KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ"

Transkript

1 V Ý Z K U M NÉ CENTRUM VŠE RS, O.P.S. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (SBORNÍK Z VĚDECKÉ KONFERENCE)

2 Vzor citace: KAVAN Š. (ed.) Krizové řízení a vzdělávání v oblasti vodního hospodářství. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013, 96 s. ISBN Ediční rada VŠERS Dr. Milena BEROVÁ; doc. JUDr. PhDr. Jiří BÍLÝ, CSc.; Ing. Jiří DUŠEK, Ph.D.; RNDr. Růžena FEREBAUEROVÁ; PhDr. Jan GREGOR, Ph.D.; PhDr. Lenka HAVELKOVÁ, Ph.D.; doc. Ing. Marie HESKOVÁ, CSc.; doc. Dr. Lubomír PÁNA, Ph.D. (předseda); doc. Ing. Oldřich PEKÁREK, CSc.; doc. Ing. Ladislav SKOŘEPA, Ph.D. Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice ISBN

3 OBSAH Úvod... 4 Modelovanie povodňového rizika údaje a nástroje... 6 Vzdělávání v krizovém řízení a spolupráce s odborníky Vzdělávání v oblasti vodního hospodářství Činnost jednotek požární ochrany při povodních Voda jako veřejný statek ve Středočeském kraji Škodlivé účinky vody Environmentální výchova ve vzdělávání na základních a středních školách Protipovodňová ochrana rakouské obce Leopoldschlag česká povolovací řízení Rozvoj středního vzdělávání rybářů a vodohospodářů v Třeboni Kořenové čistírny odpadních vod jako prostředek ochrany kvality vod

4 ÚVOD Krizové řízení je souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, nebo ochranou kritické infrastruktury (zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Krizové řízení neboli řízení krizí má svá vlastní specifika v oblasti vodohospodářských opatření a rovněž klade zvláštní nároky na jednotlivé záchranné složky a celý systém spolupráce všech angažovaných subjektů. Sborník příspěvků byl zpracován v rámci konference s názvem Vzdělávání vodohospodářů v regionu Dunaj Vltava, která se konala v rámci realizace projektu Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji (registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.08/ ). Jednotlivé příspěvky reflektují problematiku krizového řízení, vzdělávání v oblasti krizového řízení a vodohospodářské tématiky jak z hlediska prevence tak také z hlediska činnosti při řešení mimořádných událostech a krizových stavech. Projekt Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji se zabývá komplexní přípravou vzdělávání v oblasti vodního hospodářství. Svým zaměřením tak chce napomoci řešit problematiku danou zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Holistické pojetí a uspořádání celého projektu a návazně i sborníku má za cíl nabídnout odborné veřejnosti příspěvky k jednotlivým tématům. V rámci projektu je realizováno několik klíčových aktivit. První aktivitou je tvorba 8 studijních textů. Jedná se o vytvoření publikací: 1. Základy technických znalostí ve vodním hospodářství. 2. Právní předpisy a technické normy ve vodním hospodářství. 3. Provozování a bezpečnost zdrojů, úpraven a rozvodů pitné vody. 4. Provozování a bezpečnost stok a čistíren odpadních vod. 4

5 5. Provozování a bezpečnost hydrotechnických staveb na vodních tocích a nádržích. 6. Likvidace havarijního znečištění povrchových a podzemních vod. 7. Řízení záchranný a zabezpečovacích prací při povodních a z hlediska vodohospodářských zařízení. 8. Základy toxikologie pro obor vodního hospodářství. Druhou aktivitou je vytvoření e-lerningového prostředí projektu, kde budou umístěny veškeré vytvořené publikace, kontrolní otázky, testy k jednotlivým kurzům a kde bude možné veškeré vytvořené publikace využít k dalšímu vzdělávání. Třetí aktivitou je vytvoření online konference projektu, kde mohou uživatelé klást dotazy do 13 tematicky zaměřených oblastí. Čtvrtou aktivitou je pilotní ověření kurzů, které přímo navazují na jednotlivé vytvořené publikace. Jelikož je projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky jsou kurzy bezplatné. Kurzy jsou vždy jednodenní a probíhají v budově Centra celoživotního vzdělávání Vysoké školy evropských a regionálních studií v Žižkově ulici. Účastníci kurzů obdrží osvědčení i tištěnou publikaci. Uspořádáním konference a publikování odborných příspěvků v rámci tohoto sborníku je završena jedna z etap realizovaného projektu. Myšlenky prezentované v rámci jednotlivých přednášek jsou zpracovány do textové podoby a nabídnuty zájemcům k dalšímu využití. Doufáme, že předložený sborník zaujme odbornou veřejnost, ale rovněž přispěje k posílení prevence, tedy předcházení negativních jevů ve vztahu ke krizovému řízení. Vzdělávání obecně zlepšuje postavení a konkurenceschopnost osob na trhu práce. Zvyšuje jejich kvalifikaci a zmenšuje riziko nezaměstnanosti. Díky průběžnému vzdělávání se člověk dokáže lépe a rychleji zorientovat v neustále se měnícím prostředí, ve kterém se pohybuje. Je důležité vnímat vzdělávání jako flexibilní systém reagující na měnící se požadavky společnosti. Kurzy v rámci tohoto projektu rozšiřují znalosti pracovníků obcí a organizací, které se danou problematikou zabývají. Štěpán Kavan, Růžena Ferebauerová 5

