Změny PRV - strategie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny PRV - strategie"

Transkript

1 SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ ŽIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŽ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH FAREM. září-říjen 2012 / č.49 Informační bulletin Svazu marginálních oblastí (SMO) Změny PRV - strategie vedoucí k likvidaci dobytka Na setkání ve Skalském dvoře zástupci MZe poodkryli svou aktuální vizi či koncepci českého zemědělství a hlavně strukturu podpor po vstupu do nového rozpočtového období. Nutno říci, že tato strategie odpovídá kritizovaným výstupům, které MZe dostávalo z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). úvodem Vážení přátelé, v tomto bulletinu jsme se rozhodli věnovat ekonomice farmářů hospodařících v méně příznivých podmínkách. Ukazujeme, jak moc je citlivá životaschopnost těchto farem na to, do jaké míry jsou hrazeny jejich náklady, které musí vynakládat na péči o veřejné statky a pozitivní externality. Tyto peníze mají vzhledem k přírodním omezením většinový podíl na jejich tržbách. Toto téma jsme nezvolili náhodou. Dlouhodobě usilujeme o to, aby rozhodování ministerstva bylo podloženo vždy ekonomickou rozvahou a nikoliv pouze politickým rozhodováním. Platí to dvojnásobně nyní, kdy se v koncepci MZe navrhuje výrazné snižování LFA plateb na TTP a omezení obálky AEO. Po několika letech poměrně stabilního hospodaření v LFA oblastech nás tu patrně čekají dramatické změny. Tou největší je plánované citelné snižování podpor LFA a AEO, které představují zásadní finanční zdroje pro LFA farmáře a zejména pro chovatele skotu na travních porostech. Platby LFA a AEO včetně ekologického zemědělství jsou dnes součástí osy II Programu rozvoje venkova a tato osa dnes zahrnuje 50 % finančních prostředků z tohoto programu. Tato obálka ani sazby podpor před vstupem do EU nevznikly náhodou, ale jako výpočet ekonomické újmy (náhrada ušlých tržeb) v nastaveném konceptu hospodaření, který ministerstvo v LFA oblastech chtělo mít po krachu klasického a nekonkurenceschopného hospodaření na konci 90. let. Tímto konceptem bylo a je dosud multifunkční zemědělství založené na extenzívnějších formách hospodaření, sice s nižší produkcí, ale zato s důrazem na péči o krajinu, půdu a vodu. Je jen jediná komodita, která je schopna tyto veřejné statky přinášet, a tou jsou býložravci. Nutno říci, že díky zacílení podpor se v LFA podařilo vyřešit to, co se naopak v intenzívních oblastech nedaří, tj. čím dál vyšší až alarmující degradace půd Zajímavé jsou statistické údaje ukazující, že ekofarmáři chovají více přežvýkavců než jejich konvenční kolegové. Přesto je z čísel zřejmé a logické, že poměr tržeb za produkci a za práci odvedenou na veřejných statcích a pozitivních externalitách činí v neúrodných oblastech 20:80. V úrodných oblastech je tento poměr 80:20 a je to opět logické. Od pracovníků odborné skupiny jsme se dostali k informacím o dalším útoku na živočišnou výrobu ze strany ÚZEI. V nejnovějších sazbách ÚZEI kalkuluje zatížení dusíkem nižší než dříve a přitom požaduje vyšší zatížení VDJ/ha. Tím uměle snižuje dosavadní sazby kompenzací za současného požadavku na zvýšení stavů ztrátového skotu. Fakticky ÚZEI tlačí zemědělce v neúrodných oblastech k tomu, aby se roztrhli na dvě části jedna bude orat i v naprosto nevhodných podmínkách a druhá zcela opustí chov zvířat a bude pouze pobírat sazbu SAPS a mulčovat. To bude nedomyšlený důsledek neustálého tlaku ÚZEI proti skutečně neúrodným oblastem, který částečně ovlivňuje i politiku MZe. Závěrem mi dovolte informovat, že dochází k odkladu členského shromáždění Svazu marginálních oblastí, které bylo původně plánováno na z důvodu omluvy ministra zemědělství. Pan ministr musí nepředpokládaně do Varšavy na jednání Visegrádské čtyřky. A protože účast pana ministra je pro zemědělce z neúrodných oblastí v tomto období rozhodující, rozhodl výbor SMO o odložení členského shromáždění. O náhradním termínu Vás budeme neprodleně informovat. Ing. Milan Boleslav, předseda Svazu marginálních oblastí tel.:

2 a snižování jejího produkčního potenciálu, přímá eroze na 40 % orné, nárůst dusičnanů v pitných vodách, orientace na 1-3 tržní plodiny a snižování živočišné výroby se všemi negativními dopady, které tento způsob zemědělství nese. Je třeba otočit kormidlo Dnes ale podle zástupců ministerstva přišla doba, kdy je třeba otočit kormidlo, v produkčních oblastech napravit neutěšenou situaci, přestat podporovat slepé uličky jako je energie z obnovitelných zdrojů a naopak podpořit živočišnou produkci, a to zejména býložravce, kteří by měli pomoci zlepšit a hlavně zastavit negativní trendy v intenzívním zemědělství. Těchto cílů chce MZe dosáhnout přesunem části prostředků z pilíře I k přímé podpoře vybraných komodit a hlavně podstatným navýšením podpor investic v ose I PRV po roce Od tohoto kroku si MZe slibuje dosažení technologické úrovně evropských chovatelů (hlavně producentů mléka) v souvislosti s rušením mléčných kvót po roce Kdo to zaplatí? Na těchto plánech by asi nebylo nic až tak špatného - podobně jako na pověstných dobrých úmyslech dláždících cestu do pekel - kdyby to neznamenalo dost zásadní změny v dosavadním rozložení podpor. A to hlavně v Programu rozvoje venkova, kde MZe uvažuje se snížením podílu osy II (LFA + AEO) ze současných 50 % na 25 % objemu financí. Rozdělení obálky LFA i na ornou půdu automaticky sníží sazbu na 1 ha a postihne hlavně chovatele skotu na TTP, tedy ty, kteří pro stát i ostatní farmáře zajišťují udržení výměry tzv. stálých pastvin. Dodržení referenční výměry těchto travních porostů je totiž zásadní podmínkou pro výplatu přímých plateb. Už se ale rodí i budoucí podoba AEO programů, kde MZe chce v rámci úspor minimalizovat počet opatření a vyloučit z AEO ekologické zemědělství. Pokud k tomuto dojde, každému je jasné, že ani plánovaná přímá podpora býložravců nemůže farmáři nahradit ztrátu příjmů způsobenou plánovaným snížením prostředků v ose II. Manévrovací schopnost chovatele skotu či ovcí v méně příznivých oblastech je omezená, někde prakticky žádná. V době velmi příznivých cen rostlinných komodit tento handicap ještě umocňuje přetrvávající zákaz rozorávání TTP. MZe nenabízí zatím nic Nejhorší na tom všem ale je, že jde veskrze o politické rozhodnutí bez relevantních ekonomických podkladů. Oproti produkčním oblastem, kde MZe má jasnou vizi o podpoře ŽV, v LFA, kromě citelného snížení podpor, zřejmě žádnou koncepci dalšího vývoje nemá. Pravděpodobně se příslušní úředníci domnívají, že farmáři v podhorách tu situaci nějak ustojí a z ušetřených peněz zaplatí šťastnějším kolegům modernizaci jejich technologií, potažmo starostům jejich požadavky v ose III. Odpovědnost ministerstva Změny ve financování PRV a zejména plán na snižování prostředků v ose II může vést opět k destabilizaci řady farem, kterým se po vstupu do EU podařilo dostat se z červených čísel. Každý farmář z LFA ale bude hledat cesty, jak opět realizovat zisk, který tolik potřebuje na investice či splácení nakoupené státní půdy. Pokud stát nebude ochoten dostatečně hradit újmy plynoucí z ochrany environmentu a ztížených podmínek hospodaření, a nenabídne farmáři žádné alternativy, dočkáme se rychle toho, že se farmáři v LFA oblastech a na TTP na environment prostě orientovat přestanou. Další problémy přinese nutné snížení stavů masných krav, protože jejich chov je sám o sobě ztrátový. Standardem se stane mulčování za SAPS, protože nebude blázna, který by za 1500 Kč/ha navíc hodlal chovat dobytek. A pak se problémy, které dnes ministerstvo řeší v nížině, přenesou i do kopců. Nemluvě o tom, že projektově rozdělované peníze nesou, na rozdíl od jasných a nenašvindlovatelných hektarových sazeb, podstatná korupční rizika. Nová strategie MZe ohledně PRV nahraje pouze betonářské lobby, protože je nutno konstatovat, že zemědělci pouze utratí peníze za investice, které by jinak nevynaložili. Osvícení úředníci, resp. dodavatelé staveb, nikoli trh, budou opět rozhodovat, do čeho by zemědělci měli investovat. Bude se jednat o obdobu dotování jednotlivých komodit, od čehož už Evropa dávno odešla. 2

