distributing +i»» lnnn#iii» amde of these documents *ifa» to withhold, fheet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "distributing +i»» lnnn#iii» amde of these documents *ifa» to withhold, fheet"

Transkript

1 ATTENTION MICROFICHE USER, The originál document f rosí which this microfiche MI made m found to contain some imperfactions that reduce full comprehension or some of the text despite the good technical quality of the Microfiche itself. The failures nay be: or illegible pages/figures; - wrong t«i - poor overall printing quality, etc... We normally refuse to microfiche such a rinmmenf and request a replsoament document (or page) from the national INIS Centre concerned. However, our experience shows that many months pass before such documents are replaced. ftomsfimas the Centre is not able to supply a better copy or, in some cases, ths pages that wave supposed to be msing correspond to a wrong pagination only. We feel that it is better to proceed with distributing +i»» lnnn#iii» amde of these documents *ifa» to withhold, fheet till the imperfections are removed. If the removals are subsequently made then raplaiesminl microfiche can be Jesnad. In Hne with tins approach then, our specific practice for rft^wnrirfrfw^ such documents is as follows:. A microfiche of an imperfect dorumant will be marked with a special. symbol (black circle) on the left of the title. Tins symbol will appear on all maatsri and copies of the document (st Hebe and trailer flcfaea) even if the imperfection is on one flehe of the report only. 2. If the incorrectnesses are not too general the reason will be specified on a sheet such as tins, in the space below. 3. The microfiche will be considered as em iiseij, but sold at the normal price. Replacements, if they can be issued, will be available for purchase at the regular price. 4. A new document will be requested from the supplying Centra. S. If the Centre can supply the neneassry pages/ fiche will be made to permit production of any microfiche that may be required. The original rtomment from which this microfiche INIS I.A.I.A. P.O. BOK «A-4M, AUSTRIA

2 INIS-mf--569 AKTUALITY Z KLINICKEJ ONKOLÓGIE 8 Bratislava november.ľ Go

3 A K I II A I I V - / k I fj I i I. V N K II I O i; I [ t M V v ' l ' v - i t)«. t n v k i ii i r W i n n k o!': ".!* v H l ;i t i i ;» >l< II i M* I* I (IVIf pi! ít! l I- i\t- U f «ľ ' r - t i p r.ii u ti f K n v* *\i\ H vr» t " i r h v f *' /< ľ I.i'ff-it i'. Invn,

4 i.' ) t/ Л I I í У l Kl Hl С П J ONKOLŮGJt HLivný fhiiaktor: МиПг. Peter Персик, CSc. /nstupna hlavnriho redaktora: MUUr Andrej Šesták KHrtakčná rada: MUOr. Poter Серйвк, cbi:.. MODr. RNOr. Jozeř НаГко. doc. MUÍJr. [van Manka, i:sc, MUOr, Andrej Šesták Ruciakcio: Mllllr. RNDr. Joref Hal'kn, Phllr. Jtillus Strink«, CSc. í'l!ií r " ; "i la 'гс: autorov: frl'-.fifvky ;o 7.i3i«l3j(i v í e» Ústav klinii:ki' iinknlngir (red.ik( in Aktiial (t) llfviluknv.i lij "I? VI Hratisinva llfil Imrt I ну ro/r.ah Л tiicl if <> Id IV f.trrtp, npráv J-5 stráň, persniiiflii.' strany, rctírti/if I ', 'itrán (I -.trsnin -.4 riádknv, I rladok - 60 tvlxiv. Istuifky, ( ГяГу ;) iitirá/ky! I «4i f. i crnii- l>i I* li", Výrařnn knntriis tu«4 ; IIÜIM IIH lii i'i) I/III- v t;ikej vctknnli, v akt-i s.i biniii puljl iknvat. l'nnrx'vhy pu4iir(/4 jij / rr'i,'ii/r'nti a i cd uvrrejnenie scuvatujp r»*ilekrri:i i л ll/,ivinrka 9. ft p;b» if». пагса ЧЦ9. Cti rjinvaní 7 Aklii.ilít / klinické) trnko IHIÍU na pnuřťva skrnlkn Aktuaklín. Imkcil.

5 I (I II I I yv/nam :,l riiuvawi* IMTEfil ШЛ Ní J ME Г Л j > _ Л г E ARI;,PRl l.w V/NKU RAKOVINY?*j ЩЖЛ * Peter Mlkvy, Jin Juilin, Anton Godál, Pnter Kosspy, Puter Hlavčák, JuraJ Krušit/, Anilrf-j kntarna,!!. lav Miiiickf!) inikiilti )ii', Bratislava P e r n,i i: i n / н а n и ů m i a Pernlciózne anemia na riif-когко dťsatrnčí p«va?<>valn гя klasirký ^lak se /ví ŠBným ri/ikoin v/niku karciruímu. V suuai'nasti JR však tátu otá/ka na zaklaď vy-.ťu mu viacfirých autorov stálr [iri?rtmetnni utskusie. \i\. A typ atruficknj ner.tri tíily víacnrí autuii (У,Л,ь2> ptivařujii ;a «/.. prepprninlóřiui anémiu. Má ruvnaké morfologické a funkčntf změny a p<n»<ihné iin-i'injogické ako adultriý typ pernicióznej anémir (řll 'i rtrvtiekú rivn.í/niki;, výskyt".r<- ^a v tých ihty'ch rodinách a má spolofiné etiopatoijf.'iipt i «krt pnyarti«- akn (> rtnir io/".<.iné mia (.62). Olhodobf* štúilin "fojlow-up" iikazujii, }v. pernii:in/na апрпчч i.vychřiií/ii«íc: 7 prcpbrciiciu/nej) nemá lieítuni anémip nvplyvncne riziku v^nik>. кап inómu (t. i. '»^ Achl('n-hvuri4 je charakteristická pře oba typy (ťak pír- Л typ <ja<< tri Míly. чкп aj prt- pinnició^nij anémiu) a intrajjastr irki* hektértp m(íín v Inmtn pnistrnlf i ': kovaf nitráty na rutrity, f-.a mbifí piistiipnn viesť к tvnrhp N <ii t rri/ci/ < '< ( in» ' P e r n! c i ó ř i i a я и й m i a,i k a r c i n o m ) л ii <) к а Ho/ue skuliny nutorov sn siítiorni pai i'-fttov mi 77 «Jo /72 slcdnvanvt.li \ i"ifiv n l n c h tul 7,8 rto lb r o k o v z i s t i l i v ý s k y t k a r c i n o m u řaliidka ti paciri'lnv s'ii.;."г nirii'/na a n e m i a ort (I do «,B % (6 4,A l). I )77 diagnnst ikovaných kari:inómov?ali'idka v г. 47? v Prirvikii main \ч p.», i>-ntnv C?,2 *) sprinvodnú pernició/nu anémiu (65). V klinike Mayo i.a umhil рг'ч-г^о pnc:ii>ntov 3 part iálnou rrsekciciu?altidka v prirhnhu Ь rokiw i. л:! '!. ч -т!:'. " tinlii v ' * ; i stene spripvidnr- nchorenjp - perfuciózna anemia (ftft). n Ivthti ;'яcientnv liol karc.inóm lokalizovaný v hnrnnj Časti žalúdka a bol zvyi":a. H- pí- i, : i n nebo typu - tzv. Horrmann (Klasifikár.ia podfa Borrmanna), zatiar ť.t> kari ; >'?alüükn p přítomnou HC sa vyskytuje zvyf.ajne v dolnej Časti řalúdka a \r í w a m r ulcerifnrmnňho typu - tzv. Bnrrmann II. Tento jev sa pozoroval tiní v inýi ri siť-- dlách a mctie znamenat prlamy HÚVÍS medzi k»rclnómom žahidka a líziami talúú<ic»".\ sliznlcf! pri perniciózne) antímii, ktoré hývejú lokalizované v tej ibti>) nt<!a-.ti (6,62). Druhá tast Studie, ktorej prvá časť hole uveřejněná v Aktualitách г onkológie č. 5, str. 3-7.

