PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ"

Transkript

1 PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVRKYNĚ Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO na vyváženost vztahu podmínek pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území FUNKČNÍ URBANIZOVANÁ ÚZEMÍ Zpracovatel: Ing.arch. Jitka Mejsnarová - autorizace ČKA Odpovědný řešitel: RNDr. Adam Véle, Ph. D. Datum zpracování říjen 2011 PARÉ 1

2 OBSAH SEZNAM ZKRATEK V TEXTU... 3 ÚVOD... 4 DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE... 4 VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZMĚNY Č.1 K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ... 5 VZTAH POŽADAVKŮ NA NOVÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ K CÍLŮM HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE A SOUDRŽNOSTI SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL... 5 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 5 Energie... 6 Odkanalizování a zásobování pitnou vodou... 6 Doprava - cyklistika... 6 Doprava silniční... 6 Doprava železniční... 7 Bydlení, osídlení a plochy pro výrobu... 7 PÚR ČR... 9 OB1 Rozvojová oblast Praha ÚPD KRAJE ÚP PRAŽSKÝ REGION VYHODNOCENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH HODNOTY URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ HODNOTY V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ ÚSES Údolní niva Dílčí závěr ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE PRO ZMĚNU Č. 1 DLE ZÁKONA Č. 183/2006 SB (3) HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE VODNÍ REŽIM HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY BYDLENÍ REKREACE HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY ZÁVĚR, VYHODNOCENÍ LITERATURA, PODKLADY Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO Svrkyně na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území....str.2 / 18

3 SEZNAM ZKRATEK V TEXTU BPEJ CO CR ČOV CHLÚ LBK, LBC MŠ NP NRBK OP ORP OV PHO PÚR ČR RD SZ TUR ÚAP ÚAP ORP ÚP ÚPD ÚR ÚŘ ÚSES ÚÚP VPS VÚC - bonitovaná půdní ekologická jednotka - civilní ochrana - cestovní ruch - čistírna odpadních vod - chráněné ložiskové území - lokální biokoridor, lokální biocentrum - mateřská škola - nadzemní podlaží - nadregionální biokoridor - ochranné pásmo - obec s rozšířenou působností - občanské vybavení - pásmo hygienické ochrany - politika územního rozvoje ČR - rodinný dům - stavební zákon č. 183/2006 Sb. - trvale udržitelný rozvoj - územně analytické podklady - územně analytické podklady obce s rozšířenou působností - územní plán - územně plánovací dokumentace - územní rozhodnutí - územní řízení - územní systém ekologické stability - úřad územního plánování - veřejně prospěšné stavby - velký územní celek Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO Svrkyně na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území....str.3 / 18

4 ÚVOD I. Vyhodnocení vlivů udržitelného rozvoje na hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel změny územního plánu (dále jen vyhodnocení UR) je provedeno přiměřeně v rozsahu a s obsahem podle přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006 Sb. zákona č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu. II. Přehled požadavků na změny v území je uveden v Zadání, které bylo schváleno zastupitelstvem obce. III. Podklady použité pro vypracování vyhodnocení jsou uvedeny na závěr vyhodnocení. IV. Definice cílů územního plánování a udržitelného rozvoje v rámci území obce 1 : Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE Zájmovým územím je obec Svrkyně Počet obyvatel 278 k Vývoj počtu obyvatel od roku 1869 do roku 2006 tu s rů t n ie fic e o k 2,5 2 1,5 1 0,5 0 roky Svrkyně Praha západ tab. vývoj počtu obyvatel ve Svrkyni a na Praze západ 1 Udržitelný rozvoj je definován v 18 SZ Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO Svrkyně na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území....str.4 / 18