6 MODELOVANIE POVODŇOVÉHO RIZIKA ÚDAJE A NÁSTROJE MODELING OF FLOOD RISK DATA AND TOOLS Peter Blišťan, Monika Blišťanová Abstrakt Výskyt povodňových udalostí je z časového hľadiska a z hľadiska lokalizácie v istej miere možné predvídať, je modelovanie samotných inundačných procesov aktuálne prioritou vedeckých štúdií a projektov komerčného charakteru. Poznanie zákonitostí povodní a veľkosti povodňovej vlny dáva predpoklad na lepšie zvládanie povodne, ale pre efektívne zvládanie povodní je potrebné sa okrem modelovania povodňovej vlny zamerať aj na logistické modelovanie povodní zamerané na ochranu osôb a majetku. Kľúčové slová povodeň, modelovanie, riziko, mapa povodňového ohrozenia, mapa povodňového rizika, geografické informačné systémy ÚVOD Problematike modelovania povodňových simulácií je v súčasnosti venovaná výrazná pozornosť, ktorá je daná predovšetkým rapídnym rozvojom informačných technológií, umožňujúcich generovanie prehľadných grafických výstupov vo veľmi krátkom časovom horizonte. Z tohto dôvodu sa v posledných rokoch dostali do popredia nástroje geografické informačné systémy (GIS), ktoré sú vhodné na analýzu povodňových rizík preto že poskytujú širokospektrálnu funkcionalitu v rámci jedného softvérového balíka. Na území Slovenskej republiky majú zodpovednosť za identifikáciu a analýzu rizík územia, majúcich taktiež podobu povodňových udalostí, vo vybraných územných celkoch pre prípad možného vzniku mimoriadnych udalostí vo verejnej správe príslušné orgány štátnej správy v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva (1). Uvedené subjekty nemajú zákonnú povinnosť pri identifikácii a analýze rizík používať 6

7 jednotné mapové podklady. Stále operačné strediská základných a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému, ale aj informačné strediská krízových štábov orgánov krízového riadenia využívajú separátne stacionárne informačné systémy s rozdielnym, a teda nekompatibilným mapovým podkladom (2). 1. LEGISLATÍVNE POZADIE Dňom nadobudol účinnosť zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, na ktorom sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla (3). Dôvodom na prijatie zákona bola povinnosť Slovenskej republiky transponovať do právneho systému Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES zo dňa 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík (4). Smernica 2007/60/ES nadobudla účinnosť a podľa jej článku 17 ods. 1 boli členské štáty Európskej únie povinné najneskôr do uviesť do účinnosti všetky zákony, právne predpisy a správne opatrenia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou. Zákon č. 7/2010 Z. z. bol uverejnený v Zbierke zákonov č. 7/2010, čiastke číslo 3/2010. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík a zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami spolu so všeobecne záväznými predpismi, ktoré ustanovujú podrobnosti jeho vykonávania, ustanovujú komplexný systém plánovania manažmentu povodňových rizík: 1. Na celom území Slovenskej republiky vykonať najneskôr do predbežné hodnotenie povodňového rizika s cieľom určiť oblasti, v ktorých existujú potenciálne významné povodňové riziká alebo možno predpokladať ich pravdepodobný výskyt. Predbežné hodnotenie povodňového sa prehodnotí a v prípade potreby aktualizuje do a potom každých 6 rokov. 2. Pre oblasti, v ktorých bola identifikovaná existencia významných povodňových rizík a oblasti s predpokladom ich pravdepodobného výskytu, najneskôr do vyhotoviť: a) mapy povodňového ohrozenia, ktoré zobrazia rozsah záplav územia povodňami s priemernou dobou opakovania od raz za tisíc rokov (Qmax.1000) aţ po raz za päť rokov (Qmax.5), 7