3 Nekvalita výstupů ÚZEI V našich bulletinech se často věnujeme polemice s výstupy ÚZEI, protože nerespektují základní ekonomické principy a utápí se v minulosti. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně vedení ÚZEI, tak zkusíme shrnout základní problémy dosavadních výstupů ÚZEI. Zkraje chceme předeslat, že na ÚZEI pracuje spousta kvalitních odborníků. Bohužel jejich práce je často devalvována závěry, které by snad ani neměly nést značku ÚZEI, protože nemají s ekonomikou ani ekonomií či logikou nic společného. Níže rozebereme některé prohřešky, tak jak jsme je zaznamenali z posledních výstupů ÚZEI. Zneužívání BPEJ Výstupy ÚZEI vykazují znaky zneužívání, ale i obcházení systému bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), jak rozebíráme ve zvláštním článku tohoto bulletinu (S BPEJ nelze účelově nakládat). Mimo jiné ukazujeme na základní logické chyby v práci ÚZEI s BPEJ, např. důkaz kruhem, tedy chybný postup deduktivního důkazu, při němž se předem předpokládá to, co se chce teprve dokazovat. Překrucování bruselských pravidel Ověřovali jsme informace o vodítcích pro všechna biofyzikální kritéria při vymezení ostatních LFA dle uvedeného odkazu na JRC leden Zejména nám šlo o tvrzení z materiálů ÚZEI, že fine tuning se nemá uplatnit na oblasti s identifikovaným kritériem nízká teplota. Informace Evropské komise ukazují, že se jedná o nepodložené, resp. nepravdivé tvrzení ÚZEI, protože použití fine tuningu na tyto oblasti pouze není povinné, a to je obrovský rozdíl. V rámci zveřejněné studie JRC jsou oblasti LFA-O definovány jako oblasti postižené významnými přírodními znevýhodněními, zejména nízkou úrodností půdy nebo špatnými klimatickými podmínkami a zachování extenzivní zemědělské činnosti je důležité pro zachování hospodaření s půdou. Výstupy a názory uvedené v podkladech ÚZEI jsou v přímém rozporu s touto definicí, protože se snaží udržet v LFA oblasti, které jsou typické nejintenzívnější zemědělskou činností a jejich nadprůměrné ekonomické výsledky pochopitelně snižují zjištěnou újmu a tudíž sazbu LFA. Chybějící konfrontace s realitou Příkladem budiž fakt, že většina území ČR je rozorána, přesto ÚZEI prezentuje, jak lukrativní je hospodaření na travních porostech. Kdyby tomu tak bylo, tak už je dávno celá ČR jedna velká louka či pastvina, protože sedláci nejsou hloupí, jsou podnikatelé a věnují se tomu, co nejvíce vynáší. A je to tak správně. Neaktuálnost dat Výpočty újmy/sazeb jsou prováděny dle velmi starých dat místo predikované újmy na další období. Přestože si MZe u ÚZEI objednává predikci rentability jednotlivých komodit, jsou újmy/sazby na období kalkulovány ze starých dat. Není zohledňována inflace a není predikován vývoj. Neúplné propočty ÚZEI neumí počítat rentabilitu KBTPM. O výpočet rentability ovcí, koz a koní se ani nepokouší a aplikuje na ně rentabilitu KBT- PM. S ohledem na celkové vysoké náklady a nízké příjmy chovatelů KBTPM se ÚZEI dopouští příliš velkého zjednodušování, aby výsledky nevypadaly tak hrozivě. ÚZEI předpokládá, že se všechna telata prodávají, přitom ve sledovaném období r dochází k nárůstu v chovech KBTPM a to převážně ponecháním jaloviček. Náklady na KBTPM jsou na druhé straně uměle snižovány, tak aby nepřekročily 150 % toho, co jsou KBTPM schopny vyprodukovat. Tzn. nemůže se projevit fakt, že náklady jsou několikanásobně vyšší než výnosy. Nakonec jsou do ekonomiky KBTPM započítávány i podpory, které nejsou podmíněny chovem zvířat (SAPS). Ty stejné podpory jsou pak podruhé započítávány do rentability luk a pastvin. Obdobně je chybováno u rentability luk a pastvin, kam jsou naopak započítávány i podpory, které jsou podmíněny chovem zvířat a přitom ztrátovost těchto chovů do ekonomiky luk a pastvin již není zahrnována. Toto vytrhávání z kontextu uměle navyšuje ziskovost travních porostů. Nevypovídající jednotky I tam, kde by měly být používány tržby či hospodářské výsledky na hektar, používá ÚZEI procentní sazby. Prezentuje tak u některých zemědělských odvětví rentabilitu 30 %, ale už neuvede, že to je 3000 Kč/ ha, zatímco nižší rentabilita na úrovni 15 % jinde znamená 9000 Kč/ha. Obdobně chybí přepočty do VDJ. Pro MZe je přitom základní jednotkou zemědělské politiky dotace na hektar či VDJ a nikoli rentabilita. Ignorování mimoprodukčních výkonů ÚZEI opakovaně ve svých analýzách vykresluje zemědělce hospodařící v méně úrodných oblastech jako nic nedělající individua pobírající hodně dotací za málo práce. Důvodem je fakt, že dotyční pracovníci ÚZEI nechápou složitou koncepci veřejných statků a externalit. Ústav stále není schopen měřit veřejné statky, pozitivní a negativní externality a přitom je UZEI velmi agilní v hodnocení dopadů dotačních politik. Logicky se pak ve svých závěrech uchyluje k nesmyslným, ale jednoduchým přepočtům typu dotace na člověka. Více se tomuto tématu věnujeme v článku Skutečně znevýhodněné oblasti dosahují desetiny tržní produkce úrodných oblastí. Dobytek bude vyloučen z LFA spíše než BPS Nerozumíme motivaci ÚZEI, když ve svých výstupech nereaguje na měnící se ekonomické podmínky v zemědělské činnosti. Existence bioplynové stanice (BPS) v zemědělském podniku má zcela zásadní vliv na ekonomiku a přesto není ze strany ÚZEI odpovídajícím způsobem zohledňována. Např. při vyřazování oblastí z LFA z důvodu, že přírodní znevýhodnění bylo překonáno (tzv. fine tunning) je zvýhodněn farmář, který zrušil chov skotu a místo toho pořídil BPS. Příjem z BPS mu nejde do výpočtu, kdežto příjem za mléko nebo maso je součástí výpočtu standardní produkce (standard output). Reprezentativnost vzorků Struktura podniků ve FADN dostatečně neodpovídá realitě a výstupy jsou pak zavádějící. Především se jedná o příliš nízké za- Věc zvýrazňuje fakt, že zatravňování je v ČR povoleno a dokonce dotováno, naopak rozorávání TTP je zakázáno. Přesto se orá na příliš velké ploše ČR a tento stav se prakticky nemění. 3

