KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ"

Transkript

1 V Ý Z K U M NÉ CENTRUM VŠE RS, O.P.S. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (SBORNÍK Z VĚDECKÉ KONFERENCE)

2 Vzor citace: KAVAN Š. (ed.) Krizové řízení a vzdělávání v oblasti vodního hospodářství. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013, 96 s. ISBN Ediční rada VŠERS Dr. Milena BEROVÁ; doc. JUDr. PhDr. Jiří BÍLÝ, CSc.; Ing. Jiří DUŠEK, Ph.D.; RNDr. Růžena FEREBAUEROVÁ; PhDr. Jan GREGOR, Ph.D.; PhDr. Lenka HAVELKOVÁ, Ph.D.; doc. Ing. Marie HESKOVÁ, CSc.; doc. Dr. Lubomír PÁNA, Ph.D. (předseda); doc. Ing. Oldřich PEKÁREK, CSc.; doc. Ing. Ladislav SKOŘEPA, Ph.D. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice ISBN

3 OBSAH Úvod... 4 Modelovanie povodňového rizika údaje a nástroje... 6 Vzdělávání v krizovém řízení a spolupráce s odborníky Vzdělávání v oblasti vodního hospodářství Činnost jednotek požární ochrany při povodních Voda jako veřejný statek ve Středočeském kraji Škodlivé účinky vody Environmentální výchova ve vzdělávání na základních a středních školách Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag česká povolovací řízení Rozvoj středního vzdělávání rybářů a vodohospodářů v Třeboni Kořenové čistírny odpadních vod jako prostředek ochrany kvality vod

4 ÚVOD Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury (zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Krizové řízení neboli řízení krizí má svá vlastní specifika v oblasti vodohospodářských opatření a rovněž klade zvláštní nároky na jednotlivé záchranné složky a celý systém spolupráce všech angažovaných subjektů. Sborník příspěvků byl zpracován v rámci konference s názvem Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj Vltava, která se konala v rámci realizace projektu Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji (registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.08/ ). Jednotlivé příspěvky reflektují problematiku krizového řízení, vzdělávání v oblasti krizového řízení a vodohospodářské tématiky jak z hlediska prevence tak také z hlediska činnosti při řešení mimořádných událostech a krizových stavech. Projekt Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji se zabývá komplexní přípravou vzdělávání v oblasti vodního hospodářství. Svým zaměřením tak chce napomoci řešit problematiku danou zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Holistické pojetí a uspořádání celého projektu a návazně i sborníku má za cíl nabídnout odborné veřejnosti příspěvky k jednotlivým tématům. V rámci projektu je realizováno několik klíčových aktivit. První aktivitou je tvorba 8 studijních textů. Jedná se o vytvoření publikací: 1. Základy technických znalostí ve vodním hospodářství. 2. Právní předpisy a technické normy ve vodním hospodářství. 3. Provozování a bezpečnost zdrojů, úpraven a rozvodů pitné vody. 4. Provozování a bezpečnost stok a čistíren odpadních vod. 4

5 5. Provozování a bezpečnost hydrotechnických staveb na vodních tocích a nádržích. 6. Likvidace havarijního znečištění povrchových a podzemních vod. 7. Řízení záchranný a zabezpečovacích prací při povodních a z hlediska vodohospodářských zařízení. 8. Základy toxikologie pro obor vodního hospodářství. Druhou aktivitou je vytvoření e-lerningového prostředí projektu, kde budou umístěny veškeré vytvořené publikace, kontrolní otázky, testy k jednotlivým kurzům a kde bude možné veškeré vytvořené publikace využít k dalšímu vzdělávání. Třetí aktivitou je vytvoření online konference projektu, kde mohou uživatelé klást dotazy do 13 tematicky zaměřených oblastí. Čtvrtou aktivitou je pilotní ověření kurzů, které přímo navazují na jednotlivé vytvořené publikace. Jelikož je projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jsou kurzy bezplatné. Kurzy jsou vždy jednodenní a probíhají v budově Centra celoživotního vzdělávání Vysoké školy evropských a regionálních studií v Žižkově ulici. Účastníci kurzů obdrží osvědčení i tištěnou publikaci. Uspořádáním konference a publikování odborných příspěvků v rámci tohoto sborníku je završena jedna z etap realizovaného projektu. Myšlenky prezentované v rámci jednotlivých přednášek jsou zpracovány do textové podoby a nabídnuty zájemcům k dalšímu využití. Doufáme, že předložený sborník zaujme odbornou veřejnost, ale rovněž přispěje k posílení prevence, tedy předcházení negativních jevů ve vztahu ke krizovému řízení. Vzdělávání obecně zlepšuje postavení a konkurenceschopnost osob na trhu práce. Zvyšuje jejich kvalifikaci a zmenšuje riziko nezaměstnanosti. Díky průběžnému vzdělávání se člověk dokáže lépe a rychleji zorientovat v neustále se měnícím prostředí, ve kterém se pohybuje. Je důležité vnímat vzdělávání jako flexibilní systém reagující na měnící se požadavky společnosti. Kurzy v rámci tohoto projektu rozšiřují znalosti pracovníků obcí a organizací, které se danou problematikou zabývají. Štěpán Kavan, Růžena Ferebauerová 5

