Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010

2 Prhlašuji, že jsem diplmvu práci na téma: Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství zpracvala sama. Veškeré prameny a zdrje infrmací, které jsem pužila k sepsání tét práce, byly citvány v pznámkách pd čaru a jsu uvedeny v seznamu pužitých pramenů a literatury

3 Ráda bych tímt pděkvala JUDr. Janě Tkáčikvé, Ph.D. za cenné rady, které mi udělila hledně směrvání mé práce, jakž i hledně jejíh bsahu. Největší díky určitě patří mé rdině a přátelům, kteří mě pdprvali jak p celu dbu studia, tak i v jeh závěrečné fázi, a v bu případech se mnu měli nezměrnu trpělivst

4 Obsah Úvd 6 Kapitla 1. Vývj eklgické plitiky a plitiky eklgickéh zemědělství Vývj eklgické plitiky Eklgická plitika ve světě Eklgická plitika Evrpských splečenství Státní eklgická plitika ČR Vznik a vývj eklgickéh zemědělství Eklgické zemědělství v Evrpě a ve světě Vývj eklgickéh zemědělství v ČR 15 Kapitla 2. Jak se stát ekfarmářem Registrace pr eklgické zemědělství Přechdné bdbí Rzhdnutí registraci Svazy eklgických zemědělců 21 Kapitla 3. Eklgické zemědělství Právní úprava eklgickéh zemědělství Mezinárdněprávní úprava Právní úprava v Evrpské unii Eklgické zemědělství v českém právu Principy eklgickéh zemědělství Hlavní cíle a zásady eklgickéh způsbu hspdaření Důsledky knvenčníh zemědělskéh hspdaření Srvnání eklgickéh a knvenčníh způsbu hspdaření Knkrétní pravidla eklgické prdukce a jejich právní úprava Pravidla živčišné prdukce Rstlinná prdukce Vztah eklgickéh zemědělství k půdě Hnjiva a pesticidy v eklgickém zemědělství

5 Eklgické zemědělství a GMO 45 Kapitla 4. Jsu biptraviny pravdu bi? Pjmy biprdukt a biptravina Hlavní rysy a zásady bivýrby Registrace, svědčvání a značvání biptravin Skladvání biprduktů Jsu biptraviny zdravější? 51 Kapitla 5. Kntrlní systém v rámci eklgickéh zemědělství Vznik kntrlníh systému v EZ Právní úprava kntrly v eklgickém zemědělství Subjekty vyknávající kntrlu Průběh kntrly Výsledek kntrly 57 Závěr 59 Resumé 61 Seznam pužitých pramenů a literatury

6 Úvd V sučasné dbě jistě nemůže být pchyb, že se stav živtníh prstředí neustále zhršuje. Názry na t, čím je tent stav způsben, se liší. Někteří lidé dnešní špatný stav živtníh prstředí dávají za vinu člvěku a jeh knzumnímu způsbu živta, jiná skupina lidí tt pvažuje za přirzený cyklus. Ať tak či nak, je jisté, že pkud chceme zachvat naši planetu i pr další generace, je nutné přistupit ke změně svéh stylu živta a hlavně způsbu myšlení. Zatímc v dbách ne tak dávn minulých se chranu živtníh prstředí zabývala jen hrstka zapálených eklgických aktivistů, dnešní trend napak velí žít tak, abychm c nejméně znehdncvali živtní prstředí i jeh slžky. V psledních letech se d ppředí zájmu čím dál více dstávají prdukty eklgickéh zemědělství, stejně jak eklgické zemědělství sam. A v čemže vůbec spčívá takvýt způsb zemědělskéh hspdaření? Dá se říci, že hlavní filzfií tht hspdaření je návrat k přírdě a k jejím přirzeným cyklům. Eklgický způsb hspdaření se dá d th knvenčníh způsbu vymezit něklika hlavními rysy, mezi které můžeme zařadit hlavně hleduplnst zemědělce k přirzeným klběhům a závislstem, které v přírdě panují, a t jak v rstlinné výrbě, tak i v živčišné. V suladu s hlavní myšlenku eklgickéh zemědělství je i další z rysů, kterým je zákaz pužívání umělých hnjiv, pesticidů i herbicidů. Namíst nich se využívá rganických hnjiv, která nejen, že půdu nepškzují, ale navíc i zlepšují její stav a úrdnst. K lepší úrdnsti půdy v eklgickém zemědělství také přispívá i další z principů, na kterých je tent způsb zemědělskéh hspdaření vystavěn, a t zásada pestrsti sevních pstupů. Tt znamená, že na daném pli se střídají pstupně různé druhy rstlin, díky čemuž se zde vytváří bilgická rvnváha, která psiluje schpnst rstlin bránit se různým chrbám a škůdcům. V nepslední řadě je třeba zmínit, že eklgické zemědělství se vyznačuje i respektem k přirzeným ptřebám chvaných druhů hspdářských zvířat. Tat zvířata nejsu držena v uzavřených budvách, jak je t zvykem v knvenčním zemědělství, ale napak je jim dvlen si žít tak, jak je jim t d přírdy dané. Musí jim být umžněn výběh mim ustájení, a t i v zimě; právním předpisem je stanvena i minimální rzlha pastvy na jeden kus dbytka. D přirzenéh rzvje zvířat je zakázán jakkliv zasahvat, tudíž je zakázán pužívání hrmnů a prvádění genvých manipulací. Z výše uvedenéh lze tedy dvdit, že hlavním principem eklgickéh zemědělství je předpklad, že pkud je zdravá půda, jsu zdravé i rstliny a následně zvířata, v důsledku čehž - 6 -

