ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem"

Transkript

1 č.j /2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických technologií zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a v souladu s příručkou pro žadatele a příjemce v platném znění, VÝZVA č. 28. Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2.2, rozvoj měst Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení dle 27 zákona, nadlimitní, významná veřejná zakázka

2 1 Obsah 1 Obsah Preambule Základní údaje Předmět zakázky a předpokládaná hodnota Doba a místo plnění veřejné zakázky Požadavky na kvalifikaci Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Technické kvalifikační předpoklady Seznam významných dodávek Doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky několika dodavatelů Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů Další požadavky k formě a způsobu prokazování kvalifikace Hodnocení nabídek Platební, obchodní a jiné podmínky Platební podmínky Požadavky na vypracování návrhu Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Požadavky na zpracování nabídky Lhůta a místo pro podání nabídek Zadávací lhůta Otevírání obálek Přílohy k zadávací dokumentaci... 10

3 2 Preambule Tato ZD je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek do otevřeného řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky a spolu se všemi svými přílohami představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele. Všechny části a položky předmětu této veřejné zakázky budou použity v Pardubické krajské nemocnici, a.s. za účelem poskytování kvalitní zdravotní péče pacientům v rámci nového multioborového pavilonu, vybudovaného a vybaveného z finančních prostředků Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod a finančních prostředků Pardubického kraje. 3 Základní údaje Tato ZD je zpracována na podkladě dokumentace k projektu Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon, pořízení zdravotnické technologie (reg. číslo projektu : CZ.1. 13/2.2.00/ ), který je realizován v rámci Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod a je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem. Jedná se o nadlimitní zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle 27 zákona. Veřejná zakázka je rozdělena na 9 části ve smyslu ustanovení 98 zákona. Jednotlivé části veřejné zakázky jsou definovány a rozděleny v rámci bodu č. 4 této ZD. Uchazeč je oprávněn podat nabídku do všech částí. Základní identifikační údaje zadavatele Zadavatel Jednající Kontaktní údaje pro dodatečné informace Profil zadavatele Systémové č. zakázky Název Pardubický kraj Právní forma Veřejnoprávní korporace Sídlo Komenského náměstí 125, Pardubice Zapsána IČ Bankovní spojení ČSOB, č.ú /0300 JUDr. Martin Netolický Ph.D., hejtman Pardubického kraje Kontaktní údaje Mgr. Pavel Menšl Mgr. Michaela Mocková Tel./fax: Tel.: Tel.: * 4 Předmět zakázky a předpokládaná hodnota Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru, včetně montáže, instalace, uvedení tohoto věcného plnění do plného provozu, zaškolení personálu včetně: zajištění dopravy všech položek věcného plnění dodávky do místa plnění - areál Pardubické krajské nemocnice, a.s.,

4 instalace všech položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky), usazení v místě plnění, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce položek dodávky -pořizovaných přístrojů podmíněna takovým připojením), uvedení všech položek dodávky do plného provozu odzkoušení a ověření správné funkčnosti všech položek dodávky, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu všech položek dodávky (zdravotnických prostředků a zdravotnických technologií přístrojového charakteru) jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka (položky dodávky) mohla plnit sjednaný či obvyklý účel v souladu s platnými právními předpisy, zajištění instruktáže dle z.č. 123/2000 Sb.,o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, dodání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení všech položek dodávky do plného provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka (položky dodávky) mohly bezpečně plnit sjednaný či obvyklý účel v souladu s platnými právními předpisy, poskytování bezplatného záručního servisu, minimální požadovaná doba je 60 měsíců dle závazného návrhu smlouvy, likvidace obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění, vítězný uchazeč bude povinen dodat příslušný doklad. Součástí dodávky požadovaných zdravotnických technologií přístrojového charakteru musí být: zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě dodaného zařízení (manuálů) v českém jazyce, a to 1 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD, prohlášení o shodě se schválenými standardy, příslušná dokumentace dle zákona 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, doklady dle zákona č. 18/1997 Sb. v platném znění, pokud jsou tyto doklady pro provoz zdravotnických prostředků zdravotnických technologií přístrojového charakteru nezbytné (povolení nakládání se zdroji ionizujícího záření, povolení provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany), předání certifikátu CE, zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb III), protokolární předání do provozu uživateli, dodání protokolu o zaškolení obsluhy, bezplatné zajištění periodických prohlídek, pravidelných periodických bezpečnostně technických kontrol zdravotnických prostředků (PBTK) a validace dodaného přístrojového vybavení po celou dobu trvání záruky ( min. 60 měsíců), vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce, Veškeré činnosti musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR, a to zejména doporučujících technických a jiných norem, vztahujících se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na částku ,-- Kč bez DPH. Veřejná zakázka je rozdělena na 9 částí ve smyslu ustanovení 98 zákona. Část 1: Lůžka pro použití ve zdravotnictví Část 2: Endoskopie, endochirurgické přístoje Část 3: Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje

5 Část 4: Operační technika Část 5: Zubolékařské nástroje a přístroje a přístroje podspecializací Část 6: Přístroje pro operační sály Část 7: Různé zdravotnické přístroje a výrobky Část 8: Zdravotnické přístroje Část 9: Instalace a montáž osvětlovacích a signalizačních zařízení Přesné vymezení předmětu jednotlivých částí je uvedeno v příloze č. 1 této ZD Návrh smlouvy, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení zakázky. Každá z částí zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. 5 Doba a místo plnění veřejné zakázky Doba plnění Místo plnění Zadavatel předpokládá termín plnění veřejné zakázky v období areál Pardubické krajské nemocnice, a.s., Kyjevská 44, Pardubice 6 Požadavky na kvalifikaci Pokud není dále uvedeno jinak, platí požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace společně pro všechny části. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který: a) splní základní kvalifikační předpoklady dle bodu 6.1 a 53 odst. 1, b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle bodu 6.2 a 54 písm. a), b), d), c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle bodu 6.3 a 50 odst. 1 písm. c), d) splní technické kvalifikační předpoklady dle bodu 6.4 a 56 odst. 1 písm. a), f). Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí předložit zadavateli v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn vyzvat dle 57 odst. 1 zákona před podpisem smlouvy vybraného uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva, aby předložil originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jejichž prostými kopiemi dodavatel prokazoval splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek a uchazeč je povinen tyto doklady předložit ve lhůtě určené zákonem popřípadě zadavatelem. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být v souladu s 57 odst. 2 zákona ke dni podání nabídky starší 90 dnů. 6.1 Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast

6 zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, a i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost, prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů postupem dle 53 odst. 3 zákona předložením: a) výpisu z evidence Rejstříku trestů [bod 6.1 písm. a) a b)], b) potvrzení příslušného finančního úřadu a čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani [bod 6.1 písm. f)], c) potvrzení příslušného orgánu či instituce (od příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení) [bod 6.1 písm. h)], d) čestného prohlášení [bod 6.1 písm. c) až g), i) až k)]. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této ZD

7 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který: a) předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, c) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, je-li podle zvláštního právního předpisu jeho předložení nezbytné pro plnění dané části veřejné zakázky, např. doklad dle zákona č. 18/1997 Sb. v platném znění, povolení nakládání se zdroji ionizujícího záření od SÚJB, povolení provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany od SÚJB. 6.3 Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Dodavatel předloží čestné prohlášené o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, a to zejména v rozsahu požadavků vyplývajících z obchodních podmínek. Čestné prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této ZD. 6.4 Technické kvalifikační předpoklady Seznam významných dodávek a) rozsah požadovaných informací a dokladů: K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1 písm. a) zákona dodavatel doloží seznam významných dodávek (referencí) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech ode dne podání nabídky s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. b) způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných dodávek. Přílohou tohoto čestného prohlášení musí být osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. c) minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladů: Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu pro každou část veřejné zakázky je odlišná. Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech ode dne podání nabídky realizoval (zahájil a ukončil, zahájil a dosud provádí a ke dni podání nabídky provedl v požadovaném rozsahu nebo zahájil před požadovanou lhůtou a ukončil a provedl v požadovaném rozsahu ve lhůtě) minimálně 2 dodávky obdobného charakteru jako je předmět části veřejné zakázky, do které se uchazeč hlásí, z toho: pro část 1. je minimální výše každé takové dodávky ,00 Kč bez DPH, pro část 2. je minimální výše každé takové dodávky ,00 Kč bez DPH, pro část 3. je minimální výše každé takové dodávky ,00 Kč bez DPH, pro část 4. je minimální výše každé takové dodávky ,00 Kč bez DPH, pro část 5. je minimální výše každé takové dodávky ,00 Kč bez DPH, pro část 6. je minimální výše každé takové dodávky ,00 Kč bez DPH, pro část 7. je minimální výše každé takové dodávky ,00 Kč bez DPH, pro část 8. je minimální výše každé takové dodávky ,00 Kč bez DPH, pro část 9. je minimální výše každé takové dodávky ,00 Kč bez DPH. Za dodávku obdobného charakteru zadavatel považuje dodávku zdravotnických prostředků zdravotnických technologií přístrojového charakteru - druhově shodného věcného plnění nebo oborově

8 shodného věcného plnění s podobným určením a ve vztahu k té části zakázky, na kterou uchazeč podává nabídku Doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem Dle 56 odst. 1 písm. f) zákona uchazeč doloží doklad prokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem. Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu: Uchazeč ve své nabídce doloží ke každé položce doklad prokazující shodu nabízeného zboží vydaný příslušným orgánem. 6.5 Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné nabídky několika dodavatelů Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu s ustanovením 51 odst. 4 ZVZ. V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle ustanovení 51 odst. 5 a 6 ZVZ. 6.6 Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení 51 odst. 7 ZVZ. 6.7 Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních dodavatelů Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle 53 ZVZ a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 127 ZVZ. Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle 134 ZVZ. Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle 143 ZVZ. 6.8 Další požadavky k formě a způsobu prokazování kvalifikace Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě podpisu jinou osobou na základě plné moci, musí být originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace. Pokud uchazeč podává nabídku na více částí zakázky, předloží doklady o splnění kvalifikačních předpokladů do všech jednotlivých částí samostatně. 7 Hodnocení nabídek Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. 8 Platební, obchodní a jiné podmínky 8.1 Platební podmínky Uchazeč je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém návrhu smlouvy a obchodních podmínkách zadavatele, které tvoří přílohu č. 1 této ZD. Pokud uchazeč nebude respektovat shora uvedené obchodní a platební podmínky a do svého návrhu smlouvy zařadí obchodní a platební podmínky méně výhodné (např. nedodrží stanovené minimální, popř. maximální hodnoty), popř. některou z

