popelnic a kontejnerů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "popelnic a kontejnerů"

Transkript

1 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì uskuteènila výmìna veškerých odpadových nádob. Poèínaje rozmístìním nových odpadkových košù a konèe nádobami na separáty. Dùvodem byla zmìna firmy zajiš ující Podněty k odpadovým nádobám adresujte odboru životního prostředí na základì smlouvy s radnicí pro èeskolipské obèany svoz a likvidaci odpadu, nebo nádoby nepatøily mìstu ani obèanùm, ale firmì Rethmann Jeøala. Nová firma se proto zavázala, že zajistí a rozmístí svoje nádoby. Svým charakterem i rozsahem šlo opravdu o ojedinìlou a organizaènì velmi nároènou akci, zdùrazòuje místostarosta Jiøí Pazourek. Aèkoliv jsme se snažili, aby probìhla hladce, nìkterým problémùm jsme pøesto nedokázali pøedejít a bylo nezbytné je operativnì øešit. Doufám však, že obèané pochopili, že bìhem nìkolika málo dnù svézt a následnì roz- vést cca 3000 popelnic, 700 kontejnerù a 400 nádob na separáty byl pro všechny zúèastnìné tvrdý oøíšek. Jeden zádrhel zpùsobil podle vedoucí odboru životního prostøedí RnDr. Rùženy Konvalinové pøedevším seznam držitelù popelnic. Až praxe ukázala, že jejich evidence nebyla pøesná. Takže jsme museli popelnici dodateènì dodat na desítky dalších adres, za což se všem, kteøí dodání odpadové nádoby museli urgovat, samozøejmì omlouváme. Mnohdy však situaci komplikovala i nepøítomnost obyvatel, kteøí si od firmy Marius Pedersen museli popelnici pøevzít proti podpisu. Rozvoz kontejnerù nám zase tak trochu zkomplikovalo to, že se firmì Rethmann Jeøala v nìkterých lokalitách nepodaøilo dodržet sjednaný harmonogram. dokonèení na str. 2 Den otevřených dveří ve své nově zřízené českolipské provozovně uspořádala pro zastupitele firma Marius Pedersen. Komunální politikové si tak mohli prohlédnout techniku, se kterou firma zajišťuje v našem městě svoz odpadu. Foto: Eva MARKGRAFOVÁ Starostovy starosti Dnes je pondìlí. Venku koneènì nasnìžila krásná ladovská zima a mnì ve funkci èeskolipského starosty zbývají tøi dny, nebo na støedeèním zasedání zastupitelstva mìsta hodlám oznámit svoji rezignaci. Až budete èíst tyto øádky, budou to nejspíš Starostovy starosti už bývalého starosty, který s vámi prostøednictvím této rubriky pravidelnì komunikoval nìkolik let. Vzpomínám, jak jsem v roce 1996 pøišel na èeskolipskou radnici. Bylo mi tøiatøicet. Mìl jsem o nìco více vlasù a o nìco ménì zkušeností. Naštìstí mi nikdy nescházela odvaha a chu pustit se do nìèeho nového. Po necelých dvou letech ve funkci místostarosty jsem proto po komunálních volbách v roce 1998 pøijal kandidaturu na starostu. Zda jsem byl dobrý, nebo špatný starosta, musíte posoudit sami, ale vìøte, že více jak osm let strávených na radnici je pomìrnì dlouhá doba na to, aby èlovìk neodcházel s lehkým srdcem. Pøiznávám, že cítím notnou dávku nostalgie, když se dnes probírám svojí historií v kanceláøi starosty, kterou jsem pøed nìkolika dny zaèal postupnì vyklízet, aby byla pøipravena pro mého nástupce. Všechny ty vìci a dokumenty mi pøipomínají, co jsem na radnici prožil. S kým jsem se tady setkal, o èem jsme jednali, jaké problémy jsme øešili. Samozøejmì, že to vždycky nebyly pouze pøíjemné rozhovory, ale pøišly i okamžiky, kdy jsem se poøádnì naštval buï já, nebo nìkdo jiný. Jenomže èlovìk už je takový, na to nepøíjemné rychle zapomíná. A tak si stále opakuji, že aèkoliv odcházím, vlastnì se vùbec nelouèím. V èeskolipském zastupitelstvu chci dál pracovat a jestliže mi bude nabídnuto èlenství v radì mìsta, které starostovi jeho rezignací automaticky zaniká, rád ho opìt pøijmu. Snad to nebude znít pøíliš nadnesenì, ale myslím si, že jako radní bych mohl být tomuto mìstu prospìšný. dokonèení na str. 4 Polední přestávka na MÚ Na Mìstském úøadì Èeská Lípa byla od 1. ledna zavedena pevnì stanovená polední pøestávka od do hodin. Po tuto dobu je úøad mimo provoz. Další vydání MN je Uzávìrka je 2. 2.

2 MÌSTSKÉ NOVINY è. 2, leden 2005 Zámìr týkající se bytové výstavby na sídlišti Špièák pozmìnili na prosincovém zasedání èeskolipští zastupitelé, když souhlasili, aby odbor správy majetku a rozvoje mìsta pracoval na pøípravì výstavby 156 nájemních bytù pro tzv. pøíjmovì vymezené osoby. Pùvodní pøedstava byla, že mìsto na základì smlouvy vybuduje na Špièáku ve spolupráci s firmou CZ Stavební Holding 272 družstevních bytù a plánovanou výstavbu pokryje z dotace Státního fondu rozvoje bydlení a z vkladù budoucích družstevníkù, kteøí mìli byty spolufinanco- Klíèky od devítimístného vozu znaèky Renault Trafic combi pøevzala 6. ledna pøímo v autosalónu firmy Renault v Èeské Lípì øeditelka Sociálních služeb mìsta Èeská Lípa, Bc. Eva Stehlíková. Automobil, na který jim dal autosalon slevu, bude sloužit potøebám klientù sociálních služeb, kterými jsou pøevážnì senioøi. Díky tomuto automobilu se usnadní pøeprava našich klientù, což byl doposud velký problém. Napøíklad pøi jejich návštìvách libìšického ústavu, kam vozíme dárky vyrobené našimi klienty. Také nám to umožní pøepravu seniorù a zdravotnì handi- 2 dokonèení ze str. 1 Jediným operativním øešením bylo, že firma Marius Pedersen navážela svoje nové kontejnery až do pozdních noèních hodin. Prubíøským kamenem byl i svoz odpadu, nebo musel navazovat na výmìnu nádob, aby veøejnost mohla odpad plynule odhazovat. Navíc se vše odehrávalo v dobì prosincových svátkù, kdy vìtšina domácností produkuje odpadu více než jindy. Nejvìtší problém byl na Ladech, kde se první svoz díky novì upravenému harmonogramu o jeden den prodloužil a lidé nám potom odpady odhazovali kolem pøeplnìných kontejnerù, konstatuje dr. Konvalinová. Ale i tady by už mìlo být všechno v poøádku, a to vèetnì uklizených odpadkù. Vedoucí odboru životního prostøedí zároveò vyzývá veøejnost, aby jakékoliv podnìty týkající se pøípadného pøidání nádob adresovala jejich odboru (odpadový hospodáø Lukáš Jankù - tel: , nebo souèasný stav není ještì koneèný. Zejména se to týká odpadkových košù. Jejich dodateèné instalaci se nebráníme, nebo víme, že pøispívají k èistotì mìsta. Øešitelné je i umístìní nádob na separáty, dodává závìrem a pøipomíná, že harmonogram svozu odpadu platný od 1. ledna 2005 doznal oproti pøedchozímu roku nìkterých zmìn. (Harmonogram svozu odpadu v roce 2005 viz. str. 11) (ema) Byty pro příjmově vymezené osoby vat nad poskytnutou státní dotaci, jež èinila cca 400 tis. Kè na 1 nájemní byt. Z provedeného marketingového prùzkumu však vyplynulo, že o takové bydlení, kde je ze strany budoucího družstevníka nezbytný jednak pomìrnì vysoký vstupní vklad a zároveò úhrada nájmu v mìsíèních splátkách, není zájem. Respektive že požadovaná finanèní nároènost je nad možnosti vìtšiny uchazeèù o byt. Stejnì nereálné však je, aby výstavbu bytù neslo na svých bedrech pouze mìsto. Optimálním øešením, jak uspokojit poptávku po bydlení v našem mìstì a Nový automobil pro Sociální služby capovaných obèanù na akce poøádané v dolnolib-chavském penzionu, na výlety anebo k lékaøi. Automobil bude také moci na základì smlouvy s naší pøíspìvkovou organizací využít radnice, která si až doposud v pøípadì potøeby vícemístného vozu musela najímat soukromé pøepravce, popisuje využití vozu Bc. Stehlíková. Mìsto Èeská Lípa se na nákupu této investice podílelo ,- Kè. Zbylých ,- pochází pøímo z rozpoètu sociálních služeb, upøesñuje místostarostka Hana Moudrá, která si nový èervený vùz pøišla rovnìž prohlédnout. pøitom eliminovat vstupní vklad zájemce, se proto nakonec ukázal Program výstavby nájemních bytù pro pøíjmovì vymezené osoby, což je nový dotaèní titul Státního fondu rozvoje bydlení, kde dotace na byt vybudovaný a pronajímaný za pøesnì stanovených podmínek èiní 630 tisíc korun. Pøièemž písemný pøíslib na získání této dotace na 156 bytù už mìsto obdrželo. Ve zcela novém režimu by tak mìlo být v Èeské Lípì vybudováno již zmínìných 156 malometrážních bytù. Z pøísných podmínek, které musejí držitelé dotace dodržet, dále Pozor na změnu čísla účtu k platbě za TKO Vážení spoluobèané, pøiblížila se opìt splatnost místního poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních odpadù (poplatek za komunální odpad), který stejnì jako vloni èiní 492 Kè a jeho výbìr provádí MÚ Èeská Lípa (finanèní odbor). V souèasné dobì jste proto opìt obdrželi od nás poštovní poukázky na úhradu tohoto poplatku. Omlouváme se, ale složenky byly vytištìny s chybou. Vlevo na ústøižku, který Vám zùstane jako doklad o úhradì, je nesprávnì uvedené èíslo úètu (schází tam pomlèka). Správné èíslo úètu je /0100. Úhrada na poštì probìhne ale v poøádku! Na ústøižku složenky, který zùstane na poštì, je èíslo úètu správné. K nesrovnalostem mùže dojít pøi opisování èísla úètu z levé strany složenky napø. na pøíkaz k úhradì z Vašeho úètu. Opíšete-li tento špatný úèet, penìžní ústav úhradu neprovede. Omlouváme se Vám za tento nedostatek, který nebyl námi zavinìn. V pøípadì dotazù a nejasností Vám vše rádi a ochotnì vysvìtlíme. (tel.: ,226,276). Ing. Libuše KALETUSOVÁ vyplývá, že byty zùstanou v majetku mìsta. S nájemníky, kteøí musejí patøit do skupiny s nízkým pøíjmem, bude potom uzavírána smlouva na dobu urèitou (maximálnì na dva roky) a po té budou muset opìt prokázat výši svých pøíjmù. Pokud kritéria výbìru nesplní, pøipadá v úvahu i možnost vystìhování. Zjednodušenì øeèeno stát podporuje filozofii startovacích bytù, které by mìly v mìstech a obcích napomoci øešit pøedevším svízelnou bytovou otázku mladých rodin. (ema) Česká Lípa na Regiontouru Již po tøetí se Èeská Lípa prezentovala na tradièním mezinárodním veletrhu turistických možností Regiontour, který se každoroènì koná na brnìnském výstavišti. Letošní 14. roèník se uskuteènil ve dnech 13. až 16. ledna a Èeská Lípa se tady pøedstavila v rámci Máchova kraje ve spoleèném stánku celého èeského severu, kde byla k vidìní turistická nabídka od Krušných hor až po Krkonoše. Prezentace Èeské Lípy pak pøedstavovala pøedevším øadu propagaèních materiálù zamìøených právì na cestovní ruch, které jsou celoroènì k dispozici na Mìstském informaèním centru. Jde napøíklad o vícejazyèné pozvánky do Èeské Lípy a jejího okolí, kapesního prùvodce, letáky, mapy atp. Jako obvykle byl ze strany návštìvníkù podle Jiøiny Pièkarová z Mìstského informaèního centra nejvìtší zájem o turistické mapy a cyklomapy. Zajímali se také o propagaèní materiál s nabídkou ubytovacích možností na Èeskolipsku.

