Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15"

Transkript

1 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y / P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a / L a tin a ja k o m e z in á ro d n í ja z y k / V ý c h o z í ja z y k p r o ro zv o j m o d e rn íc h ja z y k ů / L a tin a v e slo v n í z á s o b ě sv ě to v ý c h ja z y k ů / L a tin a ja k o z á k la d o d b o r n é te rm in o lo g ie / L a tin a ja k o n o site l a n tic k é k u ltu r y / B u d o u c n o s t la tin y / P o jm y re c e p c e - tr a d ic e - d ě d ic tv í - v liv a n tik y /3 2 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a k e k a p. I /3 7 II. C h a r a k te r istik a a vývoj la tin y / L a tin sk á a b e c e d a - p ra v o p is a v ý slo v n o st / V ý slo v n o st re s titu o v a n á a v ý slo v n o st v ž itá v n a šic h z e m íc h /4 1 T ex t: z d íla M. T u llia C ic e ro n a, O ře č n ík u / Z á k la d n í z m ě n y v e s tře d o v ě k é m p r a v o p is u a s tře d o v ě k á slo v n í z á s o b a /4 6 T e x t: z e z a k lá d a c í lis tin y U n iv e rz ity K a rlo v y /4 8 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a k e k a p. II / 4 9 I I I. P o u ž ív á n í la tin y a ř e č tin y v n o v é d o b ě / P ře p is la tin sk ý c h a řeck ý ch s lo v d o sv ě to v ý c h ja z y k ů a č e š tin y / D o d n e s p o u ž ív a n é la tin sk é z k ra tk y / Ř e c k á a lfa b e ta a je j í p ře p is la tin k o u / Ř ím s k á v la s tn í jm é n a / D e k lin a c e la tin sk ý c h a ře c k ý c h v la s tn íc h jm e n v č e š tin ě /5 8 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a k e k a p. I I I /6 1 / 5

2 IV. Č íslo v k y a č ís lic e /6 3 IV.i Ř ím sk é č íslo v k y a č íslice /6 3 IV.2 Č íslo v k y v o d v o z e n in á c h a s lo ž e n in á c h /6 3 R o z š iřu jíc í lite r a tu r a k e k a p. IV /6 5 V. K a le n d á ř a j e h o vývoj /6 7 V.i Ř ím sk ý k a le n d á ř /6 7 T e x t: z O v íd io v a K a le n d á ře ( N o v ý ro k ) /71 V.2 D a lší vývoj k a le n d á ře /71 T e x t: n á h r o b n í n á p is M a rtin a P e tz o rid a /7 2 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a k e k a p. V /7 3 V I. Z á k la d n í la tin s k é s lo v n ík y a p ř íru čk y /7 5 V I.i L a tin sk é slo v n ík y n ě m e c k é, a n g lic k é, ita lsk é, fra n c o u z s k é a š p a n ě ls k é /7 5 V I.2 L atin sk o -č e sk é slo v n ík y /7 7 P řík la d h e s la z L a tin sk o -č e sk é h o slo v n ík u (P ra ž á k, N o v o tn ý, S e d lá č e k ) /7 8 P řík la d h e sla z e S lo v n ík u s tře d o v ě k é la tin y /7 9 V I.3 E d ic e a e le k tro n iz a c e te x tů a n tic k ý c h a u to r ů / 8 0 V I.4 P ře k la d y a n tic k ý c h d ě l d o č e š tin y /81 V I.5 V ý b ě r z n o v ě jš íc h č esk ý ch ( n e b o d o č e štin y p ře lo ž e n ý c h ) e n c y k lo p e d ií, k u ltu rn íc h s lo v n ík ů a s o u b o r n ý c h p ra c í / 8 6 V I.6 V ý b ě r z c iz o ja z y č n ý c h e n c y k lo p e d ií, k u ltu r n íc h slo v n ík ů a s o u b o r n ý c h p r a c í /8 7 V I.7 B ib lio g ra fie ře c k ý c h a la tin sk ý c h s tu d ií u n á s / 8 9 V I.8 S v ě to v á b ib lio g ra fie / 9 0 V I.9 Č e sk é č a s o p is y o a n tic e a la tin ě /9 1 V I. 10 Z a h r a n ič n í č a s o p is y o a n tic e a la tin ě /9 2 V I.n M u z e jn í sb írk y v n a šic h z e m íc h /9 3 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a k e k a p. V I /9 4 V I I. N á b o ž e n s tv í /9 5 V I I.i Ř ím sk é n á b o ž e n s tv í a m y to lo g ie /9 5 T e x t: z H y g in o v ý c h B ájí ( P a r id ů v s o u d ) / 9 8 V I 1.2 R e c e p c e a n tic k é m y to lo g ie / 9 9 V II.3 L a tin a a k ře sť a n stv í / T ex t: z V u lg á ty (z L u k á šo v a e v a n g e lia ) /1 0 2 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a k e k a p. V II /1 0 3 /6

