O D Ů V O D N Ě N Í OBECNÁ ČÁST. A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. 1. Důvod předložení.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O D Ů V O D N Ě N Í OBECNÁ ČÁST. A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. 1. Důvod předložení."

Transkript

1 O D Ů V O D N Ě N Í OBECNÁ ČÁST A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA 1. Důvod předložení Název: Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. Identifikace problémů, cílů, kterých má být dosaženo, rizik spojených s nečinností: Rámec platné právní úpravy tvoří směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice) a 33 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Cílem nitrátové směrnice je snížit znečištění vod způsobované dusičnany ze zemědělských zdrojů a předcházet dalšímu takovému znečišťování. Na základě této směrnice jsou členské státy povinny vymezit území, která jsou odvodňována do vod znečištěných dusičnany ze zemědělských zdrojů, tato území se nazývají zranitelné oblasti. Dále jsou členské státy povinny zpracovat a zavádět opatření pro zemědělce, která povedou k naplnění cílů směrnice. Jedná se o opatření v rámci území celého státu, ve formě tzv. zásad správné zemědělské praxe, která jsou dobrovolná a opatření ve zranitelných oblastech, která jsou povinná pro všechny zemědělce v těchto oblastech hospodařící, tzv. akční program. Zranitelné oblasti a akční program jsou vyhlašovány vždy na 4 roky a poté revidovány. Nitrátová směrnice stanovuje v článku 3 odstavci 4 základní pravidla pro revize zranitelných oblastí. Členské státy přezkoumají a podle potřeby upraví nebo doplní seznam vymezených zranitelných oblastí nejméně každé čtyři roky, přičemž přihlédnou ke změnám a skutečnostem, které při předchozím vymezení nebylo možné předvídat. Nitrátová směrnice dále stanovuje v článku 5 základní pravidla pro zpracování a revize akčního programu následovně. Členské státy připraví pro vymezené zranitelné oblasti akční programy k dosažení cílů uvedených ve směrnici. Akční program může být společný pro všechny ohrožené oblasti v rámci území členského státu, nebo pokud to členský stát považuje za vhodné, mohou být připraveny různé programy pro jednotlivé ohrožené oblasti nebo jejich části. ČR vyhlašuje společný akční program pro všechny vymezené zranitelné oblasti. - Akční program vezme v úvahu:

2 a) dostupné vědecké a technické údaje, zejména pokud jde o podíly dusíku ze zemědělských nebo z jiných zdrojů, b) podmínky životního prostředí ve zmíněných oblastech dotčených členských států. Akční program je zaváděn do čtyř let po jeho vyhlášení a obsahuje následující závazná opatření: a) opatření uvedená v příloze III směrnice, období zákazu hnojení kapacity skladovacích prostor pro statková hnojiva omezení aplikace hnojiv s ohledem na půdní a klimatické podmínky maximální limit 170 kg N/ha na podnik b) opatření, která členské státy zahrnuly do zásad správné zemědělské praxe, s výjimkou těch, které byly nahrazeny opatřeními uvedenými v příloze III. aplikace N hnojiv na svazích aplikace N hnojiv na půdu podmáčenou, zaplavenou, zmrzlou, pokrytou sněhem hospodaření v blízkosti vod Členské státy přijmou v rámci akčních programů dodatečná nebo účinnější opatření, která pokládají za potřebná, je-li od počátku nebo na základě získaných zkušeností s prováděním akčních programů zřejmé, že opatření podle odstavce 4 nejsou dostatečná pro dosažení cílů uvedených v článku 1 směrnice. Při výběru těchto opatření nebo postupů vezmou členské státy v úvahu jejich účinnost a související náklady ve srovnání s jinými možnými preventivními opatřeními. Členské státy připraví a zavedou odpovídající monitorovací programy k posuzování účinnosti akčních programů. Členské státy přezkoumají a v případě nutnosti upraví své akční programy včetně všech dodatečných opatření, a to nejméně každé čtyři roky. O veškerých změnách v akčních programech uvědomí Komisi. 33 vodního zákona, jenž transponuje nitrátovou směrnici, vymezuje zranitelné oblasti a ukládá následující povinnosti. (1) Zranitelné oblasti jsou území, kde se vyskytují a) povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo b) povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. (2) Vláda nařízením stanoví zranitelné oblasti a v nich upraví používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření (dále jen "akční program"). Akční program a vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu. Požadavky nitrátové směrnice jsou též součástí systému kontrol podmíněnosti stanovený Nařízením Rady (ES) č. 73/2009. Toto nařízení definuje předpisy Evropské unie a jejich části, které jsou předmětem kontrol podmíněnosti. Tyto předpisy jsou rozděleny do oblastí řízení podle čl. 5 nařízení Rady (ES) č. 73/2009 podle přílohy II tohoto nařízení. 2

3 Jednotlivé oblasti řízení tvoří základ pro vyhodnocení míry snížení dotace zemědělskému subjektu v případě porušení požadavků jednotlivých předpisů. Cílem předloženého návrhu nařízení vlády je vyhlásit revize zranitelných oblastí a revizi akčního programu. Předložený návrh nařízení vlády je v kompetenci Ministerstva životního prostředí, a to v oblasti revizí zranitelných oblastí a Ministerstva zemědělství v oblasti revize akčního programu ( 108 vodního zákona). Ministerstvo životního prostředí je proto předkladatelem a Ministerstvo zemědělství spolupředkladatelem návrhu. Předložený návrh stanovuje, v souladu s nitrátovou směrnicí a 33 vodního zákona, v pořadí již druhou revizi zranitelných oblastí a akčního programu. Vzhledem k rozsahu souvisejících změn (zejména v přílohové části) bylo navrženo zrušení stávající právní úpravy problematiky nařízení vlády č. 103/2003 Sb., ze dne 3. března 2003 o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech - a její nahrazení předloženým nařízením vlády. Revize zranitelných oblastí: Revize vymezení zranitelných oblastí je na základě požadavků nitrátové směrnice a 33 vodního zákona prováděna vždy ve 4-letém intervalu. MŽP bylo povinno provést 2. revizi vymezení zranitelných oblastí nejpozději do čtyř let od nabytí účinnosti nařízení vlády č. 103/2003 Sb., tj. do 1. září Výstupy 2. revize vymezení byly předloženy pro informaci vládě a staly se podkladem pro nastavení nového, tzv. 3. akčního programu. Postup vyhodnocení dat a revize vymezení zranitelných oblastí Pro revizi vymezení zranitelných oblastí v roce 2011 byly použity obdobné postupy hodnocení jako při prvním vymezení v roce 2003 i první revizi v roce Podkladem pro revizi v roce 2011 byla data z monitoringu povrchových vod ZVHS pro potřeby nitrátové směrnice za období (údaje z 1741 profilů), podzemních vod ČHMÚ ve vrtech a pramenech za období (údaje ze 712 objektů) a data o odběrech vod podle vyhlášky č. 431/2001 Sb. (788 odběrů povrchových vod a 4733 odběrů podzemních vod). Vybrány byly pouze profily a objekty, u kterých lze vyloučit jiné než zemědělské zdroje znečištění. Jako doplňující podklady sloužila data o využití území Corine Land Cover 2006 (MŽP), údaje o zemědělském hospodaření z roku 2010 (VÚRV, v.v.i.) a vrstva katastrálních území (verze 2010, ČÚZK). Revize vymezení byla provedena v souladu s požadavky nitrátové směrnice. V případě přidávání nových zranitelných oblastí byly základním kritériem vysoké koncentrace dusičnanů v profilech/objektech (nad 50 mg/l), prokazatelný rostoucí trend koncentrací dusičnanů a vliv eutrofizace povrchových vod způsobené zemědělským znečištěním (hodnocen pouze v profilech, ve kterých byly zjištěny koncentrace dusičnanů vyšší než 25 mg/l). Podpůrným kritériem byla vyšší zátěž území statkovými hnojivy a také potenciální úspěšnost navržených opatření akčních programů podle platného nařízení vlády č. 103/2003 Sb. Podle předkladatelova výkladu nitrátové směrnice a smyslu zranitelných oblastí je hlavním účelem cílené snižování znečištění vod pomocí přísnějších požadavků v jasně definovaných oblastech. Pokud vody v oblasti dosáhnou cílové úrovně znečištění (v našem případě koncentrace dusičnanů pod 25 mg/l) a trend koncentrací je i nadále klesající, může být zranitelná oblast zrušena, dále ochranu oblasti zajistí už jen běžné nástroje platné pro celé území státu. 3

