MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/ Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola"

Transkript

1 MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/ Přírodopis Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina Žáková Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav

2 Gymnázium osmileté nižší stupeň, Základní škola Přírodopis Ročník: prima kvarta, ročník RVP: Rámcový vzdělávací plán pro základní vzdělávání, MŠMT Praha 2013, kapitola Přírodopis Předepsané očekávané výstupy: OBECNÁ BIOLOGIE A GENETIKA rozliší základní projevy a podmínky života, orientuje se v daném přehledu vývoje organismů popíše základní rozdíly mezi buňkou rostlin, živočichů a bakterií a objasní funkci základních organel rozpozná, porovná a objasní funkci základních orgánů (orgánových soustav) rostlin i živočichů třídí organismy a zařadí vybrané organismy do říší a nižších taxonomických jednotek vysvětlí podstatu pohlavního a nepohlavního rozmnožování a jeho význam z hlediska dědičnosti uvede příklady dědičnosti v praktickém životě a příklady vlivu prostředí na utváření organismů uvede na příkladech z běžného života význam virů a bakterií v přírodě i pro člověka Předepsané učivo: vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam výživa, dýchání, růst, rozmnožování, vývin, reakce na podněty; názory na vznik života základní struktura života buňky, pletiva, tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné a mnohobuněčné význam a zásady třídění organismů dědičnost a proměnlivost organismů podstata dědičnosti a přenos dědičných informací, gen, křížení viry a bakterie výskyt, význam a praktické využití Předepsané očekávané výstupy: BIOLOGIE HUB rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté houby s plodnicemi a porovná je podle charakteristických znaků vysvětlí různé způsoby výživy hub a jejich význam v ekosystémech a místo v potravních řetězcích objasní funkci dvou organismů ve stélce lišejníků Předepsané učivo: houby bez plodnic základní charakteristika, pozitivní a negativní vliv na člověka a živé organismy houby s plodnicemi stavba, výskyt, význam, zásady sběru, konzumace a první pomoc při otravě houbami lišejníky stavba, symbióza, výskyt a význam Předepsané očekávané výstupy:

3 BIOLOGIE ROSTLIN odvodí na základě pozorování uspořádání rostlinného těla od buňky přes pletiva až k jednotlivým orgánům porovná vnější a vnitřní stavbu jednotlivých orgánů a uvede praktické příklady jejich funkcí a vztahů v rostlině jako celku vysvětlí princip základních rostlinných fyziologických procesů a jejich využití při pěstování rostlin rozlišuje základní systematické skupiny rostlin a určuje jejich význačné zástupce pomocí klíčů a atlasů odvodí na základě pozorování přírody závislost a přizpůsobení některých rostlin podmínkám prostředí Předepsané učivo: anatomie a morfologie rostlin stavba a význam jednotlivých částí těla vyšších rostlin (kořen, stonek, list, květ, semeno, plod) fyziologie rostlin základní principy fotosyntézy, dýchání, růstu, rozmnožování systém rostlin poznávání a zařazování daných zástupců běžných druhů řas, mechorostů, kapraďorostů (plavuně, přesličky, kapradiny), nahosemenných a krytosemenných rostlin (jednoděložných a dvouděložných); jejich vývoj a využití hospodářsky významných zástupců význam rostlin a jejich ochrana Předepsané očekávané výstupy: BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ porovná základní vnější a vnitřní stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých orgánů rozlišuje a porovná jednotlivé skupiny živočichů, určuje vybrané živočichy, zařazuje je do hlavních taxonomických skupin odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí zhodnotí význam živočichů v přírodě i pro člověka uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se živočichy Předepsané učivo: stavba těla, stavba a funkce jednotlivých částí těla živočišná buňka, tkáně, orgány, orgánové soustavy, organismy jednobuněčné a mnohobuněčné, rozmnožování vývoj, vývin a systém živočichů významní zástupci jednotlivých skupin živočichů prvoci, bezobratlí (žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci), strunatci (paryby, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) rozšíření, význam a ochrana živočichů hospodářsky a epidemiologicky významné druhy, péče o vybrané domácí živočichy, chov domestikovaných živočichů, živočišná společenstva projevy chování živočichů Předepsané očekávané výstupy: BIOLOGIE ČLOVĚKA určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy

4 orientuje se v základních vývojových stupních fylogeneze člověka objasní vznik a vývin nového jedince od početí až do stáří rozlišuje příčiny, případně příznaky běžných nemocí a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby, objasní význam zdravého způsobu života aplikuje první pomoc při poranění a jiném poškození těla Předepsané učivo: fylogeneze a ontogeneze člověka rozmnožování člověka anatomie a fyziologie stavba a funkce jednotlivých částí lidského těla, orgány, orgánové soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací a rozmnožovací, řídící), vyšší nervová činnost, hygiena duševní činnosti nemoci, úrazy a prevence příčiny, příznaky, praktické zásady a postupy při léčení běžných nemocí; závažná poranění a život ohrožující stavy, epidemie životní styl pozitivní a negativní dopad prostředí a životního stylu na zdraví člověka Předepsané očekávané výstupy: NEŽIVÁ PŘÍRODA objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání života rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody porovná význam půdotvorných činitelů pro vznik půdy, rozlišuje hlavní půdní typy a půdní druhy v naší přírodě rozlišuje jednotlivá geologická období podle charakteristických znaků uvede význam vlivu podnebí a počasí na rozvoj různých ekosystémů a charakterizuje mimořádné události způsobené výkyvy počasí a dalšími přírodními jevy, jejich doprovodné jevy a možné dopady i ochranu před nimi Předepsané učivo: Země vznik a stavba Země nerosty a horniny vznik, vlastnosti, kvalitativní třídění, praktický význam a využití zástupců, určování jejich vzorků; principy krystalografie vnější a vnitřní geologické procesy příčiny a důsledky půdy složení, vlastnosti a význam půdy pro výživu rostlin, její hospodářský význam pro společnost, nebezpečí a příklady její devastace, možnosti a příklady rekultivace vývoj zemské kůry a organismů na Zemi geologické změny, vznik života, výskyt typických organismů a jejich přizpůsobování prostředí geologický vývoj a stavba území ČR Český masiv, Karpaty podnebí a počasí ve vztahu k životu význam vody a teploty prostředí pro život, ochrana a využití přírodních zdrojů, význam jednotlivých vrstev ovzduší pro život, vlivy znečištěného ovzduší a klimatických změn na živé organismy a na člověka

