Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ᆧ勧Dᆧ勧L É O O I Y Á O 75, PR H 2 P ᆷ南dᆷ南 st ňs ᆷ南 oncepčnᆧ勧 čᆧ勧ᆧ勧ᆧ勧 P ᆷ南 ᖗ受 2003

2 P ňs ᆷ南 ᆷ南dᆷ南 st č č st d t ᖗ受 Ing. Zdeněk Trávníček,CSc. ᖇ吷 š t ᆷ南: PhDr. Hana Horská Ing. Jan Drlík Ing. Petr Jakobe, CSc. Daniela Kleinertová Ing. Jitka Kosinová Mgr. Radomír Koutný Michala Míčová Ing. František Nohel Zlatica Novotná Ing. Jaroslav Pražan Ing. Helena Součková, CSc. PhDr. Daniela Spěšná Ing. Marie Štolbová, CSc. Ing. Zdeněk Trávníček, CSc. Ing. Vojtěch Vávra, CSc. Ing. Eliška Vrbová koncepce_plzen_10.9.doc 2

3 ᖇ吷ᖇ吷s ᖗ受 Pᖗ受 d ᖇ吷៧咇 ý t O ᆧ勧 Pᆧ勧 R ᆧ勧IO ÁL ᆧ勧HO RO Oᆧ勧 O ᆧ勧Dᆧ勧L ᆧ勧 PL ᑷ哧 ÉHO R ᆧ勧 Vý d s ᖇ吷 č st č ᆷ南dᆷ南 st ᖇ吷d ᖇ吷 stᖇ吷 ᖇ吷 d EU N st ᆷ南dᆷ南 st ᖇ吷d ᖇ吷 stᖇ吷 ᖇ吷 Č៧咇 d EU... ៧咇 2 PROᆧ勧 ᆧ勧 Á RHY YPL ᆧ勧ᆧ勧ᆧ勧ᆧ勧 HORI O ÁL ᆧ勧HO PLÁ RO Oᆧ勧 O PRO Č O R P ᑷ哧LI 200ᑷ哧 ᖇ吷 tᖗ受 ᆷ南 ᆷ南 ᖗ受 ᆷ南 ᖇ吷 st ᖇ吷 st s t ៧咇 - t tᖗ受... 1៧咇 Možnosti národních/regionálních nástrojů politiky Strategické cíle Návrh nástrojů politiky Systémová integrace přístupů a politik ochrany životního prostředí ៧咇 ᆷ南 ᆷ南dᆷ南 st... 2៧咇 2.៧咇 ᖇ吷 tᖗ受 š st ᖇ吷 tᖇ吷 ៧咇 喧 ᆷ南dᆷ南 st č t ᆷ南 ᖇ吷 č s៧咇stᆷ南 ᖇ吷 d š dᆷ南... 2៧咇 Koncepční řešení rozvoje lidských zdrojů v zemědělství Plzeňského kraje Návrh na řešení vzdělávání a poradenství pro rozvoj zemědělství a venkova Plzeňského kraje: ᖇ吷 tᖗ受 t t ៧咇ᖇ吷៧咇 t ᆷ南dᆷ南 s ᆷ南 喧d៧咇 Zalesňování (na z.p.) Směry využití obnovitelných zdrojů energií v Plzeňském kraji ᖇ吷 tᖗ受 sd ᖇ吷៧咇 dᖇ吷 t喧 ᖗ受 ᖇ吷 t ᆷ南 dᖇ吷 t喧 t ᖇ吷... ៧咇 Současná situace v odbytu zemědělských komodit v kraji Očekávaný vývoj po vstupu do EU Rámcová doporučení Podpůrný program pro zakládání skupin výrobců ៧咇 t f d t d H t ᖇ吷 Č s ᖇ吷 ᖇ吷ᖇ吷 ᖇ吷 ᖇ吷d ᖇ吷 200៧咇-2006 d ៧咇 P ňs ᆷ南... ៧咇 Méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními Agro-environmentální opatření Zalesňování zemědělské půdy koncepce_plzen_10.9.doc 3

4 哧 PROᆧ勧 ᆧ勧 PR ID L POL Č É ᆧ勧Dᆧ勧L É POLI I Y DO POD ᆧ勧 PL ᑷ哧 ÉHO R ᆧ勧 P ៧咇 S č ᆷ南 ᆷ南dᆷ南 s ᆷ南 t ៧咇 EU s d ᖗ受 ᆷ南dᆷ南 st P ňs ᆷ南 s ᆷ南 EU B s ᖇ吷 tᖗ受 ᖇ吷 st d t s ý f ᆷ南dᆷ南 st... 5៧咇 3.៧咇 ᖇ吷 tᖗ受 ᖇ吷 st ៧咇ᖇ吷៧咇 t d喧 ៧咇 tᆷ南 f t ᖇ吷 ៧咇š ᖇ吷 č s st ᆷ南dᆷ南 s ý d 喧 t f d t d d S č ᆷ南 ᆷ南dᆷ南 s ᆷ南 t ៧咇 d ᖇ吷 ៧咇 d ᖇ吷 2000 d ៧咇 P ňs ᆷ南... 6៧咇 ᑷ哧 PROᆧ勧 ᆧ勧 Á RHY YPL ᆧ勧ᆧ勧ᆧ勧ᆧ勧 ÁROD ᆧ勧HO RO Oᆧ勧O ÉHO PLÁ PRO Č O R P ᑷ哧LI 200ᑷ哧 哧 Á ᆧ勧R Č É HR ᆧ勧 koncepce_plzen_10.9.doc 4

5 Přehled používaných zkratek a.s. akciová společnost AK ČR Agrární komora České republiky AWU Annual Work Unit - roční pracovní jednotka BPEJ bonitované půdně-ekologické jednotky CAP Common Agricultural Policy (Společná zemědělská politika) CEFTA Central European Free Trade Agreement (Středoevrop. dohoda v oblasti volného obchodu CZV ceny zemědělských výrobců ČSOP Český svaz ochránců přírody ČSÚ Český statistický úřad EC Evropská komise EU Evropská unie EAGGF Evropský orientační a záruční fond pro zemědělství EUROSTAT Evropské statistické centrum GP geometrické plány HPH hrubá přidaná hodnota HRDP Horizontální plán rozvoje venkova CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace povrchových vod JPÚ jednoduché pozemkové úpravy KN katastr nemovitostí KPÚ komplexní pozemkové úpravy MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MZe Ministerstvo zemědělství MŽP Ministerstvo životního prostředí NV Nařízení vlády OECD Organization for Economic Cooperation and Development (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) o.p. orná půda OPP odhad produkčních podpor OPÚ okresní pozemkový úřad PFO podniky fyzických osob PPO podniky právnických osob PÚ příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku RV rostlinná výroba SAPARD Plán rozvoje zemědělství a venkova SHR soukromě hospodařící rolník SCHKO Správa chráněné krajinné oblasti SLDB Sčítání lidu, domů a bytů SOP Sektorový operační plán SZIF Státní zemědělský intervenční fond SZP Společná zemědělská politika TTP trvalé travní porosty ÚP Úřad práce VDJ velká dobytčí jednotka VÚRV Výzkumný ústav rostlinné výroby z.p. zemědělská půda ZJ zpravodajská jednotka ZOD zranitelné oblasti z hlediska znečištění vod dusíkem ze zemědělských zdrojů ŽV živočišná výroba koncepce_plzen_10.9.doc 5