8 b) mapy povodňového rizika, ktoré zobrazia pravdepodobné následky povodní na obyvateľstvo, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť,. Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika sa prehodnotia a v prípade potreby aktualizujú do a potom každých 6 rokov. 3. Pre oblasti, v ktorých boli identifikované existujúce alebo potenciálne povodňové riziká, stanoviť na základe vyhodnotenia informácií z predbežného hodnotenia povodňového rizika a máp povodňového ohrozenia a povodňového rizika vhodné ciele manažmentu povodňových rizík a najneskôr do vypracovať plány manažmentu povodňových rizík. Plány manažmentu povodňových rizík sa prehodnotia a v prípade potreby aktualizujú do a potom každých 6 rokov. V zmysle uvedených zákonov a smerníc zákona sme teda povinní do konca tohto kalendárneho roku zostaviť mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika. Na ich tvorbu je potrebné využiť rôzne kategórie a typy vstupných údajov ako aj vhodné softvérové produkty. 2. MODELOVANIE POVODNÍ 2.1. Softvérové nástroje na tvorbu povodňových analýz a modelov V rámci softvérového rozhrania GIS sa pre potrebu tvorby povodňových modelov v súčasnosti využívajú predovšetkým dva produkty komerčnej a nekomerčnej povahy: MIKE - vyvinutý Dánskym Inštitútom pre Hydrauliku (DHI) (5). Ide o súhrnný názov pre komerčne predávané programové nástroje hydrologického, hydraulického a hydrografického modelovania. Okrem základnej funkčnej verzie MIKE 11, ktorá je zameraná na jednorozmerné hydrodynamické modely, sú k dispozícií aj verzie MIKE 21 (2D a 2.5D modely), MIKE SHE (komplexné modelovanie povodí a rozvodí) a MOUSE (modelovanie mestských drenážnych, resp. odvodňovacích systémov). Kľúčovou výhodou nástrojov MIKE je v porovnaní s konkurenčnými produktmi jeho univerzálne zameranie s množstvom osobitných modulov, pričom prehľadné a intuitívne programové rozhranie umožňuje aj menej skúseným užívateľom tvorbu komplexných povodňových a s povodňami súvisiacich modelov. Nevýhodou súboru 8

9 aplikácií MIKE je jeho komerčný charakter, daný predovšetkým vysokou vstupnou investíciou a vyššia miera nepresnosti pri modelovaní simulácií ustáleného, komplexného charakteru. HEC RAS - vyvinutý Centrom pre hydrologické inžinierstvo (HEC), tvoriacim súčasť Ministerstva obrany USA (6). Keďže ide o voľne dostupný produkt, od svojho predstavenia verejnosti v roku 1995 si získal stabilnú základňu užívateľov, či už z vedeckej sféry alebo sféry komerčnej. Podobne ako MIKE, HEC-RAS je taktiež tvorený sériou komponentov, každý svojim zameraním určený na inú oblasť štúdia povodňovej problematiky. Pomocou nadstavby HEC-GeoRAS je možné v prostredí v súčasnosti najpoužívanejšej GIS aplikácie, ArcGIS, spracovať priestorové dáta a následne ich preniesť do materskej aplikácie HEC-RAS. Funkcionalitou je HEC- RAS vhodný predovšetkým na experimentálne vyhodnocovanie a simulácie presných a komplexných hydraulických fenoménov. Práve v oblasti presnosti pri modelovaní permanentných problémov je skrytá najväčšia výhoda tejto aplikácie. Z toho dôvodu je preto menej vhodný na analýzu hydrodynamických procesov, v ktorých dosahuje vyššiu mieru presnosti produkt MIKE (7) Vstupné údaje povodňových modelov a analýz Medzi základné údajové vrstvy povodňových modelov patria: digitálny model terénu alebo reliéfu, satelitné snímky, výsledky fotogrametrie a DPZ, GNSS merania, katastrálne mapy, výsledky geodetických meraní, hydrologické mapy, mapy zrážok. Na území Slovenskej republiky zabezpečuje prístup k príslušným priestorovým dátam viacero štátnych inštitúcií. Ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností je Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Bol zriadený zákonom SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev 9

10 a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov (8). Na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zákona si Úrad zriadil a priamo riadi: Geodetický a kartografický ústav, Bratislava, Katastrálny ústav, Žilina, Výskumný ústav geodézie a kartografie, Bratislava. V oblasti geodézie a kartografie poskytuje informácie aj Topografický ústav sídliaci v banskej Bystrici, kotí je pod správou Ozbrojených síl SR - rezort Ministerstva obrany SR. Tento poskytuje predovšetkým nasledujúce podklady: údaje z Centrálne priestorovej databázy, analógové topografické mapy v mierkach od 1: : , unifikované topografické mapy v mierke 1:50 000, letecké navigačné mapy v mierkach 1: a 1: , vektorovú mapu úrovne 1, vektorovú mapu SR, DMT tretej úrovne (DMT level 3), katalóg súradníc geodetických polôh bodov, letecké snímky a pod. Všetky hlavné produkty rezortu majúce charakter geodetických a geografických informácií sú upravované a poskytované na základe legislatívneho rámca zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii (9). Medzi súčasné projekty Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, zamerané na poskytovanie prístupu k priestorovým informáciám, patria: CPD VISÚ (centrálna priestorová databáza Vojenského informačného systému o území), ZB-GIS (základná báza geografických informačných systémov), Geoportál, Katastrálny portál, SKPOS (10). 10

