EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIODIVERZITA. Pozitivní vliv principů ekologického zemědělství na biologickou rozmanitost.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIODIVERZITA. Pozitivní vliv principů ekologického zemědělství na biologickou rozmanitost."

Transkript

1

2

3 1 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIODIVERZITA Pozitivní vliv principů ekologického zemědělství na biologickou rozmanitost. Tato brožura hodnotí dopady ekologického zemědělství na biodiverzitu ve srovnání s konvenčním zemědělstvím. Prostřednictvím rešerší srovnávacích studií těchto dvou systémů má za cíl určit, zda má ekologické zemědělství pozitivní vliv na biodiverzitu. Identifikuje široký okruh fauny a flóry, kterým prospívá ekologické hospodaření do té míry, že vzrůstá jejich zastoupení a/nebo druhová hojnost. Zdůrazňuje několik obecných pravidel hospodaření, která jsou do značné míry (ale ne výlučně) vlastní ekologickému zemědělství, a která zvláště prospívají druhům volně žijícím v zemědělské krajině. Definice: Biodiverzita (Biologická rozmanitost) - zdůrazňuje rozmanitost a různorodost organismů a jejich prostředí. Biologická rozmanitost se jako nová koncepce integrující všechny úrovně živého světa od genů po ekosystémy objevila v polovině 80. let 20. století. Znamená variabilitu všech žijících organismů včetně mj. suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou součástí; zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy. Pod tímto pojmem proto rozumíme nejen počet, ale i různorodost druhů a ekosystémů a genetickou rozmanitost, kterou obsahují. Biodiverzita je tedy popsána jako rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích. Biodiverzita v zemědělství je širokým termínem, který zahrnuje všechny komponenty biologické diverzity související s potravinami a zemědělstvím a které tvoří agroekosystém: druhy, odrůdy, plemena, mikroorganismy a to na genové, druhové a ekosystémové

4 2 úrovni, které jsou nutné pro udržení klíčových funkcí agroekosystému, jeho struktury a procesů. Biodiverzita v zemědělství zahrnuje škálu organismů v produkčních systémech, které se podílejí na: - kolobězích živin, dekompozici organické hmoty a udržení úrodnosti půdy, - regulaci chorob a škůdců, - opylení, - udržování a ochraně biotopů s planě rostoucími druhy rostlin a s živočichy, - minimalizaci eroze atd. Úvod Ekologické zemědělství má pozitivní vliv na biologickou rozmanitost. Jednoduché prohlášení, které je však doloženo čím dál větším množstvím vědeckých výzkumů a praktických důkazů. Biologickou rozmanitostí, neboli biodiverzitou se nazývá rozmanitost všech forem života na zemi: genetická, druhová a ekologická různorodost. Většina strategií péče o zachování biodiverzity začíná ochranou vzorků světově nejhodnotnějších prostředí a nalezišť v chráněných oblastech. Ale to zdaleka nestačí pro záchranu veškeré biologické rozmanitosti. Tato opatření musejí být doplněna souborem udržitelných strategií ochrany půdy a vody, které povzbuzují šíření původní rozmanitosti do antropogenních území. Přibližně 37 procent zemského povrchu je dnes využito k zemědělské produkci. Většina této plochy již ztratila nebo ztrácí svoji původní biologickou diverzitu. Zajištění přežití biodiverzity, jak přirozené tak i zemědělské, se musí stát prioritou. Zemědělství kdysi bývalo jádrem ochrany a podpory rozmanitosti. Biodiverzita poskytuje základ celého zemědělství. Je to právě biologická rozmanitost, která v zemědělském systému zajišťuje zásadní ekosystémové služby, jako recyklaci živin, kontrolu místního klimatu a ochranu před hydrologickými procesy. Avšak ruku v ruce se zjednodušováním zemědělských postupů a omezením biodiverzity v posledním půlstoletí se tyto služby ztrácejí. Nahrazovány jsou lidskými zásahy

5 3 a externími vstupy, jako jsou chemické pesticidy a hnojiva. Zemědělská diverzita je v krizi. Na většině z 1,3 mld hektarů zemědělsky obhospodařované půdy na světě se dnes pěstuje pouhých 70 rostlinných druhů. Například ve Spojených státech je procent veškeré plochy využité pro pěstování luštěnin oseto jen dvěma či třemi odrůdami. Organizace FAO Spojených národů odhaduje, že v posledních 100 letech bylo nenávratně ztraceno 75 procent genetické diverzity zemědělských plodin a každý týden se ztrácí jedno plemeno domácího zvířete. Nenávratně ztraceny jsou již mnohé původní odrůdy pšenice, rýže a mnoha dalších plodin. Ohrožení biodiverzity moderním zemědělstvím Globální expanze zemědělství v posledních 50 letech hrozí ovlivněním celosvětové biodiverzity v míře, jež svým významem pro přetrvání druhů může konkurovat změnám klimatu. Prognózy růstu globální lidské populace na přibližně 9 miliard mohou mít za následek přeměnu další miliardy hektarů přírodních stanovišť především v rozvojových zemích na zemědělské produkční plochy, což s sebou přináší dvojnásobné až trojnásobné vstupní dávky dusíku a fosforu, dvojnásobný nárůst nároků na vodu a trojnásobný nárůst používání pesticidů; a to přesto, že v rozvinutých zemích pravděpodobně dojde k dalšímu úbytku ploch zemědělské půdy. V celé Evropě představuje zemědělská půda hlavní způsob využití půdy: například v Británii bylo v roce % půdní plochy zařazeno v zemědělských produkčních plochách. V důsledku toho je nyní vysoký podíl prvků evropské biodiverzity na půdě určené pro produkci potravy pro lidskou spotřebu, kde všechna snaha směřuje k pokud možno co nejvyšší produkci. Taková intenzita produkce měla za následek biologickou simplifikaci životního prostředí obhospodařovaných území a vytvoření poloumělých ekosystémů, které vyžadují stálé lidské zásahy pro regulaci svých vnitřních funkcí. Mnoho důkazů ukazuje na zemědělskou intenzifikaci jako na hlavní příčinu všeobecného poklesu ptačích populací na evropské zemědělské půdě a snížení zastoupení a diverzity množství rostlin a bezobratlých za poslední čtyři dekády.