9 obchodních či platebních podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo doplní shora uvedené obchodní a platební podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršující postavení zadavatele, posoudí toto jednání zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení. 8.2 Požadavky na vypracování návrhu Uchazeč předkládá vyplněný návrh smlouvy na každou z částí veřejné zakázky samostatně. Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit návrh smlouvy dle přílohy č. 1 této ZD v souladu s nabídkou a požadavky zadavatele. Uchazeč doplní v návrhu smlouvy místa označená červeně slovy doplní uchazeč. Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče. 9 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za danou část veřejné zakázky absolutní částkou uvedenou v českých korunách v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Nabídková cena za plnění veřejné zakázky musí obsahovat veškeré dále uvedené položky a musí se jednat o cenu konečnou. Jedná se o cenu základní v Kč, clo, dopravu do místa určení, instalaci, uvedení do provozu, likvidaci odpadu a obalů, zaškolení obsluhy a další dle návrhu smlouvy. Nabídková cena uchazeče musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady uchazeče nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky. 10 Požadavky na zpracování nabídky Nabídka bude obsahovat zejména tyto požadované náležitosti: a) krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz příloha č. 4 této ZD), b) smlouvu o sdružení (je-li nabídka podána více subjekty společně) c) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele, případně prohlášení, že takové osoby nejsou. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 této ZD, d) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálů, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 této ZD, e) čestné prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 této ZD. f) závazný návrh smlouvy včetně příloh (viz příloha č. 1 této ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, uchazeč z přílohy č. 1 smlouvy (Technická specifikace) použije pouze ty části, do kterých podává nabídku, ostatní části odstraní, g) prohlášení o počtu listů, h) doklady prokazující splnění kvalifikace, uchazeč však tyto doklady vloží v samostatné složce do totožné obálky s nabídkou. Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat v listinné podobě a 1x na CD v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně

10 požadovaného řazení nabídky i dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Listinná nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázány do samostatných svazků. Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče. 11 Lhůta a místo pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 10:00 hod SEČ. Místem pro podání nabídek je: a) doporučeně poštou na adresu: Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice b) osobně do podatelny Krajského úřadu Pardubického kraje (prostory Czech POINT) na adresu: Komenského náměstí 120, Pardubice ve dnech pondělí a středa 7 17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 7-15:30 hodin Obálka musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče včetně adresy, na níž je možné zaslat oznámení dle 71 odst. 6, 7 zákona a dále názvem zadavatele a názvem veřejné zakázky: NEOTVÍRAT VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon, dodávka zdravotnických technologií Dále bude obálka označena částí veřejné zakázky, do které je nabídka určena. Pokud uchazeč podává nabídku do více částí veřejné zakázky, vloží do jedné obálky označené v souladu s tímto bodem výzvy nabídky na jednotlivé části v dalších samostatných obálkách. Na každou dílčí nabídku se hledí jako na samostatnou nabídku. 12 Zadávací lhůta Zadávací lhůta činí 120 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek. 13 Otevírání obálek Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v 10:00 hodin v sídle zadavatele v zasedací místnosti č. B Přílohy k zadávací dokumentaci Příloha č. 1 - návrh smlouvy Příloha č. 2 - čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti Příloha č. 4 - krycí list Příloha č. 5 - čestné prohlášení dle 68 zákona V Pardubicích dne PhDr. Jana Haniková vedoucí kanceláře ředitele úřadu

11 pověřená hejtmanem schváleno usnesením Rady Pk dne , č.r/346/13

12 Příloha č. 1 ZD Smlouva č. OR/13/.. Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon - dodávka zdravotnických technologií uzavřená podle 269 odst. 2 následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Název Pardubický kraj Právní forma Veřejnoprávní korporace Sídlo Komenského náměstí 125, Pardubice IČ Bankovní spojení ČSOB, č.ú /0300 jednající JUDr. Martinem Netolickým Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k předání místa plnění, k podpisu protokolu o předání předmětu smlouvy: (dále jen objednatel ) a Obchodní firma Sídlo Zapsán/spis. značka Jednající/Zastoupen IČ DIČ Bankovní spojení Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, k předání místa plnění, k podpisu protokolu o předání předmětu smlouvy: (dále jen dodavatel ) Preambule Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon - dodávka zdravotnických technologií zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a v souladu s příručkou pro žadatele a příjemce v platném znění, výzva č. 8. Ministerstva zdravotnictví České republiky pro Integrovaný operační program, oblast intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem jako uchazečem

13 vybraným k plnění k části této veřejné zakázky, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je dodávka zboží - zdravotnických prostředků přístrojového charakteru - zdravotnických technologií a jejich příslušenství (dále jen zboží ) tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy. 2. Dodavatel prohlašuje, že a) kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům (č. 154/2004 Sb., č. 336/2004 Sb., č. 453/2004 Sb. dále jen nařízení vlády ), harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce; b) zboží je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR, zejména, že u zboží byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, že je označeno stanoveným způsobem a že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě. Jedná-li se o zboží, které již bylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE, dodavatel je povinen předložit objednateli kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a kopii CE certifikátu. V případě zboží, které dosud nebylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a není opatřeno značkou CE, avšak může být uváděno do provozu podle přechodných ustanovení příslušného nařízení vlády ( 17 odst. 4 n. v. č. 336/2004 Sb., v platném znění), je dodavatel povinen předložit jako doklad o vhodnosti zboží pro použití při poskytování zdravotní péče kopii závěrečné zprávy o provedení klinického hodnocení zdravotnického prostředku (nebo její část obsahující alespoň základní identifikační údaje a údaje o ověření vhodnosti zdravotnického prostředku pro určený účel použití). Dodavatel předloží objednateli rovněž i kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátů a atestů, které jsou podle zvláštních právních předpisů vydávány pro jednotlivé druhy zdravotních prostředků a vztahují se ke zboží. 3. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit instalaci, příp. montáž zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny. Prodávající se rovněž zavazuje k tomu, že zajistí obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu. Služby spočívající v uvedení pořizovaného zboží do plného provozu zahrnují jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně jeho seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu, zajištění instruktáže dle 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro jeho obsluhu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel, není-li níže výslovně uvedeno jinak. 4. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit poskytování bezplatného záručního servisu po celou dobu záruční doby za podmínek uvedených v této smlouvě.

14 5. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit jeho periodické prohlídky, pravidelné periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnických prostředků (PBTK) a validace po dobu trvání záruky na jakost zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce. 6. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit rovněž: dopravu zboží na místo určení, jeho vybalení a kontrolu, předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD, předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, příslušné dokumentace dle zákona 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a příp. dokladů dle zákona č. 18/1997 Sb. v platném znění, pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné, předání certifikátu CE, zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb,III), protokolární předání zboží do provozu objednateli, předání protokolu o zaškolení obsluhy, odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v platném znění. 7. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III., této smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění ,-- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy. II. Cena 1. Cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele (clo, obaly, manuály, zaškolení obsluhy, dopravu, montáž, instalaci, pojištění, likvidaci obalů, záruční servis, pravidelné periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnických prostředků dle zák. č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, apod.), a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky. Cena bez DPH: Cena celkem včetně DPH: 2. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu. Položkové rozdělení ceny je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy. III. Doba plnění, místo plnění a ostatní ujednání 1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu včetně zaškolení odborného personálu nejpozději do 6 týdnů ode dne, který bude dohodnut oprávněnými zástupci obou stran uvedenými v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že den, od kterého započne lhůta dodavatele pro plnění smlouvy, bude dohodnut nejpozději do Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín instalace a

15 montáže předmětu této smlouvy na místo plnění. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout dodání předmětu této smlouvy na místo plnění, pokud nebudou dokončeny současně probíhající stavební úpravy. Pouze z tohoto důvodu lze o nezbytně nutnou dobu prodloužit termín dodání předmětu této smlouvy bez následné smluvní pokuty za prodlení dodavatele. 3. Místem splnění předmětu smlouvy je areál Pardubické krajské nemocnice, a.s. 4. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání zboží, montáži, instalaci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy. Nedílnou součástí předávacího protokolu jsou veškeré nezbytné doklady pro provoz v ČR. Školené osoby objednatele dosáhnou kvalifikace pro školení dalších pracovníků objednatele. O tom vydá dodavatel prohlášení, ve znění: Účastníci školení obsluhy jsou oprávněni ke školení dalších pracovníku v Pardubické krajské nemocnici, a. s. 5. Osoby, které převezmou zboží za objednatele a podepíší předávací protokol, budou oznámeny dodavateli v dostatečném předstihu před dodáním předmětu smlouvy. Převzetí zboží jinými osobami, než těmi uvedenými v oznámení, nebude považováno za řádné. 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží. IV. Platební podmínky 1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy. 2. Splatnost faktury je do 90 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 3. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále na ní musí být uveden text: Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon pořízení zdravotnické technologie (reg. číslo projektu: CZ1. 13/2.2.00/ ). 4. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel dodavateli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je dodavatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů 5. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu dle čl. III. odst. 4 smlouvy. V. Sankce 1. V případě porušení povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči dodavateli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních

16 ujednání o smluvních pokutách uvedených na jiných místech smlouvy nebo obchodních podmínek, následující: 1. Bude-li dodavatel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla dle čl. III. smlouvy, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny uvedené v článku II. smlouvy. 2. Smluvní pokuta ve výši 0,2% z celkové ceny za každý den prodlení může být uplatňována rovněž za: a) pozdní nástup na odstranění reklamovaných vad (do 48 hodin v pracovní dny a 72 hodin v den pracovního volna, klidu nebo svátku) v záruční době dle čl. VI. odst. 8 nebo b) pokud bude odstranění závady trvat déle než 72 hodin, c) za nesplnění povinností dle čl. IX, odst. 4 této smlouvy. 2. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje. 3. Zaplacením smluvní pokuty dodavatelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním dodavatele. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou. 5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele. VI. Záruka, záruční servis 1. Dodavatel se zavazuje, že si zboží zachová za níže vymezených podmínek pro něj obvyklé vlastnosti, a že bude způsobilé k užití k obvyklému a předpokládanému účelu. 2. Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená tímto článkem se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 3. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho uvedení do plného provozu, a dále odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době. 4. Záruční doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboží činí (uchazeč doplní hodnotu minimálně 60 měsíců) a běží ode dne jeho uvedení do provozu, tedy po převzetí předmětu plnění a podepsání předávacího protokolu. 5. Dodavatel je povinen zajistit bezodkladné (v souladu s čl. V., odst. 2 této smlouvy) a bezplatné odstranění reklamovaných závad po celou dobu záruční lhůty. 6. Dodavatel je povinen zajistit bezplatný záruční servis sám nebo prostřednictvím autorizované servisní organizace:. Název Sídlo Zapsána