7 jsu pak zdravé ptraviny a tudíž i lidé, a t vše při minimálním pškzení živtníh prstředí. Tat práce si neklade za cíl ppsat eklgické zemědělství z hlediska dbrně technickéh, není t ani jejím předmětem. Jejím účelem je v případném čtenáři zvýšit pvědmí tmt způsbu zemědělskéh hspdaření z hlediska právníh a také, v tm lepším případě, zvýšit v něm i zájem tut prblematiku, prtže si myslím, že eklgické hspdaření je jedním z prstředků, kterým se dá bjvat prti zhršujícímu se stavu živtníh prstředí. Cílem mé práce je tedy pskytnut čtenáři přehled legislativy, splu s její analýzu, která se na hspdaření v rámci eklgickéh zemědělství vztahuje. Principy eklgickéh zemědělství zde budu pak ppsány v návaznsti na chranu živtníh prstředí. V rámci tét práce také budu ppsány i prcesy, které s eklgickým zemědělstvím bezprstředně suvisejí, jak je kntrla nad ddržváním stanvených pvinnstí, či prces registrace pr eklgické zemědělství. Zmíněny zde budu samzřejmě i biprdukty a biptraviny, na které bude jak z phledu právníh, tak i praktickéh

8 Kapitla 1. Vývj eklgické plitiky a plitiky eklgickéh zemědělství I když se myšlenka na eklgičtější způsb zemědělskéh hspdaření zrdila již v 19. stletí, dmnívám se, že tak velký rzmach, jaký eklgické zemědělství zažil převážně v 90. letech 20. stletí, by nenastal, pkud by se becně myšlenku na chranu živtníh prstředí nezačali seriózně zabývat i čelní představitelé států ve světě. A jelikž se dmnívám, že eklgické zemědělství je jedním z prstředků chrany živtníh prstředí, myslím si, že by byl vhdné učinit i malý exkurs d histrie eklgické plitiky samtné Vývj eklgické plitiky Eklgická plitika ve světě Vznik eklgické plitiky je nepchybně reakcí na zhršující se stav živtníh prstředí na Zemi. Nicméně, zpčátku se stavu živtníh prstředí nevěnvala valná pzrnst a chrana živtníh prstředí byla spíše aspektem druhřadným, čemuž mžná nahrával i fakt, že se pškzvání živtníh prstředí prjevval puze jediněle. Pstupem času však pškzvání živtníh prstředí a jeh slžek začal nabývat na intenzitě, takže zde byla patrná nutnst tent prblém nějak řešit. Za rzhdující krk v tmt směru je pvažván svlání knference OSN živtním prstředí d Stckhlmu v rce 1972; tt setkání vešl ve známst jak Stckhlmská knference. Primárním zájmem tét knference se stal lidský vliv na živtní prstředí, s důrazem na jeh znečišťvání a zachvávání přírdních zdrjů. Knference naknec přijala velké mnžství textů zde je nutn uvést Závěrečnu deklaraci živtním prstředí člvěka, Akční plán, který bsahuje něklik desítek dpručení dále resluce a další dkumenty. Zmíněný Akční plán bsahval ustanvení jednak glbálním hdncení živtníh prstředí, a jednak také managementu živtníh prstředí a pdpůrných patřeních. Hdntící prgram, jehž náplní měl být mnitring, hdncení, výzkum a výměna infrmací, dstal název Earthwatch. Management se týkal hlavně tázek znečištění živtníh prstředí a jeh slžek a cest k jeh mezení. Pdpůrná patření byla zaměřena na vzdělávání, pskytvání infrmací, přípravu specialistů. Byl též dpručen vytvření centrálníh rgánu, který bude - 8 -

9 pvěřen puze záležitstmi živtníh prstředí. Na základě th vznikl v rce 1972 při OSN nvý rgán, který se měl zaměřit puze na tázky živtníh prstředí Prgram pr živtní prstředí (UNEP). Vzrůstající zájem veřejnsti stav živtníh prstředí vedl i ke vzniku něklika nevládních rganizací či plitických stran. Tímt se tat prblematika stala uznávanu sučástí plitických kncepcí a t měl za následek ustavení různých rgánů veřejné správy, specializujících se na tázky chrany živtníh prstředí Eklgická plitika Evrpských splečenství Můžeme říci, že vývj eklgické plitiky v Evrpě byl shdný s tím ve světě. O uvědmělé chraně živtníh prstředí na kmunitární úrvni lze tak hvřit až d 70. let 20. stletí, přičemž ale práv, které je dnes hlavním nástrjem chrany, dstává prstr až mnhem pzději. Stckhlmská knference byla inspirací pr přijetí Prvníh akčníh prgramu chrany živtníh prstředí (1973), který stanvil právní zásady a pririty, kterými se měla eklgická plitika Splečenství v následujících pěti letech řídit. Následval Druhý akční prgram, přijatý v rce 1977, který bsahval pžadavek přehdncení průmyslvé plitiky s hledem na ptřeby živtníh prstředí a zárveň, s Prvním akčním prgramem, stanvval další zásady eklgické plitiky. Třetí akční prgram (1982) pak vyzdvihnul princip prevence a též pprvé bsahval pžadavek integrace eklgické plitiky d statních plitik Splečenství jak například d plitiky zemědělské či dpravní. Pdstatnu změnu představval přijetí Jedntnéh evrpskéh aktu (1987), který d Smluvy zalžení Evrpských splečenství (dále jen SES ) začlenil nvu kapitlu Živtní prstředí, čímž se chrana živtníh prstředí stala sučástí primárníh práva. Byly zde stanveny cíle jak zlepšvat kvalitu živtníh prstředí, přispívat k chraně lidskéh zdraví či zajišťvat šetrné hspdaření s přírdními zdrji. Mim t zde byly též frmulvány základní principy eklgické plitiky zásada prevence, zásada náhrady škdy u zdrje pškzení, zásada znečišťvatel platí, zásada subsidiarity a zásada integrace eklgické plitiky d statních plitik. Otázku účinné implementace existujících kmunitárních nrem a zkvalitněním přístupu k infrmacím se zabýval další z dkumentů Čtvrtý akční prgram z rku V rce 1992 byla přijata Maastrichtská smluva, jejímž prstřednictvím se změnila některá ustanvení Smluvy živtním prstředí: mezi zásady chrany živtníh prstředí byl zařazen princip, který pzději vešel ve známst jak princip trvale udržitelnéh rzvje, přibyl čtvrtý cíl, kterým se stala pdpra patření na mezinárdní úrvni čelících reginálním a celsvětvým prblémům živtníh - 9 -