11 Ďalším poskytovateľom priestorových dát na území Slovenska je Ministerstvo vnútra SR, ktoré je prevádzkovateľom REGIS, Regionálneho Geografického Informačného Systému. Začatie budovania geografického informačného systému na Ministerstve vnútra SR sekcii verejnej správy vyplynulo už dávnejšie z potrieb prípravy nového územnosprávneho usporiadania Slovenskej republiky v roku V tomto roku sa začal modelovo budovať v Nitrianskom kraji Regionálny informačný systém štátnej správy pre všetky stupne jej riadenia. V 1. a 2. etape bol riešený pod názvom NIRIS - Nitriansky regionálny informačný systém. Na základe rozhodnutia vedenia Ministerstva vnútra SR zo dňa 26. marca 1997 sa realizácia 1. a 2. etapy v ďalších krajoch Slovenskej republiky uskutočnila do konca roku 1997 pod novým názvom Regionálny geografický informačný systém štátnej správy. Projekt REGIS rešpektuje zákon Národnej rady SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a zákon č. 261/1995 o štátnom informačnom systéme, bol vypracovaný v gescii sekcie verejnej správy MV SR. REGIS je medzirezortný projekt, ktorý bol schválený a podpísaný 16. júla Celoplošné nasadenie projektu REGIS na krajských a okresných úradoch zahrňovalo hardvérové, softvérové vybavenie a geodátový model pre každú z inštalácií. REGIS je systém spájajúci geografický informačný systém ArcView GIS for Windows firmy ESRI a databázové a geografické údaje vytvorené firmou ErasData-Pro, spol. s r. o. Umožňuje vizualizovať, skúmať a analyzovať priestorové údaje na obrazovke, poskytuje výkonné prostredie pre tvorbu máp, integráciu rôznych typov údajov a vzťahov medzi nimi. Projekt REGIS poskytuje základné vektorové vrstvy: katastre obcí, okresy, kraje, zastavané územia, sídla obcí, cesty, uličné systémy miest, vodné toky, vodné plochy, železnice. 11

12 Vzhľadom na realizáciu prechodu kompetencií štátnej správy na samosprávu v roku 2002 a po reforme verejnej správy k januáru 2004 licencie REGIS-u z OÚ a KÚ prešli do pôsobnosti Úradu civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR a stali sa základom pre budovanie a ďalšie rozširovanie projektu CIPREGIS (špeciálnej nadstavby REGIS pre civilnú ochranu). Na základe dohody o poskytovaní dát v rámci projektu REGIS/CIPREGIS sú aktualizované dátové modely a dopĺňané dáta z projektu CIPREGIS pre potreby najnovších analýz a aktualizáciu webovských GIS aplikácií (11)11) Úskalia tvorby hydrologických modelov Samotný proces tvorby hydrologických simulácií je charakterizovaný úzko špecifickými požiadavkami na vstupné dáta. Potreba kvalitných a presných údajov je výrazne obmedzujúcim atribútom profesionálnych povodňových analýz a modelov, ktoré sú preto vhodnejšie iba v rámci komplexného štúdia úzko špecifickej záujmovej lokality. Navyše, aj napriek optimalizovaným užívateľským rozhraniam príslušných softvérových riešení je proces generovania grafických výstupov výpočtovo a spracovateľsky náročný, pričom výsledná zostava poznatkov vždy popisuje iba konkrétny región a konkrétny vodný tok. Poznatky o stave povodňového rizika v modelovanej lokalite majú nesporne mnoho výhod, ako napríklad: poskytujú komplexný prehľad povodňových faktorov vo vybranom území so zreteľom na zložku vodného režimu, tvorenú lokálnymi vodnými tokmi a lokálnymi vodnými zdrojmi, s vysokou presnosťou dokážu na monitorovaných a analyzovaných vodných tokoch predpovedať povodňovú vlnu, v rámci simulácií berú do úvahy všetky zložky (hydrologické stavby, charakter riečneho koryta, prietoky, brehové čiary, mieru údržby koryta a pod.) modelovaného vodného toku a s ním súvisiacej povodne, popisujú inundačný proces aj na základe vyhodnotenia povodňových udalostí minulých, čím spresňujú výsledné odhady. Negatívom záplavových máp je ich obmedzený hodnotiaci faktor náchylnosti územia na vznik povodní, pretože analyzujú iba osobitné vymedzený priestor bez ohľadu na popis faktorov z globálneho hľadiska. Práve neexistencia univerzálneho vyhodnotenia povodňových 12

13 premenných núti jednotlivé regióny k nadbytočným investíciám do niekedy možno až zbytočne podrobných modelov, modelov, vhodných skôr pre toky veľkého hospodárskeho významu než rieky, majúce menší hospodársky potenciál. Odborným posúdením významnosti jednotlivých premenných procesu povodní z globálneho hľadiska by sa zbytočným projektom povodňového modelovania mohlo predísť na úkor realizácie konkrétnych protipovodňových opatrení, ktoré by mohli riziko vzniku záplavy minimalizovať na zanedbateľnú úroveň. Posúdenie prírodných a neprírodných pomerov krajinného celku bez ohľadu na jeho lokalitu dokáže poskytnúť dostatok relevantných informácií o stave vodného režimu do takej miery, aby príslušné orgány štátnej správy, majúce vo svojom portfóliu činností aj program protipovodňovej ochrany, vedeli veľmi rýchlo a účinne v regióne vytvoriť podmienky, zamedzujúce alebo obmedzujúce vznik povodňovej udalosti. 3. LOGISTICKÉ MODELOVANIE PRE EFEKTÍVNE ZVLÁDANIE POVODŇOVEJ HROZBY PRÍKLAD RIEKA BODVA Prioritnou úlohou logistickej podpory riešenia krízových situácií je komplexná materiálno-technicko a odborná podpora všetkých činností zameraných na zníženie negatívnych dopadov krízovej situácie na životy ľudí, zvierat i materiálne hodnoty (12). V zmysle tejto priority bola v rámci riešenia projektu FLOODLOG Flood modeling and logistic model development for flood crisis managment, definovaná aj skupina kľúčových geodát, ktorá okrem iného obsahuje aj údaje o materiálno - technických prostriedkoch, ktoré sú k dispozícii krízovému štábu pri riadení povodňovej situácia. Jednotlivé kategórie materiálno technického vybavenia ako aj odborná podpora sú rozdelené do nasledujúcich celkov tabuľka 1. Zdrojom uvedených kategórií dát sú predovšetkým: karty civilnej ochrany, protipovodňový plán obce, štatistický úrad, dotknuté úrady miestnej samosprávy, prevádzkovatelia distribučných sietí. 13

