Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18. Masná 18, Praha 1 MATURITNÍ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18. Masná 18, 110 00 Praha 1 MATURITNÍ PRÁCE"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: M/006 Provoz a ekonomika dopravy Železniční doprava MATURITNÍ PRÁCE Téma: Současnost a budoucnost tratí č. 171 a 173 Třída: DMŽ4 Školní rok: 2011/2012 Jan Král

2 Prohlašuji, že maturitní práci jsem vypracoval samostatně na základě uvedeného seznamu použitých zdrojů. Souhlasím, aby tato maturitní práce byla použita k výukovým účelům Vyšší odborné a Střední průmyslové školy dopravní, Praha 1, Masná 18. Dne podpis žáka

3 Shrnutí Celá tato práce se zaměřuje zejména na prostředí, kde jsem vykonával svou školní praxi. Na úvod se zabývám historickou stránkou obou tratí, tj. Praha Beroun a Praha Rudná u Prahy Beroun, přičemž se zaobírám zejména tratí Praha Beroun přes Řevnice, kdy mě zajímaly spíše důležité historické milníky než pouhá data. V další části mé práce představuji aktuální vývoj a současnou situaci zejména na úseku Hradlo Kosoř Beroun. Traťovým úsekem Praha Hlavní nádraží Praha Radotín se zabývám pouze stručně, jelikož pod zdejším provozním obvodem má praxe neprobíhala. Následuje pohled do budoucna, ve kterém představuji jednotlivé návrhy řešení optimalizace traťového úseku Praha Radotín Beroun a navazující řešení trati Praha Smíchov Rudná u Prahy Beroun, která má sloužit jako odklonová trasa pro některé vlaky směrem na Plzeň. Závěrem bych rád dal možnost pohledu na financování takto náročných projektů a jejich realizaci.

4 Obsah: Úvod Historie tratí č. 171 a Historie dávná i blízká trati č Stručná historie trati č Současný stav na trati č Traťová zabezpečovací zařízení trati č Traťové zabezpečovací zařízení trati č Staniční zabezpečovací zařízení Trať č Trať č Specifická řešení dopraven pouze na trati č Jízdní poměry na trati č Návrhy řešení optimalizace trati č Původní návrh Praha Beroun tunelem pod Barrandovem Aktuální návrh optimalizace úseku Praha, Radotín Beroun Budoucí význam tratě č Závěr Použité zdroje Seznam příloh Přílohy Seznam obrázků: Obrázek 1: Turbínová lokomotiva (foto Miroslav Petr)... 3 Obrázek 2: Lanová dráha Solvayovy lomy - Loděnice (archiv SB)... 4

5 Úvod Na začátek bych chtěl uvést, že rozhodně nehodlám kritizovat či zpochybňovat jakákoliv rozhodnutí a to ať už jsou špatná či dobrá. Celá práce by měla vést k osvětě či doplnění poznatků o dané trati a případně i poradit při řešení budoucích problémů. Jelikož je celý úsek dosti dlouhý a zároveň problematický, vybral jsem jako stěžejní Praha Radotín Beroun. Co se historické části (na samém začátku práce) týče, zabývám se zejména nejdůležitějšími daty a fakty, která se na tomto úseku udála. Vycházím přitom z vyprávění pamětníků a železničářů. V další části navazuji současným děním na trati a to jak po stránce provozní, tak i technické, kdy se blíže zaměřím na jednotlivé traťové a staniční zabezpečovací zařízení v jednotlivých dopravnách. V konečné části načrtnu možné řešení optimalizace tohoto traťového úseku a to ve všech uvažovaných variantách včetně těch, které byly plánovány v letech minulých. Nesmím samozřejmě zapomenout na trať do Berouna (přes Rudnou u Prahy), která řeší odklonové trasy při případné modernizaci přes Řevnice. ~ 1 ~

6 1 Historie tratí č. 171 a Historie dávná i blízká trati č. 171 Traťový úsek Praha, Radotín Beroun a dále na Plzeň a Furth im Wald byl zprovozněn 15. července 1862 společností Česká západní dráha, přičemž v Berouně se napojovala trať od Rakovníka vystavěná jinou společností, což zapříčinilo vystavění dvou samostatných nádražních budov a také dvou oddělených osobních nádraží. Dodnes jsou zde patrné pozůstatky po rakovnické části. Doba, za níž byla samotná trať vybudována dosahovala ohromné rychlosti výstavby. Koncese na stavbu byla udělena na základě nového koncesního zákona z roku 1854, který dovolil soukromé podnikání a s tím související investice. Roku 1857 se započalo se stavbou tratě, ovšem již o dva roky později došlo k rozpadu stavebního konsorcia. Do pokračování výstavby se vložilo uskupení nové a to v obsazení bratří Kleinů, Vojtěcha Lanny známého českého průmyslníka, Pražské železniční společnosti a několika dalších, kteří zbývající část tratě ku Praze Smíchovu dokončili, ovšem bez přímého napojení na stanici Státní dráhy - dnešní Masarykovo nádraží, kam byli cestující a zavazadla dopravovány omnibusy, což byli koňské povozy v podobě dnešního autobusu. Společnost Česká západní dráha byla roku 1895 zestátněna a připojila se k dalším již státem vlastněným tratím. Mezi ně patřila i trať Beroun Rakovník. Zlomovým rokem se stal rok 1905, kdy došlo ke zdvoukolejnění traťového úseku Praha Smíchov Beroun (dokončeno 1908), přičemž byl i demontován a následně odvezen původní most přes řeku Berounku poblíž dnešního hradla Horní Mokropsy. Tento byl přemístěn do Dobřichovic na místo dnešního silničního mostu. Dnešní podoba železničního mostu u Všenor pochází cca. z 80. let minulého století. Původní jednokolejný most, který zde stával před rokem 1905, byl pronajat městysem Dobřichovice a byl využíván jako náhradní spojení místo přívozu. Tato mostní konstrukce zde vydržela až do roku 2005, kdy byla rozebrána a nahrazena moderním konstrukcí. Zajímavostí je zmínka, kdy z důvodu zadlužení Dobřichovic bylo vybíráno na tomto mostě až do 50. let minulého století mýto. ~ 2 ~