6 4 Intenzivní zemědělské aktivity způsobily zničení nebo přeměnu některých významných biotopů, jako například mokřadů, a také vymizení řady biotopů a snížení potravní nabídky pro řadu druhů vázaných na zemědělské ekosystémy. Pokles biodiverzity v takové míře podpořil diskuse o trvalé udržitelnosti současných intenzivních metod zemědělství, které se týkají i obav ze znečištění vod, půdní eroze, kvality krajiny a bezpečnosti potravin. V Evropě tyto obavy vykrystalizovaly v nárůst podpory veřejnosti, vlád a Evropské unie systémům, které používají méně intenzívní metody, jako je ekologické zemědělství, ve víře, že tyto systémy mají pozitivní vliv na celkové ozdravení agroenvironmentálního prostředí. V důsledku toho certifikované plochy v ekologickém zemědělství a plochy v konverzi vzrostly v Evropě z 0,7 mil. ha v roce 1993 na 6,3 mil. ha v roce 2003 ( farem). Ve světě se dnes ekologické zemědělství praktikuje na více než 26 milionech hektarů na farmách. V České republice rapidně vzrůstá trh s bio produkty, ročně o %, přesto domácí bio producenti v současnosti zásobují pouze 30 % trhu. Ekologické zemědělství podléhá národním a mezinárodním zákonům a v EU je implementováno, označováno, kontrolováno a obchodováno v souladu s nařízením Rady 2092/91. Situace v České republice Zemědělské hospodaření v České republice je obdobně jako v celé Evropě, kde je více než 40 % půdy využíváno pro zemědělství a více než polovina rozpočtu věnována na Společnou zemědělskou politiku, jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících biodiverzitu. Zemědělsky obhospodařované ekosystémy obsahují významné prvky biologické rozmanitosti důležité pro zajištění produkce potravy, fungování ekosystémů a bezpečný život. Udržitelné využívání je předpokladem pro zachování biodiverzity zemědělských ekosystémů. Se značným přispěním nevhodných technologických postupů přetrvává v České republice vysoký podíl půd ohrožených vodní erozí (téměř 42 % zemědělsky využívané půdy je zařazeno do ohrožených až nejohroženějších půd), což bezprostředně ovlivňuje i stav biodiverzity vodních ekosystémů. Navíc došlo v posledních letech k opětovnému mírnému vzrůstu používání chemických látek na ochranu rostlin a je očekáváno riziko zvýšení užívaného množství v souvislosti s přistoupením

7 5 ke standardům společné zemědělské politiky EU. Výskyt a počet jedinců planě rostoucích druhů rostlin doprovázejících zemědělské hospodaření, běžných ještě v 50. letech, jako byl koukol polní, hlaváček letní, chrpa modrá, vochlice hřebenitá, sveřep stoklasa nebo jílek mámivý, a volně žijících živočichů, jako byla koroptev polní, zajíc polní, sysel obecný nebo čejka chocholatá, nadále klesá. Půdní struktura je stále narušena do té míry, že většinou neumožňuje dlouhodobé přežívání půdních organismů, zejména kroužkovců a členovců. Problémové okruhy českého zemědělství ve vztahu k biodiverzitě 1. Struktura krajiny je narušená. Během druhé poloviny 20. století došlo k výraznému zvětšení obhospodařovaných ploch (honů blokací pozemků), k likvidaci významných krajinných prvků (remízky, meze, stromořadí, extenzivní sady, solitérní stromy, keřové porosty, mokřady), k rozorání a odvodnění pozemků niv a druhově pestrých luk a pastvin. Cenné biotopy podmáčených luk, stepí a podhorských druhově pestrých luk jsou ohroženy opuštěním. 2. Krajina neposkytuje vhodné životní podmínky pro planě rostoucí druhy rostlin a volně žijící živočichy. Unifikované hospodaření charakterizované plošnou mechanizovanou sklizní plodin na orné půdě a senosečí na loukách v krátkém období, malá rozmanitost pěstovaných plodin a chovaných druhů a plemen hospodářských zvířat snižuje příležitosti k rozmnožování, potravní nabídku a možnosti úniku a úkrytu. 3. Cenná stanoviště, vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů zemědělsky obhospodařované krajiny, půdní a vodní ekosystémy jsou degradovány nevhodnými technologickými postupy zemědělského hospodaření. Způsoby aplikace, množství a druh používaných hnojiv a prostředků na ochranu rostlin, systémy využití pastvin, strojová seč od krajů do středu a používání těžké techniky významně ovlivňují stav biodiverzity a to i zemědělsky neobhospodařovaných ploch (např. vodní a mokřadní ekosystémy).

