#"#% *(1'!!#?,*7 +',- +'+.(./ +'$!/./ +'0,1 +'-'- +'23)#" name="description"> #"#% *(1'!!#?,*7 +',- +'+.(./ +'$!/./ +'0,1 +'-'- +'23)#">

!"#$!!%!!&''(()# # "* +'+.(./ +'$!/./

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "!"#$!!%!!&''(()# # "* +'+.(./ +'$!/./"

Transkript

1

2

3 !"#$!!%!!&''(()# # "* +',- +'+.(./ +'$!/./ +'0,1 +'-'- +'23)# (%+'0./ 4564

4 !#7.% " ##(("82$9:;44<4 =>#"#% *(1'!!#?,*7 +',- +'+.(./ +'$!/./ +'0,1 +'-'- +'23)# (%+'0./ ('#E/ 6AA<55D!"EF7G%"!!E&''( ()# # "*E, E,64H6ID46F / EF7(G% EJ '1!# ( *E-D5<6I65IFK!EF7G J(7 +'%3)#./ L +'0M- D K'( *0$F 5;<N455LC 0!!#KEJ!#'!!#EO!16< 66<5D6 P(!% 0!!#KQ J #'!!#( LN4564F6<4D5 R /8H<;F;5F<L4<F66;F4

5 !"# Pšenice špalda je nazývána asto oznaována jako stará evropská pšenice. Díky své nenáronosti k podmínkám prostedí je vhodná pro pstování v horských oblastech. V souasnosti jsou nejvtší pstitelské plochy v nmecky mluvících zemích (Švýcarsko, Rakousko, Nmecko). Pstitelské plochy postupn v eské republice narstají (pes 2000 ha). K dispozici jsou ozimé odrdy. V metodice jsou proto shrnuty charakteristické vlastnosti jarních forem pšenice špaldy ve srovnání s ozimými. Dále jsou popsána specifika, které ji odlišují od ostatních druh pšenice. Navržena jsou také pstitelská opatení pro ekologické zemdlství a popsána jakost produkce. $ %# ekologické zemdlství, pšenice špalda, pstování, využití &"'("("!"# Spelt is called as old european wheat. This species is suitable for growing in montane areas, becouse of low demands on growing conditions. In this time the most largest growing ares are in german speaking countries (Switzerland, Austria, Germany). The growing is increasing also in the Czech Republic (more than 2000 hectares). Only winter varieties are grown. In the methodology there are described characteristics of spring forms of spelt in comparison to winter forms. The differences between spelt and others hulled wheat species are also described. Proposed is agrotechnology in organic farming. The results of quality analysis are also presented. $'"#organic farming, spelt, growing, use $)*)+,)-*).,)/*)$)0*)1)2*)34 ) *)0"5) 1*678# *9:;9)***)

6 B!, I. Cíl metodiky.. 7 II. Popis metodiky Úvod Pšenice špalda Historie pstování Fylogenetický vývoj Genetické zdroje pšenice špaldy v R Pstování v ekologickém zemdlství Nároky na prostedí Zaazení v osevním postupu Výživa rostlin a hnojení Odrdy Píprava pdy a setí Regulace plevel Regulace chorob a škdc Sklize a posklizové ošetení Kvalita produkce Shrnutí informací o pšenici špald Obrazová píloha Další informace o možnostech pstování a využití pšenice špaldy O projektu III. Srovnání novosti postup. 30 IV. Popis uplatnní metodiky. 31 V. Ekonomické aspekty. 32 VI. Seznam související literatury VII. Seznam publikací, které pedcházely metodice. 37

7 Cílem pedkládané metodiky je nabídnout ekologickým zemdlcm aktuální informace o pstování pšenice špaldy (Triticum spelta L.) s drazem na jarní formu jako alternativu k pstování ozimé pšenice špaldy. S pstováním ozimé formy pšenice špaldy jsou již urité zkušenosti. ada ekologických zemdlc by pesto mla z rzných píin též zájem o využití jarní formy tohoto druhu. Metodika by také mla pispt k rozvoji ekologického zemdlství na orné pd. Souvisejícím cílem je pak podpora rozšíení nabídky cereálních bioprodukt domácího pvodu. Pšenice špalda je vhodná pro adu potravináských produkt. S jejím pstováním a využitím jsou již urité zkušenosti, pesto není špald vnována taková pozornost, jakou by si zasloužila. Metodika je urena pedevším ekologicky hospodaícím zemdlcm. Pi své innosti ji také mohou využít specializovaní poradci. Pedpokládá se také její využití pi studiu zemdlsky orientovaných obor. 7

8 Pšenice špalda je v naší oblasti již pomrn známou plodinou a její pstitelské plochy se každoron navyšují. V 90. letech minulého století nebyly v eské republice k dispozici domácí odrdy pšenice špaldy. K obratu k lepšímu došlo až v roce 2001, kdy se podailo ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. v Praze - Ruzyni vyšlechtit a registrovat odrdu pšenice špaldy zvanou Rubiota. Jedná se o originální odrdu, které íkáme "ervená", není zkížena s pšenicí setou a tudíž má pvodní specifickou genetickou stavbu. V souvislosti s rozvojem ekologického zemdlství a zvyšující se produkcí zrna pšenice špaldy se také zvyšoval zájem konzument o špaldové výrobky. V souasnosti je na trhu pomrn široké množství výrobk, které ítá nkolik desítek rzných produkt. O pšenici špaldu je zájem také pro její vysokou nutriní hodnotu. eští zemdlci za uplynulých dvacet let již získali urité zkušenosti s pstováním špaldy. I pes to, že pstitelské plochy pšenice špaldy v ekologickém zemdlství iní nkolik tisíc hektar (a neustále narstají), není dosud k dispozici ucelený pehled o pstování a využití pšenice špaldy. Nkterými ekologickými zemdlci je také diskutována otázka možností využití jarních forem tohoto druhu, pedevším z dvodu náhrady poškozených podzimních výsev. Z tohoto dvodu metodika vychází z praxí osvdených postup pstování pšenice špaldy v ekologickém zemdlství (ozimé formy) a je doplnna o doporuení pro pstování jarních forem. 8