6 MODELOVANIE POVODŇOVÉHO RIZIKA ÚDAJE A NÁSTROJE MODELING OF FLOOD RISK DATA AND TOOLS Peter Blišťan, Monika Blišťanová Abstrakt Výskyt povodňových udalostí je z časového hľadiska a z hľadiska lokalizácie v istej miere možné predvídať, je modelovanie samotných inundačných procesov aktuálne prioritou vedeckých štúdií a projektov komerčného charakteru. Poznanie zákonitostí povodní a veľkosti povodňovej vlny dáva predpoklad na lepšie zvládanie povodne, ale pre efektívne zvládanie povodní je potrebné sa okrem modelovania povodňovej vlny zamerať aj na logistické modelovanie povodní zamerané na ochranu osôb a majetku. Kľúčové slová povodeň, modelovanie, riziko, mapa povodňového ohrozenia, mapa povodňového rizika, geografické informačné systémy ÚVOD Problematike modelovania povodňových simulácií je v súčasnosti venovaná výrazná pozornosť, ktorá je daná predovšetkým rapídnym rozvojom informačných technológií, umožňujúcich generovanie prehľadných grafických výstupov vo veľmi krátkom časovom horizonte. Z tohto dôvodu sa v posledných rokoch dostali do popredia nástroje geografické informačné systémy (GIS), ktoré sú vhodné na analýzu povodňových rizík preto že poskytujú širokospektrálnu funkcionalitu v rámci jedného softvérového balíka. Na území Slovenskej republiky majú zodpovednosť za identifikáciu a analýzu rizík územia, majúcich taktiež podobu povodňových udalostí, vo vybraných územných celkoch pre prípad možného vzniku mimoriadnych udalostí vo verejnej správe príslušné orgány štátnej správy v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva (1). Uvedené subjekty nemajú zákonnú povinnosť pri identifikácii a analýze rizík používať 6

7 jednotné mapové podklady. Stále operačné strediská základných a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému, ale aj informačné strediská krízových štábov orgánov krízového riadenia využívajú separátne stacionárne informačné systémy s rozdielnym, a teda nekompatibilným mapovým podkladom (2). 1. LEGISLATÍVNE POZADIE Dňom nadobudol účinnosť zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, na ktorom sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla (3). Dôvodom na prijatie zákona bola povinnosť Slovenskej republiky transponovať do právneho systému Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES zo dňa 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík (4). Smernica 2007/60/ES nadobudla účinnosť a podľa jej článku 17 ods. 1 boli členské štáty Európskej únie povinné najneskôr do uviesť do účinnosti všetky zákony, právne predpisy a správne opatrenia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou. Zákon č. 7/2010 Z. z. bol uverejnený v Zbierke zákonov č. 7/2010, čiastke číslo 3/2010. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík a zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami spolu so všeobecne záväznými predpismi, ktoré ustanovujú podrobnosti jeho vykonávania, ustanovujú komplexný systém plánovania manažmentu povodňových rizík: 1. Na celom území Slovenskej republiky vykonať najneskôr do predbežné hodnotenie povodňového rizika s cieľom určiť oblasti, v ktorých existujú potenciálne významné povodňové riziká alebo možno predpokladať ich pravdepodobný výskyt. Predbežné hodnotenie povodňového sa prehodnotí a v prípade potreby aktualizuje do a potom každých 6 rokov. 2. Pre oblasti, v ktorých bola identifikovaná existencia významných povodňových rizík a oblasti s predpokladom ich pravdepodobného výskytu, najneskôr do vyhotoviť: a) mapy povodňového ohrozenia, ktoré zobrazia rozsah záplav územia povodňami s priemernou dobou opakovania od raz za tisíc rokov (Qmax.1000) aţ po raz za päť rokov (Qmax.5), 7

