ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA REALITNÍHO TRHU"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D

2 OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU... 3 POPIS OKRESU... 3 TRH S NEMOVITOSTMI... 3 REGIONÁLNÍ SEGMENTACE... 4 SEVERNÍ ČÁST... 5 POZEMKY... 5 BUDOVY... 5 NÁJMY... 7 JIŢNÍ ČÁST... 9 POZEMKY... 9 BUDOVY... 9 NÁJMY CELKOVÝ MARKETINGOVÝ VÝHLED

3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU POPIS OKRESU Okres Praha západ je situován ve Středočeském kraji. Sídlo okresu není umístěno na jeho území, nachází se na území Hlavního města Prahy. Okres zahrnuje 79 obcí, z toho 9 měst a 2 městyse. Rozloha okresu je 580,63 km 2. Počet obyvatel má téměř a hustota zalidnění je 186 obyvatel na 1 km 2, coţ je jedno z největších v daném kraji, větší neţ je republikový průměr. Vzhledem k blízké poloze okresu k Praze, zaměřuje se především na sluţby, dále následuje drobný průmysl a zemědělství. Při procentuálním rozloţení ekonomických subjektů podle členění na různá odvětví, tvoří z celkového počtu 12,7 % podniky zabývající se průmyslovou činností, 11,1 % tvoří stavební podniky, 2,8 % zemědělské podniky, ale nejvíce 73,4 % podniky zabývající se sluţbami. Z 59,6 % jej tvoří zemědělská půda (z toho 29,6 % zabírá orná půda a 2,8 % trvale zatravněné porosty). Lesy pokrývají 27,7 % plochy okresu. Z komerčního hlediska je důleţité, ţe na území okresu Praha-západ se nachází hlavní dopravní tah dálnice D5, která spojuje Prahu s hranicí s Německem. Dopravní dostupnost je také velmi ovlivněna rychlostními silnicemi R1 (Praţský okruh), R4 (Praha Příbram), R6 (Praha Karlovy Vary) a R7 (Praha Slaný). U silnice Praţského okruhu je ve výstavbě její jihozápadní část Lahovec Slivenec s předpokládaným termínem dostavby v první polovině roku TRH S NEMOVITOSTMI Po vstupu do Evropské unie se ceny nemovitostí převáţně zvyšovaly. Tento trend byl způsoben nejen politickou a ekonomickou stabilitou, ale převáţně úvěrovou politikou bank s vysokou dostupností hypoték pro obyvatele. Nyní v roce 2009 je trh s nemovitostmi pod vlivem celosvětové ekonomické krize, ceny u většiny typů nemovitostí spíše stagnují, záleţí na jejich typu a lokalitě. Sniţují se ceny starých panelových bytů, ale z důvodů nedostatku poptávky dochází také ke sniţování cen bytů nových, kterých ještě z důvodů dokončování některých developerských projektů přibývá

4 REGIONÁLNÍ SEGMENTACE Okres Praha západ lze z hlediska trhu rozdělit na dvě části severní a jiţní, které od sebe odděluje řeka Berounka. Černošice a Dobřichovice, leţící na jejím břehu jsou zahrnuty do jiţní části. Mapa okresu Praha-západ : PRAHA - 4 -