9 Pšenice špalda (Triticum spelta L.) je považována za starou kulturní evropskou pšenici. Špalda se skládá ze dvou genetických typ: asijského a evropského (Tsunewaki, 1968 in Feldman, 2001). Vyskytovala se v oblasti Alp (Švýcarsko, Nmecko), Polska, Anglie (Danebury) a Skandinávie (Stehno, 2001). V minulosti byla špalda pomrn hojn rozšíena ve stední Evrop díky otužilosti a schopnosti poskytnout uspokojivý výnos na chudé pd (Feldman, 2001). V souasnosti se opt postupn rozšiuje v oblasti stední a západní Evropy, pedevším v Nmecku, Švýcarsku, Rakousku, eské Republice nebo Maarsku (Trocolli a Codianni, 2005). V eské republice pstitelské plochy postupn narstají. V roce 2010 inily 2232 ha s prmrným výnosem 2,91 t/ha. Celkový pehled za roky je uveden v tabulce. 1. Napíklad v sousedním Rakousku jsou pstitelské plochy vyšší než v R a iní necelých ha. Celková plocha v EZ Ekologická produkce Plodina (ha) (t) Výnos (t/ha) Obilniny ,94 2,90 Pšenice setá ,14 3,26 Špalda ,82 2,91 9

10 Archeologické nálezy ssp. spelta (L.) Thell. na území Evropy pocházejí z doby bronzové (Abdel-Aal a Hucl, 2005). V souvislosti s klimatickými zmnami (ochlazení) zaala bhem doby bronzové nahrazovat pšenici jednozrnku (Abdel-Aal a Hucl, 2005). Jako píms v pšenici seté se vyskytovala též v Zakavkazí a Stední Asii (Vlasák, 1997).Špalda byla tradin pstována v nmecky mluvících zemích. V minulosti byla špalda pomrn hojn rozšíena ve stední Evrop (Feldman, 2001). V jižní Evrop (ve Španlsku) jsou první zmínky o pstování špaldy datovány do doby 1000 let p. n. l. Pstovala se pedevším v horských oblastech (Oliveira, 2001). Má povst plodiny, jejíž zrno se používá pro zvláš významné píležitosti (Pena-Chocarroo, 1996). Pstitelské plochy však velmi poklesly, ádov na desítky hektar (Abdel-Aal a Hucl, 2005). V severozápadní Evrop byla populární napíklad ve Francii, nicmén i zde došlo k výrazné redukci pstitelských ploch (Abdel-Aal a Hucl, 2005). Ve Švýcarsku udávají historická data (1910) pstitelské plochy cca 39 tisíc ha s následným poklesem. Obdobn tomu bylo také v Nmecku, kde ped první svtovou válkou inily pstitelské plochy více než 300 tisíc hektar. Od té doby docházelo k poklesu ploch (Abdel-Aal a Hucl, 2005). V souasné dob je její pstování soustedno zejména do vyšších poloh oblastí západní Evropy Nmecka, Belgie, severní Francie, Švýcarska, Rakouska a severního Španlska. Plochy pstování zde dosahovaly celkem okolo 30 tisíc ha (Vlasák, 1997) a postupn narstají. V oblastech obývaných Slovany nebyla špalda tak astá jako na území Germán. Užíval se pro ni staroeský název samopše. Od zaátku 19. století v eských zemích nebyly v literatue zmi ovány údaje o pstování špaldy. Starší informace jsou z poloviny 18. století. Pstovala se na Litomyšlsku jako surovina pro výrobu kávoviny. V první polovin dvacátého století se již tém nepstovala (Vlasák a Kostkanová, 1994). V eských zemích se od zaátku 19. století v odborné literatue o tomto druhu nepíše. Z konce 19. století je zmínka o nkolika odrdách špaldy tmavé a špaldy svtlé. Ve 20. století se již pšenice špalda na našem území nepstovala. V eskoslovensku - eské republice v letech 1918 až 1999 nebyla povolena žádná odrda pšenice špaldy. Její popularita však v posledních letech stoupá. 10

11 ! ""# Triticum spelta L. se pravdpodobn skládá ze dvou genetických typ: asijského a evropského (Tsunewaki, 1968 in Feldman, 2001). V 50 letech minulého století bylo její pstování zaznamenáno napíklad v západním Iránu (Kukuck a Schiemann, 1957). Neexistuje však archeology potvrzené spojení v Iránu a Evrop pstované špaldy (Abdel- Aal a Hucl, 2005). V pípad genetického typu s pvodem v Evrop se ve srovnání s pšenicí setou jedná o mladší obilní druh, který vznikl ve vyšších nadmoských výškách Alp. Dosvdují to archeologické nálezy z doby bronzové z oblasti Alp Švýcarska a Nmecka, ale i z Polska, Anglie a Skandinávie. Genetické studie dokládají, že v Evrop existují ti genofondová centra (Cao et al., 1998). První skupina zahrnuje pedevším odrdy ze Španlska (jarní formy), zatímco ve druhém (Belgie, Nmecko, Švýcarsko) a tetím centru (Maarsko, Rumunsko, Balkánský poloostrov) jsou zastoupeny ozimé formy (Abdel-Aal a Hucl, 2005). Šlechtní špaldy bylo zapoato pozdji než u pšenice seté. Velká kolekce 2200 odrd a planých forem této plodiny byla soustedna v Braunschweigu Völkenrode. Rozsáhlá kolekce je též soustedna ve Švýcarsku ve Spolkovém ústavu rostlinné výroby v Zürichu Reckenholz a špalda se zde rovnž šlechtí (Vlasák, 1997). V genové bance v Praze- Ruzyni je shromáždno asi 80 genotyp. Bhem šlechtní také došlo ke kížení pšenice seté (Triticum aestivum L.) a pšenice špaldy (Triticum spelta L.). Podíl genotypu pšenice seté ve špald je zpravidla nízký a i nadále se takováto odrda oznauje jako pšenice špalda. Po vzájemném kížení sice dochází u kíženc ke zlepšení produkních vlastností (zkrácení stébla a zlepšení skliz ového indexu), ale na druhou stranu se zhoršují parametry nutriní jakosti a vytrácí se charakter pšenice špaldy. Hlavní šlechtitelské cíle smují k odstranní nkterých nepíznivých vlastností, jako zkrácení délky stébla, zvýšení produktivity klasu a zvýšení odolnosti proti poléhání, pi zachování vysokého obsahu bílkovin a píznivého složení esenciálních aminokyselin (Vlasák, 1997). 11

