PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele 2006/2007 Jana Křížová Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny....

2 Děkuji JUDr. Janě Dudové, PhD., za cenné rady a připomínky a za její laskavý přístup při vedení této diplomové práce. 2

3 OBSAH 1. Úvod Právní úprava a Svazové Směrnice v EZ Směrnice IFOAM a Svazů ekologickýchzemědělců Směrnice IFOAM Směrnice svazů ekologických zemědělců Vývoj právní úpravy EZ v ČR a v EU Zákon o EZ po vstupu ČR do EU Související předpisy EU s EZ Nařízení o EZ a jeho aplikace v ČR Připravované Nařízení o EZ, s účinností od Program rozvoje venkova Pojem ekologického zemědělství Zásady a cíle ekologického zemědělství Zásady ekologického pěstování rostlin a chovu zvířat Ekologické zemědělství v roce Základní právní aspekty EZ Konverze Právní úprava přechodného období Registrace farem, výrobců a distributorů biopotravin a bioproduktů v EZ Osvědčování a označování biopotravin, bioproduktu a ostatního bioproduktu Rozsudek soudního dvora ve věci Evropské komise proti Španělskému království Dovoz biopotravin a bioproduktů ze třetích zemí Volný pohyb biopotravin a bioproduktů ve společenství Kontrolní systém na trhu ČR Zajištění ochrany spotřebitele v EZ Právní úprava ochrany spotřebitele Zákon o ochraně spotřebitele Nepřímá ochrana spotřebitele Kvalita bioproduktů a biopotravin Trh s biopotravinami v Evropě a v ČR Biovíno a Ekologické hospodářství rodiny Abrlovy Pavlov

4 5. 4. GMO a EZ Závěr Resume Literatura: Přílohy

5 Seznam zkratek a použitých odborných pojmů Agenda akční program přijatý Evropskou komisí 15. července 1997, představuje všeobecný dokument o rozšíření a reformě společných politik a zprávu o rozpočtu na období AP- Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Alopatická léčba- léčba snažící se v těle vyvolat obranný proces léky opačného účinku Biodiverzita- biologická rozmanitost; Světový fond ochrany přírody definoval v roce 1989 biodiverzitu jako bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů, včetně genů, které obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí. Bioland, GmBH -největší svaz ekologického zemědělství, působí v Německu od r. 1971, vychází z metody ekologicko-biologického zemědělství Codex Alimentarius- byl vytvořen v r Organizací pro potraviny a zemědělství ( FAO) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO); jeho hlavním cílem je chránit zdraví spotřebitele, zajistit poctivé obchodování s potravinami a prosazovat koordinaci potravinářských standardů u mezinárodních vládních i nevládních organizací Diverzifikace- rozlišování DDT- dichlordifenyltrichlormetylmetan, syntetický insekticid, vstřebává se pokožkou, je dobře rozpustitelný v živočišných tucích, způsobuje otravu organizmu, dříve hojně používaný k hubení škodlivého hmyzu v zemědělství EAGGF- European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Evropský zemědělský orientační a záruční fond Emise- vypouštění látek znečišťujících ovzduší nebo nepříznivě působící energie do atmoséry EU- Evropská Unie EZ- ekologické zemědělství EZFRV- Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova GMO- geneticky modifikovaný organizmus, jehož dědičný kód byl změněn genetickou modifikací Holistické chápání přírody- směr zdůrazňující celostnost přírody a pokládající celek za něco vyššího než souhrn součástí 5

6 Chlorakné- onemocnění kůže, kdy se na těle pacienty objeví cysty, které hnisají a mění se v puchýře IFOAM- International Federation of Organic Agriculture Movements, celosvětová organizace zabývající se ekologickým zemědělstvím KEZ, o. p. s.- Kontrola Ekologického Zemědělství Konverze- přechod z konvenčního na ekologický způsob zemědělství Monokultura- nepřetržité pěstování plodiny stejného druhu na stejném pozemku MZ- ministerstvo zdravotnictví MZe- Ministerstvo zemědělství ČR MŽP- Ministerstvo životního prostředí ČR Nařízení o EZ- Nařízení Rady EHS č. 2092/91 ze dne o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin Nitrát- organická sloučenina kyseliny dusičné OZ- zákon č. 40/ 1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ObchZ- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Produkt EZ- produkt ekologického zemědělství, v textu se tím rozumí souhrnný název pro bioprodukt, biopotravinu a ostatní bioprodukt, v případě, že bude v textu uvedeno pouze bioprodukt, myslí se tím pouze bioprodukt ( to samé platí i o biopotravině a ostatním bioproduktu) PO- právnická osoba PCB- polychlorovaný bifenyl, organická látka složená ze dvou benzenových jader s navázanými sloučeninami bromu nebo chloru; nebezpečný vzhledem ke své toxicitě a nerozložitelnosti v přírodě PRO- BIO- Svaz ekologických zemědělců, se sídlem v Šumperku; PRV- Program rozvoje venkova pro období První příjemce- subjekt, který, surovinu nebo produkt přijme za účelem zpracování, skladování a nebo uvádění na trh EU Rezistence- schopnost odolávat nepříznivým vlivům SAPS- Single Area Payment Schneme, výplata přímé platby zjednodušenou formou na ha užité zemědělské plochy SZP- Společná zemědělská politika 6

