VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA"

Transkript

1 VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 10. srpn 2004 Částk 2 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí Olešenk 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Nové Město n Morvě obcí Vlchovice 3. Veřejnoprávní smlouv mezi obcí Bochovice městem Třebíč 4. Veřejnoprávní smlouv mezi obcí Horní Heřmnice městem Třebíč 5. Veřejnoprávní smlouv mezi obcí Koněšín městem Třebíč 6. Veřejnoprávní smlouv mezi obcí Kožichovice městem Třebíč 7. Veřejnoprávní smlouv mezi obcí Myslibořice městem Třebíč 8. Veřejnoprávní smlouv mezi obcí Optov městem Třebíč 9. Veřejnoprávní smlouv mezi obcí Pyšel městem Třebíč 10. Veřejnoprávní smlouv mezi obcí Rokytnice nd Rokytnou městem Třebíč 11. Veřejnoprávní smlouv mezi obcí Rudíkov městem Třebíč 12. Veřejnoprávní smlouv mezi obcí Slvětice městem Třebíč 13. Veřejnoprávní smlouv mezi obcí Zárubice městem Třebíč 14. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Žďár nd Sázvou obcí Obyčtov 15. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Žďár nd Sázvou obcí Pvlov 16. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Žďár nd Sázvou obcí Polničk 17. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Žďár nd Sázvou obcí Rdostín nd Oslvou 18. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Žďár nd Sázvou městem Svrtk 19. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Žďár nd Sázvou obcí Vepřová 20. Zveřejnění počtu volených členů zstupitelstv krje Vysočin

2 Částk 2/2004 Věstník právních předpisů krje Vysočin Strn 2 Město Hvlíčkův Brod, zstoupené strostou Ing. rch. Jroslvem Kruntorádem, Hvlíčkovo nám. 57, Hvlíčkův Brod, krj Vysočin, n strně jedné Obec Olešenk, zstoupená strostou Zdeňkem Volánkem, Přibyslv, krj Vysočin, n strně druhé Smluvní rozsh výkonu přenesené působností Podle 63 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány měst Hvlíčkov Brodu vykonávt nmísto obecního úřdu v Opečence v jeho správním obvodu přenesenou působnost podle zákon podle 52 písm. ) č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. N zákldě této smlouvy budou orgány měst Hvlíčkov Brodu místně příslušnými správními orgány v řízení pro správní obvod obce Olešenk. Správní popltky vybírné městským úřdem v Hvlíčkově Brodě při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Hvlíčkův Brod. Výnos pokut uložených městským úřdem v Hvlíčkově Brodě při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu měst Hvlíčkův Brod. Tto smlouv se uzvírá n dobu neurčitou. Tto smlouv je uzvřen dnem, kdy rozhodnutí příslušného krjského úřdu o udělení souhlsu s uzvřením této smlouvy nbude právní moci. se dohodly, že obec Olešenk bude pltit z kždé zhájené přestupkové řízení částku 1.500,- Kč. Dále se smluvní strny dohodly, že město Hvlíčkův Brod vyství z všechn zhájená přestupková řízení fkturu do ptnáctého dne po skončení klendářního pololetí. Fktur má čtrnáctidenní spltnost pro úrok z prodlení pltí nřízení vlády č. 142/1994 Sb. ČL. IV zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách nejméně po dobu 15 dnů. Po dobu pltnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strny n úředních deskách svých obecních úřdů informci o uzvření této smlouvy jejím Tto smlouv se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž kždá ze smluvních strn obdrží po jednom výtisku jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy obdrží krjský úřd spolu se žádostí o souhls s uzvřením této smlouvy. Tuto smlouvu schválilo zstupitelstvo měst Hvlíčkův Brod dne pod číslem usnesení 5/04 zstupitelstvo obce Olešenk. Opisy těchto usnesení tvoří nedílnou přílohu této smlouvy spolu s prvomocným rozhodnutím příslušného krjského úřdu o udělení souhlsu k uzvření smlouvy. V Hvlíčkově Brodě dne V Olešence dne Ing. rch. Jroslv Kruntorád v.r. Zdeněk Zvolánek v.r. strost strost Veřejnoprávní smlouv uzvřená obcemi N zákldě usnesení Rdy měst Nové Město n Morvě, ze dne č. 9 rozhodnutí strosty obce Vlchovice ze dne č. 5 uzvírjí níže uvedené smluvní strny tuto veřejnoprávní smlouvu: Město Nové Město n Morvě, zstoupené strostou měst Josefem Sokolíčkem, dres městského úřdu: Městský úřd Nové Město n Morvě, Vrtislvovo nám. 103, Nové Město n Morvě, krj Vysočin, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město n Morvě, IČO: , č. účtu: /0100: KB Nové Město n Morvě (dále jen město) Obec Vlchovice, zstoupená strostou obce pnem Josefem Petrem, dres obecního úřdu: Obecní úřd, Vlchovice 20, , krj Vysočin, příslušnost do správního obvodu obce s rozšířenou působností: Nové Město n Morvě, IČO: , č. účtu: / 0100 (dále jen obec) Předmět smlouvy V souldu s ustnovením 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány měst nmísto orgánů obce vykonávt přenesenou působnost svěřenou zvláštním zákonům orgánům obce ve správním obvodu obce v rozshu vymezeném touto smlouvou. N zákldě této smlouvy budou orgány měst Nové Město n Morvě místně příslušnými správními orgány v řízení ve správním obvodu obce. Smluvní rozsh výkonu přenesené působnosti Orgány měst Nové Město n Morvě budou vykonávt ve správním obvodu obce přenesenou působnost svěřenou orgánům kždé obce v rozshu stnoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

3 Strn 3 Věstník právních předpisů krje Vysočin Částk 2/2004 Z výkon předmětu smlouvy ve smluveném rozshu poskytne obec ze svého rozpočtu městu příspěvek z příslušné klendářní pololetí z výkon státní správy n jeho účet č /0100 vedený u Komerční bnky, expozitury v Novém Městě n Morvě, n zákldě vystvené fktury jedenkrát z půl roku, s termínem spltnosti vždy do příslušného roku následujícího roku. Město odešle vystvenou fkturu nejpozději do příslušného roku nejpozději do následujícího roku. Fktur bude obshovt počet č.j. projednných přestupků spdjících do územního obvodu obce orgánem měst z příslušné klendářní pololetí. Město obec se dohodli, že výše příspěvku, který je obec povinn uhrdit z kždý jeden projednný přestupek (dle následujícího bodu 3. tohoto článku) činí 1200,- Kč. Celková výše příspěvku bude stnoven z příslušná klendářní pololetí podle počtu projednných (tj. evidenčně ukončených) přestupků spdjících do územního obvodu obce, nebo přestupků kdy se osob podezřelá ze spáchání přestupku t.č. zdržuje nebo prcuje n území obce (v souldu s ust. 55 odst. 4 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích). Výnos pokut uložených při plnění této smlouvy orgánem měst je příjmem rozpočtu měst Nové Město n Morvě, jehož orgán ve věci rozhodovl. Příjmem měst jsou rovněž uložené nákldy řízení. Správní popltky vybírné orgány měst při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst. Tto smlouv se uzvírá n dobu určitou od nbytí právní moci rozhodnutí Krjského úřdu krje Vysočin o udělení souhlsu s uzvřením smlouvy do zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů zšlou jí krjskému úřdu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů krje. Tto smlouv se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží město, jeden stejnopis obec jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krjský úřd krje Vysočin spolu se žádostí s uzvřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení rdy měst zstupitelstv obce prvomocné rozhodnutí krjského úřdu o udělení souhlsu k uzvření smlouvy. Smlouvu mohou vypovědět obě smluvní strny bez udání důvodu poslední měsíc příslušného pololetí. Výpovědní lhůt činí tři měsíce zčíná běžet prvého dne následujícího pololetí. Obec předá do 10-ti dnů ode dne uzvření této smlouvy městu veškerou spisovou gendu související s výkonem činností podle čl. II III. této smlouvy. V Novém Městě n Morvě dne Josef Sokolíček v. r. Josef Petr v. r. strost měst Nové Město n Morvě strost obce Veřejnoprávní smlouv uzvřená obcemi N zákldě usnesení zstupitelstv obce Bochovice ze dne č.1 usnesení Rdy měst Třebíč č. 40 ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny dle 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v pltném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu: Obec Bochovice, zstoupená strostou obce Krlem Šouklem, dres sídl obce: Bochovice 11, krj Vysočin, IČ: , bnk. spojení: KB.s. pobočk Třebíč, č.ú /0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Třebíče (dále jen obec Bochovice ) Město Třebíč, zstoupené strostou měst Milošem Mškem, dres sídl obce: Třebíč, Krlovo nám. č. 104/55, krj Vysočin, IČ: , bnk. Spojení: Komerční bnk.s. pobočk Třebíč, č.ú /0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Třebíč (dále jen město Třebíč ) Určení rozshu výkonu přenesené působnosti Podle 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákon č. 313/2002 Sb., budou orgány měst Třebíče vykonávt nmísto orgánů obce Bochovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tkto: projednávt přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Bochovice oprávněn projednávt v prvním stupni ukládt snkce, ochrnná optření povinnost nhrdit nákldy řízení dle tohoto zákon. N zákldě této smlouvy budou orgány měst Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Bochovice. Správní popltky vybírné městským úřdem měst Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Třebíče. Pokuty nákldy řízení uložené městským úřdem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Třebíče.