12 $ %&#'( V genové bance ve VÚRV, v.v.i. Praha jsou shromažovány, hodnoceny a uchovávány v rámci genetických zdroj (GZ) pšenice též genetické zdroje pšenice špaldy. V souasné dob (2012) je v kolekci 86 vzork špaldy, pevážn ozimého charakteru; 18 vzork pšenice špaldy je jarní formy (Graf 1). Vtšina genetických zdroj jsou pvodní krajové nebo staré šlechtné odrdy. V kolekci jsou však i odrdy pšenice špaldy z poslední doby, které jsou mnohdy výsledkem kížení s pšenicí setou (T. aestivum L.). Genetické zdroje pšenice špaldy jsou, obdobn jako ostatní GZ rostlin využívány ve šlechtní nových odrd. Pevažují genetické zdroje s pvodem v Nmecku, R eskoslovensku a Švýcarsku (tém 2/3 materiál). Nkteré mají také pvod ve Francii, Belgii nebo Rakousku. U cca 10% materiál není pvod znám.!"#$%&%'("' ()%*%!" 12

13 )!%& Pšenice špalda je ukázkovým druhem pšenice, který je vhodný pro pstování v ekologickém zemdlství. Je pro ni charakteristická mohutná koenová soustava, která umož uje získat živiny z hlubších vrstev pdy. Vzcházející rostliny mají rozprostený trs, listy jsou užší, více chloupkaté než u pšenice seté. Stéblo je duté, tenkostnné a pomrn dlouhé ( cm). Výška rostlin jarní špaldy bývá nižší než ozimých odrd a pohybuje se nejastji okolo 100 cm. V ranosti se pšenice špalda píliš neliší od pšenice seté, i pokud jde o variabilitu v tomto znaku. Pšenice špalda vyžaduje dostatek vláhy pedevším v dob klíení, vzcházení, sloupkování a nalévání zrna. Vzhledem k výšce rostlin je pšenice špalda náchylnjší k poléhání než pšenice setá. Tuto skutenost je nutno mít na zeteli pi používání vyšších dávek organických hnojiv. Klas je typický speltoidní a mže být osinatý, ale pevážn bývá bezosinný. Klasy jsou dlouhé, ídké, rozlamující se na klásky. Jednotlivé klásky ídce pisedají k silnému klasovému vetenu. V klásku je 3 5 kvítk, vytváejících 2 3 zrna. Obilky zstávají obaleny pluchami uvnit klásku. Vyloupaná zrna pšenice špaldy jsou štíhlejší, delší a vtší než u pšenice seté. Z výnosových prvk je pro pšenici špaldu charakteristická vyšší hmotnost 1000 semen (HTS). Ve výnosovém potenciálu nedosahuje pšenice špalda úrovn pšenice seté ani pi porovnání jarních forem. Hrubý výnos v podmínkách ekologického pstování bývá v rozmezí 2,5 5,0 t/ha s podílem pluch do 40 %. )* + Pšenice špalda je ve srovnání s pšenicí setou mén nároná na podmínky prostedí. V dob klíení a vzcházení, sloupkování a nalévání zrna vyžaduje však dostatek vláhy. Snese i extrémní vlhkostní podmínky (nadbytek vláhy). Také nároky na teplotu jsou nízké. Špalda má dobrou mrazuvzdornost a je odolná i vi vyležení pi vysoké vrstv snhu. Teplotní extrémy, vyjma vysokých veder v dob dozrávání, jí neškodí. Pro její pstování jsou nejvhodnjší stedn tžké až tžší pdy, mén vhodné jsou pdy lehké, písité a rašelinné. Díky dobrému prokoenní pdy má špalda vysokou schopnost osvojovat si živiny. Její pstování se doporuuje do oblastí s podmínkami mén vhodnými pro pšenici setou tam, kde již pšenice setá ztrácí efektivnost, nejlépe do horší obilnáské, bramboráské, podhorské a horské oblasti. V epaské oblasti ji lze zaadit do lokalit s omezenými vstupy (chránné krajinné oblasti, pásma ochrany spodních vod), do 13

