TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRHOVOSVINENSKÉ LISTY"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Leden 2011 Číslo 1 Ročník XXI Rozpočet města Příprava na sestavení rozpočtu začíná zpravidla v říjnu shromažďováním podkladů. Na jedné straně jde o souhrn předpokládaných příjmů, na druhé straně souhrn požadavků na rozpočtové výdaje. Předpokládané příjmy se skládají ze známých skutečností - zejména uzavřených smluv o pronájmech a prodejích majetku, další známou skutečností bývá výše příspěvku na výkon státní správy a více než třetinu rozpočtových příjmů tvoří daňové příjmy. Požadavky na rozpočtové výdaje předkládají jednotliví správci rozpočtových kapitol (zpravidla vedoucí odborů MěÚ) a ředitelé příspěvkových organizací města (Základní škola TS, Mateřská škola TS, Městské kulturní středisko TS, Zdravotní zařízení poliklinika města TS). Velká část rozpočtu je přímo vázána na konkrétní použití jako je činnost úřadu a splátky závazků z uzavřených smluv. Základním pravidlem je, že rozpočet se sestavuje jako vyrovnaný. To znamená, že jeho výše nemůže překročit předpokládané příjmy. Porovnáním předpokládaných příjmů a požadovaných výdajů začíná skutečné sestavování návrhu rozpočtu. Požadavky na výdaje jsou vždy mnohem vyšší než příjmy a je tedy nutné některé výdaje snížit. V letošním roce se muselo navíc zohlednit to, že město dostane od státu na výkon státní správy o více než 2 mil. Kč méně než v roce minulém (r Kč, r Kč). V návrhu rozpočtu na letošní rok proto bylo již v zadání stanoveno pravidlo, že požadavky správců budou nejméně o 10% nižší než v předchozím roce. Ani toto nestačilo a bylo nutno upravit ještě další položky. Došlo ke snížení rozpočtu u mzdových nákladů o 1 mil. Kč, u oddělení informatiky o 810 tis. Kč a především u správy městského majetku, kde byly vyškrtnuty veškeré zamýšlené investice s tím, že se budou realizovat pouze akce, na které získáme dotace. Byly také významně sníženy náklady na údržbu a opravy městského majetku (škrty se netýkají základní údržby a nutných oprav). Těmito úpravami se podařilo sestavit vyrovnaný rozpočet. V rozpočtu města se počítá i s mimořádným příjmem z plánovaného prodeje plynovodu na Rejtech. Dle návrhu zastupitelů byl tento příjem vyčleněn jako rezerva ve výdajích ve výši 4 mil. Kč. Rozpočet na rok 2011 byl tedy schválen ve výši Kč. Je třeba si uvědomit, že město nerozhoduje o využití celé této částky - například objem vyplácených sociálních dávek, které rozpočtem města ročně protečou, činí zhruba 50 mil. Kč, tedy více než polovinu rozpočtu. Příjmy se skládají hlavně z našeho podílu na daních vybraných státem (tj. na dani z přidané hodnoty, daních z příjmů právnických a fyzických osob a dani z nemovitostí) ve výši 37 mil. Kč, (pokračuje na 2. straně) Silvestr ve Svinech znamená, že - už od října číháte na zahájení předprodeje na MONTYPYTHOMEJ LÉTAJÍCÍ SILVESTR - je vám skoro trapné kupovat 10 i více lístků, ale chtějí je všichni členové rodiny, bez rozdílu věku - jakékoliv své silvestrovské plány rádi podřídíte návštěvě divadla - celý 31. prosinec trávíte v nadšeném očekávání a nekazíte si vkus sledováním ohraných televizních scének - cestou do kulturního domu si popřejete šťastný nový rok s většinou svých známých - po celou dobu představení žasnete, kam ti naši ochotníci na ty své nápady chodí a obdivujete dokonalost kostýmů, kulis, hudby, zpěvu, recitace a hereckých výkonů 1 - ač sami nemáte na té skvělé podívané sebemenší zásluhu, jste pyšní na to, jak jsme u nás ve městě šikovní a cítíte, že si něco podobného myslí většina osazenstva sálu kolem sebe vnímáte sounáležitost s diváky i herci - mezi herci má téměř každý divák svého známého, kamaráda, kolegu z práce nebo i příbuzného, a i proto se s nimi tak rád a tak rychle naladí na stejnou vlnu - každý rok stále více hrozí, že se diváci s výše popsanými pocity neovládnou, připojí se ke svým milovaným ochotníkům a celé město se společně promontuje do nového roku jedním velkým improvizovaným představením. Já už se na to dlouho těším a jistě nás je víc. (Toto je velký dík našim ochotníkům za jejich čas, který věnují nám všem, za jejich ochotu odehrát tentokrát dokonce dvě představení, poděkování za to, že je máme.) Mgr. Hana Halešová, foto D. Král Nová předsedkyně redakční rady S novým rokem přichází do Trhovosvinenkých listů i personální změna na pozici předsedkyně redakční rady. Po patnácti letech odchází na vlastní žádost Petra Vicková a na její místo byla jmenována Mgr. Hana Halešová. Děkuji všem kolegům redaktorům i zástupcům města za téměř bezchybnou spolupráci, bez níž bychom se neposunuli dál ani o píď. Jak je známo, noviny jsou vždy prací týmovou. Vedle strohých informací z MěÚ se Listy vždy snažily zachytit i dění v Trhových Svinech a okolí. Začínali jsme v dobách, kdy TSL měly jen proměnlivý počet stran a vycházely čtvrtletně, od roku 2007 se z nich stal měsíčník s pevnými 16 stranami. V krajském měřítku jsou TSL oceňovány zejména pro velký počet původních článků a fotografií i zdařilou grafickou podobu. Velmi úspěšná byla i mimořádná čísla či přílohy. V redakci ráda zůstanu jako řadová redaktorka a přeji své nástupkyni, kolegům i Trhovosvinenským listům do budoucna hodně úspěchů, uvedla Petra Vicková. Redakce Diskutujte na webových stránkách města V souvislosti se snahou vedení města posílit v novém volebním období lepší informovanost občanů Trhových Svinů a okolí byla na webu spuštěna možnost otevřené diskuse. V sekci Informace pro občany nalezenete prostor s názvem Dotazy občanů, kam můžete směrovat své otázky, názory či připomínky. P. Vicková

2 Rozpočet města (pokračování z 1. strany) příspěvek na výkon státní správy činí cca 14 mil. Kč, splátky půjček od podniků 5 mil. Kč, prodej majetku 5,5 mil. Kč, nájemné za lesy a vodohospodářský majetek 4,6 mil. Kč apod. Ve výdajích jsou největší položkou mzdové náklady pracovníků MěÚ, městské policie, údržby města a samosprávy celkem cca 34 mil. Kč, příspěvky příspěvkovým organizacím 10,5 mil. Kč, splátky úvěrů 6,5 mil. Kč, provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů cca 4,5 mil., spotřeba energií cca 6,5 mil. Kč, údržba městského majetku cca. 8,5 mil. Kč a rozpočtová rezerva ve výši 4 mil. Kč. Takto schválený rozpočet se v průběhu roku ještě mění formou rozpočtových opatření. Zpravidla se zvyšuje o některé původně nepředpokládané příjmy, jako je navýšení cen nebo prodej majetku, ale hlavně díky získaným dotacím a grantům. Takto sestavený rozpočet je i v souladu se zveřejněnou Dohodou o prioritách tzn. je vyrovnaný a vytváří i rezervu na investice. Ing. Emil Kunz 2

