! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6."

Transkript

1 Obsah!"! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."/ #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*2 #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6.7%*#+79 -#:((6.7%*#+7;""+*6+6"!"7< +*%"+6:((6< *36#.#'.**+6## +='.-#'< =*.%-+:((6.7%*#+7> (6*)*+#6:.7%*#+7 7+%"+6""+*6+6"!"7A6#.*B"* # *$6#6*6+6!.!'(.)*3(C!7%7#6"*1 *$6#6*#6#1 +"- #6#1 +"- #6#010D +=*.- #6#D &+#.!:#6*#, #6#&*:3*%'>;2+)*+', #6#&*:3*%'5;<+)*+'/ $ #6#&*:3*%'.<,/.<9<2 #6#&*:3*%'.<9<2 + %#6*#E* *(7!)6*5.#'#6#"5 ")F'+(#6*#5 #6#"%.*#'+*#)6*9 #6#"#+*#*+< G*!+#"#6#< #6#"#6#'6*+=*+'%+6'6)*+'<

2 :3#"%# #6#*-+-1> # *7#.#'6#$%"&#'3.4*1 "+")#6*#1 H6!)6"$6*"!6!)6"$6."+"!3*11 E*#.#'!6!)6"$6*11 )*+#6 #)6#*3.4*4"7&+EH11 ")F'.7*7#.#'6#$%"&#'3.4C1D #+*#*+1D )*.#'#"#+*#*+71, )*."'+4*1, *+";)*."&*1/ #$ 3#6":46#$%"&#'+=*.6*"."+"!3:*#+*1/ 3#6":46#$%"&#'+=*.6*"."+"!3:*#+*0101/ -+."+"!3*#+"12 #$%"&#'+=*.6""."+"!3*#+"7#12 #$%"&#'+=*.6""."+"!3*#+"7#01015 "+"!3*(.)*+(7.7%*#+719 )*.#'.7%*#+719 H):%.*))*.#'19.6$6"*.+"371< I7)+*B+ )*.#'1< %& J#.+'D> 7+%"+63"#:+ %(#'6#$%"';D :##%D 7.#'%D1 #6 6#$%"&#'**D1 J.4**#%6:6#$%"'D1 I6*%#'6#$%"*DD J.4*3)".#'$6*%#'6#$%"'DD *.6+#'"%"*+6# 6#$%"*D, %$ #*(*6+"&#'*4+='7D/ 6#6()*.#'*GD2 KLD2 '%( M7*+/>>>D5 HKN*(I 6*+D9 '!& (*6)#'6#$%"&#'3.4*;("+*#+)6+*"+7"N#%,> "+*#+"#",> C%) )"+#6+', O=".(C%) )"+#6+'E, #$%"&#'3.4*("+*#+:6#$%"'*-+-,1 7F*#')"+#6+'")*6)"+6",1 %,D E* +*#6 #%,, 1

3 #$%"&#'3.4*3""#6&#'#%,/ D

4 Pednáška I Informaní spolenost J"+'%4*F+-#*.#.!-!)3"#*4.C)*86+-4F'$"+()*&*# C+7("8# 76#"*#**+6 "*#%6 3.4*N.#*4*++%'+(=673#6#$%"'% 1 +)*&"+-46*='6#$%"+63"6()*&#+6#$%"+63"*!:3#"&#"4"(*N +*: 4* 7&"#+6#" +*4# :3#"% P#6 4" %6#7)+6 6#.7+6")63"* " (.+"+#-3F'=6)"$36 (#+6"')7&)-"N6#$%"+63"*3#!74*4*.7F*#' (#+6 D =*..(C%) ()*&#+6 6#$%"&#'N#"3:"# +" ()*&#+' *)86+#' 7&*#' 4* 3")8*# #" 346Q *)*++*#6N :(&*+#' +*#6N 6#$%"&#' " %7#6"&#' +*#)6'N")* ++ F* % )786+ 7(4#' 6#$(+=*!&)-"" ()*&#+6 J)".#'% ')*% ++ 34* 4* 3" #6*3)#' (='+7( 6#$%"'%-='+*% P#- #*!7.* P*R ".S"*?+4 (&*+ (&'+"&CN ")6+" +*)*%7#6"&#'(=*#C; + F* 47 4*##7+# N")* 3"N ")6+"N 6#$%"'" 6#$)78*!" 3 + ():"4'' (#+ 4#'6#:3#")+', *4.C)*86+-4F'%$"+*%()*&*# C+7!7.7J 7+*&# 6#$()*&#+64* %8#=6++*.N.847()#-#3)".#'(=*.()".?+*#6 (+=*.N")6+#'N 786"+*)(='-+6:$+S"*N(+=*!#P*R3#")+'""#63"&#'(=6("*#+()*&#+6 "% #*(!#-468*(-):3(".#'3*%'4*" (36+6#'.C)*.;.+7(#+")*# :%-#" 6#$ N# )78!;!"##6+'N 6+7)#'!.N )!)#'()7(* / ""8.:4*+"("6!7.#'6#$()*&#+6%636" 2 T)!")63"*;!)* *(. +'%+(4%*% 37%' (=*. -+ (.=+'#" (+!*3"#6N+*:%P8*!:+%"6%6*#%6(+7(#-+"#.".63#J"+'% F*%*):+3+=*+'-+3C++"#7".")F'%(!) %*%%C8*!:+N8*3.&"*%* ((- 367(=6#** ('F*; )!)#' (.=7 3C)6 +4; %*3*#'("%' 4*.#+)6:).*((-#".#.#'*)CN+'%76'(!) %%#()63"*;#"(= 5 #$"(7!)6"&#'*B()3*;)T*;+*%'#)*+,-./ *+,-.678F74* *#*7)".%*36%#8+'%6#$"(#+'4*(#-((6+N+*.(%-#6+*3#")+" 37F*#+;7&3.-)"'+ % 9 9I6)3$6N%)#'" 3."+#'Q.*7%"#63"* ()*&#+6N #".#.+7(#+ 6#$%"'; 6#$%"*VN+*#6")*6)"+6#' ("+=*#'#*.+"&74''N# (6 36)+6N#*.+"+**)*"#+#'6#$%"'(=*!+7 *B$%"';$7+"*(=63.#',