14 chladnjších a vlhích poloh. Ve šlechtní pšenice seté byla špalda využívána jako zdroj odolnosti k nepíznivým podmínkám pstování (horské oblasti). ),+& -- Do osevního postupu pšenici špaldu zaazujeme podobn jako pšenici setou. Nejlepšími pedplodinami jsou vojtška, jetel luní (vzhledem k náchylnosti k poléhání - pi pemíe dusíku - zaazujeme špaldu po leguminózách jen na chudších pdách), bob a okopaniny, zvlášt brambory, ale i oves. Špaldu je možné vysévat i po rozorání louky i úhoru (Konvalina et al., 2008). Po ostatních obilninách, zvlášt po pšenici, špaldu pokud možno nepstujeme vzhledem ke zvýšenému riziku výskytu houbových chorob. Pšenice jako pedplodina špaldy mže navíc nepízniv psobit na udržení istoty druhu. Ozimé obilniny nejsou vhodnými pedplodinami také vzhledem k podpoe rozvoje ozimých plevel (Moudrý a Strašil, 1999). Pedplodinová hodnota pšenice špaldy jako pedplodiny je pomrn nízká, pesto je špalda lepší pedplodinou než pšenice ozimá. Podsevy snáší dobe, podobn jako žito (Moudrý, 2011). Pi poléhání špaldy mohou podsevy prorstat, ztížit sklize a pispt ke snížení výnosu (Konvalina et al., 2008). )."/ 0# Špalda má dobrou schopnost osvojovat si živiny z pdy (Moudrý, 2011). Požadavky na živiny jsou podobné jako u pšenice seté. Dležitá je úprava ph pdy vápnním k pedplodin nebo po její sklizni. Špalda je vzhledem k vtší náchylnosti k poléhání velmi citlivá na pehnojení dusíkem. Celková dávka dusíku (dusík dostupný po pedplodin a dusík dodaný v organických hnojivech) by nemla pekroit 90 kg.ha -1 (starší odrdy s dlouhým stéblem) a 120 kg.ha -1 (nov šlechtné odrdy). Dlení dávky dusíku vychází ze stejných princip jako u pšenice seté (Moudrý a Strašil, 1999). Podzimní i asný jarní vývoj špaldy je pomalejší a požadavky na dusík v této period jsou nižší (Konvalina et al., 2008). Proto pedseové hnojení dusíkem po dobré pedplodin vynecháváme. V ekologicky hospodaících podnicích se doporuuje napíklad regeneraní a produkní dávku dusíku aplikovat ve form kejdy (15-20 m 3.ha -1 ), jemn drceného a rozmetaného hnoje (do 10 t.ha -1 ) nebo kompostu. Vzhledem k delší dob uvol ování dusíku do pijatelné formy se doporuuje hnojení organickými hnojivy s uritým pedstihem (Moudrý a Strašil, 1999). 14

15 )12 Z ozimých forem je nejvhodnjší volbou ozimá odrda Rubiota, která vznikla výbrem z genových zdroj Genové banky pi VÚRV v Praze-Ruzyni a je pizpsobena našim klimatickým podmínkám. Další alternativou je v souasnosti nabízená odrda Ceralio. Odrdy jarních forem pšenice nejsou v souasné dob na trhu k dispozici, i když o jejich pstování je ze strany farem zájem. Jarní špalda je šlechtna nap. v Polsku (kmen jarní špaldy pod pracovním názvem Wirtas). Odrda Rubiota Odrda pšenice špaldy, registrovaná v roce 2001, vznikla opakovaným individuálním výbrem z klasické nmecké špaldy Fuggers Babenhauser Zuchtw. Charakteristické je silné antokyanové zabarvení koleoptyle a naopak velmi slabé zabarvení oušek praporcového listu. Ojínní pochvy praporcového listu, stébla a klasu je stední. Klas je jehlancovitý, velmi dlouhý, ídký, hndav zabarvený. Zrno je ervenohndé, velké s HTS dosahující 60 g i více. Podíl pluch ve sklizni klásk iní 23 až 25 %. Obsah hrubého proteinu v pokusech VÚRV inil 19,44% (Tabulka 2). Jedná se o odrdu ozimého charakteru s vysokým stéblem, pozdji dozrávající, s vyšší citlivostí k padlí travnímu (Blumeria graminis). Je doporuována do systému ekologického zemdlství i na pozemky s nižší hladinou živin. Udržovací šlechtní odrdy probíhá ve VÚRV, v.v.i. a množení v PRO-BIO obch. spol. s r.o. +!"&,-, %- Odrda Obsah proteinu Obsah mokrého (%) lepku (%) Gluten index SDS (ml) Špalda - Rubiota 19,44 54,50 19,09 36,0 Dvouzrnka - Rudico 21,26 60,70 98,68 14,5 15

16 ))+2 Platí obecné zásady jako pi pstování ostatních obilnin. Vzhledem ke své nenáronosti snese špalda i pdy he pipravené. Vhodné je mlí zpracování pdy. Utužené seové lžko je žádoucí kvli náronosti na vláhu pi klíení a vzcházení. Proto jsou pro špaldu vhodné i pdy ulehlejší, mlce zpracované (vyhovuje ji také minimalizace a povrchové kypení pdy) (Konvalina et al., 2008). Ozimou špaldu vyséváme ve druhé polovin záí, ale v krajním pípad pomrn dobe dovzchází (i na jae) pi velmi pozdním setí. Pro jarní formy platí obdobná doporuení jako pro ostatní na jae seté obilniny. Obvykle se vysévá neloupané osivo, piemž hrozí nebezpeí ucpávání semenovod a výsevních botek (Moudrý a Strašil, 1999). Z tohoto dvodu se doporuují zejména pneumatické secí stroje (Konvalina et al., 2008). V píznivých podmínkách se výsevek pohybuje od 300 do 350 klíivých obilek na m 2, v horších podmínkách obilek na m2. U nahých obilek pak iní výsevek kg na ha, pi výsevu neoloupaných klásk až 300 kg na ha (Moudrý, 2011). Vzdálenost ádk i hloubka setí jsou stejné (vzdálenost ádk 10-12,5 cm, hloubka setí 3-4 cm) jako u pšenice seté (Moudrý a Strašil, 1999). Obdobný výsevek uvádí také Pospisil et al. (2011), podle kterých jako optimální se jevil výsev 300 klíivých obilek na m 2 u ozimých odrd (Tabulka 3).. &#"&%'(,/ 0-1)2,+3- Výsevek Výnos celých klásk Hmotnost zrna (MKS.ha -1) (t.ha -1 ) v klasu (g) Poet zrn v klasu 2,0 5,6 1,7 33 3,0 5,8 1,8 33 4,0 5,6 1,8 33 )3(!-2 Pšenice špalda má dobrou konkurenceschopnost vi plevelm. Pln postaí využívat zásad správné zemdlské praxe. Odlišná situace mže nastat v pípad srovnání ozimé a jarní formy. Jarní špaldy pomrn rychle zakrývají povrch pozemku, takže plevelm dobe konkurují. U ozimých špald je vyšší riziko zaplevelení v pípad špatného pezimování porostu. Z pímých zásah se bžn používá k regulaci zaplevelení vláení. Na zapleveleném pozemku je vhodné ješt ped vzejitím špaldy odstranit nitkující plevele síovými branami. 16

