotechniky, přičemž tajemník města zdůraznil omezené možnosti města při řešení podobných excesů. Dodáváme, že významnější vliv a zodpovědnost než městská reprezentace mají (nebo mají mít) v podobných případech především rodiče. Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2007 pak v ukončil s přáním příjemného prožití vánočních svátků starosta Pavel Bartoš. Dle zápisů ze zastupitelstev sepsal Jaroslav Richter zlepšení úklidu v čekárně, v prostoru nástupišť a v podchodu; zlepšení komunikace s policií ČR a radnicí v Libčicích; ČD zveřejní článek v Libčických novinách o problematice vandalismu na majetku ČD v Libčicích. Zástupce Policie ČR v dané věci uvedl, že: Bude zajištěna včasná a adekvátní reakce na nově vzniklou situaci v prostoru nádraží. Bude zajištěna zpětná informace o situaci v prostoru nádraží pro ČD a MěÚ. Závěrem aktuální informace Dne byl napaden výpravčí sloužící na Libčickém nádraží. Na podkladě včasné informace jsem se dostavil na místo napadení a záležitost projednal se svědkem. Policie ČR identifikovala a zadržela pachatele, občana Libčic. Děkuji Policii ČR i Českým drahám za spolupráci. Pavel Bartoš byly donuceny k nápravným opatřením. Tento trend se ale v posledních letech zastavil, ba dokonce otočil, a kvalita ovzduší se znovu zhoršuje. Na vině

5 Topná sezona v plném proudu jsou vedle zvyšující se automobilové dopravy lokální topeniště. Spalováním pevných paliv uhlí, dřeva a, ano, přiznejme si to, i odpadků, se do ovzduší uvolňuje zejména vodní pára a oxid uhličitý. To by nám ani nemuselo vadit. Vedle toho ale vzniká také toxický oxid uhelnatý a prachové částice, které na sebe váží celou řadu látek působících rakovinotvorně, alergenně, látek poškozujících vyvíjející se lidský plod, zhoršujících astma, působících onemocnění srdce a cév či v zimních měsících tak běžné záněty horních cest dýchacích. Bohužel (nebo bohudík?) účinek často nebývá okamžitý. Některé látky se v organismu postupně hromadí a mohou být jedním z faktorů, které třeba někdy v budoucnu spustí závažné onemocnění. U řady látek se také dosud neví, jak vůbec na člověka působí. Množství nebezpečných látek je dáno za leden únor březen ZDRAVÍ V lednu o dnu (pánevním) Jsou dna, jichž jsme se už určitě alespoň někdy dotkli. Dno peněženky, dno sil tělesných nebo duševních. Už tušíme, kde jsou, jaká jsou a co nám přinášejí (po setkání se dnem přicházívá nové stoupání). Záhadou nám možná zůstává v různých souvislostech vyslovovaný pojem dna pánevního. Význam a stav tohoto svalu je však pro naše zdraví zásadní. Jaká je pánev, takové je vše v těle nad ní i pod ní! opakovala nám paní Mojžíšovou školená instruktorka a více než zkušená rehabilitační pracovnice. A jaká má být pánev, aby vše nad ní i pod ní (rozuměj: v pohybovém aparátu) bylo zdravé? Podsazená! Podsazenou pánev drží tři skupiny svalů. Svaly břišní, hýžďové a dno pánevní. Co se stane, když dva ze tří dělníků, kteří mají za úkol nést těžké břemeno, odejdou, slovy instruktorky na pívo a třetího nechají ve štychu? Třetí je přetížený, hroutí se a je v křeči ze snahy odvést sám práci za tři. Toť úděl dna pánevního, odešly-li břicho duben květen červen prvé složením paliva. Méně jich je obsaženo ve dřevě, horší je to s uhlím a vůbec nejhorší samozřejmě s domovním odpadem PET lahvemi, tetrapakem, plastovými obaly, dřevotřískou na toto místo si každý může doplnit, co kdy do kotle hodil. Druhým faktorem je účinnost hoření. Když se palivo v kotli dusí, je mokré, utemované nebo když je kotel prostě starý, špatně fungující či zanesený, množství nebezpečných látek prudce stoupá. Libčice leží v malebném údolí, které ale v zimních měsících bývá často přikryto jen málo malebnou inverzní pokličkou. Ta způsobuje, že se spaliny nerozptylují volně do ovzduší, ale padají hned zpět. Vlastně by se dalo říct: dobře nám tak co si kdo podpálí, ať si zas posbírá. A rovnou do svých plicních sklípků. Topit se samozřejmě musí, energie jsou drahé, stejně tak i nový kotel nebo přechod TERMÍNY UMÍSTĚNÍ KONTEJNERů v I. pololetí roku 2008 a zadek se svou svalovinou na pívo. Dno pánevní nám bylo představeno jako sval podobný tvarem nádobě, v níž jsou jako v míse uloženy orgány ve spodní části břicha. Je-li přetížený, dostává se do sevření, v němž pak trpí nedostatkem prostoru, krve a kyslíku vnitřní orgány v něm uložené (pohlavní orgány, střeva, močový měchýř). To může být příčinou nepříjemností jako neschopnost orgasmu, menstruace bolestivá, nepravidelná nebo mimo ovulační křivku, neschopnost početí, neschopnost donošení dítěte a přirozeného porodu, poruchy močení a inkontinence, vyhřezlá plotýnka, sklony k zácpě a jiné. Nerovnováha v oblasti pánve se přenáší do celého pohybového aparátu (který prý tvoří 80 % váhy štíhlého člověka) a podílí se na dalších zdánlivě nesouvisících potížích (bolesti hlavy, přetížení jiných svalů). Uvolnění stažených svalů však musí nejprve předcházet posílení svalů ochablých. Když svaly břišní a Strana 5 na alternativní způsob vytápění. V prvním kroku však můžeme (my Libčičané) alespoň přebrat, co do kotle patří a nepatří, palivo v kotli nedusit a nepřitápět v počasí, kdy kouř padá dolů. To není těžké vymyslet. Kromě zdravého rozumu by nás mělo ještě varovat, že spalování odpadu je dle zákona o ochraně ovzduší trestné a obec může za jeho porušování uložit pokutu. Další a poměrně závažnější varování přijde s připravovanou novelou zákona, která počítá se zavedením emisních limitů a technických parametrů pro domovní zdroje, tj. kamna a kotle na ústřední vytápění. Novela by měla být přijata do konce roku 2008 a počítá s tím, že topeniště, která nebudou tyto limity splňovat, nebude od ledna 2014 možné používat. Tereza Nehasilová Kontejnery budou umisťovány v uvedených termínech na těchto místech: Libčice n/vlt. křižovatka ulic Nerudova, Palackého, Na Radosti a Tržní, ulice Kralupská Letky Letecké nám. Chýnov ul. Ke Studánkám a Pod Saharou u č.p. 705 ( vedle dětského hřiště) hýžďové začnou plnit svou skutečnou svalovou funkci, dno pánevní získá potřebnou podporu a uvolnění. To daruje vnitřním orgánům dostatek prostoru a prokrvení pro zdravé fungování. Toto vše a mnohem víc si v minulém století uvědomila a na světlo vynesla paní Ludmila Mojžíšová. Vytvořila systém jednoduchých a účinných tělesných cviků pro harmonizaci pohybového systému a dosáhla výsledků v oblastech pro ni samotnou nečekaných kromě rehabilitací pohybového aparátu pacientů i otěhotnění mnoha žen, které se o to již dlouho marně pokoušely, zkvalitnění intimního života, odstranění problémů inkontinence, upravení menstruačního cyklu aj. Petra Janoušová Cvičení v knihovně podle Ludmily Mojžíšové Účinné a prosté cviky pro zpevnění svaloviny zejména břicha a hýždí podporu pánevního dna vhodné pro posílení ochablého nebo jednostranně zatíženého svalstva, přirozenou a zdravou menstruaci, početí, těhotenství a porod, úpravu inkontinence a zácpy, zkvalitnění intimního života, radost z pohybu, i pro starší osoby Petra Janoušová (cvičitelka oprávněná absolvováním kurzu) tel

