Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18. Masná 18, Praha 1 MATURITNÍ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18. Masná 18, 110 00 Praha 1 MATURITNÍ PRÁCE"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: M/006 Provoz a ekonomika dopravy Železniční doprava MATURITNÍ PRÁCE Téma: Současnost a budoucnost tratí č. 171 a 173 Třída: DMŽ4 Školní rok: 2011/2012 Jan Král

2 Prohlašuji, že maturitní práci jsem vypracoval samostatně na základě uvedeného seznamu použitých zdrojů. Souhlasím, aby tato maturitní práce byla použita k výukovým účelům Vyšší odborné a Střední průmyslové školy dopravní, Praha 1, Masná 18. Dne podpis žáka

3 Shrnutí Celá tato práce se zaměřuje zejména na prostředí, kde jsem vykonával svou školní praxi. Na úvod se zabývám historickou stránkou obou tratí, tj. Praha Beroun a Praha Rudná u Prahy Beroun, přičemž se zaobírám zejména tratí Praha Beroun přes Řevnice, kdy mě zajímaly spíše důležité historické milníky než pouhá data. V další části mé práce představuji aktuální vývoj a současnou situaci zejména na úseku Hradlo Kosoř Beroun. Traťovým úsekem Praha Hlavní nádraží Praha Radotín se zabývám pouze stručně, jelikož pod zdejším provozním obvodem má praxe neprobíhala. Následuje pohled do budoucna, ve kterém představuji jednotlivé návrhy řešení optimalizace traťového úseku Praha Radotín Beroun a navazující řešení trati Praha Smíchov Rudná u Prahy Beroun, která má sloužit jako odklonová trasa pro některé vlaky směrem na Plzeň. Závěrem bych rád dal možnost pohledu na financování takto náročných projektů a jejich realizaci.

4 Obsah: Úvod Historie tratí č. 171 a Historie dávná i blízká trati č Stručná historie trati č Současný stav na trati č Traťová zabezpečovací zařízení trati č Traťové zabezpečovací zařízení trati č Staniční zabezpečovací zařízení Trať č Trať č Specifická řešení dopraven pouze na trati č Jízdní poměry na trati č Návrhy řešení optimalizace trati č Původní návrh Praha Beroun tunelem pod Barrandovem Aktuální návrh optimalizace úseku Praha, Radotín Beroun Budoucí význam tratě č Závěr Použité zdroje Seznam příloh Přílohy Seznam obrázků: Obrázek 1: Turbínová lokomotiva (foto Miroslav Petr)... 3 Obrázek 2: Lanová dráha Solvayovy lomy - Loděnice (archiv SB)... 4

5 Úvod Na začátek bych chtěl uvést, že rozhodně nehodlám kritizovat či zpochybňovat jakákoliv rozhodnutí a to ať už jsou špatná či dobrá. Celá práce by měla vést k osvětě či doplnění poznatků o dané trati a případně i poradit při řešení budoucích problémů. Jelikož je celý úsek dosti dlouhý a zároveň problematický, vybral jsem jako stěžejní Praha Radotín Beroun. Co se historické části (na samém začátku práce) týče, zabývám se zejména nejdůležitějšími daty a fakty, která se na tomto úseku udála. Vycházím přitom z vyprávění pamětníků a železničářů. V další části navazuji současným děním na trati a to jak po stránce provozní, tak i technické, kdy se blíže zaměřím na jednotlivé traťové a staniční zabezpečovací zařízení v jednotlivých dopravnách. V konečné části načrtnu možné řešení optimalizace tohoto traťového úseku a to ve všech uvažovaných variantách včetně těch, které byly plánovány v letech minulých. Nesmím samozřejmě zapomenout na trať do Berouna (přes Rudnou u Prahy), která řeší odklonové trasy při případné modernizaci přes Řevnice. ~ 1 ~

6 1 Historie tratí č. 171 a Historie dávná i blízká trati č. 171 Traťový úsek Praha, Radotín Beroun a dále na Plzeň a Furth im Wald byl zprovozněn 15. července 1862 společností Česká západní dráha, přičemž v Berouně se napojovala trať od Rakovníka vystavěná jinou společností, což zapříčinilo vystavění dvou samostatných nádražních budov a také dvou oddělených osobních nádraží. Dodnes jsou zde patrné pozůstatky po rakovnické části. Doba, za níž byla samotná trať vybudována dosahovala ohromné rychlosti výstavby. Koncese na stavbu byla udělena na základě nového koncesního zákona z roku 1854, který dovolil soukromé podnikání a s tím související investice. Roku 1857 se započalo se stavbou tratě, ovšem již o dva roky později došlo k rozpadu stavebního konsorcia. Do pokračování výstavby se vložilo uskupení nové a to v obsazení bratří Kleinů, Vojtěcha Lanny známého českého průmyslníka, Pražské železniční společnosti a několika dalších, kteří zbývající část tratě ku Praze Smíchovu dokončili, ovšem bez přímého napojení na stanici Státní dráhy - dnešní Masarykovo nádraží, kam byli cestující a zavazadla dopravovány omnibusy, což byli koňské povozy v podobě dnešního autobusu. Společnost Česká západní dráha byla roku 1895 zestátněna a připojila se k dalším již státem vlastněným tratím. Mezi ně patřila i trať Beroun Rakovník. Zlomovým rokem se stal rok 1905, kdy došlo ke zdvoukolejnění traťového úseku Praha Smíchov Beroun (dokončeno 1908), přičemž byl i demontován a následně odvezen původní most přes řeku Berounku poblíž dnešního hradla Horní Mokropsy. Tento byl přemístěn do Dobřichovic na místo dnešního silničního mostu. Dnešní podoba železničního mostu u Všenor pochází cca. z 80. let minulého století. Původní jednokolejný most, který zde stával před rokem 1905, byl pronajat městysem Dobřichovice a byl využíván jako náhradní spojení místo přívozu. Tato mostní konstrukce zde vydržela až do roku 2005, kdy byla rozebrána a nahrazena moderním konstrukcí. Zajímavostí je zmínka, kdy z důvodu zadlužení Dobřichovic bylo vybíráno na tomto mostě až do 50. let minulého století mýto. ~ 2 ~

7 Dalším důležitým okamžikem byl rok 1926, kdy došlo k elektrifikaci v úseku Praha Wilsonovo nádraží Praha Smíchov a to střídavou napěťovou soustavou o napětí 1,5kV (dokončeno 1928). Tento systém je dnes používán pouze na trati Tábor Bechyně, což byla na našem území první elektrifikovaná trať vybudována Františkem Křižíkem. Další část elektrifikace směrem k Berounu proběhla v 70. letech a započala éru elektrických jednotek EM 475 (dnes 451), kterým se z důvodu řeky, která se zde klikatí nazývaly berounka (dnes žabotlama, cityfrog, žabí huba ). Zajímavostí je nařízení, které zakazovalo vjezd parních lokomotiv do Prahy hlavního nádraží (od 50let), což mělo za následek přepřahy v okrajových stanicích. Jedinou výjimku měl Západní expres jezdící z Prahy do Paříže, který z důvodu přísných podmínek pro dodržování jízdní doby byl ponechán bez přepřahu. Hnací vozidlo se muselo měnit i u nákladních vlaků, kdy dost často docházelo k přepřahu v jedné okrajové železniční stanici, následoval průjezd centrem a opětovné přivěšení parní lokomotivy. Co se vývoje zabezpečovacího zařízení týkalo. Již v 60. letech bylo uvažováno o výstavbě automatického bloku mezi stanicemi Praha Smíchov Praha Radotín, což nebylo do dnešní doby realizováno. Elektromechanické zabezpečovací zařízení, které je zde používáno, pochází z roku 1912 a dodnes zcela bezkonkurenčně slouží svému účelu bez velkých problémů. Na obrázku přiloženém v příloze lze dobře vidět již vybudovanou trať Beroun Rakovník a před výstavbou trati Beroun Praha. Snímek pochází z roku 1852, což je 5 let před samotným udělením koncese na výstavbu. Jako velmi zajímavé bych ještě uvedl, že na trati přes Beroun byla v 50. letech testována lokomotiva nové konstrukce z produkce plzeňské Škody. Byla jí turbínová lokomotiva TL 659, která svým výkonem překonávala i nejvýkonnější parní lokomotivy té doby. Její velkou slabinou, která nakonec znamenala zůstat pouze u prototypu, byla spotřeba. Lokomotiva si musela za sebou vozit cisternu s palivem, aby byla vůbec schopná delšího dojezdu. Obrázek 1: Turbínová lokomotiva (foto Miroslav Petr) ~ 3 ~

