Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010

2 Prhlašuji, že jsem diplmvu práci na téma: Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství zpracvala sama. Veškeré prameny a zdrje infrmací, které jsem pužila k sepsání tét práce, byly citvány v pznámkách pd čaru a jsu uvedeny v seznamu pužitých pramenů a literatury

3 Ráda bych tímt pděkvala JUDr. Janě Tkáčikvé, Ph.D. za cenné rady, které mi udělila hledně směrvání mé práce, jakž i hledně jejíh bsahu. Největší díky určitě patří mé rdině a přátelům, kteří mě pdprvali jak p celu dbu studia, tak i v jeh závěrečné fázi, a v bu případech se mnu měli nezměrnu trpělivst

4 Obsah Úvd 6 Kapitla 1. Vývj eklgické plitiky a plitiky eklgickéh zemědělství Vývj eklgické plitiky Eklgická plitika ve světě Eklgická plitika Evrpských splečenství Státní eklgická plitika ČR Vznik a vývj eklgickéh zemědělství Eklgické zemědělství v Evrpě a ve světě Vývj eklgickéh zemědělství v ČR 15 Kapitla 2. Jak se stát ekfarmářem Registrace pr eklgické zemědělství Přechdné bdbí Rzhdnutí registraci Svazy eklgických zemědělců 21 Kapitla 3. Eklgické zemědělství Právní úprava eklgickéh zemědělství Mezinárdněprávní úprava Právní úprava v Evrpské unii Eklgické zemědělství v českém právu Principy eklgickéh zemědělství Hlavní cíle a zásady eklgickéh způsbu hspdaření Důsledky knvenčníh zemědělskéh hspdaření Srvnání eklgickéh a knvenčníh způsbu hspdaření Knkrétní pravidla eklgické prdukce a jejich právní úprava Pravidla živčišné prdukce Rstlinná prdukce Vztah eklgickéh zemědělství k půdě Hnjiva a pesticidy v eklgickém zemědělství

5 Eklgické zemědělství a GMO 45 Kapitla 4. Jsu biptraviny pravdu bi? Pjmy biprdukt a biptravina Hlavní rysy a zásady bivýrby Registrace, svědčvání a značvání biptravin Skladvání biprduktů Jsu biptraviny zdravější? 51 Kapitla 5. Kntrlní systém v rámci eklgickéh zemědělství Vznik kntrlníh systému v EZ Právní úprava kntrly v eklgickém zemědělství Subjekty vyknávající kntrlu Průběh kntrly Výsledek kntrly 57 Závěr 59 Resumé 61 Seznam pužitých pramenů a literatury

6 Úvd V sučasné dbě jistě nemůže být pchyb, že se stav živtníh prstředí neustále zhršuje. Názry na t, čím je tent stav způsben, se liší. Někteří lidé dnešní špatný stav živtníh prstředí dávají za vinu člvěku a jeh knzumnímu způsbu živta, jiná skupina lidí tt pvažuje za přirzený cyklus. Ať tak či nak, je jisté, že pkud chceme zachvat naši planetu i pr další generace, je nutné přistupit ke změně svéh stylu živta a hlavně způsbu myšlení. Zatímc v dbách ne tak dávn minulých se chranu živtníh prstředí zabývala jen hrstka zapálených eklgických aktivistů, dnešní trend napak velí žít tak, abychm c nejméně znehdncvali živtní prstředí i jeh slžky. V psledních letech se d ppředí zájmu čím dál více dstávají prdukty eklgickéh zemědělství, stejně jak eklgické zemědělství sam. A v čemže vůbec spčívá takvýt způsb zemědělskéh hspdaření? Dá se říci, že hlavní filzfií tht hspdaření je návrat k přírdě a k jejím přirzeným cyklům. Eklgický způsb hspdaření se dá d th knvenčníh způsbu vymezit něklika hlavními rysy, mezi které můžeme zařadit hlavně hleduplnst zemědělce k přirzeným klběhům a závislstem, které v přírdě panují, a t jak v rstlinné výrbě, tak i v živčišné. V suladu s hlavní myšlenku eklgickéh zemědělství je i další z rysů, kterým je zákaz pužívání umělých hnjiv, pesticidů i herbicidů. Namíst nich se využívá rganických hnjiv, která nejen, že půdu nepškzují, ale navíc i zlepšují její stav a úrdnst. K lepší úrdnsti půdy v eklgickém zemědělství také přispívá i další z principů, na kterých je tent způsb zemědělskéh hspdaření vystavěn, a t zásada pestrsti sevních pstupů. Tt znamená, že na daném pli se střídají pstupně různé druhy rstlin, díky čemuž se zde vytváří bilgická rvnváha, která psiluje schpnst rstlin bránit se různým chrbám a škůdcům. V nepslední řadě je třeba zmínit, že eklgické zemědělství se vyznačuje i respektem k přirzeným ptřebám chvaných druhů hspdářských zvířat. Tat zvířata nejsu držena v uzavřených budvách, jak je t zvykem v knvenčním zemědělství, ale napak je jim dvlen si žít tak, jak je jim t d přírdy dané. Musí jim být umžněn výběh mim ustájení, a t i v zimě; právním předpisem je stanvena i minimální rzlha pastvy na jeden kus dbytka. D přirzenéh rzvje zvířat je zakázán jakkliv zasahvat, tudíž je zakázán pužívání hrmnů a prvádění genvých manipulací. Z výše uvedenéh lze tedy dvdit, že hlavním principem eklgickéh zemědělství je předpklad, že pkud je zdravá půda, jsu zdravé i rstliny a následně zvířata, v důsledku čehž - 6 -