4 Výstupy 2. revize vymezení zranitelných oblastí Celkem bylo v rámci revize v roce 2011 vymezeno 47 nových zranitelných oblastí v celkovém rozsahu 234 katastrálních území. Ke zrušení (vyřazení) byla navržena pouze jedna zranitelná oblast (zahrnující 4 katastrální území). V této oblasti byly podrobně analyzovány veškeré dostupné podklady od posledního vymezení a podle vývoje koncentrací dusičnanů oblast splnila všechna kritéria indikující zlepšování stavu. Přehledné zobrazení výstupů 2. revize vymezení zranitelných oblastí je na obrázku 1, v tabulce 1 je shrnut celkový rozsah zranitelných oblastí v porovnání s rozsahem z prvního vymezení v roce 2003 a první revize v roce Je zde také uveden podíl celkové zemědělské půdy a podíl orné půdy v navržených zranitelných oblastech Obr. 1: Výstupy 2. revize vymezení zranitelných oblastí Tab. 1: Tabulka vymezení zranitelných oblastí Podíl plochy zranitelných oblastí v ploše ČR (v %) Podíl zemědělské půdy ve zranitelných oblastech k celkové ploše zemědělské půdy v ČR (v %) Podíl plochy zemědělské půdy z celkové plochy zranitelných oblastí (v %) Podíl plochy orné půdy z celkové plochy zranitelných oblastí (v %) Vymezení (2003) 1. revize vymezení (2007) 2. revize vymezení (2011) 36,7 39,9 41,6 42,5 47,7 49,0 71,0 69,3 68,4 57,0 58,0 54,9 4

5 Zranitelné oblasti byly přidávány hlavně v těch místech, kde při vymezení v roce 2003 data z monitoringu chyběla a při první revizi v roce 2007 nebyla ještě dostatečně dlouhá časová řada zejména u odběrů podzemních vod. Na mnoha monitorovaných místech v zranitelných oblastech dochází k pozitivnímu vývoji v kvalitě vod, tj. snižování koncentrací, jen výsledné koncentrace prozatím neumožňují zranitelnou oblast zrušit. Revize akčního programu: Na základě požadavků nitrátové směrnice je každoročně prováděn monitoring akčního programu, který je každé 4 roky vyhodnocen a navržena změna (revize) akčního programu. 1. Akční program byl vyhlášen od , jeho revize, tzv. 2. akční program byl vyhlášen od Nové, revidované znění akčního programu, které bude vyhlášené nabytím účinnosti předloženého nařízení vlády (tzv. 3. akční program), bylo zpracováno na základě následujících podkladů. 1. Monitoring akčního programu úpravy akčního programu vycházejí z monitoringu realizace akčního programu v praxi, např. - úprava období zákazu hnojení pro hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem, - možnost kombinace hnojení nízkých dávek hnojiv v letním a podzimním období při zachování stejného přísunu N (vývoj nových technologií), - možnost hnojení minerálními hnojivy k ozimům, i když již bylo hnojeno k podpoře rozkladu slámy (vývoj nových technologií), - výjimka u navyšování skladovacích kapacit pro slamnatý a suchý hnůj (koně, kozy ovce, drůbeží podestýlka), - protierozní opatření dáno do souladu s vymezením erozně ohrožených oblastí dle požadavků kontroly podmíněnosti (GAEC). 2. Požadavky EK v úpravě akčního programu se promítají výsledky konzultací ČR a EK k implementaci nitrátové směrnice v ČR. Technické konzultace s EK proběhly v květnu 2010 a následně proběhla rozsáhlá korespondence mezi oběma stranami. Výsledkem jsou úpravy akčního programu pro období , a to např. - prodloužení období zákazu hnojení pro minerální hnojiva, - snížení limitů k jednotlivým plodinám a doplnění některých plodin (zelenina, trvalý travní porost), - uvedení do souladu přísun N z hnojiv s rychle uvolnitelným N a minerálních hnojiv, - doplnění zákazu hnojení při nepříznivých půdních podmínkách, - doplnění požadavku na rovnoměrnost aplikace hnojiv, - doplnění lehkých půd do míst, kde nelze ukládat hnůj. Akční program je souhrn povinných opatření, které musí zemědělci plnit ve zranitelných oblastech, s cílem ochrany vod před jejich znečištěním. Proto je znění akčního programu vyhlašováno právním předpisem. Pokud by úpravy akčního programu nebyly realizovány, mohlo by dojít, s ohledem na současný vývoj českého zemědělství, ke zhoršení realizovatelnosti požadovaných opatření akčního programu. Dále by nebyly provedeny úpravy akčního programu dohodnuté s EK, což by v důsledku znamenalo další kola 5

6 vyjednávání a možné navržení ze strany EK na zahájení soudního řízení o nesplnění implementace nitrátové směrnice v ČR. 2. Návrh variant řešení Návrh možných řešení včetně varianty nulové : Varianty regulatorně-technického řešení Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatornětechnického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo stanoveno pouze předkládané řešení v podobě legislativního materiálu (varianta 3). Důvodem je skutečnost, že identifikovaný problém je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně nařízením vlády. Z tohoto důvodu nelze použít jiné regulatorně technické varianty řešení, neboť taková řešení nesplňují kritéria pro revize zranitelných oblastí a akčního programu. Konkrétní věcné dopady varianty 1 a varianty 2 jsou pro úplnost uvedeny v následujícím přehledu variant věcného řešení. Varianty věcného řešení Varianta 1 ( nulová ) V případě nerealizace revize vymezení zranitelných oblastí by došlo k porušení požadavků nitrátové směrnice, která stanoví, že členské státy přezkoumají a podle potřeby upraví nebo doplní seznam vymezených zranitelných oblastí nejméně každé 4 roky. V případě nerealizace úpravy (revize) akčního programu by došlo k porušení požadavků nitrátové směrnice, která stanoví, že Členské státy přezkoumají a v případě nutnosti upraví své akční programy včetně všech dodatečných opatření, a to nejméně každé čtyři roky. Jak vyplývá z monitoringu akčního programu a požadavků EK vznikla nutnost akční program na období upravit. S ohledem na porušení požadavků nitrátové směrnice není možné realizovat tzv. nulovou variantu. Varianta 2 (revize zranitelných oblastí a akčního programu nelegislativní formou) Požadavek na přípravu nařízení vlády je stanoven v 33 odst. 2 vodního zákona. Ustanovení uvádí, že vláda nařízením stanoví zranitelné oblasti a v nich upraví používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření (dále jen "akční program"). Akční program a vymezení zranitelných oblastí podléhají přezkoumání a případným úpravám v intervalech nepřesahujících 4 roky. Přezkoumání se provádí na základě vyhodnocení účinnosti opatření vyplývajících z přijatého akčního programu. S ohledem na uvedené není možné realizovat identifikovaný problém nelegislativní formou. Varianta 3 ( Návrh nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech ) Realizace varianty 3 vyplývá jak z 33 vodního zákona, tak již samotného požadavku nitrátové směrnice, který stanoví, že členské státy připraví pro vymezené zranitelné oblasti 6