6 A lyp '.brjmilckojjt ni f li: kcj_jj B? t ľ i I i'iy.«. knrij.l i.«i»«' 7'.'AOi'bJJ Ut> líníiko) ôtiiilii n \\(, pne i ntiich ' i ti dl kou (lastri líilmi I-m pusti, h tni í boli sleriuvan ( 0-5 inkov, hol u 'J ( 7, li * ; /ifitrný karcinom zalúdk.-i, í* o predstavuje rncrui nit. lilľiicl u íl, ft %. Ji" tu 4 x v i.n:.ikn mcnlennia karcinomu pri fitaríi'í "tiejnej" pólmi ílei i f inuka (irad h'> rokov) (dl). V talianskej retrospektívnej Stiiilit u V zo 6Í> pacientov s A typom uhrnnirkej atrof icki; j nastritfdy ( čo ju H, B X) vzntknl v perióde od do IB rohov kan:ľ«>n> 'aliidka, pričom rof-níí inrjrloncia pred:> tavcivala približne X (!-) Ac:ri ijrliytjr i a je chnraklei I >t ickrt inn A typ chronickej gasti i t ídy. Vu "fi;iii». up" skupine; 399 pacientův s liistnmlmií iv ir.trntnmi actilórhydrimi oa \ C T I ". ' i u 3 (0,9 t) vyvinul karcinom ;:>lúrika (ňl)..)ľ tcrla ir.-ivilr> iodiitiri<t, ÍP ri/iko v/mi-u karrinúmu pri A type chronlrki»i >i t rcif íckp j ij;irilr i t (t)y jn (irihliíni" iiunat-ŕ' ako.'i pcfrni Ľió/nff.) anémii. I ak i'i to karcinomy zisíenŕ pri A tyd«tiastritídy (i.hrnfit'< ati nf í r.kľ j ) sii lokal i /nvanii v hnrnp.] čaiiti ŕaliíiika.i ' ] iml ypnirtriŕho tvaru í.; Hnrr mimu I ; (u(,) Význam petnlia/m* j.-jiiľmifj u /> typu i lunnlľkcj o I r ij_f I ijf j U ar 't'j_í'!t i'_ ' l 'i' ' ' ' ' k i! v Ý rtl stavu> pre v/nik karclnnnu: /aliidka Pinvalcncia perni c iiizne j ani'nu'- v -.iiokej pc>pul.i;ii je ní/ka, a to fli>kor«-;< "i vo veku nad 6i rokov (6J). Podľa literárnych údajov sa v fmenrtiu pi>-il>-i!nvrt. <u,> rosí ijclajn'? pozoruje klesajúca tuiutnicia vi vý^kytr pirnii4i/iih j anémit U'.ŕi \. '.' siivisf SM.. 'i celkovou tnnrlfic i r u prik-lpnu l/v. intoc I irifilnuho typu kaiiinnm, ř. '. < ka (de.lrniť podľa laurenif), i'n!in!. /riii-in* vi vi arnrych-pupulnfi n\ľ(' '; i.ír" i "* :, í.e). / v v ň i: c i'. pi)7'h IUK. rry rm'.f I :i ni,i i v"nnva'' pol vpoiilnv ' litvarn- ". v ;";i"ľ> í;ilú'!k:i (pi'l vp.nlilny knľf.i Mtim ''. i pii'dtyn' /ntcnym dyriplari (i' k v" /mpiirtm. tr<"i:i"fltn it ťaík('li(i. tupnu, v týcf.to fir ípadnrh hy 'i.i mali vvkiinaf viarimú npakovnnc ľi'i i-:iin psii-'lľ'iti ''y -m mriii l'>in/i»fcvnri tni!ilednviiť <ft i '> t a v y po p a r r: i 6 i n <.' i i :. > > >. i : :.!.i v (>" Ipitriýrh iuki.'i:h '.a pova?ujii aj (».-iľiiti ; pfircirflnou rn-.rlu-.iiu, v..,. : bun jcjimj míc.inu za oliro/<;nýľ.h kari:int > mom ^aliiilka Idr o skutoínosť, k s t.i h"a ;im< 25 rcikin i i j i > I r; F> iie7ri,-ima. Riziko nehořeni a n«iirozí v prvých rokoch pn rpneki-ii. :I!P rastie pn ]í) S rokoch od operácie ( O. Ako zvlášť ohrození sa prvařu ) ľ pa- < ': ' jfilni'dijc'iou iiaritroľnteriistuinioii (IHilroth I J, ikr a; r. iľsekr;iou Oil'riiť! > i fttokiil í'.kmi ririastiimiizoii. Akr» prii'iua :>a uri.iva stály enterogars t rieky rpfln*. att.i tickií tiabtrití', kýp{ji a mikrobiálna zmena prcistrndia JaliidoEnŕho kýpťa -.n v, < i'-n*. pntenclalnych k.irc inuiiriinych látok f.lko N ni <i/n," I liř.pniny ) ((.' ). Ako prvý vi-nnval tpjto problematike po/ninnsť Hal four ( r. l 9 Z 2 ). Sl*>rinval ' 5 acinnl.ov ;, irciálnnu iiastrcktŕmiou a / I n t i l. >v í *? nlc:h zomreli na karcimim alúdka. V <.!>iillách v I.":f;i ýr.li autnrnv, v siitiorccli r- >i É ifitov nd! <tn (,\i. sa /i-:ti la piwľinc veľká var i»l;l I I ta vti vý;»kyti? karcinomu Jaliiii.iínrhi] kýpfa, a t n <><! l.v do 7 \ (70, 7, 7?. l, li) v case U iň rokov po opptácii. 0 pacientov s kart itiómom v žalúdočnom kýpti v poslflnom ohdohf pred rfi atjf'rt i kovaním karcliifimu mlávali uvedení autori tieto klinické príznaky: t. anor-fxia a s t r a t a na váhe (3,'t R0 X ) ; 'i. abdnmlnáln.-) bolur.ť (?? " 0 * ) j 5 krvácanie, íinŕmia (4-^ň X). i '- a I i sar. i a kart" fiinmnv tio i (ir"'va/rip v nblanti ana ; tomiizy.

7 Pozernonť mnohých autorov ва proto /amorala пн zachytané vfasnyrh karcinu-nuv alnbu ť»>kých dynpla/ií (rnnp. Гэ in vitu). Taketn glnriovmii«iscjri.i.,i ; pnu M I nou rri!>t<ki:iou zalúdka vykiiniil lulmelliif Я spol. (7 ), Moři v I I ' '/ i ''.. vv ' ' i i Ji *'>'.> j»i:i(!iiti)v operovaných pro icfit i i;ký likii'ijny ulkiis / nich luiln mulin- (> r.. i del ni;, leilnvnt 24 pacliuilnv. 7n skupiny UKitovaných linii /jntpnp J kan:i"ó"\ ;>п filednvanýrh ' кагспннкп; h. / toho i vrn'in< (uťrpm tnim. t<iliu I ÍÍI nr ail<'ii'í-ni i.i' pii' ii4.t..\- tun! o /ir.li-nr rcp-nerat ÍVIIB pnlypy). Makroi-.knpickp a mikrnskiipii Кг /" >у boll п.!.iw're/nnjäie v oblasti '.torny. Hi.liilm jrkp /mpny - ako л tmi и t-.. ;ч'>! i i Г ida, jntr.st!n,l i'.i metapla/in a (.укмгка ríilataria zhu/nk - s» /i'ilili buď акн..!>:!)' >IIP bo akn spi i-vďl/a jiíue karcinom,jn /ao.iímayc, íi vftrtkv тянцие /ии"ц..itc-ti / i ' i! i o mu^ov. Akn mi>}nó vysví )<'nl с uvá(t/a. o cliutet ii:kř nnvyky, faiřimuf. k:jn/>.iiii alknhn Ju. Pminhni' pnzorovanip vykonal Schrumpf a spol. (7?^ pri ülciscvanf skupiny *?l paclentov operovaných v г. 9'Н!-ЧЯ pře duodenalму ulkun. / nich ча u H'fi (/?i'i> Л vých v r. V 7 Л Í /istil pokročilý a i усаяпб karclrmmv Uypfa a 5 parirnti mail tys plá/iu ín/kó\\ti slupi'ia. Atrofirkrt ( ailri t f ija sa /ir.lila i> ]?. inter, t юл lna nptapl. /ia ii.'4, atrnfická nantritítia s (lysplis/líiii o 'ii' parb-ntov </ toho 'lv"-f'lá/ia '.ti<4ín hi' tuihia ti 2 pat;lentdv ) - Nnrmrilny hinptinký nrile/ l)7nu:ir hni il);i и [lacirn ta' Nálezy Sctirumpfa a spol (75) naznačil jii. /> nále/ (iysplá/if hy л»>»ч> liyť mai kuroin fin* vyviň karcinomu fa I niločního kýpťá. Kamnr H :ФО. (74) svojím nlfiinvafiím ^í> rt'r.iikiufiv u reoi»?r>i»anvrh pa«~i<!i)ti>v (priii (ipci.i:l-.i piet) 20 rnkmj a ' к м r pře benígnu inícími) /nafnp pnilpnr i i tiil/cr n riiivislnst i měn/i (lynpl.í/lnii a vyvinnm karcibnmo ('ri 9 resfikmorh /lsti li dvspla/ie stri'ilnphn ; tupna, pri ^2 ťa/l-^.hi» s tupna (alrtio I a in situ) a oři 54 i r! i rat ívv karc:innn> I!Vi:'nvou utá/kuu 'a /tlrt.hvtvnajmá ргпчтпччг ilv;plá?ie stri'iln^no ч ť-«/hř hn itupťia. Miii'itcr -i spul. ' Ih'i pnnivnaval i rpaekáty íal lirika u parinntov пррриинм : ' riťníiiiiy ihi'liily iilki.", '. I «".»» я tn< I opprovanv'rti pri vi'rtmly. resp. pfkro^i I V '-A\ " " ' /ak'ilki) I'diiii'i <ly-,p);i/i v fühl-«'hn '.tupna bol ли к ч>, %_ г. t reflnéhfi!;tnf.i." - ' ' s tu/katili stiipna II) L 4( \ litvnrrnnu /ostika utd/ka neiakani» vysot-ř!«! ju г-"--: i.s flv'iiilh^k" l'a/kf'fio stirpria při resfkíítorh urobenýi.h prt hi-nfnnv iilku«.. ' tahl '.hi rij a faksilal (77) vysitrili Л 50 karimnnmov zaluitni':iiph(i kypfa.-i-iti-nv *i u par ipntciv i i :.f'knvanýcn pře pepticrký ulk«^ н porovnávali ich н knut i -nlnou ^'интщ pa» lf'ntnv (tic?!>n řalťnloínýi" alcho iliinclpnalnvin iilknscin). /i-.tjli l «tabu vysi-ki: nmrhiflitii n.i h.iri: intim / ni tirika u operovaných pacientov r. priemernym f:asnvým inbtva lom 2Í..4 icit-.i 'intfa ich lidajctv do \'J rokov mí npßracie je IDHUSJC ri/iko t-ru iin.i a na kqrcini'.m.ikn и ostatnej populaci«, kým nnr.kór prudko vzrastá. Ivrriia.?' l-mv-v mi faktormi veijiicimi к v/niko karrinómu íaliirinínpho kýpfa sú atrofick. чпч п! i i4 a, USÍIMMIIÍB hať. KM iálnr-] flóry, rellu» ílíe, frevnýrh a pankreat ických štiav dn Nabídka, v/nlk íntni.tmálnnj mfitaplá/te a dysplastirkř?meny (7B). Mózsik a spol. ÍH8) při sleriovan/ siíboru výše ]f)0 pacientov po resekni Hill roth I a Hillrnth II při Bíllroth II zistili vznik chronickej atroficknj pa-;triti dy u> po i roknch (pn 0-5 rnkoch je to uí 0 X), kým pri resekcii рог)га Billrnth I sa začíná oti.iavovbf af po 0-!» rnknch od operaci? a po 7 rokoch sa výskytujr lni asi při 30 X pacientov Na /akladi? uvedených faktov mnznu povedať, Jp pacienti s rpsxkciou zaludka tne bpnfqnu prfřinii predstavujú vysoko rizlkovú skupinu pre vznik karcinomu íaíiiiiof.iif ho kvrc,i,.a to najma ani )4 rokov od npericie. NajdfileíitejSlm přenu fijnym marko гот je dynplazia, a to najmi ťazkpho stuprta, Udpnriicajti яа kontroly I x rořne. M parinntnv я dysplazioii fahkrihn a strednnhn utoprta a chronickou utroficknu