8 b) mapy povodňového rizika, ktoré zobrazia pravdepodobné následky povodní na obyvateľstvo, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť,. Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika sa prehodnotia a v prípade potreby aktualizujú do a potom každých 6 rokov. 3. Pre oblasti, v ktorých boli identifikované existujúce alebo potenciálne povodňové riziká, stanoviť na základe vyhodnotenia informácií z predbežného hodnotenia povodňového rizika a máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika vhodné ciele manažmentu povodňových rizík a najneskôr do vypracovať plány manažmentu povodňových rizík. Plány manažmentu povodňových rizík sa prehodnotia a v prípade potreby aktualizujú do a potom každých 6 rokov. V zmysle uvedených zákonov a smerníc zákona sme teda povinní do konca tohto kalendárneho roku zostaviť mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika. Na ich tvorbu je potrebné využiť rôzne kategórie a typy vstupných údajov ako aj vhodné softvérové produkty. 2. MODELOVANIE POVODNÍ 2.1. Softvérové nástroje na tvorbu povodňových analýz a modelov V rámci softvérového rozhrania GIS sa pre potrebu tvorby povodňových modelov v súčasnosti využívajú predovšetkým dva produkty komerčnej a nekomerčnej povahy: MIKE - vyvinutý Dánskym Inštitútom pre Hydrauliku (DHI) (5). Ide o súhrnný názov pre komerčne predávané programové nástroje hydrologického, hydraulického a hydrografického modelovania. Okrem základnej funkčnej verzie MIKE 11, ktorá je zameraná na jednorozmerné hydrodynamické modely, sú k dispozícií aj verzie MIKE 21 (2D a 2.5D modely), MIKE SHE (komplexné modelovanie povodí a rozvodí) a MOUSE (modelovanie mestských drenážnych, resp. odvodňovacích systémov). Kľúčovou výhodou nástrojov MIKE je v porovnaní s konkurenčnými produktmi jeho univerzálne zameranie s množstvom osobitných modulov, pričom prehľadné a intuitívne programové rozhranie umožňuje aj menej skúseným užívateľom tvorbu komplexných povodňových a s povodňami súvisiacich modelov. Nevýhodou súboru 8

9 aplikácií MIKE je jeho komerčný charakter, daný predovšetkým vysokou vstupnou investíciou a vyššia miera nepresnosti pri modelovaní simulácií ustáleného, komplexného charakteru. HEC RAS - vyvinutý Centrom pre hydrologické inžinierstvo (HEC), tvoriacim súčasť Ministerstva obrany USA (6). Keďže ide o voľne dostupný produkt, od svojho predstavenia verejnosti v roku 1995 si získal stabilnú základňu užívateľov, či už z vedeckej sféry alebo sféry komerčnej. Podobne ako MIKE, HEC-RAS je taktiež tvorený sériou komponentov, každý svojim zameraním určený na inú oblasť štúdia povodňovej problematiky. Pomocou nadstavby HEC-GeoRAS je možné v prostredí v súčasnosti najpoužívanejšej GIS aplikácie, ArcGIS, spracovať priestorové dáta a následne ich preniesť do materskej aplikácie HEC-RAS. Funkcionalitou je HEC- RAS vhodný predovšetkým na experimentálne vyhodnocovanie a simulácie presných a komplexných hydraulických fenoménov. Práve v oblasti presnosti pri modelovaní permanentných problémov je skrytá najväčšia výhoda tejto aplikácie. Z toho dôvodu je preto menej vhodný na analýzu hydrodynamických procesov, v ktorých dosahuje vyššiu mieru presnosti produkt MIKE (7) Vstupné údaje povodňových modelov a analýz Medzi základné údajové vrstvy povodňových modelov patria: digitálny model terénu alebo reliéfu, satelitné snímky, výsledky fotogrametrie a DPZ, GNSS merania, katastrálne mapy, výsledky geodetických meraní, hydrologické mapy, mapy zrážok. Na území Slovenskej republiky zabezpečuje prístup k príslušným priestorovým dátam viacero štátnych inštitúcií. Ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Bol zriadený zákonom SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev 9

10 a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov (8). Na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zákona si Úrad zriadil a priamo riadi: Geodetický a kartografický ústav, Bratislava, Katastrálny ústav, Žilina, Výskumný ústav geodézie a kartografie, Bratislava. V oblasti geodézie a kartografie poskytuje informácie aj Topografický ústav sídliaci v banskej Bystrici, kotí je pod správou Ozbrojených síl SR - rezort Ministerstva obrany SR. Tento poskytuje predovšetkým nasledujúce podklady: údaje z Centrálne priestorovej databázy, analógové topografické mapy v mierkach od 1: : , unifikované topografické mapy v mierke 1:50 000, letecké navigačné mapy v mierkach 1: a 1: , vektorovú mapu úrovne 1, vektorovú mapu SR, DMT tretej úrovne (DMT level 3), katalóg súradníc geodetických polôh bodov, letecké snímky a pod. Všetky hlavné produkty rezortu majúce charakter geodetických a geografických informácií sú upravované a poskytované na základe legislatívneho rámca zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii (9). Medzi súčasné projekty Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, zamerané na poskytovanie prístupu k priestorovým informáciám, patria: CPD VISÚ (centrálna priestorová databáza Vojenského informačného systému o území), ZB-GIS (základná báza geografických informačných systémov), Geoportál, Katastrálny portál, SKPOS (10). 10