3 INFORMACE Z RADNICE Náš městský úřad pracuje efektivně V rámci úspor stát snížil příspěvek na výkon státní správy příspěvek na chod úřadu (dále jen příspěvek) pro naše město klesl zhruba o Kč. Zároveň stát zvýšil podíl měst na některých státem vybíraných daních, z kterých se, podle vyjádření Ministerstva financí ČR, kompenzuje snížení příspěvku. V našem rozpočtu se to promítlo zvýšením příjmů o ,- Kč, tzn. že oproti loňskému roku dostane město na výkon státní správy o 700 tis. Kč méně. Nejen z mého pohledu je tento postup ale nesprávný. Daňové příjmy mají sloužit k rozvoji města a ne k úhradě administrativní činnosti pro stát. Tu má pokrýt právě příspěvek. Pro město Trhové Sviny to má ještě větší dopad než pro jiná města a to z toho důvodu, že máme v poměru k počtu obyvatel města velký obvod, pro který státní správu zajišťujeme (např. Slavče, H.Stropnice, Ločenice, Olešnice, Slavče, další menší obce a také částečně i Borovany a N. Hrady). Svaz měst a obcí uvádí tři obce, kterých se tyto úspory nejvíce dotknou Černošice (často zmiňované i v celostátním tisku), Hustopeče a Trhové Sviny. Abychom co nejméně používali daňové příjmy na výkon státní správy a mohli je využít pro investice do města byla přijata některá úsporná opatření. Uvedu jen ta, která se týkají mzdových výdajů a výdajů na chod městského úřadu: * snížení mzdového a sociálního fondu o ,- * snížení úvazků pracovníků úspora ,- * snížení nákladů na provoz úřadu o ,-. Celkem tedy uspoříme ,- Kč, a tím dojde k vyrovnání snížení příspěvku na výkon státní správy (viz začátek článku). Další úspory se týkají samosprávy, kde si zastupitelé města odsouhlasili snížení svých odměn a odměn členů komisí a výborů o 10 procent, uvolněným členům zastupitelstva (starosta a místostarosta) byl snížen plat o 5 procent. Tyto úspory budou použity podle rozhodnutí zastupitelstva města. Zdeněk Valut Srovnání využití státního příspěvku na provoz úřadů s rozšířenou působnosti v Jihočeském kraji Výše státního příspěvku je určena výpočtem, který zohledňuje především počet obyvatel správního území a činnosti, které úřad vykonává. Počet za městnanců, kteří budou tuto činnost vykonávat si určuje každý úřad sám. V následující tabulce jsou seřazeny úřady s rozšířenou působnosti v Jihočeském kraji ( chybí Č. Budějovice a Tábor nepodařilo se zjistit přesný počet zaměstnanců úřadu) podle nejvyššího stát. příspěvku na pracovníka, který je vypočten jako podíl státního příspěvku na počet zaměstnanců. Z této tabulky tedy vyplývá, že v TS státem předepsanou činnost úřadu vykonává méně pracovníků než na ostatních úřadech v JČ kraji. tabulku zpracoval Z. Valut tajemník MěÚ TS AKTUÁLNĚ 3 Zimní údržba Zimní údržba je v Trhových Svinech prováděna na základě pasportu místních komunikací (vypracoval Pavel Mareš - Pasportizace místních komunikací) schváleného usnesením RM č. 38/09 ze dne Zahrnuje místní komunikace II. a III. třídy v délce 29 km a chodníky (místní komunikace IV. třídy) v délce okolo 10 km. Služby, které jsou rozděleny od 1. listopadu do 3. dubna následujícího roku, zajišťují 2 sypače, 3 traktory, malotraktor a jeden nakladač pro odvoz sněhu v nejužších ulicích z důvodu zajištění jejich průjezdnosti. Počet pracovníků pro ruční odklízení sněhu je regulován podle aktuálních klimatických podmínek. Zimní údržbu v okolních osadách zajišťují kromě města firmy Farma Veselka a Luděk Pelech. Na silnicích II. a III. třídy provádí zimní údržbu Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. V první řadě se odklízejí komunikace pro výjezd záchranné služby, hasičů a policie, autobusové nádraží, náměstí a vnitřní město, potom nábřeží Svatopluka Čecha až k DPS a Školní ulice. Dále vše dle podrobného rozpisu zpracovaného každoročně vedoucím údržby a schváleného radou města. Současně vyjíždějí vozidla na údržbu komunikací v přilehlých obcích. Je tedy zřejmé, že technicky nelze zajistit okamžitou údržbu všech částí města a že zimní údržba je i finančně nákladná např. na jedno prohrnutí a posyp komunikací ve městě se spotřebuje cca 120 litrů nafty a vysoké náklady jsou i na posypový materiál (např. v loňském roce to bylo ,- Kč.) Na závěr patří velké poděkování všem občanům, kteří se podílejí na údržbě chodníků před svými domy. Jiří Čajan Výzva k podání žádosti o Dotace pro neziskové aktivity ve městě Trhové Sviny Dle Pravidel pro poskytování dotací pro neziskové aktivity ve městě Trhové Sviny mohou o dotace zažádat: neziskové a jim podobné organizace a subjekty působící v Trhových Svinech právnické osoby a fyzické osoby, které se zabývají neziskovými aktivitami. Žádosti musí být na předepsaném formuláři, který je k vyzvednutí na podatelně MěÚ nebo na Vyplněné formuláře je možné zasílat poštou na adresu Městského úřadu, Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny nebo odevzdat osobně na podatelně MěÚ do 31. ledna Přehled priorit při poskytování dotací : podpora aktivit propagující město podpora aktivit organizované a neorganizované mládeže podpora subjektů soustřeďující se na práci s dětmi a mládeží podpora neziskových aktivit občanů a sdružení občanů podpora aktivit splňujících další ( pro příslušný rok aktuální) požadavky Informace o dalších pravidlech, formulář pro vyúčtování dotace, návrh smlouvy atd. na dotazy je možné zasílat na ovou adresu:

4 Rada schválila nový tržní řád Rada města Trhové Sviny na svém zasedání 20. prosince 2010 schválila nařízení obce 1/2010, kterým se vydává tržní řád. Tržní řád vymezuje místa pro prodej a pravidla k zajištění řádného provozu na těchto místech. Dále tržní řád reguluje předsunutá prodejní místa a vyjmenovává podmínky ke zřízení předzahrádek. Upravují se podmínky pro zřízení předsunutého prodejního místa v historickém centru města v podloubí na Žižkově náměstí a to tak, že vystavené zboží lze umístit v ploše max. do 1 m 2 pro jednu provozovnu ve vzdálenosti do 0,5 m od obvodové zdi domu nebo 0,5 m kolem sloupů podloubí /na vnitřní straně/, přičemž volbu zabraného prostoru lze kombinovat při nepřekročení plošné výměry 1m 2. Pro oboustranný pohyb chodců musí být zachován volný prostor o průchozí šířce 1,5 m. Pro umísťování a vystavování květin a okrasných rostlin platí pouze podmínka zachování volného prostoru o průchozí šířce 1,5 m. Novým opatřením je článek č. 5, kterým se zakazuje podomní prodej na území města. Tímto opatřením chce město zabránit nekalým praktikám některých prodejců a zároveň před nimi ochránit zejména své starší občany. Zároveň se obracím na spoluobčany, aby se v případě zjištění tohoto jednání neváhali obrátit na městskou policii, případně na ostatní orgány samosprávy města. (celé znění tržního řádu najdete na v sekci Vyhlášky) Bc. František Kolář!!! Informace pro podnikatele!!! Zdejší živnostenský úřad byl informován začínajícím podnikatelem, že tento bezprostředně po ohlášení své živnosti a získání výpisu z živnostenského rejstříku (živnostenského listu) obdržel poštou nabídku registrace v Rejstříku obchodu a živnosti, jenž je spravován firmou Informatik Česká republika spol. s.r.o. Tato firma požaduje za zapsání do svého rejstříku 1677,- Kč, viz vystavená nabídka. Podnikatel se domníval, že musí uvedenou platbu uhradit, jelikož tato souvisí s ohlášením živnosti na zdejším úřadě. Informace zdejšího živnostenského úřadu k věci: Upozorňujme podnikatele, že uvedená nabídka nemá nic společného s registrací podnikatele u zdejšího živnostenského úřadu, jedná se pouze o obchodní nabídku uvedeného soukromého subjektu, na kterou může, ale nemusí, podnikatel dobrovolně přistoupit. Po ohlášení živnosti na živnostenském úřadě je podnikatel automaticky a bezplatně zanesen do Registru živnostenského podnikání, jehož veřejná část je volně přístupná na internetové stránce Uvedenou nabídku placené registrace je tedy nutno považovat za dobrovolnou doplňkovou možnost presentace podnikatele, přičemž podnikateli doporučujeme, aby se před zaplacením podrobně seznámil s podmínkami a přínosem nabízené služby. Ing. Vratislav Sedlák DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ Z ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Zrušení svozu velkoobjemového a železného odpadu od domů občanů V letošním roce dochází v obvodu našeho města k jedné velké změně, a to ke zrušení svozu velkoobjemového a železného odpadu od domů občanů v přilehlých vesnicích a osadách. Jedná se o osady Rejta, Hrádek, Pěčín, Svatá Trojice, Třebíčko, Bukvice, Něchov, Todně, Březí, Nežetice, Veselka, Jedovary, Čeřejov a Otěvěk. Přímo ve městě byly tyto svozy zrušeny již v minulosti. Rada města Trhové Sviny na svém 20. jednání s tímto zrušením souhlasila. K tomuto kroku bylo město nuceno přistoupit z několika důvodů. Někteří občané nerespektovali možnost odvozu velkoobjemového odpadu nebo železného odpadu, ale bohužel umisťovali před svůj dům veškerý odpad, který doma našli a pokud možno ho dali ještě do igelitových pytlů. Bohužel se objevovaly i nebezpečné odpady a následně nebylo možné při svozu vše roztřídit tak, jak to vyžaduje zákon o odpadech. Ze zákona je každý (včetně města) povinen třídit odpad. V Trhových Svinech perfektně funguje sběrný dvůr, do kterého mohou všichni občané odnést či odvézt veškerý odpad z domácností, a to v jeho provozních hodinách: pondělí a středa hodin úterý a čtvrtek hodin sobota 8-12 hodin Postupně dochází i k posílení počtu kontejnerů na tříděný odpad na stanovištích v Trhových Svinech SPOLEČENSKÁ KRONIKA i v okolních vesnicích. Jsme přesvědčeni, že společnými silami se nám podaří vyřešit i některé nešvary na těchto stanovištích. Budeme rádi i za podněty od našich občanů a do nového roku Vám všem přejeme hodně štěstí a zdraví. Upozornění všem podnikatelům! I v letošním roce zůstávají poplatky a platby za odpady stejné jako v loňském roce. Upozorňujeme fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, které využívají systém zavedený městem pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy, že se vystavují nebezpečí udělení vysokých pokut ze strany kontrolních orgánů. Systémem zavedeným městem se rozumí například možnost využívání sběrného dvora a svoz komunálního odpadu od místa provozovny. Za odbor životního prostředí Iveta Roulová Dne 17. prosince 2010 v obřadní síni Města Trhových Svinů složila slavnostím způsobem státoobčanský slib do rukou tajemníka pana Zdeňka Valuta dřívější občanka Ukrajiny, paní Olha Děkanová, roz. Plakunová, trvale bytem v Žáře čp. 7. Paní Děkanové bylo uděleno státní občanství České republiky, k čemuž jí srdečně blahopřejeme. V pátek 26.listopadu 2010 oslavili vzácné jubileum, 60.VÝROČÍ - DI- AMANTOVOU SVATBU, manželé Marie a František Kyznerovi z Trhových Svinů, Branka čp Srdečně blahopřejeme! OZNÁMENÍ Při této příležitosti si dovolujeme vyzvat jubilanty, kteří se chtějí o jedinečnost svého výročí podělit s ostatními, aby kontaktovali matriku Městského úřadu v Trhových Svinech. UPOZORNĚNÍ REDAKCE - Z důvodu častého dodání fotografií s nízkou až velmi špatnou technickou kvalitou, budou v příštím čísle otištěny závazné zásady pro dodávání podkladů pro tisk TRHOVOSVINENSKÝCH LISTŮ. 4