3 V I I I. L i t e r a t u r a /1 0 5 V I I I.i Ř ím s k á lite r a tu r a /1 0 5 T e x t: z O v íd io v ý c h M e ta m o rfó z /1 0 7 V I I I.2 R e c e p c e řím sk é lite ra tu ry /1 0 8 T e x t n á p is u M a to u š e K o lín a z C h o tě ř in y /1 0 8 T e x t: z le g e n d y C re s c e n te fid e C h ris tia n a /110 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a ke k a p. V III /110 IX. D iv a d lo /111 IX.i Ř ím s k é d iv a d lo /111 T e x t: z e S e n e k o v y tr a g é d ie F a id ra /112 I X.2 R e c e p c e řím s k é h o d iv a d la /114 T e x t: J. R a c in e, F a id ra /115 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a k e k a p. IX /116 X. Ř e č n ic tv í /117 X.i Ř ím s k é ře č n ic tv í /117 T e x t: z Q u in tilia n o v a d íla U č e b n ic e ře č n ic tv í /118 X.2 R e c e p c e řím s k é h o ře č n ic tv í /118 T e x t: z d íla B o h u sla v a B a lb ín a R o z p ra v a n a o b r a n u ja z y k a slo v a n s k é h o, z v lá ště č e s k é h o /119 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a k e k a p. X /1 2 0 X I. H is to r io g r a fie /121 X I.1 Ř ím sk á h is to rio g ra fie /121 T e x t: z a u to b io g r a f ie c ís a ře A u g u s ta Č in y b o ž s k é h o A u g u s ta /123 X I.2 R e c e p c e řím sk é h is to rio g ra fie /1 2 4 T e x t: z d íla k ro n ik á ře K o sm y K ro n ik a č esk á /125 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a k e k a p. X I /1 2 6 X I I. P rá v o /157 X I I.i Ř ím sk é p r á v o /127 T e x t: z d íla řím s k é h o p rá v n ík a G a ia U č e b n ic e p rá v a /1 2 8 X I I.2 K a n o n ic k é p r á v o /1 2 9 T e x t: z K o d e x u k a n o n ic k é h o p rá v a (1983) /1 3 0 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a k e k a p. X II /131 X I I I. F ilo s o fie /133 X I I I.i Ř ím sk á filo so fie /133 T e x t: z C ic e ro n o v a sp is u O p o v in n o s te c h (ú v o d ) /134 /7

4 X I I I.2 R e c e p c e a n tic k é filo so fie /136 T e x t: z D e sc a rto v ý c h P rin c ip ů filo so fie /137 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a k e k a p. X I I I /1 3 8 X IV. L a tin sk é n á p i s y /139 X IV.i Ř ím sk é n á p is y /139 T e x t: V e rg iliů v e p ita f /141 X IV.2 R e c e p c e řím sk ý c h n á p is ů /141 T e x t: n á h r o b n í n á p is z P o th ic re s /1 4 4 R o z šiřu jíc í lite ra tu ra ke k a p. X IV /1 4 5 X V I I I.6 A n o to v a n ý re js třík a n tic k ý c h j m e n v y sk y tu jíc íc h se v je d n o tliv ý c h k a p ito lá c h /1 9 2 O b r a z o v á p ř ílo h a /2 8 3 R e js třík n c a n tic k ý c h jm e n /291 XV. V ý tv a rn é u m ě n í /1 4 7 X V.i Ř ím s k é v ý tv a rn é u m ě n í /147 T e x t: z P lin io v a d íla D ě jin y p ř ír o d y /1 4 8 XV.2 R e c e p c e a n tic k é h o v ý tv a rn é h o u m ě n í /1 4 9 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a ke k a p. X V /151 X V I. S ta v ite lstv í /153 X V I.i Ř ím sk é sta v ite ls tv í /153 T e x t: z V itru v io v a d íla O a r c h ite k tu ř e /1 5 4 X V I.2 R e c e p c e a n tic k ý c h s ta v e b n íc h sty lů a p rv k ů /154 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a k e k a p. X V I /155 X V II. H u d b a /157 X V II.i A n tic k á h u d b a /157 T e x t: z B o c th io v a d íla O u č e n í h u d b ě /158 X V II.2 R e c e p c e a n tic k é h u d b y /158 T e x t: S tu d e n ts k á p íse ň G a u d e a m u s ig itu r /159 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a ke k a p. X V II /1 6 0 X V III. P ř ílo h y /161 X V III.i M a g iste rs k á s p o n z e ( U n iv e rz ita K a rlo v a, P e d a g o g ic k á fa k u lta ) /1 6 2 X V I I I.2 B a k a lá řsk ý d ip lo m ( U n iv e rz ita K a rlo v a, P e d a g o g ic k á fa k u lta ) /1 6 4 X V III.3 M a g iste rs k ý d ip lo m s v y z n a m e n á n ím ( U n iv e rz ita K a rlo v a, P e d a g o g ic k á fa k u lta ) /1 6 6 X V I I I.4 P ř e h le d řím s k ý c h c ís a řů /1 6 8 X V III.5 Ř ím sk é d ě jin y v d a te c h /171 Poznám ka к přepisu antických výrazů V přepisu latinských term ínů a jm e n se přidržujem e nejnovějších Pravidel českého pravopisu z roku ig g g (srv. kap. lil.i), kde především v počeštěných fo rm á ch typu J u liá n, B ritánie délku pravidelně označujeme, ale v latinských podobách (lulianus, B rita n n ia ) j i neuvádíme, pokud nejsou přím ým příkladem z antiky (psáno kurzivou). Ve shodě se Slovníkem středověké latiny a s edicemi středověkých pram enů v pozdější la tin ě neoznačujeme délky ani v citátech. V přepisu z řečtiny rozlišujeme dlouhé vokály tam, kde byly i v alfabetě zaznam enány sam ostatným i písmeny: na rozdíl od zmíněných Pravidel tedy píšeme dlouhé é (řeckéeta: Élektra) oproti krátkém u e (epsilon: Erós), dlouhé ó (omega: Platón) oproti krátkém u e (omikron: Odysseus) a ta ké označujeme řecké ou délkou (Plútarchos). Jm én a bohů a bohyn í se snažím e ponechávat v antické podobě (Athéna), odvozené výrazy (novoplatonismus) a pojmy všeobecně zn á m é (Atény) počešťujeme. Výjim koujsou slova filosofie a teosofie. /8 / 9