4 4 K zamyšlení Vystěhování takřka tří milionů lidí z česko-německého pohraničí po druhé světové válce postihlo nejen ekonomiku a politický vývoj státu, ale především kulturní a sociální tradice pohraničních oblastí. Většina živností, spolků a společenských akcí přestala existovat. Drobných živností obchodních a pohostinských bylo k roku 1947 zrušeno a v provozu jich zůstalo zachováno Také se vytratil cit k místu, pospolitosti (ta zde vlastně ani nezačala existovat) a okolnímu prostředí. Zaniklo na obcí, částí obcí a samot, zrušeny byly všechny tzv. trpasličí výměry půdy (rodinné podniky do 5 ha, kterých bylo v pohraničí ), čímž se zcela změnil vzhled Sudet a zároveň i vztah místních lidí k půdě a krajině. O opuštěné pozemky ve státním vlastnictví se nikdo nestaral, a tak postupně zanikla většina krajinných děl, která zde vystavěli naši předchůdci, sudetští Němci. Odsun Němců z těchto oblastí a znovuosídlování pohraničí bylo největší sociodemografickou událostí naší novodobé historie. Po válce bylo na našem území v pohybu pět milionů lidí. Průměrná hustota obyvatel na kilometr čtverečný v pohraničí klesla o 30 % a ve vnitrozemí o 15 %. K bydlelo v pohraničí zhruba obyvatel, což znamená, že od konce války se podařilo převést do vylidněných území lidí. Jinými slovy: Každá čtvrtá česká rodina nebo alespoň některý příslušník každé české rodiny se odstěhoval do pohraničí. S nástupem komunismu a znárodňování však počet obyvatel v pohraničí výrazně klesl. Lidé zde nechtěli žít, a tak utíkali jinam. Později jim byla tato možnost zakázána a odstěhovat se například se Severočeského kraje bylo takřka nemožné. Odpověď na otázku, co s dnešními Sudetami, musí hledat konkrétní lidé, kteří budou mít chuť nechat se sudetskou krajinou, její minulostí i současností, inspirovat. Těžko se popisuje, jak povzbudivé je, když v nějakém koutu Sudet opět narazíme na někoho, kdo o obnovu tamního života usiluje. Těch lidí není tak málo. Převzato z: Zmizelé Sudety Petr Mikšíček, Ondřej Matějka, Susanne Zetsch, 2004 stoupení stoprocentně polařících zemědělců bez živočišné výroby v nížinách a také příliš nízké zastoupení chovatelů KBTPM, ovcí a koz bez orné půdy v horských a podhorských oblastech. Výběrové soubory srovnávaných podniků v LFA a mimo LFA nejsou reprezentativní a znemožňují spravedlivou kompenzaci v LFA oblastech. Za méně úrodné oblasti lze konstatovat dva důvody, proč zemědělci nechtějí s ÚZEI tolik spolupracovat. Jednak proto, že mají menší farmy s menším počtem lidí a nemají čas vyplňovat obsáhlá statistická šetření. A jednak proto, že uvedená statistická šetření nerespektují realitu neúrodných oblastí. Příkladem jsou normativy na krmiva, kdy se horské farmy nemohou vejít do normativů ÚZEI. Zjistí-li sedlák v podhůří, že jeho dobytek zkonzumuje větší množství krmiva, tak mu pracovník ÚZEI tento údaj neakceptuje s poukazem na to, že je mimo limity. Fakt, že lze jistě lépe využít krmivo v moderním chlévě pro 600 dojnic, než při příkrmu na pastvině, bohužel nikoho nezajímá. Z toho pak vyplývají nesmyslné výstupy ÚZEI hovořící o tom, že na horách zbývá ohromné množství krmení, které není komu zkrmit. Je každá zaměstnanost dobrá? Někteří dnešní rádoby pravicoví ekonomové plédují za zachování zaměstnanosti. Nerespektují přitom postupující modernizaci zemědělství či zvyšování výkonnosti techniky. Jejich argumenty silně připomínají hnutí za rozbíjení strojů při bouřích, které provázely průmyslovou revoluci v 19. století. Možná lze pochopit přání dělníka neberte mi práci zcela nepochopitelné je však, pokud někdo z tepla kanceláře diktuje jiným, že si mají práci přidělávat. Analýzy ÚZEI často ostouzejí farmáře, kteří hospodaří efektivněji, za to, že u nich na farmách lidé zvládají obstarat více zvířat či hektarů. Těmito svými výstupy bohužel posouvá české zemědělství zpět ke středověku. Pranýřují efektivní farmáře za to, že u nich činí dotace na pracovníka více než u jiných farem. Opomíjejí přitom fakt, že všichni mají dotací stejně a záleží na každém farmáři, zda bude mít rozbujelou administrativu a v kanceláři zaměstnáno více lidí než u zvířat, nebo bude mít naorganizován provoz farmy moderně a založen na pracovitějších lidech. Na logické chyby v uvažování ÚZEI ukazují i výstupy, kdy ze srovnání dotací na pracovníka v nížinách a na horách vyvozuje, že horské farmy vítězí, protože mají dotací více. Že musí mít kompenzací o trochu více, protože mají o hodně méně tržeb za produkci, to ÚZEI nevnímá, přesto činí dalekosáhlé závěry. Nemluvě o legračním natírání zemědělců zaměřených na chov skotu rádoby pejorativním názvem rančeři, přestože rančer dle slovníku znamená farmář, majitel ranče. Je politováníhodné, že se někteří pracovníci ÚZEI odporem otřesou, když slyší slovo farmář. Jsou malé farmy lepší? ÚZEI v této souvislosti prosazuje degresivitu plateb, tzn. čím větší výměra, tím nižší platba na hektar. Tzn. snaží se zmenšovat velikost farem a tím pádem i snižovat efektivnost farem. Možná právě v duchu vyšší zaměstnanosti. Degresivita je přitom v současnosti míněna jako ochrana nepřizpůsobených farem ve starých členských zemích EU před konkurencí větších farem z nových členských zemí, tzn. i z Česka. Degresivita je jen další prostředek, jak krátit peníze českým farmám. A je s politováním, že toto prosazuje český ÚZEI. Neuvědomuje si, že dokonce i ve starých členských zemích EU roste velmi rychle výměra farem. Každý malý farmář se chce stát větším. To snad jen romanticky ladění úředníci a novináři, kteří se na venkov podívají pouze o víkendu, mohou vnímat pozitivně život člověka uvázaného 24 hodin denně ke svým deseti hektarům a pěti zvířatům. Jen romantici věří, že farmář je schopen přežít z pár balíčků prodaného sýru v sobotu dopoledne, který si oni přivezou v neděli večer do Prahy. Velikost je v Eurech, nikoli hektarech Nařízení Komise č. 1242/2008 říká, že ekonomická velikost podniku se určuje na základě celkové standardní produkce podniku. Tzn. nikoliv podle hektarů. V zásadě tomuto principu odpovídalo letošní krácení plateb SAPS, které v ČR proběhlo poprvé. Přesto ÚZEI navrhuje krácení plateb dle hektarů bez ohledu na to, zda se jedná o 100 ha vysoce produkčních sadů nebo 100 ha neplodných pastvin. Pochopení významu čísel Fakt, že průměrná velikost farmy v Německu je stále nižší než v ČR, vyplývá především z toho, že si díky vysokým dotacím na sobě drží půdu učitelé, právníci, úředníci apod., kteří po práci zajistí základní úkony, popř. si na to najmou reálného zemědělce. Moderní zemědělství je o větších farmách, ať tomu ÚZEI chce či nikoli. Základní omyl vyplývá z mylné prezentace stavu farem v Rakousku a Německu. I tam už totiž fungují farmy o výměrách v tisících či desetitisících hektarech. Menší zemědělci se alespoň sdružují, když mají např. hned čtyři sedláci dohromady všechna svá zvířata v jednom chlévu, aby bylo možné je efektivně nakrmit, ošetřit a při práci se vystřídat. Závěr Věříme, že s novým vedením má ÚZEI šanci rychle opravit ta nejproblematičtější místa a postupně vylepšovat složitější systémy, které si žádají více času. Pak určitě nebude vystaven stále se vracející kritice. Moderní přístup, namísto setrvávání v minulosti, aktuální a férová čísla nestranící ani horám ani nížinám, zohledňování specifik a zájmů České republiky - to je to, co si lze od instituce tohoto typu přát.

