PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele 2006/2007 Jana Křížová Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny....

2 Děkuji JUDr. Janě Dudové, PhD., za cenné rady a připomínky a za její laskavý přístup při vedení této diplomové práce. 2

3 OBSAH 1. Úvod Právní úprava a Svazové Směrnice v EZ Směrnice IFOAM a Svazů ekologickýchzemědělců Směrnice IFOAM Směrnice svazů ekologických zemědělců Vývoj právní úpravy EZ v ČR a v EU Zákon o EZ po vstupu ČR do EU Související předpisy EU s EZ Nařízení o EZ a jeho aplikace v ČR Připravované Nařízení o EZ, s účinností od Program rozvoje venkova Pojem ekologického zemědělství Zásady a cíle ekologického zemědělství Zásady ekologického pěstování rostlin a chovu zvířat Ekologické zemědělství v roce Základní právní aspekty EZ Konverze Právní úprava přechodného období Registrace farem, výrobců a distributorů biopotravin a bioproduktů v EZ Osvědčování a označování biopotravin, bioproduktu a ostatního bioproduktu Rozsudek soudního dvora ve věci Evropské komise proti Španělskému království Dovoz biopotravin a bioproduktů ze třetích zemí Volný pohyb biopotravin a bioproduktů ve společenství Kontrolní systém na trhu ČR Zajištění ochrany spotřebitele v EZ Právní úprava ochrany spotřebitele Zákon o ochraně spotřebitele Nepřímá ochrana spotřebitele Kvalita bioproduktů a biopotravin Trh s biopotravinami v Evropě a v ČR Biovíno a Ekologické hospodářství rodiny Abrlovy Pavlov

4 5. 4. GMO a EZ Závěr Resume Literatura: Přílohy

5 Seznam zkratek a použitých odborných pojmů Agenda akční program přijatý Evropskou komisí 15. července 1997, představuje všeobecný dokument o rozšíření a reformě společných politik a zprávu o rozpočtu na období AP- Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Alopatická léčba- léčba snažící se v těle vyvolat obranný proces léky opačného účinku Biodiverzita- biologická rozmanitost; Světový fond ochrany přírody definoval v roce 1989 biodiverzitu jako bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů, včetně genů, které obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí. Bioland, GmBH -největší svaz ekologického zemědělství, působí v Německu od r. 1971, vychází z metody ekologicko-biologického zemědělství Codex Alimentarius- byl vytvořen v r Organizací pro potraviny a zemědělství ( FAO) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO); jeho hlavním cílem je chránit zdraví spotřebitele, zajistit poctivé obchodování s potravinami a prosazovat koordinaci potravinářských standardů u mezinárodních vládních i nevládních organizací Diverzifikace- rozlišování DDT- dichlordifenyltrichlormetylmetan, syntetický insekticid, vstřebává se pokožkou, je dobře rozpustitelný v živočišných tucích, způsobuje otravu organizmu, dříve hojně používaný k hubení škodlivého hmyzu v zemědělství EAGGF- European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Evropský zemědělský orientační a záruční fond Emise- vypouštění látek znečišťujících ovzduší nebo nepříznivě působící energie do atmoséry EU- Evropská Unie EZ- ekologické zemědělství EZFRV- Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova GMO- geneticky modifikovaný organizmus, jehož dědičný kód byl změněn genetickou modifikací Holistické chápání přírody- směr zdůrazňující celostnost přírody a pokládající celek za něco vyššího než souhrn součástí 5

6 Chlorakné- onemocnění kůže, kdy se na těle pacienty objeví cysty, které hnisají a mění se v puchýře IFOAM- International Federation of Organic Agriculture Movements, celosvětová organizace zabývající se ekologickým zemědělstvím KEZ, o. p. s.- Kontrola Ekologického Zemědělství Konverze- přechod z konvenčního na ekologický způsob zemědělství Monokultura- nepřetržité pěstování plodiny stejného druhu na stejném pozemku MZ- ministerstvo zdravotnictví MZe- Ministerstvo zemědělství ČR MŽP- Ministerstvo životního prostředí ČR Nařízení o EZ- Nařízení Rady EHS č. 2092/91 ze dne o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin Nitrát- organická sloučenina kyseliny dusičné OZ- zákon č. 40/ 1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ObchZ- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Produkt EZ- produkt ekologického zemědělství, v textu se tím rozumí souhrnný název pro bioprodukt, biopotravinu a ostatní bioprodukt, v případě, že bude v textu uvedeno pouze bioprodukt, myslí se tím pouze bioprodukt ( to samé platí i o biopotravině a ostatním bioproduktu) PO- právnická osoba PCB- polychlorovaný bifenyl, organická látka složená ze dvou benzenových jader s navázanými sloučeninami bromu nebo chloru; nebezpečný vzhledem ke své toxicitě a nerozložitelnosti v přírodě PRO- BIO- Svaz ekologických zemědělců, se sídlem v Šumperku; PRV- Program rozvoje venkova pro období První příjemce- subjekt, který, surovinu nebo produkt přijme za účelem zpracování, skladování a nebo uvádění na trh EU Rezistence- schopnost odolávat nepříznivým vlivům SAPS- Single Area Payment Schneme, výplata přímé platby zjednodušenou formou na ha užité zemědělské plochy SZP- Společná zemědělská politika 6

7 SES- Smlouva o založení Evropského společenství ze dne 25. března 1957 Trvale udržitelný rozvoj- rozvoj lidské společnosti, který neohrožuje potřeby následujících generací; neohrožuje přirozené zdroje Welfare- zásady pohody chované zvěře v ekologickém zemědělství Zákon o EZ- zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 553/2005 Sb. Úplné znění vyhlášeno pod č. 30/2006 Sb. 7