6 1 oncepce 哧e 哧 哧onᆧ勧 哧nᆧ勧 哧o 哧o 哧 哧o 哧e 哧en 哧o 哧 哧 哧 哧e 哧ᆷ嘧dᆷ嘧 哧ᆧ勧ᆧ勧 哧ᆧ勧 P 哧 哧eňᆧ勧 哧ᆷ嘧 哧o 哧 哧 哧 哧e 1.1 ᆷ嘧c 哧od 哧ᆧ勧 哧 哧 p 哧o nᆧ勧 哧 哧 哧o 哧oᆷ嘧 čᆧ勧ᆧ勧ᆧ勧 Z ᆷ南 č st ៧咇 d ᖗ受 dosavadní koncepční práce, kterou v tomto případě je zpracovaný Program rozvoje Plzeňského kraje, legislativního rámce vymezujícího kompetence krajského úřadu, zpracované analýzy v sektoru zemědělství Plzeňského kraje, současného stavu přípravy ČR na vstup do Evropské unie, platných pravidel a opatření EU pro zemědělství. 1.2 oncepčnᆧ勧 哧 哧 哧e 哧o 哧 哧o 哧e 哧en 哧o 哧 哧 哧 哧e 哧ᆷ嘧dᆷ嘧 哧ᆧ勧ᆧ勧 哧ᆧ勧 哧 oᆷ嘧doᆷ嘧ᆧ勧 哧ᆧ勧ᆧ勧ᆷ嘧pᆷ嘧 do Zpracovaný Program rozvoje Plzeňského kraje a zejména jeho dodatek se zabývá problematikou venkova v problémovém okruhu Venkov. Je zde navrženo šest opatření zaměřených na obnovu, rozvoj a vybavenost venkovských sídel, podporu podnikání na venkově a v oblasti zemědělství sleduje možnosti zvyšování konkurenceschopnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o střednědobou koncepci zpracovanou pro období 2002 až 2004, začíná být její aktuálnost značně problematická. Je tomu tak nejen z hlediska časového, ale zejména z hlediska současné fáze období vstupu do EU, kdy byla již podepsána přístupová smlouva a řada dalších závažných dokumentů. Současné i koncepční vize Evropské unie v oblasti rozvoje zemědělství a venkova budou dávat Plzeňskému kraji značné možnosti v jejich podpoře a bude záležet na schopnostech a předpokladech kraje je využívat. Současným rámcem pro koncepční vize kraje přípravy na vstup do Evropské unie v oblasti zemědělství a venkova je schválený dokument Agenda 2000, který vymezuje pravidla a finanční prostředky pro realizaci programů v plánovacím období 2000 až Další zásadní dokument koncepčních vizí pro příští období představuje Střednědobý přehled Společné zemědělské politiky, předložený komisařem EU Dr. Franz Fischlerem. H s t៧咇 ៧咇 d៧咇 2000 ᖇ吷 ᆷ南dᆷ南 st ᖇ吷d ᖇ吷 2000 ៧咇 2006 Politika a koncepční vize Evropské unie vychází v této oblasti z faktu, že zemědělství a lesní hospodářství jsou hlavními uživateli půdy a hrají tedy klíčovou úlohu v udržování a obhospodařování krajiny v Evropě. Celková plocha, na které vykonávají své činnosti, dosahuje 80 % rozlohy Evropské unie. Zemědělská činnost probíhající po staletí na evropském kontinentě formovala krajinu. Diversita a pestrost fauny a flory jsou neoddělitelně spojeny se systémy zemědělské výroby. V oblastech, kde zemědělství vymizelo, životní prostředí venkova strádalo a přirozená biodiversita se snižovala. Na druhé straně ne všechny metody používané v zemědělství měly pochopitelně příznivé účinky pro venkovské životní prostředí a některé intenzivní způsoby hospodaření měly za následek podstatné zhoršování ekologické rovnováhy a kulturní hodnoty koncepce_plzen_10.9.doc 6