5 X I I I.2 R e c e p c e a n tic k é filo so fie /1 3 6 T e x t: z D e s c a rto v ý c h P rin c ip ů filo so fie /137 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a k e k a p. X I I I /138 X IV. L a tin sk é n á p isy /139 X IV.i Ř ím sk é n á p is y /139 T e x t: V e rg iliů v e p ita f /141 X IV.2 R e c e p c e řím s k ý c h n á p is ů /141 T e x t: n á h r o b n í n á p is z P o th ie re s /1 4 4 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a k e k a p. X IV /145 XV. V ý tv a r n é u m ě n i /147 X V.i Ř ím sk é v ý tv a rn é u m ě n í /147 T ex t: z P lin io v a d íla D ě jin y p ř ír o d y /1 4 8 XV.2 R e c e p c e a n tic k é h o v ý tv a rn é h o u m ě n í /1 4 9 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a ke k a p. X V /151 X V I. S ta v ite lstv í /153 X V I.i Ř ím s k é s ta v ite ls tv í /153 T ex t: z V itru v io v a d íla O a rc h ite k tu ře /154 X V I.2 R e c e p c e a n tic k ý c h s ta v e b n íc h sty lů a p r v k ů /1 5 4 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a k e k a p. X V I /155 X V II. H u d b a /157 X V II.i A n tic k á h u d b a /157 T e x t: z B o ě th io v a d íla O u č e n í h u d b ě /158 X V II.2 R e c e p c e a n tic k é h u d b y /158 T e x t: S tu d e n ts k á p íse ň G a u d e a m u s ig itu r /159 R o z šiřu jíc í lite r a tu r a k e k a p. X V II /1 6 0 X V I I I. P ř ílo h y /161 X V III.r M a g iste rs k á s p o n z e ( U n iv e rz ita K a rlo v a, P e d a g o g ic k á fa k u lta ) /1 6 2 X V I I I.2 B a k a lá řsk ý d ip lo m ( U n iv e rz ita K a rlo v a, P e d a g o g ic k á fa k u lta ) /1 6 4 X V III.3 M a g is te rs k ý d ip lo m s v y z n a m e n á n ím ( U n iv e rz ita K a rlo v a, P e d a g o g ic k á fa k u lta ) /1 6 6 X V I I I.4 P ře h le d řím sk ý c h c ís a řů /1 6 8 X V III.5 Ř ím s k é d ě jin y v d a te c h /171 /8