7 SES- Smlouva o založení Evropského společenství ze dne 25. března 1957 Trvale udržitelný rozvoj- rozvoj lidské společnosti, který neohrožuje potřeby následujících generací; neohrožuje přirozené zdroje Welfare- zásady pohody chované zvěře v ekologickém zemědělství Zákon o EZ- zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 553/2005 Sb. Úplné znění vyhlášeno pod č. 30/2006 Sb. 7

8 1. ÚVOD Trh s biopotravinami celosvětově prudce roste. Lidé chtějí být odpovědnější za své zdraví a jsou ochotni si připlatit za výhody, které jim produkty ekologického zemědělství mohou přinést. Lidé v současné módní vlně zdravého životního stylu slyší na slova, jako jsou více vitamínů a minerálů, žádná éčka nebo ztužené tuky a zdravější a spokojenější život zvířat, čistší louky a pole. Zejména Evropané jsou přesvědčeni, že produkty bez chemikálií prostě musí být zdravější, kvalitnější a chutnější. Nicméně vědecké závěry nejsou jednoznačné, avšak většina pokusů dospívá k závěru, že rostliny pěstované v ekologickém zemědělství mají vyšší obsah nutričních látek, také s podařilo prokázat, že zvířata dávají přednost ekologickému krmivu. Ekologické zemědělství zaručuje spotřebiteli nulové použití GMO, antibiotik, pesticidů a masokostní moučky, která se stala v minulém desetiletí velmi diskutovaným tématem vzhledem k nákaze BSE, lidově nemoci šílených krav. Pesticidy jsou další nejobávanější chemickou látkou spotřebitele, které mu mohou způsobit poškození jeho organizmu, jako je snížení plodnosti a riziko vzniku rakoviny. Spousta lidí s radostí zjišťuje, že biopotraviny nejsou jenom zrní, ale normální jídlo, na kterém si lze i pochutnat. Důkazem je i loňské ocenění nejlepší kuchařky roku, kterou získala Biokuchařka Hany Zemanové. Obecně ale o biopotravinách platí, že o nich něco zaslechneme, avšak v obchodech se setkáme s velmi malým a nebo vůbec s žádným sortimentem biopotravin. Vzhledem k ekonomickým možnostem spotřebitelů v našem prostředí jsou spíše upřednostňovány konvenční produkty, které jsou levnější. Spíše by se dalo říci, že konvenční produkty jsou příliš levné. Téma diplomové práce jsem si vybrala z důvodu zájmu o životní prostředí a zdravý životní styl. Zdravý životní styl pro mě znamená zejména harmonii soužití člověka s přírodou. Ekologické zemědělství je právě jeden z prostředků šetrného chování k přírodě, kdy je spotřebiteli jeho zásadami zaručena naturalita produktu. Jelikož samotné téma ekologického zemědělství je velmi široké, tak se tato práce bude soustředit na právní aspekty ochrany spotřebitele v ekologickém zemědělství. Vývoj právní úpravy ekologického zemědělství považuji za 8

9 důležité, protože se z historie učíme, nicméně se vývojem budu zabývat úžeji, než je v mnoha předešlých pracech zvykem. Zaměřím se spíše na současnou právní úpravu ekologického zemědělství v EU a u nás. Za důležité, mimo právní úpravu, považuji úpravu směrnic v různých svazech ekologických zemědělců. Dále se zaměřím na základní právní aspekty ekologického zemědělství, kterými jsou konverze, registrace farem a výrobců, označování produktů, jejich kontrolu a dovoz ze třetích zemí do EU. V posledním jmenovaném aspektu došlo v letošním roce k významné legislativní změně, tudíž se jí budu zabývat nejvíce. Další stěžejní částí bude samotná ochrana spotřebitele v prostředí ekologického zemědělství, a to zejména jeho ochrana skrze porušování zásady zákazu klamání spotřebitele. Ke zpracování tohoto tématu mi poslouží prameny nejen z veřejnoprávní úpravy, ale i úpravy soukromoprávní. Budu se zabývat i ochranou spotřebitele ve vztahu k GMO a na závěr uvedu jako příklad z praxe farmu na výrobu biovína. Ke zpracování této práce budou zejména použity prameny z komunitární právní úpravy, protože naše právní úprava v ekologickém zemědělství má charakter doplňku komunitární úpravy. Jako další cenné prameny použiji svazové směrnice, Metodický pokyn 1 a různé programy pro rozvoj ekologického zemědělství, které ovšem svou povahou nejsou závazné a právem vynutitelné. Nicméně v praxi slouží jako podpůrné mechanismy a mnohdy se k nim přihlíží v rámci tvorby právně závazného předpisu. Cílem práce tedy je analyzovat právní aspekty ekologického zemědělství a ochrany spotřebitele. 1 Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č. 655/