7 krajiny. Zesilující ekonomické tlaky na farmáře zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti a změny metod hospodaření signalizují, že společnost už nemůže nadále očekávat, že zemědělci budou poskytovat nákladné služby spojené s životním prostředím a údržbou krajiny zadarmo. Problémy s realizací Společné zemědělské politiky (SZP) vyvolávaly potřebu změn sociálních a ekonomických priorit v přístupu k modelu evropského zemědělství. První reforma této politiky z roku 1992 znamenala značný pokrok, neboť došlo z větší části k vyrovnání produkce se spotřebou a posílila méně intenzivní a ekologičtější zemědělství. Další vývoj v devadesátých letech prokázal sice správný směr reformy, ale zároveň i potřebu jejího prohloubení, jak v oblasti Společné zemědělské politiky, tak politiky rozvoje venkova. Agenda 2000 zpracovaná Evropskou komisí pro programové období let 2000 až 2006 představuje vedle opatření v oblasti pro posilování konkurenceschopnosti zemědělců na zahraničních trzích také posilování úlohy druhého pilíře, kterým je rozvoj venkova. Tato vize předpokládá možnost oceňovat zemědělce za služby, které poskytují celé společnosti, jakými jsou ochrana životního prostředí a zachování krajiny, které jsou také důležitým zdrojem nových pracovních míst a uchování regionální kultury. Agenda 2000 se tak stala klíčem k návrhům pro rozvoj venkova a pro tvorbu podmínek pro regionální úřady při hledání nových řešení místních problémů. Návrhy jsou zaměřeny na přínosy, které zemědělská komunita může přinést ve prospěch obnovy oblastí venkova i ochrany a zachování přirozené krajiny. Nástrojem pro realizaci politiky EU v této oblasti vedle Společné zemědělské politiky, které jsou zaměřeny na zemědělskou činnost, jsou strukturální fondy. Na zasedání Evropské rady v Berlíně byla Komise vyzvána předložit pro Agendu 2000 tzv. zhodnocení v poločase ( ), zejména v kontextu se současnou diskusí o společné zemědělské politice a její budoucnosti. N ៧咇 ᆷ南 ៧咇 t ៧咇 ᆷ南dᆷ南 st ᖇ吷d ᖇ吷 200៧咇 ៧咇 2013 Dne byla schválena za řeckého předsednictví a po dohodě s Komisí konečná verze reformy Společné zemědělské politiky EU. Byl završen složitý proces dohody mezi členskými zeměmi EU a zároveň byl nastíněn postup pro uplatnění reformy i pro deset kandidátských zemí, které vstoupí do EU k datu Těžiště reformního úsilí Evropské komise v oblasti Společné zemědělské politiky se jednoznačně přesouvá směrem ke konkurenceschopnějšímu a více na trh orientovanému zemědělství, což je v zájmu udržení a zvýšení důvěry spotřebitelů. V rámci EU - 25 povede Společná zemědělská politika v případě přistupujících států ke zlepšení situace v zemědělství a v kombinaci s jednotným trhem zajistí stabilní a v průměru vyšší ceny než by mohly kandidátské země dosáhnout bez členství v EU. Důsledkem navrhovaných opatření bude vyrovnaná zemědělská výroba a dobré možnosti uplatnění na trhu. Ve srovnání se stávající EU - 15 se perspektivy EU - 25 neliší. Hlavní cíle reformy Společné zemědělské politiky jsou: Z ýš ᖇ吷 s st ᆷ南dᆷ南 st EU tím, že se intervence nastaví jako skutečná bezpečnostní síť, což výrobcům v EU umožní reagovat na signály trhu přičemž budou současně chráněni proti extrémním výkyvům cen. d t ៧咇 ᆷ南 t ᆷ南 ᆷ南 ᖇ吷d ៧咇 t ᆷ南 ᆷ南dᆷ南 st tím, že se dokončí přesun od podpory výrobků k podpoře výrobců a to zavedením sdružené, od produkce oddělené platby na farmu. štᆷ南 š ៧咇 d s převedením prostředků z prvního do druhého pilíře SZP prostřednictvím zavedení systému modulace. koncepce_plzen_10.9.doc 7

8 ៧咇 š ᖗ受 š ៧咇 st 喧, které jsou v současnosti k dispozici pro venkovský rozvoj, za účelem podpořit kvalitu potravin a welfare zvířat a splňovat vyšší standardy. Cílem reformy Společné zemědělské politiky je zvýšení konkurenční schopnosti zemědělství, a to jak uvnitř EU tak i mimo ně, přechod z podpor poskytovaných na výrobek na podpory poskytované producentovi, zaměření na ochranu životního prostředí, jakost a bezpečnost potravin a pohodu zvířat. Zjednodušeně řečeno, zemědělský producent se má díky těmto reformním krokům stále více orientovat ve svém rozhodování na signály trhu a požadavky společnosti (spotřebitele). ៧咇 f ᖇ吷 d ᆷ南 ᖇ吷 st ᖗ受 horizontální oblast tržní opatření H t ᖇ吷 st představuje tato opatření: odstranění vazby podpor na zemědělskou produkci (decoupling) zavedením jednotné platby na farmu respektování standardů na úrovni farmy, která se týkají kvality a bezpečnosti potravin, pohody zvířat a agroenvironmentálních opatření (cross compliance) modulaci (přesun určitého procenta z přímých plateb na opatření venkovského rozvoje, jinými slovy přesun z I.pilíře SZP do II.pilíře SZP, přičemž I.pilířem se rozumějí tržní opatření a II. pilířem venkovský rozvoj) zavedení zemědělského poradenského systému nová opatření v rámci venkovského rozvoje T ៧咇 tᖗ受 se týkají: Obilí, rýže, bramborového škrobu, sušených krmiv, ořechů, mléčných výrobků, hovězího masa a úprav půdy vyjmuté z produkce (set-aside). Č s ᖇ吷ᖇ吷 sdᆷ南 E ᆷ南 ៧咇 ᖗ受 se rozhodla aplikovat zjednodušený systém přímých plateb po vstupu do EU základní minimální výměra pro zařazení do systému je 1ha. akceptuje návrh EK využít pro výpočet jednotkové platby na ha ukazatel EUROSTATU tzv. Užité zemědělské půdy, která k byla ha zemědělské půdy. Dále ČR navrhla následující postup pro realizaci zjednodušené administrace podpor v ČR pro období let : Spočítat jednotkovou platbu na ha (3.652 tis. ha užité plochy) z přidělených přímých plateb z EU (25%-35%). rozdělit vypočítaný balík rovnoměrně na ha v rámci uvedené užité plochy bez ohledu na oblasti v LFA a v non LFA. porovnat náročnost a potřebu dorovnání z národních komplementárních plateb ( top up ) podle jednotlivých komodit a oblastí tak, aby byly odstraněny kvazi diskriminační dopady mezi intenzivními nížinami, oblastmi LFA a oblastmi přechodnými (oblasti, které mají charakter LFA, ale nejsou jako LFA deklarovány). Na základě výsledků z bodu a) definovat, do jakého sektoru by měla směřovat diferenciace národních prostředků z národních komplementárních plateb ( top up ). Konečný výstup : koncepce_plzen_10.9.doc 8