5 Informaní vda =*# 6#$ (+7"&"*;.)7 6+6*N &*+#- :4*(78'"#:(+=*.C?7= -.*.66()'#; 6#$%"+6# 6*#*; ()1>+) 34 (=6(' (=*##'!"6 %*367%"#6+#'%6"6)#'%6-."%6#"4*.# +"#-"+*#6:%6.66()'#"%6#".7 1 *3=*4% N8*(=6(7. % ()'#.F)".3'C3# %7:)".7="..!#:+*%'#C;#"(=(#'(4%76#$%"+6"F6F'%"78F'%3"7?$"#;F6F'; D!!)%8#3"!#6+#*.37%-#'%N7#".#6+:%-#76#$%"'N!)+=*!"(=6+7(6+* +"#.".63"6-=*#"+'%!)"*36#.#'"#63"*(#%")63"6;#+*#"+6#") "#63"+6# $ +"#.".6"+6#N 8 4* *)-+ $*.*"*#.#'#%")63"&#' 6#+6+7', %*3*#'!"76#$%"&#'-. %*3*#'6#$%"&#'-.4*(%-#-)86+ *4(=*#-46!*#"..")".*$6#"+4" (C#6 5*+, ,5?3"#74''&+' -.#'.66()'# 4"#"(=%"+*%"+67 6#$%"+67N 7%-)7 6#+*)6*#6N +*66(3##'N)6#6+67N#"77 )*.#' 6#$%"' 5*+,- 39.: 2.:+;+<59 2.:5?3"#74''!)"+6 4" +*)*%7#6"&#' +*#6"N :(&*+#' +*#6"N =;5+> 45*+,- 39>?1N +** 3"!: ("+6:%6 %*+."%6 3'#'N 3("#'N 7).#'N )*.#' ".')*#' / * +:("+6 F* -.#'" +*#6:.66()'#;#*7+)(+=*!" 6#$%"';.!#'* %!7".!#'!)"+6 2 J)F+#'(3#+ 3")774*(4*% 6#$%"&#' "%+#+" )"#- 4*!" *)3* 4*4 *.7"+#" 3#")+ ).#' :(&*+#' +*#6" $+S":#+4CN 6.8 +"+ (&'+"&"%+#+4*"%3=*4%-3)".*%T Informaní vda /2/ ()6"#6#$%"&#'-."*3"!:("+6:%6%*+."%63'#'N3("#'N7).#'N *+:("+6F*-.#'"+*#6:.66()'#;#*7+)(+=*!"6#$%"';.!#'* %!7".!#'!)"+6 J)F+#'(3#+ 3")774*(4*% 6#$%"&#' "%+#+" )"#- 4*!" *)3* 4*4 *.7"+#" 3#")+ ).#' :(&*+#' +*#6" $+S":#+4CN 6.8 +"+(&'+"& "%+#+4*"%3=*4%-3)".*%T I7#&#' "%+#+ * ). 3 "%+#+6)6+*#'" 4"3 N "%+#+6#7%*6 " "%+#+6.7%*#+ +7.*#+)6+*#-"%+#:37%'.!#:%+*B+C +7.64#'!7N('F*+7+7"#.!# +*B+#" + %"+" +7.64#'!7N +=' 3.!# +*B #'!7 "!+"+?*$*+N(=*)*.N 6+"&#' 3"." +='!6!)6"$6 6+"*(.)* #%#*!46# (=*.*("# $%+7 "3- "%+#: +7.*#+ ).%"+*=: (6#: 4"3N )..!#7 +*%6#) #'!7N ). 6*"66 +*%6#)6* +7.64#'!7N )."#)6: 4"3N ).+*%6#) #'!7"#)6&+6#- 7%*6 "%+#: +7.*#+("74* $"+"$6:%6 P."46N +"+6+6"%6N "$N(""%*+N 4*.#+"% #'!7N78'7+6##-#7%*6:P."4C(=6.!# (6 +7.*#+.7%*#+-"%+#:)*.74*("6.*)#-(7!)6"# 6#$%"* +7.64#'!7N(78' 7+6##-*)*+#6 #6#' "+")N(78' 7+6##-*)*+#6."+"!3* /