10 2. PRÁVNÍ ÚPRAVA A SVAZOVÉ SMĚRNICE V EZ Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, které se vyznačuje šetřením přírodních zdrojů a omezeními či zákazy používání látek a postupů, které zatěžují životní prostředí. 2 Každá činnost se řídí podle určitých norem, ne jinak je tomu i u ekologického zemědělství. Dříve než začala vznikat právní úprava tohoto institutu, tak si samotné svazy, zabývající se ekologickým zemědělstvím (dále jen EZ), začaly v tomto systému tvořit vlastní pravidla. Těmito pravidly byly, a vlastně nadále i jsou, směrnice. Svazové směrnice v kodifikované podobě vznikly ve druhé polovině 70. let dvacátého století. Vydání směrnic bylo vyvoláno rozvojem ekologického zemědělství, zájmem spotřebitelů o biopotraviny a potřebou stanovit jasná pravidla pro produkci, certifikaci a kontrolu. Směrnice vznikly jako soukromé, nevládní aktivity sdružujících se ekologických zemědělců. 3 V rámci hierarchie předpisů v EZ lze podle kvality tyto normy rozdělit na tři úrovně a to na základní, střední a nejvyšší. Na základní komunitární úrovni stojí Nařízení Rady 4 ( dále jen nařízení o EZ ). Mimo komunitární základní úroveň stojí směrnice IFOAM. Pokud existují národní zákony, tak ty stojí na střední úrovni a na úplně nejvyšší a nejpřísnější úrovni stojí směrnice svazů působící v EZ ( příloha I.). V současnosti neexistuje žádná mezinárodní smlouva, která by upravovala EZ. V Listině základních práv a svobod 5 (dále jen LZPS), je v čl.35 každému zaručeno právo na příznivé životní prostředí. Toto právo je právem subjektivním. Podle čl. 41 LZPS je toto právo omezeno do rozsahu, v jakém se ho lze domáhat. Zákonem, který provádí tento článek je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 6, v rámci ochrany spotřebitele má význam zejména posuzování vlivů a výrobků na obyvatelstvo (kapitola 5.2.). 2 Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č. 655/ Rozsypal, R. In Urban, J.,Šarapatka B. a kol. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi, I. díl. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2003, s NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991, o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin. 5 Ústavní zákon č. 23/ 1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů 6 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 10

11 2. 1. SMĚRNICE IFOAM A SVAZŮ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ Jak již bylo řečeno výše, směrnice svazů patří podle kvality předpisů na tu nejvyšší úroveň, tj. jsou propracovanější a mnohem přísnější než národní zákony a než nařízení o EZ. Mezi celosvětově nejznámější svazy působící na trhu EZ, se řadí zejména německý Bioland a Naturland a švýcarský Biosuisse. V českém prostředí začaly vznikat svazy v 90. letech,kdy sdružovaly první ekofarmy. Ve své činnosti zprvu vycházely z požadavků IFOAM a postupem času si vytvořily vlastní směrnice. Každý svaz měl vlastní značku pro označování biopotravin a bioproduktů. Tento systém označování nebyl dostatečně efektivní, spotřebitel chápal tyto výrobky pouze jako produkty racionální výživy, tudíž muselo dojít ke změně. Tato změna nastala r na základě dohody MZe a jednotlivých svazů. V té době působily na trhu zejména sdružení PRO-BIO, ALTERVIN a NATURVITA. MZe ve spolupráci se sdruženími ekologických zemědělců vydalo Metodický pokyn pro ekologické zemědělství MZe ČR a při tom jmenovalo i první inspektory. Jednotný systém kontroly začal působit od 1. ledna Bioprodukty a biopotraviny jsou od této doby označovány společným grafickým znakem v černobílém nebo barevném provedení ( příloha I.) Směrnice IFOAM Mezinárodní federace IFOAM, vznikla v roce 1972 jako nevládní organizace, v současnosti působí ve 100 zemích světa a čítá celkem 700 členů. V letech vytvořila první nadnárodní směrnice platné pro státy vně Společenství. Normy IFOAM jsou tvořeny ze dvou částí, z Basic Standards a Accreditation Criteria, které jsou přísnější než Nařízení Rady o EZ. 7 Z toho tedy vyplývá, že mimounijní národní zákony a svazové směrnice musí splňovat minimální standard a akreditaci v rámci norem IFOAM. U nás převzal tyto směrnice KEZ, o. p. s. (dále jen KEZ) do svého certifikačního programu a tudíž podnikatelé, kteří jsou kontrolováni a certifikováni podle KEZu, splňují podmínky pro oprávnění užívání a 7 Unknown author. The Norms Documents Library [citováno 1. února 2007]. Dostupný z 11

