! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6."

Transkript

1 Obsah!"! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."/ #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*2 #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6.7%*#+79 -#:((6.7%*#+7;""+*6+6"!"7< +*%"+6:((6< *36#.#'.**+6## +='.-#'< =*.%-+:((6.7%*#+7> (6*)*+#6:.7%*#+7 7+%"+6""+*6+6"!"7A6#.*B"* # *$6#6*6+6!.!'(.)*3(C!7%7#6"*1 *$6#6*#6#1 +"- #6#1 +"- #6#010D +=*.- #6#D &+#.!:#6*#, #6#&*:3*%'>;2+)*+', #6#&*:3*%'5;<+)*+'/ $ #6#&*:3*%'.<,/.<9<2 #6#&*:3*%'.<9<2 + %#6*#E* *(7!)6*5.#'#6#"5 ")F'+(#6*#5 #6#"%.*#'+*#)6*9 #6#"#+*#*+< G*!+#"#6#< #6#"#6#'6*+=*+'%+6'6)*+'<

2 :3#"%# #6#*-+-1> # *7#.#'6#$%"&#'3.4*1 "+")#6*#1 H6!)6"$6*"!6!)6"$6."+"!3*11 E*#.#'!6!)6"$6*11 )*+#6 #)6#*3.4*4"7&+EH11 ")F'.7*7#.#'6#$%"&#'3.4C1D #+*#*+1D )*.#'#"#+*#*+71, )*."'+4*1, *+";)*."&*1/ #$ 3#6":46#$%"&#'+=*.6*"."+"!3:*#+*1/ 3#6":46#$%"&#'+=*.6*"."+"!3:*#+*0101/ -+."+"!3*#+"12 #$%"&#'+=*.6""."+"!3*#+"7#12 #$%"&#'+=*.6""."+"!3*#+"7#01015 "+"!3*(.)*+(7.7%*#+719 )*.#'.7%*#+719 H):%.*))*.#'19.6$6"*.+"371< I7)+*B+ )*.#'1< %& J#.+'D> 7+%"+63"#:+ %(#'6#$%"';D :##%D 7.#'%D1 #6 6#$%"&#'**D1 J.4**#%6:6#$%"'D1 I6*%#'6#$%"*DD J.4*3)".#'$6*%#'6#$%"'DD *.6+#'"%"*+6# 6#$%"*D, %$ #*(*6+"&#'*4+='7D/ 6#6()*.#'*GD2 KLD2 '%( M7*+/>>>D5 HKN*(I 6*+D9 '!& (*6)#'6#$%"&#'3.4*;("+*#+)6+*"+7"N#%,> "+*#+"#",> C%) )"+#6+', O=".(C%) )"+#6+'E, #$%"&#'3.4*("+*#+:6#$%"'*-+-,1 7F*#')"+#6+'")*6)"+6",1 %,D E* +*#6 #%,, 1

3 #$%"&#'3.4*3""#6&#'#%,/ D

4 Pednáška I Informaní spolenost J"+'%4*F+-#*.#.!-!)3"#*4.C)*86+-4F'$"+()*&*# C+7("8# 76#"*#**+6 "*#%6 3.4*N.#*4*++%'+(=673#6#$%"'% 1 +)*&"+-46*='6#$%"+63"6()*&#+6#$%"+63"*!:3#"&#"4"(*N +*: 4* 7&"#+6#" +*4# :3#"% P#6 4" %6#7)+6 6#.7+6")63"* " (.+"+#-3F'=6)"$36 (#+6"')7&)-"N6#$%"+63"*3#!74*4*.7F*#' (#+6 D =*..(C%) ()*&#+6 6#$%"&#'N#"3:"# +" ()*&#+' *)86+#' 7&*#' 4* 3")8*# #" 346Q *)*++*#6N :(&*+#' +*#6N 6#$%"&#' " %7#6"&#' +*#)6'N")* ++ F* % )786+ 7(4#' 6#$(+=*!&)-"" ()*&#+6 J)".#'% ')*% ++ 34* 4* 3" #6*3)#' (='+7( 6#$%"'%-='+*% P#- #*!7.* P*R ".S"*?+4 (&*+ (&'+"&CN ")6+" +*)*%7#6"&#'(=*#C; + F* 47 4*##7+# N")* 3"N ")6+"N 6#$%"'" 6#$)78*!" 3 + ():"4'' (#+ 4#'6#:3#")+', *4.C)*86+-4F'%$"+*%()*&*# C+7!7.7J 7+*&# 6#$()*&#+64* %8#=6++*.N.847()#-#3)".#'(=*.()".?+*#6 (+=*.N")6+#'N 786"+*)(='-+6:$+S"*N(+=*!#P*R3#")+'""#63"&#'(=6("*#+()*&#+6 "% #*(!#-468*(-):3(".#'3*%'4*" (36+6#'.C)*.;.+7(#+")*# :%-#" 6#$ N# )78!;!"##6+'N 6+7)#'!.N )!)#'()7(* / ""8.:4*+"("6!7.#'6#$()*&#+6%636" 2 T)!")63"*;!)* *(. +'%+(4%*% 37%' (=*. -+ (.=+'#" (+!*3"#6N+*:%P8*!:+%"6%6*#%6(+7(#-+"#.".63#J"+'% F*%*):+3+=*+'-+3C++"#7".")F'%(!) %*%%C8*!:+N8*3.&"*%* ((- 367(=6#** ('F*; )!)#' (.=7 3C)6 +4; %*3*#'("%' 4*.#+)6:).*((-#".#.#'*)CN+'%76'(!) %%#()63"*;#"(= 5 #$"(7!)6"&#'*B()3*;)T*;+*%'#)*+,-./ *+,-.678F74* *#*7)".%*36%#8+'%6#$"(#+'4*(#-((6+N+*.(%-#6+*3#")+" 37F*#+;7&3.-)"'+ % 9 9I6)3$6N%)#'" 3."+#'Q.*7%"#63"* ()*&#+6N #".#.+7(#+ 6#$%"'; 6#$%"*VN+*#6")*6)"+6#' ("+=*#'#*.+"&74''N# (6 36)+6N#*.+"+**)*"#+#'6#$%"'(=*!+7 *B$%"';$7+"*(=63.#',

5 Informaní vda =*# 6#$ (+7"&"*;.)7 6+6*N &*+#- :4*(78'"#:(+=*.C?7= -.*.66()'#; 6#$%"+6# 6*#*; ()1>+) 34 (=6(' (=*##'!"6 %*367%"#6+#'%6"6)#'%6-."%6#"4*.# +"#-"+*#6:%6.66()'#"%6#".7 1 *3=*4% N8*(=6(7. % ()'#.F)".3'C3# %7:)".7="..!#:+*%'#C;#"(=(#'(4%76#$%"+6"F6F'%"78F'%3"7?$"#;F6F'; D!!)%8#3"!#6+#*.37%-#'%N7#".#6+:%-#76#$%"'N!)+=*!"(=6+7(6+* +"#.".63"6-=*#"+'%!)"*36#.#'"#63"*(#%")63"6;#+*#"+6#") "#63"+6# $ +"#.".6"+6#N 8 4* *)-+ $*.*"*#.#'#%")63"&#' 6#+6+7', %*3*#'!"76#$%"&#'-. %*3*#'6#$%"&#'-.4*(%-#-)86+ *4(=*#-46!*#"..")".*$6#"+4" (C#6 5*+, ,5?3"#74''&+' -.#'.66()'# 4"#"(=%"+*%"+67 6#$%"+67N 7%-)7 6#+*)6*#6N +*66(3##'N)6#6+67N#"77 )*.#' 6#$%"' 5*+,- 39.: 2.:+;+<59 2.:5?3"#74''!)"+6 4" +*)*%7#6"&#' +*#6"N :(&*+#' +*#6"N =;5+> 45*+,- 39>?1N +** 3"!: ("+6:%6 %*+."%6 3'#'N 3("#'N 7).#'N )*.#' ".')*#' / * +:("+6 F* -.#'" +*#6:.66()'#;#*7+)(+=*!" 6#$%"';.!#'* %!7".!#'!)"+6 2 J)F+#'(3#+ 3")774*(4*% 6#$%"&#' "%+#+" )"#- 4*!" *)3* 4*4 *.7"+#" 3#")+ ).#' :(&*+#' +*#6" $+S":#+4CN 6.8 +"+ (&'+"&"%+#+4*"%3=*4%-3)".*%T Informaní vda /2/ ()6"#6#$%"&#'-."*3"!:("+6:%6%*+."%63'#'N3("#'N7).#'N *+:("+6F*-.#'"+*#6:.66()'#;#*7+)(+=*!"6#$%"';.!#'* %!7".!#'!)"+6 J)F+#'(3#+ 3")774*(4*% 6#$%"&#' "%+#+" )"#- 4*!" *)3* 4*4 *.7"+#" 3#")+ ).#' :(&*+#' +*#6" $+S":#+4CN 6.8 +"+(&'+"& "%+#+4*"%3=*4%-3)".*%T I7#&#' "%+#+ * ). 3 "%+#+6)6+*#'" 4"3 N "%+#+6#7%*6 " "%+#+6.7%*#+ +7.*#+)6+*#-"%+#:37%'.!#:%+*B+C +7.64#'!7N('F*+7+7"#.!# +*B+#" + %"+" +7.64#'!7N +=' 3.!# +*B #'!7 "!+"+?*$*+N(=*)*.N 6+"&#' 3"." +='!6!)6"$6 6+"*(.)* #%#*!46# (=*.*("# $%+7 "3- "%+#: +7.*#+ ).%"+*=: (6#: 4"3N )..!#7 +*%6#) #'!7N ). 6*"66 +*%6#)6* +7.64#'!7N )."#)6: 4"3N ).+*%6#) #'!7"#)6&+6#- 7%*6 "%+#: +7.*#+("74* $"+"$6:%6 P."46N +"+6+6"%6N "$N(""%*+N 4*.#+"% #'!7N78'7+6##-#7%*6:P."4C(=6.!# (6 +7.*#+.7%*#+-"%+#:)*.74*("6.*)#-(7!)6"# 6#$%"* +7.64#'!7N(78' 7+6##-*)*+#6 #6#' "+")N(78' 7+6##-*)*+#6."+"!3* /