3 è. 2, leden 2005 MÌSTSKÉ NOVINY odbor správy majetku a rozvoje města Za kolik prodává město svoje pozemky Aèkoliv èeskolipská radnice už nepøedpokládá, že by do budoucna prodávala mìstský nemovitý majetek v takovém rozsahu jako v devadesátých letech minulého století, pøesto i v letošním rozpoètu odboru správy majetku a rozvoje mìsta figuruje položka týkající se právì pøíjmu z prodejù nemovitého majetku. Odhadované pøíjmy z prodeje tohoto obecního majetku pøedstavují v rozpoètu mìsta na rok 2005 èástku 57 milionù korun, upøesòuje vedoucí oddìlení správy majetku Eva Talová. V posledních letech byly ze strany mìsta nabízeny k odprodeji jak byty a domy, tak pozemky urèené k podnikání èi na výstavbu rodinných domù. Ze strany veøejnosti byl potom podle Evy Talové velký zájem nejenom o stavební parcely ale také o dokupování pozemkù, aby si majitel mohl rozšíøit výmìru pozemku, který již vlastní. Z prodejù plánovaných už na leden jmenuje napøíklad aukci dvou domù v Dubické ulici. V letošním roce by se mìl také zrealizovat prodej obecních pozemkù urèených k výstavbì nového obchodního centra v Bardìjovské ulici, a to na základì smlouvy o smlouvì budoucí kupní, kterou již vloni uzavøelo mìsto s investorem. Zatímco u domù a budov ovlivòuje výši kupní ceny zejména úøední odhad, u pozemkù si mìsto stanovilo následující základní sazby, které zohledòují jak lokalitu, kde se pøedmìtný pozemek nachází, tak úèel k jakému bude sloužit. Jak ale zároveò Eva Talová zdùrazòuje, každým prodejem se zabývá výbor pro prodej nemovitostí a koneèné rozhodnutí o prodeji je v kompetenci zastupitelstva mìsta. Na nìm je, aby rozhodlo, komu a za jakých podmínek bude nemovitost odprodána. Základní sazby prodávaných pozemkù podle katastrálního území ceny prodávaných pozemkù za m 2 ceny u dokoupení do výmìry 100 m 2 Èeská Lípa 350,- 210,- Dobranov 250,- 90,- Dolní Libchava ,- 180,- Dubice u Èeské Lípy ,- 180,- Heømanièky u Dobranova ,- 90,- Lada 250,- 150,- Manušice ,- 90,- Okøešice u Èeské Lípy ,- 180,- Píseèná u Dobranova ,- 90,- Stará Lípa 300,- 180,- Vítkov u Dobranova 150,- 90,- Vlèí Dùl ,- 90,- Žizníkov 300,- 180,- Ceny pozemkù - na stavbu RD 400,- Kè/m 2 - na stavbu garáže 700,- Kè/m 2 - nezastavìné pozemky (související s privatizací bytového fondu) 200,- Kè/m 2 - pro podnikání smluvní / ,- Kè/m2 (podle charakteru podnikatelské èinnosti a lokality) Harmonogram údržby zeleně v roce 2005 Rada mìsta Èeská Lípa schválila harmonogram prací na zajištìní údržby zelenì v roce 2005 pro jednotlivé mìstské obvody. Tìch bylo na katastru Èeské Lípy vyèlenìno vloni v návaznosti na výbìr dodavatele, který bude od letošního roku v daném obvodu správu zelenì zajiš ovat, celkem 6 a v každém z nich bude údržba probíhat na základì roèního harmonogramu zpracovaného správou mìstské zelenì. Konkrétní objem prací stanoví každý mìsíc objednatel svými požadavky. Na pozemcích, které nejsou pøedmìtem smluv, bude údržba zajiš ována operativnì dle potøeby. Dotace z programu Phare na projekt Ohlédnutí Èeskolipští radní odsouhlasili uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace z programu Phare na projekt Ohlédnutí výstava. I žádost o dotaci na uspoøádání výstavy podalo mìsto Èeská Lípa vloni v èervnu a se svým projektem prošlo nároèným výbìrem úspìšných uchazeèù. Poskytnutá dotace z fondu EU tak pokryje 90% (6 036 EUR) odhadovaných nákladù a bude použita na uspoøádání výstavy, která dokumentuje uplynulých 15 let života a promìn mìsta Èeská Lípa. Samotná výstava by mìla být zahájena letos v kvìtnu. Doba trvání se pøedpokládá na 5 mìsícù, pøièemž se uvažuje i o možnosti, že by expozice byla putovní. mìstská policie q Pùvodnì kvùli spáchání pøestupku za øízení vozidla, které pøi jízdì v ulicích mìsta Èeská Lípa nemìlo rozsvícená svìtla a ohrožovalo ostatní úèastníky silnièního provozu, zastavili strážníci mìstské policie jeho øidièe. Pøi kontrole se ukázalo, že je nejen øádnì podnapilý, ale navíc má ještì soudní zákaz øízení motorových vozidel. Na místì si proto pøípad pøevzala hlídka pøivolané Policie ÈR pro spáchaný trestný èin Maøení úøedního rozhodnutí.. q Opilého muže ukrajinské národnosti (37 let) zadrželi strážníci èeskolipské mìstské policie po krátkém pronásledování v ulicích mìsta na základì naléhavého telefonátu o pomoc od pracovnice prodejny, kde ji dotyèný sexuálnì obtìžoval. Pøi zadržení poèal strážníkùm vyhrožovat fyzickou likvidací, a tak byl jeho pohyb po použití donucovacích prostøedkù omezen i nasazením služebních pout. K dalším úkonùm byl pøedán Policii ÈR. q Patrnì pøemíra alkoholu o silvestrovské noci byla pøíèinou mnoha konfliktù, které museli èeskolipští strážníci a policisté øešit. Jen na služebnu mìstské policie bylo pøijato 27 oznámení. Z toho jich 12 souviselo s rùznými formami napadení èi zranìní z dùvodu opilosti. Klidné nebylo ani novoroèní ráno, kdy ještì pøed 7. hodinou museli strážníci mìstské policie vyjíždìt na opilce, který uvízl ve výplni sklenìných dveøí. Pozor na falešnou sociální pracovnici Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví MÚ Èeská Lípa a Sociální služby mìsta Èeská Lípa varují veøejnost pøed falešnou sociální pracovnicí. Od svých klientù se totiž dozvìdìly, že je navštívila osoba vydávající se jednak za sociální pracovnici s tím, že jde vyplnit tiskopisy a odkazovala se pøitom na jméno konkrétní sociální pracovnice, která na odboru skuteènì pracuje. Když však zjistila, že je byt plný lidí, okamžitì odešla a už se neobjevila. Dle popisu se jednalo o paní kolem 40 let, silnìjší postavy, slámovì zbarvených vlasù. Bohužel se objevily i pøípady, kdy se osoba obdobného popisu vydávala tentokrát za pracovnici peèovatelské služby a požadovala úhradu v rozmezí od 1000 do 1500 korun za dovážené obìdy. I tato podvodnice, která se snažila vylákat ze seniorù peníze, mìla pøehled o poskytovaných službách. Odbor i Sociální služby mìsta Èeská Lípa proto doporuèují všem obèanùm, aby byli obezøetní a pokaždé požadovali pøedložení služebního prùkazu, ze kterého si ovìøí dùležité údaje. (V pøípadì odboru jde napø. o podobu i oprávnìní ke vstupu do domácnosti.) V pøípadì pochybností za 1. neotvírejte, za 2. kontaktujte policii. 3

4 MÌSTSKÉ NOVINY Nejstarší občané České Lípy Kdo přispěl na pomoc jihovýchodní Asii è. 2, leden 2005 Kamila Bartáková se narodila a je tak nejstarší obyvatelkou České Lípy, kde žije u své dcery. Vychovala tři děti a dnes má pět vnoučat a devět pravnoučat. Těší se dobrému zdraví, je usměvavá a nepřestává sledovat dění ve městě. Má ráda vážnou hudbu a k nejmilejším patří okamžiky, kdy se zaposlouchá do České mše vánoční od J. J. Ryby. Hodně zdraví a spokojenosti jí i ostatním dvěma jubilantkám přišel jménem města popřát mmístostarosta Jiří Pazourek. q K humanitární pomoci zemím v jihovýchodní Asii se v lednu pøipojilo také mìsto Èeská Lípa. Na základì rozhodnutí rady mìsta vìnovalo na pomoc obìtem pøírodní katastrofy prostøednictvím speciálnì zøízeného senátního konta, které vzniklo z podnìtu pøedsedy Senátu ÈR Pøemysla Sobotky, èástku 20 tisíc korun. Dalších ,- Kè radnice poukázala ze Sociálního fondu mìsta Èeská Lípa libereckým záchranáøùm z obecnì prospìšné spoleènosti Hand for Help, která na ostrov Srí Lanka vyslala mobilní dìtskou nemocnici. Na jednom z nejhùøe postižených míst vlnou tsunami hodlají záchranáøi kromì pediatrické jednotky provozovat ordinaci, ošetøovnu i lùžkovou èást. Snad touto finanèní pomocí budeme moci alespoò malým dílem pøispìt tìm, kteøí v dobì, kdy jsme prožívali jedny z nekrásnìjších svátkù v roce, museli svádìt boj s nelítostným pøírodním živlem, uvedla místostarostka Èeské Lípy Hana Moudrá. Lékaøská pomoc dìtem, které katastrofa postihla nejcitelnìji, pat- øí k nejdùležitìjším a nejaktuálnìjším úkolùm. Proto jsme se rozhodli zareagovat na výzvu spoleènosti Hand for Help a èást finanèních prostøedkù vìnovali právì libereckým záchranáøùm. (red) q Žáci a zamìstnanci Základní školy Lada vybrali na pomoc dìtem v postižených oblastech jihovýchodní Asie ,-Kè. Sbírku na této škole iniciovali peer aktivisté, což jsou žáci zapojení do programu, který podporuje zdravý životní styl. Výtìžek ze sbírky již v uplynulých dnech zaslali Dìtskému fondu OSN (UNICEF). Mgr. JAVÙREK, øeditel školy q Na Základní škole Špièák se uskuteènila charitativní sbírka na pomoc dìtem z asijských státù, které byly postiženy živelnou i ekologickou katastrofou. Organizace sbírky, která vyvolala velký ohlas mezi žáky, uèiteli i ostatními pracovníky školy, se ujala školní žákovská samospráva. Vybráno bylo celkem 9.331,- Kè. Podìkování patøí všem, co prokázali, že mají srdce na pravém místì. Anna Koudelková je o měsíc mladší, narodila se a v České Lípě žije od roku 1945, kdy se přistěhovala s rodinou na hospodářství do vesnice Lada. Měla čtyři syny a dnes se těší z osmi vnoučat, osmi pravnoučat a jednoho prapravnoučete. Všichni její potomci se pak shodují, jak rádi poslouchají, když babička vzpomíná na svůj život. Nové odpadkové koše a nádoby na tříděný odpad Èeskolipští obèané, kteøí mají zájem o instalování nových odpadkových košù na komunální odpad, košù na psí exkrementy nebo nádoby na tøídìný odpad v separaèním hnízdì po dvou nádobách tzn. na smìsný papír + nápojové kartony a smìsný plast, mohou své požadavky s upøesnìním lokality posílat na pracovníka odboru životního prostøedí: dokonèení ze str. 1 Božena Wallnerová je nejmladší z trojice stařenek. Narodila se a před několika lety se do České Lípy přestěhovala se svojí dcerou, která o ni pečuje. V našem městě tak našli svůj druhý domov, kde se jim moc líbí. Také ona se těší ze svých vnoučat a pravnoučat. 4 Vždy, jak jsem již nejednou zdùraznil, v Èeské Lípì mám stále svùj domov. Prosincovou volbou hejtmana se na mém osobním vztahu k našemu mìstu opravdu nic nezmìnilo a to, že se stìhuji do Liberce, jsou pouhé fámy. Na tomto místì jsem vás také chtìl naposledy jako starosta pozvat na v poøadí již osmý reprezentaèní ples mìsta, který se koná v pátek 18. února v KD Crystal. Bohužel už tak neuèiním. O lístky byl v pøedprodeji takový zájem, že jsou prakticky všechny rozebrány, což mne samozøejmì tìší. A tak na vidìnou na plese, kde se už nejspíš v roli starosty pøedstaví návštìvníkùm mùj nástupce. Jeho volba je na zastupitelstvu. Žádným tajemstvím však není, že já osobnì na tuto funkci preferuji místostarostku Hanu Moudrou. V tuto chvíli mne pouze mrzí diskuse kolem pøípadné volby místostarosty. Takové útoky nemám rád, protože nièemu nepøispívají. Do dalších let pøeji Èeské Lípì a jejím obèanùm hodnì úspìchù a moudrého starostu. Nejenom díky svému jménu má Hana Moudrá nejlepší pøedpoklady, nemyslíte? Petr SKOKAN