8 6 4. Využívání geneticky modifikovaných organismů (GMO) je potenciálním rizikem pro biodiverzitu. Množství poznatků o dopadu využívání GMO na místní biodiverzitu je dosud nedostatečné a nedovoluje činit obecně platné závěry. Při případném křížení GMO s původními druhy a přirozeně vyšlechtěnými kultivary by mohly zaniknout u původních druhů významné adaptace na místní podmínky. 5. Tradiční krajové odrůdy plodin a plemena hospodářských zvířat jsou ohroženy. Zachování tradičních odrůd a plemen má zásadní význam pro zachování potenciálu přírodních zdrojů do budoucnosti (viz kapitola Genetické banky). Výsledky studií Většina ze srovnávaných studií jasně demonstruje, že druhové zastoupení a/nebo bohatství širokého okruhu taxonů má tendenci v ekologickém zemědělství růst, na rozdíl od místně příslušných konvenčních farem. Zvlášť důležitá z pohledu ochrany je skutečnost, že mnoho takových rozdílů se týká druhů, u nichž je znám pokles v rozšíření a/nebo výskytu v důsledku minulé intenzifikace zemědělství; významné množství jich v současnosti podléhá přísné ochraně (např. skřivan, čejka, vrápenec, blatouch a konopice). Tyto pozitivní vlivy na biodiverzitu pravděpodobně plynou ze specifických metod hospodaření v systému ekologického zemědělství, které nejsou buď vůbec nebo jen vzácně používány ve většinovém systému konvenčního zemědělství. Posuzované studie rozeznávají tři obecné možnosti hospodaření, do značné míry (ale ne výlučně) vlastní ekologickému zemědělství, které zvláště prospívají druhům volně žijícím v zemědělské krajině (přinejmenším v nížinách): 1. zákaz/omezení používání chemických pesticidů a umělých hnojiv; 2. citlivé hospodaření na neobdělávaných plochách a okrajích polí; a 3. udržování smíšeného zemědělství

9 7 Obecný růst homogenity evropské zemědělské krajiny v druhé polovině 20. století měl hluboce negativní dopad na flóru a faunu zemědělské krajiny. Navzdory naléhavé potřebě dlouhodobých, systematických studií biodiverzitní odezvy na ekologické hospodaření v krajinném měřítku dostupné důkazy indikují, že ekologické zemědělství může hrát významnou roli v růstu biodiverzity v nížinných zemědělských oblastech Evropy. Současně pokračující růst sektoru ekologického zemědělství závisí na trvalé podpoře spotřebitelů a legislativy, jež bude záležet velkou měrou na výsledcích diskuse o rovnováze mezi životním prostředím a ekonomickým výkonem. Celková biodiverzita na ekofarmách reflektuje individuální závěry sledovaných studií. Z toho může být učiněn obecný závěr: ekologické zemědělství v nížinách podporuje podstatně větší rozšíření a diverzitu volně žijících druhů. To zahrnuje i takové skupiny rostlin a živočichů, u nichž je znám významný pokles jejich výskytu v zemědělském ekosystému v posledních letech. V současné době jsou ekologické farmy ve světě většinou jen ostrůvky v moři konvenčně obhospodařovaných ploch, což může způsobovat oslabení a omezení pozitivních účinků, například u druhů, které se vyskytují nebo jsou rozšířeny na větších plochách. Pozitivní vlivy by byly silnější, kdyby se ekologické zemědělství praktikovalo ve velkém rozsahu. Závěry studií: pozitivní vlivy ekologického zemědělství na biodiverzitu Diverzita flóry Ekologické farmy obecně mívají pestřejší osevní postupy s širším spektrem pěstovaných plodin. To může dokumentovat hodnocení 110 ekologických, integrovaných a konvenčních farem ve Švýcarsku, kde bylo zjištěno více pěstovaných druhů rostlin spolu s trvalými kulturami a zeleninou (u ekologicky hospodařících podniků 10,2 ve srovnání s konvenčními 7,4). Zvýšené používání pesticidů v zemědělské produkci mělo nepříznivý vliv na diverzitu flóry, typickou pro zemědělskou krajinu. Na ekologických farmách je tak popisováno více tzv. doprovodných rostlin, které jsou předmětem řady srovnávání. Výzkumem je zjišťován vyšší počet planě rostoucích a plevelných druhů na okrajích i uvnitř porostu ekologicky obdělávaných ploch ve srovnání s konvenčními. Tento pokryv rostlin má rovněž vliv

10 8 na populace hmyzu a poskytuje v zemědělské krajině také včelí pastvu. Studie provedená v Anglii popisuje větší diverzitu v okolí ekologických než konvenčních farem. Na okrajích polí tak byla zaznamenána 2x vyšší biodiverzita u ekologických farem. Snížení druhové diverzity travních porostů jde společně se snížením diverzity živočichů. Vyšší zastoupení dvouděložných druhů a vikvovitých je pozitivní pro květy navštěvující hmyz. Asi 30 % organických pastvin nabízelo dobrou až bohatou zásobu květů již koncem dubna, u konvenčních to bylo v 16 % případů. Časně kvetoucí druhy jsou důležité pro řadu organismů např. pro r. Bombus (čmelák), některé druhy čeledi Coccinellidae (slunéčka) a řádu Lepidoptera (motýli) atd. Diverzita fauny Řada výzkumných projektů hodnotí vliv ekologického a konvenčního zemědělství na bezobratlé živočichy jakožto vhodnou indikační skupinu. Ve srovnávacích pokusech bývá většinou popisována vyšší diverzita (ve smyslu druhové pestrosti) a abundance na ekologicky obhospodařovaných plochách. Poměrně častým objektem výzkumu jsou brouci z čeledi střevlíkovitých, u kterých bývá zjišťováno jak více druhů, tak i vyšší početnost. Větší diverzita bývá zaznamenávána u brouků, pavouků, chvostoskoků a prokazatelně více motýlů je zaznamenáváno na ekologicky obhospodařovaných polích, zejména pak na neobdělávaných okrajích. Z ekologického zemědělského systému jsou vyloučena průmyslová hnojiva, která ve větších dávkách mohou být škodlivá pro edafon (živá složka půdy). Naopak organické hnojení je příznivé pro drobné půdní bezobratlé, které mohou být zdrojem potravy pro větší druhy. Vyšší dodávka organické hmoty ve formě posklizňových zbytků a organických hnojiv vytváří příznivé podmínky pro žížaly a další faunu v půdě a zvyšuje biologickou aktivitu půdy. Z řady výzkumů je možné zobecnit, že organické zemědělství má vyšší abundanci a biomasu žížal a jejich větší diverzitu. Na ekologických farmách jsou předmětem výzkumu i ptáci. Například tříleté sledování v Dánsku se zaměřilo na biotopy v nejbližším okolí polí s mimoprodukční funkcí a jejich vliv na populace ptáků. Také ve Velké Británii v šířeji zaměřeném projektu hodnotili