5 SEVERNÍ ČÁST V severní části se nachází čtyři města (Hostivice, Libčice nad Vltavou, Rudná u Prahy a Roztoky u Prahy). Jedná se o lukrativní lokalitu s vysokou dopravní dostupností, leţící hned vedle Hl.m.Prahy a především u praţského letiště Ruzyně. POZEMKY Poptávka po pozemkách převyšuje jejich nabídku. Vyhledávány jsou především pozemky pro stavby s komerčním vyuţitím (sklady, obchody) a pro stavbu rodinných, nebo bytových domů. V komerčně nejzajímavějších lokalitách (převáţně města) se ceny pohybují přibliţně mezi 3,000-4,500 Kč/m 2. Ceny pozemků v ostatních lokalitách se pohybují přibliţně mezi 1,800-3,000 Kč/m 2. V atraktivních lokalitách rezidenčních vil mohou dosahovat aţ 3,750 Kč/m 2. Ceny nestavebních pozemků - zemědělské půdy se pohybují podle lokality a typu přibliţně mezi Kč/m 2. Zájem o zemědělskou půdu po vstupu České republiky do Evropské unie prudce stoupnul, zejména díky moţnosti čerpání dotací na zemědělskou půdu. BUDOVY Byty Byty v dané lokalitě lze rozdělit do tří typů. Nejméně bytů je ve zděných bytových domech postavených v předválečném období. Dále to jsou byty situovány v rozměrově menších, většinou panelových domech, postavených před rokem 1990, vyskytující se ve většině obcí. Poslední typ jsou byty v nově postavených bytových domech realizovaných průběţně od konce 90.let. Jejich nabídka převládá nad ostatními typy. Převládá společné vlastnictví domu několika vlastníků

6 Nejatraktivnější lokality, s nejvyššími cenami se ve většině případů nachází ve městech. Ceny se zde pohybují mezi Kč/m 2. V méně atraktivních lokalitách mohou ceny klesnout aţ k hodnotě Kč/m 2. V posledních několika letech došlo k vysokému nárustu výstavby bytových domů, důvodem je jak zvýšená poptávka po bytech nacházejících se v těsné blízkosti hranice Prahy, tak větší výnos ze stavby při dílčím prodeji. Rodinné domy V nabídce se na trhu objevují jak domy z období starší výstavby, tak novostavby. Ceny se pohybují v závislosti na lokaci a stavu staveb. Cena rodinného domu před rekonstrukcí, situovaného v méně atraktivní lokalitě se můţe pohybovat i kolem hodnoty 2 milionů korun. Ceny klasických rodinných domů se pohybují mezi 3,5-7 miliony korun. Běţně se vyskytují i prostorné vily s nadstandardním vybavením a ceny dosahujícími i 15 milionů korun. Dá se předpokládat, ţe výstavba rodinných domů bude v dlouhodobém horizontu nadále pokračovat. V územních plánech většiny obcí je další výstavba předpokládána. Bytové domy Nabídka bytových domů se objevuje spíše ojediněle, nové domy jsou prodávány po jednotlivých bytových jednotkách a i domy starší výstavby jsou většinou ve společném vlastnictví nájemníků. Ceny ostatních domů se pohybují pro menší domy před rekonstrukcí kolem 4 milionů korun, větší objekty po rekonstrukci, kolem 20 milionů korun. Administrativní budovy V nabídce se objevují jen zřídka, spíše se jedná o trh s s pronájmem menších administrativních prostor

7 Průmyslové objekty V dané lokalitě probíhá v posledních letech průběţná výstavba nových prostorných skladovacích a výrobních areálů, které se v nabídce vyskytují jen ojediněle - obchoduje se jen s několika nemovitostmi tohoto druhu ročně. V nabídce se spíše vyskytují areály menší, starší doby výstavby, často i před rekonstrukcí. Ceny se pohybují pro menší areály po rekonstrukci kolem 6 milionů korun, pro větší areály po rekonstrukci kolem 20 milionů korun.cena nových prostorných skladovacích prostor se pohybuje řádově v desítkách milionů korun v závislosti na velikosti a dané lokalitě. Relativně více se obchodují menší, spíše ţivnostenské, provozovny typu autoopraven, malých prodejen. Ceny se pohybují u malých provozoven před rekonstrukcí kolem 3 milionů korun, u větších po rekonstrukci kolem 10 milionů. NÁJMY Byty V dané lokalitě se pronajímají jak byty z novostaveb, tak ze staré zástavby. V nabídce se také objevují jak pronájmy části rodinných domů, např. dvojdomku, trojdomku, nebo i byty v domech rozdělených na více částí. Byty se pronajímají přibližně v těchto intervalech : Byt 1+1 Byt 2+1 Byt 3+1 Byt Kč / byt / p.m Kč / byt / p.m Kč / byt / p.m Kč / byt / p.m