5 Vánoční vítání občánků se konalo v obřadní síni města dne 16. prosince 2010 a uvítány byly tyto nově narozené děti - zleva: Nina Stráská, Adam Švec, Natanael Šimon, Ondřej Kubát, Jan Škola, Anežka Raddová Při vánočním vítání 16. prosince 2010 byli také slavnostně uvítáni i opravdu nedávno narození občánci - zleva: Ondřej Mašek, Nikola Skuráková, Tereza Šimečková, Dominik Sýkora, Karolína Krátká, Jakub Marek, Andrea Pilbauerová 5

6 Jaký byl den otevřených dveří v klubu Archa? Osmnáctého listopadu 2010 měli rodiče, občané i zástupci veřejné správy možnost prohlédnout si prostory klubu Archa, kde tráví svůj volný čas trhovosvinenští teenageři mezi dvanáctým a dvacátým šestým rokem. Klub Archa je nízkoprahové zařízení a spravuje ho Domeček v Trhových Svinech. Co mohli návštěvníci v Arše vidět? První místnost je nejprostornější, a tak kromě toho, že se zde hrají šipky a fotbálek, příležitostně se zde i konají přednášky, promítání, hry, výtvarná tvoření a podobně. Druhá místnost je velmi DROBNÉ INFO Spolupráce mezi Ústavem fyzikální biologie JU v Nových Hradech a Gymnáziem Trhové Sviny malá, ale tak akorát pro bar s nealko nápoji, počítač s internetem, knihovničku, kde je možnost zapůjčit si společenskou hru, knížku, časopis Třetí místnost se stolem a s pohovkou slouží k povídání či společenským hrám. Poslední místnost vyplňuje kulečníkový stůl s příslušenstvím. A jak celá akce proběhla? Během dopoledne přišlo jen několik lidí, odpoledne už bylo plno. Přišla hlavně mládež, někteří rodiče, ti obyvatelé města a regionu, kteří měli zájem se podívat, i náhodní kolemjdoucí Na stolech bylo připraveno občerstvení, mládežníci sami pomáhali s přípravou jídla, např. mazali chlebíčky. Pracovníci každého návštěvníka provedli Archou a zodpověděli případné otázky. Na monitoru televize běžela prezentace činnosti Archy a Domečku a byla zde možnost vzít si letáky s podobnou tématikou. Hrála zde živá hudba, tři mladí muzikanti. Mohli jsme si poslechnout směs písní za doprovodu kytar, harmoniky, i dokonce trubky. Pro nejmenší návštěvníky zde bylo připraveno tvoření - pod dohledem dospělých vyráběli papírové květiny a origami. Kdo chtěl, mohl se tedy obeznámit s tím, co to znamená nízkoprahové zařízení a co zde klub Archa nabízí - primárně sociální poradenství a pomoc v krizových situacích a jiné. Děkujeme všem, kteří pomáhali, i těm, kteří se přišli podívat. Mgr.Dagmar Nováková (pedagog. prac.) DOMEČEK- Středisko pro volný čas a integraci DM Církve československé husitské Branka 588, Trhové Sviny, tel , fax: Ústav fyzikální biologie si už před lety dal za cíl větší zatraktivnění a zpřístupnění studia přírodovědných předmětů středoškolské mládeži. Proto byl v roce 2005 založen Youth Club a podepsána smlouva o spolupráci s Gymnáziem Trhové Sviny. V roce 2009 jsme na podporu našich aktivit získali další projekt. V rámci tohoto projektu Youth Club rozvoj spolupráce středních a vysokých škol při vzdělávání mládeže, který je součástí operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jsme uspořádali v uplynulém roce 16 přednášek, exkurzí a dalších vzdělávacích akci zaměřených na rozšíření učiva biologie, chemie, fyziky a matematiky. Celkem se těchto akci zúčastnilo 438 studentů a žáků a 21 pedagogů hlavně z Gymnázia Trhové Sviny, dále ZŠ Nové Hrady, ale také např. Gymnázia Třebíč nebo Gymnázia Nad Kavalírkou z Prahy. V únoru seznamoval s vědeckou prací prof. RNDr. Polívka Ph.D. (témata Urychlovač částic, K čemu je dobrá Nobelova cena ) tak zapáleně, že se pak ve školní knihovně po knihách s fyzikální tématikou jen zaprášilo. Stejnou přednášku si pedagogové gymnázia objednali ještě v září pro jiný ročník. V březnu následovala přednáška Kam kráčí současná fyzika. Ve stejném měsíci jsme pokračovali v cyklu přednášek MUDr. RNDr. Michala Wittnera Ph.D., ve kterých se propojuje medicína s fyzikou, chemií a třeba i s matematikou ( Světlo a optické přístroje, Zrak ). V dubnu následovaly přednášky Od jednoduchých vjemů po komplexní a Lidské vnímání, rozšiřující učivo biologie. Každoročně je velký zájem o exkurzi do Biotechnologické haly v Nových Hradech, kde se studenti seznamují s nejnovějšími technologiemi kultivace řas, s využitím řas a sinic, využíváním alternativních zdrojů energie, kultivací řas, baktérií apod. Tyto exkurze probíhají po celý rok. V květnu jsme pořádali exkurzi do jaderné elektrárny Temelín a v červnu pak geologickou exkurzi v okolí Křemže pod vedením PaedDr.Václava Pavlíčka. Všechny aktivity pořádané pro studenty zdejšího gymnázia probíhají díky výborné spolupráci pedagogů s naším ústavem a já bych jim za to chtěla velmi poděkovat. Dík jim patří i za propagaci našich Letních škol. S vymýšlením a organizováním podobných vzdělávacích akcí počítáme i v dalším roce. Letos je to již 6. rok od založení Youth Clubu. Za tu dobu jsme uspořádali 107 přednášek, exkurzí i praktických cvičení, kterých se zúčastnilo studentů. O tom, že práci s mládeží myslíme vážně, svědčí i to, že si u nás během roku 8 studentů připravuje středoškolskou odbornou práci pod dohledem vědeckých pracovníků. Mgr. Naďa Štysová, Ústav fyzikální biologie JU 6

7 HOBBY Londýnský zápisník GTS 3. část V kolébce parlamentarismu stále voní tradice aneb Jak lordi zvedli hlavy House of Lords, Sněmovna lordů, je zvláštním a zajímavým přežitkem dob minulých. Její členové totiž nejsou voleni, ale jmenováni tím, kdo právě drží v rukou otěže moci. Na druhé straně však šetří státní kasu, protože nepobírají plat. Nejsou také závislí na vrtkavosti veřejného mínění ani na stranických pokladnách. Gentleman Usher of the Black Rod klepe při State Opening svou ebenovou holí se zlatými lvy na dveře Dolní sněmovny. Mimo jiné má na starosti i královské žezlo (mace), ale to do sněmovny přináší zpravidla jeho zástupce Yeoman Usher. Návštěvnická galerie je zde menší a není oddělena žádnou průhlednou stěnou. Váš první dojem bude barevný: zeleň Dolní sněmovny je vystřídána červeným čalouněním a pozlacenou čelní stěnou s královským trůnem. Architekt Pugin ho vytvořil podle středověkého korunovačního křesla ve Westminster Abbey. V této nádheře jednají lordi od roku 1847 s výjimkou několika let po 2. světové válce, kdy zde po vybombardování své sněmovny zasedali MPs. Na galerii jste vpouštěni po malých skupinkách a nesmíte vyrušovat. Jelikož však český učitel nerad ztrácí studenty, zejména pak v takovém bludišti jako je Sněmovna lordů. V popředí je vidět žok vlny, na němž sedí Lord Speaker. Za ním leží obřadní žezlo. Před Lordem Speakerem jsou ještě další dvě vlněné sedačky, na nichž při State Opening seděli lordi práva. Westminsterský palác, zvedli jsme při odchodu celou skupinu najednou, čímž jsme pravděpodobně předznamenali demonstrace britských studentů, které vypukly zhruba o měsíc později. Asi dvě desítky přítomných lordů totiž náš vlnivý odchod upoutal natolik, že zvedli ostražitě hlavy. Možná je už v duchu trýznily pochyby, zda zvýšení školného z tří tisíc na devět tisíc liber není přece jen moc velká pecka. Zůstává ale otázkou, jak dlouho budou ještě lordi své hlavy zvedat. Čím více byla v minulosti rozšiřována voličská základna, tím větší byla touha volených politiků po reformě či likvidaci Sněmovny lordů. V první půli minulého století nejprve liberálové a posléze labouristé v podstatě zrušili lordům právo vetovat zákony. Dnes je mohou nejvýše o rok pozdržet a do finančních zákonů nesmí zasahovat vůbec. V roce 1958 byl prosazen zákon, umožňující jmenovat pouze doživotní lordy (life peers), kteří už svůj titul nemohou odkázat dědicům. Paradoxem ovšem je, že zatímco na počátku 19. století zasedalo v House of Lords něco kolem padesátky lordů, na konci 80. let minulého století už to bylo na 1200, z toho čtyři sta doživotních! Jmenováním nových lordů zde totiž téměř každá vláda chtěla získat početní převahu. Politicky aktivních, tj. těch, kteří vůbec kdy do sněmovny dorazili, bylo ovšem pouze 200 až 300. Když pak po drtivém vítězství v roce 1997 získali labouristé klíče od Downing Street, slibovali rychlou demokratizaci. Tony Blair sice zákonem z roku 1999 zbavil Mace obřadní žezlo. Původně symbolická zbraň osobních strážců krále Karla II., z níž se časem stal symbol královské autority v parlamentu. Dvě jsou ve stálé zápůjčce ve Sněmovně lordů a jedno v Dolní sněmovně. Zbylých deset můžete vidět v královské klenotnici (Jewel House) v londýnském Toweru. Všechna pocházejí ze 17. století. Každé váží kolem 10 kg. 7