8 tfriou kýpfa (buď я lntnstitktlnnii metaplázinu aleho ne/ ne.)) aú potřebné endoskopic- M kontroly ka?dýi:h J - 5 rokov s puftetnými (aspoň dvadniatimi!) nlopslaml (70). 2* li do«n 6 polypy Nomenklatura polypoidných zalridocných l é z i l vydaná WHO (4): I. Epitel iáliif? polypy»if. iiimi )Iar>t ickň - hy nfmipliistickó - adenómy - papllárne - tubulerne - tubulopapilárim - adenóm s tažkou atyplou - polypr» i clný karcinom - karuinoidný tumor II. Non-epi tul iálna polypy in-nli)'«) ' - I и i iimynin lii-mani) i din - i pňni mal í(jrit? - leiumyosnrkňn a) hematupuetická a lymfoidné nnnpiiuii; - lymfosarkóm ymfoijrainilnni b) ostetní nnn-neoplaňtickfi polyiiy I. гаряloví, /itpulnw i ílu niijný polyp ymí ti t itn.l liyimriil ii/ ii / ho r I it I Mf и ( Hluniiciiivych ř I /aliiduřnyt:!' Jlia/nk.)KI] IIM-4OV ВУ lný polyp 4. и«? iiníiá!"'и'^а - Cronkhi «Can.-ifla sy Prl piirovikioi rtvnt:ti hlavnýrh I nkal í/ílci ( polypov gastrninter.tinit Ineho traktu kiiliinu a Jíilútlka - sií ía I liilfiriif'' inilypy intstlvno /ri-mlkabé. Prevaími- v učí inu (ri:a»o \) (HO) tvoria npi tul f. lne polypy, ktdiň / prnkt írkrfho hradiska tlekorn na 2 hlüv tié nkiipiny:. npn iicoplanticki*, 2. nciiplíifit n:kr*. Tuto iji-bmi«; JI- dtilr<íi t(<, l"lio Inn neoplasticke polypy wajú шя] ípny potenciál MfiriMMi a Ctilllip () udíva.tú potnnr nan-neoplastických (t.j. hyperplastických a poriťa KHtciíi / r.976 OHI) hypürp I ar. ioyénnyeh) polypov к nenplast Irkým ая! НО к ^0 % 0 Пур'Тр] ii-.t lekýr:'! polyonch tvrdla, že se np/vrháyajú samatné, ale řuntii яа níjtiu nropl arit ккл /metly na sliznicl mimo polypov (). Polypy majií otmedzriui autonómiu restu, к tor* sa na uríitej»rovni zastaví, a niekton'» polypy mi")í>i «liikonca úplni; vymlznúf (79).

9 - 7 - F.pitul iálne žalúdočné polypy Hyperplastic.ké polypy Je to riajbü/npjsf polyp íaltkika, má epí teliíilny pfivoi] a hodnotí sa ako nou-riyspí i'tori! rhyba při íiont celulárna atypia. Na druhej straně je často přítomná ahnormáln.-i Hi ďrcnr.iácía a dysorgani?ácla mukóznej architektury. Hyperpl astické ftolypy <»a delia M.-I hlavní varianty (OD):. I. l)fi prvóiio variantu patři a mensie polypy vystavené z elunijovaných fnveol s vysokými imír; inii/uynii tiunkaiii. FnvBOly sii cysticky itl la tovanri, all- cyst у bez spojuni«я povodnými lovßnlami nov i dřin, a ak pretrv.ivajii Hlazky,. t i e mi normál tiplui v/hrartu. I ainiua ргмцма mndzi změněnými foveolami ка nslíšl od susntlni! i (я iie/monenými ). fipfifvn týrmto malých polypnv jn nejasní, mňžtj ich spďsobif npracnř pnu! «>. /ortpovrdajú II navrhni ил., ii«, fiik/iina [(iveulíírna hyperplá/ia) (ЯП). tictp inflhmaíné a ret '' typu delenia [lolypov pndta Nakanniru (8) (Fl^t'ü 2. Ortihý variant pnlypov představnou vjifnie pnlypy. Přítomní :;ú aj tiyperplas fokhiiy, mit/ti na nájsť aj řlia/ky iiorm;ilnpn" v/htaclu, no okrem tohu je prftnmnp /naťiif m.'k.izstvu fiystinky ili I a tnvaných řliazok (lokal i/ovanych puti я nmttzi fovf»" I ai«i ). :.i';!i4'ř> гн/у ni-.-<> -i i i. /"? nioktnrě žlia/ky majú vrtati '" i v f ;ak -hfí/ V'Tiliu к nim IV). Нипрлч tyfhtu řli.i^ok nli» к fovenlám, i ně t" íai-.ná. Miníjom s (Jol dmannom (4f,'-.) t i r t n pnlvpy»ii/vvajo r>m)«neratfvnp ('i'l, ;!< Minii ich v r. 973 n/na^il za hyperpla<;t i'-ki;.id«шипя ťi/np imlypy. Ail'Miiiii.i) ti'/llf! pulypy I'ciiKMiii- ni;il;i rikiipinn polypuv ^iilinlka vyka7ujn rfizne stupně dysplázie. licto pulypy majú ailcnciniatóznu ňtruktiiiu (tuoiilárnu, papi lámu, tubiiln-papi lámu), n.akri><;hi-i(iirkv 4ii t>i/ď sesiliiť-, uli'trn я topika je široká a krátká. Poměrné fasto vjdnci na ich povrchu hradavťi i tú ló/iu s malými rýhami, ktorá však moře uyf prfikrytrt )л- iidofmiii sli/nlcou (79). f'ri ationomatň^yr.h polypoch rozoznávame takisto.j stupně ffyppíáíií a v гк'лк'ске.) a japonskej literature sa popisuje poměrné íasto tzv. "hor di:r!inr liision", a to najmu při plochých, snstlných adenómoch, ktoré svoji") tvai om in - ipomfii.i.iii voíisný кап: i inirt! íabirika (I. typ), takže dif erenci.ilna iiinynóza.je tu PTferfi»; i.'.'/кя (Ji'>). Vii ;uti'nomati>/iiyr.h fjnjypocl) за předpokládá,?e vychádzajú / hltinkn uložnnyi:h fovnnlnrnych tiuniek (B2). V štijdii dánských autorov (7) tiolo vyšetřených U4fi íajiidocných rpr.pkátov. 4')!» renřfkř.-iř uolo vykonaných kvó! i diagnóze karcinomu a ako vedfajsip nálezy holi /ir onr>: 7 adrikimiiv a 45 hyperplastických polypov. M9 resekcil bnlo vykonanv'"h prn ripiifiin»? prifiiiy (7aliidočný dundenálny ulkus) я v riüifikritoch bolí /isti-nr i ai«"- оиту, i»?,[) li )>v(»:i'(j)»pt ických pcijypov. Mi;rl/j /i',» rcfii-kovanými karcinómami boln Z^ (5,fi %) hodnotených ako malíii' " transfi4mnv;ino adi'iuimy (na základe histnlogtckých vyšetření). Při adriiňnnrh, 75 m.ij íi nyi:li tj nn-iiinmuv3iiýt;ti sdminmoch а Й hyperplastických palypoch IKIJ.I na.jf.anlc jfiln i(i!.tihiiiit;í pyl иг Ickií uhlanl', zriedkave jsie pri.'chntlna oblasc mfdzj.mtrnni 8 korpiisum a naj/r! t-ilkhvi-)',i<! knrpni-^lna ňasf zalúdkn. * AiliMiomatií/ii'? a "fflrih >Mi?" polypy holi vprkť' iin.)ř»ntn ) í In med/i HI /I! mm. kým liyptrr >ln!itli:kn iln IM mm. M(i i*i'. ily!i j Й/ÍH při II adnnómich bol naslndovný: Fahký и ), «třetiny и < <i tet ký (Га in situ) и i pacientov. I hyperplastických polypov ani jeden izolovaný polyp nernal /nrfmky lulliini-j transformácie a naopak, ziaden z karcinómov neobsahoval zvyíky / liypi-rplsst ii:kýi:ii polypov (79). til fí«rřnc:ldlím rtlngrumtika mnd/i hyperplant Ickýml л minnow«tó/iiyml pulypnl <«