17 Zastoupená IČ DIČ Bankovní spojení Telefon Odpovědné osoby V případě, že záruční servis neprovádí dodavatel sám, předloží do 3 pracovních dnů ode dne, kdy o to byl objednatelem požádán, buď písemné potvrzení autorizované servisní organizace, nebo kopii smlouvy s touto servisní organizací, a prohlášení této servisní organizace o splnění podmínek dle odstavce Dodavatel čestně prohlašuje, že výše uvedená autorizovaná servisní organizace: o ve formuláři, který předložila ke splnění ohlašovací povinnosti dle 31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích (provedení povinné registrace) uvedla, že je registrována jako servisní organizace, o instruktáž o zacházení se zdravotnickými prostředky provádí osoby uvedené v 22 odst. 2 zákona č. 123/2000 Sb. s tím, že: Počet těchto osob je: Jejich vybavení: potřebné k vykonávání autorizovaného servisu a provádění PBTK. 8. Dodavatel se zavazuje zajistit servisní kontakt nejpozději do následujícího pracovního dne po nahlášení závady. Doba nástupu servisního technika na opravu je do 48 hodin v pracovní dny a 72 hodin v den pracovního volna, klidu nebo svátku po nahlášení závady. 9. V případě poruchy zboží, jejíž oprava by trvala déle než je výše uvedeno nebo bylo dohodnuto, dodavatel poskytne dle charakteru zboží vlastní náhradní zboží stejné úrovně zdarma po celou dobu opravy, pokud nebude dohodnuto jinak. Během záruční doby se dodavatel zavazuje zajistit bezplatně všechny periodické prohlídky, technické kontroly a validace zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží. VII. Odstoupení od smlouvy K odstoupení od smlouvy může dojít v souladu s ustanovením Obchodního zákoníku, a to ust. 344 a následující. VIII. Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 1. Dodavatel se zavazuje k uchování této smlouvy včetně jejích případných dodatků, veškerých originálů účetních a daňových dokladů, originálů projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon, dodávka zdravotnických technologií v souladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR a podmínkami Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Dodavatel se zavazuje, že umožní neustálou dostupnost výše uvedených dokladů pro účely příslušných kontrol a všem subjektům

18 provádějícím kontrolu případně audit projektu poskytnout potřebné informace týkajících se dodavatelských činností. 2. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související s Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV) s názvem: Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon a registračním číslem projektu CZ.1.13/2.2.00/ Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje. 3. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole ), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 4. Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod verze č ze dne 30. března 2012 včetně příloh a dalších dokumentů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dostupných na V případě rozporu v textu dokumentů s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy. IX. Obecná a závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu obou smluvních stran. 2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR. 3. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným a číslovaným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. 4. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 5. Dodavatel bere na vědomí povinnost objednatele uvedenou v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zveřejnit tuto smlouvu na jeho profilu, povinnost dodavatele poskytnout objednateli seznam svých subdodavatelů, kterým uhradil více než 10% za plnění subdodávky, a povinnost dodavatele předložit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, a to do 60 dnů od splnění smlouvy. 6. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem druhé smluvní strany. 7. Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž dodavatel obdrží dvě vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení. Příloha smlouvy č. 1 - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen V Pardubicích dne za Pardubický kraj JUDr. Martin Netolický, Ph.D. za dodavatele

19 LEGENDA: Vyplní uchazeč o zakázku Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky pro jednotlivé části Číslo položky ve výkazu Části VZ Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky Typové (modelové) označení položky Ks Měrná jednot výměr ka Cena v Kč za kus bez DPH Cena v Kč bez DPH Celkem DPH ve výši 21% nebo 15% Cena v Kč včetně DPH celkem část 1. Lůžka pro použití ve zdravotnictví, CPV Lehátko omyvatelné pro klysma 3 ks 0,- 0,- 0,- Lehátko omyvatelné pro klysma (hladký povrh), pevné, nepojízdné, nosnost min. 150 kg, rozměry min. 195x min. 65x min. 60 cm (dxšxv) 40. Lůžko 4 dílné, elektricky polohovatelné včetně postranic, pojízdné, matrace antidekubitní, pasivní, s hrazdou Lůžko pacientské, 4 dílná ložná plocha s autoregresí zádového dílu, sloupová konstrukce, elektricky polohovatelné, výškově stavitelné, laterální náklon, přednaprogramované polohy lůžka (resuscitační, kardiacké křeslo), Trendelenburg/ antitrendelenburg, odnímatelné plastová čela se zámky, prodloužení lůžka min. 10 cm, nožní ovládání, postranice, pojízdné, ochranná kolečka v rozích lůžka, polička na lůžkoviny, lišta na příslušenství, hrazda s rukojetí, min. nosnost lůžka 230 kg, centrální brzdy, infuzní stojan, kolečka prům. min. 150 mm, protiskluz, hrazda s rukojetí, držák na močové lahve, omyvatelný povrch, matrace antidekubitní pasivní s nosností min. 160 kg, výška matrace min. 14 cm, výška matrace min. 14 cm, hustota jádra min. 40 kg/m3 s prořezem, zpevněné okraje matrace hustota min. 43kg/m3 4 ks 0,- 0,- 0,- 41. Lůžko 4 dílné, elektricky polohovatelné, pojízdné, matrace antidekubitní, pasivní Lůžko pacientské, 4 dílná ložná plocha s autoregresí zádového a stehenního dílu, přednaprogramované polohy lůžka (resuscitační, kardiacké křeslo), prodloužení lůžka min. 10 cm, elektricky polohovatelné, výškově stavitelné, Trendelenburg/ antitrendelenburg, odnímatelné plastová čela se zámky, pojízdné, ochranná kolečka v rozích lůžka, polička na lůžkoviny, lišta na příslušenství, min. nosnost lůžka 210 kg, postranice, centrální brzdy, infuzní stojan, kolečka prům. min. 150 mm, protiskluz, hrazda s rukojetí, držák na močové lahve, omyvatelný povrch, matrace antidekubitní pasivní s nosností min. 130 kg, výška matrace min. 14 cm, hustota jádra min. 40 kg/m3 s prořezem, zpevněné okraje matrace hustota min. 43kg/m3, 81 ks 0,- 0,- 0,- 42. Manipulační vozík 2 ks 0,- 0,- 0,- 2 nerezové desky, pojízdný, 2 madla 115. Stůl vyšetřovací výškově stavitelný se zvedacím dílem pro hlavu 11 ks 0,- 0,- 0,- Hlavový díl nastavitelný nahoru a dolu plynovou vzpěrou, ústní otvor s krytem, nosnost min. 150 kg, omyvatelné, úchyt na roli papíru, dezinfikovatelné, výška lehátka nastavitelná elektricky v rozmezí cm Vozík transportní 2 ks 0,- 0,- 0,- 2 nerezové police, 2 madla, 2 bržděná kolečka. Rozměr 60/90 cm (tolerance +/-10%)

20 26. Nástrojový stolek 15 ks 0,- 0,- 0,- Použití ve vyšetřovnách a ambulancích. Celonerezové provedení, plynule nastavitelná výška plata, antirezonanční výstuha, 3 nebo 4 otočná kolečka, nosnost plata min. 8 kg. 29. Noční stolek, nezamykatelná dvířka i zásuvka, s výsuvnou jídelní deskou Noční stolek kovový, nezamykatelná dvířka i zásuvka s oboustranným otevíráním, s výsuvnou jídelní deskou s nastavitelnou výškou a náklonem, madla pro snadnou manipulaci, alespoň 2 brzditelná kolečka, ovládání zámku koleček z lůžka pacientem 81 ks 0,- 0,- 0,- 43. Sprchovací kpl imobilních pacientů - sprchovací vozík + mixážní sprchovací a desinfekční panel Sprchovací vozík, hydraulický zdvih a spouštění ovládané nožním pedálem, 4 kolečka s brzdami, automatické vyrovnávání do roviny při spuštění vozíku na lůžko, sklopné postranice se dvěmi bezpečnostními západkami proti uvolnění, měkká matrace s odtokovými kanálky, podložka hlavy, mixážní a sprchovací a desinfekční panel, sprcha s pistolovým uzávěrem, termostat pro nastavení teploty vody, vestavěný automatický uzávěr nadměrné teplé vody. 3 ks 0,- 0,- 0,- 47. Stolek nástrojový - NR 3 ks 0,- 0,- 0,- Použití ve vyšetřovnách a ambulancích. Celonerezové provedení, plynule nastavitelná výška plata, antirezonanční výstuha, 3 nebo 4 otočná kolečka, nosnost plata min. 8 kg. 55. Transportní vozík pro pacienty, polhovatelný, výškově nastavitelný, postranice, omyvatelný Se zábranami a centrální brzdou, výškově stavitelný v rozmezí min cm, nosnost min. 150 kg. 1 ks 0,- 0,- 0,- 60. Vozík pro zemřelé, s krytem 2 ks 0,- 0,- 0,- Složený ze tří částí: podvozek, nosítka, kryt. Nosítka ve tvaru vany, odklopný kryt, nerezové provedení, nosnost min. 150 kg Meziso učet část 1 0,- 0,- 0,- část 2. Endoskopie, endochirurgické přístroje, CPV Argonový kauter 1 ks 0,- 0,- 0,- K provádění invazivních bronchoskopických výkonů, chirurgický argonový kauter k ošetření tkání plasma koagulací se zdrojem energie, vyvíječem argonu, kauter je zaváděn pracovním kanálem bronchoskopu do průdušek - k zprůchodnění stenos, koagulaci krvácení 19. Křeslo polohovací zákrokové pro bronchoskopická vyšetření 1 ks 0,- 0,- 0,- područky, nosnost min. 180 kg, elektrické polohování 24. Myčka endoskopů 1 ks 0,- 0,- 0,-

21 Plně automatický dezinfektor na bázi GA, automatické čištění a termochemická dezinfekce dvou endoskopů současně, kompletní pracovní cyklus (mytí, dezinfekce, oplach, sušení), automatická kontrola těsnosti endoskopů po celý průběh procesu, použití i pro stávající endoskopy Olympus, tiskárna pro tisk parametrů procesu 58. Videobronchoskop 1 ks 0,- 0,- 0,- Včetně endoskopické věže (zdroj studeného světla, monitor, videoprocesor, možnost dokumentace v HD rozlišení), kompatibilita endoskopických přístrojů s věží, videobronchoskop musí mít zobrazovací systém miniaturizovaný barevný CCD čip s vysokým rozlišením, optický systém videobronchoskopu musí mít zorné pole min. 120, směr pohledu přímý pohled, hloubka zorného pole min. od 3-50 mm. Zaváděcí tubus a pracovní kanál videobronchoskopu: zevní průměr tubusu max. 5,1 mm, pracovní délka min. 600 mm, celková délka min. 860 mm, vnitřní průměr pracovního kanálu min. 2,0 mm. Ohyb distálního konce rozsah angulace videobronchoskopu: nahoru min. 210, dolů min Videobronchoskop 1 ks 0,- 0,- 0,- s UZ sondou - k provádění biopsií naváděných UZ (EBUS - endobrochiální ultrasonografie) Meziso učet část 2 0,- 0,- 0,- část 3. Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje, CPV Horkovzdušný sterilizátor 1 ks 0,- 0,- 0,- Objem komory min. 120 litrů Rozsah teplot: od +10 C nad okolí do 250 C Mikroprocesorové řízení, snadná a přehledná obsluha Výstup pro připojení tiskárny nebo PC 25. Myčka nástrojů 2 ks 0,- 0,- 0,- S ohřevem elektro, max. příkon 9,7 kw, dopředu výklopné dveře, mycí a dezinfekční programy s použitím chemie: ph neutrální, nebo enzymatické nebo alkalické, přednastavené programy s termickou dezinfekcí při závěrečném oplachu, přednastavené programy s chemotermickou dezinfekcí, vysokojakostní nerezový mycí prostor, konstrukce přístroje umožňuje termickou i chemotermickou dezinfekci, 2-násobné filtrace mycího roztoku, mycí prostor vybavený vždy dvěmi nerezovými mycími, rameny, dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací a během mycího cyklu elektricky blokovanými dveřmi. Technické údaje: elektronická, programovatelná řídící jednotka (min. 9 zákl.programů + 2 volné pro vytváření zákaznického programu), výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení na PC (výstup RS 232), 2 vestavěné dávkovače se zásobníky pro tekutou chemii a 1 dveřní dávkovač pro práškovou chemii, s možností připojení externího dávkovacího čerpadla pro tekutou chemii vestavěný horkovzdušný sušící agregát o výkonu min. 55 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy EU 13 (stupeň filtrace min. 99,992 %), vestavěný kondenzátor par a vestavěný změkčovač vody. Příslušenství - vozík pro 7 sítových misek DIN ve 3 nebo 4 úrovních (jedna úroveň vyjímatelná), 2 zabudované mycí ramena, možnost automatického rozpoznání vozíku, 7 sítových misek o rozměrech 45 x 255 x 480 (1/2 DIN) k uložení OP instrumentaria 40. Selecta pistole na upravenou vodu 2 ks 0,- 0,- 0,-