10 prstředí. Pátý akční prgram z rku 1993 se sustředil na trvale udržitelné hspdaření s přírdními zdrji, předcházení vzniku dpadů, snižvání sptřební energie, zkvalitnění balvých technlgií i zkvalitnění péče lidské zdraví a bezpečnst. Důležitu změnu v rámci primárníh práva byl též přijetí Amsterdamské úmluvy (1997), prtže zavedla splurzhdvání Rady a Evrpskéh parlamentu velké části tázek týkajících se živtníh prstředí. Prstřednictvím tét úmluvy byl d primárníh práva zaveden princip trvale udržitelnéh rzvje i princip integrace. Byl též vyjasněn bsah a rzsah pžadavku chrany živtníh prstředí v rámci harmnizace právních předpisů a patření přijatých vůči vnitřnímu trhu, čímž státy získaly mžnst pnechat si vlastní vnitrstátní předpisy. Naprti tmu Smluva z Nice (2000) nepřinesla žádné výraznější změny, prtže se spíše zabývala rzšiřváním EU a institucinálními změnami. Zajímavý je ale Šestý akční prgram (2002), nesucí název Živtní prstředí 2010: Naše buducnst, naše vlba, a t tím, že pprvé něm rzhdval Evrpský parlament splečně s Radu, cž má za následek t, že bsahuje právně závazná ustanvení a nemá tedy pvahu puze kncepční. Priritami nvéh prgramu jsu hlavně tyt čtyři blasti: změna klimatu Země, bidiverzita, vztah živtníh prstředí a lidskéh zdraví, přírdní zdrje a dpadvé hspdářství. Prgram také stanvuje něklik specifických prstředků, prstřednictvím kterých má být dsažen pžadvaných cílů v daných blastech jde zajištění lepší implementace stávajících envirnmentálních předpisů Splečenství, integraci eklgické plitiky d statních suvisejících plitik, zajištění úzké splupráce s výrbci a sptřebiteli, lepší přístup k infrmacím živtním prstředí a také kvalitnější rzhdvání v rámci územníh plánvání. Právě integrace eklgické plitiky d statních suvisejících blastí je stěžejním principem, jelikž eklgická plitika izlvaná d statních by stěží mhla naplnit dané cíle. Takvými plitikami, které mají c nejvíce d činění s živtním prstředím, jsu: zemědělská plitika, plitika v blasti dpravy, energetická plitika, splečná bchdní či reginální plitika, plitika v blasti průmyslu, výzkumu či technlgickéh rzvje a další. Psledním dkumentem, který by mhl mít vliv na eklgicku plitiku ES je tzv. Lisabnská smluva (celým názvem Lisabnská smluva pzměňující Smluvu Evrpské unii a Smluvu zalžení Evrpskéh splečenství ), která by měla vstupit v platnst dne 1. prsince A jaký bude tedy její dpad v blasti chrany živtníh prstředí? S trchu nadsázky se dá říci, že její vliv na tut blast nebude téměř žádný, a t ať už v negativním, či pzitivním slva smyslu. Nadále tedy bude zachvána úrveň chrany živtníh prstředí tak, jak ji známe. Lisabnská smluva tak jen psiluje a lépe definuje myšlenku trvale udržitelnéh rzvje, která je nám známa již ze stávajících smluv. Dle tét smluvy je

11 trvale udržitelný rzvj Evrpy zalžen hlavně na vyském stupni chrany a zlepšvání kvality živtníh prstředí. Oblast živtníh prstředí je blastí, kde EU sdílí pravmc s členskými státy. Veškerá její činnst tedy musí vést k naplnění jedntlivých cílů, jimiž jsu: chrana živtníh prstředí a zvyšvání jeh kvality, chrana veřejnéh zdraví, pdpra racinálníh využívání přírdních zdrjů a pdpra patření na mezinárdní úrvni, které jsu určeny k řešení mezinárdních prblémů živtníh prstředí. Naprti tmu pkrk nastal v případě bje prti změně klimatu. Změna klimatu je v sučasné dbě pvažvána za největší eklgický, sciální i hspdářský prblém, s nímž se lidstv musí ptýkat. Prt byl bj prti změně klimatu Smluvu zahrnut jak jeden z cílů plitiky EU v blasti živtníh prstředí Státní eklgická plitika České republiky Státní eklgická plitika České republiky, resp. bývaléh Českslvenska, dluhu dbu pkulhávala za Evrpu i světem. Můžeme říci, že d rku 1989 se těmt tématům nevěnvala téměř žádná pzrnst. P tmt rce se situace značně změnila na celstátní úrvni vznikl rgán Federální výbr pr živtní prstředí, na republikvé úrvni pak české Ministerstv živtníh prstředí. V rce 1990 spatřila světl světa Mdrá kniha, cž byla zpráva stavu živtníh prstředí bsahující ppis a zhdncení stavu živtníh prstředí, jeh slžek i eksystémů, která stanvila hlavní příčiny a hdntila i jedntlivé reginy. Tat publikace byla p necelém rce následvána Duhvým prgramem, který bsahval návrhy úklů k zdravení a nápravě špatnéh stavu živtníh prstředí v ČR. P rce 1992 přišel útlum; sice byl přijat dkument Státní plitika chrany živtníh prstředí, ale ten představval spíše slabší kncept chrany živtníh prstředí. S výjimku lesníh zákna nebyl též přijat žádný významnější eklgický právní předpis, zanedbávala se také příprava na harmnizaci s evrpským právem. Naprti tmu bdbí d rku 1998 d rku 2004 byl dsti dlišné d th předchzíh. O tm svědčí přijetí Státníh prgramu chrany přírdy a krajiny ČR v rce 1998, následvanéh Státní plitiku živtníh prstředí v rce 1999 a 2001, které byly ještě navíc dplněny Státní prgram envirnmentálníh vzdělávání, výchvy a světy v České republice z rku Následující bdbí let představval nebývalý rzvj českéh práva živtníh prstředí, který byl vlivněný hlavně rychlu harmnizací tht úseku s právem živtníh prstředí Evrpských splečenství. 1 Lisabnská smluva tázky a dpvědi. Eurpa [nline]. [cit ]. Dstupné z: -