9 Na základě výše uvedeného postupu jasně definovat sektory a alespoň procentické odhady sazeb pro využití top up u jednotlivých komodit a oblastí. Z tohoto pohledu pro rozvoj venkova a zemědělství Plzeňského kraje by základní vizí mělo být vytvoření předpokladů pro jeho efektivní a trvale udržitelný rozvoj, tj. aby po vstupu do Evropské unie zapojením do systému Společné zemědělské politiky EU a programů strukturálních fondů dokázalo nejen přežít, ale aby se z nich staly funkční a životaschopné systémy, které budou připraveny plnit v rozhodující míře multifunkční úlohu. 1. 哧 ᆧ勧ᆧ勧ᆧ勧 哧o 哧e p 哧o 哧o 哧 哧o 哧 哧en 哧o 哧 哧 哧 哧e 哧ᆷ嘧dᆷ嘧 哧ᆧ勧ᆧ勧 哧ᆧ勧 哧 oᆷ嘧doᆷ嘧ᆧ勧 哧ᆧ勧ᆧ勧ᆷ嘧pᆷ嘧 ČR do Zásadní idea Agendy 2000: თ匧 í a ž თ匧თ匧aთ匧თ匧თ匧თ匧თ匧 თ匧 თ匧 თ匧თ匧თ匧ᖗ受 b j f თ匧 í a ž თ匧თ匧aთ匧თ匧თ匧თ匧თ匧 é z ě ěᖗ受თ匧თ匧 í a თ匧b ᖗ受თ匧 ě f თ匧 í a ž თ匧თ匧aთ匧თ匧თ匧თ匧თ匧 é z ě ěᖗ受თ匧თ匧 í თ匧თ匧თ匧ᖗ受 b j ž თ匧თ匧aთ匧თ匧თ匧თ匧თ匧 თ匧 a f თ匧 í თ匧 ᖗ受 Strategickým cílem v souladu Agendou 2000 z hlediska rozvoje venkova a zemědělství kraje je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj, který podle přírodních, klimatických a sociálně ekonomických podmínek bude mít rozdílnou podobu v produkčních a v marginálních oblastech. K dosažení těchto cílů jsou využívány dva základní nástroje, kterými Evropská unie ovlivňuje životaschopnost venkova a zemědělství a jejich udržitelný rozvoj. Pro oblasti s lepšími půdně klimatickými podmínkami jsou to především opatření Společné zemědělské politiky a pro oblasti zemědělsky méně příznivé jsou to především opatření Horizontálního plánu rozvoje venkova, zpracovaného podle nařízení Rady Evropského společenství 1257/1999. Značnou úlohu bude sehrávat i další strukturální fond a jeho opatření Rady ES 1260/1999, podle kterého byl zpracován sektorový operační plán Rozvoj multifunkčního zemědělství a venkova. Cílem je zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců efektivním využíváním všech výrobních faktorů jako jsou půda, pracovní síly a jejich dostupnost, vzdělání, formy podniků umožňující optimální využívání výrobních faktorů a v neposlední řadě maximální utilizaci všech nástrojů podpor, jak ze zdrojů domácích, tak z programů EU, udržet a rozvíjet pracovní příležitosti a tím udržet osídlení venkovského prostoru. V tomto směru může kraj sehrávat významnou úlohu při koordinaci programů v rámci regionu, prosazováním oprávněných požadavků na úrovni NUTS 2 a na úrovni centrální sféry jako jsou ministerstva a další instituce. koncepce_plzen_10.9.doc 9

10 2 P 哧o 哧e 哧ce 哧 nᆧ勧 哧 哧 哧ᆷ嘧 哧ᆷ嘧p 哧ᆷ嘧 哧 哧 哧ᆧ勧cᆧ勧 哧 Ho 哧 哧 哧onᆧ勧ᆧ勧 哧nᆧ勧 哧o p 哧ᆧ勧nᆷ嘧 哧o 哧 哧o 哧e 哧en 哧o 哧 哧 p 哧o Čeᆧ勧 哧oᆷ嘧 哧epᆷ嘧ᆷ嘧 哧 哧 哧ᆷ嘧 200ᑷ哧 2006 Pracovní návrh plánu rozvoje venkova s ohledem na tradici zemědělského hospodaření i v méně příznivých podmínkách, trvalou symbiózu zemědělství a lesního hospodářství, vzhledem ke značné rozloze cenných stanovišť zejména četných ploch trvalých travních porostů a ke zkušenostem se zaváděním opatření na podporu rozvoje venkova a mimoprodukčních funkcí zemědělství, si klade za cíl: zmírnit rozdíly v rentabilitě podniků hospodařících v méně příznivých oblastech, které vyplývají ze ztížených přírodních podmínek, zlepšit nepříznivou věkovou strukturu zemědělců, snížit podíl orné půdy na zemědělském půdním fondu a v dostatečném rozsahu zajistit obhospodařování zemědělské půdy na územích vysoké environmentální a přírodní hodnoty podle místních specifik a potřeb. V tomto smyslu byla formulována priorita plánu rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů. Jednotlivé strategické cíle jsou řešeny prostřednictvím integrace nástrojů jedním hlavním opatřením, přičemž k řešení mohou nepřímo přispívat i další opatření: ᖗ受ᖗ受 ᖗ受aთ匧თ匧თ匧 aთ匧 z ě ěᖗ受თ匧თ匧 í z თ匧თ匧თ匧 ě თ匧თ匧თ匧 თ匧bᖗ受aთ匧თ匧 თ匧თ匧ᖗ受 zᖗ受 თ匧ᘗ咧 თ匧 თ匧ᖗ受íj თ匧 თ匧 თ匧 თ匧 aთ匧 z ě ěᖗ受თ匧ů z j é a é ě თ匧ᖗ受íz თ匧თ匧თ匧 თ匧bᖗ受aთ匧თ匧 თ匧თ匧 a თ匧ůთ匧თ匧b თ匧 თ匧 თ匧თ匧 j j თ匧თ匧 თ匧 ᖗ受 z z თ匧თ匧თ匧 ě თ匧თ匧თ匧 თ匧bᖗ受aთ匧თ匧íᖗ受 1) Zachování zemědělských činností šetrných ke krajině v méně příznivých oblastech a oblastech s environmentálními omezeními (zajištění srovnatelnějších příjmů s příhodnějšími oblastmi) 2) Rozšíření aktivit o environmentální služby, generování dalších příjmů za environmentální služby (Agro-environmentální opatření) 3) Zhodnocení půdy méně vhodné pro zemědělské hospodaření převodem do lesů, 4) Rozšířit možnosti a formy ekonomických aktivit zemědělců (diversifikace příjmů) ᖗ受ᖗ受ᖗ受 ᘗ咧 žთ匧 aთ匧 a თ匧თ匧 ᖗ受 თ匧 ž თ匧თ匧 í თ匧 თ匧თ匧თ匧ᖗ受 í ᘗ咧თ匧 ů az a თ匧 í თ匧ᖗ受თ匧ž ᘗ咧 a ᖗ受თ匧 í aj ᖗ受 1) Systémově provádět účinná agro-environmentální opatření 2) V méně příznivých oblastech a oblastech s environmentálními omezeními kompenzovat znevýhodnění plynoucí z environmentálních omezení, vytvářet opatření proti opouštění zemědělské půdy, dodržovat zásady správné zemědělské praxe 3) Zalesňovat především půdy ohrožené trvalou degradací ᖗ受ᖗ受ᖗ受ᖗ受 ᖗ受ᖗ受 თ匧ᘗ咧 თ匧 თ匧თ匧 თ匧 თ匧 aთ匧თ匧 í ů z ě ěᖗ受თ匧თ匧 í ᘗ咧 ě თ匧 თ匧 ᖗ受 z ěᖗ受a თ匧თ匧თ匧 íᘗ咧ᖗ受 1) Zlepšováním pracovních a sociálních podmínek příznivě působit na zlepšování věkové a vzdělanostní struktury pracovníků v zemědělství ᖗ受ᘗ咧ᖗ受 ᘗ咧ᖗ受თ匧 aთ匧 í ᘗ咧 ž თ匧í z ě ěᖗ受თ匧 é თ匧ů ᘗ咧 z j é a ᘗ咧თ匧azთ匧 ᖗ受 í ᖗ受 თ匧aᖗ受 1) Lesnictví ᘗ咧ᖗ受 ᘗ咧 žთ匧 aთ匧 თ匧 თ匧 თ匧 თ匧ᘗ咧 თ匧ᖗ受 თ匧ᖗ受aთ匧 ě í თ匧 თ匧 თ匧ů a თ匧 თ匧 koncepce_plzen_10.9.doc 10