4 Částk 2/2004 Věstník právních předpisů krje Vysočin Strn 4 Z výkon předmětu této smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Bochovice ze svého rozpočtu městu Třebíč n jeho účet úhrdu nákldů ve výši 4,- Kč / n jednoho obyvtele obce/ n 1 rok, tj. celkem 636,- Kč (slovy: šestsettřicetšestkorunčeských) bez ohledu n počet přípdů. Rozhodující pro úhrdu je počet obyvtel obce Bochovice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouv uzvřen. Úhrd n první rok bude poskytnut předem do 30 dnů po uzvření smlouvy. V dlším období z trvání smlouvy vždy v běžném klendářním roce do 30 dnů po dnu měsíci shodujícím se s uzvřením smlouvy je povinn obec Bochovice uhrdit předem nákldy, které si sm zvýší v závislosti n růstu spotřebitelských cen v předchozím klendářním roce. Výše nákldů se v tkovém přípdě kždoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1) = Nt x (It/100) kde N(t+1) je výše nákldů v běžném klendářním roce Nt je výše nákldů v předchozím klendářním roce, It je průměrný roční index spotřebitelských cen z předchozí klendářní rok (mír inflce vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým sttistickým úřdem vyjádřený v procentech. Způsob úhrdy nákldů: bezhotovostní pltbou n účet měst Třebíč č /0100, vribilní symbol vedený u KB.s. pobočky Třebíč, kdy z den zplcení je povžován den připsání příslušné částky n účet měst Třebíče. Tto smlouv se uzvírá n dobu neurčitou. se dohodly, že po prvomocném souhlsu krjského úřdu tto smlouv nbude účinnosti (smluvním strnám vzniknou práv povinnosti z této smlouvy odkládcí podmínk dle 36 odst. 2 občnského zákon) okmžitě po ukončení pltnosti účinnosti předchozí mezi nimi uzvřené veřejnoprávní smlouvy, která byl uzvřen n dobu jednoho roku dne Tento smluvní vzth končí: ) písemnou dohodou smluvních strn ke sjednnému dtu b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních strn s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní dob zčíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní strně c) v přípdě změny právní úprvy spočívjící v zániku tohoto typu smluvního vzthu, to ke dni účinnosti této změny (rozvzování podmínk dle 36 odst. 2 občnského zákon). Obec Bochovice předá do 20 dnů ode dne uzvření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou gendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu pltnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů. Tto smlouv se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Bochovice, jeden stejnopis obdrží město Třebíč jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krjský úřd spolu se žádostí o souhls s uzvřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zstupitelstv obce Bochovice usnesení Rdy měst Třebíče o souhlsu s uzvřením této smlouvy prvomocné rozhodnutí příslušného Krjského úřdu krje vysočin o udělení souhlsu s uzvřením smlouvy. Nebude li konkrétní věc touto smlouvou řešen, budou se smluvní strny řídit příslušnými ustnoveními zákon o obcích, přípdně občnským zákonem. Jkékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních strn. K uzvření tkové dohody je třeb souhlsu krjského úřdu ( 66 d, odst. 1 zákon o obcích). V Třebíči dne V Bochovicích dne Miloš Mšek v. r. Krel Šoukl v. r. strost měst Třebíč strost obce Veřejnoprávní smlouv uzvřená obcemi N zákldě usnesení zstupitelstv obce Horní Heřmnice ze dne č.13 usnesení Rdy měst Třebíč č. 40 ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny dle 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v pltném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu: Obec Horní Heřmnice, zstoupená strostou obce Frntišek Kotrb, dres sídl obce: Horní Heřmnice 13, krj Vysočin, IČ: , bnk. spojení: KB.s. pobočk Velké Meziříčí, č.ú /0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Třebíče (dále jen obec Horní Heřmnice ) Město Třebíč, zstoupené strostou měst Milošem Mškem, dres sídl obce: Třebíč, Krlovo nám. č. 104/55, krj Vysočin, IČ: , bnk. Spojení: Komerční bnk.s. pobočk Třebíč, č.ú /0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Třebíč (dále jen město Třebíč )

5 Strn 5 Věstník právních předpisů krje Vysočin Částk 2/2004 Určení rozshu výkonu přenesené působnosti Podle 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákon č. 313/2002 Sb., budou orgány měst Třebíče vykonávt nmísto orgánů obce Horní Heřmnice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tkto: projednávt přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Horní Heřmnice oprávněn projednávt v prvním stupni ukládt snkce, ochrnná optření povinnost nhrdit nákldy řízení dle tohoto zákon. N zákldě této smlouvy budou orgány měst Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Horní Heřmnice. Správní popltky vybírné městským úřdem měst Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Třebíče. Pokuty nákldy řízení uložené městským úřdem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Třebíče. Z výkon předmětu této smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Horní Heřmnice ze svého rozpočtu městu Třebíč n jeho účet úhrdu nákldů ve výši 4,- Kč / n jednoho obyvtele obce/ n 1 rok, tj. celkem 540,- Kč (slovy: pětsetčtyřicetkorunčeských) bez ohledu n počet přípdů. Rozhodující pro úhrdu je počet obyvtel obce Horní Heřmnice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouv uzvřen. Úhrd n první rok bude poskytnut předem do 30 dnů po uzvření smlouvy. V dlším období z trvání smlouvy vždy v běžném klendářním roce do 30 dnů po dnu měsíci shodujícím se s uzvřením smlouvy je povinn obec Horní Heřmnice uhrdit předem nákldy, které si sm zvýší v závislosti n růstu spotřebitelských cen v předchozím klendářním roce. Výše nákldů se v tkovém přípdě kždoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1) = Nt x (It/100) kde N(t+1) je výše nákldů v běžném klendářním roce Nt je výše nákldů v předchozím klendářním roce, It je průměrný roční index spotřebitelských cen z předchozí klendářní rok (mír inflce vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým sttistickým úřdem vyjádřený v procentech. Způsob úhrdy nákldů: bezhotovostní pltbou n účet měst Třebíč č /0100, vribilní symbol vedený u KB.s. pobočky Třebíč, kdy z den zplcení je povžován den připsání příslušné částky n účet měst Třebíče. Tto smlouv se uzvírá n dobu neurčitou. se dohodly, že po prvomocném souhlsu krjského úřdu tto smlouv nbude účinnosti (smluvním strnám vzniknou práv povinnosti z této smlouvy odkládcí podmínk dle 36 odst. 2 občnského zákon) okmžitě po ukončení pltnosti účinnosti předchozí mezi nimi uzvřené veřejnoprávní smlouvy, která byl uzvřen n dobu jednoho roku dne Tento smluvní vzth končí: ) písemnou dohodou smluvních strn ke sjednnému dtu b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních strn s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní dob zčíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní strně c) v přípdě změny právní úprvy spočívjící v zániku tohoto typu smluvního vzthu, to ke dni účinnosti této změny (rozvzování podmínk dle 36 odst. 2 občnského zákon). Obec Horní Heřmnice předá do 20 dnů ode dne uzvření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou gendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu pltnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů. Tto smlouv se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Horní Heřmnice, jeden stejnopis obdrží město Třebíč jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krjský úřd spolu se žádostí o souhls s uzvřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zstupitelstv obce Horní Heřmnice usnesení Rdy měst Třebíče o souhlsu s uzvřením této smlouvy prvomocné rozhodnutí příslušného Krjského úřdu krje vysočin o udělení souhlsu s uzvřením smlouvy. Nebude li konkrétní věc touto smlouvou řešen, budou se smluvní strny řídit příslušnými ustnoveními zákon o obcích, přípdně občnským zákonem. Jkékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních strn. K uzvření tkové dohody je třeb souhlsu krjského úřdu ( 66 d, odst. 1 zákon o obcích). V Třebíči dne V Horních Heřmnicích dne Miloš Mšek v. r. Frntišek Kotrb v. r. strost měst Třebíč strost obce