12 označování produktů logem IFOAM. Podnikatelům umožňuje vyvážet jejich výrobky mimo EU. Pro období je účinný Program , stanovující celkem pět cílů a to mezinárodní osvětu v EZ, rozvoj principů v EZ, obranu a pomoc při přechodu z intenzivního na extenzivní zemědělství, podporu rozvoje trhu s produkty v EZ a v neposlední řadě dostatečná ochrana trvale udržitelného rozvoje. 9 Program 2008 je svou koncepcí podobný Programu rozvoje venkova, kde je mezi hlavními pilíři provázána podpora EZ a ochrana ŽP. Avšak nesmíme opomenout závaznost a vynutitelnost tohoto programu. Má čistě doporučující povahu a není tudíž vynutitelný právem. Neukládá nikomu pravá a povinnosti Směrnice svazů ekologických zemědělců Směrnice svazů působící v EZ mají vyšší kredit v označování produktů z EZ. Spotřebitel má tedy jistotu, že produkt, který se mu dostal do ruky splňuje minimální standard požadovaný nařízením o EZ a zároveň splňuje náročnější podmínky požadovaný konkrétním svazem. V této části si ukážeme jaké rozdíly mohou být mezi nařízením o EZ a směrnicí svazu Bioland, GmBH. Nařízení povoluje přechod na ekologické hospodaření části podniku a souběžné konvenční hospodaření, oproti tomu směrnice Biolandu striktně stanoví pro hospodaření přechod celého podniku na ekologické hospodaření. Podíl krmiv z vlastního zdroje je v Biolandu stanoven na minimální podíl 50% oproti tomu nařízení o EZ krmení vlastními krmivy není stanoveno, pouze pro krmení drůbeže vaječnými výrobky je doporučeno krmit vlastní produkcí. Velmi problematické je využívání konvenčního krmiva. Bioland umožňuje velmi málo výjimek, oproti tomu nařízení o EZ povoluje v určité situaci až 25% konvenčního krmiva v denní dávce. 10 Bioland ovšem není na trhu jediný subjekt, který zaručuje pro spotřebitele vyšší jistotu přírodního původu produktu, vedle něho u nás zaručuje vyšší kredit i např. 8 Unknown author. IFOAM Program 2008 [citováno 1. února 2007]. Dostupný z 9 Unknown author. IFOAM Program 2008 [citováno 1. února 2007]. Dostupný z 10 Der unbekannte Autor. Bioland- Richtlinien[citováno 12. března 2007].Dostupný z 12

13 svaz ekologických zemědělců PRO-BIO. Svazy zastupují zájmy podnikatelů působících v EZ. Každý svaz má svojí ochrannou svazovou známku. Tuto známku mohou spolu s označením produkt ekologického zemědělství a logem bio používat pouze členové svazů ( kapitola 4.3.) VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY EZ V ČR A V EU První právní úprava v podobě zákona v systému EZ na území ČR se začala formovat roku 1999, kdy se začal připravovat zákon o EZ 11 ( dále jen zákon o EZ), který nabyl účinnosti 1. ledna Do této doby bylo EZ upravováno Metodickým pokynem MZe č. 655/ (dále jen metodický pokyn). Metodický pokyn poskytoval poměrně názorný a konkrétní návod, jakým způsobem realizovat EZ. Jako první prováděcí právní předpis k zákonu o EZ byla vyhláška. 12 Zákon o EZ byl připravován v souladu s nařízením o EZ, tak aby bylo dosaženo harmonizace s komunitárními standardy. Díky této harmonizaci byla ČR 14. března 2000 zařazena Nařízením Komise 13 na tzv. Seznam třetích zemí pro nezpracované a zpracované zemědělské výrobky z rostlinných surovin. V následujícím roce bylo dosaženo i uznání EU pro hospodářská zvířata, nezpracované a zpracované produkty z EZ. 14 S účinností zákona o EZ se pověřenou osobou k povinné kontrole a certifikaci stal KEZ, o. p. s. ( dále jen KEZ ), který v té době byl jako jediný subjekt působící na kontrolním trhu EZ. Po vstupu ČR do EU se pro nás, jako pro členský stát, stává plně závazné nařízení o EZ. Pro ekologické zemědělce to znamenalo mnoho změn, které se týkaly administrace kontroly a certifikace EZ Zákon o EZ po vstupu ČR do EU Po vstupu ČR do EU vznikla v právní úpravě EZ duplicita mezi stávajícím 11 Zákon č. 553/ 2005 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů 12 Vyhláška č. 53/ 2001 Sb., kterou se provádí zákon o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 13 Nařízení Komise (EHS), kterým se mění nařízení č. 94/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy za třetích zemí podle nařízení (EHS) č. 2092/91 14 Rozsypal, R. In Urban, J.,Šarapatka B. a kol. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi, I. díl. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2003, s