8 1.2 Stručná historie trati č. 173 Traťový úsek Praha Smíchov Rudná u Prahy byl vybudován roku 1873 jako součást Pražsko - duchcovské dráhy. Navazující úsek do Berouna Závodí byl postaven roku 1897, kde navázal na již vystavěnou trať do Rakovníka. Později byla trať využívána pro vozbu rychlíků od Plzně a to zejména během rekonstrukcí a výluk tratě do Prahy přes Řevnice. Železnice zde, dosáhla svého největšího rozmachu na počátku 20. století, kdy zde byl objeven vápenec v oblasti zvané Na stydlých vodách. Již roku 1916 se započalo se stavbou nákladní lanové dráhy, která měla vozit vytěžený vápenec přímo k železnici poblíž berounského zhlaví žst. Loděnice. Stavba byla dokončena roku 1918 a ještě téhož roku se započalo s těžbou. V žst. Loděnice se nakládaly nákladní vozy horninou a ta se poté svážela do Neštěmic, kde se vyráběla soda. Provoz lomu byl zastaven v roce Toto období lze právem považovat za zlatou éru této trati, která bohužel již pominula a zůstaly pouze prázdné manipulační koleje a vápencový prach. Obrázek 2: Lanová dráha Solvayovy lomy - Loděnice (archiv SB) ~ 4 ~

9 2 Současný stav na trati č Traťová zabezpečovací zařízení trati č. 171 V úseku Praha Hlavní nádraží je instalované automatické hradlo typu 88A, které je ve stanici Praha Hlavní nádraží napojeno na staniční zabezpečovací zařízení ESA11, které je obsluhováno z JOP. Traťové zabezpečovací zařízení (dále jen TZZ) ve výhybně Praha Vyšehrad je obousměrné s traťovými souhlasy. o Mezistaniční úsek Praha Vršovice Praha Vyšehrad je také vybaven obdobným ZZ, jako předchozí, kdy volnost traťového úseku se zjišťuje pomocí indikační desky umístěné přímo v dopravní kanceláři. Dalším úsekem je Praha Vyšehrad Praha Smíchov (dále jen Pha a daný název), kdy obvody jednotlivých stanic na sebe přímo navazují. Odjezdová návěstidla žst. Praha Vyšehrad jsou závislá na postavení vjezdového návěstidla do Prahy Smíchova a taktéž je to i v opačném směru, kdy odjezdová návěstidla v žst. Praha Smíchov nelze postavit na návěst dovolující jízdu, není-li stejně tak postaveno vjezdové návěstidlo výhybny Praha Vyšehrad. Jízda v mezistaničním úseku Pha Vyšehrad Pha Smíchov se provádí jako při obsluze zařízení poloautomatického bloku, kdy výpravčí v žst. Pha Smíchov nesmí dovolit jízdu dříve než výpravčí výhybny Pha Vyšehrad dovolí další jízdu a tak i naopak. Trať pokračuje úsekem Praha Smíchov Praha Radotín, který je rozdělen na tři traťové oddíly dvěma hradly (Barrandov, Závodiště). Je zde instalováno zařízení hradlového poloautomatického bloku, přičemž oddílové návěstidlo hradla Barrandov slouží zároveň i jako předvěst vjezdového návěstidla žst. Pha Smíchov. V úseku Pha Smíchov Pha Řeporyje je využíváno zařízení automatického hradla, kdy oddílové návěstidlo se nachází kousek za dřívější železniční stanicí (dnešní zastávkou Praha Hlubočepy). Z žst. Pha Smíchov je také vedena trať č. 122 po tzv. pražském semeringu do žst. Pha Zličín, kde je provoz zabezpečen telefonickým dorozumíváním, kdy tuto činnost nezajišťuje výpravčí žst. Pha Smíchov, ale výpravčí Praha Smíchov společné nádraží, kde deponuje své vozy a lokomotivy nový český železniční dopravce společnost Regiojet. ~ 5 ~

10 Předvídaný odjezd se mezi žst. Pha Smíchov Pha Radotín hlásí telefonicky se současným využitím elektronického dopravního deníku (dále jen EDD). TZZ je jednosměrné pro každou traťovou kolej zvlášť. Následujícím mezistaničním úsekem je začátek úseku, kde probíhala má praxe a tudíž o něm vím v určitých ohledech víc než o předchozím. Tímto úsekem je Praha Radotín Dobřichovice, na němž se nachází tři hradla (Kosoř, Kazín, Horní Mokropsy) a je rozdělen (v závislosti na počtu hradel) na čtyři traťové oddíly. Je zde používáno hradlového poloautomatického bloku a to s navázáním na staniční zabezpečovací zařízení (dále jen SZZ) žst. Pha Radotín, kde se nachází reléové SZZ. Z žst. Pha Radotín je možné také jet směrem na odbočku Tunel tj. do žst. Praha Krč. Zde je obousměrné TZZ pro každou kolej, přičemž dvě koleje jsou pouze v úseku Pha Radotín odbočka Tunel. Je zde využíváno zařízení automatického hradla a to v úseku odbočka Tunel Pha Krč. V úseku Pha Radotín odbočka Tunel je vjezd/odjezd řešen obsluhou reléového staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Pha Radotín. Trať dále pokračuje úsekem Dobřichovice Řevnice, kde je opět instalováno zabezpečovací zařízení hradlový poloautomatický blok. Na tomto mezistaničním úseku neleží žádná jiná dopravna. Zařízení je jednosměrné pro každou kolej, přičemž ve směru od Pha Radotín je závislost na vjezdovém návěstidle a přejezdu v km 18,552 za zastávkou Všenory. Přejezdy v km 19,979 a 20,514 jsou obsluhovány a kontrolovány ze stavědla 2 žst. Dobřichovice, přičemž je zde závislost na postavení odjezdového návěstidla a vjezdového návěstidla. Přejezd v km 23,201 je obsluhován a kontrolován stavědlem 1 žst. Řevnice, kdy je zde závislost na vjezdovém návěstidle od Dobřichovic a také na odjezdovém návěstidle od/do Zadní Třebaně. Přejezd v km 23,201 leží již za vjezdovým návěstidlem a zároveň ještě před odjezdovými návěstidly směrem na Dobřichovice - viz. přiložený plánek. Další částí trati je mezistaniční oddíl Řevnice Zadní Třebaň, kde je opět používáno hradlového poloautomatického bloku jednosměrného pro každou kolej zvlášť. Odjezdové návěstidlo v žst. Řevnice je zároveň předvěstí vjezdového návěstidla žst. Zadní Třebaň. Přejezd v km 23,977 je obsluhován a kontrolován ~ 6 ~