7 Dalším důležitým okamžikem byl rok 1926, kdy došlo k elektrifikaci v úseku Praha Wilsonovo nádraží Praha Smíchov a to střídavou napěťovou soustavou o napětí 1,5kV (dokončeno 1928). Tento systém je dnes používán pouze na trati Tábor Bechyně, což byla na našem území první elektrifikovaná trať vybudována Františkem Křižíkem. Další část elektrifikace směrem k Berounu proběhla v 70. letech a započala éru elektrických jednotek EM 475 (dnes 451), kterým se z důvodu řeky, která se zde klikatí nazývaly berounka (dnes žabotlama, cityfrog, žabí huba ). Zajímavostí je nařízení, které zakazovalo vjezd parních lokomotiv do Prahy hlavního nádraží (od 50let), což mělo za následek přepřahy v okrajových stanicích. Jedinou výjimku měl Západní expres jezdící z Prahy do Paříže, který z důvodu přísných podmínek pro dodržování jízdní doby byl ponechán bez přepřahu. Hnací vozidlo se muselo měnit i u nákladních vlaků, kdy dost často docházelo k přepřahu v jedné okrajové železniční stanici, následoval průjezd centrem a opětovné přivěšení parní lokomotivy. Co se vývoje zabezpečovacího zařízení týkalo. Již v 60. letech bylo uvažováno o výstavbě automatického bloku mezi stanicemi Praha Smíchov Praha Radotín, což nebylo do dnešní doby realizováno. Elektromechanické zabezpečovací zařízení, které je zde používáno, pochází z roku 1912 a dodnes zcela bezkonkurenčně slouží svému účelu bez velkých problémů. Na obrázku přiloženém v příloze lze dobře vidět již vybudovanou trať Beroun Rakovník a před výstavbou trati Beroun Praha. Snímek pochází z roku 1852, což je 5 let před samotným udělením koncese na výstavbu. Jako velmi zajímavé bych ještě uvedl, že na trati přes Beroun byla v 50. letech testována lokomotiva nové konstrukce z produkce plzeňské Škody. Byla jí turbínová lokomotiva TL 659, která svým výkonem překonávala i nejvýkonnější parní lokomotivy té doby. Její velkou slabinou, která nakonec znamenala zůstat pouze u prototypu, byla spotřeba. Lokomotiva si musela za sebou vozit cisternu s palivem, aby byla vůbec schopná delšího dojezdu. Obrázek 1: Turbínová lokomotiva (foto Miroslav Petr) ~ 3 ~

8 1.2 Stručná historie trati č. 173 Traťový úsek Praha Smíchov Rudná u Prahy byl vybudován roku 1873 jako součást Pražsko - duchcovské dráhy. Navazující úsek do Berouna Závodí byl postaven roku 1897, kde navázal na již vystavěnou trať do Rakovníka. Později byla trať využívána pro vozbu rychlíků od Plzně a to zejména během rekonstrukcí a výluk tratě do Prahy přes Řevnice. Železnice zde, dosáhla svého největšího rozmachu na počátku 20. století, kdy zde byl objeven vápenec v oblasti zvané Na stydlých vodách. Již roku 1916 se započalo se stavbou nákladní lanové dráhy, která měla vozit vytěžený vápenec přímo k železnici poblíž berounského zhlaví žst. Loděnice. Stavba byla dokončena roku 1918 a ještě téhož roku se započalo s těžbou. V žst. Loděnice se nakládaly nákladní vozy horninou a ta se poté svážela do Neštěmic, kde se vyráběla soda. Provoz lomu byl zastaven v roce Toto období lze právem považovat za zlatou éru této trati, která bohužel již pominula a zůstaly pouze prázdné manipulační koleje a vápencový prach. Obrázek 2: Lanová dráha Solvayovy lomy - Loděnice (archiv SB) ~ 4 ~

9 2 Současný stav na trati č Traťová zabezpečovací zařízení trati č. 171 V úseku Praha Hlavní nádraží je instalované automatické hradlo typu 88A, které je ve stanici Praha Hlavní nádraží napojeno na staniční zabezpečovací zařízení ESA11, které je obsluhováno z JOP. Traťové zabezpečovací zařízení (dále jen TZZ) ve výhybně Praha Vyšehrad je obousměrné s traťovými souhlasy. o Mezistaniční úsek Praha Vršovice Praha Vyšehrad je také vybaven obdobným ZZ, jako předchozí, kdy volnost traťového úseku se zjišťuje pomocí indikační desky umístěné přímo v dopravní kanceláři. Dalším úsekem je Praha Vyšehrad Praha Smíchov (dále jen Pha a daný název), kdy obvody jednotlivých stanic na sebe přímo navazují. Odjezdová návěstidla žst. Praha Vyšehrad jsou závislá na postavení vjezdového návěstidla do Prahy Smíchova a taktéž je to i v opačném směru, kdy odjezdová návěstidla v žst. Praha Smíchov nelze postavit na návěst dovolující jízdu, není-li stejně tak postaveno vjezdové návěstidlo výhybny Praha Vyšehrad. Jízda v mezistaničním úseku Pha Vyšehrad Pha Smíchov se provádí jako při obsluze zařízení poloautomatického bloku, kdy výpravčí v žst. Pha Smíchov nesmí dovolit jízdu dříve než výpravčí výhybny Pha Vyšehrad dovolí další jízdu a tak i naopak. Trať pokračuje úsekem Praha Smíchov Praha Radotín, který je rozdělen na tři traťové oddíly dvěma hradly (Barrandov, Závodiště). Je zde instalováno zařízení hradlového poloautomatického bloku, přičemž oddílové návěstidlo hradla Barrandov slouží zároveň i jako předvěst vjezdového návěstidla žst. Pha Smíchov. V úseku Pha Smíchov Pha Řeporyje je využíváno zařízení automatického hradla, kdy oddílové návěstidlo se nachází kousek za dřívější železniční stanicí (dnešní zastávkou Praha Hlubočepy). Z žst. Pha Smíchov je také vedena trať č. 122 po tzv. pražském semeringu do žst. Pha Zličín, kde je provoz zabezpečen telefonickým dorozumíváním, kdy tuto činnost nezajišťuje výpravčí žst. Pha Smíchov, ale výpravčí Praha Smíchov společné nádraží, kde deponuje své vozy a lokomotivy nový český železniční dopravce společnost Regiojet. ~ 5 ~