8 1. ÚVOD Trh s biopotravinami celosvětově prudce roste. Lidé chtějí být odpovědnější za své zdraví a jsou ochotni si připlatit za výhody, které jim produkty ekologického zemědělství mohou přinést. Lidé v současné módní vlně zdravého životního stylu slyší na slova, jako jsou více vitamínů a minerálů, žádná éčka nebo ztužené tuky a zdravější a spokojenější život zvířat, čistší louky a pole. Zejména Evropané jsou přesvědčeni, že produkty bez chemikálií prostě musí být zdravější, kvalitnější a chutnější. Nicméně vědecké závěry nejsou jednoznačné, avšak většina pokusů dospívá k závěru, že rostliny pěstované v ekologickém zemědělství mají vyšší obsah nutričních látek, také s podařilo prokázat, že zvířata dávají přednost ekologickému krmivu. Ekologické zemědělství zaručuje spotřebiteli nulové použití GMO, antibiotik, pesticidů a masokostní moučky, která se stala v minulém desetiletí velmi diskutovaným tématem vzhledem k nákaze BSE, lidově nemoci šílených krav. Pesticidy jsou další nejobávanější chemickou látkou spotřebitele, které mu mohou způsobit poškození jeho organizmu, jako je snížení plodnosti a riziko vzniku rakoviny. Spousta lidí s radostí zjišťuje, že biopotraviny nejsou jenom zrní, ale normální jídlo, na kterém si lze i pochutnat. Důkazem je i loňské ocenění nejlepší kuchařky roku, kterou získala Biokuchařka Hany Zemanové. Obecně ale o biopotravinách platí, že o nich něco zaslechneme, avšak v obchodech se setkáme s velmi malým a nebo vůbec s žádným sortimentem biopotravin. Vzhledem k ekonomickým možnostem spotřebitelů v našem prostředí jsou spíše upřednostňovány konvenční produkty, které jsou levnější. Spíše by se dalo říci, že konvenční produkty jsou příliš levné. Téma diplomové práce jsem si vybrala z důvodu zájmu o životní prostředí a zdravý životní styl. Zdravý životní styl pro mě znamená zejména harmonii soužití člověka s přírodou. Ekologické zemědělství je právě jeden z prostředků šetrného chování k přírodě, kdy je spotřebiteli jeho zásadami zaručena naturalita produktu. Jelikož samotné téma ekologického zemědělství je velmi široké, tak se tato práce bude soustředit na právní aspekty ochrany spotřebitele v ekologickém zemědělství. Vývoj právní úpravy ekologického zemědělství považuji za 8

9 důležité, protože se z historie učíme, nicméně se vývojem budu zabývat úžeji, než je v mnoha předešlých pracech zvykem. Zaměřím se spíše na současnou právní úpravu ekologického zemědělství v EU a u nás. Za důležité, mimo právní úpravu, považuji úpravu směrnic v různých svazech ekologických zemědělců. Dále se zaměřím na základní právní aspekty ekologického zemědělství, kterými jsou konverze, registrace farem a výrobců, označování produktů, jejich kontrolu a dovoz ze třetích zemí do EU. V posledním jmenovaném aspektu došlo v letošním roce k významné legislativní změně, tudíž se jí budu zabývat nejvíce. Další stěžejní částí bude samotná ochrana spotřebitele v prostředí ekologického zemědělství, a to zejména jeho ochrana skrze porušování zásady zákazu klamání spotřebitele. Ke zpracování tohoto tématu mi poslouží prameny nejen z veřejnoprávní úpravy, ale i úpravy soukromoprávní. Budu se zabývat i ochranou spotřebitele ve vztahu k GMO a na závěr uvedu jako příklad z praxe farmu na výrobu biovína. Ke zpracování této práce budou zejména použity prameny z komunitární právní úpravy, protože naše právní úprava v ekologickém zemědělství má charakter doplňku komunitární úpravy. Jako další cenné prameny použiji svazové směrnice, Metodický pokyn 1 a různé programy pro rozvoj ekologického zemědělství, které ovšem svou povahou nejsou závazné a právem vynutitelné. Nicméně v praxi slouží jako podpůrné mechanismy a mnohdy se k nim přihlíží v rámci tvorby právně závazného předpisu. Cílem práce tedy je analyzovat právní aspekty ekologického zemědělství a ochrany spotřebitele. 1 Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č. 655/

10 2. PRÁVNÍ ÚPRAVA A SVAZOVÉ SMĚRNICE V EZ Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, které se vyznačuje šetřením přírodních zdrojů a omezeními či zákazy používání látek a postupů, které zatěžují životní prostředí. 2 Každá činnost se řídí podle určitých norem, ne jinak je tomu i u ekologického zemědělství. Dříve než začala vznikat právní úprava tohoto institutu, tak si samotné svazy, zabývající se ekologickým zemědělstvím (dále jen EZ), začaly v tomto systému tvořit vlastní pravidla. Těmito pravidly byly, a vlastně nadále i jsou, směrnice. Svazové směrnice v kodifikované podobě vznikly ve druhé polovině 70. let dvacátého století. Vydání směrnic bylo vyvoláno rozvojem ekologického zemědělství, zájmem spotřebitelů o biopotraviny a potřebou stanovit jasná pravidla pro produkci, certifikaci a kontrolu. Směrnice vznikly jako soukromé, nevládní aktivity sdružujících se ekologických zemědělců. 3 V rámci hierarchie předpisů v EZ lze podle kvality tyto normy rozdělit na tři úrovně a to na základní, střední a nejvyšší. Na základní komunitární úrovni stojí Nařízení Rady 4 ( dále jen nařízení o EZ ). Mimo komunitární základní úroveň stojí směrnice IFOAM. Pokud existují národní zákony, tak ty stojí na střední úrovni a na úplně nejvyšší a nejpřísnější úrovni stojí směrnice svazů působící v EZ ( příloha I.). V současnosti neexistuje žádná mezinárodní smlouva, která by upravovala EZ. V Listině základních práv a svobod 5 (dále jen LZPS), je v čl.35 každému zaručeno právo na příznivé životní prostředí. Toto právo je právem subjektivním. Podle čl. 41 LZPS je toto právo omezeno do rozsahu, v jakém se ho lze domáhat. Zákonem, který provádí tento článek je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 6, v rámci ochrany spotřebitele má význam zejména posuzování vlivů a výrobků na obyvatelstvo (kapitola 5.2.). 2 Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č. 655/ Rozsypal, R. In Urban, J.,Šarapatka B. a kol. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi, I. díl. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2003, s NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991, o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin. 5 Ústavní zákon č. 23/ 1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů 6 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 10

