Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18. Masná 18, Praha 1 MATURITNÍ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18. Masná 18, 110 00 Praha 1 MATURITNÍ PRÁCE"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: M/006 Provoz a ekonomika dopravy Železniční doprava MATURITNÍ PRÁCE Téma: Současnost a budoucnost tratí č. 171 a 173 Třída: DMŽ4 Školní rok: 2011/2012 Jan Král

2 Prohlašuji, že maturitní práci jsem vypracoval samostatně na základě uvedeného seznamu použitých zdrojů. Souhlasím, aby tato maturitní práce byla použita k výukovým účelům Vyšší odborné a Střední průmyslové školy dopravní, Praha 1, Masná 18. Dne podpis žáka

3 Shrnutí Celá tato práce se zaměřuje zejména na prostředí, kde jsem vykonával svou školní praxi. Na úvod se zabývám historickou stránkou obou tratí, tj. Praha Beroun a Praha Rudná u Prahy Beroun, přičemž se zaobírám zejména tratí Praha Beroun přes Řevnice, kdy mě zajímaly spíše důležité historické milníky než pouhá data. V další části mé práce představuji aktuální vývoj a současnou situaci zejména na úseku Hradlo Kosoř Beroun. Traťovým úsekem Praha Hlavní nádraží Praha Radotín se zabývám pouze stručně, jelikož pod zdejším provozním obvodem má praxe neprobíhala. Následuje pohled do budoucna, ve kterém představuji jednotlivé návrhy řešení optimalizace traťového úseku Praha Radotín Beroun a navazující řešení trati Praha Smíchov Rudná u Prahy Beroun, která má sloužit jako odklonová trasa pro některé vlaky směrem na Plzeň. Závěrem bych rád dal možnost pohledu na financování takto náročných projektů a jejich realizaci.

4 Obsah: Úvod Historie tratí č. 171 a Historie dávná i blízká trati č Stručná historie trati č Současný stav na trati č Traťová zabezpečovací zařízení trati č Traťové zabezpečovací zařízení trati č Staniční zabezpečovací zařízení Trať č Trať č Specifická řešení dopraven pouze na trati č Jízdní poměry na trati č Návrhy řešení optimalizace trati č Původní návrh Praha Beroun tunelem pod Barrandovem Aktuální návrh optimalizace úseku Praha, Radotín Beroun Budoucí význam tratě č Závěr Použité zdroje Seznam příloh Přílohy Seznam obrázků: Obrázek 1: Turbínová lokomotiva (foto Miroslav Petr)... 3 Obrázek 2: Lanová dráha Solvayovy lomy - Loděnice (archiv SB)... 4

5 Úvod Na začátek bych chtěl uvést, že rozhodně nehodlám kritizovat či zpochybňovat jakákoliv rozhodnutí a to ať už jsou špatná či dobrá. Celá práce by měla vést k osvětě či doplnění poznatků o dané trati a případně i poradit při řešení budoucích problémů. Jelikož je celý úsek dosti dlouhý a zároveň problematický, vybral jsem jako stěžejní Praha Radotín Beroun. Co se historické části (na samém začátku práce) týče, zabývám se zejména nejdůležitějšími daty a fakty, která se na tomto úseku udála. Vycházím přitom z vyprávění pamětníků a železničářů. V další části navazuji současným děním na trati a to jak po stránce provozní, tak i technické, kdy se blíže zaměřím na jednotlivé traťové a staniční zabezpečovací zařízení v jednotlivých dopravnách. V konečné části načrtnu možné řešení optimalizace tohoto traťového úseku a to ve všech uvažovaných variantách včetně těch, které byly plánovány v letech minulých. Nesmím samozřejmě zapomenout na trať do Berouna (přes Rudnou u Prahy), která řeší odklonové trasy při případné modernizaci přes Řevnice. ~ 1 ~

6 1 Historie tratí č. 171 a Historie dávná i blízká trati č. 171 Traťový úsek Praha, Radotín Beroun a dále na Plzeň a Furth im Wald byl zprovozněn 15. července 1862 společností Česká západní dráha, přičemž v Berouně se napojovala trať od Rakovníka vystavěná jinou společností, což zapříčinilo vystavění dvou samostatných nádražních budov a také dvou oddělených osobních nádraží. Dodnes jsou zde patrné pozůstatky po rakovnické části. Doba, za níž byla samotná trať vybudována dosahovala ohromné rychlosti výstavby. Koncese na stavbu byla udělena na základě nového koncesního zákona z roku 1854, který dovolil soukromé podnikání a s tím související investice. Roku 1857 se započalo se stavbou tratě, ovšem již o dva roky později došlo k rozpadu stavebního konsorcia. Do pokračování výstavby se vložilo uskupení nové a to v obsazení bratří Kleinů, Vojtěcha Lanny známého českého průmyslníka, Pražské železniční společnosti a několika dalších, kteří zbývající část tratě ku Praze Smíchovu dokončili, ovšem bez přímého napojení na stanici Státní dráhy - dnešní Masarykovo nádraží, kam byli cestující a zavazadla dopravovány omnibusy, což byli koňské povozy v podobě dnešního autobusu. Společnost Česká západní dráha byla roku 1895 zestátněna a připojila se k dalším již státem vlastněným tratím. Mezi ně patřila i trať Beroun Rakovník. Zlomovým rokem se stal rok 1905, kdy došlo ke zdvoukolejnění traťového úseku Praha Smíchov Beroun (dokončeno 1908), přičemž byl i demontován a následně odvezen původní most přes řeku Berounku poblíž dnešního hradla Horní Mokropsy. Tento byl přemístěn do Dobřichovic na místo dnešního silničního mostu. Dnešní podoba železničního mostu u Všenor pochází cca. z 80. let minulého století. Původní jednokolejný most, který zde stával před rokem 1905, byl pronajat městysem Dobřichovice a byl využíván jako náhradní spojení místo přívozu. Tato mostní konstrukce zde vydržela až do roku 2005, kdy byla rozebrána a nahrazena moderním konstrukcí. Zajímavostí je zmínka, kdy z důvodu zadlužení Dobřichovic bylo vybíráno na tomto mostě až do 50. let minulého století mýto. ~ 2 ~

