PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele 2006/2007 Jana Křížová Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Ekologické zemědělství a ochrana spotřebitele zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny....

2 Děkuji JUDr. Janě Dudové, PhD., za cenné rady a připomínky a za její laskavý přístup při vedení této diplomové práce. 2

3 OBSAH 1. Úvod Právní úprava a Svazové Směrnice v EZ Směrnice IFOAM a Svazů ekologickýchzemědělců Směrnice IFOAM Směrnice svazů ekologických zemědělců Vývoj právní úpravy EZ v ČR a v EU Zákon o EZ po vstupu ČR do EU Související předpisy EU s EZ Nařízení o EZ a jeho aplikace v ČR Připravované Nařízení o EZ, s účinností od Program rozvoje venkova Pojem ekologického zemědělství Zásady a cíle ekologického zemědělství Zásady ekologického pěstování rostlin a chovu zvířat Ekologické zemědělství v roce Základní právní aspekty EZ Konverze Právní úprava přechodného období Registrace farem, výrobců a distributorů biopotravin a bioproduktů v EZ Osvědčování a označování biopotravin, bioproduktu a ostatního bioproduktu Rozsudek soudního dvora ve věci Evropské komise proti Španělskému království Dovoz biopotravin a bioproduktů ze třetích zemí Volný pohyb biopotravin a bioproduktů ve společenství Kontrolní systém na trhu ČR Zajištění ochrany spotřebitele v EZ Právní úprava ochrany spotřebitele Zákon o ochraně spotřebitele Nepřímá ochrana spotřebitele Kvalita bioproduktů a biopotravin Trh s biopotravinami v Evropě a v ČR Biovíno a Ekologické hospodářství rodiny Abrlovy Pavlov

4 5. 4. GMO a EZ Závěr Resume Literatura: Přílohy

5 Seznam zkratek a použitých odborných pojmů Agenda akční program přijatý Evropskou komisí 15. července 1997, představuje všeobecný dokument o rozšíření a reformě společných politik a zprávu o rozpočtu na období AP- Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Alopatická léčba- léčba snažící se v těle vyvolat obranný proces léky opačného účinku Biodiverzita- biologická rozmanitost; Světový fond ochrany přírody definoval v roce 1989 biodiverzitu jako bohatství života na Zemi, miliony rostlin, živočichů a mikroorganismů, včetně genů, které obsahují, a složité ekosystémy, které vytvářejí životní prostředí. Bioland, GmBH -největší svaz ekologického zemědělství, působí v Německu od r. 1971, vychází z metody ekologicko-biologického zemědělství Codex Alimentarius- byl vytvořen v r Organizací pro potraviny a zemědělství ( FAO) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO); jeho hlavním cílem je chránit zdraví spotřebitele, zajistit poctivé obchodování s potravinami a prosazovat koordinaci potravinářských standardů u mezinárodních vládních i nevládních organizací Diverzifikace- rozlišování DDT- dichlordifenyltrichlormetylmetan, syntetický insekticid, vstřebává se pokožkou, je dobře rozpustitelný v živočišných tucích, způsobuje otravu organizmu, dříve hojně používaný k hubení škodlivého hmyzu v zemědělství EAGGF- European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Evropský zemědělský orientační a záruční fond Emise- vypouštění látek znečišťujících ovzduší nebo nepříznivě působící energie do atmoséry EU- Evropská Unie EZ- ekologické zemědělství EZFRV- Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova GMO- geneticky modifikovaný organizmus, jehož dědičný kód byl změněn genetickou modifikací Holistické chápání přírody- směr zdůrazňující celostnost přírody a pokládající celek za něco vyššího než souhrn součástí 5

6 Chlorakné- onemocnění kůže, kdy se na těle pacienty objeví cysty, které hnisají a mění se v puchýře IFOAM- International Federation of Organic Agriculture Movements, celosvětová organizace zabývající se ekologickým zemědělstvím KEZ, o. p. s.- Kontrola Ekologického Zemědělství Konverze- přechod z konvenčního na ekologický způsob zemědělství Monokultura- nepřetržité pěstování plodiny stejného druhu na stejném pozemku MZ- ministerstvo zdravotnictví MZe- Ministerstvo zemědělství ČR MŽP- Ministerstvo životního prostředí ČR Nařízení o EZ- Nařízení Rady EHS č. 2092/91 ze dne o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin Nitrát- organická sloučenina kyseliny dusičné OZ- zákon č. 40/ 1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ObchZ- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Produkt EZ- produkt ekologického zemědělství, v textu se tím rozumí souhrnný název pro bioprodukt, biopotravinu a ostatní bioprodukt, v případě, že bude v textu uvedeno pouze bioprodukt, myslí se tím pouze bioprodukt ( to samé platí i o biopotravině a ostatním bioproduktu) PO- právnická osoba PCB- polychlorovaný bifenyl, organická látka složená ze dvou benzenových jader s navázanými sloučeninami bromu nebo chloru; nebezpečný vzhledem ke své toxicitě a nerozložitelnosti v přírodě PRO- BIO- Svaz ekologických zemědělců, se sídlem v Šumperku; PRV- Program rozvoje venkova pro období První příjemce- subjekt, který, surovinu nebo produkt přijme za účelem zpracování, skladování a nebo uvádění na trh EU Rezistence- schopnost odolávat nepříznivým vlivům SAPS- Single Area Payment Schneme, výplata přímé platby zjednodušenou formou na ha užité zemědělské plochy SZP- Společná zemědělská politika 6