22 41. Set na balení nástrojů pro sterilizaci 2 ks 0,- 0,- 0,- Svářečka kontinuální - s ochranným vodícím plech proti vnějším předmětům, s mikroprocesorovým regulátorem, šíře sváru 12mm, svařovací rychlost min. 6 m/min., řezačka, zásobník rolí 44. Sterilizátor parní s el. vyvíječem páry objem min.70 l a elektroosmostickou úpravnou vody Objem min.70 litrů (1 STJ) jednodveřové provedení systém pro manuální vkládání materiálů včetně elektroosmostické úpravny vody 1 ks 0,- 0,- 0,- 45. Sterilizátor parní, stolní s termotiskárnou 25 l 1 ks 0,- 0,- 0,- Objem komory: 25 litrů, rozsah teploty: od 105 C do 134 C, vlastní samostatný plnohodnotný vyvíječ páry, výkonná vývěva dokonalé sušení, dvouprocesorové řízení, dotyková obrazovka pro komfortní ovládání, min. 10 uživatelských programů, oddělený systém řízení a registrace cyklů, oddělené zásobníky destilované a použité vody. 61. Vyplachovač - desinfikátor ložních mís nerez. 3 ks 0,- 0,- 0,- Umístění na zemi, flexibilní hadice na připojení teplé, studené vody, přívod elektrické energie a odpadu směrem do podlahy, anebo do stěny, plně automatický s termickou dezinfekcí, mikroprocesorové řízení, celonerezový, digitální zobrazení informací o průběhu cyklu se signalizací poruch na displeji, v ČJ, min. 5 mycích programů s rozlišením programu podle stupně znečištění, kapacita dezinfektoru min. 3 močové láhve nebo 1 podložní mísa s víkem + 1 močová láhev, dveřní kontrukce pro izolaci mycí komory bez použití těsnění, zdroj na termodezinfekci integrovaný v zařízení - dezinfekce parou vyvíjenou ve vlastním vyvíječi přístroje, odpad se systémem sifónu - do podlahy průměr 90/110 mm, napojení teplá voda 1, studená voda 1, elektrická energie 230 V, nízká hlučnost (do 70 db), instalační údaje vycházejí z projektu a musí respektovat stadium stavební připravenosti. Požadované příslušenství: stojan na 2x podložní mísu s víkem a 4x urinální láhve, síto na nástroje 1 ks 5. Elektroosmotická úpravna vody 1 ks 0,- 0,- 0,- Pro myčku, selecta pistoli 6. Elektroosmotická úpravna vody 1 ks 0,- 0,- 0,- Pro myčku, sterilizátor, případně selecta pistoli 50. Police nerezová na uložení mís a bažantů 3 ks 0,- 0,- 0,- Dodá dodavatel vyplachovače podložních mís podle typu vyplachovače. Meziso učet část 3 0,- 0,- 0,- část 4. Operační technika, CPV Instrumentační stolek, hydraulický 1 ks 0,- 0,- 0,- Celonerezové provedení, hydraulický zdvih pracovní plochy horní plocha odjímatelná z důvodu snadnější údržby. Tři otočná kolečka

23 20. Medicínský zobrazovač v kvalitě 2 A 2 ks 0,- 0,- 0,- LCD monitor, provedení 2 A, vestavný do stěny sálu pro na pojení na PC s přípravou k pozdějšímu připojení na PACS 34. Operační stolička 4 ks 0,- 0,- 0,- Operační stolička, pojízdná, výškově stavitelná, desinfikovatelný povrch; Požadována dodávka dle klasifikace pro použití na operačním sále; výška zdvihu v rozmezí min mm 35. Operační stůl - mobilní polohovatelný- sed, podélný a příčný náklon, výškově nastavitelný, elektrický, pojízdný 1 ks 0,- 0,- 0,- polohovatelnost bezkabelovým dálkovým ovládáním, jmenovitě: výškové nastavení op.desky, podélný a příčný náklon, zádová sekce, nožní sekce, křeslo, můstek Všeobecné požadavky: základna operačního stolu musí mít kompletně elektromotorické ovládání poloh (hydraulika nebo mechanické ovládání není umožněno) - Minimálně 5-ti dílná operační deska stavebnicového systému (podložka hlavy 2- kloub, 2 segm. zádová část, 2 segm. podložky nohou). Operační deska RTG transparentní - Bezdrátové dálkové ovládání základních poloh výšková nastavitelnost, Trendelenburg / zpětný Trendelenburg, boční náklony, dálkově řízené polohování zádové části, dálkově řízené polohovaní nožních segmentů; Záložní ovladání op.stolu na dobře přístupném místě, umístění na boku operační základny (umístění ovládání v ose op.desky pod zádovou částí nebo pod podložkami nohou není umožněno). Napájení stolu zajištěno vysokokapacitními bezúdržbovými bateriemi - Plná přístupnost k operační desce základna musí umožňovat plnou prostupnost pro obuv operatérů a pedálová ovládání dalších technologií. Nosnost op.stolu vyšší 300 kg při zachování plné polohovatelnosti s pacientem a příslušením. Možnost pohodlné manipulace C-ramena v okolí operační desky (pohodlný přístup k pánvi, popř.hlavě pacienta) - tzv. nulová poloha velmi rychle dosažitelná jedním tlačítkem. Možnost volby z minimálně 2 typů polstrování : - standard PUR polster a druhá volitelná možnost měkký termoodrazivý polster snižující vznik decubit doložit Kvalitní povrchové zpracování : - bez ostrých hran na základně i operační desce - s velkými kolečky (Ø min. 130 mm) nezakrytými mobilní základnou s možností vizuální kontroly stavu a možnou volbou pozice koleček v zajištěném (operačním) stavu - modularita operační desky, možnost reversního sestavení, kvalitní a bezpečné zajištění segmentů op.desky, - operační deska v šíři min. 600 mm s rtg-plnou prostupností vlastní desky o šířce min. 570 mm, s možností dalšího rozšíření op.desky pro obézní pacienty. Základní požadované parametry, technické požadavky : - výškový zdvih v rozmezí mm (rozsah min. 40 cm) - trend./zpětný trend. 30 /30 (tolerance +/- 10%) - boční výklop 25 /25 (tolerance +/- 10%) - záda 80 /-35 (tolerance +/- 10%) - nohy 90 /-90 (tolerance +/- 10%) - reversibilita operační desky, snadná konfigurovatelnost - možnost modularity s karbonovými segmenty (např. dlouhý segment 1200x600 mm, karbonový ramenní segment vč.

24 Příslušenství: - anesteziologický stojan vč. Svorky - 2x infuzní držák paže - upínka horní končetiny - 2x goepel schaut se svorkou - fixační pás 46. Stojan na infuzní lahve 2 ks 0,- 0,- 0,- Kovový, pro použití na operačním sále 52. Svítidlo operační dvouramenné se satelitem 1 ks 0,- 0,- 0,- Operační světlo - požadovaná technologie LED. Technické požadavky: Svítidlo operační dvouramenné se satelitem, s volitelnou barevnou chromatičností, svítivost u hlavního světla minimálně Lux, svítivost u satelitního světla minimálně Lux, příprava pro kameru HD do středu satelitního světla. Obecné požadavky: Zdrojem světla systém LED diod umístěných v korpusu světla, ovládání světla ve sterilní části pomocí sterilní rukojeti (2 x resterilizovatelná rukojeť ke každému satelitu součástí dodávky), rozsah teploty chromatičnosti možno regulovat v rozsahu od min K do 5000 K, při zachování chladného světla, možnost synchronizované změny teploty chromatičnosti nastavitelné paralelně na hlavním i satelitním světle, plynule nastavitelná plocha osvitu oper.pole min cm, plynulé nast.intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu a samostatně i volitelně synchr- pro hlavní a satelitní světlo, homogenní osvětlení operačního pole s minimalizací stínů požadováno doložit v originální technické dokumentaci výrobce, minimální tepelné vyzařování, snadné čištění a desinfekce světel, snadné polohování za pomoci flex.zavěšení, nízká hmotnost, napájení 230 V/50 Hz, životnost světelných zdrojů minimálně provozních hodin, možnost snadného přepnutí svítidla do módu osvitu endo se současnou regulací jeho intenzity při provádění endo-operací. 53. Svítidlo vyšetřovací nástěnné 11 ks 0,- 0,- 0,- Obecné požadavky na přístroj: zdrojem světla soubor LED diod, rozsah teploty chromatičnosti: min 4400 K index podání barev Ra min. 93 ovládání svítidla na závěsu svítidla, snadné čištění a desinfekce svítidel, použitý materiál a jeho poréznost, členitost povrchu elektrická bezpečnost podle IEC napájení 230 V / 50 Hz, dlouhá životnost osvitových zdrojů; požadována nízká hmotnost osvitové hlavy snadná manévrovatelnost, min. pro 1 svítidlo min. 1 sterilizovatelný držák 5. Stropní otočný komplex chirurgický, otočné/sklopné rameno min. 800/800 mm, vybavení: 2xT, V,1xT8, odtah pohonu nástrojů, zásuvka 230 V, zásuvky PA, vývody slaboproudu, příslušenství 1 ks 0,- 0,- 0,-