5 roky roky Přirozený přírůstek obyvatel (za rok 2008) +3 Migrační saldo (za rok 2008) +11 VYHODNOCENÍ PŘÍNOSU ZMĚNY Č.1 K NAPLNĚNÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vybrané koncepce na národní úrovni mající vztah k hospodářskému rozvoji a pro soudržnost společenství obyvatel území: Politika územního rozvoje ČR 5/2006 Územní plán velkého územního celku Pražský region schv. 12/2009 Dopravní politika ČR Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy Operační program Infrastruktura Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta Strategie regionálního rozvoje Středočeského kraje, zejména Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, strategie rozvoje cestovního ruchu, strategie rozvoje školství ÚAP ORP Černošice Projekt EU státní energetická koncepce středočeského kraje, územní energetická koncepce středočeského kraje Národní koncepce jsou promítnuty v koncepcích na regionální úrovni, kde jsou podrobněji specifikovány cíle a opatření a mají užší vazbu k území. Z tohoto důvodu jsou dále komentovány a hodnoceny cíle na úrovni regionu Středočeského kraje. Uvedeny jsou pouze koncepce, které mohou mít výraznější vazby na proces územního plánování a na využití území, tzn. koncepce s územním průmětem. U těchto koncepcí je posouzena vazba na změnu č.1 ÚPO Svrkyně (dále Z1), tj. do jaké míry předkládané požadavky na změnu územního plánu mohou ovlivnit naplňování stanovených cílů. VZTAH POŽADAVKŮ NA NOVÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ K CÍLŮM HOSPODÁŘSKÉHO ROZVOJE A SOUDRŽNOSTI SPOLEČENSTVÍ OBYVATEL TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO Svrkyně na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území....str.5 / 18

6 ENERGIE Koncepční materiál: Státní energetická koncepce Pozn.: proklamace podpory využití obnovitelných zdrojů energie, využití sluneční energie je hodnoceno jako bez významných vlivů na životní prostředí (poznámka kurzívou): Soulad. V Z1 je navržena plocha výroby, která umožňuje přípustné využití pro fotovoltanickou elektrárnu, a využití pro solární energii na střechách Koncepční materiál: Území energetická, koncepce Středočeského kraje Zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie- územní koncepce je orientována na využití sluneční a vodní energie. Shoda v základní myšlence využití sluneční energie. Území nemá předpoklady pro využití vodní energie. ODKANALIZOVÁNÍ A ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Koncepční materiál: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje Obec má záměr na vybudování ČOV Zkvalitnění zainvestovanosti technickou infrastrukturou je zásadní předpoklad pro hospodářský rozvoj obce DOPRAVA - CYKLISTIKA Koncepční materiál: Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy Rozvoj cyklistiky v území. Opatření: Využití všech stupňů územního plánování k vytvoření podmínek pro rozvoj cyklistické dopravy. Z1 neřešila, v souladu se zadáním, cyklistickou dopravu. DOPRAVA SILNIČNÍ Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO Svrkyně na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území....str.6 / 18

7 Koncepční materiál: Regionální politika připravovaná ZÚR SKÚ, ÚP VÚC Pražský region Návrh vedení silnice II/240 Střed požadavků s cíly ochrany hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel (poznámka kurzívou): ÚP navrhuje podrobné řešení vč. dopadů na chodce, turisty a cyklisty. Návrh koordinuje uspořádání funkcí s ohledem na dopady na občany obce. DOPRAVA ŽELEZNIČNÍ Koncepční materiál: ÚP VÚC, politika MDS ČR Stabilizovaná železniční trasa ÚPO stabilizuje dráhu ;Z1 neřeší v souladu se zadáním BYDLENÍ, OSÍDLENÍ A PLOCHY PRO VÝROBU Koncepční materiál: Projekt EU INTERREG IIIB CADSES REPUS česká část 2007, hlavní řešitel České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury Cíl - Posilování pracovištích center, funkčních vazeb v těchto území UP zachovává dopravní vazby po železnici, k silnici R7 a II/240. Návrh zkvalitní vazbu na Prahu.Obec leží v pracovištím centru Prahy, které je největší v ČR; předpokladem tohoto území je další rozvoj urbanistických funkcí(doprava, bydlení, výroba a rekreace Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO Svrkyně na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území....str.7 / 18