7 Dalším důležitým okamžikem byl rok 1926, kdy došlo k elektrifikaci v úseku Praha Wilsonovo nádraží Praha Smíchov a to střídavou napěťovou soustavou o napětí 1,5kV (dokončeno 1928). Tento systém je dnes používán pouze na trati Tábor Bechyně, což byla na našem území první elektrifikovaná trať vybudována Františkem Křižíkem. Další část elektrifikace směrem k Berounu proběhla v 70. letech a započala éru elektrických jednotek EM 475 (dnes 451), kterým se z důvodu řeky, která se zde klikatí nazývaly berounka (dnes žabotlama, cityfrog, žabí huba ). Zajímavostí je nařízení, které zakazovalo vjezd parních lokomotiv do Prahy hlavního nádraží (od 50let), což mělo za následek přepřahy v okrajových stanicích. Jedinou výjimku měl Západní expres jezdící z Prahy do Paříže, který z důvodu přísných podmínek pro dodržování jízdní doby byl ponechán bez přepřahu. Hnací vozidlo se muselo měnit i u nákladních vlaků, kdy dost často docházelo k přepřahu v jedné okrajové železniční stanici, následoval průjezd centrem a opětovné přivěšení parní lokomotivy. Co se vývoje zabezpečovacího zařízení týkalo. Již v 60. letech bylo uvažováno o výstavbě automatického bloku mezi stanicemi Praha Smíchov Praha Radotín, což nebylo do dnešní doby realizováno. Elektromechanické zabezpečovací zařízení, které je zde používáno, pochází z roku 1912 a dodnes zcela bezkonkurenčně slouží svému účelu bez velkých problémů. Na obrázku přiloženém v příloze lze dobře vidět již vybudovanou trať Beroun Rakovník a před výstavbou trati Beroun Praha. Snímek pochází z roku 1852, což je 5 let před samotným udělením koncese na výstavbu. Jako velmi zajímavé bych ještě uvedl, že na trati přes Beroun byla v 50. letech testována lokomotiva nové konstrukce z produkce plzeňské Škody. Byla jí turbínová lokomotiva TL 659, která svým výkonem překonávala i nejvýkonnější parní lokomotivy té doby. Její velkou slabinou, která nakonec znamenala zůstat pouze u prototypu, byla spotřeba. Lokomotiva si musela za sebou vozit cisternu s palivem, aby byla vůbec schopná delšího dojezdu. Obrázek 1: Turbínová lokomotiva (foto Miroslav Petr) ~ 3 ~

8 1.2 Stručná historie trati č. 173 Traťový úsek Praha Smíchov Rudná u Prahy byl vybudován roku 1873 jako součást Pražsko - duchcovské dráhy. Navazující úsek do Berouna Závodí byl postaven roku 1897, kde navázal na již vystavěnou trať do Rakovníka. Později byla trať využívána pro vozbu rychlíků od Plzně a to zejména během rekonstrukcí a výluk tratě do Prahy přes Řevnice. Železnice zde, dosáhla svého největšího rozmachu na počátku 20. století, kdy zde byl objeven vápenec v oblasti zvané Na stydlých vodách. Již roku 1916 se započalo se stavbou nákladní lanové dráhy, která měla vozit vytěžený vápenec přímo k železnici poblíž berounského zhlaví žst. Loděnice. Stavba byla dokončena roku 1918 a ještě téhož roku se započalo s těžbou. V žst. Loděnice se nakládaly nákladní vozy horninou a ta se poté svážela do Neštěmic, kde se vyráběla soda. Provoz lomu byl zastaven v roce Toto období lze právem považovat za zlatou éru této trati, která bohužel již pominula a zůstaly pouze prázdné manipulační koleje a vápencový prach. Obrázek 2: Lanová dráha Solvayovy lomy - Loděnice (archiv SB) ~ 4 ~

9 2 Současný stav na trati č Traťová zabezpečovací zařízení trati č. 171 V úseku Praha Hlavní nádraží je instalované automatické hradlo typu 88A, které je ve stanici Praha Hlavní nádraží napojeno na staniční zabezpečovací zařízení ESA11, které je obsluhováno z JOP. Traťové zabezpečovací zařízení (dále jen TZZ) ve výhybně Praha Vyšehrad je obousměrné s traťovými souhlasy. o Mezistaniční úsek Praha Vršovice Praha Vyšehrad je také vybaven obdobným ZZ, jako předchozí, kdy volnost traťového úseku se zjišťuje pomocí indikační desky umístěné přímo v dopravní kanceláři. Dalším úsekem je Praha Vyšehrad Praha Smíchov (dále jen Pha a daný název), kdy obvody jednotlivých stanic na sebe přímo navazují. Odjezdová návěstidla žst. Praha Vyšehrad jsou závislá na postavení vjezdového návěstidla do Prahy Smíchova a taktéž je to i v opačném směru, kdy odjezdová návěstidla v žst. Praha Smíchov nelze postavit na návěst dovolující jízdu, není-li stejně tak postaveno vjezdové návěstidlo výhybny Praha Vyšehrad. Jízda v mezistaničním úseku Pha Vyšehrad Pha Smíchov se provádí jako při obsluze zařízení poloautomatického bloku, kdy výpravčí v žst. Pha Smíchov nesmí dovolit jízdu dříve než výpravčí výhybny Pha Vyšehrad dovolí další jízdu a tak i naopak. Trať pokračuje úsekem Praha Smíchov Praha Radotín, který je rozdělen na tři traťové oddíly dvěma hradly (Barrandov, Závodiště). Je zde instalováno zařízení hradlového poloautomatického bloku, přičemž oddílové návěstidlo hradla Barrandov slouží zároveň i jako předvěst vjezdového návěstidla žst. Pha Smíchov. V úseku Pha Smíchov Pha Řeporyje je využíváno zařízení automatického hradla, kdy oddílové návěstidlo se nachází kousek za dřívější železniční stanicí (dnešní zastávkou Praha Hlubočepy). Z žst. Pha Smíchov je také vedena trať č. 122 po tzv. pražském semeringu do žst. Pha Zličín, kde je provoz zabezpečen telefonickým dorozumíváním, kdy tuto činnost nezajišťuje výpravčí žst. Pha Smíchov, ale výpravčí Praha Smíchov společné nádraží, kde deponuje své vozy a lokomotivy nový český železniční dopravce společnost Regiojet. ~ 5 ~