17 Pi správn provedeném zásahu je poškozeno až 80% nitkujících plevel. Následn se provádí vláení prutovými branami po vzejití porostu od tetího listu. Vláení není píliš úinné proti ozimým plevelm, jako je chundelka metlice (Aspera spice-venti) a nebo svízel pítula (Galium aparine). Jako prevence se proti chundelce metlici pozitivn uplat uje pozdní setí porostu. )4(!-0522 Špalda je napadána stejnými chorobami jako pšenice setá. Celkov je ale proti nim odolnjší. Mezi nejrozšíenjší choroby pšenice špaldy patí choroby pat stébel (Gaeumennomyces graminis) a v hustších porostech padlí travní (Erisyphe graminis) (Konvalina et al., 2008). Mén škodlivá je plíse snžná (Fusarium nivale), braninatka plevová (Septoria nodorum) a rez travní (Puccinia graminis) (Moudrý a Strašil, 1999). V polních experimentech (screening v roce 2008) jsme hodnotili výskyt hlavních chorob pšenice. Jako píklad mohou posloužit výsledky z tabulky 4. Je z nich zejmé, že nkteré z odrd byly pedevším bhem sloupkování mén odolné k napadení padlím travním. Rez pšeniná velký problém nepedstavovala. Je nicmén možné zaznamenat zvýšené hodnoty varianího koeficientu, což znamená, že nkteré odrdy z hodnoceného souboru byly mén odolné. 4 0!',&'5&"'- Ukazatel Hodnocený znak a termín Varianí Dolní Horní Prmr SD Medián koeficient vartil kvartil DC 39 7,80 1,21 15,5 8,00 7,00 9,00 Padlí travní DC 59 7,20 1,61 22,4 8,00 6,00 8,00 DC 77 8,20 0,41 5,0 8,00 8,00 8,00 Rez pšeniná DC 77 8,47 1,41 16,7 9,00 9,00 9,00 #$%$&'()*'+,%- Detailní hodnocení odolnosti jednotlivých odrd vi padlí a rzi jsou uvedeny v tabulce 5. Z výsledk je zejmé, že mezi odrdami byly velmi malé rozdíly. Prakticky všechny hodnocené odrdy byly slabji napadány padlím travním a následn více rzí pšeninou. Ve srovnání s pšenicí setou bývá u pšenice špaldy zpravidla nižší výskyt mykotoxinu deoxynivalenolu v zrnu. Patrn k tomu pispívá plucha, která chrání zrno a odstra uje se až ped zpracováním. 17

18 5 0!'6%,&'. #"&- Druh/odrda Padlí travní (0-9) Rez pšeniná (0-9) DON (ppb) Pšenice špalda (Triticum spelta L.) Triticum spelta (Ruzyne) 8,2 bd 6,7 bcd 41,7 a Triticum spelta (Tabor 22) 8,8 de 7,3 cd 83,3 a Triticum spelta (Tabor 23) 8,8 de 6,8 bcd 133,3 a Špalda bílá jarní 8,6 de 6,2 ab 120,8 a VIR St, Petersburg 8,6 de 6,6 bcd 70,0 a Triticum spelta (Kew) 8,2 bd 7,6 de 83,3 a Triticum spelta No ,6 de 6,4 abc 241,7 a Prmr + smrodatná odchylka 8,5±0,3 6,8±0,5 110,6±65,4 Kontrolní odrda pšenice seté (Triticum aestivum L.) SW Kadrilj 8,7 de 6,2 ab 246,7 a #./012+%..3%41-53.#6 322$.+-0%.!78" V rámci povolených pravidel ochrany rostlin v ekologickém zemdlství není nutné provádt žádné pímé zásahy proti chorobám a škdcm. Vzhledem k vysoké odolnosti pšenice špaldy pln postauje dodržování zásad správné zemdlské praxe (stídání plodin, nepehnojení porostu, apod.). )67&8&8% + Špaldu pro produkci zrna sklízíme v plné zralosti. Klas špaldy se pi pezrání láme, sklize musí být proto šetrnjší (snížené otáky pihane a mláticího bubnu). Protože sklízíme klásky (zrna i s obaly), je potebnépimen otevít síta. Pitažením mlátícího bubnu lze upravit stupe rozlámání klasu až ásteného vyluštní semen z klásk (Šarapatka et al., 2006). ástené vyluštní však není vhodné pi sklizni osiva, protože vyloupaná špalda mže vykazovat sníženou klíivost v dsledku mechanického poškození zrna. Doporuuje se spíše odpolední až veerní sklize (Neuerburg a Padel, 1994). Neoloupaná, suchá špalda se dobe skladuje. Pluchy dobe chrání obilky pi skladování. Ped zpracováním se špalda loupe a istí na nárazových tídiích. Loupáním se oddlí zrna z klásk. Podíl pluch a úlomk klasových veten mže initaž %. Pro pšenici špaldu je charakteristická vyšší HTS, která u mnoha odrd pesahuje 50g a v píznivých letech mže dosáhnout i 60g (Stehno, 2001). Hrubý výnos v podmínkách ekologického pstování bývá v rozmezí 2,5-5,0 t.ha -1 s podílem pluch % (Konvalina et al., 2010). 18

19 +!"%,2 * -(,2,2 * -.!"%,2 * -%,7- Krom klasické sklizn za úelem produkce pro mlynáské zpracování se v nkterých zemích využívají í i další produkty. Mže se jednat napíklad o produkci tzv. zeleného zrna. Pro tento užitkový smr se sklízí špalda v mléné až ran voskové zralosti.následn se dosouší horkým vzduchem, resp. se udí kouem z dubového deva pi 120 C na vlhkost % (Šarapatka atka et al., 2006). Bhem uzení dochází k mazovatní škrobu, karamelizaci a vzniku aromatických látek. Plevy a pluchy zachytí dehtové látky. Po sušení a ochlazení se špalda lépe loupe (Moudrý a Strašil, 1999). 19