8 Kopie ÚAPo 2010 ORP Černošice a poloha obce v hodnocení podmínek hospodářského rozvoje Kopie ÚAPo 2010 ORP Černošice a poloha obce v hodnocení podmínek sociální soudržnosti Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO Svrkyně na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území....str.8 / 18

9 Zákres polohy obce v pracovištím centru Prahy Z následujících podkladů vyplývá, že poloha obce v pracovištním centru Prahy je stabilizovaná, pro obec významná.její ambicí není zvyšování pracovních příležitostí.v obci pracují místní zemědělci, nová pracovní místa nejsou obcí podporována.vyhodnocení vyváženosti ÚAPo není přesné a to v hodnocení přírodního a hospodářského pilíře. PÚR ČR Koncepční materiál: Politika územního rozvoje 2008, zejména priority v rozvojové oblasti Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Obec má jednoznačně nevyvážené pilíře: VELMI SLABÝ JE PILÍŘ PŘÍRODNÍ.V rámci Z1 byla navržena ochrana údolní nivy a rozlivu a úprava vedení regionálního biokoridoru ( zcela nefunkční), který v Z1 musí překřížit nově navrhovanou silnici II. třídy. Ochrana krajinných hodnot nemohla být ve Z1 řešena pro malý rozsah změn. Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO Svrkyně na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území....str.9 / 18

10 Z1 se věnovala funkcím: - bydlení - výrobně obslužné sféře - dopravě Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost Z1 podporuje polycentrický rozvoj výrobně obslužné sféry v pracovištním centru Prahy Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů Z1 svým rozsahem nemohla navrhnout příslušná opatření Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny Zelené pásy jsou v rámci Z1 vymezeny formou RBK ÚSES, který je zcela nefunkční Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod.též priorita (26) Z1 respektuje plochu potřebnou pro opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. ÚPo vytvořil podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území, kde je potenciál pro revitalizaci formou vymezení a podmínek pro využití údolní nivy. Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO Svrkyně na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území....str.10 / 18

11 (28)Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností V Z1 je navržen další, významný rozvoj založený na spolupráci veřejného a soukromého sektoru- Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. ÚP navrhuje koncepci likvidace splaškových vod pro nové rozvojové plochy bydlení jako podmínku dalšího stupně ÚPD Koncepční materiál: OB1 ROZVOJOVÁ OBLAST PRAHA. Území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších center, zejména Kladna a Berouna. Jedná se o nejsilnější koncentraci obyvatelstva v ČR, jakož i soustředění kulturních a ekonomických aktivit, které mají z velké části i mezinárodní význam; zřetelným rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, rychlostní silnice a tranzitní železniční koridory a efektivní propojení jednotlivých druhů dopravy včetně letecké. Při rozhodování a posuzování záměrů na změny území ve všech rozvojových oblastech a rozvojových osách je nutno sledovat zejména: Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny v území. V rozvojových oblastech a rozvojových osách je nutno vytvářet, udržovat a koordinovat územní připravenost na zvýšené požadavky změn v území Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO Svrkyně na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území....str.11 / 18