25 Slouží k přenosu plynných a elektrických médií, instalační komplexy jsou zdravotnické prostředky tříd IIa, IIb, musí být registrovány na Minist. zdravotnictví, musí týt ve smyslu 5 NV 336/2004 soub. s certifikátem CE, dle ČSN EN Požadované technické parametry : minimální obslužnost v radiusu mm (tolerance +/- 10%), sklopný elektromotorický mechanismus pro výškové nastavení hlavy stativu s možností individuálního určení rychlosti zdvihu, možnost volitelného a vždy volně přestavitelného určení plynových a elektro-koncovek proškolenou obsluhou nemocnice bez nutnosti servisního zásahu dodavatele, systém 3 polic a úložného kabinetu umístěných na hlavě stativu s možností libovolného í výškového nastavení, na jedné z polic obslužná tlačítka pro obsluhu výškového zdvihu a nastavení kloubového systému, 1x plně polohovatelné rameno pro LCD monitor, dostatečná kapacita a otevřenost pro dodatečnou instalaci médií, kabeláže, endo-barevného konceptu, atd. 6. Stropní stativ anesteziologický, vybavení: 2xO, t, V,1xN, odtah vydechovaných směsí, zásuvka 230 V, zásuvky PA, vývody slaboproudu, příslušenství Slouží k přenosu plynných a elektrických médií, instalační komplexy jsou zdravotnické prostředky tříd IIa, IIb, musí být registrovány na Minist. zdravotnictví, musí týt ve smyslu 5 NV 336/2004 soub. s certifikátem CE, dle ČSN EN Požadované technické parametry : minimální obslužnost v radiusu mm (tolerance +/- 10%), sklopný elektromotorický mechanismus pro výškové nastavení hlavy stativu s možností individuálního určení rychlosti zdvihu, možnost volitelného a vždy volně přestavitelného určení plynových a elektro-koncovek proškolenou obsluhou nemocnice bez nutnosti servisního zásahu dodavatele, systém 2 polic a úložného kabinetu umístěných na hlavě stativu s možností libovolného í výškového nastavení, na jedné z polic obslužná tlačítka pro obsluhu výškového zdvihu a nastavení kloubového systému, 2x boční polohovatelná ramena s infuzními tyčemi (vč.háků), dostatečná kapacita a otevřenost pro dodatečnou instalaci médií, kabeláže, endo-barevného konceptu, atd. 1 ks 0,- 0,- 0,- Meziso učet část 4 0,- 0,- 0,- část 5. Zubolékařské nástroje a přístroje a nástroje a přístroje podspecializací, CPV Amalgamátor 2 ks 0,- 0,- 0,- Přístroj pro míchání kapslového amalgamu. 7. Asistenční stolek mobilní 9 ks 0,- 0,- 0,- Celonerezové provedení, pracovní plochy horní plocha odjímatelná z důvodu snadnější údržby. Tři otočná kolečka. 8. Asistina na prostřikování a mazání násadců 2 ks 0,- 0,- 0,- Čistící a mazací přístroj s automatickým procesem údržby - 35 sekund (tolerance +/- 10%). Pro mazání ložisek a převodů. 18. Intraorální RTG 4 ks 0,- 0,- 0,-

26 Vysokofrekvenční RTG přístroj, ohnisko 0,4mm, možnost snímkování i na klasické filmové snímky nebo na radiodiagnostické senzory, ovládání přístroje přímo na rentgence, dosah ramene cm (tolerance +/- 10%). 21. Mobilní unit pro kostní chirurgii- 40tis. otáček, vodní pumpa na chlazení, spojka pro zubní násadce a zevní chlazení Unit (nástrojový stolek) mobilní Spodní vedení hadic Fóliový ovládací panel s displejem Systém umožňující jednoduchou výměnu nástrojů Instrumentační tácek s držákem pro lékaře Oddělený systém chlazení nástrojů Hladký povrch nástrojových hadic Vnitřní povrch hadic s antibakteriální úpravou Systém proplachování hadic vč. nástrojů Systém vlastní desinfekce rozvodů vody v soupravě Celistvý povrch odolný vůči desinfekčním prostředkům Ovládání funkcí plivátka na lékařském ovládacím panelu Ovládání vodního a vzduchového chlazení Softwarové vybavení s autodiagnostickým systémem 2 ks 0,- 0,- 0,- 28. Negatoskop 3 ks 0,- 0,- 0,- Prohlížeč RTG snímků - negatoskop dvousnímkový 80x43 cm Nástěnný typ. Konstrukce ze smaltovaného ocelového plechu. Zářivkové studené světlo. Nerozbitný monochromatický difuzér s příchytným zarízením. S regulátorem jasu. Moderní malý lehký negatoskop na intraorální i panoramatické filmy. Možno postavit na pracovní stůl i pověsit na zeď. 32. Odsávání - sací agregát pro mokré sání s integrovaným separátorem amalgamu Sací agregát s integrovaným odlučovačem amalgamu. Přístroj si musí sám regulovat svůj výkon pro 1 až 4 soupravy. Technologie mokrého sání s účinností separace amalgamu více než 97%. 1 ks 0,- 0,- 0,- 39. Radioviziografie 4 ks 0,- 0,- 0,- Radioviziografie pro zpracování snímků intraorálních RTG, přímé napojení přes USB (bez převodníku), vysoké rozlišení, ergonomický tvar zajišťující pohodlné umístňování sensoru v ústech pacienta. 42. Solux- IR světlo 2 ks 0,- 0,- 0,- Solux- IR světlo stolní 48. Stomatologická sedačka 14 ks 0,- 0,- 0,- Stolička pro lékaře ergonomická s polohovatelným sedákem i zádovou opěrkou a měkkými kolečky. Plynový píst. 49. Stomatologická souprava + křeslo- plivátko nenesené křeslem, instrumentační rameno přístupné z obou stran 4 ks 0,- 0,- 0,-

27 Zubní křeslo s nožním ovládáním funkcí křesla, polohovatelnými područkami a podhlavníkem, rychlá Trendelenburgova poloha. Zubní souprava unit s horním vedením hadic s pěti pozicemi (vč. 3-cestné pistole), ručním ovládáním funkcí křesla a soupravy s displejem a digitálním ukazatelem nastavení otáček mikromotorů a odkládacím táckem. Nožní ovládání pro plynulou regulaci otáček turbínky a mikromotorů a vypínáním vodního chlazení Keramické otočné plivátko s ovládánim ze 3 míst (lékař, asistent, pacient). LED ordinační světlo se speciální intenzitou pro práci s kompozity LCD monitor 17 s integrovaným držákem vč. kabeláže a připojení ke stomatologické soupravě. Asistentská instrumentace s ručním ovládáním funkcí křesla a plivátka s odsliňovačkou, výkonnou savkou, 3-cestnou pistolí (stříkačkou) a pozicí pro polymerizační lampu. Stomatologická souprava umožňující další upgrade a rozšíření jak v části unitu tak na asistentské straně v rámci plivátkového centra. Možnost dovybavení dalšími držáky odkládacích tácků. Zařízení k napojení na centrální sběr amalgámu: plivátkový ventil a ventil volby místa. Snadné uzpůsobení soupravy pro pravo či levoruké uživatele bez nutnosti zásahu servisního technika. Křeslo - Anatomicky tvarované křeslo s hydraulickým pohonem - Nízká hlučnost - Bezešvé, mechanicky i chemicky odolné a pohodlné polstrování - Zádová opěrka - Nastavitelný dvoukloubový podhlavník - Nastavitelné područky - Možnost manuálního ovládání pohybu křesla - Možnost uložení 4 programů nastavení křesla - Trendelenburgova poloha - Vyplachovací poloha - Výškový rozsah zdvihu s možností nastavení vlastních limitů min. ( mm) - Možnost natočení křesla o 30 vpravo/vlevo (tolerance +/- 10%) - Nosnost min. 150 kg

28 Unit - Možnost přenastavení pro ošetřování z pravé či levé strany a hendikepovaných pacientů - Horní vedení hadic - Podélný i boční výkyv bičů - Fóliový ovládací panel s displejem - Systém umožňující jednoduchou výměnu nástrojů - Instrumentační tácek s držákem pro lékaře - Oddělený systém chlazení nástrojů - Hladký povrch nástrojových hadic - Vnitřní povrch hadic se speciální antibakteriální úpravou - Systém proplachování hadic vč. nástrojů - Systém vlastní desinfekce rozvodů vody v soupravě - Celistvý povrch odolný vůči desinfekčním prostředkům - Ovládání funkcí plivátka na lékařském ovládacím panelu - Ovládání vodního a vzduchového chlazení - Ovládání funkcí operačního světla na lékařském ovládacím panelu - Možnost ovládání externích el. spotřebičů na lékařském ovládacím panelu - Sofwarové vybavení s auto-diagnostickým systémem 50. Plivátkové centrum - Keramické plivátko otočné před pacienta - Nastavitelné množství vody do kelímku a pro oplach plivátka - Integrovaný odlučovač amalgámu s účinností 97,9% - Asistentská instrumentace na nastavitelném rameni - Vybavení: chirurgická savka, odsliňovačka, asistentská stříkačka, polymerizační lampa - Fóliový ovládací asistentský panel funkcí křesla, plivátka a světla - Možnost ovládání externích el. spotřebičů na asistentském ovládacím panelu - Bezpečnostní spínač při kontaktu s cizím předmětem - Instrumentační tácek pro sestru Operační světlo: LED ordinační světlo, speciální intenzita pro práci s kompozity, barevná teplota 5000 K, intenzita min Stomatologická souprava + křeslo- plivátko nenesené křeslem, instrumentační rameno přístupné z obou stran pro pohotovost 1 ks 0,- 0,- 0,-

29 Polohovatelné stomatologické křeslo s polohovatelnými područkami a podhlavníkem, rychlá Trendelenburgova poloha. Zubní souprava unit se spodním vedením hadic se čtyřmi pozicemi (vč. 3-cestné pistole), ručním ovládáním funkcí křesla a soupravy a odkládacím táckem. Nožní ovládání pro plynulou regulaci otáček turbínky a mikromotorů. Keramické otočné plivátko s ovládánim ze 2 míst (lékař, pacient). Výkonné ordinační světlo se speciální intenzitou pro práci s kompozity. Asistentská instrumentace s odsliňovačkou a výkonnou savkou. Stomatologická souprava umožňující další upgrade a rozšíření jak v části unitu tak na asistentské straně v rámci plivátkového centra. Dále je možné dovybavení dalšími držáky odkládacích tácků. Křeslo - Anatomicky tvarované křeslo s hydraulickým pohonem - Dokonale přizpůsobené eronomickým požadavkům ze strany pacienta i personálu pro ošetření dítěte v klíně rodičů - Velmi nízká hlučnost - Bezešvé, mechanicky i chemicky odolné pohodlné polstrování - Nastavitelný dvoukloubový podhlavník - Nastavitelné područky - Možnost manuálního ovládání pohybu křesla - Možnost uložení 4 programů nastavení křesla - Trendelenburgova poloha - Vyplachovací poloha - Nosnost max. 150 kg - Bezpečnostní spínač při kontaktu s cizím předmětem Unit (nástrojový stolek) - Spodní vedení hadic - Fóliový ovládací panel - Systém umožňující jednoduchou výměnu nástrojů - Instrumentační tácek s držákem pro lékaře - Oddělený systém chlazení nástrojů - Hladký povrch nástrojových hadic - Vnitřní povrch hadic s antibakteriální úpravou - Systém proplachování hadic vč. nástrojů - Systém vlastní desinfekce rozvodů vody v soupravě - Celistvý povrch odolný vůči desinfekčním prostředkům - Ovládání funkcí plivátka na lékařském ovládacím panelu - Ovládání funkcí operačního světla na lékařském ovládacím paneluplivátkové centrum - Keramické plivátko otočné před pacienta - Nastavitelné automatické množství vody do kelímku a pro oplach plivátka - Asistentská instrumentace na teleskopickém rameni - chirurgická savka, odsliňovačka Operační světlo - 2 intenzity osvětlení (min , min lux)