11 9 výzkumní pracovníci společenstva ptáků, ale i jiných organismů včetně bezobratlých a rostlin jako potravy, a to na organických a konvenčních farmách. V úvahu byly brány právě okraje polí, živé ploty, struktura biotopů a nabídka potravy. V obou případech z hodnocení vyšly lépe ekologické farmy. Zjištěné rozdíly měly řadu důvodů, mezi nimiž hrála významnou roli struktura porostů na okrajích polí, pěstované plodiny a větší nabídka potravy (semena, žížaly, hmyz). Půdní biodiverzita Půdní život je enormně rozmanitý sám o sobě a je ekologickou základnou pro množství nadzemního života. Řada studií už prokázala, že ekologické hospodaření podporuje znatelně větší výskyt žížal než konvenční půda. Mikrobiální aktivita se také pokládá za mnohem vyšší. (Vysoká úroveň půdní biologické aktivity zvyšuje nutriční zásobu pro plodiny, snižuje vyplavování živin a napomáhá ochraně proti půdním škůdcům.) Dlouhodobé pokusy potvrzují hypotézu, že ekologické způsoby hospodaření lépe chrání organickou hmotu půdy. Výzkum rovněž poukazuje na větší mikrobiální biomasu a větší množství látek huminové povahy. Minimální zpracování půdy je významným faktorem ochrany půdní organické hmoty. Důležitá je při tom správně navržená struktura plodin, hnojení, zásahy do systému atd. Biologická aktivita je významným indikátorem dekompozice organické hmoty v půdě. Klíčovou roli zde hrají žížaly, které jsou předmětem řady studií, a to z důvodu citlivosti k narušování populace negativním vlivem prostředí. Dalším významným indikátorem je mikrobiální aktivita. Vyšší dodávka organické hmoty ve formě posklizňových zbytků a organických hnojiv vytváří příznivé životní podmínky pro žížaly a další faunu v půdě. Vážným problémem na velkých plochách zejména orných půd je vodní a větrná eroze. V řadě prací byl opět popsán pozitivní vliv ekologického zemědělství na tento problém a to hlavně z důvodu:

12 10 - pestřejších osevních postupů s vyšším podílem vikvovitých, - vyššího procenta meziplodin a podsevů prodlužujících pokryvnost půdy v průběhu roku, - menšího zastoupení širokořádkových kultur (např. kukuřice), - intenzivnějšího organického hnojení s dalšími pozitivními vlivy na půdu. Shrneme-li problematiku půdy, zjistíme, že ekologické zemědělství chrání půdní úrodnost lépe než konvenční zemědělství a to z důvodu, že: - obsah organické hmoty je obvykle vyšší v ekologicky obhospodařované půdě, - ekologicky obhospodařované půdy vykazují signifikantně vyšší biologickou aktivitu, - v problematice struktury půdy řada prací nenachází rozdíly mezi systémy, - ekologické zemědělství chrání půdu před erozí lépe než konvenční. GMO Jakékoliv významné používání geneticky modifikovaných organismů (GMO) bude představovat velké riziko pro krajinnou biodiverzitu. Nelze je kvantifikovat, ale ani předvídat; mají všechen potenciál pro mnohonásobné, široké rozvrácení životního prostředí, které se stane nevratným. Již jsou náznaky jak rychlosti, tak rozsahu možných efektů, které se objevily za pouhých pár let poté, co bylo odstartováno komerční pěstování; všechny s důsledky pro biodiverzitu. Britský vládní výzkum například zjistil, že ještě po 15 letech se na polích, kde byla pěstována geneticky upravená řepka olejka, objevovaly geneticky upravené rostliny.