5 è. 2, leden 2005 MÌSTSKÉ NOVINY Jak vloni pracovala Městská policie Česká Lípa Èeskolipská mìstská policie doznala v uplynulém roce po nìkolika letech razantní zmìny zejména ve dvou oblastech. První oblastí je vytvoøení samostatného støediska mìstského kamerového systému a druhou pak provedená rajonizace mìsta a pøíslušná odpovìdnost konkrétních strážníkù za tyto oblasti. Mìstský kamerový systém tak pomohl zadržet 13 pachatelù pøímo pøi páchání trestné èinnosti a 5 osob v pátrání Policie ÈR. Díky kamerám bylo rovnìž odhaleno 314 závažnìjších pøestupkù a pøispìly i ke každodenním poznatkùm, které jsou pro práci bezpeènostních složek nezbytné. Pøínosem je i samotné preventivní pùsobení na veøejnost a vytvoøení bezpeèných zón nejen v centru mìsta, ale i na sídlišti Špièák, kde byl koncem roku zprovoznìn další monitorovací bod. Samotní strážníci s okrskovou odpovìdností, jejichž èinnost zajímá obèany asi nejvíce, øešili pøestupkù, 34 x museli použít donucovací prostøedky, 57 osob pøedvádìli k dalším úkonùm. Pøi svých obchùzkách zjistili pøes 400 rùzných závad, které pøedali k odstranìní na pøíslušné útvary. V prùbìhu roku provedli strážníci celkem 134 kontrol restauraèních zaøízení s poètem provìøovaných osob v souvislosti s podáváním alkoholu mladistvým. Kontrole neušly ani všechny K místům, kam během služby okrskář zavítá na obchůzku, patří také zahrádkářská kolonie Pod Holým vrchem. Odborná praxe ukáže, kdo je rozený šéf provozovny sbìrných surovin, kde se strážníci zamìøili na oblast krádeží a nelegálního výkupu barevných kovù. Tìchto kontrol probìhlo celkem 29. Celkovou výslednou èinnost, která je k dispozici na webových stránkách mìstské policie doplòují pak i ostatní strážníci z pøestupkového a dopravního oddìlení èi operaèního støediska mìstské policie. Z této statistiky vyplývá, že okrskáøi vloni nezaháleli. Pøesto se obèané na vedení mìstské policie obracejí se stížnostmi, že strážník jim nebyl k dispozici v konkrétní dobì èi konkrétním pøípadu. Je nutné si ale uvìdomit, že strážníci s okrskovou odpovìdností doplòují støídavì i výjezdovou skupinu èi jiná pracovištì a v souvislosti s dodržováním zákoníku práce a pracovní doby se tak obèané nemohou domáhat nepøetržitého pobytu tohoto konkrétního strážníka v daném okrsku. Vedoucím všech strážníkù s okrskovou odpovìdností byl ustanoven Václav Bína, kterého je možné zastihnout na tel. è Strážníci s okrskovou odpovìdností mají na starost tyto lokality: centrum mìsta strážníci Capouchová, Vlasáková Støelnice strážník Petøina Sever, Lada strážník Pittner Slovanka, Holý vrch strážník Duda Špièák I, Stará Lípa strážník Najbrt Špièák II strážník Kaletus Svárov strážník Staroba Kopeèek, Dubice strážník Pinkava obce pod mìstem ÈL strážník Krenický Obèané, kteøí chtìjí ve svém obvodu øešit konkrétní problém, se mohou obrátit na vedení mìstské policie èi vedoucího V. Bínu, pøípadnì na místnì pøíslušného strážníka a to prostøednictvím schránky dùvìry (žlutá schránka s logem mìsta, jsou umístìny v každém okrsku). Sídlo okrskáøù je v è.p. 127 na Škroupovì nám., což je budova naproti objektu mìstské policie, kde sídlí vedení MP, operaèní støedisko, pracovištì kamerového systému a strážníci dopravního a pøestupkového oddìlení. Ing. Lubomír MERY, øeditel MP Škola hrou, tvrdil Jan Ámos Komenský již v 17. století. Je zøejmé, že se nemýlil. Dnes už víme, že uèinit výuku zajímavou platí na všech vzdìlávacích stupních. Na tìch vyšších pouze nemluvíme o høe ale odborné praxi, která by mìla studentùm co nejvíce pøiblížit jejich budoucí povolání. Jak si hrají na èeskolipské Euroškole, jsme si povídali s vedoucím uèitelem odborných praxí Jaroslavem Kojzarem. K základním ètyøem maturitním oborùm vyuèovaným na naší soukromé støední škole patøí hotelnictví a turizmus, cestovní ruch, výpoèetní technika a zahranièní obchod, vypoèítává pedagog a zároveò dodává, že všechny budoucí maturanty èeká na euroškole praxe rozdìlená na dvì èásti. Tu první pøedstavuje tzv. fiktivní firma, v rámci níž si naši studenti zkouší rùzné posty, které by mohli po absolvování pøíslušného oboru zastávat. A tak napøíklad v oboru hotelnictví a turizmus to vypadá tak, že zatímco jedni se v roli kuchaøù uèí pøipravit chutná jídla ve cvièné kuchyni umístìné v suterénu školy, jiní zdobí rautové stoly, vystavují faktury, sjednávají obchody, anebo pronikají do vedení celé firmy. Každý student je individualita. Nìkomu jde více vaøení, jiný je perfektní pøi sjednávání zakázek a nìkdo se projeví jako rozený šéf. Všichni si však musejí vyzkoušet všechno, od vaøení až po udílení rozkazù. Podle Jaroslava Kojzara se po dvou le- tech, kdy si ve fiktivní firmì naneèisto projdou všemi profesemi, se dá potom celkem s jistotou øíci, co komu nejvíce pasuje a èím by se mìl živit. Model praktické výuky ve fiktivní firmì nakonec oceòují i ti, kteøí se rozhodnou pro vysokou školu. Velice nás tìší, když se potom zastaví a dìkují právì za praktickou prùpravu. Nejde totiž pouze o to, že praxe umožòuje mnohem lépe vstøebat teorii, ale tøeba také o to, že hoteliér, který neví, jak se servíruje ryba, nebo jak se vyplní faktura, by asi nebyl tím správným hoteliérem. To, co se studenti nauèí ve fiktivní firmì, však ještì bìhem studia zúroèí ve své uèební praxi. Uèební praxe je druhou èástí naší odborné praxe a probíhá na smluvních pracovištích. Momentálnì máme takových smluvních partnerù dvanáct. Jde o podnikatelské subjekty cestovní kanceláøe, reklamní agentury, hotely, restaurace atp., kde si studenti naostro všechny svoje teoretické a praktické znalosti a dovednosti ovìøí v provozu. I bìhem tìchto praxí požadujeme, aby žáci postupnì v rámci dané firmy prošli rùznými pracovišti. Obraznì øeèeno, aby si to i v opravdové firmì zkusili od úklidu až po nìjakou odpovìdnìjší funkci. V životì je také èeká ledacos a jak jinak se to mají nauèit?! Jedinì tak, že si tím vším sami projdou. J. Kojzar se tak plnì hlásí k ba ovskému systému, dokonèení na str. 11 5

6 MÌSTSKÉ NOVINY è. 2, leden 2005 historie Historie města rok po roce (Česká Lípa 1992) Parlamentní volby ukázaly, že v Èeské Lípì se politický život rozrùzòuje. Obèanská demokratická aliance upozornila na sebe vyváøením guláše v Crystalu a pokusem živit dùchodce jídlem vyváøeným na Slovance. Sdružení pro republiku Republikánská strana mìla svého zástupce i na radnici. Èeská Lípa nebyla sice výslovnì místem pro excesy pana pøedsedy Sládka, tím se stal Nový Bor, ale když pøijel, ohlášen zpravidla nelegálnì rozvìšenými plakáty, tak lidé bìželi na námìstí, jakoby tam byl cirkus. Hnutí dùchodcù za životní jistoty vehementnì diskutovalo a Romská obèanská iniciativa zápasila s elementárními problémy zpùsobu vystupování. Najednou se o Èeské Lípì zaèalo v tisku psát jako o mìstì velmi rasistickém. Celkem se nic zvláštního nedìlo a šlo jen o nafouklou bublinu. Tisk prošel prvním obdobím svobodného života a nastala éra jeho privatizace. Bezprostøednì po listopadu 1989 zmizel z tiráží Nástupu jako vydavatel OV KSÈ a zùstal okresní národní vý- bor, potažmo okresní úøad. V roce 1990 odstoupil šéfredaktor Alois Berka a jeho místo zaujal novináø známý z let šedesátých Zdenìk Stehlík. Hledal nový název pro okresní noviny a vrátil se do minulosti, do roku 1945, kdy od srpna do dubna následujícího roku vycházely Èeskolipské listy, jako spoleèné noviny politických stran tehdejší Národní fronty. Na pøelomu let 1992 až 1993 bylo zøejmé, že se chystá velká transformace. Podnikatelské sdružení Neue Pasauer Presse odkupovalo èeské regionální noviny a zahrnovalo je do svého vydavatelského projektu. Asi za pùl milionu byly prodány Èeskolipské listy. Nulté èíslo Èeskolipského deníku vyšlo 6. kvìtna 1993 jako jedna z mutací Severoèeských novin nakladatelství Labe. Bývalý šéfredaktor Zdenìk Stehlík se snažil založit nezávislý týdeník Echo, jehož nìkolik èísel vyšlo. Redaktorka Magdalena Sobotová se ujala vydávání mìstského periodika, ètrnáctideníku Názor. Do mìsta se chystal cizí prùmyslový kapitál a pojem prùmyslová zóna zaèal vstupovat do povìdomí obyvatelstva. Domácí firmy se v nìkterých pøípadech také zajímavì prosazovaly. V privatizovaném podniku Likov na Svárovì zahájila 20. øíjna èinnost firma Velimex, která vynikla sponzorováním sportu, napø. podpoøila vybudování autodráhy v Sosnové dokonèené roku Vìnovala se také aktivnì kulturnímu životu. V prostøedí autosalonu organizovala koncerty s obèerstvením a to zcela zdarma. L. SMEJKAL Významné životní jubileum v lednu oslaví 80 let paní Marta Dobývalová paní Dagmar Jírová pan Ing. Mojmír Køíž paní Anna Liptáková paní Vìra Mikulajová pan Luboš Pavlík pan Karel Pøibyl pan Josef Svoboda 85 let pan Václav France paní Božena Hlavatá paní Božena Hrdlièková pan Josef Rejhon paní Rùžena Tichovská pan Josef Tomášek 90 let paní Bohumila Dušková pan Josef Polák Všem oslavencùm blahopøejeme Vícejazyčný web města Rada mìsta Èeská Lípa schválila uzavøení smlouvy, na jejímž základì bude mìstu poskytnuta dotace z programu Phare na projekt Èeskolipsko prostor pro Vás vícejazyèná webová prezentace. Žádost o výše zmínìnou dotaci podalo mìsto Èeská Lípa vloni v èervnu a se svojí žádostí uspìlo. Poskytnutá dotace èiní 90% (4 815 EUR) uznatelných nákladù projektu a bude použita na rozšíøení nabídky webových stránek mìsta o cizojazyèné informace (v anglickém a nìmeckém jazyce) pro investory a turisty. Socha Jana Nepomuckého bude zrestaurována Socha sv.jana Nepomuckého, držící obraz Panny Marie s Ježíškem, je jedním z nejkrásnìjších spodobnìní tohoto svìtce. Plastika je datována rokem 1728 a jejím autorem byl pravdìpodobnì sochaø Wencel Kirchberk. Exhalace však bìhem dlouhých let poškodily i tuto významnou památku, a proto již delší dobu Vlastivìdné muzeum a galerie spolu s mìstem Èeská Lípa pøipravovaly restaurování této cenné èeskolipské sochy. Po vyøešení vlastnických práv bylo nyní dojednáno mezi radnicí a muzeem, jakožto pøíspìvkovou organizací Libereckého kraje, spoleèné zafinancování restaurátorských prací. Mìsto Èeská Lípa tak poskytlo finanèní prostøedky ve výši ,- Kè a Vlastivìdné muzeum a galerie, potažmo Liberecký kraj, se zavázalo, že dofinancuje ze svého roz- Častolovice součástí České Lípy V samém závìru loòského roku uzavøelo mìsto Èeská Lípa dohodu s obcí Èastolovice o jejich pøipojení. Dohoda tak vychází z usnesení zastupitelstev obou obcí, která pøipojení Èastolovic k Èeské Lípì odsouhlasila s platností od 1. ledna 2005 vloni na svých zasedáních. Pøedmìtem smluvního ujednání jsou potom ryze praktické záležitosti plynoucí z pøipojení. Napøíklad pøevod financí, movitého i nemovitého majetku, to že na mìsto Èeská Lípa pøechází od Nového roku rovnìž veškerá práva a závazky obce Èastolovice, èi že k 31. prosinci skonèila platnost všech obecnì závazných vyhlášek vydaných Èastolovicemi a naopak že pro zdejší poètu z položky na záchranu a péèi o kulturní dìdictví zbylé náklady. Vzhledem k tomu, že se jedná o památku zapsanou ve státním seznamu památek pod èíslem 2777/5, byly Národním památkovým ústavem rovnìž stanoveny pøesné podmínky pro restaurování sochy. Na základì výbìrového øízení byla potom nezávislou komisí doporuèena pro realizaci nabídka restaurátora Radomila Šolce, který je držitelem oprávnìní k restaurování dle zákona o státní památkové péèi. S vítìzem výbìrového øízení již byla podepsána dodavatelská smlouva a cílem muzea je, aby zrestaurovanou sochu svìtce pøedstavilo èekolipské veøejnosti v rámci druhé Muzejní noci, kterou plánujeme na kvìten. Ing. Zdenìk VITÁÈEK obèany vešly v platnost vyhlášky vydané mìstem Èeská Lípa. Z dohody mimo jiné rovnìž vyplývá novì vymezené katastrální území Èeské Lípy, které je následující: Èastolovice u Èeské Lípy, Èeská Lípa, Dobranov, Dolní Libchava, Dubice u Èeské Lípy, Heømanièky u Dobranova, Lada, Manušice, Okøešice u Èeské Lípy, Píseèná u Dobranova, Stará Lípa, Vítkov u Dobranova, Vlèí Dùl, Žizníkov. Mìsto Èeská Lípa od 1. ledna zajiš uje v Èastolovicích veškeré služby spojené s chodem obce. Zajíždí sem i mìstská hromadná autobusová doprava. 6