20 Ekonomika pstování Výnos vyištných klásk se v ekologickém zemdlství nejastji ji pohybuje okolo 2,5 t.ha -1 (mže být i vyšší). Vprmru 7 odrd jarní formy pšenice špaldy inil na stanovištích v Praze a eských Budjovicích 2,6 t.ha -1 (Graf 4). Výnosová úrove pšenice špaldy dosahovala a 70% výnosové úrovn pšenice seté. Jarní formy pšenice špaldy jsou tak mén produktivní i ve srovnání s ozimou formou pšenice špaldy. V bžném pstování v roce 2010 inil prmrný rný výnos ozimých odrd 2,91 t.ha -1 (Tabulka 1). Mezi faktory, které snižují produktivitu jarních forem pšenice špaldy, patí nízký skliz ový index, ale také nižší produktivita klasu (Tabulka 6). 4!89:&,&'#"&;"-!""&(1 <= Náklady na pstování pšenice špaldy v ekologickém zemdlství jsou obdobné jako pi pstování pšenice seté. Výnosová úrove pšenice špaldy dosahuje v prmru 89 % (ozimá forma) resp. 70 % (jarní forma) výnosové úrovn pšenice seté. Je teba poítat s dalšími ztrátami v dsledku loupání. Prodejní cena špaldy vbio kvalit se veské republice pohybuje v rozmezí K. 20

21 >?!;%'(%,&'5&- Parametr Hodnocený znak Dolní Horní Prmr SD RSD Medián kvartil kvartil Poet zrn v klasu 24,21 6,09 25,2 24,70 19,75 29,95 Poet zrn v klásku 1,33 0,32 24,1 1,28 1,07 1,56 Hmotnost zrna v klasu (g) 1,02 0,29 28,4 1,02 0,81 1,37 HTS (g) 42,59 7,23 17,0 40,68 36,92 46,13 Hustota klasu (klásek.10cm -1 ) 16,59 3,24 19,5 15,67 14,65 17,67 Skliz ový index 0,38 0,06 15,8 0,36 0,34 0,40 Podíl pluch (%) 30,67 2,03 6,6 30,89 29,41 31,98 21

22 39 - Špalda je známá svojí vysokou nutriní hodnotou, lehkou stravitelností a chutností. Zrno pšenice špaldy, stejn jako zrno dalších pluchatých pšenic, je charakteristické vysokým obsahem bílkovin. Ten se pohybuje v pomrn širokém rozmezí 13,5 19,0 % (Stehno, 2001). Michalová (2000) pipisuje vysoký obsah bílkovin vtšímu podílu aleuronové vrstvy, ve srovnání s pšenicí setou. V aminokyselinovém složení nejsou mezi pšenicí špaldou a pšenicí setou velké rozdíly, jen obsah esenciálních aminokyselin je u špaldy mírn vyšší. Lepek, kterého obsahuje špalda cca %, bývá z pekaského hlediska podstatn kvalitnjší než u jednozrnky a dvouzrnky. Potvrzují to hodnoty SDStestu, které dosahují obdobných hodnot jako u pšenice seté (41-64 ml u špaldy, ml u pšenice seté). O vhodnosti pro pekaské využití svdí i znan vysoké hodnoty Gluten Indexu. Vláknina špaldy má jemnou strukturu vláken, je velmi dobe snášena, podporuje trávení a stevní peristaltiku. Z minerálních látek je významný obsah Ca, P, K a stopová množství Zn (Stehno, 2001). Špalda je výborným zdrojem vitamín skupiny B, pedevším thiaminu (B1), riboflavinu (B2), ale také niacinu. Obsah stravitelného škrobu, který je dležitým energetickým zdrojem pro lovka i zvíata, se u pšenice špaldy tém rovná pšenici seté, podstatn nižší má však obsah stravitelných cukr. Ze zdravotního hlediska se špald pipisují pozitivní úinky na stimulaci imunitního systému, cení se lehká stravitelnost a pozitivní psobení pi léení nkterých alergií (Michalová, 2000). O znané oblib, které se špalda svého asu tšila, svdí zmínka ve spisu Léitelství od svaté Hildegardy von Binden, kde se uvádí: Špalda je nejlepší obilovina tuná, plná síly a leheji stravitelná než všechny ostatní zrniny. Toho, kdo ji jí, zaopatuje pravým masem a dobrou krví. Duši lovka dlá radostnou a plnou jasu. Když je nkdo nemocen tak, že od slabosti nic jísti nemže, pak mají se vzíti celá zrna špaldová, povait je ve vod, pidat nco másla nebo vajeného žloutku, aby pokrm získal lepší chuti, a dá se nemocnému jísti. Vyléí ho to zevnit jako dobrá léivá mast. (Moudrý et al., 1994). Využití špaldy je mnohostranné i v souasné dob vyluštná zrna špaldy, špaldové kroupy (kernotto), špaldoto, zelená zrna (grünkern), krupice, mouky. Používá se pro výrobu slaného i sladkého peiva (vánoní cukroví, rzné mouníky), výborný je chléb, který má výraznou chlebovou vni, velký objem, popraskanou krku a dlouho vydrží vláný a erstvý. Špaldový bulgur je souástí rzných zeleninových nebo masových jídel (falafel, kibbeh), zeleninových salát (tabbouleh). Špalda nachází uplatnní i ve výrob tstovin, vloek (vhodných do kaší, polévek), müsli, špaldových pukanc, rzných extrudovaných výrobk, špaldového piva i špaldové kávy (Michalová et al., 2002). Pro hodnocení technologické jakosti pšenice špaldy není, stejn jako pro hodnocení technologické jakosti pšenice dvouzrnky a jednozrnky, k dispozici platný pedpis. 22

