Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005"

Transkript

1 Association Flos Aquae Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Sledování struktury fytoplanktonních společenstev v Brněnské přehradě v období květen září 2005 Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Mgr. Jakub Gregor Mgr. Lenka Šejnohová RNDr. Petr Marvan, CSc. Prom. biol. Jiří Heteša, CSc. Mgr. Hana Slováčková Martina Sadílková Brno, září 2005

2 Obsah 1. Zadání a cíle studie 2 2. Metodika odběru vzorků a hodnocení fytoplanktonních společenstev Přehled lokalit sledovaných na Brněnské přehradě v roce Měření fyzikálních a chemických parametrů Odběr vzorků pro mikroskopické rozbory Hodnocení fytoplanktonních společenstev 5 3. Výsledky - změny kvality a kvantity fytoplanktonních společenstev v průběhu sezóny 7 4. Závěry 9 5. Grafické znázornění vývoje fytoplanktonních společenstev Profily vertikální abundance fytoplanktonu na lokalitě Hráz Změny v abundanci fytoplanktonu v podélném profilu Brněnské přehrady ve vybraných obdobích Počty buněk fytoplanktonu na jednotlivých lokalitách Grafické znázornění vývoje fyzikálně chemických parametrů na 8 lokalitách Brněnské přehrady v průběhu sezóny ph Množství kyslíku rozpuštěného ve vodě Teplota Vodivost Průhlednost vody Kvalitativní a kvantitativní mikroskopické rozbory fytoplanktonu 25 1

3 1. Zadání a cíle studie Na základě smlouvy o dílo podepsané mezi Jihomoravským krajem a Sdružením Flos Aquae (viz usnesení č. 1473/05/R27 Rady Jihomoravského kraje z 27. schůze) byl sledován vývoj společenstev fytoplanktonu na Brněnské přehradě na osmi vybraných lokalitách v období květen září Cílem studie bylo: Monitorovat vývoj společenstev s důrazem na potenciálně toxické druhy cyanobakterií (sinic), které mohou produkcí toxických látek ohrožovat zdraví obyvatel využívajících přehradu ke koupání a jiným rekreačním aktivitám Kvantifikovat množství cyanobakterií a v případě překročení doporučené limitní koncentrace jejich biomasy pro rekreační nádrže ( buněk/ml, 50 ug/ L chlorofylu a) upozornit JMK a KHS Brno, aby bylo možno včas vyhlásit regulační stupeň pro využití nádrže k rekreaci (nedoporučení / zákaz koupání z důvodu překročení povoleného množství toxických cyanobakterií) Definovat trend změn ve vývoji fytoplanktonu oproti minulým sezónám Vypracovat zprávu o vývoji fytoplanktonních společenstev na Brněnské přehradě, které byly sledovány jak pomocí klasických mikroskopických, tak i moderních flurescenčních metod. 2

4 2. Metodika odběru vzorků a hodnocení fytoplanktonních společenstev Na nádrži bylo vybráno osm lokalit s cílem zaznamenat vývoj fytoplanktonu v celém 10km podélném profilu nádrže, a to následovně: - Dvě lokality reprezentují horní mělkou část nádrže (Mečkov a Zouvalka) - Jedna lokalita tvoří přechod mezi horní a dolní částí nádrže (Rokle) - Tři lokality jsou v dolní hlubší (vlastní tělo nádrže) části nádrže (Pláž, Střed a Hráz) - Dvě zátoky na dolní části (Sokolské koupaliště, Rakovec) Navíc byla vybrána lokalita ZOO pro sledování složení fytoplanktonu v řece Svratce Přehled lokalit sledovaných na Brněnské přehradě v roce 2005 Mečkov (přístaviště) Lokalita leží v horní mělké části nádrže, hloubka zde dosahuje maximálně 2,5 m. Fytoplanktonní společenstvo připomíná svým složením po většinu sezóny spíše koryto řeky, zpravidla je tvořeno rozsivkami a zelenými řasami, sinice se zde vyskytují v menším množství. Výjimkou mohou být letní měsíce, kdy bývá biomasa sinic zavanuta větrem z nižších oblastí nádrže. Jelikož v zadání studie bylo požadováno, aby bylo hodnoceno společenstvo aspoň na jedné lokalitě bez masivního rozvoje vodního květu sinic, bylo v závěru léta nutné posunout místo vzorkování o několik set metrů dále směrem k Mečkovským skálám. Zouvalka Velmi mělká (1,5 m) lokalita na nánosové straně koryta řeky se silnými vrstvami organických sedimentů. V roce 2005 se zde poměrně dlouho (do konce července) vyskytovalo pestré společenstvo fytoplanktonu, přestože na zbytku nádrže již jednoznačně dominovaly sinice. Rokle Zátoka na pravém břehu koryta, leží v pomezí horní a dolní části nádrže. Pláž, Střed Dvě lokality představující volnou hladinu nádrže. Hloubka je zde přibližně 6m (Pláž), resp. 11 m (Střed). Lokalita Pláž byla pro monitoring sinic cíleně vybrána, jelikož se jedná o oblíbené koupací místo obyvatel města Brna. 3

5 Hráz Lokalita s největší hloubkou (cca 16m). Odběry byly prováděny v oblasti žlutých bójek cca 50 m od hráze. Tato lokalita bývá během letních měsíců, společně s lokalitami Rakovec, Zouvalka a Junácká louka, nejvíce zasažena biomasou sinic. Sokolské koupaliště Boční zátoka na levém břehu přehrady s hloubkou 4 m, která je tak částečně izolována od vlastního těla nádrže. Společenstvo fytoplanktonu se z tohoto důvodu může lišit od ostatních částí nádrže. Rakovecká zátoka Zátoka na dolním konci nádrže, hloubka 6m. Lokalita, na které bývá limit doporučené koncentrace biomasy fytoplanktonu pro rekreační nádrže ( buněk/ml, 50 ug/l chlorofylu a) překročen zpravidla nejdříve ze všech výše jmenovaných lokalit. ZOO Oproti minulým sezónám byla monitorována i kvalita vody v řece Svratce pod Brněnskou přehradou. Odběry byly prováděny z mostu pro pěší nedaleko Zoologické zahrady (u hřiště) Měření fyzikálních a chemických parametrů Z fyzikálně chemických parametrů kvality vody byly měřeny následující: - ph - množství kyslíku rozpuštěného ve vodě - teplota - vodivost - průhlednost vody. Průhlednost byla měřena Secchiho diskem, ostatní parametry pomocí soupravy Multiline P4 (WTW, Weilheim, Německo) obsahující ph elektrodu SenTix 41, kyslíkovou elektrodu CellOx 325 a vodivostní elektrodu TetraCon 325. Všechny tyto parametry byly opět měřeny 20 cm pod hladinou. Koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě je závislá na teplotě, rozkladu organických látek, množství osvětlení a intenzitě fotosyntézy. Největších hodnot dosahuje ve dne v období s 4

6 největším rozvojem fytoplanktonu, avšak ve stejném období v noci dochází naopak k jeho rychlému vyčerpání. K jeho poklesu dochází také při rozkladu odumřelé biomasy na podzim. Hodnota ph ovlivňuje chemické a biochemické procesy ve vodách, má vliv na dostupnost některých látek pro vodní organismy. Při velkém rozvoji sinic vodního květu významně stoupá. Vodivost (konduktivita) slouží k posouzení množství elektrolytů ve vodě Odběr vzorků pro mikroskopické rozbory Vzorky fytoplanktonu pro mikroskopické rozbory byly odebírány v pravidelných intervalech 14ti dní v období květen-září 2005 vždy mezi 8-11h. Metodika odběrů byla dodržena dle ČSN ISO ( ) Jakost vod Odběr vzorků Část 4: Pokyny pro odběr vzorků z vodních nádrží, resp. na každé z osmi lokalit byl odebrán hladinový vzorek Friedingerovým odběrákem z profilu 0-30 cm Hodnocení fytoplanktonních společenstev Pro sledování změn fytoplanktonních společenstvech byla zvolena kombinace dvou přístupů: 1. Měření celkové biomasy fytoplanktonu ponorným fluorometrem FluoroProbe (bbe- Moldaenke, Kiel, Německo) přímo na odběrovém místě (in situ) 2. Klasická mikroskopická analýza, která poskytuje konkrétní data o druhovém složení fytoplanktonu (kvalitě) a zastoupení jednotlivých druhů (kvantitě). Výhodou kombinace těchto dvou přístupů jsou výsledky zachycující nejenom složení (kvalitu) fytoplanktonu z profilu 0-30cm (hladinového vzorku), ale rovněž změny v kvantitě fytoplanktonu v celém profilu vodního sloupce. Kombinací těchto dvou metodik společně s kombinací předpovědi počasí lze predikovat změny ve vývoji fytoplanktonu v následujících dnech. Ad1) Ponorný fluorometr FluoroProbe je schopen přímo na lokalitě rozlišit 4 základní skupiny fytoplanktonu (zelené řasy, hnědé řasy, skrytěnky a sinice) na základě fluorescence fotosyntetických pigmentů přítomných v buňkách těchto organismů. Přístroj lze ponořit až do 50 m hloubky a naměřená data jsou v sekundových intervalech zobrazována na připojeném PC. Během několika desítek vteřin tak lze získat přehled o vertikální distribuci fytoplanktonu 5