10 Předvídaný odjezd se mezi žst. Pha Smíchov Pha Radotín hlásí telefonicky se současným využitím elektronického dopravního deníku (dále jen EDD). TZZ je jednosměrné pro každou traťovou kolej zvlášť. Následujícím mezistaničním úsekem je začátek úseku, kde probíhala má praxe a tudíž o něm vím v určitých ohledech víc než o předchozím. Tímto úsekem je Praha Radotín Dobřichovice, na němž se nachází tři hradla (Kosoř, Kazín, Horní Mokropsy) a je rozdělen (v závislosti na počtu hradel) na čtyři traťové oddíly. Je zde používáno hradlového poloautomatického bloku a to s navázáním na staniční zabezpečovací zařízení (dále jen SZZ) žst. Pha Radotín, kde se nachází reléové SZZ. Z žst. Pha Radotín je možné také jet směrem na odbočku Tunel tj. do žst. Praha Krč. Zde je obousměrné TZZ pro každou kolej, přičemž dvě koleje jsou pouze v úseku Pha Radotín odbočka Tunel. Je zde využíváno zařízení automatického hradla a to v úseku odbočka Tunel Pha Krč. V úseku Pha Radotín odbočka Tunel je vjezd/odjezd řešen obsluhou reléového staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Pha Radotín. Trať dále pokračuje úsekem Dobřichovice Řevnice, kde je opět instalováno zabezpečovací zařízení hradlový poloautomatický blok. Na tomto mezistaničním úseku neleží žádná jiná dopravna. Zařízení je jednosměrné pro každou kolej, přičemž ve směru od Pha Radotín je závislost na vjezdovém návěstidle a přejezdu v km 18,552 za zastávkou Všenory. Přejezdy v km 19,979 a 20,514 jsou obsluhovány a kontrolovány ze stavědla 2 žst. Dobřichovice, přičemž je zde závislost na postavení odjezdového návěstidla a vjezdového návěstidla. Přejezd v km 23,201 je obsluhován a kontrolován stavědlem 1 žst. Řevnice, kdy je zde závislost na vjezdovém návěstidle od Dobřichovic a také na odjezdovém návěstidle od/do Zadní Třebaně. Přejezd v km 23,201 leží již za vjezdovým návěstidlem a zároveň ještě před odjezdovými návěstidly směrem na Dobřichovice - viz. přiložený plánek. Další částí trati je mezistaniční oddíl Řevnice Zadní Třebaň, kde je opět používáno hradlového poloautomatického bloku jednosměrného pro každou kolej zvlášť. Odjezdové návěstidlo v žst. Řevnice je zároveň předvěstí vjezdového návěstidla žst. Zadní Třebaň. Přejezd v km 23,977 je obsluhován a kontrolován ~ 6 ~

11 stavědlem 2 žst. Řevnice, přičemž je zde závislost na vjezdovém i odjezdovém návěstidle. Následuje další mezistaniční oddíl Zadní Třebaň Karlštejn, kde je opět využíváno hradlového poloautomatického bloku jednosměrného pro každou kolej zvlášť. Z žst. Zadní Třebaň vychází regionální dráha směrem na Lochovice, kde je provoz řízen dle předpisu D3, přičemž dirigující dispečer sídlí v Březnici. Žst. Zadní Třebaň je dopravnou, kde výpravčí diriguje mezistaniční úsek Zadní Třebaň Liteň, kdy v dopravnách D3 Liteň, Hostomice pod Brdy je zavedena ohlašovací povinnost. Po mezistaničním oddíle Zadní Třebaň Karlštejn následuje opět mezistaniční úsek Karlštejn Beroun, na němž se nachází dvě hradla (Korno, Tetín) a který je rozdělen na tři traťové oddíly. Je zde instalováno zařízení hradlového poloautomatického bloku, kdy jízda vlaků je uskutečňována jednosměrně pro každou kolej zvlášť. Přejezd v km 29,399 obsluhuje a kontroluje Stavědlo 1 žst. Karlštejn. Na přejezdu v km 30,469 je používáno mechanických závor, které obsluhuje stavědlo 2. Hradlo Korno obsluhuje přejezd v km 33,041, kdy je zde zřízena závislost na postavení oddílového návěstidla, které se nachází před tímto přejezdem. 2.2 Traťové zabezpečovací zařízení trati č. 173 Prvním úsekem je Praha Smíchov Praha Řeporyje, kde je instalováno zařízení automatického hradla s oddílovými návěstidly v km 5,305. Dříve v prvním traťovém oddíle ležela žst. Praha Hlubočepy, která je dnes zastávkou s jednou průjezdnou kolejí. Ve druhém dnešním traťovém oddíle dříve ležela hradlo Holyně, které mj. obsluhovalo mechanické závory u přilehlé zastávky. Dalším mezistaničním úsekem je část z Pha Řeporyje do Rudné u Prahy. V tomto úseku je zavedeno telefonické dorozumívání. Ze žst. Rudná u Prahy vyúsťují tratě do Nučic a do Hostivic přes odbočku Jeneček. Na všech těchto úsecích je zavedeno telefonické dorozumívání. V žst. Rudná u Prahy je závislost na postavení odjezdového návěstidla a uzavření přejezdu v km 16,832. Přejezd v km 16,360 směrem na odb. Jeneček obsluhuje ručně signalista St. 2 žst. Rudná u Prahy. ~ 7 ~