10 IM'/IIA lii.-t-:. Mviiľi pi ;c;l ii:ki> pnlvpy.»# vi'l'kr vii-"ft I min len n iľkoľkn mil Imri i -u, >n-n!v.. m pi '!ľiiil;ľil i M' /ninny AII'MHMII.I ' <I.'MI> I<< I v [>y»<' >!<i ukroni ijy.i! I a I n:kýi:h /mid! i inn HM: h i \ i'kluím" k'; '.ladili Na.riH.lifi Mviifi'iiyi:'' ".liiitii. ; li.itnv >n I liilm Jiitiwi'.i'i: '/'*) /-i t i. í'- vy.' //.t.llltflll'lllll v p n ' l t t l p l l ľ (Híí t tj'l t / : I ' i'ní'lli!:!'. t ý S '.'(Ik v i t O S Í í l h ľ! i tí<h «ly" C ' * í i ľul-'.li' ti" '. a! l'jlftli'.lll'' pr'lvľ'. ' h v l ; (*ľ(l I íl 't i i'l'.f ' Itíi ílflmif'* p l i k a T I. KUlliMI n. <! I i:<i' -i, t.ik liiti.iiit.ľii ( / ' ), iiku íl j mriiim t. t f, m t o ľ i ( 4, >., '7 > i c h [ P I H i í i i j i i / i f. i '. t i,n vrnlný nilľ/ kíl t r: t rn')fnu řaliiflkrt. h\ Itilfoť.ll)* i'[il tfíl jjflliľ artcítiiniíitó/hřr [rci VCV 'fctiirŕ na ríj7íjíí'l díl tlvf'tfii -T. I< * :' ' nr.iii vyk:i.'it. ii :!y.!'i a;; t j i luí zmnnv) na (Kívaíii )n /a pri*kanchrô/iip Iŕľifi s vym'h'':. >' '. >'<) an«;l m wiiľ.inu na kaľnimim. / 'itíirrt "iiľfii;i. }t< po vprí/n./< I iulka ('>(l lllli pi'ilypov).! ; "hl Uiátnnu prbk.ini rc-im. '.» iijii'mk o ni'ili". t :i t iiřmi nnalógiii s <U pxt v (> * i <:i>l i Nrn'.iľ wv^círonin uk.i/>!:. /if vo Vfď:fll(i»f (it í(r.iíliiv i(/(; (» jf?fí/if«ji»»:ln> cľslv /.iliiiliírnýf:*! /lla/nk olir.xuŕim'n > > : 'ili.":!'u i-orihivii, kturŕ "><i iirsvilt'iľiii'ilini; vyrikvtiini (irl ptiľníspiur) funkiii,*:i!iľii '. > '.ll/"i'«' íllll). Vi iil y I ák t ick ií r<!'ii'líi" i ;i *;i IÍIIKII lvi' '" ľl í i;iitinť iiiľ ] : ii i:ľ! - i! i; mi, ;n;i!i> hv i f» ľ';;ii-. l.itl.'lť jin i'v'il IÍI':.-..IM". v ),! ; ;i ' Í Í»!! vľ"'-l ' ('nil '' M u i i) :. i. r I i i : Mľ-i. ' I M l / l l ' i t ŕ l V H ' i t i i l l!.'i i i K ;J V v 'n l i s i l l ' / t n n ľ n i! "-.i i- '.:>. ' - ' "! i \ i - ľ ľ I I ' I - ;. : i.i',ti..'iiiitiíi" - turmíii, ktorý 7ÍIV ii-ilnl V r. l f /' Mi mi di'') lili n fvivf"l.rci- '.viní p!;í7iii n o.'hr uhnu tou sli7iiii:uu, kťm-j /hriihmit iľ }<. /apr fřinnrn rn/ftíri?iii'» '.'i:! Poi! tiy norili rt/hm oli/nice rn7iiinii!inr jej ztirumuul ie n;nl mr... (! n! ;i i j.i% ;.:..' /a. i.clioľr-y i«/ii'stávajii skryt.-, "im) (ilí.-) ľn/ I i MI i-.( typv : I. ťyi s '"'i!.< /iihui!. '.v. ľ tvl> ijliinilnisriiych buniek, 5 7"ij.Híaný typ muk(i/ny<:h a ( iarníulrtrfiv!.>i!iu":"i M Mi'-iici ri < T makroskopický ch.irak turuľii.jii oitiruvykŕ riany ířv^rporálhf i "!i/n i:i. Hlavriŕ symptómy sú: epitfaiitnc'ká "linlk'jf, K trala na váhe a řaliirfnřnn ;-.!i^;< I: i <r"! - kovín. :jkufiicia anijl i (;ký(.m nn tnrcv «t I ncirivati í m ''U pai: i pfltiiv s iivk'fion ctí.n;'' '' "i «"i fitiln lun prfpad vzniku l<»rc: inúmu ( 8í.). Napruti t<imu Clasšnn 3 Pliillíp M. uv.' <)7R jii aj v 0 % príparlriv cii'lit'/pfi'i». v/ nittu mul I. icťfit r ickŕ' in kjrf.iikimi/ f'iní i HÍS/I. inv.ini.i f r!uh i!iinki; um VIT/Í Inn.l kliniky s.i k.irr iiuim vyvi»ul. a In ti 4,! >.H ii'iitnv 'i il j M. Mŕnét i r; r iiíipr t c. Mľ.iliľ.knpickýin knntrnl ám v pul i m'nv'ch inť-n.il ť í l<i M; n ditii/iiu infillt.'ii MI, t.il;-- in'ipkcla v /III-HVOIH tkanív? im I a vylin'rii 'i.i pri i'li Inmii -.a ciimulimr MI.;I ;>i r-viit í vi.i i]»>i t rnk tnml.i, uíľtu.'ľ sa fiiipi-iu'ť. / M 'V'ŕt fií.-ľ mfilfí r.fitw t ňnnn prfi.j'.f do nlrtii n:kn) (ja;, tr ľfy (» 7 >. ľ li r n» I ' h k n! (í / n v n I k ii s j iií iľ '.i» i iir,'ľ i! vim /nliirturricfi" ulťir^i " r.iriťxi > ; ;» :.;itm :.a (.Miva/ii! Iľii í.'ii vi *.,'! i i>-i ľ'.l«: riií/i'i K. <" "i r;a I J uruiu (("HIVUT.Í - i i. '; "'.' pn'-itaf v.ir;i ľ!i Hl V prlpatlnv,n pr i pi u.lti '-ulnr-nu-ii i. /" ľ ť:i.»kľ cil! f - f ; iná] "y ulku!. ml pi Hiiiíľni'hii ulkiľ : k -it "IÍHHI. >, :iŕ '; i:nm v'^l- i '; n ti jir i'nrtrnv >! fiii'n tj oci o/upnu Ivpu. Prľr.hcnln.-i, nifk.'ilv iľr>:íi ili-ľ llv;i iii:;i rucpi tni i rpr i a kiii:iriľ matii/riehri iilku<sii. klnti \<: nkit fravidltim akd vviiimkmi, vlr'tjla k nňznri)..-r iijki?a vvl>ujil. / tnhtn IJÓVIKIII >;n *.t»' 'li teraz pnurívaiiŕ rfln'tiľnnldqirkŕ -. <> imsniii a cliii-urihntácia na k las i f ikái: i u in:iľ'iia r;a iilkinu ;i tým a i jolm Itnujuni tu ii;'va/u. /a iih'uilľntnŕ. V skutm'.rms kaídy yn.tilkn<i ďntri«:ul i, iflntiit'iuiltuik.ky imaijiinsti kuvaný ako lipní( iiy, jn kai'ľinňm ( I ), nickľdy >< j vfta'ínnln! fypu IVHJ pujmnm VÍ'ÍSUV karcinom ř M I > i.- J (- ;t rit/iimir'n- kun u'"". 'íl>.-rv i" i n) i I t in i" i«i"«:i.-i -'u-ni: ar i..m! ;an* - J') IHIIH itiľani f: f i v "'i mnkii/n» >.iitii"iik ci?n. Ma 5 lilnvtiŕ fiumv.! prnminii p', i.u, 'I. pciv -f:hnvii slivi-v.inii, pl(n:hn, II fh (tii'i'ii,. nukiiviivami M ). Na vr.ii--.n ŕ. i (i/pri/ri.-imíľ pi (p nine mnliiinity trpím uiiihiť :is inn ŕ. liinp'. i /.íl s )a.nlkiimi a pil ploc'tý«:h iilkinmih n\ Oinp'siR.'" npnciiny. f'u "vytiu ji'iil ulkusu" Mi potrctinŕ upakovarifi pofi.'lnŕ biupsif? '.iymptnmy vi'bsnŕhn ksn iniimu >aliirkh sii iipoha

11 ta Миг ir.lickř. Každý pacient, fclorý sa sfažuje vier: ako 3-* týždne na žalúdočné fažkoeti, liy ма mal podrobil' inten? ívimj diacjnost tke. lstý benígny ulkun žalúdka sám o selu- na.'áklarii? dlhodobych я ledovaní (, 8fl) nepreiintavuje zvýanni* ri/iko premn ny na karcinom. Literatura *. М.Пlassen, J.Phillip (I'»H/): Praekari7eror,en im Verdaiingstrakt-Sf?p. Der in- /orm.ar/t, I M.I'.Verlag, Nun Iscntiiiri}. 2. T.haijayn (983): Precannernus chanijpf. of the Stomach from the Aspect of llysplesir? i)f the Gastric Mucnna Histol.study. In: Precanceruu;; Lesions nf tin; fill. Ravni Press. N.v. 5-7V J. M.Hill (9H3): tnviromnntal and iierintic Factors in Gastrnint. Cancer. In: Praur.anc. l п.ч i n*ir» of Gil, Raven Press, N.y I'. Murmansk (9Й): Feingewehl iche Untersuchunijen. In: Diagnostik in der Gastroent. G.lhHüiit! Verlag , P.Correa (970): Geographic Pathology of Cancer in Columbia. In: Int. pathol. 6. C.Chilvers, A.Adelstein (980): Cancer mortality: Region.patterns Population Trends 3, 4-9. " 7. S.fallender a spol. (97): ABO blood groups in patients with gastric car cinoma with pernicious anemia. In: OUT 2; 4Л H. P.S.Hermanns a spol. (976): Idiopathis late onset imunol. deficiency. Clln. nbr.erv. in Í0 patients. In: Am..7.Med. 6; 2Я R. H. Cdiinel, (^83) Gnnet i ся of prenancerotis conditions nf the Git. In: Рг;н>canc. li'siiinr. nf the Gil, Rav?ii Press N.Y.j И). P.Cni rp.a a spol. (97 < >):' A model for Gastric Cancer Epidemiology..In- [an cet, )fi-f)o. ' * I). J.H. Juii.MMifs, J.břjlnpr;; (9Я): Nutrition and tiastric. Cancer. In: Null.Can net 7; V'J\ /ft I.. \/.. II. Ihnniii'ion, V.Hiuke (9H): Impaired Castrii: luru. tinn in expnr imental mal niitritinn. In- Лги. J.C in. Nutr. 34'; 77B-2BO. 3. S.M.Jones, P.W.naviPR (97H): Gastric Juice Nitrate and Gastric Cancer. In: lancet I; S.W.Ruddel a spol.- (978) Pathoijenesis of Gastric Cancer in perniciou» anemia. In: lan«:«t I; 52-S23. *>. R.Cheli, A.niacrifiii (9ПЗ): Atrophie Gantritis. In: Precancerous lesion*; of thr! Ml. ItiivHii Нгечя N.V.; lv>-lf,7. Л. M liiiii::ln', [j.werim; (97): I. 'endosropie iiolla gastriti chrnnicn. In: Prrrnt ffl«ll. l'ril( i. '. ; i ',') I /<). I/, i" i.n-.;ii.'iviii): Patchy jiastri ti»; Hi'p<itoya!itranntnrnlo iv. 8, 7!.. Ill К. r,i.(iin'-i, V,J. Unomi; t: 0yr. i I я» i и in f niiiihiiopic biopsies of the Stomach яп<< lii'i'mi; Hi'miinnl. In: Ai:tn ()ЯЗ trni.ti I. Im I (I 4Л. '''" ">«,ř.. Г». H.C.iiti Icklnntl, I.li.Mnckiiy il'im) A ir'priil '.ml of thi» rihturi-»nil ч цпг r ni.i.с tit ели llli i<fitivt- llt-ieaui.t, Ml; *.''. /П. P.I'.nrri'H (9(5): Thronii. atinlli: ')n»trltin as a i:niic-er prur.iifsnr. In: fri' i.nn/./rr In'iioiri *f lltr'fill, Rfivrn f'm>nh, N.V., U V I», t\ И.НПясН (twill): l.hronl'irtif! l.iiütl In. Id: / liüitrncntim -iiliinln III, /V7 U; '/'/. R.littcfijalui, И.НПчсп ď'/<i /ur lo iii( raphin dfr Chi tinlschmi (insti i tin. In Ffirtsr.firi ttf! rlrr M(l/. 'ill, K.Kimiira (972) Chronical transition of the fundi«: pybnic border rinti'rmi nert by thf; stepwise hinjny of the Jiinner anil greater curvature of the stomach. In-