11 1) Zakládání skupin výrobců ᘗ咧ᖗ受ᖗ受 ᘗ咧თ匧 თ匧თ匧 a თ匧b თ匧 თ匧 ᖗ受 თ匧თ匧თ匧 ᘗ咧 თ匧 თ匧 თ匧თ匧თ匧 z თ匧jů ᘗ咧 თ匧 თ匧თ匧თ匧 ž თ匧თ匧 í თ匧 თ匧თ匧თ匧ᖗ受 í 1) Zakládání porostů rychle rostoucích dřevin určených pro energetické využití Z tohoto hlediska jsou rozhodující půdně klimatické podmínky Plzeňského kraje, které byly analyzovány v předchozí části. Z hlediska dalšího období ovlivněného především vstupem České republiky do EU byly pro zemědělství Plzeňského kraje identifikovány následující dopady a z toho vyplývající návrhy. 2.1 Op 哧ᆧ勧ᖗ嚧enᆧ勧 p 哧o 哧ᆷ嘧nᆷ嘧 pᖗ嚧ᆧ勧 哧n 哧 哧ᆷ嘧 oᆷ嘧 哧 哧ᆧ勧ᆧ勧 哧 哧 oᆷ嘧 哧 哧ᆧ勧ᆧ勧 哧 ᆧ勧 en 哧 哧 哧on 哧enᆧ勧ᆧ勧 哧nᆧ勧 哧 哧 o 哧e 哧enᆧ勧 哧 哧 Využití a rozsah zemědělského půdního fondu v Plzeňském kraji je determinován současnými přírodními podmínkami a podmínkami další restrukturalizace zemědělství v celoevropskémrámci. Restrukturalizace zemědělství je závislá na: formách vlastnictví zemědělských podniků, velikosti zemědělských podniků, vzájemných vztazích vlastníků zemědělských podniků k vlastníkům půdy resp. k rozsahu a podmínkám pronájmu půdy, profesionální úrovni managementu podniků a to nejen z hlediska schopnosti vyrábět zemědělské komodity, ale i schopnostech realizace zemědělské produkce. Jednou z důležitých podmínek dalšího využívání zemědělského půdního fondu a restrukturalizace zemědělské výroby je schopnost managementu přizpůsobit zemědělskou výrobu v daných půdně-klimatických podmínkách požadavkům evropského zemědělského trhu v oblasti produkce komodit i v oblasti rozvoje multifunkční (krajinotvorné) funkce zemědělství. Součástí tohoto procesu je využívání předpokládaných podpor a dotací z fondů a programů EU, státního rozpočtu a regionálních (i krajských) zdrojů. Přírodní podmínky jsou dlouhodobě neměnné, jejich stav a charakteristika je uvedena v Analytické části. Výhledově pro období vstupu ČR do Evropské unie je třeba vzít v úvahu evropská kriteria pro stanovení méně příznivých oblastí a pro čerpání podpor pro zemědělce, hospodařící v takových podmínkách. Méně příznivé oblasti budou zahrnovat přibližně 77 % zemědělské půdy kraje. Rozdělení podle okresů je uvedeno v tabulce: koncepce_plzen_10.9.doc 11

12 T ᖇ吷. č Pᖗ受 d d ý s ៧咇 ý ᆷ南 ᆷ南 ᖗ受 ý dᖇ吷 č ᖇ吷 st d ᖇ吷 200៧咇 1) P dᖇ吷 č N៧咇Z_ᖇ吷 ៧咇ES H s ᖇ吷st t LF៧咇 S f LF៧咇 ᖇ吷 st P d ᆷ南dᆷ南 s ᆷ南 喧dᆷ南 sᖇ吷 % Domažlice 10,7 69,5 0,0 80,2 19,8 Klatovy 27,4 71,8 0,0 99,2 0,8 Plzeň-město 0,0 0,0 0,0 0,0. Plzeň-jih 3,7 52,9 2,3 58,8 41,2 Plzeň-sever 5,2 60,8 1,3 67,3 32,7 Rokycany 0,0 70,8 0,4 71,1 28,9 Tachov 10,7 84,3 0,0 95,0 5,0 C 11ᆷ南៧咇 6៧咇ᆷ南3 0ᆷ南6 ៧咇0ᆷ南៧咇 1៧咇ᆷ南3 ᘗ咧 a ᘗ咧 ᖗ受 თ匧 ᘗ咧 ᘗ咧ᘗ咧 ᘗ咧ᘗ咧 ᘗ咧ᖗ受ᘗ咧ᖗ受ᘗ咧ᘗ咧ᘗ咧ᘗ咧ᘗ咧ᖗ受 ᖗ受aთ匧თ匧 í თ匧 თ匧თ匧თ匧თ匧თ匧ᘗ咧 Z evropského hlediska nejsou současné suché oblasti LFA podle 500/2000Sb pro EU dostatečně zdůvodnitelné a jsou proto vypuštěny. Jedná se o 9% zemědělské půdy plzeňského kraje a to zejména v okresech Plzeň město, Plzeň sever a Plzeň jih. Rovněž pro okres Plzeň město nelze počítat s vyrovnávacími příplatky vzhledem k malému procentu zastoupení zemědělců na ekonomicky aktivním obyvatelstvu a na celkově vysoké hustotě obyvatel okresu. 1 ) Kriteria pro LFA dle HRDP: Horská oblast: Průměrná nadmořská výška obce 600 m. nebo průměrná nadmořská výška 500 a < 600 m n.m. a zároveň sklonitost nad 7 ; na ploše > 50 % výměry ZP v obci Ostatní LFA: Ucelená území v rámci okresu, resp. kraje s: průměrnou výnosností pod 34 bodů (80 % průměru ČR) hustotou obyvatelstva v tomto celku pod 75 obyvatel na km 2, podíl zemědělců na ekonomicky aktivním obyvatelstvu větší než 6%. Specifická omezení : území s výnosností do 34 bodů. koncepce_plzen_10.9.doc 12

13 Obr. č Předpokládaný rozsah LFA v Plzeňském kraji po vstupu ČR do EU Pramen: HDRP, návrh k Změny ve struktuře a intenzitě využívání zemědělského půdního fondu probíhají v jednotlivých oblastech Plzeňského kraje různou rychlostí. koncepce_plzen_10.9.doc 13

