Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005"

Transkript

1 Association Flos Aquae Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005 Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Mgr. Jakub Gregor Mgr. Lenka Šejnohová RNDr. Petr Marvan, CSc. Prom. biol. Jiří Heteša, CSc. Mgr. Hana Slováčková Martina Sadílková Brno, září 2005

2 Obsah 1. Zadání a cíle studie 2 2. Metodika odběru vzorků a hodnocení fytoplanktonních společenstev Přehled lokalit sledovaných na Brněnské přehradě v roce Měření fyzikálních a chemických parametrů Odběr vzorků pro mikroskopické rozbory Hodnocení fytoplanktonních společenstev 5 3. Výsledky - změny kvality a kvantity fytoplanktonních společenstev v průběhu sezóny 7 4. Závěry 9 5. Grafické znázornění vývoje fytoplanktonních společenstev Profily vertikální abundance fytoplanktonu na lokalitě Hráz Změny v abundanci fytoplanktonu v podélném profilu Brněnské přehrady ve vybraných obdobích Počty buněk fytoplanktonu na jednotlivých lokalitách Grafické znázornění vývoje fyzikálně chemických parametrů na 8 lokalitách Brněnské přehrady v průběhu sezóny ph Množství kyslíku rozpuštěného ve vodě Teplota Vodivost Průhlednost vody Kvalitativní a kvantitativní mikroskopické rozbory fytoplanktonu 25 1

3 1. Zadání a cíle studie Na základě smlouvy o dílo podepsané mezi Jihomoravským krajem a Sdružením Flos Aquae (viz usnesení č. 1473/05/R27 Rady Jihomoravského kraje z 27. schůze) byl sledován vývoj společenstev fytoplanktonu na Brněnské přehradě na osmi vybraných lokalitách v období květen září Cílem studie bylo: Monitorovat vývoj společenstev s důrazem na potenciálně toxické druhy cyanobakterií (sinic), které mohou produkcí toxických látek ohrožovat zdraví obyvatel využívajících přehradu ke koupání a jiným rekreačním aktivitám Kvantifikovat množství cyanobakterií a v případě překročení doporučené limitní koncentrace jejich biomasy pro rekreační nádrže ( buněk/ml, 50 ug/ L chlorofylu a) upozornit JMK a KHS Brno, aby bylo možno včas vyhlásit regulační stupeň pro využití nádrže k rekreaci (nedoporučení / zákaz koupání z důvodu překročení povoleného množství toxických cyanobakterií) Definovat trend změn ve vývoji fytoplanktonu oproti minulým sezónám Vypracovat zprávu o vývoji fytoplanktonních společenstev na Brněnské přehradě, které byly sledovány jak pomocí klasických mikroskopických, tak i moderních flurescenčních metod. 2

4 2. Metodika odběru vzorků a hodnocení fytoplanktonních společenstev Na nádrži bylo vybráno osm lokalit s cílem zaznamenat vývoj fytoplanktonu v celém 10km podélném profilu nádrže, a to následovně: - Dvě lokality reprezentují horní mělkou část nádrže (Mečkov a Zouvalka) - Jedna lokalita tvoří přechod mezi horní a dolní částí nádrže (Rokle) - Tři lokality jsou v dolní hlubší (vlastní tělo nádrže) části nádrže (Pláž, Střed a Hráz) - Dvě zátoky na dolní části (Sokolské koupaliště, Rakovec) Navíc byla vybrána lokalita ZOO pro sledování složení fytoplanktonu v řece Svratce Přehled lokalit sledovaných na Brněnské přehradě v roce 2005 Mečkov (přístaviště) Lokalita leží v horní mělké části nádrže, hloubka zde dosahuje maximálně 2,5 m. Fytoplanktonní společenstvo připomíná svým složením po většinu sezóny spíše koryto řeky, zpravidla je tvořeno rozsivkami a zelenými řasami, sinice se zde vyskytují v menším množství. Výjimkou mohou být letní měsíce, kdy bývá biomasa sinic zavanuta větrem z nižších oblastí nádrže. Jelikož v zadání studie bylo požadováno, aby bylo hodnoceno společenstvo aspoň na jedné lokalitě bez masivního rozvoje vodního květu sinic, bylo v závěru léta nutné posunout místo vzorkování o několik set metrů dále směrem k Mečkovským skálám. Zouvalka Velmi mělká (1,5 m) lokalita na nánosové straně koryta řeky se silnými vrstvami organických sedimentů. V roce 2005 se zde poměrně dlouho (do konce července) vyskytovalo pestré společenstvo fytoplanktonu, přestože na zbytku nádrže již jednoznačně dominovaly sinice. Rokle Zátoka na pravém břehu koryta, leží v pomezí horní a dolní části nádrže. Pláž, Střed Dvě lokality představující volnou hladinu nádrže. Hloubka je zde přibližně 6m (Pláž), resp. 11 m (Střed). Lokalita Pláž byla pro monitoring sinic cíleně vybrána, jelikož se jedná o oblíbené koupací místo obyvatel města Brna. 3

5 Hráz Lokalita s největší hloubkou (cca 16m). Odběry byly prováděny v oblasti žlutých bójek cca 50 m od hráze. Tato lokalita bývá během letních měsíců, společně s lokalitami Rakovec, Zouvalka a Junácká louka, nejvíce zasažena biomasou sinic. Sokolské koupaliště Boční zátoka na levém břehu přehrady s hloubkou 4 m, která je tak částečně izolována od vlastního těla nádrže. Společenstvo fytoplanktonu se z tohoto důvodu může lišit od ostatních částí nádrže. Rakovecká zátoka Zátoka na dolním konci nádrže, hloubka 6m. Lokalita, na které bývá limit doporučené koncentrace biomasy fytoplanktonu pro rekreační nádrže ( buněk/ml, 50 ug/l chlorofylu a) překročen zpravidla nejdříve ze všech výše jmenovaných lokalit. ZOO Oproti minulým sezónám byla monitorována i kvalita vody v řece Svratce pod Brněnskou přehradou. Odběry byly prováděny z mostu pro pěší nedaleko Zoologické zahrady (u hřiště) Měření fyzikálních a chemických parametrů Z fyzikálně chemických parametrů kvality vody byly měřeny následující: - ph - množství kyslíku rozpuštěného ve vodě - teplota - vodivost - průhlednost vody. Průhlednost byla měřena Secchiho diskem, ostatní parametry pomocí soupravy Multiline P4 (WTW, Weilheim, Německo) obsahující ph elektrodu SenTix 41, kyslíkovou elektrodu CellOx 325 a vodivostní elektrodu TetraCon 325. Všechny tyto parametry byly opět měřeny 20 cm pod hladinou. Koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě je závislá na teplotě, rozkladu organických látek, množství osvětlení a intenzitě fotosyntézy. Největších hodnot dosahuje ve dne v období s 4

6 největším rozvojem fytoplanktonu, avšak ve stejném období v noci dochází naopak k jeho rychlému vyčerpání. K jeho poklesu dochází také při rozkladu odumřelé biomasy na podzim. Hodnota ph ovlivňuje chemické a biochemické procesy ve vodách, má vliv na dostupnost některých látek pro vodní organismy. Při velkém rozvoji sinic vodního květu významně stoupá. Vodivost (konduktivita) slouží k posouzení množství elektrolytů ve vodě Odběr vzorků pro mikroskopické rozbory Vzorky fytoplanktonu pro mikroskopické rozbory byly odebírány v pravidelných intervalech 14ti dní v období květen-září 2005 vždy mezi 8-11h. Metodika odběrů byla dodržena dle ČSN ISO ( ) Jakost vod Odběr vzorků Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží, resp. na každé z osmi lokalit byl odebrán hladinový vzorek Friedingerovým odběrákem z profilu 0-30 cm Hodnocení fytoplanktonních společenstev Pro sledování změn fytoplanktonních společenstvech byla zvolena kombinace dvou přístupů: 1. Měření celkové biomasy fytoplanktonu ponorným fluorometrem FluoroProbe (bbe- Moldaenke, Kiel, Německo) přímo na odběrovém místě (in situ) 2. Klasická mikroskopická analýza, která poskytuje konkrétní data o druhovém složení fytoplanktonu (kvalitě) a zastoupení jednotlivých druhů (kvantitě). Výhodou kombinace těchto dvou přístupů jsou výsledky zachycující nejenom složení (kvalitu) fytoplanktonu z profilu 0-30cm (hladinového vzorku), ale rovněž změny v kvantitě fytoplanktonu v celém profilu vodního sloupce. Kombinací těchto dvou metodik společně s kombinací předpovědi počasí lze predikovat změny ve vývoji fytoplanktonu v následujících dnech. Ad1) Ponorný fluorometr FluoroProbe je schopen přímo na lokalitě rozlišit 4 základní skupiny fytoplanktonu (zelené řasy, hnědé řasy, skrytěnky a sinice) na základě fluorescence fotosyntetických pigmentů přítomných v buňkách těchto organismů. Přístroj lze ponořit až do 50 m hloubky a naměřená data jsou v sekundových intervalech zobrazována na připojeném PC. Během několika desítek vteřin tak lze získat přehled o vertikální distribuci fytoplanktonu 5