12 Ill Ganlroenterolngy 63; 584. V4. M.Sinrala, H.J.Samlik Cl"7): Long term follow up -.iuliji-ctii witti superficial ijii!)t: i ti-; <! * iniii.iiil gastric anii:u>,ii. In: Scand... Castroent., 4i> i't. II. r<n t tfj i ijam (9U3) Cnntri tint Ions of gastrointestinal biopsy to an unitarntaii - ding of gastrointestinal (Jiseanr-. In : Am. J.Gast rnmi., 7B; 40-Itfl.?(.. W..».IrwlriR, D.R.Cul leu (974): Natural history of autuimurm achlnrhydric niruphli uhfitritim. A -'J years ľni low up study, lit: lancet [I, 4B2. ;'/.'!>. E.Ml i-dnrer <97'.>): Ant. riimimirphnli'i )ie unil SHrumgastrinsplngnl liei Acltlnr hyriric!. In: D t sell. mod. Wnchr.chrf. MUM!>. ','H..l.lloey, C.Mnritvwriiay (9H). Wine and tobacco: risk factors fin uastric Cani:i>r in Cronci". In: Am..).Epidemiol. 3; Ŕŕ.H-ŕ>74. ľ.". A.i.ľiijus: (977) Chronic Atruphic Rantritis. In: Gastric frucain <M :I-.«S AkadiMniai KiaiJii, Budap. )5-7. J(). A.Giacona, V.Turclln fl97fl): Secretion ijastrique acide, ijsotrinomif! ft massv. r:i* l u l a i r f i i a r i H t a l n dans l e g a s t r i t i s i:hron. I n: G a s t r o e n t. d i n. h i o l?; i 5 f-?7. 3. K.Choli, A.Giannsa (9H0): i.v fjastriti chronice. In: La mattia peimica i Hartiarn, Mpilf-,, Milan 25-23'). 32. I. M. f.iimlof f, N.M.Kleinman (970): Blocking ant) binding antibodies to inlrins ' l : far:tur ant) parietal cell antibody in pernicious annmia. In: liastrcihntertlogy ''*'; i 7 < Vll I.!3 K.I u.l itniira í I 'V 7 5 > G a s t r i c ;ihtiborii>'!i ÍFA and PV.H) ami t h n i r r l i n. n i i i n i f. I'ernit.jnuu iini'iiiin atul chrnn. gastritis atrnpliit;. In ill.riiiitilma mml. J.!ii:i. i'7;!7\ r/7. ' '«. I.n tí-.ilhf.r, R.n.litrinklantl (97): Mmple attophic gaiilliti!) and gastŕir i;ar<-miii)ni,i. In: (ilm 2; '.. W.Pfl'ji;li ( 97?); "Clirorii r.i;fip gas< ri t i n-my then (mil F.ifc ten. hi <?. f. {',» ; t.vontr rul ni) II: 0; 3 3.?.?(.. T. Nagayo (9(() Uypplautic changes u f tlie difjt'^tivi' tr;ict rf;l»*-'i tc cancer. In: Acta fnrtor.c. (; 69-7?. 7. I'.rucllii, P.Conca (ľ.'7'o: tlintopatholngy of (jastiic llysplar. i.vi linn <! at inn with t.tip ijnslric: juicp etiemi *stry. In: Am. J. Surg. Pathol. 3; 49 r >0() *M ( I. C. Mni:; iin, t. II. Sobin ( 9B( l): PrBfianrerniif! ctinrii lionp and t? pitrii.' <l dvpfils-!iia ir, ttii- stomui'ii. In: J. Cl in. Patlml.?); 7-7/. '"'. tl.mnť'ijkura, T.Kawachi (l q Hll): Varinty of phimiol.ypica I ľvpr('>ísi"" of intest i n a l innikpf r(i/yin«'f> Bin) inui'iri i n hnmnn s l u m a c h i n t e s t i n a l m e t ^ f i l i f i i ři. l:i- A c t a hi«5- lcil.:ll(.ni < - V t lichfltl Í; 49"-'j()7. 'tl!. M.liiural ;i, M.Ktikki (]>»H2): Chrnnischii gastritis fine phy<:ii) ngj«ir:lin AltnrS?r.';cřiiiirm/Mj ' ' In; 7. t. fi»rimtr»logie l r >; B I",. H..(ilass (975): Atrophic gastritis. In: Human Pathol. (,; 29-r>(>. it?. I.nuartc. M.I.Konk. a spol. (9R4): lntnstinal Mntapl asia s<f thr liastr.muciina in Ant i fir; i >; s (if Chilean Adults. In: P8th. Rea.Prac t., 78-2* F.Kulio. i.imai (97): Intestinal metaplasia of Gastric MucoRa in autopsv materials in Hiroshima and Yamaguchi distr. In: UANN 62; ' 44. B.f.'.Morson,.M. P. Dawson (979? Gastriti3. Gastrointestinal Paitmhujv 2-mi Ed.pp.9-22, BlackwBll 5c.Public.London. 4S. K.Nakamura (976): Pathology of Stomach Cancer, Kimporio Co, Kyoto, Canr Jn^t.Tokyo. 4ft. K.Ida, M.lada (9R2): Chromrjscopy; Frontiers of F.ndnscnpy. Eitlt. t>v ľ.rn wai; 9-2.

13 - и T.Takaaoto, N.Sakalcl (982): High Magnification; Frontier* of Fndoscnpv.. Edit, by K.Kawai; 7-6., * 48. N.Matsukura a spol. (980): Distribution of aarker enzyaes and aucin in Intestinal Metaplasia In relation to coaplete anil incoaplata types of intestinal metaplasia to gastric carcinoaas. In: J.Nat.Cane.Inst., 65; *49. P.Siiiponan a spnl. (9BI): Intestinal aetaplasia with polonic type sulpha- ucinn in the metric aucosa; its association with gastric cancer. In: Acta Pathol. Mlcrobiol.Scand. 88; $0. J.R.Jass, I.Studley (984): Histoehaaistry of epithelial aetaplasia and Oysplssia In Huatn Stonech and Colorectua. In: Scend. 3. of Gastroent. 9 suppl.04.». J.R.Jsss (980): Role af Intestinal aetaplasla in the hlstogenesls of gastric carcinoaa. In: J.CHn.Pathol. 33; J.R.Jaa, B.C.Horson a spol. (983): In: Progress in Csstroenterol., vol.iv. Grune and Shatter N.V P.Sappoenn, K.Seppala (980): Acta Pathol. Mlcrobil.Scand. B " 54. G.P.Martin, H.C.Harriot (978): GUT, 9; L.M.Mattenberg (9BJ): Cancer res.; 43; A.Medline, E.Farber (9R): Recent Advances in Hlstoaathology. vol.. Churchill, Livingstone, Edinburgh P.Hradizaeg (98): Clin.experlaent. launology 44; H.Nigiin, V.Tsutsuai (983): Histochea.Cytocheaistry 3; l.p.t.hiikklnen.r.helnonen (980): Cane.res. 40; 43M Z.Szentlzaey, J.Sugar (982): Cancer Detect. Preventlen 5; K.Varir (983) Surveillance of Pernicious aneaia. In: Precsncer.Lesinns of GIT, Raven Press N.V K.Vtris, I.Saaloff. M.Slurala (980): Gastritis In first degree relatives of pernicious aneaia, gastric cancer, patients and controls. In: J.I.Rothi, Acadeaic Press N.Y W.S.J.Ruddel a spol. (97B): Pathogenesls of gastric cancer in pernicious aneaia. In: Lancet II; Gregor, M.Blaha a spol. (977): Gastric cancer, detection aaong risk groups and their longitudinal follow up. V.Varro-Current view In Gastroent. p Afc. Kladó, Budapest. #65. I.ElBhorg, J.Mosbi»ch (979): Pernicious eneaia as a risk rector in aastrln i:nit«:ni. fen A.I mrttt. Scend. 206; tlnnta/,. li.ii Ku-itcr a apol. (977)': linutrli: i:«ncr»r In pernlcioub aimaia anil In pn tiniit» with null without и. liliihyilrln In: Ann. (if üurjj. 75; 7I3-7H9. (.Т. M.üiumlii, K.Varia (962): Studies of patients with atrophlc gastritis, A 0-Ь years follow-up. In: Scand.J.Gastroent R. N.Outz a spol. (979): Epldealologls studies of gestric carcinoaa. Coaparison study. In: Isr.aed.Sci. t5; P.Schlag (98): Marjei karzlnoa, Epldeaiologlsehe Aspekte und Ri«lko-f«ktoren. Inn.Mnil. (I; J.Myren (90J): Markers of Cancer Risk and Surveillance of the 6astr. Stuap. In: Precanc.Lealone 6IT. In: «even Press N.Y L.Doaellof a apel. (977): Gerclneae and aeeelme ereoewoerew* cheagas af the teatric stuap after BlUreth II resection. In: Beetreentaceleay 7Jj 462-4M. 72. M.flOsch, E.PrOtllng (978) Des Ksnlnoai eperierte Me«en. In: Klinik. Art

