Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska"

Transkript

1 Uèební texty pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Studijní materiál pro pøípravu vedoucích a instruktorù kolektivù mladých hasièù k získání kvalifikace III. a II. stupnì Kolektiv autorù SH ÈMS 2008

2

3 Úvod V roce milénia se našemu sdružení podaøilo díky obrovské iniciativì Milana Novotného vydat první Uèební texty pro instruktory a vedoucí kolektivù mladých hasièù. Byly vytvoøeny na základì nepøedstavitelného úsilí autora samotného i jeho kolegù. Je smutnou høíèkou osudu, že Milan Novotný opustil tento svìt døíve, než mohl své znalosti, zkušenosti a dovednosti pøedat nám ostatním v dalších publikacích a textech. Úcta a vdìènost, kterou mu chci vyjádøit prostøednictvím tìchto pár øádkù, je nepopsatelná. Dìkuji a vzpomínám. Publikace, která se vám dostává do rukou, je volným pokraèováním textù výše zmínìných. Pøináší základní pøehled vìdomostní skladby pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù SH ÈMS. Pilíøem k tvorbì tìchto modernizovaných uèebních textù byla samozøejmì publikace pùvodní z roku V jednotlivých kapitolách došlo k aktualizaci potøebných dat, nìkteré kapitoly byly nahrazeny, jiné doplnìny. Uèební texty neobsahují samy o sobì komplexní sbírku dat potøebných pro èinnost vedoucího èi instruktora. Jsou však zásadním pojítkem mezi jednotlivými uèebními materiály, které jsou nezbytné ke globální vzdìlanosti odpovìdného vedoucího a instruktora kolektivù mládeže SH ÈMS. Lidská snaha je pouze abstraktní pojem, s pomocí kterého se kolektiv autorù snažil vytvoøit sice amatérské dílo, ovšem s profesionální aspirací. Mé podìkování patøí zejména Katce Orgoníkové, která má z nás všech lví podíl na tom, že tyto uèební texty spatøily svìtlo svìta, a pak také vám všem, kteøí je držíte v rukou. Vaše práce byla impulsem k tomu, že jsou potøebné. Byly tvoøeny pro vás s dobrou vírou, že si v nich každý najdete aspoò malý kousek z toho, co je pro vaši práci prospìšné. Pøíjemné chvíle s novou publikací vám pøeje Monika Homolková Nìmeèková

4

5 Obsah 1. Historie boje s ohnìm Historie hasièského mládí Stanovy SH ÈMS Statut odborných rad Statut vyznamenání Stejnokrojový pøedpis Smìrnice èinnosti s kolektivy mladých hasièù Smìrnice letní školy instruktorù Hasièské minimum vedoucího Cvièební øád Námìty k celoroèní èinnosti kolektivù mladých hasièù Hra Plamen Èinnost dorostu Vzdìlávací systém mládeže SH ÈMS Práce s dìtmi pøedškolního vìku Pedagogika Psychologie Zdravovìda Bezpeènost pøi èinnostech s dìtmi Nebojte se topografie Ohnì a ohništì Zásady pobytu v pøírodì Uzlování Struènì o táborech Divadlo a scénky O dìtské tvoøivosti Vycházky a výlety Základní dokumentace Kroniky Právní minimum Základy hospodaøení O nezbytnosti ekologie Pojednání o závislosti na drogách Aby to fungovalo Slovník cizích slov a pojmù

6 Nezbytné studijní materiály, které doplòují tyto texty: Smìrnice pro celoroèní èinnost kolektivù mladých hasièù, SH ÈMS, aktuální verze Smìrnice pro celoroèní èinnost dorostu SH ÈMS, SH ÈMS, aktuální verze Soubor pøedpisù SH ÈMS, aktuální verze Malý prùvodce plnìním odznakù odborností, SH ÈMS, 2009 Malý rádce mladého hasièe, SH ÈMS, 2000 Tábory a jiné zotavovací akce, NIDM, aktuální verze Kolektiv autorù: Kateøina Orgoníková, Monika Homolková Nìmeèková, Milan Kligl, Miroslava Halašová, Jan Muška, Šárka Èeròáková, Jiøí Požár, Josef Orgoník, Antonín Madìra, Martina Crháková, Jitka abianová, Dana Vilímková, Eva Vilímková V textech jsou použity formulace a výòatky z veøejnì dostupných materiálù. 6