5 Skutečně znevýhodněné oblasti dosahují desetiny tržní produkce úrodných oblastí Úrodné oblasti mají 80 % příjmů z produkce a 20 % z podpor, zatímco neúrodné oblasti mají 20 % příjmů z produkce a 80 % příjmů z podpor/kompenzací. To je potřeba jasně konstatovat, stejně jako potvrdit, že to naprosto odpovídá produkční schopnosti půdy a rozdílnému zaměření obou oblastí. Moderní zemědělství je multifunkční a musí zajistit jak produkci potravin, tak i péči o životní prostředí. Tato notoricky zřejmá věc však stále naráží v lepším případě na nepochopení, v horším případě ji různé lobistické skupiny používají k neopodstatněnému pomlouvání apod. Svaz marginálních oblastí má za to, že je potřeba uvedené poměry příjmů ozřejmit a ukázat, co je důvodem. Kukuřice na Ještědu strádá Produkční schopnost půdy klesá s rostoucí skeletovitostí, vyšší nadmořskou výškou (vertikální teplotní gradient 0,6 C na 100 m nadmořské výšky), severnější zeměpisnou šířkou (tzv. horizontální teplotní gradient 0 až 5 C na 100 km) atd. A čím méně úrodnější půda, tím užší paletu možností obživy má daný zemědělec. Zatímco v nížině si může vybírat z nepřeberného množství tržních plodin a zvířat, v neúrodných severnějších oblastech mu většinou zbudou jen travní porosty s pastvou přežvýkavců. Masná kráva dá 3 tis. Kč/ha Farmář na neúrodné půdě dokáže na 1000 hektarech uživit max. 500 kusů skotu, tzn. 400 přepočítaných VDJ (velkých dobytčích jednotek). Při klasickém obratu stáda to znamená po odečtení jalovic, býků a telat přibližně 200 krav. Úspěšný farmář dokáže od 200 zapuštěných krav odstavit na podzim 160 telat, protože je potřeba počítat, že 10 % krav nezabřezne a ztráty zmetáním, při telení a následně budou činit taktéž 10 %. A to uvádíme relativně optimistická čísla, protože za celou ČR, kde se chovají převážně dojné krávy, činí jenom úhyny od narození do 3 měsíců věku přes 10 %, tedy celkové ztráty včetně zmetání a úhynů při telení mohou být za ČR zhruba na dvaceti procentech. Uvedených 160 telat prodá při letošních dobrých cenách za 20 tis. Kč kus, takže bude mít celkovou tržbu 3,2 mil. Kč. A zde je potřeba říci, že žádné jiné příjmy nelze reálně očekávat. Romantické představy o tom, že farmář stihne po práci ještě sednout do síně a vyřezávat vařečky, popřípadě ubytovávat a obsluhovat turisty, anebo produkovat nějakou tolik populární regionální potravinu, nemají nic společného s realitou. 5 Zde abstrahujeme od nutné obnovy stáda, ale to na věci nic nemění, protože pokud bychom předpokládali, že úspěšnému farmáři neuhyne žádná kráva, tak za každou neprodanou a do stáda zařazenou jalovičku prodá jednu krávu, a to přibližně za stejnou cenu. Uvedený celkový příjem farmáře činí při rozpočítání na jeho výměru 3200 Kč/ha. Smutné, ale pravdivé číslo. Příjmy na obhospodařovanou půdu * Kompezace a dotace Tržní produkce * aproximace Kompenzace činí 12 tis. Kč/ha Přínos uvedeného farmáře však nespočívá základní měrou v produkci pro trh, ale v mimoprodukčních funkcích, tzn. v produkci pozitivních externalit a péči o veřejné statky. K tomu jej moderní stát motivuje, protože potřebuje minimalizovat erozi, povodně a bahno na náměstích, množství pesticidů a dusičnanů v pitné vodě a naopak maximalizovat prostupnost krajiny, rekreační, estetické a další funkce krajiny i v oblastech, kde by nikdo jinak nehospodařil. Stát proto nabízí farmáři základní kompenzaci ve výši cca 3000 Kč/ha zvanou LFA za hospodaření v neúrodné oblasti. Dále, stejně jako i farmářům v nížině nabízí stát v zásadě tři druhy plateb: - SAPS = 5400 Kč/ha platbu, kterou lze získat s vynaložením nejmenší námahy Neúrodné oblasti - Platbu za ošetřování travních porostů = 2000 Kč/ha podmínkou je chov zvířat a plnění agroenvironmentálních podmínek po dobu 5 let - Platbu za ekologické zemědělství = 2000 Kč/ha Farmář v neúrodné oblasti může při vstupu do všech programů a hospodaření dle nejpřísnějších kritérií získat cca Kč na hektar ročně. Pokud k tomu přičteme již dříve uvedenou tržbu za produkci 3200 Kč/ha, dostáváme se při celkovém příjmu Kč/ha k závěru, že tento farmář naprosto standardně má příjmy rozděleny 80:20 mezi práci odvedenou na mimoprodukčních funkcích a za produkci. Nížina má poměr obrácený V úrodné oblasti získá farmář stejných 5400 Kč/ha na podpoře SAPS. Další podpory už pro něj nejsou tak významné, ale lze je odhadnout na 2000 Kč/ha, pokud tedy není farma příjemcem oddělené platby na cukr ve výši Kč/ha. Rozhodující příjmy však realizuje za prodej tržních plodin a živočišnou výrobu. Celková produkce dle FADN za oblasti kukuřičná, řepařská a bramborářská činí zhruba Kč/ha. Úrodné oblasti Celkový příjem tedy činí přibližně Kč/ha a poměr mezi podporami a produkcí je 20:80. A opět musíme konstatovat, že takto je to naprosto v pořádku, protože tento poměr odpovídá přírodním podmínkám a ziskovosti produkce. Farmář v úrodné oblasti se logicky nezapojuje moc do agroenvironmentálních programů, protože je pro něj díky příhodným podmínkám ziskovější tržní produkce. Nemůžeme však zapomínat, že jeho produkce je vykoupena negativními externalitami. Ale i to je v pořádku, protože v národní bilanci je maximalizována produkce na jedné straně a veřejné statky s pozitivními externalitami na druhé straně právě tehdy, když koncentrujeme produkci do úrodných oblastí a péči o veřejné statky a pozitivní externality do oblastí neúrodných. Výsledky činnosti - produkční a mimoprodukční * Neúrodné oblasti Úrodné oblasti Veřejné statky + pozitivní externality 80% 20% Tržní produkce 20% 80% * aproximace Závěr Je normální, když horská farma má 20 % příjmů z tržní výroby a 80 % z kompenzací za svoji práci ve prospěch životního prostředí. U nížin je to obrácené. A je potřeba jasně deklarovat, že takto je to normální a běžné v Rakousku, Německu či Francii. V absolutních číslech jsou sice příjmy farem v nížinách několikanásobné, ale na uvedeném poměru se nic nemění. Věříme, že výše uvedené obrácené poměry příjmů a podpor jsou odpovědným odborníkům na MZe známy. V souvislosti s přípravou změn v PRV pro období jsme však považovali za nutné je rozebrat, protože dosavadní výstupy ÚZEI jsou v nemalé části zavádějící a nekorespondují s realitou českého a především moderního zemědělství.