14 G f č Vý d ᖇ吷 TTP ᆷ南dᆷ南 s ᆷ南 喧dᆷ南 s P ňs ᆷ南 45 % P Domažlice Klatovy Plzeň-jih Plzeňsever Rokycany Tachov ᘗ咧 a ᘗ咧 Ⴧ嗧Úᖗ受aᘗ咧 V méně příznivých oblastech v okresech Klatovy, Tachov a Domažlice spolu s rozvojem multifunkčního zemědělství je žádoucí snižovat zornění zemědělské půdy ve prospěch krajinotvorných a environmentálních opatření (zatravnění, zalesnění, výstavba nádrží, rybníků, technických a biologických protierozních opatření apod.). V okresech Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany v méně produkčních částech okresů je potřebné se zaměřit na rozšiřování extenzivních forem zemědělství. V produkčních oblastech okresů Plzeň-jih, Plzeň-sever a Rokycany stupeň zornění odpovídá podmínkám a doporučuje se proto ponechat jej na současné úrovni. Současný a cílový stav zornění je uveden v následující tabulce T ᖇ吷. č ៧咇 s ᆷ南 - s ᖇ吷č s ý ý st d t ý ᖇ吷 st P ňs ᆷ南 ( %) O R Horská oblast Ostatní LFA a specifická omez.ení Produkční oblast Současný stav Cílový stav Současný stav Cílový stav Současný stav Cílový stav Domažlice 36,2 do 20 68,4 do 40 81,4 do 80 Klatovy 32,1 do 20 64,7 do 45.. Plzeň-jih 51,1 do 25 69,2 do 45 78,4 do 75 Plzeň-sever 64,0 do 25 81,8 do 50 86,0 do 80 Rokycany 73,1 do 45 75,9 do 75 Tachov 30,5 do 25 72,7 do 40 84,8 do 80 ᘗ咧 a ᘗ咧 ᖗ受 თ匧 ᘗ咧 ᘗ咧ᘗ咧 ᘗ咧 ᘗ咧ᖗ受 ᘗ咧ᖗ受 ᖗ受ᘗ咧ᘗ咧ᘗ咧ᘗ咧ᘗ咧ᖗ受 ᖗ受aთ匧თ匧 í თ匧 თ匧თ匧თ匧თ匧თ匧ᘗ咧 V méně příznivých oblastech a v horských oblastech Plzeňského kraje větší měrou přizpůsobovat zemědělství přírodním podmínkám. Postupně přecházet na extenzivní způsoby hospodaření a klást stále větší akcent na mimoprodukční funkce zemědělství s důrazem na koncepce_plzen_10.9.doc 14

15 krajinotvornou a ekologickou funkci. V oblasti živočišné výroby rozšiřovat extenzivní chov masného skotu a ovcí. V produkčních oblastech se zaměřit na intenzivní způsob hospodaření s větší specializací jednotlivých zemědělských podniků (farem). Rozšířit finalizaci rostlinné i živočišné produkce, s důrazem na krajové speciality. Lze očekávat, že ve střednědobém časovém horizontu dojde k výraznému snížení využitelného zemědělského půdního fondu a k rozšíření pozemků, určených k plnění funkcí lesa (lesního půdního fondu) případně lesního náletu na zemědělském půdním fondu. Orientačně lze předpokládat, že výměra lesní půdy se po roce 2004 rozroste na úkor obhospodařované zemědělské půdy o 13 až 15 tis. ha. Ke snížení rozsahu skutečně obhospodařované zemědělské půdy dochází již v současné době. Jedná se o rozdíl v rozsahu evidované zemědělské půdy podle vlastníků v katastru nemovitostí a skutečně užívané (obhospodařované) půdy podle uživatelů. Tento rozdíl vznikl v důsledku dlouhodobých změn v posledních 12 letech ve způsobu evidence půdy a ve způsobu hospodaření na půdě. Nejčastěji se jedná o změny, které vznikly z náletů lesních dřevin na okraji obhospodařovaných zemědělských pozemků, nebo došlo k náletům a samovolnému zalesnění opuštěných pastvin a luk. Přesný rozsah užívaných pozemků a evidovaných pozemků bude k dispozici v druhé polovině roku 2003 v rámci prováděné inventarizaci produkčních bloků. Tuto inventarizaci zajišťuje Ministerstvo zemědělství v rámci připravovaného kontrolního informačního systému systém IACS. Problematiku nevyužívané půdy a udržování zemědělské půdy v nezapleveleném stavu by v ČR měly řešit zákonné normy, stejně, jako je tomu v zemích EU, např. Francii. V současné době má Ministerstvo životního prostředí spolu s MZe předložit Návrh zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Rozpory v pojetí zákona zatím brzdí projednávání zákona.. თ匧 თ匧 თ匧ů თ匧 Jak vyplývá z analýzy trhu s půdou a výše nájemného v krátkodobém horizontu (do roku 2006), trh s půdou se ještě nebude v rámci ČR výrazněji rozvíjet. Předmětem nákupu a prodeje budou i nadále převážně menší výměry zemědělské půdy pro stavební a jiné účely. Relativně masivnější bude prodej a koupě zemědělské půdy ve vlastnictví státu. Pozemkový fond ČR nabízí na trhu s půdou v Plzeňském kraji více než 90 tis. ha a to zejména v okrese Tachov. Vzhledem k tomu, že část nabízených pozemků musí projít lustrací 2, prodej se může ještě více oddálit. Cena prodávaných pozemků zemědělské půdy pro zemědělské využití se pohybuje v rozmezí 60 % až 80 % z ceny úřední podle cenových předpisů MF. Cena prodávaných pozemků ve vlastnictví státu je nabízena ve výši úřední ceny, avšak v případě holandské dražby (při nedostatku zájemců o koupi) může klesnout až na úroveň 10 % z vyvolávací ceny zemědělské půdy. V současné době bankovní sektor neposkytuje hypotéky (úvěry) na nákup zemědělské půdy pro zemědělské využití. V České republice byla možnost zřízení hypotéky a poskytování hypotéčních úvěrů upravena zákonem č. 530/1990 Sb., o dluhopisech. Vzhledem k tomu, že nedošlo k úpravě navazujících zákonů, jedná se jen o formálně právní možnost. Tak např. zástavní právo jako nezbytný předpoklad zavedení hypotéky bylo obnoveno k novelou občanského zákoníku. Chyběla také úprava podpory hypotéčních úvěrů z prostředků státního rozpočtu. Nicméně pod tlakem potřeb úvěrů na bytovou výstavbu již v průběhu roku 1994 začínají největší bankovní domy postupně zakládat útvary specializované na poskytování úvěrů na základě zástavy nemovitostí mnohdy nazývané jako Hypoteční ústavy. 2 Lustraci pozemku provádí Okresní pozemkové úřady, které od roku 2003 spadají organizačně a správně pod Ministerstvo zemědělství odbor Ústřední pozemkový úřad. koncepce_plzen_10.9.doc 15