6 Částk 2/2004 Věstník právních předpisů krje Vysočin Strn 6 Veřejnoprávní smlouv uzvřená obcemi N zákldě usnesení zstupitelstv obce Koněšín ze dne usnesení Rdy měst Třebíč č. 40 ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny dle 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v pltném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu: Obec Koněšín, zstoupená strostkou obce Hn Žáková, dres sídl obce: Koněšín 145, krj Vysočin, IČ: , bnk. spojení: KB.s. pobočk Třebíč, č.ú /0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Třebíče (dále jen obec Koněšín ) Město Třebíč, zstoupené strostou měst Milošem Mškem, dres sídl obce: Třebíč, Krlovo nám. č. 104/55, krj Vysočin, IČ: , bnk. Spojení: Komerční bnk.s. pobočk Třebíč, č.ú /0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Třebíč (dále jen město Třebíč ) Určení rozshu výkonu přenesené působnosti Podle 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákon č. 313/2002 Sb., budou orgány měst Třebíče vykonávt nmísto orgánů obce Koněšín v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tkto: projednávt přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Koněšín oprávněn projednávt v prvním stupni ukládt snkce, ochrnná optření povinnost nhrdit nákldy řízení dle tohoto zákon. N zákldě této smlouvy budou orgány měst Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Koněšín. Správní popltky vybírné městským úřdem měst Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Třebíče. Pokuty nákldy řízení uložené městským úřdem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Třebíče. Z výkon předmětu této smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Koněšín ze svého rozpočtu městu Třebíč n jeho účet úhrdu nákldů ve výši 4,- Kč / n jednoho obyvtele obce/ n 1 rok, tj. celkem 1884,- Kč (slovy: jedentisícosmsetosmdesátčtyřikorunčeských) bez ohledu n počet přípdů. Rozhodující pro úhrdu je počet obyvtel obce Koněšín k 1. lednu roku, ve kterém je smlouv uzvřen. Úhrd n první rok bude poskytnut předem do 30 dnů po uzvření smlouvy. V dlším období z trvání smlouvy vždy v běžném klendářním roce do 30 dnů po dnu měsíci shodujícím se s uzvřením smlouvy je povinn obec Koněšín uhrdit předem nákldy, které si sm zvýší v závislosti n růstu spotřebitelských cen v předchozím klendářním roce. Výše nákldů se v tkovém přípdě kždoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1) = Nt x (It/100) kde N(t+1) je výše nákldů v běžném klendářním roce Nt je výše nákldů v předchozím klendářním roce, It je průměrný roční index spotřebitelských cen z předchozí klendářní rok (mír inflce vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým sttistickým úřdem vyjádřený v procentech. Způsob úhrdy nákldů: bezhotovostní pltbou n účet měst Třebíč č /0100, vribilní symbol vedený u KB.s. pobočky Třebíč, kdy z den zplcení je povžován den připsání příslušné částky n účet měst Třebíče. Tto smlouv se uzvírá n dobu neurčitou. se dohodly, že po prvomocném souhlsu krjského úřdu tto smlouv nbude účinnosti (smluvním strnám vzniknou práv povinnosti z této smlouvy odkládcí podmínk dle 36 odst. 2 občnského zákon) okmžitě po ukončení pltnosti účinnosti předchozí mezi nimi uzvřené veřejnoprávní smlouvy, která byl uzvřen n dobu jednoho roku dne Tento smluvní vzth končí: ) písemnou dohodou smluvních strn ke sjednnému dtu b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních strn s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní dob zčíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní strně c) v přípdě změny právní úprvy spočívjící v zániku tohoto typu smluvního vzthu, to ke dni účinnosti této změny (rozvzování podmínk dle 36 odst. 2 občnského zákon). Obec Koněšín předá do 20 dnů ode dne uzvření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou gendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu pltnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů. Tto smlouv se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Koněšín, jeden stejnopis obdrží město Třebíč jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krjský úřd spolu se žádostí o souhls s uzvřením veřejnoprávní smlouvy.

7 Strn 7 Věstník právních předpisů krje Vysočin Částk 2/2004 Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zstupitelstv obce Koněšín usnesení Rdy měst Třebíče o souhlsu s uzvřením této smlouvy prvomocné rozhodnutí příslušného Krjského úřdu krje vysočin o udělení souhlsu s uzvřením smlouvy. Nebude li konkrétní věc touto smlouvou řešen, budou se smluvní strny řídit příslušnými ustnoveními zákon o obcích, přípdně občnským zákonem. Jkékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních strn. K uzvření tkové dohody je třeb souhlsu krjského úřdu ( 66 d, odst. 1 zákon o obcích). V Třebíči dne V Koněšíně dne Miloš Mšek v. r. Hn Žáková v. r. strost měst Třebíč strostk obce Veřejnoprávní smlouv uzvřená obcemi N zákldě usnesení zstupitelstv obce Kožichovice ze dne č.22/2/2 usnesení Rdy měst Třebíč č. 40 ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny dle 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v pltném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu: Obec Kožichovice, zstoupená strostkou obce Helenou Černou, dres sídl obce: Kožichovice 36, krj Vysočin, IČ: , bnk. spojení: KB.s. pobočk Třebíč, č.ú /0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Třebíče (dále jen obec Kožichovice ) Město Třebíč, zstoupené strostou měst Milošem Mškem, dres sídl obce: Třebíč, Krlovo nám. č. 104/55, krj Vysočin, IČ: , bnk. Spojení: Komerční bnk.s. pobočk Třebíč, č.ú /0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Třebíč (dále jen město Třebíč ) Určení rozshu výkonu přenesené působnosti Podle 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákon č. 313/2002 Sb., budou orgány měst Třebíče vykonávt nmísto orgánů obce Kožichovice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tkto: projednávt přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Kožichovice oprávněn projednávt v prvním stupni ukládt snkce, ochrnná optření povinnost nhrdit nákldy řízení dle tohoto zákon. N zákldě této smlouvy budou orgány měst Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Kožichovice. Správní popltky vybírné městským úřdem měst Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Třebíče. Pokuty nákldy řízení uložené městským úřdem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Třebíče. Z výkon předmětu této smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Kožichovice ze svého rozpočtu městu Třebíč n jeho účet úhrdu nákldů ve výši 4,- Kč / n jednoho obyvtele obce/ n 1 rok, tj. celkem 1.488,- Kč (slovy: jedentisícčtyřistosmdesátosmkorunčeských) bez ohledu n počet přípdů. Rozhodující pro úhrdu je počet obyvtel obce Kožichovice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouv uzvřen. Úhrd n první rok bude poskytnut předem do 30 dnů po uzvření smlouvy. V dlším období z trvání smlouvy vždy v běžném klendářním roce do 30 dnů po dnu měsíci shodujícím se s uzvřením smlouvy je povinn obec Kožichovice uhrdit předem nákldy, které si sm zvýší v závislosti n růstu spotřebitelských cen v předchozím klendářním roce. Výše nákldů se v tkovém přípdě kždoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1) = Nt x (It/100) kde N(t+1) je výše nákldů v běžném klendářním roce Nt je výše nákldů v předchozím klendářním roce, It je průměrný roční index spotřebitelských cen z předchozí klendářní rok (mír inflce vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým sttistickým úřdem vyjádřený v procentech. Způsob úhrdy nákldů: bezhotovostní pltbou n účet měst Třebíč č /0100, vribilní symbol vedený u KB.s. pobočky Třebíč, kdy z den zplcení je povžován den připsání příslušné částky n účet měst Třebíče. Tto smlouv se uzvírá n dobu neurčitou. se dohodly, že po prvomocném souhlsu krjského úřdu tto smlouv nbude účinnosti (smluvním strnám vzniknou práv povinnosti z této smlouvy odkládcí podmínk dle 36 odst. 2 občnského zákon) okmžitě po ukončení pltnosti účinnosti předchozí mezi nimi uzvřené veřejnoprávní smlouvy, která byl uzvřen n dobu jednoho roku dne Tento smluvní vzth končí: ) písemnou dohodou smluvních strn ke sjednnému dtu b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních strn s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní dob zčíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní strně

8 Částk 2/2004 Věstník právních předpisů krje Vysočin Strn 8 c) v přípdě změny právní úprvy spočívjící v zániku tohoto typu smluvního vzthu, to ke dni účinnosti této změny (rozvzování podmínk dle 36 odst. 2 občnského zákon). Obec Kožichovice předá do 20 dnů ode dne uzvření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou gendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu pltnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů. Tto smlouv se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Kožichovice, jeden stejnopis obdrží město Třebíč jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krjský úřd spolu se žádostí o souhls s uzvřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zstupitelstv obce Kožichovice usnesení Rdy měst Třebíče o souhlsu s uzvřením této smlouvy prvomocné rozhodnutí příslušného Krjského úřdu krje vysočin o udělení souhlsu s uzvřením smlouvy. Nebude li konkrétní věc touto smlouvou řešen, budou se smluvní strny řídit příslušnými ustnoveními zákon o obcích, přípdně občnským zákonem. Jkékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních strn. K uzvření tkové dohody je třeb souhlsu krjského úřdu ( 66 d, odst. 1 zákon o obcích). V Třebíči dne V Kožichovicích dne Miloš Mšek v. r. Helen Černá v. r. strost měst Třebíč strostk obce Veřejnoprávní smlouv uzvřená obcemi N zákldě usnesení zstupitelstv obce Myslibořice ze dne č.19 usnesení Rdy měst Třebíč č. 40 ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny dle 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v pltném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu: Obec Myslibořice, zstoupená strostou obce Ing. Josefem Plčkem, dres sídl obce: Myslibořice 14, krj Vysočin, IČ: , bnk. spojení: ČS.s. Jihlv /0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Třebíče (dále jen obec Myslibořice ) Město Třebíč, zstoupené strostou měst Milošem Mškem, dres sídl obce: Třebíč, Krlovo nám. č. 104/55, krj Vysočin, IČ: , bnk. Spojení: Komerční bnk.s. pobočk Třebíč, č.ú /0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Třebíč (dále jen město Třebíč ) Určení rozshu výkonu přenesené působnosti Podle 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákon č. 313/2002 Sb., budou orgány měst Třebíče vykonávt nmísto orgánů obce Myslibořice v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tkto: projednávt přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Myslibořice oprávněn projednávt v prvním stupni ukládt snkce, ochrnná optření povinnost nhrdit nákldy řízení dle tohoto zákon. N zákldě této smlouvy budou orgány měst Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Myslibořice. Správní popltky vybírné městským úřdem měst Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Třebíče. Pokuty nákldy řízení uložené městským úřdem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Třebíče. Z výkon předmětu této smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Myslibořice ze svého rozpočtu městu Třebíč n jeho účet úhrdu nákldů ve výši 4,- Kč / n jednoho obyvtele obce/ n 1 rok, tj. celkem 2804,- Kč (slovy: dvtisíceosmsetčtyřikorunčeských) bez ohledu n počet přípdů. Rozhodující pro úhrdu je počet obyvtel obce Myslibořice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouv uzvřen. Úhrd n první rok bude poskytnut předem do 30 dnů po uzvření smlouvy. V dlším období z trvání smlouvy vždy v běžném klendářním roce do 30 dnů po dnu měsíci shodujícím se s uzvřením smlouvy je povinn obec Myslibořice uhrdit předem nákldy, které si sm zvýší v závislosti n růstu spotřebitelských cen v předchozím klendářním roce. Výše nákldů se v tkovém přípdě kždoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1) = Nt x (It/100) kde N(t+1) je výše nákldů v běžném klendářním roce Nt je výše nákldů v předchozím klendářním roce, It je průměrný roční index spotřebitelských cen z předchozí klendářní rok (mír inflce vyjádřená přírůstkem