7 v celém vodním sloupci od hladiny až ke dnu. V grafech prezentovaných v této studii jsou uváděny průměrné koncentrace fytoplanktonu v příhladinové vrstvě 0-50 cm, tedy v zóně možného kontaktu člověka s vodními organismy, která je také doporučována odborníky na zdravotní rizika. Ad2) Mikroskopické analýzy fytoplanktonu byly vypracovány podle pokynů obsažených v normách TNV Jakost vod stanovení planktonních sinic, a ČSN Jakost vod biologický rozbor Stanovení biosestonu. Výsledky mikroskopických rozborů obsahují druhové složení (kvalitu) i kvantifikaci fytoplanktonu (uváděno v počtu buněk/ml). V grafech rezentujících počty buněk sinic je jako maximální hodnota uvedena 1 milion buněk /ml, především z důvodu přehlednosti u nižších hodnot. Údaje z FluoroProbe jsou prezentovány v mikrogramech chlorofylu na litr, zatímco údaje z mikroskopických analýz jsou v počtech buněk příslušné skupiny (sinice, zelené řasy atd.) na 1 ml. Jedná se tedy o dva naprosto odlišné parametry, neboť množství chlorofylu je údaj značně ovlivněný ekofyziologickými parametry a jeho množství se u jednotlivých typů organismů samozřejmě značně liší. Proto není vždy zřejmá korelace mezi množstvím chlorofylu a počtem buněk u čtyřech sledovaných tříd fytoplanktonu na stejné lokalitě ve stejném čase. V úvahu je třeba vzít i rozdílnou velikost buněk, protože v případě sinic se jedná o buňky bakteriální, zatímco řasy jsou organismy eukaryotické. V grafických přílohách jsou prezentovány všechny vertikální profily naměřené přístrojem FluoroProbe na lokalitě Hráz (str. 11). Lze si tak udělat představu o změnách distribuce fytoplanktonu v celém vodním sloupci. Dále jsou ve 4 grafech zobrazeny změny ve fytoplanktonním společenstvu v rámci celé nádrže ve 4 různých obdobích vegetační sezóny jarní rozsivkový pík, clear water, začínající a vrcholící vodní květ sinic (str. 15). Kromě toho jsou data z taxonomických rozborů přehledně prezentována v grafech od str. 17. Závěrečnou část grafických příloh tvoří přehled fyzikálně-chemických parametrů (str. 22). 6

8 3. Výsledky - změny kvality a kvantity fytoplanktonních společenstev v průběhu sezóny V květnu byla na všech sledovaných lokalitách zaznamenána výrazná dominance rozsivek (55tis. b/ml), které byly doprovázeny minoritním zastoupením zelených řas (10tis. b/ml). Z rozsivek se vyskytovaly, stejně tak jako v předcházejících sezónách, především běžné druhy jarního fytoplanktonu nádrží rozsivky rodu Asterionella, Cyclotella, Nitzschia a Stephanodiscus, ze zelených řas rody Chlorella, Dictyosphaeruim, Pandorina, Pediastrum a Scenedesmus. Na konci května byl zaznamenán mírný nárůst sinice druhu Pseudanabaena limnetica (2,5tis. b/ml), který však tvořil z celkové biomasy fytoplanktonu pouze 10% a makroskopicky nebyl zaznamenatelný. Další zástupci sinic, především sinice vodních květů, nebyly v tomto období zatím zaznamenány. Hygienický limit nebyl překročen. (doporučená hranice pro rekreační vody je podle WHO buněk/ml nebo 50 ug/l chlorofylu a při dominanci sinic). Na začátku června byl zaznamenán tzv. clear water, při kterém došlo k výraznému poklesu množství fytoplanktonu (10tis. b/ml) v důsledku zvýšeného množství zooplanktonu. V tomto období došlo k zvýšení průhlednosti (3m) a k výraznému snížení ph (z 9,5 na 6,8). Během tohoto období byly zaznamenány první zástupci vodních květů sinic, a to druh Anabaena sigmoidea (28tis. b/ml) a Planktothrix agardhii (1,5tis. b/ml). Oproti minulému měsíci bylo také zaznamenáno zvýšené množství skrytěnek (3tis. b/ml). Až 5x větší množství fytoplanktonu, než ve vlastním těle nádrže, bylo zaznamenáno na lokalitě Zouvala. Na konci června celkové množství sinic zůstává ve srovnání s květnem stejné, přičemž se však mění druhové složení - sinice Anabaena sigmoidea je nahrazována druhem Aphanizomenon klebahnii (50tis. b/ml). Na konci června byl zaznamenán první nepatrný výskyt toxického rodu Microcystis vodního květu sinic a to na lokalitě Rakovec (10tis.b/ml). V tomto období však bylo nejvíce fytoplanktonu zaznamenáno na lokalitě Střed, ale k překročení hygienického limitu však stále nedochází (55tis b./ml). Na počátku července dochází na vlastním těle nádrže k potlačení ostatních skupin fytoplanktonu (rozsivky, zelené řasy, skrytěnky) sinicemi. Dominantním rodem sinice stále zůstává Aphanizomenon (44tis b./ml), který je doprovázen velice slabým zastoupením rodu Microcystis (8tis b./ml). V horních partiích nádrže (lokality Mečkov, Zouvalka, Rokle) zůstává stále zachováno širší spektrum fytoplanktonu se zástupci zelených řas (Pandorina morum, Scenedesmus quadricauda) a rozsivek (Stephanodiscus sp.) hygienický limit nebyl v polovině července překročen (54tis. b/ml). 7

9 První překročení hygienického limitu v sezóně 2005 bylo zaznamenáno až se zvýšením teplot při vzorkování dne , kdy byl hygienický limit překročen téměř na všech a zcela na všech sledovaných lokalitách. Největší zastoupení fytoplanktonu bylo zaznamenáno na lokalitě Rakovec, kdy dochází k výraznému navýšení buněk/ml na 900tis., přičemž na ostatních lokalitách bylo zaznamenáno pouze 200tis. b/ml, což může být dáno koncentrací biomasy větrem. Na konci července dochází již k úplné dominanci sinic, přičemž dominantními druhy jsou Aphanizomenon klebahnii a Microcystis aeruginosa (příp. ichtyoblabe). Na počátku srpna byl dominantním zástupcem sinic stále druh Apahnizomenon klebahnni, který byl v předchozím letech na Brněnské přehradě zaznamenán pouze v jarním období. Teprve až na sklonku srpna byl druh Aphanizomenon klebahnii potlačen zástupci rodu Microcystis (M. ichtyoblabe, M. aeruginosa). Na začátku září zůstává hygienický limit byl stále překročen na všech lokalitách, nebyl zaznamenán výrazný pokles biomasy sinic jako v předchozí sezóně. Hlavní dominantou fytoplanktonu zůstává stále sinice, a to druhy Microcystis wesenbergii a M. aeruginosa. V rámci obou zářijových odběrů byly shledány pouze přesuny biomasy sinic v rámci těla nádrže (viz změny na lokalitách Pláž a Střed). 8

10 4. Závěr, komentáře a trendy roku 2005 Sledování složení fytoplanktonu v nádrži má velký praktický význam minimálně ze dvou důvodů: Dokumentuje v dlouhodobých časových řadách trendy ve složení dominantních společenstev, což bude důležité ve chvíli, kdy se bude rozhodovat o metodách boje proti sinicím, především o výběru alternativních metod ošetření vodního sloupce a sedimentů. Druhý význam je kontrolní ve spolupráci s KHS jsou sladěny odběry vzorků tak, aby vznikly dostatečně časté informace o vývoji společenstev fytoplanktonu s cílem poskytnout dostatek informací pro ochranu zdraví občanů před účinky toxických sinic. I proto vidíme jako důležité zachovat rozsah sledování od května do září, ač placené analýzy dle této smlouvy začínají koncem června, je začátek sezony klíčovým obdobím, kde se rozhoduje o celé sezoně, a proto jsou v této zprávě uvedeny výsledky také dalších 7 odběrových termínů nejsou účtovány, ale pro úplnost informací sem jednoznačně patří aby nemusely být dohledávány. Vegetační sezona 2005 byla zcela unikátní průběhem počasí (především srážkovým úhrnem a sluneční intenzitou. Průběh ročníku prokázal, že živin mají sinice v Brněnské přehradě stále luxusní přebytek, zásoba inokula v sedimentech je vysoká, ale realizace těchto předpokladů v praxi je závislá na teplotě vody a průtoku nádrže. Vysoký průtok vody nádrží především na počátku sezony je významný inhibiční faktor pro prvotní růst sinic nemají-li mladé kolonie sinic dostatečnou teplotu vody (alespoň 15 C) a možnost klidného růstu, nedosáhnou stadia vodního květu, tedy okem patrné biomasy u hladiny nádrže. Data pořízená při realizaci této smlouvy jsou zcela unikátní příroda sama připravila experiment, který by žádný člověk nezkonstruoval v takovém objemu a také by jej nikdo nezaplatil. Data v této zprávě uvedená prokazují, že kdyby byl průtok v nádrži v době nástupu sinic (cca v červnu zvýšen na úroveň průtoku roku 2005 (tedy z průměrného cca 9m 3 /s na m 3 /s, bylo by možno oddálit nástup sinic o cca měsíc. To je období, po které mají účinnost dobře realizované algicidní zásahy, ale zde by byl efekt dosažen čistě manipulací nádrže bez aplikace tun chemických přípravků do vodního prostředí. 9