7 v celém vodním sloupci od hladiny až ke dnu. V grafech prezentovaných v této studii jsou uváděny průměrné koncentrace fytoplanktonu v příhladinové vrstvě 0-50 cm, tedy v zóně možného kontaktu člověka s vodními organismy, která je také doporučována odborníky na zdravotní rizika. Ad2) Mikroskopické analýzy fytoplanktonu byly vypracovány podle pokynů obsažených v normách TNV Jakost vod stanovení planktonních sinic, a ČSN Jakost vod biologický rozbor Stanovení biosestonu. Výsledky mikroskopických rozborů obsahují druhové složení (kvalitu) i kvantifikaci fytoplanktonu (uváděno v počtu buněk/ml). V grafech rezentujících počty buněk sinic je jako maximální hodnota uvedena 1 milion buněk /ml, především z důvodu přehlednosti u nižších hodnot. Údaje z FluoroProbe jsou prezentovány v mikrogramech chlorofylu na litr, zatímco údaje z mikroskopických analýz jsou v počtech buněk příslušné skupiny (sinice, zelené řasy atd.) na 1 ml. Jedná se tedy o dva naprosto odlišné parametry, neboť množství chlorofylu je údaj značně ovlivněný ekofyziologickými parametry a jeho množství se u jednotlivých typů organismů samozřejmě značně liší. Proto není vždy zřejmá korelace mezi množstvím chlorofylu a počtem buněk u čtyřech sledovaných tříd fytoplanktonu na stejné lokalitě ve stejném čase. V úvahu je třeba vzít i rozdílnou velikost buněk, protože v případě sinic se jedná o buňky bakteriální, zatímco řasy jsou organismy eukaryotické. V grafických přílohách jsou prezentovány všechny vertikální profily naměřené přístrojem FluoroProbe na lokalitě Hráz (str. 11). Lze si tak udělat představu o změnách distribuce fytoplanktonu v celém vodním sloupci. Dále jsou ve 4 grafech zobrazeny změny ve fytoplanktonním společenstvu v rámci celé nádrže ve 4 různých obdobích vegetační sezóny jarní rozsivkový pík, clear water, začínající a vrcholící vodní květ sinic (str. 15). Kromě toho jsou data z taxonomických rozborů přehledně prezentována v grafech od str. 17. Závěrečnou část grafických příloh tvoří přehled fyzikálně-chemických parametrů (str. 22). 6

8 3. Výsledky - změny kvality a kvantity fytoplanktonních společenstev v průběhu sezóny V květnu byla na všech sledovaných lokalitách zaznamenána výrazná dominance rozsivek (55tis. b/ml), které byly doprovázeny minoritním zastoupením zelených řas (10tis. b/ml). Z rozsivek se vyskytovaly, stejně tak jako v předcházejících sezónách, především běžné druhy jarního fytoplanktonu nádrží rozsivky rodu Asterionella, Cyclotella, Nitzschia a Stephanodiscus, ze zelených řas rody Chlorella, Dictyosphaeruim, Pandorina, Pediastrum a Scenedesmus. Na konci května byl zaznamenán mírný nárůst sinice druhu Pseudanabaena limnetica (2,5tis. b/ml), který však tvořil z celkové biomasy fytoplanktonu pouze 10% a makroskopicky nebyl zaznamenatelný. Další zástupci sinic, především sinice vodních květů, nebyly v tomto období zatím zaznamenány. Hygienický limit nebyl překročen. (doporučená hranice pro rekreační vody je podle WHO buněk/ml nebo 50 ug/l chlorofylu a při dominanci sinic). Na začátku června byl zaznamenán tzv. clear water, při kterém došlo k výraznému poklesu množství fytoplanktonu (10tis. b/ml) v důsledku zvýšeného množství zooplanktonu. V tomto období došlo k zvýšení průhlednosti (3m) a k výraznému snížení ph (z 9,5 na 6,8). Během tohoto období byly zaznamenány první zástupci vodních květů sinic, a to druh Anabaena sigmoidea (28tis. b/ml) a Planktothrix agardhii (1,5tis. b/ml). Oproti minulému měsíci bylo také zaznamenáno zvýšené množství skrytěnek (3tis. b/ml). Až 5x větší množství fytoplanktonu, než ve vlastním těle nádrže, bylo zaznamenáno na lokalitě Zouvala. Na konci června celkové množství sinic zůstává ve srovnání s květnem stejné, přičemž se však mění druhové složení - sinice Anabaena sigmoidea je nahrazována druhem Aphanizomenon klebahnii (50tis. b/ml). Na konci června byl zaznamenán první nepatrný výskyt toxického rodu Microcystis vodního květu sinic a to na lokalitě Rakovec (10tis.b/ml). V tomto období však bylo nejvíce fytoplanktonu zaznamenáno na lokalitě Střed, ale k překročení hygienického limitu však stále nedochází (55tis b./ml). Na počátku července dochází na vlastním těle nádrže k potlačení ostatních skupin fytoplanktonu (rozsivky, zelené řasy, skrytěnky) sinicemi. Dominantním rodem sinice stále zůstává Aphanizomenon (44tis b./ml), který je doprovázen velice slabým zastoupením rodu Microcystis (8tis b./ml). V horních partiích nádrže (lokality Mečkov, Zouvalka, Rokle) zůstává stále zachováno širší spektrum fytoplanktonu se zástupci zelených řas (Pandorina morum, Scenedesmus quadricauda) a rozsivek (Stephanodiscus sp.) hygienický limit nebyl v polovině července překročen (54tis. b/ml). 7

9 První překročení hygienického limitu v sezóně 2005 bylo zaznamenáno až se zvýšením teplot při vzorkování dne , kdy byl hygienický limit překročen téměř na všech a zcela na všech sledovaných lokalitách. Největší zastoupení fytoplanktonu bylo zaznamenáno na lokalitě Rakovec, kdy dochází k výraznému navýšení buněk/ml na 900tis., přičemž na ostatních lokalitách bylo zaznamenáno pouze 200tis. b/ml, což může být dáno koncentrací biomasy větrem. Na konci července dochází již k úplné dominanci sinic, přičemž dominantními druhy jsou Aphanizomenon klebahnii a Microcystis aeruginosa (příp. ichtyoblabe). Na počátku srpna byl dominantním zástupcem sinic stále druh Apahnizomenon klebahnni, který byl v předchozím letech na Brněnské přehradě zaznamenán pouze v jarním období. Teprve až na sklonku srpna byl druh Aphanizomenon klebahnii potlačen zástupci rodu Microcystis (M. ichtyoblabe, M. aeruginosa). Na začátku září zůstává hygienický limit byl stále překročen na všech lokalitách, nebyl zaznamenán výrazný pokles biomasy sinic jako v předchozí sezóně. Hlavní dominantou fytoplanktonu zůstává stále sinice, a to druhy Microcystis wesenbergii a M. aeruginosa. V rámci obou zářijových odběrů byly shledány pouze přesuny biomasy sinic v rámci těla nádrže (viz změny na lokalitách Pláž a Střed). 8