10 Předvídaný odjezd se mezi žst. Pha Smíchov Pha Radotín hlásí telefonicky se současným využitím elektronického dopravního deníku (dále jen EDD). TZZ je jednosměrné pro každou traťovou kolej zvlášť. Následujícím mezistaničním úsekem je začátek úseku, kde probíhala má praxe a tudíž o něm vím v určitých ohledech víc než o předchozím. Tímto úsekem je Praha Radotín Dobřichovice, na němž se nachází tři hradla (Kosoř, Kazín, Horní Mokropsy) a je rozdělen (v závislosti na počtu hradel) na čtyři traťové oddíly. Je zde používáno hradlového poloautomatického bloku a to s navázáním na staniční zabezpečovací zařízení (dále jen SZZ) žst. Pha Radotín, kde se nachází reléové SZZ. Z žst. Pha Radotín je možné také jet směrem na odbočku Tunel tj. do žst. Praha Krč. Zde je obousměrné TZZ pro každou kolej, přičemž dvě koleje jsou pouze v úseku Pha Radotín odbočka Tunel. Je zde využíváno zařízení automatického hradla a to v úseku odbočka Tunel Pha Krč. V úseku Pha Radotín odbočka Tunel je vjezd/odjezd řešen obsluhou reléového staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Pha Radotín. Trať dále pokračuje úsekem Dobřichovice Řevnice, kde je opět instalováno zabezpečovací zařízení hradlový poloautomatický blok. Na tomto mezistaničním úseku neleží žádná jiná dopravna. Zařízení je jednosměrné pro každou kolej, přičemž ve směru od Pha Radotín je závislost na vjezdovém návěstidle a přejezdu v km 18,552 za zastávkou Všenory. Přejezdy v km 19,979 a 20,514 jsou obsluhovány a kontrolovány ze stavědla 2 žst. Dobřichovice, přičemž je zde závislost na postavení odjezdového návěstidla a vjezdového návěstidla. Přejezd v km 23,201 je obsluhován a kontrolován stavědlem 1 žst. Řevnice, kdy je zde závislost na vjezdovém návěstidle od Dobřichovic a také na odjezdovém návěstidle od/do Zadní Třebaně. Přejezd v km 23,201 leží již za vjezdovým návěstidlem a zároveň ještě před odjezdovými návěstidly směrem na Dobřichovice - viz. přiložený plánek. Další částí trati je mezistaniční oddíl Řevnice Zadní Třebaň, kde je opět používáno hradlového poloautomatického bloku jednosměrného pro každou kolej zvlášť. Odjezdové návěstidlo v žst. Řevnice je zároveň předvěstí vjezdového návěstidla žst. Zadní Třebaň. Přejezd v km 23,977 je obsluhován a kontrolován ~ 6 ~

11 stavědlem 2 žst. Řevnice, přičemž je zde závislost na vjezdovém i odjezdovém návěstidle. Následuje další mezistaniční oddíl Zadní Třebaň Karlštejn, kde je opět využíváno hradlového poloautomatického bloku jednosměrného pro každou kolej zvlášť. Z žst. Zadní Třebaň vychází regionální dráha směrem na Lochovice, kde je provoz řízen dle předpisu D3, přičemž dirigující dispečer sídlí v Březnici. Žst. Zadní Třebaň je dopravnou, kde výpravčí diriguje mezistaniční úsek Zadní Třebaň Liteň, kdy v dopravnách D3 Liteň, Hostomice pod Brdy je zavedena ohlašovací povinnost. Po mezistaničním oddíle Zadní Třebaň Karlštejn následuje opět mezistaniční úsek Karlštejn Beroun, na němž se nachází dvě hradla (Korno, Tetín) a který je rozdělen na tři traťové oddíly. Je zde instalováno zařízení hradlového poloautomatického bloku, kdy jízda vlaků je uskutečňována jednosměrně pro každou kolej zvlášť. Přejezd v km 29,399 obsluhuje a kontroluje Stavědlo 1 žst. Karlštejn. Na přejezdu v km 30,469 je používáno mechanických závor, které obsluhuje stavědlo 2. Hradlo Korno obsluhuje přejezd v km 33,041, kdy je zde zřízena závislost na postavení oddílového návěstidla, které se nachází před tímto přejezdem. 2.2 Traťové zabezpečovací zařízení trati č. 173 Prvním úsekem je Praha Smíchov Praha Řeporyje, kde je instalováno zařízení automatického hradla s oddílovými návěstidly v km 5,305. Dříve v prvním traťovém oddíle ležela žst. Praha Hlubočepy, která je dnes zastávkou s jednou průjezdnou kolejí. Ve druhém dnešním traťovém oddíle dříve ležela hradlo Holyně, které mj. obsluhovalo mechanické závory u přilehlé zastávky. Dalším mezistaničním úsekem je část z Pha Řeporyje do Rudné u Prahy. V tomto úseku je zavedeno telefonické dorozumívání. Ze žst. Rudná u Prahy vyúsťují tratě do Nučic a do Hostivic přes odbočku Jeneček. Na všech těchto úsecích je zavedeno telefonické dorozumívání. V žst. Rudná u Prahy je závislost na postavení odjezdového návěstidla a uzavření přejezdu v km 16,832. Přejezd v km 16,360 směrem na odb. Jeneček obsluhuje ručně signalista St. 2 žst. Rudná u Prahy. ~ 7 ~