7 závazné akční programy k dosažení cílů směrnice. Protože jsou požadavky akčního programu závazné, resp. povinné pro zemědělce ve zranitelných oblastech hospodařící, musí být vyhlášeny právním předpisem. Platností nařízení vlády je podmíněna řádná implementace evropského práva Tato varianta řešení je tedy řešením systémovým, které je aplikováno již od roku Dotčené subjekty Cílovou skupinou jsou zemědělští podnikatelé hospodařící ve zranitelných oblastech, a to i částečně. Úpravou akčního programu budou dotčeni zemědělští podnikatelé, kteří již ve zranitelných oblastech hospodařili (cca zemědělských subjektů) a ti, kteří jsou touto novelou nově do zranitelných oblastí zařazeni (cca 630 zemědělských subjektů). Nově (nad rámec stávající a rušené právní úpravy) budou muset hospodařit v souladu s akčním programem zemědělci v nově vymezených zranitelných oblastech, což představuje cca 630 zemědělských subjektů a cca ha zemědělské půdy (zjišťováno z LPIS). 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů Identifikace nákladů a přínosů všech variant Vyhlášením revize zranitelných oblastí a akčního programu budou naplněny požadavky nitrátové směrnice uvedené v článku 3 odstavec 4 a článku 5 odstavec 7. Náklady a přínosy zavedení revize zranitelných oblastí a akčního programu na podnikatelské prostředí je nutno rozdělit na dvě skupiny dotčených zemědělských subjektů. Zemědělci již ve zranitelných oblastech hospodařící, a zemědělci, kteří budou touto novelou nově do zranitelných oblastí zařazeni. Pro zemědělce již ve zranitelných oblastech hospodařící se navýšení nákladů nepředpokládá, také vzhledem k tomu, že požadavek týkající se investičních nároků na sklady pro statková hnojiva byl zaveden s odloženou účinností již v roce Ostatní úpravy opatření akčního programu oproti rušené/nerevidované právní úpravě nepřinesou zemědělcům zvýšené náklady, naopak předpokládá se, že díky změnám vyplývajícím z monitoringu akčního programu budou spíše přínosem. Nepředpokládá se zvýšení finančních nároků na státní rozpočet, neboť administrace a kontrola požadavků stanovených nařízením vlády nepředpokládá výraznější změny a nové požadavky akčního programu nejsou investičního charakteru, tudíž se nepředpokládají nové požadavky v rámci dotačních programů. Nicméně plnění nitrátové směrnice je v oblasti skladů pro statková hnojiva pro zemědělce velmi investičně náročná směrnice. Jedná se o požadavek na sklady pro statková hnojiva, které musí mít objem na 6měsíční produkci. Tento požadavek byl zaveden již nařízením vlády 108/2008 Sb., s odloženou platností od roku V návaznosti na revizi vymezení zranitelných oblastí došlo k rozšíření sledovaného území oproti stávající úpravě nařízení č. 103/2003 Sb., které se dotkne 630 subjektů. Je nutno konstatovat, že mnohé z těchto subjektů již zkušenost se způsobem hospodaření ve zranitelných oblastech mají, protože jinou částí obhospodařované plochy již do této oblasti spadají. Z tohoto tvrzení vyplývá, že v případě nastavení skladovacích kapacit plánují v rámci celého podniku a dopad na nutné rozšíření bude minimální. V současné době jsou na základě celorepublikového vzorku finalizovány aktualizované propočty předpokládaných nákladů na dostavbu skladovacích kapacit. Zvláštní šetření pro nové oblasti prováděno nebude, nicméně se předpokládá promítnutí nákladů této oblasti (v ní hospodařících subjektů) ve Finanční 7

8 strategii implementace nitrátové směrnice v ČR, která bude na základě usnesení Vlády ČR předložena do konce května příštího roku. Z aktuálních hodnot je patrné, že navýšení výměry o cca 1,3 % představuje přímo úměrně navýšení předpokládaných nákladů. V celkové výši je tato hodnota pro potřeby předloženého návrhu minimální (předpoklad: navýšení o cca 36 mil. Kč oproti stávající úpravě bez zohlednění podniků v těchto oblastech, které již požadované kapacity mají) dopad na zemědělskou veřejnost v těchto oblastech je z pohledu měřítka celé ČR zanedbatelný. Na základě zpracované finanční strategie z roku 2010 (usnesení vlády č. 442 ze dne 7. června 2010) byl stanoven odhad ve výši 2,801 mld. Kč, které je nutné investovat pro splnění uvedeného požadavku. Jediným podpůrným nástrojem na vybudování skladovacích kapacit pro statková hnojiva, kde mohou zemědělci tyto finanční prostředky čerpat, je osa I. Programu rozvoje venkova na období Finanční strategie předpokládá finanční náročnost nutného školení zemědělců a finanční prostředky na tuto činnost jsou zajištěny v rozpočtu resortu Ministerstva zemědělství. Uváděná částka je rámcově nastavena na období akčního plánu. V současné době probíhá školení a zajišťování informovanosti zemědělské veřejnosti v rámci Komunikační strategie pro nitrátovou směrnici. Každoročně je organizováno cca 60 veřejně dostupných školení cílených na problematiku nitrátové směrnice a to napříč regiony ČR, byla distribuována a je stále k dispozici metodická příručka ve formě komentovaného znění nařízení vlády, v aktuální podobě je udržován informační portál nitrátové směrnice (www.nitrat.cz), informace jsou rovněž dostupné na e-stránkách MZe (www.eagri.cz) a dle průběžné komunikace s nevládními organizacemi v rámci pracovní skupiny je v kooperaci s VÚRV, v.v.i. dle potřeby poskytován informační servis. Pro nově vymezené oblasti se na 1. Q 2012 připravuje informační kampaň v podobě oslovení 100 % nově vymezených zemědělských subjektů formou osobního dopisu, který bude zemědělce plně informovat o nových závazných termínech a povinnostech. Souběžně bude zahájeno pravidelné celorepublikové školení zaměřené na aktuální úpravy Akčního programu. Další aktivity probíhají pravidelně v souladu s finanční i komunikační strategií. Vzhledem k prováděným úpravám jsou veškeré dokumenty dostupné pracovní skupině a nevládním organizacím byla nabídnuta možnost specielně cílených seminářů. Veškeré tyto aktivity jsou financovány z rozpočtu MZe, nicméně přesný finanční rámec bude nastaven v návaznosti na rozpočtovém nastavení roku Návrh nařízení vlády nepředpokládá hospodářské a finanční dopady ani na ostatní veřejné rozpočty, neboť kontrolní organizace jsou na tyto kontroly již připravené, dojde pouze k částečným úpravám kontrolních metodik. Návrh nařízení vlády nepředpokládá sociální dopady. Mimo zranitelné oblasti jsou požadavky na velikost skladů kejdy na 4měsíční produkci, močůvky na 3měsíční produkci a skladování hnoje je vždy umožněno na zemědělské půdě. Ve zranitelných oblastech je od roku 2014 povinnost zajistit sklady pro všechna statková hnojiva na 6měsíční produkci a skladování hnoje na zemědělské půdě je možné pouze až po 3měsíčním skladování na pevném hnojišti a na místě vhodném pro uložení. Proto návrh nařízení vlády počítá s odkladem povinnosti na skladovací kapacity v nově vymezených zranitelných oblastech pro tuto skupinu zemědělců do konce roku