11 Další mimořádný fenomén sezony 2005 byl na počátku sezony vodních květů dlouhodobá dominanta Microcystis byla potlačena jinými sinicemi (Anabaena a Aphanizomenon), které klíčí ze spor (zde zvaných akinety). Tyto sinice se prosazují pouze v nepříznivých podmínkách. Naposledy se projevily v roce 1997 těsně po povodni. V sezoně 2005 prokázaly, že jejich zásoba v sedimentech Brněnské přehrady je natolik mohutná, že mohou potlačit i dlouholetou dominantu Microcystis. Pro občany a nezkušené pracovníky se voda jeví čistší, protože vláknité sinice Anabaena ani Aphanizomenon se nekumulují u hladiny a nejsou tedy tak viditelné jako Microcystis, zato však zasahují svou biomasou do hloubky 2i více metrů. Při oteplení vody a slunném víkendu však tyto vláknité sinice ztratily konkurenční výhodu a boj o prostor prohrály s klasickou dominantou kolonie tvořící Microcystis. Proto byly odběry zahuštěny vloženým odběrem mezi klasické 2týdenní termíny a byl překročen limit hygienické přípustnosti ( buněk sinic na 1 ml) a výsledky byly ještě téhož dne předány jak zadavateli (JMK), tak KHS. Období nevyhovující pro koupání trvalo v sezóně 2005 pouze cca 2 měsíce, což bylo způsobeno chladným deštivým létem s nízkými nočními teplotami. Období dominance a masového rozvoje sinic bylo oproti minulé sezóně posunuto na měsíce srpen-září. Přesto, v době posledního odběru dne byl shledán stále vzrůstající trend nárostu biomasy vodních květů sinic (koncentrace 2,5mil buněk/ml je plně srovnatelný s těžkými sezonami 1999, 2000, či 2003) a proto budeme realizovat ještě odběr s cílem postihnout konec sezony Jako v předchozí sezóně byla lokalita Pláž shledána jako místo relativně nejvhodnější místo pro koupání, jelikož zde bývá detekováno menší množství sinic. Naopak v lokalitě Rakovec bývá hygienický limit překročen nejdříve a nejvíce. V roce 2005 byla poprvé zavedena lokalita Svratka pod hrází (zde vedená jako lokalita ZOO). Tato lokalita se jen těžko srovnává s výsledky ze vzorků odebraných v nádrži, protože jde o srovnávání vod stojatých (nádrže) s vodami tekoucími (říční systém). I přes tento fakt překvapují výsledky kvantifikace sinic v řece Svratce, které prokazují kolem půl milionu buněk na 1 ml vody. V praxi to znamená, že Brněnská přehrada infikuje cyanobakteriemi řeku Svratku a nádrže Nové Mlýny. Závěrem lze konstatovat, že dílo splnilo účel hygienické kontroly a pořídilo data, o která se bude opírat rozhodování při řešení omezení rozvoje sinic v příštích letech. V Brně, za autorský kolektiv Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., 10

12 5. Grafické znázornění vývoje fytoplanktonních společenstev 5.1. Profily vertikální abundance fytoplanktonu na lokalitě Hráz 11

13 12

14 13

15 14

16 5.2. Změny v abundanci fytoplanktonu v podélném profilu Brněnské přehrady ve vybraných obdobích 15

17 16

18 5.3. Počty buněk fytoplanktonu na jednotlivých lokalitách 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 6. Grafické znázornění vývoje fyzikálně chemických parametrů na 8 lokalitách Brněnské přehrady v průběhu sezóny ph 6.2. Množství kyslíku rozpuštěného ve vodě 22

24 6.3. Teplota 6.4. Vodivost 23

25 6.5. Průhlednost vody 24

26 7. Kvalitativní a kvantitativní mikroskopické rozbory fytoplanktonu Sokolák Rokle Střed Hráz CYANOBACTERIA Pseudanabaena limnetica CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Chrysococcus biporus 40 Kephyrion moniliferum Microglena punctifera 10 CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Asterionella formosa Aulacoseira ambigua Aulacoseira italica Cyclostephanos dubius Cyclotella menghiniana Diatoma vulgare Epithemia sp. 10 Gomphonema sp Melosira varians 20 Navicula sp Nitzschia acicularis Nitzschia cf. gracilis Nitzschia cf. palea Skeletonema potamos 80 Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus cf. invisitatus Synedra acus Synedra ulna BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE Goniochloris mutica XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Chroomonas nordstedtii Cryptomonas curvata 10 Cryptomonas sp CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE Amphidinium sp. 10 DINOPHYCEAE 10 CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas monadina Chlamydomonas pseudopertusa Chlamydomonas skujae 40 Chlamydomonas sp Chlorogonium minimum Eudorina elegans 20 CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Actinastrum hantzschii Ankistrodesmus gracilis Chlorella sp Coelastrum astroideum

27 Coelastrum microporum Coenococcus planctonicus 2560 Crocigeniella apiculata 20 Dichotomococcus curvatus Dictyosphaerium chlorelloides 640 Dictyosphaerium ehrenbergianum Dictyosphaerium pulchellum Dictyosphaerium subsolitarium Didymocystis inconspicua Didymocystis planctonica 320 Didymogenes palatina 160 Golenkinia radiata Granulocystis helenae 10 Hyaloraphidium contortum 40 Kirchneriella irregularis v.spiralis 40 Kirchneriella lunaria 40 Kirchneriella subcapitata Lagerheimia genevensis Lagerheimia marssonii 10 Lagerheimia wratislaviensis 10 Micractinium pusillum Monoraphidium arcuatum Monoraphidium contortum Monoraphidium minutum 120 Nephrochlamys willeana Oocystis lacustris Oocystis marssonii 40 Oocystis parva Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Scenedesmus acuminatus Scenedesmus abundans Scenedesmus denticulatus 80 Scenedesmus quadricauda Schroederia setigera 40 Tetraedron caudatum Tetraedron incus 40 Tetraedron platyisthmum Tetrastrum elegans 160 Tetrastrum glabrum Tetrastrum staurogeniaeforme 20 CHLOROPHYCEAE kok CONJUGATOPHYCEAE Closterium limneticum 10 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE Phacus pyrum 10 Trachelomonas dubia 40 Trachelomonas hispida 80 Trachelomonas lefevrii 10 Trachelomonas planctonica 10 Trachelomonas sp. 80 Trachelomonas volvocinopsis EUGLENOPHYCEAE

28 Souhrn za : Sokolák Rokle Střed Hráz CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE OSTATNÍ

29 Zouvalka Mečkov Rokle Rakovec Sokolák Střed Pláž Hráz CYANOBACTERIA Coelosphaerium kuetzingianum 20 Merismopedia tenusisima 20 Microcystis aeruginosa Microcystis incerta 20 Planktothrix agardhii Pseudanabaena limnetica CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Chrysococcus biporus Chrysococcus rufescens 10 Kephyrion moniliferum Microglena punctifera Synura cf.petersenii 20 CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Asterionella formosa 20 Aulacoseira ambigua Aulacoseira italica Cyclostephanos dubius Cyclotella menghiniana 120 Cymatopleura librilis 10 Cymbella minuta 120 Diatoma elongatum 120 Diatoma vulgare Epithemia sp. Gomphonema sp. Melosira varians 20 Navicula cf. avenacea Navicula cf. grgaria 120 Navicula sp. 10 Nitzschia acicularis Nitzschia cf. gracilis Nitzschia cf. palea Nitzschia tryblionella 10 Skeletonema potamos Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus cf. invisitatus Synedra acus Synedra ulna BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE Goniochloris mutica Goniochloris smithii 120 XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Chroomonas caudata Chroomonas nordstedtii Cryptomonas curvata Cryptomonas ovata Cryptomonas sp CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE 28