30 51. Stropní zákrokové svítidlo 2 ks 0,- 0,- 0,- LED ordinační světlo, speciální intenzita pro práci s kompozity, barevná teplota 5000 K, intenzita min LUX, komp. mód min LUX 63. stomatologické křeslo 2 ks 0,- 0,- 0,- Chirurgické křeslo - Flexibilní široké područky - Pohyblivá přední část sedáku - Pohyblivé opěradlo a podlavník - Možnost ručního i nožního ovládání 16. Kompresor 1 ks 0,- 0,- 0,- Min. požadavky: Bezolejový kompresor 3-válec, vysoušeč, vzdušník 75 l Výtlak 238 l/min při 5 barech. Výkon: 1,5 kw. Max tlak 8 bar. Vzdušník 75 l. Hlučnost 73 db (A). Napájení: 230 V/50 Hz. Meziso učet část 5 0,- 0,- 0,- část 6. Přístroje pro operační sály, CPV Mobilní unit pro kostní chirurgii- 60 tis. otáček, vodní pumpa na chlazení, spojka pro zubní násadce a zevní chlazení Homologace pro operační sál, Unit (nástrojový stolek) mobilní, Spodní vedení hadic, Fóliový ovládací panel s displejem Deluxe, Systém umožňující jednoduchou výměnu nástrojů, Instrumentační tácek s držákem pro lékaře, Oddělený systém chlazení nástrojů, Hladký povrch nástrojových hadic, Vnitřní povrch hadic se speciální antibakteriální úpravou, Systém proplachování hadic vč. nástrojů, Systém vlastní desinfekce rozvodů vody v soupravě, Celistvý povrch odolný vůči desinfekčním prostředkům, Ovládání funkcí plivátka na lékařském ovládacím panelu, Ovládání vodního a vzduchového chlazení, Softwarové vybavení s auto-diagnostickým systémem 1 ks 0,- 0,- 0,- 33. Ohřívač na osteosyntetický materiál 1 ks 0,- 0,- 0,- 36. Oscilační pila 1 ks 0,- 0,- 0,- Modulární kostní stroj "PIEZO" pro traumatologii a rekonstrukční chirurgii, homologace pro operační sál. Nastavení frekvenčního rozsahu alespoň mezi 28 a 36 khz, LEDkový handpiece (min. 6 výkonných LEDek), 4 módy nastavení výkonu (3 módy na řez kostí a 1 mód na měkkou tkáň), ovládání pomocí nožního pedálu, dotykový LCD displej, 2 peristaltické pumpy, které jsou součástí konzole, možnost připojení 2 handpieců. 14. Elektrokoagulační přístroj vč.zákl.příslušenství 1 ks 0,- 0,- 0,-

31 elektrokoagulační přístroj pro operaní sál, provozní napětí 230 VAC 50/60 Hz. Možnost připojení dvou nezávislých pedálů (1-pedálový a 2-pedálový). To znamená, že operatér a asistent mohou používat dva nezávislé instrumenty (monopolární/bipolární) bez nutnosti přepínání. Zdířky pro bipolár, monopolár a neutrální elektrodu Funkce autostartu: při bipolárním režimu po kontaktu obou části instrumnetu s tkání. Funkce autostop: při bipolarním režimu po dosažení nastaveného stupně koagulace. Aktivace HF funkcí možná přes nožní pedál nebo manuální kontrolku. Sefl-test během fáze aktivace pro maximální bezpečnost jak pacienta, tak obsluhy. Bezpečnostní systém nutrální elektrody. min. 8 operačních a informačních jazyků. Monopolární řez min. 220 W při 500 Ohm/Vp = 740, monopolární koagulace min. 120 W při 500 Ohm/Vp = 1800, bipolární koagulace min. 120 W při 75 Ohm/Vp = 190, u všech režimů automatická kontrola stability napětí, stupně koagulace: řez v min. 8 stupních, koagulace v min. 8 stupních. 62. koagulační přístroj 1 ks 0,- 0,- 0,- Základní požadavky: dva oddělené monopolární výstupy, dva oddělené bipolární výstupy (celkem tedy možnost použití čtyř nástrojů bez nutnosti jejich záměny), monopolární řezání, řezání URO (TUR pro řezání pod vodou), kontaktní koagulace, sprayová koagulace, bipolární řezání, bipolární koagulace, systém bipolární koagulace pro trvalé uzavírání cév, mód pro bezpečné použití bipolárních nůžek, další multioborové módy pro speciální užití v urologii, neurochirurgii a cévní chirurgii, speciální laparoskopické módy, maximální výkon při monopolárním řezání do 370 W, maximální výkon při monopolární koagulaci do 300 W. Další požadavky: sledování kontaktu neutrální elektrody s pacientem, typy proudů musí mít možnost výběru pomocí ručního nebo nožního spínače, digitální a přehledné zobrazení hodnot výkonu ve wattech a uživatelských nastavení s audio-vizuální indikací (v případě rozšířeného komunikačního rozhraní musí přístroj komunikovat v české jazyce, uveďte údaje zobrazované na displeji) Snadné a komfortní ovládání pomocí jednoho ovládacího prvku na předním panelu, ochrana proti defibrilačnímu výboji, možnost práce na pacientovi, který má Pacemeaker, součástí přístroje musí být dva nezávislé generátory, rozhraní pro možnost připojení dalších systémů, funkce Autostart i Autostop pro vybrané typy proudů při monopolární a bipolární koagulaci, možnost přiřazení ovládání nožním spínačem jakémukoli bipolárnímu nebo monopolárnímu výstupu, automatické rozpoznávání bipolárních nástrojů, vysoká bezpečnost pacienta, operatéra a obsluhujícího personálu, korekce chyb při chybném ovládání, přesné řízení výkonu v oblasti nízkých hodnot jeho nastavení, paměťové funkce pro možnost nastavení a uložení uživatelských programů (např. počet a typ módů činnosti, přednastavené programy, počet programů), bezproblémové použití přístroje při laparoskopii (při integraci do laparoskopické sestavy umožnit spínání odsávání) možnost bezproblémových dodatečných upgradů přístroje (například o další typy módů), možnost instalace na vozík, snadná údržba a čištění (zajištění hygienických podmínek, požadované desinfekce), vysoká spolehlivost přístroje, široká možnost ve výběru příslušenství, možnost rozšíření o argonovou jednotku. Příslušenství: 2x dvoutlačítková rukojeť s nožovou elektrodou, 1x opakovaně použitelná neutrální elektroda včetně připevňovacího pásu, 1x kabel k jednorázovým neutrálním elektrodám, 50x jednorázová dvou plošná neutrální elektroda, 1x dvou pedálový nožní spínač, 1x kabel ochranného pospojení, 2x bipolární kabel, 2x bipolární pinzeta NonStick Meziso učet část 6 0,- 0,- 0,- část 7. Různé zdravotnické přístroje a výrobky, CPV

32 2. Analyzátor oxidu dusíku (tzv. FENO) 1 ks 0,- 0,- 0,- K diagnostice astmatu, stanovení koncentrace oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu 5. Antibakteriální koberec 6 ks 0,- 0,- 0,- rozměr 1200/2000 mm, osazení v rámu 9. BiPAP 1 ks 0,- 0,- 0,- Přístroj k provádění neinvazivní ventilace, pro nemocné s respiračním selháním na úrovni s nastavitelným dvouúrovňovým přetlakem, nastavitelný trigger (citlivost na spontánní dýchání), funkce ramp, test netěsnosti, upozornění v případě výpadku elektrického proudu, rozsah vstupního napětí V AC, hmotnost do 4 kg, dosupné módy použití: S, T, ST, dechová frekvence 5 30 dechů/min., podíl I:E 20 80%, latentní doba 0 20 s, doba stoupání tlaku 0 1,5 s, nastavitelný přetlak CPAP/IPAP/EPAP 5 až 20 cm H2O 10. Bodyplerysmograf 1 ks 0,- 0,- 0,- Celo skleněná kabina z bezpečnostního skla, měření základní statické a dynamické spirometrie (plicní objemy, křivka průtok objem), měření dechových odporů, kalibrace pumpou, archivace měření, Plus přístroj pro měření plicní difuze (met. single breath) 27. Nebulizátor 12 ks 0,- 0,- 0,- ohřívač pro tepelnou nebulizaci včetně metal adaptéru, držáku na eurolištu, flexibilního držáku vrapovaných hadic, průtokoměru kuličkového-kyslík. Připojitelný na zdroj stlačeného kyslíku či vzduchu, pracující s předem plněnými zásobníky (láhve se sterilní apyrogenní vodou o obsahu 500, 1000 nebo 1500ml, možnost plynulé regulace kyslíku ve směsi aerosolu, aerosol produkovaný stlačeným kyslíkem, popř. vzduchem s průtokem 5-7 litrù/min. (tolerance +/- 10%), regulovatelný ohřev aerosolu do max. 37 C. 56. Ultrazvukový inhalátor 39 ks 0,- 0,- 0,- pro léčebné použití, 6 ks - s ohřevem inhalační směsi, nádobka min. 5 ml, výkon 80 W (tolerance +/- 20%), výkon nebulizace min. 0-3 ml/min, frekvence UZ 1,7 MHz (tolerance +/- 10%), se síťovým napájením, 33 ks - včetně bateriového napájení, výkon min. 10 W, částice aerosolu vel. v průměru 5 um 54. Tonometr 14 ks 0,- 0,- 0,- Digitální tonometr na paži, s pamětí, třířádkový display, funkce automatického vypnutí, 2 velikosti manžet (XL, XXL), bateriový provoz, pouzdro, rozsah měření TK mmhg 116. Světelný mikroskop 1 ks 0,- 0,- 0,- Pro hodnocení cytologie, plně ergonomický stativ, naklápěcí výškově stavitelný tubus, ergonomický stolek, objektivy - 5, 10, 40, 100x, olej. 4. Digitální váha 1 ks 0,- 0,- 0,- Vážení min. do 200 kg, přesnost vážení 100 g, použití pro zdravotnické účely, možnost kalibrace 118. Váha 8 ks 0,- 0,- 0,- Digitální, vážení do min. 200 kg, přesnost vážení 100 g, použití pro zdravotnické účely, možnost kalibrace Meziso učet část 7 0,- 0,- 0,-