6 +7.64#'!7 3(='+7(#-# F)7?#6#7N 4*4'%8 4* 7+6##- 3.4*#" #+*#*+7N(=6 )*.#'("74*(.)*(=6("*# *F*F#' +"+*6*N(78'(&6) 3(C! )*.#'*)*+#6:"+")3'"."+"!3'"#"#+*#*+7N3(3#*)*"#+#'6#$%"** )*."#: :)*.'N(78' )*."# 6#$%"* *.!# (6N "#6374*" 7 )*."# 6#$%"*N..874**+6 "(#'3".(=678'#'6#$%"' Informaní proces *.#3#"&#.*$6#6* 6#$%"*#**B6+74* B6+74''.*$6#6* 3*4' -+F6#7 3# +#'!)"+6N*+* *+'%+(4%*%("74*C8*+!:+#"(=:)*.*6#.66.7)#'6#+*(*+"*."+ 3'"#:# +#'%*B(*6%*#+*%#*!:)*.*(3##'"+=6 %F)*#' (*6$6 #*!(.(74''3.#'J"6#$%"64*+*.(='4*%*%("8#(73*+.-)*#'N+* % (#-4.7.#*3#%:!"N+*.4*# #"F*(+=*!!7.*%*("8"+ 3* 6#$%"6 +N 4.=*#: #$%"*N +*#*#' 78'#"N(=*+!:+ 6#$%"' (" % )" %)7?#.6: %"+*%"+6 "#"#"+"# <D $%7)")/ 3)".#' 3#C #6#' -.;D 3#6 #*(=*+"4'()"+6+"#6 * -7 #+*#*+7" +Q 7&*# (78'#'N * "8. #63*%7'!:+#")*3*#4*4'&+*#=N"8. %7&+*#=64*#67 #$%"&#'(*4*+N&'%6#$%"*(3'.!-. 3#67"8* %7786+'" 4*(&+76#64*6#$%"&#'(+=*!" ; 9*85*+,- E""(+; 3)".#'(=*8 %7#6"6 6#$%"'%*36 +C*%" 786"+*)*%N%). * 6#$%"*.+(='%. +C* 786"+*)6; 34*%%.*#' %7#6"&#' +*#)6' +7+7"" $%";%C8*#"!:+#" :3#"%7; ):% :4*% +*#)6';#*&6+*)#+%.6'?.-# ;-#"6#$%"&#'.!#+;+") (=*8 ;-#;3#")+!7 6#$%"&#'.!#+;#*!) (*6#$%"&#'"%+#+;4"".*6#$%"6#") +#'6#$(!) %7 Informaní proces /2/ ; 9*85*+,- J'#' J("#'"L).#' )*.#'".##' 6"*#*!3#6&*#' 2

7 Informaní zdroje a prameny #$%"* 47( 3'#'" 3("#' 7).# 7!*N +*!*#-#"3:%* 6#$%"&#'%63.46F6F'%(4*+'4*6#$%"&#'%3.4*%#6#"N."+"!3*#*!#+*#*+N78F'% (4*+' 4* + #6"N&)#*&"(6*N 6.*"3*+"N*)*+#6(7!)6"#: +*B+"+( +=*.#6+'% 6#$%"&#' 3.4C 47(" 7(4# 6#$%"&#'(+=*! ")6+#' 7(4*#' 6#$%"&#' (+=*!4*.C)*86+:4":!-4*.#+)6:6#$%"&#'3.4CN+"3#")+)*."'+*#6 Jak vybírat informaní zdroje )*.#' 6#$ 3.4C 7(4*#'."# 6#$(+=*! 4* 3)*.*% 4*46(+*#6#)#'%7 %#8+'&"+#&#3)*86++!*#-()"+'N8*#")*3*#'*)*"#+#'6#$%"*4*+=*!"(78'+'* 3.4C?(%6#*%*;)6(='(".N.%%* *.#.77# +#'6#$%"6N+=*!"+*)*$##'&')N ")*6+".%%*#":!-%6#6%)#-D%8#+6;)"6:+*)*$##'*3#"%N+*)*$##'*3#"%#" :!-4*+=*!"3#+")6+73.4*"*#7(-+!*#-()"+'N8*+N4*3"."%;)#-.+7(# 3.4*#" #+*#*+7; 4*% #- ()*)6 (=*.*F'% 3 )*.6" P()#+6" -.#+6 +;3:+>109, 2C +(6#$%"'?!6!)6"$6 N()# 3"?)6 P()#+?)6 3 *) %#8+' 6#$%"' 3!)"+6N *#" Informaní služby J)".#'%(+=*.*% 7(4#' 6#$(+=*! 47 6#$ )78! *( )78! 6#$%"&#' 1 *4+"F'% +(*% )78*! 47 )78! :(C4&#' +*%6#)66N +* *%C8* 3.+(#-7. 3".-4'';"!*#&#'3#"%*#:(C4&7.%CN"!*#&#'(+N8*!#3()*.7#6#N 4*;)6.7%*#+(C4&*#;#6#-"!*#+74*N+*.!' D D*3*#&#'3#"%*#:(C4&7#"%'+-7&"# #6#-)#-(='+7(#:%6$#.* )"+#- 78#*. (*3:(C4&* =6+N(+8* 786"+*) *!)78' %" #6#'"#6 :(C4&7#**6.74*, =6 7&"# 6#$%"&#'*B()36 8.# #6#"#*%C8*%'+ F*N")* %7 786"+*)6 4* /.(-.6#"F6 (*+7%.+"3C 2 (*6)#' )78!7 47 )78! *F*F#'; 3 $)" ***; )*.#'N(+#' "(&+7 4* #*+66)#' 6#$%"&#'(+=*!"N#" 4*4'%8 3)".- 4* $%7)#.+"3 #$("#'("#" 3)".- : 3#")+'" 37F*#+'!**.('."4'' 6#$%"&#' 3.4*" #6.+"3 5

8 7&6+:%$%")63"#:%3(C!*%3"..(-.6(".#+')*.*%#"*)*"#6.+"37" * $%-!6!)6"$6: 6+"'N SSS."3C&6 468()#: 786"+*)6 =*!" 7(3#6+#" +N 8* *)*"#* 3()*.7 6#$("#'" #*%7'.('."+*)*"#63()*.7786"+*)*?+3"() 5 3%#8"';('N*#*N+6# -+F6#"+-+)78*!%C8*!:+*")63#"*)*+# #-3!&6##+;#""374*#"*F*F#' 7%"63"*;#:(6%#'.7%*#+;6#$("#'%7'!:+.!#'!7 Pednáška II Popis dokumentu "8.:.7%*#+N +*: *.+"#*. #6##*! 46# 6#$%"&#' 6#+6+7*%7'!:+ 7&6+:% 3(C!*%((#" +*(*(" *%C8* ++ 7&+' 4*46 6#$%"&#' 3.4C; 4" (6%#'?.7%*#+ +" +7(6+ 4" )*."+*)# 6#$%"*.+ %76#$%"&#')78*! H6!)6"$6:((6;%*36#.#'+"#.".;#+*#"+6#")+"#.".!6!)6"(6.*6(+6#; 4*7&*#(((6F*.7C.7%*#+C;+*B+:.7%*#+CN7.*!#6#N%7)+6%.6'*3"3#: (=*.*F'%(!6!)6"$6 33#"% +=*# #.#'%6!6!)6"$6:%6"*#+7"%6" + 4" +6F+-# N +" * +4*%&6+*)# (.!- *#+ +"#.". 7&74* P."4*N +* +='!6!)6"$6:((6N +"#74*3"3# (=".'4*.#+)6:(C"..-)74''3#" A%"6#**"."!)*"+")76#+4-&6+*)#:$%+3")8*#:#"15><7&*#:( :%-#7!6!)6"$6:33#"%C Identifikaní popis dokumentu.*#+6$6"&#' P."4* 47 +N +*.7%*#+ 4*.#3#"&#- 7&74' 7. 3#("#' +=*4''+*#+((6+"#.".3(67+-+P."4CN#*#"+(!) %(=63(-+# %)*.#' *.#+)6'"7+=6 * 7.-4' (='(".-N 8* 47#*4'* +=6 L -+F'(&+7"7+C * 7.' #"7+" *3"(674**+"7(='4%*#'4% 3* * 3"(674* * 3#-#'#" +6+7)#'%)6+-.*#' #6#6 + % 7%-4' )*."+.7%*#+ $7)+*B+*%N +*.#"(=(.)* +* )6 )" 3#37N&'%8 *%8#+6 *)%6 3F6=74' (+6)"6:%)'+:%#3:%"+")C%N.*!))'+="3*#(.)*(#')"3#37 ")"."+*) ((6#:%P."4*%N.#*476+3P."4*%*)*&#'%N+4(*%N(.)*+* %C8*!:+.7%*#+ )*."+*)#: A4*.#+#:6.*#+6$6+3.4*.5>)*+*-+-".#*9>)*+7#*(=6.-)74'.7%*#+C%4*.#3#"&#&')" #6HN.*(#'7(6#"&'*)3#"&74*4"3(7!)6"*9>Y&*#*!)*#N>;"#)6 "+.N.7 7(6#"&'*) 4* Z.( # +#'.""+*)* 9/<,D; "#"*%*#+ *N +=*+' 4* (=". &')(7!)6"*#")"."+*)+'N()*.#'&')4*#+)#'.)* +-+&'*)N +* 47(6##:% P."4*%(((6.7%*#+7)3* +*. 4"7)6 (7!)6"63()*.#'1>)*+)*."+ 9