6 Kč/ha Příjmy na obhospodařovanou půdu Tržní produkce v závislosti na úrodnosti půdy Kompenzace dotace 0 Dotace Neúrodné oblasti Tržní produkce Kompenzace a dotace Úrodné oblasti Výsledky činnosti - produkční a mimoprodukční 100% 90% Hovězí, jehněčí Obilí, řepka, 80% maso, mléko vinná réva, 70% elektřina, 60% zelenina, 50% Čistá voda, ovoce 40% zadržení vody v krajině, 30% péče o životní prostředí: rekreační, 20% zdravotní, estetická funkce krajiny, 10% biodiverzita, eliminace eroze 0% Neúrodné oblasti Tržní produkce Úrodné oblasti Veřejné statky + pozitivní externality S BPEJ nelze účelově nakládat Za účasti zástupců Ústředního pozemkového úřadu, Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, Ústavu zemědělské ekonomiky a informací a MZe se uskutečnila odborná diskuse zaměřená na potvrzení věrohodnosti údajů BPEJ a jejich využití v zemědělské praxi. Účastníci se shodli na tom, že systém Bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) je vypovídajícím systémem o sledovaných veličinách, tzn. např. svažitosti, skeletovitosti a dalších charakteristikách pozemků. BPEJ ve svém oboru spolehlivé Dále bylo konstatováno, že zjištěné hodnoty jsou v rámci možností aktuální. Rozdíly zjišťované při rebonitacích jsou dány především tím, že pro rebonitace jsou vybírána katastrální území, u kterých je předpoklad největší změny hodnot. V průměru evidované hodnoty logicky odpovídají realitě více, než je zjišťováno u aktuálně rebonitovaných katastrů. Vliv BPEJ na úrodnost půdy klesá Systém BPEJ však nemůže jít za objektivně měřitelné údaje. Nelze na něj klást takové požadavky, aby absolutně vymezil, jaké plodiny a s jakým výnosem, resp. ekonomikou mají být pěstovány na předmětných pozemcích. Toto základní omezení systému BPEJ je dáno tím, že BPEJ nemůže podchytit podstatné změny v technologiích obhospodařování půdy, změny v hnojivech a prostředcích na ochranu rostlin, klimatické změny. BPEJ také není schopen zohledňovat změny cenové hladiny jednotlivých plodin. Tyto a další měnící se parametry jsou důvodem, proč BPEJ může jen velmi omezeně vypovídat o ekonomice hospodaření v jednotlivých oblastech. Zneužívání BPEJ ze strany ÚZEI Na jednání ze strany VÚMOP jasně zaznělo a bylo i doloženo, že podprůměrně úrodné oblasti podle BPEJ zaujímají 37 % zemědělské půdy a typické je pro ně zornění pod padesát procent. ÚZEI však vykazuje, že znevýhodněných oblastí je přes 50 %. Bylo též konstatováno, že ekonomická nadstavba nad vymezenými BPEJ je v gesci ÚZEI. Je tedy třeba hledat na ÚZEI, proč vymezování LFA neodpovídá realitě dle BPEJ a proč návrhy MZe na základě údajů z ÚZEI předpokládají razantní snížení podpor s odůvodněním, že ÚZEI neumí identifikovat rozdíly v ekonomice úrodných a neúrodných oblastí. Důkaz kruhem Při práci s BPEJ se navíc ÚZEI dopouští chyb, z nichž za všechny uveďme např. základní chybu, kdy jsou BPEJ nejprve používány při samotném vymezování LFA dle biofyzikálních kritérií (tzv. přírodní omezení) a následně při povinném ověřování, zda přírodní znevýhodnění bylo překonáno, jsou opět používány údaje odvozené z BPEJ. To je typický důkaz kruhem (petitio principii), kdy se vlastně už nic neověřuje, protože ověřovací kritérium je už předem zakomponováno v ověřovaném. Správně se má zkoumat, zda přírodní zvýhodnění bylo v praxi překonáno, tzn. oproti normativům (BPEJ) musí být stavěny reálné výsledky. A na toto ÚZEI svým špatným postupem rezignuje, když normativní ověřuje opět normativem. Dopady práce ÚZEI ÚZEI ohrožuje samotný systém BPEJ, protože fakticky říká, že dle něj není ÚZEI schopný najít signifikantní rozdíly v půdě/ ekonomice jednotlivých oblastí. V konečném důsledku poškozuje i věrohodnost zemědělské politiky ČR a konkurenceschopnost skutečně znevýhodněných zemědělců. Ministerstvo zemědělství přitom aktuálně musí přijímat rozhodnutí ohledně Programu rozvoje venkova na sedmileté období Ekofarmy chovají více přežvýkavců na hektar než konvenční farmy Ekologické zemědělství má nadproporcionální podíl na chovu přežvýkavců v ČR. Ekofarmáři chovají 15,6 % veškerého skotu, přičemž hospodaří na 11,4 % celkové výměry zemědělského půdního fondu. Ještě větší váhu mají ekofarmy u chovu ovcí a koz (47 % a 34 %). Právě zveřejněná statistická data o ekologickém zemědělství za rok 2011 (Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje, ÚZEI, srpen 2012) ukazují, že průměrná biofarma chová v přepočtu na hektar zemědělské půdy o třetinu více skotu než farma konvenční. 6 Na ekofarmách dominuje živočišná výroba V roce 2011 chovaly ekofarmy ks skotu, přičemž celkově bylo v ČR chováno ks skotu. Počet kusů skotu na ekofarmách je celkově vyšší, než by odpovídalo výměře, na níž ekofarmy hospodaří. Je to dáno tím, že ekofarmy se nachází především v méně příznivých oblastech, kde nelze úspěšně hospodařit na orné půdě, a proto se snaží využívat alespoň luk a pastvin. Přesto tito farmáři dokáží hospodařit s vyšší hustotou přežvýkavců na hektar zemědělské půdy. Druhým podstatným faktem, proč se ekofarmy koncentrují na živočišnou výrobu a nemohou konkurovat v produkci z orné půdy konvenčnímu zemědělství, je zákaz rozorávání.