12 Navazujícím úsekem ve směru Beroun je Rudná u Prahy Nučice. Zde je zavedeno telefonické dorozumívání. Dále trať pokračuje z Nučic do Loděnic, kde je zavedeno telefonické dorozumívání a je zde vytvořena závislost na odjezdovém návěstidle a přejezdu v km 14,617 a taktéž na vjezdovém návěstidle z vlečky lomů Mořina. Ze žst. Nučice odbočuje vlečka do lomů Mořina, přičemž na vjezdu do žst. je tříramenné mechanické návěstidlo. Po tomto úseku následuje mezistaniční úsek Loděnice Vráž u Berouna, kde je opět zavedeno telefonické dorozumívání. V žst. Loděnice se nachází pouze jedno stavědlo, které po dobu výluky dopravní služby přebírá zodpovědnost výpravčího. Je zde vytvořena závislost na vjezdovém návěstidle a přejezdu v km 8,471, který obsluhuje a kontroluje Stavědlo 1 Loděnice. Úsek trati z Berouna do Rudné u Prahy je kilometricky měřen z žst. Beroun do Hostivic. Dále se pokračuje v mezistaničním úseku Vráž u Berouna Beroun Závodí. V tomto úseku je zaveden reléový poloautomatický blok, přičemž ve směru od Berouna je vjezdové návěstidlo světelné typu SSSR zatímco ve směru do Loděnic je odjezdové návěstidlo mechanické jednoramenné. Posledním úsekem je Beroun Závodí Beroun, kde je nainstalován reléový souhlas zajišťující jízdy následných i protisměrných vlaků. Chce-li výpravčí postavit protisměrnou cestu a již je vlaková cesta z protisměru postavena, návěstidlo automaticky změní návěst z dovolující na zakazující. Přejezdy v km 1,526 a 1,629 vytvářejí závislost na vjezdovém/odjezdovém návěstidle. ~ 8 ~

13 3 Staniční zabezpečovací zařízení 3.1 Trať č. 171 Praha hlavní nádraží Provoz je zde řízen moderním zabezpečovacím zařízením ESA11, které je obsluhováno pomocí rozhraní jednotného obslužného pracoviště (dále jen JOP) v dopravním sále. Dále je zde řízena dálkově pomocí ESA11 odbočka Balabenka, která dělí tratě směrem na Moravu Praha Libeň, Severní Čechy Praha Holešovice a směrem na Hradec Králové Praha Vysočany. Výhybna Praha Vyšehrad Je zde dosazeno elektromechanické SZZ, které je napojeno na reléové ZZ v žst. Pha Smíchov. Jsou zde dvě stavědla, přičemž stavědlo 1 je zároveň odbočkou na spojovací trať do Prahy Vršovic. Praha Smíchov a Praha Smíchov spol. n. Žst. Praha Smíchov je vybavena reléovým SZZ cestového typu bez rychlostní návěstní soustavy. Výprava vlaku je zde prováděna návěstidlem a to přivolávací návěstí vloženého návěstidla při odjezdu od II. a III. nástupiště směrem na Beroun. Žst. Praha Smíchov společné nádraží je vybavena elektromechanickým staničním zabezpečovacím zařízením bez rychlostní návěstní soustavy. Výhybky jsou přestavovány ručně, přičemž výsledné klíče jsou uzamykány do elektromagnetického zámku či ústředního zámku SZZ. Tato stanice zajišťuje i jízdu vlaků ze zastávky Praha Smíchov Na knížecí pomocí přivolávací návěsti. Praha Radotín Je zde instalováno reléové SZZ cestového typu z roku 1969, které bylo jedno z prvních u nás. Bylo dovezeno ze SSSR a dodnes slouží svému účelu. Na RZZ je navázán obslužný pult směrem na odbočku Tunel a dále do Prahy Krče. RZZ je upraveno pro stavění vjezdových/odjezdových vlakových cest po nesprávné koleji a to jak na směr do Dobřichovic tak i na směr do Prahy Smíchova. ~ 9 ~

14 Dobřichovice Žst. je vybavena elektromechanickým SZZ klasického typu, kdy na každém zhlaví se nachází stavědlo. Na stavědle 1 jsou výhybky přestavovány ústředně pomocí kliček. Vjezdové návěstidlo ve směru od Prahy je závislé na přejezdu v km 18,552 a taktéž odjezdové návěstidlo. Pod stavědlo 2 spadají dva železniční přejezdy a to v km 19,979 a 20,514. Řevnice Žst. je vybavena elektromechanickým SZZ se dvěma stavědly na obou zhlavích. Výhybky na stavědle 1 i 2 jsou ústředně přestavovány pomocí stavěcích pák, přičemž od Prahy je vjezdové návěstidlo závislé na přejezdu v km 23,201, který se nachází ještě před odjezdovými návěstidly směrem na Prahu. St. 2 má závislost na přejezdu v km 23,977 a zároveň na uzavření a následného postavení vjezdového návěstidla od Prahy. Odjezdové návěstidlo ve směru Beroun je zároveň předvěstí vjezdového návěstidla žst. Zadní Třebaň. Zadní Třebaň V provozu zde slouží elektromechanické SZZ uspořádané do ústředního přístroje, kdy závěr výměn je samočinný. Odjezdové návěstidlo na trať do Litně je nezávislé na postavení výměn. Ostatní výměny jsou ústředně přestavovány pomocí stavěcích pák, přičemž ze směru Beroun je jednoduchá kolejová spojka, která slouží výhradně pro stavění vlakových cest soupravových vlaků při příjezdu ze zbrojení v Berouně. Vlaky se zde nevyhýbají ani nepředjíždí. Karlštejn Stanice je vybavena elektromechanický SZZ se dvěma stavědly, přičemž přejezd v km 29,399 obsluhuje na indikační desce Stavědlo 1, které má vytvořeno závislost mezi přejezdem a vjezdovým návěstidlem L. Signalista stavědla 2 obsluhuje ručně mechanické závory v km 30,469. Na berounském zhlaví se nachází trakční měnírna, do níž vede vlečka. ~ 10 ~