9 Návrh nařízení vlády nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Požadavky nitrátové směrnice jsou též součástí systému kontrol podmíněnosti dle nařízení Rady (ES) č. 73/2009, což výrazně posílí motivace zemědělců dodržovat povinnosti vyplývající z akčního programu a v důsledku povede ke zvýšené ochraně životního prostředí. Na základě úprav navržených v akčním programu se předpokládá zlepšení hospodaření s hnojivy a tím zvýšení ochrany půdní úrodnosti a povrchových a podzemních vod. Zhodnocení tedy bere v úvahu i prostředky, které zemědělec ušetří správnou péčí o půdu (ušetřená hnojiva, lepší zpracování půdy, lepší kvalita produkce aj.) Konzultace: Příprava předkládaného návrhu byla po celou dobu založena na partnerství odpovědných státních institucí (Ministerstvo životního prostředí v oblasti revize zranitelných oblastí a Ministerstvo zemědělství v oblasti revize akčního programu) se zástupci organizací podílejících se na implementaci nitrátové směrnice (např. dozorové organizace ÚKZÚZ, ČIŽP, VÚV TGM, v.v.i., VÚRV, v.v.i., Povodí s. p.) a zemědělců (např. Asociace soukromého zemědělství ČR, Agrární komora ČR, Zemědělský svaz ČR). Pro tyto účely je založena pracovní skupina pro implementaci nitrátové směrnice při MZe, která všechny uvedené organizace zahrnuje a jejíž členové jsou pravidelně informováni o všech událostech týkajících se implementace nitrátové směrnice. 4. Návrh řešení Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení: Variantou doporučenou k dalšímu řešení je předkládaný návrh nařízení vlády. Důvodem je skutečnost, že revize zranitelných oblastí a akčního programu je možná i s ohledem na požadavky evropského práva pouze právním předpisem. Předkládaný návrh nařízení vlády naplňuje zákonné zmocnění uvedené v ustanovení 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákonů pozdějších zákonů. Implementace a vynucování: Správním orgánem v oblasti kontroly dodržování opatření akčního programu je Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) na základě zmocnění v zákoně č. 156/1997 Sb., o hnojivech a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) na základě zmocnění v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách. Odvolacím orgánem je Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Úpravou akčního programu nedojde k významným změnám kontrolních postupů, neočekává se ani navýšení počtu kontrol. Sankční systém je i nadále upraven zákonem č. 156/1997 Sb., o hnojivech a zákonem 254/2001 Sb., o vodách. Přezkum účinnosti: Přezkum účinnosti probíhá každoročně v rámci zavedených systémů monitoringu jakosti povrchových a podzemních vod a účinnosti akčního programu. 9

10 Kontakty a prohlášení schválení hodnocení dopadů: Ministerstvo zemědělství odbor environmentálních podpor PRV Ing. Stanislav Němec Telefon: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Mgr. Kateřina Šmerousová Telefon: Ministerstvo životního prostředí odbor ekonomických a dobrovolných nástrojů Ing. Martina Píšková Telefon: B. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení se navrhuje. Návrh nařízení vlády je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v 33 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky, s mezinárodními smlouvami a s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie Předkládaný návrh je v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie: SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS) Na základě těchto skutečností je možné návrh nařízení vlády hodnotit jako plně slučitelný s právem Evropské unie. Předkládaný návrh nařízení vlády není v rozporu s judikaturou soudních orgánů Evropské unie a je v souladu s obecnými zásadami práva Evropské unie. 10

11 ZVLÁŠTNÍ ČÁST K 1 Obecné vymezení účelu a předmětu právní úpravy. Provázání nařízením transponovanou evropskou směrnicí. Oproti stávající úpravě v nařízení č. 103/2003 Sb. ustanovení beze změny. K 2 Stanovení základního kritéria vymezení zranitelných oblastí (katastrální území) a odkaz na seznam oblastí v příloze č. 1 nařízení. Oproti stávající úpravě v nařízení č. 103/2003 Sb. ustanovení beze změny. K 3 Ustanovení definuje podklady pro přezkoumání zranitelných oblastí a způsob předložení výsledků přezkoumání vládě. Změny oproti stávající úpravě reagují na zrušení Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) a novelizaci vodního zákona zákonem č. 150/2010 Sb. Agenda ZVHS související s monitoringem jakosti povrchových vod byla převedena na podniky Povodí, v ustanovení jsou uváděni obecně správci povodí, dále jsou zde uváděny pověřené odborné subjekty, jak je uvádí také vodní zákon. Do ustanovení bylo doplněno časové určení pro poskytování podkladů nutných k zajištění pravidelné aktualizace databází zejména v souvislosti se značnou časovou náročností zpracování dat a zajištění včasného přezkoumání zranitelných oblastí. K 4 Ustanovení vymezuje osoby, na které se akční program vztahuje. Jedná se o zemědělské podnikatele, kteří jsou zapsání do evidence zemědělských podnikatelů v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Dále je uvedeno, že akční program se vztahuje pouze na zemědělské pozemky ve zranitelných oblastech, kromě výpočtu maximálního limitu přívodu N/ha, kde jsou započteny všechny zemědělské pozemky zemědělského subjektu vhodné ke hnojení i v případě, že se nachází ve zranitelné oblasti částečně. Pokud jde o pěstování plodin ve zranitelných oblastech pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví, potom se akční program na tyto zemědělské pozemky nevztahuje. K 5 Ustanovení uvádí, že Ministerstvo zemědělství pověří odborný subjekt k provádění přezkumu akčního programu. K 6 Vymezení pojmů. Základní pojem dusíkatá hnojivá látka, který je oproti stávající úpravě nově upraven, resp. rozšířen, rozděluje hnojiva v souladu se zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech na dusíkaté hnojivé látky: K 7 - Minerální dusíkatá hnojiva - Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem tato kategorie byla rozšířena o tekutý podíl po mechanické separaci kejdy - Hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem tato kategorie byla rozšířena o tuhý podíl kejdy po její mechanické separaci - Skliditelné rostlinné zbytky - Upravené kaly 11