7 celkem EKO podíl Skot ,6% Ovce ,0% Kozy a kozli ,7% Vyšší hustota dobytka Statistické šetření ÚZEI dále uvádí, že dle současné metodiky MZe, která kvůli srovnatelnosti přepočítává přežvýkavce na velké dobytčí jednotky, činí hustota chovu přežvýkavců u biofarem 0,37 DJ/ ha. Srovnatelný ukazatel u neekologických farem činí 0,25 DJ/ha. DJ přežvýk DJ/ha z.p. Konvenční ,25 Ekologické ,37 Srovnatelný počet zaměstnanců Pokud bychom se měli přidržet i dalšího ukazatele, který nejzarytější odpůrci ekologického zemědělství používají, a to počtu přepočtených zaměstnanců (AWU) na hektar, tak ÚZEI uvádí, že počet lidí zaměstnaných na ekofarmách se pohybuje na 2/3 stavů konvenčních farem. Pokud však domyslíme, že většina ekofarem se nachází v méně úrodných oblastech na horách a nemůže se věnovat intenzivnímu zemědělství, resp. neuživí tolik lidí, pak je zřejmé, že průměrná ekofarma zaměstnává u srovnatelné výroby více lidí, než farma konvenční. konvenční EKO srovnání AWU/100ha 3,12 2,08 67% Tato čísla uvádíme i při vědomí zastaralosti metodiky ÚZEI srovnávající stále velmi jednoduše počty zaměstnanců bez ohledu na úrodnost půdy, či její využitelnost pro ornou půdu anebo travní porosty. Ještě méně logičtěji jsou starým vedením ÚZEI servírovány údaje o dotacích na hlavu. Tyto přístupy bohužel ukazují na nepochopení smyslu obhospodařování krajiny, péče o životní prostředí v naší průmyslové zemi, plateb za externality a veřejné statky, coby tržby zemědělců za jejich práci v méně příznivých oblastech. Filozofie těchto výstupů ÚZEI bohužel stále notoricky odkazuje na doby, kdy zemědělství bylo hlavním zaměstnavatelem na venkově, přestože tomu tak bylo naposledy v polovině minulého století, kdy zemědělství zaměstnávalo 1,25 mil. lidí a k tomu je venkov dnes díky mobilitě obyvatel s městy natolik propojen, že už v zásadě neexistuje. Zdroj: Statistická šetření ekologického zemědělství Základní statistické údaje (2011), ÚZEI, srpen 2012 Zálohy LFA + AEO se rodí těžko V minulém bulletinu jsme Vás informovali o tom, že se Svaz marginálních oblastí obrátil na ministra zemědělství se žádostí o srovnání podmínek s rakouskými zemědělci, kteří dostávají 75% zálohy u plateb AEO + LFA již na podzim daného roku. Ministr dodržel slovo a uvedený požadavek zadal, bohužel odpovědné úřady zvolily zdržovací taktiku. SZIFu trvalo dva měsíce dodání jednoduchého propočtu (vyčíslení vratek dotací) viz níže výsek z průběhu ABK. MZe obdobně snáší argumenty, proč to nejde i zde dopis přetiskujeme. SZIF zpřísňuje legislativu Účelovou liknavost SZIF nemá cenu více komentovat. Podstatnější je jeho přístup k výkladu evropské legislativy. Zatímco čl. 9 nařízení Komise (EU) č. 65/2011 říká: Členské státy se však mohou při zohlednění rizika přeplatku rozhodnout zaplatit až 75 % podpory po dokončení administrativních kontrol stanovených v článku 11. Procentní podíl platby je pro všechny příjemce opatření nebo souboru operací stejný. tak SZIF uvádí, že podmínkou je dokončení veškerých administrativních kontrol. SZIF tedy překrucuje znění vložením slova veškerých, které v nařízení vůbec není. Naopak NK velmi logicky uvádí omezenost administrativních kontrol na případy, kdy to lze a je vhodné. SZIF tedy trvá na tom, že je potřeba před výplatou zálohy provést i lednovou kontrolu, zda daný blok zemědělec obhospodařoval až do 31. prosince daného roku. Tímto přístupem logicky ztratí záloha smysl a nebude možné žádné zálohy na podzim vůbec vyplácet. Logická nesmyslnost/absurdnost argumentace SZIFu vynikne např. i u odstavce 3 čl. 11, který říká: Kontrole podléhá i dodržování dlouhodobých závazků. Pokud by bylo postupováno dle výkladu SZIF, tak by se nejdříve muselo počkat na ukončení pětiletého závazku u AEO, a teprve pak by mohly být vyplaceny nějaké zálohy, popř. dokonce standardní roční platby. Nelze proto souhlasit s výkladem SZIF, že pro české farmáře nepřipadají zálohy v úvahu. Má-li mít NK č. 65/2011 vůbec logický smysl, tak je potřeba použít logický výklad. Vratky jsou minimální Nařízení podmiňuje zálohy zohledněním rizika přeplatku. Údaje dodané ze strany SZIF ukazují, že za 7 let činily vratky pouhých 0,4 % vyplacených prostředků. Je tedy zjevné, že riziko přeplatku je minimální, zvláště pokud vezmeme v úvahu, že záloha by činila 75 %. Zálohy od roku 2013 Posledním bodem, který brání výplatě záloh je požadavek SZIF, aby stát o tomto rozhodnul v nařízení vlády. Samotný SZIF přitom uvádí, že v Rakousku rozhoduje o poskytování záloh ministr zemědělství a ten stanovuje i procentní výši zálohy. Pokud bychom akceptovali argument SZIF, že je potřeba přeci jenom změnit nařízení vlády týkající se AEO a LFA, pak je možné zálohy poprvé vyplatit za rok Tuto žádost již proto odeslal předseda Antibyrokratické komise na příslušného náměstka. Oceňujeme v každém případě informaci ze strany MZe o založení pracovní skupiny MZe/SZIF, která po výše uvedené srovnávací analýze zpracuje věcný postup a časový harmonogram prací tak, aby bylo reálné zajistit požadavek platby záloh pro rok Vratky (Kč) LFA AEO celkem Celkový objem vyplacených prostředků Počet dořešených vratek (žadatelů) Celkový objem vrácených prostředků Průměrná částka vratky Podíl vratek z celkově vyplacených prostředků 0,095% 0,645% 0,415% 7

8 Zápis ze 47. jednání Antibyrokratické komise MZe konaného dne bod 4. Různé, diskuse : Zálohy plateb LFA, Natura 2000, AEO: informoval Mgr. Havlíček - podmínky pro uskutečnění výplat záloh k těmto dotacím (na základě čl. 9 nařízení Komise (EU) č. 65/2011): - jsou dokončeny veškeré administrativní kontroly - členský stát rozhodne o poskytování záloh a o jejich výši (až 75%) v příslušných nařízeních vlády (rozdíl od přímých plateb, kde o zálohách rozhoduje Evropská komise nařízením) - členský stát zohlední míru možného rizika přeplatku Ing. Krogman k jednotlivým okruhům uvedl: - pokud tento požadavek dokázalo v rámci EU splnit Rakousko, nemůže být problém splnit uvedené i v ČR, pokud nejsou podmínky přísněji, resp. chybně nastaveny ze strany SZIF či MZe - předložení uvedeného nařízení vlády je plně v možnostech MZe - z dosavadních údajů deklarovaných vedením SZIF vyplývá, že vratky jsou zanedbatelné, tzn. ani tento okruh nemůže bránit výplatám dotací. Vzhledem k tomu, že ani jeden okruh uvedený zástupcem SZIF nebrání dřívější výplatě záloh LFA+AEO, trvá zástupce Svazu marginálních oblastí na započetí prací na co nejdřívější výplatě záloh LFA + AEO. Pro uvedenou možnost hovoří již odsouhlasené vyplácení záloh na SAPS v ČR. úkoly: a) odeslat náměstkovi min. Ing. Hlaváčkovi žádost o zařazení možnosti vyplácení záloh AEO+LFA ve výši 75 % do probíhající novelizace AEO+LFA b) SZIF obratem prověří podmínky poskytování záloh u LFA a AEO v Rakousku v rakouské platební agentuře AMA a zpracuje srovnávací analýzu podmínek poskytování záloh v Rakousku a v ČR. SZIF následně dodá tyto podklady MZe i ABK co nejdříve před dalším říjnovým ABK c) SZIF v co nejkratším možném termínu odešle ABK přehled vratek (v časovém rozmezí uplynulých 5 let) se zaměřením na průměrné i maximální vratky vyplacených dotací (SAPS, LFA, AEO) a jejich srovnání s celkovým objemem výplat Úkoly b) a c) byly zadány již na minulém zasedání ABK a ze strany SZIF nebyly splněny. 8