11 Ďalším poskytovateľom priestorových dát na území Slovenska je Ministerstvo vnútra SR, ktoré je prevádzkovateľom REGIS, Regionálneho Geografického Informačného Systému. Začatie budovania geografického informačného systému na Ministerstve vnútra SR sekcii verejnej správy vyplynulo už dávnejšie z potrieb prípravy nového územnosprávneho usporiadania Slovenskej republiky v roku V tomto roku sa začal modelovo budovať v Nitrianskom kraji Regionálny informačný systém štátnej správy pre všetky stupne jej riadenia. V 1. a 2. etape bol riešený pod názvom NIRIS - Nitriansky regionálny informačný systém. Na základe rozhodnutia vedenia Ministerstva vnútra SR zo dňa 26. marca 1997 sa realizácia 1. a 2. etapy v ďalších krajoch Slovenskej republiky uskutočnila do konca roku 1997 pod novým názvom Regionálny geografický informačný systém štátnej správy. Projekt REGIS rešpektuje zákon Národnej rady SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a zákon č. 261/1995 o štátnom informačnom systéme, bol vypracovaný v gescii sekcie verejnej správy MV SR. REGIS je medzirezortný projekt, ktorý bol schválený a podpísaný 16. júla Celoplošné nasadenie projektu REGIS na krajských a okresných úradoch zahrňovalo hardvérové, softvérové vybavenie a geodátový model pre každú z inštalácií. REGIS je systém spájajúci geografický informačný systém ArcView GIS for Windows firmy ESRI a databázové a geografické údaje vytvorené firmou ErasData-Pro, spol. s r. o. Umožňuje vizualizovať, skúmať a analyzovať priestorové údaje na obrazovke, poskytuje výkonné prostredie pre tvorbu máp, integráciu rôznych typov údajov a vzťahov medzi nimi. Projekt REGIS poskytuje základné vektorové vrstvy: katastre obcí, okresy, kraje, zastavané územia, sídla obcí, cesty, uličné systémy miest, vodné toky, vodné plochy, železnice. 11

12 Vzhľadom na realizáciu prechodu kompetencií štátnej správy na samosprávu v roku 2002 a po reforme verejnej správy k januáru 2004 licencie REGIS-u z OÚ a KÚ prešli do pôsobnosti Úradu civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR a stali sa základom pre budovanie a ďalšie rozširovanie projektu CIPREGIS (špeciálnej nadstavby REGIS pre civilnú ochranu). Na základe dohody o poskytovaní dát v rámci projektu REGIS/CIPREGIS sú aktualizované dátové modely a dopĺňané dáta z projektu CIPREGIS pre potreby najnovších analýz a aktualizáciu webovských GIS aplikácií (11)11) Úskalia tvorby hydrologických modelov Samotný proces tvorby hydrologických simulácií je charakterizovaný úzko špecifickými požiadavkami na vstupné dáta. Potreba kvalitných a presných údajov je výrazne obmedzujúcim atribútom profesionálnych povodňových analýz a modelov, ktoré sú preto vhodnejšie iba v rámci komplexného štúdia úzko špecifickej záujmovej lokality. Navyše, aj napriek optimalizovaným užívateľským rozhraniam príslušných softvérových riešení je proces generovania grafických výstupov výpočtovo a spracovateľsky náročný, pričom výsledná zostava poznatkov vždy popisuje iba konkrétny región a konkrétny vodný tok. Poznatky o stave povodňového rizika v modelovanej lokalite majú nesporne mnoho výhod, ako napríklad: poskytujú komplexný prehľad povodňových faktorov vo vybranom území so zreteľom na zložku vodného režimu, tvorenú lokálnymi vodnými tokmi a lokálnymi vodnými zdrojmi, s vysokou presnosťou dokážu na monitorovaných a analyzovaných vodných tokoch predpovedať povodňovú vlnu, v rámci simulácií berú do úvahy všetky zložky (hydrologické stavby, charakter riečneho koryta, prietoky, brehové čiary, mieru údržby koryta a pod.) modelovaného vodného toku a s ním súvisiacej povodne, popisujú inundačný proces aj na základe vyhodnotenia povodňových udalostí minulých, čím spresňujú výsledné odhady. Negatívom záplavových máp je ich obmedzený hodnotiaci faktor náchylnosti územia na vznik povodní, pretože analyzujú iba osobitné vymedzený priestor bez ohľadu na popis faktorov z globálneho hľadiska. Práve neexistencia univerzálneho vyhodnotenia povodňových 12