5 mimořádné události způsobené přírodními vlivy příčiny vzniku mimořádných událostí, přírodní světové katastrofy, nejčastější mimořádné přírodní události v ČR (povodně, větrné bouře, sněhové kalamity, laviny, náledí) a ochrana před nimi Předepsané očekávané výstupy: ZÁKLADY EKOLOGIE rozlišuje a uvede příklady systémů organismů populace, společenstva, ekosystémy a objasní na základě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodnotí jejich význam uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému Předepsané učivo: organismy a prostředí vzájemné vztahy mezi organismy, mezi organismy a prostředím; populace, společenstva, přirozené a umělé ekosystémy, potravní řetězce, rovnováha v ekosystému ochrana přírody a životního prostředí globální problémy a jejich řešení, chráněná území Předepsané očekávané výstupy: PRAKTICKÉ POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN aplikuje praktické metody poznávání přírody dodržuje základní pravidla bezpečnosti práce a chování při poznávání živé a neživé přírody Předepsané učivo: praktické metody poznávání přírody pozorování lupou a mikroskopem (případně dalekohledem), zjednodušené určovací klíče a atlasy, založení herbáře a sbírek, ukázky odchytu některých živočichů, jednoduché rozčleňování rostlin a živočichů významní biologové a jejich objevy Školní výstup: Žák... definuje biologii jako vědu o živé přírodě nastíní praktický význam poznání živé přírody pro pravěkého člověka (znalost chování zvířat potřebná k jejich ulovení, znalost poživatelných a léčivých rostlin, znalost lidského těla k léčbě a prvním chirurgickým zákrokům) starověké učence chápe jako všestranné myslitele, nikoli specializované badatele uvede jako příklady starořeckých učenců Hippokrata a Aristotela vysvětlí obsah novodobé Hippokratovy přísahy má povědomost o tom, že učení Aristotelovo ovlivnilo vnímání světa ve středověké Evropě vysvětlí princip Aristotelovy teorie naivní abiogeneze uvede francouzského mikrobiologa Louise Pasteura jako vyvratitele teorie naivní abiogeneze v 19. století Učivo tematický celek Dějiny biologie

6 charakterizuje stav přírodovědného poznání ve středověké Evropě popíše vliv církve na přírodovědná bádání ve středověku uvede příklady perzekucí, jimž byli vystavováni středověcí přírodovědci ze strany církve a vysvětlí důvody, proč tomu tak bylo klade centrum středověké vzdělanosti v oblasti přírodovědného bádání (matematika, geografie, astronomie, lékařství) do oblasti Arabské říše uvede jako příklad proslulých středověkých učenců známého lékaře v Arabské říši Avicennu popíše společenské a hospodářské změny na počátku novověku a jejich vliv na charakter přírodovědného bádání klade do období 16. a 17. století počátky moderních přírodovědných disciplín dává do souvislosti nastupující humanismus se zájmem o poznání lidského těla uvede jako průkopníka moderní anatomie Vláma Andrea Vesalia (16. století) uvede Angličana Wiliama Harveyho jako průkopníka fyziologie (17. století, výzkum krevního oběhu) klade do období kolem roku 1590 konstrukci prvního mikroskopu otcem a synem Janssenovými, brusiči z Holandska klade do období 17. století působení průkopníků mikroskopování Angličana Roberta Hooka (pozorování prvních buněk) a Holanďana Antony van Leeuwenhoeka (objev bakterií roku 1674 a prvoků roku 1683) zhodnotí význam binomické nomenklatury (podvojného názvosloví) a taxonomického systému zavedených švédským přírodovědcem Carlem Linné vysvětlí princip binomické nomenklatury (tj. užívání jména rodového a druhového) jako základní předpoklad pro zařazení druhu do biologického systému chápe jeho příbuzenské vztahy k ostatním organismům označí období 18. a 19. století jako dobu překotného vývoje přírodovědného poznání a postupující specializace jednotlivých disciplín chápe Angličana Edwarda Jennera jako průkopníka moderního očkování (rok 1796, vakcinace virem kravských neštovic zabránila nákaze pravými neštovicemi) uvede Jana Evangelistu Purkyně jako cytologa a fyziologa světového formátu uvede Charlese Roberta Darwina jako autora evoluční teorie zvané darwinismus vysvětlí podstatu darwinismu vysvětlí podstatu principu přírodního (též přirozeného) výběru jmenuje Darwinovo klíčové dílo O původu druhů (rok 1859), ve kterém nastínil principy evoluce

7 uvede jako průkopníka genetiky Gregora Johanna Mendela uvede zajímavosti z Mendelova životopisu (např. narozen v Hynčicích ve Slezsku, opat augustiniánského kláštera v Brně) přiřadí Gregoru Johannovi Mendelovi autorství Mendelových zákonů (základních pravidel dědičnosti) má povědomí o faktu, že Mendelovo dílo v době svého vzniku nevzbudilo pozornost a zapadlo uvede francouzského přírodovědce Louise Pasteura jako významného mikrobiologa a průkopníka očkování proti vzteklině (rok 1885) jmenuje německého mikrobiologa Roberta Kocha jako objevitele původce tuberkulózy (rok 1882, tzv. Kochův bacil) zhodnotí význam rozvoje mikrobiologie pro potíráním infekčních onemocnění jmenuje Karla Landsteinera jako objevitele krevního systému ABO (rok 1901) a Rh faktoru (rok 1940) jmenuje Ivana Petroviče Pavlova jako významného ruského fyziologa a popíše jeho pokusy se psy (podmíněné reflexy) uvede Alexandra Ivanoviče Oparina jako autora teorie evoluční abiogeneze vysvětlí na přiměřené úrovni podstatu teorie evoluční abiogeneze jmenuje Alexandra Fleminga jako objevitele penicilinu zhodnotí význam antibiotik pro léčbu bakteriálních onemocnění uvede Konráda Lorenze jako jednoho ze zakladatelů etologie jmenuje Jamese Watsona, Francise Cricka jako objevitele struktury DNA (rok 1953) popíše strukturu DNA jako dvoušroubovici jmenuje naše významné přírodovědci a uvede obory jejich činnosti: Tadeáš Hájek z Hájku lékař Rudolfa II., astronom, překlad Mattioliho Herbáře; Jan Jesenský první veřejná pitva na našem území roku 1600; Filip Maxmilián Opiz botanik 19. století, čáslavský rodák; Jan Evangelista Purkyně ( ) cytolog, fyziolog, položil základy buněčné teorie, založil časopis Živa; Gregor Johann Mendel ( ) průkopník genetiky, zformuloval tzv. Mendelovy zákony, opat augustiniánského řádu v Brně; Joachim Barrande francouzský inženýr a paleontolog, proslavil prvohorní oblast našeho území zvanou Barrandien; Jan Janský psychiatr, objev krevních skupin systému ABO (rok 1907), propagátor dárcovství krve; Aleš Hrdlička antropolog českého původu působící v USA, doložil asijský původ amerických indiánů, teorie jednotného původu člověka; Antonín Holý virolog světového významu, preparáty k léčbě hepatitidy a AIDS jmenuje následující biologické či hraniční disciplíny a přiřadí k nim objekt jejich výzkumu: botanika rostliny, zoologie živočichové, mykologie houby, antropologie člověk, mikrobiologie mikroorganismy, virologie Biologické vědy