9 "++"#.".#'&')"*(=6.-)74'6.")F'%.7C%.7%*#+C;#"(=(*6.6:%*6)C%; N7.*!#6#%;"()*.#'.!-6*)*+#6:%.7%*#+C% Vcný popis dokumentu - charakteristika obsahu!"*%.7%*#+7 3.* 37%'%* + %"N +* %.7%*#+(4*.# " 3.'). 6.*#+6$6"&#'((67N 4* -#:((6%#*% '* )6#-#!#+' +N. 4*4 +='!".7%*#+7%C8*!:+((#.-%"3(C!Q 76):+*B+(=63*# %4"3*Q &#!" ""+*6+6" :+68#- ""+*6374'' + %".7%*#+7?!)*./>> 4*(.!#-4F'N""+*6+6:(.!#7"-.*7)6+*"+77N7.'(=*.%-+N""+* " ')(*N(786+ %*+.N :)*." 3-!). )" 4*>>> 3#"CN%"B. 1/>> 3#"C * 3)".*% +3 *$*+:&"(6C"."+"!3'?K7*#+ K#+*#+N 786+'&'*)#*! 4*.#+)6: :"3C(=63*# 4"3" "+&')" 6 :"3 47(" 3*R )*."'%6#*!)6*)*&#'%6(7!+-+*)*&#'(C("#"3:%*-#:%6 *)*&#'%64"3-#:((6*'4*)#".7(6#6(* Systematický popis +*%"+6:((6(&'(+'*)!)"+6-.-#'6*"67(=."#:%+ %*% +='. *#+ 3(C! 4* +"F'#*8(=*.%-+:((6" (): 3(+=*! 7(=."+.7%*#+ #6#-(.)*!CH)+"+#"(=7(=.##6468)*B"#.64 #6#- 5>)*+* <+ L +=6) +*%"+6:((6 #6#' *)6) *S* H) 3")8*##" + %7.**+6 +='. 7&"#.!- 4* 4*"7+%"+63"#(.!" +"#.".*%( +*%"+6: ((6"%*6:#6# " 3)".- *S*".**+6## +='.-#'(" 3#6)(&+*% 1> +)*+' +3%*36#.#'.**+6## +='.-#'A7#6*").*6%"))"6$6"+6#N+* *(78'(-N"#".-N7+)66N66 6$6*7&"#.!-%$66)#'*36*1D4"3'&*+#-&*F+6# Mezinárodní desetinné tídní *36#.#'.**+6## +='.-#' 3"#74* F*#!)"+6)6. -.-#'"(78' *( F*#.7.7%*#+C.**+ 3)".#' +='. >; <N +* *%7.)*.-)6+ J#"(#7 +='.7 * +=' (=6(4*#'%4*.# 6$*3#"7((C.#'+='.746*6$**..-)74'+*&"%6:.7+ %7 4* 4* +*=*#+N%8#+(=6.#'#: +='.(=6 3#67#:!C;(&'+"&*; +='." >>, B6+74* (7+"%8#+' 4" 3#" %!6#"+N.")F'(%# 3#"N#"(=( <

10 Pedmtový popis dokumentu 7:% 3(C!*% -# ((67 4*(=*.%-+:((6 4".=74*!" )(=63*# 4"3" C8*!:+=,++,5+> DN+3#8*:"347(=*.*%.#"#*)3*4*()7%!6#"+(6:% (=')".*%47(=*.%-+*)"+!7()"+'(*#("6.)"N36)#"'#"#.#'%4"37!7(=*.%-+:**)7("")".71>>D#%"E>>99N3)".*%+!**)!)" 7!+"#+6#' 6#*3*N +3##*4.='*(.+"+# "("(='."# 4% # *#+ 3(C!!).#:( %"#7)#')*.#')'+:"+")3'=6"7+%"+63"# %3("#'4*#*:.7N8*+"+ (=*#("6.)"*%7'*(*+"+(=6$%7)"6.+"37N84*&"+!+'8# 3)F+-()"6""' #*#'%8# 3"."+ )86+-4F'.+"3 * 3(=*R74''%6(.%'#"%6 +!)"#%" 37F*#"". 7!+"#+6#'6#*3**7+7(6) =')".*% 4* +=*!" =*.%-+: *)=N +*:(78'( "+")63"6 :.7%*#+C.#' #6#" E" +*: 3' 3&* (=*)".7(=*.%-+ #* #6#*G"6#+#7 7:% +(*% 4* D((6N +(6:%(=*.+"6+*)*% 47 )'& )"!".7%*#+74*4.=*#(%')# %!6#"*)'&:)?%7+!:+4*.#+)6)"6 3("#'N.+"R74*:F* 7*.*# #*:.(=*.%-+: **)N#*=*F' F"(!) %%#+#+6(=63*# 4"3"N (=*.*F'%##%6+7N"(=6#F'+"#-8(!) %*)*.#'+*(((6.7%*#+C 3"&'#"4'+=*++3='3*# )#'#*!)6+*3"7 Pedmtový popis dokumentu (II) 6#6( ='3*#: (&' +%N 8* 3* 7(6# ##% 4*!# 4*.*# :"3 4"(*$*"#:N#-. * + 8#"3:.*6(+; +"+#' ##%" 47("8#" 3" #*.*6(++*3"7747("3"*#4".*6(++"#*.*6(+"3*R3+"%*36 +" 6*"6 3+"34*%# #".="3*#+6"(.="3*#+6.*6(+C *3"77."+"!3* EN +* 3"#74*!)"+ $36N*)*++*#6" 6#$%"+6 ")F'% 3#%:%+*3"7*%4*E;*.6")7!4*+*".6#() "=+' Pedmtový popis dokumentu (III) ()*.#')*+* *.C)*.7 34*"7+%"+63"#: )*."' + %C 3"&'#"4'!"+(%!6#"++"N"!*786)(=*.#+'!7L+7(74**.7!+"#+6#'6#*3*N(78' *(=63*#:(=.*)N87#".R74*)*.#'*%8#)*."+(.)*3)".#'*)".()#-# (.*)*%" 3*R 47 *)" +7+7#" 4" +*3"7*" 4*%8# )*."+ (.)*4*.#+)6:**)N(.**)64*4634*%# %!6#"* =')".*% ++ *)*&#' 4"3" "# *)=*N -+F6#7 * 4*.# ()+*%"+6 *)=*N+* 47*)*&#'%6("+")3'#6*# =')".*%4*+=*!"()+*%"+6:+7+7"#:*)=++#'+*#6 #6# >