15 Beroun Železniční stanice Beroun se dělí na dvě nádraží a to osobní a seřaďovací. Na osobním nádraží je instalováno reléové SZZ cestového typu, které je obsluhováno výpravčím - panelistou a dále je zde také výpravčí hlavní služby osobního nádraží. Seřaďovací nádraží je vybaveno elektromechanickým SZZ umístěným v dopravní kanceláři výpravčího seřaďovacího nádraží. Je zde pět stavědel, z nichž se odlišuje od normální konstrukce pouze stavědlo 1. Na stavědle 6 je indikace přejezdu v km 41,343, který se zároveň indikuje i v dopravní kanceláři osobního nádraží. Je zde vytvořena závislost na postavení odjezdových a cestových návěstidel. St. 1 staví některé výměny elektromotoricky, přičemž se musí přesvědčit před jejich přestavením o volnosti daných výměn. 3.2 Trať č. 173 Praha Řeporyje Je zde dosazeno zařízení Test 14, kdy výměny jsou přestavovány elektromotoricky. Mezi SZZ a výhybkami 9 a 10 je vytvořena závislost pomocí elektromagnetického zámku, do něhož se uzamyká výsledný klíč od těchto výměn. Rudná u Prahy Žst. je vybavena elektromechanickým zařízením se dvěma výhybkářskými přístroji, kdy ve směru od Nučic se přejezd v km 16,832 ovládá ručně a v opačném směru je závislý na postavení odjezdového návěstidla. To stejné platí u přejezdu v km 16,410, který je závislý na postavení vjezdového návěstidla. Dalším přejezd je v km 16,360 na trati vedoucí do odbočky Jeneček a dále do Hostivic, který je uzavírán/otevírán ručně signalistou St. 2. ~ 11 ~

16 Nučice Tato dopravna je vybavena elektromechanickým SZZ s mechanickými návěstidly. Ve směru od Loděnic do této stanice zaúsťuje vlečka lomů Mořina, kde na vjezdu je trojramenné mechanické návěstidlo. Jsou zde dvě stavědla, přičemž stavědlo 2 má kontrolu na přejezdem těsně ležícím vedle budovy stavědla, kde se nezřídka kdy stává, že stojící řidiči osobních vozidel nadávají signalistovi za dlouhé uzavření přejezdu. Tento přejezd leží v km 14,617. Loděnice Zde je umístěno elektromechanické ZZ pouze s jedním stavědlem, které stojí naproti výpravní budově. Výměny se přestavují pomocí stavěcích pák, přičemž výhybka 13 se přestavuje ručně a výsledný klíč se uzamyká do elektromagnetického zámku, který je přidružen k řídícímu přístroji. Dříve se ve zdejší stanici obsluhovala vlečka do vápenky, která se nachází těsně za zhlavím stanice, avšak dnes funkci železnice převzala silniční doprava. Vráž u Berouna Tato stanice je vybavena elektromechanickým SZZ se samočinným závěrem výměn, který je vybavován elektricky jízdou vlaku a mechanickými závěrníky vlakových cest. Na zhlaví směrem do Loděnic je odjezdové skupinové mechanické návěstidlo a taktéž i v opačném směru se nachází vjezdové mechanické návěstidlo s mechanickou předvěstí. Ve směru od Berouna je umístěno vjezdové světelné návěstidlo a stejně tak i do Berouna jsou odjezdová návěstidla světelná a jsou ovládána z ústředního stavědla výpravčího. Samotné SZZ se nachází mimo dopravní kancelář, a sice na ústředním stavědle vedle budovy. Beroun Závodí Zde se nachází reléové SZZ umístěné v ústředním stavědle v dopravní kanceláři. Návěstidla tu jsou světelná, pouze seřaďovací návěstidla jsou mechanická dávající pouze návěst posun zakázán. Všechny tři přejezdy ležící jak na trati do Prahy tak i do Rakovníka mají závislost na postavení odjezdových a vjezdových návěstidel z obou směrů. ~ 12 ~

17 4 Specifická řešení dopraven pouze na trati č. 171 V úseku Praha hlavní nádraží Praha Smíchov je jediným zajímavým řešením úsek výhybna Praha Vyšehrad Praha Smíchov, kde koleje nejsou považovány za traťové, jelikož hned za odjezdovým návěstidlem dopravny Praha Vyšehrad navazuje obvod žst. Praha Smíchov, což má za následek závislost mezi vjezdovým/odjezdovým návěstidlem Praha Smíchov a vjezdovým/odjezdovým návěstidlem Praha Vyšehrad. Hradlo Barrandov, které se nachází v 1. traťovém oddílu od Prahy Smíchova a nalézá se pod Barrandovským mostem je právem považováno za nejluxusnější hradlo na celé trati. Mimo jiné zde najdeme jak sociální zařízení, tak i sprchový kout o kterém si ostatní můžou nechat jen zdát. Neméně zajímavé je hradlo Závodiště, které leží za železniční zastávkou Praha Velká Chuchle, kde oddílové návěstidlo pro směr do Berouna se nachází ve vzdálenosti cca. 250m od samotného hradla a toto návěstidlo není vybaveno světelnou přivolávací návěstí, což má za následek dlouhé čekání vlaků v době mimořádností. Než strážník oddílu vůbec dojde k samotnému návěstidlu, zabere mu to hodně času, nehledě na situaci, kdy je potřeba dát ruční přivolávací návěst u obou směrů. Zajímavá je taktéž žst. Praha, Radotín, kde se nachází reléové staniční zabezpečovací zařízení typu 1969, které bylo jedno z prvních na našem území a pochází z bývalého SSSR. Na berounském zhlaví zaúsťuje vlečka Českomoravského cementu, která je obsluhována po seřaďovací návěstidla směrem k Radotínu výpravčím žst. Pha Radotín. Zbývající část vlečky si obsluhuje vlastník vlastními silami. Hradlo Kosoř, které se nalézá na okraji Černošic má zvláštnost hlavně v hradlovém poloautomatickém bloku a to sice ve směru na Prahu Radotín, kde je RSZZ. Hradlo Kosoř je ze směru od Dobřichovic poslední dopravnou před již zmíněným Pha Radotínem. Strážník oddílu zde po projetí vlaku dá odhlášku obsluhou hradlového přístroje do Dobřichovic a odhláška z Pha Radotína mu přijde automaticky, jakmile ~ 13 ~