13 premenných núti jednotlivé regióny k nadbytočným investíciám do niekedy možno až zbytočne podrobných modelov, modelov, vhodných skôr pre toky veľkého hospodárskeho významu než rieky, majúce menší hospodársky potenciál. Odborným posúdením významnosti jednotlivých premenných procesu povodní z globálneho hľadiska by sa zbytočným projektom povodňového modelovania mohlo predísť na úkor realizácie konkrétnych protipovodňových opatrení, ktoré by mohli riziko vzniku záplavy minimalizovať na zanedbateľnú úroveň. Posúdenie prírodných a neprírodných pomerov krajinného celku bez ohľadu na jeho lokalitu dokáže poskytnúť dostatok relevantných informácií o stave vodného režimu do takej miery, aby príslušné orgány štátnej správy, majúce vo svojom portfóliu činností aj program protipovodňovej ochrany, vedeli veľmi rýchlo a účinne v regióne vytvoriť podmienky, zamedzujúce alebo obmedzujúce vznik povodňovej udalosti. 3. LOGISTICKÉ MODELOVANIE PRE EFEKTÍVNE ZVLÁDANIE POVODŇOVEJ HROZBY PRÍKLAD RIEKA BODVA Prioritnou úlohou logistickej podpory riešenia krízových situácií je komplexná materiálno-technicko a odborná podpora všetkých činností zameraných na zníženie negatívnych dopadov krízovej situácie na životy ľudí, zvierat i materiálne hodnoty (12). V zmysle tejto priority bola v rámci riešenia projektu FLOODLOG Flood modeling and logistic model development for flood crisis managment, definovaná aj skupina kľúčových geodát, ktorá okrem iného obsahuje aj údaje o materiálno - technických prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii krízovému štábu pri riadení povodňovej situácia. Jednotlivé kategórie materiálno technického vybavenia ako aj odborná podpora sú rozdelené do nasledujúcich celkov tabuľka 1. Zdrojom uvedených kategórií dát sú predovšetkým: karty civilnej ochrany, protipovodňový plán obce, štatistický úrad, dotknuté úrady miestnej samosprávy, prevádzkovatelia distribučných sietí. 13

14 Z takto zozbieraných údajov bola zostavená jednoduchá databáza, ktorú je možné ako externú databázu pripojiť ku GIS projektu. V ňom sú dáta následne analyzované a vizualizované. Ukážka vytvorenej databázy je na obrázku 1 a vizualizácia týchto údajov v prostredí ArcGIS je na obrázku 2. Tab. 1. Definovanie základných skupín geodát a ich špecifikácia. Prostriedky budovy infraštruktúra priemyselné oblasti Údaje o prostriedkoch v obývaných častiach obytné budovy, dôležité objekty, (školy, domovy dôchodcov, a.i) cestná a riečna sieť, voda, elektrika, plyn and telekomunikačné siete Špecifikácia adresa, počet obyvateľov, vek adresa, typ, kapacita kategória, typ klasifikácia (i.e. zraniteľnosť) Prostriedky Údaje k záchranným kapacitám Špecifikácia budovy (+ iné objekty) zdroje a sklad materiálov stretávacie body ľudské zdroje dopravné prostriedky a nástroje, materiál nemocnice, úkryty, sklady, stravovanie piesok, lomový regulačný kameň a pod. Policajné stanice, Hasičský a záchranný zbor, oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania, vodohospodársky podnik vozidlá, špeciálna technika typ, názov, kapacita, štruktúra typ, názov, kapacita typ adresa, počet osôb, kontaktná osoba adresa, typ, meno vlastníka 14

15 Obr. 1. Databáza vytvorená pre potreby logistického plánovania. Obr. 2. Údaje z databázy pripojené a vizualizované spolu s ďalšími informačnými vrstvami v prostredí ArcGIS. 15