6 X V I I I.б A n o to v a n ý re jstřík a n tic k ý c h jm e n v y sk y tu jíc íc h se v je d n o tliv ý c h k a p ito lá c h /1 9 2 O b r a z o v á p ř ílo h a /2 8 3 R e j s t ř í k n c a n tic k ý c h jm e n /291 Poznám ka к přepisu antických výrazů V přepisu latinských term ínů a jm e n se p ň d ržu jem e nejnovějších P ravidel českého p ravopisu z roku ig g g (srv. кар. III. 1), kde především v počeštěných fo rm á c h typu J u liá n, Británie délku pravidelně označujeme, ale v latinských podobách (Iulianus, B ritannia) j i neuvádíme, p o ku d nejsou přím ým příkladem z antiky (psáno kurzivou). Ve shodě se Slovníkem středověké latiny a s edicemi středověkých pram enů v pozdější latině neoznačujeme délky ani v átátech. V přepisu z řečtiny rozlišujeme dlouhé vokály tam, kde byly i v alfabetě zaznam enány sam ostatným i písmeny: na rozdíl od zmíněných P ravidel tedy píšeme dlouhé é (řecké éta: Élektra) oproti krátkém u e (epsilon: Erós), dlouhé ó (omega: Platón) oproti krátkém u e (omikron: Odysseus) a ta ké označujeme řecké ou délkou (Plútarchos). Jm én a bohů a bohyni se snažím e ponechávat v antické podobě (Athéna), odvozené výrazy (novoplatonismus) a pojm y všeobecně zn á m é (Atény) počešťujeme. Výjim koujsou slovafilosofe a teosofie. /9

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů ústav pro studium totalitních režimů JEDNACÍ ŘÁD, Rady Ustavu pro studium totalitních režimů Siwiecova 2 130 00 Praha 3 IČ: 75 112779 Ústa" pro studium totalitních re žim ů Č. j. USTR 650/2014, JEDNACÍ

Více

encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz VALBURGA VAVŘINOVÁ M A L Á encyklopedie VÁN O C NAKLADATELSTVÍ PRAHA 2002 LIBRI Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %,

U projektů. občansk é sdruženi, minimálně 30 %, Čbtkll 2 Vistnik :"iejvyhibo kontrolnlho úf'adu 2001 Strana 108 00/21 Účelové dotaceze státního rozpočtuz kapitoly Všeobecná pokladní správa určené na výdaje realizované v rámci Komplexních součinnostních

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU

PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU OTOKAR LEMINGER PRÁCE O HISTORII KUTNÉ HORY, DOLOVÁNÍ A HORNÍM PRÁVU Kuttna Kutná Hora 2009 Název: Práce o historii Kutné Hory, dolování a horním právu. Autor: Otokar Leminger. Vydal: Vydavatelství a nakladatelství

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

leitl ObecllÍ Ú~~d V P.:.C 338 Ob!(?~!0 ~~J-;.~. =+ ;

leitl ObecllÍ Ú~~d V P.:.C 338 Ob!(?~!0 ~~J-;.~. =+ ; ,, Ř o PLZ~l'~~Jj KO o Je Ý, B Í TROL Škroup va 18. 306 13 Plz ň /':1_ ObecllÍ Ú~~d V leitl ClJoonoviclch P.:.C 338 Ob!(?~!0 ~~J-;.~. =+ ;. A t HO P O Ř Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OSO Horní

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

2012 S leč st M tess i.s

2012 S leč st M tess i.s 2012 S leč st M tess i.s OBSAH: 2012... 3.S.... 3 SAHUJEME... 3 :... 4 Výbor spole nosti... 4 V... 5 ealiza ní tým... 5 polupracovníci tematických aktivit... 5 ektorský tým... 5 pole nos ontessori o.s....

Více

1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN. Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži

1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN. Časopis Arcibisk upsk éh o gym náz ia v Krom ěříži 1 20 0 7/8 IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN AG IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN

Více

Rodina je základ (státu)

Rodina je základ (státu) Editorial: Rodina je základ (státu) Pro n které rodiny toto r ení platí více, pro n které mén. O t ch druhých se dnes zmi ovat nebudu. T ch prvních ale také pár znám, asto je potkávám u nás v Trojce. Kdyby

Více

Co možná nevíte o Ikarově pádu, Erotově šípu, Sapfiných básních a Kirčiných

Co možná nevíte o Ikarově pádu, Erotově šípu, Sapfiných básních a Kirčiných Co možná nevíte o Ikarově pádu, 124 Erotově šípu, Sapfiných básních a Kirčiných kouzlech Přestože slavné období starověkého Řecka a Říma už minulo před mnoha sty lety, s antikou se i v dnešním životě setkáváme

Více

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv.

POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. POSELSTV SVAT HO OTCE FRANTI KA K XXIX. SV TOV MU DNI ML DE E 2014 Blahoslaven chud v duchu, nebo jejich je nebesk kr lovstv. (Mt 5,3) Draz mlad, do m pam ti se vtisklo mimo dn setk n v Rio de Janeiru

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více