7 jsu pak zdravé ptraviny a tudíž i lidé, a t vše při minimálním pškzení živtníh prstředí. Tat práce si neklade za cíl ppsat eklgické zemědělství z hlediska dbrně technickéh, není t ani jejím předmětem. Jejím účelem je v případném čtenáři zvýšit pvědmí tmt způsbu zemědělskéh hspdaření z hlediska právníh a také, v tm lepším případě, zvýšit v něm i zájem tut prblematiku, prtže si myslím, že eklgické hspdaření je jedním z prstředků, kterým se dá bjvat prti zhršujícímu se stavu živtníh prstředí. Cílem mé práce je tedy pskytnut čtenáři přehled legislativy, splu s její analýzu, která se na hspdaření v rámci eklgickéh zemědělství vztahuje. Principy eklgickéh zemědělství zde budu pak ppsány v návaznsti na chranu živtníh prstředí. V rámci tét práce také budu ppsány i prcesy, které s eklgickým zemědělstvím bezprstředně suvisejí, jak je kntrla nad ddržváním stanvených pvinnstí, či prces registrace pr eklgické zemědělství. Zmíněny zde budu samzřejmě i biprdukty a biptraviny, na které bude jak z phledu právníh, tak i praktickéh

8 Kapitla 1. Vývj eklgické plitiky a plitiky eklgickéh zemědělství I když se myšlenka na eklgičtější způsb zemědělskéh hspdaření zrdila již v 19. stletí, dmnívám se, že tak velký rzmach, jaký eklgické zemědělství zažil převážně v 90. letech 20. stletí, by nenastal, pkud by se becně myšlenku na chranu živtníh prstředí nezačali seriózně zabývat i čelní představitelé států ve světě. A jelikž se dmnívám, že eklgické zemědělství je jedním z prstředků chrany živtníh prstředí, myslím si, že by byl vhdné učinit i malý exkurs d histrie eklgické plitiky samtné Vývj eklgické plitiky Eklgická plitika ve světě Vznik eklgické plitiky je nepchybně reakcí na zhršující se stav živtníh prstředí na Zemi. Nicméně, zpčátku se stavu živtníh prstředí nevěnvala valná pzrnst a chrana živtníh prstředí byla spíše aspektem druhřadným, čemuž mžná nahrával i fakt, že se pškzvání živtníh prstředí prjevval puze jediněle. Pstupem času však pškzvání živtníh prstředí a jeh slžek začal nabývat na intenzitě, takže zde byla patrná nutnst tent prblém nějak řešit. Za rzhdující krk v tmt směru je pvažván svlání knference OSN živtním prstředí d Stckhlmu v rce 1972; tt setkání vešl ve známst jak Stckhlmská knference. Primárním zájmem tét knference se stal lidský vliv na živtní prstředí, s důrazem na jeh znečišťvání a zachvávání přírdních zdrjů. Knference naknec přijala velké mnžství textů zde je nutn uvést Závěrečnu deklaraci živtním prstředí člvěka, Akční plán, který bsahuje něklik desítek dpručení dále resluce a další dkumenty. Zmíněný Akční plán bsahval ustanvení jednak glbálním hdncení živtníh prstředí, a jednak také managementu živtníh prstředí a pdpůrných patřeních. Hdntící prgram, jehž náplní měl být mnitring, hdncení, výzkum a výměna infrmací, dstal název Earthwatch. Management se týkal hlavně tázek znečištění živtníh prstředí a jeh slžek a cest k jeh mezení. Pdpůrná patření byla zaměřena na vzdělávání, pskytvání infrmací, přípravu specialistů. Byl též dpručen vytvření centrálníh rgánu, který bude - 8 -

9 pvěřen puze záležitstmi živtníh prstředí. Na základě th vznikl v rce 1972 při OSN nvý rgán, který se měl zaměřit puze na tázky živtníh prstředí Prgram pr živtní prstředí (UNEP). Vzrůstající zájem veřejnsti stav živtníh prstředí vedl i ke vzniku něklika nevládních rganizací či plitických stran. Tímt se tat prblematika stala uznávanu sučástí plitických kncepcí a t měl za následek ustavení různých rgánů veřejné správy, specializujících se na tázky chrany živtníh prstředí Eklgická plitika Evrpských splečenství Můžeme říci, že vývj eklgické plitiky v Evrpě byl shdný s tím ve světě. O uvědmělé chraně živtníh prstředí na kmunitární úrvni lze tak hvřit až d 70. let 20. stletí, přičemž ale práv, které je dnes hlavním nástrjem chrany, dstává prstr až mnhem pzději. Stckhlmská knference byla inspirací pr přijetí Prvníh akčníh prgramu chrany živtníh prstředí (1973), který stanvil právní zásady a pririty, kterými se měla eklgická plitika Splečenství v následujících pěti letech řídit. Následval Druhý akční prgram, přijatý v rce 1977, který bsahval pžadavek přehdncení průmyslvé plitiky s hledem na ptřeby živtníh prstředí a zárveň, s Prvním akčním prgramem, stanvval další zásady eklgické plitiky. Třetí akční prgram (1982) pak vyzdvihnul princip prevence a též pprvé bsahval pžadavek integrace eklgické plitiky d statních plitik Splečenství jak například d plitiky zemědělské či dpravní. Pdstatnu změnu představval přijetí Jedntnéh evrpskéh aktu (1987), který d Smluvy zalžení Evrpských splečenství (dále jen SES ) začlenil nvu kapitlu Živtní prstředí, čímž se chrana živtníh prstředí stala sučástí primárníh práva. Byly zde stanveny cíle jak zlepšvat kvalitu živtníh prstředí, přispívat k chraně lidskéh zdraví či zajišťvat šetrné hspdaření s přírdními zdrji. Mim t zde byly též frmulvány základní principy eklgické plitiky zásada prevence, zásada náhrady škdy u zdrje pškzení, zásada znečišťvatel platí, zásada subsidiarity a zásada integrace eklgické plitiky d statních plitik. Otázku účinné implementace existujících kmunitárních nrem a zkvalitněním přístupu k infrmacím se zabýval další z dkumentů Čtvrtý akční prgram z rku V rce 1992 byla přijata Maastrichtská smluva, jejímž prstřednictvím se změnila některá ustanvení Smluvy živtním prstředí: mezi zásady chrany živtníh prstředí byl zařazen princip, který pzději vešel ve známst jak princip trvale udržitelnéh rzvje, přibyl čtvrtý cíl, kterým se stala pdpra patření na mezinárdní úrvni čelících reginálním a celsvětvým prblémům živtníh - 9 -