16 ZÁVER Modelovanie povodňovej vlny je dôležité pri predvídaní nepriaznivých javov. Na efektívne zvládanie povodní je ale ďalej potrebné mať k dispozícii aj bázu dát pre logistické modelovanie. Kvalitné a komplexné dáta sú prvým predpokladom pre efektívnu prácu krízového štábu. GIS systémy ponúkajú širokú škálu možností na ďalšie analýzy dát, ktorých výsledky môžu byť využité pri rozhodovacom procese. Možnosti využitia sú široké počnúc komplexnou bázou dát, ktorá je v digitálnej podobe kedykoľvek prístupná aj online v teréne, cez klasické ale aj špeciálne priestorové analýzy, až po tvorbu výstupov presne na základe požiadaviek jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému. Modelovaním povodňovej vlny sa spoločnosť snaží mimoriadnym udalostiam ako sú aj povodne predchádzať, odvracať ich alebo aspoň znižovať a zmierňovať ich následky. Záchranné činnosti môžu byť efektívne realizované na základe aktuálnych poznatkov a vytvárať tak primerané bezpečnostné podmienky pre zachraňované osoby, ako aj pre záchranné zložky (13). POUŽITÁ LITERATÚRA 1) Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. 2) ŠIMÁK, L., FILIP, S.: Geografická podpora manažérstva rizík a krízového manažmentu, Zborník TOPÚ 2007, Banská Bystrica, simak.pdf/ 3) Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. 4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík. 5) 6) 16

17 7) SHAHROKHNIA, M. A., JAVAN, M., KESHAVARZI, A. R.: Application of HEC-RAS and MIKE 11 models to Doroodzan irrigation system, Iranian Hydraulic Association, Shiraz University, Shiraz, Iran, ) Zákon č. 347/1990 Z.z. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR 9) Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. 10) FERIANC, D., LEITNMANNOVÁ, K., ŠALÁTOVÁ, E.: SKPOS- Slovenská Priestorová Observačná Služba, GKÚ Bratislava, Dostupné na internete: 11) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky GIS aplikácie a mapy. Dostupné na internete: <http://www.minv.sk/?gis-aplikacie-a-mapy> 12) Sventekova, E. - Dvorak, Z.:Information provision of logistics support in civil Protection. Journal of engineering management and competitiveness (JEMC) Vol. 2, no. 1, 2012, ) Kavan Štěpán. Baloun Jiří. Řízení záchranných a zabezpečovacích prací při povodních z hlediska vodohospodářských zařízení. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013, 116 s. ISBN doc. Ing. Peter Blišťan, PhD. Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov Technická univerzita v Košiciach Fakulta BERG Ing. Monika Blišťanová, PhD. Ústav občianskej bezpečnosti Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 17

18 VZDĚLÁVÁNÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ A SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY EDUCATION IN CRISIS MANAGEMENT AND COOPERATION WITH PROFESSIONALS Lenka Brehovská Abstrakt Problematika krizového řízení je zpracována z pohledu vzdělávání. Důraz je kladen na personální kvalitu managementu krizového řízení. Krizový pracovník se musí vzdělávat v proběhu celého života. Krizový management je vnímán jako souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizace a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací. Vzdělávání odborníků je základním krokem zvyšování přípravy na řešení a řízení krizí. Klíčová slova Bezpečnost, krizové řízení, krizový management, spolupráce, vzdělávání. ÚVOD Potřeba a význam krizového managementu vzrůstá ve všech sektorech života díky nárůstu četností mimořádných a krizových situací. Ze světového pohledu leze připomenout velký rozsah teroristických akcí, která se po útocích na WTC 11. září 2001začaly objevovat po celém světě. Z české historie lze zmínit ničivé povodně na Moravě v roce 1997, v Čechách v roce 2002 a Kromě těchto událostí je možno uvést lokální ničivé události, jako přívalové deště, větrné mrště či v ČR nový fenomén tornáda (1). 18

19 Při všech těchto událostech záleží na schopnostech a dovednostech orgánů krizového řízení, kteří tyto události řeší. Jejich připravenost je významným faktorem připravenosti ČR na mimořádné události. Eliminují vzniklá rizika a urychlují proces obnovy zasaženého území. Schopný krizový pracovník se musí vzdělávat v proběhu celého života. Prvotní informace získá studiem na vysoké škole, která je místem sdružování vědeckých kapacit a podílí se na celkovém vývoji vědy (2). KRIZOVÝ MANAGEMENT Krizový management je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizace a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací. Krizové řízení zahrnuje veškeré manažerské funkce vedoucích pracovníků krizového managementu. Řízení probíhá buď ve stavu klidu, kde se uplatňuje především v oblasti prevence a korekce krizových situací (řízení rizika), nebo za krizových situací popřípadě krizí jako specifický postup vedoucí k opětovnému návratu do běžného stavu (řízení krizové situace resp. krize) (3). Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Je záležitostí správy státu na všech úrovních, soukromých organizací, nevládních organizací i všech občanů. Zahrnuje soubor postupů a procedur pro hledání a řešení problémů spojených se zajištěním udržitelného rozvoje společnosti. Skládá se z plánování, vedení lidí, organizace sil a prostředků, hodnocení a kontroly. Krizové řízení má umožnit správně diagnostikovat či specifikovat každý problém, racionálně rozhodnout, rozhodnutí akceptovat a realizovat v daných konkrétních podmínkách. Vychází z výsledků rizikové analýzy a z principů a zásad řízení bezpečnosti. Snižování jakéhokoli rizika je spojeno se zvyšováním nákladů, s nedostatkem znalostí, technických prostředků apod. (3) 19

