Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska"

Transkript

1 Uèební texty pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Studijní materiál pro pøípravu vedoucích a instruktorù kolektivù mladých hasièù k získání kvalifikace III. a II. stupnì Kolektiv autorù SH ÈMS 2008

2

3 Úvod V roce milénia se našemu sdružení podaøilo díky obrovské iniciativì Milana Novotného vydat první Uèební texty pro instruktory a vedoucí kolektivù mladých hasièù. Byly vytvoøeny na základì nepøedstavitelného úsilí autora samotného i jeho kolegù. Je smutnou høíèkou osudu, že Milan Novotný opustil tento svìt døíve, než mohl své znalosti, zkušenosti a dovednosti pøedat nám ostatním v dalších publikacích a textech. Úcta a vdìènost, kterou mu chci vyjádøit prostøednictvím tìchto pár øádkù, je nepopsatelná. Dìkuji a vzpomínám. Publikace, která se vám dostává do rukou, je volným pokraèováním textù výše zmínìných. Pøináší základní pøehled vìdomostní skladby pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù SH ÈMS. Pilíøem k tvorbì tìchto modernizovaných uèebních textù byla samozøejmì publikace pùvodní z roku V jednotlivých kapitolách došlo k aktualizaci potøebných dat, nìkteré kapitoly byly nahrazeny, jiné doplnìny. Uèební texty neobsahují samy o sobì komplexní sbírku dat potøebných pro èinnost vedoucího èi instruktora. Jsou však zásadním pojítkem mezi jednotlivými uèebními materiály, které jsou nezbytné ke globální vzdìlanosti odpovìdného vedoucího a instruktora kolektivù mládeže SH ÈMS. Lidská snaha je pouze abstraktní pojem, s pomocí kterého se kolektiv autorù snažil vytvoøit sice amatérské dílo, ovšem s profesionální aspirací. Mé podìkování patøí zejména Katce Orgoníkové, která má z nás všech lví podíl na tom, že tyto uèební texty spatøily svìtlo svìta, a pak také vám všem, kteøí je držíte v rukou. Vaše práce byla impulsem k tomu, že jsou potøebné. Byly tvoøeny pro vás s dobrou vírou, že si v nich každý najdete aspoò malý kousek z toho, co je pro vaši práci prospìšné. Pøíjemné chvíle s novou publikací vám pøeje Monika Homolková Nìmeèková

4

5 Obsah 1. Historie boje s ohnìm Historie hasièského mládí Stanovy SH ÈMS Statut odborných rad Statut vyznamenání Stejnokrojový pøedpis Smìrnice èinnosti s kolektivy mladých hasièù Smìrnice letní školy instruktorù Hasièské minimum vedoucího Cvièební øád Námìty k celoroèní èinnosti kolektivù mladých hasièù Hra Plamen Èinnost dorostu Vzdìlávací systém mládeže SH ÈMS Práce s dìtmi pøedškolního vìku Pedagogika Psychologie Zdravovìda Bezpeènost pøi èinnostech s dìtmi Nebojte se topografie Ohnì a ohništì Zásady pobytu v pøírodì Uzlování Struènì o táborech Divadlo a scénky O dìtské tvoøivosti Vycházky a výlety Základní dokumentace Kroniky Právní minimum Základy hospodaøení O nezbytnosti ekologie Pojednání o závislosti na drogách Aby to fungovalo Slovník cizích slov a pojmù

6 Nezbytné studijní materiály, které doplòují tyto texty: Smìrnice pro celoroèní èinnost kolektivù mladých hasièù, SH ÈMS, aktuální verze Smìrnice pro celoroèní èinnost dorostu SH ÈMS, SH ÈMS, aktuální verze Soubor pøedpisù SH ÈMS, aktuální verze Malý prùvodce plnìním odznakù odborností, SH ÈMS, 2009 Malý rádce mladého hasièe, SH ÈMS, 2000 Tábory a jiné zotavovací akce, NIDM, aktuální verze Kolektiv autorù: Kateøina Orgoníková, Monika Homolková Nìmeèková, Milan Kligl, Miroslava Halašová, Jan Muška, Šárka Èeròáková, Jiøí Požár, Josef Orgoník, Antonín Madìra, Martina Crháková, Jitka abianová, Dana Vilímková, Eva Vilímková V textech jsou použity formulace a výòatky z veøejnì dostupných materiálù. 6