10 prstředí. Pátý akční prgram z rku 1993 se sustředil na trvale udržitelné hspdaření s přírdními zdrji, předcházení vzniku dpadů, snižvání sptřební energie, zkvalitnění balvých technlgií i zkvalitnění péče lidské zdraví a bezpečnst. Důležitu změnu v rámci primárníh práva byl též přijetí Amsterdamské úmluvy (1997), prtže zavedla splurzhdvání Rady a Evrpskéh parlamentu velké části tázek týkajících se živtníh prstředí. Prstřednictvím tét úmluvy byl d primárníh práva zaveden princip trvale udržitelnéh rzvje i princip integrace. Byl též vyjasněn bsah a rzsah pžadavku chrany živtníh prstředí v rámci harmnizace právních předpisů a patření přijatých vůči vnitřnímu trhu, čímž státy získaly mžnst pnechat si vlastní vnitrstátní předpisy. Naprti tmu Smluva z Nice (2000) nepřinesla žádné výraznější změny, prtže se spíše zabývala rzšiřváním EU a institucinálními změnami. Zajímavý je ale Šestý akční prgram (2002), nesucí název Živtní prstředí 2010: Naše buducnst, naše vlba, a t tím, že pprvé něm rzhdval Evrpský parlament splečně s Radu, cž má za následek t, že bsahuje právně závazná ustanvení a nemá tedy pvahu puze kncepční. Priritami nvéh prgramu jsu hlavně tyt čtyři blasti: změna klimatu Země, bidiverzita, vztah živtníh prstředí a lidskéh zdraví, přírdní zdrje a dpadvé hspdářství. Prgram také stanvuje něklik specifických prstředků, prstřednictvím kterých má být dsažen pžadvaných cílů v daných blastech jde zajištění lepší implementace stávajících envirnmentálních předpisů Splečenství, integraci eklgické plitiky d statních suvisejících plitik, zajištění úzké splupráce s výrbci a sptřebiteli, lepší přístup k infrmacím živtním prstředí a také kvalitnější rzhdvání v rámci územníh plánvání. Právě integrace eklgické plitiky d statních suvisejících blastí je stěžejním principem, jelikž eklgická plitika izlvaná d statních by stěží mhla naplnit dané cíle. Takvými plitikami, které mají c nejvíce d činění s živtním prstředím, jsu: zemědělská plitika, plitika v blasti dpravy, energetická plitika, splečná bchdní či reginální plitika, plitika v blasti průmyslu, výzkumu či technlgickéh rzvje a další. Psledním dkumentem, který by mhl mít vliv na eklgicku plitiku ES je tzv. Lisabnská smluva (celým názvem Lisabnská smluva pzměňující Smluvu Evrpské unii a Smluvu zalžení Evrpskéh splečenství ), která by měla vstupit v platnst dne 1. prsince A jaký bude tedy její dpad v blasti chrany živtníh prstředí? S trchu nadsázky se dá říci, že její vliv na tut blast nebude téměř žádný, a t ať už v negativním, či pzitivním slva smyslu. Nadále tedy bude zachvána úrveň chrany živtníh prstředí tak, jak ji známe. Lisabnská smluva tak jen psiluje a lépe definuje myšlenku trvale udržitelnéh rzvje, která je nám známa již ze stávajících smluv. Dle tét smluvy je

11 trvale udržitelný rzvj Evrpy zalžen hlavně na vyském stupni chrany a zlepšvání kvality živtníh prstředí. Oblast živtníh prstředí je blastí, kde EU sdílí pravmc s členskými státy. Veškerá její činnst tedy musí vést k naplnění jedntlivých cílů, jimiž jsu: chrana živtníh prstředí a zvyšvání jeh kvality, chrana veřejnéh zdraví, pdpra racinálníh využívání přírdních zdrjů a pdpra patření na mezinárdní úrvni, které jsu určeny k řešení mezinárdních prblémů živtníh prstředí. Naprti tmu pkrk nastal v případě bje prti změně klimatu. Změna klimatu je v sučasné dbě pvažvána za největší eklgický, sciální i hspdářský prblém, s nímž se lidstv musí ptýkat. Prt byl bj prti změně klimatu Smluvu zahrnut jak jeden z cílů plitiky EU v blasti živtníh prstředí Státní eklgická plitika České republiky Státní eklgická plitika České republiky, resp. bývaléh Českslvenska, dluhu dbu pkulhávala za Evrpu i světem. Můžeme říci, že d rku 1989 se těmt tématům nevěnvala téměř žádná pzrnst. P tmt rce se situace značně změnila na celstátní úrvni vznikl rgán Federální výbr pr živtní prstředí, na republikvé úrvni pak české Ministerstv živtníh prstředí. V rce 1990 spatřila světl světa Mdrá kniha, cž byla zpráva stavu živtníh prstředí bsahující ppis a zhdncení stavu živtníh prstředí, jeh slžek i eksystémů, která stanvila hlavní příčiny a hdntila i jedntlivé reginy. Tat publikace byla p necelém rce následvána Duhvým prgramem, který bsahval návrhy úklů k zdravení a nápravě špatnéh stavu živtníh prstředí v ČR. P rce 1992 přišel útlum; sice byl přijat dkument Státní plitika chrany živtníh prstředí, ale ten představval spíše slabší kncept chrany živtníh prstředí. S výjimku lesníh zákna nebyl též přijat žádný významnější eklgický právní předpis, zanedbávala se také příprava na harmnizaci s evrpským právem. Naprti tmu bdbí d rku 1998 d rku 2004 byl dsti dlišné d th předchzíh. O tm svědčí přijetí Státníh prgramu chrany přírdy a krajiny ČR v rce 1998, následvanéh Státní plitiku živtníh prstředí v rce 1999 a 2001, které byly ještě navíc dplněny Státní prgram envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy v České republice z rku Následující bdbí let představval nebývalý rzvj českéh práva živtníh prstředí, který byl vlivněný hlavně rychlu harmnizací tht úseku s právem živtníh prstředí Evrpských splečenství. 1 Lisabnská smluva tázky a dpvědi. Eurpa [nline]. [cit ]. Dstupné z: -