6 +7.64#'!7 3(='+7(#-# F)7?#6#7N 4*4'%8 4* 7+6##- 3.4*#" #+*#*+7N(=6 )*.#'("74*(.)*(=6("*# *F*F#' +"+*6*N(78'(&6) 3(C! )*.#'*)*+#6:"+")3'"."+"!3'"#"#+*#*+7N3(3#*)*"#+#'6#$%"** )*."#: :)*.'N(78' )*."# 6#$%"* *.!# (6N "#6374*" 7 )*."# 6#$%"*N..874**+6 "(#'3".(=678'#'6#$%"' Informaní proces *.#3#"&#.*$6#6* 6#$%"*#**B6+74* B6+74''.*$6#6* 3*4' -+F6#7 3# +#'!)"+6N*+* *+'%+(4%*%("74*C8*+!:+#"(=:)*.*6#.66.7)#'6#+*(*+"*."+ 3'"#:# +#'%*B(*6%*#+*%#*!:)*.*(3##'"+=6 %F)*#' (*6$6 #*!(.(74''3.#'J"6#$%"64*+*.(='4*%*%("8#(73*+.-)*#'N+* % (#-4.7.#*3#%:!"N+*.4*# #"F*(+=*!!7.*%*("8"+ 3* 6#$%"6 +N 4.=*#: #$%"*N +*#*#' 78'#"N(=*+!:+ 6#$%"' (" % )" %)7?#.6: %"+*%"+6 "#"#"+"# <D $%7)")/ 3)".#' 3#C #6#' -.;D 3#6 #*(=*+"4'()"+6+"#6 * -7 #+*#*+7" +Q 7&*# (78'#'N * "8. #63*%7'!:+#")*3*#4*4'&+*#=N"8. %7&+*#=64*#67 #$%"&#'(*4*+N&'%6#$%"*(3'.!-. 3#67"8* %7786+'" 4*(&+76#64*6#$%"&#'(+=*!" ; 9*85*+,- E""(+; 3)".#'(=*8 %7#6"6 6#$%"'%*36 +C*%" 786"+*)*%N%). * 6#$%"*.+(='%. +C* 786"+*)6; 34*%%.*#' %7#6"&#' +*#)6' +7+7"" $%";%C8*#"!:+#" :3#"%7; ):% :4*% +*#)6';#*&6+*)#+%.6'?.-# ;-#"6#$%"&#'.!#+;+") (=*8 ;-#;3#")+!7 6#$%"&#'.!#+;#*!) (*6#$%"&#'"%+#+;4"".*6#$%"6#") +#'6#$(!) %7 Informaní proces /2/ ; 9*85*+,- J'#' J("#'"L).#' )*.#'".##' 6"*#*!3#6&*#' 2

7 Informaní zdroje a prameny #$%"* 47( 3'#'" 3("#' 7).# 7!*N +*!*#-#"3:%* 6#$%"&#'%63.46F6F'%(4*+'4*6#$%"&#'%3.4*%#6#"N."+"!3*#*!#+*#*+N78F'% (4*+' 4* + #6"N&)#*&"(6*N 6.*"3*+"N*)*+#6(7!)6"#: +*B+"+( +=*.#6+'% 6#$%"&#' 3.4C 47(" 7(4# 6#$%"&#'(+=*! ")6+#' 7(4*#' 6#$%"&#' (+=*!4*.C)*86+:4":!-4*.#+)6:6#$%"&#'3.4CN+"3#")+)*."'+*#6 Jak vybírat informaní zdroje )*.#' 6#$ 3.4C 7(4*#'."# 6#$(+=*! 4* 3)*.*% 4*46(+*#6#)#'%7 %#8+'&"+#&#3)*86++!*#-()"+'N8*#")*3*#'*)*"#+#'6#$%"*4*+=*!"(78'+'* 3.4C?(%6#*%*;)6(='(".N.%%* *.#.77# +#'6#$%"6N+=*!"+*)*$##'&')N ")*6+".%%*#":!-%6#6%)#-D%8#+6;)"6:+*)*$##'*3#"%N+*)*$##'*3#"%#" :!-4*+=*!"3#+")6+73.4*"*#7(-+!*#-()"+'N8*+N4*3"."%;)#-.+7(# 3.4*#" #+*#*+7; 4*% #- ()*)6 (=*.*F'% 3 )*.6" P()#+6" -.#+6 +;3:+>109, 2C +(6#$%"'?!6!)6"$6 N()# 3"?)6 P()#+?)6 3 *) %#8+' 6#$%"' 3!)"+6N *#" Informaní služby J)".#'%(+=*.*% 7(4#' 6#$(+=*! 47 6#$ )78! *( )78! 6#$%"&#' 1 *4+"F'% +(*% )78*! 47 )78! :(C4&#' +*%6#)66N +* *%C8* 3.+(#-7. 3".-4'';"!*#&#'3#"%*#:(C4&7.%CN"!*#&#'(+N8*!#3()*.7#6#N 4*;)6.7%*#+(C4&*#;#6#-"!*#+74*N+*.!' D D*3*#&#'3#"%*#:(C4&7#"%'+-7&"# #6#-)#-(='+7(#:%6$#.* )"+#- 78#*. (*3:(C4&* =6+N(+8* 786"+*) *!)78' %" #6#'"#6 :(C4&7#**6.74*, =6 7&"# 6#$%"&#'*B()36 8.# #6#"#*%C8*%'+ F*N")* %7 786"+*)6 4* /.(-.6#"F6 (*+7%.+"3C 2 (*6)#' )78!7 47 )78! *F*F#'; 3 $)" ***; )*.#'N(+#' "(&+7 4* #*+66)#' 6#$%"&#'(+=*!"N#" 4*4'%8 3)".- 4* $%7)#.+"3 #$("#'("#" 3)".- : 3#")+'" 37F*#+'!**.('."4'' 6#$%"&#' 3.4*" #6.+"3 5