12 Navazujícím úsekem ve směru Beroun je Rudná u Prahy Nučice. Zde je zavedeno telefonické dorozumívání. Dále trať pokračuje z Nučic do Loděnic, kde je zavedeno telefonické dorozumívání a je zde vytvořena závislost na odjezdovém návěstidle a přejezdu v km 14,617 a taktéž na vjezdovém návěstidle z vlečky lomů Mořina. Ze žst. Nučice odbočuje vlečka do lomů Mořina, přičemž na vjezdu do žst. je tříramenné mechanické návěstidlo. Po tomto úseku následuje mezistaniční úsek Loděnice Vráž u Berouna, kde je opět zavedeno telefonické dorozumívání. V žst. Loděnice se nachází pouze jedno stavědlo, které po dobu výluky dopravní služby přebírá zodpovědnost výpravčího. Je zde vytvořena závislost na vjezdovém návěstidle a přejezdu v km 8,471, který obsluhuje a kontroluje Stavědlo 1 Loděnice. Úsek trati z Berouna do Rudné u Prahy je kilometricky měřen z žst. Beroun do Hostivic. Dále se pokračuje v mezistaničním úseku Vráž u Berouna Beroun Závodí. V tomto úseku je zaveden reléový poloautomatický blok, přičemž ve směru od Berouna je vjezdové návěstidlo světelné typu SSSR zatímco ve směru do Loděnic je odjezdové návěstidlo mechanické jednoramenné. Posledním úsekem je Beroun Závodí Beroun, kde je nainstalován reléový souhlas zajišťující jízdy následných i protisměrných vlaků. Chce-li výpravčí postavit protisměrnou cestu a již je vlaková cesta z protisměru postavena, návěstidlo automaticky změní návěst z dovolující na zakazující. Přejezdy v km 1,526 a 1,629 vytvářejí závislost na vjezdovém/odjezdovém návěstidle. ~ 8 ~

13 3 Staniční zabezpečovací zařízení 3.1 Trať č. 171 Praha hlavní nádraží Provoz je zde řízen moderním zabezpečovacím zařízením ESA11, které je obsluhováno pomocí rozhraní jednotného obslužného pracoviště (dále jen JOP) v dopravním sále. Dále je zde řízena dálkově pomocí ESA11 odbočka Balabenka, která dělí tratě směrem na Moravu Praha Libeň, Severní Čechy Praha Holešovice a směrem na Hradec Králové Praha Vysočany. Výhybna Praha Vyšehrad Je zde dosazeno elektromechanické SZZ, které je napojeno na reléové ZZ v žst. Pha Smíchov. Jsou zde dvě stavědla, přičemž stavědlo 1 je zároveň odbočkou na spojovací trať do Prahy Vršovic. Praha Smíchov a Praha Smíchov spol. n. Žst. Praha Smíchov je vybavena reléovým SZZ cestového typu bez rychlostní návěstní soustavy. Výprava vlaku je zde prováděna návěstidlem a to přivolávací návěstí vloženého návěstidla při odjezdu od II. a III. nástupiště směrem na Beroun. Žst. Praha Smíchov společné nádraží je vybavena elektromechanickým staničním zabezpečovacím zařízením bez rychlostní návěstní soustavy. Výhybky jsou přestavovány ručně, přičemž výsledné klíče jsou uzamykány do elektromagnetického zámku či ústředního zámku SZZ. Tato stanice zajišťuje i jízdu vlaků ze zastávky Praha Smíchov Na knížecí pomocí přivolávací návěsti. Praha Radotín Je zde instalováno reléové SZZ cestového typu z roku 1969, které bylo jedno z prvních u nás. Bylo dovezeno ze SSSR a dodnes slouží svému účelu. Na RZZ je navázán obslužný pult směrem na odbočku Tunel a dále do Prahy Krče. RZZ je upraveno pro stavění vjezdových/odjezdových vlakových cest po nesprávné koleji a to jak na směr do Dobřichovic tak i na směr do Prahy Smíchova. ~ 9 ~

14 Dobřichovice Žst. je vybavena elektromechanickým SZZ klasického typu, kdy na každém zhlaví se nachází stavědlo. Na stavědle 1 jsou výhybky přestavovány ústředně pomocí kliček. Vjezdové návěstidlo ve směru od Prahy je závislé na přejezdu v km 18,552 a taktéž odjezdové návěstidlo. Pod stavědlo 2 spadají dva železniční přejezdy a to v km 19,979 a 20,514. Řevnice Žst. je vybavena elektromechanickým SZZ se dvěma stavědly na obou zhlavích. Výhybky na stavědle 1 i 2 jsou ústředně přestavovány pomocí stavěcích pák, přičemž od Prahy je vjezdové návěstidlo závislé na přejezdu v km 23,201, který se nachází ještě před odjezdovými návěstidly směrem na Prahu. St. 2 má závislost na přejezdu v km 23,977 a zároveň na uzavření a následného postavení vjezdového návěstidla od Prahy. Odjezdové návěstidlo ve směru Beroun je zároveň předvěstí vjezdového návěstidla žst. Zadní Třebaň. Zadní Třebaň V provozu zde slouží elektromechanické SZZ uspořádané do ústředního přístroje, kdy závěr výměn je samočinný. Odjezdové návěstidlo na trať do Litně je nezávislé na postavení výměn. Ostatní výměny jsou ústředně přestavovány pomocí stavěcích pák, přičemž ze směru Beroun je jednoduchá kolejová spojka, která slouží výhradně pro stavění vlakových cest soupravových vlaků při příjezdu ze zbrojení v Berouně. Vlaky se zde nevyhýbají ani nepředjíždí. Karlštejn Stanice je vybavena elektromechanický SZZ se dvěma stavědly, přičemž přejezd v km 29,399 obsluhuje na indikační desce Stavědlo 1, které má vytvořeno závislost mezi přejezdem a vjezdovým návěstidlem L. Signalista stavědla 2 obsluhuje ručně mechanické závory v km 30,469. Na berounském zhlaví se nachází trakční měnírna, do níž vede vlečka. ~ 10 ~

