Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průběžná zpráva. o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M. A Obsah podnětu"

Transkript

1 V Brně dne 10. února 2011 Sp. zn.: 3303/2010/VOP/JPL Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu JUDr. M A Obsah podnětu Dne 3. června 2010 jsem obdrţela prostřednictvím pana Michaela Kocába, zmocněnce vlády pro lidská práva, podání JUDr. M (dále jen stěţovatel), týkající se výkonu odborné lesnické správy jím vlastněných lesů. Stěţovatel v uvedené záleţitosti nejprve poţádal o stanovisko zmocněnce pro lidská práva, a to z hlediska moţné diskriminace z důvodu věku při posuzování jeho odborné způsobilosti ke spravování vlastních lesních pozemků v úrovni tzv. odborného lesního hospodáře. Nesouhlasí s postupem správních úřadů, které odmítají uznat jeho vzdělání diplomovaného specialisty v lesnictví získané na vyšší odborné škole a lesnickou praxi při správě vlastního majetku. V souladu se zákonem o veřejném ochránci práv jsem se ujala vyřízení podnětu a podle ustanovení 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, jsem zahájila šetření. V rámci šetření podnětu jsem poţádala o součinnost Ministerstvo zemědělství. B Skutková zjištění Stěţovatel v roce 2005 ukončil tříleté dálkové studium na Vyšší odborné škole lesnické v Písku a nyní je diplomovaným specialistou v lesnictví (DiS.). Uvádí, ţe studoval právě za účelem moţnosti vykonávat správu vlastního majetku na úrovni odborného lesního hospodáře. Podle názoru úřadů (Městského úřadu Černošice, Krajského úřadu Středočeského kraje a Ministerstva zemědělství) však podmínky stanovené lesním zákonem pro správu vlastního majetku na úrovni odborného lesního hospodáře z následujících důvodů nesplňuje: a) lesní zákon nezná úroveň lesnického vzdělání na vyšší odborné škole a b) stěţovatel nemá odbornou lesnickou praxi.

2 Městský úřad Černošice (MěÚ Černošice) stěţovateli rozhodnutím ze dne uloţil vybrat si odborného lesního hospodáře odlišného od své vlastní osoby a uzavřít s ním smlouvu o výkonu činnosti podle 37 odst. 1 lesního zákona (úřad mimo jiné odmítl správu vlastního majetku jako lesnickou praxi). Stěţovatel se proti rozhodnutí odvolal a Krajský úřad Středočeského kraje (krajský úřad) rozhodnutím ze odvolání zamítl a rozhodnutí potvrdil. Ohledně odborné lesnické praxe však uvedl, ţe tuto lze získat jak v rámci zaměstnaneckého poměru u subjektu, který v této praxi působí, tak samostatnou soustavnou činností na cizím lesním majetku nebo správou svého lesního majetku, u kterých lze mít důvodně za to, ţe časová a odborná náročnost těchto činností minimálně odpovídá časové i odborné náročnosti plnému pracovnímu úvazku u subjektu v lesnictví působícího. Krajský úřad souhlasí s MěÚ Černošice v tom, ţe odbornou lesnickou praxi nelze získat před završením odborného lesnického vzdělání (zvládnutí teoretických základů musí předcházet jejich aplikaci v praxi). Stěţovatel podal ve věci rozhodnutí krajského úřadu podnět k přezkumnému řízení. Ministerstvo zemědělství mu dopisem ze dne sdělilo, ţe důvody k přezkumnému řízení neshledalo. Stěţovatel dne poţádal Ministerstvo zemědělství o stanovisko týkající se moţnosti výkonu práva činnosti odborného lesního hospodáře majitelem se vzděláním a praxí na svých vlastních lesních pozemcích. Podle obsahu této ţádosti stěţovatel vlastní lesní pozemky o rozloze více neţ 50 ha v k.ú. Davle a k.ú. Hvozdnice u Prahy. Ministerstvo zemědělství dopisem ze dne odkázalo na právní úpravu a sdělilo, ţe v jeho případě je sice splněna podmínka odborného lesnického vzdělání, nesplňuje však podmínku deseti let odborné lesnické praxe (coţ odpovídá absolvování středoškolského lesnického vzdělání). Současně uvedlo, ţe délka odborné lesnické praxe se započítává aţ od doby, kdy je ukončeno odborné lesnické vzdělání ţadatele. Z informací zveřejněných na internetových stránkách školy vyplývá, ţe na Vyšší odborné škole lesnické v Písku lze studovat studijní obor N/01(001) Lesnictví, ve kterém jsou absolventi připravováni (cit.) jako správci lesa - odborní lesní hospodáři, samostatně spravující jim svěřené lesní majetky soukromé, obecní i státní. Studium je akreditováno a je uvedeným způsobem prezentováno. Studovat lze formou denního studia nebo studia při zaměstnání. Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy se na základě ţádosti stěţovatele vyjádřilo sdělením ze dne k otázkám vzdělání v oblasti lesnictví se závěrem, ţe stěţovatel jako absolvent studijního oboru N/001 Lesnictví získal hlubší odborné znalosti neţ absolvent středoškolského studia stejného oboru vzdělání. Vyjádření Ministerstva zemědělství v rámci šetření podnětu Z podnětu stěţovatele vyplynulo, ţe stávající praxe správních úřadů i platná právní úprava pomíjí existenci vyššího odborného vzdělání v oblasti lesnictví a neupravuje ani potřebnou délku odborné lesnické praxe. Na základě těchto zjištění 2