9 Dopis ministerstva zemědělství ve věci záloh AEO + LFA Svaz marginálních oblastí Ing. Milan Boleslav předseda Svazu Vážený pane předsedo, v návaznosti na Váš požadavek ohledně možnosti Vyplácet zálohy na LFA a AEO již v roce 2012 Vám sděluji následující. Z analýzy legislativy EU vyplývá, že v souladu s čl. 9 nařízení Komise (EU) č. 65/2011 není možné poskytnout žádnou řádnou platbu včetně požadovaných záloh na opatření před dokončením kontrol uvedeného opatření s ohledem na kritéria způsobilosti, tj. včetně ukončení KNM. Konkrétně pak možnost vyplácet zálohy u opatření rozvoje venkova stanoví čl. 9 (1) pododstavec první NK 65/2011. Toto je však umožněno pouze za podmínky, že: - jsou dokončeny administrativní kontroly stanovené v čl. 11, - členský stát rozhodne o poskytování záloh, - členský stát vyhodnotí míru možného rizika přeplatku, - členský stát stanoví výši záloh (možnost až 75 %). Z analýzy národní legislativy (LFA, Natura 2000 na z.p.) vyplývá, že v rámci těchto opatření existují podmínky způsobilosti a podmínky podmíněnosti. Provádět administrativní kontroly, které zajistí kontrolu všech podmínek způsobilosti, lze nejdříve od (SW kontroly). V případě AEO lze provádět administrativní kontroly, které zajistí kontrolu všech podmínek způsobilosti, nejdříve od Systém je nastaven tak, že administrativní kontroly se provádí až po (následující rok). S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že ČR v této chvíli nesplňuje ani evropské ani národní podmínky pro zavedení platby záloh již v roce Nezbytné provedení požadovaných změn vyžaduje jednak novelu příslušných opatření, která trvá minimálně 4 měsíce, jednak revizi SW nastavení administrativního a kontrolního systému, kterou lze s konečnou platností zajistit až po schválení příslušných NV. Aby bylo možné vyplácet zálohy LFA, popřípadě AEO alespoň v r bude nezbytné zajistit splnění výše uvedených věcných podmínek včetně analýzy technických aspektů souvisejících s provedením legislativních změn a dopadu změn do stávajícího systému vyplácení podpor v sektoru zemědělství. Za tímto účelem jsou v současné době zástupci SZIF na jednání v Rakousku/AMA, kde prověřují podmínky poskytování záloh u LFA a AEO. Na základě odborné konzultace bude ze strany SZIF provedena srovnávací analýza podmínek poskytování záloh pro LFA/AEO v ČR/Rakousko, na základě které bude zřejmé, jaké systémové změny bude třeba v ČR provést, aby bylo možné zajistit poskytování záloh pro LFA a AEO jako v Rakousku. S ohledem na tuto skutečnost bude založena pracovní skupina MZe/SZIF, která po výše uvedené srovnávací analýze zpracuje věcný postup a časový harmonogram prací tak, aby bylo reálné zajistit požadavek platby záloh pro rok Zároveň bude zpracována také analýza dopadu zavedení této změny jak pro zemědělce tak pro státní sféru včetně SZIF. Věcný postup, harmonogram prací a analýza dopadu požadované změny budou projednávány a schvalovány standardně na poradě pana ministra. Vážený pane předsedo, věřím, že z výše uvedených informací je zcela zřejmé, že nebylo objektivně možné zajistit požadavek SMO ohledně výplaty záloh LFA a AEO ještě v tomto roce, a zároveň, že MZe činí konkrétní kroky jak tuto záležitost řešit v nejbližším možném termínu, tj. pro rok V této souvislosti Vám sděluji, že o postupu prací a dílčích výsledcích spojených s realizací Vašeho požadavku pro rok 2013 budete informován v rámci domluvených pravidelných pracovních schůzek SMO/MZe. S pozdravem Ing. Ivan Landa, CSc. Ředitel Odboru environmentálních podpor Programu rozvoje venkova Ministerstvo zemědělství České republiky Citace z nařízení Komise (EU) č. 65/ Článek 9 - Platby 1. Žádná platba na opatření nebo soubor operací spadající do oblasti působnosti této hlavy nesmí být provedena před dokončením kontrol uvedeného opatření nebo souboru operací s ohledem na kritéria způsobilosti podle kapitoly II oddílu I. Členské státy se však mohou při zohlednění rizika přeplatku rozhodnout zaplatit až 75 % podpory po dokončení admi- nistrativních kontrol stanovených v článku 11. Procentní podíl platby je pro všechny příjemce opatření nebo souboru operací stejný. 2. S ohledem na kontroly podmíněnosti stanovené v kapitole II oddílu II se veškeré neoprávněně vyplacené platby v případech, kdy takové kontroly nemohou být dokončeny před provedením platby, vrátí zpět v souladu s článkem 5. Článek 11 - Administrativní kontroly 1. Administrativní kontroly se provádějí u všech žádostí o podporu, žádostí o platbu a jiných prohlášení, které má příjemce nebo třetí strana předložit, a zahrnují všechny prvky, které lze a je vhodné kontrolovat administrativními prostředky. V rámci těchto postupů se zajistí zaznamenávání prováděných kontrol, výsledků ověřování a opatření přijatých v případě rozporů. 2. Administrativní kontroly zahrnují, kdykoli je to možné a vhodné, křížové kontroly, kromě jiného na základě údajů z integrovaného administrativního a kontrolního systému. Tyto křížové kontroly se použijí alespoň v případě pozemků a hospodářských zvířat, na něž se vztahují podpůrná opatření, aby se zabránilo neoprávněnému vyplacení podpory. 3. Kontrole podléhá i dodržování dlouhodobých závazků. 4. Pokud z křížových kontrol vyplyne podezření, že došlo k nesrovnalostem, následují další přiměřená správní opatření, a v případě nutnosti kontrola na místě. 5. Administrativní kontroly způsobilosti případně také zohlední výsledky ověřování prováděných jinými útvary, subjekty či organizacemi zúčastněnými na kontrolách zemědělských subvencí.

10 Dopis premiéra Petra Nečase poslanci Ladislavovi Velebnému Níže přetiskujeme dopis premiéra týkající se Programu rozvoje venkova na roky Uvedený dopis můžeme v zásadě ocenit, zejména v části zmiňujícím LFA a AEO, což jsou dvě hlavní oblasti PRV. 10

11 11

12 Svaz marginálních oblastí Horní Police čp. 1, Česká Lípa, tel/fax: předseda Ing. Milan Boleslav Internet:

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013

Společná zemědělská politika po roce 2013 Společná zemědělská politika po roce 2013 Administrace nových investičních opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Rok 2013 Nařízení EP a Rady č. 671/2012 ze dne 11.7.2012 změna nařízení č. 72/2009 Modulace

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU BULLETIN ÚZEI Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU č. 4/2013 STRUKTURA EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ V ČR DLE KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU EU Obsah Úvod... 1 Klasifikační systém zemědělských

Více

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014 O monitoringu tržních cen půdy Společnost FARMY.CZ se dlouhodobě zaměřuje na prodej zemědělské půdy za tržní ceny. Tržní cenou půdy rozumíme cenu, které lze dosáhnout na dobře fungujícím otevřeném trhu,

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490)

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) Příloha č. 4 Obecná pravidla pro naplňování cílů projektu LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 1. Zásahy přesně neurčené mapou (Příloha č.2, Dohody), budou upřesněny po dohodě s hospodářem nejpozději před

Více

BULLETIN ÚZEI. Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010

BULLETIN ÚZEI. Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010 BULLETIN ÚZEI Diferenciace hospodářských výsledků zemědělských podniků ČR v síti FADN v roce 2010 č. 7/2012 DIFERENCIACE HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ ČR V SÍTI FADN V ROCE 2010 Obsah Úvod...