12 Uvedené dkumenty stanvvaly především cíle a principy státníh prgramu, priritní úkly i patření. Tyt cíle a patření se týkaly jak jedntlivých slžek a úseků živtníh prstředí, tak i dalších plitik jak energetika, průmysl a bchd, vdní hspdářství, zdraví byvatelstva, zemědělství a jiné. Též zde byly analyzvány envirnmentální aspekty a pžadavky na jedntlivé sektrvé plitiky. Mezi hlavní cíle a patření patřil zejména: prsazvat princip trvale udržitelnéh rzvje, zapjit se d mezinárdní splupráce a přispívat k řešení glbálních prblémů živtníh prstředí, zvýšit účinnst státní správy, zvláště pak v blasti přípravy záknů a nařízení nutných k transpzici práva živtníh prstředí ES, upřesnit dpvědnst, pravmci a dělbu práce v blasti chrany živtníh prstředí, rzšířit světu a tím zvýšit zájem veřejnsti a zvýšit také její pdíl na rzhdvání, zpřístupnit státní správu bčanům. Byly zde také stanveny nástrje, které měly vést ke splnění těcht cílů. Jejich seznam bsahval nástrje právní, eknmické, vzdělávací, infrmační, dbrvlné a další, přičemž u každéh nástrje byly stanveny cíle i patření. Sučasná platná Státní plitika živtníh prstředí České republiky je určena pr bdbí let Plně již tedy vychází z platnéh Šestéh akčníh prgramu EU. V tmt dkumentu jsu důležité a významné hlavně části II. až VI., které se zabývají výchzími pdmínkami, cíli v priritních blastech, sektrvými plitikami a nástrji k uskutečnění tét plitiky, včetně eknmickéh rzbru a způsbu financvání. Uvedené cíle jsu téměř shdné s těmi, které jsu zmíněny v Šestém akčním prgramu. Stejně tak i nástrje, stanvené v předchzích dkumentech eklgické plitiky České republiky, se příliš nezměnily. Státní plitika ČR v blasti živtníh prstředí je spíše plitickým dkumentem, který by měl mít vliv na prvádění suvisejících plitik a který by měl být prstřednictvím jedntlivých nástrjů uplatňván v praxi Vznik a vývj eklgickéh zemědělství Termín eklgické (či alternativní) zemědělství je splečným názvem pr mnh směrů a metd. Nicméně všechny mají splečnu jednu věc, a t že zde nejsu pužívána umělá hnjiva, krmiva či pesticidy a že se snaží využívání především lkálních a bnvitelných přírdních zdrjů. Pjem alternativní zemědělství tedy zahrnuje takvé metdy, které jsu známy např. pd názvem bilgick-dynamické zemědělství, eklgické zemědělství, veganské

13 zemědělství, rganické zemědělství či zemědělství Mazdaznan a další. Každý z těcht směrů má pak vlastní histrii vzniku i vlastní filzfii Eklgické zemědělství v Evrpě a ve světě Snahy návrat k přírdnímu způsbu živta zapčal již v 19. stletí, když rychlá industrializace a urbanizace s sebu přinesla negativní zásahy d živtních pdmínek byvatelstva. Avšak díky hspdářské krizi byl tent nvý způsb hspdaření zatlačen d pzadí a vývj zemědělství becně spíše směřval k industrializaci. Pčátek 20. stletí je ve znamení hledání způsbu, jak dále neničit již tak pškzenu půdu, cž vedl k tmu, že se znvu nacházejí tradiční a věřené pstupy v hspdaření, jak je např. kmpstvání. Dchází též ke změně ve výživvých zvyklstech i výrbě ptravin. Za klébku eklgickéh zemědělství je pvažván Rakusk, kde byl Rudlfem Steinerem rku 1924 vytvřen nvý filzfický systém hspdaření, pzději byl nazván jak bilgick-dynamický či zkráceně bidynamický. Ve svém díle Zemědělský kurz Steiner definval základní principy rganickéh hspdaření a duchvníh přístupu k přírdě. Tímt byly plženy základy eklgickéh zemědělství v Rakusku i Německu. Ve 30. letech se ve Švýcarsku vytvřil rganick-bilgické hnutí, navazující na díl Dr. Rushe. Prvtním zájmem byla zdravá půda, rstliny i zvířata, vztahy mezi nimi a následně i zdravím člvěka. V průběhu 40. a dalších let se tt hnutí šířil p Evrpě i celém světě, největší nárůst příznivců tht směru byl pak v 70. a 80. letech. 3 Stěžejním bdbím pr další vývj eklgickéh zemědělství byla 70. léta minuléh stletí, kdy se příznivci tht druhu zemědělskéh hspdaření sdružili a zalžili mezinárdní federaci IFOAM (Internatinal Feredatin f Organic Agriculture Mvements Mezinárdní federace sdružení za rganické zemědělství) se sídlem v Německu. V tét dbě se p Evrpě i světě šíří envirnmentální uvědmění a vlády některých států, stejně jak EHS samtné, předkládají prgramy a zákny, vztahující se k eklgickému zemědělství. Dříve byla evrpská zemědělská plitika zaměřena na t, aby se dsáhl plné sběstačnsti v prdukci ptravin. Pté, c tht byl v 80. letech dsažen, se vytyčují další cíle, a t především ve smyslu zvýšení kvality ptravin i zavedení zásad chrany živtníh prstředí d zemědělských technlgií. V rce 1982 vydala nevládní rganizace IFOAM první nadnárdní 2 KOUTNÁ, Pavlína. Eklgické zemědělství. [nline] stran. Diplmvá práce. Masarykva univerzita, Právnická fakulta. Veducí práce: JUDr. Jana Dudvá. Dstupné z www: 3 Histrie eklgickéh zemědělství. [nline] [cit ]. Dstupné z:

14 směrnici pr eklgické zemědělství IFOAM Basic Standards. Závazné právní nrmy upravující eklgické zemědělství se však bjevují až v rce 1985 v Rakusku a v dalších letech pak i v Dánsku, Francii, Anglii, Švýcarsku aj. 4 Další vývj pdprval i zájem některých států pskytvat subvence pr tyt frmy zemědělské prdukce. Nicméně největší bm zaznamenal eklgické zemědělství v 90. letech 20. stletí. Zájem biptraviny i samtné zemědělství si vyžádal právní úpravu na kmunitární úrvni. Prt je v rce 1991 přijat nařízení Rady (EHS) 2092/1991 eklgickém zemědělství a značvání zemědělských prduktů a ptravin. Byla t první závazná nrma, která upravvala prdukční pstupy eklgickéh zemědělství, kntrlní mechanismy a i pravidla pr značvání prduktu jak bi či ek. Díky tmut nařízení pptávka p ptravinách a prduktech z eklgickéh zemědělství ještě více stupala. Také se začaly stírat rzdíly mezi jedntlivými směry alternativníh zemědělství, až krmě eklgickéh zbyl puze bidynamické zemědělství; nařízení i v tmt směru přispěl ke sjedncení pravidel. Výše uvedené nařízení byl pté zrušen a nahrazen, a t nařízením Rady (ES) č. 1991/2007 z 21. prsince 2006, kterým se mění Nařízení (EHS) č. 2092/91 eklgické prdukci zemědělských výrbků a značvání zemědělských prduktů a ptravin, které vešl v platnst k 1. lednu Definice eklgické prdukce, její lg a systém značvání jsu bsahem nvéh nařízení Rady (ES) č. 834/2007 z 28. června 2007 eklgické prdukci a systému značvání, které vstupil v platnst k 1. lednu Dnes je eklgické zemědělství prvzván ve více než 100 zemích světa. Ke knci rku 2006 byl na světě 31 milinů hektarů půdy, kteru eklgicky bdělával více jak farmářů. Největší rzlhu eklgicky bhspdařvané půdy má Austrálie, Čína, Argentina a USA. 5 Ovšem z hlediska pdílu eklgicky bdělávané půdy na rzlze státu celsvětvě vede Rakusk, Švýcarsk a skandinávské země. Dle zpráv z rku 2007 byl v Evrpě v rce 2005 bhspdařván eklgicky téměř 4 % z celkvé plchy využívané půdy. Nejvyšší pdíly eklgicky bdělávané půdy byly zaznamenány v již zmíněném Rakusku (11%), Itálii (8,4%), České republice a Řecku (shdně něc přes 7%); nejnižší pdíly byly pak zaznamenány v Plsku, Irsku či na Maltě. 6 4 OBERREITER, Jan. Eklgické zemědělství. [nline] stran. Diplmvá práce. Masarykva univerzita, Právnická fakulta. Veducí práce: dc. JUDr. Ivana Průchvá, CSc. Dstupné z www: 5 Eklgické zemědělství ve světě pět rstl. Bi-inf. [nline] [cit ]. Dstupné z: 6 Eklgicky bdělávaná plcha činila v rce % z celkvé plchy využívané půdy v EU-25. Evrpská kmise. [nline] [cit ]. Dstupné z:

15 Vývj eklgickéh zemědělství v ČR Eklgické zemědělství a prdukty z něj pcházející neměly před rkem 1989 téměř žádnu šanci se uplatnit. Zemědělci, tehdy půsbící v zemědělských pdnicích, neměli pražádný zájem půdu, zvířata či kvalitu ptravin, hlavní impuls tak přinesli až sptřebitelé, jelikž se stále více a více dzvídali špatném zdravtním stavu byvatel, ve srvnání se západními zeměmi. Pzději začaly vycházet různé publikace, zaměřené na zdravu výživu, čímž vzrstl i zájem nechemické ptraviny. Faktický základ eklgickéh zemědělství byl plžen ještě před revlucí v rce 1989, kdy skupina zemědělců z Mravy zalžila Odbrnu skupinu pr alternativní zemědělství (byla zastřešena Českslvensku vědecktechnicku splečnstí) a pmcí kntaktů ze zahraničí z rganizace IFOAM, ze Švýcarska a Německa jim byly pskytnuty různé publikace, i základní zkušensti, týkající se eklgickéh hspdaření. Ještě téhž rku byl vyhlášen přechdné bdbí na eklgické zemědělství ve třech pdnicích. Přímý vznik eklgickéh zemědělství se však datuje až d rku 1990, kdy byly, za sučinnsti Ministerstva zemědělství ČR (MZe), Sdružení Libera a Svazu PRO-BIO (svazy sdružující eklgické farmáře), plženy základy celéh systému. Následně byly eklgicky hspdařícím zemědělcům pskytvány dtace, které byly pravděpdbně hlavním důvdem takvéh nárůstu eklgicky bhspdařvaných plch. Zrušení dtací v rce 1992 znamenal sice stagnaci plch, ale přinesl zkvalitnění eklgické prdukce. Ministerstv zemědělství se tak začal plně sustředit na přípravu nutných legislativních krků. Významným byl rk 1994, kdy se jedntlivé svazy eklgických zemědělců dhdly na směrnicích, které upravvaly kntrlu a certifikaci, se zavedením nárdní známky BIO pr biptraviny. Ministerstv též pvěřuje sukrmu splečnst KEZ Brn výknem jedntné kntrly eklgickéh zemědělství v ČR. V dalších letech se eklgické zemědělství stabilizuje a rzvíjí se trh s biptravinami. Důležitým krkem byl vznik nezávislé kntrlní rganizace K.E.Z..p.s. v rce 1999, která se stala záruku ddržvání pravidel, platných pr eklgické zemědělství. Rk předtím byly pět bnveny dtace pr eklgické farmáře. V rce 2000 pak dšl ke schválení zákna č. 242/2000 Sb., eklgickém zemědělství a změně zákna č. 368/1992, správních pplatcích (účinnsti nabyl dne ), který stanví pravidla pr pěstvání rstlin a chv hspdářských zvířat, dále pr zpracvání, dvz, vývz a značvání biprduktů a biptravin. Zákn je v suladu s platnu legislativu EU eklgickém zemědělství, tj. nařízením č. 2092/91/EEC. V rce 2004 je pak vyhlášen