14 zákonem o EZ a Nařízením o EZ. Na základě této skutečnosti MZe ve spolupráci s nevládními organizacemi přistoupilo k novele 15 zákona o EZ. Hlavním cílem bylo vypustit ze zákona ustanovení, která byla již upravena nařízením o EZ a ponechat ta ustanovení, která byla ponechána v kompetenci národní úpravě jednotlivých členských států. Zejména se jednalo o tzv. administrativní ustanovení jako je registrace, osvědčování a označování. Novela také reagovala na změnu zákona o zemědělství 16, která spočívala v povinnosti všech zemědělských podnikatelů vést evidenci pozemků podle uživatelských vztahů, místo evidence v katastru nemovitostí. Předkládaná novela byla plně v souladu s ústavním pořádkem ČR a s předpisy ES. Účinnost byla navrhnuta od 1. září Zákon o EZ, ve znění pozdějších předpisů, složen z šesti hlav, a to na obecné ustanovení, ekologické zemědělství, osvědčování a označování bioproduktů, biopotravin a ostatního bioproduktu, kontrolní systém a přechodná a závěrečná ustanovení. Zákon o EZ ani nařízení o EZ neupravuje státní podpory a poskytování dotací v EZ. Tato problematika je řešena nařízením vlády o provádění agroenvironmentálních předpisů 17. Zákon o EZ oproti nařízení o EZ upravuje pojmy bioprodukt, biopotravina, ekofarma,ekologický podnikatel aj. Některé z pojmů bych zde ráda vysvětlila, aby nedocházelo k nejasnostem v textu. Bioproduktem se rozumí jakýkoliv produkt rostlinného nebo živočišného původu pocházející z ekofarmy. Jako bioprodukt lze certifikovat i hospodářské zvíře nebo suroviny pro nepotravinářské účely. Ostatním bioproduktem se rozumí bioosivo, biokrmivo a biosadba. Ekologickým podnikatelem je ekologický zemědělec a osobou podnikající v EZ je ekologický zemědělec, výrobce biopotravin a dodavatel bioosiv. Ekofarmou se rozumí samostatná hospodářská jednotka, přičemž zemědělský podnikatel nemusí provozovat na všech pozemcích EZ, musí ale jednoznačně oddělit pozemky, hospodářské budovy, zvířata a zemědělskou mechanizaci od 15 Zákon č. 553/ 2005 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů 16 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 17 Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů 14

15 konvenčního zemědělství. Nelze ovšem pěstovat ani chovat jeden druh zvířete nebo rostliny na jedné farmě a to jednou jako konvenční produkt a pak jako produkt EZ. Cílem tohoto oddělení je jasná identifikace ekologického zemědělce a to z hlediska důvěry spotřebitele a kontroly dodržování podmínek zákona a nařízení o EZ. V EZ je možné chovat pouze druhy hospodářských zvířat, které jsou povoleny vyhláškou 18 a těmi jsou skot, koně, drůbež, ovce, včely, prasata, králíci, kozy a ryby. Zvířata, která nejsou uvedena ve vyhlášce, mohou být chována na ekofarmě, ale nikoliv za účelem podnikání. Ekologicky lze chovat i jeleny, ale pouze takovým způsobem, kdy jsou v oboře v lese a chov je v souladu i se zákonem o myslivosti Související předpisy EU s EZ Mezi související předpisy EU s EZ patří nařízení o EZ ( kapitola ), Nařízení Rady (EEC) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova prostřednictvím EAGGF, směrnice Rady 91/676/EHS- tzv. Nitrátová směrnice, komplex směrnic Evropského společenství ( ES ), ze kterých byl vytvořen zákon na ochranu zvířat proti týrání 20, Nařízení Rady ( ES ) č. 1782/ , Nařízení Rady 1698/ a reforma SZP( dále jen Společná zemědělská politika) z r SZP byla ustanovena na základě Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen SES) 23 a začala fungovat od roku Od této doby SZP prošla dlouhým vývojem s několika důležitými mezníky, jako byl Mansholtův plán, který navrhoval restrukturalizaci zemědělství založenou na myšlence podpory malých farmářů, kteří se rozhodnou odejít ze zemědělství Vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 19 Zákon č. 449/ 2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 20 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 21 Nařízení Rady ( ES ) 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/ Nařízení Rady ( ES ) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 23 Smlouva o založení Evropského společenství ze dne 25. března Neznámý autor. Reformy společné zemědělské politiky [ citováno 16. března 2007 ]. Dostupný z 15

16 V devadesátých letech prošla SZP další reformou, pojmenovanou podle tehdejšího komisaře pro zemědělství Raye MacSharryho, kde zásadní principy spočívaly ve snižování intervenčních cen, uvádění půdy do klidu, využívání zemědělské půdy pro jiné účely a navíc zde byla poprvé vyřčena myšlenka, že podpora farmářů není nutně vázaná na produkci. Další reforma byla obsažena v Agendě 2000, která navrhovala několik reforem,nicméně nedošlo ani k mírným reformám. Nejzásadnější reforma byla přijata v Lucemburku v r. 2003, tato nová reforma směřovala ke spotřebitelům, poskytla volný prostor farmářům k tomu, aby produkovali to, co si trh žádá a zavedla nové opatření k rozvoji venkova. Státy, které nejvíce benefitují ze SZP, jsou Španělsko, Francie a Řecko a na druhé straně nejvíce peněz odvádí Británie, Německo a Itálie. Podle postoje MZe ČR je SZP příliš administrativně náročná, složitá, nepružná a nepřispívá k potřebnému zvyšování konkurenceschopnosti evropského zemědělství. 25 SZP je oblast, kde vyvíjí EU největší legislativní aktivitu, důkazem může být fakt,že z celkového počtu desítek tisíc stránek komunitárního práva jich právě polovina připadne na SZP. V současné době je vytvořen Evropskou komisí návrh reformy SZP, jejímiž hlavními požadavky jsou reforma v odvětví ovoce a zeleniny, ochrana producentů před krizí a zlepšení kvality životního prostředí. Podle Světové zdravotní organizace( WHO ) je doporučeno denně zkonzumovat přibližně 400g ovoce a zeleniny, tuto úroveň splňuje pouze Itálie a Řecko, proto nové návrhy obsahují několik iniciativ na podporu spotřeby. 26 Toto nové environmentální opatření bude pro zemědělce, kteří přijímají přímé platby, znamenat podmínění zařazení ovoce a zeleniny do jeho produkce. Nová reforma by mohla být účinná již na začátku r SZP zabírá v současnosti asi 45% z rozpočtu EU. Reformovat SZP je velmi obtížné kvůli různým zájmovým skupinám působících na trhu zemědělství. Zemědělci mají zajištěný stálý přísun příjmů. Dle mého názoru je nejdůležitější prioritou udržet zemědělství na venkově a to pomocí agroturistiky a řemesel, které farmářům zajistí dostatečné příjmy. Nařízení Rady č. 1257/ 1999 řeší podporu hospodaření v ekologicky 25 tamtéž 26 Mariann Fischer Boel. Reforma společné organizace trhu [ citováno dne 16. března 2007 ]. Dostupný z 16