7 1 1. Historie boje s ohnìm Za tisíce let existence lidstva se èlovìk nauèil oheò zakládat i ovládat. Pøesto se mu však nìkdy vymkl z rukou a èasto došlo, ale i dosud dochází, k požárùm. Proto také i v dávné historii nalézáme první stopy organizovaného boje proti požárùm v Egyptì, Asýrii, Babylónì. Ve starém Øecku byla dokonce zkonstruována první støíkaèka vìhlasným matematikem Ktésibem (3. stol. pø. n. l.). První protipožární opatøení ve starém Øímì pocházela z roku 21 pø. n. l. Asi 600 vycvièených otrokù pro boj s ohnìm nestaèilo. Proto císaø Augustus zøídil bezpeènostní oddíl v poètu 7000 mužù. Výzbroj byla jednoduchá uniforma, pøilba, žebøíky, bourací náèiní, vìdra na vodu, metly, støíkaèky (šlo pravdìpodobnì o jednoválcové pumpy). V èele útvaru stál prefectus collegii, jehož postavení bylo odpovídající dnešní funkci velitele. V dalších stoletích vývoj požární ochrany zaostával. Šlechta bydlela na hradech a zámcích a nemìla zájem na vývoji a ochranì vesnic a støedovìkých mìst. Hasební zásady byly znaènì primitivní. Jednotlivé cechy mìly za povinnost dodat pøi požárech urèité množství náøadí a osob. Majitelé koní museli dávat spøežení na odvoz vody, požárních žebøíkù a ostatního náøadí. Podle hasièského øádu z roku 1611 dostal vozka, který pøivezl vodu k ohni jako první, tøi kopy míšeòských. Druhému v poøadí se vyplácela polovina a tøetímu jedna kopa míšeòských. Pilným hasièùm se podávalo na posilnìnou a pro povzbuzení pivo za obecní groš. Úèty v obecních kronikách se vedly takto: za sud piva pøi ohni vypitý 1 kopu 30 grošù; nebo: za ètyøi konve piva k ohni vzatých 18 grošù. Øemeslníkùm se v 16. století pøísnì pøikazovalo, aby v pøípadì požáru ihned všeho díla nechali a k ohni spìchali, kteøí by pak koli z øemeslníkù, mistøi èi èeládka nešli, pokuty dá mistr 1 kopu míšeòských, èeledín tejden v šatlavì odsedí.... Za starých dob se velice pøísnì trestalo rabování pøi ohních. Podívejme se do letopisù ulévati oheò a pøekážet mu, aby nešel dále o to se odedávna mìli snažit všichni, kteøí pøišli k ohni. Ale ne vždy se dodržovaly hasièské øády a tak, aè nemìli, pøicházeli nìkteøí k požárùm s prázdnýma rukama nebo jen ze zelvy a nìkdo vyšel hasit s tím oumyslem, že pokrade. Takovýto zlodìjský hasiè jak ho nazývali, zpravidla býval i za sebemenší krádež potrestán na hrdle. A protože tehdy šlo všechno rychle, hned na místì dostal poberta, co mu patøilo hodili ho do ohnì. Aby se krádežím pøedešlo, zakazoval se pøístup k požáru cizincùm a neznámým osobám, a litomyšlský øád z roku 1554 hrozil trestem i tomu, kdo by pøibìhl s mošnou èi pytlem hasit. V požárních øádech èteme, kolik øemeslníkù, kolik žebøíkù, džberù na vodu apod. musel každý cech dodat k požárùm. Za nedodržení byly pøísné postihy. V 19. století se v našich zemích objevily první pokusy se zakládáním sborù dobrovolných hasièù. V roce 1864 tak vznikl první èeský hasièský sbor ve Velvarech. Po roce 1864 vznikají další dobrovolné hasièské sbory v Roudnici, Nepomuku, Kutné Hoøe, Plaòanech a Táboøe. Pøijetím a schválením stanov tìchto sborù zaèíná organizovaná èinnost hasièstva v èeských zemích. Z historie našich sborù, kronik, obrazového materiálu se mùžeme dobøe informovat o tom, jak se vyvíjela požární technika. Øada pùvodních støíkaèek, hasièského n á ø a d í a jiného velmi cenného matriálu je peèlivì uschována napøíklad v Hasièském muzeu v Pøibyslavi u Havlíèkova Brodu. Øadu exponátù vlastní i nìkteré hasièské sbory na rùzných místech naší republiky. Cena tìchto strojù a výzbroje se nedá dobøe vyèíslit penìzi. Hasièská technika se v našich zemích vyvíjela pomalu. Teprve v 18. a 19. století se objevily první nepatrné krùèky pro zlepšení požárních zásahù. Podívejme se na nìkteré typy techniky z 18. až 20. století Doprava vody na požáøištì bývala v minulosti vždy velice obtížná a zdlouhavá. V prùbìhu 18. století byly do èeských zemí dováženy úèelové koòské povozy jako požární voznice pro dopravu 200 až 400 l vody. Byly pøevážnì francouzských a nìmeckých typù. Jako jedna z prvních v Èechách byla v roce 1750 vyrobena voznice jednoduché konstrukce pro dopravu vody a nìkolika džberù. Požární voznice byla urèena k dopravì vody, zejména z mìstských kašen a studní. Konstrukce a uspoøádání vozu již umožòovaly dopravu vìtšího množství vody (zpravidla v nìkolika sudech), ale i opìracích žebøíkù, trhacích hákù, tlumic, džberù, jednopístové ruèní støíkaèky s otoènou proudnicí a potøebného množství obsluhy. Pøeprava vody, obsluhy a hasièského náøadí se øídila pøísnými pravidly. Výprava hasièstva má k požáøišti jeti nejkratší cestou a sice ostrým klusem, nikdy cvalem, ponìvadž tento poslednìjší chod, pozùstávající z øady skokù, konì dlouho nevydrží a zbyteènì se uženou. 7

8 1. Historie boje s ohnìm Pražská obec pøedala v roce 1884 sboru parní støíkaèku od smíchovské firmy R. A. Smekal první vyrobenou v Èechách. Parní støíkaèky byly pøi svém vzniku považovány za støíkaèky budoucnosti. K vytápìní a k výrobì páry potøebovaly nejménì 20 minut, jejich zásah pøicházel vìtšinou pozdì. Z hlediska hasební taktiky bývaly v boji s požárem platnìjší v obranì (zabránìní rozšíøení požáru), než v útoku (likvidace vlastního ohnì). Pøevozný vysouvací žebøík umožòoval výstup a provádìní zásahù do maximální výšky 18 metrù. Nástavba byla umístìna na otoèné vìži, zajiš ované v pracovní poloze tøecí pøevodovou brzdou. Konstrukce otoèné vìže byla vybavena dvìma ruèními navijáky pro vyložení žebøíkové sady a její vysouvání. Tøídílná žebøíková sada døevìné konstrukce s kovovým vyztužením mìla bezpeènostní zajiš ovací západky. Podvozek byl upraven pro manipulaci na malém prostoru, pøední náprava odpérována, zadní brždìna pøevodovou šlapkovou brzdou. Døevìná kola s kovovou obruèí byla ve 20. letech nahrazena koly s pryžovou obruèí. Zaøízení se dopravovalo na místo zásahu koòským potahem nebo požárními tahaèi. V roce 1926 dostala Praha první požární automobil, tak postupnì z vozového parku pražského hasièstva vymizely koòské potahy. V dalších letech až do okupace Èeskoslovenska v bøeznu 1939 nedošlo ve vývoji požární techniky k žádným podstatnìjším zmìnám. V pøevážné èásti republiky pøijíždìla k požárùm stále ještì hasièská vozidla tažená koòmi. 8