16 nárdní Akční plán České republiky pr rzvj eklgickéh zemědělství d rku Je t strategický dkument, který stanvuje hlavní cíle a pririty v rámci eklgickéh zemědělství. Těmit cíli je např. psílení pstavení eklgickéh zemědělství i důvěry v něj, zvětšení pměru eklgicky bdělávané půdy na celkvé výměře zemědělské půdy na 10%, a t d rku 2010 či zlepšení pdmínek živta zvířat chvaných na eklgických farmách a další. Změny v právní úpravě eklgickéh zemědělství v ČR nastaly v suvislsti se vstupem ČR d Evrpské unie. Většina pravidel byla ttiž bsažena v nařízení Rady č. 2092/91 eklgickém zemědělství a k němu se vztahujícímu značvání zemědělských prduktů a ptravin. Prt byl zákn eklgickém zemědělství následně nvelizván. Nadále tedy upravuje puze ty blasti úpravy eklgickéh zemědělství, na které nejsu přím pužitelné předpisy Evrpských splečenství. 8 Naše republika patří, mezi nvými zeměmi EU, ke špičce c se eklgickéh zemědělství týče a řadí se i na přední světvé míst v rzsahu plch, zařazených d eklgickéh hspdaření. Ke knci rku 2008 zde byl téměř 1950 ekfarem a 8% z celkvé plchy státu připadl na eklgicky bhspdařvanu půdu. 9 (V ČR je dminující hspdaření na travních prstech v hrských a pdhrských blastech, které se zaměřuje na údržbu krajiny a chv masnéh sktu tvří asi 82% eklgicky bhspdařvané plchy. 10 ) Vzhledem k dsavadnímu vývji se dá ptm předpkládat, že tent trend bude ještě sílit a časem si biprdukty i biptraviny najdu stabilní míst na našem stle. 7 Akční plán České republiky pr rzvj eklgickéh zemědělství d rku 2010 [nline]. MZe ČR, 2004 [ ]. Dstupné z: 8 OBERREITER, Jan. Eklgické zemědělství. [nline] stran. Diplmvá práce. Masarykva univerzita, Právnická fakulta. Veducí práce: dc. JUDr. Ivana Průchvá, CSc. Dstupné z www: 9 Eklgické zemědělství. Wikipedie, tevřená encyklpedie. [nline] [cit ]. Dstupné z: 10 Sučasný stav eklgickéh zemědělství, EKO, 2009, č. 1, str

17 Kapitla 2. Jak se stát ekfarmářem T, že se eklgické farmaření stává v psledních letech velmi blíbeným, nejen mezi samtnými zemědělci, ale i mezi sptřebiteli, ptvrzuje stále vzrůstající pčet udělených registrací pr eklgické zemědělství. Zatímc v rce 1990 na našem území fungvaly 3 bifarmy, v letšním rce jejich pčet překrčil hranici T, ve srvnání se stavem v rce 2007, znamená téměř 100% nárůst, jelikž dle údajů z rku 2007 byl na našem území registrván klem 1300 ekfarem. 11 Sučasný zákn eklgickém zemědělství již samtný pjem eklgické zemědělství nedefinuje, nicméně definice, která byla bsažena v jeh starém znění 12 dcela dbře, i dnes, vystihuje jeh pdstatu. Pdle něj se eklgickým zemědělstvím myslel zvláštní druh zemědělskéh hspdaření, který dbá na živtní prstředí a jeh jedntlivé slžky stanvením mezení či zákazů pužívání látek a pstupů, které zatěžují, znečišťují neb zamřují živtní prstředí neb zvyšují rizika kntaminace ptravníh řetězce, a který zvýšeně dbá na vnější živtní prjevy a chvání a na phdu chvaných hspdářských zvířat. Ekfarmu se ptm dle 3 písm. g) zákna eklgickém zemědělství myslí uzavřená hspdářská jedntka, zahrnující pzemky, budvy, prvzní zařízení a případně i zvířata, která má služit eklgickému zemědělství Registrace pr eklgické zemědělství První krkem, který musí zájemce eklgické hspdaření učinit, je pdání žádsti registraci pr eklgické zemědělství na ekfarmě, cž určuje zákn č. 242/2000 Sb., eklgickém zemědělství a změně zákna č. 368/1992 Sb., správních pplatcích, ve znění pzdějších předpisů (dále též zákn EZ ), ve svém 6 dst. 1. Vzr tét žádsti je přílhu prváděcí vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR k záknu EZ č. 16/2006 Sb., kteru se prvádějí některá ustanvení zákna eklgickém zemědělství. Tut žádst registraci musí pdat, krmě eklgickéh zemědělce, i výrbce biptravin, bchdník s biptravinami, výrbce bikrmiv, ddavatel bisiv a bisadby, a eklgický včelař. Žádst, jejíž pdání pdléhá správnímu pplatku ve výši 1000 Kč, se pak pdává 10 Eklgických farmářů rychle přibývá. Deník [nline]. Pslední aktualizace [cit ]. Dstupné z: 11 Statistické šetření na eklgických farmách České republiky za rk 2007 [nline]. Ústav zemědělské eknmiky a infrmací, Brn, [cit ]. Dstupné z: písm. a) zákna č. 242/2000 Sb., eklgickém zemědělství a změně zákna č. 368/1992 Sb., správních pplatcích, ve znění zákna č. 320/2002 Sb