7 è. 2, leden 2005 MÌSTSKÉ NOVINY listárna Hájím barvy SSPoŠ Hájím barvy Soukromé støední podnikatelské školy - i tak se dá nazvat naše vánoèní školní akademie. Studenti všech roèníkù si pøipravili pásmo scének a písní v èeském, anglickém, nìmeckém a španìlském jazyce, které shlédli žáci základních škol v dopoledním pøedstavení a rodièe a pøátelé školy v odpoledním pøedstavení. Na pøípravì a realizaci celé akce se za vydatné podpory uèitelù podíleli jako vždy všichni studenti školy a jako uèinkující nebo zajiš ující technické zázemí. A tato skuteènost je na spoleèné pøípravì to nejlepší, nebo se navzájem lépe poznáme. Mnozí studenti pøekvapí svými schopnostmi, o kterých jsme dosud nevìdìli, protože je bìhem bìžného školního roku nemohou uplatnit, mnozí pøekonají ostych vystupovat pøed veøejností a všichni dohromady studenti a uèitelé vytvoøí sehraný tým. Pøi takových pøíležitostech si vždy uvìdomím, jak skvìlé mladé lidi máme. Vìøím, že i oni mají dobrý pocit z toho, že jsou studenty SSPoŠ a rádi hájí její barvy. Chtìla bych podìkovat všem uèitelùm a studentùm za pøípravu a realizaci vánoèní školní akademie, jejímž cílem bylo všechny diváky v pøedvánoèním èase potìšit a pøíjemnì naladit. Neménì díkù patøí rodièùm a pøátelùm školy za dobrovolný pøíspìvek na vstupné, které bylo, jako již tradiènì, vìnováno Onkocentru ARCUS. Mgr.Eva MATOUŠKOVÁ Jmenuji se Vojtíšek Jmenuji se Vojtíšek a jsou mi dva roky. Když jsem se narodil, ještì v porodnici se zjistilo, že v mojí krvi je nahromadìná látka fenylalanin. Okamžitì mi zakázali mlíèko od maminky. Místo nìj jsem musel pít dietní náhražku PKU mix. Pozdìji, když jsem povyrostl a zaèal baštit pevnou stravu, zakázali mi všechny dobroty jako napøíklad èokoládu, rohlíky, tìstoviny, salámy, maso, vajíèka, sýry, luštìniny a je toho ještì strašnì moc, co by mi ublížilo. K tomu málu, co jsem mìl naopak dovolené, mi pøidali opìt speciální preparáty. Maminka mi musí všechno jídlo vážit, pøesnì odmìøovat a pøepoèítat. Peèe mi i speciální chleba. Pokud bych nedodržel tak pøísnou dietu, mùj mozek by byl nenávratnì postižen. Pravidelnì mi také musí odebírat krev a posílat ji do Prahy do vinohradské nemocnice ke kontrole, kam také jezdím, aby se na mì podívala paní doktorka Hejcmanová. Nakoupíme s maminkou ve specializované prodejnì, kde mají potraviny vhodné pro fenylketonuriky, a jedeme domù autobusem. Pøestože si odvážíme speciální preparáty, které váží cca 18 kg, na sanitku nárok nemáme. Maminka se má co ohánìt, protože se sama stará o mì a moji sestøièku. Pokud Vás Vojtíškùv životní údìl zaujal a chtìli byste mu nìjak pomoci, kontaktujte Evu Grusovou, Zhoøelecká 2506, Èeská Lípa, tel Zdravá škola na Slovance Žádné velké změny na trati 086? Tøída 3. B ze Základní školy Antonína Sovy na Slovance se s chutí zapojila do projektù, které se týkají zdravé výživy a zdravého životního stylu. Naše škola získala certifikát Zdravé školy, a proto se snažíme jíst hodnì ovoce a zeleniny. Šikovné maminky nám pøipravují chutné a zdravé svaèinky. Pitný režim je pro nás samozøejmostí. Již druhým rokem cvièíme s míèky a upevòujeme si správné držení tìla. Ve výtvarné výchovì jsme zhotovili plakát plný vitamínù a o dramatické výchovì jsme nacvièili pohádku O zmrzlinové chaloupce. Pøedstavení se nám moc povedlo, a proto tuto pohádku zahrajeme i dìtem v nemocnici. Pro naše nemocné kamarády jsme si pøipravili i drobné dárky. Nacvièili jsme si i tøi hezké scénky o tom, co dìláme pro své zdraví. Nakreslili a napsali jsme i svoji Knihu zdraví, která se nám moc povedla. Máme z ní radost. A žije zdravá 3.B se zdravou paní uèitelkou Jakubièkovou. Vše pro širokou veřejnost Rok 2004 skonèil, nový rozpoèet byl sestaven. Zastupitelé nás seznámili s akcemi, jejichž realizaci chtìjí podporovat. Vìtšinou se jedná o vìci sloužící široké veøejnosti. Tak se dìje každý rok. Na konci roku však zjistíme, že je vše úplnì jinak.tato situace se opakuje již nìkolik let, stále dokola. Projdeme-li se mìstským parkem, zjistíme, že torzo letního kina stále stojí, altánek je ještì více zdevastován. O nepoøádku v jeho okolí nemluvì. Zøejmì se èeká, až ho vandalové znièí úplnì. Bývalé zahradnictví i nadále hyzdí mìstský park a poskytuje neutìšený pohled obyvatelùm bydlícím v sousedství. Mohl by zde vzniknout krásný kout pro dìti. Mìsto ho však prodává. Mìstské koupalištì bylo opìt provozuschopné pouze týden, pøestože byly v rozpoètu 2 mil. na kanalizaci v Dubici, aby septiky nezneèiš ovaly vodu koupalištì. V kvìtnu 2004 jsem se na MìÚ dozvìdìla, že chybí peníze. Na dostavbu tenisové haly zøejmì byly, pøestože se v rozpoètu s touto stavbou nepoèítalo. Starosta mìsta Petr Skokan prohlašuje, že mìsto bude tìžit z cestovního ruchu. Ano, souhlasím. Mìsto by mohlo profitovat z cestovního ruchu, obzvláš až bude zbudována cyklostezka Varhany, kdy se Èeská Lípa stane spojnicí cyklostezek Varhany a Hradèany. Podmínkou pro to, aby Èeská Lípa turisty lákala a zdrželi se zde nìkolik dní, je upravená historická èást mìsta, fungující koupalištì, dobré podmínky pro bezpeènost cyklistù (pruhy, stojany pro kola v centru mìsta), kvalitní cyklostezky. Prostì to, co je v zemích, které z cestovního ruchu tìží, zcela bìžné (napø. Rakousko). V zimním období mohou cyklostezku Varhany využívat bìžkaøi. Bohužel z hospodaøení v posledních pìti letech je vidìt, že zájmy obèanù se neshodují s pøedstavami zastupitelù. Uvádím zde nìkolik pøíkladù: Stavba divadla. Obèané vybrali místo vedle spoøitelny. Stavba by mìla prostor, vynikla by, staví zde mìstská doprava. Zastupitelé zvolili Sokolskou ulici, kde je pro takovou stavbu místa málo.vhodnìjší by bylo Ve 22. èísle MN v èlánku Nové jízdní øády ÈD jsem si pøeèetl, že oproti minulému roku nedošlo v novém jízdním øádu k žádným velkým zmìnám na trati 086 Èeská Lípa Liberec. Na rozdíl od pisatele si myslím (a nejsem sám), že se dosti zmìnilo, když nìkteré vlaky v obou smìrech mají nyní delší jízdní dobu a to o 10 až 13 minut než v roce Napøíklad kdo pojede ráno z Èeské Lípy do Liberce, musí poèítat s odjezdem již v 5.42 oproti 6.00 hodinám, avšak pøíjezd do Liberce je stejný jako v minulosti, což je zvláštì v zimì nepøíjemné. Na hlavních tratích se doprava zrychluje, ale na této budeme brzy jezdit jak za císaøe pána. Nehledì k tomu, jak s námi motoráèek hází. S takovýmto pøístupem opìt ubudou cestující. Pokud nebude fungovat návoz cestujících z regionálních tratí, nebudou mít hlavní tratì koho vozit. Ještì štìstí, že autobusové spojení z È. Lípy na Liberec témìø není. Doufám, že pøi vèasném upozornìní dopravního odboru mìsta Èeská Lípa dojde k nápravì tøeba již v letních opravách. (jg) zachování pùvodní zástavby, na to však nejsou peníze. Nezastavìný prostor bude hyzdit støed mìsta nejménì deset let. Supermarket Kaufland obyvatelé se stavbou v této lokalitì nesouhlasili, patøí na okraj mìsta. Prostor mìl sloužit pro rozšíøení sportovního areálu. Supermarket Lidl místo pro slibovaný parèík, pøes protesty obèanù byly pokáceny vzrostlé stromy. Pruhy pro cyklisty každý rok pouze sliby. Velký nepomìr mezi vydanými finanèními prostøedky pro motoristy a cyklisty. Stavba tenisové haly pøes nesouhlas obyvatel a èlenù tenisového klubu byla stavba realizována. Tato investice neúnosnì zatížila mìstský rozpoèet a je dùkazem hospodaøení stylu z cizího krev neteèe. Stavba domova dùchodcù vybrané místo stavby proti høbitovu je vrcholem cynismu. Na zasedání zastupitelstva dne bývalý starosta pan Pokorný vystoupil v diskusi, aby opìt poukázal na nevhodnost vybraného místa stavby. Tímto bych chtìla podpoøit pana Pokorného a se vším, co na zastupitelstvu øekl, vyslovit souhlas. V prùbìhu prosince jsme se mohli v tisku seznámit mimo jiné s návrhy na stavbu rozhledny a nového mostu pøes øeku. Obì stavby jsou výhodné pouze pro stavební firmy. Stavba rozhledny je pro mìsto nepotøebný pøepych, zvláštì v pøípadì, když zde již jedna rozhledna stojí a již dávno se mìla využívat. Stavba nového mostu pøes øeku z dùvodu nutnosti opravy stávajícího je nesmyslná. Znièí se zbyteènì tolik potøebná zeleò v centru mìsta. Starý most lze opravit i bez stavby nového. Obyvatelé v dobì stavby budou více využívat MHD a jezdit na kolech, pokud se vytvoøí vhodné podmínky (pruhy pro cyklisty, hustší provoz MHD). Ostatní dùvody jsou též pouze úèelové. Ve výètu zbyteèných a nevhodných investic bych mohla ještì dlouho pokraèovat. Dùkazem toho je 25% úèast pøi volbách. Tento úkaz však pana starostu neznepokojuje. Myslím, že by své pùsobení na místì starosty mìsta mìl ukonèit co nejdøíve a vìnovat se pouze nové funkci hejtmana, pokud možno zodpovìdnìji. Vladimíra ŠUMOVÁ 7

8 MÌSTSKÉ NOVINY è. 2, leden 2005 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa schválilo dne podle ustanovení 14 zákona è. 565/ 1990 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlášku. Èl. 1 Úvodní ustanovení Mìsto Èeská Lípa touto obecnì závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veøejného prostranství (dále jen poplatek ) 1). Správcem místního poplatku je Mìstský úøad Èeská Lípa. Èl. 2 Pøedmìt poplatku Poplatek za užívání veøejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veøejného prostranství, kterým se rozumí provádìní výkopových prací, umístìní doèasných staveb a zaøízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístìní stavebních nebo reklamních zaøízení, zaøízení cirkusù, lunaparkù a jiných obdobných atrakcí, umístìní skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potøeby tvorby filmových a televizních dìl. Èl. 3 Veøejné prostranství Pro úèely této obecnì závazné vyhlášky se za veøejné prostranství považují prostranství konkrétnì uvedená v pøíloze è. 1. Pøíloha je nedílnou souèástí této obecnì závazné vyhlášky. Èl. 4 Poplatník Poplatek za užívání veøejného prostranství platí fyzické i právnické osoby (dále jen poplatník ), které užívají veøejné prostranství zpùsobem uvedeným v èl. 2. Èl. 5 Vznik a zánik poplatkové povinnosti Poplatek se vybírá ode dne, kdy zaèalo užívání veøejného prostranství zpùsobem uvedeným v èl. 2 až do dne, kdy toto užívání skonèilo. Èl. 6 Sazby poplatkù I. Sazba poplatku stanovená za každý i zapoèatý metr ètvereèní užívaného veøejného prostranství a každý i zapoèatý den: Zpùsob užívání veøejného prostranství Sazba poplatku poloha A poloha B 1. Umístìní doèasných staveb a zaøízení sloužících pro poskytování prodeje 60,- 30,- 2. Umístìní doèasných staveb a zaøízení sloužících pro poskytování služeb 5,- 5, Umístìní reklamního zaøízení všeho druhu jinde než maximálnì 1m pøed vlastní provozovnou 50,- 50,- 4. Umístìní stavebního zaøízení a) pøi výstavbì, opravách, rekonstrukcích pozemních objektù 10,- 6,- b) pøi výstavbì, lokálních opravách a rekonstrukcích inženýrských sítí: - do 15 m 2 6,- 3,- - nad 15 m 2 10,- 8,- 5. Výkopové práce 6,- 3,- 6. Umístìní skládky stavebního materiálu 10,- 5,- 7. Umístìní lunaparkù a podobných atrakcí 5,- 3,- 8. Užívání pro kulturní a sportovní akce 2,- 2,- 9. Užívání pro potøeby tvorby filmových a televizních dìl 5,- 5,- II. Stanovení paušální èástky poplatku 1. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa (platí pro jeden automobil a jednu registraèní znaèku, nikoliv hromadné stání více vozù jedné firmy) - roèní paušál ,- 2. Za umístìní zaøízení cirkusu - týdenní paušál 7.000,- 3. Za umístìní pøedzahrádky - mìsíèní paušál 300,- III. Užívání veøejného prostranství bude zpoplatnìno pouze v pøípadì, bude-li stanovený poplatek vyšší než 50,- Kè. Èl. 7 Osvobození a úlevy 1. Poplatek se neplatí z akcí poøádaných na veøejném prostranství, jejichž výtìžek je urèen na charitativní a veøejnì prospìšné úèely. 2. Poplatku za užívání veøejného prostranství spoèívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotnì postižené 2). 3. Od poplatku za užívání veøejného prostranství se osvobozuje a) užívání veøejného prostranství za úèelem umístìní stavebního zaøízení pro odstranìní havárie na podzemním vedení inženýrských sítí, b) užívání veøejného prostranství pro potøeby mìsta Èeská Lípa, nebo akce poøádané mìstem Èeská Lípa, c) užívání veøejného prostranství za úèelem umístìní stavebního zaøízení pøi opravách a rekonstrukcích pozemních objektù sloužících výhradnì k bydlení, d) užívání veøejného prostranství pøíspìvkovými organizacemi zøízenými mìstem Èeská Lípa, e) umístìní reklamního zaøízení všeho druhu pøed vlastní provozovnou do 1m pøed vlastní provozovnou, f) investièní akce, jejichž investorem je mìsto. Èl. 8 Ohlašovací povinnost 1) Poplatník je povinen písemnì nebo ústnì do protokolu ohlásit mìstskému úøadu zpùsob, rozsah a termín zahájení užívání veøejného prostranství nejménì 30 dní pøed jeho zapoèetím. V pøípadì užívání veøejného prostranství na dobu kratší než 5 dní je nutno splnit tuto povinnost nejpozdìji v den zapoèetí jeho užívání, je-li tento den dnem pracovního klidu, nejpozdìji poslední pracovní den pøedcházející. Ukonèení užívání veøejného prostranství ohlásí poplatník nejpozdìji v den, kdy toto užívání skonèilo. 2) Poplatník je povinen sdìlit správci poplatku své jméno a pøíjmení nebo název, místo trvalého pobytu nebo sídlo, datum narození nebo IÈ, èíslo úètu u bank, na nichž jsou soustøedìny penìžní prostøedky z jeho podnikatelské èinnosti, statutární orgán a pøípadnì osoby, které jsou oprávnìny za nìj ve vìcech poplatku jednat. 3) Stejné povinnosti jsou stanoveny i pro poplatníka, který je od placení místního poplatku osvobozen. Èl. 9 Splatnost poplatku 1. Poplatek je splatný a) pøi užívání veøejného prostranství po dobu kratší než 30 dnù nejpozdìji v den, kdy bylo užívání veøejného prostranství zapoèato, pokud je tento den dnem pracovního klidu, nejpozdìji poslední pracovní den pøedcházející, b) pøi užívání veøejného prostranství po dobu delší 30 dnù ve dvou stejných splátkách, pøièemž první splátka je splatná nejpozdìji v den, kdy bylo s užíváním veøejného prostranství zapoèato a druhá splátka nejpozdìji v den, kdy užívání veøejného prostranství skonèilo. 2. Poplatek stanovený paušální èástkou je splatný a) týdenní paušál nejpozdìji v den, kdy bylo užívání veøejného prostranství zapoèato, b) mìsíèní paušál ve dvou stejných splátkách, první splátka je splatná nejpozdìji v den, kdy bylo s užíváním veøejného prostranství zapoèato, druhá splátka je splatná nejpozdìji v den, kdy užívání veøejného prostranství skonèilo, c) roèní paušál ve dvou stejných splátkách, splatných v termínu do a do Poplatek se platí a) hotovì správci poplatku, b) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku, c) bankovním pøevodem, jehož náležitosti (èíslo úètu, variabilní symbol) urèí správce poplatku. Èl.10 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecnì závazná vyhláška Mìsta Èeská Lípa è. 14/2003 o místním poplatku za užívání veøejného prostranství, ve znìní obecnì závazné vyhlášky Mìsta Èeská Lípa è. 7/2004. Èl. 11 Úèinnost Tato obecnì závazná vyhláška Mìsta Èeská Lípa nabývá úèinnosti dnem 1. l