11 2. 1. SMĚRNICE IFOAM A SVAZŮ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ Jak již bylo řečeno výše, směrnice svazů patří podle kvality předpisů na tu nejvyšší úroveň, tj. jsou propracovanější a mnohem přísnější než národní zákony a než nařízení o EZ. Mezi celosvětově nejznámější svazy působící na trhu EZ, se řadí zejména německý Bioland a Naturland a švýcarský Biosuisse. V českém prostředí začaly vznikat svazy v 90. letech,kdy sdružovaly první ekofarmy. Ve své činnosti zprvu vycházely z požadavků IFOAM a postupem času si vytvořily vlastní směrnice. Každý svaz měl vlastní značku pro označování biopotravin a bioproduktů. Tento systém označování nebyl dostatečně efektivní, spotřebitel chápal tyto výrobky pouze jako produkty racionální výživy, tudíž muselo dojít ke změně. Tato změna nastala r na základě dohody MZe a jednotlivých svazů. V té době působily na trhu zejména sdružení PRO-BIO, ALTERVIN a NATURVITA. MZe ve spolupráci se sdruženími ekologických zemědělců vydalo Metodický pokyn pro ekologické zemědělství MZe ČR a při tom jmenovalo i první inspektory. Jednotný systém kontroly začal působit od 1. ledna Bioprodukty a biopotraviny jsou od této doby označovány společným grafickým znakem v černobílém nebo barevném provedení ( příloha I.) Směrnice IFOAM Mezinárodní federace IFOAM, vznikla v roce 1972 jako nevládní organizace, v současnosti působí ve 100 zemích světa a čítá celkem 700 členů. V letech vytvořila první nadnárodní směrnice platné pro státy vně Společenství. Normy IFOAM jsou tvořeny ze dvou částí, z Basic Standards a Accreditation Criteria, které jsou přísnější než Nařízení Rady o EZ. 7 Z toho tedy vyplývá, že mimounijní národní zákony a svazové směrnice musí splňovat minimální standard a akreditaci v rámci norem IFOAM. U nás převzal tyto směrnice KEZ, o. p. s. (dále jen KEZ) do svého certifikačního programu a tudíž podnikatelé, kteří jsou kontrolováni a certifikováni podle KEZu, splňují podmínky pro oprávnění užívání a 7 Unknown author. The Norms Documents Library [citováno 1. února 2007]. Dostupný z 11

12 označování produktů logem IFOAM. Podnikatelům umožňuje vyvážet jejich výrobky mimo EU. Pro období je účinný Program , stanovující celkem pět cílů a to mezinárodní osvětu v EZ, rozvoj principů v EZ, obranu a pomoc při přechodu z intenzivního na extenzivní zemědělství, podporu rozvoje trhu s produkty v EZ a v neposlední řadě dostatečná ochrana trvale udržitelného rozvoje. 9 Program 2008 je svou koncepcí podobný Programu rozvoje venkova, kde je mezi hlavními pilíři provázána podpora EZ a ochrana ŽP. Avšak nesmíme opomenout závaznost a vynutitelnost tohoto programu. Má čistě doporučující povahu a není tudíž vynutitelný právem. Neukládá nikomu pravá a povinnosti Směrnice svazů ekologických zemědělců Směrnice svazů působící v EZ mají vyšší kredit v označování produktů z EZ. Spotřebitel má tedy jistotu, že produkt, který se mu dostal do ruky splňuje minimální standard požadovaný nařízením o EZ a zároveň splňuje náročnější podmínky požadovaný konkrétním svazem. V této části si ukážeme jaké rozdíly mohou být mezi nařízením o EZ a směrnicí svazu Bioland, GmBH. Nařízení povoluje přechod na ekologické hospodaření části podniku a souběžné konvenční hospodaření, oproti tomu směrnice Biolandu striktně stanoví pro hospodaření přechod celého podniku na ekologické hospodaření. Podíl krmiv z vlastního zdroje je v Biolandu stanoven na minimální podíl 50% oproti tomu nařízení o EZ krmení vlastními krmivy není stanoveno, pouze pro krmení drůbeže vaječnými výrobky je doporučeno krmit vlastní produkcí. Velmi problematické je využívání konvenčního krmiva. Bioland umožňuje velmi málo výjimek, oproti tomu nařízení o EZ povoluje v určité situaci až 25% konvenčního krmiva v denní dávce. 10 Bioland ovšem není na trhu jediný subjekt, který zaručuje pro spotřebitele vyšší jistotu přírodního původu produktu, vedle něho u nás zaručuje vyšší kredit i např. 8 Unknown author. IFOAM Program 2008 [citováno 1. února 2007]. Dostupný z 9 Unknown author. IFOAM Program 2008 [citováno 1. února 2007]. Dostupný z 10 Der unbekannte Autor. Bioland- Richtlinien[citováno 12. března 2007].Dostupný z 12