8 viry, dendrologie dřeviny, entomologie hmyz, ichtyologie ryby, herpetologie obojživelníci a plazi, ornitologie ptáci, parazitologie cizopasníci, taxonomie (= systematika) třídění organismů, molekulární biologie molekulární úroveň organismů, obecná biologie obecné zákonitosti fungování organismů, cytologie buňka, anatomie stavba organismů, fyziologie fungování organismu, genetika (dědičnost a proměnlivost, ekologie vztah organismu a prostředí, etologie chování živočichů, paleontologie vyhynulé organismy, evoluční biologie vznik a vývoj organismů, biochemie chemická stránka životních dějů, lékařství (= medicína) zdraví a léčba si je vědom postupné specializace vědních disciplín zhodnotí význam biologie pro ostatní vědní disciplíny a její význam pro praktický život jmenuje základní metody vědecké práce v biologii pozorování, pokus a práci s literaturou popíše rozdíl mezi pozorováním a pokusem uvede technická zařízení používaná k pozorování lupu, světelný mikroskop, stereoskopický mikroskop, elektronový mikroskop porovná zvětšení světelného a elektronového mikroskopu rozlišuje pozorování preparátů v procházejícím a dopadajícím světle popíše princip funkce světelného mikroskopu popíše stavbu světelného mikroskopu (okulár, objektiv, revolverová hlavice, tubus, stojan, pracovní stolek, zaostřovací šroub, zdroj osvětlení) používá bezpečně mikroskop k laboratorní práci uvede způsob výpočtu zvětšení světelného mikroskopu popíše rozdíl mezi monokulárním a binokulárním mikroskopem popíše rozdíl mezi trvalým a dočasným mikroskopickým preparátem zhotovuje dočasné mikroskopické preparáty dodržuje pravidla bezpečnosti práce při zhotovování preparátů rozlišuje podložní a krycí sklíčko uvede mikrotom jako nástroj k pořizování tenkých mikroskopických řezů zhotovuje jako doklad své práce zápis, případně obrazovou dokumentaci rozlišuje rozdíl mezi termíny hypotéza (nepotvrzená domněnka) a teorie (je již podložena vědecky získanými důkazy) jmenuje vlastnosti modelových pokusných organismů (např. nenáročnost chovu či pěstování, rychlá reprodukce, větší množství potomstva, dostupnost) Metody práce v biologii

9 uvede důvody, proč se člověk nehodí jako modelový pokusný organismus (zejména etické důvody, ale i pomalá reprodukce, málo potomků, pozdní dospívání) jmenuje různé druhy pokusných modelových organismů (např. bakterie Escherichia coli, octomilka, myš domácí) jmenuje obecné vlastnosti živých organismů hierarchické uspořádání organismu, metabolismus, dráždivost, rozmnožování a dědičnost, podléhání evolučním změnám podá informaci o hierarchickém uspořádání organismu (atomy molekuly buněčné organely buňka pletiva a tkáně orgány orgánové soustavy organismus populace nebo individua vyššího řádu uvede příklady individuí vyššího řádu (včely, mravenci, termiti aj.) objasní životní strategii individuí vyššího řádu charakterizuje metabolismus jako přeměnu látek a tok energie nahlíží na organismy jako na neizolované systémy vyměňující si s okolím látky, energii a informace uvede jako příklad metabolických procesů fotosyntézu a buněčné dýchání charakterizuje dráždivost (vnímavost) jako schopnost organismu reagovat na podněty rozlišuje pohlavní a nepohlavní rozmnožování popíše rozdíly mezi pohlavním a nepohlavním rozmnožováním chápe organismy jako v čase proměnlivé uvede Carla Linného jako zakladatele moderní taxonomie a podvojného názvosloví (binomické nomenklatury) uvede stupeň vzájemné příbuznosti organismů jako hlavní kritérium jejich zařazení do systému nahlíží na vzhled organismů jako na zavádějící kritérium pro jejich zařazení do systému vysvětlí termín konvergence jako sbíhavost znaků různých taxonů uvede příklady konvergence (např. žralok, tuňák, ryboještěr, delfín) vysvětlí termín divergence jako rozbíhavost znaků u jednoho taxonu uvede příklady divergence (např. australští vačnatci, tzv. Darwinovy pěnkavy na Galapágách) vysvětlí definici druhu jakožto jednotky zahrnující organismy, které mají společný původ, plodně se mezi sebou kříží, jsou přizpůsobeny určitým podmínkám prostředí a jsou v dané etapě evolučního vývoje charakterizovány společnými morfologicko-fyziologickými znaky, jimiž se odlišují od ostatních organismů jmenuje v příslušné posloupnosti jednotlivé systematické úrovně používané v systému rostlin (říše, oddělení, třída, řád, čeleď, rod, druh) jmenuje v příslušné posloupnosti jednotlivé systematické úrovně používané v systému živočichů (říše, kmen, Obecné vlastnosti živých organismů Binomická nomenklatura a taxonomie