30 Amphidinium sp. DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas monadina 10 Chlamydomonas pseudopertusa Chlamydomonas skujae Chlamydomonas sp Chlorogonium elongatum 10 Chlorogonium minimum 240 Eudorina elegans 20 Pandorina morum 20 Phacotus lenticularis 10 Pteromonas golenkiniana 10 CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Actinastrum hantzschii Ankistrodesmus gracilis Chlorella sp Coelastrum astroideum Coelastrum microporum Coenococcus planctonicus 20 Crucigeniella apiculata Dichotomococcus curvatus Dictyosphaerium chlorelloides Dictyosphaerium ehrenbergianum Dictyosphaerium granulatum 20 Dictyosphaerium pulchellum Dictyosphaerium subsolitarium Didymocystis inconspicua Didymocystis planctonica Didymogenes palatina Golenkinia radiata Granulocystis helenae Hyaloraphidium contortum Kirchneriella irregularis v.spiralis Kirchneriella lunaria Kirchneriella subcapitata Lagerheimia ciliata 480 Lagerheimia genevensis Lagerheimia marssonii Lagerheimia wratislaviensis 10 Micractinium pusillum Monoraphidium arcuatum Monoraphidium contortum Monoraphidium komarkovae 120 Monoraphidium minutum Nephrochlamys willeana 10 Oocystis lacustris 10 Oocystis marssonii 120 Oocystis parva Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Scenedesmus acuminatus Scenedesmus abundans Scenedesmus bicaudatus Scenedesmus denticulatus Scenedesmus disciformis 20 Scenedesmus obliquus

31 Scenedesmus quadricauda Schroederia setigera Selenastrum capricornutum 10 Tetraedron caudatum Tetraedron incus Tetraedron minimum 10 Tetraedron platyisthmum Tetraedron trigonum 10 Tetranephris europaea Tetrastrum elegans 480 Tetrastrum glabrum Tetrastrum staurogeniaeforme Tetrastrum triangulare 10 CHLOROPHYCEAE kok CONJUGATOPHYCEAE Closterium acerosum 10 Closterium limneticum CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE Phacus pyrum Trachelomonas dubia Trachelomonas hispida Trachelomonas lefevrii Trachelomonas planctonica Trachelomonas sp. Trachelomonas volvocina Trachelomonas volvocinopsis 10 EUGLENOPHYCEAE

32 Souhrn za : Zouvalka Mečkov CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE OSTATNÍ Rokle Rakovec Sokolák Střed Pláž Hráz 31

33 Mečkov Zouvalka Rokle Střed Pláž Sokolák Rakovec Hráz CYANOBACTERIA Anabaena sigmoidea Planktothrix agardhii Pseudanabaena limnetica CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Chrysococcus punctiformis 120 Chrysococcus triporus 10 Codonomonas pascheri Kephyrion moniliferum Mallomonas tonsurata 10 CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Aulacoseira italica 20 Cyclostephanos dubius Navicula sp. 10 Nitzschia acicularis Nitzschia cf. palea Nitzschia sp Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus cf. parvus BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas curvata Cryptomonas marssonii CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas sp Pandorina morum CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Ankyra spatulifera Chlorella sp Coelastrum microporum Crucigeniella neglecta 20 Dictyosphaerium subsolitarium 960 Didymocystis planctonica 20 Monoraphidium contortum Nephrochlamys rotunda 480 Nephrochlamys willeana Pediastrum boryanum Planktosphaeria gelatinosa Scenedesmus acuminatus Scenedesmus abundans 20 Scenedesmus bicaudatus 20 Scenedesmus denticulatus 20 Scenedesmus opoliensis 20 Scenedesmus quadricauda

34 Scenedesmus sooi Tetraedron caudatum 10 Tetraedron incus 10 Tetrastrum glabrum Tetrastrum punctatum 10 CHLOROPHYCEAE kok CONJUGATOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE Souhrn za Mečkov Zouvalka CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CRYPTO CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE OSTATNÍ Rokle Střed Pláž Sokolák Rakovec Hráz 33

35 Mečkov Zouvalka Rokle Střed Pláž Sokolák Rakovec Hráz Anabaena sigmoidea Aphanizomenon klebahnii Microcystis aeruginosa Microcystis ichtyoblabe Pseudanabaena limnetica CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Chrysococcus punctiformis Kephyrion boreale 10 Mallomonas cf.acaroides 10 Mallomonas sp. 10 Mallomonas tonsurata 10 CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Asterionella formosa Aulacoseira granulata Fragilaria crotonensis 20 Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus cf. parvus BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE Goniochloris sculpta XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas sp CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE Peridinium sp DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas monadina Chlamydomonas sp Eudorina elegans Pandorina morum CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Ankyra judayi Chlorella sp Coelastrum astroideum Coelastrum microporum Coenocystis subcylindrica 20 Crucigenia tetrapedia 320 Crucigeniella apiculata 20 Didymocystis inconspicua Eutetramorus fottii 20 Monoraphidium contortum Monoraphidium minutum 10 Nephrochlamys rotunda 10 Nephrochlamys willeana Oocystis coronata Oocystis lacustris Oocystis marssonii 20 34

36 Oocystis parva Oocystis solitaria 10 Paradoxia multiseta 10 Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Planktosphaeria gelatinosa Scenedesmus acuminatus Scenedesmus abundans Scenedesmus bicaudatus 20 Scenedesmus denticulatus Scenedesmus disciformis 20 Scenedesmus opoliensis Scenedesmus quadricauda Scenedesmus velitaris Schroederia setigera 80 Tetraedron minimum 80 Tetraedron platyisthmum Tetraedron quadratum Tetrastrum glabrum CHLOROPHYCEAE kok CONJUGATOPHYCEAE Staurastrum sp. 10 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE

37 Souhrn za : Mečkov Zouvalka CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CRYPTO CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE OSTATNÍ Rokle Střed Pláž Sokolák Rakovec Hráz 36

38 Zouvalka Mečkov Rokle Pláž Střed Sokolák Rakovec Hráz CYANOPROKARYOTA Microcystis celkem M.wesenbergii + M. aeruginosa M. ichthyoblabe? + Aphanizomenon "klebahnii" Aphanocapsa sp. 700 Planktothrix agardhii Pseudanabaena limnetica Pseudanabaena mucicola DINOPHYTA Massartia sp Peridinium sp CRYPTOPHYTA Chroomonas acuta Cryptomonas cf.ovata Cryptomonas marssonii Cryptomonas rostrata CHRYSIOHYCEAE s.l Mallomonas sp BACILLARIOPHYCEAE centr Aulacosira granulata incl. v. an Aulacosira cs.ambigua Aulacosira muzzanensis Cyclotella meneghiniana Melosira varians Skeletonema potamos Stephanodiscus sp BACILLARIOOPHYCEAE panát Asterionella formosa Cocconeis placentula. m Diatoma tenue. m Fragilaria crotonensis Navicula avenacea Navicula sp. A Nitzschia acicularis Nitzschia cf. gracilis Nitzschia cf. palea Nitzschia sp Synedra acus XANRTHOPHYCEAE Goniochloris

39 EUGLENOPHYTA Trachelomonas cf. volvocina Trachlomonas hispida CHLOROPHYTA monadoid Chlamydomonas spp Chlamydomonas monadina Pandorina morum Phacotus lenticularis Pteromonas aequiciliata Pteromonas sp CHLOROPHYTA - kokální Ankyra cf.ancora Chlorella Coelastrum microporum Eutetramorus polycoccus (?) Crucigenia quadrata Crucigenia tetrapedia Crucigeniella apiculata Crucigeniella cf. neglecta Dictuosphaerium pulchellum Monoraphidium arcuatum Monoraphidium griffithii Oocystis sp Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Polyedriopsis spinulosa Scenedesmus acuminatus Scenedesmus armatus Scenedesmus sp Scenedesmus bicaudatus Scenedesmus disciformis Scenedesmus javanensis-bernardii Scenedesmus opoliensis Scenedesmus quadricauda Scenedesmus vřet. B Schroederia cf.spiralis Tetraedron minimum spp. indet CHLOROPHYTA-Conjugatophyceae Closterium limneticum incl.var Cosmarium sp. A Staurastrum pingue Staurastrum tetracerum

40 Souhrn za Zouvalka Mečkov CYANO DINOPHYTA CRYPTOPHYTA CHRYSOPHYCEAE s.l BACILLAR XANTHOPHYCEAE EUGLENOPHYTA CHLOROPHYTA monad CHLOROPHYTA kok Rokle Pláž Střed Sokolák Rakovec Hráz 39