17 omezených a méně příznivých oblastech, kam patří zhruba 50% území ČR, dále řeší podporu hospodaření v lesích a agroenvironmentální opatření. Nitrátová směrnice řeší ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním nitráty ze zemědělské činnosti. Oblasti, které jsou rizikové z hlediska znečištění nitráty jsou definovány u nás definovány vodním zákonem 27 jako zranitelné oblasti. Zranitelné oblasti jsou oblasti, ve kterých může dojít vlivem vysoké koncentrace dusičnanů ke zhoršení jakosti povrchové či podzemní vody. Nařízení Rady ( ES ) č. 1782/2003 stanovuje tzv. křížovou shodu, jedná se o to, že zemědělec musí splnit požadavky určitých směrnic na ochranu životního prostředí a potom dostane přímou platbu. V ČR je do r platný systém SAPS, který zajišťuje výplatu přímých plateb zjednodušenou formou na ha užité zemědělské plochy. Podpory jsou vypláceny faktickému uživateli zemědělské půdy, nikoliv jak tomu bylo v dřívější úpravě, vlastníku pozemku Nařízení o EZ a jeho aplikace v ČR Nařízení má v současnosti včetně všech příloh přes sto stran a pro laiky je psán ve velmi složitém právnickém jazyce. Samotné nařízení o EZ bylo několikrát novelizováno a doplněno několika nařízeními Rady a Komise, z nichž bych zejména vyzdvihla Nařízení Komise č. 94/ a Nařízení Komise č. 1788/ 2001, 29 které měly zásadní vliv na změnu podoby nařízení o EZ(příloha III.). Přestože zákon o EZ byl v době vstupu ČR do EU zcela kompatibilní s nařízením o EZ, musel být novelizován tak, aby se stal jeho doplňujícím právním aktem. Novela zákona o EZ, 30 nabyla účinnosti v prosinci r Zákon obsahuje zejména ustanovení týkající se podmínek pro osvědčování a označování bioproduktů a biopotravin, kontrolní a sankční systém v EZ. Ze zákona byla vypuštěna problematika úpravy ekologického způsobu 27 Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů 28 Nařízení Komise č. 94/1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí, a k tomu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin ze dne 14. ledna Nařízení Komise č. 1788/ , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ustanovení týkající se osvědčení o kontrole pro dovozy ze třetích zemí podle čl. 11 Nařízení o EZ a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin 30 Zákon č. 553/2005 Sb., kterým se mění zákon o EZ, ve znění pozdějších předpisů 17

18 hospodaření, protože tato problematika je předmětem úpravy samotného nařízení o EZ. Nařízení je platné pouze pro ty výrobky, které nesou nebo by měly nést označení s odkazem na ekologické zemědělství Připravované Nařízení o EZ, s účinností od Od roku 2005 se připravuje nové nařízení o EZ s účinností od roku Základní rysy návrhu byly odsouhlaseny ministry zemědělství všech zemí EU v prosinci loňského roku. Teď se již jen čeká na odsouhlasení Evropským parlamentem a Evropská komise musí připravit prováděcí předpisy k novému nařízení. Nová pravidla budou platit v oblasti označování biopotravin, ty budou muset být označeny povinně logem EU a označení EU-ekologické nebo variantou pro ČR CZ-ekologické, spolu s přesným uvedením původu všech surovin, ze kterých je biopotravina složena. Pro biopotraviny ze třetích zemí bude použití loga EU dobrovolné, stejně tak bude dobrovolné uvedení původu všech surovin. Nadále se budou moci biopotraviny označovat i národními a svazovými znaky biopotravin. Pro české značení produktů EZ je povoleno používat kromě ekologické i biologické zemědělství, které je spíše typické pro frankofonní oblasti. Návrh nařízení také stanovil pravidla pro chov vodních živočichů, jako jsou mlži a korýši. Pro ČR připadá v úvahu, vzhledem k přírodním podmínkám a možnostem, pouze úprava ekologického chovu ryb. Velmi diskutabilní je úprava GMO v EZ. Stejně jako je GMO upraveno v současném nařízení o EZ, tak platí i pro nové nařízení o EZ, že je použití GMO v EZ zakázané. Ovšem z praktického hlediska bude stanoven limit na detekci GMO při laboratorních testech. Tento limit byl stanoven na 0,9 %, přičemž jeho užití se vztahuje pouze na náhodný a technicky nevyhnutelný výskyt GMO. Účelem stanovení tohoto limitu je ochránit ekologické zemědělce před možnými sankcemi z důvodu nezaviněného výskytu stopového množství GMO ve vlastní produkci. 31 Přísnější pravidla přitom mohou být stanovena národními zákony a směrnicemi svazů. V naší právní úpravě by muselo dojít ke změně zákona o EZ. To by ovšem pro české 31 Vicenová, Milena. Ministři zemědělství zemí EU se shodli na textu nového nařízení upravující ekologické zemědělství [citováno dne 23. března 2007]. Dostupný z 18