9 2 2. Historie hasièského mládí Poèátky práce s mládeží u dobrovolných hasièù v minulém století (do roku 1918) Na rozhraní století zaèínají vznikat v hasièských sborech jinošské hasièské èety. Ale již mnoho desítek let pøed tím došlo k prvému pokusu o organizování mladých. Ve vìstníku zemské ústøední hasièské jednoty království Èeského publikoval své pøíspìvky Zdenìk Koutek. Ten velmi podrobnì popsal záslužnou èinnost sedleckého (Sedlec u Kutné Hory) faráøe Jana Ceybky, který již v roce 1836 pøedložil biskupské konsistoøi navedení, jak si má poèínati mládež pøi ohni. V hasièském kalendáøi z roku 1905 byly uvedeny zásady k zakládání a èinnosti jinošských družin dobrovolných hasièských sborù. I pøes snahy nìkterých sborù a iniciativních jednotlivcù nedocházelo k širšímu rozvoji jinošských skupin. Aèkoli byla v èeském hasièstvu øada uèitelù, nebyl zpracován ucelený systém výchovy a výcviku a nebyl ani vytváøen potøebný tlak na sbory k zakládání mládežnických kolektivù. Zemská ústøední hasièská jednota již v roce 1902 schválila návrh uèitele z Èeské Tøebové J. B. Hubálka o zøizování jinošských skupin. Tento dokument mìl název Pravidla, dle nichž lze zøizovati a spravovati jinošské družiny pøi sborech hasièských. Obsahovala doporuèení, že pøijímat do družin lze chlapce od 15 let se svolením otce a souèasnì byla zamìøena na mravní a národní výchovu, teoretický a praktický výcvik. Tento návrh se v praxi pøíliš neujal. V roce 1912 se zemská ústøední jednota znovu vrací k iniciativì J. B. Hubálka a vydává brožuru Jinošské družiny pøi sborech dobrovolných hasièù. V této pøíruèce se projevuje vliv anglického skautingu. Tedy nejen hasièská odbornost, ale i sport, kultura, poznávání vlasti, prùmyslu a zemìdìlství. Pøijímáni byli chlapci ve vìku od 14 do 17 let s povolením otce. Souèástí praktického výcviku bylo cvièení s krátkým žebøíkem, obsluha ètyøkolové støíkaèky, støíkaèek džberových, puntových a berlovek, požárních hydrantù, výcvik s hadicemi a první pomoc. Je možné konstatovat, že v minulém století a na zaèátku 20. století byly v naší zemi položeny základy práce s mladými v hasièských sborech. Práce s mládeží v období Èeskoslovenské republiky ( ) Po první svìtové válce zùstala situace obdobná jako pøed ní. V roce 1923 pracovalo u èeských sborù pouze 44 jinošských družin se 424 èleny. Opìt se objevují stesky na nedostatek mladých èlenù. J. Procházka, náèelník dorostu karlínské župy, seznamuje v Hasièských rozhledech v roce 1932 se systémem práce dorostu ve své župì v èlánku Výcvik a výchova hasièského dorostu. Obsah byl obdobný Hubálkovì metodice z roku Na poèátku 30. let se vytváøely žákovské odbory ès. hasièstva, které podléhaly schválení okresnímu školnímu výboru. Od roku 1934 je patrný urèitý rozvoj družin dìtí a dorostu, nebo je v té dobì kladen dùraz na brannou výchovu vzhledem k vývoji v sousedním Nìmecku. Èasopis Hasièské rozhledy uveøejòuje v jednotlivých èíslech hodiny zatímního programu výcviku dorostu, který se však již nepodaøilo zpracovat v program stálý. Byl rozdìlen na vìkové kategorie 6 14 let a let. Byla rozvíjena poøadová pøíprava, tìlesná a branná výchova, hasièská a samaritánská výchova, rekreace a bylo vytyèováno mravní heslo týdne. Mládí v dobrovolných hasièských sborech v období fašistické okupace ( ) Situace ve vzniklém Protektorátu Èechy a Morava se dotkla i samotné èinnosti hasièstva. Dne vláda naøídila, že všechny spolky musí hlásit, že chtìjí nadále vyvíjet svoji èinnost, jinak že zanikají. 15. kvìtna 1939 oznámilo ministerstvo vnitra, že povolenou složkou v Protektorátu se stává Svaz èeského hasièstva v Èechách a na Moravì se sídlem v Praze. V letech byla vydána øada naøízení, která rùzným zpùsobem upravovala a omezovala èinnost hasièských sborù. Péèe o dorost však nezaostávala. V roce 1939 vyšla pøíruèka pro vedoucí hasièského dorostu. Pøíruèka pøinesla organizaèní øád odborù dorostu a žactva dobrovolných hasièských sborù. Vliv podmínek, ve kterých se nacházelo èeské hasièstvo v dobì okupace, se pøirozenì projevil na poklesu poètu èlenù žákovských a dorosteneckých družstev. Hasièský dorost v letech zasedala v Praze Zemská hasièská jednota. Obsahem jejího jednání bylo pøijetí úkolù obnovy hasièstva v Èechách a na Moravì. Zvolen byl i zpravodaj pro dorost a žactvo. V roce 1945 byla zvolena dorostová komise. Ta své úkoly charakterizovala takto: vykonat všechny administrativní práce související s èinností dorostu, zpracovat cvièební a služební øád dorostu, jednotný výcvikový program, zavést jednotný kroj, zabezpeèit nábor dorostu a vycvièit dostateèný poèet jejich vedoucích. V následujícím období, konkrétnì od roku 1946, byly hasièské sbory vyzývány k tomu, aby získávaly mládež na ško- 9