9 è. 2, leden 2005 MÌSTSKÉ NOVINY KINO CRYSTAL ÚNOR B. Nìmcové 2942, Èeská Lípa, informace a pøedprodej na tel , Prostorový zvuk DOLBY DIGITAL http: rezervace též na: Èt pouze ve 20.00, Pá St v a 20.00, Po pouze v Stáhnou Vás s sebou SAMETOVÍ VRAZI vstupné 79+1, 79 minut, èeská verze ÈR. Nový film Jiøího Svobody vychází volnì ze série vražd z let 1991 až 1993, jejichž obìti byly nalezeny na dnì pøehrady Orlík Ml. do 15 nevhodný Èt Ne pouze v 15.00!!! A je tu opìt podmoøský svìt v animované pohádce PØÍBÌH ŽRALOKA vstupné 59+1, 87 minut, èeská verze USA. Oscar, malá rybka, která samou upovídaností pusu nezavøe, má ctižádost pohybovat se v nejvyšších spoleèenských vrstvách. Lenny, velký bílý žralok má životní problém, který drží v tajnosti - je vegetarián. Ml. pøístupný Èt St v a 20.00, Po a St pouze v Velkolepá historická sága Olivera Stonea ALEXANDR VELIKÝ vstupné 79+1, 170 minut, titulky USA. Historický velkofilm mapuje život odvážného a neúprosného dobyvatele, který ve 32 letech vytvoøil nejvìtší impérium všech dob. V hlavní roli Colin Farrell. Mládeži do 12 nevhodný Po pouze ve Art kino uvádí: Pøíbìh našich životù vyprávìný skrze historické filmové zábìry BODYSONG vstupné 59+1, 83 minut, titulky Velká Británie. V umìleckém dokumentu se režisér Simon Pummell soustøedil na údìl èlovìka jako jedince urèujícím prvkem montáže rùzných dokumentárních i amatérských zábìrù je zájem o lidské bytí doslova od kolébky až po rakev. Mládeži nepøístupný!!! St pouze ve PROJEKT 100: REVIZOØI vstupné 59+1, 105 minut, titulky Maïarsko Režie Nimród Antal. Postmodernistická høíèka z budapeš ského podsvìtí se soustøeïuje na mozaiku cestujících, duchovní rozmìr i frustraci spoleènosti Èt Ne v a Noèní mùra neskonèila RESIDENT EVIL: APOKALYPSA vstupné 69+1, 94 minuty, titulky USA. M. Jovovich obdaøená novými schopnostmi v pokraèování populární podívané Resident Evil. Alice byla jedním ze dvou lidí, kteøí vyvázli z katastrofy, jež promìnila podzemní laboratoøe ve smrtící past. S ní unikl z centra Umbrelly zamoøeného Zombiemi a bleskurychlými mutanty Matt Addison, který se však staèil nakazit nebezpeèným T-virem. Mládeži do 15 nevhodný Po pouze ve Filmový klub uvádí: RUSKÁ ARCHA vstupné 49+1 a 69+1, 96 minut, titulky Rusko Režie: Alexander Sokurov. Hrají: Sergej Drejden, Natalja Nikulenková, Marija Kuznìcovová, Leonid Mozgovoj, Maxim Sergejev Naprosto ojedinìlý projekt v dìjinách kinematografie, kdy bylo pro jediný film soustøedìno na 2000 hercù, 3 velké živé symfonické orchestry a bezpoèet èlenù filmového štábu, aby vznikla strhující koláž, zachycující 300 let ruských dìjin v jediném nepøerušeném zábìru natoèeném ve 33 místnostech a sálech petrohradské Ermitáže! Po pouze v 17.30, Út v a VYBÍJENÁ: BÌŽ DO TOHO NA PLNÝ KOULE vst. 59+1, 88 min., titulky USA. Bláznivá teenagerská komedie o jednom sportovním klubu, a slávì, které se mu nikdy nedostalo. Mládeži pøístupný St pouze v 17.30, Èt Ne v a Bájeèná dobrodružství, veselé pøíhody a neuvìøitelné nebezpeèí CESTA KOLEM SVÌTA ZA 80 DNÍ vstupné 64+1, 100 minut, èeská verze USA. Výstøední Phileas Fogg (Steve Coogan) vynalezl mj. letadlo a elektøinu, ale zoufalý, že ho nikdo nebere vážnì, se vsadí s Lordem Kelvinem (Jim Broadbent), že za 80 dní obletí zemìkouli. Mládeži pøístupný Èt Ne pouze ve Akèní krimi komedie s Piercem Brosnanem a Salmou Hayek KDYŽ SE SETMÍ vstupné 64+1, 100 minut, titulky USA. Pøíbìh filmu zaèíná rozhodnutím špièkového zlodìje Maxe The King Of Alibis Burdetta a jeho krásné spoleènice Loly uklidit se na Paradise Island v bahamském souostroví, protože právì uskuteènili poslední loupež - druhého ze tøí Napoleonových diamantù - a je èas na zasloužený zlodìjský dùchod. Ml. do 12 let nevhodný Po St v 17.30, Út také ve Co se mùže pøihodit jen o Vánocích... SANTA JE ÚCHYL vstupné 59+1, 93 minuty, titulky USA. Blíží se Vánoce a nákupní centra se hemží Mikuláši. Mezi nimi je i dvojice podvodníkù, kteøí navleèeni v kostýmu Santa Clause každoroènì vyloupí trezor v obchodním domì, kde vystupují Billy Bob Thornton v hlavní roli Mládeži do 15-ti nevhodný Po pouze ve Art kino uvádí: VZPOURA VE VÌZNICI CARANDIRU vs. 59+1, 146 minut, titulky Brazílie, Argentina. Doktor Drauzia Varella byl povolán do nejvìtší vìznice v Brazílii - Carandiru, aby zahájil prevenci a léèbu postihnutých virem HIV. Dostal se do prostøedí jedné z nejdrsnìjších vìznic na svìte, kde byl pøímo konfrontován s absolutnì nelidským zacházením s vìzni. Drama St pouze ve PROJEKT 100: KDO SE BOJÍ VIRGINIE WOOLFOVÉ? vst. 59+1, 132 min., èeská verze USA Režie Mike Nichols. Stárnoucí profesor (Richard Burton) a jeho žena (Elizabeth Taylorová) si vzájemnì rozdírají duše a pravdìpodobnì si tím dokazují, že ještì žijí Èt St pouze v 17.30, So, Ne a Út také ve Herecký koncert Oldøicha Kaisera ŽRALOK V HLAVÌ vstupné 69+1, 110 minut, èeská verze ÈR. Bydlí v pøízemním bytì, celý den sedí v oknì nebo postává na chodníku pøed ním. Trenky, tílko, cigareta v ruce, nìco mezi ètyøiceti a šedesáti lety. Oslovuje kolemjdoucí, pøekvapuje, baví, obèas i dojme. Když do jeho ulice vstoupí Dáma, vìci se zaènou mìnit. Ale žraloka v hlavì nezastaví. Pøíbìh, který by se mohl zdát i vám. Režie Marie Procházková, hrají: J. Krausová, K. Leichtová, D. Máj, J. Lábus, V. Žehrová. Mládeži do 12 nevhodný Èt Pá pouze ve Drama Alejandra Amenábara HLAS MOØE vstupné 64+1, 125 minut, titulky Španìlsko, Francie, Itálie. Ramón je již 30 let upoután na lùžko a jeho rodina se o nìj stará. Jediný pohled na svìt mu umožòuje pouze okno v jeho ložnici. Dívá se na moøe, na které se èasto plavil a na kterém utrpìl úraz, který zkrátil jeho mládí. Od té doby má jediné pøání - dùstojnì ukonèit svùj život. Jeho svìt je však pøevrácen naruby pøíchodem dvou žen. Mládeži do 12 nevhodný Po pouze ve Filmový klub uvádí: BAZÉN vstupné 49+1 a 69+1, 103 minuty, titulky Francie Režie: Francois Ozon. Hrají: Charlote Ramplingová, Ludivine Sagnierová, Charles Dance, Marc Fayolle Napínavý snímek provokativního francouzského tvùrce úspìšnì kloubí køehké psychologické drama s tajemnou až detektivní zápletkou. Poutavá a jemná eskalace napìtí mezi dvìma hlavními ženskými postavami, která dospìje až k neèekanému rozuzlení, je jedním z kladù kultivovanì a rafinovanì natoèeného snímku. 9

10 MÌSTSKÉ NOVINY è. 2, leden 2005

11 è. 2, leden 2005 MÌSTSKÉ NOVINY Nový harmonogram svozů komunálního odpadu v roce 2005 Svoz bude probíhat v pracovní dny od 6,00 hod do 21,00 hod. Náhradní svozy budou probíhat následující den a za páteèní svoz v sobotu. PONDÌLÍ kontejnery 1100 l KOPEÈEK Mikanova,Váleèných zajatcù STØED Ès.armády, Dubická, Eliášova, Havlíèkova, Hrnèíøská, Klášterní, Kozákova, Mánesova, Mikovcova, Roháèe z Dubé, Smetanovo nábøeží, Újezd, Vohradského ŠPIÈÁK 28.øíjna, Alexandrovská, B. Martinù, Bardìjovská, Brnìnská, Budyšínská, Èerveného køíže, Dlouhá, Dukelská, Hradecká, J. Wericha, Jihlavská, Kolínská, Kutnohorská, Lužická, Myslbekova, Na Jílech, Na Svahu, Na Výsluní, Norská, P.Wonky, Pod Špièákem, R. Hrušinského, Sluneèní, Štursova, U Nemocnice, Vladimírská, Východní, Zhoøelecká, Žitavská PONDÌLÍ popelnice 80 l, 120 l, 240 l KOPEÈEK Svárovská STØED Úvoz SVÁROV Akátová, Anenská, Bohušovická, Èeská, Èeských bratøí, Dvoøákova, Foglarova, Husova, Chelèického, Jabloòová, Janáèkova, Jaroslava Seiferta, Jasmínova, Javorová, K Pastvinám, Krátká, Lesní, Luèní, Máchova, Malá, Mimoòská, Moravská, Na Vyhlídce, Nová, Partyzánská, Pivovarská, Poøíèní, Purkyòova, Rousova, Rùžová, Slovenská, Strmá, Šeøíková, Šrámkova, U Mlékárny, U Rybníèku, U Výtopny, Vachkova, Višòová, Topolová ÚTERÝ kontejnery 1100 l HOLÝ VRCH Boženy Nìmcové, Jižní, Na Blatech, Pod Holým vrchem, Vìtrná KOPEÈEK Lípová, Lukostøelecká LADA Bratøí Èapkù, Cvikovská,Dùm s peè. službou, Jáchymovská, Jana Zrzavého, Komenského, Kunratická, Lomená, Pražská, Šluknovská, Špálova, Ústecká PRÙMYSLOVÁ ZÓNA Svatopluka Èecha, Dubická, Svojsíkova stezska SEVER Havíøská, Josefa Maštálka, Okružní, Pøíbramská, Severní, Uranová, Zoubko- Antonína Sovy, Bendlova, Herou- va SLOVANKA tova, Zahradní, Západní, Železnièáøská STØELNICE Støelnice ÚTERÝ popelnice 80 l, 120 l, 240 l KOPEÈEK 5.kvìtna, Alšova, Buckova, Bulharská, Horova, Hrubínova, Klínová, Konopeova,Kožòarova, Lípová, Lukostøelecká, Matouškova, Na Kopeèku, Na Ptaèí louce, Plynárenská, Pod Hùrkou, Škrétova, U Katovny, U Kola, Vrchlického, Zimní SLOVANKA Antonína Sovy, Bendlova STØED Bulharská SVÁROV Bøezová, Karla Poláèka, Nebeského, Trnková, Vøesová STØEDA popelnice 80 l, 120 l, 240 l HOLÝ VRCH Dìèínská, Jiøího z Podìbrad, Jižní, Na Blatech, Nawkova, Pod Holým vrchem, Ronovská, Ruská, Tylova, Hornova, Kinského, Salusova, KOPEÈEK Ès.Armády SLOVANKA Èeskokamenická, Dìèínská, Hálkova, Heroutova, Kováøova, Na Nivách, Pøíèná, Slovanka, V Cihelnì, Wolkerova, Zahradní, Železnièáøská STØED Arbesova, Berkova, Bezruèova, Boženy Nìmcové, Ès.armády, Dubická, Eliášova, Erbenova, Havlíèkova, Hrnèíøská, Jeøábkovo námìstí, Jindøicha z Lipé, Jiráskova, Klášterní, Kozákova, Mánesova, Mariánská, Masná, Mikovcova, Mikulášská, Mlýnská, Moskevská, Námìstí Osvobození, Námìstí T. G. Masaryka, Nerudova, Paní Zdislavy, Panská, Pátova, Prokopa Holého, Roháèe z Dubé, Sokolská, Škroupovo námìstí, U Spojù, U Vodního hradu, Újezd, Vìzeòská, Vohradského, Zámecká, Žižkova ÈTVRTEK kontejnery 1100 l KOPEÈEK Mikanova,Váleèných zajatcù STØED Ès.armády, Dubická, Eliášova, Havlíèkova, Hrnèíøská, Klášterní, Kozákova, Mánesova, Mikovcova, Roháèe z Dubé, Smetanovo nábøeží, Újezd, Vohradského ŠPIÈÁK 28.øíjna, Alexandrovská, B. Martinù, Bardìjovská, Brnìnská, Budyšínská, Èerveného køíže, Dlouhá, Dukelská, Hradecká, J.Wericha, Jihlavská, Kolínská, Kutnohorská, Lužická, Myslbekova, Na Jílech, Na Svahu, Na Výsluní, Norská, P. Wonky, Pod Špièákem, R. Hrušínského, Sluneèní, Štursova, U Nemocnice, Vladimírská, Východní, Zhoøelecká, Žitavská ÈTVRTEK popelnice 80 l, 120 l, 240 l DOBRANOV, DOLNÍ LIBCHAVA, OBEC LADA, MANUŠICE, PÍSEÈNÁ, ROBEÈ, ŽIZ- NÍKOV DUBICE celá obec vèetnì ulice Litmìøická KOPEÈEK Váleèných zajatcù STARÁ LÍPA celá obec vèetnì ulic Liberecká, Pod Špièákem PÁTEK kontejnery 1100 l HOLÝ VRCH Boženy Nìmcové, Jižní, Na Blatech, Pod Holým vrchem, Vìtrná KOPEÈEK Lípová, Lukostøelecká LADA Bratøí Èapkù, Cvikovská, Dùm s peè. službou, Jáchymovská, Jana Zrzavého, Komenského, Kunratická, Lomená, Pražská, Šluknovská, Špálova, Ústecká PRÙMYSLOVÁ ZÓNA Svatopluka Èecha, Dubická, Svojsíkova stezska SEVER Havíøská, Josefa Maš álka, Okružní, Pøíbramská, Severní, Uranová, Zoubkova SLOVANKA Antonína Sovy, Bendlova, Heroutova, Zahradní, Západní, Železnièáøská STØELNICE Støelnice PÁTEK popelnice 80 l, 120 l, 240 l HEØMANIÈKY, OKØEŠICE, VÍTKOV, VLÈÍ DÙL, ÈASTOLOVICE PRÙMYSLOVÁ ZÓNA Dubická, Studnièkova, Svatopluka Èecha, U Brodu SEVER Mariánská SLOVANKA Zápaní STØELNICE Sadová, U Støelnice ŠPIÈÁK Lužická, Moskevská, Starý újezd, U Kartounky Zubní pohotovost v únoru Ordinaèní hodiny so, ne, svátky od 8 do 12 hodin: sobota MUDr. Vladimír Henèl Smetanova 372, Nový Bor tel sobota MUDr. Mária Becková Vøesová 3075, Èeská Lípa tel nedìle MUDr. Dita Lacinová Purkyòova 1849, Èeská Lípa tel sobota MUDr. Jana Marièová Bulharská 823, Èeská Lípa tel nedìle MUDr. Ivana Hanzáková Bendlova 2236, Èeská Lípa tel sobota MUDr. Ilona Tulisová Revoluèní 164, Stráž pod Ralskem tel nedìle MUDr. Dita Lacinová Purkyòova 1849, Èeská Lípa tel sobota MUDr. Eva Konopiská Hvìzdovská 178, Mimoò tel nedìle MUDr. Zlatuše Erbenová Tovární vrch 78, Doksy tel dokonèení ze str. 5 který jeden z nejvýznamnìjších èeských podnikatelù provozoval ve své továrnì, kde si i vysoce postavení zamìstnanci museli projít celým výrobním procesem. Jediné, co se nám doposud nepodaøilo, je zajistit také stabilní zahranièní praxi. Uvítal bych dlouhodobý smluvní vztah napøíklad s nìkterým rakouským èi nìmeckým hotelem, kde by si mimo jiné naši studenti provìøili i svoji jazykovou výbavu. Kromì toho by to pro nì byla i výborná praktická prùprava. Nedá se však øíci, že by studentùm Euroškoly scházely zkušenosti s nároènou kliente- Odborná praxe ukáže... lou, nebo v oboru zamìøeném na gastronomii zajistili již nejeden velký raut, firemní akci èi ples pro rùzné organizátory. Dokud nevyhoøel zahrádecký zámek, podíleli jsme se zde na zajištìní mnoha akcí, které tady poøádaly opravdu významné a velké spoleènosti. Jsme schopni uvaøit a vyzdobit tabuli prakticky na jakékoliv téma. Naši studenti se potom mohou ujmout nejenom obsluhy, ale také role ceremoniáøe. To, že se za své studenty nemusí euroškola stydìt, se rovnìž ukázalo pøi nìkolika akcích organizovaných èeskolipskou radnicí. Pokaždé to byli opravdoví profesionálové. 11