10 třída, řád, čeleď, rod, druh) jmenuje systematické jednotky nižší než druh (poddruh, rasa) zařadí do systému rostlin modelový druh rostliny dle vlastního výběru zařadí do systému živočichů modelový druh živočicha dle vlastního výběru rozklíčuje vědecké názvy jednotlivých druhů na jméno rodové, jméno druhové, jméno autora a rok pojmenování (zařazení do systému) má povědomost o tom, že v názvech druhů pojmenovaných nejznámějšími autory se pro uvedení jména autora často užívá specifická zkratka (např. Linné L.) uvede latinu jako oficiální jazyk pro pojmenovávání jednotlivých taxonů má povědomí o tom, že princip binomické nomenklatury je aplikován i v českém názvosloví si je vědom toho, že česká pojmenování organismů jsou svébytná a nevznikají jako doslovný překlad z latinského pojmenování má povědomí o tom, že princip binomické nomenklatury není v některých jazycích respektován (např. v němčině, angličtině) zařadí viry do systému živé přírody charakterizuje viry jako nebuněčné organismy životně závislé na buňce popíše stavbu viru (virionu jednotlivá virová částice), objasní pojmy nukleová kyselina (DNA, RNA) a kapsid (bílkovinný obal) popíše způsoby virové infekce u různých typů virů (bakteriofág proniká pouze DNA, virus chřipky proniká celý) nastíní princip rozmnožování viru uvede dělení virů podle hostitelské buňky (bakteriální - bakteriofágy, živočišné, rostlinné a hub) popíše a načrtne stavbu bakteriofága (kapsid s DNA, bičík se stažitelnou a nestažitelnou bílkovinou, příchytná bičíková vlákna) a virionu chřipky (RNA, kapsid, vnější obal s hroty) uvede příklady virů napadajících člověka a nemoci jimi způsobené - opar, neštovice, dětská obrna, chřipka, rýma, zarděnky, spalničky, hepatitida, AIDS, příušnice, klíšťová encefalitida, vzteklina, mononukleóza popíše chřipkové onemocnění (horečka, bolesti hlavy, kloubů, nevolnost) a problematiku očkování proti chřipce vysvětlí cesty vniknutí viru do organismu sliznicí dýchacích cest, úst, tenkého střeva, močového a pohlavního ústrojí, kůží) a jeho vyloučení (hlenem, slinami, kapénkami, močí, stolicí, kůží) nastíní princip vakcinace proti virovým a bakteriálním nemocem Viry

11 objasní možnosti ochrany zdraví člověka před virovou infekcí zdravý životní styl, posilování imunity, hygiena rozdělí buňky na prokaryotické a eukaryotické jmenuje prokaryotní organismy (bakterie, sinice) jmenuje eukaryotní organismy (rostliny, živočichové, houby) popíše stavbu prokaryotické (= prokaryotní) buňky (buněčná stěna, cytoplasmatická membrána, chromozom, ribozomy, cytoplasma, bičík, brvy) uvede význam buněčné stěny charakterizuje chromozom prokaryotní buňky jako kroužek dvoušroubovice DNA uvede ribozomy jako buněčné komponenty, v nichž probíhá tvorba bílkovin popíše rozdíly mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou vysvětlí vznik eukaryotických buněk podle endosymbiotické teorie popíše stavbu eukaryotické buňky (buněčná stěna, cytoplasmatická membrána, jádro, plastidy, mitochondrie, ribozomy, endoplasmatické retikulum, Golgiho aparát, vakuoly, cytoskelet) popíše rozdíly mezi živočišnou a rostlinnou buňkou (např. u živočišné buňky menší velikost, absence buněčné stěny, absence chloroplastů, drobnější či chybějící vakuoly, při dělení tvorba buněčné přehrádky od obvodu dovnitř) nastíní látkové složení buněk (v průměru ca 70% voda, 30% sušina látky anorganické a organické)... si je vědom rozdílného množství vody v jednotlivých typech buněk (např. buňky suchých plodů x buňky listů stínomilných rostlin) popíše význam buněčné stěny pro rostlinnou buňku porovná propustnost buněčné stěny a cytoplasmatické membrány chápe buněčné jádro jako úložiště dědičné informace v podobě chromozomů označí mitochondrie za místo průběhu buněčného dýchání stručně nastíní průběh buněčného dýchání, včetně jeho chemické reakce zhodnotí význam buněčného dýchání porovná výskyt mitochondrií a chloroplastů v buňkách různých typů organismů označí chloroplasty za místo průběhu fotosyntézy nastíní stručně průběh fotosyntézy, včetně její chemické reakce zhodnotí význam fotosyntézy lokalizuje do chloroplastu barvivo chlorofyl a určí jeho význam Buňka Prokaryotická buňka Eukaryotická buňka

12 nahlíží na ribozomy jako na organely nezbytné pro tvorbu bílkovin charakterizuje endoplasmatické retikulum jako chemickou továrnu buňky (např. tvorba bílkovin) charakterizuje Golgiho aparát jako chemickou továrnu sloužící k úpravám bílkovin charakterizuje vakuolu jako nádrž ohraničenou membránou porovná množství a velikost vakuol v mladé a starší buňce popíše význam vakuol jako nádržek obsahujících vodu, odpadní látky či krystaly uvede polotekutý charakter cytoplasmy vysvětlí termín: buněčný cyklus popíše rozdíl tvorby buněčné přehrádky u buněk rostlinných (tvorba cytoplasmatické membrány a fragmoplastu z nitra buňky k okrajům) a živočišných (syntéza cytoplasmatické membrány od okrajů směrem do středu) vysvětlí termíny: buňka mateřská, buňky dceřinné popíše stručně princip dělení buňky definuje bakterie jako jednobuněčné organismy s prokaryotickou buňkou vysvětlí pojmy bakteriologie, heterotrofní výživa a autotrofní výživa popíše, nakreslí a charakterizuje jednotlivé části bakteriální buňky pouzdro, buněčná stěna, cytoplazmatická membrána, plazmidy, chromozom (jeden do kruhu stočený chromozom), ribozómy, bičíky uvede řádově velikost bakterií (v µm, viditelné světelným mikroskopem) uvede základní způsob rozmnožování bakterií příčné dělení uvede místa výskytu bakterií v přírodě (vzduch, voda, půda) a u člověka (ústa, nosohltan, průdušky, střevo) provede rozdělení bakteriálních buněk podle tvaru na: kulovité - koky (kulovité), diplokoky (dvě koky u sebe), streptokoky (koky do řetízku), stafylokoky (koky do hroznu) a tyčinkovité - bacily objasní pojem patogenní bakterie (vyvolávající nemoci) a uvede příklady bakteriálních onemocnění: angína se streptokokovým původcem, tuberkulóza, tetanus, kašel, tyfus, záněty či zápaly, salmonelóza, cholera, záškrt, úplavice, příjice, kapavka, botulismus, mor, černý kašel zhodnotí význam bakterií mléčného kvašení při výrobě sýrů či jogurtů tzv. živé BIOjogurty zdůrazní význam bakterií jako rozkladačů odumřelých těl organismů popíše význam hlízkových bakterií jakožto vazačů vzdušného dusíku definuje sinice jako prokaryotické autotrofní organismy načrtne a popíše stavbu buňky sinic (chromozómem, ribozómy, váčky s chlorofylem, cytoplazmatická membrána, buněčná stěna, slizový obal) Bakterie Sinice