3 jsem se obrátila na Ministerstvo zemědělství s ţádostí o sdělení, jakým způsobem by bylo moţné uvedený stav napravit. Ministerstvo zemědělství k uvedené ţádosti o součinnost sdělilo, ţe stávající lesní zákon nabyl účinnosti dnem , přičemţ vyšší odborné lesnické vzdělání je poskytováno teprve od roku 1998 a první studenti absolvovali tuto formu studia v roce Stávající lesní zákon ani aktuálně předloţený návrh jeho novely však se změnou podmínek pro udělení licence odborného lesního hospodáře zařazením vyššího odborného lesnického vzdělání nepočítá, a to zejména proto, ţe se případy, kdy o licenci ţádá absolvent vyššího odborného lesnického vzdělání, prakticky nevyskytují a ţadatel sám neţádá o udělení licence, ale jedná se mu pouze o spravování vlastního lesního majetku dle 37 odst. 3, věty třetí, lesního zákona. Se zohledněním vyššího odborného lesnického vzdělání bude podle vyjádření Ministerstva zemědělství počítat aţ nový lesní zákon, který má být předloţen Ministerstvem zemědělství vládě ve IV. čtvrtletí roku C Právní hodnocení Podnět se týká vykonávání činnosti odborného lesního hospodáře na vlastních pozemcích podle 37 odst. 3, věty třetí, zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (cit.): Pokud splňuje podmínku odborného lesnického vzdělání a odborné lesnické praxe ( 42), může vlastník lesa v lesích ve svém vlastnictví vykonávat činnost odborného lesního hospodáře sám i bez udělení licence. Lesní zákon v 42 stanoví (cit.): 42 Zvláštní podmínky pro udělení licence (1) Zvláštními podmínkami pro udělení licence jsou a) odborné lesnické vzdělání, b) odborná lesnická praxe. (2) Pro udělení licence podle 26 odst. 1 se odborným lesnickým vzděláním rozumí vysokoškolské vzdělání lesnického směru a odborná praxe žadatele musí být alespoň deset let. (3) Pro udělení licence podle 37 odst. 2 se odborným lesnickým vzděláním rozumí vysokoškolské vzdělání lesnického směru nebo úplné středoškolské vzdělání lesnického směru a odborná praxe žadatele musí být alespoň tři roky, jde-li o absolventa vysoké školy, a alespoň deset let, jde-li o absolventa střední školy. (4) U právnické osoby musí zvláštní podmínky splňovat její odpovědný zástupce. Podrobnější podmínky pro získání odborného lesnického vzdělání a praxe stanoví vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náleţitosti ţádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství následovně. 3