8 Rodinné domy V dané lokalitě převaţuje bydlení v rodinných domech a v nabídce se občas vyskytne i jejich pronájem. Cena za pronájem záleţí na konkrétní nemovitosti, její lokalitě, velikosti a technickým vybavením. Cena pronájmu klasických rodinných domů se pohybuje přibliţně mezi tisíci korun za měsíc. Prodejní prostory Obchodní prostory se objevují ve všech lokalitách daného trhu. Cena pronajímaných prostor se pohybuje od 180 Kč/m 2 /p.m. pro méně atraktivní lokality, pro atraktivní lokality většinou v centrech měst aţ 400 Kč/m 2 /p.m.. Kanceláře Většinou se v nabídce obvykle objevují prostory ve městech, a jejich cena za pronájem se obvykle pohybuje okolo 300 Kč/m 2 /p.m. Pro méně atraktivní lokality se cena pohybuje kolem 200 Kč/m 2 /p.m.. Průmyslové objekty V nabídce se objevují skladovací a výrobní haly jak s menší, tak i větší velikostí uţitné plochy. Ceny pronájmů se pohybují mezi Kč/m 2 /p.m

9 JIŽNÍ ČÁST V jiţní části se nachází pět měst (Černošice, Dobřichovice, Jílové u Prahy, Mníšek pod Brdy a Řevnice) a dva městyse - Davle a Štěchovice. Na rozdíl od severní části se na tomto území nachází výrazně více zalesněné plochy, protékají zde tři řeky (Berounka, Vltava a Sázava). Díky krásné přírodě nedaleko Prahy bývá vyhledávanou lokalitou jak pro rezidentní bydlení vysokého standardu, tak i pro rekreaci. POZEMKY Poptávka po pozemcích výrazně převyšuje jejich nabídku. Vyhledávány jsou především pozemky pro stavbu rodinných domů a rekreačních objektů. V komerčně nejzajímavějších lokalitách (převáţně města) se ceny pohybují přibliţně mezi Kč/m 2. Ceny pozemků v méně atraktivních lokalitách se pohybují přibliţně mezi Kč/m 2. V nabídce se objevují i zalesněné pozemky, které se mohou pohybovat v cenách mezi Kč/m 2 dle jejich lokality. BUDOVY Byty Trh jiţní části se při porovnání se severní častí okresu jeví jako velice podobný a to jak ve výstavbě, tak i v trţních cenách. Rozdíl je snad jen v mnoţství bytů ve více atraktivních lokalitách, jichţ je v jiţní části okresu více. Nejatraktivnější lokality, s nejvyššími cenami se ve většině případů nachází ve městech. Ceny se zde pohybují mezi Kč/m 2. V méně atraktivních lokalitách mohou ceny klesnout aţ k hodnotě Kč/m

10 Rodinné domy Nabídka je obdobná jak v severní části, jen se zde vyskytuje větší počet atraktivních lokalit. Ceny se pohybují v závislosti na lokaci a stavu staveb. Cena rodinného domu před rekonstrukcí, situovaného v méně atraktivní lokalitě se můţe pohybovat i kolem hodnoty 2 milionů korun. Ceny klasických rodinných domů se pohybují mezi 3,5-7 miliony korun. Běţně se vyskytují i prostorné vily s nadstandardním vybavením a ceny dosahujícími i 15 milionů korun. Dá se předpokládat, ţe výstavba rodinných domů bude v dlouhodobém horizontu nadále pokračovat a poptávka bude nadále převyšovat nabídku. V územních plánech většiny obcí je další výstavba předpokládána. Rekreační objekty V jiţní části se v nabídce realitních kanceláří objevují velmi často chaty z velkého počtu rekreačních oblastí, jako lokality u břehu řeky Berounky, nebo u vodní přehrady Slapy. Ceny těchto nemovitostí se pohybují v hodnotách ve většině případů nepřesahující 1 milion korun. Bytové domy Nabídka bytových domů se objevuje spíše ojediněle, nové domy jsou prodávány po jednotlivých bytových jednotkách a i domy starší výstavby jsou většinou ve společném vlastnictví nájemníků. Ceny ostatních domů se pohybují pro menší domy před rekonstrukcí kolem 4 milionů korun, větší objekty po rekonstrukci, kolem 20 milionů korun