12 MÌSTSKÉ NOVINY è. 2, leden 2005 Bìhem uplynulého roku 2004 se v porodnici èeskolipské nemocnice narodilo 829 dìtí vèetnì devíti dvojèat. Stejnì jako o rok døíve bylo mezi novorozenci více chlapcù, celkem 433 a dívek 396. Nejvíce, celkem 363 (2003 to bylo 349) novorozencù, mìlo své bydlištì v Èeské Lípì, 82 v Novém Boru, 60 v Mimoni, 32 ve Stráži pod Ralskem, 28 v Kamenickém Šenovì, 25 ve Cvikovì, 24 v Zákupech, 20 v Doksech, 15 v Žandovì, 14 miminek bylo z Jablonného v Podještìdí, 12 z Dubé. S deseti novorozenci pøekvapila obec Chotovice. Kromì nich zdejší porodnici vyhledaly i rodièky z mnoha jiných obcí. Nejvíce porodù se uskuteènilo v lednu (70), kvìtnu (88), èervnu (74), záøí (71), listopadu a prosinci (shodnì po 75 porodech). Jako nejslabší mìsíc se do statistiky zapsal øíjen (49). Vloni rodièe svým potomkùm, narozeným v èeskolipské porodnici nejèastìji dávali jména jako Jakub, Matìj, Matyáš, Tomáš, Ondøej, Vojtìch, Martin, Filip, Lukáš. Dcerám Každý èlovìk, který chce pomáhat druhému, by mìl vìdìt proè to dìlá. V Centru pro zdravotnì postižené Libereckého kraje to víme. Každý den prožijeme s lidmi, kterým neoèekávaná událost zmìnila od základu život. Událost, která mùže potkat i nás. Událost, která vás uvrhne do obtížné životní situace a vy najednou nevíte, co dál. Událost, po které zùstanete osobou se zdravotním nebo sociálním postižením, s handicapem, který úplnì zmìní váš život. A právì proto pøed více než deseti lety vznikla centra pro zdravotnì postižené. Pomáháme každé osobì se zdravotním postižením bez ohledu na vìk, druh a rozsah postižení. Snažíme se porozumìt vaší situaci, respektovat vaši osobnost a pomoci vám prožívat každodenní život bez starostí a bolesti v srdci. Pokud nás navštívíte, poskytneme vám základní i odborné sociální poradenství, které vám pomùže øešit vaši obtížnou situaci. Pomùžeme vám pøi sepisování písemností, vyjednávání s úøady i pøi prosazování vašich práv a zájmù. Budeme se snažit najít vám zamìstnání, které by odpovídalo vašim pøedstavám a respektovalo vaše zdravotní postižení. Velké oblibì se tìší i pùjèovna kompenzaèních pomùcek. Bohužel se èasto stává, že obèan s tìlesným postižením neví, jakou kompenzaèní pomùcku má využít, nebo dokonce používá kompenzaèní pomùcku zcela nevhodnou, po èase ji odkládá a izoluje se tak z každodenního života. Proto se snažíme osobám s tímto druhem postižení poradit a pomoci mu vybrat vhodnou kompenzaèní pomùcku. Mùže si ji vyzkoušet a na dobu potøeby, nebo než si sežene pomùcku vlastní, pùjèit. Bohužel, mnohokrát je rozsah zdravotního postižení tak velký, že i pøes veškerou snahu nemù- 12 Porodů v českolipské nemocnici přibývá pak Anna, Tereza, Kateøina, Barbora, Adéla, Nikola, Lucie, Aneta. Ještì pøed samotným porodem poøádá porodnice Nemocnice s poliklinikou v Èeské Lípì pro tìhotné ženy bezplatné cvièení a kurzy. U žen do 32. týdne gravidity jsou cviky zamìøeny pøedevším na udržení dobré fyzické kondice, na posílení prsních svalù a svalù pánevního dna. Ve vyšším stádiu tìhotenství jsou pak již cviky více zamìøeny k pøípravì na samotný porod. Pro vlastní porod pak porodnice poskytuje rodièkám i nadstandardní služby jako lépe vybavený pokoj èi pøítomnost otce dítìte u porodu. Pokud je to možné rovnìž tzv. bezbolestný porod. Po porodu zùstává dítì na pokoji spoleènì s maminkou, která o nìj peèuje pod odborným dohledem dìtské sestry. Snahou všech pracovníkù novorozeneckého oddìlení je, aby se maminka nauèila o své dì átko správnì peèovat, porozumìla jeho potøebám a miminko plnì kojila. Dozví se o dùležitosti kojení a mateøského mléka pro správný tìlesný a citový vývoj novorozence, nauèí se správné péèi o prsy a nabídneme jí pomoc i po propuštìní domù. V roce 1998 se novorozeneckému oddìlení podaøilo získat titul BABY Na prvního naro- zeného občánka v roce 2005 si Česká Lípa musela tentokrát počkat. Malý Ondra (na snímku) se narodil až 4. ledna ve hodin, vážil 3,8 kg a měřil 52 cm. Šťastná maminka Ivona Hrušková pouze o dvě minuty předstihla další českolipskou maminku, která na svět přivedla syna Matyáše (3,42 kg,50 cm), rovněž občánka České Lípy. Oběma maminkám hodně radosti a žádné starosti s novorozenými ratolestmi popřála i místostarostka Hana Moudrá, která jménem města předala I. Hruškové elektronickou chůvičku, určenou pro prvního občánka České Lípy. Foto: Eva Markgrafová Českolipské centrum pro zdravotně postižené informuje že obèan s tímto postižením zvládnout každodenní život sám. Pro tyto obèany a jejich rodiny nabízíme služby osobní asistence. Jedná se o speciální službu urèenou dìtem, dospìlým i seniorùm, kteøí žijí mimo ústavy sociální péèe a chtìjí i pøes toto svoje postižení zùstat v domácím prostøedí. Tuto službu zajiš ují naši osobní asistenti, kteøí jsou proškolení, aby mohli tuto službu poskytovat na profesionální úrovni. Osobní asistenti vám po nezbytnì nutnou dobu pomùžou zvládat bìžné životní úkony, abyste mohli vést plnohodnotný život vèetnì studia, zamìstnání, ale i cestování a provozování vašich zálib. V pøípadì, že se o takto tìžce postiženého obèana stará rodina, nabízíme službu respitní péèe. Každý èlovìk, který peèuje o své dítì nebo jinou blízkou osobu s postižením, potøebuje odpoèinek a èas k tomu, aby mohl žít svùj vlastní život. Proto mùže být na urèitou dobu zastoupen osobním asistentem. Osobní asistent pomùže pøi bìžných životních úkonech, zajištìní chodu domácnosti, stravování a dalších služeb, které naše centrum nabízí. Pro snadnou integraci osob se zdravotním postižením do spoleèenského života spolupracujeme s Místní organizací tìlesnì postižených, MO neslyšících a nedoslýchavých, Svazem diabetikù, MO Svazu postižených civilizaèními chorobami, MO Svazu pro pomoc mentálnì postiženým a poskytne takto postiženým obèanùm øadu možností na využití volného èasu, dalšího vzdìlávání a v neposlední øadì i nové pøátelé. Možnost, jak se seznámit s lidmi, kteøí øeší podobné problémy jako oni. Tak jako každý rok i letos bude každý mìsíc vycházet èasopis Sdruženáèek, kde informujeme FRIENDLY HOSPITAL, což v pøekladu znamená nemocnice pøátelská dìtem. Ze 117 porodnic v Èeské republice se tímto titulem pyšní jen 25 novorozeneckých oddìlení. Petr POKORNÝ o novinkách v legislativì týkající se této oblasti, o kulturních a spoleèenských akcích, o výhodách pro obèany se zdravotním postižením. I nadále bude pro obèany se zdravotním postižením k dispozici bezplatnì jedenkrát mìsíènì Právní poradna (vede JUDr. Šoljaková). V únoru se koná 7.2. od 16 hod. Jako novou službu chceme ve spolupráci se spoleèností Eurotel v roce 2005 zavést i projekt Tísòového volání. Jde o zprovoznìní mobilní telefonní sítì pro zdravotnì postižené obèany, kteøí potøebují pomoc v krizi (nouzi). Poøízení telefonu s možností vyhledávání dá úèastníkovi možnost pøivolat si pomoc kdekoli v republice, díky propojení všech úèastníku sítì s vedoucím CZP LK v Èeské Lípì. Nabídka zahrnuje poøízení mobilního telefonu vèetnì aktivace, který podporuje lokalizaci - vyhledávání osob v terénu. Pøípadné zájemce prosíme, aby se hlásili v našem centru. Tamtéž sdìlíme i další informace. Snažíme se zavádìt nové služby podle požadavkù obèanù se zdravotním postižením. Neziskové organizaci se to mùže podaøit jenom ve spolupráci s lidmi, kterým osud takto postižených obèanù není lhostejný. I tímto dìkujeme mìstu Èeská Lípa a všem dalším organizacím, spoleènostem, podnikatelùm a osobám, kteøí nám nezištnì pomáhají a už finanènì nebo organizaènì. Do budoucna vás o dùležitých zprávách chceme i nadále informovat v Mìstských novinách. Kontakt: Centrum pro zdravotnì postižené Libereckého kraje, tel.: , fax: Konopeova 812, Èeská Lípa, www. czp.az4u.info, Jaroslav LEŠKO