7 SES- Smlouva o založení Evropského společenství ze dne 25. března 1957 Trvale udržitelný rozvoj- rozvoj lidské společnosti, který neohrožuje potřeby následujících generací; neohrožuje přirozené zdroje Welfare- zásady pohody chované zvěře v ekologickém zemědělství Zákon o EZ- zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 553/2005 Sb. Úplné znění vyhlášeno pod č. 30/2006 Sb. 7

8 1. ÚVOD Trh s biopotravinami celosvětově prudce roste. Lidé chtějí být odpovědnější za své zdraví a jsou ochotni si připlatit za výhody, které jim produkty ekologického zemědělství mohou přinést. Lidé v současné módní vlně zdravého životního stylu slyší na slova, jako jsou více vitamínů a minerálů, žádná éčka nebo ztužené tuky a zdravější a spokojenější život zvířat, čistší louky a pole. Zejména Evropané jsou přesvědčeni, že produkty bez chemikálií prostě musí být zdravější, kvalitnější a chutnější. Nicméně vědecké závěry nejsou jednoznačné, avšak většina pokusů dospívá k závěru, že rostliny pěstované v ekologickém zemědělství mají vyšší obsah nutričních látek, také s podařilo prokázat, že zvířata dávají přednost ekologickému krmivu. Ekologické zemědělství zaručuje spotřebiteli nulové použití GMO, antibiotik, pesticidů a masokostní moučky, která se stala v minulém desetiletí velmi diskutovaným tématem vzhledem k nákaze BSE, lidově nemoci šílených krav. Pesticidy jsou další nejobávanější chemickou látkou spotřebitele, které mu mohou způsobit poškození jeho organizmu, jako je snížení plodnosti a riziko vzniku rakoviny. Spousta lidí s radostí zjišťuje, že biopotraviny nejsou jenom zrní, ale normální jídlo, na kterém si lze i pochutnat. Důkazem je i loňské ocenění nejlepší kuchařky roku, kterou získala Biokuchařka Hany Zemanové. Obecně ale o biopotravinách platí, že o nich něco zaslechneme, avšak v obchodech se setkáme s velmi malým a nebo vůbec s žádným sortimentem biopotravin. Vzhledem k ekonomickým možnostem spotřebitelů v našem prostředí jsou spíše upřednostňovány konvenční produkty, které jsou levnější. Spíše by se dalo říci, že konvenční produkty jsou příliš levné. Téma diplomové práce jsem si vybrala z důvodu zájmu o životní prostředí a zdravý životní styl. Zdravý životní styl pro mě znamená zejména harmonii soužití člověka s přírodou. Ekologické zemědělství je právě jeden z prostředků šetrného chování k přírodě, kdy je spotřebiteli jeho zásadami zaručena naturalita produktu. Jelikož samotné téma ekologického zemědělství je velmi široké, tak se tato práce bude soustředit na právní aspekty ochrany spotřebitele v ekologickém zemědělství. Vývoj právní úpravy ekologického zemědělství považuji za 8

9 důležité, protože se z historie učíme, nicméně se vývojem budu zabývat úžeji, než je v mnoha předešlých pracech zvykem. Zaměřím se spíše na současnou právní úpravu ekologického zemědělství v EU a u nás. Za důležité, mimo právní úpravu, považuji úpravu směrnic v různých svazech ekologických zemědělců. Dále se zaměřím na základní právní aspekty ekologického zemědělství, kterými jsou konverze, registrace farem a výrobců, označování produktů, jejich kontrolu a dovoz ze třetích zemí do EU. V posledním jmenovaném aspektu došlo v letošním roce k významné legislativní změně, tudíž se jí budu zabývat nejvíce. Další stěžejní částí bude samotná ochrana spotřebitele v prostředí ekologického zemědělství, a to zejména jeho ochrana skrze porušování zásady zákazu klamání spotřebitele. Ke zpracování tohoto tématu mi poslouží prameny nejen z veřejnoprávní úpravy, ale i úpravy soukromoprávní. Budu se zabývat i ochranou spotřebitele ve vztahu k GMO a na závěr uvedu jako příklad z praxe farmu na výrobu biovína. Ke zpracování této práce budou zejména použity prameny z komunitární právní úpravy, protože naše právní úprava v ekologickém zemědělství má charakter doplňku komunitární úpravy. Jako další cenné prameny použiji svazové směrnice, Metodický pokyn 1 a různé programy pro rozvoj ekologického zemědělství, které ovšem svou povahou nejsou závazné a právem vynutitelné. Nicméně v praxi slouží jako podpůrné mechanismy a mnohdy se k nim přihlíží v rámci tvorby právně závazného předpisu. Cílem práce tedy je analyzovat právní aspekty ekologického zemědělství a ochrany spotřebitele. 1 Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č. 655/