9 Strn 9 Věstník právních předpisů krje Vysočin Částk 2/2004 průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým sttistickým úřdem vyjádřený v procentech. Způsob úhrdy nákldů: bezhotovostní pltbou n účet měst Třebíč č /0100, vribilní symbol vedený u KB.s. pobočky Třebíč, kdy z den zplcení je povžován den připsání příslušné částky n účet měst Třebíče. Tto smlouv se uzvírá n dobu neurčitou. se dohodly, že po prvomocném souhlsu krjského úřdu tto smlouv nbude účinnosti (smluvním strnám vzniknou práv povinnosti z této smlouvy odkládcí podmínk dle 36 odst. 2 občnského zákon) okmžitě po ukončení pltnosti účinnosti předchozí mezi nimi uzvřené veřejnoprávní smlouvy, která byl uzvřen n dobu jednoho roku dne Tento smluvní vzth končí: ) písemnou dohodou smluvních strn ke sjednnému dtu b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních strn s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní dob zčíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní strně c) v přípdě změny právní úprvy spočívjící v zániku tohoto typu smluvního vzthu, to ke dni účinnosti této změny (rozvzování podmínk dle 36 odst. 2 občnského zákon). Obec Myslibořice předá do 20 dnů ode dne uzvření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou gendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu pltnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů. Tto smlouv se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Myslibořice, jeden stejnopis obdrží město Třebíč jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krjský úřd spolu se žádostí o souhls s uzvřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zstupitelstv obce Myslibořice usnesení Rdy měst Třebíče o souhlsu s uzvřením této smlouvy prvomocné rozhodnutí příslušného Krjského úřdu krje vysočin o udělení souhlsu s uzvřením smlouvy. Nebude li konkrétní věc touto smlouvou řešen, budou se smluvní strny řídit příslušnými ustnoveními zákon o obcích, přípdně občnským zákonem. Jkékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních strn. K uzvření tkové dohody je třeb souhlsu krjského úřdu ( 66 d, odst. 1 zákon o obcích). V Třebíči dne V Myslibořicích dne Miloš Mšek v. r. Ing. Josef Plček v. r. strost měst Třebíč strost obce Veřejnoprávní smlouv uzvřená obcemi N zákldě usnesení zstupitelstv obce Optov ze dne č.7 usnesení Rdy měst Třebíč č. 40 ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny dle 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v pltném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu: Obec Optov, zstoupená strostou obce Frntiškem Šeneklem, dres sídl obce: Optov 149, krj Vysočin, IČ: , bnk. spojení: KB.s. pobočk Třebíč, č.ú /0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Třebíče (dále jen obec Optov ) Město Třebíč, zstoupené strostou měst Milošem Mškem, dres sídl obce: Třebíč, Krlovo nám. č. 104/55, krj Vysočin, IČ: , bnk. Spojení: Komerční bnk.s. pobočk Třebíč, č.ú /0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Třebíč (dále jen město Třebíč ) Určení rozshu výkonu přenesené působnosti Podle 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákon č. 313/2002 Sb., budou orgány měst Třebíče vykonávt nmísto orgánů obce Optov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tkto: projednávt přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Optov oprávněn projednávt v prvním stupni ukládt snkce, ochrnná optření povinnost nhrdit nákldy řízení dle tohoto zákon. N zákldě této smlouvy budou orgány měst Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Optov. Správní popltky vybírné městským úřdem měst Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Třebíče. Pokuty nákldy řízení uložené městským úřdem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Třebíče.

10 Částk 2/2004 Věstník právních předpisů krje Vysočin Strn 10 Z výkon předmětu této smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Optov ze svého rozpočtu městu Třebíč n jeho účet úhrdu nákldů ve výši 4,- Kč / n jednoho obyvtele obce/ n 1 rok, tj. celkem 3120,- Kč (slovy: třitisícejednostodvcetkorunčeských) bez ohledu n počet přípdů. Rozhodující pro úhrdu je počet obyvtel obce Optov k 1. lednu roku, ve kterém je smlouv uzvřen. Úhrd n první rok bude poskytnut předem do 30 dnů po uzvření smlouvy. V dlším období z trvání smlouvy vždy v běžném klendářním roce do 30 dnů po dnu měsíci shodujícím se s uzvřením smlouvy je povinn obec Optov uhrdit předem nákldy, které si sm zvýší v závislosti n růstu spotřebitelských cen v předchozím klendářním roce. Výše nákldů se v tkovém přípdě kždoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1) = Nt x (It/100) kde N(t+1) je výše nákldů v běžném klendářním roce Nt je výše nákldů v předchozím klendářním roce, It je průměrný roční index spotřebitelských cen z předchozí klendářní rok (mír inflce vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým sttistickým úřdem vyjádřený v procentech. Způsob úhrdy nákldů: bezhotovostní pltbou n účet měst Třebíč č /0100, vribilní symbol vedený u KB.s. pobočky Třebíč, kdy z den zplcení je povžován den připsání příslušné částky n účet měst Třebíče. Tto smlouv se uzvírá n dobu neurčitou. Tto smlouv je uzvřen dnem, kdy rozhodnutí příslušného krjského úřdu o udělení souhlsu s uzvřením této smlouvy nbude právní moci. Tento smluvní vzth končí: ) písemnou dohodou smluvních strn ke sjednnému dtu b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních strn s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní dob zčíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní strně c) v přípdě změny právní úprvy spočívjící v zániku tohoto typu smluvního vzthu, to ke dni účinnosti této změny (rozvzování podmínk dle 36 odst. 2 občnského zákon). Obec Optov předá do 20 dnů ode dne uzvření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou gendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu pltnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů. Tto smlouv se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Optov, jeden stejnopis obdrží město Třebíč jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krjský úřd spolu se žádostí o souhls s uzvřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zstupitelstv obce Optov usnesení Rdy měst Třebíče o souhlsu s uzvřením této smlouvy prvomocné rozhodnutí příslušného Krjského úřdu krje vysočin o udělení souhlsu s uzvřením smlouvy. Nebude li konkrétní věc touto smlouvou řešen, budou se smluvní strny řídit příslušnými ustnoveními zákon o obcích, přípdně občnským zákonem. Jkékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních strn. K uzvření tkové dohody je třeb souhlsu krjského úřdu ( 66 d, odst. 1 zákon o obcích). V Třebíči dne V Bochovicích dne Miloš Mšek v. r. Frntišek Šenekl v. r. strost měst Třebíč strost obce Veřejnoprávní smlouv uzvřená obcemi N zákldě usnesení zstupitelstv obce Pyšel ze dne usnesení Rdy měst Třebíč č. 40 ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny dle 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v pltném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu: Obec Pyšel, zstoupená strostou obce Věrou Mchátovou, dres sídl obce: Pyšel 120, krj Vysočin, IČ: , bnk. spojení: KB.s. pobočk Třebíč, č.ú /0100, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Třebíče (dále jen obec Pyšel ) Město Třebíč, zstoupené strostou měst Milošem Mškem, dres sídl obce: Třebíč, Krlovo nám. č. 104/55, krj Vysočin, IČ: , bnk. Spojení: Komerční bnk.s. pobočk Třebíč, č.ú /0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Třebíč (dále jen město Třebíč )