13 è. 2, leden 2005 MÌSTSKÉ NOVINY Mateřském centrum Klokánek Na základì velkého zájmu rodièovské veøejnosti rozšiøuje Mateøské centrum, které již od loòského roku funguje pøi Mateøské škole Sever, svoji provozní dobu: Pondìlí až ètvrtek hodin a hodin v tìlocviènì MŠ (nyní i s hraèkami vybavenou hernou) nejen pro maminky na MD, ale i všechny rodièe èi prarodièe, kteøí i v nepøíznivém poèasí chtìjí odpoledne strávit aktivnì. Dále Klokánek pøipravil: HRÁTKY S MRÒÁTKY v úterý cvièení pro rodièe s dìtmi. CVIÈENÍ PRO ŽENY ve støedu ve spolupráci s AEROBIC KLUBEM Lucie Knoblochové. Pøipravujeme také burzu hraèek, maškarní bál, divadelní pøedstavení pro nejmenší, výlety (aquapark Dìèín, Babylon a ZOO Liberec) a spoleèné vyjížïky na kolech. Vìøíme, že si cestu k nám opìt najdou i maminky, které odradila èastá pøeplnìnost herny. Vìøíme, že si rodièe malých dìtí najdou èas a budou si moci u nás v klidu a pohodì pohrát se svým dítkem a vychutnat si pøipravený program. Kateøina ÈERNÁ HUBNUTÍ S GARANCÍ poradenství zdarma HUBNOUT POD DOHLEDEM = VÝSLEDKY! WELLNESS centrum tel.: Zaènìte žít zdravì ihned, neèekejte na zdravotní problémy! NABÍZÍME BRIGÁDU TAZATEL marketingových výzkumù Mareti CZ s.r.o. tel mobil: PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY v centru mìsta WC, el. 1,-Kè za kwh. Schválené na hernu, popø.kanceláøe, dílnu Plastová okna a dveøe IHNED VOLNÉ tel.: , Bankovní úvěry pro zaměstnance od ,- do ,- Kè bez ruèení, bez zástavy bez zbyteèných formalit Pøíjem od ,- Kè Volejte mob.: BUDETE MATUROVAT Z NÌMÈINY? Pomùžu Vám s pøípravou Ještì není pozdì Mgr. Darina Zemanová ANGLIÈTINA OD LEDNA 2005 Uèíte se anglicky a máte pocit, že Vám to moc nejde? Nebo se chcete uèit anglicky? V lednu zaèínáme Mgr. Darina Zemanová Pøijmu kadeønici s vlastním živnostenským listem do zavedeného kadeønictví v centru Èeské Lípy Tel.: ÚČETNÍ s dlouholetou praxí nabízí vedení úèetnictví (podvojného), daòové evidence, mezd, zpracování veškerých daòových pøiznání, zastupování na úøadech, poradenství Tel.: Nové TURBO SOLÁRIUM nejmodernìjší TURBO model roku x PROFI SOLÁRIUM. to znamená opalování i bez objednání Zavádìcí ceny již od 5,- /1 min AKCE týden otevřených dveří opa lování za polovièní ceny + sleva na permanentky Novì kosmetika Freeman Tel.: , Po - Pá Èeská Lípa, nám. T. G. M. - vedle pošty LUBOMÍR KOUBA REALITNÍ KANCELÁØ ZPROSTØEDKUJEME KOUPI, PRODEJ, PRONÁJEM BYTU, NEMOVITOSTI, POZEMKU * VÝMÌNU BYTU, NÁJEM A PODNÁJEM BYTU, NEBYTOVÝCH PROSTOR * NABÍZÍME KOMPLETNÍ SPRÁVU DOMÙ, BYTÙ SPOLEÈENSTVÍ VLASTNÍKÙ JEDNOTEK, VÈETNÌ VYÚÈTOVÁNÍ SLUŽEB pasportizace, evidence, úèetnictví, fond oprav, údržba, revize, pomoc pøi vymáhání dluhù * Z aktuální nabídky vybíráme: Pronájem atraktivních nebytových prostor v centru Èeské Lípy, Jiráskova ulice, celé 2. patro, 120 m 2, možno i na dvì èásti pod samostatným uzavøením * Èeská Lípa, Poøíèní 1918, tel.: , fax: kontaktní osoba: Roman Kollár MALÝ, ALE VÝKONNÝ! PROTIPOŽÁRNÍ DETEKTOR - vhodný do bytù, domù a chat - cena: 450,- Kè s DPH vèetnì instalace a dopravy - sleva pøi odbìru 2ks a více 50,- Kè/kus TEL. : INVESTUJTE DO OCHRANY SVÉHO ZDRAVÍ A MAJETKU!!! 13

14 MÌSTSKÉ NOVINY è. 2, leden 2005 DDM Libertin So Karetní turnaj Magic, Pokémon, Harry Potter, klubovna DDM 9 12 hod. Poèítaèový klub klubovna DDM 9 12 hod., poplatek 10 Kè Út Okresní kolo soutìže v recitaci pro SŠ Wolkrùv Prostìjov, sál DDM È. Lípa, prezentace v 8, 30 hod., inf.m.vasmanská St Okresní kolo dìjepisné olympiády DDM È. Lípa, zaèátek v 9 hod, inf. L. Lípová Olympiáda v AJ, kat. ZŠ AI., AII., DDM È. Lípa, zaèátek v 8, 30 hod., inf. B. Hlobeòová Èt Olympiáda v AJ, kat. ZŠ BI.(rvj), BII.(rvj), DDM È. Lípa, zaèátek v 8, 30 hod. Loutkové pøedstavení: O Šípkové Rùžence - pro dìti od 3 let, DDM dívèí klub II. patro zaèátek v 16 hod., vstupné dobrovolné So Keramická sobota: výroba hrneèku, ker. dílna prùbìžnì hod., cena: dle velikosti Kè Muzikoterapie + arteterapie pro mentálnì postižené,lektorka Iva Tesárková, posluchárna DDM 9, hod., omezený poèet míst nutné pøihlásit se, inf. J. Mimrová Bøišní tance - kurz Studio M L. Doksanské sál DDM 12,30 16,30 hod., cena 300Kè, pøihlášky se zaplacením do 9. 2., inf. L. Lípová Po Olympiáda v AJ pro SŠ, DDM È. Lípa, zaèátek v 8, 30 hod.., inf. B. Hlobeòová Èt Rodinné konstelace F. Èervenka, klub Spirála od 18 hod., vstupné dobrovolné Jarní prázdniny s poèítaèem Po Út Mùj kamarád poèítaè pro dìti od 9 do 15 let, uèebna DDM 8, hod., cena 100 Kè, pøihlášky do St Èt Být správným surfaøem pro dìti od 10 do 15 let, uèebna DDM 8, hod., cena 100 Kè, pøihlášky do St Otevøená keramická dílna: výrobky dle vlastní volby, prùbìžnì 9 12 hod., cena 10 Kè + materiál, inf. T. Janošková So Bøišní tance - kurz Studio M L. Doksanské sál DDM 8,30 12,30 hod., cena 300Kè, pøihlášky se zaplacením do Ples rytířů Èeskolipští Rytíøi lužických hvozdù Vás zvou na svùj již 20. šermíøský ples, který se koná 19. února od 20 hodin v novoborské Bohemii. K tanci a poslechu hraje skupina V-Style a lístky jsou k doptání i na tel , Městská knihovna Provozní doba rozšíøena na nám. T. G. M. v oddìlení beletrie, nauèná literatura, èítárna v pondìlí vždy již od 9,00 hodin Veøejný internet: 1 hod za 30,-Kè k dispozici : v nauèném oddìlení 1.patro v dìtském oddìlení 2. patro na poboèce Špièák (Èerveného køíže 2563). Jiráskovo divadlo Sobota 12. února od 14,00 hod Josef Kainar Jan V. Kováøík: ZLATOVLÁSKA Klasická èinoherní pohádka na lidové motivy ve výpravné scénì. Režie: Tomáš Kraucher. Divadlo Pohádka Praha. Pro dìti od 4 let, délka pøedstavení cca 60 minut bez pøestávky. Vstupné 35,-Kè. Úterý 15. února od 19,30 hod STAMICOVO KVARTETO Jindøich Pazdera 1. housle, Josef Kekula 2. housle, Jan Pìruška viola, Vladimír Leixner violoncello, Stephan Siegenthaler j.h. klarinet Program: J. V. Stamic Smyècový kvartet è. 4 G dur, W. A. Mozart Klarinetový kvintet A dur, B. Smetana Smyècový kvartet Z mého života Abonentní koncert Kruhu pøátel hudby v Èeské Lípì, vstup na prùkazku KPH, doprodej vstupenek za 100 Kè, mládež a senioøi 70 Kè. Pátek 25. února od 19,30 hod Sir Artur Conan Doyle Václav Klapka: PES BASKERVILLSKÝ Úspìšná hororová komedie. Nejslavnìjší detektiv všech dob na stopì nejodpornìjší bestii všech dob. Pekelnì nechutná blata, nebesky èistá láska, každých deset minut nová vražda. Režie: Václav Klapka. Výprava: Renata Grolmusová. Hudba: Bohuslav Myslík. Filmová projekce: Petr Vrba a Jarek Hylebrant. Divadelní klub Jirásek Èeská Lípa. Hrají: Karel Bìlohubý, Václav Klapka, Pavel Landovský, Josef Pecha, Cyril Grolmus, Dita Krèmáøová, Jana Koláøová a Vlastimil Vik. Délka pøedstavení 120 minut vèetnì pøestávky. Vstupné 70,-Kè. Sobota 26. února od 14,00 hod PUTOVÁNÍ ZA ZTRACENOU KAPKOU Pohádkový muzikál, plný chytlavých melodií a veršù, který odpoví dìtem na spoustu otázek. Tøeba proè se kapky vždy vypaøí. Pro dìti od 4 let, délka pøedstavení cca 50 minut bez pøestávky. Vstupné 35,-Kè Oznámení vlastivědného muzea Vlastivìdné muzeum a galerie v Èeské Lípì bude do pro návštìvníky expozic a výstav zavøeno. Dùvodem je pokraèování v rekonstrukci další èásti regionální pøírodovìdné expozice, zároveò pak zahájení rekonstrukce první èásti expozice archeologické. Souèástí tìchto pøíprav bude ošetøování a konzervace ostatních vystavených sbírek, doplnìní expozic o nové sbírkové pøedmìty, ale také údržba zaøízení expozic a malování výstavních prostor v ambitu. Novou sezónu zahájíme nejen otevøením novì zrekonstruovaných expozic, ale návštìvníkùm nabídneme možnost shlédnou i novou unikátní sbírku Vešeptù, tedy egyptských figurek, které mìly strážit hrobky pyramid. Jedná se o jeden z nejvìtších dochovaných souborù mimo Masopust na rychtě Vlastivìdné muzeum a galerie v Èeské Lípì si Vás dovoluje pozvat v sobotu 5. února 2005 od hod. na masopust na rychtì, který se bude konat v prostorách Vísecké rychty v Kravaøích. Možnost prohlídky expozice lidového bydlení, informace o masopustu a masopustních zvycích vèetnì a rovnìž i možnost ochutnávky zabíjaèkových pochoutek. Vstupné 40,- Kè. pøednášky v akademii pondìlí od 19 hodin Ladislav Smejkal V cyklu slavní návštìvníci Josef II. v severních Èechách ètvrtek od 19 hod. Zdenìk Pokorný Zlatý pramen Florencie umìní, mìsto a zase umìní. Pøednášky se konají v budovì Akademie J. A. Komenského v Mariánské ul. è Pozvánka na výstavu Z AMATÉRSKÉ TVORBY JAROMÍRA VALOŠKA pseudonym: Valda Termín konání výstavy ve dnech: úterý pátek dennì kromì soboty a nedìle od hodin do hodin v zasedací místnosti v suterénu budovy hygienické stanice v areálu NsP, ul. Purkyòova v Èeské Lípì. Pozvánka na zasedání zastupitelstva Veøejné zasedání Zastupitelstva mìsta Èeská Lípa se koná 16. února v zasedací síni MÚ v èp. 2 na nám. TGM od hod. Program zasedání bude zveøejnìn na úøední desce, internetu (www.mucl.cz) a na plakátovacích plochách. egyptologický ústav. Souèástí této expozice, kterou kvùli vzácnostem exponátù pøedstavíme jen na omezenou dobu, bude i vystavení knihy K. M. Seyppela pojednávající obrazovým ztvárnìním o dìjinách Egypta. Tato kniha z roku 1883 je oznaèovaná za pøedchùdce prvních komixù. V bøeznu mohou návštìvníci shlédnout i zajímavou výstavu Èeská Bible v prùbìhu staletí v prostorách ambitu, galerie pøedstaví práci Lucie Seifertové, autorky velkého ilustrovaného leporela na téma èeské dìjiny, èi výstavu konfederace politických vìzòù ÈR v Maštál-kovì síni. Zajímavou akcí, která probìhne již 5. února na Vísecké rychtì v Kravaøích, bude Masopust s možností zabíjaèky. 16