8 na šest stovek dědičných lordů jejich mandátu, zároveň však v období královna jmenovala (na návrh téhož premiéra) 292 nových doživotních lordů, čímž byl vytvořen rekord britských dějin! Dnes vládnoucí konzervativně-liberální koalice Davida Camerona slibuje zavedení částečné volitelnosti této komory. No, uvidíme. A jaké je tedy dnešní složení House of Lords? Stále platí rozdělení na duchovní lordy (The Lords Spiritual) a světské lordy (The Lords Temporal). Do první skupiny patří 26 biskupů Anglikánské církve, kteří jsou zde z titulu funkce. Jejich křeslo napravo od trůnu má dodnes jako jediné opěrky pro ruce. Do druhé skupiny patří 92 zatím ponechaných dědičných peerů (hereditary peers) a 625 doživotních peerů. Politickou převahu má i zde vládní koalice. K nezávislým se však hlásí 182 lordů. Od roku 1876 až donedávna zde také existovala skupina 21 lordů práva (Law Lords) v čele s Lordem kancléřem, kteří tvořili nejvyšší odvolací soud. Byli to doživotní lordi právníci. V roce 2009 však jejich soudní pravomoc převzal nový Nejvyšší soud. Ať už reforma Sněmovny lordů dopadne jakkoli, rozhodně neohrozí existenci britské šlechty. Protože my tento stav známe leda z pohádek, neuškodí krátký exkurs. Ve Spojeném království existuje dodnes v podstatě vyšší i nižší šlechta. Vyšší šlechtický stav se označuje peerage a jeho příslušníci jsou nazýváni peery. Pouze oni mají právo zasedat ve Sněmovně lordů. Systém peerage má pět stupňů. Na samém vrcholu je duke (vévoda), pod ním marquess (markýz), earl (hrabě), viscount (vikomt) a nejníže je baron. Life peers dostávají výhradně titul baron či baronka (baroness). Obecně jsou všichni titulováni jako lordi. Jejich oslovení začíná The Right Honourable, případně My Lord či Your Lordship (Vaše lordstvo). Do nižší šlechty pak patří například rytíři (knights) či baroneti (baronets) s titulem Sir. Těch se červená křesla netýkají. Ale vraťme se ještě do sněmovny. I zde sedí vládní a opoziční lordi naproti sobě. Pod galerií jsou však navíc příčné lavice pro nezávislé (crossbenchers). Před královským trůnem je červený gauč s opěrkou, z něhož předsedá sněmovně volený Lord speaker (v současnosti baronka H. Haymanová). Sedí vlastně na žoku vlny (woolsack) připomínajícím, jaká surovina kdysi nastartovala ostrovní prosperitu. Na vlněném pytli leží také během jednání ceremoniální královské žezlo (mace), které má na starosti Gentleman Usher of the Black Rod (Ctihodný fortnýř Černá hůl). Lord speaker má však na rozdíl od Dolní sněmovny jen formální pravomoc, protože Sněmovna lordů se řídí sama. Lord kancléř Kenneth Clarke vítá královnu při State Opening v listopadu loňského roku. Až do nedávných labouristických reforem tento vysoký státní hodnostář předsedal Sněmovně lordů i nejvyššímu odvolacímu soudu. Královna také v listopadu každoročně zahajuje novou parlamentní sezónu. Toto State Opening of Parliament je vždy velkolepou slavností, při níž si lordi výjimečně obléknou svá červená ceremoniální roucha a královna přečte vládní prohlášení o politických cílech nového roku. Vše se odehrává ve zcela zaplněné Sněmovně lordů, kam jsou při té příležitosti rovněž výjimečně pozváni i poslanci Dolní sněmovny (vždy jeden z nich je během královniny návštěvy symbolickým rukojmím v Buckinghamském paláci). Na královninu žádost pro ně jde už výše zmíněný úředník Black Rod. Těsně před nosem mu však MPs zabouchnou dveře. Teprve po trojím úderu holí a vyslovení žádosti poslanci vyhoví pozvání. Mohou však jen k přepážce (bar) za dveřmi Sněmovny lordů, kde vstoje vyslechnou královnin projev. To vše se děje na paměť dávné epizody z roku 1642, kdy se král Karel I. pokusil osobně zatknout pět poslanců a speaker to odmítl. Od té doby už žádný monarcha nikdy nevstoupil na půdu Dolní sněmovny! The Houses of Parliament je tedy velmi zajímavou institucí. Pokud vás cesty zavedou do metropole na Temži, nenechte ji rozhodně bez povšimnutí. Mgr. F. Slípka, foto: archiv autora Královna Alžběta II. a její manžel princ Philip, vévoda z Edinburghu, při State Opening v listopadu Královna přečetla vládní prohlášení, jehož podstatu lze shrnout do tří slov: šetřit, šetřit a šetřit! Ve sněmovně je trvale umístěno pouze jedno královské křeslo. Pro prince Philipa nainstalují vždy druhé křeslo, jež je téměř shodnou kopií Puginova originálu. Je pouze o trochu menší, což je z obrázku patrné. Alžběta II. má nasazenu královskou korunu Imperial State Crown, kterou studenti viděli v klenotnici londýnského Toweru. Za průchod zákonů zodpovídá nejstarší člen vlády mezi lordy, tzv. Speaker. Aby se z návrhu (bill) stal zákon (act), musí obě sněmovny dosáhnout úplné shody v jeho znění. Návrh může přitom být podán do kterékoli z obou komor a v legislativním procesu prochází trojím čtením. Obyčejné a tedy nekontroverzní zákony podrobně projednává zpravidla Sněmovna lordů a MPs s nimi tedy nemusejí ztrácet tolik času. Dojde-li k hlasování (division), mají i lordi své hlasovací chodby (Content lobby a Not-content lobby). Po dosažení shody je text zákona poslán do královské kanceláře. Královna je totiž třetí důležitou součástí parlamentu a musí zákonu udělit svůj královský souhlas (Royal Assent). Je to však formalita, protože žádný panovník tento souhlas neodepřel už více jak tři sta let! Teprve poté se z návrhu stane oficiální zákon (Act of Parliament). Yeomen of the Guard, královská osobní stráž, provádí před příjezdem královny symbolickou prohlídku sklepních místností parlamentu. Tato tradice připomíná rok 1605 a tzv. spiknutí střelného prachu (Gunpowder plot), při němž se skupina katolických šlechticů neúspěšně pokusila vyhodit Sněmovnu lordů i s králem do povětří. 8