13 uvede místa výskytu sinic: voda, vlhká půda, skály, kůra stromů, v teplých pramenech, na sněhu a ledu rozdělí sinice a uvede jejich zástupce: sinivka, drkalka objasní vznik a význam vodního květu uvede možná nebezpečí plynoucí z přítomnosti vodního květu při letním koupání (alergie až ekzémy) popíše výskyt sinic a jejich význam (symbióza s houbou u lišejníků, výroba léků, součást planktonu, fixace dusíku) nastíní význam sinic při vzniku života (produkce kyslíku ozonosféra), patří mezi nejstarší organismy (stáří přes 3 mld. let) a mezi pionýrské organismy (rychle osídlují nová stanoviště) definuje řasy jako nižší rostliny se stélkou charakterizuje řasy jako fotosyntetizující oganismy se schopností vytvářet organické látky a uvolňovat kyslík zdůrazní přítomnost různých typů chlorofylů a dalších druhů barviv, jejichž kombinací vzniká výsledné zbarvení řas definuje stélku jako tělo řas nerozlišené na kořen, stonek, list a postrádající cévní svazky rozliší tři skupiny řas podle přítomných barviv a to červenou, hnědou a zelenou uvede existenci jednobuněčných i mnohobuněčných stélek řas uvede jako příklad jednobuněčných stélek kulovitou stélku uvede typy mnohobuněčných stélek: lupenitou a vláknitou popíše červené řasy (= ruduchy) jako řasy s chlorofylem a červeným barvivem uvede moře jako převážné místo výskytu červených řas uvede synonymum ruduchy užívané pro červené řasy definuje hnědé řasy jako nižší rostliny s chlorofylem a hnědým barvivem popíše výslednou barvu hnědých řas jako žlutohnědou až hnědou rozdělí hnědé řasy na rozsivky a chaluhy popíše rozsivky jako jednobuněčné hnědé řasy tvořené schránkou připomínající dno a víčko krabičky, mezi nimiž je štěrbina uvede přítomnost oxidu křemičitého ve schránkách rozsivek zmíní se o výskytu rozsivek ve sladkých vodách či mořích vysvětlí pojem křemelina (hornina vzniklá ukládáním schránek odumřelých rozsivek na dnech moří) uvede možnosti využití křemeliny jako izolačního materiálu, k výrobě filtračních náplní či dynamitu jmenuje zástupce rozsivek: člunovka, bokovka definuje chaluhy jako makroskopické, mnohobuněčné hnědé řasy s lupenitou stélkou, žijící pouze v mořích Řasy nižší rostliny Červené řasy Hnědé řasy Rozsivky Chaluhy

14 zdůrazní výskyt jódu ve stélkách chaluh a jeho následné použití v lékařství uvede všestranné použití chaluh (topivo, hnojivo, k výrobě jódu či sody) jmenuje zástupce chaluh: chaluha bublinatá a hroznovice jmenuje bobulák ze skupiny chaluh jako nejdelší řasu s délkou až 200m tvořící celé podmořské lesy definuje zelené řasy jako sladkovodní i mořské nižší rostliny s chlorofylem, tvořené jednobuněčnými či mnohobuněčnými stélkami chápe zelené řasy jako nejpočetnější skupinu řas vysvětlí pojem vegetační zbarvení vody jako přemnožení zejména zelených řas zařadí do jednobuněčných zelených řas bičíkaté krásnoočko popíše a nakreslí stavbu těla krásnoočka s jádrem, bičíkem, chloroplasty a světločivnou skvrnou (stigma) zařadí mezi další jednobuněčné zástupce dvoubičíkatou pláštěnku; zrněnku vyskytující se na kůře stromů; na proteiny a vitamíny B, C a A bohatou zelenivku a koloniální váleč popíše váleč jako kulovitou kolonii složenou z bičíkatých buněk, jejichž bičíky vyčnívají z povrchu rosolovité koule zařadí mezi mnohobuněčné sladkovodní zelené řasy žabí vlas, šroubatku a parožnatku vysvětlí název šroubatky podle šroubovitě stočeného chloroplastu definuje parožnatky jako zelené řasy se složitou pletivnou stélkou zmíní se o výskytu parožnatek v čistých sladkých vodách, např. na dně tůní přirovná vzhled parožnatek k přesličkám zařadí mezi mnohobuněčné mořské řasy porost locikový využívaný ke konzumaci jako salát definuje houby jako heterotrofní organismy neschopné fotosyntézy uvede fakt, že houby vytváří jednobuněčné i mnohobuněčné stélky označí mykologii jako vědu o houbách uvede vlhké a teplé prostředí jako optimální pro výskyt hub zmíní se o možném hniložijném (saprofytickém) či parazitickém způsobu života hub, dále o možné symbióze (např. v lišejnících) či mykorhize definuje mykorhizu jako soužití hub a kořenů vyšších rostlin (např. kozák březový - bříza) vysvětlí význam hub jako rozkladačů organických látek, producentů antibiotik, enzymů či vitamínů zmíní se o významu hub jako součásti jídelníčku uvede negativní význam hub (jedovatost = toxicita, původci onemocnění rostlin i živočichů, škůdci na potravinách, textiliích a dřevě) Zelené řasy Houby