18 na Ministerstvu zemědělství. Pdáním tét žádsti je zahájen řízení registraci, které je dle 37 zákna EZ správním řízením a tudíž se na něj vztahuje zákn č. 500/2004 Sb., správní řád. V samtné žádsti registraci zemědělský pdnikatel uvádí puze své identifikační údaje, které se liší v závislsti na tm, zda je pdnikatelem fyzická či právnická sba ( 6 dst. 4 písm. a) a b)). Důležitým krkem, který musí žadatel splnit ještě před pdáním žádsti, je zajištění si prvedení vstupní kntrly kntrlní rganizací. Tat kntrla má za úkl prvěřit, jestli je tent žadatel připraven na prvzvání eklgickéh zemědělství. V praxi se pstupuje tak, že žadatel nejdříve zkntaktuje příslušnu kntrlní rganizaci 13, přihlásí se u ní ke kntrle a certifikaci, uzavře s ní smluvu kntrle a kntrlní rganizace u něj prvede vstupní kntrlu (ta musí být prvedena nejpzději d 60 dnů d uzavření smluvy kntrle). Pakliže při tét kntrle nebyl zjištěn prušení příslušných pdmínek zákna EZ a ani evrpských předpisů, vystaví kntrlní rganizace žadateli příslušné ptvrzení, které tvří přílhu žádsti registraci ( 6 dst. 5 zákna). Dnem dručení žádsti ministerstvu začíná žadateli běžet tzv. přechdné bdbí (viz dále); tut skutečnst žadateli ministerstv známí infrmací zahájení přechdnéh bdbí. Ještě je třeba dplnit, že žadatel má pvinnst pskytnut všem rgánům sučinnst, ptřebnu pr věření údajů v žádsti. Tt stanvuje 6 dst. 7 zákna EZ. Pkud žadatel nesplní náležitsti žádsti stanvené v 6 dst. 4 a 5, ministerstv žádst zamítne ( 6 dst. 9). Napak, splňuje-li žádst registraci všechny pžadavky, ministerstv žádsti vyhví a vydá žadateli rzhdnutí registraci Přechdné bdbí Přechdné bdbí je dle 5 dst. 1 zákna EZ takvu dbu, ve které se má uskutečnit přeměna zemědělskéh hspdaření na eklgické zemědělství. Účelem tht bdbí je tedy jak samtná přeměna hspdaření, tak i dstranění vlivu negativních dpadů předchzí zemědělské činnsti na zemědělsku půdu, krajinu a živtní prstředí. 14 Jak tedy z výše uvedenéh vyplývá, zemědělec v přechdném bdbí má stejné pvinnsti jak zemědělec s již 13 Blíže viz Kapitla 5. Kntrlní systém v rámci eklgickéh zemědělství tét práce dst. 1 zákna č. 242/2000 Sb., eklgickém zemědělství a změně zákna č. 368/1992 Sb., správních pplatcích, ve znění pzdějších předpisů

19 udělenu registrací pr eklgické zemědělství, pkud zákn nestanví jinak ( 5 dst. 2 zákna). C se týká délky přechdnéh bdbí, tak není stanvena jedntně, nýbrž se pr jedntlivé druhy rstlinné neb živčišné prdukce stanví knkrétní bdbí přechdu (čl. 17 písm. c) nařízení Rady ES 834/2007 eklgické prdukci a značvání eklgických prduktů a zrušení nařízení EHS č. 2092/91). Zákn EZ knkrétní dbu, p kteru má trvat bdbí přechdu v závislsti na druhu pzemku, nestanvuje; takt činí nařízení Kmise (ES) č. 889/2008, kterým se stanvují prváděcí pravidla nařízení Rady ES 834/2007. Přechdné bdbí tedy trvá 2 rky na rné půdě, travních prstech, u víceletých pícnin a u chvu ryb, 3 rky pak u sadů, vinic a chmelnic. Přičemž platí, že za splnění jistých pdmínek může být d přechdnéh bdbí zapčten i bdbí, které mu předcházel (článek 36 nařízení Kmise č. 889/2008). Je samzřejmě mžné, že v průběhu přechdnéh bdbí může též djít ke změnám, které se mhu týkat buď pzemků a jejich výměry, či i sby zemědělce. V těcht případech pak becně platí, že takvét změny musejí být bez zbytečnéh dkladu známeny ministerstvu. Samtné známení stačí, pkud se jedná změny ve výměře pzemku ať už zmenšení, zvětšení či zařazení nvéh druhu zvířat d eklgickéh zemědělství (či napak, vyřazení některéh druhu). V případě zvětšení výměry pzemku začíná dnem dručení ministerstvu běžet žadateli přechdné bdbí; v statních případech je pak ministerstv pvinn zanést příslušnu změnu d evidence d 30 dnů d dručení tht známení. Pakliže jde ale změnu v sbě zemědělskéh pdnikatele v případě převdu neb přechdu farmy na jinu sbu a tat sba chce i nadále eklgicky pdnikat, musí pdat ministerstvu žádst registraci jak nvý žadatel. Ministerstv ní musí, stejně jak v případě úplně nvéh žadatele, rzhdnut d 30 dnů d dručení. Osba zařazená d přechdnéh bdbí je pvinna pvěřené sbě (kntrlní rganizaci) pskytnut pdrbné údaje každé ekfarmě, na které bude hspdařit jedná se hlavně údaje hspdářských budvách či prvzních zařízeních, které bude pužívat pr eklgické zemědělství, dále značení pzemků a přehledně vyznačené mapy pzemků, na nichž bude eklgicky hspdařit ( 6 dst. 6 zákna). Ministerstv vede seznam sb zařazených d přechdnéh bdbí, včetně údajů výměře bhspdařvaných pzemků, a t způsbem umžňujícím dálkvý přístup

20 2. 3. Rzhdnutí registraci Pkud pdnikatel v rámci přechdnéh bdbí splnil všechny pvinnsti, které mu zařazením d přechdnéh bdbí vznikly, ministerstvu nic nebrání, aby tmut žadateli nevydal rzhdnutí registraci pr eklgické zemědělství, přičemž tt rzhdnutí se vydává d 30 dnů d uknčení přechdnéh bdbí. Vydáním rzhdnutí registraci, resp. nabytím právní mci tht rzhdnutí, je pak správní řízení registraci pr eklgické zemědělství uknčen. Naprti tmu, pkud žadatel nesplnil všechny pdmínky, které se na něj v přechdném bdbí vztahvaly, ministerstv žádst registraci, dle 6 dst. 10, ve stejné lhůtě zamítne. Ministerstv může též v záknem stanvených případech vydat rzhdnutí zrušení registrace. Situace, ve kterých tak může učinit, jsu stanveny v 8 dst. 1 zákna EZ: (1) Ministerstv zruší registraci sby pdnikající v eklgickém zemědělství, jestliže a) t písemně sama pžádá, neb b) prušila pakvaně pžadavky stanvené tímt záknem neb předpisy Evrpských splečenství; za pakvané prušení se pvažuje takvé prušení pvinnsti, k němuž dšl v dbě d 1 rku de dne nabytí právní mci předchzíh rzhdnutí, jímž byla ulžena pkuta. (2) Ministerstv též zruší registraci, jestliže a) eklgický pdnikatel nezíská d 36 měsíců d registrace alespň jedn svědčení na biprdukt neb v průběhu každéh dalšíh kalendářníh rku vždy alespň jedn svědčení na biprdukt za jeden kalendářní rk, neb b) výrbce biptravin, výrbce neb ddavatel eklgických krmiv neb ddavatel eklgickéh rzmnžvacíh materiálu nezíská d 24 měsíců d registrace alespň 1 svědčení na biptravinu neb statní biprdukt neb v průběhu každéh dalšíh kalendářníh rku vždy alespň jedn svědčení na biptravinu neb statní biprdukt za jeden kalendářní rk. Zánik registrace pak nastává na základě skutečnstí, jimiž jsu: smrt či zánik sby pdnikající v EZ, také v případě převdu či přechdu ekfarmy na jinu sbu za předpkladu, že sba pdnikající v EZ již nehspdaří na jiné ekfarmě, a též na základě výmazu ze seznamu sb pdnikajících v eklgickém zemědělství