11 Strn 11 Věstník právních předpisů krje Vysočin Částk 2/2004 Určení rozshu výkonu přenesené působnosti Podle 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákon č. 313/2002 Sb., budou orgány měst Třebíče vykonávt nmísto orgánů obce Pyšel v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tkto: projednávt přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Pyšel oprávněn projednávt v prvním stupni ukládt snkce, ochrnná optření povinnost nhrdit nákldy řízení dle tohoto zákon. N zákldě této smlouvy budou orgány měst Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Pyšel. Správní popltky vybírné městským úřdem měst Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Třebíče. Pokuty nákldy řízení uložené městským úřdem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Třebíče. Z výkon předmětu této smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Pyšel ze svého rozpočtu městu Třebíč n jeho účet úhrdu nákldů ve výši 4,- Kč / n jednoho obyvtele obce/ n 1 rok, tj. celkem 1880,- Kč (slovy: jedentisícosmsetosmdesátkorunčeských) bez ohledu n počet přípdů. Rozhodující pro úhrdu je počet obyvtel obce Pyšel k 1. lednu roku, ve kterém je smlouv uzvřen. Úhrd n první rok bude poskytnut předem do 30 dnů po uzvření smlouvy. V dlším období z trvání smlouvy vždy v běžném klendářním roce do 30 dnů po dnu měsíci shodujícím se s uzvřením smlouvy je povinn obec Pyšel uhrdit předem nákldy, které si sm zvýší v závislosti n růstu spotřebitelských cen v předchozím klendářním roce. Výše nákldů se v tkovém přípdě kždoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1) = Nt x (It/100) kde N(t+1) je výše nákldů v běžném klendářním roce Nt je výše nákldů v předchozím klendářním roce, It je průměrný roční index spotřebitelských cen z předchozí klendářní rok (mír inflce vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým sttistickým úřdem vyjádřený v procentech. Způsob úhrdy nákldů: bezhotovostní pltbou n účet měst Třebíč č /0100, vribilní symbol vedený u KB.s. pobočky Třebíč, kdy z den zplcení je povžován den připsání příslušné částky n účet měst Třebíče. Tto smlouv se uzvírá n dobu neurčitou. Tto smlouv je uzvřen dnem, kdy rozhodnutí příslušného krjského úřdu o udělení souhlsu s uzvřením této smlouvy nbude právní moci. Tento smluvní vzth končí: ) písemnou dohodou smluvních strn ke sjednnému dtu b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních strn s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní dob zčíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní strně c) v přípdě změny právní úprvy spočívjící v zániku tohoto typu smluvního vzthu, to ke dni účinnosti této změny (rozvzování podmínk dle 36 odst. 2 občnského zákon). Obec Pyšel předá do 20 dnů ode dne uzvření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou gendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu pltnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů. Tto smlouv se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Pyšel, jeden stejnopis obdrží město Třebíč jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krjský úřd spolu se žádostí o souhls s uzvřením veřejnoprávní smlouvy. Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zstupitelstv obce Pyšel usnesení Rdy měst Třebíče o souhlsu s uzvřením této smlouvy prvomocné rozhodnutí příslušného Krjského úřdu krje vysočin o udělení souhlsu s uzvřením smlouvy. Nebude li konkrétní věc touto smlouvou řešen, budou se smluvní strny řídit příslušnými ustnoveními zákon o obcích, přípdně občnským zákonem. Jkékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních strn. K uzvření tkové dohody je třeb souhlsu krjského úřdu ( 66 d, odst. 1 zákon o obcích). V Třebíči dne V Pyšele dne Miloš Mšek v. r. Věr Mchátová v. r. strost měst Třebíč strostk obce

12 Částk 2/2004 Věstník právních předpisů krje Vysočin Strn 12 Veřejnoprávní smlouv uzvřená obcemi N zákldě usnesení zstupitelstv obce Rokytnice nd Rokytnou ze dne usnesení Rdy měst Třebíč č. 40 ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny dle 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v pltném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu: Obec Rokytnice nd Rokytnou, zstoupená strostou obce Josefem Herbrychem, dres sídl obce: Rokytnice nd Rokytnou 67, krj Vysočin, IČ: , bnk. spojení: /0800 ČS.s., příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Třebíče (dále jen obec Rokytnice nd Rokytnou ) Město Třebíč, zstoupené strostou měst Milošem Mškem, dres sídl obce: Třebíč, Krlovo nám. č. 104/55, krj Vysočin, IČ: , bnk. Spojení: Komerční bnk.s. pobočk Třebíč, č.ú /0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Třebíč (dále jen město Třebíč ) Určení rozshu výkonu přenesené působnosti Podle 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákon č. 313/2002 Sb., budou orgány měst Třebíče vykonávt nmísto orgánů obce Rokytnice nd Rokytnou v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tkto: projednávt přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Rokytnice nd Rokytnou oprávněn projednávt v prvním stupni ukládt snkce, ochrnná optření povinnost nhrdit nákldy řízení dle tohoto zákon. N zákldě této smlouvy budou orgány měst Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Rokytnice nd Rokytnou. Správní popltky vybírné městským úřdem měst Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Třebíče. Pokuty nákldy řízení uložené městským úřdem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Třebíče. Z výkon předmětu této smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Rokytnice nd Rokytnou ze svého rozpočtu městu Třebíč n jeho účet úhrdu nákldů ve výši 4,- Kč / n jednoho obyvtele obce/ n 1 rok, tj. celkem 3452,- Kč (slovy: třitisícečtyřistpdesátdvkorunčeských) bez ohledu n počet přípdů. Rozhodující pro úhrdu je počet obyvtel obce Bochovice k 1. lednu roku, ve kterém je smlouv uzvřen. Úhrd n první rok bude poskytnut předem do 30 dnů po uzvření smlouvy. V dlším období z trvání smlouvy vždy v běžném klendářním roce do 30 dnů po dnu měsíci shodujícím se s uzvřením smlouvy je povinn obec Rokytnice nd Rokytnou uhrdit předem nákldy, které si sm zvýší v závislosti n růstu spotřebitelských cen v předchozím klendářním roce. Výše nákldů se v tkovém přípdě kždoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1) = Nt x (It/100) kde N(t+1) je výše nákldů v běžném klendářním roce Nt je výše nákldů v předchozím klendářním roce, It je průměrný roční index spotřebitelských cen z předchozí klendářní rok (mír inflce vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým sttistickým úřdem vyjádřený v procentech. Způsob úhrdy nákldů: bezhotovostní pltbou n účet měst Třebíč č /0100, vribilní symbol vedený u KB.s. pobočky Třebíč, kdy z den zplcení je povžován den připsání příslušné částky n účet měst Třebíče. Tto smlouv se uzvírá n dobu neurčitou. se dohodly, že po prvomocném souhlsu krjského úřdu tto smlouv nbude účinnosti (smluvním strnám vzniknou práv povinnosti z této smlouvy odkládcí podmínk dle 36 odst. 2 občnského zákon) okmžitě po ukončení pltnosti účinnosti předchozí mezi nimi uzvřené veřejnoprávní smlouvy, která byl uzvřen n dobu jednoho roku dne Tento smluvní vzth končí: ) písemnou dohodou smluvních strn ke sjednnému dtu b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních strn s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní dob zčíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní strně c) v přípdě změny právní úprvy spočívjící v zániku tohoto typu smluvního vzthu, to ke dni účinnosti této změny (rozvzování podmínk dle 36 odst. 2 občnského zákon). Obec Rokytnice nd Rokytnou předá do 20 dnů ode dne uzvření této smlouvy městu Třebíč veškerou spisovou gendu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. Město Třebíč vede po dobu pltnosti této smlouvy veškerou spisovou službu související s výkonem činností podle čl. II této smlouvy. zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkldně po jejím uzvření n úředních deskách svých obecních úřdů nejméně po dobu 15 dnů. Tto smlouv se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Rokytnice nd Rokytnou, jeden stejnopis obdrží město Třebíč jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží příslušný krjský úřd spolu se žádostí o souhls s uzvřením veřejnoprávní smlouvy.

13 Strn 13 Věstník právních předpisů krje Vysočin Částk 2/2004 Přílohu k této smlouvě tvoří fotokopie usnesení zstupitelstv obce Rokytnice nd Rokytnou usnesení Rdy měst Třebíče o souhlsu s uzvřením této smlouvy prvomocné rozhodnutí příslušného Krjského úřdu krje vysočin o udělení souhlsu s uzvřením smlouvy. Nebude li konkrétní věc touto smlouvou řešen, budou se smluvní strny řídit příslušnými ustnoveními zákon o obcích, přípdně občnským zákonem. Jkékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dohod smluvních strn. K uzvření tkové dohody je třeb souhlsu krjského úřdu ( 66 d, odst. 1 zákon o obcích). V Třebíči dne V Bochovicích dne Miloš Mšek v. r. Josef Herbrych v. r. strost měst Třebíč strost obce Veřejnoprávní smlouv uzvřená obcemi N zákldě usnesení zstupitelstv obce Rudíkov ze dne č.10 usnesení Rdy měst Třebíč č. 40 ze dne uzvírjí níže uvedené smluvní strny dle 63 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, v pltném znění, tuto veřejnoprávní smlouvu: Obec Rudíkov, zstoupená strostou obce Ing. Bohuslv Zlevorová, dres sídl obce: Rudíkov 2, krj Vysočin, IČ: , bnk. spojení: ČS Třebíč, úč.č /0800, příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Třebíče (dále jen obec Rudíkov ) Město Třebíč, zstoupené strostou měst Milošem Mškem, dres sídl obce: Třebíč, Krlovo nám. č. 104/55, krj Vysočin, IČ: , bnk. Spojení: Komerční bnk.s. pobočk Třebíč, č.ú /0100, příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností: měst Třebíč (dále jen město Třebíč ) Určení rozshu výkonu přenesené působnosti Podle 63 odst. 1 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákon č. 313/2002 Sb., budou orgány měst Třebíče vykonávt nmísto orgánů obce Rudíkov v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tkto: projednávt přestupky podle z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, které je obec Rudíkov oprávněn projednávt v prvním stupni ukládt snkce, ochrnná optření povinnost nhrdit nákldy řízení dle tohoto zákon. N zákldě této smlouvy budou orgány měst Třebíče místně příslušnými správními orgány v řízeních pro správní obvod obce Rudíkov. Správní popltky vybírné městským úřdem měst Třebíče při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Třebíče. Pokuty nákldy řízení uložené městským úřdem Třebíč při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu měst Třebíče. Z výkon předmětu této smlouvy v určeném rozshu poskytne obec Rudíkov ze svého rozpočtu městu Třebíč n jeho účet úhrdu nákldů ve výši 4,- Kč / n jednoho obyvtele obce/ n 1 rok, tj. celkem 2700,- Kč (slovy: dvtisícesedmsetkorunčeských) bez ohledu n počet přípdů. Rozhodující pro úhrdu je počet obyvtel obce Rudíkov k 1. lednu roku, ve kterém je smlouv uzvřen. Úhrd n první rok bude poskytnut předem do 30 dnů po uzvření smlouvy. V dlším období z trvání smlouvy vždy v běžném klendářním roce do 30 dnů po dnu měsíci shodujícím se s uzvřením smlouvy je povinn obec Rudíkov uhrdit předem nákldy, které si sm zvýší v závislosti n růstu spotřebitelských cen v předchozím klendářním roce. Výše nákldů se v tkovém přípdě kždoročně zvýší podle následujícího vzorce: N(t+1) = Nt x (It/100) kde N(t+1) je výše nákldů v běžném klendářním roce Nt je výše nákldů v předchozím klendářním roce, It je průměrný roční index spotřebitelských cen z předchozí klendářní rok (mír inflce vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen) zveřejněný Českým sttistickým úřdem vyjádřený v procentech. Způsob úhrdy nákldů: bezhotovostní pltbou n účet měst Třebíč č /0100, vribilní symbol vedený u KB.s. pobočky Třebíč, kdy z den zplcení je povžován den připsání příslušné částky n účet měst Třebíče. Tto smlouv se uzvírá n dobu neurčitou. se dohodly, že po prvomocném souhlsu krjského úřdu tto smlouv nbude účinnosti (smluvním strnám vzniknou práv povinnosti z této smlouvy odkládcí podmínk dle 36 odst. 2 občnského zákon) okmžitě po ukončení pltnosti účinnosti předchozí mezi nimi uzvřené veřejnoprávní smlouvy, která byl uzvřen n dobu jednoho roku dne Tento smluvní vzth končí: ) písemnou dohodou smluvních strn ke sjednnému dtu b) písemnou výpovědí jedné ze smluvních strn s tří měsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní dob zčíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní strně