9 Počítačový koutek Má vůbec cenu číst e-knihy? Elektronické knihy budeme na internetu, ale i v běžném životě, potkávat stále častěji. Není to proto, že by ty papírové zanikaly. Ty budou mít stále svou hodnotu. Důvodem je to, že počítač v jakékoliv podobě (smartfoun, mobilní telefon, komunikátor, kapesní počítač, tablet, netbook atd..) používáme nejen na práci, ale i pro zábavu. A čtení k zábavě jistě patří. Navíc lze v této podobě celou svou oblíbenou knihovnu nosit stále s sebou. V dnešní době se nejedná pouze o elektronické knihy samotné. Lze odebírat i různá periodika, denní tisk, magazíny, odborné časopisy - a to vše v elektronické podobě pro čtení na mobilních zařízeních. Následuje výčet předností e-knih, které nejsou u klasické papírové knihy dosažitelné. Uvedeny jsou přednosti z hlediska čtenáře i z hlediska autora a vydavatele. SVINENSKÝ POUTNÍK Dvaadvacátá část POŠTA V Trhových Svinech byla zřízena pošta už v roce Prvním poštmistrem se stal Ferdinand Porák, majitel hospodářství a mistr řeznický z Trhových Svinů, žijící v domě č.p. 94. V roce 1869 byla povolena poštovní praxe jeho synovi Josefu Porákovi, který byl po složení zkoušky jmenován poštovním expeditorem a v roce 1889 po svém otci poštmistrem. V roce 1911 jej vystřídal Otakar Stiebor, který byl poštmistrem i v době ukončení světové války, kdy měl úřad kromě samotného poštmistra poštovní asistentku, expeditorku a 5 zřízeneckých sil. Poštovní dopravu včetně osob zajišťoval Václav Lukeš, brzy po převratu pak obchodník Jodl. Poštovní úřad byl původně na náměstí v domě Porákových, potom v domě č.p. 45. Po nastoupení poštmistra Stiebora byl úřad přesunut do Farní ulice č.p. 164 naproti faře, kde zůstal po celé první desetiletí meziválečného období. ŘEMESLA Větší průmyslové podniky se v Trhových Svinech nerozvíjely. O to více se obchodovalo, o to více bylo řemeslníků, kteří svými výrobky zásobovali město i okolí. Své výrobky prodávali nejen přímo ve svých dílnách nebo obchodech, ale i na místních trzích. Vyjížděli například i do Suchdola, Velešína, Kaplice a Puchoře (Pohoří na Šumavě). Čtyři roky po válce zaznamenává ve své kronice učitel Boček tento výčet obchodů a řemesel: 36 obchodů dobytkem, 19 hokynářů, 2 obchody rybami, 1 obchod dřívím, 3 obchody koží, 4 obchody galanterním a střižním zbožím, 25 hostinců, 9 trafik, 32 obchodů smíšeným zbožím, 2 prodejci svíček a mýdla, 2 výčepy lihovin, 6 obchodů zeleninou a ovocem, 5 kramářů, 4 obchody železným zbožím, 5 prodejů cukrovinek, 2 obchody dřevěným zbožím a nádobím, 2 prodeje piva a kořalky, 1 obchod kuchyňským nádobím, 2 prodeje střelného prachu, 1 materialista, 1 doprava osob, 1 povozník, 1 lékárna, 1 prodej obrazů, 1 sklad novin, 1 obstaratel výroby nitěných knoflíků, 4 nákupní a prodejní družstva, 1 prodej cementového zboží, 1 stavitel, 1 zednický mistr, 1 tesařský mistr, 5 pokrývačů, 1 sklenář, 2 kominíci, 3 malíři pokojů, 3 kováři, 5 zámečníků, 1 klempíř, 2 hodináři, 2 pilníkáři, 2 hamerníci, 1 továrna kovového zboží, 1 cihlář, 1 kamnář, 1 kameník, 3 koláři, 3 bednáři, 7 truhlářů, 1 soustružník, 3 kartáčníci, 1 výroba rakví, 2 sedláři, 39 obuvníků, 7 švadlen, 23 krejčích, 1 kožešník, 2 kloboučníci, 2 punčocháři, 4 výrobci nitěných knoflíků, 2 tkalci, 2 provazníci, 14 řezníků a uzenářů, 9 pekařů, 6 mlynářů, 2 výrobci ovocných vín a šťáv, 4 cukráři a perníkáři, 2 fotografové, 1 knihař a papírník, 4 holiči, 1 pohřební ústav, 1 notář, 1 prádelna a žehlírna, 2 lékaři, 3 porodní báby. Pro e-knihu platí, že - je snadná aktualizace jejího obsahu - e-knihy jsou zpravidla levnější než klasické papírové knihy - je ekonomicky dostupné vydání knih i v malém množství - e-knihy mohou být stahovány z internetu rychle z domova nebo z kiosku v obchodě - je- li kniha nakupována on-line, neplatí se nic za dodávku knihy - knihy nikdy nejsou vyprodány - autoři mají možnost samostatně e-knihy vydávat a distribuovat je levně - učitelé mohou pro své žáky připravovat individuálně upravené texty učebnic - možnost zajištění ochrany autorských práv pomocí software readeru - autoři a vydavatelé mohou nastavit termín, do kterého může být kniha čtena - zahrnutí animací a videa (multimedia) do stránek e- knihy - readery umožňují aktivaci funkce LookUp k vyhledání významu slova - možnost vyhledat v mžiku zadaná slova v textu v rámci celé knihy - možnost umisťovat poznámky a zvýrazňovat text - možnost číst i ve špatném osvětlení - volit různé fonty a velikost znaků podle potřeby - možnost umístění odkazů v rámci knihy i externě na internet HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ 9 - možnost zapnutí audio-textu, poslech knihy - možnost umístnění sady knih v jediném kapesním zařízení a přenášet je podle potřeby - možnost vytvářet vlastní virtuální knihovnu s neomezeným počtem knih - možnost existence odkazů mezi knihami ve virtuální knihovně - lékaři a právníci (například) mohou snadno přenášet své rozsáhlé texty - lze provádět online distribuci časopisů, novin a jiných periodik (zdroj:www.ebook.zcu.cz/ebook_swn.htm) Jak lze vidět z výčtu předností, číst e-knihy může být dokonce i příjemné, pokud potřebujete pracovat s textem. Česká nakladatelství si poptávku po e-knihách již také začala uvědomovat. Když zkusíte cvičně vyhledat e-knihy či e-booky na internetu, budete překvapeni, kolik firem se již prodejem elektronických knih zabývá. Původně jsem chtěl uvést pár mobilních zařízení vhodných pro čtení e-knih. Bude ale lepší, když to vezmu obecně. Důležitý je barevný displej o úhlopříčce minimálně 3 palce. Barevné displeje již mají dostatečné rozlišení pro pohodlné čtení. Je úplně jedno, jestli bude operačním systémem Windows mobile, Android, ios, Blackberry, Symbian či jiný. Každý z operačních systémů má spousty šikovných prográmků speciálně pro čtení knih. Pokud tedy odpovím na otázku v nadpisu článku, tak odpovídám ano, má. J. Salcer Po válce nastaly velké nesnáze se zásobováním, proto začali spotřebitelé svépomocně zakládat různá vládou podporovaná konsumní družstva - Konsumy. Vznikaly převážně po boku různých politických stran. V Trhových Svinech byla založena v období let družstva Vzájemnost (lidová strana), Dělnické družstvo konsumní a výrobní Rovnost (strana sociálně demokratická), Národně sociální družstvo potravní a bytové (strana socialistická). Výdělková a hospodářská společenstva (Erwerbs und Wirtschaftsgenossenschaften), která pomáhala malým a středním podnikatelským stavům formou společenstevního podnikání čelit konkurenčnímu boji, se tvořila z bývalých řemeslnických cechů. V Trhových Svinech bylo v poválečné době sedm společenstev: společenstvo obchodníků - č. 1, obuvníků - č. 2, oděvníků - č. 3, hostinských - č. 4, smíšených řemeslníků - č. 5, mlynářů a pekařů - č. 6, řezníků a uzenářů - č. 7. Cukráři a perníkáři patřili pod společenstva českobudějovická. Takto se zpočátku dařilo svinenským drobným živnostníkům čelit konkurenci větších podniků. Nitěnými knoflíky se nazývaly knoflíky pro ložní prádlo, jejichž jádro tvořil lehký kovový kroužek, který byl obšíván nití. Počátek výroby těchto knoflíků na českoněmeckém jihu sahá do poloviny 19. století. Tuto výrobu přinesli na Novohradsko kolem roku 1852 Buquoyové, aby zajistili alespoň skromnou obživu lidem chudého podhorského kraje. Okolo roku 1865 přinesla vídeňská firma Storch tuto výrobu na Trhosvinensko, roku 1870 bylo v Trhových Svinech zřízeno faktorství. Zástupcem pro město byl obchodník Walter řečený Šimánek, zástupcem pro venkov obchodník Řehoušek. Před válkou zde působili i faktoři jiných firem, převážně vídeňských. V Čechách si takto přivydělávali chudší lidé nejen na Trhosvinensku a Novohradsku, ale i v podhůří Orlických hor a Králického Sněžníku. Knoflíky se lišily v určitých oblastech svou úpravou. V Trhových Svinech a Nových Hradech se vyráběly tzv. knoflíky vídeňské, ve Stropnici pařížské a v horských oblastech tzv. husté. Kroužky se původně vyráběly spájením mosazného drátu, později se razily ze zinkového plechu, který nejlépe odolával oxidaci. Musely se kulatit na lisu - srážet ostré hrany, aby netrhaly nitě. Nejdříve se kroužky nahazovaly (obtáčely) bílými nitěmi ve třech směrech, takže nahozená předánka tvořila hvězdici o šesti paprscích, potom se obšívaly. Po ukončení války bylo v Trhových Svinech několik výrobců těchto knoflíků (většinou obchodníků) a několik faktorů, pracujících pro cizí firmy. Majitel střižního a galanterního obchodu Rudolf Schönauer a bratři Jaromír a Josef Šimonové si pro své knoflíky sami vyráběli zinkové kroužky. Později začala opět vyrábět kroužky bývalá firma Rudolfa Zemene pod firemním názvem Zemene et Stráský pro vídeňskou firmu HAG (Handl Aktien Gesselschaft). Jiří Čajan

10 POHLEDY Z KOSTELNÍ VĚŽE aneb Jak vypadaly Trhové Sviny před čtyřmi desetiletími (4) /fotografie Ing. M. Kolára z roku 1971/ 10

11 KULTURA Náměstím zazněly vánoční koledy V podvečer den před Štědrým dnem se opět po roce sešli na náměstí místní ochotníci společně s kamarády, dětmi a učitelkami z mateřských škol, aby svým dílem přispěli k navození pohodové vánoční nálady. Zazpívali lidové koledy a popřáli spoluobčanům klidné a spokojené Vánoce. Pan farář P. Mgr. Marcin Zelazny, kromě vřelých slov, přinesl na náměstí betlémské světlo, které si mohl každý připálit a odnést s sebou domů. S vánočním a novoročním přáním se také připojil starosta města Ing. Radislav Bušek. F. Herbst, foto P. Hnilička Silvestr ve Svinech znamená, že Ilustrační fotografie D. Krále k článku na 1. straně 11