12 Ustanovení reguluje období zákazu hnojení dusíkatými látkami a odkazuje na bližší specifikaci kritérií v tabulce č. 1 přílohy č. 2 nařízení. Oproti stávající úpravě v nařízení č. 103/2003 Sb. ustanovení beze změny. K 8 odst. 1 až 3 Ustanovení v souladu se zákonem o hnojivech uvádí, že způsob užití dusíkatých hnojivých látek se stanovuje podle potřeb jednotlivých plodin pro dosažení předpokládaného výnosu a kvalitu produkce. Dále je odkazováno na přílohu č. 3 nařízení vlády, kde jsou uvedeny limity k jednotlivým plodinám, které lze překročit pouze v odůvodněných případech v I a II aplikačním pásmu, pokud bude doložen odpovídající výnos plodiny. Limity uvedené v příloze č. 3 budou na základě výsledků vyjednávání s EK sníženy v průměru o 15 %. K 8 odst. 4 Ustanovení odkazuje na tabulku č. 6 v příloze 2 nařízení vlády, která stanoví způsob hnojení minerálními hnojivy a hnojivy s rychle uvolnitelným dusíkem, od do počátku období zákazu hnojení, a to k následným ozimým plodinám, meziplodinám, na podporu rozkladu slámy nebo k následným jarním plodinám. V textu ustanovení došlo k úpravě ve smyslu možnosti kombinovat jednotlivé způsoby hnojení podle tabulky č. 6 z přílohy č. 2. K 8 odst. 5 Ustanovení ukládá zákaz hnojení na podmáčených půdách nebo maximální jednorázovou dávku v případě, že podmáčené půdy byly meliorovány a na mělkých půdách. Tato maximální jednorázová dávka N je na základě výsledků vyjednávání s EK upravena v minerálních dusíkatých hnojivech v poměru k hnojivům s rychle uvolnitelným dusíkem 1 : 2. K 8 odst. 6 Nově doplněný odstavec požadovaný EK, který stanoví, že nelze hnojit na půdách zaplavených, přesycených vodou, pokrytých vrstvou sněhu vyšší než 5 cm a promrzlých tak, že povrch půdy přes den nerozmrzá. Zákaz hnojení při nepříznivých půdních podmínkách vyžaduje do akčního programu zapracovat nitrátová směrnice. Tento požadavek naplňuje národní zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, a to pro hnojiva a upravené kaly. Vzhledem ke specifické kategorizaci dusíkatých hnojivých látek byl požadavek zapracován též do akčního programu. K 8 odst. 7 Uvedena výjimka z odstavců 4 až 6 pro pastvu zvířat. K 8 odst. 8 Nově doplněný odstavec požadovaný EK, který stanoví požadavek na rovnoměrnost aplikace hnojiv na zemědělském pozemku. Tento požadavek není pro zranitelné oblasti v zákoně č. 156/1998 Sb., o hnojivech stanoven, proto je zapracován do akčního programu. K 9 Ustanovení reguluje užití organického dusíku na zemědělské půdě. Oproti stávající úpravě v nařízení č. 103/2003 Sb. zůstává ustanovení až na změny v odstavci 2 a 3 bez úprav. K 9 dost. 2 Ustanovení vymezuje zemědělskou půdu vhodnou k aplikaci pro účely výpočtu celkového množství N podle 9 odstavce 1. V tomto odstavci bylo z důvodu jednoznačného výkladu 12

13 upřesněno, že od veškeré zemědělské půdy se odečítají pouze celé zemědělské pozemky, které nelze hnojit. K 9 odst. 3 Odstavec upřesňuje výpočet celkového množství N podle odstavce 1 o zahrnutí. K údajů o produkci dusíku hospodářskými zvířaty na pastvě nebo jiném pobytu na zemědělské půdě a údajů o přívodu celkového dusíku v použitých organických, organominerálních a statkových hnojivech uvedených v evidenci hnojení. Úprava skladování dusíkatých hnojivých látek ve zranitelných oblastech. K 10 dost. 1 Do ustanovení byl doplněn odkaz na obecně platnou vyhlášku upravující požadavky na velikost skladovacích kapacit. Toto ustanovení pozbývá platnosti k K 10 odst. 2 Tento odstavec stanovuje, že kapacita skladovacích prostor pro statková hnojiva musí odpovídat jejich 6měsíční produkci. Na základě nařízení vlády č. 108/2008 Sb. je toto ustanovení platné od Nově je zde doplněna výjimka z tohoto ustanovení. Jedná se o hnojůvku, protože pro tento druh statkového hnojiva nejsou stanoveny tabulkové hodnoty pro výpočet produkce. Jímka na hnojůvku však musí odpovídat požadavkům obecně platného předpisu, tj. vyhlášce 274/1998 Sb. (3 měsíce) a být dostatečná pro uskladnění v období zákazu hnojení a v době, kdy nejsou vhodné půdně klimatické podmínky. Výjimkou, kdy zemědělský podnik nemusí mít sklad na tuhá statková hnojiva je také situace, kdy má zemědělský podnik možnost skladovat tato tuhá statková hnojiva na zemědělské půdě, a to např. uložením mimo zranitelnou oblast, na které se vztahují obecné podmínky zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech nebo pokud zemědělský podnik produkuje hnůj z hluboké podestýlky, hnůj bez produkce močůvky nebo produkuje hnůj koní, ovcí a koz, příp. drůbeží podestýlku, jež obsahují vysoký podíl sušiny. Pro zemědělce nově zařazené do zranitelných oblastí bude tento odstavec v platnosti od , do té doby pro ně bude platit obecně platná vyhláška 274/1998 Sb. K 10 odst. 3 Tento odstavec oproti stávající úpravě uvádí podmínky pro uložení tuhých statkových hnojiv vznikajících při ustájení hospodářských zvířat na zemědělské půdě, tj. nejdéle 12 měsíců a na stejném místě nejdříve po 4 letech. Místa uložení musí být schválena v havarijním plánu podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., a splňovat další vyjmenované požadavky (vzdálenost od povrchových vod min. 50 m, půda nesmí být meliorovaná, erozně ohrožená, zamokřená a nově také půda lehká písčitá). Další požadavky na snížení odtoku hnojůvky byly upraveny tak, aby byly realizovatelné v praxi a zemědělec provedl opatření nejvhodnější z hlediska místních podmínek. K 10 odst. 4 Toto ustanovení platné od roku 2014 bylo upřesněno pro tuhá statková hnojiva z ustájení skotu a prasat. Tuhá statková hnojiva vznikající při ustájení skotu s vysokou spotřebou steliva mají vysoký obsah sušiny, že není třeba před uložením na zemědělské půdě je skladovat v 13

14 pevném skladu. Dále je specifikována délka doby uskladnění hluboké podestýlky ve stáji, v rámci které dojde k fermentaci hnoje a množství steliva pro produkci hnoje bez produkce močůvky. Pro zemědělce nově zařazené do zranitelných oblastí bude tento odstavec v platnosti od K 11 Oproti stávající úpravě v nařízení č. 103/2003 Sb. zůstává ustanovení beze změny a nadále upravuje problematiku střídání plodin ve zranitelných oblastech, která úzce souvisí s použitím hnojiv.. K 12 odst. 1 Ustanovení původního odstavce vymezovalo erozně ohrožené půdy pouze na základě bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a tudíž se v současné době dostalo do kolize s novým vymezením erozně ohrožených půd v rámci cross-compliance (požadavky GAEC). Toto ustanovení bylo velmi obecného znění a tudíž velmi obtížně kontrolovatelné. Proto byl text ustanovení zrušen a uveden do souladu s podmínkami GAEC, a to - na silně erozně ohrožených půdách, kde je zakázáno pěstování širokořádkových plodin a pěstování obilnin a řepky povoleno pouze s využitím půdoochranných technologií a - na mírně erozně ohrožených půdách, kde lze pěstovat širokořádkové plodiny pouze s využitím půdoochranných technologií. K 12 odst. 2 Ustanovení odstavce 2 zakazuje pěstování širokořádkových plodin na zemědělských pozemcích sousedících s útvary povrchových vod a se sklonitostí nad 7. Text týkající se ochrany vod před znečištěním byl dán do souladu s odstavcem 1 týkajícím se ochrany půdy před erozí. K 12 odst. 3 Odstavec stanovuje limit svažitosti zemědělského pozemku, kdy již nelze používat dusíkaté hnojivé látky s výjimkou co nejdříve zapraveného hnoje. V rámci vyjednávání s EK byl tento limit upraven z 12 na 10. K 12 odst. 4 Odstavec omezuje jednorázovou dávku dusíku na travních porostech na zemědělských pozemcích se svažitostí nad 7. Tato maximální jednorázová dávka N je na základě výsledků vyjednávání s EK upravena v minerálních dusíkatých hnojivech v poměru k hnojivům s rychle uvolnitelným dusíkem 1 : 2. K 12 odst. 5 Nový odstavec uděluje výjimku z požadavků 11 na svazích, které jsou upraveny terasováním, protože obhospodařované plochy takto upravených pozemků mají výrazně nižší svažitost než je průměrná svažitost celého pozemku. K 13 Ustanovení požaduje zachovat nehnojený ochranný 3m pás kolem povrchových vod a 25m pás kolem povrchových vod na zemědělských pozemcích se svažitostí nad 7, kde nebude aplikována kejda. Z původního textu byl oddělen dovětek, který vedl k nejednoznačnému výkladu. 14