7 1 1. Historie boje s ohnìm Za tisíce let existence lidstva se èlovìk nauèil oheò zakládat i ovládat. Pøesto se mu však nìkdy vymkl z rukou a èasto došlo, ale i dosud dochází, k požárùm. Proto také i v dávné historii nalézáme první stopy organizovaného boje proti požárùm v Egyptì, Asýrii, Babylónì. Ve starém Øecku byla dokonce zkonstruována první støíkaèka vìhlasným matematikem Ktésibem (3. stol. pø. n. l.). První protipožární opatøení ve starém Øímì pocházela z roku 21 pø. n. l. Asi 600 vycvièených otrokù pro boj s ohnìm nestaèilo. Proto císaø Augustus zøídil bezpeènostní oddíl v poètu 7000 mužù. Výzbroj byla jednoduchá uniforma, pøilba, žebøíky, bourací náèiní, vìdra na vodu, metly, støíkaèky (šlo pravdìpodobnì o jednoválcové pumpy). V èele útvaru stál prefectus collegii, jehož postavení bylo odpovídající dnešní funkci velitele. V dalších stoletích vývoj požární ochrany zaostával. Šlechta bydlela na hradech a zámcích a nemìla zájem na vývoji a ochranì vesnic a støedovìkých mìst. Hasební zásady byly znaènì primitivní. Jednotlivé cechy mìly za povinnost dodat pøi požárech urèité množství náøadí a osob. Majitelé koní museli dávat spøežení na odvoz vody, požárních žebøíkù a ostatního náøadí. Podle hasièského øádu z roku 1611 dostal vozka, který pøivezl vodu k ohni jako první, tøi kopy míšeòských. Druhému v poøadí se vyplácela polovina a tøetímu jedna kopa míšeòských. Pilným hasièùm se podávalo na posilnìnou a pro povzbuzení pivo za obecní groš. Úèty v obecních kronikách se vedly takto: za sud piva pøi ohni vypitý 1 kopu 30 grošù; nebo: za ètyøi konve piva k ohni vzatých 18 grošù. Øemeslníkùm se v 16. století pøísnì pøikazovalo, aby v pøípadì požáru ihned všeho díla nechali a k ohni spìchali, kteøí by pak koli z øemeslníkù, mistøi èi èeládka nešli, pokuty dá mistr 1 kopu míšeòských, èeledín tejden v šatlavì odsedí.... Za starých dob se velice pøísnì trestalo rabování pøi ohních. Podívejme se do letopisù ulévati oheò a pøekážet mu, aby nešel dále o to se odedávna mìli snažit všichni, kteøí pøišli k ohni. Ale ne vždy se dodržovaly hasièské øády a tak, aè nemìli, pøicházeli nìkteøí k požárùm s prázdnýma rukama nebo jen ze zelvy a nìkdo vyšel hasit s tím oumyslem, že pokrade. Takovýto zlodìjský hasiè jak ho nazývali, zpravidla býval i za sebemenší krádež potrestán na hrdle. A protože tehdy šlo všechno rychle, hned na místì dostal poberta, co mu patøilo hodili ho do ohnì. Aby se krádežím pøedešlo, zakazoval se pøístup k požáru cizincùm a neznámým osobám, a litomyšlský øád z roku 1554 hrozil trestem i tomu, kdo by pøibìhl s mošnou èi pytlem hasit. V požárních øádech èteme, kolik øemeslníkù, kolik žebøíkù, džberù na vodu apod. musel každý cech dodat k požárùm. Za nedodržení byly pøísné postihy. V 19. století se v našich zemích objevily první pokusy se zakládáním sborù dobrovolných hasièù. V roce 1864 tak vznikl první èeský hasièský sbor ve Velvarech. Po roce 1864 vznikají další dobrovolné hasièské sbory v Roudnici, Nepomuku, Kutné Hoøe, Plaòanech a Táboøe. Pøijetím a schválením stanov tìchto sborù zaèíná organizovaná èinnost hasièstva v èeských zemích. Z historie našich sborù, kronik, obrazového materiálu se mùžeme dobøe informovat o tom, jak se vyvíjela požární technika. Øada pùvodních støíkaèek, hasièského n á ø a d í a jiného velmi cenného matriálu je peèlivì uschována napøíklad v Hasièském muzeu v Pøibyslavi u Havlíèkova Brodu. Øadu exponátù vlastní i nìkteré hasièské sbory na rùzných místech naší republiky. Cena tìchto strojù a výzbroje se nedá dobøe vyèíslit penìzi. Hasièská technika se v našich zemích vyvíjela pomalu. Teprve v 18. a 19. století se objevily první nepatrné krùèky pro zlepšení požárních zásahù. Podívejme se na nìkteré typy techniky z 18. až 20. století Doprava vody na požáøištì bývala v minulosti vždy velice obtížná a zdlouhavá. V prùbìhu 18. století byly do èeských zemí dováženy úèelové koòské povozy jako požární voznice pro dopravu 200 až 400 l vody. Byly pøevážnì francouzských a nìmeckých typù. Jako jedna z prvních v Èechách byla v roce 1750 vyrobena voznice jednoduché konstrukce pro dopravu vody a nìkolika džberù. Požární voznice byla urèena k dopravì vody, zejména z mìstských kašen a studní. Konstrukce a uspoøádání vozu již umožòovaly dopravu vìtšího množství vody (zpravidla v nìkolika sudech), ale i opìracích žebøíkù, trhacích hákù, tlumic, džberù, jednopístové ruèní støíkaèky s otoènou proudnicí a potøebného množství obsluhy. Pøeprava vody, obsluhy a hasièského náøadí se øídila pøísnými pravidly. Výprava hasièstva má k požáøišti jeti nejkratší cestou a sice ostrým klusem, nikdy cvalem, ponìvadž tento poslednìjší chod, pozùstávající z øady skokù, konì dlouho nevydrží a zbyteènì se uženou. 7

8 1. Historie boje s ohnìm Pražská obec pøedala v roce 1884 sboru parní støíkaèku od smíchovské firmy R. A. Smekal první vyrobenou v Èechách. Parní støíkaèky byly pøi svém vzniku považovány za støíkaèky budoucnosti. K vytápìní a k výrobì páry potøebovaly nejménì 20 minut, jejich zásah pøicházel vìtšinou pozdì. Z hlediska hasební taktiky bývaly v boji s požárem platnìjší v obranì (zabránìní rozšíøení požáru), než v útoku (likvidace vlastního ohnì). Pøevozný vysouvací žebøík umožòoval výstup a provádìní zásahù do maximální výšky 18 metrù. Nástavba byla umístìna na otoèné vìži, zajiš ované v pracovní poloze tøecí pøevodovou brzdou. Konstrukce otoèné vìže byla vybavena dvìma ruèními navijáky pro vyložení žebøíkové sady a její vysouvání. Tøídílná žebøíková sada døevìné konstrukce s kovovým vyztužením mìla bezpeènostní zajiš ovací západky. Podvozek byl upraven pro manipulaci na malém prostoru, pøední náprava odpérována, zadní brždìna pøevodovou šlapkovou brzdou. Døevìná kola s kovovou obruèí byla ve 20. letech nahrazena koly s pryžovou obruèí. Zaøízení se dopravovalo na místo zásahu koòským potahem nebo požárními tahaèi. V roce 1926 dostala Praha první požární automobil, tak postupnì z vozového parku pražského hasièstva vymizely koòské potahy. V dalších letech až do okupace Èeskoslovenska v bøeznu 1939 nedošlo ve vývoji požární techniky k žádným podstatnìjším zmìnám. V pøevážné èásti republiky pøijíždìla k požárùm stále ještì hasièská vozidla tažená koòmi. 8