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2005 Rozesláno dne 6. ledn 2005 Částk 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi obcí Hluboké městem Náměšť nd Oslvou 2. Ve ř e j n o p r á v n í s m l o u v mezi obcí Vícenice

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2005 Rozesláno dne 8. listopdu 2005 Částk 7 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Bystřice nd Pernštejnem obcí Bohuňov 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Bystřice nd

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2008 Rozesláno dne 9. říjn 2008 Částk 4 OBSAH: 1. Nřízení krje Vysočin o zřízení přírodní rezervce Doupský Bžntk 2. N ř í z e n í k r j e Vy s o č i n o zřízení přírodní pmátky

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2003 Rozesláno dne 9. říjn 2003 Částk 5 OBSAH: 6. Nřízení krje Vysočin, kterým se stnoví vymezení úseků silnic II. III. třídy v jednotlivých okresech krje Vysočin, n nichž

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2015 Rozesláno dne 19. ledn 2015 Částk 1 OBSAH: 1. NÁLEZ RAZÍTKA 2. Veřejnoprávní smlouv uzvřená mezi sttutárním městem Jihlv obcí Rntířov 3. Veřejnoprávní smlouv uzvřená

Více

Bayerová Petra < 15. července :16 Právní moc rozhodnutí

Bayerová Petra < 15. července :16 Právní moc rozhodnutí tjemník Od: Odesláno: Komu: Předmět: Byerová Petr < petr.byerov@msk.cz> 15. července 2016 11:16 tjemnik@mu-bridlicn.cz Právní moc rozhodnutí Vážená pní inženýrko, rozhodnutí Krjského úřdu Morvskoslezského

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2004 Rozesláno dne 13. července 2004 Částk 1 OBSAH: 1. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí Dlouhá Ves 2. Veřejnoprávní smlouv mezi městem Hvlíčkův Brod obcí

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

SMLOUVA O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ

SMLOUVA O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ stránk 1/5 SMLOUVA O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ uzvřená mezi smluvními strnmi (jkožto Prodávjícím)... (jkožto Kupující)... (jkožto Advokátem) stránk 2/5 TUTO SMLOUVU O ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVĚ (dále jen Smlouv ) uzvřely

Více

S M L O U V A o nájmu

S M L O U V A o nájmu S M L O U V A o nájmu Smluvní strny Plzeň, sttutární město sídlo: náměstí Republiky č. 1, 306 32, Plzeň IČO: 00075370 zst. primátorem Mgr. Mrtinem Bxou město Město Touškov sídlo: Dolní náměstí 1, 330 33,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 39 ze dne č.j.: 55/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 39 ze dne 28.01.2015 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí n zjištění bydlení osob s udělenou mezinárodní

Více

11 llllll llllll II lllll- CÍSLQ SMLOUVY (DODATKU) -1- KUMSP80D6JZC

11 llllll llllll II lllll- CÍSLQ SMLOUVY (DODATKU) -1- KUMSP80D6JZC MORAVSK.OSi.fc'ZSK' K.R 7i - KRAJSKÝ ÚŘAD; 11 llllll llllll II lllll- CÍSLQ SMLOUVY (DODATKU) -1- KUMSP80D6JZC poř. čísío SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Rdek Frkl, identifikční číslo: 72015357, se sídlem Brno, Příkop 6, PSČ 602 00, ustnovený prvomocným usnesením Krjského soudu v Brně, č.j. KSBR 32 INS 8786/2015-A-9

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzvřená v souldu s ustnovením 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb. (občnský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firm: ZENERGO Morvi s.r.o. Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120 00

Více

DOHODU O NAROVNÁNÍ. Plzeň, statutární město, IČO se sídlem náměstí Republiky 1, Plzeň zastoupená primátorem Martinem Zrzaveckým

DOHODU O NAROVNÁNÍ. Plzeň, statutární město, IČO se sídlem náměstí Republiky 1, Plzeň zastoupená primátorem Martinem Zrzaveckým Plzeň, sttutární město, IČO 00075370 se sídlem náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň zstoupená primátorem Mrtinem Zrzveckým dále jen jko žlobce n strně jedné CZECH RADAR. s., IČO 27164900 se sídlem Vodičkov

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: štncl - insolvence v.o.s., identifikční číslo: 29105048, se sídlem Kltovy, Čs. legií 172, PSČ 339 01, ustnovený prvomocným usnesením Krjského soudu v Ústí nd Lbem

Více

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi. Článek I. Smluvní strany

Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi. Článek I. Smluvní strany Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi Na základě usnesení zastupitelstva obce Holoubkov ze dne 12.9.2011, Č. 07/09/2011-11.2, a usnesení rady města Zbiroh ze dne 30.11.2011, Č. 148/11, uzavírají dne 1.12.2011

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Lechovský & Bck, v.o.s., se sídlem Prh, Šlejnická 1547/13, PSČ 160 00, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPH 65 INS 13609/2018-A-15, -------------------------------------------------------

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/249/03/00 š -/o3> # / og KUJCP01AHG11 KUPNÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Jihočeský krj

Více

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany

Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon. I. Smluvní strany KUMSP08NVTH5 M0RAV:;K.sr U.T.T KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD Cis VG SMLUVY ÍÍJDATKU. -4- no? '"i*!* Smlouv o závzku veřejné služby vyrovnávcí pltbě z jeho výkon Z^/T mk Aoy zkr, odb. I. Smluvní strny. Morvskoslezský

Více

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I.

podle ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Jkub Hnik nr. 15.1.1974 bytem: U Potok 170, 273 53 Hostouň nr. 31.1.1979 bytem: Lidečská 387, 155 21 Prh Zličín (dále jen budoucí oprávněný ) IČ: 00234397 Kldenská 119, 273 53 Hostouň bnkovní spojení:

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Jn Hovězák, identifikční číslo: 02708281, se sídlem Brno, Mrešov 305/14, PSČ 602 00, ustnovený prvomocným usnesením Krjského soudu v Ostrvě pobočk v Olomouci,

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2014 Rozesláno dne 17. února 2014 Částka 1 OBSAH: 1. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Babice a městem Moravské Budějovice 2. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní

Více

uzavřená dle 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.

uzavřená dle 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. Veřejnoprávní smlouva uzavřená dle 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ČtI Smluvní strany Obec Křtěnov zastoupená starostou

Více

... Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., předseda EK.. 1/7

... Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc., předseda EK.. 1/7 SOP - Příloh č. 8 Dohod Oddělení Účel Etická komise Institutu klinické experimentální medicíny Thomyerovy nemocnice, Prh 4 Dtum pltnosti od: 1.1.2019 do: 31.12.2019 Period revizí: 1 rok nebo legisltivní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/248/03/00 KUJCP01AHG2W KUPNÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Jihočeský krj se sídlem v Českých

Více

Kultura Žďár, příspěvková organizace

Kultura Žďár, příspěvková organizace Mteriál bez osobních údjů Kultur Žďár, příspěvková orgnizce MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 64 DNE: 10. 4. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1019/2017/PO Kultur NÁZEV: Přijetí dru ANOTACE: Kultur Žďár, PO žádá n zákldě Prvidel

Více

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství

Smlouva o realizaci akce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Smlouv o relizci kce: Skupinový vodovod pro obce Přerov nd Lbem, Semice Bříství I. Smluvní strny 1. strn Mikroregion Polbí - Dobrovolný svzek obcí Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nd Lbem Mgr. Jiřím Hvelkou