10 4. Závěr, komentáře a trendy roku 2005 Sledování složení fytoplanktonu v nádrži má velký praktický význam minimálně ze dvou důvodů: Dokumentuje v dlouhodobých časových řadách trendy ve složení dominantních společenstev, což bude důležité ve chvíli, kdy se bude rozhodovat o metodách boje proti sinicím, především o výběru alternativních metod ošetření vodního sloupce a sedimentů. Druhý význam je kontrolní ve spolupráci s KHS jsou sladěny odběry vzorků tak, aby vznikly dostatečně časté informace o vývoji společenstev fytoplanktonu s cílem poskytnout dostatek informací pro ochranu zdraví občanů před účinky toxických sinic. I proto vidíme jako důležité zachovat rozsah sledování od května do září, ač placené analýzy dle této smlouvy začínají koncem června, je začátek sezony klíčovým obdobím, kde se rozhoduje o celé sezoně, a proto jsou v této zprávě uvedeny výsledky také dalších 7 odběrových termínů nejsou účtovány, ale pro úplnost informací sem jednoznačně patří aby nemusely být dohledávány. Vegetační sezona 2005 byla zcela unikátní průběhem počasí (především srážkovým úhrnem a sluneční intenzitou. Průběh ročníku prokázal, že živin mají sinice v Brněnské přehradě stále luxusní přebytek, zásoba inokula v sedimentech je vysoká, ale realizace těchto předpokladů v praxi je závislá na teplotě vody a průtoku nádrže. Vysoký průtok vody nádrží především na počátku sezony je významný inhibiční faktor pro prvotní růst sinic nemají-li mladé kolonie sinic dostatečnou teplotu vody (alespoň 15 C) a možnost klidného růstu, nedosáhnou stadia vodního květu, tedy okem patrné biomasy u hladiny nádrže. Data pořízená při realizaci této smlouvy jsou zcela unikátní příroda sama připravila experiment, který by žádný člověk nezkonstruoval v takovém objemu a také by jej nikdo nezaplatil. Data v této zprávě uvedená prokazují, že kdyby byl průtok v nádrži v době nástupu sinic (cca v červnu zvýšen na úroveň průtoku roku 2005 (tedy z průměrného cca 9m 3 /s na m 3 /s, bylo by možno oddálit nástup sinic o cca měsíc. To je období, po které mají účinnost dobře realizované algicidní zásahy, ale zde by byl efekt dosažen čistě manipulací nádrže bez aplikace tun chemických přípravků do vodního prostředí. 9

11 Další mimořádný fenomén sezony 2005 byl na počátku sezony vodních květů dlouhodobá dominanta Microcystis byla potlačena jinými sinicemi (Anabaena a Aphanizomenon), které klíčí ze spor (zde zvaných akinety). Tyto sinice se prosazují pouze v nepříznivých podmínkách. Naposledy se projevily v roce 1997 těsně po povodni. V sezoně 2005 prokázaly, že jejich zásoba v sedimentech Brněnské přehrady je natolik mohutná, že mohou potlačit i dlouholetou dominantu Microcystis. Pro občany a nezkušené pracovníky se voda jeví čistší, protože vláknité sinice Anabaena ani Aphanizomenon se nekumulují u hladiny a nejsou tedy tak viditelné jako Microcystis, zato však zasahují svou biomasou do hloubky 2i více metrů. Při oteplení vody a slunném víkendu však tyto vláknité sinice ztratily konkurenční výhodu a boj o prostor prohrály s klasickou dominantou kolonie tvořící Microcystis. Proto byly odběry zahuštěny vloženým odběrem mezi klasické 2týdenní termíny a byl překročen limit hygienické přípustnosti ( buněk sinic na 1 ml) a výsledky byly ještě téhož dne předány jak zadavateli (JMK), tak KHS. Období nevyhovující pro koupání trvalo v sezóně 2005 pouze cca 2 měsíce, což bylo způsobeno chladným deštivým létem s nízkými nočními teplotami. Období dominance a masového rozvoje sinic bylo oproti minulé sezóně posunuto na měsíce srpen-září. Přesto, v době posledního odběru dne byl shledán stále vzrůstající trend nárostu biomasy vodních květů sinic (koncentrace 2,5mil buněk/ml je plně srovnatelný s těžkými sezonami 1999, 2000, či 2003) a proto budeme realizovat ještě odběr s cílem postihnout konec sezony Jako v předchozí sezóně byla lokalita Pláž shledána jako místo relativně nejvhodnější místo pro koupání, jelikož zde bývá detekováno menší množství sinic. Naopak v lokalitě Rakovec bývá hygienický limit překročen nejdříve a nejvíce. V roce 2005 byla poprvé zavedena lokalita Svratka pod hrází (zde vedená jako lokalita ZOO). Tato lokalita se jen těžko srovnává s výsledky ze vzorků odebraných v nádrži, protože jde o srovnávání vod stojatých (nádrže) s vodami tekoucími (říční systém). I přes tento fakt překvapují výsledky kvantifikace sinic v řece Svratce, které prokazují kolem půl milionu buněk na 1 ml vody. V praxi to znamená, že Brněnská přehrada infikuje cyanobakteriemi řeku Svratku a nádrže Nové Mlýny. Závěrem lze konstatovat, že dílo splnilo účel hygienické kontroly a pořídilo data, o která se bude opírat rozhodování při řešení omezení rozvoje sinic v příštích letech. V Brně, za autorský kolektiv Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., 10

12 5. Grafické znázornění vývoje fytoplanktonních společenstev 5.1. Profily vertikální abundance fytoplanktonu na lokalitě Hráz 11

13 12

14 13

15 14

16 5.2. Změny v abundanci fytoplanktonu v podélném profilu Brněnské přehrady ve vybraných obdobích 15

17 16

18 5.3. Počty buněk fytoplanktonu na jednotlivých lokalitách 17

19 18

20 19

21 20

22 21

23 6. Grafické znázornění vývoje fyzikálně chemických parametrů na 8 lokalitách Brněnské přehrady v průběhu sezóny ph 6.2. Množství kyslíku rozpuštěného ve vodě 22

24 6.3. Teplota 6.4. Vodivost 23

25 6.5. Průhlednost vody 24

26 7. Kvalitativní a kvantitativní mikroskopické rozbory fytoplanktonu Sokolák Rokle Střed Hráz CYANOBACTERIA Pseudanabaena limnetica CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Chrysococcus biporus 40 Kephyrion moniliferum Microglena punctifera 10 CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Asterionella formosa Aulacoseira ambigua Aulacoseira italica Cyclostephanos dubius Cyclotella menghiniana Diatoma vulgare Epithemia sp. 10 Gomphonema sp Melosira varians 20 Navicula sp Nitzschia acicularis Nitzschia cf. gracilis Nitzschia cf. palea Skeletonema potamos 80 Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus cf. invisitatus Synedra acus Synedra ulna BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE Goniochloris mutica XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Chroomonas nordstedtii Cryptomonas curvata 10 Cryptomonas sp CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE Amphidinium sp. 10 DINOPHYCEAE 10 CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas monadina Chlamydomonas pseudopertusa Chlamydomonas skujae 40 Chlamydomonas sp Chlorogonium minimum Eudorina elegans 20 CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Actinastrum hantzschii Ankistrodesmus gracilis Chlorella sp Coelastrum astroideum