9 2 2. Historie hasièského mládí Poèátky práce s mládeží u dobrovolných hasièù v minulém století (do roku 1918) Na rozhraní století zaèínají vznikat v hasièských sborech jinošské hasièské èety. Ale již mnoho desítek let pøed tím došlo k prvému pokusu o organizování mladých. Ve vìstníku zemské ústøední hasièské jednoty království Èeského publikoval své pøíspìvky Zdenìk Koutek. Ten velmi podrobnì popsal záslužnou èinnost sedleckého (Sedlec u Kutné Hory) faráøe Jana Ceybky, který již v roce 1836 pøedložil biskupské konsistoøi navedení, jak si má poèínati mládež pøi ohni. V hasièském kalendáøi z roku 1905 byly uvedeny zásady k zakládání a èinnosti jinošských družin dobrovolných hasièských sborù. I pøes snahy nìkterých sborù a iniciativních jednotlivcù nedocházelo k širšímu rozvoji jinošských skupin. Aèkoli byla v èeském hasièstvu øada uèitelù, nebyl zpracován ucelený systém výchovy a výcviku a nebyl ani vytváøen potøebný tlak na sbory k zakládání mládežnických kolektivù. Zemská ústøední hasièská jednota již v roce 1902 schválila návrh uèitele z Èeské Tøebové J. B. Hubálka o zøizování jinošských skupin. Tento dokument mìl název Pravidla, dle nichž lze zøizovati a spravovati jinošské družiny pøi sborech hasièských. Obsahovala doporuèení, že pøijímat do družin lze chlapce od 15 let se svolením otce a souèasnì byla zamìøena na mravní a národní výchovu, teoretický a praktický výcvik. Tento návrh se v praxi pøíliš neujal. V roce 1912 se zemská ústøední jednota znovu vrací k iniciativì J. B. Hubálka a vydává brožuru Jinošské družiny pøi sborech dobrovolných hasièù. V této pøíruèce se projevuje vliv anglického skautingu. Tedy nejen hasièská odbornost, ale i sport, kultura, poznávání vlasti, prùmyslu a zemìdìlství. Pøijímáni byli chlapci ve vìku od 14 do 17 let s povolením otce. Souèástí praktického výcviku bylo cvièení s krátkým žebøíkem, obsluha ètyøkolové støíkaèky, støíkaèek džberových, puntových a berlovek, požárních hydrantù, výcvik s hadicemi a první pomoc. Je možné konstatovat, že v minulém století a na zaèátku 20. století byly v naší zemi položeny základy práce s mladými v hasièských sborech. Práce s mládeží v období Èeskoslovenské republiky ( ) Po první svìtové válce zùstala situace obdobná jako pøed ní. V roce 1923 pracovalo u èeských sborù pouze 44 jinošských družin se 424 èleny. Opìt se objevují stesky na nedostatek mladých èlenù. J. Procházka, náèelník dorostu karlínské župy, seznamuje v Hasièských rozhledech v roce 1932 se systémem práce dorostu ve své župì v èlánku Výcvik a výchova hasièského dorostu. Obsah byl obdobný Hubálkovì metodice z roku Na poèátku 30. let se vytváøely žákovské odbory ès. hasièstva, které podléhaly schválení okresnímu školnímu výboru. Od roku 1934 je patrný urèitý rozvoj družin dìtí a dorostu, nebo je v té dobì kladen dùraz na brannou výchovu vzhledem k vývoji v sousedním Nìmecku. Èasopis Hasièské rozhledy uveøejòuje v jednotlivých èíslech hodiny zatímního programu výcviku dorostu, který se však již nepodaøilo zpracovat v program stálý. Byl rozdìlen na vìkové kategorie 6 14 let a let. Byla rozvíjena poøadová pøíprava, tìlesná a branná výchova, hasièská a samaritánská výchova, rekreace a bylo vytyèováno mravní heslo týdne. Mládí v dobrovolných hasièských sborech v období fašistické okupace ( ) Situace ve vzniklém Protektorátu Èechy a Morava se dotkla i samotné èinnosti hasièstva. Dne vláda naøídila, že všechny spolky musí hlásit, že chtìjí nadále vyvíjet svoji èinnost, jinak že zanikají. 15. kvìtna 1939 oznámilo ministerstvo vnitra, že povolenou složkou v Protektorátu se stává Svaz èeského hasièstva v Èechách a na Moravì se sídlem v Praze. V letech byla vydána øada naøízení, která rùzným zpùsobem upravovala a omezovala èinnost hasièských sborù. Péèe o dorost však nezaostávala. V roce 1939 vyšla pøíruèka pro vedoucí hasièského dorostu. Pøíruèka pøinesla organizaèní øád odborù dorostu a žactva dobrovolných hasièských sborù. Vliv podmínek, ve kterých se nacházelo èeské hasièstvo v dobì okupace, se pøirozenì projevil na poklesu poètu èlenù žákovských a dorosteneckých družstev. Hasièský dorost v letech zasedala v Praze Zemská hasièská jednota. Obsahem jejího jednání bylo pøijetí úkolù obnovy hasièstva v Èechách a na Moravì. Zvolen byl i zpravodaj pro dorost a žactvo. V roce 1945 byla zvolena dorostová komise. Ta své úkoly charakterizovala takto: vykonat všechny administrativní práce související s èinností dorostu, zpracovat cvièební a služební øád dorostu, jednotný výcvikový program, zavést jednotný kroj, zabezpeèit nábor dorostu a vycvièit dostateèný poèet jejich vedoucích. V následujícím období, konkrétnì od roku 1946, byly hasièské sbory vyzývány k tomu, aby získávaly mládež na ško- 9

10 2. Historie hasièského mládí lách. Po dohodì s øediteli škol organizovaly návštìvy školních dìtí v hasièských zbrojnicích, organizovaly veøejná hasièská cvièení a pøi této pøíležitosti náborovaly mladé èleny. Bylo zdùrazòováno, že Svaz èeské mládeže má své skupiny témìø v každé obci a že ve spolupráci s nimi je možné provádìt výchovu mladých mužù a dívek ve prospìch hasièské myšlenky a cílù. V roce 1948 existovalo v obcích a mìstech Èeskoslovenské republiky hasièských sborù se èleny. Ústøedím ès. hasièstva byly vydávány mìsíèní programy zamìstnávání dorostu. Zahrnovaly jak odborný výcvik a teorii, tìlesná a poøadová cvièení, tak i obèanskou výchovu, kulturní èinnost, poøádání výletù apod. V dubnu roku 1949 došlo ke slouèení národních svazù mládeže a byla vytvoøena jednotná celostátní organizace mládeže Èeskoslovenský svaz mládeže. Vznikla i jednotná dìtská organizace Pionýrská organizace. Byla vytvoøena širší platforma spolupráce hasièských jednot i vyšších hasièských orgánù s organizacemi ÈSM, Pionýrské organizace a jejich orgány. V 50. letech dochází postupnì k rozvoji dìtských a dorosteneckých hasièských kolektivù, zejména pak pionýrských oddílù. V tìch jednotách, kde byly ustaveny pionýrské oddíly, byla soustøedìna pozornost na èinnost kroužkù požární ochrany na školách pøedal ministr vnitra Václav Nosek nejvyšším pøedstavitelùm ès. hasièstva dekret, kterým byla hasièská organizace prohlášena za dobrovolnou organizaci celostátního významu. V roce 1952 se konala 1. celostátní konference Ès. hasièstva. Po celostátní konferenci byla vyhlášena soutìž pro mládež. Jejím obsahem byl požární útok bez vody pro mládež do 12 let, pro mládež nad 12 let pak s vodou. Pro obì kategorie bìh na 60 m a požárnická teorie. Tato soutìž trvala s rùznými obmìnami až do roku V nìkterých místech pøetrvala i nìkolik let po vzniku hry Plamen. V roce 1953 došlo ke zmìnì názvu organizace. Dosavadní název Svaz èeskoslovenských hasièù byl zmìnìn na Èeskoslovenský svaz požární ochrany. V roce 1956 mìl ÈSPO èlenù, z toho žen, poèet hasièských jednot èinil Kroužkù požární ochrany pøi školách a Pionýrské organizaci bylo 4736, v nich pùsobilo asi chlapcù a 5400 dìvèat. Dne rozhodlo pøedsednictvo ÚV ÈSPO zøídit pøi škole v Bílých Polièanech 1. bìh letního tábora mladých požárníkù. Zúèastnilo se ho 70 dìtí ve vìku let. Byly zde odevzdány první odznaky Mladý požárník. Smìrnice pro získání odznak Mladý požárník byly schváleny Pro získání odznaku bylo tøeba splnit sedm podmínek. V roce 1957 probìhlo v Bílých Polièanech první celostátní školení vedoucích mládeže. V roce 1958 vychází Program èinnosti zájmových kroužkù požární ochrany 1. èást. Od roku 1959 je zavádìn do èinnosti kroužkù mladých požárníkù výchovný systém Pionýrské organizace Co má znát a umìt pionýr. V roce 1960 vychází druhá èást Programu èinnosti. V roce 1959 bylo v 5000 kroužcích požární ochrany organizováno dìtí, o rok pozdìji v 6200 kroužcích takøka dìtí. V roce 1968 byla ústøedním výborem ÈSPO zøízena organizace Mladý požárník ÈSPO. Tak témìø po 20 letech došlo k odlouèení od jednotné dìtské organizace. V oddílech mladých požárníkù byly zøízeny dìtské kategorie 8 13 let a let a dorost ve vìku let. V roce 1970 byla organizace Mladý požárník ÈSPO opìt zrušena a slouèena s Pionýrskou organizací novì ustaveného Socialistického svazu mládeže. V roce 1972 vzniká celostátní sportovnì branná hra PLA- MEN. Jejím posláním bylo rozvíjet dìtské znalosti, vìdomosti a návyky v jednotlivých oblastech specifické èinnosti požární ochrany. Hra Plamen prošla za dobu svého trvání celou øadou zmìn. Od svého založení plnila a plní dodnes svou funkci jednak tím, že motivuje dìti k získání odborných dovedností v požárnì-technických disciplínách, ale též tím, že se soutìží v celoroèní všestranné èinnosti kolektivù. Koncem roku 1989 došlo ke zmìnì politického systému v Èeskoslovensku. V polovinì roku 1990 zasedalo v Jesenici u Prahy plénum ÚV SPO ÈSR rozšíøené o delegáty z okresù a projednalo nový název organizace a další úkoly. Základní organizace se zmìnily na Sbory dobrovolných hasièù a Svaz požární ochrany dostal nový název Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska. Základní organizace jsou zøizovateli kolektivù mladých hasièù. Od mladých požárníkù k mladým hasièùm od roku 1990 V roce dochází k úbytku kolektivù a èlenù z rùzných dùvodù. Vznik nových organizací dìtí, rušení krajských výborù a funkcí tajemníkù pro mládež, zpøísnila se evidence èlenù a zavedly se èlenské prùkazy. V rámci zmìn, které pøinesly Stanovy SH ÈMS schválila republiková konference vedoucích mládeže Statut hnutí mládeže, jako základní dokument pro práci s mládeží v dalším období. Od platí nový stejnokrojový pøedpis a symbolika hnutí vèetnì deseti nových specializací MP a odznaku Pøipraven k požární ochranì. Podle statutu hnutí mládeže byly zvoleny odborové rady, které zaèaly samostatnì pracovat podle schváleného plánu práce a rozpoètu. Èinnost ORM se mnohde zužuje jen na zajištìní soutìží. Svìdèí o tom výsledek v zajiš ování letní èinnosti, vydávání èlenských prùkazù a organizování další èinnosti. V roce 1995 se konala konference mládeže, na které se dohodl další postup v èinnosti práce s mládeží zejména v oblasti odborné pøípravy vedoucích, úpravy smìrnic pro èinnost dìtí a mládeže, úpravy vìkových kategorií v soutìžích. Byla navržena úprava Stanov SH ÈMS pro úsek èinnosti s mládeží pro jednání 1. øádného sjezdu SH ÈMS. Málokterá spoleèenská èi zájmová organizace mùže u nás vykázat nejen svou dlouhou historii a souèasnì i stálou péèi o svùj dorost. Tìžko dnes mùže nìkdo spoèítat, kolik mladých chlapcù a dìvèat patøilo mezi èleny hasièských sborù, k jejich dorostu a žactvu. 10