Více

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

DAROVACÍ SMLOUVA. kterou uzavřeli podle 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/14/168/03/00 KUJCP01AEIGN DAROVACÍ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2055 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci: Město Týn nd Vltvou se sídlem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 55 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 55 ze dne č.j.: 58/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rd městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 01.02.2017 Dotce z rozpočtu kpitoly Ministerstv vnitr ČR ve prospěch obcí prostřednictvím krjů n zjištění bydlení osob s

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Zoologická zhrd hl. m. Prhy, příspěvková orgnizce, IČO: 00064459 se sídlem U Trojského zámku 120/3, 17100 Prh 7 zstoupená Mgr. Miroslvem Bobkem, ředitelem (dále

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: JUDr. Vldimír Szbo, identifikční číslo: 66257930, se sídlem Prh 4, Jeremenkov 1021/70, PSČ 147 00, ustnovený prvomocným usnesením Městského soudu v Prze č.j. MSPH

Více

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015

Smlouva č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2015 Smlouv č. 502015_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2015 Název : Šchový svz České republiky Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464 Bnkovní

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2009 Rozesláno dne 5. prosince 2009 Částka 2 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Ouperek 2. N a ř í z e n í k r a j e Vy s o č i n a o zřízení přírodní

Více

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji

Dohoda o partnerství a spolupráci na Integrovaném systému nakládání s komunálními odpady v Plzeňském kraji Dohod o prtnerství spolupráci n Integrovném systému nkládání s komunálními odpdy v Plzeňském krji kterou níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřely n zákldě ustnovení 51 zákon č. 40/1964 Sb., občnského zákoníku,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Dvid Gregor, sídlem Ršínov 2, Brno ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSBR 28 INS 8769/2012-A-18 ze dne 25.6. 2013, insolvenčním správcem dlužníků: jko budoucí

Více

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva Na základě usnesení Rady města Nové Město na Moravě přijatého pod bodem č. 10/26/RM/2016 na její 26. schůzi konané dne 20.06.2016 a usnesení zastup obce/redy bce/rezhó4nutí starosty

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2018 na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM - ÚP č. ÚP31 Harrachov

RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2018 na provádění přibližování dřevní hmoty koňským potahem na OM a VM - ÚP č. ÚP31 Harrachov RÁMCOVÁ DOHODA SMLDEU-30-17/2018 n provádění přibližování dřevní hmoty koňským pothem n OM VM - ÚP č. ÚP31 Hrrchov uzvřená podle 2586 následujících Občnského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) bnk. spojení : KB,.s. Brno-město, exp. Kuřim, č.ú. 201203621/0100 v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná I.2. studentk student denního studi oboru 26-41-L/01 Mechnik elektrotechnik

Více

IGIVEX s.r.o. IČ , se sídlem Přerov, Přerov I Město, Žerotínovo nám. 641/15 kterou zastupuje jednatel společnosti JUDr.

IGIVEX s.r.o. IČ , se sídlem Přerov, Přerov I Město, Žerotínovo nám. 641/15 kterou zastupuje jednatel společnosti JUDr. K U P N Í S M L O U VA Smluvní strny: IGIVEX s.r.o. IČ 268 74 679, se sídlem Přerov, Přerov I Město, Žerotínovo nám. 641/15 kterou zstupuje jedntel společnosti JUDr. Igor Jusko jko prodávjící, n strně

Více

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích podle ust. 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: INS-SPRÁVCE v.o.s., se sídlem Hrdec Králové, Dlouhá 103/17, PSČ 500 03, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSHK 40 INS 20410/2016 - A - 13 ze dne 17. ledn 2017

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. Eret Tomáš, r.č. 711107/1814 bytem: nám. Krále Jiřího z Poděbrd 1/14, 350 02 Cheb 2 jko budoucí prodávjící n strně jedné 2. mnželé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Štncl - insolvence v.o.s., IČ: 291 05 048 se sídlem Kollárov 619/44, 301 00 Plzeň ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 542/2014 A-8, ze dne 27.03.2014,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Ing. Romn Nováková, se sídlem Prh 1, Václvské náměstí 807/64, PSČ 110 00, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. MSPH 59 INS 21978/2013-A-20, ze dne 5. prosince 2013

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Advokátní kncelář Zrůstek, Lůdl prtneři, v.o.s., IČ: 255 89 644, se sídlem Doudlebská 5/1699, Prh 4, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSPH 39 INS 5582/2013-A-18

Více

Pojistná smlouva č. 8051534719

Pojistná smlouva č. 8051534719 Pojistná smlouv č. 8051534719 Smluvní strny: ČSOB Pojišťovn,. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Prdubice, Zelené předměstí Msrykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČ: 45534306 Zápis v OR: KS v Hrdci Králové,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Rdn Melk, IČ: 71456872 se sídlem Trojnov 18, 120 00 Prh 2 ustnoven prvomocným Usnesením č.j. KSPH 60 INS 21034/2014-A-9, ze dne 13.08.20154, insolvenčním správcem

Více

Veřejnoprávnĺ smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků

Veřejnoprávnĺ smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků Veřejnoprávnĺ smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků Na základě usnesení Rady města Rosíce ze dne 02.10.2017, Č. 79/2017, a dle usnesení Zastupitelstva obce Tetčice ze dne 28. 11. 2017,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Kteřin Širhlová, LL.M., se sídlem Plckého 641/11, 772 00 Olomouc, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSOL 16 INS 14296/2012 ze dne 22.11.2012 insolvenčním

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA Č. P /0SČ

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA Č. P /0SČ VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA Č. P2014-454/0SČ Na základě usnesení Rady města Nový Jičín Č. 11/1/2014 ze dne 26.11.2014 a usnesení Rady obce 8artošovice Č. 2.2.4. ze dne 26.1 1.2014, uzavíraj í níže uvedené smluvní

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: obchodní společnost IČ: 24797880 se sídlem Dělnická 1324/9, Holešovice, 170 00 Prh 7 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze oddíl H, vložk 298

Více

I. Prohlášení smluvních stran

I. Prohlášení smluvních stran 8/14118 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ KUPNÍ A SOUHLAS SE ZŘÍZENÍM STAVBY uzvřená podle * 1785 násl. ~ 2055 násl., občnského zákoníku * 110 odst. 2) písm. ) zák. Č. 183/2006 Sb., stvební zákon Smluvní strny:

Více

SMLOUVA o zřízeni o zřízení věcného břemene - služebnosti

SMLOUVA o zřízeni o zřízení věcného břemene - služebnosti SMLOUVA o zřízeni o zřízení věcného břemene - služebnosti Smi. č.: PGP/MČ/13-141 /VB435/001 /2016 Divišová Milen vlstnický podíl 1/3 r.č.: bytem: i^bmhmí^bbbbi^bh^bmbb^^bbbbmwbbm NovákováMrie vlstnický

Více

/ t o / r. NEMO reality s. r. o. Čislo smlouvy 010/014/288/03/00 ss / o 2>5 SMĚNNÁ SMLOUVA

/ t o / r. NEMO reality s. r. o. Čislo smlouvy 010/014/288/03/00 ss / o 2>5 SMĚNNÁ SMLOUVA Čislo smlouvy 010/014/288/03/00 ss / o 2>5 / t o / r K U JC P 01A H G 5H SMĚNNÁ SMLOUVA kterou uzvřeli podle 2184 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce roku účstníci:

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Petr Vysoudil, sídlem Mtiční 730/3, 702 00 Ostrv-Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 36 INS 8513/2014-A-13, ze dne 03.10.2014, insolvenčním

Více

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU

ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1 z 15 ŽÁDOST NÁJEMCE(Ů) BYTU O SOUHLAS PRONAJÍMATELE S DOHODOU O VÝMĚNĚ BYTU 1. ŽADATEL(É) BYT 2. ŽADATEL(É) město v ulici číslo popisné podlží číslo bytu o velikosti bytu nájemné/m 2 /měsíc nájemné z

Více

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva Veřejnoprávní smlouva Na základě usnesení Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou č.uz 3/11/2011 ze dne 24.02.2011 a usnesení Rady Města Lipník nad Bečvou č. 122/2011 RM 6 ze dne 17.01.2011 uzavírají smluvní

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 2. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 411/2015/ŠKS NÁZEV: Dodtek č. 1 k Memorndu o příprvě, relizci provozování expozice Umění brok ANOTACE: Dodtek

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: obchodní společnost IČ: 24797880 se sídlem Dělnická 1324/9, Holešovice, 170 00 Prh 7 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Prze oddíl H, vložk 298

Více

VĚSTNÍK O B S A H. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e. Ročník Částka 1. Rozesláno dne 12.

VĚSTNÍK O B S A H. p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e. Ročník Částka 1. Rozesláno dne 12. strana 1 Věstník právních předpisů Zlínského kraje Ročník 2003 Částka 1 VĚSTNÍK p r á v n í c h p ř e d p i s ů Z l í n s k é h o k r a j e Rozesláno dne 12. května 2003 O B S A H 1. Obecně závazná vyhláška

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřená v souladu s ustanovením 105 zákona Č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen "zákon o odpovědnosti

Více

VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 6 Rozesláno dne Rok Obsah: 1. Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi:

VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE. Částka 6 Rozesláno dne Rok Obsah: 1. Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi: VĚSTNÍK JIHOČESKÉHO KRAJE Částka 6 Rozesláno dne 21. 12. 2007 Rok 2007 1. Veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi: Obsah: 114/VPS/2007 VPS mezi Statutárním městem České Budějovice a Obcí Úsilné na úseku přestupků

Více

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva)

Smlouva o příspěvku na provoz školy (dále jen smlouva) v zstoupení : Ing. Hn Novotná, ředitelk jko strn oprávněná (dále jen oprávněná strn) I.2. studentk student denního studi oboru 23-45-L/005 Mechnik číslicově řízených strojů studentkou - studentem. v zstoupení

Více

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2.