10 2. PRÁVNÍ ÚPRAVA A SVAZOVÉ SMĚRNICE V EZ Ekologické zemědělství je zvláštní druh zemědělského hospodaření, které se vyznačuje šetřením přírodních zdrojů a omezeními či zákazy používání látek a postupů, které zatěžují životní prostředí. 2 Každá činnost se řídí podle určitých norem, ne jinak je tomu i u ekologického zemědělství. Dříve než začala vznikat právní úprava tohoto institutu, tak si samotné svazy, zabývající se ekologickým zemědělstvím (dále jen EZ), začaly v tomto systému tvořit vlastní pravidla. Těmito pravidly byly, a vlastně nadále i jsou, směrnice. Svazové směrnice v kodifikované podobě vznikly ve druhé polovině 70. let dvacátého století. Vydání směrnic bylo vyvoláno rozvojem ekologického zemědělství, zájmem spotřebitelů o biopotraviny a potřebou stanovit jasná pravidla pro produkci, certifikaci a kontrolu. Směrnice vznikly jako soukromé, nevládní aktivity sdružujících se ekologických zemědělců. 3 V rámci hierarchie předpisů v EZ lze podle kvality tyto normy rozdělit na tři úrovně a to na základní, střední a nejvyšší. Na základní komunitární úrovni stojí Nařízení Rady 4 ( dále jen nařízení o EZ ). Mimo komunitární základní úroveň stojí směrnice IFOAM. Pokud existují národní zákony, tak ty stojí na střední úrovni a na úplně nejvyšší a nejpřísnější úrovni stojí směrnice svazů působící v EZ ( příloha I.). V současnosti neexistuje žádná mezinárodní smlouva, která by upravovala EZ. V Listině základních práv a svobod 5 (dále jen LZPS), je v čl.35 každému zaručeno právo na příznivé životní prostředí. Toto právo je právem subjektivním. Podle čl. 41 LZPS je toto právo omezeno do rozsahu, v jakém se ho lze domáhat. Zákonem, který provádí tento článek je zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 6, v rámci ochrany spotřebitele má význam zejména posuzování vlivů a výrobků na obyvatelstvo (kapitola 5.2.). 2 Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č. 655/ Rozsypal, R. In Urban, J.,Šarapatka B. a kol. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi, I. díl. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2003, s NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991, o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin. 5 Ústavní zákon č. 23/ 1991 Sb., kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů 6 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů 10

11 2. 1. SMĚRNICE IFOAM A SVAZŮ EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ Jak již bylo řečeno výše, směrnice svazů patří podle kvality předpisů na tu nejvyšší úroveň, tj. jsou propracovanější a mnohem přísnější než národní zákony a než nařízení o EZ. Mezi celosvětově nejznámější svazy působící na trhu EZ, se řadí zejména německý Bioland a Naturland a švýcarský Biosuisse. V českém prostředí začaly vznikat svazy v 90. letech,kdy sdružovaly první ekofarmy. Ve své činnosti zprvu vycházely z požadavků IFOAM a postupem času si vytvořily vlastní směrnice. Každý svaz měl vlastní značku pro označování biopotravin a bioproduktů. Tento systém označování nebyl dostatečně efektivní, spotřebitel chápal tyto výrobky pouze jako produkty racionální výživy, tudíž muselo dojít ke změně. Tato změna nastala r na základě dohody MZe a jednotlivých svazů. V té době působily na trhu zejména sdružení PRO-BIO, ALTERVIN a NATURVITA. MZe ve spolupráci se sdruženími ekologických zemědělců vydalo Metodický pokyn pro ekologické zemědělství MZe ČR a při tom jmenovalo i první inspektory. Jednotný systém kontroly začal působit od 1. ledna Bioprodukty a biopotraviny jsou od této doby označovány společným grafickým znakem v černobílém nebo barevném provedení ( příloha I.) Směrnice IFOAM Mezinárodní federace IFOAM, vznikla v roce 1972 jako nevládní organizace, v současnosti působí ve 100 zemích světa a čítá celkem 700 členů. V letech vytvořila první nadnárodní směrnice platné pro státy vně Společenství. Normy IFOAM jsou tvořeny ze dvou částí, z Basic Standards a Accreditation Criteria, které jsou přísnější než Nařízení Rady o EZ. 7 Z toho tedy vyplývá, že mimounijní národní zákony a svazové směrnice musí splňovat minimální standard a akreditaci v rámci norem IFOAM. U nás převzal tyto směrnice KEZ, o. p. s. (dále jen KEZ) do svého certifikačního programu a tudíž podnikatelé, kteří jsou kontrolováni a certifikováni podle KEZu, splňují podmínky pro oprávnění užívání a 7 Unknown author. The Norms Documents Library [citováno 1. února 2007]. Dostupný z 11