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 20/12/2006 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních

Zpráva o činnosti HV Svazu účetních Zpráva činnsti HV Svazu účetních 1. HV SÚ Snaha řešit situaci vůči KCÚ direktivně se ukázala jak špatná a kntraprduktivní. Byl nutné situaci uklidnit a zárveň narvnat některé krky ze strany bývalé paní

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstv pr místní rzvj Odbr Nárdní rgán pr krdinaci Infrmace stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pr členy vlády ČR SRPEN 2014 Obsah Obsah... 2 Úvd... 3 Shrnutí...

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů Směrnice Evrpskéh parlamentu a Rady 2011/83/EU právech sptřebitelů Úvd Všebecně je úprava sptřebitelskéh práva rztříštěná d mnha kmunitárních předpisů, které tak způsbují prblémy zejm. v rámci přeshraničníh

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula.

Datum zahájení projektu: 01.11.2010 Datum ukončení projektu: 30.06.2012 Obor: MS, SM Ročník: 3 Zpracoval: Bc. Jan Dula. Název prjektu: Sbližvání terie s praxí Datum zahájení prjektu: 01.11.2010 Datum uknčení prjektu: 30.06.2012 Obr: MS, SM Rčník: 3 Zpracval: Bc. Jan Dula Mdul: ISO 14 000 OBSAH 1. Úvd..2 2. Přehled nrem

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní a dodací podmínky Obchdní a ddací pdmínky ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyt bchdní a ddací pdmínky (dále jen bchdní pdmínky") bchdní splečnsti Akční Ceny s.r.., se sídlem Ve Slatinách 3242/3, Praha 10- Záběhlice, 106 00 IČO: 030

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brn, 26. 5. 2014 František, Nantl Jednání s kraji, Staré Splavy u Dks, 5. 6. 2014 Infrmace revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům Vznikl z těcht důvdů: Na základě ustanvení Smluvy

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy

Metodický pokyn pro hodnocení projektů v rámci 12. výzvy Strategický plán LEADER I Sudety míst k setkávání Metdický pkyn pr hdncení prjektů v rámci 12. výzvy Základní infrmace Tent metdický pkyn vychází z diskuse Prgramvéh výbru MAS Český Západ Místní partnerství

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Požadavky na obsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Pžadavky na bsah evaluačních zpráv Výzva č. 51 Oblast pdpry 1.3 Další vzdělávání pracvníků škl a šklských zařízení 21.8.2014 Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst MŠMT Obsah Úvd... 3 Pžadavky

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Zpracovatel: IVRO, v.o.s.

Zpracovatel: IVRO, v.o.s. POZNESS Pznáním k lepším sciálním službám Zpracvatel: IVRO, v..s. Přílha č. 1 Srvnání sciálních služeb pr seniry na území Jihčeskéh kraje a Dlníh Rakuska Strana 2 1 PŘÍLOHA Č. 1 SROVNÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB

PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB ISTQB PARTNER PROGRAM VERZE CZ-1.0 (30.05.2013) Czech and Slvak Testing Bard Internatinal Sftware Testing Qualificatin Bard www.castb.rg PARTNERSKÝ PROGRAM ISTQB OSNOVA 1. SHRNUTÍ

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH

Jednání EMF s komisařem G. Verheugenem. k problematice automobilového průmyslu. 24. 11. 2008 Brusel TUH Jednání EMF s kmisařem G. Verheugenem k prblematice autmbilvéh průmyslu 24. 11. 2008 Brusel TUH Účast: Jsef Středula Přípravné jednání P.Scherrer pděkval všem za t, že jsme přijeli d Bruselu připravili

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 2.2 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Zápis ze 7. schůze Výknné rady ČSTS knané dne 2.1.2009 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartuňkvá (EB), Odstrčil (PO), Siegel (LS), Nvtný (LN) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ

PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ PŘÍRUČKA K OVĚŘOVÁNÍ DOTACÍ 2014 Příručka k věřvání dtací Tat Příručka byla pr Kmru auditrů České republiky připravena auditrsku splečnstí Ernst & Yung, s.r.. Na Flrenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Tel +225

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování )

McDonald's Pravidla uveřejňování Na rovinu Webové stránky (dále označovaná jen jako McDonald's ) (dál jen Pravidla pro uveřejňování ) McDnald's Pravidla uveřejňvání 1. Tat Pravidla pr uveřejňvání se vztahují na sby resp. uživatele internetu, které se rzhdnu pužít webvé stránky Na rvinu umístěné na www.narvinu.mcdnalds.cz (dále značvané

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ

ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ Praha,. března ZELENÁ KNIHA O PRACOVNÍCÍCH VE ZDRAVOTNICTVÍ V EVROPĚ COM (2008) 725 final Stanvisk Ministerstva zdravtnictví ČR k veřejné knzultaci Evrpské kmise I. OBECNÝ KOMENTÁŘ Česká republika se ptýká

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 Závěrečná zpráva PES - důchdvá refrma Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 1 Lcal knwledge. Glbal pwer. 1. PES: úkl a principy práce 2. Analýza dnešníh stavu 3. Vybrané suvislsti důchdvé

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více