14 - 2-7). E.Schruapf spol. (977): Mucossl changes ln the fmtrlc štva* y u n after partial gastrectoey. In«II lancatt 467-4* H.Raaaekert, U.Kreibich (M0): Hagenatuapfkerzlnea bei Routinegestroslisolo. In: Oeutach.Z.Verdau.Stoffwechs. 48; íj E.Haaaer (976) The localisation of preceneerewe rimmi and carclaoae after pravlmin gantrlc operation for benign condition. Ins tata Path. Nlcroblol.Scend. 04; /. H.Metatar a apol. (979): Gastritis, lntratlml awtaolaala ontf >saloola versuii benign ulcar ln atoaach and duodanu*) and gastric carelnom. In: Path Ros. Pract. 64; 2>»-2* H.stiUbaro. S.fsksdal (97): Stoaach csnear follomlng gastric «itq. for benign comtitlon. In: lancat II U K.inandar (979): Bactariolofly of tho oaatrlc roanant. Acta chlr.scand. Suppl. 5; l.k.a Johanasan (983): Gastric polyps: Pathology and Malignant Potential. In: Pracancarous Loston of tha GIT. Raven Prass, N.V. (L.Berbera). 7-M. HO. K.flater (976): Hlstolooic claasiflcatlon of gastric polyps. In: Cvrrent topic ln Patholohy. Ed. by E.Grundaann vol. 63 pp T.Nakaaura (970): Pathotogischo Einteiulung dor Magon Polypon alt spoilfliichan H«iichturi i Ihren ll(jnan Entartung. In: Chirurg 4; R.MIiifi, H.linldMann (965): Cantrlc Polyps. A.Hlstooanenis. elooolflcstion ana Us relation to carcinoaa. In: Cancer 8; »). t.gruitdaann (97$): Histologie typos and possible initial stages in early oastrlc carcinoaa. In: Beitr.Pathoi.Anat. 54; 2S6-2S0. B4. T.Nagayo (97): Histological diagnosis of biopsiod gastric awcoss with special referenci* to that of borderline lesion. In: Cancr.Rea. ; S.C.Ming (97): Tuaors of Esophagus and Stoaach. In: Ara.Forc.Inst. of rathulogy, Washington; p.p. 5-9, pp SS.Fleber, R.R.Rlckert (98): Hyperplaatlc oastroaothy. In: Aa.j.eatroent H.RAsch, H.Fuchs a spol. (975): M.Menetreir - aii»o Prakanzsrose? Ergebnlse elner Prospkt. Studio. Lebar-Hegen-Dara 3; B.J.Ihre a apol. (94): Ulcer Cancer of tho Steaech. A fallowing up 473 cases of gastric ulcer. Gastroenterology 02; Mozaik a spol. (977-): Conditions after 6aatric aurficry.frea the point of view of gastric Carclnognnosiš Costrie pracsneeroaaa, Akad.Klodó,

15 LltCBA HAUOUUV TlUVIACCHO TtAKTU Hd_»AC LAäfcWUH P.Mlkvý. li.králík, B.Pleftko, Ústav klinickej onkolóflie, flra ti sláva IASER (LáfHit Aaplification by StitwlaUd fmi-ччап of Hadiation) v aedicíne prvý i a/ použil Hajmtn v r. 9«]. v uastriienterolágil typ laseru Nil VAG použil v r. J97«Ihiyer (USA) a ne**visie ad něho v to«tato«ruku Kiefhaber (NSR) (2,«), Podstatou laserového Ideu Je avutelná anergla elektronu, к tory «a z rxcitovanej imriftfrnej dráhy vraci.a na povodnú a vyslala foton. Množstvo Го tóno v яа usměrňuje odrarat Mdzl rnflnxívnya а я м Ц м г м а Ь И п у я crkadloai. Cit? ява>р*гмаыпе /rkadlo prevhéhtm ut laaerový ldfi яо «vbjial typlokýa)l vlaatnoaťaai: «unochroaacítou. polaritou a koherenciou (t.j. ovciláciou vo fáze). Podlá druhu Mtfdla (excitovaného energetickou puapnu) roioznávane 4 druhy laterov poulfvaných v «edicíne (tab.č ) («). lyp ««ilia Vlnová dítka Farba idea Argon (plyn) i:0 2 (plyn) lie - N«(iilyn) Nd VAli (krystalická látka) tab.n. 4B8 ы*,ь Kl 600 Г.Э2.В 06«odrá zelená nevidítefná (v střede infracervemij «kály) Červená neviditnfná (na okraji inrra <!ťvun«. skály) Nil VAIi lnst-r.)«teda krystalický typ laseru obsahu jdci krystal zlozeny z у tria, aluminia и»arni'tu, při Лот přibližné I X ytriových ató«ov je nahradených neodv«i»vý- «i ióna«i (Nd *), vi'laka Ло«и vlnová rilíka laserového lůta je (6* n«. (KCitácia krvft tálu ча dosahuji- prinoheni«kiincentrovariého světla bud «enónovej, bud kryptonoví!.) lampy <ll>. PAsiibenin lannrovuhii l«ina na tkaulvá «A7e««pod Га stúoajúcich teplot riizilnltr prltoll7im! nanloiiuvnn: I'M tnpliitn 'iii-6ll n C nenantávajú organické /«eny na tkanivácli (t.j. z«eny mi r<>verzilii Iná). ' ' IT I teplotě nad 60 C nastává koagulácla tkanív (t.j. danaturácia bielkuvln v tkaní vách). 'Při B2 C pozoruje««t«avd dyakolorizáciu krvi. V roz«ed?f VO 0O C naatáva vaporižácia ( t. j. vyniznutla) vody v tkanívárh. coho náaledko«je nxaikácia a zo«i) var ante tkán lva. Prl teplotách ШекоГко 00 С nastává vaporizácia a karimnizécia tkanív O). Laserový Ш. prl kontakte ao llvý«tkaní vo«sa clmtocne odráza, eiaitocne absorbuje, rozptyluje, a Clastocne prochádza tkanivo«nezawnený. Uharaktarlatické vlastnosti Nd VAG laseru, ako su. vetká híbka penetraci a (mi»a«), 2. radikál na deitrnkcla noakoitentfhn tkaniva, i. Ьсммчннта nekrň/a,

16 - «- 23).. xastavenia krvácanla г clevnaho rieclate <«* dav nlakotko MI), S. berkontaktný aposob aplikaci«* муя krvácení«, pr«i<mrcujú touto typ ako itajvliodiwjlí a najttlnnajtf v oaatroantsrolégii (2,*,0. lali.č. 2. Indikácie.terapie Nd VAG lasaro«v gaatroenterológli. Zastaveni«akútneho krvácania a) z peptických vredov b) z angiodysplázií c) t heraditátnych teleangiektázií *í. Fxofytické, ateiiotizujúce tumory paferáku e íalúdka 3. Stanutizujúce tumory rekta 4. 'olypy, adiinómy, rncidívy tumurov íak file fiii lieclterné inýni metodami - chirurgicky, polypektómiou) o) recldívy tumornv po predchádzajúcej non-laserovaj liecbe u pacientov odmietajunlch chirurflický zákrok l>) vňtna kiiiitraindikiíuia chirurg i ckéhu zákroku i:) male benlgnu tumory, ktorrf by sa lnak museli riesif chirurgicky paliatfvny zákrok Súbur я mrttidika Oil»ягся \'JU du jiila 98B sme Hd VAG laserom (kontlnutflny Nd VAG laser s výkont» to 00 «a t pnl/nmi od 0, do 9,9 sek. firmy Living Technology, VeMcé Brltánia) lieftlli i'ß p«ri«iitov *i lokiitizaclou nádoru v gaatrolntestlnálnom trakte. Iflli.A. 3:' Pndufitl s néónrml CI traktu lletcnt lmserom Nd VAC Diaijrwa karcinom azofágu polypóza zalúdka polypy rokta rcktiü.inmoldiilny karcinom * J Počet pacientov celk. IB 7 9 Najvacaí pnř.et predatavovali pacienti a diagnózou irtoparebilneho karcinómi paíeráka. ÚCel Nd V*i; laserové.) liecby je paliatívny: rakanalizáciou i uměnu ezofágu sa pacicntnvi umožní puxfvac nurmálnu alobo aspoa kaiovltd stravu. Nla vsatfcy typy karcinomu exofágu :ÍIÍ v4ak rovnako vhodné a indikované pra laserovú rakanallzáciu. f..!> uka/uje mlbor! paciantov a karclnóam* paferáku llncených v Üatave imkiilňrjie ort marc;a Iff«do jiila 9IB. t<il«rnvall revanall/afinú llecbu poměrná dohra, u 3 paciantov aaa pozorovali bolesti v eplgastrtu v při ebenu liecby, tpoaooané dlatmslou lalúdka pri nadmerne.] in»uuár.ii cu 2 chladiaceho laserové vlákno. Talkosti uatúpili aponánne krátko po