14 Z takto zozbieraných údajov bola zostavená jednoduchá databáza, ktorú je možné ako externú databázu pripojiť ku GIS projektu. V ňom sú dáta následne analyzované a vizualizované. Ukážka vytvorenej databázy je na obrázku 1 a vizualizácia týchto údajov v prostredí ArcGIS je na obrázku 2. Tab. 1. Definovanie základných skupín geodát a ich špecifikácia. Prostriedky budovy infraštruktúra priemyselné oblasti Údaje o prostriedkoch v obývaných častiach obytné budovy, dôležité objekty, (školy, domovy dôchodcov, a.i) cestná a riečna sieť, voda, elektrika, plyn and telekomunikačné siete Špecifikácia adresa, počet obyvateľov, vek adresa, typ, kapacita kategória, typ klasifikácia (i.e. zraniteľnosť) Prostriedky Údaje k záchranným kapacitám Špecifikácia budovy (+ iné objekty) zdroje a sklad materiálov stretávacie body ľudské zdroje dopravné prostriedky a nástroje, materiál nemocnice, úkryty, sklady, stravovanie piesok, lomový regulačný kameň a pod. Policajné stanice, Hasičský a záchranný zbor, oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania, vodohospodársky podnik vozidlá, špeciálna technika typ, názov, kapacita, štruktúra typ, názov, kapacita typ adresa, počet osôb, kontaktná osoba adresa, typ, meno vlastníka 14

15 Obr. 1. Databáza vytvorená pre potreby logistického plánovania. Obr. 2. Údaje z databázy pripojené a vizualizované spolu s ďalšími informačnými vrstvami v prostredí ArcGIS. 15

16 ZÁVER Modelovanie povodňovej vlny je dôležité pri predvídaní nepriaznivých javov. Na efektívne zvládanie povodní je ale ďalej potrebné mať k dispozícii aj bázu dát pre logistické modelovanie. Kvalitné a komplexné dáta sú prvým predpokladom pre efektívnu prácu krízového štábu. GIS systémy ponúkajú širokú škálu možností na ďalšie analýzy dát, ktorých výsledky môžu byť využité pri rozhodovacom procese. Možnosti využitia sú široké počnúc komplexnou bázou dát, ktorá je v digitálnej podobe kedykoľvek prístupná aj online v teréne, cez klasické ale aj špeciálne priestorové analýzy, až po tvorbu výstupov presne na základe požiadaviek jednotlivých zložiek integrovaného záchranného systému. Modelovaním povodňovej vlny sa spoločnosť snaží mimoriadnym udalostiam ako sú aj povodne predchádzať, odvracať ich alebo aspoň znižovať a zmierňovať ich následky. Záchranné činnosti môžu byť efektívne realizované na základe aktuálnych poznatkov a vytvárať tak primerané bezpečnostné podmienky pre zachraňované osoby, ako aj pre záchranné zložky (13). POUŽITÁ LITERATÚRA 1) Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. 2) ŠIMÁK, L., FILIP, S.: Geografická podpora manažérstva rizík a krízového manažmentu, Zborník TOPÚ 2007, Banská Bystrica, simak.pdf/ 3) Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. 4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík. 5) 6) 16

17 7) SHAHROKHNIA, M. A., JAVAN, M., KESHAVARZI, A. R.: Application of HEC-RAS and MIKE 11 models to Doroodzan irrigation system, Iranian Hydraulic Association, Shiraz University, Shiraz, Iran, ) Zákon č. 347/1990 Z.z. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR 9) Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii. 10) FERIANC, D., LEITNMANNOVÁ, K., ŠALÁTOVÁ, E.: SKPOS- Slovenská Priestorová Observačná Služba, GKÚ Bratislava, Dostupné na internete: 11) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky GIS aplikácie a mapy. Dostupné na internete: <http://www.minv.sk/?gis-aplikacie-a-mapy> 12) Sventekova, E. - Dvorak, Z.:Information provision of logistics support in civil Protection. Journal of engineering management and competitiveness (JEMC) Vol. 2, no. 1, 2012, ) Kavan Štěpán. Baloun Jiří. Řízení záchranných a zabezpečovacích prací při povodních z hlediska vodohospodářských zařízení. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2013, 116 s. ISBN doc. Ing. Peter Blišťan, PhD. Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov Technická univerzita v Košiciach Fakulta BERG Ing. Monika Blišťanová, PhD. Ústav občianskej bezpečnosti Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 17

18 VZDĚLÁVÁNÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ A SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY EDUCATION IN CRISIS MANAGEMENT AND COOPERATION WITH PROFESSIONALS Lenka Brehovská Abstrakt Problematika krizového řízení je zpracována z pohledu vzdělávání. Důraz je kladen na personální kvalitu managementu krizového řízení. Krizový pracovník se musí vzdělávat v proběhu celého života. Krizový management je vnímán jako souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizace a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací. Vzdělávání odborníků je základním krokem zvyšování přípravy na řešení a řízení krizí. Klíčová slova Bezpečnost, krizové řízení, krizový management, spolupráce, vzdělávání. ÚVOD Potřeba a význam krizového managementu vzrůstá ve všech sektorech života díky nárůstu četností mimořádných a krizových situací. Ze světového pohledu leze připomenout velký rozsah teroristických akcí, která se po útocích na WTC 11. září 2001začaly objevovat po celém světě. Z české historie lze zmínit ničivé povodně na Moravě v roce 1997, v Čechách v roce 2002 a Kromě těchto událostí je možno uvést lokální ničivé události, jako přívalové deště, větrné mrště či v ČR nový fenomén tornáda (1). 18

19 Při všech těchto událostech záleží na schopnostech a dovednostech orgánů krizového řízení, kteří tyto události řeší. Jejich připravenost je významným faktorem připravenosti ČR na mimořádné události. Eliminují vzniklá rizika a urychlují proces obnovy zasaženého území. Schopný krizový pracovník se musí vzdělávat v proběhu celého života. Prvotní informace získá studiem na vysoké škole, která je místem sdružování vědeckých kapacit a podílí se na celkovém vývoji vědy (2). KRIZOVÝ MANAGEMENT Krizový management je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizace a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizových situací. Krizové řízení zahrnuje veškeré manažerské funkce vedoucích pracovníků krizového managementu. Řízení probíhá buď ve stavu klidu, kde se uplatňuje především v oblasti prevence a korekce krizových situací (řízení rizika), nebo za krizových situací popřípadě krizí jako specifický postup vedoucí k opětovnému návratu do běžného stavu (řízení krizové situace resp. krize) (3). Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Je záležitostí správy státu na všech úrovních, soukromých organizací, nevládních organizací i všech občanů. Zahrnuje soubor postupů a procedur pro hledání a řešení problémů spojených se zajištěním udržitelného rozvoje společnosti. Skládá se z plánování, vedení lidí, organizace sil a prostředků, hodnocení a kontroly. Krizové řízení má umožnit správně diagnostikovat či specifikovat každý problém, racionálně rozhodnout, rozhodnutí akceptovat a realizovat v daných konkrétních podmínkách. Vychází z výsledků rizikové analýzy a z principů a zásad řízení bezpečnosti. Snižování jakéhokoli rizika je spojeno se zvyšováním nákladů, s nedostatkem znalostí, technických prostředků apod. (3) 19

20 Proto se v praxi hledá hranice, na kterou je únosné riziko snížit tak, aby vynaložené náklady byly ještě rozumné. Skončení studené války, rozpad Varšavské smlouvy a zánik bipolárního světa znamenal převrat v oblasti bezpečnostní politiky. Mnozí se domnívali, že skončily problémy a budeme dále žít v bezpečí, toto nadšení však trvalo jen krátce. Vývoj ukázal, že 20. století se stalo jedním z nejdramatičtějších období. Mnohé události a vývojové směry měly silně krizový charakter. Tyto změny vyvolaly proces přezkoumávání podstaty a významu krizového managementu. Stále větší pozornost politiků, ekonomů i krizových manažerů upoutávají nové bezpečnostní hrozby. Mezi které můžeme zařadit zděděné problémy. Nejdůležitějším zděděním problémem zůstává hrozba jaderných zbraní a jaderný terorismus. Zkušenosti posledních desetiletí ukazují, že bezpečnost je nejlépe zajištěna tam, kde státy směřují k spojení na základě svobodně sdílených hodnot a ekonomických a politických zájmů. Nebude-li včas řešeno dilema bezpečného světa poroste reálné nebezpečí katastrofy, vedoucí až ke zničení lidské civilizace a života na Zemi. Otázky ekonomického zajištění nevojenských forem ohrožení tvoří nedělitelnou součást ekonomické bezpečnosti státu. Předcházení přírodním katastrofám, antropogenním haváriím a sociálním formám ohrožení, je úkolem, který se nedá provádět bez potřebných zdrojů. VÝUKA KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Základním principem vysokých škol je výuka studentů, až po té nastupuje věda a výzkum pomáhající nacházet nové principy a metody vědění. Je proto žádoucí, aby veškeré obory na vysokých školách byly učeny jak akademickými pracovníky tak i lidmi z praxe, kteří přinášejí nový náhled na studovanou problematiku a seznamují studenty i vědecké pracovníky s praktickými stránkami zkoumaného objektu. Na vysokých školách v ČR je pouze 6 oborů zaměřených na výuku krizového managementu. Velkou devizou absolventů je setkávání s praxí během studia, proto se všechny obory snaží propojit výuku budoucích krizových pracovníků s praktickými nácviky, které jsou v těchto případech velice potřebné. Jednou z možností jak tuto skutečnost naplnit je výuka předmětů samotnými lidmi z praxe. Lze toho uplatnit např. u předmětů zaměřených na Analýzu, metody a nástroje řešení krizových situací, aplikace psychologie u pracovníků IZS, 20