8 7&6+:%$%")63"#:%3(C!*%3"..(-.6(".#+')*.*%#"*)*"#6.+"37" * $%-!6!)6"$6: 6+"'N SSS."3C&6 468()#: 786"+*)6 =*!" 7(3#6+#" +N 8* *)*"#* 3()*.7 6#$("#'" #*%7'.('."+*)*"#63()*.7786"+*)*?+3"() 5 3%#8"';('N*#*N+6# -+F6#"+-+)78*!%C8*!:+*")63#"*)*+# #-3!&6##+;#""374*#"*F*F#' 7%"63"*;#:(6%#'.7%*#+;6#$("#'%7'!:+.!#'!7 Pednáška II Popis dokumentu "8.:.7%*#+N +*: *.+"#*. #6##*! 46# 6#$%"&#' 6#+6+7*%7'!:+ 7&6+:% 3(C!*%((#" +*(*(" *%C8* ++ 7&+' 4*46 6#$%"&#' 3.4C; 4" (6%#'?.7%*#+ +" +7(6+ 4" )*."+*)# 6#$%"*.+ %76#$%"&#')78*! H6!)6"$6:((6;%*36#.#'+"#.".;#+*#"+6#")+"#.".!6!)6"(6.*6(+6#; 4*7&*#(((6F*.7C.7%*#+C;+*B+:.7%*#+CN7.*!#6#N%7)+6%.6'*3"3#: (=*.*F'%(!6!)6"$6 33#"% +=*# #.#'%6!6!)6"$6:%6"*#+7"%6" + 4" +6F+-# N +" * +4*%&6+*)# (.!- *#+ +"#.". 7&74* P."4*N +* +='!6!)6"$6:((6N +"#74*3"3# (=".'4*.#+)6:(C"..-)74''3#" A%"6#**"."!)*"+")76#+4-&6+*)#:$%+3")8*#:#"15><7&*#:( :%-#7!6!)6"$6:33#"%C Identifikaní popis dokumentu.*#+6$6"&#' P."4* 47 +N +*.7%*#+ 4*.#3#"&#- 7&74' 7. 3#("#' +=*4''+*#+((6+"#.".3(67+-+P."4CN#*#"+(!) %(=63(-+# %)*.#' *.#+)6'"7+=6 * 7.-4' (='(".-N 8* 47#*4'* +=6 L -+F'(&+7"7+C * 7.' #"7+" *3"(674**+"7(='4%*#'4% 3* * 3"(674* * 3#-#'#" +6+7)#'%)6+-.*#' #6#6 + % 7%-4' )*."+.7%*#+ $7)+*B+*%N +*.#"(=(.)* +* )6 )" 3#37N&'%8 *%8#+6 *)%6 3F6=74' (+6)"6:%)'+:%#3:%"+")C%N.*!))'+="3*#(.)*(#')"3#37 ")"."+*) ((6#:%P."4*%N.#*476+3P."4*%*)*&#'%N+4(*%N(.)*+* %C8*!:+.7%*#+ )*."+*)#: A4*.#+#:6.*#+6$6+3.4*.5>)*+*-+-".#*9>)*+7#*(=6.-)74'.7%*#+C%4*.#3#"&#&')" #6HN.*(#'7(6#"&'*)3#"&74*4"3(7!)6"*9>Y&*#*!)*#N>;"#)6 "+.N.7 7(6#"&'*) 4* Z.( # +#'.""+*)* 9/<,D; "#"*%*#+ *N +=*+' 4* (=". &')(7!)6"*#")"."+*)+'N()*.#'&')4*#+)#'.)* +-+&'*)N +* 47(6##:% P."4*%(((6.7%*#+7)3* +*. 4"7)6 (7!)6"63()*.#'1>)*+)*."+ 9