12 označování produktů logem IFOAM. Podnikatelům umožňuje vyvážet jejich výrobky mimo EU. Pro období je účinný Program , stanovující celkem pět cílů a to mezinárodní osvětu v EZ, rozvoj principů v EZ, obranu a pomoc při přechodu z intenzivního na extenzivní zemědělství, podporu rozvoje trhu s produkty v EZ a v neposlední řadě dostatečná ochrana trvale udržitelného rozvoje. 9 Program 2008 je svou koncepcí podobný Programu rozvoje venkova, kde je mezi hlavními pilíři provázána podpora EZ a ochrana ŽP. Avšak nesmíme opomenout závaznost a vynutitelnost tohoto programu. Má čistě doporučující povahu a není tudíž vynutitelný právem. Neukládá nikomu pravá a povinnosti Směrnice svazů ekologických zemědělců Směrnice svazů působící v EZ mají vyšší kredit v označování produktů z EZ. Spotřebitel má tedy jistotu, že produkt, který se mu dostal do ruky splňuje minimální standard požadovaný nařízením o EZ a zároveň splňuje náročnější podmínky požadovaný konkrétním svazem. V této části si ukážeme jaké rozdíly mohou být mezi nařízením o EZ a směrnicí svazu Bioland, GmBH. Nařízení povoluje přechod na ekologické hospodaření části podniku a souběžné konvenční hospodaření, oproti tomu směrnice Biolandu striktně stanoví pro hospodaření přechod celého podniku na ekologické hospodaření. Podíl krmiv z vlastního zdroje je v Biolandu stanoven na minimální podíl 50% oproti tomu nařízení o EZ krmení vlastními krmivy není stanoveno, pouze pro krmení drůbeže vaječnými výrobky je doporučeno krmit vlastní produkcí. Velmi problematické je využívání konvenčního krmiva. Bioland umožňuje velmi málo výjimek, oproti tomu nařízení o EZ povoluje v určité situaci až 25% konvenčního krmiva v denní dávce. 10 Bioland ovšem není na trhu jediný subjekt, který zaručuje pro spotřebitele vyšší jistotu přírodního původu produktu, vedle něho u nás zaručuje vyšší kredit i např. 8 Unknown author. IFOAM Program 2008 [citováno 1. února 2007]. Dostupný z 9 Unknown author. IFOAM Program 2008 [citováno 1. února 2007]. Dostupný z 10 Der unbekannte Autor. Bioland- Richtlinien[citováno 12. března 2007].Dostupný z 12

13 svaz ekologických zemědělců PRO-BIO. Svazy zastupují zájmy podnikatelů působících v EZ. Každý svaz má svojí ochrannou svazovou známku. Tuto známku mohou spolu s označením produkt ekologického zemědělství a logem bio používat pouze členové svazů ( kapitola 4.3.) VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY EZ V ČR A V EU První právní úprava v podobě zákona v systému EZ na území ČR se začala formovat roku 1999, kdy se začal připravovat zákon o EZ 11 ( dále jen zákon o EZ), který nabyl účinnosti 1. ledna Do této doby bylo EZ upravováno Metodickým pokynem MZe č. 655/ (dále jen metodický pokyn). Metodický pokyn poskytoval poměrně názorný a konkrétní návod, jakým způsobem realizovat EZ. Jako první prováděcí právní předpis k zákonu o EZ byla vyhláška. 12 Zákon o EZ byl připravován v souladu s nařízením o EZ, tak aby bylo dosaženo harmonizace s komunitárními standardy. Díky této harmonizaci byla ČR 14. března 2000 zařazena Nařízením Komise 13 na tzv. Seznam třetích zemí pro nezpracované a zpracované zemědělské výrobky z rostlinných surovin. V následujícím roce bylo dosaženo i uznání EU pro hospodářská zvířata, nezpracované a zpracované produkty z EZ. 14 S účinností zákona o EZ se pověřenou osobou k povinné kontrole a certifikaci stal KEZ, o. p. s. ( dále jen KEZ ), který v té době byl jako jediný subjekt působící na kontrolním trhu EZ. Po vstupu ČR do EU se pro nás, jako pro členský stát, stává plně závazné nařízení o EZ. Pro ekologické zemědělce to znamenalo mnoho změn, které se týkaly administrace kontroly a certifikace EZ Zákon o EZ po vstupu ČR do EU Po vstupu ČR do EU vznikla v právní úpravě EZ duplicita mezi stávajícím 11 Zákon č. 553/ 2005 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů 12 Vyhláška č. 53/ 2001 Sb., kterou se provádí zákon o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. 13 Nařízení Komise (EHS), kterým se mění nařízení č. 94/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy za třetích zemí podle nařízení (EHS) č. 2092/91 14 Rozsypal, R. In Urban, J.,Šarapatka B. a kol. Ekologické zemědělství: učebnice pro školy i praxi, I. díl. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2003, s