15 Beroun Železniční stanice Beroun se dělí na dvě nádraží a to osobní a seřaďovací. Na osobním nádraží je instalováno reléové SZZ cestového typu, které je obsluhováno výpravčím - panelistou a dále je zde také výpravčí hlavní služby osobního nádraží. Seřaďovací nádraží je vybaveno elektromechanickým SZZ umístěným v dopravní kanceláři výpravčího seřaďovacího nádraží. Je zde pět stavědel, z nichž se odlišuje od normální konstrukce pouze stavědlo 1. Na stavědle 6 je indikace přejezdu v km 41,343, který se zároveň indikuje i v dopravní kanceláři osobního nádraží. Je zde vytvořena závislost na postavení odjezdových a cestových návěstidel. St. 1 staví některé výměny elektromotoricky, přičemž se musí přesvědčit před jejich přestavením o volnosti daných výměn. 3.2 Trať č. 173 Praha Řeporyje Je zde dosazeno zařízení Test 14, kdy výměny jsou přestavovány elektromotoricky. Mezi SZZ a výhybkami 9 a 10 je vytvořena závislost pomocí elektromagnetického zámku, do něhož se uzamyká výsledný klíč od těchto výměn. Rudná u Prahy Žst. je vybavena elektromechanickým zařízením se dvěma výhybkářskými přístroji, kdy ve směru od Nučic se přejezd v km 16,832 ovládá ručně a v opačném směru je závislý na postavení odjezdového návěstidla. To stejné platí u přejezdu v km 16,410, který je závislý na postavení vjezdového návěstidla. Dalším přejezd je v km 16,360 na trati vedoucí do odbočky Jeneček a dále do Hostivic, který je uzavírán/otevírán ručně signalistou St. 2. ~ 11 ~

16 Nučice Tato dopravna je vybavena elektromechanickým SZZ s mechanickými návěstidly. Ve směru od Loděnic do této stanice zaúsťuje vlečka lomů Mořina, kde na vjezdu je trojramenné mechanické návěstidlo. Jsou zde dvě stavědla, přičemž stavědlo 2 má kontrolu na přejezdem těsně ležícím vedle budovy stavědla, kde se nezřídka kdy stává, že stojící řidiči osobních vozidel nadávají signalistovi za dlouhé uzavření přejezdu. Tento přejezd leží v km 14,617. Loděnice Zde je umístěno elektromechanické ZZ pouze s jedním stavědlem, které stojí naproti výpravní budově. Výměny se přestavují pomocí stavěcích pák, přičemž výhybka 13 se přestavuje ručně a výsledný klíč se uzamyká do elektromagnetického zámku, který je přidružen k řídícímu přístroji. Dříve se ve zdejší stanici obsluhovala vlečka do vápenky, která se nachází těsně za zhlavím stanice, avšak dnes funkci železnice převzala silniční doprava. Vráž u Berouna Tato stanice je vybavena elektromechanickým SZZ se samočinným závěrem výměn, který je vybavován elektricky jízdou vlaku a mechanickými závěrníky vlakových cest. Na zhlaví směrem do Loděnic je odjezdové skupinové mechanické návěstidlo a taktéž i v opačném směru se nachází vjezdové mechanické návěstidlo s mechanickou předvěstí. Ve směru od Berouna je umístěno vjezdové světelné návěstidlo a stejně tak i do Berouna jsou odjezdová návěstidla světelná a jsou ovládána z ústředního stavědla výpravčího. Samotné SZZ se nachází mimo dopravní kancelář, a sice na ústředním stavědle vedle budovy. Beroun Závodí Zde se nachází reléové SZZ umístěné v ústředním stavědle v dopravní kanceláři. Návěstidla tu jsou světelná, pouze seřaďovací návěstidla jsou mechanická dávající pouze návěst posun zakázán. Všechny tři přejezdy ležící jak na trati do Prahy tak i do Rakovníka mají závislost na postavení odjezdových a vjezdových návěstidel z obou směrů. ~ 12 ~