11 stavědlem 2 žst. Řevnice, přičemž je zde závislost na vjezdovém i odjezdovém návěstidle. Následuje další mezistaniční oddíl Zadní Třebaň Karlštejn, kde je opět využíváno hradlového poloautomatického bloku jednosměrného pro každou kolej zvlášť. Z žst. Zadní Třebaň vychází regionální dráha směrem na Lochovice, kde je provoz řízen dle předpisu D3, přičemž dirigující dispečer sídlí v Březnici. Žst. Zadní Třebaň je dopravnou, kde výpravčí diriguje mezistaniční úsek Zadní Třebaň Liteň, kdy v dopravnách D3 Liteň, Hostomice pod Brdy je zavedena ohlašovací povinnost. Po mezistaničním oddíle Zadní Třebaň Karlštejn následuje opět mezistaniční úsek Karlštejn Beroun, na němž se nachází dvě hradla (Korno, Tetín) a který je rozdělen na tři traťové oddíly. Je zde instalováno zařízení hradlového poloautomatického bloku, kdy jízda vlaků je uskutečňována jednosměrně pro každou kolej zvlášť. Přejezd v km 29,399 obsluhuje a kontroluje Stavědlo 1 žst. Karlštejn. Na přejezdu v km 30,469 je používáno mechanických závor, které obsluhuje stavědlo 2. Hradlo Korno obsluhuje přejezd v km 33,041, kdy je zde zřízena závislost na postavení oddílového návěstidla, které se nachází před tímto přejezdem. 2.2 Traťové zabezpečovací zařízení trati č. 173 Prvním úsekem je Praha Smíchov Praha Řeporyje, kde je instalováno zařízení automatického hradla s oddílovými návěstidly v km 5,305. Dříve v prvním traťovém oddíle ležela žst. Praha Hlubočepy, která je dnes zastávkou s jednou průjezdnou kolejí. Ve druhém dnešním traťovém oddíle dříve ležela hradlo Holyně, které mj. obsluhovalo mechanické závory u přilehlé zastávky. Dalším mezistaničním úsekem je část z Pha Řeporyje do Rudné u Prahy. V tomto úseku je zavedeno telefonické dorozumívání. Ze žst. Rudná u Prahy vyúsťují tratě do Nučic a do Hostivic přes odbočku Jeneček. Na všech těchto úsecích je zavedeno telefonické dorozumívání. V žst. Rudná u Prahy je závislost na postavení odjezdového návěstidla a uzavření přejezdu v km 16,832. Přejezd v km 16,360 směrem na odb. Jeneček obsluhuje ručně signalista St. 2 žst. Rudná u Prahy. ~ 7 ~

12 Navazujícím úsekem ve směru Beroun je Rudná u Prahy Nučice. Zde je zavedeno telefonické dorozumívání. Dále trať pokračuje z Nučic do Loděnic, kde je zavedeno telefonické dorozumívání a je zde vytvořena závislost na odjezdovém návěstidle a přejezdu v km 14,617 a taktéž na vjezdovém návěstidle z vlečky lomů Mořina. Ze žst. Nučice odbočuje vlečka do lomů Mořina, přičemž na vjezdu do žst. je tříramenné mechanické návěstidlo. Po tomto úseku následuje mezistaniční úsek Loděnice Vráž u Berouna, kde je opět zavedeno telefonické dorozumívání. V žst. Loděnice se nachází pouze jedno stavědlo, které po dobu výluky dopravní služby přebírá zodpovědnost výpravčího. Je zde vytvořena závislost na vjezdovém návěstidle a přejezdu v km 8,471, který obsluhuje a kontroluje Stavědlo 1 Loděnice. Úsek trati z Berouna do Rudné u Prahy je kilometricky měřen z žst. Beroun do Hostivic. Dále se pokračuje v mezistaničním úseku Vráž u Berouna Beroun Závodí. V tomto úseku je zaveden reléový poloautomatický blok, přičemž ve směru od Berouna je vjezdové návěstidlo světelné typu SSSR zatímco ve směru do Loděnic je odjezdové návěstidlo mechanické jednoramenné. Posledním úsekem je Beroun Závodí Beroun, kde je nainstalován reléový souhlas zajišťující jízdy následných i protisměrných vlaků. Chce-li výpravčí postavit protisměrnou cestu a již je vlaková cesta z protisměru postavena, návěstidlo automaticky změní návěst z dovolující na zakazující. Přejezdy v km 1,526 a 1,629 vytvářejí závislost na vjezdovém/odjezdovém návěstidle. ~ 8 ~

13 3 Staniční zabezpečovací zařízení 3.1 Trať č. 171 Praha hlavní nádraží Provoz je zde řízen moderním zabezpečovacím zařízením ESA11, které je obsluhováno pomocí rozhraní jednotného obslužného pracoviště (dále jen JOP) v dopravním sále. Dále je zde řízena dálkově pomocí ESA11 odbočka Balabenka, která dělí tratě směrem na Moravu Praha Libeň, Severní Čechy Praha Holešovice a směrem na Hradec Králové Praha Vysočany. Výhybna Praha Vyšehrad Je zde dosazeno elektromechanické SZZ, které je napojeno na reléové ZZ v žst. Pha Smíchov. Jsou zde dvě stavědla, přičemž stavědlo 1 je zároveň odbočkou na spojovací trať do Prahy Vršovic. Praha Smíchov a Praha Smíchov spol. n. Žst. Praha Smíchov je vybavena reléovým SZZ cestového typu bez rychlostní návěstní soustavy. Výprava vlaku je zde prováděna návěstidlem a to přivolávací návěstí vloženého návěstidla při odjezdu od II. a III. nástupiště směrem na Beroun. Žst. Praha Smíchov společné nádraží je vybavena elektromechanickým staničním zabezpečovacím zařízením bez rychlostní návěstní soustavy. Výhybky jsou přestavovány ručně, přičemž výsledné klíče jsou uzamykány do elektromagnetického zámku či ústředního zámku SZZ. Tato stanice zajišťuje i jízdu vlaků ze zastávky Praha Smíchov Na knížecí pomocí přivolávací návěsti. Praha Radotín Je zde instalováno reléové SZZ cestového typu z roku 1969, které bylo jedno z prvních u nás. Bylo dovezeno ze SSSR a dodnes slouží svému účelu. Na RZZ je navázán obslužný pult směrem na odbočku Tunel a dále do Prahy Krče. RZZ je upraveno pro stavění vjezdových/odjezdových vlakových cest po nesprávné koleji a to jak na směr do Dobřichovic tak i na směr do Prahy Smíchova. ~ 9 ~

14 Dobřichovice Žst. je vybavena elektromechanickým SZZ klasického typu, kdy na každém zhlaví se nachází stavědlo. Na stavědle 1 jsou výhybky přestavovány ústředně pomocí kliček. Vjezdové návěstidlo ve směru od Prahy je závislé na přejezdu v km 18,552 a taktéž odjezdové návěstidlo. Pod stavědlo 2 spadají dva železniční přejezdy a to v km 19,979 a 20,514. Řevnice Žst. je vybavena elektromechanickým SZZ se dvěma stavědly na obou zhlavích. Výhybky na stavědle 1 i 2 jsou ústředně přestavovány pomocí stavěcích pák, přičemž od Prahy je vjezdové návěstidlo závislé na přejezdu v km 23,201, který se nachází ještě před odjezdovými návěstidly směrem na Prahu. St. 2 má závislost na přejezdu v km 23,977 a zároveň na uzavření a následného postavení vjezdového návěstidla od Prahy. Odjezdové návěstidlo ve směru Beroun je zároveň předvěstí vjezdového návěstidla žst. Zadní Třebaň. Zadní Třebaň V provozu zde slouží elektromechanické SZZ uspořádané do ústředního přístroje, kdy závěr výměn je samočinný. Odjezdové návěstidlo na trať do Litně je nezávislé na postavení výměn. Ostatní výměny jsou ústředně přestavovány pomocí stavěcích pák, přičemž ze směru Beroun je jednoduchá kolejová spojka, která slouží výhradně pro stavění vlakových cest soupravových vlaků při příjezdu ze zbrojení v Berouně. Vlaky se zde nevyhýbají ani nepředjíždí. Karlštejn Stanice je vybavena elektromechanický SZZ se dvěma stavědly, přičemž přejezd v km 29,399 obsluhuje na indikační desce Stavědlo 1, které má vytvořeno závislost mezi přejezdem a vjezdovým návěstidlem L. Signalista stavědla 2 obsluhuje ručně mechanické závory v km 30,469. Na berounském zhlaví se nachází trakční měnírna, do níž vede vlečka. ~ 10 ~