12 Uvedené dkumenty stanvvaly především cíle a principy státníh prgramu, priritní úkly i patření. Tyt cíle a patření se týkaly jak jedntlivých slžek a úseků živtníh prstředí, tak i dalších plitik jak energetika, průmysl a bchd, vdní hspdářství, zdraví byvatelstva, zemědělství a jiné. Též zde byly analyzvány envirnmentální aspekty a pžadavky na jedntlivé sektrvé plitiky. Mezi hlavní cíle a patření patřil zejména: prsazvat princip trvale udržitelnéh rzvje, zapjit se d mezinárdní splupráce a přispívat k řešení glbálních prblémů živtníh prstředí, zvýšit účinnst státní správy, zvláště pak v blasti přípravy záknů a nařízení nutných k transpzici práva živtníh prstředí ES, upřesnit dpvědnst, pravmci a dělbu práce v blasti chrany živtníh prstředí, rzšířit světu a tím zvýšit zájem veřejnsti a zvýšit také její pdíl na rzhdvání, zpřístupnit státní správu bčanům. Byly zde také stanveny nástrje, které měly vést ke splnění těcht cílů. Jejich seznam bsahval nástrje právní, eknmické, vzdělávací, infrmační, dbrvlné a další, přičemž u každéh nástrje byly stanveny cíle i patření. Sučasná platná Státní plitika živtníh prstředí České republiky je určena pr bdbí let Plně již tedy vychází z platnéh Šestéh akčníh prgramu EU. V tmt dkumentu jsu důležité a významné hlavně části II. až VI., které se zabývají výchzími pdmínkami, cíli v priritních blastech, sektrvými plitikami a nástrji k uskutečnění tét plitiky, včetně eknmickéh rzbru a způsbu financvání. Uvedené cíle jsu téměř shdné s těmi, které jsu zmíněny v Šestém akčním prgramu. Stejně tak i nástrje, stanvené v předchzích dkumentech eklgické plitiky České republiky, se příliš nezměnily. Státní plitika ČR v blasti živtníh prstředí je spíše plitickým dkumentem, který by měl mít vliv na prvádění suvisejících plitik a který by měl být prstřednictvím jedntlivých nástrjů uplatňván v praxi Vznik a vývj eklgickéh zemědělství Termín eklgické (či alternativní) zemědělství je splečným názvem pr mnh směrů a metd. Nicméně všechny mají splečnu jednu věc, a t že zde nejsu pužívána umělá hnjiva, krmiva či pesticidy a že se snaží využívání především lkálních a bnvitelných přírdních zdrjů. Pjem alternativní zemědělství tedy zahrnuje takvé metdy, které jsu známy např. pd názvem bilgick-dynamické zemědělství, eklgické zemědělství, veganské

13 zemědělství, rganické zemědělství či zemědělství Mazdaznan a další. Každý z těcht směrů má pak vlastní histrii vzniku i vlastní filzfii Eklgické zemědělství v Evrpě a ve světě Snahy návrat k přírdnímu způsbu živta zapčal již v 19. stletí, když rychlá industrializace a urbanizace s sebu přinesla negativní zásahy d živtních pdmínek byvatelstva. Avšak díky hspdářské krizi byl tent nvý způsb hspdaření zatlačen d pzadí a vývj zemědělství becně spíše směřval k industrializaci. Pčátek 20. stletí je ve znamení hledání způsbu, jak dále neničit již tak pškzenu půdu, cž vedl k tmu, že se znvu nacházejí tradiční a věřené pstupy v hspdaření, jak je např. kmpstvání. Dchází též ke změně ve výživvých zvyklstech i výrbě ptravin. Za klébku eklgickéh zemědělství je pvažván Rakusk, kde byl Rudlfem Steinerem rku 1924 vytvřen nvý filzfický systém hspdaření, pzději byl nazván jak bilgick-dynamický či zkráceně bidynamický. Ve svém díle Zemědělský kurz Steiner definval základní principy rganickéh hspdaření a duchvníh přístupu k přírdě. Tímt byly plženy základy eklgickéh zemědělství v Rakusku i Německu. Ve 30. letech se ve Švýcarsku vytvřil rganick-bilgické hnutí, navazující na díl Dr. Rushe. Prvtním zájmem byla zdravá půda, rstliny i zvířata, vztahy mezi nimi a následně i zdravím člvěka. V průběhu 40. a dalších let se tt hnutí šířil p Evrpě i celém světě, největší nárůst příznivců tht směru byl pak v 70. a 80. letech. 3 Stěžejním bdbím pr další vývj eklgickéh zemědělství byla 70. léta minuléh stletí, kdy se příznivci tht druhu zemědělskéh hspdaření sdružili a zalžili mezinárdní federaci IFOAM (Internatinal Feredatin f Organic Agriculture Mvements Mezinárdní federace sdružení za rganické zemědělství) se sídlem v Německu. V tét dbě se p Evrpě i světě šíří envirnmentální uvědmění a vlády některých států, stejně jak EHS samtné, předkládají prgramy a zákny, vztahující se k eklgickému zemědělství. Dříve byla evrpská zemědělská plitika zaměřena na t, aby se dsáhl plné sběstačnsti v prdukci ptravin. Pté, c tht byl v 80. letech dsažen, se vytyčují další cíle, a t především ve smyslu zvýšení kvality ptravin i zavedení zásad chrany živtníh prstředí d zemědělských technlgií. V rce 1982 vydala nevládní rganizace IFOAM první nadnárdní 2 KOUTNÁ, Pavlína. Eklgické zemědělství. [nline] stran. Diplmvá práce. Masarykva univerzita, Právnická fakulta. Veducí práce: JUDr. Jana Dudvá. Dstupné z www: 3 Histrie eklgickéh zemědělství. [nline] [cit ]. Dstupné z:

14 směrnici pr eklgické zemědělství IFOAM Basic Standards. Závazné právní nrmy upravující eklgické zemědělství se však bjevují až v rce 1985 v Rakusku a v dalších letech pak i v Dánsku, Francii, Anglii, Švýcarsku aj. 4 Další vývj pdprval i zájem některých států pskytvat subvence pr tyt frmy zemědělské prdukce. Nicméně největší bm zaznamenal eklgické zemědělství v 90. letech 20. stletí. Zájem biptraviny i samtné zemědělství si vyžádal právní úpravu na kmunitární úrvni. Prt je v rce 1991 přijat nařízení Rady (EHS) 2092/1991 eklgickém zemědělství a značvání zemědělských prduktů a ptravin. Byla t první závazná nrma, která upravvala prdukční pstupy eklgickéh zemědělství, kntrlní mechanismy a i pravidla pr značvání prduktu jak bi či ek. Díky tmut nařízení pptávka p ptravinách a prduktech z eklgickéh zemědělství ještě více stupala. Také se začaly stírat rzdíly mezi jedntlivými směry alternativníh zemědělství, až krmě eklgickéh zbyl puze bidynamické zemědělství; nařízení i v tmt směru přispěl ke sjedncení pravidel. Výše uvedené nařízení byl pté zrušen a nahrazen, a t nařízením Rady (ES) č. 1991/2007 z 21. prsince 2006, kterým se mění Nařízení (EHS) č. 2092/91 eklgické prdukci zemědělských výrbků a značvání zemědělských prduktů a ptravin, které vešl v platnst k 1. lednu Definice eklgické prdukce, její lg a systém značvání jsu bsahem nvéh nařízení Rady (ES) č. 834/2007 z 28. června 2007 eklgické prdukci a systému značvání, které vstupil v platnst k 1. lednu Dnes je eklgické zemědělství prvzván ve více než 100 zemích světa. Ke knci rku 2006 byl na světě 31 milinů hektarů půdy, kteru eklgicky bdělával více jak farmářů. Největší rzlhu eklgicky bhspdařvané půdy má Austrálie, Čína, Argentina a USA. 5 Ovšem z hlediska pdílu eklgicky bdělávané půdy na rzlze státu celsvětvě vede Rakusk, Švýcarsk a skandinávské země. Dle zpráv z rku 2007 byl v Evrpě v rce 2005 bhspdařván eklgicky téměř 4 % z celkvé plchy využívané půdy. Nejvyšší pdíly eklgicky bdělávané půdy byly zaznamenány v již zmíněném Rakusku (11%), Itálii (8,4%), České republice a Řecku (shdně něc přes 7%); nejnižší pdíly byly pak zaznamenány v Plsku, Irsku či na Maltě. 6 4 OBERREITER, Jan. Eklgické zemědělství. [nline] stran. Diplmvá práce. Masarykva univerzita, Právnická fakulta. Veducí práce: dc. JUDr. Ivana Průchvá, CSc. Dstupné z www: 5 Eklgické zemědělství ve světě pět rstl. Bi-inf. [nline] [cit ]. Dstupné z: 6 Eklgicky bdělávaná plcha činila v rce % z celkvé plchy využívané půdy v EU-25. Evrpská kmise. [nline] [cit ]. Dstupné z:

15 Vývj eklgickéh zemědělství v ČR Eklgické zemědělství a prdukty z něj pcházející neměly před rkem 1989 téměř žádnu šanci se uplatnit. Zemědělci, tehdy půsbící v zemědělských pdnicích, neměli pražádný zájem půdu, zvířata či kvalitu ptravin, hlavní impuls tak přinesli až sptřebitelé, jelikž se stále více a více dzvídali špatném zdravtním stavu byvatel, ve srvnání se západními zeměmi. Pzději začaly vycházet různé publikace, zaměřené na zdravu výživu, čímž vzrstl i zájem nechemické ptraviny. Faktický základ eklgickéh zemědělství byl plžen ještě před revlucí v rce 1989, kdy skupina zemědělců z Mravy zalžila Odbrnu skupinu pr alternativní zemědělství (byla zastřešena Českslvensku vědecktechnicku splečnstí) a pmcí kntaktů ze zahraničí z rganizace IFOAM, ze Švýcarska a Německa jim byly pskytnuty různé publikace, i základní zkušensti, týkající se eklgickéh hspdaření. Ještě téhž rku byl vyhlášen přechdné bdbí na eklgické zemědělství ve třech pdnicích. Přímý vznik eklgickéh zemědělství se však datuje až d rku 1990, kdy byly, za sučinnsti Ministerstva zemědělství ČR (MZe), Sdružení Libera a Svazu PRO-BIO (svazy sdružující eklgické farmáře), plženy základy celéh systému. Následně byly eklgicky hspdařícím zemědělcům pskytvány dtace, které byly pravděpdbně hlavním důvdem takvéh nárůstu eklgicky bhspdařvaných plch. Zrušení dtací v rce 1992 znamenal sice stagnaci plch, ale přinesl zkvalitnění eklgické prdukce. Ministerstv zemědělství se tak začal plně sustředit na přípravu nutných legislativních krků. Významným byl rk 1994, kdy se jedntlivé svazy eklgických zemědělců dhdly na směrnicích, které upravvaly kntrlu a certifikaci, se zavedením nárdní známky BIO pr biptraviny. Ministerstv též pvěřuje sukrmu splečnst KEZ Brn výknem jedntné kntrly eklgickéh zemědělství v ČR. V dalších letech se eklgické zemědělství stabilizuje a rzvíjí se trh s biptravinami. Důležitým krkem byl vznik nezávislé kntrlní rganizace K.E.Z..p.s. v rce 1999, která se stala záruku ddržvání pravidel, platných pr eklgické zemědělství. Rk předtím byly pět bnveny dtace pr eklgické farmáře. V rce 2000 pak dšl ke schválení zákna č. 242/2000 Sb., eklgickém zemědělství a změně zákna č. 368/1992, správních pplatcích (účinnsti nabyl dne ), který stanví pravidla pr pěstvání rstlin a chv hspdářských zvířat, dále pr zpracvání, dvz, vývz a značvání biprduktů a biptravin. Zákn je v suladu s platnu legislativu EU eklgickém zemědělství, tj. nařízením č. 2092/91/EEC. V rce 2004 je pak vyhlášen

16 nárdní Akční plán České republiky pr rzvj eklgickéh zemědělství d rku Je t strategický dkument, který stanvuje hlavní cíle a pririty v rámci eklgickéh zemědělství. Těmit cíli je např. psílení pstavení eklgickéh zemědělství i důvěry v něj, zvětšení pměru eklgicky bdělávané půdy na celkvé výměře zemědělské půdy na 10%, a t d rku 2010 či zlepšení pdmínek živta zvířat chvaných na eklgických farmách a další. Změny v právní úpravě eklgickéh zemědělství v ČR nastaly v suvislsti se vstupem ČR d Evrpské unie. Většina pravidel byla ttiž bsažena v nařízení Rady č. 2092/91 eklgickém zemědělství a k němu se vztahujícímu značvání zemědělských prduktů a ptravin. Prt byl zákn eklgickém zemědělství následně nvelizván. Nadále tedy upravuje puze ty blasti úpravy eklgickéh zemědělství, na které nejsu přím pužitelné předpisy Evrpských splečenství. 8 Naše republika patří, mezi nvými zeměmi EU, ke špičce c se eklgickéh zemědělství týče a řadí se i na přední světvé míst v rzsahu plch, zařazených d eklgickéh hspdaření. Ke knci rku 2008 zde byl téměř 1950 ekfarem a 8% z celkvé plchy státu připadl na eklgicky bhspdařvanu půdu. 9 (V ČR je dminující hspdaření na travních prstech v hrských a pdhrských blastech, které se zaměřuje na údržbu krajiny a chv masnéh sktu tvří asi 82% eklgicky bhspdařvané plchy. 10 ) Vzhledem k dsavadnímu vývji se dá ptm předpkládat, že tent trend bude ještě sílit a časem si biprdukty i biptraviny najdu stabilní míst na našem stle. 7 Akční plán České republiky pr rzvj eklgickéh zemědělství d rku 2010 [nline]. MZe ČR, 2004 [ ]. Dstupné z: 8 OBERREITER, Jan. Eklgické zemědělství. [nline] stran. Diplmvá práce. Masarykva univerzita, Právnická fakulta. Veducí práce: dc. JUDr. Ivana Průchvá, CSc. Dstupné z www: 9 Eklgické zemědělství. Wikipedie, tevřená encyklpedie. [nline] [cit ]. Dstupné z: 10 Sučasný stav eklgickéh zemědělství, EKO, 2009, č. 1, str

17 Kapitla 2. Jak se stát ekfarmářem T, že se eklgické farmaření stává v psledních letech velmi blíbeným, nejen mezi samtnými zemědělci, ale i mezi sptřebiteli, ptvrzuje stále vzrůstající pčet udělených registrací pr eklgické zemědělství. Zatímc v rce 1990 na našem území fungvaly 3 bifarmy, v letšním rce jejich pčet překrčil hranici T, ve srvnání se stavem v rce 2007, znamená téměř 100% nárůst, jelikž dle údajů z rku 2007 byl na našem území registrván klem 1300 ekfarem. 11 Sučasný zákn eklgickém zemědělství již samtný pjem eklgické zemědělství nedefinuje, nicméně definice, která byla bsažena v jeh starém znění 12 dcela dbře, i dnes, vystihuje jeh pdstatu. Pdle něj se eklgickým zemědělstvím myslel zvláštní druh zemědělskéh hspdaření, který dbá na živtní prstředí a jeh jedntlivé slžky stanvením mezení či zákazů pužívání látek a pstupů, které zatěžují, znečišťují neb zamřují živtní prstředí neb zvyšují rizika kntaminace ptravníh řetězce, a který zvýšeně dbá na vnější živtní prjevy a chvání a na phdu chvaných hspdářských zvířat. Ekfarmu se ptm dle 3 písm. g) zákna eklgickém zemědělství myslí uzavřená hspdářská jedntka, zahrnující pzemky, budvy, prvzní zařízení a případně i zvířata, která má služit eklgickému zemědělství Registrace pr eklgické zemědělství První krkem, který musí zájemce eklgické hspdaření učinit, je pdání žádsti registraci pr eklgické zemědělství na ekfarmě, cž určuje zákn č. 242/2000 Sb., eklgickém zemědělství a změně zákna č. 368/1992 Sb., správních pplatcích, ve znění pzdějších předpisů (dále též zákn EZ ), ve svém 6 dst. 1. Vzr tét žádsti je přílhu prváděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR k záknu EZ č. 16/2006 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna eklgickém zemědělství. Tut žádst registraci musí pdat, krmě eklgickéh zemědělce, i výrbce biptravin, bchdník s biptravinami, výrbce bikrmiv, ddavatel bisiv a bisadby, a eklgický včelař. Žádst, jejíž pdání pdléhá správnímu pplatku ve výši 1000 Kč, se pak pdává 10 Eklgických farmářů rychle přibývá. Deník [nline]. Pslední aktualizace [cit ]. Dstupné z: 11 Statistické šetření na eklgických farmách České republiky za rk 2007 [nline]. Ústav zemědělské eknmiky a infrmací, Brn, [cit ]. Dstupné z: písm. a) zákna č. 242/2000 Sb., eklgickém zemědělství a změně zákna č. 368/1992 Sb., správních pplatcích, ve znění zákna č. 320/2002 Sb