15 Dovětek stanovuje výjimky z požadavků pro pastvu hospodářských zvířat a skliditelné rostlinné zbytky. K 14 a 15 Vzhledem k tomu, že stávající nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění pozdějších předpisů, je plně nahrazeno novým návrhem nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, je nutné promítnout tyto změny i do ostatních souvisejících nařízení vlády, ve kterých se vyskytuje přímo v normativním textu přímá citace nařízení vlády č. 103/2003 Sb. Jedná se o nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém je nutné navrhnout formálně legislativně technické změny v ustanovení 13 odst. 5 a v textu přílohy č. 3. (V této souvislosti pouze upozorňujeme, že ustanovení 13 odst. 5 nařízení vlády č. 79/2007 Sb., je v současné době novelizováno v rámci návrhu novely nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, s termínem nabytí účinnosti 1. dubna 2012, a proto je navržený text již upraven podle tohoto probíhajícího legislativního návrhu). Dále se jedná o formálně legislativně technické změny v příloze č. 2 u pořadového čísla aktu 4 nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů. K 16 Zrušení návrhem nahrazovaného nařízení vlády č. 103/2003 Sb. K 17 Účinnost nařízení vlády je navržena k 1. červenci 2012, tj. od nového hospodářského roku, což zajistí rovný přístup ke všem zemědělcům při aplikaci upravených ustanovení týkajících se limitů hnojení k plodinám. Je uvedeno ukončení účinnosti 10 odst.1 k 1. lednu 2014, kdy nabydou účinnosti přísnější ustanovení uvedená v odst. 2 a 4. Odložená účinnost 10 odstavců 2 a 4 byla navíc upravena pro zemědělské podniky zařazené do zranitelných oblastí touto novelou, a to k 1. červenci Pro tyto podniky budou nově platit ustanovení týkající se požadavků na velikost skladovacích kapacit pro statková hnojiva. Odklad účinnosti požadavku je v souladu s článkem 5 nitrátové směrnice, který uvádí, že akční program je zaváděn do čtyř let po jeho vyhlášení. K příloze č. 1: Byla vložena nová tabulka Seznam zranitelných oblastí, které byly vymezeny na základě 2. revize vymezení zranitelných oblastí. V rámci Seznamu jsou dále samostatně uvedeny nově vymezené a zrušené zranitelné oblasti tak, jak byly vymezeny v rámci 2. revize vymezení. Seznam je tvořen výčtem katastrálních území vymezených na základě kritérii revize vymezení 15

16 podle požadavků nitrátové směrnice, ve kterých je nově nastaven 3. akční program hospodaření. K příloze č. 2, tabulce č. 1: Byla vložena nová tabulka Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na zemědělské půdě. Tabulka byla nově upravena na základě výsledků vyjednávání s EK a na základě monitoringu akčního programu. a) Bylo prodlouženo období zákazu hnojení pro minerální hnojiva na podzim o 14 dní směrem k podzimu. Na základě vyjednávání s EK byla povolena výjimka pro ozimou řepku a ozimou pšenici, což jsou ozimé plodiny, které jsou schopny v tomto období prokazatelně spotřebovat dodané živiny. b) Období zákazu hnojení pro hnojiva s rychle uvolnitelným N bude posunuto o 14 dní směrem k podzimu také, ale až od roku 2014, kdy bude zaveden požadavek na pevné sklady na 6měsíční produkci. Výjimkou bude povolena pro kukuřici pěstovanou na zrno. c) Bylo zavedeno z důvodu komplexnosti období zákazu hnojení pro hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem na travních porostech. d) Bylo posunuto období zákazu hnojení pro hnojiva s pomalu uvolnitelným dusíkem z důvodu možnosti realizace akčního programu v praxi. Reálně to znamená, že lze aplikovat hnůj až do , až po ukončení všech podzimních agrotechnických operací k ozimým plodinám. Aplikace hnoje v tomto období nemůže ohrozit jakost vod. K příloze č. 2, tabulce 2 a 3 Tabulky pro aplikační pásma I a II zůstávají shodné s platnou úpravou rušeného nařízení č. 103/2003 Sb. K příloze č. 2, tabulce č. 4: Byla vložena nová tabulka vymezující III. aplikační pásmo. Jedná se o technickou úpravu související se zrušením tabulky č. 6 nařízení vlády č. 103/2003 Sb. Půdy ohrožené erozí. Tyto půdy jsou součástí vymezení III. aplikačního pásma, tudíž v tabulce původně uvedený odkaz na tabulku č. 6 je nahrazen konkrétním výčtem BPEJ. Tabulka č. 6 z přílohy č. 2 byla zrušena. Vymezení erozně ohrožených půd na základě pouze BPEJ je v současné době již zastaralý způsob vymezení eroze, protože v sobě zahrnuje pouze půdní vlastnosti a nebere v úvahu délku svahu a půdní pokryv. V současné době je v rámci kontrol podmíněnosti vymezena v evidenci půdy vrstva erozní ohroženosti, která nové atributy již zahrnuje. Tím dochází v rámci požadavků crosscompliance ke kolizi mezi požadavky nitrátové směrnice (SMR 4) a požadavky GAEC (dobrý zemědělský a environmentální stav) ve vymezení eroze. Proto návrh nařízení vlády uvádí tuto nesrovnalost do souladu a sjednotí vymezené erozně ohrožené oblasti. K příloze č. 2, tabulce č. 6: Byla vložena nová tabulka Způsoby hnojení minerálními dusíkatými hnojivy nebo hnojivy s rychle uvolnitelným dusíkem na orné půdě v období od 15. června do začátku období zákazu hnojení uvedeného v tabulce č. 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení. Tabulka byla nově upravena na základě monitoringu akčního programu, protože současný postup, kdy lze v uvedeném období hnojit pouze jedním ze způsobů uvedených v tabulce je v praxi nerealizovatelné, tudíž je nutné povolit některé kombinace. a) Bylo umožněno dělit dávky v rámci jednoho způsobu hnojení. 16