15 Beroun Železniční stanice Beroun se dělí na dvě nádraží a to osobní a seřaďovací. Na osobním nádraží je instalováno reléové SZZ cestového typu, které je obsluhováno výpravčím - panelistou a dále je zde také výpravčí hlavní služby osobního nádraží. Seřaďovací nádraží je vybaveno elektromechanickým SZZ umístěným v dopravní kanceláři výpravčího seřaďovacího nádraží. Je zde pět stavědel, z nichž se odlišuje od normální konstrukce pouze stavědlo 1. Na stavědle 6 je indikace přejezdu v km 41,343, který se zároveň indikuje i v dopravní kanceláři osobního nádraží. Je zde vytvořena závislost na postavení odjezdových a cestových návěstidel. St. 1 staví některé výměny elektromotoricky, přičemž se musí přesvědčit před jejich přestavením o volnosti daných výměn. 3.2 Trať č. 173 Praha Řeporyje Je zde dosazeno zařízení Test 14, kdy výměny jsou přestavovány elektromotoricky. Mezi SZZ a výhybkami 9 a 10 je vytvořena závislost pomocí elektromagnetického zámku, do něhož se uzamyká výsledný klíč od těchto výměn. Rudná u Prahy Žst. je vybavena elektromechanickým zařízením se dvěma výhybkářskými přístroji, kdy ve směru od Nučic se přejezd v km 16,832 ovládá ručně a v opačném směru je závislý na postavení odjezdového návěstidla. To stejné platí u přejezdu v km 16,410, který je závislý na postavení vjezdového návěstidla. Dalším přejezd je v km 16,360 na trati vedoucí do odbočky Jeneček a dále do Hostivic, který je uzavírán/otevírán ručně signalistou St. 2. ~ 11 ~

16 Nučice Tato dopravna je vybavena elektromechanickým SZZ s mechanickými návěstidly. Ve směru od Loděnic do této stanice zaúsťuje vlečka lomů Mořina, kde na vjezdu je trojramenné mechanické návěstidlo. Jsou zde dvě stavědla, přičemž stavědlo 2 má kontrolu na přejezdem těsně ležícím vedle budovy stavědla, kde se nezřídka kdy stává, že stojící řidiči osobních vozidel nadávají signalistovi za dlouhé uzavření přejezdu. Tento přejezd leží v km 14,617. Loděnice Zde je umístěno elektromechanické ZZ pouze s jedním stavědlem, které stojí naproti výpravní budově. Výměny se přestavují pomocí stavěcích pák, přičemž výhybka 13 se přestavuje ručně a výsledný klíč se uzamyká do elektromagnetického zámku, který je přidružen k řídícímu přístroji. Dříve se ve zdejší stanici obsluhovala vlečka do vápenky, která se nachází těsně za zhlavím stanice, avšak dnes funkci železnice převzala silniční doprava. Vráž u Berouna Tato stanice je vybavena elektromechanickým SZZ se samočinným závěrem výměn, který je vybavován elektricky jízdou vlaku a mechanickými závěrníky vlakových cest. Na zhlaví směrem do Loděnic je odjezdové skupinové mechanické návěstidlo a taktéž i v opačném směru se nachází vjezdové mechanické návěstidlo s mechanickou předvěstí. Ve směru od Berouna je umístěno vjezdové světelné návěstidlo a stejně tak i do Berouna jsou odjezdová návěstidla světelná a jsou ovládána z ústředního stavědla výpravčího. Samotné SZZ se nachází mimo dopravní kancelář, a sice na ústředním stavědle vedle budovy. Beroun Závodí Zde se nachází reléové SZZ umístěné v ústředním stavědle v dopravní kanceláři. Návěstidla tu jsou světelná, pouze seřaďovací návěstidla jsou mechanická dávající pouze návěst posun zakázán. Všechny tři přejezdy ležící jak na trati do Prahy tak i do Rakovníka mají závislost na postavení odjezdových a vjezdových návěstidel z obou směrů. ~ 12 ~

17 4 Specifická řešení dopraven pouze na trati č. 171 V úseku Praha hlavní nádraží Praha Smíchov je jediným zajímavým řešením úsek výhybna Praha Vyšehrad Praha Smíchov, kde koleje nejsou považovány za traťové, jelikož hned za odjezdovým návěstidlem dopravny Praha Vyšehrad navazuje obvod žst. Praha Smíchov, což má za následek závislost mezi vjezdovým/odjezdovým návěstidlem Praha Smíchov a vjezdovým/odjezdovým návěstidlem Praha Vyšehrad. Hradlo Barrandov, které se nachází v 1. traťovém oddílu od Prahy Smíchova a nalézá se pod Barrandovským mostem je právem považováno za nejluxusnější hradlo na celé trati. Mimo jiné zde najdeme jak sociální zařízení, tak i sprchový kout o kterém si ostatní můžou nechat jen zdát. Neméně zajímavé je hradlo Závodiště, které leží za železniční zastávkou Praha Velká Chuchle, kde oddílové návěstidlo pro směr do Berouna se nachází ve vzdálenosti cca. 250m od samotného hradla a toto návěstidlo není vybaveno světelnou přivolávací návěstí, což má za následek dlouhé čekání vlaků v době mimořádností. Než strážník oddílu vůbec dojde k samotnému návěstidlu, zabere mu to hodně času, nehledě na situaci, kdy je potřeba dát ruční přivolávací návěst u obou směrů. Zajímavá je taktéž žst. Praha, Radotín, kde se nachází reléové staniční zabezpečovací zařízení typu 1969, které bylo jedno z prvních na našem území a pochází z bývalého SSSR. Na berounském zhlaví zaúsťuje vlečka Českomoravského cementu, která je obsluhována po seřaďovací návěstidla směrem k Radotínu výpravčím žst. Pha Radotín. Zbývající část vlečky si obsluhuje vlastník vlastními silami. Hradlo Kosoř, které se nalézá na okraji Černošic má zvláštnost hlavně v hradlovém poloautomatickém bloku a to sice ve směru na Prahu Radotín, kde je RSZZ. Hradlo Kosoř je ze směru od Dobřichovic poslední dopravnou před již zmíněným Pha Radotínem. Strážník oddílu zde po projetí vlaku dá odhlášku obsluhou hradlového přístroje do Dobřichovic a odhláška z Pha Radotína mu přijde automaticky, jakmile ~ 13 ~

18 vlak uvolní zmíněný oddíl. Oddílové návěstidlo ve směru do Pha Radotína se postaví na návěst dovolující jízdu automaticky bez přeložení návěstní kličky. Žst. Dobřichovice je výjimečná zejména po stránce architektonické, jelikož zdejší výpravní budova je svým charakterem jediná v republice zatímco ostatní výpravní budovy na celé trati byli vystavěny dle unifikovaného vzoru. Nehledě na to, že dnešní výpravní budova není tou původní, poněvadž ta dřívější se nachází těsně vedle stavědla 2. V žst. Řevnice je velmi zvláštní přejezd, který se nachází v obvodu železniční stanice a to ještě před odjezdovými návěstidly, které jsou navíc v oblouku, což má za následek ponechání výpravy vlaků výpravčím. Zajímavostí je způsob, jak tamní řidiči řeší dlouhé čekací doby u již zmíněného přejezdu. Hodně z těchto řidičů využívá tzv. myší díru, která se nalézá za stavědlem 1 a je to podjezd pod tratí. Ke smůle řidičů nákladních aut je tento podjezd značně nízký a tudíž musí čekat, až se zmíněný přejezd otevře, což občas můžou být i desítky minut. A na okraj bych ještě dodal, že řevnické stavědlo 1 je považováno za nejluxusnější na celé trati a to zejména kvůli přístavbě, která zde byla vybudována za účelem doplnění sociálního zařízení. Co se týče žst. Zadní Třebaň, tady stojí za zmínku snad jen odjezdové návěstidlo směrem na Liteň, které je nezávislé na postavení výměn a tudíž ho je možné postavit kdykoliv, což může mít za následek i nechtěné postavení. Žst. samotná je vystavěna dle vzoru lokálních nádraží a tudíž nemá podobu výpravní budovy v Řevnicích či Karlštejně. Hradlo Korno je specifické umístěním oddílového návěstidla směrem na Prahu, které se nachází až za obloukem a přejezdem v km 33,041 a strážník oddílu na něj nevidí, což může být problém, když dojde k poruše návěstidla a na hradle se neindikuje tato. Strážník oddílu tudíž nemusí vůbec vědět, že tam nějaký vlak stojí. Štěstím zde na rozdíl od hradla Závodiště je, že na daném oddílovém návěstidle je přivolávací návěst a tudíž není potřeba k němu docházet s ruční návěstí. ~ 14 ~