23 Genotypy ozimé i jarní formy pšenice špaldy se zpravidla vyznaují podstatn vyšší pekaskou jakostí než pšenice dvouzrnka a jednozrnka a nkteré z nich v podmínkách ekologického zemdlství dosahují v hodnotách jakostních znak, stanovených dle SN ( Pšenice potravináská ) i vyšší úrovn než pšenice setá. Pšenice špalda je tedy využitelná vskutku mnohostranným zpsobem, jak k pekárenským, tak i peivárenským úelm, výrob tstovin a pod. Mlynáské produkty z pšenice špaldy mohou tvoit i pídavek ve smsi s moukou z pšenice seté. V každém pípad je teba brát v úvahu, že tradice zpracování a využívání pšenice špaldy zatím není v R tak velká jako nap. v sousedním Rakousku i Nmecku a zohled ovat požadavky a možnosti konkrétních odbratel. : A;"(B#"& Odrda Obsah Obsah mokrého íslo SDS N-látek Zeleny test lepku poklesu sedimentace v sušin (ml) v sušin zrna zrna (s) (ml) (%) (%) Triticum diccocum SCHUEBL pšenice dvouzrnka T. spelta (Ruzyn) 15,34 bc 40,92 c 289 b 53 e 34 ab T. spelta (Tabor) 01C ,42 bc 42,56 cd 302 b 67 bc 40 de T. spelta (VIR St. Petersburg) 14,51 b 36,62 b 281 b 60 d 33 a T. spelta (Tabor) 01C ,33 cd 43,84 cd 286 b 66 bc 37 bcd Špalda bílá jarní 16,55 cde 45,06 d 281 b 70 ab 36 abc T. spelta (Kew) 15,78 cd 42,14 cd 316 b 70 ab 43 e T. spelta No ,71 de 45,87 d 280 b 65 bcd 38 cd Prmr + smrodatná odchylka 15,81±0,8 42,43±3,1 290,7±13,5 64,43±6,8 37,28±3,5 Triticum aestivum L. kontrolní odrda SW Kadrilj 12,30 a 27,31 a 242 a 75 a 39 cd 92:+%%22$.+-0%.2-2!53. #67;8"; 23

24 C );"'"'&%'"'(,& <=- Druh Obsah Podíl ve N-látek Zeleny test íslo poklesu smsi v sušin zrna (ml) (s) (%)* (%) , , Pšenice špalda 60 16, , , Pšenice setá (SW Kadrilj) , D E"""%(,&'#"& Lokalita Zastoupení albumin + globulin Zastoupení gliadin (%) Zastoupení glutenin (%) Nerozpustný zbytek (%) (%) Pšenice špalda Uhínves 29,42 ± 0,99 30,78 ± 3,97 28,95 ± 3,64 11,37 ± 2,14 Ruzyn 26,22 ± 2,76 31,06 ± 4,01 29,06 ± 3,56 14,23 ± 3,77. Budjovice 25,92 ± 4,46 30,26 ± 4,83 31,04 ± 3,18 13,05 ± 8,02 Pšenice setá (odrda SW Kadrilj) Uhínves 21,29 ± 1,46 33,75 ± 0,76 36,34 ± 1,24 8,63 ± 4,46 Ruzyn 21,37 ± 0,37 33,77 ± 2,18 40,49 ± 2,70 4,38 ± 0,14. Budjovice 20,06 ± 0,01 33,64 ± 0,21 35,65 ± 2,46 10,66 ± 2,26 24

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

KOMPELTNÍ SERVIS - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY PRO EPKU

KOMPELTNÍ SERVIS - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY PRO EPKU KOMPELTNÍ SERVIS - OD DODÁNÍ OSIVA PO VÝKUP KOMODITY PRO EPKU Spolenost SOUFFLET AGRO a.s. zajišuje kompletní servis agroobchodu a služeb v rámci celé eské republiky u široké škály plodin. V oblasti olejnin

Více

Pro použít mléné bakterie?

Pro použít mléné bakterie? Pedstavujeme Vám novou generaci startovacích kultur FloraPan, urenou pro prmyslovou výrobu kvasových druh chleba. Tyto dv nové kultury obsahují vysoce koncentrované bakterie kyseliny mléné, pinášející

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: UKZUZ 032523/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák

Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje. Václav Novák Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 137-142 Dostupnost a kvalita vstupních dat pro socioekonomickou analýzu území kraje Václav Novák novak.v@kr-vysocina.cz Krajský úad kraje

Více

Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage on wheat yield

Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage on wheat yield Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage

Více

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014

Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Šlechtění pšenice ozimé v Hrubčicích Ing. Eva Fučíková. Datum: 26. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace

Více

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví

Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví Studie. 8 : Posílení kolektivního vyjednávání, rozšiování závaznosti KSVS a její dodržování v odvtví stavebnictví 2. ze tí opakovaných odborných posudk Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad

ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2008 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy po sklizni 2014 Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad

Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Národní odrůdový úřad Nově registrované odrůdy ( listopad 2014) Ječmen ozimý CONNY Conny je víceřadá středně

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Produktové školení 2 OBILNINY. PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o

Produktové školení 2 OBILNINY. PRO-BIO, obchodní společnost s.r.o Produktové školení 2 OBILNINY 1. Úvod Stěžejní význam pro na naši firmu Od počátku svého vzniku zaměření na obilniny (hlavně alternativní) pan Hutař dovezl do ČR první špaldu Největší výběr bio mouk v

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Agrární WWW portál AGRIS

Agrární WWW portál AGRIS Agrární WWW portál AGRIS Ing. Pavel Šimek, Ing. Jan Jarolímek Abstract Cílem projektu Agrárního WWW portálu AGRIS je vytvoení jednotného on-line informaního místa na Internetu pro oblast agrárního sektoru

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Agroklimatické mapy pro vymezení oblastí se zvýšeným rizikem nedostatku vody v kořenové