33 část 8. Zdravotnické přístroje, CPV DEFIBRILÁTOR s monitorem 2 ks 0,- 0,- 0,- biphasický synchronizovaný defibrilátor s monitorem a stimulací. Výstupní energie minimálně v rozsahu 2 až 270 J, doba nabití na 270 J - max. 5 s, doba nabití na 150 J - max. 3 s, rychlé obnovení křivky EKG po stimulaci do 3 s, možnost okamžitého vyhodnocení zákroku, funkce AED automatický externí výboj, možnost interních elektrod, dětská pádla integrována v dospělých, barevná obrazovka minimálně 8, minimálně 5 křivek mimo režim 12ti svodového EKG, zobrazeni všech křivek 12ti svodového EKG, zapisovač, def.report, trend report, vstup pro až 12ti svodové EKG, možnost měření SpO2, CO2, IBP, teploty, NIBP současně, možnost bateriového provozu minimálně 240 minut monitorování, neinvazivní Pacing, AED režim 13. Ekg 2 ks 0,- 0,- 0,- Tisk všech kanálů na formát A4, alfanumerická klávesnice, barevný dotykový LCD displej, velikost minimálně 12, sklopný a otáčecí. Zobrazení všech 12ti kanálů na displeji současně, možnost až 15ti kanálového měření, podpora paměťových karet, možnost zátěžového měření zátěžové měření, možnost archivace a organizace záznamů na PC pomocí LAN i SD karet, konektory min. - 2x USB, LAN, PS/2, provoz na integrovanou baterii, možnost komunikace pomocí protokolu HL7. Příslušenství- vozík, držák pacientských kabelů, baterie, elektrody 23. Monitor vitálních funkcí 6 ks 0,- 0,- 0,- Monitor životních funkcí vyšší třídy, určený k monitorování fyziologických parametrů všech skupin pacientů včetně neonatálních. Displej LCD barevný, minimálně 12 možnost volby druhého displeje libovolných rozměrů, programové vybavení v českém jazyce, ovládání pomocí dotykové obrazovky možnost dálkového ovládání, připojení myši, čtečky čárových kódů, zobrazení nejméně 10 křivek mimo režim 12 svodového EKG, programové vybavení (zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách, simultánní zobrazení 12ti svodového EKG, detekce arytmie, zobrazení krátkého trendu přímo na displeji, vyhodnocení arytmií z výběrem všech 10ti libovolných svodů, ST úseku, 72h trendy a číselné tabulky pro všechny měřené parametry, 72h full disclosure nejméně 5 křivek, zobrazení vzdáleného lůžka. Alarm minimálně ve třech úrovních viditelný v úhlu 360 stupňů, 3 až 12ti svodové EKG, respirace (termistorová nebo impedanční metoda), NIBP, SpO2, CCO, nejméně 2 univerzální vstupy (moduly) pro IBP, CO, CO2 nebo FiO2, BIS, aktivované pouhým připojením patřičného čidla, 2x teplota, přídatné parametry připojením externích zařízení min.4-kanálové EEG, Vigileo, SvO2, PICCO, TOF, analýza anestetických plynů, spirometrie. Možnost připojení k centrále telemetrickým přenosem i WIFI, provoz na integrovaný akumulátor, váha maximálně 6,5 kg, vestavěné madlo pro snadný transport 30. Odsávačka elektrická, mobilní 4 ks 0,- 0,- 0,-

34 Efektivní sací výkon: min. 30 l/min, podtlak: - 85 kpa, max. až - 90 kpa, hlučnost do 40 db, pístový nízkofrekvenční odsávací systém pro rychlý nástup vakua, možnost dlouhodobého nepřetržitého odsávání 24 hodin a více, membránový bezpečnostní regulátor pro přesné nastavení vakua, min. třístupňová ochrana proti přesátí, barevně značený manometr, madlo pro snadnou manipulaci s přístrojem, pojistná nádoba s víčkem proti přesátí, propojovací silikonová hadice se 2 spojkami pro rychlé a bezpečné odpojení hadic z lahví vše autoklávovatelné, pacientský okruh silikonový autoklávovatelný, integrovaný držák pro 2 láhve, pojízdný stojan, držák láhve na eurolištu pojízdného stojanu, možnost připojení nožního spínače On/Off, možnost sání do jednorázových odsávacích vaků, možnost sériového propojení lahví, pojízdný stojan. 31. Odsávačka na centrální rozvod vakua 24 ks 0,- 0,- 0,- Regulátor podtlaku s rychlospojkou, otočný manometr 350 stupňů, barevně značený, podtlak -950mbar, pojistný ventil na ochranu pacienta (-250mbar), plynulá regulace podtlaku, hadicový nástavec, silikonová hadice se spojikou, autoklavovatelné, stop ventil, držák láhve na eurolištu, láhev s pojistnou sponou a integrovaným vstupem pro vakuum, 1,5l nebo 2,5l, možné použití jednorázových odsávacích vaků až na 4 dny, objem 1,5l nebo 2,5l, bakteriologický filtr s ochranným krytem. 57. UZ přístroj 1 ks 0,- 0,- 0,- Přenosné provedení s úchopem, váha maximálně 4 kg displej o velikosti nejméně 10,4 dynamický rozsah minimálně do 165 db škála odstínů šedi, minimálně 256 barevný doppler, duální zobrazení, zoom, automatický dynamický gain, nastavení poměru penetrace a rozlišení maximálně ve třech krocích možnost PW, CW, duplex minimálně dvě programovatelná tlačítka, voděodolná qwerty klávesnice minimálně 8 GB interního uložiště, možnost připojení externího uložiště USB výstup, výměna různých sond za plného chodu přístroje možnost tiskárny, připojení PACS, 3svodového EKG, Ethernet nebo bezdrátový přenos dat UZ intraoperativní sonda s frekvencí 5-10 MHz (tolerance +/- 10%), UZ lineární sonda s frekvencí 4-9 MHz (tolerance +/- 10%), UZ sonda konvexní s frekvencí 2 5 MHz (tolerance +/- 10%), hloubka vyšetření alespoň 30 cm 3. Anesteziolog.stolička 2 ks 0,- 0,- 0,- Anesteziologická stolička, pojízdná, výškově stavitelná, desinfikovatelný povrch 4. Anesteziologický stolek 2 ks 0,- 0,- 0,- Asistenční anesteziologický stolek mobilní 37. Přístroj anestesiologický s monitorací 2 ks 0,- 0,- 0,-

35 Dechové objemy ml, dechová frekvence až 50/minutu, plynule a citlivě nastavitelný elektronicky řízený PEEP 0-15cm H2O, ventilátor umožňující tlakovou, objemovou i PSV ventilaci, barevný display ventilátoru alespoň 12, minimálně 3 křivky současně, zobrazení smyček V/P, schopnost ventilovat v režimu low-flow příkon čerstvých plynů 0,2-1 l/min, vyměnitelné odpařovače na inhalační anestetika (isofluran/sevofluran) s interlock systémem, klíčové plnění (nemožnost záměny náplně), elektronický směšovač plynů, elektronické průtokoměry, absorber CO2 s možností výměny náplně za provozu, robustní konstrukce na kolečkách, jednoduchá obsluha, self-test těsnosti dýchacího okruhu, vyhřívaný dýchací systém, připojení na centrální odsávání přebytečných par a plynů. Záložní zdroj na min. 45 minut, MAC korekce na věk, ukazatel využití čerstvé směsi. Možnost rychlého uvedení do provozu při akutních výkonech (do 2 minut), externí výstup čerstvých plynů, monitorace směsi anestetik, analyzátor vdechovaných i vydechovaných plynů (O2, CO2, inhalační anestetika) s automatickou detekcí anestetika, robustní konstrukce na kolečkách, self-test těsnosti dýchacího okruhu, alarmy na všechny nastavitelné veličiny, odsávání anestetik (AGS), nejméně 3 elektrické zásuvky 220V, držák tlakových lahví 2x10 l. Monitor životních funkcí určený k monitorování fyziologických parametrů pacienta na operačních sálech. Pro všechny skupiny pacientů včetně neonatálních. Displej LCD barevný, minimálně 12 možnost volby druhého displeje libovolných rozměrů. Programové vybavení v českém jazyce. Programové vybavení (zobrazení měřených parametrů v numerických hodnotách a křivkách, detekce arytmie, zobrazení krátkého trendu přímo na displeji. Alarm minimálně ve třech úrovních viditelný v úhlu 360 stupňů. 3 až 5ti svodové EKG, respirace (impedanční metoda), NIBP, SpO2, nejméně 2 univerzální vstupy pro IBP, BIS modulárně, 2x teplota, TOF, možnost připojení dalšího externího zařízení (min. 4-kanálové EEG, Vigileo, SvO2, PICCO, TOF, spirometrie). Provoz na zabudovaný akumulátor, zabudované madlo pro snadný transport, upevnění na rameno anesteziologického přístroje Příslušenství v dodávce: příslušenství pro všechny požadované parametry. 11. Dávkovač lineární 21 ks 0,- 0,- 0,- Krokově nastavitelná rychlost dávkování, jednoduchá a rychlá obsluha, přehledná signalizace provozních stavů, spolehlivý systém hlídání nesprávné manipulace se stříkačkou, konce dávky, okluzního tlaku, havarijního nárůstu okluzního tlaku, déle než 2 minuty bez povelu, vybití vnitřních akumulátorů a vnitřního chodu přístroje, přesnost dávkování + - 2% v celém funkčním rozsahu, hmotnost přístroje max. 2 kg, podsvícená tlačítka pro práci v noci nebo na op. sále, signalizace blížícího se konce infúze - opticky, varianty napájení: 1. - přímo ze sítě 230V (dokovací stanice), 2. - vnitřní záložní zdroj pro případ výpadku sítě nebo převoz pacienta, použití v dokovací stanici nebo samostatně. 16. Infuzní pumpa 15 ks 0,- 0,- 0,-