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Krizové řízení. Plánovací a řídící dokumentace krizového řízení

Krizové řízení. Plánovací a řídící dokumentace krizového řízení Krizové řízení Plánovací a řídící dokumentace krizového řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY Denní i kombinované studium: doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi Prohloubení znalostí z oblasti řízení o

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Systém prevence mimořádných událostí

Systém prevence mimořádných událostí Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Krizová a ostatní legislativa

Krizová a ostatní legislativa Krizová a ostatní legislativa ÚSTAVNÍ ZÁKONY Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém

Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém Krizové řízení Integrovaný záchranný systém Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

12. Ochrana obyvatelstva

12. Ochrana obyvatelstva 2. Ochrana obyvatelstva 2 Ochrana obyvatelstva vyučovacích předmětu 44 vyučovacích bloku: 2. Historie ochrany obyvatelstva v našich podmínkách 2 2.2 Legislativa 3 2.3 Varování a vyrozumění a způsob poskytování

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Úloha starosty obce s rozšířenou působností při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Obec a její finanční zabezpečení krizových situací. Aleš Kudlák Město Písek

Obec a její finanční zabezpečení krizových situací. Aleš Kudlák Město Písek Obec a její finanční zabezpečení krizových situací Aleš Kudlák Město Písek 1 Motta: Neštěstí (povodeň) nechodí po horách, ale po obcích. Pozdě bycha honiti. Kdo je připraven, není povodní zaskočen. Protipovodňové

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí

Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a plánování Úloha vedoucího organizace při řešení krizových situací a dalších mimořádných událostí METODICKÁ POMŮCKA pro management

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 27991-1/PO-2010 Kódové označení: OOB a KŘ - P Praha: 8. června 2010 Počet listů: 11 OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Publikační činnost (2000 až 2016)

Publikační činnost (2000 až 2016) Příručky, pomůcky: Publikační činnost (2000 až 2016) HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při mimořádných událostech, V.M.PRESS Písek, 2000, 12 stran. HORÁK, J., KUDLÁK, A. Co dělat při vzniku mimořádné události,

Více

GIS S SYSTÉMY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. Bc. Vladimír Bátrla,BAT027

GIS S SYSTÉMY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. Bc. Vladimír Bátrla,BAT027 GIS S SYSTÉMY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Bc. Vladimír Bátrla,BAT027 Obsah GIS s systémy Krizového řízení Účel Data Informační systémy IS Havárie GIS CO KrS32 IS ARGIS Krizové stavy v ČR Krizová legislativa v ČR

Více

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20.července 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č.

Více

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné

východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné 1 OSNOVA východiská obranného plánovania všeobecné zásady obranného plánovania obranné plánovanie v NATO obranné plánovanie v Slovenskej republike obranné plánovanie v rezorte MO SR 2 Obranné plánovanie

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 1/2015 ze dne 5. 2. 2015, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - ÚVOD DO STUDIA PŘEDMĚTU, CÍLE VÝUKY, ZÁKLADNÍ POJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ NORMY mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D., tel.: +420 973 44 3918, e-mail: jan.kyselak@unob.cz Operační

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-86739-1/PO-IZS-2013 Kódové označení: T OOB - 16 Praha 25. července 2013 listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

Činnost povodňových orgánů obcí a ORP

Činnost povodňových orgánů obcí a ORP Činnost povodňových orgánů obcí a ORP Ing. Josef Reidinger Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122 998 E-mail: reidinger@mzp.cz Ochrana před povodněmi Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-293-27/OOB-2003 Praha 16. prosince 2003 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR a náměstek

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Písek, duben 2015

Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Písek, duben 2015 Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek Písek, duben 2015 Motta: Neštěstí nechodí po horách, ale po obcích. Pozdě bycha honiti. Kdo je připraven, není událostí zaskočen. Finanční

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 14550-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OŘ-P Praha 3. března 2014 listů: 9 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Evidenční číslo 55/INA-VOK Číslo

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

z pohledu MV ČR Konference s mezinárodní účastí na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí Brno 11. a 12.6.

z pohledu MV ČR Konference s mezinárodní účastí na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí Brno 11. a 12.6. Aktuáln lní otázky strategické úrovně bezpečnosti z pohledu MV ČR Konference s mezinárodní účastí na téma Spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení mimořádných událostí Brno 11. a 12.6.2008

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání Klíčové kompetence Kompetence občanské: o rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou pomoc a chová se zodpovědně

Více

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš

ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí. Cvičení jednotek PO. Ing. Vladimír Makeš ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí Cvičení jednotek PO Ing. Vladimír Makeš Předpisy upravující činnost JPO Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz ochrana obyvatelstva a plánování Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí jako součást bezpečnostního systému obcí