15 uvede dvě hlavní skupiny hub: vřeckovýtrusé houby a stopkovýtrusé houby označí vřeckovýtrusé houby jako nejpočetnější skupinu hub vysvětlí původ názvu od výtrusnice vřecka zdůrazní výskyt vřecka na povrchu či uvnitř plodnic zmíní velkou mnohotvárnost vřeckovýtrusých hub od mikroskopických rozměrů až po makroskopické, od jednobuněčných po druhy s hyfami a případně plodnicemi zařadí mezi zástupce vřeckovýtrusých hub jednobuněčné kvasinky popíše kvasinky jako jednobuněčné houby tvořící řetízkovité kolonie (pseudomycelia) odvodí název kvasinek od procesu kvašení zdůrazní význam kvasinek při alkoholovém kvašení, kdy dochází za nepřístupu kyslíku k přeměně (rozkladu) cukru na oxid uhličitý a alkohol jmenuje jako zástupce kvasinek kvasinku pivní a její varietu kvasinku vinnou vysvětlí princip vzniku vína pomocí kvasinky vinné, která přezimuje v půdě, nalézá na bobule vinné révy a při lisování se dostává do moštu, kde probíhá alkoholové kvašení objasní význam kvasinky pivní při zkvašování sladu a výrobě piva definuje droždí jako slisované kvasinky pivní s moukou popíše význam droždí při kynutí těsta zmíní použití kvasinek do krmných směsí hospodářsky chovaných zvířat uvede význam kvasinek jako zdroje vitamínu B a bílkovin uvede kvasinky určitých druhů jako původce mykózy na nohou či v poševní oblasti uvede paličkovici nachovou jako dalšího zástupce hub vřeckovýtrusých popíše výskyt paličkovice podhoubí žije v semeníku žita (či jiných trav), který se postupně mění v námel definuje námel jako tmavý rohovitý útvar vypadávající z klasu na zem, po přezimování z něho vyrůstají červenooranžové paličky s výtrusy zdůrazní jedovatost námelu a zároveň jeho využití k výrobě léčiv zařadí do hub vřeckovýtrusých štětičkovec (rod Penicillium) zmíní štětičkovec jako producenta antibiotik ničících bakterie uvede jiné druhy štětičkovce působící při zrání sýrů jako je hermelín či niva uvede kropidlák jako vřeckovýtrusou houbu, která se vyskytuje často v kompotech a produkuje nebezpečné jedy zmíní nebezpečí krmení hospodářských zvířat plesnivými potravinami, z nichž se jedy mohou dostat až do Houby vřeckovýtrusé Kvasinky Paličkovice nachová Štětičkovec (Penicillium) Kropidlák

16 lidského organismu zařadí mezi další zástupce hub vřeckovýtrusých padlí jabloňové, hlízenku ovocnou, šedou plíseň jahod, kadeřavost broskvoní, strupovitost jablek a hrušek popíše moučné povlaky na listech, stoncích a plodech jako důsledek napadení padlím definuje moniliózu jako onemocnění způsobené hlízenkou ovocnou, která tvoří viditelné kupky výtrusnic v kružnicích na plodech (např. jablkách) zařadí do vřeckovýtrusých hub druhy s plodnicemi (jedlý smrž a lanýž či jedovatý ucháč) uvede u lanýže tvorbu podzemních hlízovitých plodnic (ve Francii vyhledávány prasaty a používány do jídel jako jemné koření) definuje stopkovýtrusé houby jako převážně hniložijné (saprofytické) houby vytvářející plodnice popíše stavbu těla (stélky) houby z houbových vláken (hyf), která tvoří v zemi podhoubí (mycelium) a na povrchu plodnici popíše stavbu plodnice z klobouku a třeně uvede přítomnost výtrusorodého rouška na spodní části klobouku na lupenech (muchomůrka červená), hrotech (liška) či uvnitř rourek (hřib smrkový) vysvětlí význam výtrusorodého rouška v tvorbě výtrusů uvede u některých plodnic v mládí obalení plachetkou, která se růstem trhá a zanechává zbytky na klobouku jako bradavky a na bázi třeně jako pochvu uvede časté pokrytí rourek a lupenů v mládí závojem spojující okraj klobouku a třeň vysvětlí vznik prstence na plodnici při jejím růstu ze závoje zařadí mezi nižší stopkovýtrusé houby rzi a sněti definuje rzi jako parazity rostlin netvořící plodnice a napadající hostitelské rostliny (často obilniny) a následně vytvářející výtrusy (žluté či rezavé) uvede rez travní jako zástupce, popřípadě rez travní obilnou způsobující škody na obilovinách popíše sněti jako parazity přeměňující semeníky rostlin útvary plné sazovitých výtrusů zařadí mezi sněti prašnou sněť pšeničnou a kukuřičnou uvede nutnost spálení celých rostlin, aby nedošlo k šíření infekce zařadí mezi vyšší stopkovýtrusé houby několik čeledí vyjmenuje zástupce z čeledi žampionovitých: žampion (pečárka) polní, bedla vysoká, hlíva ústřičná zmíní léčebné účinky hlívy ústřičné (proti alergiím a k posílení imunitního systému) vyjmenuje zástupce z čeledi čirůvkovité: čirůvka májovka, špička obecná, václavka obecná, penízovka Další zástupci vřeckovýtrusých hub Vřeckovýtrusé houby s plodnicemi Houby stopkovýtrusé Stavba těla Nižší stopkovýtrusé houby Vyšší stopkovýtrusé houby

17 sametonohá a jedovatá závojenka olovová zmíní se o dřevokaznosti špičky a václavky, která je po převaření dobrou jedlou houbou zařadí mezi muchomůrkovité houby muchomůrku růžovku (masák), muchomůrku červenou, zelenou a tygrovanou si je vědom značné jedovatosti muchomůrky zelené a tygrované (a většiny dalších muchomůrek) uvede typické znaky čeledi holubinkovité: absence prstence a kalicha, nápadně zbarvený klobouk jmenuje zástupce holubinka trávozelená, namodralá, ryzec pravý a syrovinka (jedlé), jedovatý ryzec kravský zdůrazní u všech ryzců ronění bílého mléka po naříznutí uvede u všech hřibovitých hub přítomnost rourek zařadí do hřibovitých druhy jako hřib dubový, smrkový, dále nejedlé druhy jako hřib žlučový a satan zařadí do hřibovitých nejčastěji sbírané druhy jako suchohřib hnědý, suchohřib žlutomasý, křemenáč osikový, kozák březový, klouzek modřínový popíše chorošovité jako rozkladače dřeva (celulózy) uvede jako místo jejich výskytu trouchnivějící pařezy, větve či kmeny uvede zástupce chorošovitých: choroš šupinatý, dřevomorka domácí zdůrazní nebezpečí dřevomorky v úplném rozkladu dřevěných podlah, stropů či krovů (dnes jejich preventivní ochrana mořením) uvede další zástupce stopkovýtrusých hub: pýchavku obecnou, lišku obecnou, hadovku smrdutou při sběru hub dodržuje pravidla ochrany přírody uvede častou jedovatost stopkovýtrusých hub sbírá a konzumuje pouze známé jedlé houby rozdělí otravu na primární a sekundární uvede příklady primárně jedovatých hub a možnost jejich záměny s druhy jedlými např. muchomůrka zelená se plete s pečárkou ovčí, k otravě dochází až po 8-20 hodinách, kdy je narušena činnost jater a sleziny zmíní se o první pomoci při otravě houbou, kdy je nutné vyvolat zvracení, podávat aktivní uhlí a více tekutin (ne mléko) popíše sekundární otravu ze starých, zapařených či nedobře tepelně zpracovaných hub zmíní se o hromadění těžkých kovů jako olovo, rtuť a kadmium v plodnicích hub definuje lišejníky jako podvojné organismy složené z houby (nejčastěji vřeckovýtrusé) a řasy nebo z houby a sinice popíše vztah mezi řasou (sinicí) a houbou jako vztah symbiózy Lišejníky Symbióza