11 Popis elektronických dokumentu *F+-(=*..**+6)*+ *%) 3.+N 8* -.&*# ") + #6#(-=*# (+7( 3(67!6!)6"$6:P."4C."+")C.8'%!6#"6%.*#'(&'+"&7+*#67.8*+ (7.:% *)-+:%#C+*%(&+7 6#$%"&#' 3.4C +7( #+*#*+7 +7+(=*.+"7 3*)" 3!=6) L3") *N 8*#*#'%8# )"6:%6(+7(" +*#)6*% *"#6 *6+"+N#"+8"+")63"+"+*.(+%(.)*3"."#:6+*66)*."+ 7!)6#'#"#+*#*+7;3)* (#+ %-="8. %7N(+6+=*#'((67+"+ (7!)6"#: 6#$%"'!7.*%7*+(=*4' ! 3" *(6%#- *.6#- +"!7.*%8# 3" F' P(-F#+)*.#'6#$%"'3+-+6#$%"&#'3.4C :7-2 2 *<</!)(+"#63"*%6?#)6#*K%(7+* 7(*%(7+* 7(=.# *%-+- 7!)6# "%*6 % *%6#=N#"#-%8!)()8*#3)".%*+"."+ +"#.".7N(4%*#"# 7!)6# 4. 7!)6#K*4*+=*#4""."("+#+6)6+*)#:")6!)#-(""+*)#:3)".#' (CN +='' +"3"#: 4*.#.7: 7!)6# K* *46 :3#"% 4*%8# 3(=*#6+)6!)#:% ")6$6+*%N#*! 4*46(&*+ 3F'=6+(=6.#'%.")F'(C J3#"% 7!)6# K*)3* 7)86+ 4" "%+"+#-N+"(='%..7%*#+7[ #*!\[ Automatická charakteristika obsahu indexace +=*!7 "7+%"+6 ""+*6+6!"7 )") (7.* +7' (&*+ +*B+:.7%*#+C *)*+#6 (.!- +*4#- 4"#*#'%8# *)# %&" % 63#+7 +=*+ 7&# %*#+C 6.*#+6$6"&#'((6N#*#'%8# 6#+*)*+7)#- 3(""+ ""+*6+67!"7 "(.!6+ 6#+*)*+7)#' 6#.*B#'N +* 4* 3")8*# #" (37%-#' +*B+7N 4* (=6 "7+%"+6 % 6#.*B#'#*%8# + 4* ++ 6#.*B#' 3")8*##" 46# %(6#6(7N" +#" (6#6(7&*+#+6 :+7 3' * 3(=*.()".7N 8*&'%&"+-46 * ).7%*#+7 +74*N +'%(".-(.!#-46*.7%*#+3"!:(4%*%.('."4''%+%7+)7J6#.*B#'47 "%3=*4%- )7&*#"#*:3#"% )"N +3 +( )"?(4N(=*.)8N(=')*N!*# I**#* +"+#' ) * (&'+"4'" 7&' * +3(".#+".7%*#+7 F*#" )"N+*.#7+ +(".#+N*("+"4')'&:%6)(."#:.7%*#+"+ 4*.#.7 6#.*B"' %*+." 6*.+"R74* 4*.#7 3#*:. 6#+*)*+7)#' 6#.*B"* A 7!4*+66%7N")*(=6#F'46# (!) %N#"(=#6874*(=*#+ %*;)6."+"!3'&)#C3!)"+686+#'(+=*.'N4*4"# N8*#"(=)*)6**!7.* &"++"+"8. %.7%*#+7N!7.*+*.)'&:%)*%"3".%*;)6)*.#'(.)*#-4N.+"#*%* 4" :)*.* (.+"+- *)7."+"!36 *.#.7 6#.*B"'%*+." +*.!: 4*F+- 7("*#" +"N 8* 4*.#+)6:% )'&:% )C% 4*(=6="3#" +3 U"VN +* 4".=74* (#+ ++*%'#7..-)6+.*!*4*.#+)6.7%*#+*:F*7*.*# %(=')".-."+"!3*&)#C3!)"+6 86+#'(+=*.' +*.!7.*%'+ +*%'# U*)6*V#68F' U7V#*8 (*6)#' +*%'# #"(= U+B66+".V #.*B"'%*+."%C8*!:+7("*#"646#:%3(C!*%A#"(=(.)*:+7)"7&6+ &+6.7%*#+7 U"V )"!7.* FF'N +74*;)6 * )#"(= "#+"6N&6.#* #37.7%*#+7 %!6#"*!7%*+.6#.*B#'A7&#'6"7+%"+6 4*78'#"(=*.*F'%(=6+=*#' -.*:."+"!3'

12 Pednáška III Definice historického období podle zpsobu komunikace E)- 468 '*#*8/>>>)*+ 7). 37F*#+6" 3#")+6(%'('%". #6" 46#:.7%*#+CN"!."8*# (3##' 7")" F'=6) +%+ %)7(=*.+"74'.7%*#+ +(:4*&)-"N4*P(-C6%)CN%7.+66(F*+6)+6"+"4'*.46+ %' 377#+6#76+)6. :4* 1 #6#%) 3#6#7+ * ')6N.%-)&)-.6(366((=*.#' 37F*#+'#- +")*4F'#*87("%-]#*!)++*."#6!.!'N+* 3#"&74*%*4"U(=*.*!)#' +"&)-"V#*!+"U)*+6#'#*-.%'VN"#6!.!'+3=*& %7#6"* D J".#' 3%-#7((=*# 6#$%"' (+7"&"*" 4*46 7#' 3#"%*#") #)*3 ('%" +!.!'.7%*#+ %7#6"*% D $3*Q $36 7(6#7;. #)*37 #6+67 #)*3 #6+67 () / +) 4*("8# 3"%*3#' 7)+7#'.-46# &)-""!.!'"8. #* < +) 4* $3' +6F+-# #6 )*.#'!.!'N 37!". ()6# 1> +) 4* ""+*63# 34*% +*)*%7#6"&#' +*#6"(7#*%. 6#.66.7)#'.-)#'%".# &"#-?37&*#: $6)%N +*)*63*N +%+!.!' 3#6+" #:(4*%N+*:.#*!-8#-78'%*;(4*%.7%*#+, &++!.!'N4*8(&+*)3*."+"+.#)*37(&'+"&**,>)*+*1>+*3#"&74* 4"!.!'!*#*+6 &6*)*+#6 * ""+*63#(**%.66+")63"*N +4 (=*.*%+*B+7N")*6!"37" ".!3 ('%"3("6.)" +6'6 3#"C(=*"!**..*'+"%6 3#"C.(-) :4 "!**.-.7N *( +=* Definice knihovny #6#""6+*.!).!4*7('%"7&+'%7#6"*)6. ()*&#+6 E* ) #6#" 4* :"3*% #"(76+C &6+7&* 4"3" < +) %#" 4"3'*(78':"3(=*4"+:3=*&+6#H6!)6+ ";3=*!6!);#6""+ ;()6* (=*.*F'%+"+#')"#:4"3'7"()!6!)6+*"N")*6#-%&6#-;.6*H6!)6+* "$"#73F+6#-)"!6!)6+*W7*N"#)F*%(78')"3#6) 3)"+6# )6!*;)6!"6 )"+#-(.(4%*% #6#"(=*.+"'%* C.#- "%3=*4%- 6#+6+76N.*!)(73* #6N (3.-46("#6#"&"(6"("(=6!:")# $%.7%*#+C. "%$#.*N(=* 6.*"3*+7"8 K;%C% *$6#74*%*;)6 +*. #6#7 4" 7(=."#: $#. 3"3#"%*#"# (3##'N #-%78*B6+74'(='+7( *+N%C8*%*(" #6#7#"3:"+ 6 C3# 6.*+ &6 %*.6"+ ".#*67!*)*+#6:.7%*#+C Starovké knihovny -46##6*#"%3=*4%-*)%6P3*76*4'.-46#"%6#6".77%"+*6)7&"+ (='% 36*)N 3." * #6#".#"F6.#C 3"")"&6#6)6 *4+"F')6+*"+77#" -+- 4* )6+*"+7"+"*(+N4*.#+)6."# 3!+-.&'*) 7)+7#'(-) )63"* +8**F"(+-(")#"=* ("(7 6+N%%*."#:.C"3C*)%6%)N 1

13 3 ++.C.7 +"!'(='%.C"3 *B6+*#6 #6*#N(=*+8* #-+*:."#: %*#(6#"+-#-.&'+%N8*+"%!)#67# J*3(+%6*N.*!).+"+*)'#"(78'")*)6#-# +"!7);)'# ('%N%%* %#*%'*."#:(3C+"+C #6#"()*.#' *) ).* :6*; FF7!"#6(")"?)*% 4* ("8#" 3"#*4+"F' 3#%7 #6#7 C!*N.!-#*4-+F' 3-+7!"")" '*#*8 />>> )6#-#: +"!7)*" *)%6 3"4'%" 4*N 8* "*)6:#)*3* *#"F) 6 +"!7) (=*.+"74''"+")#6#;+"!7)47..#*&6+*)# *)::3#"%(34#68#'7)+7"+'%666)63"*%-)3.#")*#') ('%"N +* * (=*3")6.I #6&"#CN+468!)(#!*3*3!73"+6+)6.7=*&"%"+*6) *(78'")("(7" #6%-)(.!7 6+C )"+#' #6#%-) :3#"%#'%)6+*) + +.!4")"+Z#N6++*)*6(67 *4:3#"%#-4F'#6#7++!.!'!)")*B"#.64#6#"N3")*D+(=#)* : $#.*%-)" " D> >>> #6" '*#*8 5>> +6N("(7: 6+C * ='6N 8* %"8^")" -.-#' 3 *) +*.*4F' 7)+7#' -+" *36 4*4' 786"+*)*("+=6)6#"(= 6 6%*.*" 7)6.**4' 6+6* +")"#**): >>>)*+ () 5 +#)!)" 3*)" 3#6&*#"" 3(#'*3"")(73*(+=*.#6+'%("%-+6)6.+" Starovké knihovny /2/ 7&+'='% 7)+7!)"-)"!"+)6+*"+7"N4*4'8%#.')"(=*+")"- '%(=63#"):%!&"#C%(#"#67N"+!).C.(&*#6"'%-3*4% #"!.!'4*3-+7*)%63F'=6)" (.-46#*3.*"%+"+#6).#'#6;3#6")*) (6"&.')#N(") *#"("(7 6+"(*"%*#N 3#6")" #67(*+' (7+" #6 *.+")". '%" 4" )*&#=6+N#"(=')".3:3#"%# + # #6#!).*3*#'*#*8D>+66+C=*: %)6+*)C "(#'='%:)"."=+-)3")86+#6#77)67K"*"N#*")(=* 3+(7+76+C3 )*B"#.64 #6#N")* 4* 3""8.-#' +*#+()# 3%"=6) 77+*&#6)+*#+()#K"*"C(='+*)6#67)6N+*:!7.")%7!.#"*#+6# % ("7 '%-(#' *=*4#7 #6#7 ")F' #6##)*.") ;"7+ :7Q 7.- *+%7.+6X 7.#6"#6*#=* "='%!.!'!)+(:J!7.#6*#*#*.") (.+"+-#6" +*B+ ='%:"7+C 3#%* + %-= :".#-(73* 3 (6C "("(7 4" #*4&"+-4F'%("'%%"+*6)7*(.*(")37!&"7 3.-)"#')6. =*]"#7 6*#+"'%-)6 7%!'J"") * +" 3( #6#N 4*8!) 7&+' =*]"#: 3.-)"' 6#+6+7'#"(= (")*+6# K*"**46 J)".*% =*]"# ('*%#6+' 4* #6" #6;!6!)*N +" * +" +")" 4.*% $#.C F* +=*.-:#6*#*+C!*#*43F'=*#-4F'#6"#"-+- Stedovké knihovny.(&+7 +=*.-7. +)*B6+74' #6#(=*8#- )F+**N #6#(7)+ ;7(6# #6!:")(=6(7+#=*+-3(7)+C%N7#68*+)J.**#6 3*R(6") D