17 b) Bylo umožněno dělení dávek a jejich kombinování mezi způsoby hnojení se stejnými limity. c) Limity se nesmí sčítat, kromě jedné výjimky, kdy lze k dávce určené k rozkladu slámy navíc použít 20 kg N v minerálních hnojivech. Tento postup se používá při podpatovém hnojení v podzimním období. d) Byly navýšeny limity u hnojení k ozimé plodině po jiné předplodině než obilnina (obilnina po řepce) ve II a III aplikačním pásmu. Ve II. aplikačním pásmu, kde je nízké riziko vyplavení dusíku, se zvýšil limit hnojení minerálními hnojivy (sloupec A) z 20 na 30 kg N/ha. Toto zvýšení je zdůvodněno potřebou dodat dostatečné množství N ozimým plodinám, a to nyní často i po jiných předplodinách než jsou obilniny, obecně považované za nevhodnou předplodinu. Princip tabulky je v rozdělení hnojiv do dvou skupin minerální dusíkatá hnojiva (A) a hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem (B). Mezi těmito skupinami je rozdíl v účinnosti dusíku. Tedy 30 kg N/ha v minerálních hnojivech má přibližně stejnou účinnost jako 60 kg N/ha např. v kejdě či digestátu. Je to dáno podílem minerálního (amoniakálního) dusíku na celkovém dusíku v těchto hnojivech, který se pohybuje od 45 % (kejda skotu) do 60 % (kejda prasat, digestát). Zbylá část N těchto hnojiv je v organických vazbách a z nich se uvolňuje až v dalším období. Pokud je tedy umožněno hnojení minerálními hnojivy, mělo by být umožněno i hnojení hnojivy s rychle uvolnitelným dusíkem, a to v množství s přibližně se stejným vlivem na výživu rostlin. Navíc, častým problémem posledních období jsou zejména ve II. aplikačním pásmu jarní přísušky, kdy hnojivo aplikované na jaře zůstává dlouho ležet nevyužito na povrchu půdy. Proto je snaha hnojit menšími dávkami již na podzim, kdy se hnojivo částečně posune v rámci ornice a na jaře je k dispozici kořenům rostlin. e) Dále je upřesněn způsob hnojení na podporu rozkladu slámy, za který se považuje jak přímé, tak i následné hnojení do doby předseťové přípravy pro následující ozimou plodinu nebo do začátku období zákazu hnojení. f) Dále je upřesněno, že za meziplodinu je považován i výdrol řepky použitý pro zelené hnojení. K příloze č. 3: Byla vložena nová tabulka Limity hnojení jednotlivých plodin. Limity uvedené v příloze č. 3 budou na základě výsledků vyjednávání s EK sníženy v průměru o 15 %. Limity jsou vypočteny na základě podrobné analýzy údajů ČSÚ o výnosech plodin (výnosy na úrovni ČR, krajů a farem, vývoj za posledních 10 let, průměry a maxima). V případě, že dojde k překročení limitu z důvodu vysoké spotřeby dusíku pro dosažení vysokého výnosu plodiny na konkrétním zemědělském pozemku, musí být kontrolnímu orgánu výnos plodiny prokazatelně doložen, a to podklady s údaji o průměrných a maximálních výnosech všech plodin na zemědělském pozemku nejméně za posledních 5 let a údaji z agrochemického zkoušení zemědělských půd anebo údaji získanými dle jiných postupů diagnostiky výživného stavu půd a rostlin. Navýšení dávky N musí procentuálně odpovídat navýšení výnosu plodiny. Pro účely výpočtu potřeby živin bude zpracován metodický pokyn pro kontrolní organizaci, který též bude k dispozici zemědělcům. 17

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti.

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti. Strana 3370 Sbírka zákonů č. 262 / 2012 Částka 89 262 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona č. 254/ /2001 Sb.,

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech

Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech České Budějovice, 29.10.2008 Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Legislativa a požadavky na dotace Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Vyhláška

Více

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku.

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku. Strana 1366 Sbírka zákonů č.108 / 2008 108 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. února 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 29.7.2012 do částky 89/2012 Sb. a 37/2012 Sb.m.s. Obsah a text 262/2012 Sb. - stav k 31.12.2015 262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí

Více

Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance)

Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Praha, 26.2.2009 Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Zákon č. 254/2001 Sb.,

Více

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN 2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN S účinností od 4.4.2008 byla novelou nařízení vlády č. 103/2003 Sb. (č. novely 108/2008 Sb.) vyhlášena revize akčního programu podle směrnice Rady 91/676/EHS

Více

Parametry hnojení respektující nitrátovou směrnici (3. akční program na období 2012-2015)

Parametry hnojení respektující nitrátovou směrnici (3. akční program na období 2012-2015) Tab. č.: 32 hnojení respektující nitrátovou směrnici (3. akční program na období 2012-2015) a. Vymezení pojmů 1 Zranitelná oblast Zranitelné oblasti jsou územně vymezeny katastrálními územími České republiky,

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly

Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly Solenice, 28.02.2012 Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz; kozlovska@vurv.cz tel. 603 520 684, 733 375 632

Více

Změny v nitrátovésměrnici

Změny v nitrátovésměrnici 06.02.2015 Změny v nitrátovésměrnici Jan Klír Výzkumný ústav rostlinnévýroby, v.v.i. Praha -Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně

Více

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Jan Klír, Lada Kozlovská Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

Ministerstvo zemědělství ČR III.

Ministerstvo zemědělství ČR III. Ministerstvo zemědělství ČR III. Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátové směrnice) a dílčí vyhodnocení plnění

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Spotřeba hnojiv a bilance dusíku, změny v nitrátové směrnici

Spotřeba hnojiv a bilance dusíku, změny v nitrátové směrnici 19.03.2015 Spotřeba hnojiv a bilance dusíku, změny v nitrátové směrnici Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátová

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015,

II. Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015, II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

SMR 2 Ochrana vod před znečištěním

SMR 2 Ochrana vod před znečištěním SMR 2 Ochrana vod před znečištěním Směrnice Rady č. 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami 4 zabránit přímé vypouštění látek ze seznamu I do podzemních vod

Více

CROSS - COMPLIANCE. Obsah:

CROSS - COMPLIANCE. Obsah: CROSS - COMPLIANCE Obsah: I. Význam pojmu CC II. Charakteristika CC III. Strašák nebo pomoc? IV. Legislativní úprava CC V. Jednotlivé prvky CC VI. Kontrola CC VII. Sankční systém VIII. Aplikace CC v ČR

Více

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Studijní materiál ke školení realizovaného v rámci opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Programu rozvoje venkova

Více

Projekt: Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka Registrační číslo sub-projektu: BG FTA EČ: 008

Projekt: Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka Registrační číslo sub-projektu: BG FTA EČ: 008 Projekt: Integrovaný vodohospodářský management v ochranných pásmech vodního zdroje Želivka Registrační číslo sub-projektu: BG FTA EČ: 008 Nositel projektu: Via rustica o.s., nám. Svobody 320, 395 01 Pacov,

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2014,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších

Více

Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz

Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz Výsledky v roce 2012 Výhled od roku 2014 Žádná porušení za rok 2012 dozorová organizace

Více

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/231/000280 Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/231/000280 Financováno z Programu rozvoje venkova Hroznová 2, 656 06 Brno Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí Ing. Josef FREJLACH Tel. 381470315, 737267123 Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 2014 Reg.č. projektu:

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

METODIKA PRO PRAXI. Jan Klír a kol. Zásady správné zemědělské praxe pro ochranu vod před znečištěním dusičnany

METODIKA PRO PRAXI. Jan Klír a kol. Zásady správné zemědělské praxe pro ochranu vod před znečištěním dusičnany METODIKA PRO PRAXI Jan Klír a kol. Zásady správné zemědělské praxe pro ochranu vod před znečištěním dusičnany Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a

Více

Nitrátová směrnice 2014-2015. Lada Kozlovská VÚRV, v. v. i.