17 - til Tab.e. 4: Indikácia, kontraindikánie a zvýšené riziko Nd VAC laserováj liečby karcinomu ezofáou (5,9,3,9) Indikácie.-. Kuřativne Inoperabilné karcinomy ezofágu predovšetkým: a) lokalita: stredná a dolná b) rast: exofytický c) dĺžka: do 0 cm 2. Kontraindikácia operácie z iného dôvodu KontraindikániR:. Prítomnosť fistúl (ezofago-bronchiálnych. ezofago-mediastinalnych) 2. Extraluminálne tumory Infiltrujúce ezofágus (pulmo, mediastinum...) 3. Všetky endofytlcké tumory sklrhotického charakteru 4. Predchádzajúca rádioterapia Zvýšené riziko: lokalita: horná tretina rast: infiltratlvny dííka: nad 0 cm (5,9,3,9) Tab.č. 5: Nd YAG laserová liečba karcinomu pa2eráka rocet pacientov Histológia: Lokalizácia: Dĺžk* nádoru: Počet sedení: epldermoidný Ca adenokarclndm.proximálna tretina: stredná : dolná : 3-2 cm - 6 Sila a dĺžka impulzov: H á,0 Celková energia: J sek m ž celk. 8 skončení liečby. Efekt liečby sme hodnotili podľa Bowna (7), podta ktorého pacienti podľa <Jysfagii:kých ťažkostí si) rozdulení do 5 skupín (4. - pacienti nie sú schopní poživnť ani tnkutlny, 3. - pacienti sú schopní požívat tekutiny, 2. - pacienti sú schopní pnžívat mixovanú atravu,. polotuhú, 0. - akúkoľvek stravu). U 5 pacinntuv nmn doalahll afekt zlepšenia o 3 atupne (z 3. na 0), u 7 pacientov rlapaenttt o i atupne (z 3. na., reap, z 2. na 0.) a u ostatných aspoft o stupen. Dobrý terapeutický afekt srna dosiahli pri endofytlcky rastúcich tumoroch predovšetkým v strednej trstine pažeráku, ktorá boli aste paaáiovatetná do žalúdka, a tak sme mohli použit tzv. "backwards" techniku - od aborálneho po orélny koniec tumoru. Naopak, slabý efekt MW dosiahli u 2 pacientov s dĺžkou tuneru 0, reap. 2 cm, a tiež u 2 pacientov s karcinome) kardle, pri ktorých prs anguláclu kanálu saw mel í obmedzenú možnost manévrovania laaerovým vlákno*. Oska prežitis sa pohybovala od 4 do 0 mealacov u 9 exitováných pacientov. Bezprostredné vážne komplikácie, ako tažké krvácania alebo perforáciu, sme nepozorovali. U pacientky s polypózou la-

18 - 6 - lúdka I M odetrthill laserem nlekolko polypkov parclilna blokujúclch pylorický kanál. V řaktoslomoldeálnej oblasti ш za uvtdané období a UeClll Nd VAC laaerosi «paclantov. Tab.fi. 6: Terapla tumorov rektoslgmoldeálnej oblaati Nd YAG laaerom Pofiet paclantov Vek: rokov. Diagnóza: stanotlzujúce Ca malé sasllné adanómy vilózne adenómy Maximálně dížka od anu: 30 см M i Energie a dítka iтригоv: M á,0 sek Celkoví energie: J PoCet seděni: -4 ъ 2 2 calk. и В 3 5 I'oktar lde о paclentov s diagnózou stenotizujúceho karcinomu a 9 diagnózou viló/mtho adnnómu, vaotci bol i kontraindikovaní к operačnému zákroku z věkového alebo kardiálneho hradiska alebo odmietall operacný zákrok. 2 hlavných symptómov stenoti- /ujúceho karcinomu rekta (krvácanie, tanezmy, inkontinencia, hlienové stolice a ob- Strukcia) pravládall и natích paclentov predovaetkým příznaky krvácania a obštrukcie. U uvedených В paclantov sa nám v až 4 seděniach podařilo dosiahnuf rekanalizáciu имели s odchodom formovanej alebo semiformovanéj stolice, čo sa hodnotí ako dobrý terapeutický efekt (6,?,7). U 2 pacientov pre reobstrukciu vsak bola potřebná opakovaná rekanalizácla, a to v priebehu 2 Mesiacov. V priebehu liečby (v celej skupině 6 pacientov) и 3 vznikli abdominálne bolesti spflsobeni? uř spomenutou insulfáciou C0-. kline spontánně ustúpili do 2 hodin. Váine komplikácle, ako napr. krvácanie alebo perforáciu, sne nezaznamenali. Pisknula Nd YAO lasier vdaka avojint vylilo uvedený* vlastnostlam a najmi výkonu až 00 И sa jednoznačné upřednostňuje v terapii nádorov tráviaceho traktu před argonovým a C0 2 laaerom (8). Benínne stenózy ezofágu považujú autoři převážné za kontraindikáciu pře laserovú liecbu (5,9,2,27), i ked niektorí (*5,2) Majů s nou relativné dobré výsledky. Za nebezpecenatvo sa považuje jednak vysoké riziko perforácie, ale hlavně následná tvorba flbrotického tkánlva a tým aj restenotlzácia uměnu po laserovej liecbe. Z tohto dovodu sa laaarové liecba začíná spravidla at po histologickaj verifikácii suponovaného karcinoaw (5). Niaktori autoři odporúcajú prl krátkých benígnych stenózach komblnovaf laaarovú liečbu s pradchádzajúcou a nasládnou bwglenétou (20). Prl таhonych nédoroch azofágu aa všeobecné upřednostňuje technika tzv. "backwards" (od distálneho ku proxlmélnami konců tirnoru) (2,20), ktorá sa pri nepaaážovaterných tudoroch mflže doalannuf pradcnédzajiicou dilatacnou buglenážou (20). Ell a spol. uvádzajú súber «2 pacientov (9) léčených Nd VA6 laeerom a dapeinostou B0,< X (pacienti schopní požívat tum strav«) a a vážnými kompllkáclml и 4,t X. Maunory (II) g- vádza súbor 79 paclantov a karclnóaom azofáfu ao 78 X úapaanou laserovou rakanalizáciou prl C,á X koapllkécll.

19 - 7 -, V lokalit* žalúdka sa laser používa (okra* zastavovania akútneho krvácania a liečby teleangiektázií) na odstraňovanie polypov na širokej báze (0), a japonskí autori (24) majú už úspešné skúsenosti s terapiou včasného karcinomu žalúdka. V hrubo* čreve sa využitie laseru koncentruje na dve oblasti, a to na odstraňovanie adenómov (predovšetkým iirokobázových) a rekanalizáclu lumenu rekta a rektosiimy pri inoperabilnom karcinome (6,2,7). '. Záver Nd VAC laserov* liečba (ako už ukázali naše prvé skúsenosti) predstavuje značný prínos v terapeutickej skále karcinomu pažeráka a rekta. Ide samozrejme a pallatívny zákrok, ktorého cieľom je uľahčiť pacientovi posledné mesiace života. Perspektívnou sa zdá byť kombinácia Nd Y AC laseru s následnou rádioterapiou (, 6), prípadne s chemoterapiou. Ako kuratívna sa laserová liečba používa pri odstraňovaní Sirokobázových polypov, pri zastavovaní krvácania a pri liečbe teleangiektázií v lokalite tráviaceho traktu. Súhrn Autori podávajú prehľad súčasných možností využitia íaseru pri endoskopickej liečbe niektorých gastrointestinálnych ochorení. Uvádzajú vlastné skúsenosti s použitím Nd YAG laseru pri liečbe nádorov pažeráku, stenotizujúcich -nádorov rekta a pri odstraňovaní Sirnkobáznvých polypov. Dobré výsledky dosiahli i pri endqfytických tumoroch e/ufágu lokalizovaných v strednej tretine a do dižky 0 cm, a takisto pri rekanalizácii stenotizujúcich tumorov rekta, koň sa terapia Nd YAG laserom použila ako paliatívna. S dobrými výsledkami použili kuratívnu Jaserovti terapiu aj pri odstraňovaní šimknljís/ových ako i sesi Iných polypov. L i tora túra. Hadnr M., Dittler U., Ultnch [I.: Palliative treatment of malignant stenoses of the upper ija'ilrolntentiniil tract using a combination of Laser and after loading tlmrnpy. In: f.ndor>t:iipy 0, 986, Ha:;-; H laser for uou in medicíne. In: Endnscupy 0, 9B6, 2-5. i. EJown ;>.('..: The Internal Surgeon without a Knife - The Laser and the truioscope. In: Proci-iidiiigs of the Koyal Inst. of Gr. Britain. Vol , ] H. Down S.(,.; Laser tnijoscouy. In: Bri t.mei]. Hul letin, 986, Vol.«2 No. 3, 307 'i. Down S.-(i.: flnrjoscopic Laser Iherapy for fsophageal Cancer. In: Endoscnpy, 8, ľ>86 S.jfinl. i, 2Ŕ-3. t. Itnwn 'J.V,., Harr H., Matthewson K : EmJoscopic treatment of inoperable colorf'i:tal cancers with Nt) YAG laser. tn : Hr.J.liuro, VB6, Vol. *2, Z. 7. riiiwr- L>. G., Matthewrion K., Swain P., Clark C.U.: Follow-up of Laser palliation fnr mill lurihfit t)y;i ih!lil I a. filjt 2h, \ >»'>, IIA. H. Ill uucthdd J.M., Miisqiict i., Honckir M.: VillmiH Adenomns uj the Rectum. Results mlh fiiiliinr ii iii; lif';itnicnt with Argon anil Nd YAC IBÍAMS. In: Cun t I'lU'iilnrology, lvfli, I!'/. H I / I )! /. '' 'II >)<., ini!iii.niii..., lux i;., liiimml inu.. ; ľulliatlve treatment uf Malignant :>ti!ini!ii>!i in the llppt-r Ga<<trcii(iteHtiiiiil Iratjt. in: Indosoopy 8, 9B6, Hi. i Ici5ii:ln«r I/.,!iiv<ik M. : I ndn!ii-.i iic Nd YAG laser Iherapy as a palliation for f!!n.->hai:o(iastric cancer.!' Oaslrot>nti>rolugy, 985, 89, B Frank r. : technical Prerequisities and tiafety Considerations for the Use of tne Nd YAH Laser jn Uastrnnnterology. In: Enddscopy, IB, 9B6, 6-9. IV. Kiefhalifi P., Kififnatier K., Huber F. : Preopnrative Nd YAI! laser Treatment or llhstruclivr! Cnliin i: H nckr. In: Endnscopy, IB, 9H6, «*-«6.