36 Volumetrická, parametry infúze, jejich zadávání a kontrola se provádí ve volumetrickém - objemovém modu. Srozumitelná komunikace s obsluhou prostřednictvím alfanumerického LED displeje, tlačítka podsvícená pro práci v noci nebo na op. sále. Databáze až na 1200 léčiv, hmotnost přístroje do 2 kg, rychlost dávkování nastavitelná ml/hod v krocích po 1 ml, programování je možné zvolit režimu rychlost v ml/h, nebo objem za čas, profilování terapie: 1.náběh a pokles 2. opakované bolusy 3. různě dlouhé úseky s rozdílnou rychlostí, možnost činnosti bez detektoru klapek, možnost použít až 4 přístroje do MRI DS. Sety pro přetlakovou infúzi, celkový nastavitelný dávkovaný objem (cílový) je 1 ml až ml., KVO při dosažení cílového objemu, okluzní tlak nastaven na 80 kpa, limitace okluzního tlaku bude možno nastavit ve 3 úrovních, indikace vzduchových bublin v setu větších než 50 mikrolitrů (možnost nastavení), přesnost dávkování +/- 5%, umístění v dokovací stanici nebo použití samostatně, Napájení síťové, na vnitřní akumulátory min. 4 hodiny. Součástí dodávky je 10 ks dokovací stanice pro min. 4 přístroje (infuzní pumpy nebo lináerní dávkovače). 10 ks pojízdného stojanu na dokovací stanice. 38. Pumpa infuzní 3 ks 0,- 0,- 0,- Volumetrická, parametry infúze, jejich zadávání a kontrola se provádí ve volumetrickém - objemovém modu. Srozumitelná komunikace s obsluhou prostřednictvím alfanumerického LED displeje, tlačítka podsvícená pro práci v noci nebo na op. sále. Databáze až na 1200 léčiv, hmotnost přístroje do 2 kg, rychlost dávkování nastavitelná ml/hod v krocích po 1 ml, programování je možné zvolit režimu rychlost v ml/h, nebo objem za čas, profilování terapie: 1.náběh a pokles 2. opakované bolusy 3. různě dlouhé úseky s rozdílnou rychlostí, možnost činnosti bez detektoru klapek, možnost použít až 4 přístroje do MRI DS. Sety pro přetlakovou infúzi, celkový nastavitelný dávkovaný objem (cílový) je 1 ml až ml., KVO při dosažení cílového objemu, okluzní tlak nastaven na 80 kpa, limitace okluzního tlaku bude možno nastavit ve 3 úrovních, indikace vzduchových bublin v setu větších než 50 mikrolitrů (možnost nastavení), přesnost dávkování +/- 5%, umístění v dokovací stanici nebo použití samostatně, Napájení síťové, na vnitřní akumulátory min. 4 hodiny. Meziso učet část 8 0,- 0,- 0,- část 9. Instalace a montáž osvětlovacích a signalizačních zařízení, CPV Lůžková osvětlovací rampa pro 2 lůžka, délka lůžkového modulu 1650 mm, vybavení na 1 lůžko: 1xO, t, V, zásuvka 230 V, zásuvky PA, vývody slaboproudu, přímé osvětlení lůžka, nepřímé a noční osvětlení, základní příslušenství 36 ks 0,- 0,- 0,- Slouží k přenosu plynných a elektrických médií, instalační komplexy jsou zdravotnické prostředky tříd IIa, IIb, musí být registrovány na Minist. zdravotnictví, musí týt ve smyslu 5 NV 336/2004 soub. s certifikátem CE, dle ČSN EN Lůžková osvětlovací rampa pro 3 lůžka, délka lůžkového modulu 1650 mm, vybavení na 1 lůžko: 1xO, t, V, zásuvka 230 V, zásuvky PA, vývody slaboproudu, přímé osvětlení lůžka, nepřímé a noční osvětlení, základní příslušenství 3 ks 0,- 0,- 0,-

37 Slouží k přenosu plynných a elektrických médií, instalační komplexy jsou zdravotnické prostředky tříd IIa, IIb, musí být registrovány na Minist. zdravotnictví, musí týt ve smyslu 5 NV 336/2004 soub. s certifikátem CE, dle ČSN EN Lůžková osvětlovací rampa pro 4 lůžka, délka lůžkového modulu 1950 mm, vybavení na 1 lůžko: 1xO, t, V, zásuvka 230 V, zásuvky PA, vývody slaboproudu, přímé osvětlení lůžka, nepřímé a noční osvětlení, základní příslušenství Slouží k přenosu plynných a elektrických médií, instalační komplexy jsou zdravotnické prostředky tříd IIa, IIb, musí být registrovány na Minist. zdravotnictví, musí týt ve smyslu 5 NV 336/2004 soub. s certifikátem CE, dle ČSN EN ks 0,- 0,- 0,- Meziso učet část 9 0,- 0,- 0,- Celkem včetně DPH Celkem bez DPH 0,- 0,-

38 Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ust. 53 odst. 3 písm.b, d) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických technologií Identifikační údaje zadavatele Název: Pardubický kraj IČ: Sídlo: Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma/název: IČ: Sídlo: Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Kontaktní osoba: telefon / fax: Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických technologií prohlašuji, že shora uvedený uchazeč je dodavatelem, - který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 53 odst. 1 písm. c), - vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů ( 53 odst. 1 písm. d), - který není v likvidaci ( 53 odst. 1 písm. e), - který nemá ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. f),

39 - který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele ( 53 odst. 1 písm. g), - který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby ( 53 odst. 1 písm. i), - který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek ( 53 odst. 1 písm. j), - který nebyl v posledních 3 letech pravomocně potrestán uložením pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ( 53 odst. 1 písm. k). V dne dd. mm. rrrr Jméno, příjmení jednající/zastupující osoby: Podpis:

40 Příloha č. 3 zadávací dokumentace Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle ust. 50 odst. 1 písm. c) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických technologií Identifikační údaje zadavatele Název: Pardubický kraj IČ: Sídlo: Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ Identifikační údaje uchazeče Obchodní firma/název: IČ: Sídlo: Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Kontaktní osoba: telefon / fax: Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických technologií prohlašuji, že shora uvedený dodavatel je ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku. V dne dd. mm. rrrr Jméno, příjmení jednající/zastupující osoby: Podpis:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 13458/2014 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle ustanovení 8, 12 odstavec (2), 14, 21 odstavec (1) písmeno f) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV, HÁJKY HABROVA SEČ, PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE I. ETAPA Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s ustanovením 38 zákona. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů o veřejných zakázkách zjednodušené podlimitní řízení Tento projekt je spolufinancován

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY FORMULÁŘ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na dodávku zboží pro projekt TŘÍDĚNÍ BIOODPADU VE MĚSTĚ BŘECLAV I. ETAPA KOMPOSTÉRY ODDÍL I ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Číslo projektu: CZ.1.02/4.1.00/12.16345

Více

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU

FORMULÁŘ NABÍDKY BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU FORMULÁŘ NABÍDKY Název veřejné zakázky: BŘECLAV CYKLOSTEZKA V BÝVALÉM CUKROVARU Zadavatel: Město Břeclav Náměstí T. G. Masaryka 42/3 690 81 Břeclav IČ: 00283061 ČERVEN 2013 06/2013 1 z 12 OBSAH NABÍDKY:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v obci Vysočany zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

Zadavatel: Fakultní nemocnice Brno se sídlem Jihlavská 20, Brno, IČ: ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

Zadavatel: Fakultní nemocnice Brno se sídlem Jihlavská 20, Brno, IČ: ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Obec Koválovice - Osíčany

Obec Koválovice - Osíčany Obec Koválovice - Osíčany Koválovice 67 798 29 Tištín IČ: 00600024 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Rekonstrukce mostu v ul. 5. května ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Poštovní adresa:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu kulturního domu v obci Černá Voda včetně výměny zdroje vytápění zadávanou ve zjednodušeném

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

Krycí list nabídky. Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín. Údaje o uchazeči. na akci:

Krycí list nabídky. Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín. Údaje o uchazeči. na akci: Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Údaje o uchazeči Zateplení a výměna zdroje tepla MŠ Manětín Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Výpočetní technika 2015 zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu staré školy v městysu Ostrov u Macochy zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: evidenční číslo veřejné zakázky (dle IS VZ): druh zadávacího

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI

REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na služby pro projekty REVITALIZACE LOKALITY PODZÁMČÍ A ZÁMECKÁ LOUKA V BŘECLAVI AKCEPTAČNÍ ČÍSLO: 13143196 ODDÍL 1 ZADÁVACÍ PODMÍNKY FORMULÁŘ NABÍDKY Březen 2014

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace stavby NPK, a.s., Svitavská nemocnice, úprava části polikliniky na lékárnu a ambulance, včetně

Více

Obec Koválovice - Osíčany

Obec Koválovice - Osíčany Obec Koválovice - Osíčany Koválovice 67 798 29 Tištín IČ: 00600024 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Příloha č. 1. Krycí list nabídky

Příloha č. 1. Krycí list nabídky Krycí list nabídky Příloha č. 1 na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení: Výměna otvorových výplní v budově Trnkova 81 v Brně-Líšni Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu)

Více

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ

VZORY ČESTNÝCH PROHLÁŠENÍ Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Laboratoř biologického materiálu zhotovitel stavby ve vztahu

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel (název subjektu) Právní forma Fyzická osoba ost. nez. V OR IČ 69057061 DIČ CZ7154200075 Adresa Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Adresa ordinace (příjem nabídek) Maďarská

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k veřejné zakázce na dodávky s názvem Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka lékařské technologie a drobné lékařské

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Čj.:404 77/2013/DP ÚVN V Praze dne Stavební úpravy na pavilonu A7

Čj.:404 77/2013/DP ÚVN V Praze dne Stavební úpravy na pavilonu A7 Čj.:404 77/2013/DP ÚVN V Praze dne 3.10.2013 Stavební úpravy na pavilonu A7 Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební úpravy na pavilonu A7,

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce, Snížení energetické náročnosti objektu Školního klubu v Rajhradu Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Vzdělávání

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ: Brněnské Vánoce 2015 - výběrové řízení na provozovatele vláčku pro děti (dále jen výzva ) Turistické informační centrum města Brna, příspěvková organizace,

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Prokázání kvalifikace

Prokázání kvalifikace Příloha č. 3 ZD k č. j. PPR-28152-/ČJ-2013-990656 Počet listů: 5 Prokázání kvalifikace k veřejné zakázce Technická podpora hardware pro Vízový informační systém a systém VISMAIL ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zpracování nabídky k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění na projekt Velehrad Trnava,

Více

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany

PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka audiovizuální a KVM techniky ELI, Dolní Břežany Krycí list předběžné nabídky Prohlášení uchazeče k předběžné nabídce Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Osvětlení pokojů žáků

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Osvětlení pokojů žáků Č.j.: DM-030/1536/2016 Sp.č.: 030/80/06-1/2016 Pardubice 11.07.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Osvětlení pokojů žáků V souladu s ustanoveními 8 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Pardubický kraj. Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka elektrospotřebičů

Pardubický kraj. Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka elektrospotřebičů Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 č.j.24466/2015 VÝZVA k předložení nabídky dle ust. 38 a 98 odst. 5 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Zadavatel - Pardubický

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Zpracování digitálního povodňového plánu pro území obce s rozšířenou působností Kopřivnice

Zpracování digitálního povodňového plánu pro území obce s rozšířenou působností Kopřivnice Příloha č. 2 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a dle zákona 137/2006

Více

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Stavební úpravy sálu brachyterapie

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážení, zamýšlíme zadat

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích VÝZVA MESTA MNICHOVICE poptávkové řízení č. 6/2012 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN

Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU. Název veřejné zakázky: OPRAVA VÝPLNÍ OBJEKTU BYTOVÉHO DOMU TYRŠOVA 976, KOLÍN Krycí list N A B Í D K A NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Město Kolín 002 35 440 D CZ00235440 Adresa sídla / Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín místa podnikání: za zadavatele jednat: Mgr. et Bc. Vít

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více