Nitrátová směrnice 2014-2015. Lada Kozlovská VÚRV, v. v. i. Nitrátová směrnice 2014-2015 Lada Kozlovská VÚRV, v. v. i. Nitrátová směrnice Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu Upraveno nařízením vlády č. 117/2014 Sb.

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013

Více

STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST

STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST STUDIE OCHRANY PŮDY A VODY V POVODÍ JIHLAVY NÁVRH OPATŘENÍ A MODELOVÁ ÚČINNOST Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny v Brně Jana Konečná, Petr Karásek,

Více

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz Vývoj české a evropské legislativy ve vztahu k organickým hnojivům, možnosti financování systémů na zpracování bioodpadů a použití organických hnojiv ze státních a evropských zdrojů, informace o proběhlých

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS)

1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1. SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (91/676/EHS) 1991L0676 CS 11.12.2008 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před

Více

Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ

Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly 1 Kontroly prováděné ÚKZÚZ Cross Compliance výsledek kontrol podmiňuje vyplacení dotací 1. Ochrana podzemních vod před znečištěním

Více

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu

MŽP poř. č. 2. Název legislativního úkolu MŽP poř. č. 2 I. Název legislativního úkolu návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů

Více

Preferenční kritéria Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek.

Preferenční kritéria Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek. Příloha 3 Preferenční kritéria Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek. Preferenční kritéria jsou závazná a jakékoliv nesplnění podmínek preferenčních

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky Tab. č.: 5 pro poskytování plateb SAPS 1 Jednotná platba na plochu (SAPS). NR (ES) č.73/2009 ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 1310/2013. NK (ES) č.1120/2009, č. 1121/2009, č. 1122/2009. NV č. 144/2005

Více

ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ

ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ ZAŘAZOVÁNÍ OPAKOVANĚ MONITOROVANÝCH PŮDNÍCH BLOKŮ (PB) S PROJEVEM EROZE DO MEO (MÍRNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH) A SEO (SILNĚ EROZNĚ OHROŽENÝCH)OBLASTÍ STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Cílem zařazování opakovaně monitorovaných

Více

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016,

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne........ 2016, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

Zákazy a omezení hnojení

Zákazy a omezení hnojení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Zákazy a omezení hnojení Podklady pro školení Říjen 2012 PV-Agri s.r.o., 2012 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008

VODÁRENSKÁ BIOLOGIE 2008 REVIZE OCHRANNÝCH PÁSEM VODNÍHO ZDROJE RUDOLEC Petra Oppeltová Jiří Novák Luboš Mazel MZLU v Brně, Ústav aplikované a krajinné ekologie VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., GŘ Brno VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST,

Více

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR. TTP 805 tis. ha - dotace pouze na TTP

118 EUR LFA - průměrná sazba 1772,8 tis. ha 96 EUR. TTP 805 tis. ha - dotace pouze na TTP Porovnání sazeb LFA v minulém a novém programovacím období 2007 2013 (2014) 2015-2020 Typ LFA 2007-2013 Možný rozsah Sazba v EUR Typ LFA 2015-2020 Možný rozsah Sazba v EUR LFA - průměrná sazba 1777 tis.

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Příprava změn v nitrátové směrnici od roku 2016

Příprava změn v nitrátové směrnici od roku 2016 10.12.2015 Příprava změn v nitrátové směrnici od roku 2016 Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy V roce 2005 vstoupil v platnost zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře obnovitelných zdrojů energie. Na základě uvedeného zákona

Více

Využití BRO v zemědělství.

Využití BRO v zemědělství. Využití BRO v zemědělství. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Strategický cíl MZe z pohledu zachování úrodnosti půduplatňování výstupů

Více

Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR

Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR Nové povinnosti pěstitelů v oblasti rostlinné produkce zaměřené na dodržování prvků IOR Ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno Legislativní rámec Od 1. 1. 2014

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

Přílohy XI. Postup Fondu při výběru akcí k podpoře:

Přílohy XI. Postup Fondu při výběru akcí k podpoře: Přílohy XI Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou

Více

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. PETR KARÁSEK

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. PETR KARÁSEK Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. PETR KARÁSEK Pöyry Environment a.s. hlavní zpracovatel Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Povodí

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Nové předpisy, cross compliance, nitrátová směrnice

Nové předpisy, cross compliance, nitrátová směrnice Čechtice, 12.11.2009 Nové předpisy, cross compliance, nitrátová směrnice Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz tel. 603 520 684 www.nitrat.cz Přehled legislativy

Více

Nitrátová směrnice - praktická přednáška

Nitrátová směrnice - praktická přednáška Nitrátová směrnice - praktická přednáška Ing. František Tichý, CSc. Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Ing. Josef Tabery. ředitel odboru Řídicí orgán PRV Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV PRV 2014 2020 Program rozvoje venkova schválen v květnu tohoto roku 20.8.2015 vláda schválila navýšení kofinancování

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Program rozvoje venkova Schvalovací proces PRV 2014-2020 - říjen 2014 (resp. do 3 měsíců od předložení PRV, tj. od 16.

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

www.ukzuz.cz Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. Mgr. Šárka Poláková, Ph.D. je specializovaný úřad státní správy zřízený zákonem č. 147/2002 Sb. je organizační složkou státu je správním úřadem, podřízeným Ministerstvu zemědělství je držitelem certifikátu

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

Integrovaná ochrana rostlin. kontroly zásad z pohledu státní správy od roku 2014. ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Státní rostlinolékařská správa, Brno

Integrovaná ochrana rostlin. kontroly zásad z pohledu státní správy od roku 2014. ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Státní rostlinolékařská správa, Brno Integrovaná ochrana rostlin. kontroly zásad z pohledu státní správy od roku 2014 ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Státní rostlinolékařská správa, Brno Legislativní rámec Směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání

Více

Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 45% a více. Podíl příjmů ze zemědělské

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

O d ů v o d n ě n í. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad

O d ů v o d n ě n í. a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad O d ů v o d n ě n í 1. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad I. Důvod předložení, základní obsah 1. Název Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001

Více

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. prosince 2013, Ing. Bohumil Belada, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS)

Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) Podklady pro školení Evidence půdy Hospodaření v okolí vod (Hnojení, použití POR, podkladová data v LPIS) PV-Agri s.r.o. PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1 1. Základní informace

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky

Seznam WMS a WFS vrstev plpis. Projekt LPIS. Ministerstvo zemědělství České republiky Seznam WMS a WFS vrstev plpis Projekt LPIS Ministerstvo zemědělství České republiky 2015 HISTORIE DOKUMENTU Verze Datum Provedená změna Provedl 1.0 06. 03. 2015 První verze dokumentu Petra Pietrasová 1.1

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Národní konference Venkov 2015 12. 13. 11. 2015, Velehrad

Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Národní konference Venkov 2015 12. 13. 11. 2015, Velehrad Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Národní konference Venkov 2015 12. 13. 11. 2015, Velehrad PRV 2014 2020 Program rozvoje venkova schválen v květnu tohoto roku 20.8.2015 vláda schválila navýšení

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D.

Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí. Ing. Marek Batysta, Ph.D. Možnosti řešení degradace půdy a její ovlivnění změnou klimatu na příkladu aridních oblastí Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz CÍL PROJEKTU analýza modelových lokalit ověření

Více

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů)

ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Katalog odpadů a postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů (Katalog odpadů) 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

LETECKÁ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN (POR) INSTRUKCE PRO ŽADATELE

LETECKÁ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN (POR) INSTRUKCE PRO ŽADATELE ČR ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, organizační složka státu SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil/telefon:

Více