12 PROGRAM KINA čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americká barevná romantická komedie Woody Allena DD 98 min. POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ Romantická komedie, vypovídající o manželství, rozvodech a nevěře. Hrají: Anthony Hopkins, Antonio Banderas, Naomi Watts a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč pátek v hod. - Premiéra sobota v hod. Americký 3D barevný anim. rodinný film v českém znění 80 min. MÉĎA BÉĎA Prosím, nekrmte medvědy. Mládeži přístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Americké barevné drama Vstupné: 130,- Kč 127 HODIN Podle neuvěřitelného, ale pravdivého příběhu Hrají: James Franco, Kate Mara, Amber Tamblyn a další Nevhodné pro děti do 12 let pondělí v hod. - Premiéra úterý v hod. Americký barevný širokoúhlý thriller ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA Umění zabíjet Hrají: Nikki Reed, Noah Segan, Betsy Russella další Mládeži do 15 let nepřístupno čtvrtek v hod. Filmové představení pro studenty Gymnazia AGORA Španělský barevný širokoúhlý historický film Roku 391 n. l. se svět navždy změnil čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americký barevný širokoúhlý akční thriller 93 min. Vstupné: 80,- Kč 96 min. Vstupné: 80,- Kč 126 min. Vstupné: 40,- Kč 105 min. AMERIČAN O vrahovi Jackovi, který se skrývá v Itálii před svou poslední vraždou Hrají: George Clooney, Irina Björklund, Lars Hjelm a další Nevhodné pro děti do 12 let sobota v hod. - Premiéra neděle v hod. Švédské barevné kriminální drama Vstupné: 70,- Kč 146 min. DÍVKA, KTERÁ KOPLA DO VOSÍHO HNÍZDA Filmové zpracování třetího dílu slavné knižní trilogie Stiega Larssona Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre a další Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 65,- Kč pondělí v 9.45 hod. a ve hod. Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ 66 min. KAMARÁDI Z TELEVIZE III. Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč pondělí v hod. - Premiéra Americký barevný širokoúhlý thriller 101 min. ČERNÁ LABUŤ Co všechno byste obětovali pro sen? Hrají: Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Winona Ryder a další Nevhodné pro děti do 12 let čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americký barevný 3D sci-fi thriller TRON LEGACY Jediným pravidlem je přežít PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ KD T. SVINY NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC Vstupné: 80,- Kč 126 min. Hrají: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde a další Mládeži přístupno Vstupné: 130,- Kč pátek v hod. - Premiéra sobota v hod neděle v hod. Český barevný 3D animovaný rodinný film 75 min. FIMFÁRUM Do třetice všeho dobrého 3D Závěrečná část loutkových adaptací pohádek Jana Wericha O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král měl tři syny - Jak na Šumavě obři vyhynuli - Rozum a štěstí Mládeži přístupno Vstupné: 130,- Kč sobota v hod. - Premiéra Americký barevný širokoúhlý thriller 122 min. TŘI DNY KE SVOBODĚ Má 72 hodin na to, aby zachránil to nejcennější ve svém životě Hrají: Russell Crowe, Liam Neeson, Olivia Wilde a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 70,- Kč neděle v hod. - Premiéra pondělí v hod. Americký barevný širokoúhlý western 109 min. OPRAVDOVÁ KURÁŽ Odplata si nakonec cestu najde Hrají: Hailee Steinfeld, Jeff Bridges, Matt Damon a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 80,- Kč čtvrtek v hod. - Premiéra pátek v hod. Americký barevný 3D mysteriózní thriller 88 min. TEMNÁ KRAJINA Na konci cesty ožívají přízraky. 3D Roadmovie Hrají: Thomas Jane, Lauren German, Ron Perlman a další 12 Mládeži do 15 let nepřístupno sobota v hod. - Premiéra neděle v hod pondělí v hod. Česká barevná hudební roadmovie Vstupné: 140,- Kč 83 min. OSTROV SVATÉ HELENY Muž bez ženy, táta bez dcery, kamarád bez parťáka Hrají: Laďa Kerndl, Pavel Bobek, Bolek Polívka, Zuzana Slavíková, Tatiana Vilhelmová a další Mládeži přístupno pondělí ve hod. Filmové představení nejen pro děti ZŠ MIKEŠ VYPRÁVÍ POHÁDKU Pásmo pohádek pro děti FILMY OZNAČENÉ LOGEM JSOU UVÁDĚNY V TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU Vstupné: 80,- Kč 63 min. Vstupné: 10,- Kč DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU A ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE Program kina T.S. naleznete na internetov ch str nk ch: Rezervace vstupenek: Tel./fax: ON - LINE REZERVACE VSTUPENEK PÿES INTERNET: DIVADLO PRO DĚTI neděle od hod. sál KD T. SVINY DĚTSKÁ SHOW SVĚTLANY NÁLEPKOVÉ Odpoledne plné písniček a soutěží pro děti Vstupné: 80,- Kč sobota od hod. sál KD T. SVINY Divadelní společnost Julie Jurištové uvádí pohádku pro děti VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY Výpravná činoherní pohádka s písničkami Střídavě hrají: Julie Jurištová, Dana Bartůňková, Jana Birgusová, Dita Zábranská, Aneta Krejčíková, Petr Macháček, Milan Duchek, Libor Jeník, Radovan Snítil, Jiří Krejčí, Tomáš Sukup Vstupné: 80,- Kč

13 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2013 DIVADLO středa od hod. sál KD T. SVINY Divadelní agentura Albrecht Miroslav Horníček: DVA MUŽI V ŠACHU Miroslav Horníček mistrně napsal s půvabem sobě vlastním lehkou, úsměvnou až rozvernou divadelní konverzačku, Dva muži v šachu. Děj hry situoval do malé italské vesničky století osmnáctého, kdy se vedly mezi malými knížectvími přečetné drobné války. Hlavní dvě ženské představitelky Guiletta a Bianca jsou půvabné, mladé, temperamentní, žádostivé a muži žádané venkovské dívky. Jejich protějšky hrabě Marcello a hrabě Giacomo jsou dva zajatí důstojníci. Úsměvná zápletka spočívá v tom, že se tito dva znepřátelení důstojníci zajali navzájem. V pravidelném čase se navzájem vyslýchají, střeží jeden druhého s nadějí, že právě on, (nebo ten druhý) bude vítězem, předá svého vězně a bude povýšen. Ve zbývajících chvílích se náramně baví zpěvem, popíjejí víno, konzumují vybrané pokrmy, které jim s láskou připravují obě děvčata. Především se však zabývají řešením základního problému, kterým je výslovnost názvu jejich knížectví. Je to Monte Luca Capuccionata, nebo Monte Luca Cappucionato? Kdo však bude vítězem, je zřejmé již od začátku. Přes veškeré umění válečné podlehnou oba důstojníci křehkým dívkám, podlehnou lásce a vidině příjemného rodinného života pod žhavým, venkovským italským sluncem ve stínu rozložitých olivovníků. Hrají: Giacomo - Oldřich Navrátil, Marcello - Mojmír Maděrič, Giulietta - Petra Hobzová, Bianca - Kateřina Petrová, Poutník - Otmar Brancouzský. Režie: Petr Gelnar Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč úterý od hod. sál KD T. SVINY Intimní divadlo Dáši Bláhové Eve Ensler: MONOLOGY VAGÍNY Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané oblasti, do poslední zakázané zóny, je oslavou ženské sexuality ve vší své složitosti a tajemnosti. Monology, které diváci uslyší, jsou zhutněnými, víceméně doslovně ze života opsanými soukromými dějinami žen. Různých žen typově i povahově, žen s různými osudy a různou schopností čelit osudu. Některé z příběhů jsou na první pohled banální, jiné tančí na vratkém laně nad propastí citového kýče. Jiné zase přicházejí jakoby z onoho světa násilí, brutality, sprostoty, bezcitnosti, světa, kde lidský život obecně má pramalou cenu a ženský život skoro žádnou. Oba póly patří k sobě jako noc a den, setkávají se v nekonečné a bezedné vagíně vesmíru jako v útočišti, polední vidině naděje pro tonoucí a bludné. Účinkují: DAGMAR BLÁHOVÁ, MICHAELA SAJLEROVÁ, ANNA POLÍVKOVÁ NEBO JITKA ASTEROVÁ Vstupné: 180,- 170,- 150,- Kč Předprodej: Kulturní dům T. Sviny - tel Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny - tel Informační centrum Borovany - tel LEDEN NOVINKY VE FONDU KNIHOVNY Albrightová, Madeleine: Tajná řeč broží Příběhy ze šperkovnice Madeleine Albrightové. Toušlová, Iveta: Toulavá kamera 11 Další zajímavé, poučné a inspirující počtení. Kmenta, Jaroslav: Svědek na zabití Volné pokračování trilogie Kmotr Mrázek. Kessler, Leo: Pochoduj nebo zemři Z historie pluku SS Wotan. Česká vánoční kniha Obyčeje, zvyky, koledy, výzdoba, recepty a mnoho dalšího. Špilarová, Lenka: Pod africkým sluncem Keňa, Tanzanie a Zanzibar. Bauer, Jan: Výkupné za krále Detektivní román z doby Václava IV. Janča, Jiří: Velký receptář alternativní medicíny Kabátová, Zita: Vůně času Životopis herečky Zity Kabátové. Vondruška, Vlastimil: Apage Satanas! Detektivní román z království českého. Městská knihovna v Trhových Svinech v roce 2010 Služeb knihovny v loňském roce využilo návštěvníků, kteří si vypůjčili knih a periodik. Knihovna registrovala 673 čtenářů, z toho 229 dětí.ve svém fondu měla knihovna svazků knih a odebírala 45 titulů časopisů. Internet využilo zájemců. Na celkový provoz knihovny město přispělo částkou Kč, z toho Kč nanákup knih a časopisů. Marcela Dudová Kino odstartovalo digitální projekce Před vánočními svátky dokončila firma XCdata instalaci digitální technologie v našem kině. Na Štěpána tak měli diváci možnost poprvé shlédnout film v 3D formátu. Zkušební projekce filmu Letopisy Narnie proběhla úspěšně, bez komplikací a nic nebránilo tomu, aby se od nového roku digitální projekce rozběhla naplno, včetně uvedení nových filmů v premiérových dnech. Digitalizace našeho kina přinesla, kromě kvalitního a čistého obrazu bez šumů, především možnost prostorové 3D projekce. Podíl distribuovaných filmů natočených v 3D formátu se stále zvětšuje a věřím, že diváci ocení možnost shlédnout tyto filmy také v našem kině. Ještě v lednu je na programu v 3D film Gulliverovy cesty. V únoru uvedeme pro děti v 3D film Méďa Béďa, dále první český film natočený touto technologií Fimfárum 3 a pro dospělé je připraven thriller Temná krajina 3D. Rádi Vás, filmové diváky, přivítáme na některém z uvedených titulů a přejeme Vám nevšední divácký zážitek. F. Herbst 13

14 Nevíte si s něčím rady? Nabízím vám k využití své kutilské zkušenosti z téměř všech oborů, které můžete u vás doma někdy potřebovat. Kape vám kohoutek, neodtéká odpad, vržou nebo správně nefungují dveře? Potřebujete přivést větší nákup, sestavit nábytek koupený v krabici, přemístit dveře i s futrem někam jinam, pověsit obrázek nebo poličku? Neumíte si opravit vrátka či plot? Mohu vám nabídnout i výpomoc při stavbě nebo rekonstrukci. Levné vyřešení vašeho problému si můžete domluvit na tel. čísle Výhodné spoření Napadlo Vás, že by jste si měli něco naspořit na pozdější dobu, ale úrok 1,5 2 % se Vám zdá málo? MÁME ŘEŠENÍ: Podstatně vyšší úrok, státní podpora, možnost výběru a jiné výhody nejedná se o stavební spoření. Chcete-li vědět více, domluvte si nezávaznou konzultaci na tel. číslech nebo Gymnázium Trhové Sviny přijímá pro školní rok žáky do I. ročníku osmiletého studia. Pozor! Podle nové právní úpravy se o doručení přihlášky starají samotní uchazeči a jejich zákonní zástupci! Uzávěrka přihlášek je 15. března Přijímací zkouška se koná 26. a 28. dubna Více informací na SDH Trhové Sviny zve srdečně všechny spoluobčany na HASIČSKÝ PLES který se koná v pátek v KD Rejta. K tanci hraje kapela Globus. Doprava zajištěna. Informace o prodeji vstupenek budou v únoru umístěny na plakátech a 14