10 2. Historie hasièského mládí lách. Po dohodì s øediteli škol organizovaly návštìvy školních dìtí v hasièských zbrojnicích, organizovaly veøejná hasièská cvièení a pøi této pøíležitosti náborovaly mladé èleny. Bylo zdùrazòováno, že Svaz èeské mládeže má své skupiny témìø v každé obci a že ve spolupráci s nimi je možné provádìt výchovu mladých mužù a dívek ve prospìch hasièské myšlenky a cílù. V roce 1948 existovalo v obcích a mìstech Èeskoslovenské republiky hasièských sborù se èleny. Ústøedím ès. hasièstva byly vydávány mìsíèní programy zamìstnávání dorostu. Zahrnovaly jak odborný výcvik a teorii, tìlesná a poøadová cvièení, tak i obèanskou výchovu, kulturní èinnost, poøádání výletù apod. V dubnu roku 1949 došlo ke slouèení národních svazù mládeže a byla vytvoøena jednotná celostátní organizace mládeže Èeskoslovenský svaz mládeže. Vznikla i jednotná dìtská organizace Pionýrská organizace. Byla vytvoøena širší platforma spolupráce hasièských jednot i vyšších hasièských orgánù s organizacemi ÈSM, Pionýrské organizace a jejich orgány. V 50. letech dochází postupnì k rozvoji dìtských a dorosteneckých hasièských kolektivù, zejména pak pionýrských oddílù. V tìch jednotách, kde byly ustaveny pionýrské oddíly, byla soustøedìna pozornost na èinnost kroužkù požární ochrany na školách pøedal ministr vnitra Václav Nosek nejvyšším pøedstavitelùm ès. hasièstva dekret, kterým byla hasièská organizace prohlášena za dobrovolnou organizaci celostátního významu. V roce 1952 se konala 1. celostátní konference Ès. hasièstva. Po celostátní konferenci byla vyhlášena soutìž pro mládež. Jejím obsahem byl požární útok bez vody pro mládež do 12 let, pro mládež nad 12 let pak s vodou. Pro obì kategorie bìh na 60 m a požárnická teorie. Tato soutìž trvala s rùznými obmìnami až do roku V nìkterých místech pøetrvala i nìkolik let po vzniku hry Plamen. V roce 1953 došlo ke zmìnì názvu organizace. Dosavadní název Svaz èeskoslovenských hasièù byl zmìnìn na Èeskoslovenský svaz požární ochrany. V roce 1956 mìl ÈSPO èlenù, z toho žen, poèet hasièských jednot èinil Kroužkù požární ochrany pøi školách a Pionýrské organizaci bylo 4736, v nich pùsobilo asi chlapcù a 5400 dìvèat. Dne rozhodlo pøedsednictvo ÚV ÈSPO zøídit pøi škole v Bílých Polièanech 1. bìh letního tábora mladých požárníkù. Zúèastnilo se ho 70 dìtí ve vìku let. Byly zde odevzdány první odznaky Mladý požárník. Smìrnice pro získání odznak Mladý požárník byly schváleny Pro získání odznaku bylo tøeba splnit sedm podmínek. V roce 1957 probìhlo v Bílých Polièanech první celostátní školení vedoucích mládeže. V roce 1958 vychází Program èinnosti zájmových kroužkù požární ochrany 1. èást. Od roku 1959 je zavádìn do èinnosti kroužkù mladých požárníkù výchovný systém Pionýrské organizace Co má znát a umìt pionýr. V roce 1960 vychází druhá èást Programu èinnosti. V roce 1959 bylo v 5000 kroužcích požární ochrany organizováno dìtí, o rok pozdìji v 6200 kroužcích takøka dìtí. V roce 1968 byla ústøedním výborem ÈSPO zøízena organizace Mladý požárník ÈSPO. Tak témìø po 20 letech došlo k odlouèení od jednotné dìtské organizace. V oddílech mladých požárníkù byly zøízeny dìtské kategorie 8 13 let a let a dorost ve vìku let. V roce 1970 byla organizace Mladý požárník ÈSPO opìt zrušena a slouèena s Pionýrskou organizací novì ustaveného Socialistického svazu mládeže. V roce 1972 vzniká celostátní sportovnì branná hra PLA- MEN. Jejím posláním bylo rozvíjet dìtské znalosti, vìdomosti a návyky v jednotlivých oblastech specifické èinnosti požární ochrany. Hra Plamen prošla za dobu svého trvání celou øadou zmìn. Od svého založení plnila a plní dodnes svou funkci jednak tím, že motivuje dìti k získání odborných dovedností v požárnì-technických disciplínách, ale též tím, že se soutìží v celoroèní všestranné èinnosti kolektivù. Koncem roku 1989 došlo ke zmìnì politického systému v Èeskoslovensku. V polovinì roku 1990 zasedalo v Jesenici u Prahy plénum ÚV SPO ÈSR rozšíøené o delegáty z okresù a projednalo nový název organizace a další úkoly. Základní organizace se zmìnily na Sbory dobrovolných hasièù a Svaz požární ochrany dostal nový název Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska. Základní organizace jsou zøizovateli kolektivù mladých hasièù. Od mladých požárníkù k mladým hasièùm od roku 1990 V roce dochází k úbytku kolektivù a èlenù z rùzných dùvodù. Vznik nových organizací dìtí, rušení krajských výborù a funkcí tajemníkù pro mládež, zpøísnila se evidence èlenù a zavedly se èlenské prùkazy. V rámci zmìn, které pøinesly Stanovy SH ÈMS schválila republiková konference vedoucích mládeže Statut hnutí mládeže, jako základní dokument pro práci s mládeží v dalším období. Od platí nový stejnokrojový pøedpis a symbolika hnutí vèetnì deseti nových specializací MP a odznaku Pøipraven k požární ochranì. Podle statutu hnutí mládeže byly zvoleny odborové rady, které zaèaly samostatnì pracovat podle schváleného plánu práce a rozpoètu. Èinnost ORM se mnohde zužuje jen na zajištìní soutìží. Svìdèí o tom výsledek v zajiš ování letní èinnosti, vydávání èlenských prùkazù a organizování další èinnosti. V roce 1995 se konala konference mládeže, na které se dohodl další postup v èinnosti práce s mládeží zejména v oblasti odborné pøípravy vedoucích, úpravy smìrnic pro èinnost dìtí a mládeže, úpravy vìkových kategorií v soutìžích. Byla navržena úprava Stanov SH ÈMS pro úsek èinnosti s mládeží pro jednání 1. øádného sjezdu SH ÈMS. Málokterá spoleèenská èi zájmová organizace mùže u nás vykázat nejen svou dlouhou historii a souèasnì i stálou péèi o svùj dorost. Tìžko dnes mùže nìkdo spoèítat, kolik mladých chlapcù a dìvèat patøilo mezi èleny hasièských sborù, k jejich dorostu a žactvu. 10

11 3. Stanovy Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska (výòatek) 3 Stanovy jsou základním dokumentem sdružení. Každý ze èlenù sdružení by mìl znát alespoò nejdùležitìjší ustanovení tohoto dokumentu. Proto hned na zaèátku Uèebních textù uvádíme nìkteré výòatky z tohoto dùležitého dokumentu. Stanovy Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska ve znìní pøijatém III. øádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. èervence 2005 v Klatovech (výòatky) Èl. 1 Název, sídlo a právní podstata 3) SH ÈMS je obèanským sdružením ( ), které pùsobí na úseku požární ochrany ve smyslu zákona o požární ochranì. 4) SH ÈMS je pokraèovatelem organizací hasièstva, které døíve pùsobily na území Èech, Moravy a Slezska ( ). Jako sdružení vzniklo v souladu s Ústavou ÈR a zákonem dne ( ) jako projev vùle tisícù hasièù v souladu s právem svobodnì se sdružovat. 5) SH ÈMS je právnickou osobou. Jeho statutárním orgánem je výkonný výbor SH ÈMS, za který jedná starosta SH ÈMS nebo nìkterý z námìstkù starosty SH ÈMS ( ). Èl. 2 Cíl a základní podmínky èinnosti 1) Cílem èinnosti SH ÈMS je spolupùsobit pøi vytváøení podmínek k úèinné ochranì života a zdraví obèanù a majetku pøed požáry a pøi poskytování pomoci pøi živelních pohromách a jiných událostech, pøi nichž je v nebezpeèí život, zdraví nebo majetek (dále jen mimoøádné události ). 2) K plnìní cíle své èinnosti SH ÈMS zejména a) má a dále vytváøí aa) svou èlenskou základnu a vnitøní organizaci (orgány a organizaèní jednotky), ab) své vìcné (materiálnì technické a finanèní) zabezpeèení b) spolupracuje, zpravidla na základì smluv, ba) s obcemi a orgány státní správy, pùsobícími na úseku požární ochrany, bb) s veøejností a právnickými a fyzickými osobami, zvláš uvedenými v èl. 4. Èl. 3 Podstata, pøedmìt a hlavní okruhy (zamìøení) èinnosti 1) Èinnost SH ÈMS je vymezena Ústavou a zákony ÈR a tìmito stanovami. 3) SH ÈMS v souladu s cílem své èinnosti a v rámci základních podmínek této èinnosti pomáhá veøejnosti, zejména obcím, státním orgánùm, fyzickým a právnickým osobám a) zejména ze svých èlenù vyhledávat èleny zásahových jednotek, b) pøi pøedcházení požárùm zejména tím, že provádí odbornou pøípravu zájemcù o získání odborné zpù- sobilosti v PO, školení zamìstnancù, zpracování dokumentace PO, vyvíjí preventivnì-výchovnou èinnost mezi obèany a mládeží, c) pøi likvidaci požárù a jiných mimoøádných událostí, pøi nichž sdružení, jeho orgány, organizaèní jednotky a èlenové zejména spolu s prostøedky, které používají, mohou pøispìt k záchranì života, zdraví nebo majetku, za tímto úèelem se zvláštì podílí na odborné pøípravì èlenù, velitelù, strojníkù a dalších specialistù jednotek požární ochrany, na ustavování jednotek, provádí údržbu, opravy technických prostøedkù a objektù PO vèetnì vodních zdrojù, e) pøi pùsobení na mládež, na její výchovu k dodržování zásad požární bezpeènosti a na jejím získávání pro aktivní èlenství i práci. Èl. 4. Souèinnost s jinými osobami 1) SH ÈMS v zájmu plnìní cíle své èinnosti spolupracuje a) s jinými obèanskými sdruženími, zejména pùsobícími na úseku požární ochrany ( ), b) se zahranièními, zejména hasièskými organizacemi. Èl. 18 Zásady èlenství 1) Èlenství v SH ÈMS je dobrovolné. 2) Èlenem mùže být fyzická nebo právnická osoba. 3) Øádné èlenství fyzické osoby v SH ÈMS je možné pouze v jednom sboru. 4) Èlenství fyzické osoby vzniká dnem a) pøijetí písemné, vlastnoruènì podepsané pøihlášky, schválené výborem sboru, 11