14 zákonem o EZ a Nařízením o EZ. Na základě této skutečnosti MZe ve spolupráci s nevládními organizacemi přistoupilo k novele 15 zákona o EZ. Hlavním cílem bylo vypustit ze zákona ustanovení, která byla již upravena nařízením o EZ a ponechat ta ustanovení, která byla ponechána v kompetenci národní úpravě jednotlivých členských států. Zejména se jednalo o tzv. administrativní ustanovení jako je registrace, osvědčování a označování. Novela také reagovala na změnu zákona o zemědělství 16, která spočívala v povinnosti všech zemědělských podnikatelů vést evidenci pozemků podle uživatelských vztahů, místo evidence v katastru nemovitostí. Předkládaná novela byla plně v souladu s ústavním pořádkem ČR a s předpisy ES. Účinnost byla navrhnuta od 1. září Zákon o EZ, ve znění pozdějších předpisů, složen z šesti hlav, a to na obecné ustanovení, ekologické zemědělství, osvědčování a označování bioproduktů, biopotravin a ostatního bioproduktu, kontrolní systém a přechodná a závěrečná ustanovení. Zákon o EZ ani nařízení o EZ neupravuje státní podpory a poskytování dotací v EZ. Tato problematika je řešena nařízením vlády o provádění agroenvironmentálních předpisů 17. Zákon o EZ oproti nařízení o EZ upravuje pojmy bioprodukt, biopotravina, ekofarma,ekologický podnikatel aj. Některé z pojmů bych zde ráda vysvětlila, aby nedocházelo k nejasnostem v textu. Bioproduktem se rozumí jakýkoliv produkt rostlinného nebo živočišného původu pocházející z ekofarmy. Jako bioprodukt lze certifikovat i hospodářské zvíře nebo suroviny pro nepotravinářské účely. Ostatním bioproduktem se rozumí bioosivo, biokrmivo a biosadba. Ekologickým podnikatelem je ekologický zemědělec a osobou podnikající v EZ je ekologický zemědělec, výrobce biopotravin a dodavatel bioosiv. Ekofarmou se rozumí samostatná hospodářská jednotka, přičemž zemědělský podnikatel nemusí provozovat na všech pozemcích EZ, musí ale jednoznačně oddělit pozemky, hospodářské budovy, zvířata a zemědělskou mechanizaci od 15 Zákon č. 553/ 2005 Sb., kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů 16 Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 17 Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů 14

15 konvenčního zemědělství. Nelze ovšem pěstovat ani chovat jeden druh zvířete nebo rostliny na jedné farmě a to jednou jako konvenční produkt a pak jako produkt EZ. Cílem tohoto oddělení je jasná identifikace ekologického zemědělce a to z hlediska důvěry spotřebitele a kontroly dodržování podmínek zákona a nařízení o EZ. V EZ je možné chovat pouze druhy hospodářských zvířat, které jsou povoleny vyhláškou 18 a těmi jsou skot, koně, drůbež, ovce, včely, prasata, králíci, kozy a ryby. Zvířata, která nejsou uvedena ve vyhlášce, mohou být chována na ekofarmě, ale nikoliv za účelem podnikání. Ekologicky lze chovat i jeleny, ale pouze takovým způsobem, kdy jsou v oboře v lese a chov je v souladu i se zákonem o myslivosti Související předpisy EU s EZ Mezi související předpisy EU s EZ patří nařízení o EZ ( kapitola ), Nařízení Rady (EEC) č. 1257/1999 o podpoře rozvoje venkova prostřednictvím EAGGF, směrnice Rady 91/676/EHS- tzv. Nitrátová směrnice, komplex směrnic Evropského společenství ( ES ), ze kterých byl vytvořen zákon na ochranu zvířat proti týrání 20, Nařízení Rady ( ES ) č. 1782/ , Nařízení Rady 1698/ a reforma SZP( dále jen Společná zemědělská politika) z r SZP byla ustanovena na základě Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen SES) 23 a začala fungovat od roku Od této doby SZP prošla dlouhým vývojem s několika důležitými mezníky, jako byl Mansholtův plán, který navrhoval restrukturalizaci zemědělství založenou na myšlence podpory malých farmářů, kteří se rozhodnou odejít ze zemědělství Vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 19 Zákon č. 449/ 2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 20 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 21 Nařízení Rady ( ES ) 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/ Nařízení Rady ( ES ) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 23 Smlouva o založení Evropského společenství ze dne 25. března Neznámý autor. Reformy společné zemědělské politiky [ citováno 16. března 2007 ]. Dostupný z 15