14 *3#6*%7#6*36+**#+7%3.-)"#+63)F+*C(=*7.#6"3#6"4':3#"%# #6# #6#" "='8!## )"+#6)" * +=*.-7#*4-+F'!'7 #6N%-)" +7.#7 6 (C4&#7" 4*4' "+") 47..#*(786+*)# *:3#"%#-4F'"#)67 #6#7 +.!!)" #6#"B$.7 3#6"4'+" :3#"%# 7% #6#;) "F)*+6 ;(=*.*F'%*I"#66" +)66 #)*37 #6+67"#C+7 #68#'(.7* * 4*46(&*+ )* 3F74*N!:"4' + 78 ## )N.* #6 468#*47(=6(7+# (7)+C%N")* 4*%8# 4* +7."+ (.)' *.- -+* 3+-+#6*#!)+" 3(='+7(#-#468*.!-*=*4#+6;#"(=#6#"".6#)" I*.*6"H%*"6)#-;(&2+.#3*%%!6"#"4*3#%"..#*.#' #6#N +* (.-4' 7(6 F* #6."#: 4*.#+)6: 3*%' 47 3").#!-*% 5" 9 +)N * I"#66 +"#6)(6##+..-+ :+6 *F*."# (.7*. ) #6# 468 I"#+6F* () #' #6#" H*)'#- 2/<N #6#"H6+ %73*"5/<"#*#6#"*G"6#+#79>> *) %7N ++*%(.("# %7 346 *=*4#: #6*#.F) < +) L H) + +3 $**(7!)6)6!"6*N 3").")"" $6#"#")" 4*%-+" *).!""%*6: #6*# (=6F)" 3.#7+'% 3%8# %**#F* #.*S K"#*6* H-*%)*+ 9<2;<1D!) 3")8*# 255#6*#*,>9%'+*L%*6&+'#6#'6+" 4"(#'#"-+-((6)6N8*%- 4*.#+)6: #6*# 4* +=*!" 3")."+ 4*46 '+-N(=64'%"+ 3##"(.(7 34* #6*#" ()7(""+ Poátky novodobých knihoven.#' #6#N +* (.-4' 7(6 F* #6."#: 4*.#+)6: 3*%' 47 3").#!-*% 5" 9 +)N * I"#66 +"#6)(6##+..-+ :+6 *F*."# (.7*. ) #6# 468 I"#+6F* () #' #6#" H*)'#- 2/<N #6#"H6+ %73*"5/<"#*#6#"*G"6#+#79>> Knihovny v eských zemích století #6#3"&'#"4'3#6"+&*:3*%'#"(=*)%7"1+6'6)*+';7)F+*C;#*4+"F' %78:)F+*&* %++-;H=*#<<DN+",> J".#' 3)%; 3")8*#' 7#6*36+ * +=*.#' (-N " ")" )*46#*7' 4* 4% #N+"%-)"*.!-+" #*4:3#"%#-4F'#6#7;,"3C6) %"3 *" F*". (!F+""!6!)6$6)" +.!=*. (7#7+'% 76+ *)7*%-)"+"+ #6#" 78'*#*8>>>"3C!#' #6# )"+#6)6 -+F6#7 :3#"%#' '*#'.#+=6N F)*+6." 4*#% 76+ ;(=*7F*#' :4* #6*#N(7+" 3#:7(6C!)"3#6&*#"#*!.*3*#".3""#6&' )*%*#+6# )*4; 4*376+ /21.+")( 7.')*+"".*%6.#+6;(#' (=*.+"*#: + + )*4*; *+ K"#667; :Q ".-46 )*4!*3 )"+#' %7N#*8)6 )*4!*3 )"+#'#6# 34 #6*# ):%-+*; 7 F)&6%-+: P=".C;!-*%.F*#' (+6*$%"* F" + %-= F*# 3"#6)N 4*.#+)6:%6 " #6*# *%C8*%* 7&"#+6*+"+3%*:#*!-.*:#6#".)**3'4*4'F)*+6 #6#N "+4"F)*+&* N+"#-%* ;(=*.*F'%8%!* #6#7*( :3#"%7!)" #6#"()*.#'8%!*"*+""N+*!"")""6+6"3C 5 #6*# +7(6)"+6F+-# #6"". 1()6# 2+) 4*(.7* +6F+-#: #6 6 7# *)%636#7+,

15 Knihovny v eských zemích století +"#6#"!)".! %-=*)3#6&*#"N4*4'!#"3"&")""8(&+*% 5 +N #*% D>)*+ ) 4* 3#7 73*#";..*3)6 < *):!*.*# 4" )*&#7 )F+*7(*%#++C#" +"- 7&"#.!-% '*#*8 D> +6 #6 F* -.#'!CND>>>7(6C"1>>(+6C +%+!.!' * *)%6 3'4*) 3%* #6#N#-+*.)"8 >> +6 #"(=!6 #6#" 7.#66 " 3%'!) -+F6#7( #6#!7.# # ) F*# 3% #6# 3(.##*!(3.-46*3*#.#6#.#'%73*"-+* :3#"%# 3""# 47 7*.*#N *)*%!) * (- #6# (& <>)*+ D, 3%*: $#.C 7%'+-#: F)*+-*#" &<+)*+'!):3#"%#:%(&6#*%3")8*#'+='%73*'?(""NH#".#'%73*7% "3* #6*# 7#6N +..#*()#' $7#* -.*: #6*#(! %73*' 3"+7(*#: *=*4# 7#6*36+#' #6#;(6##+ +6"=C E*; :+6. 9>5N 7#6*36+#' #6#.")F'%-+*; H#N )%7N(#' +*#6 3"%-=*# #6#; +" 6#8*#: F)"" )+*#6: P+"; ++ $#. 47.#*!"8*# N 3#6 -.*: ()*&#+';)&*()#"7;#6#";.#*#6#-E *=*4# (C4&#(=6#")"."+*):.%*;(#-%* %-F]"#!"+*)+N.(& <+#6#(=6F)N&*:&+*#=:"-+:()'"!*#'%-+ #6#;.+6+)6.. (._ " #6 < +)*+'!) E* 125 #6*# (""#:!*%6N (='(".#-3*%:%6# Pednáška IV Knihovny v eských zemích ( ) + %-="8..7!*&*:3*%'7*=*4#-(='+7(#7)6.7#6#7N.)**B6+")" (7+"#6*#():!.!')*+<9;<1>%3".#':3#"%(:4&* #6#6+'=*+8*3").#' )6.: #6*# 78#"(=*)%7 +)*+'%-) 6#(6"6 "%*6 %%.*)7 U$**(7!)6)6!"6*VN +*(* 3#6 "%+"+# E*)*#" 7%8#6) ("+67 *")63"6 3". "%*6.*%"+6 #6#6+' #6#6: 3# <<; 3"."; #6#" "8.!6 J# +"#6)(6##+!7."+!'#.#+#'%6%*#F6#"%6(*6)#'..-)*#'(++!"+*)+!*%)(=*3'+ () &6 46# #6#!6(C!''"%-)(6##+."+ #6#- &#'(='(-- D> ")#"!"+*)* <1<!) (.+"+-."8*# +"7N. 7+*&#-"8.!*%-)"7*=*4#7)6.7#6#7;*):)"*-+- #'*(7!)6"+" 3.-.6)"3)7']F)#'#6*#N<146!)(=*>+6'N $7#")..-)*#-.*=*4#:)6.:#6*#"+"++".6**7.8*)""8..#* -.* ".!# #6#?*=*4# 7#6*36+#' #6#" "3*N +7.64#' #6#" #-%*:%)6*%"+%7.('.")"6)".!"4*46$#.CN+*#*")"(+=*!%&* "* *( 3#67 *(7!)6 3"&'#%-#6+ I#. +-+ #6*# 3"&'#"4'!:+ 3.*6#"(3").#'.!#:"+7.64#'#6*#%6%"7"H# /