18 vlak uvolní zmíněný oddíl. Oddílové návěstidlo ve směru do Pha Radotína se postaví na návěst dovolující jízdu automaticky bez přeložení návěstní kličky. Žst. Dobřichovice je výjimečná zejména po stránce architektonické, jelikož zdejší výpravní budova je svým charakterem jediná v republice zatímco ostatní výpravní budovy na celé trati byli vystavěny dle unifikovaného vzoru. Nehledě na to, že dnešní výpravní budova není tou původní, poněvadž ta dřívější se nachází těsně vedle stavědla 2. V žst. Řevnice je velmi zvláštní přejezd, který se nachází v obvodu železniční stanice a to ještě před odjezdovými návěstidly, které jsou navíc v oblouku, což má za následek ponechání výpravy vlaků výpravčím. Zajímavostí je způsob, jak tamní řidiči řeší dlouhé čekací doby u již zmíněného přejezdu. Hodně z těchto řidičů využívá tzv. myší díru, která se nalézá za stavědlem 1 a je to podjezd pod tratí. Ke smůle řidičů nákladních aut je tento podjezd značně nízký a tudíž musí čekat, až se zmíněný přejezd otevře, což občas můžou být i desítky minut. A na okraj bych ještě dodal, že řevnické stavědlo 1 je považováno za nejluxusnější na celé trati a to zejména kvůli přístavbě, která zde byla vybudována za účelem doplnění sociálního zařízení. Co se týče žst. Zadní Třebaň, tady stojí za zmínku snad jen odjezdové návěstidlo směrem na Liteň, které je nezávislé na postavení výměn a tudíž ho je možné postavit kdykoliv, což může mít za následek i nechtěné postavení. Žst. samotná je vystavěna dle vzoru lokálních nádraží a tudíž nemá podobu výpravní budovy v Řevnicích či Karlštejně. Hradlo Korno je specifické umístěním oddílového návěstidla směrem na Prahu, které se nachází až za obloukem a přejezdem v km 33,041 a strážník oddílu na něj nevidí, což může být problém, když dojde k poruše návěstidla a na hradle se neindikuje tato. Strážník oddílu tudíž nemusí vůbec vědět, že tam nějaký vlak stojí. Štěstím zde na rozdíl od hradla Závodiště je, že na daném oddílovém návěstidle je přivolávací návěst a tudíž není potřeba k němu docházet s ruční návěstí. ~ 14 ~

19 Hradlo Tetín je jediná dopravna bez kolejového rozvětvení na této trati, které nemá na starosti dohled nad přejezdem. Zároveň je to jediné hradlo, kde již od nepaměti je zřízeno malé nástupiště pro nástup/výstup zaměstnanců hradla jedoucí do/ze směny. Je to způsobeno zejména polohou hradla, které se nachází na těžko přístupném místě, kde pěší chůzí je nejbližší osídlení cca. 2 km. ~ 15 ~

20 5 Jízdní poměry na trati č. 171 V úseku Praha Smíchov Praha Radotín je na plzeňském zhlaví rychlost přes výměny 60km/h a dále pak 70km/h až k vjezdovým návěstidlům Pha Radotín, kde je rychlost zvýšena na 100km/h z důvodu rovného úseku až k berounskému zhlaví žst. Pha Radotín a dále 90km/h. Dále pokračuje úsek (km 11,764)kde je rychlost snížena na 80km/h pro vozidla řady 563 a 363 z důvodu nedostatečného převýšení. Ostatní vozidla zde můžou jet rychlostí 90km/h a to až do km 18,150, kde je tato snížena pro řady 446 a 400 na 70km/h, ostatní jedou 80km/h. Od km 19,090 se jede 100km/h a to až do km 22,620, kde je nevyhovující most, přes nějž je rychlost snížena na 70km/h pro všechny vlaky. Pokračuje úsek s 100km/h do km 23,200, kde dochází ke snížení rychlosti na 90km/h opět z důvodu nevyhovujícího převýšení a to platí pro řadu 500. Následuje úsek se sníženou rychlostí pro lokomotivní řadu 376, kde je rychlost 70km/h oproti ostatním 80km/h. Rychlost je zde snížena z důvodu nevyhovujícího železničního svršku. Dále se pokračuje rychlostí 90km/h a to až do km 26,500, kde rychlost snížena na 70km/h pro řady 350,525 a 80km/h pro ostatní. Od km 29,500 je rychlost 100km/h a to až do km 32,590, kde je tato snížena na 70km/h u blíže nespecifikovaných vlaků a pro ostatní je nařízena 90km/h. Na vjezdu do Berouna je stanovená rychlost 50km/h přes výměny. ~ 16 ~

21 6 Návrhy řešení optimalizace trati č Původní návrh Praha Beroun tunelem pod Barrandovem Již několik desetiletí se vedou debaty o tom, jak trasovat problematický traťový úsek Praha Radotín Beroun, který nevyhovuje a ani dříve nevyhovoval rychlostním a jiným parametrům, které jsou v mezinárodní železniční dopravě potřebné. Už ve 40. letech 20. století přišli Němci s myšlenkou narovnání trati v úseku Praha Radotín Karlštejn, kdy by vybudovali tunel z Černošic do Karlštejna, který by vedl pod Karlíkem a vyústil by za žst. Karlštejn. Ovšem doba tomu nepřála a německá myšlenka upadla v zapomnění, aby se na počátku 21. století opět vynořila a byla diskutována a nejen to. Od původního návrhu bylo upuštěno a byl navržen návrh nový a to sice spojení Prahy a Berouna přímým tunelem na rychlost cca. 300km/h. S počátku to vypadalo, že tento způsob řešení bude vyhovovat a zejména bylo předkládáno odůvodnění, že se jízdní doba zkrátí z dnešních 35 minut na cca. 20 minut. Tunel měl být vystavěn ve dvou tubusech, které měly vést samostatně, akorát z bezpečnostních důvodů by na daných km byly vybudovány propojovací tunely, které by sloužily k odvedení cestujících do vedlejšího tubusu v případě požáru či nehody. Tunel měl mít délku okolo 25 km a stal by se tak nejdelším u nás. Uvažovaná rychlost zde byla 300km/h, přičemž v navazujícím úseku Beroun Plzeň je rychlost po výstavbě koridoru max.160km/h a to ještě pouze pro vozidla s naklápěcí skříní. Tunely byly navrhovány ve třech variantách a to sice: 1. Varianta byla navržena v souvislém tunelu, který by byl konstruován po vzoru vysokorychlostních tratí (dále jen VRT) a jako takový by kopíroval stoupání a klesání terénu, což je u tratí VRT běžné, nicméně by také vyšel nejdráž. 2. Varianta uvažuje stopu obdobnou jako předchozí návrh, přičemž poblíž Loděnic by byla vystavěna mostní konstrukce, která by vedla po okraji CHKO Český kras. 3. Varianta by taktéž vedla ve stopě 1. i 2. varianty, nicméně mostní objekt byl navrhován na území CHKO Český kras, která se k této variantě postavila odmítavě. ~ 17 ~