20 - IB - 3. Krasner N., ecard J. : Later irradiation nf tumiurs of the Ftiaphayuii and Ча-лtrii: C»rcila. In: Brit.Mfid.J., IVB4, 2HH-2H9. 4. Kiasner N.. Barr H., Skidwor«; C, Mitrriu Л..: Palliative Laser»»>rapv i"< Maltjinant Oysphania. In: Gut, Vol. 2fl, No.7, 9B H. 5. (OfПег A., Dienst С, Velascos S.B.: International Survey uf Laser th«ra >v in Hunign Caatrointeatioal Tumours and'stenoses. I«: Endoscopy, H, 9fé, 62-( '>. «. Lux С, Croltl И., EU Ch.: Тиаюиг Stenoses of the Upper Gastrointestinal Tract-therapeutic Alternatives to Later Therapy, Imlnscopy, «, 9t«, MathuH-Vlieoeri E.M.H.; lytuat 6.N.J.: Nd YÁG Later Fhotocoapulation in Г.явtrüi-ntarolngy: It» Role In Palliatlnn of Colerectal Cancer. In: Laaert in Ned.lie. vol., No I, im. 7S-8«. «. Maunoury V., Brunetaud J.M., Coehelerd 0., Dellette 0.: Treiteawnt PalHatif des cancers de l'oesophage et du cardia par photeeblatlon laser. In: Gastroenterul. Clin. Biol., 9B7,, 37-37». 9. Pietrafitta 3.3., Carstens H.H., Омуег R.H.: Endoscopic Laser Therapy for the Treatment of Malignant Esophageal Obstruction. In: Lasers in Surg. and Medicine, 7, 987, 4B Rienann 3.T., Ell Ch., Lux G., ОеаяПпв L.: Coebined Therapy of Malignant Stenoses of tha Upper Gastrointestinal Tract by яеапв of Laser Мая and bowgienage. In: Enäiiscopy, 98», Sander R. t Poesl H.: Treatwent of Benign Gaatrointeatinal Тиеммга with the Nd VAC Later. Endotcoay, IB, 986, Sander R., foeal H., Spuhler A.: Palliative Therapie Ntligno«-fe«dlngte Stenoaen in Gaatrointeatinal trakt. Iri: MBnch. Mad. Nchschfrt., Sanalerdruck, 984, 3- Ш. 23. Sander R., Poetl H., Spuhler A.: Therapie Gaatrolnteatinalan Тиаюгеп «it Laser. In: Oaf Internist, Springer Verl., 24, 985, Takewoto Т.: Laser Therapy of Early Caatrlc Carelnoaw. In: Endoscopy, 8, У- 3*. 986.

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013

Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Rocheáda v rozhodování aneb testování HPV ve screeningu cervikálního karcinomu 2013 Igor Blanárik, Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Konference AACL, Praha, 22. března 2013 Detekce HPV a

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Mamodiagnostika. screening. Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol

Mamodiagnostika. screening. Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol Mamodiagnostika základní vyšet, screening Klinika zobrazovacích ch metod FN Motol Senologie Senologie je lékal kařský interdisciplinárn rní obor, zabývající se chorobami prsu, zvláš áště se zaměř ěřením

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

ř Ú Ú šň ůš Í š ň ž Ú ó ž ý ó Ú ý ž ý Ú Ú Ú ý ř ý ý ý ň ň Ť ú Ú ú Ž Ú ý ú Ú Ž Ú ýš ú ýš ú Ú Ú Ú ýš Ú ř ýš ýš Ú ů ř ýš ú ř Ž Ú ž Ú Ž řň ýš ř š Č ú Č ú ř Č ď ř ň Ú Č š š Ě ú ř ý ř Š Ó Č ú Ž ž ř ž ň ý ú Č

Více

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII

SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII SPECIALIZAČNÍ NÁPLŇ v oboru TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE V OBORECH NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY, RADIODIAGNOSTIKY A RADIOTERAPIE ZOBRAZOVACÍ METODY V RADIOLOGII 1. Cíl specializační přípravy Cílem specializační přípravy

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla. RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Sběr dat a výsledky programu screeningu karcinomu děložního hrdla RNDr. Ondřej Májek, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Struktura informační podpory screeningového programu Zpracovatel dat a poskytovatel

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

č. 1. jsou uvedeny léčebné výsledky vyjádřené pětiletým přežit m a průměrné náklady na jednoho nemocného tvořené předevš m

č. 1. jsou uvedeny léčebné výsledky vyjádřené pětiletým přežit m a průměrné náklady na jednoho nemocného tvořené předevš m VYUŽITÍ REGISTRU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ K HODNOCENÍ DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ PÉČE EXPLOITATION OF THE CANCER REGISTRY FOR THE EVALUATION OF THE DIAGNOSTIC AND TREATMENT CARE BEŠKA F., TVRDÍK J., LORENC J. REGIONÁLNÍ

Více

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE

METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE METODICKÝ POKYN PRO SBĚR DAT A VEDENÍ AUDITU MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V ČESKÉ REPUBLICE VÝCHODISKA: Přihlášením se do programu mamografického (MG) screeningu (viz podmínky přihlášky k MG screeningu a

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky

Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky Založena 1985 profesorem Hrodkem Výbor tvořen zástupci center pro léčbu dětských leukemií při dětských klinikách v Ostravě, Olomouci, Brně, Praze-Motole,

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

ÝČ Í Č Í Á Č Á Á š Ř Ý É Ú Ý Á Ř Á Í Á Ý Á É ŤŤ Á Í Á Á Č Š ďí Í Ý Í ó ú Č ó Í Ý Ž Ž Í Í Í Í Ž Ó ň ň Ó Í ú ú Í š Í š Ó úš Ž Á Č š Ť š š Ú Í Ý Ú Š Š š Ú Ť ó Áš Ó Ž ÁŤ ó Í š Ó š Š Í Ď š ÓŽ Í Ž Ó ň Í Í š

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

ě ě č ě ě ý ú ž č é č ě Ž ě ý č Ž ú ů ý ž ý ý ě ž ž ž č ý ě ě ý ě ě ž č é ž é ů ž é ě č ů ý ě ů ů ě ů ě ě ě č ů č č ý ě ě ě é Ž ě Ž Ž č ů ě é ě ě č ě é ý ů ý ý Í č ó ý ý ě ě ů ý č ý ě č ý é Č úč č ě č

Více

č é é Á č č í ě ě Ť é Ť é í š č š ě ší í í Ť č í ě Í ž Íňí í ť č íč č í č é í ž Í í č š é é é č ňí č Ť ÍíŽ č é Ě é Č ě č ž č Ťí ž í š é é ě é ě ž í ě č ď ě Ž č í č é é ě Ťí ě ž ě ň ě í Ů ě é č é é é ě

Více

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní

Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní Lékařská sekce... 3 Středa 22. 1. 2014... 3 17:00 18:30 Aktuálně z kongresu ASCO GIT 2014 HOT NEWS... 3 Čtvrtek 23. 1. 2014... 3 08:30 Slavnostní zahájení... 3 09:00 10:30 State of Art v onkologii... 3

Více

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18

Obsah. K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5. C o u m í tříle tý človíček? 18 Obsah K niha p ro ro d ič e d ě tí o d t ř í le t d o z le tilo s ti 5 Jak to bylo s prvním vydáním této knihy? 8 Jak to bylo s druhým vydáním této knihy? 10 Jak to bylo s třetím vydáním této knihy? 11

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

É Ř Á Ý Ý Ě Á í í Á í á ář Úč ř í í í í ý ř ň á í í á é ř é é á á ý í á á ň č á á á é á í í á í í á ží á ý á í í í ří č í í é á í ří í é á é ář Žá Ž í é í é á í ří á í ř á í ř á ří Š é á á č í í á ý ř

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

á ář á ř ř Č ř áč ě řá ú á ř č á á á á á ú ů ř ř Č á ř á á á Š ž č ě ř č ý ů á á ř ř ú á ř ž ý ý á á ž á ř č ů á á ů ř ý ý áš á ěř á ž á á ěř á á ř ž á ě ě á á žá á ů ý ř žá ř ě č ě á ě á ř ž ú ů ř ř ž

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

Karcinom prsu a radioterapie

Karcinom prsu a radioterapie Karcinom prsu a radioterapie Mezioborov! multidisciplinární seminá" Zhoubné nádory prsu projekt OPVK Eduka#ní a informa#ní platforma onkologick!ch center pro podporu a modernizaci vzd$lávání v léka"sk!ch

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Í ů Ž Ž Ž č ě úč ě Ž ě ůž ě š č ě ě š ě ě ě Š Í ě ŽŠ Ž š ě š ů ůž Ť č ě šš š ě č ž Ž ě ž úč č š š š š š š č Ť š ě Í ž ě č ě ě ě š č ě š č č ě úč ž ů ů Ž ů ů č ě Ž č č č ň č ž ú ž ú ě č Í č ž ě ě š č ů

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

Ť ť Ú Ť ň Ú úč ň Á Úč úč úč úč Ú Í Ú ť ď ů ů ů úý ň č ú úč ů č ú ů úč Č ů úč úč č Ú ů Ú Í ú č Í ň Á Á ú č Č ú ů ů Á Á Á ď Í Ú Ú Í Ú ň ó Á ď ň Ú ů ť č č č úč Ý č ú úč Ó Ú ů ó ď ď Í Ť č ú č ú ť úč Úč ů č

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

ť Á ČÍ Á ť ť Í Á Í Í ú ť Ů Ů ú ť Ě Ů Ž ť ť Ů Ů Ů Á ť Í Ó Á Ý ň Č Ě Ó Ž ň ť ú ň ť Ě Í Í Í Á Ý ť Í Á Ž Ů ť Ů Ž Ě ť ť ú ť ť ť Ž Ě Ě ť Ů Ů Ě Ů Ě Ž ť Ě Ě Ě Ó Í Ď Ó ť Ě Ě Í Ý Ě Ů Ó Ů ť ť ť É Ž Š Š Š Ž Č Š Š

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Ž Í ů Ž Í Ř Í ř ř Ž ó š š š Ř Á ř š ř ú Í Á Í ž ř ř š ý ý ů é š ř ů ř š ý úř ř é š ř ů ů úř ú ř é š ř ů ž Č ž š Č ó ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú é ú ú ú é ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú

Více