18 zdůrazní funkci houby, která poutá lišejník k podkladu a dodává mu vodu a minerální látky uvede funkci řasy (sinice) spočívající v poskytování organických látek vzniklých fotosyntézou popíše stavbu lišejníku na obrázku spodní a svrchní kůra, řasová (sinicová) vrstva, houbová vrstva, svazky příchytných houbových vláken rozliší tři hlavní typy lišejníkové stélky: korovitou, lupenitou a keříčkovitou popíše korovitou stélku jako přirostlou pevně k podkladu zdí či skal jmenuje zástupce lišejníků s korovitou stélkou: mapovník (lišejník) zeměpisný popíše lupenitou stélku jako přirostlou velkou plochou k podkladu s volnými, laločnatými okraji uvede zástupce lišejníků s lupenitou stélkou: terčovku bublinatou a terčník (terčovník) zední popíše keříčkovitou stélku jako pevně přirostlou k podkladu v jednom místě jmenuje zástupce lišejníků s keříčkovitou stélkou: dutohlávka sobí a pukléřka islandská uvede provazovky jako zástupce lišejníků s vláknitou stélkou (např. provazovka rozkvetlá) popíše rozmnožování lišejníků rozpadem stélky a pomocí zvláštních útvarů tvořených shluky řas obalených houbovými vlákny popíše výskyt lišejníků na skalách (rozrušují povrch vylučovanými látkami), zdech, borce stromů, povrchu půdy, na extrémních stanovištích pouští, velehor a polárních oblastí vysvětlí označení lišejníků jako pionýrských organismů, které osídlují nová stanoviště jako první zhodnotí rychlost růstu lišejníků (asi 1 cm za rok) objasní význam lišejníků jako bioindikátorů čistoty ovzduší definuje pojem lišejníková poušť jako místo bez výskytu lišejníků zdůrazní význam lišejníků jako hlavní složky jídelníčku sobů, jejich význam při tvorbě humusu a využití ve farmaceutickém průmyslu objasní pojem výtrusná rostlina (vyšší rostlina množící se výtrusy) a začlení do této skupiny rhyniofyty, mechorosty a kapraďorosty zmíní se o rhyniofytech jako o prvohorních (silurských) rostlinách, které se jako první přizpůsobily životu na souši uvede místa výskytu mechorostů (vlhkobytné rostliny, v lesích, na kůře stromů, na skalách či holé zemi) rozdělí mechorosty na mechy a jatrovky načrtne a popíše stavbu těla mechů: kořínky, lodyžka, lístky, štět, tobolka s čepičkou (uvnitř výtrusy) popíše životní cyklus jednodomých mechů z tobolky vypadne výtrus (spora), ve vlhku z něho vyklíčí prvoklíček, z něho vyroste mechová rostlinka nesoucí na jedné straně samčí pohlavní orgány (pelatky) se Stavba lišejníku Typy stélek Rozmnožování lišejníků Výskyt a význam lišejníků Výtrusné rostliny Mechorosty

19 spermatozoidy a na druhé straně samičí pohlavní orgány (zárodečníky)s jednou velkou vaječnou buňkou, dojde k oplození za vzniku zygoty, z ní vyroste štět s tobolkou, ve které vznikají nové výtrusy, vypadnou a cyklus se opakuje uvede možnost vegetativního rozmnožování a to úlomky mechové rostlinky nebo rozpadem prvoklíčku (vznikají tak celé mechové koberce) vyjmenuje zástupce mechů a podájejich stručnou charakteristikou rašeliník (dolní část odumírá (vznik rašeliny)a nahoře narůstá, v lístcích jsou živé buňky s chloroplasty a mrtvé buňky (za sucha naplněné vzduchem a za vlhka vodou); měřík (kulaté lístky); bělomech sivý (bochánky v jehličnatých lesích); ploník obecný; travník Schreberův (v trávnících); prutník stříbřitý (mezi dlažbou); rokyt cypřišovitý (na borce stromů) popíše tělo jatrovek na příkladu porostnice mnohotvárné: dvoudomá lupenitá stélka jedna nese terče s pelatkami a druhá nese nosiče se zárodečníky (zespodu) poznává předložené zástupce mechorostů: rašeliník, měřík, bělomech sivý, ploník obecný, dvouhrotec chvostnatý, prutník stříbřitý, rokyt cypřišovitý, travník Schreberův, zkrutek vláhojevný, porostnici mnohotvárnou definuje kapraďorosty jako výtrusné rostliny mající kořen, stonek, list, cévní svazky, průduchy a množí se výtrusy rozdělí kapraďorosty na plavuně, přesličky a kapradiny jmenuje období prvohor (karbonu) jako dobu výskytu kapraďorostů uvede obecný výskyt kapraďorostů na vlhkých a stinných místech zdůrazní význam stromovitých karbonských kapradin pro vznik černého uhlí popíše stonek plavuní jako plný, nečlánkovaný a vidličnatě se větvící popíše listy plavuní jako drobné, čárkovité zdůrazní přítomnost výtrusnicového klasu s výtrusy uvede zástupce plavuní: plavuň vidlačka, plavuň pučivá, vraneček, tropické plavuně zdůrazní zákonnou ochranu všech našich plavuní definuje přesličky jako vytrvalé výtrusné rostliny s plazivým oddenkem popíše stonek přesliček jako podélně rýhovaný a přeslenitě se větvící s obsahem SiO2 charakterizuje listy přesliček jako drobné a šupinaté, vyrůstající z lodyžních uzlin a na bázi pochvovitě srostlé zdůrazní u některých přesliček přítomnost dvou lodyh (přeslička rolní) jarní (nezelené s výtrusnicovým klasem) a letní (zelená, fotosyntetizující) popíše výtrusnicový klas přesliček složený z šestibokých štítků, pod nimiž leží výtrusnice Kapraďorosty Plavuně Přesličky