16 Konkrétní úprava poskytování hypotečních úvěrů byla provedena zákonem č. 160/1995 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla). Tímto zákonem bylo upraveno poskytování příspěvků a dotací státem k hypotečním úvěrům a tím získala hypotéka svoji definitivní podobu a funkčnost, která je obvyklá ve všech zemích EU. Přes veškerá tato opatření bankovní sektor nebere do zástavy zemědělské pozemky. ᘗ咧 თ匧 ᖗ受j z ě ěᖗ受თ匧 é თ匧ů ᘗ咧 Současná právní úprava k pronájmům zemědělské půdy vychází z ustanovení 663 a 684 občanského zákoníku č. 267/1994 Sb. podle právního stavu k Poměrně obecná legislativa o pronájmech, dlouholetá absence institutu nájmu zemědělské půdy, jakožto i relativně velkovýrobní charakter zemědělského podnikání vytváří laxní přístup k nájemním smlouvám. Tento typ smluv pouze z části využívá možnosti, které mu poskytuje současná právní úprava. Evidentně v naší legislativě chybí jednoznačně vymezená práva a povinnosti nájemců a najímatelů zemědělské půdy jako zvláštního typu nemovitosti. Toto legislativní vakuum nemotivuje nájemce a ani nezakládá právní jistoty pronajímatele. Absence specializovaného právního předpisu (i nižší legislativní účinnosti) o pronájmu zemědělských pozemků k zemědělskému využívání vytváří značné bariéry pro další restrukturalizaci a rozvoj zemědělského podnikání na pronajatých pozemcích. Jedná se především o doplnění právních předpisů o tato opatření: povinnost zapsat nájemní smlouvu do katastru nemovitostí, čímž vytváří větší právní jistotu nájemce nejen vůči pronajímateli, ale i vůči každému nástupci ve vlastnictví. Současně umožňuje veřejnou kontrolu pronajatých pozemků., vymezení minimální doby nájmu zemědělských pozemků se zakotvením práva nájemce, který řádně hospodaří na pronajatých pozemcích k přednostnímu nájmu, resp. prodloužení doby nájmu, smluvně vymezit způsoby hospodaření především v případech, kdy nájemce chce hospodařit ekologicky. K tomu je třeba přiměřeně upravit i dobu nájmu, vymezit platbu nájemného a platby ostatních finančních nákladů jako např. daň z pozemku, pojištění pozemků proti živelným pohromám (povodeň, sesuv půdy apod.), zajistit možnosti dlouhodobého investování do půdy, k tomu je třeba přiměřeně upravit dobu nájmu, smluvně zavázat nájemce nejen k řádnému hospodaření na půdě, ale i k údržbě a zachování funkčnosti všech investičních opatření na povrchu nebo pod povrchem pozemků (opěrné konstrukce a oplocení trvalých kultur, povrchových a podzemních melioračních zařízení), smluvně vymezit podmínky, kdy zemědělské pozemky se mohou stát nezpůsobilé ke smluvnímu nebo obvyklému užívání. Jedná se především o technické, administrativní opatření v případech: živelních pohrom, povodně, sucho, erozivních smyvů ornice nesprávnou aplikaci orebních systémů a hnojení, čímž může dojít k destrukci půdní struktury, smluvně ošetřit agrotechnicky a ekologicky správné střídání plodin na orné půdy, aby nedošlo k nadměrnému zaplevelení a znečištění ornice cizorodými látkami, smluvně zajistit přiměřené vyhnojování pozemků a používání chemických ochranných prostředků tak, aby nedocházelo k poškozování půdní úrodnosti a jednostrannému opotřebení pronajatých zemědělských pozemků ( 682 a 683 občanského zákoníku), smluvně ošetřit postup nájemce a pronajímatele v případě zřízení vynucených věcných břemen na pronajatých pozemcích ( 684 občanského zákoníku), koncepce_plzen_10.9.doc 16

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství

AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro zemědělské poradenství Ekonomické aspekty zemědělského podnikání a možnosti financování investic z EU Havlíčkův Brod 2008 Mojmír Severin Ředitel společnosti AgroConsult

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření

Žádost o zařazení a poskytnutí dotace. v rámci Agroenvironmentálního opatření / / / Registrační číslo žádosti Strana 1 Žádost o zařazení a poskytnutí dotace v rámci Agroenvironmentálního opatření Razítko místa příjmu žádosti*: Registrační číslo žadatele: Datum příjmu žádosti*: Podpis

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Výroční hodnotící zpráva o programu Horizontální. za rok 2006

Výroční hodnotící zpráva o programu Horizontální. za rok 2006 Výroční hodnotící zpráva o programu Horizontální plán rozvoje venkova ČR za rok 26 27 2 Obsah Souhrn... 3 1 Úvod... 4 2 Změny obecných podmínek, které ovlivňují realizaci opatření... 4 2.1 Směry a výsledky

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu

Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu. Odbor péče o přírodu a krajinu Finanční nástroje péče o přírodu a krajinu Odbor péče o přírodu a krajinu Zvláště chráněná území v ČR Zvláště chráněná území v ČR 4 NP, 25 CHKO, 114 NPR, 107 NPP, 798 PR, 1206 PP Celkem je třeba na zajištění

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák

Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD. Ing. Václav Včelák Financování zemědělských aktivit s podporou PRV EAFRD Ing. Václav Včelák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 2007 2013 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) EAFRD rozdělen na

Více

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha

PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha PŘEDPOKLÁDANÉ DOPADY SZP 2014+ do ekonomiky zemědělských podniků (včetně vztahů k cenám půdy) Tomáš Doucha, ÚZEI Praha 1 Jde o odhad ekonomických dopadů nové politiky do vybraných kategorií podniků Jak

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností

Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností Agentura pro zemědělství a venkov představení hlavních činností určeno pro seminář k Prodeji ze dvora pořádaném Centrem rozvoje v České Skalici 14.3.2011 Odbor: KAZV Hradec Králové Oddělení: AZV Náchod

Více

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz

Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Zpět Finanční nástroje ochrany přírody a pastva ovcí a koz Bohumil Fišer Finanční nástroje na podporu pastvy ovcí a koz Program péče o přírodu a krajinu Operační program životní prostředí 07 13 Horizontální