16 V devadesátých letech prošla SZP další reformou, pojmenovanou podle tehdejšího komisaře pro zemědělství Raye MacSharryho, kde zásadní principy spočívaly ve snižování intervenčních cen, uvádění půdy do klidu, využívání zemědělské půdy pro jiné účely a navíc zde byla poprvé vyřčena myšlenka, že podpora farmářů není nutně vázaná na produkci. Další reforma byla obsažena v Agendě 2000, která navrhovala několik reforem,nicméně nedošlo ani k mírným reformám. Nejzásadnější reforma byla přijata v Lucemburku v r. 2003, tato nová reforma směřovala ke spotřebitelům, poskytla volný prostor farmářům k tomu, aby produkovali to, co si trh žádá a zavedla nové opatření k rozvoji venkova. Státy, které nejvíce benefitují ze SZP, jsou Španělsko, Francie a Řecko a na druhé straně nejvíce peněz odvádí Británie, Německo a Itálie. Podle postoje MZe ČR je SZP příliš administrativně náročná, složitá, nepružná a nepřispívá k potřebnému zvyšování konkurenceschopnosti evropského zemědělství. 25 SZP je oblast, kde vyvíjí EU největší legislativní aktivitu, důkazem může být fakt,že z celkového počtu desítek tisíc stránek komunitárního práva jich právě polovina připadne na SZP. V současné době je vytvořen Evropskou komisí návrh reformy SZP, jejímiž hlavními požadavky jsou reforma v odvětví ovoce a zeleniny, ochrana producentů před krizí a zlepšení kvality životního prostředí. Podle Světové zdravotní organizace( WHO ) je doporučeno denně zkonzumovat přibližně 400g ovoce a zeleniny, tuto úroveň splňuje pouze Itálie a Řecko, proto nové návrhy obsahují několik iniciativ na podporu spotřeby. 26 Toto nové environmentální opatření bude pro zemědělce, kteří přijímají přímé platby, znamenat podmínění zařazení ovoce a zeleniny do jeho produkce. Nová reforma by mohla být účinná již na začátku r SZP zabírá v současnosti asi 45% z rozpočtu EU. Reformovat SZP je velmi obtížné kvůli různým zájmovým skupinám působících na trhu zemědělství. Zemědělci mají zajištěný stálý přísun příjmů. Dle mého názoru je nejdůležitější prioritou udržet zemědělství na venkově a to pomocí agroturistiky a řemesel, které farmářům zajistí dostatečné příjmy. Nařízení Rady č. 1257/ 1999 řeší podporu hospodaření v ekologicky 25 tamtéž 26 Mariann Fischer Boel. Reforma společné organizace trhu [ citováno dne 16. března 2007 ]. Dostupný z 16

17 omezených a méně příznivých oblastech, kam patří zhruba 50% území ČR, dále řeší podporu hospodaření v lesích a agroenvironmentální opatření. Nitrátová směrnice řeší ochranu povrchových a podzemních vod před znečištěním nitráty ze zemědělské činnosti. Oblasti, které jsou rizikové z hlediska znečištění nitráty jsou definovány u nás definovány vodním zákonem 27 jako zranitelné oblasti. Zranitelné oblasti jsou oblasti, ve kterých může dojít vlivem vysoké koncentrace dusičnanů ke zhoršení jakosti povrchové či podzemní vody. Nařízení Rady ( ES ) č. 1782/2003 stanovuje tzv. křížovou shodu, jedná se o to, že zemědělec musí splnit požadavky určitých směrnic na ochranu životního prostředí a potom dostane přímou platbu. V ČR je do r platný systém SAPS, který zajišťuje výplatu přímých plateb zjednodušenou formou na ha užité zemědělské plochy. Podpory jsou vypláceny faktickému uživateli zemědělské půdy, nikoliv jak tomu bylo v dřívější úpravě, vlastníku pozemku Nařízení o EZ a jeho aplikace v ČR Nařízení má v současnosti včetně všech příloh přes sto stran a pro laiky je psán ve velmi složitém právnickém jazyce. Samotné nařízení o EZ bylo několikrát novelizováno a doplněno několika nařízeními Rady a Komise, z nichž bych zejména vyzdvihla Nařízení Komise č. 94/ a Nařízení Komise č. 1788/ 2001, 29 které měly zásadní vliv na změnu podoby nařízení o EZ(příloha III.). Přestože zákon o EZ byl v době vstupu ČR do EU zcela kompatibilní s nařízením o EZ, musel být novelizován tak, aby se stal jeho doplňujícím právním aktem. Novela zákona o EZ, 30 nabyla účinnosti v prosinci r Zákon obsahuje zejména ustanovení týkající se podmínek pro osvědčování a označování bioproduktů a biopotravin, kontrolní a sankční systém v EZ. Ze zákona byla vypuštěna problematika úpravy ekologického způsobu 27 Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů 28 Nařízení Komise č. 94/1992, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí, a k tomu se vztahujícímu označování zemědělských produktů a potravin ze dne 14. ledna Nařízení Komise č. 1788/ , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ustanovení týkající se osvědčení o kontrole pro dovozy ze třetích zemí podle čl. 11 Nařízení o EZ a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin 30 Zákon č. 553/2005 Sb., kterým se mění zákon o EZ, ve znění pozdějších předpisů 17