11 3. Stanovy Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska (výòatek) 3 Stanovy jsou základním dokumentem sdružení. Každý ze èlenù sdružení by mìl znát alespoò nejdùležitìjší ustanovení tohoto dokumentu. Proto hned na zaèátku Uèebních textù uvádíme nìkteré výòatky z tohoto dùležitého dokumentu. Stanovy Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska ve znìní pøijatém III. øádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. èervence 2005 v Klatovech (výòatky) Èl. 1 Název, sídlo a právní podstata 3) SH ÈMS je obèanským sdružením ( ), které pùsobí na úseku požární ochrany ve smyslu zákona o požární ochranì. 4) SH ÈMS je pokraèovatelem organizací hasièstva, které døíve pùsobily na území Èech, Moravy a Slezska ( ). Jako sdružení vzniklo v souladu s Ústavou ÈR a zákonem dne ( ) jako projev vùle tisícù hasièù v souladu s právem svobodnì se sdružovat. 5) SH ÈMS je právnickou osobou. Jeho statutárním orgánem je výkonný výbor SH ÈMS, za který jedná starosta SH ÈMS nebo nìkterý z námìstkù starosty SH ÈMS ( ). Èl. 2 Cíl a základní podmínky èinnosti 1) Cílem èinnosti SH ÈMS je spolupùsobit pøi vytváøení podmínek k úèinné ochranì života a zdraví obèanù a majetku pøed požáry a pøi poskytování pomoci pøi živelních pohromách a jiných událostech, pøi nichž je v nebezpeèí život, zdraví nebo majetek (dále jen mimoøádné události ). 2) K plnìní cíle své èinnosti SH ÈMS zejména a) má a dále vytváøí aa) svou èlenskou základnu a vnitøní organizaci (orgány a organizaèní jednotky), ab) své vìcné (materiálnì technické a finanèní) zabezpeèení b) spolupracuje, zpravidla na základì smluv, ba) s obcemi a orgány státní správy, pùsobícími na úseku požární ochrany, bb) s veøejností a právnickými a fyzickými osobami, zvláš uvedenými v èl. 4. Èl. 3 Podstata, pøedmìt a hlavní okruhy (zamìøení) èinnosti 1) Èinnost SH ÈMS je vymezena Ústavou a zákony ÈR a tìmito stanovami. 3) SH ÈMS v souladu s cílem své èinnosti a v rámci základních podmínek této èinnosti pomáhá veøejnosti, zejména obcím, státním orgánùm, fyzickým a právnickým osobám a) zejména ze svých èlenù vyhledávat èleny zásahových jednotek, b) pøi pøedcházení požárùm zejména tím, že provádí odbornou pøípravu zájemcù o získání odborné zpù- sobilosti v PO, školení zamìstnancù, zpracování dokumentace PO, vyvíjí preventivnì-výchovnou èinnost mezi obèany a mládeží, c) pøi likvidaci požárù a jiných mimoøádných událostí, pøi nichž sdružení, jeho orgány, organizaèní jednotky a èlenové zejména spolu s prostøedky, které používají, mohou pøispìt k záchranì života, zdraví nebo majetku, za tímto úèelem se zvláštì podílí na odborné pøípravì èlenù, velitelù, strojníkù a dalších specialistù jednotek požární ochrany, na ustavování jednotek, provádí údržbu, opravy technických prostøedkù a objektù PO vèetnì vodních zdrojù, e) pøi pùsobení na mládež, na její výchovu k dodržování zásad požární bezpeènosti a na jejím získávání pro aktivní èlenství i práci. Èl. 4. Souèinnost s jinými osobami 1) SH ÈMS v zájmu plnìní cíle své èinnosti spolupracuje a) s jinými obèanskými sdruženími, zejména pùsobícími na úseku požární ochrany ( ), b) se zahranièními, zejména hasièskými organizacemi. Èl. 18 Zásady èlenství 1) Èlenství v SH ÈMS je dobrovolné. 2) Èlenem mùže být fyzická nebo právnická osoba. 3) Øádné èlenství fyzické osoby v SH ÈMS je možné pouze v jednom sboru. 4) Èlenství fyzické osoby vzniká dnem a) pøijetí písemné, vlastnoruènì podepsané pøihlášky, schválené výborem sboru, 11