41 Zouvalka Mečkov CYANOBACTERIA Microcystis celkem Aphanizomenon "klebahnii" Planktothrix agardhii Anabaena celkem M. wesenbergii M. flos-aquae M. aeruginosa M. ichthyoblabe Anabaena cf. planctonica Anabaena lemmermannii Anabaena cf. smithii Anabaena cf. mendotae Anabaena flos-aquae Anabaena spp Anabaena cf. spiroides DINOPHYTA Peridinium bez póru, malé Ceratium furcoides CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas spp BACILLARIOPHYCEE centr Aulacosira granulata (incl. var.) Aulacosira muzzanensis Aulacosira cf.italica v.tenuissima sprál. morfotyp centrické Cyclostephanos dubius BACILLARIOPHYCEAE penát Fragilaria crotonensis Synedra acus Asterionella formosa CHLOROPHYTA monadoid Eudorina sp Pteromonas aculeata Carteria radiosa (?) Pandorina morum Phacotus lenticularis Pteromonas angulosa Pteromonas aculeata CHLOROPHYTA - kokál Coelastrum microporum Rokle Pláž střed Sokolék Rakovec Pod ZOO 40

42 Oocystis cf.lacustris Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Scenedesmus armatus Scenedesmus bicaudatus Scenedesmus opoliensis Scenedesmus quadricauda Tetraedron minimum CHLOROPHYTA - Conjugatoph Staurastrum cf.pingue Cosmarum quadrum Cosmarium cf.crenatum Souhrn za Zouvalka Mečkov CYANO DINOPHYTA CRYPTOPHYCEAE BACILLAR CHLOROPHYTA monadoid CHLOROPHYTA - kokál Ve většině vzorků (s výjimkou Rakovce) stále ještě Aphanizomenon převládá nad Microcystis a ve šech vzrocích si podržují poměrně vysokou abundanci i fototrofní eukaryonti. Rokle Pláž střed Sokolék Rakovec Pod ZOO 41

43 Mečkov Zouvalka CYANOPROKARYOTA Anabaena cf. circinalis 20 Anabaena flos-aquae Aphanizomenon flos-aquae Aphanizomenon klebahnii Microcystis aeruginosa/viridis Microcystis flos-aquae Microcystis ichtyoblabe Microcystis viridis 3100 Microcystis wesenbergii Phormidium mucicola Planktothrix agardhii Woronichinia naegeliana 20 CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Codonomonas pascheri CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Asterionella formosa 80 Aulacoseira granulata Aulacoseira italica 240 Aulacoseira muzzanensis 20 Diatoma vulgare 80 Fragilaria crotonensis Navicula sp. 80 Nitzschia acicularis 80 Stephanodiscus hantzschii 20 BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas curvata 10 CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE Ceratium hirundinella DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas sp Pandorina morum Phacotus lenticularis CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Chlorella sp Coelastrum microporum Crucigeniella apiculata Dictyosphaerium subsolitarium 20 Kirchneriella contorta 80 Monoraphidium contortum 10 Nephrochlamys rotunda 80 Pediastrum boryanum 20 Pediastrum duplex Scenedesmus acuminatus 20 Scenedesmus bicaudatus 20 Scenedesmus linearis 20 Scenedesmus quadricauda Scenedesmus velitaris 20 Selenastrum capricornutum 320 Rokle Střed Pláž Sokolák Rakovec Hráz 42

44 CHLOROPHYCEAE kok CONJUGATOPHYCEAE Closterium limneticum 80 Cosmarium cf. obtusatum Staurastrum planctonicum CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE Trachelomonas sp. 10 EUGLENOPHYCEAE Souhrn za Mečkov Zouvalka CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CRYPTO CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE OSTATNÍ Rokle Střed Pláž Sokolák Rakovec Hráz 43

45 Mečkov Zouvalka Rakovec CYANOPROKARYOTA Anabaena flos-aquae 2800 Aphanizomenon klebahnii malé buňky (M.ichtyoblabe) střední b. (M.aeruginosa) velké b. (M.wesenbergii) Phormidium mucicola Phormidium sp. 120 Planktothrix agardhii CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Chrysococcus punctiformis 80 Chrysococcus rufescens 40 Mallomonas sp Ochromonas? sp. 40 CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Aulacoseira ambigua Aulacoseira granulata 20 Aulacoseira granulata f. curvata Aulacoseira muzzanensis 20 Cyclotella sp. 80 Cymbella cf. minuta 40 Fragilaria crotonensis Navicula sp Navicula cf. tripunctata 10 Nitzschia acicularis 10 Nitzschia cf. palea Skeletonema potamos Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus malý BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE Goniochloris fallax 10 XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas curvata 10 Cryptomonas sp CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE Amphidinium sp. 10 Ceratium hirundinella Peridinium aciculiferum 10 Peridinium sp. 10 DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas sp Pandorina morum Phacotus lenticularis Platymonas cordiformis Pteromonas aculeata CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Chlorella sp Coelastrum astroideum Coelastrum microporum Crucigenia tetrapedia 640 Rokle Sokolák Střed Pláž Hráz Pod ZOO 44

46 Crucigeniella apiculata Dictyosphaerium subsolitarium 20 Didymocystis inconspicua 80 Didymocystis planctonica 20 Granulocystis helenae 40 Monoraphidium contortum 40 Nephrochlamys rotunda 160 Nephrochlamys willeana Oocystis lacustris Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Pediastrum tetras 1280 Planktosphaeria gelatinosa 10 Scenedesmus abundans 20 Scenedesmus acuminatus Scenedesmus bicaudatus Scenedesmus denticulatus 20 Scenedesmus disciformis 20 Scenedesmus opoliensis Scenedesmus quadricauda Selenastrum capricornutum Tetraedron caudatum Tetraedron minimum Tetrastrum glabrum Tetrastrum triangulare 20 Treubaria triappendiculata 10 CHLOROPHYCEAE kok CONJUGATOPHYCEAE Closterium limneticum Cosmarium biretum v. trigibberum Cosmarium formosulum Staurastrum planctonicum CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE Trachelomonas sp. 40 Trachelomonas volvocina EUGLENOPHYCEAE

47 Souhrn za Mečkov Zouvalka Rakovec Rokle Sokolák Střed Pláž Hráz Pod ZOO CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CRYPTO EUGLENOPHYCEAE OSTATNÍ

48 Mečkov Zouvalka Rakovec CYANOPROKARYOTA Anabaena flos-aquae Aphanizomenon issatschenkoi 20 malé buňky (M.ichtyoblabe) střední b. (M.aeruginosa) velké b. (M.wesenbergii) Phormidium mucicola Planktothrix agardhii CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Chrysococcus rufescens 10 Mallomonas sp Mallomonas cf. teilingii CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Asterionella formosa 20 Aulacoseira ambigua Aulacoseira granulata Aulacoseira granulata f. curvata Aulacoseira italica Cyclostephanos dubius Fragilaria crotonensis Melosira varians 20 Navicula cf. avenacea Navicula sp. 40 Navicula cf. tripunctata 10 Nitzschia acicularis 120 Nitzschia cf. gracilis 10 Nitzschia cf. palea Skeletonema potamos Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus malý Synedra acus 40 BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE Goniochloris mutica XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas sp CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE Ceratium hirundinella Gymnodinium sp DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas sp Chlorogonium minimum 10 Pandorina morum Phacotus lenticularis Platymonas cordiformis 40 Pteromonas aculeata CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Chlorella sp Coelastrum astroideum Coelastrum microporum Coenocystis planctonica v.hercynica Rokle Sokolák Střed Pláž Hráz Pod ZOO 47

49 Dictyosphaerium subsolitarium 320 Didymocystis inconspicua Didymocystis planctonica 160 Eutetramorus fottii 20 Monoraphidium arcuatum Monoraphidium contortum Monoraphidium minutum Nephrochlamys rotunda Oocystis coronata 10 Oocystis lacustris Oocystis parva 10 Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Pediastrum tetras 20 Planktosphaeria gelatinosa Scenedesmus abundans 20 Scenedesmus acuminatus Scenedesmus bicaudatus Scenedesmus denticulatus Scenedesmus opoliensis Scenedesmus quadricauda Selenastrum capricornutum Tetraedron minimum 40 Tetrastrum glabrum Tetrastrum punctatum 20 Tetrastrum triangulare 40 CHLOROPHYCEAE kok CONJUGATOPHYCEAE Closterium limneticum Cosmarium biretum v. trigibberum Cosmarium formosulum Staurastrum planctonicum CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE Trachelomonas volvocinopsis 10 EUGLENOPHYCEAE

50 Souhrn za Mečkov Zouvalka Rakovec Rokle Sokolák Střed Pláž Hráz Pod ZOO CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CRYPTO EUGLENOPHYCEAE OSTATNÍ

51 Mečkov Zouvalka Rakovec Rokle Sokolák Střed Pláž Hráz Pod přehr. CYANOPROKARYOTA Anabaena sp. (rovná) 1000 malé buňky (M.ichtyoblabe) střední b. (M.aeruginosa,M.viridis) velké b. (M.wesenbergii) Phormidium mucicola Phormidium sp Phormidium cf. tenue 2600 Planktothrix agardhii Raphidiopsis mediterranea 400 Romeria elegans 20 CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Chrysococcus sp. 40 Codonomonas pascheri 10 CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Aulacoseira ambigua Aulacoseira granulata f. curvata Aulacoseira italica 20 Aulacoseira muzzanensis 20 Cocconeis placentula 10 Cyclostephanos dubius 40 Cyclotella meneghiniana 10 Fragilaria crotonensis Navicula cf. avenacea 40 Navicula sp. 40 Nitzschia acicularis Nitzschia cf. palea Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus malý Synedra ulna 20 BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE Goniochloris mutica 10 Isthmochloron lobulatum 10 XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas sp Pandorina morum 20 Phacotus lenticularis CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Coelastrum microporum Dictyosphaerium pulchellum Didymocystis inconspicua 80 Didymocystis planctonica 80 Granulocystis helenae 10 Monoraphidium arcuatum Monoraphidium contortum Monoraphidium griffithii 40 Monoraphidium minutum 10 Nephrochlamys rotunda

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae

Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ PŘEHRADĚ V OBDOBÍ ČERVEN ZÁŘÍ 26 Autorský kolektiv: Doc. Ing.