13 svaz ekologických zemědělců PRO-BIO. Svazy zastupují zájmy podnikatelů působících v EZ. Každý svaz má svojí ochrannou svazovou známku. Tuto známku mohou spolu s označením produkt ekologického zemědělství a logem bio používat pouze členové svazů ( kapitola 4.3.) VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY EZ V ČR A V EU První právní úprava v podobě zákona v systému EZ na území ČR se začala formovat roku 1999, kdy se začal připravovat zákon o EZ 11 ( dále jen zákon o EZ), který nabyl účinnosti 1. ledna Do této doby bylo EZ upravováno Metodickým pokynem MZe č. 655/ (dále jen metodický pokyn). Metodický pokyn poskytoval poměrně názorný a konkrétní návod, jakým způsobem realizovat EZ. Jako první prováděcí právní předpis k zákonu o EZ byla vyhláška. 12 Zákon o EZ byl připravován v souladu s nařízením o EZ, tak aby bylo dosaženo harmonizace s komunitárními standardy. Díky této harmonizaci byla ČR 14. března 2000 zařazena Nařízením Komise 13 na tzv. Seznam třetích zemí pro nezpracované a zpracované zemědělské výrobky z rostlinných surovin. V následujícím roce bylo dosaženo i uznání EU pro hospodářská zvířata, nezpracované a zpracované produkty z EZ. 14 S účinností zákona o EZ se pověřenou osobou k povinné kontrole a certifikaci stal KEZ, o. p. s. ( dále jen KEZ ), který v té době byl jako jediný subjekt působící na kontrolním trhu EZ. Po vstupu ČR do EU se pro nás, jako pro členský stát, stává plně závazné nařízení o EZ. Pro ekologické zemědělce to znamenalo mnoho změn, které se týkaly administrace kontroly a certifikace EZ Zákon o EZ po vstupu ČR do EU Po vstupu ČR do EU vznikla v právní úpravě EZ duplicita mezi stávajícím 11 Zákon č. 553/ 2005 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů 12 Vyhláška č. 53/ 2001 Sb., kterou se provádí zákon o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 13 Nařízení Komise (EHS), kterým se mění nařízení č. 94/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy za třetích zemí podle nařízení (EHS) č. 2092/91 14 Rozsypal, R. In Urban, J.,Šarapatka B. a kol. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi, I. díl. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2003, s

14 zákonem o EZ a Nařízením o EZ. Na základě této skutečnosti MZe ve spolupráci s nevládními organizacemi přistoupilo k novele 15 zákona o EZ. Hlavním cílem bylo vypustit ze zákona ustanovení, která byla již upravena nařízením o EZ a ponechat ta ustanovení, která byla ponechána v kompetenci národní úpravě jednotlivých členských států. Zejména se jednalo o tzv. administrativní ustanovení jako je registrace, osvědčování a označování. Novela také reagovala na změnu zákona o zemědělství 16, která spočívala v povinnosti všech zemědělských podnikatelů vést evidenci pozemků podle uživatelských vztahů, místo evidence v katastru nemovitostí. Předkládaná novela byla plně v souladu s ústavním pořádkem ČR a s předpisy ES. Účinnost byla navrhnuta od 1. září Zákon o EZ, ve znění pozdějších předpisů, složen z šesti hlav, a to na obecné ustanovení, ekologické zemědělství, osvědčování a označování bioproduktů, biopotravin a ostatního bioproduktu, kontrolní systém a přechodná a závěrečná ustanovení. Zákon o EZ ani nařízení o EZ neupravuje státní podpory a poskytování dotací v EZ. Tato problematika je řešena nařízením vlády o provádění agroenvironmentálních předpisů 17. Zákon o EZ oproti nařízení o EZ upravuje pojmy bioprodukt, biopotravina, ekofarma,ekologický podnikatel aj. Některé z pojmů bych zde ráda vysvětlila, aby nedocházelo k nejasnostem v textu. Bioproduktem se rozumí jakýkoliv produkt rostlinného nebo živočišného původu pocházející z ekofarmy. Jako bioprodukt lze certifikovat i hospodářské zvíře nebo suroviny pro nepotravinářské účely. Ostatním bioproduktem se rozumí bioosivo, biokrmivo a biosadba. Ekologickým podnikatelem je ekologický zemědělec a osobou podnikající v EZ je ekologický zemědělec, výrobce biopotravin a dodavatel bioosiv. Ekofarmou se rozumí samostatná hospodářská jednotka, přičemž zemědělský podnikatel nemusí provozovat na všech pozemcích EZ, musí ale jednoznačně oddělit pozemky, hospodářské budovy, zvířata a zemědělskou mechanizaci od 15 Zákon č. 553/ 2005 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů 16 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 17 Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů 14

15 konvenčního zemědělství. Nelze ovšem pěstovat ani chovat jeden druh zvířete nebo rostliny na jedné farmě a to jednou jako konvenční produkt a pak jako produkt EZ. Cílem tohoto oddělení je jasná identifikace ekologického zemědělce a to z hlediska důvěry spotřebitele a kontroly dodržování podmínek zákona a nařízení o EZ. V EZ je možné chovat pouze druhy hospodářských zvířat, které jsou povoleny vyhláškou 18 a těmi jsou skot, koně, drůbež, ovce, včely, prasata, králíci, kozy a ryby. Zvířata, která nejsou uvedena ve vyhlášce, mohou být chována na ekofarmě, ale nikoliv za účelem podnikání. Ekologicky lze chovat i jeleny, ale pouze takovým způsobem, kdy jsou v oboře v lese a chov je v souladu i se zákonem o myslivosti Související předpisy EU s EZ Mezi související předpisy EU s EZ patří nařízení o EZ ( kapitola ), Nařízení Rady (EEC) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova prostřednictvím EAGGF, směrnice Rady 91/676/EHS- tzv. Nitrátová směrnice, komplex směrnic Evropského společenství ( ES ), ze kterých byl vytvořen zákon na ochranu zvířat proti týrání 20, Nařízení Rady ( ES ) č. 1782/ , Nařízení Rady 1698/ a reforma SZP( dále jen Společná zemědělská politika) z r SZP byla ustanovena na základě Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen SES) 23 a začala fungovat od roku Od této doby SZP prošla dlouhým vývojem s několika důležitými mezníky, jako byl Mansholtův plán, který navrhoval restrukturalizaci zemědělství založenou na myšlence podpory malých farmářů, kteří se rozhodnou odejít ze zemědělství Vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 19 Zákon č. 449/ 2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 20 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 21 Nařízení Rady ( ES ) 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/ Nařízení Rady ( ES ) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 23 Smlouva o založení Evropského společenství ze dne 25. března Neznámý autor. Reformy společné zemědělské politiky [ citováno 16. března 2007 ]. Dostupný z 15