27 Coelastrum microporum Coenococcus planctonicus 2560 Crocigeniella apiculata 20 Dichotomococcus curvatus Dictyosphaerium chlorelloides 640 Dictyosphaerium ehrenbergianum Dictyosphaerium pulchellum Dictyosphaerium subsolitarium Didymocystis inconspicua Didymocystis planctonica 320 Didymogenes palatina 160 Golenkinia radiata Granulocystis helenae 10 Hyaloraphidium contortum 40 Kirchneriella irregularis v.spiralis 40 Kirchneriella lunaria 40 Kirchneriella subcapitata Lagerheimia genevensis Lagerheimia marssonii 10 Lagerheimia wratislaviensis 10 Micractinium pusillum Monoraphidium arcuatum Monoraphidium contortum Monoraphidium minutum 120 Nephrochlamys willeana Oocystis lacustris Oocystis marssonii 40 Oocystis parva Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Scenedesmus acuminatus Scenedesmus abundans Scenedesmus denticulatus 80 Scenedesmus quadricauda Schroederia setigera 40 Tetraedron caudatum Tetraedron incus 40 Tetraedron platyisthmum Tetrastrum elegans 160 Tetrastrum glabrum Tetrastrum staurogeniaeforme 20 CHLOROPHYCEAE kok CONJUGATOPHYCEAE Closterium limneticum 10 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE Phacus pyrum 10 Trachelomonas dubia 40 Trachelomonas hispida 80 Trachelomonas lefevrii 10 Trachelomonas planctonica 10 Trachelomonas sp. 80 Trachelomonas volvocinopsis EUGLENOPHYCEAE

28 Souhrn za : Sokolák Rokle Střed Hráz CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE OSTATNÍ

29 Zouvalka Mečkov Rokle Rakovec Sokolák Střed Pláž Hráz CYANOBACTERIA Coelosphaerium kuetzingianum 20 Merismopedia tenusisima 20 Microcystis aeruginosa Microcystis incerta 20 Planktothrix agardhii Pseudanabaena limnetica CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Chrysococcus biporus Chrysococcus rufescens 10 Kephyrion moniliferum Microglena punctifera Synura cf.petersenii 20 CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Asterionella formosa 20 Aulacoseira ambigua Aulacoseira italica Cyclostephanos dubius Cyclotella menghiniana 120 Cymatopleura librilis 10 Cymbella minuta 120 Diatoma elongatum 120 Diatoma vulgare Epithemia sp. Gomphonema sp. Melosira varians 20 Navicula cf. avenacea Navicula cf. grgaria 120 Navicula sp. 10 Nitzschia acicularis Nitzschia cf. gracilis Nitzschia cf. palea Nitzschia tryblionella 10 Skeletonema potamos Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus cf. invisitatus Synedra acus Synedra ulna BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE Goniochloris mutica Goniochloris smithii 120 XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Chroomonas caudata Chroomonas nordstedtii Cryptomonas curvata Cryptomonas ovata Cryptomonas sp CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE 28

30 Amphidinium sp. DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas monadina 10 Chlamydomonas pseudopertusa Chlamydomonas skujae Chlamydomonas sp Chlorogonium elongatum 10 Chlorogonium minimum 240 Eudorina elegans 20 Pandorina morum 20 Phacotus lenticularis 10 Pteromonas golenkiniana 10 CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Actinastrum hantzschii Ankistrodesmus gracilis Chlorella sp Coelastrum astroideum Coelastrum microporum Coenococcus planctonicus 20 Crucigeniella apiculata Dichotomococcus curvatus Dictyosphaerium chlorelloides Dictyosphaerium ehrenbergianum Dictyosphaerium granulatum 20 Dictyosphaerium pulchellum Dictyosphaerium subsolitarium Didymocystis inconspicua Didymocystis planctonica Didymogenes palatina Golenkinia radiata Granulocystis helenae Hyaloraphidium contortum Kirchneriella irregularis v.spiralis Kirchneriella lunaria Kirchneriella subcapitata Lagerheimia ciliata 480 Lagerheimia genevensis Lagerheimia marssonii Lagerheimia wratislaviensis 10 Micractinium pusillum Monoraphidium arcuatum Monoraphidium contortum Monoraphidium komarkovae 120 Monoraphidium minutum Nephrochlamys willeana 10 Oocystis lacustris 10 Oocystis marssonii 120 Oocystis parva Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Scenedesmus acuminatus Scenedesmus abundans Scenedesmus bicaudatus Scenedesmus denticulatus Scenedesmus disciformis 20 Scenedesmus obliquus

31 Scenedesmus quadricauda Schroederia setigera Selenastrum capricornutum 10 Tetraedron caudatum Tetraedron incus Tetraedron minimum 10 Tetraedron platyisthmum Tetraedron trigonum 10 Tetranephris europaea Tetrastrum elegans 480 Tetrastrum glabrum Tetrastrum staurogeniaeforme Tetrastrum triangulare 10 CHLOROPHYCEAE kok CONJUGATOPHYCEAE Closterium acerosum 10 Closterium limneticum CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE Phacus pyrum Trachelomonas dubia Trachelomonas hispida Trachelomonas lefevrii Trachelomonas planctonica Trachelomonas sp. Trachelomonas volvocina Trachelomonas volvocinopsis 10 EUGLENOPHYCEAE

32 Souhrn za : Zouvalka Mečkov CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE OSTATNÍ Rokle Rakovec Sokolák Střed Pláž Hráz 31

33 Mečkov Zouvalka Rokle Střed Pláž Sokolák Rakovec Hráz CYANOBACTERIA Anabaena sigmoidea Planktothrix agardhii Pseudanabaena limnetica CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Chrysococcus punctiformis 120 Chrysococcus triporus 10 Codonomonas pascheri Kephyrion moniliferum Mallomonas tonsurata 10 CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Aulacoseira italica 20 Cyclostephanos dubius Navicula sp. 10 Nitzschia acicularis Nitzschia cf. palea Nitzschia sp Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus cf. parvus BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas curvata Cryptomonas marssonii CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas sp Pandorina morum CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Ankyra spatulifera Chlorella sp Coelastrum microporum Crucigeniella neglecta 20 Dictyosphaerium subsolitarium 960 Didymocystis planctonica 20 Monoraphidium contortum Nephrochlamys rotunda 480 Nephrochlamys willeana Pediastrum boryanum Planktosphaeria gelatinosa Scenedesmus acuminatus Scenedesmus abundans 20 Scenedesmus bicaudatus 20 Scenedesmus denticulatus 20 Scenedesmus opoliensis 20 Scenedesmus quadricauda

34 Scenedesmus sooi Tetraedron caudatum 10 Tetraedron incus 10 Tetrastrum glabrum Tetrastrum punctatum 10 CHLOROPHYCEAE kok CONJUGATOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE Souhrn za Mečkov Zouvalka CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CRYPTO CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE OSTATNÍ Rokle Střed Pláž Sokolák Rakovec Hráz 33

35 Mečkov Zouvalka Rokle Střed Pláž Sokolák Rakovec Hráz Anabaena sigmoidea Aphanizomenon klebahnii Microcystis aeruginosa Microcystis ichtyoblabe Pseudanabaena limnetica CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Chrysococcus punctiformis Kephyrion boreale 10 Mallomonas cf.acaroides 10 Mallomonas sp. 10 Mallomonas tonsurata 10 CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Asterionella formosa Aulacoseira granulata Fragilaria crotonensis 20 Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus cf. parvus BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE Goniochloris sculpta XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas sp CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE Peridinium sp DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas monadina Chlamydomonas sp Eudorina elegans Pandorina morum CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Ankyra judayi Chlorella sp Coelastrum astroideum Coelastrum microporum Coenocystis subcylindrica 20 Crucigenia tetrapedia 320 Crucigeniella apiculata 20 Didymocystis inconspicua Eutetramorus fottii 20 Monoraphidium contortum Monoraphidium minutum 10 Nephrochlamys rotunda 10 Nephrochlamys willeana Oocystis coronata Oocystis lacustris Oocystis marssonii 20 34

36 Oocystis parva Oocystis solitaria 10 Paradoxia multiseta 10 Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Planktosphaeria gelatinosa Scenedesmus acuminatus Scenedesmus abundans Scenedesmus bicaudatus 20 Scenedesmus denticulatus Scenedesmus disciformis 20 Scenedesmus opoliensis Scenedesmus quadricauda Scenedesmus velitaris Schroederia setigera 80 Tetraedron minimum 80 Tetraedron platyisthmum Tetraedron quadratum Tetrastrum glabrum CHLOROPHYCEAE kok CONJUGATOPHYCEAE Staurastrum sp. 10 CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE

37 Souhrn za : Mečkov Zouvalka CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CRYPTO CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE OSTATNÍ Rokle Střed Pláž Sokolák Rakovec Hráz 36