13 11 Závěr Biodiverzitu ekologických farem ve srovnání s konvenčními ukazuje i následující stručný přehled vycházející ze sledování řady farem v Evropě. Rostliny Bezobratlí Ptáci Abundance 5x větší biomasa doprovodných rostlin na orné půdě, více vzácněji se vyskytujících rostlin 1,6x více členovců,1 5x více pavouků o 25% více ptáků na okrajích polí, 2,2x více hnízdících skřivanů Diverzita na orných půdách o 57% více planých druhů rostlin, 2x více vzácněji se vyskytujících druhů rostlin, některé druhy nalezeny pouze na organických farmách 1 2x více druhů pavouků v porostech obilovin EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIOLOGICKÁ ROZMANITOST Metody ekologického zemědělství, které prospívají biodiverzitě Smíšené farmy Smíšené zemědělství je na ekofarmách běžné. Na celém území farmy a často i na polích poskytuje domov širokému spektru volně žijících rostlin a živočichů. Většina ekofarem pěstuje plodiny a zároveň chová dobytek. Ekologický chov zahrnuje často jak ovce, tak i hovězí dobytek. Zahradnictví často pěstují mnoho různých plodin na jednom poli, například když farmář pěstuje produkty pro přímý prodej do prodejen biopotravin nebo na tržnici. Smíšené zemědělství poskytuje větší rozmanitost potravních zdrojů, a také zdroj potravy v různých údobích roku, stejně jako rozmanitá stanoviště pro hnízdění. Například na loukách a pastvinách či na orné půdě se nacházejí různé druhy bezobratlých a semen. Smíšené chovy hovězího dobytka a ovcí jsou důležité pro zachování rozmanitosti vegetace luk a pastvin. V konvenčním zemědělství, i když i tam bylo smíšené zemědělství kdysi normální, je nyní ustálenou praxí specializovat farmy pouze na pěstování plodin nebo chov dobytka, a také specializovat se stále více ve své oblasti.

14 12 Střídání plodin a travní úhor Střídání plodin je metoda požadovaná u každé ekologické produkce na orné půdě a je nedílnou součástí systému. Obvykle zahrnuje jetelotravní úhor a je klíčovým prostředkem ochrany před škůdci a plevelem. Metody a prostředky z pastvinářských oblastí se zavádějí do oblastí produkce na orné půdě. Ačkoliv tráva často obsahuje vysoký podíl jetele, má obvykle menší hustotu než trvalé travní porosty na konvenčních farmách (které jsou často intenzivně hnojeny), a proto poskytuje více vhodných stanovišť pro hnízdění a shánění potravy. Na konvenčních farmách se v současnosti střídání plodin provádí pouze v menšině případů; velkou část orné půdy v České republice nyní tvoří monokultury. Jarní setí Jarní osevy nabízejí důležitá hnízdní stanoviště pro ptáky hnízdící na zemi a strniště přes zimu poskytují významný zdroj potravy (plevele a zrna) ptákům, kteří se živí semeny, zvláště když jsou na nich podsevy nebo zelené hnojení. Jarní osev je velmi běžná praxe na ekofarmách. Naproti tomu do značné míry zanikla na konvenčních farmách, protože ozimy produkují vyšší výnosy. Omezení herbicidů a umělých pesticidů Zákaz nebo omezení používání agrochemikálií je nejznámější charakteristika pěstování plodin v ekologickém zemědělství. To znamená, že se zde vyskytuje vysoký podíl bezobratlých a planých rostlin, které tvoří základ potravního řetězce a živí přirozené predátory. Zákaz minerálních hnojiv Ekologické systémy se spoléhají na řadu postupů ke zvýšení půdní úrodnosti (např. zelené hnojení, používání hnoje, tradiční osevní postupy včetně využívání jetelovin a bobovitých rostlin). Vyhýbají se tak škodlivému působení vysokých dávek anorganických hnojiv na biodiverzitu. Udržování stromů, křovin a okrajů polí je důležitá součást ekologického zemědělství a je zakotvena ve standardech (vyhlášce, zákoně o EZ). Udržování úkrytů pro přirozené predátory, jako jsou pavouci, ptáci a brouci, přispívá k ochraně před škůdci. A protože hospodářství je většinou smíšené, křoviny

15 13 se často využívají jako zábrana proti dobytku na poli. Standardy doporučují řádné udržo- vání ostatních míst pro úkryty, například lesů a rybníků patřících k farmě. Na konvenčních farmách se odstranilo velké množství neobdělávaných ploch. Zelené hnojení je zaorání nesklizené plodiny pro zvýšení/udržení úrodnosti. Je to cenná metoda, protože podporuje výskyt bezobratlých. Je to běžná praxe v systému ekologického zemědělství, ale jen zřídka se vyskytuje na konvenčních farmách. Podsev je vysetí trávy nebo jetele pod obilninu; podsev zůstává nízký, dokud plodina roste, a po sklizni začne růst. Podsev zvyšuje stupeň biodiverzity na obdělávaných plochách. Po sklizni během první podzimní a zimní periody úhoru podporuje vysemenění planých druhů rostlin. Tato technika se používá na velké části ekologických úhorů, přibližně na polovině. Kdysi byla rozšířená i v konvenčním zemědělství, ale nyní se používá jen zřídka. Meziplodiny To je pěstování dvou nebo více různých typů plodin na stejném řádku nebo vedle sebe na poli ve stejné době. Provádí se kvůli ochraně před škůdci a chorobami nebo kvůli úrodnosti. Tato technika se používá na ekofarmách, ale ne běžně. Nikdy se nevyskytuje na konvenčních farmách. Menší pole Smíšené farmy, střídání plodin a rozmanitost produkce vyžaduje spíše menší průměrné velikosti polí než při specializaci na pěstování monokultur. Existující důkazy naznačující, že malá pole podporují větší rozmanitost na jednotku plochy, zejména jako důsledek většího zastoupení přirozených stanovišť mezi jednotlivými poli. Množství a rozmanitost střevlíků, pavouků a půdní flóry se snižuje se vzdáleností od okraje pole.