Více

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008

SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2008 Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny & Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV BRNĚNSKÉ PŘEHRADY V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 28 Autorský kolektiv: Doc. Ing.

Více

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010

Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 2010 Sdružení Flos Aquae SLEDOVÁNÍ ZMĚN V MNOŽSTVÍ A SLOŽENÍ FYTOPLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV V BRNĚNSKÉ ÚDOLNÍ NÁDRŽI V OBDOBÍ KVĚTEN ŘÍJEN 21 Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Doc. Ing. Radovan

Více

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš

Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Orientační sledování fytoplanktonu v rekreačních nádržích v povodí Moravy v roce 2008 Vypracoval: Mgr. Rodan Geriš Ročenka 2007/2008 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 3 ROZVOJ FYTOPLANKTONU V JEDNOTLIVÝCH NÁDRŽÍCH...

Více

Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA

Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti POSKYTOVATEL PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA PODLE ČSN EN ISO/IEC 17043, REG. Č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady

Více

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika)

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Czech Phycology, Olomouc, 4: 35-41, 2004 35 Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Algae in Všebořice (Czech Republic) Jana A m b r o ž o v á VŠCHT, ÚTVP, Technická 3, 166 28 Praha 6 Abstract

Více

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH

ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH ORIENTAČNÍ SLEDOVÁNÍ FYTOPLANKTONU REKREAČNÍCH NÁDRŽÍ V POVODÍ MORAVY V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Část 1 Úvod Pro sledování

Více

Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické)

Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické) Sinice a řasy Mikrophyta = mikroskopicky pozorovatelné rostliny, sinice a řasy (buněčná stavba, sinice = organismy prokaryotické a řasy = organismy eukaryotické) žijí převážně ve vodním prostředí, fytoplanktonní,

Více

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE

SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE SLEDOVÁNÍ PLANKTONNÍCH SPOLEČENSTEV A HYDROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ NA LEDNICKÝCH RYBNÍCÍCH V ROCE 2001. Monitoring of plankton communities and hydrochemical parameters on Lednice ponds during the year 2001.

Více

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a

Vyhodnocení PT # V/10/2005 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Vyhodnocení PT # V//5 Stanovení mikroskopického obrazu v koupalištích ve volné přírodě a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann..5 upravená prezentace pro zveřejnění na internetu Počet účastníků stanovení

Více

VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN

VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN AECOM CZ, s.r.o., Dr. Ing. Monika Stavělová VŠCHT, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. ÚVOD - projekt sanace ropných lagun pro zahraničního

Více

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola)

PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) PT#V/4/2012 Stanovení mikroskopického obrazu v pitné a surové vodě (obrazová dokumentace a prezentace ze semináře vyhodnocení kola) Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/4/2012 14.6.2012 Státní

Více

Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová

Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová Dominanty fytoplanktonu nádrží vzniklých ve zbytkových jámách po povrchové těžbě hnědého uhlí Olga Skácelová katedra botaniky Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oskacelova@prf.jcu.cz

Více

Funkční skupiny fytoplanktonu Rodan Geriš,, Povodí Moravy s.p. Fytoplankton, ve kterém dominují rozsivky! Obecně se vyvíjí v dobře e promích chávané, často chladné vodě v moři i i v jezerech! Jedna z prvních

Více

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a

PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a PT#V/5/2013 Stanovení mikroskopického obrazu v přírodních koupalištích, stanovení sinic a stanovení chlorofylu-a Petr Pumann Státní Seminář k vyhodnocení PT#V/5/2013 21.11.2013 upraveno pro zveřejnění

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská diplomová práce Řasová a sinicová flóra v zatopených lomech na Skutečsku Iveta Svobodová Školitel: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D.

Více

Druhové spektrum řas v planktonu tůní Litovelského Pomoraví

Druhové spektrum řas v planktonu tůní Litovelského Pomoraví Czech Phycology, Olomouc, 1: 37-44, 2001 37 Druhové spektrum řas v planktonu tůní Litovelského Pomoraví Algal species composition of pools in the Litovelské Pomoraví Protected Landscape Area Alena K o

Více

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007)

Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpráva z algologického průzkumu PP Luží u Lovětína (2006-2007), PP Králek (2007) Zpracovala: RNDr.Olga Skácelová, Ph.D. Moravské zemské muzeum Zelný trh 6, 659 37 Brno Luží u Lovětína: odběry 11.8.2006

Více

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717

Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Metody kvantifikace fytoplanktonu a revidovaná ČSN 75 7717 Petr Pumann, Lenka Šejnohová Determinační schůzka CCT 15.5.2009, Brno upraveno pro publikaci na internetu Metody pro stanovení fytoplanktonu mikroskopické

Více

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic

Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Revize normy ČSN 75 7717 Kvalita vod Stanovení planktonních sinic Petr Pumann, Tereza Pouzarová Vodárenská biologie 2014 5.-6.2.2014, Praha Standardní metodiky pro mikroskopickou kvantifikaci sinic a předpisy

Více

PT # V / 6 / 2009 STANOVENÍ MIKROSKOPICKÉHO OBRAZU V PITNÉ VODĚ PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRAHA, ČERVENEC 2009 ESPT

PT # V / 6 / 2009 STANOVENÍ MIKROSKOPICKÉHO OBRAZU V PITNÉ VODĚ PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PRAHA, ČERVENEC 2009 ESPT ESPT Státní zdravotní ústav - Centrum laboratorních činností ORGANIZÁTOR PROGRAMŮ ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI AKREDITOVANÝ ČIA, REG.Č. Šrobárova 8, Praha Vinohrady PROGRAM ZKOUŠENÍ ZPŮSOBILOSTI LABORATOŘÍ PT

Více

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách?

Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Můžeme věřit údajům o výskytu sinic v našich koupacích vodách? Petr Pumann Státní 51. pracovní konference České algologické společnosti 20.-23. září 2010, Olomouc Sledované přírodní koupací vody v ČR Státní

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody

Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického přípravku PTP na kvalitu vody Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta rybářství a ochrany vod Laboratoř vodní toxikologie a ichtyopatologie Zátiší 728/II 389 25 Vodňany Posouzení vlivu aplikace bakteriálně enzymatického

Více

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD

PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD PROBLEMATIKA VZORKOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH KOUPACÍCH VOD Petr Pumann, Tereza Pouzarová Státní Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Státní Zdroje dat IS PiVo data od roku 2004 Programy zkoušení způsobilosti

Více

Hydrobiologie stojatých vod

Hydrobiologie stojatých vod Hydrobiologie stojatých vod Abiotické faktory Hydrogeomorfologické charakteristiky, fyzikální podmínky, chemické podmínky Typologické a typografické podmínky: morfologie dna, nadmořská výška, hloubka,

Více

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem

Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Řasy, sinice a další biologické jevy pozorovatelné pouhým okem Petr Pumann Státní zdravotní ústav, NRC pro pitnou vodu 8. celostátní pracovní setkání k problematice pitných a koupacích vod Praha, Státní

Více

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami

Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Sdružení Flos Aquae Monitoring stavu vody ve vodní nádrži v parku Pod Plachtami Autorský kolektiv: Ing. Eliška Maršálková, Ph.D. Ing. Marcela Lagová Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Brno, květen 2013

Více

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2012 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Úvod V roce 2012 jsme sledovali čtrnáct vodárenských nádrží, ze

Více

Vliv teploty na růst

Vliv teploty na růst Vliv teploty na růst Zdroje živin, limitující prvky. Modely příjmu živin (Monod, Droop). Kompetice, kompetiční vyloučení, koexistence (Tilmanův model). Mixotrofie. Změny abundance v přírodních podmínkách