19 Hradlo Tetín je jediná dopravna bez kolejového rozvětvení na této trati, které nemá na starosti dohled nad přejezdem. Zároveň je to jediné hradlo, kde již od nepaměti je zřízeno malé nástupiště pro nástup/výstup zaměstnanců hradla jedoucí do/ze směny. Je to způsobeno zejména polohou hradla, které se nachází na těžko přístupném místě, kde pěší chůzí je nejbližší osídlení cca. 2 km. ~ 15 ~

20 5 Jízdní poměry na trati č. 171 V úseku Praha Smíchov Praha Radotín je na plzeňském zhlaví rychlost přes výměny 60km/h a dále pak 70km/h až k vjezdovým návěstidlům Pha Radotín, kde je rychlost zvýšena na 100km/h z důvodu rovného úseku až k berounskému zhlaví žst. Pha Radotín a dále 90km/h. Dále pokračuje úsek (km 11,764)kde je rychlost snížena na 80km/h pro vozidla řady 563 a 363 z důvodu nedostatečného převýšení. Ostatní vozidla zde můžou jet rychlostí 90km/h a to až do km 18,150, kde je tato snížena pro řady 446 a 400 na 70km/h, ostatní jedou 80km/h. Od km 19,090 se jede 100km/h a to až do km 22,620, kde je nevyhovující most, přes nějž je rychlost snížena na 70km/h pro všechny vlaky. Pokračuje úsek s 100km/h do km 23,200, kde dochází ke snížení rychlosti na 90km/h opět z důvodu nevyhovujícího převýšení a to platí pro řadu 500. Následuje úsek se sníženou rychlostí pro lokomotivní řadu 376, kde je rychlost 70km/h oproti ostatním 80km/h. Rychlost je zde snížena z důvodu nevyhovujícího železničního svršku. Dále se pokračuje rychlostí 90km/h a to až do km 26,500, kde rychlost snížena na 70km/h pro řady 350,525 a 80km/h pro ostatní. Od km 29,500 je rychlost 100km/h a to až do km 32,590, kde je tato snížena na 70km/h u blíže nespecifikovaných vlaků a pro ostatní je nařízena 90km/h. Na vjezdu do Berouna je stanovená rychlost 50km/h přes výměny. ~ 16 ~

21 6 Návrhy řešení optimalizace trati č Původní návrh Praha Beroun tunelem pod Barrandovem Již několik desetiletí se vedou debaty o tom, jak trasovat problematický traťový úsek Praha Radotín Beroun, který nevyhovuje a ani dříve nevyhovoval rychlostním a jiným parametrům, které jsou v mezinárodní železniční dopravě potřebné. Už ve 40. letech 20. století přišli Němci s myšlenkou narovnání trati v úseku Praha Radotín Karlštejn, kdy by vybudovali tunel z Černošic do Karlštejna, který by vedl pod Karlíkem a vyústil by za žst. Karlštejn. Ovšem doba tomu nepřála a německá myšlenka upadla v zapomnění, aby se na počátku 21. století opět vynořila a byla diskutována a nejen to. Od původního návrhu bylo upuštěno a byl navržen návrh nový a to sice spojení Prahy a Berouna přímým tunelem na rychlost cca. 300km/h. S počátku to vypadalo, že tento způsob řešení bude vyhovovat a zejména bylo předkládáno odůvodnění, že se jízdní doba zkrátí z dnešních 35 minut na cca. 20 minut. Tunel měl být vystavěn ve dvou tubusech, které měly vést samostatně, akorát z bezpečnostních důvodů by na daných km byly vybudovány propojovací tunely, které by sloužily k odvedení cestujících do vedlejšího tubusu v případě požáru či nehody. Tunel měl mít délku okolo 25 km a stal by se tak nejdelším u nás. Uvažovaná rychlost zde byla 300km/h, přičemž v navazujícím úseku Beroun Plzeň je rychlost po výstavbě koridoru max.160km/h a to ještě pouze pro vozidla s naklápěcí skříní. Tunely byly navrhovány ve třech variantách a to sice: 1. Varianta byla navržena v souvislém tunelu, který by byl konstruován po vzoru vysokorychlostních tratí (dále jen VRT) a jako takový by kopíroval stoupání a klesání terénu, což je u tratí VRT běžné, nicméně by také vyšel nejdráž. 2. Varianta uvažuje stopu obdobnou jako předchozí návrh, přičemž poblíž Loděnic by byla vystavěna mostní konstrukce, která by vedla po okraji CHKO Český kras. 3. Varianta by taktéž vedla ve stopě 1. i 2. varianty, nicméně mostní objekt byl navrhován na území CHKO Český kras, která se k této variantě postavila odmítavě. ~ 17 ~

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT v

Více

Popis stávajícího stavu traťového úseku Praha-Krč Vrané nad Vltavou. Semestrální práce

Popis stávajícího stavu traťového úseku Praha-Krč Vrané nad Vltavou. Semestrální práce Popis stávajícího stavu traťového úseku Praha-Krč Vrané nad Vltavou Semestrální práce Umístění trati Součást tratě 210 Praha-Vršovice Vrané nad Vltavou Čerčany/Dobříš V žst. Praha-Vršovice napojeno na

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád

Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád České dráhy, a. s. UZLOVÁ ŽELEZNIČNÍ STANICE PLZEŇ Rozkaz vrchního přednosty uzlové ŽST Plzeň k ZDD Staniční řád ŽST Plzeň hl. n.: 03 / 2006 Tento rozkaz založte do přílohy č. 58 SŘ a u příslušných článků

Více

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov

Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Současnost a budoucnost železničního spojení Praha - Mnichov Tématem této práce je osobní železniční doprava mezi hlavním městem České republiky Prahou (1 200 000 obyvatel) a hlavním městem spolkové země

Více

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku

Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 Přípojový provozní řád pro dráhu - vlečku Vojenská vlečka č. 28 Týniště nad Orlicí Správa železniční dopravní cesty, státní

Více

Analýza současného stavu tratě Praha Beroun přes Rudnou u Prahy

Analýza současného stavu tratě Praha Beroun přes Rudnou u Prahy ČVUT V PRAZE Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů K612 Analýza současného stavu tratě Praha Beroun přes Rudnou u Prahy Projekt Železniční síť České republiky a Evropy Vypracovali: Filip Štajner 3

Více

Praha - Beroun, nové železniční spojení

Praha - Beroun, nové železniční spojení Praha - Beroun, nové železniční spojení Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. Stavba "Praha - Beroun, nové železniční spojení" je dopravní stavbou železniční infrastruktury a naplňuje vládní rozhodnutí

Více

Děčín hl.n. Staniční zabezpečovací zařízení : Jednotné obslužné pracoviště Kód : 22 / 1 ESA 11. Dopravní stanoviště : St.Sp St.V St.

Děčín hl.n. Staniční zabezpečovací zařízení : Jednotné obslužné pracoviště Kód : 22 / 1 ESA 11. Dopravní stanoviště : St.Sp St.V St. Děčín hl.n. Trať : 27, 44 Km 4,238 = 1,1 Ev. č. : 697 Trať : 27, 3 (9) Km 38,34 =, Trať : 27, 3 (91a,92a) Km 39,41 =, (proti směru) Trať : 27, 4 Km 39,227 = 1,127 Vlakotvorná stanice : 33 Staniční zabezpečovací

Více

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008

Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 Pokyn provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2008 Věc: Použití písku pro trakční účely

Více

Hradec Králové hl.n.

Hradec Králové hl.n. Hradec Králové hl.n. C SENA / JTom Trať : 0 / 0 Km 22,20 (Pardubice - Jaroměř) = 28,047 (Velký Osek - Lichkov) II. / 2004 Trať : 0 / 11 Km 28,047 (Velký Osek - Lichkov) = 0,000 (H.Králové - Ostroměř) Ev.