6 Strana 6 NAŠE ŠKOLY Na vánoční besídce v mateřské škole se zpívalo a tančilo, a poté samozřejmě také ochutnávalo cukroví, povídalo. Děti si pohrály s novými hračkami, poněvadž do školky chodí Ježíšek už před prázdninami. Máme kalendář! Tak jsme se dočkali. Kalendář dětí ZŠ Libčice nad Vltavou je na světě! Však dal dost práce. Přípravy začaly již v září Nejdříve nápad, pak následovalo kreslení, stříhání a lepení. Všichni chtěli do kalendáře namalovat aspoň malý obrázek. Každá třída si vzala na starost jednu stranu kalendáře. Lednem začínali prvňáci a prosincem končili deváťáci. Těm nejmenším trošičku pomohli učitelé výtvarné výchovy, ale sněhuláci se jim opravdu povedli. Postavičky z pohádek malých druháčků se na nás dívají z březnového listu kalendáře. Třeťáci se v dubnu zaměřili na měsíc bezpečnosti v dopravě. Na květnové stránce rozkvetl strom hlavičkami čtvrťáků a v červnu si přírodovědu zopakovali páťáci vyhledáním, malováním a nalepováním zajímavých druhů hmyzu. Vůně prázdnin, dálek a moří a tajemných hradů se na nás dívá z obrázků žáků šestých a sedmých tříd. Vítaní nového školního rolu i spolužáků v měsíci září velmi vtipně vytvořila žákyně 8. ročníku Tereza Cvíčelová. V kalendáři můžeme obdivovat ještě jednu její práci a to úvodní stránku s kresbou naší školy. Říjnová strana je ve znamení moudré sovy Veroniky Valtošové, žákyně 9. ročníku. V listopadu si školní družina hraje s padajícím listím a celý rok uzavírá jemná práce se zmizíkem opět od Veroniky Valtošové. Máme radost, že se kalendář povedl! V současné době u probíhá nás soutěž o nejzajímavější logo naší školy. Dále pracujeme na projektech Veselá škola a Naše město plné barev, kdy si chceme zlepšit šedé prostředí školní budovy a chodeb a rozsvítit město veselými barvami v dlouhých zimních večerech. PaedDr. Dagmar Kuzníková A co naši prvňáčci? Jsou tomu již 4 měsíce, co naši prvňáčkové přišli poprvé do školy. Všichni se naprosto bez problémů zapojili do školní práce. Vzhledem k tomu, že téměř všichni navštěvovali PŘED- ŠKOLÁČKA, vstup do školy i zapojení do školních činností byl pro ně hračkou. Týdny plynuly a děti v současné době již velmi pěkně čtou, dokáží opsat jednoduchý text, sčítají a odčítají do 9, řeší a vytváří jednoduché slovní úlohy, pracují ve skupinách, snaží se hodnotit práci svou i ostatních, pokouší se vytvářet první jednoduché projekty a ty prezentovat před ostatními. Jsou to prostě prvňáčci šikuláčci jsme poprvé navštívili naši počítačovou učebnu. Děti se na tento den velmi těšily. Nejprve se seznámily s počítačem a jeho ovládáním (nebylo to pro mnohé nic neznámého), což děti během chvilky zvládly, a tak jsme se mohli pustit do práce s výukovým programem matematiky. Děti pracovaly ve dvojicích, vzájemně se kontrolovaly a opravovaly. Každá dvojice měla 5 úkolů, které děti zvládly rychle a většina bezchybně. Odměnou za práci jim byla nejen pochvala a jednička od paní učitelky, ale také pohádka O Šípkové Růžence. Ale ani ta nebyla obyčejná, ale matematická. Počítačovou učebnu jsme od té doby navštívili již několikrát v rámci hodin matematiky, českého jazyka i prvouky. Děti si zde mohou ověřit své dosavadní znalosti pomocí pěkných výukových programů. Pochvala za velmi pěknou práci patří samozřejmě prvňáčkům, ale také jejich rodičům, kterým bych touto cestou chtěla poděkovat za příkladnou spolupráci. Mgr. Alena Pastorová, třídní učitelka 1. A