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí jako součást bezpečnostního systému obcí Jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí jako součást bezpečnostního systému obcí plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 4/4/2013 Praha, Regionservis, Hotel

Více

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN OBSAH A: INFORMAČNÍ ČÁST ÚVOD... 2 INFORMAČNÍ ČÁST... 3 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA JE TEMELÍN... 3 2. VÝSLEDKY ANALÝZ MOŽNÝCH RADIAČNÍCH HAVÁRIÍ A MOŽNÝCH

Více

Ochrana před negativními účinky vod

Ochrana před negativními účinky vod Mořské a vodní právo Ochrana před negativními účinky vod Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí 2012/2013 Přednáška č. 10 Negativní účinky vod Povodně Vodní eroze (zdravotní rizika) Povodeň Dočasné

Více

Havarijní plánování. Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí

Havarijní plánování. Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Havarijní plánování Přednáška (5/5) v rámci předmětu Havárie a životní prostředí Ing. Vilém Sluka Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Praha Přednáška

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Legislativní předpoklady provozování vodárenských systémů a zajištění dodávek vody pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VÝZNAM

Více

LOGISTICKÉ ZABEZPEČENÍ ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH JEVŮ V DOPRAVĚ

LOGISTICKÉ ZABEZPEČENÍ ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH JEVŮ V DOPRAVĚ 21. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA, Žilina, 25. - 26. máj 2016 LOGISTICKÉ ZABEZPEČENÍ ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH JEVŮ

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení USNESENÍ BRS Č. 14 ZE DNE 16.11.2004 Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení aktualizace ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání

Více

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A SITUACE

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A SITUACE MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A MIMOŘÁDNÉ SITUACE MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST náhlá závažná událost, která způsobila narušení stability systému anebo probíhajících dějů a činností, případně ohrozila jejich bezpečnost anebo

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Kataster. Kataster. Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster. Kataster

Kataster. Kataster. Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster. Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Kataster Platné legislatívne predpisy upravujúce vytyčovanie hraníc pozemkov Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a

Více

Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů.

Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů. Možné cesty zvýšení efektivity a atraktivity při vzdělávání studentů bezpečnostních a krizových oborů. Ing. Jiří HALAŠKA, PhD., Mgr. Zdeněk HON, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Odbor operačního řízení a komunikačních a informačních systémů odpovídá za plnění úkolů v rámci operačního řízení jednotek PO a složek IZS, za výstavbu

Více

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje:

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím obsahuje: a. označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem

Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r Kancelář prezidenta republiky celkem státního rozpočtu na 101V01 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 91 577 000 91 577 000 Kancelář prezidenta republiky 91 577 000 91 577 000 102V01 Rozvoj a obnova mat.tech.základny

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj

Plány pro zvládání povodňových rizik. Informační seminář Královéhradecký kraj Plány pro zvládání povodňových rizik Informační seminář Královéhradecký kraj 26. 3. 2015 Rozdělení plánování ochrany před povodněmi Plánování podle Rámcové směrnice 2000/60/ES druhý plánovací cyklus Mezinárodní

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení

Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení Koncepce vzdělávání v oblasti krizového řízení ve vazbě na reformu veřejné správy a s ní související legislativní normy nově upravující přípravu a vzdělávání státních a ostatních zaměstnanců ve správních

Více

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Příloha 2 k j. HSKL 3897-1/ KŘ Počet listů: 7 H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Zpracoval: plk. RNDr. Tomáš Holec ředitel

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky *MVCRX0342242* MVCRX0342242 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j. MV-116099-1/PO-IZS-2016 Kódové označení: K-IZS Praha 7. září 2016 listů: 7 Schvaluje:

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR

HZS ČR a katastrofální povodně. plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR HZS ČR a katastrofální povodně plk. Ing. Luděk Prudil odbor operačního řízení MV-generální ředitelství HZS ČR Velké katastrofy Je postiženo rozsáhlé území a velké množství osob Situace je v úvodní fázi

Více

ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY ÚLOHA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY PŘI OCHRANĚ ENERGETICKÉ KRITICKÉ INFRASTRUKTURY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Působí dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky Policii tvoří: a) Policejní prezidium

Více

ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ CIVILNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA JEDNOTKAMI POŽÁRNÍ OCHRANY

ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ CIVILNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA JEDNOTKAMI POŽÁRNÍ OCHRANY Příloha k č. j. : MV-23694-1/PO-2008 Počet listů: 4 ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ CIVILNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA JEDNOTKAMI POŽÁRNÍ OCHRANY Úvod Zkušenosti z řešení mimořádných událostí, a to zejména

Více

HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..!

HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..! HAVÁRIE. POHROMA? KATASTROFA..! KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI základní strategický dokument vztahuje se na krizové situace (katastrofy) analyzuje současnost a navrhuje opatření ke zlepšení ZDROJE

Více

Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme

Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme Prípadová štúdia Spoločnosť Wüstenrot monitoruje všetky bezpečnostné informácie a udalosti v informačnom systéme Implementácia riešenia na zber a vyhodnocovanie bezpečnostných udalostí a incidentov (SIEM)

Více