18 hospodaření, protože tato problematika je předmětem úpravy samotného nařízení o EZ. Nařízení je platné pouze pro ty výrobky, které nesou nebo by měly nést označení s odkazem na ekologické zemědělství Připravované Nařízení o EZ, s účinností od Od roku 2005 se připravuje nové nařízení o EZ s účinností od roku Základní rysy návrhu byly odsouhlaseny ministry zemědělství všech zemí EU v prosinci loňského roku. Teď se již jen čeká na odsouhlasení Evropským parlamentem a Evropská komise musí připravit prováděcí předpisy k novému nařízení. Nová pravidla budou platit v oblasti označování biopotravin, ty budou muset být označeny povinně logem EU a označení EU-ekologické nebo variantou pro ČR CZ-ekologické, spolu s přesným uvedením původu všech surovin, ze kterých je biopotravina složena. Pro biopotraviny ze třetích zemí bude použití loga EU dobrovolné, stejně tak bude dobrovolné uvedení původu všech surovin. Nadále se budou moci biopotraviny označovat i národními a svazovými znaky biopotravin. Pro české značení produktů EZ je povoleno používat kromě ekologické i biologické zemědělství, které je spíše typické pro frankofonní oblasti. Návrh nařízení také stanovil pravidla pro chov vodních živočichů, jako jsou mlži a korýši. Pro ČR připadá v úvahu, vzhledem k přírodním podmínkám a možnostem, pouze úprava ekologického chovu ryb. Velmi diskutabilní je úprava GMO v EZ. Stejně jako je GMO upraveno v současném nařízení o EZ, tak platí i pro nové nařízení o EZ, že je použití GMO v EZ zakázané. Ovšem z praktického hlediska bude stanoven limit na detekci GMO při laboratorních testech. Tento limit byl stanoven na 0,9 %, přičemž jeho užití se vztahuje pouze na náhodný a technicky nevyhnutelný výskyt GMO. Účelem stanovení tohoto limitu je ochránit ekologické zemědělce před možnými sankcemi z důvodu nezaviněného výskytu stopového množství GMO ve vlastní produkci. 31 Přísnější pravidla přitom mohou být stanovena národními zákony a směrnicemi svazů. V naší právní úpravě by muselo dojít ke změně zákona o EZ. To by ovšem pro české 31 Vicenová, Milena. Ministři zemědělství zemí EU se shodli na textu nového nařízení upravující ekologické zemědělství [citováno dne 23. března 2007]. Dostupný z 18