16 V devadesátých letech prošla SZP další reformou, pojmenovanou podle tehdejšího komisaře pro zemědělství Raye MacSharryho, kde zásadní principy spočívaly ve snižování intervenčních cen, uvádění půdy do klidu, využívání zemědělské půdy pro jiné účely a navíc zde byla poprvé vyřčena myšlenka, že podpora farmářů není nutně vázaná na produkci. Další reforma byla obsažena v Agendě 2000, která navrhovala několik reforem,nicméně nedošlo ani k mírným reformám. Nejzásadnější reforma byla přijata v Lucemburku v r. 2003, tato nová reforma směřovala ke spotřebitelům, poskytla volný prostor farmářům k tomu, aby produkovali to, co si trh žádá a zavedla nové opatření k rozvoji venkova. Státy, které nejvíce benefitují ze SZP, jsou Španělsko, Francie a Řecko a na druhé straně nejvíce peněz odvádí Británie, Německo a Itálie. Podle postoje MZe ČR je SZP příliš administrativně náročná, složitá, nepružná a nepřispívá k potřebnému zvyšování konkurenceschopnosti evropského zemědělství. 25 SZP je oblast, kde vyvíjí EU největší legislativní aktivitu, důkazem může být fakt,že z celkového počtu desítek tisíc stránek komunitárního práva jich právě polovina připadne na SZP. V současné době je vytvořen Evropskou komisí návrh reformy SZP, jejímiž hlavními požadavky jsou reforma v odvětví ovoce a zeleniny, ochrana producentů před krizí a zlepšení kvality životního prostředí. Podle Světové zdravotní organizace( WHO ) je doporučeno denně zkonzumovat přibližně 400g ovoce a zeleniny, tuto úroveň splňuje pouze Itálie a Řecko, proto nové návrhy obsahují několik iniciativ na podporu spotřeby. 26 Toto nové environmentální opatření bude pro zemědělce, kteří přijímají přímé platby, znamenat podmínění zařazení ovoce a zeleniny do jeho produkce. Nová reforma by mohla být účinná již na začátku r SZP zabírá v současnosti asi 45% z rozpočtu EU. Reformovat SZP je velmi obtížné kvůli různým zájmovým skupinám působících na trhu zemědělství. Zemědělci mají zajištěný stálý přísun příjmů. Dle mého názoru je nejdůležitější prioritou udržet zemědělství na venkově a to pomocí agroturistiky a řemesel, které farmářům zajistí dostatečné příjmy. Nařízení Rady č. 1257/ 1999 řeší podporu hospodaření v ekologicky 25 tamtéž 26 Mariann Fischer Boel. Reforma společné organizace trhu [ citováno dne 16. března 2007 ]. Dostupný z 16

17 omezených a méně příznivých oblastech, kam patří zhruba 50% území ČR, dále řeší podporu hospodaření v lesích a agroenvironmentální opatření. Nitrátová směrnice řeší ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním nitráty ze zemědělské činnosti. Oblasti, které jsou rizikové z hlediska znečištění nitráty jsou definovány u nás definovány vodním zákonem 27 jako zranitelné oblasti. Zranitelné oblasti jsou oblasti, ve kterých může dojít vlivem vysoké koncentrace dusičnanů ke zhoršení jakosti povrchové či podzemní vody. Nařízení Rady ( ES ) č. 1782/2003 stanovuje tzv. křížovou shodu, jedná se o to, že zemědělec musí splnit požadavky určitých směrnic na ochranu životního prostředí a potom dostane přímou platbu. V ČR je do r platný systém SAPS, který zajišťuje výplatu přímých plateb zjednodušenou formou na ha užité zemědělské plochy. Podpory jsou vypláceny faktickému uživateli zemědělské půdy, nikoliv jak tomu bylo v dřívější úpravě, vlastníku pozemku Nařízení o EZ a jeho aplikace v ČR Nařízení má v současnosti včetně všech příloh přes sto stran a pro laiky je psán ve velmi složitém právnickém jazyce. Samotné nařízení o EZ bylo několikrát novelizováno a doplněno několika nařízeními Rady a Komise, z nichž bych zejména vyzdvihla Nařízení Komise č. 94/ a Nařízení Komise č. 1788/ 2001, 29 které měly zásadní vliv na změnu podoby nařízení o EZ(příloha III.). Přestože zákon o EZ byl v době vstupu ČR do EU zcela kompatibilní s nařízením o EZ, musel být novelizován tak, aby se stal jeho doplňujícím právním aktem. Novela zákona o EZ, 30 nabyla účinnosti v prosinci r Zákon obsahuje zejména ustanovení týkající se podmínek pro osvědčování a označování bioproduktů a biopotravin, kontrolní a sankční systém v EZ. Ze zákona byla vypuštěna problematika úpravy ekologického způsobu 27 Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů 28 Nařízení Komise č. 94/1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí, a k tomu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin ze dne 14. ledna Nařízení Komise č. 1788/ , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ustanovení týkající se osvědčení o kontrole pro dovozy ze třetích zemí podle čl. 11 Nařízení o EZ a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin 30 Zákon č. 553/2005 Sb., kterým se mění zákon o EZ, ve znění pozdějších předpisů 17