19 ekologické zemědělce znamenalo další zátěž v podobě byrokratických povinností, jako je pořizování laboratorních rozborů a potvrzení, že jejich produkty EZ obsahují nižší limit GMO, než je stanovený nařízením o EZ. Spotřebitelé upřednostňují produkty EZ zejména pro jejich předpoklad nulového výskytu GMO. Do budoucna by tedy bylo vhodnější ponechat ekologický sektor bez GMO. Ekologičtí zemědělci, kontroloři a svazy EZ by se měli snažit o co nejmenší riziko kontaminace GMO v EZ. Novým nařízením se zlepší i volný oběh ekologického zboží a to tím, že EU stanoví nejpřísnější pravidla v EZ, posílí se kontrolní systém skrze uznávání vzájemných pravidel a kontrolním organizacím se sníží prostor pro povolování výjimek. Z výše uvedeného lze od nového nařízení o EZ očekávat zpřehlednění právní úpravy a transparentnost v jednotlivých stádiích řízení EZ. Zásady ekologické produkce se stanou součástí pravidel produkce. Pro spotřebitele to znamená jednodušší orientaci v ekoznačení a pro ekologické zemědělce stanovený limit výskytu GMO, to znamená ochranu před sankcemi z důvodu nezaviněného výskytu GMO ve vlastní produkci. Co by se zejména dalo vytknout novému nařízení je, že neupravuje jiné produkty ekologického zemědělství jako je textil a nezahrnuje ani úpravu hromadného stravování. V současnosti můžeme vlivem trendu zdravého životního stylu pozorovat vzrůstající zájem o různé biopotravinové restaurace. De lege ferenda by mělo být v rámci EZ upraveno hromadné stravování, kde by se spotřebiteli zaručilo, že veškeré produkty používané jako ingredience do pokrmů, pocházejí z produkce EZ. V ČR v současnosti existuje pouze nepatrné množství restaurací, které zaručují, že veškeré produkty používané k přípravě tzv. ekopokrmů pocházejí z EZ. Přesto však existují i restaurace zdravé výživy, které nabízejí jenom část svých jídel s produkty z EZ, vedle toho však nabízejí i pokrmy z konvenčního prostředí. Nikde ovšem spotřebitel nemá zaručeno, že veškeré ingredience použité v ekopokrmu jsou jenom z EZ. Stejně jako existuje úprava v nařízení o EZ o tom, že ekologický zemědělec nemůže chovat stejný druh zvěře konvenčně i ekologicky, tak by měl být upraven zákaz úpravy ekopokrmů v restauracích, které používají konvenční produkty, k tomu aby se zamezilo možnosti promíchání těchto produktů navzájem. 19

20 Program rozvoje venkova Pět měsíců po přijetí Nařízení Rady 1698/ přijala Rada pro zemědělství strategické směry Společenství pro rozvoj venkova pro období Tyto směry stanoví strategický přístup a spektrum možností, které členské státy mohou využít ve svých národních strategických plánech a programech rozvoje venkova. 34 MZe vytvořilo v průběhu r Program rozvoje venkova (PRV) pro období (příloha VI.). PRV má stejně jako metodický pokyn v EZ pouze doporučující charakter, tudíž není právem vynutitelné a závazné. Slouží pouze jako organizační pomůcka pro další rozvoj venkova. Přesto však slouží jako zdroj různých doporučení, které se mohou přetransformovat do závazné podoby. Proto je zde na místě, abychom se seznámili stručně s jednotlivými strategickými plány tohoto programu. PRV provádí strategii rozvoje venkova podle opatření rozdělených do skupin tzv. os., které jsou zaměřeny na tyto klíčové oblasti: Osa I. - zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, cílem je přispět k vytvoření silného potravinářsko-zemědělského odvětví skrze inovace a investice do lidského kapitálu Osa II. - zlepšování životního prostředí a krajiny s cílem zmírňovat negativní vlivy změn klimatu Osa III.- kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, s cílem tvorby pracovních příležitostí a zkvalitnění života na venkově Osa IV.- Leader, přispívá k realizaci priorit os I. až III. Návrh PRV prošel standardní procedurou posuzování vlivů na životní prostředí.. PRV je jedním z nejdůležitějších dokumentů v oblasti zemědělství a podpory venkova. Nicméně má několik závažných nedostatků, které by se měli de lege ferenda do budoucna upravit. Jedním z nedostatků je program získání dotací pro ekologické zemědělství, u oprávněných osob k čerpání dotací nejsou 32 Nařízení Rady ( ES ) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 33 Rozhodnutí Komise č. 2006/144/ES, o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období ). 34 Unknown author. Rural Development policy [ citováno dne 16. března 2007 ]. Dostupný z 20