15 è. 2, leden 2005 MÌSTSKÉ NOVINY školy, nadace, organizace Den otevřených dveří na ZŠ Lada Základní škola Šluknovská, Èeská Lípa Lada poøádá ve ètvrtek 3. února od 8,00 do 17,00 hodin Den otevøených dveøí. Zájemci si mohou prohlédnout odborné uèebny jazykù, výpoèetní techniky, hudební výchovy, chemie, fyziky a pracovních èinností. Dopoledne bude probíhat ve škole výuka, o pøestávkách uvidíte vystoupení mažoretek, nahlédnete do oddìlení školních družin. V odpoledních hodinách budou v tìlocviènách probíhat kromì výuky tìlesné výchovy i pravidelné tréninky našich volejbalistù. Kvalitu hudebního zamìøení tøíd naší školy budete moci posoudit pøi zkoušce pìveckého sboru Jitøenka. Pracovat se bude v keramické dílnì i v knihovnì naší školy. Škola nabízí pro odpolední aktivity žákù další kroužky, s jejichž èinností se mùžete 3. února seznámit. To nejcennìjší, co mùžeme svým dìtem dát, je èas, který jim vìnujeme. Pøijïte, tìšíme se na vás! Žáci a zamìstnanci ZŠ LADA Dìti z hudební tøídy Mateøské školy Èeská Lípa opìt bodovaly. Na republikovém finále dìtské umìlecké soutìže Sedmikvítek v Praze obsadily v sobotu 15. ledna 1.místo v kategorii pìveckých tìles. Do této soutìže je nominovala porota Dìtské Porty v Èeské Lípì vloni v dubnu a irskými lidovými písnìmi a tancem si èeskolipské dìti získaly v Praze nejen obecenstvo v Divadle Za plotem, ale hlavnì odbornou porotu. Další soutìžní vystou- Hudební třída opět zabodovala Zápis na Základní školu Antonína Sovy Zápis dìtí do 1. tøídy se na ZŠ A. Sovy koná stejnì jako na ostatních školách zøizovaných mìstem Èeská Lípa v pátek od 14,00 do 18,00 v hlavní budovì školy. Rodièe i dìti si pøi zápisu mohou prohlédnout poèítaèovou uèebnu a výukové programy pro školáky, vyrobit si z keramické hlíny hezký dárek. Do 1. tøídy mohou být zapsány i dìti z jiného obvodu. Zákonní zástupci si pøinesou k zápisu obèanský prùkaz a rodný list dítìte. Pokud budou rodièe žádat o odklad školní docházky, vyplní žádost a pøiloží vyjádøení PPP a dìtského lékaøe. Tato vyjádøení mohou rodièe pøinést dodateènì. Teprve po obdržení tìchto odborných posudkù mùže øeditel školy rozhodnout o odkladu školní docházky. Informace o naší škole : Školní družina (6,00 16,30). Školní jídelna (obìdy se vydávají od 11,30 14,00). Školní klub - zamìøení na atletiku (pro dìti 1. i 2. stupnì, provoz dennì na stadionu nebo Základy práce s počítačem pení je pak èeká v únoru na Mateøince v Liberci. Chtìla bych touto cestou proto podìkovat za obìtavou ale krásnou práci uèitelkám V.Kováøové, O. Voráèové a docházející lektorce taneèní prùpravy E.Vítové, dìtem dìkuji za nezapomenutelné zážitky z jejich projevu. Nemohu však opomenout ani vydatnou podporu rodièù a finanèní pøíspìvek na cestu autobusem do Prahy od p.balvína. Všem patøí díky. N. VOJTÌCHOVSKÁ Centrum pro zdravotnì postižené Libereckého kraje, detašované pracovištì Èeská Lípa poøádá ve spolupráci s Obchodní akademií v Èeské Lípì poèítaèové kurzy pro zdravotnì postižené a seniory. Probìhl již první kurz Základù práce s PC a od února 2005 pøipravujeme další. Protože ještì nemáme kurz plnì obsazen, žádáme zájemce z øad zdravotnì postižených a seniorù, kteøí se chtìjí nauèit pracovat s poèítaèem, aby se urychlenì pøihlásili v Centru pro zdravotnì postižené, Konopeova 812, Èeská Lípa (tel ). v tìlocviènì). Výuka cizích jazykù: Nepovinnì od 1. do 3. r. Aj, Nj (na 2. stupni i fr. j.) 2 hod. týdnì. Povinnì od 3. r. Aj. a Nj. Dìti si mohou zakoupit i CD pro domácí pøípravu. Pro žáky s poruchami uèení jsou k dispozici speciální pracovní sešity. Výuka informatiky: Všichni žáci mohou navštìvovat kroužky informatiky. Od 7. roè. jako volitelný pøedmìt semináø z informatiky. Na 2. stupni mají žáci možnost velkého výbìru povinnì volitelných pøedmìtù a zájmových útvarù, úèastní se soutìží a olympiád. V loòském roce žák 9. tøídy R. Kunc získal 1. místo v krajském kole chemické olympiády a T. Altman 2. místo. Dyslektické tøídy: Zøizujeme dyslektické tøídy od roèníku jako jediná škola v bývalém okrese Èeská Lípa pro dìti s vývojovými poruchami uèení / dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie/ a provádíme nápravu tìchto poruch v dyslektických a dyskalkulických ambulancích. V dyslektické tøídì je maximálnì 14 dìtí. Mgr. J. LETÁKOVÁ Fotografická soutěž s ekologickou tematikou Euroškola Èeská Lípa ve spolupráci s odborem životního prostøedí MìÚ v Èeské Lípì vyhlásila již ètvrtý roèník fotografické soutìže na téma: Krásy a hrùzy Èeskolipska oèima žákù a studentù. Zapojte se všichni studenti èeskolipských základních a støedních škol, kteøí rádi fotografujete a zároveò Vám není lhostejný stav životního prostøedí v našem okrese. Urèitì chodíváte kolem staveb, míst a zákoutí, která Vás oslovují v pozitiv-ním slova smyslu, jsou krásná, atraktivní, provokují Vás k èinnosti, nebo naopak pøi pohledu na nì si ukáte na èelo, smìjete se, rozèilujete, nevìøícnì kroutíte hlavou Ano to vše mùžete zachytit na èernobílý èi barevný fotografický materiál a upozornit tak i další spoluobèany, ale i ty, kteøí jsou na místech odpovìdných a mohou se nechat dobrým pøíkladem inspirovat, nebo naopak zjednat nápravu! Pøijímáme fotografie barevné i èernobílé, klasické i z digitálního fotoaparátu /ale na kvalitním fotografickém papíøe/, minimálnì velikosti 10x15 cm, a to do osobnì v kanceláøi Euroškoly nebo poštou na adrese: Železnièáøská U všech prací nezapomeòte uvést jejich název, pøipojte samozøejmì své jméno, pøíjmení, datum narození, bydlištì a školu, kterou navštìvujete. Nejlepší fotografie budou jako v pøedešlých roènících odmìnìny hodnotnými cenami (napø. vítìz získá digitální fotoaparát, druhé a tøetí místo bude ocenìno klasickými fotoaparáty atd.). Ze všech prací bude jako vždy uspoøádána výstavka v areálu školy. Fotografie se nebudou vracet, budou použity pro akci Den Zemì aj. Všem úèastníkùm pøejeme zajímavé nápady a dobré svìtlo! PaedDr. Monika BAYEROVÁ 17

16 MÌSTSKÉ NOVINY è. 2, leden 2005 Českolipští plavci zabodovali na republikovém mistrovství v Trutnově Ve dnech se konalo Zimní mistrovství ÈR dorostu v Trutnovì, kde se sešlo 281 závodníkù ze 75 plaveckých oddílù z celé republiky. Èeskou Lípu reprezentovali tøi plavci z Plaveckého klubu Èeská Lípa Jaroslav Šírek (88), Tomáš Kolegar (88) a Michal Spurný (88). Jediná zástupkynì PKÈL Jitka Spurná toto mistrovství vynechala pro dlouhodobé zdravotní problémy. Jaroslav Šírek a Michal Spurný pøijeli na toto mistrovství s velkými ambicemi a nechtìli soupeøi dát nic Karate klub SPORT RELAX vyhodnotil svoje nejúspìšnìjší sportovce v roce Po celý rok se prùbìžnì sledoval žebøíèek putovního poháru a finále bylo opravdu zajímavé. Pavel Znamenáèek každoroènì vyhodnocuje ty nejlepší závodníky, ale nezapomíná se ani na trenéry, kteøí mají obrovský podíl na všech výsledcích a fungování úspìšného klubu. Vloni se podaøilo obhá- zadarmo. To oba potvrdili hned v prvním startu na 200 m volný zpùsob. Michal si vytvoøil hned v úvodu dostateèný náskok a zvítìzil. Jarda bojoval až do poslední chvíle a získal bronz. Další spoleènou disciplínou byla kraulová ètyøstovka. Tento start byl obzvláš pìkný, protože do posledního okamžiku nikdo z divákù nevìdìl, kdo bude vítìzem. Všichni finalisté se vešli do pouhých osmi setin vteøiny! Prvenství patøilo opìt Spurnému (4:05,70), støíbro pøevzal Havlík ( ) a na Šírka zbyl jenom Půjčka pro Fotbalový klub ČL Na svém mimoøádném zasedání odsouhlasilo Zastupitelstvo mìsta Èeská Lípa poskytnutí finanèních prostøedkù formou návratné pùjèky ve výši ,- Kè obèanskému sdružení Fotbalový klub Èeská Lípa. Finance budou poukázány z rozpoè-tu mìsta z kapitoly všeobecné pokladní správy a klub je po- Nejúspěšnější sportovci klubu SPORT RELAX Znamenáček Zleva Jakub Kolek, Jan Drobeček, Tereza Bittnerová a Ondřej Samek, vzadu trenér Pavel Znamenáček užije na úhradu závazkù za rok 2004 (500 tis.) a na zajištìní chodu klubu v I. ètvrtletí roku 2005 (300 tis.). Pùjèka bude poskytnuta jako bezúroèná se splatností 2 roky a ze strany klubu bude zajištìna ruèitelským prohlášením Ing. Vlastimila Horáka, který v klubu pùsobí ve funkci sportovního øeditele. jit velký putovní pohár Janu Drobeèkovi, který všem svým spolubojovníkùm,,utekl,, s bodovým hodnocením a získal již podruhé tuto cennou trofej. Druhé místo obsadil Jakub Kolek, který o tuto pøíèku bojoval s nakonec tøetí Terezkou Bittnerovou. Terezka si po celou sezónu vedla rovnìž skvìle a,,šlapala,, na paty svým kolegùm. Ètvrté místo obsadil Ondøej Samek, který vìøí, že pøíští rok bude mnohem lepší. Vloni nemohl zasáhnou do rozhodujících bojù z dùvodu zlomeného malíèku. Dìkujeme za podporu všem,,fandùm,, klubu a kamarádùm, kteøí myslí v duchu tohoto umìní. bronz (4:05,78). Poslední spoleènou a také závìreènou disciplínou byla nejdelší kraulová tra 1500 m volný zpùsob. Michal do této disciplíny nastupoval jako jasný favorit a své prvenství si nenechal ujít. Získal tak tøetí zlatou a tøetí titul mistra ÈR. Jarda si udržel svou tøetí pozici a opìt získal bronz. Jaroslav Šírek si vybojoval bronz ještì na 200 m motýlek a Michal Spurný skonèil na 5. místì na 100 m Jablko v klubových barvách, tak bude vypadat nový maskot jabloneckých fotbalistù. Shodla se na tom dvacetièlenná porota, která vybírala z osmi set návrhù od dìtí ze ètrnácti základních škol. Pøevažovali hlavnì kreslené práce a pak jsme dostali také nìkolik prostorových modelù, uvedl Denis Tomáš, koordinátor dìtské soutìže Tvoøíme maskota fotbalového klubu FK Jablonec. Nakonec zvítìzil návrh od Ondøeje Malého ze Základní školy Skálova v Turnovì. Ten namaloval zelenobílé jablko s rozevøenou pusou, které má nohy i ruce. Návštìvníci, kteøí zavítali v minulých dnech do foyer jablonecké radnice, kde byly práce vystaveny, zase dali hlas návrhu výtvarného kroužku z rýnovické základní školy. Mladí umìlci se také rozhodli pro jablko. Jenže ho nenakreslili na papír, ale vyrobili prostorový model. Maskota chceme vyrobit podle obou tìchto návrhù. Spojíme dva do jednoho, upozornil koordinátor soutìže. Maskota pøedstavil klub na svém plese patnáctého ledna. Do té doby V rámci tìlesné výchovy žáci 2. a 3. tøíd naší školy pravidelnì navštìvují jednou týdnì plavecký výcvik. Jeho vyvrcholením a logickým závìrem bývá každoroènì pøedání Mokrého vysvìdèení. Z výcviku si žáci však odnesou pøedevším dovednosti a návyky cenné po celý jejich život. Rovnìž cesta do bazénu je dùležitou zkušeností jak se bezpeènì pohybovat v rušných ulicích mìsta. Dìti si zároveò všímají, že ve mìs- volný zpùsob. Tomáš Kolegar si vybojoval velmi pìkná ètyøi sedmá místa, jedno deváté a jedno desáté místo. Ze všech startù se vešel do první desítky nejlepších plavcù v republice.bilance z tìchto závodù je tøi zlaté a ètyøi bronzové medaile pro Plavecký klub Èeská Lípa. Chtìla bych popøát všem závodním plavcùm, ale i trenérovi Tomáši Chocovi hodnì zdraví, úspìchù a plaveckého štìstí v novém roce J. SPURNÁ Okénko FK Jablonec musí mít i jméno. Poøadatelé ocenili v soutìži osm základních škol a deset dìtí. Škola, která se umístila na prvním místì, získala tøicet tisíc korun a žák, který zvítìzil, poukázku v hodnotì tøí tisíc korun na nákup sportovního obleèení. Za druhé místo náleží škole dvacet a školákovi dva tisíce korun, za tøetí deset a tisíc korun, vypoèetl Tomáš. Do kostýmu maskota by se mìl vejít èlovìk velký zhruba 170 centimetrù, který bude bavit návštìvníky fotbalových utkání. Pozvánka KČT Klub èeských turistù vás zve na pìší pochod Brtnické ledopády, který se koná v sobotu 5. února. Délka pochodu je 20 km, odjezd z È. Lípy hl. n. v 7.08 hod, (Støelnice 7.12) vlakem do Brtníkù, návrat zpìt ve veèerních hodinách. V sobotu s námi mùžete vyrazit do Litomìøic. Na programu je prohlídka mìsta, návštìva muzea a galerie. Odjezd vlakem z È. Lípy hl. n. v 7.10 hodin. (zs) Plavecký výcvik na naší škole tì nežijí pouze lidé, ale i zvíøátka, která zvláš v zimních mìsících uvítají jejich pomoc. Proto se žáci 3. B rozhodli pohostit opeøené strávníky dobrotami pøinesenými ze svých domovù. Akce se vydaøila hlavnì proto, že si nikdo z dìtí neprodloužil plavecký výcvik ještì pøi krmení plaváním v øece Plouènici. Dìtem, a doufejme že i labutím a kachnám, se toto zpestøení cesty z bazénu velmi líbilo. Mgr. Z. ŠÍDLOVÁ MÌSTSKÉ NOVINY, ètrnáctideník, ev. è. MK ÈR E Vydává: Mìsto Èeská Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IÈO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , 724/265386, Odpovìdný redaktor: Eva Markgrafová. Redakèní rada: Eva Markgrafová, Bc Eva Vlastníková, Hana Moudrá, Ing. Václav Svatek, Ivo Škola, Ing. Josef Zachrla, Siegfried Tomasch. Redakèní rada má vyhrazené právo zamítnout pøíspìvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávìrce. Distribuce: Pøíjem inzerce: J. Pièkarová, Mìstské informaèní støedisko, námìstí TGM èp. 2, tel Dopisy a pøíspìvky ètenáøù nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovìdnost za obsah zveøejnìné inzerce a pøípadné následné škody.

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU PØÍLOHA è. 5 OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU Tyto informace obsahují pøehled základních druhù rizik spojených s investováním do investièních nástrojù v souvislosti s investièními službami poskytovanými

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více