17 4 Specifická řešení dopraven pouze na trati č. 171 V úseku Praha hlavní nádraží Praha Smíchov je jediným zajímavým řešením úsek výhybna Praha Vyšehrad Praha Smíchov, kde koleje nejsou považovány za traťové, jelikož hned za odjezdovým návěstidlem dopravny Praha Vyšehrad navazuje obvod žst. Praha Smíchov, což má za následek závislost mezi vjezdovým/odjezdovým návěstidlem Praha Smíchov a vjezdovým/odjezdovým návěstidlem Praha Vyšehrad. Hradlo Barrandov, které se nachází v 1. traťovém oddílu od Prahy Smíchova a nalézá se pod Barrandovským mostem je právem považováno za nejluxusnější hradlo na celé trati. Mimo jiné zde najdeme jak sociální zařízení, tak i sprchový kout o kterém si ostatní můžou nechat jen zdát. Neméně zajímavé je hradlo Závodiště, které leží za železniční zastávkou Praha Velká Chuchle, kde oddílové návěstidlo pro směr do Berouna se nachází ve vzdálenosti cca. 250m od samotného hradla a toto návěstidlo není vybaveno světelnou přivolávací návěstí, což má za následek dlouhé čekání vlaků v době mimořádností. Než strážník oddílu vůbec dojde k samotnému návěstidlu, zabere mu to hodně času, nehledě na situaci, kdy je potřeba dát ruční přivolávací návěst u obou směrů. Zajímavá je taktéž žst. Praha, Radotín, kde se nachází reléové staniční zabezpečovací zařízení typu 1969, které bylo jedno z prvních na našem území a pochází z bývalého SSSR. Na berounském zhlaví zaúsťuje vlečka Českomoravského cementu, která je obsluhována po seřaďovací návěstidla směrem k Radotínu výpravčím žst. Pha Radotín. Zbývající část vlečky si obsluhuje vlastník vlastními silami. Hradlo Kosoř, které se nalézá na okraji Černošic má zvláštnost hlavně v hradlovém poloautomatickém bloku a to sice ve směru na Prahu Radotín, kde je RSZZ. Hradlo Kosoř je ze směru od Dobřichovic poslední dopravnou před již zmíněným Pha Radotínem. Strážník oddílu zde po projetí vlaku dá odhlášku obsluhou hradlového přístroje do Dobřichovic a odhláška z Pha Radotína mu přijde automaticky, jakmile ~ 13 ~

18 vlak uvolní zmíněný oddíl. Oddílové návěstidlo ve směru do Pha Radotína se postaví na návěst dovolující jízdu automaticky bez přeložení návěstní kličky. Žst. Dobřichovice je výjimečná zejména po stránce architektonické, jelikož zdejší výpravní budova je svým charakterem jediná v republice zatímco ostatní výpravní budovy na celé trati byli vystavěny dle unifikovaného vzoru. Nehledě na to, že dnešní výpravní budova není tou původní, poněvadž ta dřívější se nachází těsně vedle stavědla 2. V žst. Řevnice je velmi zvláštní přejezd, který se nachází v obvodu železniční stanice a to ještě před odjezdovými návěstidly, které jsou navíc v oblouku, což má za následek ponechání výpravy vlaků výpravčím. Zajímavostí je způsob, jak tamní řidiči řeší dlouhé čekací doby u již zmíněného přejezdu. Hodně z těchto řidičů využívá tzv. myší díru, která se nalézá za stavědlem 1 a je to podjezd pod tratí. Ke smůle řidičů nákladních aut je tento podjezd značně nízký a tudíž musí čekat, až se zmíněný přejezd otevře, což občas můžou být i desítky minut. A na okraj bych ještě dodal, že řevnické stavědlo 1 je považováno za nejluxusnější na celé trati a to zejména kvůli přístavbě, která zde byla vybudována za účelem doplnění sociálního zařízení. Co se týče žst. Zadní Třebaň, tady stojí za zmínku snad jen odjezdové návěstidlo směrem na Liteň, které je nezávislé na postavení výměn a tudíž ho je možné postavit kdykoliv, což může mít za následek i nechtěné postavení. Žst. samotná je vystavěna dle vzoru lokálních nádraží a tudíž nemá podobu výpravní budovy v Řevnicích či Karlštejně. Hradlo Korno je specifické umístěním oddílového návěstidla směrem na Prahu, které se nachází až za obloukem a přejezdem v km 33,041 a strážník oddílu na něj nevidí, což může být problém, když dojde k poruše návěstidla a na hradle se neindikuje tato. Strážník oddílu tudíž nemusí vůbec vědět, že tam nějaký vlak stojí. Štěstím zde na rozdíl od hradla Závodiště je, že na daném oddílovém návěstidle je přivolávací návěst a tudíž není potřeba k němu docházet s ruční návěstí. ~ 14 ~

19 Hradlo Tetín je jediná dopravna bez kolejového rozvětvení na této trati, které nemá na starosti dohled nad přejezdem. Zároveň je to jediné hradlo, kde již od nepaměti je zřízeno malé nástupiště pro nástup/výstup zaměstnanců hradla jedoucí do/ze směny. Je to způsobeno zejména polohou hradla, které se nachází na těžko přístupném místě, kde pěší chůzí je nejbližší osídlení cca. 2 km. ~ 15 ~

20 5 Jízdní poměry na trati č. 171 V úseku Praha Smíchov Praha Radotín je na plzeňském zhlaví rychlost přes výměny 60km/h a dále pak 70km/h až k vjezdovým návěstidlům Pha Radotín, kde je rychlost zvýšena na 100km/h z důvodu rovného úseku až k berounskému zhlaví žst. Pha Radotín a dále 90km/h. Dále pokračuje úsek (km 11,764)kde je rychlost snížena na 80km/h pro vozidla řady 563 a 363 z důvodu nedostatečného převýšení. Ostatní vozidla zde můžou jet rychlostí 90km/h a to až do km 18,150, kde je tato snížena pro řady 446 a 400 na 70km/h, ostatní jedou 80km/h. Od km 19,090 se jede 100km/h a to až do km 22,620, kde je nevyhovující most, přes nějž je rychlost snížena na 70km/h pro všechny vlaky. Pokračuje úsek s 100km/h do km 23,200, kde dochází ke snížení rychlosti na 90km/h opět z důvodu nevyhovujícího převýšení a to platí pro řadu 500. Následuje úsek se sníženou rychlostí pro lokomotivní řadu 376, kde je rychlost 70km/h oproti ostatním 80km/h. Rychlost je zde snížena z důvodu nevyhovujícího železničního svršku. Dále se pokračuje rychlostí 90km/h a to až do km 26,500, kde rychlost snížena na 70km/h pro řady 350,525 a 80km/h pro ostatní. Od km 29,500 je rychlost 100km/h a to až do km 32,590, kde je tato snížena na 70km/h u blíže nespecifikovaných vlaků a pro ostatní je nařízena 90km/h. Na vjezdu do Berouna je stanovená rychlost 50km/h přes výměny. ~ 16 ~