Více

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006

Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 České dráhy, a.s. V Českém Těšíně dne 26.6. 2006 Uzlová železniční stanice Český Těšín Rozkaz vrchního přednosty uzlové železniční stanice k Obsluhovacímu řádu pro odbočku Chotěbuz č. 1/2006 Z důvodů zavedení

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Centrální dispečerské pracoviště Praha. Ing. Miroslav Jasenčák

Centrální dispečerské pracoviště Praha. Ing. Miroslav Jasenčák Centrální dispečerské pracoviště Praha Ing. Miroslav Jasenčák Praha, 19.5.2016 OBSAH 1) Budova CDP PRAHA Obsazení dispečerských sálů Vizualizace dispečerských sálů 2) Centralizace řízení provozu Tratě

Více

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek

Průvodní zpráva. Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek ČVUT V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ, ÚSTAV DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ (K612) Průvodní zpráva Studie nového železničního spojení Plzeň České Budějovice s odbočkou Ražice Písek Michal Bahenský, Martin Barchánek, Vladimír

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ HLAVNÍ STAVEBNÍ PRÁCE NA TRATI LYSÁ NAD LABEM MILOVICE ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJÍ V době od 10.9.2009 do 10.12.2009 probíhají hlavní stavební práce spojené s Elektrizací trati Lysá nad Labem - Milovice Od 20.8.2009

Více

Staniční řád žst. Vráž u Berouna účinnost od 1.12.2004

Staniční řád žst. Vráž u Berouna účinnost od 1.12.2004 1 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil

Více

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení

Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Zvyšování rychlostí na stávajících tratích a koncepce Rychlých spojení Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie České Budějovice, 8. dubna 2014 Rychlejší železnice = atraktivnější pro zákazníky (objednatele

Více

OBSAH OBSAH Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení...

OBSAH OBSAH Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení... OBSAH OBSAH... 2 Záznam o změnách... 3 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 5 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 6 1.1 Úvodní ustanovení... 6 2. VLAKOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ... 7 2.1 Úvodní ustanovení... 7 2.2

Více

AŽD Praha s.r.o. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení podmínka dispečerského řízení dopravy. Ing. Josef Schrötter

AŽD Praha s.r.o. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení podmínka dispečerského řízení dopravy. Ing. Josef Schrötter AŽD Praha s.r.o. Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení podmínka dispečerského řízení dopravy Ing. Josef Schrötter Úvod Pokud se podíváme do historie železnic, pak vidíme, že postupně byla kontrola

Více

# Závěry / Témata / Úkoly

# Závěry / Témata / Úkoly Organizace ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Datum jednání 5.1.2017 v 9.30 11.30 Místo jednání: Konviktská 292/20, 110 00 Praha 1-Staré Město, č.dv. 501 Důvod / téma jednání: Fakulta dopravní: Téma jednání:

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům

TABULKA 1. k sešitovým jízdním řádům Správa železniční dopravní cesty, státní organizace TABULKA 1 k sešitovým jízdním řádům Vysvětlení zkratek a značek Jen pro služební potřebu 2 T a b u l k a 1 Vysvětlení zkratek a značek 1) Zkratky a značky

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 521 nákladní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 521 nákladní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 521 nákladní pro tratě Praha-Vršovice seř.n. Praha-Radotín (Praha) Praha-Smíchov Beroun Platí od 14. prosince 2008 Schváleno ředitelem

Více

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003

ROZKAZ O VÝLUCE č. 45003 SŽDC OŘ Hradec Králové Jízdní řád 2012/2013 V Hradci Králové dne 22.11.2012 Č.j.: 15786/2012-OŘ HKR Zpracovatel: Zdeněk Kříž, hlavní zpracovatel tel.: 972 341 653 e-mail: KrizZ@szdc.cz ROZKAZ O VÝLUCE

Více

Liberec. Kód 1 1 5 1 1 Zjišťování zast. 20 20 20 20 20 konce vlaku proj. 10 10 10 10 10. Evidenční číslo 542126 Liberec 160,36 (Pardubice - Liberec)

Liberec. Kód 1 1 5 1 1 Zjišťování zast. 20 20 20 20 20 konce vlaku proj. 10 10 10 10 10. Evidenční číslo 542126 Liberec 160,36 (Pardubice - Liberec) Liberec směr : Jeřmanice Liberec Vesec Chrastava Mníšek Srovnávací Hláska Pilínkov Horní Růžodol u Liberce u Liberce km 160,359 145,107 0,000 0,132 160,359 Traťové Telefonické Telefonické Releový Telefonické

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

ELEKTROMECHANICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ CITICE PORUCHOVÉ STAVY NA ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ SÁL SŠES

ELEKTROMECHANICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ CITICE PORUCHOVÉ STAVY NA ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ SÁL SŠES ELEKTROMECHANICKÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ CITICE PORUCHOVÉ STAVY NA ZABEZPEČOVACÍM ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ SÁL SŠES Poruchy, které vznikají na řídicím a výhybkářském přístroji při stavění vlakové cesty: 1.1 Nelze

Více

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky:

Provozní řád vlečky. 3. Místo styku drah v souladu s platným úředním povolením pro provozování vlečky: Provozní řád vlečky DKV Česká Třebová, PP Pardubice 1. Název dráhy - vlečky (dále jen vlečky) Číslo vlečky: 4465 Název vlečky: DKV Česká Třebová, PP Pardubice UP/2016/5059, Čj.: DUCR-12102/16/Pt Provozovatel

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů ŽD TTP Tabulky traťových poměrů Trať č.311a (312A + 312 B) 312A: Šumperk Petrov n.d. Kouty n.d. 312B: Petrov n.d. Sobotín schváleno rozhodnutím ředitele provozovatele dráhy ze dne 26.10.2009 (čj.: 18277/09)

Více

Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost

Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost Trať Brno Břeclav st. hranice ČR/AT a ČR/SR Historie současnost - budoucnost Ing. Miroslav Konečný Koridorové tratě Koridorové tratě u OŘ Brno 1. tranzitní železniční koridor v úseku Svitavy Lanžhot st.

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 520/522a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 520/522a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 520/522a nákladní pro tratě Rudná u Prahy Odb Jeneček (Hostivice) (Praha) Praha-Smíchov Rudná u Prahy Beroun-Závodí (Beroun) Rakovník

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 Železniční vozidla železniční vozidla Co je to vlak? CO JE TO VLAK? Vlak je sestavená a svěšená skupina vozidel* označená stanovenými návěstmi

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Modernizace traťového spojení mezi Znojmem a Brnem Jana Sýkorová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Rozvrh kurzu. Příloha č týden = března den v týdnu. počet hodin. téma vyučuje poznámka. celkem hodin

Rozvrh kurzu. Příloha č týden = března den v týdnu. počet hodin. téma vyučuje poznámka. celkem hodin 1. =. - 6. března 015 Rozvrh kurzu Příloha č. celkem..015 Po 6 hod..015 Út hod Ověřovací test ze znalostí OZ D-0: SZDC D1, SZDC (CD) Z1, SŽDC (ČD) Z, 1 SŽDC (CD) Z11, SŽDC (CSD) T100, Bp1 Obecná legislativa:

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. pro hradlo Soutěska Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. pro hradlo Soutěska Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD pro hradlo Soutěska 15.7.2004 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r.... Vrchní přednosta uzlové stanice ing. Jiří Novotný v.r.... Dopravní kontrolor

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD. nákladiště. Kout na Šumavě 2. ZMĚNA. Účinnost od 15. 07.2006. Jan Vobruba České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU OBSLUHOVACÍ ŘÁD nákladiště Kout na Šumavě 2. ZMĚNA Účinnost od 15. 07.2006 Jan Vobruba... dopravní kontrolor Schválil: Č.j. 15/2006 KT - 03 dne Ivan Bořík... VP UŽST

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro odbočku hlásku. Z á l u č í. 1.změna Účinnost od

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro odbočku hlásku. Z á l u č í. 1.změna Účinnost od ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro odbočku hlásku Z á l u č í 1.změna Účinnost od 1.3.2003 Ing. Jiří Pecháček v.r. přednosta stanice Jiří Merta v.r. dopravní kontrolor

Více

Možnosti zlepšení technicko technologických parametrů tratě Brno Česká Třebová Bc. Břetislav Štulpa

Možnosti zlepšení technicko technologických parametrů tratě Brno Česká Třebová Bc. Břetislav Štulpa Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Možnosti zlepšení technicko technologických parametrů tratě Brno Česká Třebová Bc. Břetislav Štulpa Diplomová práce 2011 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účin

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen. Číslo změny Č.j. Účin ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro: odbočka Babín Účinnost od 1. 7. 2002...... přednosta stanice dopravní kontrolor Schválil č.j.: 48/02 11/3 dne...... Počet stran: 15...