16 14 Holistický přístup ekologického zemědělství Ekologické zemědělství je zvláštní systémový přístup k celé farmě. Často se o něm mluví jako o souboru různých metod, ale ve skutečnosti je to ucelený souhrn pojetí a všech individuálních metod. Ekologické zemědělství je založeno na souboru principů, jako je: holistický (celostní) přístup k zemědělství (místo určování jednotlivých problémů); vytváření a udržování podmínek, které pozitivně ovlivňují zdravotní stav plodin/dobytka (místo pouhého léčení příznaků nebo problémů, např. aplikací chemických látek); a využívání přirozených procesů (místo používání umělých vstupů). Například je omezeno nebo zakázáno používat agrochemikálie, místo toho se používají alternativní metody založené na těchto principech. Mnohé zahrnují pozitivní využívání biodiverzity (prostřednictvím půdy, okrajů polí, křovin apod.), ochrana biodiverzity se tedy stává integrální součástí hospodaření. Například půda je považována za živou entitu, ne pouze za substrát pro pěstování plodin. Některé z pozitivních vlivů ekologického zemědělství na biodiverzitu jsou přímo obsaženy ve standardech (např. zákaz používání agrochemikálií, používání travních úhorů), jiné jsou nepřímým výsledkem standardů (např. smíšené rostlinné a živočišné hospodářství, smíšené výsevy jařin a ozimů), a ještě další jsou výsledkem principů aplikovaných farmáři a jejich přístupu k ekologickému zemědělství přizpůsobeného situaci a problematice a upraveného o detaily, kterými se standardy nezabývají. Zemědělská genetická diverzita Genetická rozmanitost je v zemědělství velmi důležitá. Když je diverzita podporována, mohou se využívat místně adaptované rostliny a zvířata, které jsou vhodnější pro místní ekosystém. Ale, a to je možná důležitější, zemědělská genetická diverzita je základní pojistkou proti přemnožení chorob plodin a dobytka, které mohou přerůst v národní epidemii. Při menší diverzitě systému se mohou lépe a rychleji šířit nové bakteriální, virové a další kmeny v celém národním zemědělství. Šlechtění plodin a dobytka se v současnosti stalo tak specializovaným průmyslovým odvětvím, že se tato základní diverzita narušila.to je obrovské a rostoucí riziko pro ekonomiku zemědělství a také pro národní potravinovou bezpečnost, lidské zdraví a národní ekonomiku, jak naznačují náklady a rozsah všech velkých zemědělských zdravotních krizí. Irský bramborový hladomor v roce 1846 je příkladem národní krize, která vznikla v důsledku nízké genetické diverzity pěstovaných plodin.

17 15 Ekologické zemědělství mění tento trend, protože pozitivně oceňuje a podporuje genetickou diverzitu. Standardy doporučují používání místně adaptovaných, pomalu rostoucích odrůd a plemen, a metody ekologického zemědělství, stejně jako trh pro biopotraviny, jsou mnohem vhodnější pro tradiční chov a pěstování než konvenční zemědělství (například zdůrazňování dobrého zdravotního stavu zvířat namísto spoléhání se na veterinární léky, zdůrazňování chuti na trhu s biopotravinami namísto důrazu na nízké ceny). Rovněž prospěšný je větší důraz na místní vstupy a místní trhy. Intenzifikace a expanze moderního zemědělství patří mezi největší současné hrozby pro celosvětovou biodiverzitu. V poslední čtvrtině 20. století byl v Evropě zaznamenán dramatický pokles rozšíření a výskytu mnoha druhů spjatých se zemědělsky obhospodařovanou půdou, což vede k rostoucímu zájmu o udržitelnost současných metod intenzivního hospodaření. Trvale udržitelné systémy hospodaření, jako je ekologické zemědělství, jsou nyní vnímány jako potenciální řešení stálého poklesu biodiverzity a dalších nedostatků moderního průmyslového zemědělství. Zkoumané studie těmto hlasům dávají za pravdu. Použitá literatura:

18 16 Altieri, M.A., (1999): The ecological role of biodiversity in agroecosystems. Agriculture Ecosystems & Environment 74, B. Šarapatka a M. Hejcman (2004): Diverzita a ekologické zemědělství. Ministerstvo životního prostředí ČR D.G. Hole, A.J. Perkins, J.D. Wilson, I.H. Alexander, P.V. Grice, A.D. Evans (2005): Does organic farming benefit biodiversity? Biological Conservation 122 (2005) GR Squire, GS Begg, M Askew (August 2003): Final report of the DEFRA project Consequences for Agriculture of the Introduction of Genetically Modified Crops, RG0114 Helga Willer & Minou Yussefi (Eds.) (2005): The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends, IFOAM, Germany Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU ( ), Ministerstvo životního prostředí (květen 2005): Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky, MŽP, Praha 2005 Soil Association, (2000): The biodiversity benefits of organic farming, Soil Association, Bristol. Stolze, M, A Piorr, A Häring and S Dabbert (2000); The Environmental Impacts of Organic farming in Europe. Volume VI Organic Farming in Europe: Economics and Policy, University of Hohenheim, Germany Sue Stolton for IFOAM (2005): Organic Agriculture and Biodiversity, IFOAM, Germany

19 Vydalo: Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, Praha 1 tel.: fax: Autor textů a fotodokumentace: Tomáš Václavík, Green marketing Grafická úprava, sazba, litografie, DTP: Quo-SB, spol. s r.o. Neprodejné ISBN: X 2006

20

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost

AOPK ČR Ostrava. Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost Agroenvironmetální opatření (louky a pastviny) a jejich možný přínos pro druhovou rozmanitost AEO mají za úkol: Podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky. Poznáváme přírodu Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 6. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu Poznáváme přírodu

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012

Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 Aktivity Bioinstitutu v oblasti ochrany klimatu a zemědělství Olomouc, 8. února 2012 TÉMATA: Program rozvoje venkova BIO AKADEMIE 2011 Člověk v zemědělské krajině Projekt Ekozemědělci přírodě Sluňákovské

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček

Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu. Ing. Petr Trávníček Příprava pozemků před výsevem, setí, osiva v osevním postupu Ing. Petr Trávníček Osevní postup Nejdůležitější opatření v rostlinné produkci v EZ. Udržuje a zlepšuje přirozenou úrodnost půdy Zvyšuje mikrobiální

Více

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy.

Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Koncepce Ministerstva zemědělství v období 2014 2017 - ochrana půdy. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Základní podkladové materiály:

Více

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY

ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY ŠETRNÉ FORMY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V KRAJINĚ A AGROENVIRONMENTÁLNÍ PROGRAMY Bořivoj Šarapatka Tomáš Zídek PŘÍRUČKA EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLCE 2005 Poděkování Děkujeme Ing. Jaroslavu Pražanovi, pracovníkovi

Více

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje

Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol jako nástroj udržitelného rozvoje Biopotraviny do škol - výhody Zdraví: nutričně bohaté a čerstvé potraviny dávají základ pro zdravý vývoj dětí a zároveň vedou k lepšímu chování žáků

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 9 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR I VE SVĚTĚ - CHOV ZVÍŘAT NA EKOFARMÁCH 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS K VYPRACOVÁNÍ: 45 60 minut INFORMACE K TÉMATU: EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K

Metodika indikátor. torů. Bilance energie. prof. Ing. Jan Křen, K Metodika indikátor torů Bilance energie prof. Ing. Jan Křen, K CSc. Popis indikátor torů a jejich požadovan adované hodnoty Pro samotné hodnocení bilance energie je pak možné využít několik indikátorů:

Více

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině

Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině Travní porosty a jejich příznivé působení v osevním postupu a kulturní krajině travní porosty na orné půdě (pícní + semenářské) jetelovinotrávy na orné půdě LOUKY (TTP se sečným využitím) PASTVINY (TTP

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu Energie z pole České Budějovice 19.3.2009 Jiří Diviš, Jan Moudrý Zemědělská fakulta JU Č.Budějovice ENERGIE Fosilní paliva- omezené zásoby denní celosvětová

Více

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu

Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu Před dvěma tisíci lety zabíraly lesy většinu Evropy, Ameriky a Asie, ale značnáčást z nich byla vykácena. Dnes lesy pokrývají asi jednu třetinu zemského povrchu. Hlavní příčinou odlesňování je po staletí

Více

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru

Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Indikátory pro polní plodiny v rámci výzkumného záměru Výzkumný záměr: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Studium polních plodin v souvislosti

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba

Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření Lesů města Brna, a. s. Ing. Jiří Neshyba Trvale udržitelné hospodaření v lesích Dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. takové hospodaření, při němž je les trvale schopen plnit

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny

Metodický list č. 1. TÉMA: Ekologicky šetrné zemědělství PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN. Ochrana krajiny 32 TÉMA: Cíl: uvědomit si vazby mezi zemědělstvím, přírodou a životním prostředím, seznámit žáky s prioritami současné zemědělské výroby v souladu s ochranou životního prostředí Základní pojmy: meliorace,

Více

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná

Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický list Exkurze na biofarmě Slunečná Adresa : Biofarma Slunečná Ing. Pavel Štěpánek Slunečná 3, 384 51 Želnava Slunečná Kontakt : tel. 604

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. Vytvoření osnov kurzů Vytvoření vzdělávacích materiálů Akreditace kurzů Pilotní ověření kurzů Evaluace kurzů Metody studia ekosystémů Analytická chemie Potravinářská

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno

Půda jako dar. a jak s tímto vzácným darem zacházíme. Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Půda jako dar a jak s tímto vzácným darem zacházíme Miroslav Florián zástupce ředitele ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Brno Některé současné rysy zemědělství v ČR produkce s minimální přidanou

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT

Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT Environmentálně šetrný zemědělský provoz PRACOVNÍ SEŠIT DDM RADOVÁNEK Kaznějov a kolektiv 2 Pracovní list č. 1 Ekologicky šetrné zemědělství Pracovní list č. 1 (Ekologicky šetrné zemědělství) TÉMA: Ekologicky

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen

Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Zpráva Dopady kombinovaného použití Lignohumátu a sulfuron-metylu na plevelné rostliny a jarní ječmen Autor a zpravodaj: postgraduální student Státní zemědělské univerzity v Petrohradu, S.S. Skrenževsky

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Biomonitoring proces při kterém sledujeme charakteristiku prostředí sledování zpětných vazeb v prostředí Hodnocení výsledků bývá obtížné Význam biologického monitorování živé zdroje jsou vyčerpávány č

Více

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP

10.5.2011 TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY. I. Produkční funkce TTP. Rozdělení TTP podle způsobu využívání. II. Mimoprodukční funkce TTP TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY Trvalé smíšené společenstvo rostlin, které se udržuje pravidelným využíváním VYUŽTÍ A INTEZIFIKACE TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ NA BIOPLYN Agrobotanické složky Trávy Jeteloviny Ostatní

Více

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Pracovní verze. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014. o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Pracovní verze NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 4 a odst. 5 písm. f), 3i, 3l a 3m zákona č. 252/1997 Sb.,

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

Co prozradí žáby zpěvem?