4 2 Odborné lesnické vzdělání Při posuzování podmínek pro udělení licence se odborné lesnické vzdělání dokládá: a) diplomem o absolvování studia na lesnické fakultě příslušné vysoké školy, studijního oboru lesní inženýrství, ukončeného státní závěrečnou zkouškou, b) vysvědčením o maturitní zkoušce na střední lesnické škole, studijní obor lesnictví nebo lesní hospodářství. 3 Odborná lesnická praxe 1 (1) Při posuzování podmínek pro udělení licence se do doby trvání odborné lesnické praxe započítává pouze doba výkonu odborných činností v lesním hospodářství, za něž se považuje též hospodářská úprava lesů, lesnické školství, lesnický výzkum a státní správa lesů; u licence udělované podle 26 odst. 1 lesního zákona je třeba doložit alespoň pět let praxe v hospodářské úpravě lesů. (2) Doby výkonu odborných činností uvedených v odstavci 1 se sčítají, pokud mezi jednotlivými dobami výkonu neuplynula doba delší než pět let. Doba výkonu základní vojenské služby se do doby výkonu odborné praxe nezapočítává. Platná právní úprava při stanovení podmínek pro výkon odborného lesního hospodáře či odborné správě vlastního lesního majetku podle 37 odst. 3, věty třetí, lesního zákona pomíjí vyšší odborné vzdělání v oblasti lesnictví jako jednu z forem vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Je tomu tak proto, ţe lesní zákon a prováděcí předpisy dosud nereagovaly na vývoj v oblasti vzdělávání. Tímto stavem jsou poškozováni absolventi vyššího odborného vzdělání v oblasti lesnictví, pokud mají zájem o udělení licence odborného lesního hospodáře nebo správu vlastního majetku dle 37 odst. 3 lesního zákona, protoţe ve vztahu k této formě vzdělání není stanovena délka předepsané lesnické praxe. Z uvedeného dále vyplývá, ţe nejsou stanovena konkrétní pravidla pro obsahovou náplň odborné lesnické praxe, protoţe ustanovení 3 vyhlášky č. 100/1996 Sb. bylo zrušeno. To povaţuji za další legislativní nedostatek. Ţadatelé o licenci nebo zájemci o odbornou lesnickou správu vlastního majetku se nemají o co opřít a na druhé straně je takto poskytnuta příliš široká moţnost pro správní uváţení úřadu, coţ způsobuje niţší míru předvídatelnosti postupu správního úřadu na straně jedné a nejistotu adresáta výkonné moci na straně druhé. Právní úprava tak, dle mého soudu, ve vztahu k poţadavku odborné lesnické praxe nesplňuje poţadavky kladené na určitost a předvídatelnost právní normy. 2 1 Ustanovení 3 bylo s účinností od zrušeno vyhláškou č. 324/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náleţitosti ţádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství. 2 Viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 11/2000, ze dne (č. 322/2001 Sb.) Ústavní soud konstatuje, ţe jedním ze základních principů, který musí zákonodárství v demokratickém právním státu ve smyslu čl. 1 Ústavy splňovat, je princip předvídatelnosti zákona. Jinak řečeno, pouze zákon, jehoţ důsledky jsou jasně předvídatelné, splňuje podmínky, kladené na fungování materiálně chápaného 4

5 D Závěr Šetřením podnětu jsem dospěla k závěru, ţe právní úprava v oblasti odborného lesního hospodaření je nedostatečná, kdyţ nezohledňuje existenci vyššího odborného lesnického vzdělání (včetně stanovení délky předepsané praxe), a nestanoví obsahovou náplň odborné lesnické praxe. Lesní zákon při stanovení podmínek pro výkon odborného lesního hospodáře či odbornou správu vlastního lesního majetku podle 37 odst. 3, věty třetí, nepočítá s vyšším odborným vzděláním v oblasti lesnictví jako jednou z forem vzdělání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto stavem jsou poškozování absolventi vyššího odborného vzdělání v oblasti lesnictví, pokud mají zájem o udělení licence odborného lesního hospodáře nebo správu vlastního majetku dle 37 odst. 3 lesního zákona, protoţe ve vztahu k této formě vzdělání není stanovena délka předepsané lesnické praxe. Vycházím přitom z vyjádření Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, ţe stěţovatel jako absolvent vyššího odborného vzdělání studijního oboru N/001 Lesnictví získal hlubší odborné znalosti neţ absolvent středoškolského studia stejného oboru vzdělání. Dalším legislativním nedostatkem jsou chybějící pravidla pro posouzení obsahové náplně odborné lesnické praxe. Ţadatelé o licenci nebo zájemci o odbornou lesnickou správu vlastního majetku nemají z čeho vycházet a současně existuje příliš široká moţnost pro správní uváţení úřadu. Tento stav vyvolává niţší míru předvídatelnosti postupu správního úřadu na straně jedné a nejistotu adresáta výkonné moci na straně druhé. Řešení můţe spočívat v novelizaci právních předpisů nebo stanovení metodiky; úpravu lesního zákona předloţením návrhu nového zákona aţ v závěru roku 2012 však nepovaţuji z časového hlediska za přijatelnou. Lze totiţ očekávat, ţe legislativní proces potrvá několik měsíců a s účinností nové právní úpravy by bylo moţné počítat nejdříve v roce Co se týče prováděcí vyhlášky k lesnímu zákonu ohledně obsahu odborné lesnické praxe, její novelizace je plně v kompetenci Ministerstva zemědělství. Pokud jde o namítanou diskriminaci stěţovatele z důvodu příslušnosti k určité věkové skupině (občanů penzijního věku), zjištěné skutečnosti svědčí o výše uvedených legislativních nedostatcích, nikoliv však existenci diskriminace z uvedeného důvodu. Moţnost vykonávat odbornou lesnickou správu vlastního majetku totiţ nebyla úřady odmítnuta z důvodu věku stěţovatele, ale s ohledem na nedostatečnou délku odborné praxe. S tím souvisí chybějící zohlednění vyššího odborného vzdělání při stanovení její délky a vymezení jejího obsahu, které způsobuje nejistotu zájemců vlastními silami zajišťovanou správu lesního majetku, a problémy při aplikaci platné právní úpravy na situaci stěţovatele s tím spojené. demokratického právního státu.... Nepředvídatelností důsledků citovaného zákona ve sledovaném smyslu se otevírají moţnosti pro potencionální svévoli příslušných orgánů, coţ je v demokratickém právním státu nepřípustné. 5