12 3. Stanovy Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska (výòatek) b) ustavující valné hromady sboru, jde-li o osoby na této valné hromadì právì vstupující do sdružení, c) udìlením èestného èlenství. Èl. 19 Vznik øádného èlenství 1) za podmínek uvedených v èl. 18 øádným èlenem SH ÈMS a) hasièem, se stane fyzická osoba starší osmnácti let, b) mladým hasièem se stane fyzická osoba starší šesti let a nedovršující osmnácti let, souhlasí-li s jejím èlenstvím zákonný zástupce této osoby a kolektiv mladých hasièù, pokud ve sboru pùsobí. 2) Èlen mladý hasiè se stane èlenem hasièem dovršením osmnácti let vìku. Èl. 21 Práva a povinnosti èlenù mladých hasièù 1) Èlen mladý hasiè je oprávnìn a) pøimìøenì svému vìku osobnì se podílet na èinnosti sdružení, zvláš èinnosti kolektivu mladých hasièù; jednání tohoto kolektivu se zúèastòuje s rozhodujícím hlasem, b) být volen do rady kolektivu mladých hasièù, c) nosit stejnokroj, d) být pøítomen jednání valné hromady sboru s hlasem poradním. 2) Èlen mladý hasiè je povinen a) dodržovat stanovy a vnitøní pøedpisy sdružení, b) pøimìøenì svému vìku se aktivnì podílet na èinnosti sboru, popø. kolektivu mladých hasièù, c) usilovat o získání základních odborných znalostí a dovedností, d) chránit majetek sdružení a podílet se na jeho rozvíjení. Èl. 23 Zánik èlenství 1) Øádné èlenství zaniká a) písemným prohlášením (oznámením) èlena, že vystupuje ze sdružení, b) rozhodnutím výboru SDH pro neplacení èlenských pøíspìvkù, c) vylouèením, d) úmrtím. 2) Øádné a mimoøádné èlenství zaniká dnem a) oznámení èlena o vystoupení z SDH, jehož je èlenem, b) vylouèení, d) zániku SH ÈMS. 3) Vystoupivší nebo vylouèený èlen se mùže znovu stát èlenem SH ÈMS. Orgán, který takového èlena pøijme, rozhodne též o zápoètu let pøedchozího èlenství. Èl. 48 Ústøední odborné rady 1) Ústøední odborné rady (dále jen rady) jsou stálými poradními pracovními (pomocnými, konzultaèními, koordinaèními a instrukènì metodickými) orgány SH ÈMS, ( ). 5) Zvláštní postavení má rada mládeže a aktiv Zasloužilých hasièù. 6) Podrobnosti stanoví vnitøní pøedpis sdružení. Èl. 60 Odborné rady KSH 1) Odborné rady KSH jsou stálými poradními ( ) orgány KSH s postavením, organizací, pùsobností a pravidly jednání pøimìøenì ústøedním odborným radám. Èl. 69 Odborné rady OSH 1) Odborné rady OSH jsou stálými poradními ( ) orgány OSH s postavením, organizací, pùsobností a pravidly jednání pøimìøenì obdobnými ústøedním odborným radám. Èl. 81 Vedoucí kolektivù Vedoucí kolektivu mladých hasièù a vedoucí zájmových kolektivù, zejména a) provádìjí rozhodnutí orgánù sboru, které se týkají oboru èinnosti kolektivu, b) organizují a øídí jeho èinnost, c) tlumoèí zájmy a stanoviska kolektivu na jednáních orgánù sboru. Èl. 84 Kolektiv mladých hasièù 1) V kolektivu mladých hasièù se realizují zájmy mladých hasièù zejména ve vztahu k požární ochranì a k pøípravì hasièských èinností. 2) Kolektiv tvoøí mladí hasièi, pokud jejich poèet pùsobících ve sboru dosahuje alespoò pìti. 3) Kolektiv øídí vedoucí z øad hasièù, který si mùže urèit pomocníky (instruktory) tøeba i z øad mladých hasièù, pokud jsou starší patnácti let. 4) Pøi vìtším poètu mladých hasièù si kolektiv ustavuje radu kolektivu, která se poradním hlasem podílí na rozhodování vedoucího kolektivu. Znìní stanov ( ) nabylo platnosti a zároveò úèinnosti ( ) dnem 3. èervence

13 4. Statut odborných rad mládeže Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska 4 HLAVA I. Základní a obecná ustanovení 1.1. Statut odborných rad mládeže Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska (dále jen SH ÈMS) vychází ze Stanov pøijatých III. øádným sjezdem SH ÈMS v Klatovech konaným ve dnech èervence 2005 a registrovaných u MV ÈR pod è.j. VS/1 6176/91 R ze dne a upravuje èinnost odborných rad mládeže Úsek mládeže SH ÈMS a) Mladí hasièi, jejich vedoucí, okresní odborné rady mládeže (dále jen OORM), krajské odborné rady mládeže (dále jen KORM) a ÚORM tvoøí v rámci Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska (dále jen SH ÈMS nebo sdružení ) úsek mládeže. b) Výkonné orgány SH ÈMS pro potøebu zajištìní své vlastní èinnosti zøizují kanceláø (viz èl. 54, 55 odst. 2, a 62 odst. 2 Stanov), jejíž souèástí je i kanceláø úseku mládeže Odborné rady jsou dle stanov SH ÈMS stálými poradními pracovními orgány výkonného orgánu, který odbornou radu zøizuje. Z tohoto titulu mají funkci orgánu: pomocného, konsultaèního, koordinaèního a instrukènì metodického Zvláštní postavení a) Tento pøedpis stanoví zvláštní postavení odborných rad mládeže, vymezuje souhrn zvláštních oprávnìní a povinností svìøených VV SH ÈMS odborným radám mládeže (dále jen ORM). b) Zvláštní postavení vychází ze specifiènosti oblasti èinnosti úseku mládeže, kterou je mimoškolní výchova dìtí a mládeže aplikovaná v pøímé práci s dìtmi a mládeží a zejména zpùsob jejího financování Vznik a náplò odborných rad mládeže a) ÚORM tvoøí zvolení zástupci krajù, námìstek starosty SH ÈMS pro oblast dìtí a mládeže a odborný poradce, pøípadnì tajemník. Zástupce kraje navrhuje a volí pøíslušná KORM. ÚORM ze svých èlenù volí vedoucího, kterého pøedkládá ke schválení VV SH ÈMS. Vedoucí ÚORM mùže jmenovat odborného poradce s hlasem poradním pøípadnì tajemníka. ÚORM realizuje, organizuje a koordinuje èinnost na úseku mládeže v republikové pùsobnosti. b) KORM tvoøí vedoucí nebo zástupci OORM v pøíslušném kraji. Zástupce okresu navrhuje a volí pøíslušná OORM. KORM ze svých èlenù volí vedoucího KORM, kterého pøedkládá ke schválení KORM realizuje, organizuje a koordinuje èinnost na úseku mládeže v rámci kraje. V dobì zpracování knihy byl (zleva) vedoucím Ústøední odborné rady mládeže Jan Muška, námìstkyní starosty pro mládež Ing. Monika Homolková Nìmeèková a starostou Ing. Karel Richter. c) OORM jsou složeny ze zvolených zástupcù vedoucích mládeže v pøíslušném okrese. OORM ze svých èlenù volí vedoucího, kterého pøedkládá se schválení VV OSH. OORM realizuje, organizuje a koordinuje èinnost na úseku mládeže v rámci okresu. HLAVA II. Souhrn oprávnìní a povinností odborných rad mládeže 1.1. ORM jsou oprávnìny v souladu se svou územní pùsobností (republikovou, krajskou, okresní) k: a) tvorbì programù a principù celoroèní èinnosti mladých hasièù vèetnì jejich úprav a dodatkù (Smìrnice hry Plamen a dorostu SH ÈMS), b) organizaci a realizaci vzdìlávání vedoucích a instruktorù mladých hasièù vèetnì tvorby metodických pomùcek a studijních textù, c) realizaci výsledkù projektù na èinnost úseku mládeže SH ÈMS z MŠMT ÈR ORM mají povinnost: veškerá rozhodnutí, naøízení a doporuèení provedená v rámci oblastí èinnosti uvedených v hlavì II., odst tohoto pøedpisu pøedkládat prostøednictvím svého zástupce pøíslušnému výkonnému výboru Ve zbývajících oblastech èinnosti ORM je zachován charakter poradního orgánu vèetnì vyjádøení k návrhùm Medaile za zásluhy o výchovu. 13