38 Zouvalka Mečkov Rokle Pláž Střed Sokolák Rakovec Hráz CYANOPROKARYOTA Microcystis celkem M.wesenbergii + M. aeruginosa M. ichthyoblabe? + Aphanizomenon "klebahnii" Aphanocapsa sp. 700 Planktothrix agardhii Pseudanabaena limnetica Pseudanabaena mucicola DINOPHYTA Massartia sp Peridinium sp CRYPTOPHYTA Chroomonas acuta Cryptomonas cf.ovata Cryptomonas marssonii Cryptomonas rostrata CHRYSIOHYCEAE s.l Mallomonas sp BACILLARIOPHYCEAE centr Aulacosira granulata incl. v. an Aulacosira cs.ambigua Aulacosira muzzanensis Cyclotella meneghiniana Melosira varians Skeletonema potamos Stephanodiscus sp BACILLARIOOPHYCEAE panát Asterionella formosa Cocconeis placentula. m Diatoma tenue. m Fragilaria crotonensis Navicula avenacea Navicula sp. A Nitzschia acicularis Nitzschia cf. gracilis Nitzschia cf. palea Nitzschia sp Synedra acus XANRTHOPHYCEAE Goniochloris

39 EUGLENOPHYTA Trachelomonas cf. volvocina Trachlomonas hispida CHLOROPHYTA monadoid Chlamydomonas spp Chlamydomonas monadina Pandorina morum Phacotus lenticularis Pteromonas aequiciliata Pteromonas sp CHLOROPHYTA - kokální Ankyra cf.ancora Chlorella Coelastrum microporum Eutetramorus polycoccus (?) Crucigenia quadrata Crucigenia tetrapedia Crucigeniella apiculata Crucigeniella cf. neglecta Dictuosphaerium pulchellum Monoraphidium arcuatum Monoraphidium griffithii Oocystis sp Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Polyedriopsis spinulosa Scenedesmus acuminatus Scenedesmus armatus Scenedesmus sp Scenedesmus bicaudatus Scenedesmus disciformis Scenedesmus javanensis-bernardii Scenedesmus opoliensis Scenedesmus quadricauda Scenedesmus vřet. B Schroederia cf.spiralis Tetraedron minimum spp. indet CHLOROPHYTA-Conjugatophyceae Closterium limneticum incl.var Cosmarium sp. A Staurastrum pingue Staurastrum tetracerum

40 Souhrn za Zouvalka Mečkov CYANO DINOPHYTA CRYPTOPHYTA CHRYSOPHYCEAE s.l BACILLAR XANTHOPHYCEAE EUGLENOPHYTA CHLOROPHYTA monad CHLOROPHYTA kok Rokle Pláž Střed Sokolák Rakovec Hráz 39

41 Zouvalka Mečkov CYANOBACTERIA Microcystis celkem Aphanizomenon "klebahnii" Planktothrix agardhii Anabaena celkem M. wesenbergii M. flos-aquae M. aeruginosa M. ichthyoblabe Anabaena cf. planctonica Anabaena lemmermannii Anabaena cf. smithii Anabaena cf. mendotae Anabaena flos-aquae Anabaena spp Anabaena cf. spiroides DINOPHYTA Peridinium bez póru, malé Ceratium furcoides CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas spp BACILLARIOPHYCEE centr Aulacosira granulata (incl. var.) Aulacosira muzzanensis Aulacosira cf.italica v.tenuissima sprál. morfotyp centrické Cyclostephanos dubius BACILLARIOPHYCEAE penát Fragilaria crotonensis Synedra acus Asterionella formosa CHLOROPHYTA monadoid Eudorina sp Pteromonas aculeata Carteria radiosa (?) Pandorina morum Phacotus lenticularis Pteromonas angulosa Pteromonas aculeata CHLOROPHYTA - kokál Coelastrum microporum Rokle Pláž střed Sokolék Rakovec Pod ZOO 40

42 Oocystis cf.lacustris Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Scenedesmus armatus Scenedesmus bicaudatus Scenedesmus opoliensis Scenedesmus quadricauda Tetraedron minimum CHLOROPHYTA - Conjugatoph Staurastrum cf.pingue Cosmarum quadrum Cosmarium cf.crenatum Souhrn za Zouvalka Mečkov CYANO DINOPHYTA CRYPTOPHYCEAE BACILLAR CHLOROPHYTA monadoid CHLOROPHYTA - kokál Ve většině vzorků (s výjimkou Rakovce) stále ještě Aphanizomenon převládá nad Microcystis a ve šech vzrocích si podržují poměrně vysokou abundanci i fototrofní eukaryonti. Rokle Pláž střed Sokolék Rakovec Pod ZOO 41

43 Mečkov Zouvalka CYANOPROKARYOTA Anabaena cf. circinalis 20 Anabaena flos-aquae Aphanizomenon flos-aquae Aphanizomenon klebahnii Microcystis aeruginosa/viridis Microcystis flos-aquae Microcystis ichtyoblabe Microcystis viridis 3100 Microcystis wesenbergii Phormidium mucicola Planktothrix agardhii Woronichinia naegeliana 20 CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Codonomonas pascheri CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Asterionella formosa 80 Aulacoseira granulata Aulacoseira italica 240 Aulacoseira muzzanensis 20 Diatoma vulgare 80 Fragilaria crotonensis Navicula sp. 80 Nitzschia acicularis 80 Stephanodiscus hantzschii 20 BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas curvata 10 CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE Ceratium hirundinella DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas sp Pandorina morum Phacotus lenticularis CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Chlorella sp Coelastrum microporum Crucigeniella apiculata Dictyosphaerium subsolitarium 20 Kirchneriella contorta 80 Monoraphidium contortum 10 Nephrochlamys rotunda 80 Pediastrum boryanum 20 Pediastrum duplex Scenedesmus acuminatus 20 Scenedesmus bicaudatus 20 Scenedesmus linearis 20 Scenedesmus quadricauda Scenedesmus velitaris 20 Selenastrum capricornutum 320 Rokle Střed Pláž Sokolák Rakovec Hráz 42

44 CHLOROPHYCEAE kok CONJUGATOPHYCEAE Closterium limneticum 80 Cosmarium cf. obtusatum Staurastrum planctonicum CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE Trachelomonas sp. 10 EUGLENOPHYCEAE Souhrn za Mečkov Zouvalka CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CRYPTO CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE OSTATNÍ Rokle Střed Pláž Sokolák Rakovec Hráz 43

45 Mečkov Zouvalka Rakovec CYANOPROKARYOTA Anabaena flos-aquae 2800 Aphanizomenon klebahnii malé buňky (M.ichtyoblabe) střední b. (M.aeruginosa) velké b. (M.wesenbergii) Phormidium mucicola Phormidium sp. 120 Planktothrix agardhii CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Chrysococcus punctiformis 80 Chrysococcus rufescens 40 Mallomonas sp Ochromonas? sp. 40 CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Aulacoseira ambigua Aulacoseira granulata 20 Aulacoseira granulata f. curvata Aulacoseira muzzanensis 20 Cyclotella sp. 80 Cymbella cf. minuta 40 Fragilaria crotonensis Navicula sp Navicula cf. tripunctata 10 Nitzschia acicularis 10 Nitzschia cf. palea Skeletonema potamos Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus malý BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE Goniochloris fallax 10 XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas curvata 10 Cryptomonas sp CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE Amphidinium sp. 10 Ceratium hirundinella Peridinium aciculiferum 10 Peridinium sp. 10 DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas sp Pandorina morum Phacotus lenticularis Platymonas cordiformis Pteromonas aculeata CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Chlorella sp Coelastrum astroideum Coelastrum microporum Crucigenia tetrapedia 640 Rokle Sokolák Střed Pláž Hráz Pod ZOO 44