Více

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006

Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD. Staniční řád ŽST Písek č.1 / 2006 České dráhy, a.s. UŽST S t r a k o n i c e Strakonice dne: 31.8.2006 Č.j. 158 S / 2006 Účinnost od 15.9.2006 do vydání změny SŘ, nejpozději do 14.9.2007. Rozkaz VP UŽST Strakonice K ZDD Staniční řád ŽST

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Dopravní a návěstní předpis Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Změna č. 1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17. června 2013

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Modernizace trati Hradec Králové Pardubice Chrudim, zdvoukolejnění úseku Stéblová Opatovice nad Labem Bc. Jan Kasl Diplomová práce 2012 2 3 PROHLÁŠENÍ

Více

Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Plzeň hlavní nádraží Výluky na období 20.04.2015-26.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Datum konání: 15.04.2015 00:00 hod. - 30.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a

Více

A.2 PRAGOPROJEKT. Výhody trasy: propojení sídel kapacitní komunikací optimální výškový průběh trasy nezasahuje do zástavby obcí Lipence a Lety

A.2 PRAGOPROJEKT. Výhody trasy: propojení sídel kapacitní komunikací optimální výškový průběh trasy nezasahuje do zástavby obcí Lipence a Lety A.1 ÚSH Přeložka je vedena po trase Radotín stávající II/115 až do prostoru centra Černošic (včetně zachování přejezdu). V obci je dále vedena po ulici Karlštejnská, za koncem obce začíná mimo zástavbu

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy

Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy říjen 2010 Bc. Marek Binko Bc. Marek Binko: Ověření propustnosti žst. Praha hl. n. pro výhledový rozsah dopravy Kapacita žst. Praha hlavní

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. září / říjen Marek Poustka

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. září / říjen Marek Poustka ŠKOLA STROJVEDOUCÍ září / říjen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Výnos č.1 k předpisu SŢDC D1 Výnos číslo 1 Uvedené změny v návěstění musí být v kolejišti provedeny k 13.12.2014

Více

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC . Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů Společná část D1/328. Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno jen zaměstnanci, který je pro

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 508 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 508 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 508 nákladní pro tratě Jaroměř Liberec (Stará Paka Nová Paka) Platí od 9. prosince 2012 Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu

Více

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření

DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření PŘÍLOHA Č. P4-02-03 DEFINOVÁNÍ KONKRÉTNÍCH CÍLŮ A OPATŘENÍ SOUHRNNÝ PŘEHLED PO JEDNOTLIVÝCH TRATÍCH. Trať Požadovaná koncepce Infrastrukturní překážky Opatření rychlé spojení Liberec Turnov Železný Brod

Více

Provozní řád Pracoviště Brno dolní

Provozní řád Pracoviště Brno dolní Depo kolejových vozidel Brno Provozní řád Pracoviště Brno dolní Schválil: České dráhy,a.s.; č.j.: 1250/2011-O12 Platí od: 15.07.2011 1 Číslo opravy: Název opravy: Platnost od: Schváleno O12 a č.j Podpis:

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 501 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 501 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 501 nákladní pro tratě Svitavy Česká Třebová Česká Třebová Praha-Libeň (Praha) (Kutná Hora hl.n. Kolín) Platí od 15. prosince 2013

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro Závorářské stanoviště CHODSKÁ LHOTA Účinnost od 1.7.2002 Marie Altmanová přednosta stanice Jan Vobruba dopravní kontrolor Schválil č.j.:

Více

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle 22 odst. 2, 35 odst. 2, 42 odst. 3, 43 odst. 1, 4 a 5, 44 odst. 1 a 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb. 173/1995 b. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/199 b., vyhlášky č. 174/2000 b., vyhlášky č. 133/2003 b., vyhlášky č. 57/2013 b. a vyhlášky č. 7/2015

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Návrh organizace provozu na trati 171 (Praha hl. n. Beroun os. n.

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Návrh organizace provozu na trati 171 (Praha hl. n. Beroun os. n. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Návrh organizace provozu na trati 171 (Praha hl. n. Beroun os. n.) Richard Těhník Bakalářská práce 2008 ABSTAKT Tato bakalářská práce se zabývá historií

Více

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY. Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY DÍL 2 ZÁVAZNÝ VZOR SMLOUVY Příloha 2c ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE 1 OBSAH: 1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ... 3 2. POPIS PŘEDMĚTNÉ STAVBY... 3 3. PŘEHLED

Více

Přestupní terminál vlak-bus Milevsko

Přestupní terminál vlak-bus Milevsko Přestupní terminál vlak-bus Milevsko Ing. Jan Křemen SŽDC, Odbor strategie jednání RM, Milevsko, 2. 3. 2016 Železniční trať Tábor Ražice zahájení provozu 1889 dlouhodobě bez větší investice záměr SŽDC

Více

Rakouská severozápadní dráha v Praze

Rakouská severozápadní dráha v Praze Rakouská severozápadní dráha v Praze Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB) byla jednou z nejvýznamnějších dopravních společností v českých zemích druhé poloviny 19. století. Vždyť od roku 1869, kdy byla

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 novotvo4@fd.cvut.cz úvodní informace

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování

Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Program rozvoje Rychlých železničních spojení v ČR dopravní modelování Základem pro přepravní prognózu byl národní strategický dopravní model zpracovaný v rámci Dopravních sektorových strategií. Tento

Více

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. 1. Historie přípravy stavby Úsek Praha Beroun je součástí III. tranzitního železničního koridoru (TŽK). V rámci přípravy Optimalizace

Více

Infrastruktura kolejové dopravy

Infrastruktura kolejové dopravy Infrastruktura kolejové dopravy L u k á š T ý f a ČVUT v Praze Fakulta dopravní Téma č. 7 Anotace: základní terminologie zabezpečení žel. přejezdů umístění žel. přejezdů přejezdové konstrukce úrovňové

Více

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307

ŠKOLA STROJVEDOUCÍ. květen / červen 2014. Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 ŠKOLA STROJVEDOUCÍ květen / červen 2014 Marek Poustka poustka@gmail.com 603 851 311 724 109 307 Zastavení v ŢST Zastavení v ŢST. Vlak musí zastavit pokud moţno tak,aby - uvolnil zadní námezník alespoň

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2016/2017 úvodní informace cvičení Ing. Vojtěch Novotný Ústav dopravních systémů (K612) budova Horská, kancelář A433 mail: novotvo4@fd.cvut.cz webové stránky

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 532 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 532 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 532 nákladní pro tratě Kralupy nad Vltavou Neratovice (Všetaty) Čelákovice Neratovice Čelákovice Mochov Platí od 9. prosince 2012

Více

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011)

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Úterý 5. 7. 2011 od 13:30 do 20:30 hodin Linka R2 IDS JMK Praha Česká Třebová Brno Vlaky v uvedené době nebudou vedeny přes Brno hl.

Více

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612)

ŽELEZNIČNÍ PROVOZ. cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) ŽELEZNIČNÍ PROVOZ cvičení z předmětu 12ZELP ZS 2015/2016 ČVUT v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravních systému (K612) Ing. Vojtěch Novotný budova Horská, kancelář A433 VojtechNovotny@gmail.com ČVUT v

Více

Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb.

Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb. Vyhláška č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb Ministerstvo dopravy stanoví podle 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,

Více

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti

Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Konference Inovace & Železnice 13. prosinec 2016, Praha Vize železnice jako moderní, ekologické a bezpečné formy dopravy budoucnosti Ing. Dan Ťok ministr dopravy Hlavní témata prezentace Základní cíle

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro závorářské stanoviště Vnorovy. Účinnost od

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D. pro závorářské stanoviště Vnorovy. Účinnost od ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro závorářské stanoviště Vnorovy Účinnost od 1. 7. 2002 Ing. Tomáš Hrbáček v.r. přednosta ŽST Bohuslav Hrubý v.r... dopravní kontrolor

Více

Týká se ustanovení. Číslo změny. Účinnost od. Opravil Dne Podpis. článku, příloh

Týká se ustanovení. Číslo změny. Účinnost od. Opravil Dne Podpis. článku, příloh Číslo změny Účinnost od Týká se ustanovení Opravil Dne Podpis Č.j. článku, příloh 1 1.12.2004 1,4,13,22,33,54, 55,73,116,137. 2. 27.9.2006 4,13,15,23,28, 31B,31C,33,65A,6 5B,73,75,86,89,92,93,95,97,100,116

Více

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY

ČESKÉ DRÁHY O B S L U H O V A C Í. pro nákladiště KOLOMUTY ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU O B S L U H O V A C Í Ř Á D pro nákladiště KOLOMUTY Účinnost od 1.4.2004 v.z.j.felkr v.r. přednosta stanice J.Merta v.r. dopravní kontrolor Schválil č.j: 70/04-11/3

Více

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC

Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Automatické vedení vlaku na síti SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 26. 3. 2015 Definice AVV automatizační systém určený pro automatizaci řízení vozidel (zařízení ATO - Automatic Train

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 311/312 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 311/312 nákladní pro tratě Krnov Hanušovice Olomouc hl.n. Zábřeh na Moravě Bludov Kouty nad Desnou) (Šumperk Sobotín) Hanušovice

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux007a3oh* CRDUX007A3OH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha V Praze dne 9. června 2014 Sp. Zn.: MP-SDP0423/14-2/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ

TS 3/2007-Z. Zkratky. ČSN ČR EN PZS Sb. TNŽ Obsah 1 Úvodní ustanovení...3 2 Požadavky na zařízení dálkově ovládané signalizace pro nevidomé...3 3 Požadavky na umístění přijímače dálkového ovládání a zdroje akustického signálu pro nevidomé...5 4

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 514/515/516/523 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 514/515/516/523 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 514/515/516/523 nákladní pro tratě (Čerčany) Trhový Štěpánov Benešov u Prahy (Heřmaničky) Olbramovice Sedlčany Kutná Hora hl.n. Zruč

Více

Výluky na období 27.04.2015-03.05.2015 160 Výluka v úseku: Plasy - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb:

Výluky na období 27.04.2015-03.05.2015 160 Výluka v úseku: Plasy - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Omezení služeb: Výluky na období 27.04.2015-03.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 15.04.2015 00:00 hod. - 30.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a

Více

Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry

Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry Konference ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTA České Budějovice 8. 10. 4. 2014 Problematika provozování dráhy na tratích s malými poloměry Josef Hendrych OŘ Plzeň V obvodu Oblastního ředitelství Plzeň se nachází

Více

Zatraktivnění železničního spojení Praha/Beroun Příbram se zaměřením na úsek Zdice - Příbram

Zatraktivnění železničního spojení Praha/Beroun Příbram se zaměřením na úsek Zdice - Příbram Zatraktivnění železničního spojení Praha/Beroun Příbram se zaměřením na úsek Zdice - Příbram Úvod Při řešení situace na úseku Zdice Příbram, jsme se zaměřili zejména na zvýšení traťové rychlosti, a tím

Více

Náročné výluky v železniční dopravě na Brněnsku pokračují

Náročné výluky v železniční dopravě na Brněnsku pokračují Brno, 18. července 2011 Náročné výluky v železniční dopravě na Brněnsku pokračují Začátkem července začaly náročné výluky železniční dopravy na Brněnsku. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) během šesti

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Koordinace provozu a investiční činnost v ŽST Beroun Bc. Ivana Šímová Diplomová práce 2008 Zadání SOUHRN Práce se zaměřuje na koordinaci provozu v ŽST

Více

České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP Platí od: v Praze Č.j.: /13-ROV S R O V A. Záznam o změnách

České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP Platí od: v Praze Č.j.: /13-ROV S R O V A. Záznam o změnách České dráhy Jízdní řád 2005/2006 RCP Platí od: 6. 3. 2006 v Praze Č.j.: 22-06-11/13-ROV Zpracovatel: Hrůza 9722-41046 Hruza@gr.cd.cz Hříbal část: osobní doprava 9722-41626 Hribal@gr.cd.cz Vaverka část:

Více

Výluky na období 13.04.2015-19.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 13.04.2015-19.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluky na období 13.04.2015-19.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 04.03.2015 00:00 hod. - 14.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ České dráhy, a.s. ČD Z 1 PŘÍLOHA 3 MECHANICKÁ A ELEKTROMECHANICKÁ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ Příloha 2 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01. 2007 Verze 6.2 2 Verze 6.2 Příloha 2 k ČD Z1 Účinnost od 01. 01.

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

4.ročník konference SMART CITY , Plzeň

4.ročník konference SMART CITY , Plzeň PŘÍPRAVA INVESTIČNÍCH AKCÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI PRO ROZVOJ EKOLOGICKÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel Paidar

Více

Dopravní terminál v Českém Brodě

Dopravní terminál v Českém Brodě Dopravní terminál v Českém Brodě V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Obrat cestujících je cca 5 000 za pracovní den, což je nejvíce v rámci

Více

Výluky na období 04.05.2015-10.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět)

Výluky na období 04.05.2015-10.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plasy - Kaznějov Výluky na období 04.05.2015-10.05.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Datum konání: 01.05.2015 00:00 hod. - 08.06.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Stanice:

Více

České dráhy ČD D 23. SLUŽEBNÍ PŘEDPIS pro stanovení provozních intervalů a následných mezidobí

České dráhy ČD D 23. SLUŽEBNÍ PŘEDPIS pro stanovení provozních intervalů a následných mezidobí České dráhy ČD D 23 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS pro stanovení provozních intervalů a následných mezidobí České dráhy ČD D 23 SLUŽEBNÍ PŘEDPIS pro stanovení provozních intervalů a následných mezidobí Schváleno rozhodnutím

Více

ČESKÉ DRÁHY s.o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ ÚSTÍ NAD LABEM. č.j. : 228 / / 1. pro vlečku... TEMPO - CAR Loukov u Mnichova Hradiště

ČESKÉ DRÁHY s.o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ ÚSTÍ NAD LABEM. č.j. : 228 / / 1. pro vlečku... TEMPO - CAR Loukov u Mnichova Hradiště ( příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah č. 3931119-38 ) ČESKÉ DRÁHY s.o. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD OPŘ ÚSTÍ NAD LABEM č.j. : 228 / 2000-11 / 1 pro vlečku... TEMPO - CAR Loukov u Mnichova Hradiště

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 507 nákladní

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 507 nákladní Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 507 nákladní pro tratě Havlíčkův Brod Pardubice-Rosice nad Labem (Pardubice hl.n.) Svitavy Žďárec u Skutče Platí od 14. prosince

Více

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ PRAHA - BEROUN

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ PRAHA - BEROUN Ing. Jiří Růžička, Ing. Otakar Hasík, P 9 METROPROJEKT Praha a.s.. MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATĚ PRAHA - BEROUN 1. Úvod V přípravě staveb tzv. západní části III.tranzitního železničního koridoru (TŽK) v

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Lukáš DUŠEK

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Lukáš DUŠEK UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Lukáš DUŠEK UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA TECHNOLOGIE A ŘÍZENÍ DOPRAVY DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ ZABEZPEČOVACÍ

Více