14 14

15 5. Statut vyznamenání SH ÈMS (výòatek) I. Øádní èlenové Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými pøedpisy a potøebami obèanù, obcí i celé spoleènosti vyvíjejí aktivní èinnost zamìøenou na ochranu životù, zdraví a majetku pøed požáry, jejich následky a pøed jinými nehodami. Pøi plnìní tohoto svého poslání nasazují vlastní zdraví i život, obìtují mnoho ze svého soukromí ve prospìch všech. Za to si zaslouží uznání spoleènosti, ale také ocenìní sdružení. II. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska udìluje následující uznání, vyznamenání a tituly: a) Èestné uznání sboru dobrovolných hasièù, okrsku, OSH MSH, KSH a SH ÈMS b) Medaile Za pøíkladnou práci Za zásluhy Medaile sv. loriána Za mimoøádné zásluhy Za vìrnost Za zásluhy o výchovu Za záchranu života Za odvahu a stateènost Za mezinárodní spolupráci Pamìtní medaile c) Øády Øád sv. loriána Záslužný øád èeského hasièstva d) Tituly Zasloužilý hasiè Èestný funkcionáø (starosta, velitel SDH, okrsku, OSH, KSH, SH ÈMS) Èestný èlen SH ÈMS e) Stuhu k historickému praporu SDH f) Èestný prapor Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska h) Stuhu k Èestnému praporu SH ÈMS K bodu a) Èestné uznání udìluje se èlenùm hasièùm a organizaèním jednotkám za aktivní èinnost Èestné uznání OSH MSH je podmínkou pro udìlení medailí Za pøíkladnou práci a Za zásluhy Èestné uznání KSH je podmínkou pro udìlení medaile sv. loriána Èestné uznání SH ÈMS je podmínkou pro udìlení medaile Za mimoøádné zásluhy návrh na udìlení Èestného uznání sboru dobrovolných hasièù projednává výbor SDH na návrh SDH udìluje výkonný výbor OSH MSH, KSH a SH ÈMS Èestné uznání doba mezi udìlováním a poèet udìlovaných ÈU je na rozhodnutí orgánu, který ÈU udìluje udìluje se i jiným právním subjektùm a cizím státním pøíslušníkùm, kteøí významnou mìrou pøispívají k rozvoji èinnosti SH ÈMS K bodu b) Medaile Za vìrnost udìluje se èlenùm mladým hasièùm a hasièùm, kteøí pøíslušný poèet let aktivnì pracovali medaili udìluje okresní (mìstské) sdružení hasièù na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH) medaile se udìluje vždy pøi prvním udìlení zpravidla po deseti letech dále se udìlují jen stužky (za 20, 30, 40, 50, 60, 70 a 80 let) Medaile Za zásluhy o výchovu udìluje se èlenùm hasièùm, kteøí ve funkcích vedoucích kolektivù mládeže a dorostu nejménì 10 let dosahují pøíkladných výsledkù nebo kteøí svou dlouholetou èinností zvláš pøispìli k rozvoji práce s dìtmi a dorostem. 5 15

16 16

17 6. Stejnokrojový pøedpis SH ÈMS (výòatek) Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska (dále jen SH ÈMS) plní specifické úkoly ve smyslu stanov a zákonù, proto podle Stanov používají èlenové SH ÈMS stejnokroj. Pro zajištìní jednotného postupu pøi používání stejnokrojù vydává SH ÈMS tento stejnokrojový pøedpis. Pøedpis uvádí druhy stejnokrojù a souèástky, které k nim patøí. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a urèuje postup pøi opatøování stejnokrojù a jejich souèástí. Stejnokrojem mladých hasièù se rozumí: pracovní stejnokroj sportovní stejnokroj vycházkový stejnokroj Pracovní stejnokroj pro muže, ženy a mladé hasièe: Bunda PS II, kalhoty PS II, èepice s kšiltem, zimní èepice, odznak na èepici, trièko, opasek ke kalhotám PS II, šle, obuv. Sportovní stejnokroj pro mladé hasièe a dorostence: Sportovní tepláková nebo šus áková souprava (jednotná), teplákové nebo šus ákové kalhoty (jednotné), trièko (šedé, s krátkým nebo dlouhým rukávem), obuv (jednotná). Vycházkový stejnokroj pro muže, ženy a mladé hasièe: sako pánské SH ÈMS, sako dámské SH ÈMS, kalhoty pánské, kalhoty dámské, suknì dámská, vycházková èepice, klobouk dámský, košile, bundokošile, pilotka, halenka dámská, vázanka, polobotky, lodièky, kozaèky Stejnokrojový pøedpis dále stanový podrobnìjší popis jednotlivých stejnokrojových souèástí. Symbolika mladých hasièù: Oznaèení odbornosti umis ují se nad sebe, na pravý rukáv saka 5 cm od lokte smìrem nahoru. Nejvýše dvì odbornosti vedle sebe. Stužky výkonnostních tøíd se umis ují nad pravou kapsu saka ve vzdálenosti 1 cm od švu kapsy a nosí se vždy jen nejvyšší dosažená tøída. oznaèení kolektivu mladých hasièù se umis uje se na levý rukáv saka 9 cm pod ramenní šev. Je z vyztužené tkaniny kosoètvercového, kruhového nebo elipsového tvaru, jejíž svislá osa není delší než 3 cm a na níž je vyšit symbol kolektivu (pø. sokol, ryba). Odznaky odbornosti (hasièi) Na pravé stranì nad kapsou se nosí odznaky odbornosti (vždy jen nejvyšší, dosažený) Hasiè I III, Preventista I III, Strojník, Vedoucí mládeže I III, absolvent školy a èestné odznaky Za pøíkladnou práci, Za zásluhy, Odznak sv. loriána, Velitel, rozhodèí a další. Ostatní odznaky (hasièi) Na pravé stranì na kapse se nosí odznaky výkonnostních tøíd, Mistra sportu, zahranièní odznaky odbornosti a výkonnosti apod. Domovenky a rukávové nášivky Domovenku s nápisem napø. SDH Øepy a nášivku se znakem SH ÈMS, pøípadnì se znakem obce nosí èlenové od 14 let. Domovenku s nápisem napø. SDH Velké Opatovice, oznaèení kolektivu mladých hasièù a znak mladých èlenù nosí: èlenové od 6 do 14 let instruktoøi kolektivù mladých hasièù vedoucí kolektivù mladých hasièù. Domovenky se nosí 2 cm pod ramenním švem levého rukávu. Nášivky se znakem SH ÈMS se nosí 9 cm pod švem levého rukávu. Nášivky se znakem SDH nebo obce se nosí 9 cm pod švem pravého rukávu. Velikost nášivky by mìla být pøimìøená a to bez údajù domovenky: její svislá osa maximálnì 9 cm a pøíèná osa maximálnì 8 cm. Pro údaje domovenky se mùže svislá osa prodloužit o 2 cm. 6 17