Více

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ

BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ BIOLOGIE VODÁRENSKÝCH NÁDRŽÍ V ROCE 2013 VYPRACOVALI: MGR. RODAN GERIŠ, MGR. DAGMAR JAHODOVÁ Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11 601 75 Brno Úvod V roce 2013 jsme podobně jako v roce 2012 sledovali čtrnáct

Více

Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno

Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno Czech Phycology, Olomouc, 4: 123-132 123 Řasy a sinice ve sladkovodních houbách (Porifera) v nádržích Dalešice a Mohelno Algae and cyanobacteria in freshwater sponges (Porifera) in the Dalešice and Mohelno

Více

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková

J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková J.Lukavský, J.Pilný, H.Strusková Rybník Svet na medirytine Pavliny Schwarzenbergove Vzorkování Vzorkování bylo v r. 2004 zahuštěno na týdenní intervaly. Celkem bylo odebráno 32 vzorků (každý zahrnoval

Více

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - rybník Hnačov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524005 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

rozpuštěného kyslíku v rybnících.

rozpuštěného kyslíku v rybnících. TECHNICKÁ ZPRÁVA PILOTNÍHO PROJEKTU Název pilotního projektu: Provozní ověření různých typů aerátorů ke zvýšení obsahu rozpuštěného kyslíku v rybnících. Příjemce dotace: Název nebo obchodní jméno: Rybářství

Více

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita Sinice vodních květů v ČR Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie

Více

VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN

VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN VYUŽITÍ SAPROBNÍHO INDEXU PRO HODNOCENÍ KVALITY SANACE ROPNÝCH LAGUN AECOM CZ, s.r.o., Dr. Ing. Monika Stavělová VŠCHT, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D. ÚVOD - projekt sanace ropných lagun pro zahraničního

Více

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ

ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ ON-LINE KVANTIFIKACE SINIC V SUROVÉ VODĚ Mgr. ZLATICA NOVOTNÁ Doc. Ing. BLAHOSLAV MARŠÁLEK, CSc. Ing. MARTIN TRTÍLEK Ing. TOMÁŠ RATAJ CENTRUM PRO CYANOBAKTERIE A JEJICH TOXINY, BÚ AVČR Photon System Instrument,

Více

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání

Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Problematika vzorkování povrchových vod ke koupání Seminář Laboratorní metody, vzorkování a způsoby hodnocení povrchových vod ke koupání Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i., 29.4.2014 Petr Pumann

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Atlas mikroorganismů. Jana Říhová Ambrožová

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Atlas mikroorganismů. Jana Říhová Ambrožová Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Atlas mikroorganismů Jana Říhová Ambrožová Ústí nad Labem 2014 Název: Autoři: Atlas mikroorganismů doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

Více

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny

Obr. č. 1 nezbytná údržba aerační věže před zahájením aerační sezóny Projekt Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži Stručný výtah ze závěrečné zprávy k tomuto projektu CÍLE PROJEKTU Cílem projektu Realizace opatření na Brněnské údolní nádrži je snížení eutrofizace

Více

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky

Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky Malý test znalostí odběrových skupin - fotografie a živé vzorky správné odpovědi, vyhodnocení a komentáře PT#V/8/2014 Odběry vzorků přírodní koupaliště Připravil: Petr Pumann, Státní zdravotní ústav, 7.6.2014

Více

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení

Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení Botanika bezcévných rostlin pro učitele 1. praktické cvičení INFORMACE O ORGANIZACI CVIČENÍ cíl praktického cvičení: na konkrétním materiálu se seznámit s reprezentativními zástupci nejdůležitějších systematických

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - koupaliště Džbán Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 529017 (IDPFVK) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) koupaliště Džbán (i) Nadmořská

Více

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu Lenka Šejnohová & kol. Determinační schůzka CCT, 8. 9. 2006 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie

Více

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinační praktikum PřF UK, 19. 11. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, Botanický ústav AVČR, Brno Oddělení experimentální fykologie

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Biologická fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Biologická fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Biologická fakulta Bakalářská práce Srovnání fytoplanktonu rybníků s polním a lesním úvodím v okolí Branišova Tomáš Hauer Vedoucí práce : Prof. RNDr. Jiří Komárek,

Více

Otázka: Řasy. Předmět: Biologie. Přidal(a): mrazkovalucka96

Otázka: Řasy. Předmět: Biologie. Přidal(a): mrazkovalucka96 Otázka: Řasy Předmět: Biologie Přidal(a): mrazkovalucka96 Řasy (algae=řasy) - různorodá skupina eukaryotických autotrofních organismů, které se vyskytují v moři, ve sladké vodě a méně často v půdě nebo

Více

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Zpráva z projektu "Rybníík Svět" za r.. 2014.. Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Rozsivka Aulacoseira granulata a sinice Synechococcus sp. v UV a ve viditelném světle J. Lukavský, H. Strusková,

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2014 Monitoring nádrží: V rámci monitoringu jakosti vody sleduje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2012 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova

Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova Czech Phycology, Olomouc, 1: 45-51, 2001 45 Sezónní dynamika fytoplanktonu dvou rybníků u Protivanova Seasonal dynamic of the phytoplankton in two fishponds near Protivanov (Moravia, the Czech Republic)

Více

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Orlík - vltavské rameno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Orlík - vltavské rameno (m) (i) Nadmořská výška 354

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Diplomová práce Floristická studie vodních sinic a řas v jihovýchodní části kraje Vysočina Bc. Antonín Melichar Vedoucí práce: RNDr. Jan

Více

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ

POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ POTLAČENÍ MASOVÉHO ROZVOJE ŘAS A SINIC NA PŘÍRODNÍCH VODNÍCH PLOCHÁCH METODOU INAKTIVACE FOSFORU HLINITÝMI SOLEMI PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÝCH APLIKACÍ 2005-2009 Máchovo jezero: - rozloha 284 hektarů, průměrná hloubka

Více

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ

NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH KVALITY VODY A INTENZITY VODÁRENSKÉHO VYUŽÍVÁNÍ Citace Duras J.: Nádrž Klíčava vztah kvality a intenzity vodárenského využití. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 271-276. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 NÁDRŽ KLÍČAVA VZTAH

Více

Floristický průzkum mikrovegetace stojatých vod v okolí Chotěboře se zřetelem na nepůvodní, invazivní a expanzivní druhy řas a sinic

Floristický průzkum mikrovegetace stojatých vod v okolí Chotěboře se zřetelem na nepůvodní, invazivní a expanzivní druhy řas a sinic Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Floristický průzkum mikrovegetace stojatých vod v okolí Chotěboře se zřetelem na nepůvodní, invazivní a expanzivní druhy řas

Více

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat

URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat URČOVÁNÍ SINIC A ŘAS Jak na to? Logicky a jednoduše stačí se pozorně v klidu dívat a srovnávat RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, Třeboň www.alga.cz eustigmatos@gmail.com

Více

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice

Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Jan POTUŽÁK a Kateřina KOLÁŘOVÁ Povodí Vltavy, státní podnik, VHL České Budějovice Mapy a umístění rybník Zhejral VN Karhov Rybník Zhejral (49 º 13'12.975''N; 15º18 48.557''E) Zatopená plocha: 14,46 ha

Více

Výběr substrátu při odběru fytobentosu

Výběr substrátu při odběru fytobentosu Výběr substrátu při odběru fytobentosu lze ovlivnit výsledky monitoringu? Mgr. Lenka Šejnohová BU AVČR, Brno Označení společenstev dle typu substrátů epifyton taxony uzpůsobené k osidlování mechorostů,

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

Charakter a účinnost biologické filtrace

Charakter a účinnost biologické filtrace Charakter a účinnost biologické filtrace Jana Ambrožová 1), Jana Hubáčková 2), Táňa Matulová 1) 1) Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav technologie vody a prostředí Technická 5, 166 28 Praha 6, jana.ambrozova@vscht.cz,

Více

Profil vod ke koupání - VN Slapy - dolní část

Profil vod ke koupání - VN Slapy - dolní část Profil vod ke koupání VN Slapy dolní část Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) (m) 529018 Název

Více

Sezónní peridicita planktonu. PEG model

Sezónní peridicita planktonu. PEG model Sezónní peridicita planktonu PEG model Paradox planktonu Paradox planktonu Vysvětlení ke kompetičnímu vytěsnění nutné déle trvající stálé podmínky, rozdíly v kompetičních schopnostech jsou asi příliš malé

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ CENTRUM BIOLOGIE, GEOVĚD A ENVIGOGIKY SINICE A ŘASY ZATOPENÝCH LOMŮ V OKOLÍ ŠTĚNOVIC BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Havránková Učitelství pro střední školy,

Více

Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Harcov Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb

Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb Petr Hašler: Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb 1 Sinice a řasy v životním prostředí našich ryb Petr H a š l e r Algologická laboratoř, Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého

Více

Sinice a řasy Bílých Karpat. Markéta Fránková

Sinice a řasy Bílých Karpat. Markéta Fránková Sinice a řasy Bílých Karpat Markéta Fránková přehled pramenů Jako první sbíral v BK řasy Silvestr Prát z Uherského Brodu 20 nálezů (5 ze třídy Cyanophyceae, 3 ze třídy Euglenophyceae, 3 ze třídy Bacillariophyceae,

Více

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015

Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Vyhodnocení vývoje jakosti vody v nádržích na území ve správě státního podniku Povodí Labe Rok 2015 Monitoring nádrží: Monitoring jakosti vody zajišťuje státní podnik Povodí Labe prostřednictvím svých

Více

Věc: Metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu k ukazateli microcystin-lr a vyhlášce č. 252/2004 Sb.