12 3. Stanovy Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska (výòatek) b) ustavující valné hromady sboru, jde-li o osoby na této valné hromadì právì vstupující do sdružení, c) udìlením èestného èlenství. Èl. 19 Vznik øádného èlenství 1) za podmínek uvedených v èl. 18 øádným èlenem SH ÈMS a) hasièem, se stane fyzická osoba starší osmnácti let, b) mladým hasièem se stane fyzická osoba starší šesti let a nedovršující osmnácti let, souhlasí-li s jejím èlenstvím zákonný zástupce této osoby a kolektiv mladých hasièù, pokud ve sboru pùsobí. 2) Èlen mladý hasiè se stane èlenem hasièem dovršením osmnácti let vìku. Èl. 21 Práva a povinnosti èlenù mladých hasièù 1) Èlen mladý hasiè je oprávnìn a) pøimìøenì svému vìku osobnì se podílet na èinnosti sdružení, zvláš èinnosti kolektivu mladých hasièù; jednání tohoto kolektivu se zúèastòuje s rozhodujícím hlasem, b) být volen do rady kolektivu mladých hasièù, c) nosit stejnokroj, d) být pøítomen jednání valné hromady sboru s hlasem poradním. 2) Èlen mladý hasiè je povinen a) dodržovat stanovy a vnitøní pøedpisy sdružení, b) pøimìøenì svému vìku se aktivnì podílet na èinnosti sboru, popø. kolektivu mladých hasièù, c) usilovat o získání základních odborných znalostí a dovedností, d) chránit majetek sdružení a podílet se na jeho rozvíjení. Èl. 23 Zánik èlenství 1) Øádné èlenství zaniká a) písemným prohlášením (oznámením) èlena, že vystupuje ze sdružení, b) rozhodnutím výboru SDH pro neplacení èlenských pøíspìvkù, c) vylouèením, d) úmrtím. 2) Øádné a mimoøádné èlenství zaniká dnem a) oznámení èlena o vystoupení z SDH, jehož je èlenem, b) vylouèení, d) zániku SH ÈMS. 3) Vystoupivší nebo vylouèený èlen se mùže znovu stát èlenem SH ÈMS. Orgán, který takového èlena pøijme, rozhodne též o zápoètu let pøedchozího èlenství. Èl. 48 Ústøední odborné rady 1) Ústøední odborné rady (dále jen rady) jsou stálými poradními pracovními (pomocnými, konzultaèními, koordinaèními a instrukènì metodickými) orgány SH ÈMS, ( ). 5) Zvláštní postavení má rada mládeže a aktiv Zasloužilých hasièù. 6) Podrobnosti stanoví vnitøní pøedpis sdružení. Èl. 60 Odborné rady KSH 1) Odborné rady KSH jsou stálými poradními ( ) orgány KSH s postavením, organizací, pùsobností a pravidly jednání pøimìøenì ústøedním odborným radám. Èl. 69 Odborné rady OSH 1) Odborné rady OSH jsou stálými poradními ( ) orgány OSH s postavením, organizací, pùsobností a pravidly jednání pøimìøenì obdobnými ústøedním odborným radám. Èl. 81 Vedoucí kolektivù Vedoucí kolektivu mladých hasièù a vedoucí zájmových kolektivù, zejména a) provádìjí rozhodnutí orgánù sboru, které se týkají oboru èinnosti kolektivu, b) organizují a øídí jeho èinnost, c) tlumoèí zájmy a stanoviska kolektivu na jednáních orgánù sboru. Èl. 84 Kolektiv mladých hasièù 1) V kolektivu mladých hasièù se realizují zájmy mladých hasièù zejména ve vztahu k požární ochranì a k pøípravì hasièských èinností. 2) Kolektiv tvoøí mladí hasièi, pokud jejich poèet pùsobících ve sboru dosahuje alespoò pìti. 3) Kolektiv øídí vedoucí z øad hasièù, který si mùže urèit pomocníky (instruktory) tøeba i z øad mladých hasièù, pokud jsou starší patnácti let. 4) Pøi vìtším poètu mladých hasièù si kolektiv ustavuje radu kolektivu, která se poradním hlasem podílí na rozhodování vedoucího kolektivu. Znìní stanov ( ) nabylo platnosti a zároveò úèinnosti ( ) dnem 3. èervence