16 Knihovny v eských zemích ( ) /2/ H3( <9; +3" 3")8*#'&*)*# #.#' #6# B6+")" 3.* 6* #6#".#'%73*";4"#.#'")"#:(+-4F**=7#6#6#N")*+"4*#+-8 %)" +7+ $7#6()#6+N(+8*#*!)" #6#7 ++#' "!)" 3")8*#".#' #6#" 4" #3*"&#'..-)*#'(=6*=*4# 7#6*36+#'#6#-NF*%((6## :+673'")""8 <D/ 6!*6(C!6)"H`**6.**7+*#;#.#'#6#"-%CE*)*#7.C)*.7 3#67 "%+"+# ++7#"+") 3%"".%6#6+"+6#' #6*#; 3#6)" #6#".#'%8.-#'N#6#2%6#6+*+*".")F'P+=*.#'P=".C )6!#:34#6*#3"4*#:*1>)*+*!)+='.#.)7:%!.!'%P(".7N+* 3"&")468-+7(.=763'*D>)*+*N("&")#+7(*%$"F6%7N#6&*#'%&*: #6(=67("6("#6&'"(+6$"F6+6 )6+*"+7!-*%(+*++7N()*("#"("#6&*#'% #-%*:#6 Knihovny v eských zemích od r do r. 1989!.!'(#')*+()*!)(=')6F+ #"+N"!*#6#3"*%)3"&'+3'4*+.*%"+6 %.77 <,9#"+7(74* *#+")63"*" 6.*)63"* 3' * #$6"6#-%*:" )F+*#' #6*#N37 $#.C. *): #6*# "3*" -.*:" +7.64#' #6*#.")F' *):%-+*?H#N )%7N E* H7.-46*; 3#6 <,/N[".* ) 3+='.-#'!)" *)&+ 3(.#" 6 "+#" %7#6+6: *86%#" 4*.# +"#-(("74* #7+#+F*!*# 3(='+7(#-#'6-.*:6#$%"'?( * #6#3")8*#6 "4'N.*.7.#**B6+")?)3*RN+""N %*374*(='+7( V6.*)6 3".#:% $#.C%V "+)6+*"+7" 4* 3 #6*# ="3#" +68*#" 4*(=*.*F'%!)"+ ()*&*#: -.N#7( 3* 3""#6&' 4* (.+"+- 3"+"*#N 7# 3*4' "%3=*4%- (73*+6+7)(()"+# %7#6+6 6.*)66 </<4*.##:3#4*.#+# 7+"-#6*#N+*:+"'++++#'-.* #6#.&*)" *6#)#' '+' #6*#" %- 7(4#'.!#: 6#$%"&#'(+=*! *6#7 46%.. '#7 6 6#$%"&#' 3"!*3(*&*#' F) +7.6" * * ++*% *)%6(.(#N&"+#"P#6*#7#6*36+":F) "(=*)%7 5>" 9>)*+((7 (.= 63*N.3' (7. %7()*7 $6#"#'( #6#N(=*.*F'%.*63" #6#(.+"+-(=*+"4'!:+.()R# 3""#6&#')6+*" !- 47(+68*#(=*.*F'%(='.-.# " +*#6!N +*: *.7. 6.*)63"* #*.+)"4*74**+(=*.*F'%."+6:%#'8*#'%.!-73""#6&#'.!#:(*6.63* N&'%47F*#+(#6*#.+- #*4%*#F')6.:N(=*%-+ N*#'N++#'-.* 6F).+"+*&#-3!*#N47 *!"# (6"B*N#*)*" *#6#" Knihovny v eských zemích od r <9<(=6#*) "%3=*4%- 3%-# 6. #6*#N(=*+8* 3# 3 </< +)*()"+'.3'*3%-#"%6"%(-!'3(".74*.#+# 7+"#6*#N*3F#'6+7"* %*#F'!*#'"%-+:#6#N+* 47$6#"##%'+#'"%(7 "("#6#:F)*%73"&'+3'4*+:##+*#%6()<>)*+ 3:F6)"(=')6(*#-3#" " +*. 6. #6*# +"' *#!7. +*=*#:%(='+7(*% $#.C%N(3 #6*# *"7+%"+6374*N.C)*86+:%(=*.()".*%!) +*#6?(=6(4*#'#" (*=*4#+"3"&'#"4'+"#7"+-.*:%#6#% 2

17 () 7 1>>!)(=64"+#: #6#' 3#N +*: +"#74*("6.)"(+#' *=*4#: #6#6:" 6#$%"&#' )78*!"%-)!%6% 46# (=6(-+ (=*##'.6(("+6 +'%N8*.1>>2!7.*"8. #6#-.6(366K(='+7(*%#"#+*#*+ Systém knihoven v eské republice 7&"#.!- 7# + % #6*# (=*#-.*$6#"#:%6(" "3!"%6#**B6+74* #6#:#6#'3#&*#'+%+%)7#*()#6)4%*#6*#-+* &)#+ %7 " %*374*. 7&6+ %' 4*46&6##+?.#' #6#" EN " 3*% #6#"N "4 7.")F'#* 3*)"(=*#- %*374*&6##+" "3!?(*6")63"# (%'4' 3*)"?F) +(=*+N 8* 4*!7.#' $7#74'' #6#' + %7 4*.#7 3 ).#'( <<< +%+ * ++68 (=64")" ).".7%*#+ ++#' 6#$%"&#' ()6+6"A*+"6#$%"&#'()*&#+6N+*:(=')3*=*.()".*")63"*++#'6#$%"&#'()6+6 ='.#'%#6#6 %+ %7?"( +8* 4* F" 4"# N 8* 7+*&# 6#$%"&#'(+=*! 786"+*)C#*%C8* 3"46+6+ "%+"+# U63)"#V#6#"N")*(73*.!=*$7#74''+ %()7("74''#6*#4"*)*N(=64")" )*+F#'%*3"3#:.7%*#+$%7)"#:%6P)(4*.#+)6%6#6+*+" K6++3*!#'C J*)"("%"+6:%.C.*%( *")63"6 + + #*(*!%-)"!:+ 7+*&#+N 8* #6# 47 -+F6#7 $6#"## 3*=*4#: $6#"#'N +"8* 4* 34%7 *) ()*&#+6N"!!) ++3.4*(+6%)#-786+ Národní knihovna,+9 4* 3"*% : $#.C#*4-+F' A5>,8;9 >?.+A 5:+>+A" 3*R 4*.#7 3#*4+"F' *=*4#: #6*# E* *(7!)6* *46.#+" 46 =".'%*36#*4:3#"%#-4F'*( 6 -+ #6# * $#.*% '*#*8 2%6) #6#' 4*.#+*" ()*.#')*+* &#-(=6!: '*#*8 9> +6' 4*.#+* %- %"8^#'(.7*.""+*)+'#" P3*%' E * 3"!: 6 %"8^#'% 3""#6&#'!*%6-+F6#76+6 $#.7#6#+='!*%6)#'"*(.')"J)".*%7(6#!' 4* 7!.*BCN.""#: ")*% 7#6*36+-( 3")8*#'(#' )*4* D22 *!-4'F""#66*#+)#'7(6"=* ("(*367(64*7#%#8+'-+: 7#6+CN#"(=')"..*B F*".: 3 7 >9/N(='3*#: * 7#"6(#'&* )* "+6)"".#'#6#"7+" #"(=')".+3#6##"H"*J*):*)C 4* P()#+6.#" #6#" "!"+ 6#:"("8)!6 #6#"!"+!' 634"3&# )6+*"+7N(=*.*F'% 3!7 ()*&*#:"(='.#' -. 7&"#.!- *(=6.()R#'3""#6&#'(.7*7+=*^74**#"!)"+()*&*#:"7%"#6+#'-. "%+"+#7 7&+'.#' #6# 4* )"# #6#" $#.*%.!# -+ )"6+6 )6+*"+7?3*4% #"6+6 N$6))6 (C.#')6+*#'+! )"#:#.C.#'#6#"+='"3(='+7(R74*=".7."+"!3'"7!#:"+")C%-E* #.#'!6!)6"$6* 4* +(=*.*F'% 7!#: "+")&*: #6*# K N +*: 4*(+7(#- #"()R#"+")63"&#'%633#"%3#-)6".*'+*()7("74''#6*# Další typy knihoven *):% 7#6*3)#'% -.*:% #6#%("+=' +, 5:+> >G,? -86F+- #6#' $#.C 4*!*%6)#')6+*"+7=*N(+8* #6#- +" #)*8'. 7 <D/ 3* 3#"(6##+3'"+"7"+*+7.64#'%P&*)C%P()#7.%'(.76#6N&"(6C".")F' +6:.7%*#+C,%6)6# #6#' 4*.#+*N &#'(='C+* 4* '*#*8/> +6'.7%*#+CN.*!''*#*8,+6'*&"(6C%-7#6*3)#'#6*#*B6+74'*) ;58+> 4N +* * #"8'.()R"+ *)"+6#' P()#+6 C4 $#.(.)* +"#*# ($6)7 5