Co prozradí žáby zpěvem? Co prozradí žáby zpěvem? ( Obojživelníci Vysočiny a jejich biotopy ) Jaromír Maštera Autoři většiny fotografií: Jaromír Maštera a Jan Dvořák Co prozradí žáby svým zpěvem? 1) Je jaro! zima definitivně skončila

Více

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici

Trénink o dobré praxi ochrany půdy. KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici Trénink o dobré praxi ochrany půdy KONFERENCE 14. 16.5.2014 v Lednici kvalita půdy jaro na Vysočině jarní porosty na Vysočině Ohrožení půdy nejen na Vysočině Ohrožení půdy Změna zemědělské politiky po

Více

n) výši provozní hladiny u druhu zemědělské kultury

n) výši provozní hladiny u druhu zemědělské kultury Strana 3818 Sbírka zákonů č. 307 / 2014 307 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. prosince 2014 o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Vláda nařizuje podle 3a odst. 14 písm. i), 3aa

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden

Zemědělské systémy I. 1.-6. týden Zemědělské systémy I. 1.-6. týden prof. Ing. Josef Soukup, CSc. katedra agroekologie a biometeorologie www.af.czu.cz/kab garant předmětu FAPPZ, 1. patro, č.dv. 143 soukup@af.czu.cz Zemědělské systémy I.

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko

Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu. Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Změny infiltrační schopnosti půdy po zapravení kompostu Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Infiltrace vsak vody do půdy Infiltrační schopnost půdy představuje jeden z významných

Více

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života

Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy Z-planeta Země projevy života 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda PŘÍRODOPIS ročník: šestý Výstupy Učivo Mezipředmětové vztahy - zná základní podmínky a Poznávání přírody(přír.soustavy- ekosystémy) Z-planeta Země projevy života -

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE. 26. ledna 2006 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ RUSKÉ FEDERACE KUBÁŇSKÁ STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERSITA KATEDRA FYTOPATOLOGIE POTVRZUJI prorektor d.e.n. profesor 26. ledna 2006 V.I.Nečajev ZPRÁVA o výsledcích pokusů humatizovaného

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Olomouc 2004 PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, Univerzita Palackého Olomouc, Výzkumný ústav pro ekologické zemědělství FiBL,

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu

Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Požadavky hlavních polních plodin na zařazování do osevního postupu Obilniny jsou na zařazení v osevním postupu značně náročné a vhodnost jejich zařazení (vzhledem k jejich vysokému zastoupení) určuje

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm

Webová prezentace. http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm Regulace plevelů Webová prezentace http://web2.mendelu.cz/af_217_multitext/prez entace/plevele/htm/cas.htm PLEVEL = všechny rostliny, které rostou na stanovištích kulturních rostlin proti vůli pěstitele

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 5.4.2013

Více

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství

Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Projekt NAZV QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství Příjemce koordinátor: OSEVA vývoj a

Více

Rostlinolékařský portál

Rostlinolékařský portál Rostlinolékařský portál pomocník zemědělce Jan Juroch Mendel-Info 2014, Žabčice 13.02.2014 Integrovaná ochrana rostlin Legislativa (Směrnice, zákon, vyhláška, národní akční plán Rostlinolékařský portál

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Katedra kvality zemědělských produktů, Česká zemědělská univerzita v Praze Produkční systémy Konvenční Integrované

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Biologie. Třída: Sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologie Třída: Sekunda Očekávané výstupy Žák: Vyjmenuje společné znaky strunatců Rozlišuje a porovnává základní vnější a vnitřní stavbu vybraných

Více

Chraňme půdu, chraňme klima Gently with soil gently in relation to climate. Wilfried Hartl

Chraňme půdu, chraňme klima Gently with soil gently in relation to climate. Wilfried Hartl 1 Chraňme půdu, chraňme klima Gently with soil gently in relation to climate Wilfried Hartl Obrázek 1 Desetileté průměry teplot vzduchu ( C) naměřené na několika rakouských stanovištích (zdroj ZAMG) V

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Interakce mezi zemědělstvím a změnou klimatu a mezi zemědělstvím a biologickou rozmanitostí

Interakce mezi zemědělstvím a změnou klimatu a mezi zemědělstvím a biologickou rozmanitostí Technologické možnosti, jak nasytit 10 miliard lidí Science and Technology Options Assessment Interakce mezi zemědělstvím a změnou klimatu a mezi zemědělstvím a biologickou rozmanitostí Shrnutí CS Hodnocení

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy

Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy Odborné vzdělávání v ekologickém zemědělství Identifikační číslo projektu: 11/013/1310b/564/002073 Biodynamické zemědělství a pěstování vinné révy MVDr. Jaroslav Palásek, Ing. Radomil Hradil, Josef Abrle

Více

ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ

ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ ÚPRAVY POLNÍCH BIOTOPŮ Ivo MÜHLHANSL (MS Borovina, Vidonín, tel: 605 223 601), Ing. Václav HLAVÁČ (AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod), František HAVLÁT (MS Vlkov u Velké Bíteše, tel: 603 982 931, tel.fax:

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva Mgr. Libuše Vlasáková národní zástupkyně pro Ramsarskou úmluvu Ministerstvo životního prostředí Co je to Ramsarská

Více

Využití BRO v zemědělství.

Využití BRO v zemědělství. Využití BRO v zemědělství. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Strategický cíl MZe z pohledu zachování úrodnosti půduplatňování výstupů

Více

Biomléko důležitá biokomodita

Biomléko důležitá biokomodita Biomléko důležitá biokomodita České ekologické zemědělství (EZ) pomalu, ale jistě začíná zkvalitňovat svoji produkci a přibývají i odbytově zaměřené projekty. Tak je to i s produkcí biomléka. Jedná se

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Významný vliv jetelovin na půdní prostředí

Významný vliv jetelovin na půdní prostředí Významný vliv jetelovin na půdní prostředí Ing. Barbora Badalíková Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko e-mail: badalikova@vupt.cz Zubří 6. března 2013 V posledních dvaceti letech došlo v ČR k podstatným

Více