9 "++"#.".#'&')"*(=6.-)74'6.")F'%.7C%.7%*#+C;#"(=(*6.6:%*6)C%; N7.*!#6#%;"()*.#'.!-6*)*+#6:%.7%*#+C% Vcný popis dokumentu - charakteristika obsahu!"*%.7%*#+7 3.* 37%'%* + %"N +* %.7%*#+(4*.# " 3.'). 6.*#+6$6"&#'((67N 4* -#:((6%#*% '* )6#-#!#+' +N. 4*4 +='!".7%*#+7%C8*!:+((#.-%"3(C!Q 76):+*B+(=63*# %4"3*Q &#!" ""+*6+6" :+68#- ""+*6374'' + %".7%*#+7?!)*./>> 4*(.!#-4F'N""+*6+6:(.!#7"-.*7)6+*"+77N7.'(=*.%-+N""+* " ')(*N(786+ %*+.N :)*." 3-!). )" 4*>>> 3#"CN%"B. 1/>> 3#"C * 3)".*% +3 *$*+:&"(6C"."+"!3'?K7*#+ K#+*#+N 786+'&'*)#*! 4*.#+)6: :"3C(=63*# 4"3" "+&')" 6 :"3 47(" 3*R )*."'%6#*!)6*)*&#'%6(7!+-+*)*&#'(C("#"3:%*-#:%6 *)*&#'%64"3-#:((6*'4*)#".7(6#6(* Systematický popis +*%"+6:((6(&'(+'*)!)"+6-.-#'6*"67(=."#:%+ %*% +='. *#+ 3(C! 4* +"F'#*8(=*.%-+:((6" (): 3(+=*! 7(=."+.7%*#+ #6#-(.)*!CH)+"+#"(=7(=.##6468)*B"#.64 #6#- 5>)*+* <+ L +=6) +*%"+6:((6 #6#' *)6) *S* H) 3")8*##" + %7.**+6 +='. 7&"#.!- 4* 4*"7+%"+63"#(.!" +"#.".*%( +*%"+6: ((6"%*6:#6# " 3)".- *S*".**+6## +='.-#'(" 3#6)(&+*% 1> +)*+' +3%*36#.#'.**+6## +='.-#'A7#6*").*6%"))"6$6"+6#N+* *(78'(-N"#".-N7+)66N66 6$6*7&"#.!-%$66)#'*36*1D4"3'&*+#-&*F+6# Mezinárodní desetinné tídní *36#.#'.**+6## +='.-#' 3"#74* F*#!)"+6)6. -.-#'"(78' *( F*#.7.7%*#+C.**+ 3)".#' +='. >; <N +* *%7.)*.-)6+ J#"(#7 +='.7 * +=' (=6(4*#'%4*.# 6$*3#"7((C.#'+='.746*6$**..-)74'+*&"%6:.7+ %7 4* 4* +*=*#+N%8#+(=6.#'#: +='.(=6 3#67#:!C;(&'+"&*; +='." >>, B6+74* (7+"%8#+' 4" 3#" %!6#"+N.")F'(%# 3#"N#"(=( <

10 Pedmtový popis dokumentu 7:% 3(C!*% -# ((67 4*(=*.%-+:((6 4".=74*!" )(=63*# 4"3" C8*!:+=,++,5+> DN+3#8*:"347(=*.*%.#"#*)3*4*()7%!6#"+(6:% (=')".*%47(=*.%-+*)"+!7()"+'(*#("6.)"N36)#"'#"#.#'%4"37!7(=*.%-+:**)7("")".71>>D#%"E>>99N3)".*%+!**)!)" 7!+"#+6#' 6#*3*N +3##*4.='*(.+"+# "("(='."# 4% # *#+ 3(C!!).#:( %"#7)#')*.#')'+:"+")3'=6"7+%"+63"# %3("#'4*#*:.7N8*+"+ (=*#("6.)"*%7'*(*+"+(=6$%7)"6.+"37N84*&"+!+'8# 3)F+-()"6""' #*#'%8# 3"."+ )86+-4F'.+"3 * 3(=*R74''%6(.%'#"%6 +!)"#%" 37F*#"". 7!+"#+6#'6#*3**7+7(6) =')".*% 4* +=*!" =*.%-+: *)=N +*:(78'( "+")63"6 :.7%*#+C.#' #6#" E" +*: 3' 3&* (=*)".7(=*.%-+ #* #6#*G"6#+#7 7:% +(*% 4* D((6N +(6:%(=*.+"6+*)*% 47 )'& )"!".7%*#+74*4.=*#(%')# %!6#"*)'&:)?%7+!:+4*.#+)6)"6 3("#'N.+"R74*:F* 7*.*# #*:.(=*.%-+: **)N#*=*F' F"(!) %%#+#+6(=63*# 4"3"N (=*.*F'%##%6+7N"(=6#F'+"#-8(!) %*)*.#'+*(((6.7%*#+C 3"&'#"4'+=*++3='3*# )#'#*!)6+*3"7 Pedmtový popis dokumentu (II) 6#6( ='3*#: (&' +%N 8* 3* 7(6# ##% 4*!# 4*.*# :"3 4"(*$*"#:N#-. * + 8#"3:.*6(+; +"+#' ##%" 47("8#" 3" #*.*6(++*3"7747("3"*#4".*6(++"#*.*6(+"3*R3+"%*36 +" 6*"6 3+"34*%# #".="3*#+6"(.="3*#+6.*6(+C *3"77."+"!3* EN +* 3"#74*!)"+ $36N*)*++*#6" 6#$%"+6 ")F'% 3#%:%+*3"7*%4*E;*.6")7!4*+*".6#() "=+' Pedmtový popis dokumentu (III) ()*.#')*+* *.C)*.7 34*"7+%"+63"#: )*."' + %C 3"&'#"4'!"+(%!6#"++"N"!*786)(=*.#+'!7L+7(74**.7!+"#+6#'6#*3*N(78' *(=63*#:(=.*)N87#".R74*)*.#'*%8#)*."+(.)*3)".#'*)".()#-# (.*)*%" 3*R 47 *)" +7+7#" 4" +*3"7*" 4*%8# )*."+ (.)*4*.#+)6:**)N(.**)64*4634*%# %!6#"* =')".*% ++ *)*&#' 4"3" "# *)=*N -+F6#7 * 4*.# ()+*%"+6 *)=*N+* 47*)*&#'%6("+")3'#6*# =')".*%4*+=*!"()+*%"+6:+7+7"#:*)=++#'+*#6 #6# >