18 18

19 7. Smìrnice èinnosti s kolektivy mladých hasièù SH ÈMS HLAVA I. Èlánek 1. Mladý hasiè 1.1. Mladým hasièem se dle stanov SH ÈMS mùže stát chlapec nebo dìvèe ve vìku od 6 do 18 let, souhlasí-li s jejich èlenstvím zákonný zástupce a kolektiv mladých hasièù, pokud ve sboru pùsobí. Závaznou podmínkou pro èlenství je souhlas se stanovami SH ÈMS a programem èinnosti kolektivu mladých hasièù. Mladý hasiè je øádným èlenem SH ÈMS. V kolektivech mladých hasièù pùsobí i dìti pøedškolního vìku, mladší 6 let a svou celoroèní èinností se pøipravují na budoucí èlenství v SH ÈMS, tzv. pøípravka. Seznam tìchto dìtí do 6 let musí být v evidenci každého OSH (jméno, pøíjmení, RÈ, bydlištì). Jako doklad o evidenci dítìte v pøípravce se dítìti vydává pouze Pøíloha k èlenskému prùkazu mladého hasièe, kde se místo èísla èlenského prùkazu uvádí písmeno P a za pomlèku rodné èíslo dítìte (P /1111) Podmínky pro èlenství v kolektivu mladých hasièù a) odevzdaná pøihláška zájemce s podpisem rodièù, b) rozhodnutí vìtšiny èlenù kolektivu mladých hasièù, pokud ve sboru pùsobí, jinak rozhodnutí výboru SDH, c) složení slibu ve znìní: Slibuji na svou èest, že budu plnit a ctít zásady a cíle mladých hasièù Dùkazem èlenství mladých hasièù je: a) registrace v evidenèním listu kolektivu MH vedeným a øádnì registrovaným v SDH a na OSH, b) èlenský prùkaz øádnì vyplnìný, opatøený fotografií a podpisem mladého hasièe a souhlasem (podpisem) rodièù. Èlánek 2. Vìkové kategorie mladých hasièù Dìti ve vìku do 6 let jsou zaøazeny v pøípravce a na èinnost mladého hasièe se pøipravují. Tyto dìti jsou zapojeny do celoroèní èinnosti s ohledem na specifiènost jejich vìkové kategorie. Konkrétní podmínky a principy zaøazení stanoví pøíslušné okresní odborné rady mládeže. Mladí hasièi ve vìku od 6 do 11 let jsou zaøazeni v kategorii mladší hasièi. Mladí hasièi ve vìku od 11 do 15 let jsou zaøazeni v kategorii starší hasièi. Mladí hasièi ve vìku od 14 do 18 let se nazývají dorostenci a dorostenky. Pøesné hranice vìkových kategorií stanoví Smìrnice celoroèní èinnosti jednotlivých kategorií. Èlánek 3. Práva a povinnosti mladých hasièù 3.1. Mladý hasiè je oprávnìn a) pøimìøenì svému vìku se podílet na èinnosti sdružení, zvláš èinnosti kolektivu mladých hasièù; jednání tohoto kolektivu se zúèastòuje s rozhodujícím hlasem, b) být volen a volit do rady kolektivu mladých hasièù, c) nosit stejnokroj, d) po dovršení vìku 15 let volit na valné hromadì výbor SDH, e) být pøítomen jednání valné hromady sboru Mladý hasiè je povinen a) dodržovat stanovy a vnitøní pøedpisy sdružení, b) pøimìøenì svému vìku se aktivnì podílet na èinnosti sboru, popø. kolektivu mladých hasièù, c) usilovat o získání základních odborných znalostí a dovedností, d) chránit majetek sdružení a podílet se na jeho rozvíjení, e) øídit se a respektovat pokyny vedoucího a instruktora. Èlánek 4. Disciplinární odpovìdnost 4.1. Pokud øádný èlen soustavnì a) neplní své základní èlenské povinnosti a pokud nepostaèuje domluva èi napomenutí pøi jednání vìtšiny èlenù kolektivu, mùže být vyškrtnut, b) hrubì poruší nìkterou základní èlenskou povinnost nebo svým jednáním poškozuje povìst sdružení, mùže být vylouèen Vyškrtnutí a vylouèení projedná vìtšina èlenù kolektivu MH, který je povinen provinivšímu se èlenu umožnit úèast na jednání a rozhodne o nìm výbor sboru Pominou-li dùvody, pro které došlo k vyškrtnutí nebo vylouèení, vyškrtnutý nebo vylouèený èlen se mùže znovu ucházet o èlenství. Èlánek 5. Zánik èlenství a) vlastním rozhodnutím mladého hasièe, b) vylouèením na základì rozhodnutí vìtšiny èlenù kolek- 19 7