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník

září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník září 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Lodě z lahví brázdily rybník FOTO: DAN NOVOTNÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete

Více

Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013

Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013 6 Kalendář akcí v Horních Počernicích v únoru 2013 do 31. 3. VÝSTAVA VEČERNÍČKY NA CHVALSKÉM ZÁMKU (MAXIPES FÍK, AUTOPOHÁDKY A KRTEČEK) CHVALSKÝ ZÁMEK do 3. 3. PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ JARMILY KRÁLOVÉ CHVALSKÝ

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Městský úřad Klimkovice Leden 2012. Z obsahu tohoto čísla:

Městský úřad Klimkovice Leden 2012. Z obsahu tohoto čísla: Městský úřad Klimkovice Leden 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Dárce krve, Hýlov, Lázeňské okénko 3. Informace z rady a zastupitelstva 4. Plesy a PO 5. KlimNet 6. Kotle za hubičku 7. ZUŠ

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč

Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy ročník 16, číslo 4/2014, prosinec, cena 15,- Kč Slovo úvodem Vypucovat okna, vy čis tit všechny koberce a čalounění, naleštit nábytek,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries

Informační měsíčník občanů Semilska. Ilustrační foto z výstavy k 15. výročí založení Waldorfské školy v Semilech. Foto R. Fries Ročník XV. číslo 10 Čtvrtek 1. listopadu 2007 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání RM a ZM... 4 Pár slov o mateřských školách... 10 Setkání s osobností:

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka)

Veltruské listy. Jaro je tady!!! Pálení čarodějnic dne 30. 4. 2012 od 14 hod. ve Veltrusích u kruhového objezdu (Maršála Rybalka) Veltruské listy Jaro je tady!!! www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 14, číslo 2/2012, duben - květen, cena 12,- Kč Řekla bych, že jaro musí být nejoblíbenějším ročním obdobím pro

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma

Opravené netínské varhany otestoval přední varhaník J. Tůma Jak vycházíme Poslední letošní číslo Velkomeziříčska vyjde 18. prosince 2013. V roce 2014 poprvé vyjdeme 8. ledna. Dovolená v redakci: Od 19. prosince 2013 do 2. ledna 2014. Otevřeno opět od 3. ledna 2014.

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici 1/2001 12. ledna 2001 Cena 5,80 Kč Sestěhování do monobloku V rámci dostavby nemocnice byla dokončena její první etapa, která si vyžádala téměř 70 mil. korun. V průběhu ledna budou realizovány změny týkající

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 4 ROČNÍK 6 PROSINEC 2012 Studánka Slovanka Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letošní čtvrté číslo našeho Zpravodaje a to je mimo jiné znamení toho, že rok 2012 se

Více