11 Popis elektronických dokumentu *F+-(=*..**+6)*+ *%) 3.+N 8* -.&*# ") + #6#(-=*# (+7( 3(67!6!)6"$6:P."4C."+")C.8'%!6#"6%.*#'(&'+"&7+*#67.8*+ (7.:% *)-+:%#C+*%(&+7 6#$%"&#' 3.4C +7( #+*#*+7 +7+(=*.+"7 3*)" 3!=6) L3") *N 8*#*#'%8# )"6:%6(+7(" +*#)6*% *"#6 *6+"+N#"+8"+")63"+"+*.(+%(.)*3"."#:6+*66)*."+ 7!)6#'#"#+*#*+7;3)* (#+ %-="8. %7N(+6+=*#'((67+"+ (7!)6"#: 6#$%"'!7.*%7*+(=*4' ! 3" *(6%#- *.6#- +"!7.*%8# 3" F' P(-F#+)*.#'6#$%"'3+-+6#$%"&#'3.4C :7-2 2 *<</!)(+"#63"*%6?#)6#*K%(7+* 7(*%(7+* 7(=.# *%-+- 7!)6# "%*6 % *%6#=N#"#-%8!)()8*#3)".%*+"."+ +"#.".7N(4%*#"# 7!)6# 4. 7!)6#K*4*+=*#4""."("+#+6)6+*)#:")6!)#-(""+*)#:3)".#' (CN +='' +"3"#: 4*.#.7: 7!)6# K* *46 :3#"% 4*%8# 3(=*#6+)6!)#:% ")6$6+*%N#*! 4*46(&*+ 3F'=6+(=6.#'%.")F'(C J3#"% 7!)6# K*)3* 7)86+ 4" "%+"+#-N+"(='%..7%*#+7[ #*!\[ Automatická charakteristika obsahu indexace +=*!7 "7+%"+6 ""+*6+6!"7 )") (7.* +7' (&*+ +*B+:.7%*#+C *)*+#6 (.!- +*4#- 4"#*#'%8# *)# %&" % 63#+7 +=*+ 7&# %*#+C 6.*#+6$6"&#'((6N#*#'%8# 6#+*)*+7)#- 3(""+ ""+*6+67!"7 "(.!6+ 6#+*)*+7)#' 6#.*B#'N +* 4* 3")8*# #" (37%-#' +*B+7N 4* (=6 "7+%"+6 % 6#.*B#'#*%8# + 4* ++ 6#.*B#' 3")8*##" 46# %(6#6(7N" +#" (6#6(7&*+#+6 :+7 3' * 3(=*.()".7N 8*&'%&"+-46 * ).7%*#+7 +74*N +'%(".-(.!#-46*.7%*#+3"!:(4%*%.('."4''%+%7+)7J6#.*B#'47 "%3=*4%- )7&*#"#*:3#"% )"N +3 +( )"?(4N(=*.)8N(=')*N!*# I**#* +"+#' ) * (&'+"4'" 7&' * +3(".#+".7%*#+7 F*#" )"N+*.#7+ +(".#+N*("+"4')'&:%6)(."#:.7%*#+"+ 4*.#.7 6#.*B"' %*+." 6*.+"R74* 4*.#7 3#*:. 6#+*)*+7)#' 6#.*B"* A 7!4*+66%7N")*(=6#F'46# (!) %N#"(=#6874*(=*#+ %*;)6."+"!3'&)#C3!)"+686+#'(+=*.'N4*4"# N8*#"(=)*)6**!7.* &"++"+"8. %.7%*#+7N!7.*+*.)'&:%)*%"3".%*;)6)*.#'(.)*#-4N.+"#*%* 4" :)*.* (.+"+- *)7."+"!36 *.#.7 6#.*B"'%*+." +*.!: 4*F+- 7("*#" +"N 8* 4*.#+)6:% )'&:% )C% 4*(=6="3#" +3 U"VN +* 4".=74* (#+ ++*%'#7..-)6+.*!*4*.#+)6.7%*#+*:F*7*.*# %(=')".-."+"!3*&)#C3!)"+6 86+#'(+=*.' +*.!7.*%'+ +*%'# U*)6*V#68F' U7V#*8 (*6)#' +*%'# #"(= U+B66+".V #.*B"'%*+."%C8*!:+7("*#"646#:%3(C!*%A#"(=(.)*:+7)"7&6+ &+6.7%*#+7 U"V )"!7.* FF'N +74*;)6 * )#"(= "#+"6N&6.#* #37.7%*#+7 %!6#"*!7%*+.6#.*B#'A7&#'6"7+%"+6 4*78'#"(=*.*F'%(=6+=*#' -.*:."+"!3'