11 Administrativní budovy V nabídce se objevují jen zřídka, spíše se jedná o trh s s pronájmem menších administrativních prostor. Průmyslové objekty Jiţní část okresu se nikdy nijak významně nespecializovala na průmyslové odvětví a proto nabídka těchto objektů je velmi ojedinělá. Výjimku tvoří areál ÚVK (Ústav pro výzkum rud), jehoţ dílčí části jsou k prodeji nabízeny. Další objekty jsou nabízeny přibliţně za stejných podmínkách jako v severní části. Relativně více se obchodují menší, spíše ţivnostenské, provozovny typu autoopraven, malých prodejen. Ceny se pohybují u malých provozoven před rekonstrukcí kolem 3 milionů korun, u větších po rekonstrukci kolem 10 milionů. NÁJMY Ceny pronájmů i jejich nabídka jsou velmi podobné severní části. Byty V dané lokalitě se pronajímají především byty z novostaveb. V nabídce se také objevují jak pronájmy části rodinných domů, např. dvojdomku, trojdomku, nebo i byty v domech rozdělených na více částí. Byty se pronajímají přibližně v těchto intervalech : Byt 1+1 Byt 2+1 Byt 3+1 Byt Kč / byt / p.m Kč / byt / p.m Kč / byt / p.m Kč / byt / p.m

12 Rodinné domy V dané lokalitě převaţuje bydlení v rodinných domech a v nabídce se občas vyskytne i jejich pronájem. Cena za pronájem záleţí na konkrétní nemovitosti, její lokalitě, velikosti a technickým vybavením. Cena pronájmu klasických rodinných domů se pohybuje přibliţně mezi tisíci korun za měsíc Prodejní prostory Obchodní prostory se objevují ve všech lokalitách daného trhu. Cena pronajímaných prostor se pohybuje od 180 Kč/m 2 /p.m. pro méně atraktivní lokality, pro atraktivní lokality většinou v centrech měst aţ 550 Kč/m 2 /p.m.. Kanceláře Většinou se v nabídce obvykle objevují prostory ve městech, a jejich cena za pronájem se obvykle pohybuje okolo 350 Kč/m 2 /p.m. Pro méně atraktivní lokality se cena pohybuje kolem 200 Kč/m 2 /p.m.. Průmyslové objekty V nabídce se objevují skladovací a výrobní haly jak s menší, tak i větší velikostí uţitné plochy. Ceny pronájmů se pohybují mezi Kč/m 2 /p.m

13 CELKOVÝ MARKETINGOVÝ VÝHLED Je těţké přesně určit, jak se bude vyvíjet trh s nemovitostmi na Praze-západ. Velmi bude záleţet na dalším vývoji celosvětové ekonomické krize. Zatím byl cítit její dopad především na cenách bytů, které stejně byly vlivem velké dostupnosti hypoték předraţovány. Nyní se podmínky pro získání hypotéky zhoršují a tak se dá očekávat, ţe po dokončení několika developerských projektů bude v okrese zvýšena nabídka bytů nad poptávkou. Pokud nebudeme předpokládat ţádné další výrazné dopady finanční krize a ekonomika ČR bude růst, ceny nemovitostí také. Kdyţ ekonomika neporoste, dá se očekávat, ţe ceny nemovitostí v méně atraktivních lokalitách mírně poklesnou, v atraktivních pokles neočekávám, poptávka po atraktivních nemovitostí by totiţ mohla i vzrůst. Další faktor, který by mohl ovlivnit ceny nemovitostí je dokončení praţského obchvatu. Některé lokality se pak stanou více doravně dostupné, coţ by mohlo vést ke zvýšení cen, především u pozemků. V lokalitě Brdy se jedná o postavení amerického radaru v České republice, pokud by tento projekt byl uskutečněn, u cen nemovitostí v jeho okolí bych také očekával zvýšení