21 6 Návrhy řešení optimalizace trati č Původní návrh Praha Beroun tunelem pod Barrandovem Již několik desetiletí se vedou debaty o tom, jak trasovat problematický traťový úsek Praha Radotín Beroun, který nevyhovuje a ani dříve nevyhovoval rychlostním a jiným parametrům, které jsou v mezinárodní železniční dopravě potřebné. Už ve 40. letech 20. století přišli Němci s myšlenkou narovnání trati v úseku Praha Radotín Karlštejn, kdy by vybudovali tunel z Černošic do Karlštejna, který by vedl pod Karlíkem a vyústil by za žst. Karlštejn. Ovšem doba tomu nepřála a německá myšlenka upadla v zapomnění, aby se na počátku 21. století opět vynořila a byla diskutována a nejen to. Od původního návrhu bylo upuštěno a byl navržen návrh nový a to sice spojení Prahy a Berouna přímým tunelem na rychlost cca. 300km/h. S počátku to vypadalo, že tento způsob řešení bude vyhovovat a zejména bylo předkládáno odůvodnění, že se jízdní doba zkrátí z dnešních 35 minut na cca. 20 minut. Tunel měl být vystavěn ve dvou tubusech, které měly vést samostatně, akorát z bezpečnostních důvodů by na daných km byly vybudovány propojovací tunely, které by sloužily k odvedení cestujících do vedlejšího tubusu v případě požáru či nehody. Tunel měl mít délku okolo 25 km a stal by se tak nejdelším u nás. Uvažovaná rychlost zde byla 300km/h, přičemž v navazujícím úseku Beroun Plzeň je rychlost po výstavbě koridoru max.160km/h a to ještě pouze pro vozidla s naklápěcí skříní. Tunely byly navrhovány ve třech variantách a to sice: 1. Varianta byla navržena v souvislém tunelu, který by byl konstruován po vzoru vysokorychlostních tratí (dále jen VRT) a jako takový by kopíroval stoupání a klesání terénu, což je u tratí VRT běžné, nicméně by také vyšel nejdráž. 2. Varianta uvažuje stopu obdobnou jako předchozí návrh, přičemž poblíž Loděnic by byla vystavěna mostní konstrukce, která by vedla po okraji CHKO Český kras. 3. Varianta by taktéž vedla ve stopě 1. i 2. varianty, nicméně mostní objekt byl navrhován na území CHKO Český kras, která se k této variantě postavila odmítavě. ~ 17 ~

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jan Ploc Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení kapacity železniční trati Častolovice Solnice Jan Ploc 2013

Více

listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti listopad 2000 ročník 5 číslo 11 zdarma DP kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze

Více

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

2.12 DOPRAVA ÚVOD 2.12.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 2.12 DOPRAVA ÚVOD Doprava výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory,

Více

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE

KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ROKYCANY KONCEPCE A STAV OSOBNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ TRATI 175 ROKYCANY NEZVĚSTICE SEMINÁRNÍ PRÁCE (Veřejná verze) Autor práce: Pavel Purkart, oktáva Konzultant: Mgr.

Více

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah...

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah... Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Plán dopravní obslužnosti území Zlínský kraj na léta - Obsah ÚVOD.... Základní údaje..... Pořizovatel a zpracovatel..... Použité podklady zdroje......

Více

BEZPEČNĚ K CÍLI. AŽD Praha ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA. Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie

BEZPEČNĚ K CÍLI. AŽD Praha ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA. Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA B E Z P E Č N Ě K C Í L I BEZPEČNĚ K CÍLI AŽD Praha re PORTÉR 2 2015 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 2 2015 Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie Kanál AŽD Praha

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají

6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají 6 Železniční uzel Brno: Návrh a hodnocení možné přestavby železničního uzlu s vlakotramvají Tématem této kapitoly jsou varianty přestavby železničního uzlu a hlavního nádraží Brno: Současně diskutované

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 205 2.12 2.12 DOPRAVA ÚVOD výrazným způsobem ovlivňuje rozvoj ekonomiky, její konkurenceschopnost v prostředí celosvětové globalizace, úroveň kvality dopravy představuje výrazný rozhodovací faktor pro investory

Více

Trať Vizovice Valašská Polanka. Historie a budoucnost

Trať Vizovice Valašská Polanka. Historie a budoucnost Trať Vizovice Valašská Polanka. Historie a budoucnost Lukáš Petřík, Gymnázium Zlín Lesní čtvrť I. Úvod Nápad na propojení tratě 331 Otrokovice-Zlín-Vizovice (OZVD) s tratí 280 Hranice n. M. - Střelná (a

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra geografie. Radek POLEDNÍČEK. System of railways in Prostějov district. Bakalářská práce.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra geografie. Radek POLEDNÍČEK. System of railways in Prostějov district. Bakalářská práce. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Radek POLEDNÍČEK SYSTÉM ŽELEZNIČNÍCH TRATÍ V OKRESE PROSTĚJOV System of railways in Prostějov district Bakalářská práce v oboru

Více

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář

Nové zbraně v boji s hlukem. Potřebujeme funkční železnici. Hora jako ementál 2 / 2013. kolem tratí ubude betonu. říká šéf SŽDC Jiří Kolář 2 / 2013 Potřebujeme funkční železnici říká šéf SŽDC Jiří Kolář Hora jako ementál tunel napříč Gotthardem Nové zbraně v boji s hlukem kolem tratí ubude betonu POVODNĚ 2013 1 Editorial Editorial obvykle

Více

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení

systému, kdy bylo třeba napříč odbory vynaložit určitý objem úsilí a času k seznámení 09 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Obchodní rok 2015 Slunné dny pomalu střídají dny zamračené a deštivé, na stromech se objevují první žluté listy. Ať se nám to líbí nebo ne, je tu

Více

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti

leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti leden 2000 ročník 5 číslo 1 zdarma kontakt List pracovníků Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti Program kvality služby v našem podniku v roce 1999 Program kvality služby uzavřel

Více

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo.