13 4. Statut odborných rad mládeže Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska 4 HLAVA I. Základní a obecná ustanovení 1.1. Statut odborných rad mládeže Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska (dále jen SH ÈMS) vychází ze Stanov pøijatých III. øádným sjezdem SH ÈMS v Klatovech konaným ve dnech èervence 2005 a registrovaných u MV ÈR pod è.j. VS/1 6176/91 R ze dne a upravuje èinnost odborných rad mládeže Úsek mládeže SH ÈMS a) Mladí hasièi, jejich vedoucí, okresní odborné rady mládeže (dále jen OORM), krajské odborné rady mládeže (dále jen KORM) a ÚORM tvoøí v rámci Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska (dále jen SH ÈMS nebo sdružení ) úsek mládeže. b) Výkonné orgány SH ÈMS pro potøebu zajištìní své vlastní èinnosti zøizují kanceláø (viz èl. 54, 55 odst. 2, a 62 odst. 2 Stanov), jejíž souèástí je i kanceláø úseku mládeže Odborné rady jsou dle stanov SH ÈMS stálými poradními pracovními orgány výkonného orgánu, který odbornou radu zøizuje. Z tohoto titulu mají funkci orgánu: pomocného, konsultaèního, koordinaèního a instrukènì metodického Zvláštní postavení a) Tento pøedpis stanoví zvláštní postavení odborných rad mládeže, vymezuje souhrn zvláštních oprávnìní a povinností svìøených VV SH ÈMS odborným radám mládeže (dále jen ORM). b) Zvláštní postavení vychází ze specifiènosti oblasti èinnosti úseku mládeže, kterou je mimoškolní výchova dìtí a mládeže aplikovaná v pøímé práci s dìtmi a mládeží a zejména zpùsob jejího financování Vznik a náplò odborných rad mládeže a) ÚORM tvoøí zvolení zástupci krajù, námìstek starosty SH ÈMS pro oblast dìtí a mládeže a odborný poradce, pøípadnì tajemník. Zástupce kraje navrhuje a volí pøíslušná KORM. ÚORM ze svých èlenù volí vedoucího, kterého pøedkládá ke schválení VV SH ÈMS. Vedoucí ÚORM mùže jmenovat odborného poradce s hlasem poradním pøípadnì tajemníka. ÚORM realizuje, organizuje a koordinuje èinnost na úseku mládeže v republikové pùsobnosti. b) KORM tvoøí vedoucí nebo zástupci OORM v pøíslušném kraji. Zástupce okresu navrhuje a volí pøíslušná OORM. KORM ze svých èlenù volí vedoucího KORM, kterého pøedkládá ke schválení KORM realizuje, organizuje a koordinuje èinnost na úseku mládeže v rámci kraje. V dobì zpracování knihy byl (zleva) vedoucím Ústøední odborné rady mládeže Jan Muška, námìstkyní starosty pro mládež Ing. Monika Homolková Nìmeèková a starostou Ing. Karel Richter. c) OORM jsou složeny ze zvolených zástupcù vedoucích mládeže v pøíslušném okrese. OORM ze svých èlenù volí vedoucího, kterého pøedkládá se schválení VV OSH. OORM realizuje, organizuje a koordinuje èinnost na úseku mládeže v rámci okresu. HLAVA II. Souhrn oprávnìní a povinností odborných rad mládeže 1.1. ORM jsou oprávnìny v souladu se svou územní pùsobností (republikovou, krajskou, okresní) k: a) tvorbì programù a principù celoroèní èinnosti mladých hasièù vèetnì jejich úprav a dodatkù (Smìrnice hry Plamen a dorostu SH ÈMS), b) organizaci a realizaci vzdìlávání vedoucích a instruktorù mladých hasièù vèetnì tvorby metodických pomùcek a studijních textù, c) realizaci výsledkù projektù na èinnost úseku mládeže SH ÈMS z MŠMT ÈR ORM mají povinnost: veškerá rozhodnutí, naøízení a doporuèení provedená v rámci oblastí èinnosti uvedených v hlavì II., odst tohoto pøedpisu pøedkládat prostøednictvím svého zástupce pøíslušnému výkonnému výboru Ve zbývajících oblastech èinnosti ORM je zachován charakter poradního orgánu vèetnì vyjádøení k návrhùm Medaile za zásluhy o výchovu. 13

14 14

15 5. Statut vyznamenání SH ÈMS (výòatek) I. Øádní èlenové Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými pøedpisy a potøebami obèanù, obcí i celé spoleènosti vyvíjejí aktivní èinnost zamìøenou na ochranu životù, zdraví a majetku pøed požáry, jejich následky a pøed jinými nehodami. Pøi plnìní tohoto svého poslání nasazují vlastní zdraví i život, obìtují mnoho ze svého soukromí ve prospìch všech. Za to si zaslouží uznání spoleènosti, ale také ocenìní sdružení. II. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska udìluje následující uznání, vyznamenání a tituly: a) Èestné uznání sboru dobrovolných hasièù, okrsku, OSH MSH, KSH a SH ÈMS b) Medaile Za pøíkladnou práci Za zásluhy Medaile sv. loriána Za mimoøádné zásluhy Za vìrnost Za zásluhy o výchovu Za záchranu života Za odvahu a stateènost Za mezinárodní spolupráci Pamìtní medaile c) Øády Øád sv. loriána Záslužný øád èeského hasièstva d) Tituly Zasloužilý hasiè Èestný funkcionáø (starosta, velitel SDH, okrsku, OSH, KSH, SH ÈMS) Èestný èlen SH ÈMS e) Stuhu k historickému praporu SDH f) Èestný prapor Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska h) Stuhu k Èestnému praporu SH ÈMS K bodu a) Èestné uznání udìluje se èlenùm hasièùm a organizaèním jednotkám za aktivní èinnost Èestné uznání OSH MSH je podmínkou pro udìlení medailí Za pøíkladnou práci a Za zásluhy Èestné uznání KSH je podmínkou pro udìlení medaile sv. loriána Èestné uznání SH ÈMS je podmínkou pro udìlení medaile Za mimoøádné zásluhy návrh na udìlení Èestného uznání sboru dobrovolných hasièù projednává výbor SDH na návrh SDH udìluje výkonný výbor OSH MSH, KSH a SH ÈMS Èestné uznání doba mezi udìlováním a poèet udìlovaných ÈU je na rozhodnutí orgánu, který ÈU udìluje udìluje se i jiným právním subjektùm a cizím státním pøíslušníkùm, kteøí významnou mìrou pøispívají k rozvoji èinnosti SH ÈMS K bodu b) Medaile Za vìrnost udìluje se èlenùm mladým hasièùm a hasièùm, kteøí pøíslušný poèet let aktivnì pracovali medaili udìluje okresní (mìstské) sdružení hasièù na návrh SDH (okrsku, OSH, KSH) medaile se udìluje vždy pøi prvním udìlení zpravidla po deseti letech dále se udìlují jen stužky (za 20, 30, 40, 50, 60, 70 a 80 let) Medaile Za zásluhy o výchovu udìluje se èlenùm hasièùm, kteøí ve funkcích vedoucích kolektivù mládeže a dorostu nejménì 10 let dosahují pøíkladných výsledkù nebo kteøí svou dlouholetou èinností zvláš pøispìli k rozvoji práce s dìtmi a dorostem. 5 15