46 Crucigeniella apiculata Dictyosphaerium subsolitarium 20 Didymocystis inconspicua 80 Didymocystis planctonica 20 Granulocystis helenae 40 Monoraphidium contortum 40 Nephrochlamys rotunda 160 Nephrochlamys willeana Oocystis lacustris Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Pediastrum tetras 1280 Planktosphaeria gelatinosa 10 Scenedesmus abundans 20 Scenedesmus acuminatus Scenedesmus bicaudatus Scenedesmus denticulatus 20 Scenedesmus disciformis 20 Scenedesmus opoliensis Scenedesmus quadricauda Selenastrum capricornutum Tetraedron caudatum Tetraedron minimum Tetrastrum glabrum Tetrastrum triangulare 20 Treubaria triappendiculata 10 CHLOROPHYCEAE kok CONJUGATOPHYCEAE Closterium limneticum Cosmarium biretum v. trigibberum Cosmarium formosulum Staurastrum planctonicum CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE Trachelomonas sp. 40 Trachelomonas volvocina EUGLENOPHYCEAE

47 Souhrn za Mečkov Zouvalka Rakovec Rokle Sokolák Střed Pláž Hráz Pod ZOO CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CRYPTO EUGLENOPHYCEAE OSTATNÍ

48 Mečkov Zouvalka Rakovec CYANOPROKARYOTA Anabaena flos-aquae Aphanizomenon issatschenkoi 20 malé buňky (M.ichtyoblabe) střední b. (M.aeruginosa) velké b. (M.wesenbergii) Phormidium mucicola Planktothrix agardhii CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Chrysococcus rufescens 10 Mallomonas sp Mallomonas cf. teilingii CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Asterionella formosa 20 Aulacoseira ambigua Aulacoseira granulata Aulacoseira granulata f. curvata Aulacoseira italica Cyclostephanos dubius Fragilaria crotonensis Melosira varians 20 Navicula cf. avenacea Navicula sp. 40 Navicula cf. tripunctata 10 Nitzschia acicularis 120 Nitzschia cf. gracilis 10 Nitzschia cf. palea Skeletonema potamos Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus malý Synedra acus 40 BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE Goniochloris mutica XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE Cryptomonas sp CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE Ceratium hirundinella Gymnodinium sp DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas sp Chlorogonium minimum 10 Pandorina morum Phacotus lenticularis Platymonas cordiformis 40 Pteromonas aculeata CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Chlorella sp Coelastrum astroideum Coelastrum microporum Coenocystis planctonica v.hercynica Rokle Sokolák Střed Pláž Hráz Pod ZOO 47

49 Dictyosphaerium subsolitarium 320 Didymocystis inconspicua Didymocystis planctonica 160 Eutetramorus fottii 20 Monoraphidium arcuatum Monoraphidium contortum Monoraphidium minutum Nephrochlamys rotunda Oocystis coronata 10 Oocystis lacustris Oocystis parva 10 Pediastrum boryanum Pediastrum duplex Pediastrum tetras 20 Planktosphaeria gelatinosa Scenedesmus abundans 20 Scenedesmus acuminatus Scenedesmus bicaudatus Scenedesmus denticulatus Scenedesmus opoliensis Scenedesmus quadricauda Selenastrum capricornutum Tetraedron minimum 40 Tetrastrum glabrum Tetrastrum punctatum 20 Tetrastrum triangulare 40 CHLOROPHYCEAE kok CONJUGATOPHYCEAE Closterium limneticum Cosmarium biretum v. trigibberum Cosmarium formosulum Staurastrum planctonicum CONJUGATOPHYCEAE EUGLENOPHYCEAE Trachelomonas volvocinopsis 10 EUGLENOPHYCEAE

50 Souhrn za Mečkov Zouvalka Rakovec Rokle Sokolák Střed Pláž Hráz Pod ZOO CYANO BACILLAR CHLOROmonad CHLOROkok CHRYSOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE DINOPHYCEAE CRYPTO EUGLENOPHYCEAE OSTATNÍ

51 Mečkov Zouvalka Rakovec Rokle Sokolák Střed Pláž Hráz Pod přehr. CYANOPROKARYOTA Anabaena sp. (rovná) 1000 malé buňky (M.ichtyoblabe) střední b. (M.aeruginosa,M.viridis) velké b. (M.wesenbergii) Phormidium mucicola Phormidium sp Phormidium cf. tenue 2600 Planktothrix agardhii Raphidiopsis mediterranea 400 Romeria elegans 20 CYANOPROKARYOTA CHRYSOPHYCEAE Chrysococcus sp. 40 Codonomonas pascheri 10 CHRYSOPHYCEAE BACILLARIOPHYCEAE Aulacoseira ambigua Aulacoseira granulata f. curvata Aulacoseira italica 20 Aulacoseira muzzanensis 20 Cocconeis placentula 10 Cyclostephanos dubius 40 Cyclotella meneghiniana 10 Fragilaria crotonensis Navicula cf. avenacea 40 Navicula sp. 40 Nitzschia acicularis Nitzschia cf. palea Stephanodiscus hantzschii Stephanodiscus malý Synedra ulna 20 BACILLARIOPHYCEAE XANTHOPHYCEAE Goniochloris mutica 10 Isthmochloron lobulatum 10 XANTHOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE CRYPTOPHYCEAE DINOPHYCEAE DINOPHYCEAE CHLOROPHYCEAEmonad. Chlamydomonas sp Pandorina morum 20 Phacotus lenticularis CHLOROPHYCEAEmonad CHLOROPHYCEAE kok. Coelastrum microporum Dictyosphaerium pulchellum Didymocystis inconspicua 80 Didymocystis planctonica 80 Granulocystis helenae 10 Monoraphidium arcuatum Monoraphidium contortum Monoraphidium griffithii 40 Monoraphidium minutum 10 Nephrochlamys rotunda

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika)

Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Czech Phycology, Olomouc, 4: 35-41, 2004 35 Přehled řas Všebořického laloku (Česká republika) Algae in Všebořice (Czech Republic) Jana A m b r o ž o v á VŠCHT, ÚTVP, Technická 3, 166 28 Praha 6 Abstract

Více

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita

Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT. & Masarykova Univerzita Sinice vodních květů v ČR Determinační schůzka Centra pro cyanobakterie a jejich toxiny, 9. 2. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, CCT ddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně

Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Zpráva z projektu "Rybníík Svět" za r.. 2014.. Pro komisi pro životní prostředí města Třeboně Rozsivka Aulacoseira granulata a sinice Synechococcus sp. v UV a ve viditelném světle J. Lukavský, H. Strusková,

Více

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinační praktikum PřF UK, 19. 11. 2007 Mgr. Lenka Šejnohová, Botanický ústav AVČR, Brno Oddělení experimentální fykologie

Více

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita

Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu. & Masarykova Univerzita Různé metody hodnocení kvantit fytoplanktonu, fixace vzorků podle taxonomické skupiny a účelu Lenka Šejnohová & kol. Determinační schůzka CCT, 8. 9. 2006 Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie

Více

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě

Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI. PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě Malý test na znalosti odběrových skupin ODPOVĚDI PT#V/6/2010 Odběry vzorků koupaliště ve volné přírodě 1) Víte, co je to (velikost několik cm) a jak byste to popsali do odběrového protokolu? Jedná se o

Více

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC Petr Pumann Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Dlouhá cesta 15.2.2006 - směrnice 2006/7/ES září 2006 - návrh vyhlášky na

Více

Výběr substrátu při odběru fytobentosu

Výběr substrátu při odběru fytobentosu Výběr substrátu při odběru fytobentosu lze ovlivnit výsledky monitoringu? Mgr. Lenka Šejnohová BU AVČR, Brno Označení společenstev dle typu substrátů epifyton taxony uzpůsobené k osidlování mechorostů,

Více

Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Fotodokumentace mikroskopických nálezů Řešeno v rámci projektu TAČR č. TA 01020592 Dopady na mikroklima, kvalitu ovzduší, ekosystémy vody a půdy v rámci hydrické rekultivace hnědouhelných lomů (2011-2014). Fotodokumentace mikroskopických nálezů

Více

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Obsahem tohoto dokumentu je certifikovaná metodika, která

Více

Rybník Svět. (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková

Rybník Svět. (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková Rybník Svět (dílčí zpráva za r. 2 000) J.Lukavský, L.Pechar, M.Sergejevová, H.Strusková Cílem projektu je zmapovat stav ryb. Svět a jeho povodí z hlediska hydrochemie, trofického potenciálu a oživení řasami.