Rovnováha na trhu s nemovitostmi. Rodinné domy

Rovnováha na trhu s nemovitostmi. Rodinné domy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Rovnováha na trhu s nemovitostmi Rodinné domy Bakalářská práce Autor: Jitka Horychová Realitní makléř, RMK Vedoucí práce: Ing.

Více

Analýza realitního trhu v ČR

Analýza realitního trhu v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí Analýza realitního trhu v ČR Diplomová práce Autor : Bc. Jiří Kott Finance, Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012 Prohlášení:

Více

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.10 Bydlení 3.10.1 Intenzita bytové výstavby V následujícím textu porovnáváme údaje před rokem 2000 a pozdější. Období 2001-2011

Více

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR

ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika a správa ANALÝZA CEN BYDLENÍ V ČR Housing prices in the CR: Statistical Analysis Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce:

Více

DOPADY SUBURBANIZACE V ZÁZEMÍ PRAHY

DOPADY SUBURBANIZACE V ZÁZEMÍ PRAHY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa DOPADY SUBURBANIZACE V ZÁZEMÍ PRAHY Impacts of suburban development in the hinterland of Prague Bakalářská práce

Více

FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ KINDS AND SOURCES OF FINANCING OF LIVING

FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ KINDS AND SOURCES OF FINANCING OF LIVING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FORMY A ZDROJE

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Bc. Veronika HODOŇOVÁ Vývoj na trhu bydlení v Olomouckém kraji po roce 1989 Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba,

Více

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci Posudek / č. 5-1684/2015 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci zapsané na LV č. 7120 k.ú. Strakonice ve vlastnictví Roman Mertl, Arch. Dubského 977, Strakonice I, Strakonice,PSČ 386 01, dat. nar. 23. 8.

Více

č. posudku 451-135/2011

č. posudku 451-135/2011 Stanovení trţní hodnoty provozní budovy č.p. 704 včetně příslušenství a pozemků parc.č. 2762/18, 2762/19 a 3211/1, katastrální území Blučina, obec Blučina č. posudku 451-135/2011 Zhotovitel: Zadavatel:

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 154/709/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 154/709/2011 o obvyklé (tržní) ceně specifikovaných nemovitostí budoucího projektu HiLASE, které tvoří budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 65/4, část budovy bez č.p./č.e. na

Více

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí Posudek / č. 348-1026/2013 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 1715 k.ú. Šeberov ve vlastnictví WAGE a.s., Plečnikova 944, Šeberov, 140 00 Praha 4, IČ: 27204031 Č.j.: 146 EX 1114/13-18 Objednatel:

Více

Moderní aplikace porovnávací metody

Moderní aplikace porovnávací metody Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Moderní aplikace porovnávací metody Bakalářská práce Autor: Jan Kolář Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D Praha Červen

Více

2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU 2.8.2 VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY. Bytový fond na sídlištích. Územně analytické podklady hl. m.

2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU 2.8.2 VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY. Bytový fond na sídlištích. Územně analytické podklady hl. m. 2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 z celkového počtu 551 tisíc bytů (v 88 tisících domech) činil počet bytů v rodinných domech 72 tisíc (56 tisíc domů).

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení Posudek / č. 18-1104/2014 O obvyklé ceně nemovitých věcí zapsaných na LV č. 7745 k. ú. Teplice-Trnovany ve vlastnictví KM 1 INDUSTRY s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, 252 30 Řevnice, IČ: 286 84

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitostí pro účely insolvenčního řízení.