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR. Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Praha 2004 1 Obsah 1.1 Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků...4 1.1.1 Investice do zemědělského

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné

Právnická osoba. ostatní. střední středně velké jiné Informace k vyplňování Fiche pole 32. Kritéria pro monitoring a hodnocení stvená MAS Tato kritéria pro monitoring a hodnocení ve Fichi si stvuje sama MAS a slouží MAS pro kontrolu plnění cílů a evaluaci

Více

VÚMOP, v.v.i. Ing. Ivan Novotný novotny@vumop.cz. Oddělení půdní služba. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

VÚMOP, v.v.i. Ing. Ivan Novotný novotny@vumop.cz. Oddělení půdní služba. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. VÚMOP, v.v.i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Ivan Novotný novotny@vumop.cz Oddělení půdní služba Poslání VÚMOP, v.v.i. Zřizovací listinou byla ústavu dána odpovědnost za rozvoj poznání

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490)

LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) Příloha č. 4 Obecná pravidla pro naplňování cílů projektu LIFE CORCONTICA (LIFE 11 NAT/CZ/490) 1. Zásahy přesně neurčené mapou (Příloha č.2, Dohody), budou upřesněny po dohodě s hospodářem nejpozději před

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. v období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova v období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Programové období 2014-2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova

Více

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny

Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny Dotační tituly v oblasti péče o dřeviny http://www.dotace.nature.cz/ Péče o dřeviny Opatření je zaměřeno především na péči o památné a jinak významné stromy. Udržení jejich životaschopnosti je významné

Více

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020)

Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Reforma Společné zemědělské politiky (2014 2020) Ministerstvo zemědělství 19. 2. 2014 Evropský dům 1 VYJEDNÁVÁNÍ O REFORMĚ SZP představení legislativních návrhů reformované SZP Komisí 12. 10. 2011 finální

Více

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP

Zemědělství a ochrana přírody a krajiny. Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Zemědělství a ochrana přírody a krajiny Roman Scharf odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŢP Vývoj krajiny ve vztahu k zemědělství Do konce 19. století rozvoj osídlení včetně horských a podhorských

Více

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27

Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Stav, vývoj a možnosti diverzifikace podnikatelských aktivit v zemědělství ČR a EU 27 Jindřich ich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Jihlava, 9. 11. 2007 Definice diverzifikovaných

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Podmínky převodů zemědělské půdy a jejich role v podpoře trhu s půdou v ČR a vybraných sousedních zemích

Podmínky převodů zemědělské půdy a jejich role v podpoře trhu s půdou v ČR a vybraných sousedních zemích Návrh IVP 2014 Podmínky převodů zemědělské půdy a jejich role v podpoře trhu s půdou v ČR a vybraných sousedních zemích Ing. V. Voltr, CSc. Ing. V. Vilhelm, CSc., Ing. M. Hruška, Ing. L. Jelínek, PhD.,

Více

6. 3. 2013 B7-0079/177

6. 3. 2013 B7-0079/177 6. 3. 2013 B7-0079/177 Pozměňovací návrh 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL Mandát k interinstitucionálním

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV POLNÍ DEN ÚKZUZ 2015 OCHRANA PŮD V PROCESU POZEMKOVÝCH ÚPRAV Státní pozemkový úřad Ing. Svatava Maradová, MBA Ústřední ředitelka 18.6. 2015, Havlíčkův Brod OSNOVA I. Proces KoPÚ projektování v krajině

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Program rozvoje venkova na období 2014-2020

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Obsah prezentace Účel a cíl PRV pro období 2014-2020 Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec PRV pro období 2014-2020 Finanční rámec PRV pro

Více

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž

Legislativa a podmínky zemědělského podnikání. Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Legislativa a podmínky zemědělského podnikání Seminář 9.00 15.00 hod. Okresní agrární komora Kroměříž Informace o seminářích Projekt je realizován v rámci Programu rozvoje venkova Financován z Evropského

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními 17.4.2015 Seminář Obhospodařování zemědělské půdy 2015 - Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Agroenvironmentálně-klimatická opatření Platby pro oblasti s přírodními

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V K OSTCE

A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ V K OSTCE MZe bro ura_obælka nævrhy.qxp 11.5.2006 14:23 StrÆnka 1 SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF) EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro Program rozvoje venkova na rok Identifikace programové úrovně Prioritní osa / Priorita Unie Specifický cíl / Opatření / Operace Zaměření výzvy Podporované aktivity Příjemci

Více

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR

Větrný Jeníkov. 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR Větrný Jeníkov 18. červenec 2013, Ing. Jindřich Šnejdrla, viceprezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací k SZP Velké zemědělské a potravinářské podniky Smlouva s BXL ( Praha + Brusel

Více

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu

VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží. Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu VÝNOSNOST & EKONOMIKA pěstování výmladkových plantáží Leona Šimková CZ Biom České sdružení pro biomasu Ekonomika energetických plodin Životnost projektů výsadby energetických plodin: PROJEKTY s krátkým

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

Záměr propachtovat zemědělské pozemky ve vlastnictví města Spálené Poříčí

Záměr propachtovat zemědělské pozemky ve vlastnictví města Spálené Poříčí Město Spálené Poříčí oznamuje ve smyslu 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Záměr propachtovat zemědělské pozemky ve vlastnictví města Spálené Poříčí Předmět pachtu:

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 25. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracovala: Ing. Martina Petržilková, kontakt: tel.: 222 871

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Společná zemědělská politika po roce 2013

Společná zemědělská politika po roce 2013 Společná zemědělská politika po roce 2013 Administrace nových investičních opatření Ing. Jaroslav Humpál ÚZEI Praha Rok 2013 Nařízení EP a Rady č. 671/2012 ze dne 11.7.2012 změna nařízení č. 72/2009 Modulace

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Bdocnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova Jan Březina Bdocnost SZP úvod V sočasnosti běží naplno diskse o bdocnosti SZP důležitost lobbying v institcích EU prezident Sarkozy (2010): vyvolám

Více

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství

Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství Instruktážní list pro vyplňování Žádosti o finanční pomoc z OP Zemědělství A1-A Identifikace žadatele 2. Datum přijetí žádosti žadatel nevyplňuje 3. Hodina přijetí žadatel nevyplňuje 4. Celkový počet listů

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010

Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 Zapojení SZeŠ Dalovice do projektů 2009, 2010 1. Vogtland - zemědělství a ekologie trochu jinak Poskytovatel: AGENTURA NAEP - Leonardo da Vinci PROJEKTY MOBILITY Příjemce: SZeŠ Dalovice Objem: 24.075 Cílová

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Dne 23.5.2007 byl Výborem pro rozvoje venkova EK schválen programový dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na

Více