Věc: Metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu k ukazateli microcystin-lr a vyhlášce č. 252/2004 Sb. STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Datum: 31.5.2005 Naše čís. jednací: Vaše čís. jednací: CHŽP-326/05 Věc: Metodické doporučení SZÚ Národního referenčního centra pro pitnou vodu k ukazateli microcystin-lr a vyhlášce

Více

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - Babylon Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524014 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) Babylon (m) (i) Nadmořská výška

Více

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015

Vývoj kvality vody VN Jordán v sezóně 2015 Ing. Jan Potužák, Ph.D., RNDr. Richard Faina, RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. České Budějovice, prosinec 2015 Název a sídlo organizace: Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8 150 24 Praha 5 Organizace realizující

Více

Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika - bezcévné rostliny 2. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Protozoa ODDĚLENÍ: Dinophyta TŘÍDA: Dinophyceae ŘÁD: Gonyaulacales Ceratium (TP) ŘÍŠE: Protozoa ODDĚLENÍ: Dinophyta

Více

Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Přehled hlavních taxonů bakterií, sinic a řas

Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Přehled hlavních taxonů bakterií, sinic a řas Sinice, řasy a makrofyta v ekosystémech povrchových vod Přehled hlavních taxonů bakterií, sinic a řas Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. www.sinicearasy.cz ODDĚLENÍ: BACTERIOPHYTA - baktérie Nejdůležitější

Více

PRIMÁRNÍ PRODUKCE. CO 2 + H 2 A světlo, fotosyntetický pigment (CH 2 O) + H 2 O + 2A

PRIMÁRNÍ PRODUKCE. CO 2 + H 2 A světlo, fotosyntetický pigment (CH 2 O) + H 2 O + 2A PRIMÁRNÍ PRODUKCE PP je závislá na biochemických procesech fotosyntézy autotrofních organizmů její množství je dáno množstvím dostupných živin v systému produktem je biomasa vytvořená za časovou jednotku

Více

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC Petr Pumann Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Dlouhá cesta 15.2.2006 - směrnice 2006/7/ES září 2006 - návrh vyhlášky na

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Biologická klasifikace rostlin BOT/BIKR Petr Hašler Katedra botaniky PřF UP Řasy sekundární symbiózy Dinophyta (obrněnky) Převážně

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic

Mikrobiální znečištění. Obsah fosforu. Výskyt sinic Profil vod ke koupání Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke koupání 524006 (IDPFVK) (m) Název profilu vod ke koupání (NZPFVK)

Více

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE

TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE TREBOUXIOPHYCEAE TŘÍDA: TREBOUXIOPHYCEAE Tato třída je zatím nejméně jasnou skupinou v novém systému zelených řas. Podle fragmentárních poznatků jsou do třídy Pleurastrophyceae řazeny kokální a vláknité

Více

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody -

Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - Druhy a typy vod Podle výskytu - vody podzemní a vody povrchové Podzemní vody - podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní Povrchové vody - stojaté (lentické) a tekoucí (lotické) Z

Více

Eutrofizace Acidifikace

Eutrofizace Acidifikace Eutrofizace Acidifikace Eutrofizace Eutrofizace Atkins (1923), Juday (1926), Fischer (1924) fosfor limitujícím prvkem, přidání způsobilo vzestup rybí produkce X dusík, draslík 60. léta 20. století vodní

Více

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno

Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Vysoká eutrofizační účinnost fosforu původem z odpadních vod v nádrži Lipno Josef Hejzlar Petr Znachor Zuzana Sobolíková Vladimír Rohlík Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Hydrobiologický ústav České Budějovice

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Vyhodnocení účinnosti ftalocyaninových preparátů na inhibici růstu řas

Vyhodnocení účinnosti ftalocyaninových preparátů na inhibici růstu řas Vyhodnocení účinnosti ftalocyaninových preparátů na inhibici růstu řas Pavla Loučková, Jana Říhová Ambrožová, Eva Bezděková, Jana ekovářová VŠCHT Praha, Ústav technologie vody a prostředí Marie Karásková,

Více

Profil vod ke koupání - VN Lipno - pláž Horní Planá Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Lipno - pláž Horní Planá Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Lipno - pláž Horní Planá (m) (i) Nadmořská výška 729 m n.m. Plocha nádrže 4870 ha Základní hydrologická

Více

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání

1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice. 2 Voda ke koupání 1 Profil vod ke koupání VN Luhačovice Identifikátor profilu vod ke koupání (IDPFVK) 140006 Název profilu vod ke koupání (NZPFVK) VN Luhačovice Nadmořská výška [m] 279,75 Plocha nádrže [ha] 40 Základní

Více

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice

Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012. Autor: RNDr. Ing. Karel Volf. Zpracováno pro: BAKTOMA spol. s r.o., ČSA 2, 783 53 Velká Bystřice Zpráva o kontrole povrchových vod v revíru Boričky I v souvislosti s aplikací bioenzymatického prostředku PTP, výrobce BAKTOMA spol. s r.o. Velká Bystřice Druhá část: období od 1.7.2012 do 14.11.2012 Autor:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1013

CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Datum: 30. 12. 2012 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_269 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Řasy a sinice ve vodárenství

Řasy a sinice ve vodárenství Řasy a sinice ve vodárenství Sinice a řasy ve vodárenské a hygienické praxi Přírodovědecká fakulta UK, 28.-29.3.2009 Petr Pumann, Rizikové faktory v pitné vodě Je dobré uvědomit, že sinice a řasy nejsou

Více

VYHODNOCENÍ PŘÍPRAVKŮ PRO OMEZENÍ ROZVOJE SINIC V NÁDRŽI SKALKA

VYHODNOCENÍ PŘÍPRAVKŮ PRO OMEZENÍ ROZVOJE SINIC V NÁDRŽI SKALKA Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do Vaší budoucnosti. Dotační titul: Operační program přeshraniční spolupráce Cíl3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 27-213 Číslo projektu

Více

Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Fotodokumentace mikroskopických nálezů Řešeno v rámci projektu TAČR č. TA 01020592 Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů (2011-2014). Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Více

Oživeníchladících bazénů TVD v JETE a možnost jeho kontroly biomanipulací.

Oživeníchladících bazénů TVD v JETE a možnost jeho kontroly biomanipulací. Oživeníchladících bazénů TVD v JETE a možnost jeho kontroly biomanipulací. Jaromír Lukavský *a kolektiv odd. chemických režimů JETE * Výzkumné centrum pro bioindikaci a revitalizaci TVD1,2,3 Plocha: cca

Více

Jsme zelené a kulaté, ale přesto nejsme Chlor(ella)ococcales kdo jsme? tváří se jak zelené ale jsou hnědé. RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D.

Jsme zelené a kulaté, ale přesto nejsme Chlor(ella)ococcales kdo jsme? tváří se jak zelené ale jsou hnědé. RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Děkuji za pozorn Jsme zelené a kulaté, ale přesto nejsme Chlor(ella)ococcales kdo jsme? tváří se jak zelené ale jsou hnědé RNDr. Lenka Šejnohová, Ph.D. Mikrobiologický ústav AV ČR, Třeboň Botanický ústav

Více

Profil vod ke koupání - koupaliště Kristýna

Profil vod ke koupání - koupaliště Kristýna Profil vod ke koupání - koupaliště Kristýna Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207501 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání

Více

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Obsahem tohoto dokumentu je certifikovaná metodika, která

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz

ČESKÁ REPUBLIKA. www.voda.mze.cz www.voda.env.cz ČESKÁ REPUBLIKA je vnitrozemský stát ve střední části Evropy, který náleží do oblasti mírného klimatického pásu severní polokoule. Celková délka státních hranic České republiky představuje 2 290,2 km.

Více

VZORKOVÁNÍ FYTOPLANKTONU

VZORKOVÁNÍ FYTOPLANKTONU Rostliny ve vodním prostředí HYDROBIOLOGIE - CVIČENÍ VODNÍ AUTOTROFNÍ ORGANISMY FYTOPLANKTON A MAKROFYTA MILOSLAV PETRTÝL KZR, FAPPZ, ČZU Mikroskopické i makroskopické vodní rostliny jsou primárním článkem

Více

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní

Více