12 - rozvoj veřejné infrastruktury mezinárodního a republikového významu při současném zachování respektování hodnot území 2, ÚP prověřil a navrhl zvýšené požadavky na změny v území, návrh koordinoval územní připravenost pro všechny funkce. ÚP navrhuje rozvoj veřejné infrastruktury v území. -rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území 3 a předcházení prostorově sociální segregaci, fragmentaci a záborům ploch veřejně přístupné zeleně, ÚP navrhuje nové ucelené plochy pro bydlení; -nové využití nevyužívaných průmyslových, skladových, dopravních a jiných ploch, řešení rekultivace a revitalizace opuštěných areálů a ploch (např. předcházející těžbou, průmyslovým využitím, armádou apod.), účelnou organizaci materiálových toků a nakládání s odpady, zachování a rozvoj společenské funkce tradičních městských center, V území nejsou plochy brownfields ÚPD KRAJE ÚP PRAŽSKÝ REGION V rámci metropolitního regionu je mj. nejvýznamnější koridor osídlení podél R7 a II/240 ÚP respektuje rozvojový koridor a navrhuje rozvoj funkcí v něm Dílčí závěr- ÚP VÚC Pražský region Z1 je v souladu s ÚP VÚC a návrhem rozvoje v - území s významným rozvojem rezidenčních aktivit bydlení v koridoru II/240 - a významným rozvojovým koridorem podél R7 VYHODNOCENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU NA STAV A VÝVOJ ÚZEMÍ PODLE VYBRANÝCH SLEDOVANÝCH JEVŮ OBSAŽENÝCH V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH HODNOTY URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ Nejsou v plošně omezené změně č.1 řešeny odst. 4 a 5 stavebního zákona 3 19 odst. 1 i) stavebního zákona Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO Svrkyně na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území....str.12 / 18

13 HODNOTY V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ ÚSES Systém ÚSES regionálního významu je stabilizovaný, na území obce však zcela nefunkční.zhoršení situace přinesl záměr silnice II/240, která vytvořila nepřekročitelnou barieru nejen pro zvířata, ale i pěší a cyklisty.z1 navrhuje plochy pro ekomost a úpravu dosud nefunkčního biokoridoru do polohy, kde naváže na navrženou doprovodnou zeleň nové zemědělské cesty. ÚDOLNÍ NIVA Posouzení a stanovení údolní nivy v obci z hlediska odst. b), 3, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. DEFINICE ÚDOLNÍ NIVY Dno údolí tvořené sedimenty Niva je výslednicí prostorové a časové proměnlivosti erozní a sedimentační činnosti vodního toku Území přilehlé k vodnímu toku, které je při vyšších průtocích periodicky zaplavováno Území opakovaně zaplavované průtoky stoleté vody Území vhodné pro pobřežní ekotony ( ekologická funkce, omezují odnos půdy a živin) Potenciál pro obnovu nivních luk Nejvyšší hospodářské využití oproti ostatní zemědělské půdě a lesům Znění zákona č.114/1992 Sb. vymezuje významný krajinný prvek (dále jen VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy Úkolem vymezení je získat podklad pro rozhodování, pro ochranu území před zástavbou a návrhem území pro revitalizaci vrácení původní, přirozené funkce: obnova luk, zvýšení retenční schopnosti, obnova původního toku, obnova vodního režimu Indikátory pro stanovení hranice údolní nivy geomorfologie terénu geologická mapa-výskyt sedimentů BPEJ v obci a jejich HPJ výskyt luk a pastvin v mapě stabilního katastru HRANICE ÚDOLNÍ NIVY PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ ÚZEMÍ Charakteristika území: Část území zásadně významná pro ekologii, geomorfologii, vodní režim povrchových vod a esteticky hodnotnou část krajiny. Cílem ochrany je zajistit dlouhodobý, relativně nerušený vývoj přírodních společenstev, obnovu luk a pastvin a zachování inundační funkce v území. Jejich zachování podmiňuje stabilizaci a obnovu retenční schopnosti krajiny. Na území platí zároveň všechny limity využití území, vyplývající z obecně platných předpisů a limity stanovené v závazné části územního plánu. Přípustné využití území, činnosti a stavby: - údržba a ochrana chráněných prvků přírody; Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO Svrkyně na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území....str.13 / 18