18 na Ministerstvu zemědělství. Pdáním tét žádsti je zahájen řízení registraci, které je dle 37 zákna EZ správním řízením a tudíž se na něj vztahuje zákn č. 500/2004 Sb., správní řád. V samtné žádsti registraci zemědělský pdnikatel uvádí puze své identifikační údaje, které se liší v závislsti na tm, zda je pdnikatelem fyzická či právnická sba ( 6 dst. 4 písm. a) a b)). Důležitým krkem, který musí žadatel splnit ještě před pdáním žádsti, je zajištění si prvedení vstupní kntrly kntrlní rganizací. Tat kntrla má za úkl prvěřit, jestli je tent žadatel připraven na prvzvání eklgickéh zemědělství. V praxi se pstupuje tak, že žadatel nejdříve zkntaktuje příslušnu kntrlní rganizaci 13, přihlásí se u ní ke kntrle a certifikaci, uzavře s ní smluvu kntrle a kntrlní rganizace u něj prvede vstupní kntrlu (ta musí být prvedena nejpzději d 60 dnů d uzavření smluvy kntrle). Pakliže při tét kntrle nebyl zjištěn prušení příslušných pdmínek zákna EZ a ani evrpských předpisů, vystaví kntrlní rganizace žadateli příslušné ptvrzení, které tvří přílhu žádsti registraci ( 6 dst. 5 zákna). Dnem dručení žádsti ministerstvu začíná žadateli běžet tzv. přechdné bdbí (viz dále); tut skutečnst žadateli ministerstv známí infrmací zahájení přechdnéh bdbí. Ještě je třeba dplnit, že žadatel má pvinnst pskytnut všem rgánům sučinnst, ptřebnu pr věření údajů v žádsti. Tt stanvuje 6 dst. 7 zákna EZ. Pkud žadatel nesplní náležitsti žádsti stanvené v 6 dst. 4 a 5, ministerstv žádst zamítne ( 6 dst. 9). Napak, splňuje-li žádst registraci všechny pžadavky, ministerstv žádsti vyhví a vydá žadateli rzhdnutí registraci Přechdné bdbí Přechdné bdbí je dle 5 dst. 1 zákna EZ takvu dbu, ve které se má uskutečnit přeměna zemědělskéh hspdaření na eklgické zemědělství. Účelem tht bdbí je tedy jak samtná přeměna hspdaření, tak i dstranění vlivu negativních dpadů předchzí zemědělské činnsti na zemědělsku půdu, krajinu a živtní prstředí. 14 Jak tedy z výše uvedenéh vyplývá, zemědělec v přechdném bdbí má stejné pvinnsti jak zemědělec s již 13 Blíže viz Kapitla 5. Kntrlní systém v rámci eklgickéh zemědělství tét práce dst. 1 zákna č. 242/2000 Sb., eklgickém zemědělství a změně zákna č. 368/1992 Sb., správních pplatcích, ve znění pzdějších předpisů

19 udělenu registrací pr eklgické zemědělství, pkud zákn nestanví jinak ( 5 dst. 2 zákna). C se týká délky přechdnéh bdbí, tak není stanvena jedntně, nýbrž se pr jedntlivé druhy rstlinné neb živčišné prdukce stanví knkrétní bdbí přechdu (čl. 17 písm. c) nařízení Rady ES 834/2007 eklgické prdukci a značvání eklgických prduktů a zrušení nařízení EHS č. 2092/91). Zákn EZ knkrétní dbu, p kteru má trvat bdbí přechdu v závislsti na druhu pzemku, nestanvuje; takt činí nařízení Kmise (ES) č. 889/2008, kterým se stanvují prváděcí pravidla nařízení Rady ES 834/2007. Přechdné bdbí tedy trvá 2 rky na rné půdě, travních prstech, u víceletých pícnin a u chvu ryb, 3 rky pak u sadů, vinic a chmelnic. Přičemž platí, že za splnění jistých pdmínek může být d přechdnéh bdbí zapčten i bdbí, které mu předcházel (článek 36 nařízení Kmise č. 889/2008). Je samzřejmě mžné, že v průběhu přechdnéh bdbí může též djít ke změnám, které se mhu týkat buď pzemků a jejich výměry, či i sby zemědělce. V těcht případech pak becně platí, že takvét změny musejí být bez zbytečnéh dkladu známeny ministerstvu. Samtné známení stačí, pkud se jedná změny ve výměře pzemku ať už zmenšení, zvětšení či zařazení nvéh druhu zvířat d eklgickéh zemědělství (či napak, vyřazení některéh druhu). V případě zvětšení výměry pzemku začíná dnem dručení ministerstvu běžet žadateli přechdné bdbí; v statních případech je pak ministerstv pvinn zanést příslušnu změnu d evidence d 30 dnů d dručení tht známení. Pakliže jde ale změnu v sbě zemědělskéh pdnikatele v případě převdu neb přechdu farmy na jinu sbu a tat sba chce i nadále eklgicky pdnikat, musí pdat ministerstvu žádst registraci jak nvý žadatel. Ministerstv ní musí, stejně jak v případě úplně nvéh žadatele, rzhdnut d 30 dnů d dručení. Osba zařazená d přechdnéh bdbí je pvinna pvěřené sbě (kntrlní rganizaci) pskytnut pdrbné údaje každé ekfarmě, na které bude hspdařit jedná se hlavně údaje hspdářských budvách či prvzních zařízeních, které bude pužívat pr eklgické zemědělství, dále značení pzemků a přehledně vyznačené mapy pzemků, na nichž bude eklgicky hspdařit ( 6 dst. 6 zákna). Ministerstv vede seznam sb zařazených d přechdnéh bdbí, včetně údajů výměře bhspdařvaných pzemků, a t způsbem umžňujícím dálkvý přístup