12 Pednáška III Definice historického období podle zpsobu komunikace E)- 468 '*#*8/>>>)*+ 7). 37F*#+6" 3#")+6(%'('%". #6" 46#:.7%*#+CN"!."8*# (3##' 7")" F'=6) +%+ %)7(=*.+"74'.7%*#+ +(:4*&)-"N4*P(-C6%)CN%7.+66(F*+6)+6"+"4'*.46+ %' 377#+6#76+)6. :4* 1 #6#%) 3#6#7+ * ')6N.%-)&)-.6(366((=*.#' 37F*#+'#- +")*4F'#*87("%-]#*!)++*."#6!.!'N+* 3#"&74*%*4"U(=*.*!)#' +"&)-"V#*!+"U)*+6#'#*-.%'VN"#6!.!'+3=*& %7#6"* D J".#' 3%-#7((=*# 6#$%"' (+7"&"*" 4*46 7#' 3#"%*#") #)*3 ('%" +!.!'.7%*#+ %7#6"*% D $3*Q $36 7(6#7;. #)*37 #6+67 #)*3 #6+67 () / +) 4*("8# 3"%*3#' 7)+7#'.-46# &)-""!.!'"8. #* < +) 4* $3' +6F+-# #6 )*.#'!.!'N 37!". ()6# 1> +) 4* ""+*63# 34*% +*)*%7#6"&#' +*#6"(7#*%. 6#.66.7)#'.-)#'%".# &"#-?37&*#: $6)%N +*)*63*N +%+!.!' 3#6+" #:(4*%N+*:.#*!-8#-78'%*;(4*%.7%*#+, &++!.!'N4*8(&+*)3*."+"+.#)*37(&'+"&**,>)*+*1>+*3#"&74* 4"!.!'!*#*+6 &6*)*+#6 * ""+*63#(**%.66+")63"*N +4 (=*.*%+*B+7N")*6!"37" ".!3 ('%"3("6.)" +6'6 3#"C(=*"!**..*'+"%6 3#"C.(-) :4 "!**.-.7N *( +=* Definice knihovny #6#""6+*.!).!4*7('%"7&+'%7#6"*)6. ()*&#+6 E* ) #6#" 4* :"3*% #"(76+C &6+7&* 4"3" < +) %#" 4"3'*(78':"3(=*4"+:3=*&+6#H6!)6+ ";3=*!6!);#6""+ ;()6* (=*.*F'%+"+#')"#:4"3'7"()!6!)6+*"N")*6#-%&6#-;.6*H6!)6+* "$"#73F+6#-)"!6!)6+*W7*N"#)F*%(78')"3#6) 3)"+6# )6!*;)6!"6 )"+#-(.(4%*% #6#"(=*.+"'%* C.#- "%3=*4%- 6#+6+76N.*!)(73* #6N (3.-46("#6#"&"(6"("(=6!:")# $%.7%*#+C. "%$#.*N(=* 6.*"3*+7"8 K;%C% *$6#74*%*;)6 +*. #6#7 4" 7(=."#: $#. 3"3#"%*#"# (3##'N #-%78*B6+74'(='+7( *+N%C8*%*(" #6#7#"3:"+ 6 C3# 6.*+ &6 %*.6"+ ".#*67!*)*+#6:.7%*#+C Starovké knihovny -46##6*#"%3=*4%-*)%6P3*76*4'.-46#"%6#6".77%"+*6)7&"+ (='% 36*)N 3." * #6#".#"F6.#C 3"")"&6#6)6 *4+"F')6+*"+77#" -+- 4* )6+*"+7"+"*(+N4*.#+)6."# 3!+-.&'*) 7)+7#'(-) )63"* +8**F"(+-(")#"=* ("(7 6+N%%*."#:.C"3C*)%6%)N 1

13 3 ++.C.7 +"!'(='%.C"3 *B6+*#6 #6*#N(=*+8* #-+*:."#: %*#(6#"+-#-.&'+%N8*+"%!)#67# J*3(+%6*N.*!).+"+*)'#"(78'")*)6#-# +"!7);)'# ('%N%%* %#*%'*."#:(3C+"+C #6#"()*.#' *) ).* :6*; FF7!"#6(")"?)*% 4* ("8#" 3"#*4+"F' 3#%7 #6#7 C!*N.!-#*4-+F' 3-+7!"")" '*#*8 />>> )6#-#: +"!7)*" *)%6 3"4'%" 4*N 8* "*)6:#)*3* *#"F) 6 +"!7) (=*.+"74''"+")#6#;+"!7)47..#*&6+*)# *)::3#"%(34#68#'7)+7"+'%666)63"*%-)3.#")*#') ('%"N +* * (=*3")6.I #6&"#CN+468!)(#!*3*3!73"+6+)6.7=*&"%"+*6) *(78'")("(7" #6%-)(.!7 6+C )"+#' #6#%-) :3#"%#'%)6+*) + +.!4")"+Z#N6++*)*6(67 *4:3#"%#-4F'#6#7++!.!'!)")*B"#.64#6#"N3")*D+(=#)* : $#.*%-)" " D> >>> #6" '*#*8 5>> +6N("(7: 6+C * ='6N 8* %"8^")" -.-#' 3 *) +*.*4F' 7)+7#' -+" *36 4*4' 786"+*)*("+=6)6#"(= 6 6%*.*" 7)6.**4' 6+6* +")"#**): >>>)*+ () 5 +#)!)" 3*)" 3#6&*#"" 3(#'*3"")(73*(+=*.#6+'%("%-+6)6.+" Starovké knihovny /2/ 7&+'='% 7)+7!)"-)"!"+)6+*"+7"N4*4'8%#.')"(=*+")"- '%(=63#"):%!&"#C%(#"#67N"+!).C.(&*#6"'%-3*4% #"!.!'4*3-+7*)%63F'=6)" (.-46#*3.*"%+"+#6).#'#6;3#6")*) (6"&.')#N(") *#"("(7 6+"(*"%*#N 3#6")" #67(*+' (7+" #6 *.+")". '%" 4" )*&#=6+N#"(=')".3:3#"%# + # #6#!).*3*#'*#*8D>+66+C=*: %)6+*)C "(#'='%:)"."=+-)3")86+#6#77)67K"*"N#*")(=* 3+(7+76+C3 )*B"#.64 #6#N")* 4* 3""8.-#' +*#+()# 3%"=6) 77+*&#6)+*#+()#K"*"C(='+*)6#67)6N+*:!7.")%7!.#"*#+6# % ("7 '%-(#' *=*4#7 #6#7 ")F' #6##)*.") ;"7+ :7Q 7.- *+%7.+6X 7.#6"#6*#=* "='%!.!'!)+(:J!7.#6*#*#*.") (.+"+-#6" +*B+ ='%:"7+C 3#%* + %-= :".#-(73* 3 (6C "("(7 4" #*4&"+-4F'%("'%%"+*6)7*(.*(")37!&"7 3.-)"#')6. =*]"#7 6*#+"'%-)6 7%!'J"") * +" 3( #6#N 4*8!) 7&+' =*]"#: 3.-)"' 6#+6+7'#"(= (")*+6# K*"**46 J)".*% =*]"# ('*%#6+' 4* #6" #6;!6!)*N +" * +" +")" 4.*% $#.C F* +=*.-:#6*#*+C!*#*43F'=*#-4F'#6"#"-+- Stedovké knihovny.(&+7 +=*.-7. +)*B6+74' #6#(=*8#- )F+**N #6#(7)+ ;7(6# #6!:")(=6(7+#=*+-3(7)+C%N7#68*+)J.**#6 3*R(6") D