14 - údržba a ochrana chráněných kulturních a technických památek; - údržba a ochrana technického zařízení (např. vysokého vedení, ČOV, čerpacích stanic)); - nová výstavba staveb na vodních tocích a staveb technického zařízení; - výstavba účelových a turistických pěších cest; bez umělého zvyšování terénu nebo jiných překážek odtoku vody a bránících záplavě - revitalizace říčních toků - zakládání zahrad bez umělého zvyšování terénu nebo jiných překážek bránících záplavě Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: - nové stavby pro bydlení, výrobu, rekreaci, dopravu, těžbu, - úpravy terénu, které mohou ovlivnit vodní režim území nebo zvyšují uměle terén DÍLČÍ ZÁVĚR Hranice údolní nivy není hranicí pouze pro podklad a vymezení VKP ze zákona č. 114/92 Sb., ale je zároveň hranicí pro rozliv povrchových vod a retenci vod v území. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE PRO ZMĚNU Č. 1 DLE ZÁKONA Č. 183/2006 SB (3) Pro Z 1 byly využity PR+R dle vyhlášky 500/2006 Sb. 4. Limity byly převzaty z ÚAP ORP, SWOT,rozbor a závěry pro obec byly zpracovány na základě průzkumů a rozborů zpracovatele vyhodnocení. Graficky jsou jevy vyjádřené v aktualizovaném výkrese limitů z roku 2010,který byl součástí zadání a je součástí návrhu v koordinačním výkrese. HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE Nejsou evidována ložiska nerostných surovin. VODNÍ REŽIM Vodní tok Zákolanský potok a přítok Svrkyňský potok Vymezené záplavové území Zákolanského potoka Zdroj vody nyní nevyužívaný Nezastavěná nivní půda v obci (bývalý vodní tok) SLABÉ STRÁNKY Velké plochy ohrožené erozí a bez ochrany Chybí koncepce retenční ochrany Vytipovaná území, která vyžadují retenci pro plochu PŘÍLEŽITOSTI Komplexní pozemkové úpravy Ochrana zdrojů podzemních vod HROZBY Místní ohrožení orné půdy přívalovým deštěm Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO Svrkyně na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území....str.14 / 18

15 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Území mimo hlavní dopravní tahy Zavedený systém třídění odpadů Řešený systém odkanalizování území pouze projekt oddílná kanalizační síť s tlakovou kanalizací do Velkých Přílep SLABÉ STRÁNKY Staré ekologické zátěže - dvě černé skládky PŘÍLEŽITOSTI Rekultivace starých ekologických zátěží HROZBY Hluk z budoucí komunikace OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY Území z části spadá do přírodního parku a místa krajinného rázu 9.6 regionální biokoridor vymezené lokální biocentra a biokoridory SLABÉ STRÁNKY Zástavba v sídle Hole na okraji přírodního parku a místa krajinného rázu PŘÍLEŽITOSTI HROZBY revitalizace území Přírodního parku Okolí Okoře Neúměrně velké záměry na výstavbu bydlení v Holi ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA Kvalitní zemědělské půdy velká část v třídě ochrany I. a II. SLABÉ STRÁNKY Zábor ZPF na rozvoj zastavitelných ploch Velké erozivní plochy kvalitních půd PŘÍLEŽITOSTI Revitalizace a ochrana ZPF před erozí HROZBY Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO Svrkyně na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území....str.15 / 18

16 Neřešené KPÚ a eroze v rámci programů vodního hospodaření VEŘEJNÁ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Vybavení technickou infrastrukturou zásobování vodou ČOV a kanalizace oddílná projekt Odklonění území od hlavních dopravních koridorů Dostupnost území železniční tratí Vymezená cyklotrasa údolím Zákolanského potoka SLABÉ STRÁNKY Špatný stav místních komunikací, nesplňují šířkové parametry (komunikace do Hole) Křižovatka silnic III. třídy je nepřehledná PŘÍLEŽITOSTI Zlepšení stavu a upravení parametrů silnic III. třídy Vyčlenění další cyklotrasy, pokud to šířkové poměry umožňují Návrh řešení např. okružní křižovatky v intravilánu obce v místě křížení silnic III. třídy U záměru silnice II/240 vedení trasy METROBUSU HROZBY Nebude realizována silnice II/240 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Občanská vybavenost ve Velkých Přílepech (základní a mateřská škola) stavební úřad lékařská ordinace Vlastní občanská vybavenost: sportovní plocha církevní stavba obecní úřad obecní knihovna Relativně nízká nezaměstnanost SLABÉ STRÁNKY Velké procento vyjížďky za zaměstnáním Dojížďka za vzděláním (Praha) Dojížďka za kulturním vyžitím Nedostatek pracovních příležitostí v místě PŘÍLEŽITOSTI S rozvoje zástavby nárůst občanské vybavenosti HROZBY Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO Svrkyně na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území....str.16 / 18