Platné znění schválené usnesením rady města č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 a radou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou dne 17. 2. Pltné znění schválené usnesením rdy měst č. 103/2014 ze dne 4. 2. 2014 rdou Městského obvodu Liberec - Vrtislvice nd Nisou dne 17. 2. 2014 Interní předpis PRO ZŘIZOVÁNÍ SLUŽEBNOSTÍ Čl. 1 Předmět ceny 1.

Více

O B S A H. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Krupka a obcí Novosedlice - výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy

O B S A H. Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Krupka a obcí Novosedlice - výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy O B S A H Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Krupka a obcí Novosedlice - výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Lovosice a městem Třebenice

Více

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem:

SMLOUVA O DÍLO. METRONOME s.r.o. se sídlem: SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objedntele: DIL/40/01/001605/2008 uzvřená níže uvedeného dne, měsíce roku podle ustnovení 536 násl. zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v pltném znění (dále jen Smlouv

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Michl Mchek, se sídlem Dlouhá 53/6, 702 00 Ostrv - Morvská Ostrv, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSOS 38 INS 12408/2014-A7, ze dne 01.07.2014, insolvenčním

Více

Memorandum o spolupráci (dále jen Memorandum )

Memorandum o spolupráci (dále jen Memorandum ) enteri.s. se sídlem: Jiráskov 169, Zelené Předměstí, 530 02 Prdubice IČO: 275 37 790 zpsná v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Hrdci Králové v oddíle B, vložce 2770 zstoupená: [BUDE DOPLNĚNO]

Více

dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUMSP0OD6NYP SMPOZ2/121 dle 2079 násl. zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Morvskoslezský krj se sídlem: 28. říjn 2771/117, 702 00 Ostrv IČOi 70 89 06 92 DIČ: ' CZ70890692 zstoupený: prof. Ing. Ivo Vondrákem,

Více

Článek II. Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Článek II. Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti ~Oflo ~tö dne. ~ úředn~ desce MěÚ Hustopeče Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně - právní ochrany dětí uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích podle ust.

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA .: VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřená v souladu s ustanovením 105 zákona č. 25012016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen "zákon o odpovědnosti

Více

Čl. 2 Předmět dodatku č. 1

Čl. 2 Předmět dodatku č. 1 Dodtek č. 1 veřejnoprávní smlouvy pro výkon evidence obyvtelstv uzvřená mezi městem Stříbro obcí Olbrmov N zákldě usnesení zstupitelstv obce Olbrmov, č. /2011 ze dne..2011 usnesení Rdy měst Stříbr, č.

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Smlouva č _5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2016

Smlouva č _5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2016 Smlouv č. 502016_5_048_A_SKŠ o poskytnutí neinvestiční dotce ze státního rozpočtu ČR v oblsti sportu n rok 2016 Název : Šchový svz České republiky, z.s. Adres : Zátopkov 100/2, 160 17 Prh 6 IČ : 48548464

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouv o spolupráci uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnského zákoníku, v pltném znění Jihočeská vědecká knihovn v Českých Budějovicích IČ: 00073504 evidovná u Ministerstv kultury ČR pod

Více

SMLOUVA O ÚSCHOVĚ SMLOUVU O ÚSCHOVĚ

SMLOUVA O ÚSCHOVĚ SMLOUVU O ÚSCHOVĚ SMLOUVA O ÚSCHOVĚ Elisbeth Arms,.s., se sídlem Prh 10, Dubeč, Podlesek 88/1, PSČ 107 00, IČ: 054 23 660, obchodní společnost, zpsná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Prze, oddíl B, vložk

Více

Název zakázky: Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka Malá Skála. Smluvní strany:

Název zakázky: Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Stará Paka Malá Skála. Smluvní strany: Dodtek č. 2 ke Smlouvě o dílo n relizci stvby číslo smlouvy Objedntele: S 640 108 180 15, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.5120367VSA ISPROFIN: 551 312 0002, uzvřené dne 10.06.2015 Název zkázky: Odstrnění

Více

Výstavba a oprava komunikace Na Lávkách Rekonstrukce MK ul. Pod Branou, Kostelec nad Orlicí Rekonstrukce MK ul. Riegrova 1. Etapa, Kostelec nad Orlicí

Výstavba a oprava komunikace Na Lávkách Rekonstrukce MK ul. Pod Branou, Kostelec nad Orlicí Rekonstrukce MK ul. Riegrova 1. Etapa, Kostelec nad Orlicí VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ u účstník (dodvtele): HABAU CZ s.r.o. veřejná zkázk Tto veřejná zkázk je zdáván v souldu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zkázek,

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA č. P2016-012/0D Na základě usnesení Rady města Nový Jičín č. 599/2015 ze dne 16.12.2015 a usnesení Rady obce Bartošovice č. 24.2.2. ze dne 31.12.2015, uzavírají níže uvedené smluvní

Více

/ Poliklinika Prosek a.s.

/ Poliklinika Prosek a.s. / Poliklinik Prosek.s. SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy obdntele: uzvřená níže psného dne, měsíce roku podle ustnovení 2623 násl. Občnského zákoníku č. 89/2012 Sb. v pltném znění, mezi smluvními strnmi: Poliklinik

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřená v souladu s ustanovením 105 zákona Č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen "zákon o odpovědnosti

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č...

SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č... SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI ŘADOVÉHO RODINNÉHO DOMU Č.... Smluvní strny: 1. Společnost BV Development Stěžery s.r.o. Se sídlem: Sdovská 1679/22, Hrdec Králové, PSČ: 500 02, IČ: 28779592, DIČ: CZ28779592,

Více

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA

VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVA o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků uzavřená v souladu s ustanovením 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen "zákon o odpovědnosti

Více

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kralovice a obcí Bohy

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kralovice a obcí Bohy SZ: OOS/497 12012 Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kralovice a obcí Bohy Na základě usnesení zastupitelstva obce Bohy č. 12111, ze dne 30. 12. 2011 a usnesení rady města Kralovice č. 28, ze dne

Více

KUJCP010W4UN. Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená p o d le 2128 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Libuše Burdová rodné číslo bytem

KUJCP010W4UN. Kupní smlouva o převodu pozemku uzavřená p o d le 2128 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Libuše Burdová rodné číslo bytem KUJCP010W4UN SK/OHMS/O 7 7/15 Kupní smlouv o převodu pozemku uzvřená p o d le 2128 násl. občnského zákoníku č. 89/2012 Sb. Libuše Burdová 73 71 Admov v r v j c. učtu: Ing. Jn Klích Jiří Klích rodné čísli

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: Mgr. Emil Fischer, sídlem Podolská 90/5, 147 00 Prh 4, provozovn 294 71 Benátky nd Jizerou, Podolecká 206, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPH 68 INS 20871/2014-A-20,

Více

1. Vladislav Kros Nar (dále jen Družstevník 601 ) 2. Veronika Antošová Nar (dále jen Družstevník 602 )

1. Vladislav Kros Nar (dále jen Družstevník 601 ) 2. Veronika Antošová Nar (dále jen Družstevník 602 ) Dohod o nrovnání o hrzení dlších členských vkldů uzvřené dle 572 zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporcích ve spojení s 1903 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník (dále jen Dohod ) Bytové družstvo

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. a) Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti komunikačních sítí, a b) smlouvy o zřízení služebnosti komunikačních sítí,

Čl. 1 Předmět úpravy. a) Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení služebnosti komunikačních sítí, a b) smlouvy o zřízení služebnosti komunikačních sítí, INTERNÍ PŘEDPIS KE STANOVENÍ VÝŠE NÁHRADY ZA ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ DLE ZVLÁŠTNÍHO PŘEDPISU NA POZEMCÍCH A STAVBÁCH VE VLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Rd měst Liberec n své 21. schůzi

Více

Veřei!!QPrávní smlouva

Veřei!!QPrávní smlouva Veřei!!QPrávní smlouva Na základě usnesení zastupitelstva obce Koryta číslo 5) ze dne 26. 07. 2010 a usnesení rady města Kralovice číslo 216 ze dne 28.07.2010, uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 4 k č. j.: 20288/2015 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková ČÍSLA USNESENÍ: 74-102 Usnesení 5. zsedání Zstupitelstv měst Kopřivnice

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Kancelář úřadu V Písku dne: 05.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.10.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na uzavření veřejnoprávních smluv na projednávání přestupků za město Mirovice a obec

Více

Rámcová dohoda č. SMLDEU-24-25/2018 na projektové práce na lesních cestách

Rámcová dohoda č. SMLDEU-24-25/2018 na projektové práce na lesních cestách Rámcová dohod č. SMLDEU-24-25/2018 n projektové práce n lesních cestách Objedntel: Správ Krkonošského národního prku se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlbí 543 01 00088455 CZ00088455 zstoupená: PhDr. Robinem

Více