19 ekologické zemědělce znamenalo další zátěž v podobě byrokratických povinností, jako je pořizování laboratorních rozborů a potvrzení, že jejich produkty EZ obsahují nižší limit GMO, než je stanovený nařízením o EZ. Spotřebitelé upřednostňují produkty EZ zejména pro jejich předpoklad nulového výskytu GMO. Do budoucna by tedy bylo vhodnější ponechat ekologický sektor bez GMO. Ekologičtí zemědělci, kontroloři a svazy EZ by se měli snažit o co nejmenší riziko kontaminace GMO v EZ. Novým nařízením se zlepší i volný oběh ekologického zboží a to tím, že EU stanoví nejpřísnější pravidla v EZ, posílí se kontrolní systém skrze uznávání vzájemných pravidel a kontrolním organizacím se sníží prostor pro povolování výjimek. Z výše uvedeného lze od nového nařízení o EZ očekávat zpřehlednění právní úpravy a transparentnost v jednotlivých stádiích řízení EZ. Zásady ekologické produkce se stanou součástí pravidel produkce. Pro spotřebitele to znamená jednodušší orientaci v ekoznačení a pro ekologické zemědělce stanovený limit výskytu GMO, to znamená ochranu před sankcemi z důvodu nezaviněného výskytu GMO ve vlastní produkci. Co by se zejména dalo vytknout novému nařízení je, že neupravuje jiné produkty ekologického zemědělství jako je textil a nezahrnuje ani úpravu hromadného stravování. V současnosti můžeme vlivem trendu zdravého životního stylu pozorovat vzrůstající zájem o různé biopotravinové restaurace. De lege ferenda by mělo být v rámci EZ upraveno hromadné stravování, kde by se spotřebiteli zaručilo, že veškeré produkty používané jako ingredience do pokrmů, pocházejí z produkce EZ. V ČR v současnosti existuje pouze nepatrné množství restaurací, které zaručují, že veškeré produkty používané k přípravě tzv. ekopokrmů pocházejí z EZ. Přesto však existují i restaurace zdravé výživy, které nabízejí jenom část svých jídel s produkty z EZ, vedle toho však nabízejí i pokrmy z konvenčního prostředí. Nikde ovšem spotřebitel nemá zaručeno, že veškeré ingredience použité v ekopokrmu jsou jenom z EZ. Stejně jako existuje úprava v nařízení o EZ o tom, že ekologický zemědělec nemůže chovat stejný druh zvěře konvenčně i ekologicky, tak by měl být upraven zákaz úpravy ekopokrmů v restauracích, které používají konvenční produkty, k tomu aby se zamezilo možnosti promíchání těchto produktů navzájem. 19

20 Program rozvoje venkova Pět měsíců po přijetí Nařízení Rady 1698/ přijala Rada pro zemědělství strategické směry Společenství pro rozvoj venkova pro období Tyto směry stanoví strategický přístup a spektrum možností, které členské státy mohou využít ve svých národních strategických plánech a programech rozvoje venkova. 34 MZe vytvořilo v průběhu r Program rozvoje venkova (PRV) pro období (příloha VI.). PRV má stejně jako metodický pokyn v EZ pouze doporučující charakter, tudíž není právem vynutitelné a závazné. Slouží pouze jako organizační pomůcka pro další rozvoj venkova. Přesto však slouží jako zdroj různých doporučení, které se mohou přetransformovat do závazné podoby. Proto je zde na místě, abychom se seznámili stručně s jednotlivými strategickými plány tohoto programu. PRV provádí strategii rozvoje venkova podle opatření rozdělených do skupin tzv. os., které jsou zaměřeny na tyto klíčové oblasti: Osa I. - zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, cílem je přispět k vytvoření silného potravinářsko-zemědělského odvětví skrze inovace a investice do lidského kapitálu Osa II. - zlepšování životního prostředí a krajiny s cílem zmírňovat negativní vlivy změn klimatu Osa III.- kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova, s cílem tvorby pracovních příležitostí a zkvalitnění života na venkově Osa IV.- Leader, přispívá k realizaci priorit os I. až III. Návrh PRV prošel standardní procedurou posuzování vlivů na životní prostředí.. PRV je jedním z nejdůležitějších dokumentů v oblasti zemědělství a podpory venkova. Nicméně má několik závažných nedostatků, které by se měli de lege ferenda do budoucna upravit. Jedním z nedostatků je program získání dotací pro ekologické zemědělství, u oprávněných osob k čerpání dotací nejsou 32 Nařízení Rady ( ES ) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) 33 Rozhodnutí Komise č. 2006/144/ES, o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období ). 34 Unknown author. Rural Development policy [ citováno dne 16. března 2007 ]. Dostupný z 20

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2013 Kateřina Velká SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kateřina Velká Obor:

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

28 Ekologické zemědělství

28 Ekologické zemědělství 28 Ekologické zemědělství Ekologické zemědělství 29 2 Historie a současnost EZ, jeho metody, EZ v České republice 2.1 Poãátky ekologického zemûdûlství ve stfiední a západní Evropû Počátky vzniku ekologického

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Obsah Úvod.................................................. 1 Důsledky průmyslového zemědělství.......................... 2 Co je ekologické zemědělství................................

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, prosinec 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2007R1234 CS 01.01.2011 008.002 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007,

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007-2013 Praha, červen 2006 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU TEH SUGGESTION AND THE CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT NÁVRH A BUDOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Společná zemědělská politika EU

Společná zemědělská politika EU Speciální analýzy červen 2004 Společná zemědělská politika EU Jan Jedlička EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 140 EU 00 OFFICE Praha 4 tel.: Česká +420 spořitelna,

Více

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549

20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/549 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PRAHA, ČERVEN 2010 Zpracováno podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY STÁTNÍ POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2004 2010 Ministerstvo životního prostředí Praha 2004 Foto na obálce Ing. Pavel Mudra Tisk DOBEL Lanškroun ISBN 80-7212-283-5 Obsah Usnesení vlády České

Více