15 Hledám osobní asistenty 34 letý vozíčkář hledá osobního asistenta/asistentku z Borovan nebo z blízkého okolí. Poskytovaná služba by byla placena a byla by poskytována dle dohody. Případní zájemci se mohou ozvat přímo žadateli ( tel ) nebo zprostředkovateli ( tel ). Malý domek před opravou (bez zahrádky) ve Lništi u Trhových Svinů Cena: Kč tel.: Husova 548 (budova učiliště 1. patro) Trhové Sviny Připravuje řidiče pro skupiny řidičského oprávnění: motocykl osobní automobil nákladní automobil traktor autobus přívěs kondiční jízdy všech skupin ŘP Provádíme školení řidičů a přípravu na Profesní osvědčení. provozní doba: - úterý 17:30-18:30 - čtvrtek 14:00-15:30 - konzultace a výuka i v individuálně dohodnutém termínu kontakty tel. : , DPP DOMÁCÍ PŘEPRAVA PRO KAŽDÉHO pro podnikatele, firmy, rodiny přeprava, stěhování, odvoz rychle, levně, spolehlivě odvoz do sběrného dvora, dovoz spotřebního zboží tel.: SPORT Pětatřicátníci ze Spartaku výborně reprezentovali V sobotu 8. ledna 2011 se ve sportovní hale v Kaplici konal I. ročník OLD- BOYS Cupu v sálové kopané hráčů starších 35 let. Kvalitně organizovaného turnaje se zúčastnila družstva z Českokrumlovska a také družstvo pětatřicítky Spartaku Trhové Sviny, vedené stále aktivním a neúnavným Janem Gažákem. Zúčastněná družstva byla nalosována do dvou skupin: A skupina - Dynamo Vyšší Brod, Vltava Loučovice, Rožmitál na Šumavě a FK Spartak Kaplice B skupina - Hraničář Malonty, Rambo Kaplice, Spartak Trhové Sviny a FK Slavoj Český Krumlov Ze skupiny se Spartaku T.Sviny podařilo postoupit z 2. místa, kdy v následném pavouku narazili na FK Kaplice, které mj. vedl a také se do hry zapojil, trenér A mužstva FK Kaplice p. Ladislav Kuzma. Z tohoto duelu odešel jako poražený tým FK Kaplice. I z následného zápasu s Rožmitálem na Šumavě tým Spartaku Trhové Sviny vzešel jako vítěz, z čehož vyplynulo pro všechny přítomné nepředstavitelné překvapení - Trhové Sviny se dostanou až do finále! I když se říká, že dvakrát se stejným soupeřem neprohraješ, tak se bohužel toto rčení nenaplnilo a ve finále Trhové Sviny (stejně jako ve skupině, opět se Slavojem Český Krumlov) prohráli a obsadili nakonec výborné 2. místo. Nutno však dodat, že za Slavoj Český Krumlov nastoupili stále ještě aktivní hráči fotbalového Kájova, který se pevně drží na 1. místě fotbalového okresu Český Krumlov, kdy mj. hráč Schonkypl ukázal, že i přes svůj věk jsou jeho fotbalové kvality na velmi dobré úrovni. Nakonec musím ještě dodat, že v Trhových Svinech fotbal této věkové kategorie není na úpadku, jak by si leckdo mohl myslet. Vedle výborného 2. místa Spartaku Trhové Sviny je na místě vyzdvihnout i 4. místo Hraničáře Malonty, za které nastoupili také bývalí hráči Spartaku Trhové Sviny - Zdeněk Bebčák, Jan Nový starší, Miroslav Majer a Silvester Gocala. Výsledky Spartaku Trhové Sviny: Rambo Kaplice 1:0, Malonty 3:0, Slavoj Český Krumlov 1:3, FK Kaplice 2:0, Rožmitál na Šumavě 3:2, finále se Slavojem Č. Krumlov 2:3. Sestava Spartaku Trhové Sviny: Vedoucí mužstva: Jaroslav Beneš Hráči: Veselý Zbyněk, Gažák Jan, Král Luboš, Jelínek Roman, Valenta František, Vítek Pavel, Kohout Jiří, Helčl Jaroslav, Kurali Josef st., Hruška Josef, Ježek Radek, Apfelthaler Jiří, Janoušek René Střelci branek Spartaku T.Sviny - Gažák 5, Vítek 3, Ježek 2, Janoušek 1, Valenta 1 Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Pavel Vítek z T.Svinů, střelcem se 7 brankami Josef Čábela z Č. Krumlova, brankářem Josef Bílý z Malont. Děkujeme organizátorům FK Kaplice za velmi kvalitní a přínosný turnaj této věkové kategorie, a pokud budeme zváni, rádi se zúčastníme i dalších ročníků. Za fotbalový oddíl Spartaku Trhové Sviny Zdeněk Bebčák 15

16 Ping-pongový turnaj na Rejtech V sobotu 8. ledna 2011 se v sále KD Rejta uskutečnil již VI. ročník novoročního turnaje jednotlivců - amatérů ve stolním tenise o putovní pohár Ping-pong REJTA. Do turnaje a do jednotlivých kategorií vstoupilo celkem 30 hráčů mužů, 5 žen a 8 dětí. Z Rejt se zúčastnilo 13 hráčů, z Trhových Svinů to bylo 14 hráčů, ze Žára 10 hráčů, z Nových Hradů 2 hráči, ze Strážkovic 1 hráč a z Českých Budějovic 3 hráči. Nejmladší byl Jan Adam z Trhových Svinů a nejstarším byl Jaroslav Salcer. I když jsme letos tento turnaj nikterak nepropagovali, zúčastnilo se ho opět více hráčů než loni. A to i přesto, že více než desítka místních hráčů, kteří hráli loni, nenastoupila z důvodu velkého počtu přihlášených. Tito hráči si zahráli dodatečně v neděli. V sobotu jsme začali hrát ve 13:00. Muži hráli po deseti hráčích ve třech skupinách systémem "každý s každým", ženy a děti měly po jedné skupině a hrály stejným systémem jako muži. První tři muži z každé skupiny postoupili do finálové skupiny, kde se opět hrálo systémem "každý s každým". Přesto, že jsme hráli na čtyřech stolech, skončili jsme kolem 21:30. Tomáš Petr, který se umístil na prvním místě si odnesl kromě svého poháru též pohár putovní a láhev něčeho dobrého, kterou nám věnoval p. Pavel Cepek. Pro příští rok musíme upravit herní systém nebo omezit počet hráčů. Tento systém byl dostačující, ale s tím, jak přibývají účastníci, stává se zdlouhavým. Příští rok bude též kladen důraz na to, aby se turnaje opravdu neúčastnili hráči, kteří hrají tento sport jako registrovaní. Původně jsme předpokládali, že by tito sportovci měli sami uznat, že není fér hrát s amatéry. Tento turnaj je výslovně označen jako turnaj amatérů, ale jak je vidět, ze sportu se již pojem fair-play pomalu vytrácí. Děkujeme všem účastníkům i organizátorům a těšíme se s Vámi na viděnou na nějaké další akci pořádané SK Rejta. VÝSLEDKY: Ostatní muži, kteří nepostoupili do finále: KOCMICH Josef, LAVIČKA Jan ml., ŠTORA Karel, STEINBAUER Jiří, WEISFEIT Jakub, KUBÍČEK Karel st., KUBÍČEK Karel ml., LEJSEK Miroslav, ČADA Karel, DRTINA Stanislav, JEŽEK Radek, MAREK Luboš, STODOLOVSKÝ Petr ml., KOTRBATÝ Jakub, EIBL Jan, SOVA Petr, TUPÝ Ondřej, ČUTKA Petr, STEINBAUER Zdeněk, STODOLOVSKÝ Jiří, SALCER Jaroslav. VÝSLEDKOVÁ LISTINA XVII. ročníku Silvestrovského běhu 2010 v Trhových Svinech Děti roč.nar a mladší: 200 m 1. Barták Ondřej 0:55 2. Chládová Dominika 0: Krejčí Kateřina 0: Tvrz Jan 0:57 5. Mikšl Martin 1:10 6. Korčak Kristyan 1:24 7. Macáková Helena 1:34 Děti roč.nar a 2005: 400 m 1. Macák Lukáš 1:37 2. Novák Ondřej 1:46 3. Mikšl Rostislav 1:50 4. Candra Tomáš 1:54 5. Vaniš Milan 1:59 6. Bahenská Lucie 2:10 7. Hamadeová Libuše 2:31 8. Korčaková Barbora 2:51 Děti roč.nar a 2003: 600 m - chlapci 1. Bahenský Petr 2:13 2. Tvrzová Gabriela 2:18 3. Hamadejová Eliška 2:46 4. Šulista Josef 2:57 Děti roč.nar a 2001: 600 m 1. Troup Josef 2:11 2. Barták Jiří 2:22 3. Kocinová Zuzana 3:07 Děti roč.nar : 2800 m - chlapci 1. Medek Martin / 1996 / SK Čtyři Dvory 10:52 2. Ingedult Jiří / 1997 / Sokol ČB 11:20 3. Kulhan David / 1996 / Sokol ČB 11:29 4. Kratochvíl Vojtěch / 1998/ SK Černošice 12:28 5. Mikšl Miroslav / 1999 / Slavia ČB 12:32 6. Pícha Tomáš / 1997 / Sokol ČB 13:37 7. Tomášek Jan / 1999 / Trhové Sviny 13:40 Děti roč.nar : 2800 m dívky 1.Kožíšková Kristýna / 1996 / Sokol ČB 13:39 2. Tvrzová Veronika / 1999 / AK Včelná 14:03 Příchozí: 2800 m, muži 1. Voneš Daniel / 1993 / Sokol ČB 9:11 2. Čenec Tomáš / 1992 / Sokol ČB 10:05 3. Medek Roman / 1965 / B-H triatlon 10:38 4. Ingedult Vít / 1994 / Č. Budějovice 11:11 5. Pexa Martin / 1974 / Č. Budějovice 11:13 6. Steinbauer Jiří / 1973 / T. Sviny 11:25 7. Felenda Antonín / 1958 / T.Sviny 12:05 8. Nepraš Jan / 1962 / T. Sviny 12:58 9. Šulista Petr / 1966 / SK Hojná Voda 13: Ash Chris / 1958 / OCB 14: Klíma Václav / 1945 / Kamenný Újezd 15: Korčak Tomáš / 1976 / T. Sviny 15: Opekar Jan / 1945 / Velešín 16: Hála Martin / 1957 / T. Sviny 18:57 Příchozí: 2800 m, ženy 1. Winklerová Andrea / 1994 / Sokol ČB 12:30 2. Kocinová Hana / 1982 / T. Sviny 15:57 3. Kratochvílová Alžb. /1970/SK Černošice 17:17 4. Záhorková Jana / 1985 / SK Čtyři Dvory 17:33 5. Kožíšková Lenka/1966/SK Čtyři Dvory 18:02 6. Brožková Milena / 1948 / Rejta 21:50 Ženy: 5600 m 1. Candrová Jana / 1975 / B-H triatlon 23:11 2. Fuhrerová Eva / 1992 / Sokol ČB 23:37 3. Smetánková Ver. /1988/Jiskra Chrudim 27:46 4. Krejčí Marta / 1977 / T. Sviny 29:04 5. Valentová Helena / 1965 / Sv. Trojice 30:09 6. Kučerová Marie / 1992 / Sv. Trojice 31:09 7. Kučerová Anna / 1990 / Sv. Trojice 32:06 Muži: 5600 m 1. Bláha Jan / 1971 / AK Kroměříž 19:10 2. Havlíček Josef / 1994 / Sokol ČB 19:15 3. Hajný Ondřej / 1987 / Sokol ČB 19:36 4. Bahenský Petr / 1971 / Sokol ČB 20:28 5. Kobes Jan / 1979 / B-H triatlon ČB 20:34 6. Flašar jan / 1986 / SK Čtyři Dvory 20:50 7. Mikšl Rostislav / 1972 / Maraton ČB 20:52 8. Malík Vít / 1969 / Sokol ČB 21:11 9. Mondek Josef / 1966 / B-H triatlon ČB 21: Štojdl David / 1981 / T. Sviny 21: Brožka Matěj / 1993 / Sokol ČB 22: Kučera Ladislav / 1960 / T.Sviny 23: Führer Miroslav / 1964 / SKP ČB 23: Novák Jaroslav / 1957 / SK Čtyři Dvory 24: Kratochvíl Jonáš / 1994 / SK Černošice 25: Korčak David / 1971 / T. Sviny 25: Valenta David / 1991 / Sv. Trojice 27: Kratochvíl Tomáš / 1970 / SK Černošice 28: Mikšovský Zdeněk / 1945 / AK Včelná 28: Mražík Karel / 1959 / Kaplice 29: Blabla Zdenek / 1959 / SKP ČB 32:07 Celkově: 79 startujících Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech nebo na podatelně tamtéž. Příspěvky prosím dodejte buď písemně nebo v elektronické podobě v MS Word, fotografie a obrázky ve formátech JPG či PDF. Kontaktní údaje: Ing. Božáková - tel.: , podatelna - tel , více na Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Příjem inzerce osobně na podatelně Městského úřadu v Trhových Svinech nebo Uzávěrka čísla je vždy 10. dne v měsíci. Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12 x ročně Předsedkyně redakční rady a redakční úpravy Mgr. Hana Halešová DTP Petr Hnilička, photo & graphic studio Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisku 5,- Kč