18 7 +!:+ #6# ='3*# ++#'%6 "#63"*%6#*!(C!'' %6 46#: 7!4*+C? E229 2.:5. 5:+> N 4*4'8 $#.?N1%6) 47 3"%-=*##" +*#6 " "()6"# (='.#' -. "+ #6#" 4*(='(-7 "#63"'(='% ='3*#7 E =6("74* *(4*+ :+"!#!7.( +7+ #6#7 "*)7 : F) "3*; *46',+9 5:+> *(='(-7 (='% ='3*#7 "#63"' 6#6+*+" 3."+#6+'N *#+*%%*.6'#: 6#$%"'" *#+)#' #6#7( F*##*%#6&#' #6# O3* ()7("74* #6#"%6) "=: $"7)+ * $#.7%(=* D>> +6' #6#' 4*.#+*N )"#'.C"3 4* )".*##" *6)7)6+*"+77;(*6.6"N #68 *#*4)*46!4*74' #*4#-4F'(3#"+;.*!''*#*8>>>+6+7)C (*6$6:% +(*% 47 5:+>1 *46 3)".#'%()#'% 4* 3" #$%"&#' 33*%'( +7.64#'" -.*7" +C&'(6 +7.*#+C"(*."C F) $6) $#.7 +*..('.!C%#" F)*(-+"#:% 76)+6 * 3%-#"%6 * ()*&#+6 *. 3)".C(%-#6) 6 F) #6# J".#' 3%-# 47("+# 4" #7(7N )".!-" 3"7 $#.CN +" +*#6 " +*#)6 6#$"+7+7=* J(C.#- 73"=*#: 6#+6+7' * +")%.*#'+*=*# #6#*( +"#.".7N3"46F]74''#6#6 "6#$%"&#')78!468 #*4*#(+7.*#+"(*.")"+#'F)N")*6(F67.!#7*=*4#+P+=*.#'#6# ( *)7 7#6*36+7N $"7)+#' #6#N +3"*) #6#?(#-)6 P+"#'#*! "+*. #6# ")F'% :3#"%#:% +(*% 47 5:+>1-5 >? + % #6*# E 4* +=*# 3)".#' #6#7N +* 7&"#.!- ("74* 7#6*3)#' $#.(=6!)68#- 3"7 %6)6Z# "3C &*+#-!"- 3"4'%" 7!7"6)6'N 7(6CN(+6C" +": +6C ")F'%6( + %7 47 #6# 4*.#+)6: P+"CN +* 47 *)6* P3* (*6")63"# " %"8^74'(=*.*F'% 3""#6&#'%#"$6*?+4(7!)6"*N +* (=6#F*4' 7#"(=*)*. 3##- >BD.: 5:+> > >.:, B9.: J"#6"4' *#' #6#N *#+*% * +, 5:+> N +*%3"46F]"+(+"+#'#6#"46?%-+ %-)"!:+!*#.+7(#+#6#6:"6#$%"&#')78*! Knihovny a moderní technologie '6N8*#6#!)()*.#')*+*#:%6+*#)6*%6)6#-#N#*+674*(* 3%-#N +*: #6#(!'")"(!' * 7+*&#+6 * 4*.# 3".#'". * ='6 86+#- #7+# 3%-# (#'*+"(-!)# %.*#' +*#)6*"()6##"*B6+74'' +".6&#' $7#* #6# 7+%"+63") * +".6&#' #6#6 (* 4" 3("#' "+")63"&#' 33#"%C" :(C4&*.7 *+"(-"()6"*#: +*#)6'.3' 468 3".#'% 3%-#% * $7#' #6# -+* $7#* 47(6)#N 46# )"!#N#-+* &"*% 3"#6#7 " *!7.* '4*+ $7#*"6"&#'a "6"6("(': #6!)(+=*!"(73* *)"#*(=')6F ) %'+#+ "+ 7)8*#7 #67..#*(=*&+*%*N 6.8!)"#"(#" +=*!" * +=*.-7 7)8*# 3"&+*% <>)*+ 1>+)*+'#"/ b(").6*+" "6"#*='#6473+"*#"N(+8*+*#6 3"='3*#'#"4*46&+*#'468#**B6+74*66+)#' "6"* +*. 8".74* +" (=*#- 3(""#: "%#"%(=*.7."+#"# +(%.6' ".7 +"#-.66+")63"*(%7"+"3(='+7(R"+(#()*#'+" &6(F3*# +6N +* %7!:+ (*6)#'% *##'%(=**.*#.*)*+#6&6+*)# (.! +37 4*N 3.".4.*3#67)"6 ("(' #6 3**.%#'"+N8*(7.C!*N#*!7.*+#*4!)68F'.!- +7)#'%(!) %*% 4* +" +3""6"* -.*:(*6.6N 76'' 34*% *)*+#6 (7!)6#'.8 *((!4*6) ++&"(6#" #+*#*+7N!) +(73* *)*+#6 *3*("('::+6C7&"#.!-+47."+"!3*!:%6)*."'%6 %8#+%6""%3=*4%-()#:%6+*B++*.%)N"!#6#4*F+-#"7(")("(' *3*!*3 + + U(=6."# 6#$%"&#'.#+VN.8 -+F6#7!474' #*.+"+*% )". (+7" 786"+*) (*$*74'(='+7(.*)*+#6 *3*(='%3* (&'+"&*#"3)".-3"()"*# )6*#*a 7. F*% #6# *36#74'#"#7(("(' *3*N 3C+"6 3"()"*#: 6#$%"'#"**7(.7*#+"#6#"("#*%%8#+)6R"+4*$7#&#+"P.8!7" 7"6"&#'$7#63+' 9

19 Knihovny a Internet =*..**+6)*+ 7#%). -.-)N + #+*#*+ 4*N(=*+8* +"+ '] (46)"(#'&+=6 (&'+"&* 468 #*% 2>)*+."+ +)*+' 34#"+ ()6#-.*".*+:)*+N 3(&+7 (73*#*36 $ =**<<2!)3")8*#F*%6:%6F)"%6E* *(7!)6()*&#- ".*%6' -. E* *(7!)6 34%.78*#'(#6:! KN+* 7&"#.!- (374* '] K1N 8 4*#.#' )+#'(&'+"& '] 7&*#( -.7N :37%N :4"3.-)#'*4'(+*=((474*#*4-+F'7#6*36+#'%-+"E* *(7!)67:%6 F)N P+"".*%6*-.E* *(7!)6N")*()*.#'.!-*(=6(474'6.")F'#*36 &6 *=*4#(#'"#63"*AP=".N+=*.#'F)N#*%#6*"5:+>1 -+F6#" #6*# : F) 3"+6)" ()6#-.*".*+:)*+#+7( #+*#*+7 4" # ":3#"%# 6#$%"&#'%.6""3"&")+"+=*+3*)"#7#*(6(+"#: )78*!N 3*4'' 3 $"+7N 8* #6#"%7' %7 786"+*)6(+#7+ 5*+,-.5N" + 4" )6 $%-N#"4" %)6#6&6N")*(7.%8#"%86+- J)".*% +"+(+"#: )78*! 47 %()*B#'"7+%"+63"# #6#6 + % *4.C)*86+-4F'%6#$%"&#'%3.4*%4*"8. #6#-"+")*+*.='6N8*4*3(='+7(#-#' '+6 "7+%"+63"# (.!- 3#% (. 3"+7 K?#;)6#* 7!)6 * (66+7F*:3#"%#-4F'#6*# J(&+7*4*.#")(='+7((+=*.#6+'%)78!+*)#*+N()*.#'.!-3)*.*%* F*!*# %73F'=*#'(+=*.'GGG(=*"874*(='+7(+%+(+=*.' 3*R 7%8R74* 6#+*"6%#".")F' 6#$%"&#' 3.4C" +=' * +" 6+7)#'.66+)#'#6#"#$%"*3#'47(".+7(# #*36)*#"%'+-"&"7N786"+*)#*%7'C)6 "8. 6#$%"686+*+7.#6#"4*;)6")*(R%6#6%)#-6#$%"&#-"%+#:4*(*#6 (7+76#$%"'#"4'+% Webová stránka knihovny.(4%*% )78!" #6#.+7(##" #+*#*+7 4* +*. +=*!" 6(=*.+"6+(=*.*F'% S*!7 +#7 "%7'!:+ +=*#" +"N"! 7+*&#-!)" )78!7#6)6 4*#(*3*#+"' #6#()#-#'++6+*6"4*+=*!"(=6!7.#'+#*.!+#"+N"!#"#6#*!-)Q 3)".#' 6#$%"* #6#-?6+6*N! 3"%-=*#'" 786"+*) 7&*#' #6#N 1 "+7")6+"#6# D #;)6#*"+")"(='+7(.")F'%*)*+#6:%3.4C%#6#, *3#"%.*!'"#:(*6.6 /."3#".")F'6#$%"&#'3.4*#"G*!7!'"# )*.*%#"! 3"%-=*#'" 786"+*) 2 5 6#$%"*(*6+"# Knihovny a knihovníci ve tetím tisíciletí +7( #+*#*+7"6#*3(C!' 3#6 #6*# +"N 4""#6 3)"N +*)*63*N $6)%".")F' %.6"#*3(C!6)3#6#6.<<9*4686*!4*74'*)*+#6 #6N")*+7&"# $36:4*4*F+-#*%7)"67#67#"".6+7+)"+#-(*6)#'&+*'3"='3*#'7%8R74'' 3'"+N 7"+" 3!"3"+!" #6"(*6.6 "()R74' *(=*7#*% 7!C(=* K (=6(4*#: #+*#*+7 *(* #)*3 7+*&# *)*+#6 ("('7" 6#7+7" 4*)*# (C%):!"%C8*3(C!6++"(=*"+#73%-#74"!) &"7#)*3#6+67 O)" #6*# " #6#'C * "%3=*4%- %-#'N ")* 3)".#' (6#6( 3C+ 3"#A%"8^"+N+='.6+7"+"3(='+7(R"+6#$%"&#'("%*# <