Více

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy)

1 Profil vod ke koupání. 2 Voda ke koupání (T) 3 Oblast vlivu (informace veřejnosti prostřednictvím mapy) Profil vod ke koupání - VN Orlík - střed (VN Orlík - Podskalí, VN Orlík - ATC Radava) Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke koupání Identifikátor profilu vod ke

Více

Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod. RNDr. Štěpán Zezulka, PhD.

Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod. RNDr. Štěpán Zezulka, PhD. Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod RNDr. Štěpán Zezulka, PhD. Kvalita vod Přehrady zdroje pitné vody Umělé i přírodní nádrže pro rekreaci Řeky, potoky, rybníky Odpadní vody Kvalita

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Adresátům dle rozdělovníku Liberec 14. května 2010 Č. j.: KULK 31995/2010 Sp. zn.: OŽPZ 203/2010 Vyřizuje: Ing. Pavlína Švecová Tel.: 485 226 385 R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Produkce organické hmoty

Produkce organické hmoty Produkce organické hmoty Charakteristika prostředí a života ve vodě Voda nebude nikdy limitním faktorem ostatní limitující faktory jsou jen dočasné neexistují fyzické bariéry Teplotní variabilita nepřesahuje

Více

Změny složení nárostů v závislosti na koncentraci fosforu ve floridských Everglades

Změny složení nárostů v závislosti na koncentraci fosforu ve floridských Everglades Czech Phycology, Olomouc, 2: 83-92, 2002 83 Změny složení nárostů v závislosti na koncentraci fosforu ve floridských Everglades Periphyton composition change along the phosphorus gradient in the Florida

Více

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke koupání - VN Mšeno Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách 1 Profil vod ke koupání. Identifikátor 207301 profilu vod ke koupání. Název profilu Profil vod ke koupání - VN

Více

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky

Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Implementace Water Framework Directive v České republice Směrnice 2000/60 ES, kterou se stanoví rámec Společenství pro oblast vodní politiky Maršálek B., Kodeš, V., Leontovyčová, D. & Šejnohová, L. Botanický

Více

Vodní květy. řas a sinic. Petr Znachor

Vodní květy. řas a sinic. Petr Znachor Vodní květy řas a sinic Petr Znachor Asi každý, kdo se v létě chodí koupat do přírodních koupališť, rybníků nebo nádrží, narazil na úkaz nazývaný vodní květ. Jedná se o hromadné, pouhým okem viditelné

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Rekonstrukce zemního vodojemu Chloumeček

Rekonstrukce zemního vodojemu Chloumeček Rekonstrukce zemního vodojemu Chloumeček Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D. Středočeské vodárny a.s., U Vodojemu 3085, Kladno 1 - Présentation électronique ÚVOD Základní informace: dvoukomorový vodojem 2x 400 m

Více

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,

Více

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008

Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Moravskoslezský kraj Monitoring - informace o aktuálním stavu řešení problému k 1.3.2008 Projekt z programu LIFE NATURE Záchrana lužních stanovišť v Povodí Morávky Březen 2008 (návrh) Pozadí problému Monitoring

Více

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04

Přírodní rizika. Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova. Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková. Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 Přírodní rizika Výzkum možných rizik v blízkém okolí Adamova Autoři: Soňa Flachsová Anna Kobylková Škola: ZŠ a MŠ Adamov, Komenského 4, 679 04 1) OBSAH 1) Obsah 2) Úvod 3) Cíl 4) Realizační část 5) Závěr

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří

Obsah: čistota koupališť, kvalita vody ke koupání, možnosti koupání v přírodě - klady a zápory těchto koupališť, úrazy při koupání, znečištění moří Vysvětlivky: červeně černě modře zeleně Náměty pro VH Téma: motivační a výkladová část učební úlohy, otázky odpovědi, internetové odkazy doporučená vyučovací metoda KOUPÁNÍ Doporučení pro předmět: biologie,

Více

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝSKYT MĚDI V PITNÉ VODĚ V ČESKÉ REPUBLICE Citace Němcová V., Kožíšek F., Kantorová J., Vraspír P., Pomykačová I.: Výskyt mědi v pitné vodě v České republice. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 373-378. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN 978-80-254-2034-8

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006)

SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) SBORNÍK 1 Terénní hydrobiologické praktikum II (Karlov pod Pradědem, 23.-27. 10. 2006) Již třetím rokem pořádala Katedra ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci ve spolupráci s Katedrou ekologie

Více

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody

Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Přehled technických norem pro stanovení radioaktivních látek ve vzorcích vody Ing. Lenka Fremrová HYDROPROJEKT CZ a.s. Ing. Eduard Hanslík, CSc. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. 1

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand

SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ. Pavel Stierand SLEDOVÁNÍ RADIOCHEMICKÝCH UKAZATELŮ V JEDNOTLIVÝCH SLOŽKÁCH HYDROSFÉRY V RÁMCI MONITOROVACÍ SÍTĚ Pavel Stierand Rámcový program monitoringu zpracováno podle požadavků Rámcové směrnice 2000/60/ES programy

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Mokřady aneb zadržování vody v krajině

Mokřady aneb zadržování vody v krajině Mokřady aneb zadržování vody v krajině Jan Dvořák Říjen 2012 Obsah: 1. Úloha vody v krajině 2. Mokřady základní fakta 3. Obnova a péče o mokřady 4. Mokřady - ochrana a management o. s. Proč zadržovat vodu

Více

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Laboratoř CHVaK. č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Laboratoř CHVaK č. 4127 posouzená u ASLAB dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Odběry vzorků, rozbory pitných vod, povrchových vod, odpadních vod a kalů, odborné poradenství Laboratoř CHVaK Ing. Jaroslav Jiřinec

Více

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů

Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Hygienická problematika nelegálních chemických skladů Ing. Vladimír Kraják, Ing. Hana Tamchynová, Dis. Kateřina Petrová vladimir.krajak@pu.zupu.cz Praktický příklad přístupu k hygienickému screeningovému

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU GENOTOXICKÝCH LÁTEK V POVODÍ ŘEKY SVRATKY V SOUVISLOSTI S URANOVÝM PRŮMYSLEM Jana Badurová, Hana Hudcová, Radoslava Funková, Helena Mojžíšková, Jana Svobodová Toxikologická rizika spojená

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Zdroje vod pro tunelové stavby doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. POVRCHOVÉ VODY Povrchové vody lze rozdělit na vody tekoucí a

Více

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI TAJGA - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro

Více

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch VYHLÁŠKA 135/2004 Sb. ze dne 17. března 2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch Změna: 292/2006 Sb. Ministerstvo

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky

Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky Plán pokusných prací Agrovýzkumu pro rok 2015-2020 v CHKO Jeseníky A. Činnosti vztahující se k výzkumnému řešení problematiky Obnovené pastvy skotu na lokalitě Švýcárna (plán od 2015 2020) Správa CHKO

Více

Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu. Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová

Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu. Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová Aplikace v botanice: druhá větev téhož stromu Dr. Miroslav Vosátka Doc. Dr. Jana Albrechtová Základní výzkum a aplikace v botanice: dvě větve téhož stromu Centrum excelence pro ekologické inovace a aplikace

Více

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění

Souhrn informací o vodách ke koupání a hlavních příčinách znečištění Profil vod ke Souhrn informací o vodách ke a hlavních příčinách Název 1 Profil vod ke profilu vod ke profilu vod ke Nadmořská OHRE29 výška Plocha nádrže 15 ha Základní hydrologická charakteristik a Kompetentní

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody

Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Plnění kvalitativních ukazatelů pitné vody Ing. Miloslava Melounová SOVAK, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR Úvod Obor vodovodů a kanalizací v České republice prošel v posledních zhruba deseti letech

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

11.11.2013 VODNÍ ROSTLINY VÝZNAM VODNÍCH ROSTLIN ADAPTACE ROSTLIN NA VODNÍ PROSTŘEDÍ VODNÍ ROSTLINY

11.11.2013 VODNÍ ROSTLINY VÝZNAM VODNÍCH ROSTLIN ADAPTACE ROSTLIN NA VODNÍ PROSTŘEDÍ VODNÍ ROSTLINY Cvičení z rybářství a rybníkářství Fotografie použité v této prezentaci byly staženy z internetu, jejich využití je nekomerčního charakteru a pouze pro účely vzdělávací. Prosíme autory, kteří nesouhlasí

Více

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití

Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté

Více

EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.

EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ. Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol. EKOTOXICITA V ČESKÉ LEGISLASTIVĚ Vít Matějů ENVISAN-GEM, a.s. Biotechnologická divize, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@mbox.vol.cz BIOODPADY-5. března 2009 - POPULUS 2 CO TO JE EKOTOXICITA? Ekotoxicita

Více

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA

PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty indikátor 06.43.19 PRACOVNÍ LIST EVVO - VODA Úkol: Fyzikální a chemická analýza vody Princip: Vlastním pozorováním získat poznatky o vlastnostech

Více

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ

LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ LIMITY V MIKROBIOLOGII ODPADŮ lmateju@szu.cz Analytika odpadů 2013 Státní zdravotní ústav Šrobárova 47, Praha 10 proč je mikrobiologie opomíjenou částí nakládání s bioodpady

Více

(riziko pro mladistvé)

(riziko pro mladistvé) Problematika hluku na pracovišti (riziko pro mladistvé) Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Sá Státní zdravotní íústav Praha SZÚ, Konzultační den, 5. dubna 2011 Počty zaměstnanců v riziku Kategorizace práce, vyhl.

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy)

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) Radim

Více

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele

Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Obecné zásady interpretace výsledků - chemické ukazatele Ivana Pomykačová Konzultační den SZÚ Hodnocení rozborů vody Výsledek měření souvisí s: Vzorkování, odběr vzorku Pravdivost, přesnost, správnost

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA

VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA E. Hanslík, E. Juranová, V. Kodeš, D. Marešová, T. Minařík, B. Sedlářová VLIV VZORKOVÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD NA HODNOTY UKAZATELŮ KVALITY VODY POD ZAÚSTĚNÍM ODPADNÍCH VOD DO VODOTEČÍ NA PŘÍKLADU TRITIA Výzkumný

Více

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek

Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den. RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště. Hodnocení rozborů vody Konzultační den RNDr. Jaroslav Šašek Umělá koupaliště Význam a zdravotní rizika ukazatelů: E. coli ( indikace fekální kontaminace ) počet při 36 C (obecné znečištění,

Více

VYHODNOCENÍ PILOTNÍHO NASAZENÍ PREDIKTIVNÍHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTU GEOTABS

VYHODNOCENÍ PILOTNÍHO NASAZENÍ PREDIKTIVNÍHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTU GEOTABS Konference Vytápění Třeboň 2013 14. až 16. května 2013 VYHODNOCENÍ PILOTNÍHO NASAZENÍ PREDIKTIVNÍHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTU GEOTABS Ing. Jan Široký 1, Doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. 2, Ing. Tomáš Vízner

Více

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman

Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence. Jan Martinek Ivo Lochman Titrace autoprotilátek detekovaných metodami nepřímé imunofluorescence Jan Martinek Ivo Lochman OSNOVA ÚVOD TITRACE DLE EUROIMMUN DATA SEKK STANDARTIZACE ANA STANDARTIZACE ICA HOOK EFEKT ZÁVĚR Titrace

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí (výsledky měření) M. Mikešová, V. Vrbíková Centrum laboratorních činností SZÚ Praha Odbor chemických a fyzikálních laboratoří Použité fotografie pochází z

Více

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ A BEZPEČNÉ PITNÉ VODY V DISTRIBUČNÍ SÍTI JANA ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ A BEZPEČNÉ PITNÉ VODY V DISTRIBUČNÍ SÍTI JANA ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ A BEZPEČNÉ PITNÉ VODY V DISTRIBUČNÍ SÍTI JANA ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ Ústav technologie vody a prostředí, FTOP, VŠCHT Praha, Technická 5, 166 28 Praha 6 jana.ambrozova@vscht.cz Došlo

Více

Ekologický monitoring. Hydromorfologický monitoring. Ekologický monitoring. Morfologické podmínky. Kontinuita toku Hydrologický režim

Ekologický monitoring. Hydromorfologický monitoring. Ekologický monitoring. Morfologické podmínky. Kontinuita toku Hydrologický režim ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Katedra zdravotního a ekologického inženýrství name Ekologický monitoring name Požadavek Rámcové směrnice o vodní politice ES 2000/60/ES Ekologický monitoring Ekologický

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H 2 + 16ADP + 16P i

N 2 + 8[H] + 16 ATP 2NH 3 + H 2 + 16ADP + 16P i 1. Fixace N 2 v širším kontextu Biologická fixace vzdušného dusíku představuje z hlediska globální bilance N 2 důležitý proces jímž je plynný dusík asimilován do živé biomasy. Z povahy vazby mezi atomy

Více

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010

Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Význam a ochrana vodního zdroje Želivka Ing. Ladislav Herčík, Ing. Petra Báťková Regionální seminář Pelhřimov 25.3. 2010 Úpravna vody Želivka Max. výkon ÚV : 6 900 l/s pitné vody Rok uvedení do provozu:

Více

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2013 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky Stav ke dni 31. 12. 2013 2013 Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí

Více

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě

Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Horký, P. a kol. Studie migrace ryb přes kartáčovérybípřechody na řece Sázavě Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111 Pobočka Brno Mojmírovo

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST MONITORING ORGANISMŮ V ZATOPENÉM LOMU VE SVOBODNÝCH HEŘMANICÍCH

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST MONITORING ORGANISMŮ V ZATOPENÉM LOMU VE SVOBODNÝCH HEŘMANICÍCH STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 04. Biologie MONITORING ORGANISMŮ V ZATOPENÉM LOMU VE SVOBODNÝCH HEŘMANICÍCH Zuzana Strossová Přírodovědné lyceum Kraj: Moravskoslezský Opava 2014 STŘEDOŠKOLSKÁ

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i.

Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha. Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Vliv změn využití pozemků na povodně a sucha Sestavili: L.Kašpárek a A.Vizina VÚV T.G.Masaryka, v.v.i. Jak se měnily rozlohy využití pozemků Příklad pro povodí Labe v Děčíně Data byla převzata ze zdroje:

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II.

Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II. Vliv lidské činnosti na vodní prostředí II. Znečišťování vod Znečištění Jako znečištění lze z praktického hlediska chápat každou změnu přirozených fyzikálních a chemických vlastností vody, která snižuje

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině. Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Vodohospodářské důsledky změny klimatu Voda v krajině Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz Jevy ovlivňující klima viz Úvod Příjem sluneční energie a další cykly Sopečná činnost

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Vliv starých olověných přípojek na kvalitu dodávané pitné vody Ing. Milan Kubeš Brněnské vodárny a kanalizace a.s. V minulosti, zvláště v období mezi oběma světovými válkami, byly pro zřizování vodovodních

Více

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 V Ostravě, dne 24. 6. 2014 Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 1. Zhodnocení meteorologických příčin povodňové situace V závěru

Více

Vodní nádrže 2012. Pozvánka na Konferenci s mezinárodní účastí. 26. 27. září 2012 Brno, hotel Voroněž. vodninadrze.pmo.cz

Vodní nádrže 2012. Pozvánka na Konferenci s mezinárodní účastí. 26. 27. září 2012 Brno, hotel Voroněž. vodninadrze.pmo.cz Pozvánka na Konferenci s mezinárodní účastí Vodní nádrže 2012 26. 27. září 2012 Brno, hotel Voroněž Povodí Moravy, s.p., ve spolupráci s ostatními státními podniky Povodí a partnery zve všechny vodohospodáře,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Oddělení metod integrované ochrany rostlin ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

Více

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE

ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE ATLAS RIZIK LABE - ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAP POVODŇOVÝCH RIZIK - PILOTNÍ PROJEKT NA ŘECE JIZEŘE J. Skořepa mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňových rizik, flood hazard mapping, flood

Více

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta

Voda v krajině. Funkce vody v biosféře: Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Evropská vodní charta Voda v krajině Voda jako přírodní zdroj je předpokladem veškerého organického života na Zemi. Eva Boucníková, 2005 Funkce vody v biosféře: Biologická Zdravotní Kulturní Estetická Hospodářská Politická

Více