PROGRAM DIVADEL KONCERTŮ. KULTURNÍ DŮM TRHOVÉ SVINY I. pololetí 2011

PROGRAM DIVADEL KONCERTŮ. KULTURNÍ DŮM TRHOVÉ SVINY I. pololetí 2011 PROGRAM DIVADEL KONCERTŮ KULTURNÍ DŮM TRHOVÉ SVINY I. pololetí 2011 26. 1. středa Divadelní agentura Albrecht od 19.30 hod. Miroslav Horníček: DVA MUŽI V ŠACHU Miroslav Horníček mistrně napsal s půvabem

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč

Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ŠKOLSKÁ RADA při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY Označení: 2015_03_23 ŠR jednání Dne: 23. 03. 2015 Přítomni: zástupce pedagogů PhDr.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky

Obec Komárov ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Účel vyhlášky Obec Komárov Obecně závazná vyhláška obce Komárov č. 3/2004 k systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Komárov na svém zasedání dne

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program

Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program Památky a zajímavá místa... tipy pro váš Londýnský program KRÁLOVSKÉ PALÁCE Buckingham Palace Buckinghamský palác je oficiální londýnské sídlo britského panovníka a největší královská pracovna na světě.

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj

KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj KUNĚJOVICKÝ e zpravodaj 5 Obec Kunějovice Publikováno / aktualizováno: 15. 5. 2015 19:23 PLÁN ČINNOSTI orgánů obce při vzniku MU Plán činnosti orgánů obce Kunějovice při vzniku mimořádné události je dokumentem

Více

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080

Obec/město: Dlouhá Lhota. Je-li žadatel fyzická osoba: Rodné číslo: Zvolením okresu se automaticky. Kraj Moravskoslezský kraj Kód kraje CZ080 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru umění literatury a knihoven Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 v rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století pro rok 2013

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková

ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD. Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková ODBOR DOPRAVY A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD Vedoucí: Ing. Jan Pohůnek Zástupce: Ing. Helena Holečková 1 DOPRAVA V KLIDU V listopadu 2014 byla zpracována komplexní studie dopravy v klidu v Českém Brodě. Studie

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Městská knihovna Ervína Špindlera, středisko příspěvkové organizace Kulturní zařízení Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za rok 2005 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1. Základní

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě

Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Usnesení č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 11. 12. 2012 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - rozpočtové provizorium na první

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL

FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL FINANČNÍ MECHANISMY EHP/ NORSKA FOND PRO PODPORU SPOLUPRÁCE ŠKOL MANUÁL PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI GRANT INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY STUDENTŮ Tento manuál je určen žadatelům o grant individuální mobility z Fondu pro

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Třebešice, konaného dne 28. 2. 2015 od 18. hod na obecním úřadě v Třebešicích Přítomni: Omluveni: Petra Bauerová, Petr Drahota, Václav Khek, Petra Machová,

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin

Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Obec Hlízov Zastupitelstvo obce Hlízov Zápis č. 4/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hlízov konaného dne 2. 3. 2015 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Hlízov

Více

VÝZVA K OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI U JEDNOHO STOLU 2015

VÝZVA K OBSAZENÍ PRODEJNÍCH MÍST NA AKCI U JEDNOHO STOLU 2015 Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů, příspěvková organizace Nerudova 294/14, 602 00 Brno IČO: 00101508 DIČ: CZ00101508 bankovní spojení: 4939621/0100 tel.: 543 212 508, mobil: 725 825 598 info@kaveeska.cz

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S P R O G R A M

Z Á P I S P R O G R A M Z Á P I S z 7. zasedání Zastupitelstva obce v Čučicích dne 10. září 2007 v 18:00 hod. na Radnici obce Čučice Přítomní : Peter POLLÁK, Martin JACKO, Libuše PRUDÍKOVÁ, Luboš MEDŘÍK, Zoja HANÁKOVÁ, Milan

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU

Zápis z jednání Akademického senátu JAMU Zápis z jednání Akademického senátu JAMU ze dne 17. prosince 2013 Přítomni (7): doc. Mgr. Petr Francán; doc. MgA. Vít Spilka, Ph.D.; Mgr. MgA. Tomáš Krejčí; prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.; prof. Mgr.

Více

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona.

3. Tento tržní řád se ve stanoveném rozsahu vztahuje i na prodej v tržnicích a na tržištích majících charakter stavby podle stavebního zákona. Nařízení města Hustopeče č. 3/2005, kterým se vydává Tržní řád Rada města Hustopečí se usnesla na svém zasedání konaném dne 17.5.2005 na základě zmocnění v ustanovení 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Švédsko Obecné informace Švédsko vstoupilo do EU v roce 1995, spolu s Finskem a Rakouskem. Švédsko patří mezi státy, které do evropského rozpočtu více přispívají, než z něj dostávají. Švédsko nevstoupilo

Více

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015 Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 03-48/2015 ze dne 11. března 2015 Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 1) Účel dotace: Dotace je určena pro způsobilé

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin

poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin poslední aktualizace: 14. 10. 1893-2013 Hlavní partner 120. výročí Lidových novin Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších

Více

7. VALNÁ HROMADA o. s. SK KG HALAHOJ

7. VALNÁ HROMADA o. s. SK KG HALAHOJ 7. VALNÁ HROMADA o. s. SK KG HALAHOJ 10. ledna 2015 schůze trvala od 16:00 do 20:00 Přítomni: 11 osob Vít Oplatek, Šimon Benda, Vojtěch Palát, Anna Paločková, Hana Milostná, Petr Slavík - Dvojka, Berenika

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více