2006 / ročník 11. Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) číslo. listopad 2006 / ročník 11 zdarma číslo 11 Zabezpečení ochrany kovových konstrukcí metra (08) Potřebují tramvaje signál pozor? (10) Rošády na kolejích (14) 1 EDITORIAL Výluky Petr Malík, šéfredaktor Nad

Více

KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE

KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE KVALITA A ÚROVEŇ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY V PRAZE Cena děkana Fakulty dopravní ČVUT 4. ročník soutěže ZPRACOVALI: Petr Blažek Martin Kebza Gymnázium Špitálská 2/700, Praha 9 Vysočany OBSAH Úvod Uvedení

Více

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla,

Část první. i) vedoucím drážním vozidle hnací drážní vozidlo nebo řídicí vůz, ze kterého se ovládá jízda vlaku nebo drážního vozidla, Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., vyhlášky č. 174/2000 Sb. a vyhlášky č. 133/2003 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví

Více

Motoráček pro 21. století

Motoráček pro 21. století T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 1 2 R o č n í k X V I I I 2 4. b ř e z n a 2 0 1 1 C e n a 5 K č Navštivte Tržnici Zahrady Čech 6. 10. dubna v Litoměřicích. Vytrvalá a

Více

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 4 2009 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 55 let AŽD Praha POHLED NA VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI Moderní systémy řízení dopravy v Č.

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

Brejlovci brzy omládnou

Brejlovci brzy omládnou T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 2 6 Ro č n í k X V I I 1. Č E RV E N C E 2 0 1 0 C e n a 5 Kč Posílejte snímky do kalendáře ČD na rok 2011. Více na www.cd.cz/ /fotosoutez.

Více

Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu:

Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji. Správné nakládání a zajištění zboží. Pokračování seriálu: Čtvrtletník společnosti ČD Cargo, a. s. Ročník 2009 / Březen / Číslo 1 Nákladní doprava v roce 2008 Nákladní doprava v Libereckém kraji Pokračování seriálu: Správné nakládání a zajištění zboží CENY THÁLIE

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

Tuto knihu zpracoval pomocí skeneru pro vlastní potřeby Jiří Rosmus Omlouvám se za překlepy a chyby text byl ponechán v původní gramatice

Tuto knihu zpracoval pomocí skeneru pro vlastní potřeby Jiří Rosmus Omlouvám se za překlepy a chyby text byl ponechán v původní gramatice Tuto knihu zpracoval pomocí skeneru pro vlastní potřeby Jiří Rosmus Omlouvám se za překlepy a chyby text byl ponechán v původní gramatice Železnice mezí Břeclaví a Přerovem Jiří Kotrman Projekční práce

Více

Vítáme nový jízdní řád 2012

Vítáme nový jízdní řád 2012 Č í s l o 4 2 R o č n í k X V I I I Č T R N Á C T I d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y 8. p r o s i n c e 2 0 1 1 C e n a 1 2 K č sloupek Chystáme vlastní slevy pro důchodce V pondělí 5. prosince

Více

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu

Využití železničních tratí pro nákladní dopravu Provozu se dařilo Str. 3 Jižní Tyrolsko Str. 8 Z á ř í 2 0 1 1 I n t e r n í m a g a z í n p ro z a m ě s t n a n c e Č D C a rg o, a. s. Aktuality Nástěnka Zajímavosti Relax Ekologický projekt Flavia

Více

MAGAZÍN JEDEME NA DOVOLENOU PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ. DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI Červen 2006. Metro je stále oblíbené. Nový silniční zákon

MAGAZÍN JEDEME NA DOVOLENOU PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ. DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI Červen 2006. Metro je stále oblíbené. Nový silniční zákon PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ MAGAZÍN DOPRAVNÍ INFORMACE - AKTUALITY - ZAJÍMAVOSTI Červen 2006 JEDEME NA DOVOLENOU Metro je stále oblíbené Nový silniční zákon Olympiáda v Praze? Nákup nových tramvají PRAŽSKÝ DOPRAVNÍ

Více

kontakt Ledovka: svědectví přímých účastníků 140 let historickým objektivem Fakta o pátém áčku seriál Letem dopravním světem na stranách 8 až 13

kontakt Ledovka: svědectví přímých účastníků 140 let historickým objektivem Fakta o pátém áčku seriál Letem dopravním světem na stranách 8 až 13 Časopis zaměstnanců Dopravního podniku hlavního města Prahy, akciové společnosti DP LEDEN 2015 kontakt ročník 20 1 140 let historickým objektivem Fakta o pátém áčku seriál Letem dopravním světem Ledovka:

Více

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma

únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma DP kontakt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost únor 2002 ročník 7 číslo 2 zdarma První kloubový Citybus vyjel do pražských ulic 7. ledna Tak by mohl palcový titulek v novinách oznámit jeden

Více

Nasloucháme cestujícím

Nasloucháme cestujícím T ý d e n í k S k u p i n y Č e s k é d r á h y, a. s. Č í s l o 3 5 R o č n í k X V I I 9. Z Á Ř Í 2 0 1 0 C e n a 5 K č Na Den železnice vstup do Království železnic zdarma se služební In-kartou. Budeme

Více