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitostí pro účely insolvenčního řízení. Posudek / č. 380-1058/2013 O obvyklé ceně nemovitostí Budova č.p. 1086 s pozemky parcela č. St. 2350, č. 2642/6 a č. 2646/17, zapsaných na LV č. 2821 k.ú. Vizovice ve vlastnictví White Star s.r.o., Brněnská

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Přírodovědecká fakulta. katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Metody terénního výzkumu v sociální geografii UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Metody terénního výzkumu v sociální geografii ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Dolní Břežany: projevy suburbanizace a

Více

( 2 0 1 3 / 2 014) Textová část

( 2 0 1 3 / 2 014) Textová část CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMKŮ NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE ( 2 0 1 3 / 2 014) Textová část 1. Úvod Cenová mapa je zpracována podle 10 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých

Více

PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTI NÁJEMNÉHO NA OBVYKLÉ CENĚ BYTU

PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTI NÁJEMNÉHO NA OBVYKLÉ CENĚ BYTU Ing. Barbora Dokládalová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTI NÁJEMNÉHO NA OBVYKLÉ CENĚ BYTU V příspěvku jsou prezentovány výsledky disertační práce autorky v doktorském studijním programu oboru Soudní inženýrství

Více

Cenová úroveň bydlení v Ostravě

Cenová úroveň bydlení v Ostravě Cenová úroveň bydlení v Ostravě Ing. David Svata, PhD. VŠB-TU Ostrava, EKF Abstract The paper analyses housing market in Ostrava. The Ostrava housing market is analysed from the historical point of view.

Více

Posudek / č. 555-1640/2014. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci

Posudek / č. 555-1640/2014. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci Posudek / č. 555-1640/2014 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci zapsané na LV č. 5056 k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří ve vlastnictví Krejbichová Markéta, Jana Švermy 8, 432 01 Kadaň, nar. 11. 7. 1976

Více

Nehnuteľnosti a Bývanie ISSN 1336-944X

Nehnuteľnosti a Bývanie ISSN 1336-944X Jaromíra Krejčová 1 Nehnuteľnosti a Bývanie ISSN 1336-944X TRH S NEMOVITOSTMI NA SLOVENSKU REAL ESTATE SLOVAKIA Abstrakt The Slovak Republic is becoming a low risk country in terms of investment. Slovakia

Více

Posudek / č. 420-1405/2014. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 420-1405/2014. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 420-1405/2014 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 4288 k. ú. Hlučín ve vlastnictví Robenek Josef, Severní 1185/23, Hlučín, PSČ 748 01 085 Ex 7447/13-84 Objednatel: Exekutorský

Více

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová Projekt založení realitní kanceláře Bc. Jindřiška Kružicová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce Projekt zaloţení realitní kanceláře je zpracování podnikatelského záměru, který sestává

Více

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY

2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5 HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 2.5.1 EKONOMICKÁ ZÁKLADNA Makroekonomické ukazatele potvrzují, že pražská ekonomická základna má v rámci státu specifické a bezkonkurenční postavení. Podíl Prahy na hrubém domácím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1589 186/2007

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1589 186/2007 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1589 186/2007 o ceně obvyklé bytu v osobním vlastnictví č. 2735/27 včetně všech součástí, příslušenství a odpovídajícího podílu na budově č.p. 2735 a pozemích parc.č. 1500, 1501, 1502,

Více

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování

Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Význam oceňování nemovitosti pro hypoteční úvěrování Diplomová práce Autor: Bc. Michaela Gruberová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. František Pavelka, CSc.

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 141

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 141 Bydlení 2.8 2.8 BYDLENÍ 2.8.1 STRUKTURA BYTOVÉHO FONDU Podle sčítání lidu, domů a bytů z roku 2001 z celkového počtu 551 tisíc bytů (v 88 tisících domech) činil počet bytů v rodinných domech 72 tisíc (56

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více