20 2. 3. Rzhdnutí registraci Pkud pdnikatel v rámci přechdnéh bdbí splnil všechny pvinnsti, které mu zařazením d přechdnéh bdbí vznikly, ministerstvu nic nebrání, aby tmut žadateli nevydal rzhdnutí registraci pr eklgické zemědělství, přičemž tt rzhdnutí se vydává d 30 dnů d uknčení přechdnéh bdbí. Vydáním rzhdnutí registraci, resp. nabytím právní mci tht rzhdnutí, je pak správní řízení registraci pr eklgické zemědělství uknčen. Naprti tmu, pkud žadatel nesplnil všechny pdmínky, které se na něj v přechdném bdbí vztahvaly, ministerstv žádst registraci, dle 6 dst. 10, ve stejné lhůtě zamítne. Ministerstv může též v záknem stanvených případech vydat rzhdnutí zrušení registrace. Situace, ve kterých tak může učinit, jsu stanveny v 8 dst. 1 zákna EZ: (1) Ministerstv zruší registraci sby pdnikající v eklgickém zemědělství, jestliže a) t písemně sama pžádá, neb b) prušila pakvaně pžadavky stanvené tímt záknem neb předpisy Evrpských splečenství; za pakvané prušení se pvažuje takvé prušení pvinnsti, k němuž dšl v dbě d 1 rku de dne nabytí právní mci předchzíh rzhdnutí, jímž byla ulžena pkuta. (2) Ministerstv též zruší registraci, jestliže a) eklgický pdnikatel nezíská d 36 měsíců d registrace alespň jedn svědčení na biprdukt neb v průběhu každéh dalšíh kalendářníh rku vždy alespň jedn svědčení na biprdukt za jeden kalendářní rk, neb b) výrbce biptravin, výrbce neb ddavatel eklgických krmiv neb ddavatel eklgickéh rzmnžvacíh materiálu nezíská d 24 měsíců d registrace alespň 1 svědčení na biptravinu neb statní biprdukt neb v průběhu každéh dalšíh kalendářníh rku vždy alespň jedn svědčení na biptravinu neb statní biprdukt za jeden kalendářní rk. Zánik registrace pak nastává na základě skutečnstí, jimiž jsu: smrt či zánik sby pdnikající v EZ, také v případě převdu či přechdu ekfarmy na jinu sbu za předpkladu, že sba pdnikající v EZ již nehspdaří na jiné ekfarmě, a též na základě výmazu ze seznamu sb pdnikajících v eklgickém zemědělství

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1

AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 AKČNÍ PLÁN SPLNĚNÍ PŘEDBĚŽNÉ PODMÍNKY 4.1 Úvd Předběžné pdmínky definuje tzv. nařízení splečných ustanveních 1 týkajících se evrpských strukturálních a investičních fndů (článek 19). Jejich zavedení vychází

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny

Novela zákona o investičních pobídkách pozitivní změny Nvela zákna investičních pbídkách pzitivní změny Prezident republiky Milš Zeman pdepsal 1. dubna nvelu zákna investičních pbídkách a suvisejících záknů. Změny nabudu účinnsti d 1. května. Návrh pršel ve

Více

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 1 Obsah 1. Úvd...3 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd...4 2.1. Závazná pravidla

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Zápis ze setkání koordinační skupiny Systém včasného varování před novými drogami EWS. 9. března 2012, 13:00 15:00 hod.

Zápis ze setkání koordinační skupiny Systém včasného varování před novými drogami EWS. 9. března 2012, 13:00 15:00 hod. NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 Zápis ze setkání

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie Efektivita českéh systému třídění dpadu v kntextu Evrpské unie CETA Centrum eknmických a tržních analýz Executive summary Teretická výchdiska: Nakládání s dpady představuje unikátní labratř regulace. Bez

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták Nuzvé zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták dd. KM RED MHMP 2 Obsah Nuzvé náhradní zásbvání vdu Právní předpisy Plánvací dkumentace Systém zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Nuzvé zásbvání

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM

SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM SOUVISLOST MEZI DEMOGRAFICKÝMI ZMĚNAMI A EKONOMICKÝM RŮSTEM Abstrakt Jan Hrabák V pslední dbě neustále sklňvané stárnutí byvatelstva vyspělých zemí bude mít dle mnhých významný dpad na eknmiku jedntlivých

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Configuration Management

Configuration Management Evrpský sciální fnd Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti Cnfiguratin Management Tmáš Krátký tmas.kratky@prfinit.eu http://www.prfinit.eu/cz/pdpra-univerzit/univerzitni-vyuka Sftwarvý prces??? Sftwarvý

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více