17 Závislost na hl. m. Praze V případě zvýšení počtu obyvatel nedostatečné sociální infrastruktury (školství, zdravotnictví) BYDLENÍ Bydlení v rodinných i bytových domech SLABÉ STRÁNKY Rozvoj bez návazné veřejné infrastruktury technické, dopravní a občanské vybavenosti PŘÍLEŽITOSTI Obecný trend zkvalitňování bydlení Koordinace výstavby a růstu sídelní struktury HROZBY Nekoordinovaná rozlehlá zástavba zemědělských pozemků REKREACE Lokality individuální rekreace jen minimální v údolí Zákolanského potoka Vymezená cyklotrasa Sportovní plochy SLABÉ STRÁNKY Poloha mimo rekreační oblasti Nedostatek cyklotras pro větší přístup a prostupnost krajiny PŘÍLEŽITOSTI Koncepce cyklotras HROZBY Nová výstavba nekoordinovaná s ochranou přírody HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY Možnost širokého spektra pracovních příležitostí v Praze Vyjížďky za prací a vzděláním Pracovní místa v zemědělství i dalších průmyslových plochách SLABÉ STRÁNKY Míra malého a středního podnikání PŘÍLEŽITOSTI Podpora malého a středního podnikání Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO Svrkyně na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území....str.17 / 18

18 Využití nefunkčních ploch k podnikání HROZBY stále větší závislost na Praze ZÁVĚR, VYHODNOCENÍ Z vyhodnocení tematických okruhů pro hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel vyplývá, toto hodnocení koncepce změny: Změna č.1 je v souladu s dílčími celorepublikovými koncepcemi které naplňuje a rozvíjí, zejména koncepci obnovitelných zdrojů. Změna č.1 je v souladu s ÚP VÚC a návrhem rozvoje Změna č.1 je v souladu s prioritami PÚR ČR Pro další řešení ÚPD jsou nejproblémovější tyto dva jevy: o koncepční úvahy o dalším rozvoji obce v souvislosti se zlepšením dostupnosti Prahy dokončením II/240, a tedy dalším tlakem na výstavbu. S tím souvisí i rozvoj obslužných funkcí. o návrh řešení pro obnovu krajinných prvků a zvýšení ekologické stability území obce Území je z hlediska udržitelného rozvoje nevyvážené. Převažuje zemědělská půda vysokých kvalit, území nemá revitalizovanou krajinu, chybí prostupnost území po polních cestách, a chybí doprovodná zeleň. Vzhledem k velkému potenciálu pro rozvoj ( ÚP VÚC), musí se zároveň navrhnout řešení i obnovy krajinných prvků. V první etapě se musí jednat o ochranu potenciálu pro obnovu cest, ÚSES, údolní nivu, doprovodnou zeleň, větrolamy, atd. Počet obyvatel se v posledním období stabilizoval a mírně roste. Vzhledem k tomu, že roste počet obyvatel v okolních obcích, lze očekávat mírný přírůstek počtu bytů a obyvatel i v této obci, i když veřejné vybavení (především školství) obec nemá a spíše využívá vybavení v sousedních obcí.v zadání však Z1 nebyly požadavky na rozvoj bydlení pro omezené možnosti změny Změna č.1 navrhla opatření k překonání nadmístních dopravních barier. V území pro obnovu údolní nivy, území pro rozliv a retenci dešťových vod je navržena ochrana nezastavitelných pozemků formou podmínek pro využití limitu navrženého změnou č.1. LITERATURA, PODKLADY Maier Karel: Návrh aplikace principů udržitelného rozvoje v podmínkách ČR. Zjištění praxe vybraných zemí EU v aplikování principů a ukazatelů udržitelného rozvoje při postupech územního plánování a návrh aplikace vhodných postupů v ČR. ČVÚT v Praze Fakulta architektury, Dostupné z WWW:http://www.gis.cvut.cz/ vyzkum/ projekty/uplatneni-principu-udrzitelneho-rozvoje-v-uzemnimplanovani-1/navrh_aplikace_principu.pdf Maier Karel: Principy a pravidla územního plánování. Kap A Principy udržitelného rozvoje území. Ministerstvo pro místní rozvoj, Ústav územního rozvoje [online]. Aktualizováno: [cit ]. Dostupné z WWW: Strategie udržitelného rozvoje České republiky, Politika územního rozvoje 2008 Podklady SKÚ ÚP VÚC Pražský region schválené 12/2006 SKÚ Geologická mapa výskyt sedimentů (podklad pro vymezení nivy) Výkres limitů měřítko 1:5 000 ÚAP ORP Černošice Vyhodnocení vlivů změny č.1 ÚPO Svrkyně na URÚ hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel území....str.18 / 18