20 A :4#:#+4C7#".#-#'6.*#+6$6"*"*)***)*"#+#'6#$%"'* +)*'*#*7(=."# %-+-6#$%"' A +-86+*)3#")+'A#")*3*#'+(.+"+# "+=*#'6#$%"&#')*' 34*%#-((4*#:.66+)#'%"+*6)C"3!"%6#")"6 3.4*A%6%=.#.C)*86++(%7)+6.66()6##'!N.*#**B6+74'"#63"&#'+7+7"3"*.*# )=525+<A5 A (C.*-.*#"*+-3"#:%(3##'%A%7'7%-+ +6#*"+* +N 6#$%"&#':" I+J;<52,=,2, A (+=*.#'%*363.4*%"786"+*)*% ")F'%.C.*%N(& #6#"6#*3"#6#7N 4* $"+N 8*&)- 4* + ()*&*#:N )*.%8#+(='%:#+"+C Významné knihovny ve svt 7+(=*.*F'%#.#'#6#4*.#+)6:3*%'3#6)-+F6#76+6:%:4*%3 #-+* 468 * +=*.-7 3")8*# #6#" 4*46 )"#'% P)*%!)(C.#- 7(6 #6 3*4''#" P3*%' (*%.! * 3#6 F" +")" +=*.6"(+74'' 3 4*.6#*&#!"++':$#.C%()*B#'6#$%"&#')78!(%'#*4%.*#-4F'+*#)6' H6+#6#"%* %$#.7'*#*82%6)#6"3"#:(*6.6N:3#"%#4*6!'"%"((=*"74'',%6)<<90<<='.6)"'*#*8,ND%6)8.+'(+#7+'.7%*#+73* :$#.C"4*4'S*!7+#7#"F+'6)'*#*8<%6)#F+-#'C I"#73#.#'#6#".+")"3.#7+'%(*36.*#+"6 +*"#."()<>)*+3*)" #7!7.7;,-8*4"+#+*=*# #6!)(74')*("* %$#.7%'*#*8D %6)3"#:"3C(*6.6"#6N.*!'D1+6$"#&"(6C"9N/+63""#6&#'N%7)+6%*..7%*#+C%468'*#*8/>+6 *)%6 3"4'%"7 #6#7 4* *=*4# 6#$%"&#' #6#" 7%'+-# * 3#% % K*#+* %(6.7*#+7"='8** %$#.7'*#*8,>>+6.7%*#+CN3+#"(='*#*8> +6%("+#'.6C * #6#7 3*)" *=*4#7N#**B6+74* *6+"*&+*#=CN" 4* +*.(73* #6#7(*3*#&#' 7&"# -%* #6#" 3#6)"( 4*.#*#' -%*" <<> )7&*#'% *7+* H6!)6+* 6% *6(36" *7+* H6!)6+* 6% I"#$7+"% "6#?+"!)" 3")8*#"( 3.-)*#' #* #6#" * G"6#+#7 3")8*# 9>>(C.#-((+=*! #*7 4*.#* -+- :3#"%#7 #6#7(+74'' )78! 6 *=*4#+6.)* P."4C 3.*".*+:)*+ %-)"* %$#.7'*#*8<>%6)#6#'4*.#+*N3+1/%6)#6H)"4*.#73(#' #6*#N.* 3"(&")""7+%"+63"*(%' :(&*+#' +*#6 J.* * +" 3"&")(( (78'"+ 4*.#+#:+ %3(67P."4C.7%*#+7.(&'+"&*N+3:%-##:$%+K?%"6#* *4-+F'% -+:% #6#'% + %*% 4* K K?#)6#* %(7+* )6!" (3"#: +*4#4%*##7 6#+6+7' 7!)6#7 L J)".*%&6##+6 4* +=*#' 7!# "+")73*33#"%CN+*.."4'4*.#+)6 #6#+ %73P&"+#-# &+*%<>)*++!)4682+6#6*#3*,>3*%'-+"&*+#-#"F'L"8. 33#"%7476%()*+#'P."4*N (.)*+*:)3*.7%*#+)")63"+&#-(=6!:)*%1%6)33#"%C 1>

84. členskou aukci notafilistického materiálu

84. členskou aukci notafilistického materiálu Česká numismatická společnost, pobočka Papírová platidla Praha pořádá neveřejnou 84. členskou aukci notafilistického materiálu v sobotu, dne 31. března 2012 v jídelně základní školy v Praze 11 - Jižním

Více

Line rn algebra II podle p edn ek prof. Franti ka ika Sazbu v L A TEXu p ipravil Du an Dobe Obsah Diagonalizovatelnost matic 2 Symetrick transformace 4 3 Hermitovsk matice a kongruentnost 5 4 Pozitivn

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free

SOCIÁLNÍ SÍT OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU. feels-like-free OCHRANA PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V KYBERPROSTORU SOCIÁLNÍ SÍT Sociální sít elektronických komunikací srov. služby a reklamn podpoené služby feels-like-free osobnostní právo osobní údaje autorské právo

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová

Vedení prodejního týmu. Andrea Fleissigová Vedení prodejního týmu Andrea Fleissigová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Abstrakt česky atem t t baka sk r e e vedení r de níh tý u. Pr e se ne d íve s ust edí na í ý r de ak s uč st arketing v h ixu.

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

Slavíme 130 let knihovny

Slavíme 130 let knihovny Plán práce na rok 2015 1. ledna 6. dubna 1. května 8. května 6. července 28. září 28. října 17. listopad 24. prosince 25. prosince 31. prosince (nařízená dovolená) V tyto dny je pro veřejnost zavřeno:

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol

Informační zdroje pro studenty edních a vysokých škol Informační zdroje pro studenty středn edních a vysokých škol Iva Burešov ová Knihovna AV ČR, v.v.i. Elektronické informační zdroje v KNAV a AV ČR od 2000 bibliografické a citační, plnotextové, bibliografické,

Více

ALGEBRA. Zapisky z prednasky. 1 Algebry, homomorsmy a kongruence

ALGEBRA. Zapisky z prednasky. 1 Algebry, homomorsmy a kongruence ALGEBRA Zapisky z prednasky 1 Algebry, homomorsmy a kongruence denice Necht' A je mnozina, pak o zobrazen : A N! A rekneme, ze je n-arn operace, n 2 N 0 terminologicka poznamka 0-arn operace: A 0! A, A

Více

Praha - 30. ledna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST.

Praha - 30. ledna 2013. INID Codes for the identification of bibliographic data of technical solutions (Standard WIPO ST. 9 a ST. VĚSTNÍK ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Číslo 5 Praha - 30. ledna 2013 Číselné INID kódy pro označování bbibliografických dat technických řešení INID Codes for the identification of bibliographic data of

Více

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: (1) Průkaz HAREC operátora třídy A (podle 2 písm.

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: (1) Průkaz HAREC operátora třídy A (podle 2 písm. Čj. 27269/2005-613 Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby

Více

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500

I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise (Nature, Science) 3) 500 Bodové hodnocení jednotlivých druhů výsledků Příloha č. 1 J imp J neimp Druh výsledku I obory II NRRE 0) ostatní obory článek v impaktovaném časopise 1) 10 až 305 2) článek v prestižním impaktovaném časopise

Více

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení Platí lze mítnout 1 Asymetrické světlomety 001200i0 001200_c 02 08.09.01 21.03.02 homolog. jen ple předpisu 112 2 Žárovky asymetrických světlometů 002300i0 03 09.03.86 zrušuje se zrušuje se zrušuje se

Více

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At)

Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) Prvky VII. hlavní skupiny (F, Cl, Br,, I, At) I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII 1 H n s n p He 2 Li Be B C N O F Ne 3 Na Mg (n-1) d Al Si P S Cl Ar 4 K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř V souladu se zřizovací listinou Knihovny Ignáta Herrmanna a Informačního centra Chotěboř (knihovna), schválenou zastupitelstvem města

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Pedagogick fakulta Katedra matematiky. S matematiky. Vypracoval: A H

Pedagogick fakulta Katedra matematiky. S matematiky. Vypracoval: A H J Č B Pedagogick fakulta Katedra matematiky B S matematiky Vypracoval: A H V RND P T, CSc. Č B 2013 Prohlášení Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci na téma Sbírka příkladů z matematiky pro 8. ročník

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu

Závěrečná zpráva o řešení projektu Závěrečná zpráva o řešení projektu A I. Výsledky a celkové zhodnocení průběhu řešení projektu za celou dobu řešení Úvod Cílem projektu bylo vytvoření vzájemně se doplňujících oborových informačních bran

Více

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white

whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white whiteinformační materiál pro bakalářský seminářwhite whitemtp351/1mt391white whitezimní semestr 2009/2010white OBSAH Obsah 1 Doporučený postup při zpracování bakalářské práce 1 1.1 Volba tématu bakalářské

Více

SUROVINOVÉ ZDROJE ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÉ ZDROJE ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÉ ZDROJE ČESKÉ REPUBLIKY NEROSTNÉ SUROVINY (STAV 2008) (Uzávěrka odborných podkladů 31. srpna 2009) Ministerstvo životního prostředí Česká geologická služba - Geofond Říjen 2009 Recenzovali: Prof.

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Z ápis z II. jednaní Rady Ústavu ze dne 26. 8. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-12/2014 ústav pro studium totalitních režimů Praha. 26. srpna 20 14 Po č et li st ů : 6 Zápis Z 11. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009

Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava Zpráva o činnosti za rok 2009 Doplňování knihovního fondu Knihovní fond ÚK byl v souladu s rámcovým plánem akvizice doplňován převážně koupí z prostředků přidělených ÚK

Více