16 16

17 6. Stejnokrojový pøedpis SH ÈMS (výòatek) Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska (dále jen SH ÈMS) plní specifické úkoly ve smyslu stanov a zákonù, proto podle Stanov používají èlenové SH ÈMS stejnokroj. Pro zajištìní jednotného postupu pøi používání stejnokrojù vydává SH ÈMS tento stejnokrojový pøedpis. Pøedpis uvádí druhy stejnokrojù a souèástky, které k nim patøí. Stanoví pravidla pro nošení vyznamenání a urèuje postup pøi opatøování stejnokrojù a jejich souèástí. Stejnokrojem mladých hasièù se rozumí: pracovní stejnokroj sportovní stejnokroj vycházkový stejnokroj Pracovní stejnokroj pro muže, ženy a mladé hasièe: Bunda PS II, kalhoty PS II, èepice s kšiltem, zimní èepice, odznak na èepici, trièko, opasek ke kalhotám PS II, šle, obuv. Sportovní stejnokroj pro mladé hasièe a dorostence: Sportovní tepláková nebo šus áková souprava (jednotná), teplákové nebo šus ákové kalhoty (jednotné), trièko (šedé, s krátkým nebo dlouhým rukávem), obuv (jednotná). Vycházkový stejnokroj pro muže, ženy a mladé hasièe: sako pánské SH ÈMS, sako dámské SH ÈMS, kalhoty pánské, kalhoty dámské, suknì dámská, vycházková èepice, klobouk dámský, košile, bundokošile, pilotka, halenka dámská, vázanka, polobotky, lodièky, kozaèky Stejnokrojový pøedpis dále stanový podrobnìjší popis jednotlivých stejnokrojových souèástí. Symbolika mladých hasièù: Oznaèení odbornosti umis ují se nad sebe, na pravý rukáv saka 5 cm od lokte smìrem nahoru. Nejvýše dvì odbornosti vedle sebe. Stužky výkonnostních tøíd se umis ují nad pravou kapsu saka ve vzdálenosti 1 cm od švu kapsy a nosí se vždy jen nejvyšší dosažená tøída. oznaèení kolektivu mladých hasièù se umis uje se na levý rukáv saka 9 cm pod ramenní šev. Je z vyztužené tkaniny kosoètvercového, kruhového nebo elipsového tvaru, jejíž svislá osa není delší než 3 cm a na níž je vyšit symbol kolektivu (pø. sokol, ryba). Odznaky odbornosti (hasièi) Na pravé stranì nad kapsou se nosí odznaky odbornosti (vždy jen nejvyšší, dosažený) Hasiè I III, Preventista I III, Strojník, Vedoucí mládeže I III, absolvent školy a èestné odznaky Za pøíkladnou práci, Za zásluhy, Odznak sv. loriána, Velitel, rozhodèí a další. Ostatní odznaky (hasièi) Na pravé stranì na kapse se nosí odznaky výkonnostních tøíd, Mistra sportu, zahranièní odznaky odbornosti a výkonnosti apod. Domovenky a rukávové nášivky Domovenku s nápisem napø. SDH Øepy a nášivku se znakem SH ÈMS, pøípadnì se znakem obce nosí èlenové od 14 let. Domovenku s nápisem napø. SDH Velké Opatovice, oznaèení kolektivu mladých hasièù a znak mladých èlenù nosí: èlenové od 6 do 14 let instruktoøi kolektivù mladých hasièù vedoucí kolektivù mladých hasièù. Domovenky se nosí 2 cm pod ramenním švem levého rukávu. Nášivky se znakem SH ÈMS se nosí 9 cm pod švem levého rukávu. Nášivky se znakem SDH nebo obce se nosí 9 cm pod švem pravého rukávu. Velikost nášivky by mìla být pøimìøená a to bez údajù domovenky: její svislá osa maximálnì 9 cm a pøíèná osa maximálnì 8 cm. Pro údaje domovenky se mùže svislá osa prodloužit o 2 cm. 6 17

18 18

19 7. Smìrnice èinnosti s kolektivy mladých hasièù SH ÈMS HLAVA I. Èlánek 1. Mladý hasiè 1.1. Mladým hasièem se dle stanov SH ÈMS mùže stát chlapec nebo dìvèe ve vìku od 6 do 18 let, souhlasí-li s jejich èlenstvím zákonný zástupce a kolektiv mladých hasièù, pokud ve sboru pùsobí. Závaznou podmínkou pro èlenství je souhlas se stanovami SH ÈMS a programem èinnosti kolektivu mladých hasièù. Mladý hasiè je øádným èlenem SH ÈMS. V kolektivech mladých hasièù pùsobí i dìti pøedškolního vìku, mladší 6 let a svou celoroèní èinností se pøipravují na budoucí èlenství v SH ÈMS, tzv. pøípravka. Seznam tìchto dìtí do 6 let musí být v evidenci každého OSH (jméno, pøíjmení, RÈ, bydlištì). Jako doklad o evidenci dítìte v pøípravce se dítìti vydává pouze Pøíloha k èlenskému prùkazu mladého hasièe, kde se místo èísla èlenského prùkazu uvádí písmeno P a za pomlèku rodné èíslo dítìte (P /1111) Podmínky pro èlenství v kolektivu mladých hasièù a) odevzdaná pøihláška zájemce s podpisem rodièù, b) rozhodnutí vìtšiny èlenù kolektivu mladých hasièù, pokud ve sboru pùsobí, jinak rozhodnutí výboru SDH, c) složení slibu ve znìní: Slibuji na svou èest, že budu plnit a ctít zásady a cíle mladých hasièù Dùkazem èlenství mladých hasièù je: a) registrace v evidenèním listu kolektivu MH vedeným a øádnì registrovaným v SDH a na OSH, b) èlenský prùkaz øádnì vyplnìný, opatøený fotografií a podpisem mladého hasièe a souhlasem (podpisem) rodièù. Èlánek 2. Vìkové kategorie mladých hasièù Dìti ve vìku do 6 let jsou zaøazeny v pøípravce a na èinnost mladého hasièe se pøipravují. Tyto dìti jsou zapojeny do celoroèní èinnosti s ohledem na specifiènost jejich vìkové kategorie. Konkrétní podmínky a principy zaøazení stanoví pøíslušné okresní odborné rady mládeže. Mladí hasièi ve vìku od 6 do 11 let jsou zaøazeni v kategorii mladší hasièi. Mladí hasièi ve vìku od 11 do 15 let jsou zaøazeni v kategorii starší hasièi. Mladí hasièi ve vìku od 14 do 18 let se nazývají dorostenci a dorostenky. Pøesné hranice vìkových kategorií stanoví Smìrnice celoroèní èinnosti jednotlivých kategorií. Èlánek 3. Práva a povinnosti mladých hasièù 3.1. Mladý hasiè je oprávnìn a) pøimìøenì svému vìku se podílet na èinnosti sdružení, zvláš èinnosti kolektivu mladých hasièù; jednání tohoto kolektivu se zúèastòuje s rozhodujícím hlasem, b) být volen a volit do rady kolektivu mladých hasièù, c) nosit stejnokroj, d) po dovršení vìku 15 let volit na valné hromadì výbor SDH, e) být pøítomen jednání valné hromady sboru Mladý hasiè je povinen a) dodržovat stanovy a vnitøní pøedpisy sdružení, b) pøimìøenì svému vìku se aktivnì podílet na èinnosti sboru, popø. kolektivu mladých hasièù, c) usilovat o získání základních odborných znalostí a dovedností, d) chránit majetek sdružení a podílet se na jeho rozvíjení, e) øídit se a respektovat pokyny vedoucího a instruktora. Èlánek 4. Disciplinární odpovìdnost 4.1. Pokud øádný èlen soustavnì a) neplní své základní èlenské povinnosti a pokud nepostaèuje domluva èi napomenutí pøi jednání vìtšiny èlenù kolektivu, mùže být vyškrtnut, b) hrubì poruší nìkterou základní èlenskou povinnost nebo svým jednáním poškozuje povìst sdružení, mùže být vylouèen Vyškrtnutí a vylouèení projedná vìtšina èlenù kolektivu MH, který je povinen provinivšímu se èlenu umožnit úèast na jednání a rozhodne o nìm výbor sboru Pominou-li dùvody, pro které došlo k vyškrtnutí nebo vylouèení, vyškrtnutý nebo vylouèený èlen se mùže znovu ucházet o èlenství. Èlánek 5. Zánik èlenství a) vlastním rozhodnutím mladého hasièe, b) vylouèením na základì rozhodnutí vìtšiny èlenù kolek- 19 7