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Včasné hlášení přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. Kontroly podmíněnosti 2014: Včasné hlášení přemístění na je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti. S požadavky na evidenci a označování hospodářských jsou chovatelé již dlouhodobě dobře

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Kontrola zdraví SZP Health Check

Kontrola zdraví SZP Health Check Kontrola zdraví SZP Health Check Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10. 2008 Osnova presentace Reforma SZP 2003 a Health Check Historie návrhů Přímé platby Společné tržní organizace Podpora venkova

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat

Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Příloha č. 8 Platby - Dobré životní podmínky zvířat Uvedené kalkulace včetně metodiky jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech Dobré životní podmínky zvířat, navržených

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013, aktuální stav. Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha

Společná zemědělská politika po roce 2013, aktuální stav. Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Společná zemědělská politika po roce 2013, aktuální stav Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Osnova presentace Návrhy nařízení Přímé platby 2013 Aktuální stav vyjednávání Složení PP Ozelenění Platby spojené

Více

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností určeno pro seminář k Prodeji ze dvora pořádaném Centrem rozvoje v České Skalici 14.3.2011 Odbor: KAZV Hradec Králové Oddělení: AZV Náchod

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Portál FARMÁŘ Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Portál FARMÁŘ Vladimír Šeda Hlavní funkcí portálu FARMÁŘ je práce s registrem

Více

Svitáková Bohumila. Klíčová slova: zemědělské dotace, platby LFA, FADN

Svitáková Bohumila. Klíčová slova: zemědělské dotace, platby LFA, FADN Komparativní analýza podpor hospodaření v méně příznivých oblastech (LFA) v postkomunistických zemích střední evropy Comparative Analysis of the Farming Subventions in Less-favoured Areas (LFA) in the

Více

OCEŇOVÁNÍ LESA. Teorie oceňování lesního pozemku a zahraniční praxe. 2. výukový blok (2/1) Lektor: Ing. Jiří Matějíček, CSc.

OCEŇOVÁNÍ LESA. Teorie oceňování lesního pozemku a zahraniční praxe. 2. výukový blok (2/1) Lektor: Ing. Jiří Matějíček, CSc. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, LS 2012/2013 Projekt INOBIO - Inovace biologických a lesnických disciplín pro vyšší konkurenceschopnost OCEŇOVÁNÍ LESA 2. výukový blok (2/1) Teorie

Více

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Uvedené kalkulace jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech ekologického zemědělství navržených v rámci nově připravovaného

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost?

Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? Odpovídá výše podpory do lesního hospodářství významu lesů pro společnost? SVOL KSL, JIHLAVA, 26.2.2015 Do roku 2005 - finanční příspěvky na podporu LH vypláceny z MZe na základě přílohy č. 10 ke státnímu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) L 321/2 NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 1198/2014 ze dne 1. srpna 2014, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı

www.survio.com Ekologick e zemˇ edˇ elstv ı www.survio.com Ekologické zemědělství Obsah Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 9 4 Přehled odpovědí 0. Název podniku................................................... 0 2.

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP PŘEDČASNÉ UKONČENÍ ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI Obecně: Fond poskytuje podporu, která umožňuje starším zemědělcům po dosažení

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Výroční hodnotící zpráva o programu Horizontální. za rok 2006

Výroční hodnotící zpráva o programu Horizontální. za rok 2006 Výroční hodnotící zpráva o programu Horizontální plán rozvoje venkova ČR za rok 26 27 2 Obsah Souhrn... 3 1 Úvod... 4 2 Změny obecných podmínek, které ovlivňují realizaci opatření... 4 2.1 Směry a výsledky

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Jednotná žádost 2013

Jednotná žádost 2013 Jednotná žádost 2013 HARMONOGRAM 2013 15.dubna - spuštění tvorby předtisků a jejich distribuce žadatelům - příjem Jednotných žádostí 15.května - konec řádného termínu pro příjem Jednotných žádostí + 25

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Omluveni: náměstek ministra Mgr. Roman Boček, Ing. Zdeněk Perlinger, Radomír Hanačík

Omluveni: náměstek ministra Mgr. Roman Boček, Ing. Zdeněk Perlinger, Radomír Hanačík Přítomni: Ing. Josef Stehlík, Ing. Petr Krogman, Ing. Jaroslav Šebek, Mgr. Bohdan Kysela, Ing. Petra Škopová,MBA, Ing. Vít Šimon, Ph. D., Ing. Jaroslav Vojtěch, Lubomír Burkoň, Ivan Jüptner, Daniela Augustinová

Více

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j.:29708/03-1000 PRAVIDLA pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe )

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Bdocnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova Jan Březina Bdocnost SZP úvod V sočasnosti běží naplno diskse o bdocnosti SZP důležitost lobbying v institcích EU prezident Sarkozy (2010): vyvolám

Více

SMO: je nutno dorovnat LFA a AEO, nejen Top-Up

SMO: je nutno dorovnat LFA a AEO, nejen Top-Up SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR S ČLENSKOU ZÁKLADNOU TÉMĚŘ 300 FAREM CHOVAJÍCÍCH 100 TISÍC KUSŮ SKOTU. Říjen 2008 / č.19 Informační bulletin

Více

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Legislativní normy opatření Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

VÝDAJE EU. Uvádíme mýty na pravou míru. Jsou výdaje EU plné podvodů? Ztrácejí se miliardy? Je účetnictví k smíchu?

VÝDAJE EU. Uvádíme mýty na pravou míru. Jsou výdaje EU plné podvodů? Ztrácejí se miliardy? Je účetnictví k smíchu? VÝDAJE EU Uvádíme mýty na pravou míru Jsou výdaje EU plné podvodů? Ztrácejí se miliardy? Je účetnictví k smíchu? Evropská komise Stručně Tvrzení na titulní straně nemají nic společného s realitou. Nejdříve

Více

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007

Platební mechanismy v PPP projektech. Září 2007 Platební mechanismy v PPP projektech Září 2007 Obsah 1. Úvod 2. Základní principy a typy platebních mechanismů 3. Modelová struktura PPP projektu 4. Platební mechanismy založené na dostupnosti služby 5.

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

EVROPSKÝ MODEL LSTVÍ A JEHO APLIKACE V PODMÍNK RNÍHO VENKOVA

EVROPSKÝ MODEL LSTVÍ A JEHO APLIKACE V PODMÍNK RNÍHO VENKOVA EVROPSKÝ MODEL ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ A JEHO APLIKACE V PODMÍNK NKÁCH ČESKÉHO AGRÁRN RNÍHO VENKOVA (PROJEKT pro OPATŘENÍ 1.3.1) seminář Rapotín, 2.10.2008 Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín Odborný

Více

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ ŽIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŽ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ

EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Březen 2014 EuroInfo DIKCE A APLIKACE MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ Pramen: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Společný

Více

Znění preferenčního kritéria:

Znění preferenčního kritéria: Metodický výklad preferenčních kritérií a dalších podmínek pro třetí kolo příjmu Žádostí o dotaci pro opatření I.3.2. Zahájení činnosti mladých zemědělců 1. Preferenční kritéria: U všech preferenčních

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření. Stanislav Čurda

Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření. Stanislav Čurda Identifikace klíčových problémů aplikace kompostu do půdy a výsledky dotazníkového šetření Stanislav Čurda DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ RESPONDENTI: OBCE ZPRACOVATELÉ ZEMĚDĚLCI ŠETŘENÍ V RÁMCI ČR PŘÍPADOVÁ STUDIE

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 Prováděcí pokyn Státního pozemkového úřadu k poskytování podpory dle nařízení Komise (ES) č. 1857/2006 SPLÁTKOVÝ REŽIM PRO ZEMĚDĚLSKOU PRVOVÝROBU ÚVODNÍ USTANOVENÍ Na základě nařízení Komise (ES) č. 1857/2006

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Zahájení činnosti mladých zemědělců Zahájení činnosti mladých zemědělců

Zahájení činnosti mladých zemědělců Zahájení činnosti mladých zemědělců Zahájení činnosti mladých zemědělců Líšnice, Brno Červen 1 Úvod do problematiky Podpora zahájení zemědělského podnikání - původní alokace 65 mil. Kč - 1. kolo (červen 2007) žádostí 430/204 - alokace 223

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více