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby

Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem. Avatar, DK Exquisite, Inspiration, Marathon, Mentor, Mercedes, Oriolus, Pulsar, Rohan, Sherpa, Troy, Visby OBSAH Řepka ozimá Liniové odrůdy Hybridní odrůdy Ječmen ozimý Dvouřadé odrůdy Šestiřadé odrůdy Pšenice ozimá Odrůdy s elitní jakostí E Arot, Benefit, Cortes, Rescator, Totem Avatar, DK Exquisite, Inspiration,

Více

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009

Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Tisková zpráva Skupina Sodexo oznámila rst výnos i provozního zisku za úetní rok 2009 Výnosy vzrostly o 7,9 %, vetn 2,5 % organického rstu Provozní zisk ve výši 746 milion euro, nárst o 8,1 % Nárst istého

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4

Píklad : Kolik procent základu : a) jsou jeho 4 5 ; b) je 0,7 celku ( základu ); c) je 1 1 4 1. Vymezení pojm Pi výpotu píklad, které se týkají procent se setkáváme se temi základními pojmy : základ ( z ), poet procent ( p ), procentová ást ( ). Z tchto tí údaje dva známe a tetí mžeme vypoítat.

Více

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace Příspěvek se zaměřuje na ekonomickou efektivnost

Více

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu:

Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: Vodovody a kanalizace v mezinárodním kontextu: IREAS, Institut pro strukturální politiku, o. p. s. Ing. Silvia Aguilar Bobadilla Ing. Lenka amrová Obsah: Úvod...2 1 Program IB-NET Svtové banky...3 1.1

Více

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY

IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY IV. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data kvantitativní povahy. K tomuto budeme opt používat program Excel 2007 MS Office. 1. Jak mžeme analyzovat kvantitativní

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství

Produkce osiv obilnin v ekologickém zemědělství Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Ekologická produkce zeleniny

Ekologická produkce zeleniny Ekologická produkce zeleniny Brukvovitá, cibulová a kořenová Miloš Jurica, Tomáš Kopta Pěstování vybraných druhů zeleniny Košťálová zelenina v EKO 2,5 % nejpěstovanější zelí spíše chladnomilné velmi náročné

Více

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností

OBECNÁ GENETIKA. Gen ást DNA, schopná funkn zabezpeit syntézu aktivní jednotky. Genotyp soubor gen, uruje rozsah a míru fenotypových možností GENETIKA A ŠLECHTNÍ Ivana Gardiánová Katedra genetiky a šlechtní OBECNÁ GENETIKA Genetika nauka o ddinosti a promnlivosti živých organism Ddinost schopnost organism penést znaky a vlastnosti na potomstvo

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords

Abstrakt. Abstract. Klíová slova. Keywords !""!# $%&%'())*+), Abstrakt Tato práce se zabývá systémy detekce prnik. Rozdluje tyto systémy do kategorií a popisuje jejich funknost. Popisuje píklady jejich praktického nasazení. Zabývá se pedevším IDS

Více

Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman.

Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman. Moderní způsoby hospodaření Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny Michal Hejcman Konvenční prioritou je maximalizace zisku, používání pesticidních přípravků a regulátorů růstu. Neklade důraz na ochranu

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva

Olšany 75, 341 01 Horažovice. Výroní zpráva Olšany 75, 341 01 Horažovice Výroní zpráva Obchodní firma a sídlo spolenosti: AGROPA a.s. Sídlo spolenosti : Olšany 75, 341 01 Horažovice Založení akciové spolenosti: 20.1.1992 Identifikaní íslo spolenosti:

Více

eskomoravské sdružení organizací zemdlského zásobování a nákupu Správná výrobní praxe pro skladování zrnin a olejnin

eskomoravské sdružení organizací zemdlského zásobování a nákupu Správná výrobní praxe pro skladování zrnin a olejnin eskomoravské sdružení organizací zemdlského zásobování a nákupu Správná výrobní praxe pro skladování zrnin a olejnin Ministerstvo zemdlství R PRAHA listopad 2006 Pravidla správné praxe pro skladování zrnin

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

Trendy nakládání s odpady ze zdravotnických zaízení

Trendy nakládání s odpady ze zdravotnických zaízení Trendy nakládání s odpady ze zdravotnických zaízení MUDr. Magdalena Zimová CSc. (mzimova@szu.cz), Ing. Ladislava Matj (lmateju@szu.cz), Ing. Anna Cidlinová (anna.cidlinova@szu.cz), Ing. Zdenka Podolská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

! " # $ %& ' () * +,

!  # $ %& ' () * +, !"#$%& '() *+, eské zemdlství a jeho vývoj v evropském kontextu Realizace ekonomické reformy na poátku devadesátých let dvacátého století znamenala pro eskou ekonomiku a v jejím rámci i pro agrární sektor

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND ECONOMY IN THE SYSTEM OF INTEGRATED VEGETABLE PRODUCTION Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

43. 5 5 56%785 5459 :;<-/05-/=57 9 9>? 62@;<-,=5 ;A &

43. 5 5 56%785 5459 :;<-/05-/=57 9 9>? 62@;<-,=5 ;A & !"# $%&& ' ( )*+,-!" # $% &%"%.. /01. 001232 #'( 43. 5 5 56%785 5459 :;? 62@;

Více

QUALITY PARAMETRES OF EMMER WHEAT LANDRACES

QUALITY PARAMETRES OF EMMER WHEAT LANDRACES ORIGINAL PAPER QUALITY PARAMETRES OF EMMER WHEAT LANDRACES Petr KONVALINA, Jan MOUDRÝ jr., Jan MOUDRÝ Department of Agroecology, Faculty of Agriculture, University of South Bohemia in České Budějovice,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_09 Název materiálu: Mlýnské výrobky Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Mlýnské výrobky.

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

VLIV ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY

VLIV ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY VLIV ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY Influence of crop management on winter oilseed rape yield formation Vítězslav KRČEK, Petr BARANYK, Josef PULKRÁBEK, Jaroslav URBAN, Michaela ŠKEŘÍKOVÁ,

Více