20 7. Smìrnice èinnosti s kolektivy mladých hasièù SH ÈMS tivu MH pokud ve sboru pùsobí, jinak rozhodnutím výboru SDH, c) úmrtím mladého hasièe. Èlánek 6. Cíle pøi práci s mladými hasièi a zásady mladých hasièù 6.1. Cíle pøi práci s mladými hasièi a) seznamovat mladé hasièe s hlavními zásadami požární ochrany a vypìstovat v nich trvalé návyky k požární bezpeènosti, b) vést mladé hasièe k rozšiøování získaných vìdomostí mezi ostatní mládež, c) spolupracovat s ostatními mládežnickými sdruženími a organizacemi èi výchovnými institucemi, d) vést mladé hasièe k poznávání a ochranì pøírody, poznávání sebe a svých kamarádù doma i v zahranièí, e) uceleným systémem školení a vzdìlávání vychovávat své mladé hasièe a jejich vedoucí, f) sdružovat podnìty pro práci mladých hasièù a zastupovat jejich zájmy Zásady mladých hasièù a) prohlubovat si svoje znalosti a dovednosti v požární ochranì, b) poznávat a chránit pøírodu, poznávat historii naší vlasti a historii hasièského hnutí, c) být èestným, ukáznìným a kamarádským aktivnì pracovat v kolektivu mladých hasièù, spolurozhodovat o jeho èinnosti a pomáhat tam, kde je to zapotøebí, d) soustavnì peèovat o své zdraví a celoroèní systematickou èinností zvyšovat svou fyzickou i psychickou kondici, ovìøovat ji prostøednictvím soutìží Kolektiv mladých hasièù SDH je èlenìn na: a) pøípravku, b) družstva mladších hasièù s poètem minimálnì 9 èlenù (OORM mùže udìlit výjimku pro celoroèní èinnost min. 5 èlenù), c) družstva starších hasièù s poètem minimálnì 9 èlenù (OORM mùže udìlit výjimku pro celoroèní èinnost min. 5 èlenù), d) družstva dorostu (chlapecká, dívèí) s poètem minimálnì 6 èlenù, e) dorostenci jednotlivci, f) dorostenky jednotlivkynì Je-li v SDH ustanoveno pouze jedno družstvo, je považováno za kolektiv. V rámci statistických údajù se v tomto pøípadì uvádí: poèet kolektivù 1, poèet družstev 1. HLAVA III. Vedoucí kolektivù a družstev Èlánek 1. Vedoucí kolektivu 1.1. Vedoucím kolektivù mladých hasièù se mùže stát pouze osoba starší 18 let, právnì zpùsobilá, která splòuje pøedpoklady pro práci s dìtmi a mládeží a je èlenem SH ÈMS Vedoucí kolektivu provádí rozhodnutí výboru SDH, která se týkají oboru èinnosti kolektivu, organizuje a øídí jeho èinnost a tlumoèí jeho zájmy a stanoviska na jednáních výboru SDH a valných hromadách SDH Vedoucí kolektivu mladých hasièù je zpravidla èlenem výboru sboru. Koordinuje èinnost vedoucích družstev a instruktorù. HLAVA II. Organizaèní struktura Èlánek 1. Kolektiv mladých hasièù 1.1. Kolektiv mladých hasièù sboru dobrovolných hasièù tvoøí nejménì 5 mladých hasièù ve vìku do 18 let, kteøí se èlení do jednotlivých družstev (v každém SDH pùsobí tedy jen jeden kolektiv) Vedoucím kolektivu se stává èlen SDH po splnìní následujících podmínek: a) schválením výboru SDH, b) získáním požadované kvalifikace minimálnì II. st. vedoucí, c) složením slibu ve znìní: Pøijímám povinnosti vedoucího kolektivu mladých hasièù a slibuji, že povedu mladé hasièe k naplòování stanovených zásad a cílù, d) registrací u OSH respektive OORM Vedoucí kolektivu má právo: a) vést kolektiv mladých hasièù, podílet se na rozhodování a èinnosti tohoto kolektivu, být volen do odborných rad mládeže a za delegáta konferencí vedoucích mladých hasièù, 20

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou

èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou èíslo 2/2011 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou OBSAH èíslo 2/2011 Využívání psù u SBS 2 Bahna 2011 akce s vojenskou tematikou 3 Vážení ètenáøi, doba dovolených, èasu relaxování a užívání si zaslouženého

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I. Článek

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE

ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ. Stavba nové víceúèelové haly NA STARTOVNÍ ÈÁØE 6 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 24. bøezna 2014 CENA: 6 KÈ 2 4 Pracovní 5 9 Kurzarbeit Proè to u nás zatím nefunguje úrazy Loni v práci pøišlo o život 108 lidí Starobní dùchody Co vše

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY

Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY Èíslo 3-2012/2013 POHÁR JOSEFA MASOPUSTA NA JAØE POKRAÈUJE DALŠÍMI KOLY Kompletní florbalové vybavení pro školy a organizace www Sady florbalových holí Salming Campus 32 zdarma 10 holí + 10 míèkù + šortky

Více