20 7. Smìrnice èinnosti s kolektivy mladých hasièù SH ÈMS tivu MH pokud ve sboru pùsobí, jinak rozhodnutím výboru SDH, c) úmrtím mladého hasièe. Èlánek 6. Cíle pøi práci s mladými hasièi a zásady mladých hasièù 6.1. Cíle pøi práci s mladými hasièi a) seznamovat mladé hasièe s hlavními zásadami požární ochrany a vypìstovat v nich trvalé návyky k požární bezpeènosti, b) vést mladé hasièe k rozšiøování získaných vìdomostí mezi ostatní mládež, c) spolupracovat s ostatními mládežnickými sdruženími a organizacemi èi výchovnými institucemi, d) vést mladé hasièe k poznávání a ochranì pøírody, poznávání sebe a svých kamarádù doma i v zahranièí, e) uceleným systémem školení a vzdìlávání vychovávat své mladé hasièe a jejich vedoucí, f) sdružovat podnìty pro práci mladých hasièù a zastupovat jejich zájmy Zásady mladých hasièù a) prohlubovat si svoje znalosti a dovednosti v požární ochranì, b) poznávat a chránit pøírodu, poznávat historii naší vlasti a historii hasièského hnutí, c) být èestným, ukáznìným a kamarádským aktivnì pracovat v kolektivu mladých hasièù, spolurozhodovat o jeho èinnosti a pomáhat tam, kde je to zapotøebí, d) soustavnì peèovat o své zdraví a celoroèní systematickou èinností zvyšovat svou fyzickou i psychickou kondici, ovìøovat ji prostøednictvím soutìží Kolektiv mladých hasièù SDH je èlenìn na: a) pøípravku, b) družstva mladších hasièù s poètem minimálnì 9 èlenù (OORM mùže udìlit výjimku pro celoroèní èinnost min. 5 èlenù), c) družstva starších hasièù s poètem minimálnì 9 èlenù (OORM mùže udìlit výjimku pro celoroèní èinnost min. 5 èlenù), d) družstva dorostu (chlapecká, dívèí) s poètem minimálnì 6 èlenù, e) dorostenci jednotlivci, f) dorostenky jednotlivkynì Je-li v SDH ustanoveno pouze jedno družstvo, je považováno za kolektiv. V rámci statistických údajù se v tomto pøípadì uvádí: poèet kolektivù 1, poèet družstev 1. HLAVA III. Vedoucí kolektivù a družstev Èlánek 1. Vedoucí kolektivu 1.1. Vedoucím kolektivù mladých hasièù se mùže stát pouze osoba starší 18 let, právnì zpùsobilá, která splòuje pøedpoklady pro práci s dìtmi a mládeží a je èlenem SH ÈMS Vedoucí kolektivu provádí rozhodnutí výboru SDH, která se týkají oboru èinnosti kolektivu, organizuje a øídí jeho èinnost a tlumoèí jeho zájmy a stanoviska na jednáních výboru SDH a valných hromadách SDH Vedoucí kolektivu mladých hasièù je zpravidla èlenem výboru sboru. Koordinuje èinnost vedoucích družstev a instruktorù. HLAVA II. Organizaèní struktura Èlánek 1. Kolektiv mladých hasièù 1.1. Kolektiv mladých hasièù sboru dobrovolných hasièù tvoøí nejménì 5 mladých hasièù ve vìku do 18 let, kteøí se èlení do jednotlivých družstev (v každém SDH pùsobí tedy jen jeden kolektiv) Vedoucím kolektivu se stává èlen SDH po splnìní následujících podmínek: a) schválením výboru SDH, b) získáním požadované kvalifikace minimálnì II. st. vedoucí, c) složením slibu ve znìní: Pøijímám povinnosti vedoucího kolektivu mladých hasièù a slibuji, že povedu mladé hasièe k naplòování stanovených zásad a cílù, d) registrací u OSH respektive OORM Vedoucí kolektivu má právo: a) vést kolektiv mladých hasièù, podílet se na rozhodování a èinnosti tohoto kolektivu, být volen do odborných rad mládeže a za delegáta konferencí vedoucích mladých hasièù, 20

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I. Článek

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I Článek

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Právní předpisy a předpisy SH ČMS

Právní předpisy a předpisy SH ČMS Právní předpisy a předpisy SH ČMS -zákon o PO a související předpisy -stanovy SH ČMS, statut vyznamenání, stejnokrojový předpis 1. Fyzická osoba je mimo jiné povinna ze zákona o PO č.133/1985 Sb.ve znění

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS

STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS Soubor předpisů SH ČMS I/3-2006 STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ A TITULŮ SH ČMS I. Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů,

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic

SMÌRNICE hry. Praha, 2004. I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic SMÌRNICE hry Praha, 2004 I. vydání, platnost od 1. 9. 2004 Vèetnì dodatkù a výkladu smìrnic 1 2 OBSAH 1. Všeobecné podmínky úèasti (podmínky úèasti)... 5 25 2. Požární útok Plamen (útok Plamen)... 26 31

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE 1 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zøeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartì Spojených národù je uznání pøirozené dùstojnosti a rovných a nezcizitelných

Více

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek

Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů. zpracoval Michal Bílek Ocenění a vyznamenání členů a Sborů dobrovolných hasičů zpracoval Michal Bílek Jak můžete ocenit své členy - Řídíme se Statutem čestných vyznamenání a titulů SH ČMS, který byl schválen shromážděním starostů

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 Datum vytvoøení 26. bøezen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Silikonceys - koupelny a kuchynì transparentní Èíslo 48505523 Další

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY

1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY Stanovy 1. NÁZEV, ÚZEMNÍ PŮSOBNOST A SÍDLO ČESKÉ HASIČSKÉ JEDNOTY 1. Česká hasičská jednota je dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany. Má svůj znak, prapor a stejnokroj. Pro

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Dobrovolní hasiči

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Dobrovolní hasiči Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice Dobrovolní hasiči Jméno a příjmení: Martina Nováková Třída: 9.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Ilona Sedláčková Datum odevzdání: 31.

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy

ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy CEEC LOGON Sí místních a regionálních samospráv středoevropských a východoevropských států ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy Zkušenosti asociací místních a regionálních orgánů Finska,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality

KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality Pøíruèka systému managementu kvality 1. Prohlášení Tato pøíruèka systému managementu kvality popisuje systém managementu kvality (dále

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více

Statut odborných rad

Statut odborných rad Soubor předpisů SH ČMS I / 7 2010 Statut odborných rad Statut odborných rad Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) vychází ze Stanov přijatých III. řádným sjezdem SH ČMS v Klatovech konaným

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 7 Èást B: KONTROLNÍ ZÁVÌRY 97/03 Kontrolní závìr z kontrolní akce Televizní poplatky vybírané na základì zákona Kontrolní akce byla zaøazena do

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS. HLAVA I. Stejnokrojové součástí a jejich nošení

STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS. HLAVA I. Stejnokrojové součástí a jejich nošení 1 z 12 Soubor předpisů SH ČMS I/4-2010 STEJNOKROJOVÝ PŘEDPIS SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS) plní specifické úkoly ve smyslu stanov a zákonů, proto podle čl. 13, odst.2,

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2010 V Praze dne: 26. 11. 2010 Číslo: 3 Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaků odbornosti

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE

STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE STANOVY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA ŽIDLOCHOVICE čl. 1 NÁZEV, SÍDLO A OBVOD PŮSOBNOSTI Název organizace: Sbor dobrovolných hasičů města Židlochovice Sídlo: Město Židlochovice, nám. Míru 23, PSČ 667

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek

Vážení, Za kolektiv školicího støediska a lektorský sbor ÈESMAD BOHEMIA. vedoucí školicího støediska Vladimír Kydlíèek Vážení, dìkujeme vám všem, kteøí využíváte služeb školicího støediska ÈESMAD BOHEMIA a následujícím pøehledem vám nabízíme možnosti získávání nových poznatkù a dovedností v roce 2013. Po pìtiletém cyklu

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více