18 hospodaření, protože tato problematika je předmětem úpravy samotného nařízení o EZ. Nařízení je platné pouze pro ty výrobky, které nesou nebo by měly nést označení s odkazem na ekologické zemědělství Připravované Nařízení o EZ, s účinností od Od roku 2005 se připravuje nové nařízení o EZ s účinností od roku Základní rysy návrhu byly odsouhlaseny ministry zemědělství všech zemí EU v prosinci loňského roku. Teď se již jen čeká na odsouhlasení Evropským parlamentem a Evropská komise musí připravit prováděcí předpisy k novému nařízení. Nová pravidla budou platit v oblasti označování biopotravin, ty budou muset být označeny povinně logem EU a označení EU-ekologické nebo variantou pro ČR CZ-ekologické, spolu s přesným uvedením původu všech surovin, ze kterých je biopotravina složena. Pro biopotraviny ze třetích zemí bude použití loga EU dobrovolné, stejně tak bude dobrovolné uvedení původu všech surovin. Nadále se budou moci biopotraviny označovat i národními a svazovými znaky biopotravin. Pro české značení produktů EZ je povoleno používat kromě ekologické i biologické zemědělství, které je spíše typické pro frankofonní oblasti. Návrh nařízení také stanovil pravidla pro chov vodních živočichů, jako jsou mlži a korýši. Pro ČR připadá v úvahu, vzhledem k přírodním podmínkám a možnostem, pouze úprava ekologického chovu ryb. Velmi diskutabilní je úprava GMO v EZ. Stejně jako je GMO upraveno v současném nařízení o EZ, tak platí i pro nové nařízení o EZ, že je použití GMO v EZ zakázané. Ovšem z praktického hlediska bude stanoven limit na detekci GMO při laboratorních testech. Tento limit byl stanoven na 0,9 %, přičemž jeho užití se vztahuje pouze na náhodný a technicky nevyhnutelný výskyt GMO. Účelem stanovení tohoto limitu je ochránit ekologické zemědělce před možnými sankcemi z důvodu nezaviněného výskytu stopového množství GMO ve vlastní produkci. 31 Přísnější pravidla přitom mohou být stanovena národními zákony a směrnicemi svazů. V naší právní úpravě by muselo dojít ke změně zákona o EZ. To by ovšem pro české 31 Vicenová, Milena. Ministři zemědělství zemí EU se shodli na textu nového nařízení upravující ekologické zemědělství [citováno dne 23. března 2007]. Dostupný z 18

19 ekologické zemědělce znamenalo další zátěž v podobě byrokratických povinností, jako je pořizování laboratorních rozborů a potvrzení, že jejich produkty EZ obsahují nižší limit GMO, než je stanovený nařízením o EZ. Spotřebitelé upřednostňují produkty EZ zejména pro jejich předpoklad nulového výskytu GMO. Do budoucna by tedy bylo vhodnější ponechat ekologický sektor bez GMO. Ekologičtí zemědělci, kontroloři a svazy EZ by se měli snažit o co nejmenší riziko kontaminace GMO v EZ. Novým nařízením se zlepší i volný oběh ekologického zboží a to tím, že EU stanoví nejpřísnější pravidla v EZ, posílí se kontrolní systém skrze uznávání vzájemných pravidel a kontrolním organizacím se sníží prostor pro povolování výjimek. Z výše uvedeného lze od nového nařízení o EZ očekávat zpřehlednění právní úpravy a transparentnost v jednotlivých stádiích řízení EZ. Zásady ekologické produkce se stanou součástí pravidel produkce. Pro spotřebitele to znamená jednodušší orientaci v ekoznačení a pro ekologické zemědělce stanovený limit výskytu GMO, to znamená ochranu před sankcemi z důvodu nezaviněného výskytu GMO ve vlastní produkci. Co by se zejména dalo vytknout novému nařízení je, že neupravuje jiné produkty ekologického zemědělství jako je textil a nezahrnuje ani úpravu hromadného stravování. V současnosti můžeme vlivem trendu zdravého životního stylu pozorovat vzrůstající zájem o různé biopotravinové restaurace. De lege ferenda by mělo být v rámci EZ upraveno hromadné stravování, kde by se spotřebiteli zaručilo, že veškeré produkty používané jako ingredience do pokrmů, pocházejí z produkce EZ. V ČR v současnosti existuje pouze nepatrné množství restaurací, které zaručují, že veškeré produkty používané k přípravě tzv. ekopokrmů pocházejí z EZ. Přesto však existují i restaurace zdravé výživy, které nabízejí jenom část svých jídel s produkty z EZ, vedle toho však nabízejí i pokrmy z konvenčního prostředí. Nikde ovšem spotřebitel nemá zaručeno, že veškeré ingredience použité v ekopokrmu jsou jenom z EZ. Stejně jako existuje úprava v nařízení o EZ o tom, že ekologický zemědělec nemůže chovat stejný druh zvěře konvenčně i ekologicky, tak by měl být upraven zákaz úpravy ekopokrmů v restauracích, které používají konvenční produkty, k tomu aby se zamezilo možnosti promíchání těchto produktů navzájem. 19