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO. Sankční řád

Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO. Sankční řád Určeno jen pro vnitřní potřebu. Kopie předané třetím osobám musí být označeny razítkem Pouze pro informaci a to pouze se souhlasem manažera jakosti. Biokont CZ, s.r.o. Měříčkova 34, 621 00 BRNO Název OŘD:

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 553/2005 Sb.,

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

KONTROLA A CERTIFIKACE BIOPRODUKCE

KONTROLA A CERTIFIKACE BIOPRODUKCE KONTROLA A CERTIFIKACE BIOPRODUKCE Systém inspekce EU Nařízení rady č. 2092/91 EHS v článku 9 ukládá členským státům povinnost zavést systém inspekce provozovaný jedním nebo několika inspekčními orgány

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014

Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení obce č. 1 ze dne 16.12.2014 Nařízení, kterým se vydává Tržní řád Zastupitelstvo obce Cidlina se přijetím usnesení na svém 2. veřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2014 usneslo vydat na základě

Více

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 2004 Ministersvo zemědělství České republiky Obsah Úvod... 3 A. Východiska... 6 B. Současný stav rozvoje EZ v ČR... 7 Stav ekologického

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

44 Ekologické zemědělství

44 Ekologické zemědělství 44 Ekologické zemědělství Ekologické zemědělství 45 3 Právní úprava, směrnice svazů a kontrola ekologického zemědělství Jako každá jiná činnost se i ekologické zemědělství řídí podle určitých norem. V

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Asociace pro rozvoj regionů o.s. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Filozofie Filozofie ekologického zemědělství vychází z toho, že kvalita prvoproduktů a potravin na naše zdraví jsou v přímé úměře. Z tohoto důvodu

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná Adresa : Biofarma Slunečná Ing. Pavel Štěpánek Slunečná 3, 384 51 Želnava Slunečná Kontakt : tel. 604

Více

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007. ze dne 28. června 2007

NAŘÍZENÍ. NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007. ze dne 28. června 2007 20.7.2007 CS Úřední věstník Evropské unie L 189/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června

Více

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP

ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP ZNAČENÍ ENERGETICKÝMI ŠTÍTKY a ErP 3 / 1. SOUVISLOSTI 6 / 2. EKO-DESIGN (ErP) 7 / 3. ENERGETICKÉ ŠTÍTKY 12 / 4. SVĚT SE MĚNÍ, ARISTON JE S VÁMI 1 KONTEXT PROČ ENERGETICKÉ ŠTÍTKY A ErP? Potýkání se s klimatickými

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Praha 2004 1 Obsah 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků...4 1.1.1 Investice do zemědělského

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.

B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2007R0834 CS 01.07.2013 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007. o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.

Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007. o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 16 Úplné znění nařízení Rady (ES) 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 17 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Praktické dopady zavedení projektu ES udržitelné používání pesticidů do českého práva 1 Udržitelné používání pesticidů Co to je? =

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice Technický dokument CFCS CFCS 2001:2011 Vydání 2 26. 11. 2010 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz,

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v

Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v Večerek, Burda, Dousek: Právní předpisy Rady Evropy na ochranu zvířat, VFU Brno 1997 Večerek, Burda, Dousek, Novák, Večerková: Ochrana zvířat v právních předpisech Evropské unie, VFU Brno 2001 http://www.mze.cz/

Více

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002 147/2002 Sb. ZÁKON ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) Změna:

Více

Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření. Stanislav Čurda

Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření. Stanislav Čurda Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření Stanislav Čurda DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ RESPONDENTI: OBCE ZPRACOVATELÉ ZEMĚDĚLCI ŠETŘENÍ V RÁMCI ČR PŘÍPADOVÁ STUDIE

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Mgr. Dagmar Prochásková Program rozvoje venkova 4.1.1 Investice dozemědělských podniků Předmět

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY. o ekologické produkci a označování ekologických produktů. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 21.12.2005 KOM(2005) 671 v konečném znění 2005/0278 (CNS) 2005/0279 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o ekologické produkci a označování ekologických produktů Návrh

Více

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Olomouc 2004 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, Univerzita Palackého Olomouc, Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL,

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18

Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Minimální požadavky na ochranu telat, prasat O ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Směrnice 16-18 Ing. Pavel Stonawský akreditovaný poradce MZe ČR EKOTOXA OPAVA s.r.o. pracoviště Olomouc, Blanická

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí 17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí Změna: 123/1998 Sb. Změna: 100/2001 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že člověk

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PROJEKT Č. CZ.1.07/3.1.00/37.0108 METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONÁLNĚ Tato metodika vznikla za finanční podpory MŠMT a je

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia

VY_32_INOVACE_Z.2.08 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. 4. ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností určeno pro seminář k Prodeji ze dvora pořádaném Centrem rozvoje v České Skalici 14.3.2011 Odbor: KAZV Hradec Králové Oddělení: AZV Náchod

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více