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MISKOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZPRACOVATEL, ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL: Ing.arch. Jitka Mejsnarová - autorizace ČKA DATUM: březen 2013 PARÉ 1 ÚVOD... 3 VYMEZENÍ

Více

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území

ÚP KOSTĚNICE. Vyhodnocení vlivů. na udržitelný rozvoj. území ÚP KOSTĚNICE Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Zpracoval : Mgr. David Šebesta Pardubice, březen 2013 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Kostěnice na udržitelný rozvoj území zpracované podle 19

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Příloha č.6 VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Část C,D,E,F) Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Obec Kurdějov, Kurdějov

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE)

HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj http://www.strukturalni-fondy.cz/iop HORNÍ BEŘKOVICE (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: HORNÍ BEŘKOVICE) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování Č. j.: VÚP/3937-2014/ 5915-2013/Ru Spis. a skart. znak: 326.1 Počet příloh:

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, ve znění Aktualizace č. 1 Ministerstvo pro místní rozvoj OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 III. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky 2008 Ministerstvo pro místní rozvoj III. OBSAH 1 ÚVOD... 7 1.1 Účel Politiky územního rozvoje České republiky... 7 1.2 Vazby Politiky územního rozvoje České

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY 2008 Brno, Ústav územního rozvoje 2009 ISBN 978-80-87318-04-1

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ Praha, duben 2014 Projekt ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SUŠICE (CZ.1.06/5.3.00/17.08527) byl spolufinancován

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000 I.2.c)

Více

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ III. VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ obsah: str. A. Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí (SEA) samostatná příloha 2 B. Vyhodnocení vlivů územního plánu

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Stupeň dokumentace: Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Kozomín Pořizovatel: Obec Kozomín, Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Změna č. 3 územního plánu

Více

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A.

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území Oddíl A. A. HODNOCENÍ VZTAHU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJA- TÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI A HODNOCENÍ JE- JICH ZAPRACOVÁNÍ DO ZÚR JMK Pro účely posouzení souladu ZÚR JMK s relevantními

Více

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část

VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část VRBČANY ÚZEMNÍ PLÁN Textová část Zpracovatel: ing. arch. J. Mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: ÚÚP ORP Kolín Datum zpracování: prosinec 2011 PARÉ 1 OBSAH: 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 4

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Odůvodnění změny č. 4 ÚPO. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Odůvodnění změny č. 4 ÚPO Velké Březno Projektant: Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více