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004

České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í. Účinnost od 01.11.2004 České dráhy JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Z Á H O Ř Í Ing.Pavel Šefčík v.r. Jiří Stejskal v.r. vrchní přednosta dopravní kontrolor UŽST Tábor Schválil: Č.j. 14/2004-11/1 poř.

Více

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ

PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ PRAHA - BEROUN, NOVÉ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ Ing. Miroslav Krsek, SUDOP PRAHA a.s. 1. Historie přípravy stavby Úsek Praha Beroun je součástí III. tranzitního železničního koridoru (TŽK). V rámci přípravy Optimalizace

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Budoucnost železniční dopravy v Praze a okolí

Budoucnost železniční dopravy v Praze a okolí Budoucnost železniční dopravy v Praze a okolí práce: SOČ obor: 09 - strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design zpracoval: Jindřich Škripko ročník studia: II. školní rok: 2009/2010 škola: Gymnázium

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení

MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002. Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení MDT656.25 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválená:05.04.2002 GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Železniční zabezpečovací zařízení Staniční a traťové zabezpečovací zařízení TNŽ 34 2620 Railway Signalling Equipment - Interlocking

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Dopravní a návěstní předpis. Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 17.12.2012 č.j. 55738/2012-OZŘP

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni)

Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni) Page 1 of 7 Kam zmizelo návěstidlo? (Cestové návěstidlo HSc v Libni) V železniční stanici Praha Libeň se ztratilo cestové návěstidlo HSc. Zkusme zmapovat důsledky a najít příčiny tohoto kroku. Stanice

Více

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR.

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR. Kontrolní otázky Nejdůležitějším právním předpisem pro železniční dopravu je A. zákon o drahách. B. vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. C. zákon o působnosti drážního správního úřadu na drahách

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012 Varianta kolem Blovic 1.1 CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍHO STAVU Celý úsek České Budějovice Plzeň je zařazen do kategorie celostátních drah. Není součástí dohod

Více

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík

Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 13 / 2015 Vyšlo 15. 07. 2015 Novým ředitelem společnosti ROPID se stal Petr Tomčík... 1 Letní tramvajové výluky 2015... 2 Železniční výluka na lince S6 od 11. 7. 2015...

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost

Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost 175 let železnice v Brně Brno je první významné město na území České republiky, kam dorazil parní vlak. Stalo se tak v roce 1839, kdy

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY. Účinnost od: 1.12.2007 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č. 5 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE PODBOŘANY Účinnost od: 1.12.2007 Změna se týká Rozsahu znalosti a článků číslo: 1, 3, 13, 28, 55, 56, 58A, 65A, 75,

Více

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1

Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 Příklady testových otázek pro SSZT (TEST_v2013_So) Předpis SŽDC Bp1 001_16 Dorozumívací prostředky podle předpisu SŽDC Bp1 jsou: houkačka, trubka, zvuková návěstidla pro předávání pokynů, případně další

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227

Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Prosinec 2012 Zavedení taktového provozu na tratích 225 a 227 Zlepšení vlakového spojení Telče, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a jejich okolí Shrnutí stavu vlakového spojení Telč Jihlava / Havlíčkův Brod, návrh

Více

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011)

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Úterý 5. 7. 2011 od 13:30 do 20:30 hodin Linka R2 IDS JMK Praha Česká Třebová Brno Vlaky v uvedené době nebudou vedeny přes Brno hl.

Více

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy

ŽD D3-1. PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín. Vnitřní předpis provozovatele dráhy ŽD D3-1 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ k předpisu pro zjednodušené řízení drážní dopravy pro trať Petrov nad Desnou Sobotín Vnitřní předpis provozovatele dráhy Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010

Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 04/2010 Vyšlo 18.2.2010 Obsah Autobusová výluka v Kunraticích...1 Nová linka pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace od 22.2.2010... 1 Železniční výluky v Praze a

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jan Ploc Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení kapacity železniční trati Častolovice Solnice Jan Ploc 2013

Více

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006

ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU. Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE. Žabokliky. Účinnost od: 10.11.2006 ČESKÉ DRÁHY, a.s. JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU Změna č.3 STANIČNÍ ŘÁD ŽELEZNIČNÍ STANICE Žabokliky Účinnost od: 10.11.2006 Změna se týká článku číslo: 141. Změnu proveďte výměnou strany 22 a vložte novou stranu

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO

NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO Pavel Drdla 1 Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou navrhovaného dopravního systému Aircon

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město SŽDC (ČD) D2 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ A PROVOZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Výluky na období 30.03.2015-05.04.2015 160 Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice:

Výluky na období 30.03.2015-05.04.2015 160 Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Typ: Datum konání: Trať: Stanice: Výluky na období 30.03.2015-05.04.2015 160 - Plzeň - Žatec (a zpět) Výluka v úseku: Plzeň hlavní nádraží - Plzeň hlavní nádraží Datum konání: 04.03.2015 00:00 hod. - 14.04.2015 23:59 hod. Trať: 160 - Plzeň

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 313 nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 313 nákladní pro tratě Prostějov hl.n. Chornice Kostelec na Hané Olomouc hl.n. Senice na Hané Červenka Litovel předměstí Mladeč Platí

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Geografie dopravy

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Schéma tratí v okolí Prahy

Schéma tratí v okolí Prahy Schéma tratí v okolí Prahy Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje (téměř 70 tis) a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíc pravidelných dojíždějících v celé ČR (zdroj ČSÚ) Železniční trať

Více

Změny oproti pondělí 3. června:

Změny oproti pondělí 3. června: Stav městské hromadné dopravy v Praze stav k 05.00 v úterý4. 6. 2013 Změny oproti pondělí 3. června: - uzavření stanice Muzeum na trati A - změna ve vedení náhradní tramvajové linky XBna základě omezení

Více

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD. 540/546/547a nákladní pro tratě Správa železniční dopravní cesty, státní organizace SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD 540/546/547a nákladní pro tratě (Mladá Boleslav hl.n.) Bakov nad Jizerou Česká Lípa hl.n. Česká Lípa hl.n. Jedlová Srní u České Lípy

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Modernizace železniční sítě a její kapacita

Modernizace železniční sítě a její kapacita Modernizace železniční sítě a její kapacita ŽEL AKTUEL 22. května 2014 Praha Ing. Radim Brejcha, Ph.D. Odbor strategie Definice pojmů modernizace a kapacita: Propustná výkonnost (propustnost, kapacita)

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 PŘEKLADIŠTĚ KOMBINOVANÉ PŘEPRAVY

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU Jan Beneš Návrh vyskorychlostních tratí v ČSFR z roku 1990 vládní usnesení č. 765/89 z r. 1989 vyhledávací studie byla zpracovávána od roku

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události

Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Drážní inspekce Česká republika The Rail Safety Inspection Office Czech Republic Zpráva o výsledcích šetření příčin a okolností vzniku mimořádné události Srážka taženého posunového dílu s nákladním vlakem

Více

Provoz a vlakotvorba nákladní železniční dopravy v rámci uzlu Praha

Provoz a vlakotvorba nákladní železniční dopravy v rámci uzlu Praha akademický rok 2005 / 2006 Ondřej Havlena, 3-51 Seminární práce z projektu Moderní trendy v železniční dopravě Provoz a vlakotvorba nákladní železniční dopravy v rámci uzlu Praha Vývoj pražského uzlu z

Více

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC)

Investice SŽDC 2010. Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investice SŽDC 2010 Ing. Miroslav Konečný ( SŽDC) Investiční priority SŽDC Modernizace čtyř železničních koridorů Modernizace vybraných železničních uzlů Interoperabilita vybrané železniční sítě Pokračování

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Základní změny (určeno především pro zaměstnance segmentu provozuschopnosti) Úvod k prezentaci Tato prezentace slouží především pro základní seznámení

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o.

Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. Vytištěno aplikací CODEXIS ONLINE ATLAS consulting spol. s r.o. 16/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 5. ledna 2011 o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize,

Více

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU

S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE ZRUČ NAD SÁZAVOU Účinnost od: 1.12.2006 Josef Štefko v.r.... dopravní kontrolor Schválil: č.j.: 118/2006 dne: 3.11.2006 Karel

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR

Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Příprava vysokorychlostních tratí v podmínkách ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Brno, 12. září 2013 Tratě Rychlých spojení (RS): - modernizace konvenčních tratí na rychlostní parametry 200 km/h

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ...

ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE. Bakov nad Jizerou. Účinnost od 1.7.2002 ... Ing. Krejčí v.r. ... ČESKÉ DRÁHY JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU S T A N I Č N Í Ř Á D ŽELEZNIČNÍ STANICE Bakov nad Jizerou Účinnost od 1.7.2002 Ing.Pecháček J. v.r. Merta J. v.r....... přednosta ŽST dopravní kontrolor Schválil:č.j.

Více

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Případová simulační studie žst. Praha Masarykovo nádraží Bc. M. Binko, Ing. M. Zaťko 24.09. 2013 Cíl studie za

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11.

Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. Ing. Jiří Witiska ředitel odboru plánování kapacit (O14) Konference ČD Cargo 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn, 1. - 3. 11. 2011 1 Obsah prezentace 1. Zásady plánování v rámci EU 2. Proces přípravy

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

Jakub Hradil. Václav Brejška

Jakub Hradil. Václav Brejška 100 let vozovny Strašnice 8. 10. 1908 2008 Jakub Hradil Václav Brejška Jakub Hradil Václav Brejška Spolek pražské kolejové dopravy Praha 2008-2 - Předmluva Dne 8. 10. 2008 oslavila pražská tramvajová doprava

Více

DEN ŽELEZNICE V PŘÍBRAMI 2015

DEN ŽELEZNICE V PŘÍBRAMI 2015 DEN ŽELEZNICE V PŘÍBRAMI 2015 - PROČ SE PŘIPOMÍNÁ DEN ŽELEZNICE - POŘADATELÉ A PARTNEŘI - PROGRAM OSLAV - JÍZDNÍ ŘÁDY ZVLÁŠTNÍCH VLAKŮ - DOPROVODNÉ AKCE - RŮZNÉ Proč se slaví Den železnice? Dne 27. září

Více

Vysokorychlostní trati v oblasti Prahy pokus o širší pohled na problematiku

Vysokorychlostní trati v oblasti Prahy pokus o širší pohled na problematiku Vysokorychlostní trati v oblasti Prahy pokus o širší pohled na problematiku Ing. Zdeněk Fulín, Ing. Jaroslav Kubec, CSc. Autoři tohoto příspěvku si jsou vědomi, že vstupují na poněkud tenký led a mohou

Více

Železnice a přestupní terminály v České republice

Železnice a přestupní terminály v České republice CZECHBUS 2014 Železnice a přestupní terminály v České republice Ing. Michal Váňa, Ph.D. odbor strategie Praha, 19. 11. 2014 Proč využívat železniční dopravu? Je rychlá a relativně spolehlivá, plnoprávné

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje:

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje: Váš dopis čj. Ze dne Dle rozdělovníku -zasláno elektronicky- Naše čj. 574/2015-ROC OLC Datum 7. 7. 2015 Vyřizuje Pavel Salvet T: 972 740 524, MT: 725 547 158 E: salvet@gr.cd.cz Informace k výluce Vážená

Více

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Nevyužit ité potenciály možných řešení v dálkovd lkové a regionáln lní dopravě v ČR, SR a vzájemn jemné dopravě mezi nimi Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Historie rychlé dálkové dopravy v Československu

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Služby železniční dopravy Téma Ročník Autor Služby

Více