20 Proto se v praxi hledá hranice, na kterou je únosné riziko snížit tak, aby vynaložené náklady byly ještě rozumné. Skončení studené války, rozpad Varšavské smlouvy a zánik bipolárního světa znamenal převrat v oblasti bezpečnostní politiky. Mnozí se domnívali, že skončily problémy a budeme dále žít v bezpečí, toto nadšení však trvalo jen krátce. Vývoj ukázal, že 20. století se stalo jedním z nejdramatičtějších období. Mnohé události a vývojové směry měly silně krizový charakter. Tyto změny vyvolaly proces přezkoumávání podstaty a významu krizového managementu. Stále větší pozornost politiků, ekonomů i krizových manažerů upoutávají nové bezpečnostní hrozby. Mezi které můžeme zařadit zděděné problémy. Nejdůležitějším zděděním problémem zůstává hrozba jaderných zbraní a jaderný terorismus. Zkušenosti posledních desetiletí ukazují, že bezpečnost je nejlépe zajištěna tam, kde státy směřují k spojení na základě svobodně sdílených hodnot a ekonomických a politických zájmů. Nebude-li včas řešeno dilema bezpečného světa poroste reálné nebezpečí katastrofy, vedoucí až ke zničení lidské civilizace a života na Zemi. Otázky ekonomického zajištění nevojenských forem ohrožení tvoří nedělitelnou součást ekonomické bezpečnosti státu. Předcházení přírodním katastrofám, antropogenním haváriím a sociálním formám ohrožení, je úkolem, který se nedá provádět bez potřebných zdrojů. VÝUKA KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Základním principem vysokých škol je výuka studentů, až po té nastupuje věda a výzkum pomáhající nacházet nové principy a metody vědění. Je proto žádoucí, aby veškeré obory na vysokých školách byly učeny jak akademickými pracovníky tak i lidmi z praxe, kteří přinášejí nový náhled na studovanou problematiku a seznamují studenty i vědecké pracovníky s praktickými stránkami zkoumaného objektu. Na vysokých školách v ČR je pouze 6 oborů zaměřených na výuku krizového managementu. Velkou devizou absolventů je setkávání s praxí během studia, proto se všechny obory snaží propojit výuku budoucích krizových pracovníků s praktickými nácviky, které jsou v těchto případech velice potřebné. Jednou z možností jak tuto skutečnost naplnit je výuka předmětů samotnými lidmi z praxe. Lze toho uplatnit např. u předmětů zaměřených na Analýzu, metody a nástroje řešení krizových situací, aplikace psychologie u pracovníků IZS, 20

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky

Obecně závazná vyhláška Města Roztoky Obecně závazná vyhláška Města Roztoky O organizaci požární ochrany - požární řád č. 7/2003 Zastupitelstvo města Roztoky se usneslo na svém jednání dne 17.9.2003 vydat v souladu s ustanovením 29 odst. 1

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková

Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření. doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Metodická pomůcka pro specifikaci dočasných opatření doc. Ing. Pavel Šenovský, Ph.D. Ing. Pavlína Ježková Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava 2013

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Úvod k základům bezpečnostní politiky. Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Úvod k základům bezpečnostní politiky Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Základy bezpečnostní politiky (2+0) O čem to bude? 1) Přednášející 2) Témata přednášek 3) Literatura ke studiu Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Ing.

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR HZS ČR a katastrofální povodně plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR Velké katastrofy Je postiženo rozsáhlé území a velké množství osob Situace je v úvodní fázi

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D.

KRIZOVÝ MANAGEMENT. Úloha veřejné správy v krizovém managementu. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu. Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. KRIZOVÝ MANAGEMENT Úloha veřejné správy v krizovém managementu Ing. Miroslav Jurenka,Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.:

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKB SKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTN NOSTNÍHO INŽENÝRTSV ENÝRTSVÍ Katedry a pracoviště od 7./2011 Katedra bezpečnostních služeb

Více

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií

Co nás čeká. stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás čeká stále náročnější zákazník občan složitější a rozsáhlejší mimořádné události svět rozmanitých digitálních technologií Co nás limituje na vteřinách záleží auta rychleji jezdit nebudou postižení

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE... spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů.

Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů. Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů. Ing. Jiří HALAŠKA, PhD., Mgr. Zdeněk HON, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského

Více

POZARNI RAD OBCE UHERCE

POZARNI RAD OBCE UHERCE \ Obecně závazná vyhláška obce Úherce v,, 'V r r POZARNI RAD OBCE UHERCE Zastupitelstvo obce vydává podle 10 a 84 zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších novel a v souladu s 29, odst. I, písmo

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ CIVILNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA JEDNOTKAMI POŽÁRNÍ OCHRANY

ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ CIVILNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA JEDNOTKAMI POŽÁRNÍ OCHRANY Příloha k č. j. : MV-23694-1/PO-2008 Počet listů: 4 ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ CIVILNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA JEDNOTKAMI POŽÁRNÍ OCHRANY Úvod Zkušenosti z řešení mimořádných událostí, a to zejména

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T5a) Postavení a úloha Mezinárodního výboru Červeného kříže, Červeného půlměsíce a jiných mezinárodních organizací Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

Národní soustava kvalifikací

Národní soustava kvalifikací Národní soustava kvalifikací Dana Smetanová Knihovnický institut Národní knihovna ČR dana.smetanova@nkp.cz 11.4.2014 Workshop pro pracovníky metodických oddělení Základní charakteristika Státem garantovaný

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví

Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Celostátní konference - Krizová připravenost zdravotnických zařízení Modul 2 - Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví Mgr. Tomáš Fröhlich prosinec 2014 Základní struktura

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů

Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Zjednodušený návod na vypracování cvičení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Vypracoval mjr. Ing. Martin Řehák I. Druhy cvičení Dle platné legislativy (rok 2010) rozlišujeme tyto druhy cvičení: Prověřovací

Více

Opatření k ochraně před povodněmi

Opatření k ochraně před povodněmi Opatření k ochraně před povodněmi Z pohledu správce inženýrské sítě vodovody a kanalizace Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, distribuční závod Liberec, by bylo velmi vhodné ohrázování ČOV

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 9. ročník konference Medicíny katastrof 29.11.2012 MUC. Miroslava Marková, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. OSNOVA ó Ekonomické aspekty MU ó Ekonomické aspekty

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D.

Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. --- Základy bezpečnostní politiky --- Základy bezpečnostní politiky --- Sjednocení terminologie Ing. Vilém ADAMEC, Ph.D. Sjednocení terminologie 1) Nebezpečí 2) Ohrožení x hrozba 3) Riziko Nebezpečí Nebezpečí

Více

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A E-LEARNING V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI PRŮMYSLU JANA DRGÁČOVÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt:Příspěvek stručně informuje o projektu, který

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

Praktická stránka přípravy města na adaptaci. (příklad -Hradec Králové)

Praktická stránka přípravy města na adaptaci. (příklad -Hradec Králové) Praktická stránka přípravy města na adaptaci a Evropské fondy (příklad -Hradec Králové) doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D., Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D. Vysoká škola regionálního rozvoje Typy

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

MANAGEMENT JAKOSTI U HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR: OPERAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKA, JEJICH ZÁKAZNÍCI A PROCESY

MANAGEMENT JAKOSTI U HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR: OPERAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKA, JEJICH ZÁKAZNÍCI A PROCESY MANAGEMENT JAKOSTI U HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR: OPERAČNÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKA, JEJICH ZÁKAZNÍCI A PROCESY MANAGEMENT JAKOSTI VE VEŘEJNÉM SEKTORU A BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽKÁCH ČR Principy a filozofie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) -obcí orgány -orgány obcí

Více

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně

172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. k provedení zákona o požární ochraně 172/2001 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení zákona o požární ochraně Vláda nařizuje podle 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., (dále jen "zákon"): ČÁST PRVNÍ DRUHY

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Možnosti a způsoby informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení obyvatel ve správním obvodu městské části Praha

Možnosti a způsoby informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení obyvatel ve správním obvodu městské části Praha Možnosti a způsoby informování právnických a fyzických osob o charakteru možného ohrožení obyvatel ve správním obvodu městské části Praha Místní úřad Praha 9 Úkoly ORP dle 12 odst. 1.z.č. 239/2000 Sb.,

Více

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Zastupitelstvo obce Nové Dvory v souladu s 29, odst. 3, písm. b), zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO ), v návaznosti na 16 Nařízení vlády č. 498

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU. Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část POVODŇOVÝ PLÁN OBCE MOHELNICE NAD JIZEROU Obsah: Věcná část Hydrologické údaje Organizační část Operativní část 1 A. Věcná část Úvod: Povodňový plán je souhrn organizačních a technických opatření, potřebných

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Co je GIS a proč GIS? Geografický informační systém nástroj, poskytující informace

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128

Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Projekt LLABS : Celoživotní učení pro trvale udržitelný rozvoj 13-Pp-GRU-128 Aplikace EU legislativy a opatření pro ochranu prostředí a environmentální vzdělávání v České republice Ochrana životního prostředí

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více