20 Program rozvoje venkova Pět měsíců po přijetí Nařízení Rady 1698/ přijala Rada pro zemědělství strategické směry Společenství pro rozvoj venkova pro období Tyto směry stanoví strategický přístup a spektrum možností, které členské státy mohou využít ve svých národních strategických plánech a programech rozvoje venkova. 34 MZe vytvořilo v průběhu r Program rozvoje venkova (PRV) pro období (příloha VI.). PRV má stejně jako metodický pokyn v EZ pouze doporučující charakter, tudíž není právem vynutitelné a závazné. Slouží pouze jako organizační pomůcka pro další rozvoj venkova. Přesto však slouží jako zdroj různých doporučení, které se mohou přetransformovat do závazné podoby. Proto je zde na místě, abychom se seznámili stručně s jednotlivými strategickými plány tohoto programu. PRV provádí strategii rozvoje venkova podle opatření rozdělených do skupin tzv. os., které jsou zaměřeny na tyto klíčové oblasti: Osa I. - zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, cílem je přispět k vytvoření silného potravinářsko-zemědělského odvětví skrze inovace a investice do lidského kapitálu Osa II. - zlepšování životního prostředí a krajiny s cílem zmírňovat negativní vlivy změn klimatu Osa III.- kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, s cílem tvorby pracovních příležitostí a zkvalitnění života na venkově Osa IV.- Leader, přispívá k realizaci priorit os I. až III. Návrh PRV prošel standardní procedurou posuzování vlivů na životní prostředí.. PRV je jedním z nejdůležitějších dokumentů v oblasti zemědělství a podpory venkova. Nicméně má několik závažných nedostatků, které by se měli de lege ferenda do budoucna upravit. Jedním z nedostatků je program získání dotací pro ekologické zemědělství, u oprávněných osob k čerpání dotací nejsou 32 Nařízení Rady ( ES ) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 33 Rozhodnutí Komise č. 2006/144/ES, o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období ). 34 Unknown author. Rural Development policy [ citováno dne 16. března 2007 ]. Dostupný z 20

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa

Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Chov zvířat v ekologickém zemědělství Legislativa Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ - LEGISLATIVA 1. Nařízení Rady (ES)

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ: úvod Zákon o ekologickém zemědělství: Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, který dbá na životní prostředí a jeho jednotlivé složky stanovením omezení

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU

Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení. Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Zákon č. 242/2000 Sb. + praktická cvičení Vypracovala Hana Řehořková studentka VŠE a ČZU Část první ekologické zemědělství Předmět úpravy Zákon upravuje pouze oblasti, které EU ponechává na členských zemích

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství

vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství ÚPLNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství 11 16/2006 Sb. Vyhláška ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

Nové trendy v pojetí garance biopotravin ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ISO 9001: 2008 Nové trendy v pojetí garance biopotravin Ing. Jiří Urban www.ukzuz.cz Obsah prezentace Historie a východiska Hlavní cíle a zásady ekologického

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD.

Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů. Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Ekologické zemědělství, zpracování a výroba biopotravin a ostatních bioproduktů Ing. Petr Jílek Ing. Jan Gallas Ing. Martin Leibl, PhD. Socioekonomické zakotvení systému EZ V západní Evropě cca od 50.

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Základní ukazatele agrárního sektoru ČR Ukazatel jednotky 2004 2010 2011

Více

ZÁKON. ze dne 26. října 2011,

ZÁKON. ze dne 26. října 2011, 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ

Úřední věstník L 54. Evropské unie. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Svazek 54 26. února 2011. České vydání. Obsah NAŘÍZENÍ Úřední věstník Evropské unie ISSN 1725-5074 L 54 České vydání Právní předpisy Svazek 54 26. února 2011 Obsah II Nelegislativní akty NAŘÍZENÍ Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým

Více

17316/10 bl 1 DG B I

17316/10 bl 1 DG B I RADA EVROPSKÉ UIE Brusel 1. prosince 2010 (02.12) (OR. en) 17316/10 AGRILEG 151 PRŮVODÍ POZÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 1. prosince 2010 Příjemce: Generální sekretariát Rady Předmět:

Více

CROSS - COMPLIANCE. Obsah:

CROSS - COMPLIANCE. Obsah: CROSS - COMPLIANCE Obsah: I. Význam pojmu CC II. Charakteristika CC III. Strašák nebo pomoc? IV. Legislativní úprava CC V. Jednotlivé prvky CC VI. Kontrola CC VII. Sankční systém VIII. Aplikace CC v ČR

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd ZÁKLADNÍ UKAZATELE AGRÁRNÍHO SEKTORU ČR Ukazatel jednotky 2004 2010 2011

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 355 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

8. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 355 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 216 8. funkční období 216 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE Ing. Pavel Stonawský EKOTOXA OPAVA s.r.o. 006 1 Překlad pojmu křížový soulad, křížová shoda, průřezový soulad conditionnalité (fr.) Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH: Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH: 112. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

USNESENÍ zemědělského výboru z 9. schůze dne 4. prosince 2002

USNESENÍ zemědělského výboru z 9. schůze dne 4. prosince 2002 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2002 4. volební období 49. USNESENÍ zemědělského výboru z 9. schůze dne 4. prosince 2002 k Podpůrným programům zemědělství pro rok 2003, poskytovaným podle

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

Metodický pokyn č. 3/10 1. dubna Metodický pokyn

Metodický pokyn č. 3/10 1. dubna Metodický pokyn Č.j. 10015/2010-18030 Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 36 11. funkční období 36 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO. Sankční řád

Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO. Sankční řád Určeno jen pro vnitřní potřebu. Kopie předané třetím osobám musí být označeny razítkem Pouze pro informaci a to pouze se souhlasem manažera jakosti. Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO Název OŘD:

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

ZMĚNY KONTROLY PODMÍNĚNOSTI PRO ROK Odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství ČR

ZMĚNY KONTROLY PODMÍNĚNOSTI PRO ROK Odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství ČR ZMĚNY KONTROLY PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2016 Odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství ČR Změny podmínek Kontroly podmíněnosti Legislativní úpravy DZES 6 doplnění seznamu dusík vázajících plodin, DZES

Více

Metodický pokyn č. 2/2013

Metodický pokyn č. 2/2013 komunikaci Metodický pokyn č. 2/2013 kterým se stanovují specifická pravidla pro: mezi Ministerstvem zemědělství, Kontrolním orgánem a Kontrolními subjekty EZ rizikové analýzy, kontrolní a certifikační