6 Tato zpráva shrnuje poznatky ze šetření, které budou po vyjádření dotčených úřadů podkladem mého závěrečného stanoviska ve věci. Zasílám ji Ministerstvu zemědělství a stěţovateli. Ministerstvo zemědělství podle 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv ţádám, aby se k obsahu zprávy ve lhůtě do 30 dnů od jejího obdrţení vyjádřilo. RNDr. Jitka S e i t l o v á zástupkyně veřejného ochránce práv 6

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Blanka Háblová Správní rozhodování školství Olomouc 2012 vedoucí práce: JUDr. Zdenka Nováková,

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 160/2012-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka

Více

Platy soudců XV - stanovení platové základny na 2,75násobek průměrné měsíční mzdy. Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Platy soudců XV - stanovení platové základny na 2,75násobek průměrné měsíční mzdy. Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Pl.ÚS 28/13 ze dne 10. 7. 2014 Platy soudců XV - stanovení platové základny na 2,75násobek průměrné měsíční mzdy Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu sloţeném

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : 189. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Více

Zpráva o šetření. postupu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci podnětu Ing. J. S.

Zpráva o šetření. postupu Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci podnětu Ing. J. S. I. Není-li podnikatel sám spoluvlastníkem nemovitosti ve spoluvlastnictví jiných osob, do níž umisťuje své místo podnikání (resp. sídlo), musí své užívací právo k ní doložit ( 46 odst. 1 písm. f/ živnostenského

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu)

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Centrum vzdělávacích aktivit zahraniční spolupráce CZ.1.07/2.2.00/15.0270 ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ (se zaměřením na veřejnou vysokou školu) Základní právní předpisy Pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem

Více

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : 329. Vyhláška o centrální evidenci exekucí 330. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti

Více

Zaměstnanostní projekty a fundraising

Zaměstnanostní projekty a fundraising Zaměstnanostní projekty a fundraising Zaměstnanostní projekty: Milena Pešoutová Fundraising a nestátní neziskové organizace: Mgr. Zuzana Ramajzlová; Mgr. Tomáš Hirt Editace: Mgr. Laďka Ortová Mgr. Lucie

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

O d ů v o d n ě n í :

O d ů v o d n ě n í : Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Radovana Suchánka ve věci ústavní

Více

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Parlament

Více

(3) Tento zákon se pouţije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo pouţitelným předpisem Evropské unie 54 ).

(3) Tento zákon se pouţije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo pouţitelným předpisem Evropské unie 54 ). Znění 01.01.2015 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních sluţbách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje podmínky

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv 213 SOUHRNNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV 213 Kancelář veřejného ochránce práv, 214 Omega Design, s. r. o. ISBN 978-8-87949-99-3 Obsah 3

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami Manuál k udílení souhlasu

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření Je povinností kontrolujícího, aby úplně zjistil skutkový stav věci, a to zejména pokud jde o zjišťování plnění povinností kontrolovaného podle ustanovení 5 zákona o ochraně osobních údajů. Stejně tak je

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření V Brně dne 31. března 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Průběžná zpráva o výsledku šetření ve věci podnětu pana X. Y. (rodné číslo uváděné na listovní obálce úřední zásilky) A Shrnutí podnětu Dne 26. září

Více

Zpráva o výsledku šetření

Zpráva o výsledku šetření V Brně dne 24. února 2011 Sp. zn.: 4398/2010/VOP/KP Zpráva o výsledku šetření na základě podnětu paní J. ve věci postupu OSPOD týkajícího se i její osoby při výkonu sociálně-právní ochrany nezl. P. A -

Více

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence

I. Společné zásady a pravidla ke všem žádostem o udělení licence M e t o d i c k ý n á v o d Energetického regulačního úřadu k podávání žádostí o udělení, změny nebo zrušení licencí podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Pl.ÚS 1/12 ze dne 27.11.2012 Sloučení parlamentní rozpravy k více návrhům zákonů; Povinnost uchazečů o zaměstnání vykonávat veřejnou službu; Návrh na zrušení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE 4. KOLO VÝZVY ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK) KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A GRANTOVÝCH SCHÉMAT KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí. prosinec 2012. Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí prosinec 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ ZÁKON Č. 401/2012 Sb. ze dne 7. listopadu 2012, kterým se mění zákon

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Zpráva o šetření. ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava. A Obsah podnětu Prohlášení památkové ochrany území se děje právním předpisem vydaným buď vládou (nařízením vlády v případě památkové rezervace) nebo ministerstvem (vyhláškou ministerstva kultury v případě památkové zóny).

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více