20 popíše průběh životního cyklu z jarní lodyhy vypadne výtrus, vyklíčí v jednopohlavný prokel s pelatkami či zárodečníky, dojde k oplodnění mnohobičíkatými spermatozoidy, vzniká zygota, ze které vyroste letní lodyha, ta na zimu odumírá, zůstává pouze oddenek, z něhož na jaře dalšího roku vyrůstá jarní lodyha a vše se opakuje vyjmenuje zástupce přesliček: přeslička rolní (dvě lodyhy), přeslička lesní (jedna lodyha) popíše u přesličky rolní její léčivé, zejména močopudné účinky (urologický čaj) zdůrazní mírnou jedovatost odvarů z přesliček a jejich možné použití jako postřiku proti houbám a roztočům popíše stonek kapradin jako plný, nečlánkovaný, vyrůstající ze šupinovitého oddenku popíše listy kapradin jako velké, 2-3x zpeřené, v mládí spirálně svinuté zdůrazní přítomnost kupek výtrusnic chráněných blánou ostěrou na rubu listů popíše životní cyklus kapradin z výtrusu vyroste srdčitý prokel s kořínky, nese pelatky i zárodečníky (je oboupohlavný), dojde k oplodnění a ze zygoty vzniká nová rostlina, na ní uzrají výtrusy a vše se opakuje uvede několik zástupců kapraď samec, papratka samičí, osladič obecný, sleziník červený, sleziník severní, sleziník zelený, sleziník routička, hasivka orličí, žebrovice různolistá, pokojové ledviník, netík, křídelnice popíše typy ostěr: ledvinovité u kapradě samce, čárkovité u papratky samičí či kupky výtrusnic bez ostěr u osladiče charakterizuje hasivku orličí jako naši nejvyšší kapradinu s až dvoumetrovými listy zdůrazní význam stromovitých karbonských kapradin jako zdroje černého uhlí poznává předložené zástupce kapraďorostů: plavuň vidlačka, přeslička lesní, přeslička rolní, kapraď samec, papratka samičí, osladič obecný, hasivka orličí, sleziník routička zařadí semenné rostliny do systému vyšších rostlin rozdělí semenné rostliny na nahosemenné a krytosemenné porovná semenné rostliny s výtrusnými a zdůrazní jako jejich typický znak tvorbu semen (díky nim přečkávají nepříznivé podmínky) definuje nahosemenné rostliny jako rostliny s vajíčky volně uloženými na plodolistech (nejsou v pestíku), bez květních obalů, bez tvorby plodů rozdělí nahosemenné rostliny na cykasy, jinany, jehličnany popíše cykasy jako rostliny s velkými zpeřenými listy na vrcholu kmene uvede konec prvohor jako dobu vzniku cykasů (nahosemenných rostlin vůbec) a označí druhohory za období největšího rozmachu cykasů uvede místa současného výskytu cykasů (v tropech a subtropech, ve sklenících) definuje jinany jako dvoudomé stromy s dvoulaločnými opadavými listy s vidličnatou žilnatinou Kapradiny Semenné rostliny Nahosemenné rostliny Cykasy Jinany

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Biologie. Přehled učiva a školních výstupů. Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Biologie Přehled učiva a školních výstupů Předškolní a mimoškolní pedagogika Pedagogické lyceum Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 VY_52_INOVACE_Př.6.A.01 PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 Mgr. Zuzana Brunclíková Datum: Třída: Žák: Téma: Pozorování jednobuněčné řasy. Pomůcky: mikroskop, podložní a krycí sklíčko, pinzeta,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Biologické a ekologické vzdělávání

Biologické a ekologické vzdělávání Biologické a ekologické vzdělávání 1. ročník Učební obor: kuchař číšník, Kadeřník Vznik a vývoj života na Zemi Vznik života a vývoj organismů je součástí celkového vývoje Země. Země vznikla přibližně před

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata:

Biologie. V rámci předmětu Biologie jsou rozvíjena průřezová témata: Biologie Obsahové vymezení Vyučovací předmět Biologie vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. V rámci tohoto předmětu je realizována část vzdělávacích

Více

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.10 Biologie. 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.10 Biologie 6.10.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Předmět Biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP G a integruje

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie

Vzdělávací obor: Biologie. Předmět: Biologie Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a příroda Biologie Vzdělávací obor biologie je realizován v povinném předmětu biologie a ve volitelných předmětech seminář a cvičení z biologie, seminář z molekulární

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice

Základy ekologie. Mgr. Bronislav Křístek. Elektronická učebnice Základy ekologie Elektronická učebnice Mgr. Bronislav Křístek Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H Předmluva, úvod... 4 Základy biologie...

Více

Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I.

Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I. Učební texty k předmětům Obecná fytotechnika a Zemědělské systémy I. Autoři: doc. Ing. Miloslav Zitta, CSc. (editor) prof.ing. Vladimír Táborský, CSc., prof. Ing. Václav Kohout, DrSc. Tato skripta jsou

Více

Přírodou východního Krušnohoří. Přehled rostlin a živočichů. východního Krušnohoří více než 750 druhů

Přírodou východního Krušnohoří. Přehled rostlin a živočichů. východního Krušnohoří více než 750 druhů Přírodou východního Krušnohoří Přehled rostlin a živočichů východního Krušnohoří více než 750 druhů Přírodou východního Krušnohoří 1. svazek Přehled rostlin a živočichů Sandstein Verlag Dresden 3 Obsah

Více

Studijní program pro 9.ročník ISB

Studijní program pro 9.ročník ISB Výukové cíle obsažené v tomto dokumentu byly vytvořeny na základě osnov IGSCE, které jsou dostupné na www.cie.org.uk. Studijní program pro 9.ročník ISB Verze 1.1 1 Angličtina Čtení Základní dovednosti

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI

TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI Maturitní téma č. 2 TEORIE VZNIKU ŽIVOTA NA ZEMI KREACIONISMUS - dodnes uznávaný, nepřekonaný názor, který vychází z víry, že život stvořil bůh. Jaký bůh, záleží na druhu náboženství. VITALISMUS - vitalisté

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Studie Hnutí DUHA listopad 2008 Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.

Více

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Návaznost na ŠVP... 7 Vztah produktu

Více

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ OBSAH Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 VYZVANĚ REFERÁTY Jan Nedělník, Hana Moravcová: Současný pohled na problematiku mykotoxinů.. 20 Michal V. Marek: Cyklus uhlíku v

Více