Více

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto

(3) Toto nařízení se nevztahuje na zařízení a rádiové a elektrické rušení uvedené v příloze č. 2 k tomuto Strana 2052 Sbírka zákonů č. 118 / 2016 118 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. března 2016 o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh Vláda

Více

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce

(Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce 7.7.2006 Úřední věstník Evropské unie L 186/1 I (Akty, jejichž zveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1028/2006 ze dne 19. června 2006 o obchodních normách pro vejce RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

Kontrola podmíněnosti (cross compliance)

Kontrola podmíněnosti (cross compliance) Kontrola podmíněnosti (cross compliance) Kontrolované požadavky platné pro rok 2009 Schváleno dne 13.11.2008 MZe 2008 č.j. 40854/2008:180 00 oblastí pro účely Kontroly podmíněnosti Oblasti kontrolované

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství Citace: 16/2006 Sb. Částka: 8/2006 Sb. Na

Více

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY PREAMBULE KEZ o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která na základě akreditace pro inspekční a certifikační orgán provádí nezávislou kontrolu a certifikaci producentů, zpracovatelů a obchodníků zařazených

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 12. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu Odbor potravinářské výroby a legislativy

Více

30/2006 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

30/2006 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje 30/2006 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze

Více

Systém úřední kontroly v ČR

Systém úřední kontroly v ČR Systém úřední kontroly v ČR Úřední kontrola v ČR Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ IV. ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny Cílem předkládaného

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 méně rozvinuté regiony Ustanovení čl. 59

Více

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb.

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. MATERIÁLEM STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Proč vůbec existuje něco jako zákon o obchodu s reprodukčním materiálem?

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Akční plány pro EZ. Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Akční plány pro EZ. Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Akční plány pro EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd http://bioinstitut.cz/cz/ekologicke-zemedelstvi/akcni-plan

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Registrace organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny 18. dubna 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/5 OBSAH 1. Legislativa 2. Definice 3. Registrace organizace producentů

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013

Více

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 553/2005 Sb.,

Více

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1

OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE. II.pilíř - nenárokové dotace Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NENÁROKOVÉ DOTACE Ing.Zdeněk Perlinger,607103244 1 Popis opatření Poskytování odborných individuálních poradenských služeb v oblastech : - Podpora přenosu znalostí a inovací v

Více

2 Postup vyhodnocení zpráv o kontrole

2 Postup vyhodnocení zpráv o kontrole Částka 25 Sbírka zákonů č. 83 / 2009 Strana 975 83 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 23. března 2009 o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování přímých podpor, některých podpor v rámci společné organizace

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0100(COD) 4.2.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické zemědělství (EZ) v ČR Celková výměra půdy

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodický list číslo 1 Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové podnikatelské příležitosti, LexisNexis cz, 2007 Damohorský a kol.:, C.H. Beck, Praha 2003 Kružíková, Adamová, Komárek:

Více

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 PS140010597 posl. K. Tureček_01 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb.,

Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy Ú PL NÉ ZNĚNÍ zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro mezinárodní obchod NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro mezinárodní obchod NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 20.3.2015 2013/0433(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro mezinárodní obchod pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a

Více

(2011/630/EU) (Úř. věst. L 247, , s. 32)

(2011/630/EU) (Úř. věst. L 247, , s. 32) 2011D0630 CS 09.04.2015 004.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. září 2011 o dovozu

Více

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Strana 6846 Sbírka zákonů č. 400 / 2013 Částka 157 400 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč

Program rozvoje venkova. Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova Ing. Vlastimil Zedek Biomasa, bioplyn a energetika, 9.-10. 12. 2014, Třebíč Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova České republiky je nástrojem pro získání finanční

Více

Metodický pokyn č. 2/2015

Metodický pokyn č. 2/2015 Metodický pokyn č. 2/2015 kterým se stanovují specifická pravidla pro udělování výjimek z pravidel ekologického zemědělství v případě katastrofických událostí Č. j.: 53159/2015-MZE-17252 Určeno: Osobám

Více

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit

Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR. Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Organizace a kontrola pěstování GM plodin v ČR Ing. Jana Trnková MZe, odbor rostlinných komodit Geneticky modifikované plodiny GM plodiny, transgenní rostliny změněn dědičný materiál (DNA) pomocí genových

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1452/2003 z 14. srpna 2003 Zachovávající výjimku uvedenou v Článku 6(3) Nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 týkající se určitých druhů osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu

Více

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu

Certifikace udržitelnosti biopaliv. Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Certifikace udržitelnosti biopaliv Ing. Jiří Trnka výkonný ředitel CZ Biom České sdružení pro biomasu Obsah prezentace Důvody certifikace Legislativní rámec Přehled kritérií udržitelnosti Systém certifikace

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB Pár faktů Pár faktů cca 120 zemí 31 000 000+ ha 634 000+ farem 1,6 mil. producentů (80 % rozvoj. země)

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec

Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR. Jan Březina, europoslanec Společná zemědělská politika v období 2014-2020 a její dopad na ČR Jan Březina, europoslanec Chronologie vývoje nové SZP v období 2014-2020 4-6/2010: veřejná konzultace k budoucí podobě a cílům SZP 11/2010:

Více

VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYHLÁŠKY

VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYHLÁŠKY VÝKLAD K VYHLÁŠCE č. 411/2008 Sb., O STANOVENÍ DRUHŮ ZVÍŘAT VYŽADUJÍCÍCH ZVLÁŠTNÍ PÉČI - - ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ ODŮVODNĚNÍ K NÁVRHU VYHLÁŠKY I. OBECNÁ ČÁST Dosavadní právní úprava (do 30.9.2008) Dosud

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a problémy životního prostředí EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Anotace: Prezentace slouží jako výukový materiál k průřezovému tématu EV o ekologickém zemědělství,

Více