14 *3#6*%7#6*36+**#+7%3.-)"#+63)F+*C(=*7.#6"3#6"4':3#"%# #6# #6#" "='8!## )"+#6)" * +=*.-7#*4-+F'!'7 #6N%-)" +7.#7 6 (C4&#7" 4*4' "+") 47..#*(786+*)# *:3#"%#-4F'"#)67 #6#7 +.!!)" #6#"B$.7 3#6"4'+" :3#"%# 7% #6#;) "F)*+6 ;(=*.*F'%*I"#66" +)66 #)*37 #6+67"#C+7 #68#'(.7* * 4*46(&*+ )* 3F74*N!:"4' + 78 ## )N.* #6 468#*47(=6(7+# (7)+C%N")* 4*%8# 4* +7."+ (.)' *.- -+* 3+-+#6*#!)+" 3(='+7(#-#468*.!-*=*4#+6;#"(=#6#"".6#)" I*.*6"H%*"6)#-;(&2+.#3*%%!6"#"4*3#%"..#*.#' #6#N +* (.-4' 7(6 F* #6."#: 4*.#+)6: 3*%' 47 3").#!-*% 5" 9 +)N * I"#66 +"#6)(6##+..-+ :+6 *F*."# (.7*. ) #6# 468 I"#+6F* () #' #6#" H*)'#- 2/<N #6#"H6+ %73*"5/<"#*#6#"*G"6#+#79>> *) %7N ++*%(.("# %7 346 *=*4#: #6*#.F) < +) L H) + +3 $**(7!)6)6!"6*N 3").")"" $6#"#")" 4*%-+" *).!""%*6: #6*# (=6F)" 3.#7+'% 3%8# %**#F* #.*S K"#*6* H-*%)*+ 9<2;<1D!) 3")8*# 255#6*#*,>9%'+*L%*6&+'#6#'6+" 4"(#'#"-+-((6)6N8*%- 4*.#+)6: #6*# 4* +=*!" 3")."+ 4*46 '+-N(=64'%"+ 3##"(.(7 34* #6*#" ()7(""+ Poátky novodobých knihoven.#' #6#N +* (.-4' 7(6 F* #6."#: 4*.#+)6: 3*%' 47 3").#!-*% 5" 9 +)N * I"#66 +"#6)(6##+..-+ :+6 *F*."# (.7*. ) #6# 468 I"#+6F* () #' #6#" H*)'#- 2/<N #6#"H6+ %73*"5/<"#*#6#"*G"6#+#79>> Knihovny v eských zemích století #6#3"&'#"4'3#6"+&*:3*%'#"(=*)%7"1+6'6)*+';7)F+*C;#*4+"F' %78:)F+*&* %++-;H=*#<<DN+",> J".#' 3)%; 3")8*#' 7#6*36+ * +=*.#' (-N " ")" )*46#*7' 4* 4% #N+"%-)"*.!-+" #*4:3#"%#-4F'#6#7;,"3C6) %"3 *" F*". (!F+""!6!)6$6)" +.!=*. (7#7+'% 76+ *)7*%-)"+"+ #6#" 78'*#*8>>>"3C!#' #6# )"+#6)6 -+F6#7 :3#"%#' '*#'.#+=6N F)*+6." 4*#% 76+ ;(=*7F*#' :4* #6*#N(7+" 3#:7(6C!)"3#6&*#"#*!.*3*#".3""#6&' )*%*#+6# )*4; 4*376+ /21.+")( 7.')*+"".*%6.#+6;(#' (=*.+"*#: + + )*4*; *+ K"#667; :Q ".-46 )*4!*3 )"+#' %7N#*8)6 )*4!*3 )"+#'#6# 34 #6*# ):%-+*; 7 F)&6%-+: P=".C;!-*%.F*#' (+6*$%"* F" + %-= F*# 3"#6)N 4*.#+)6:%6 " #6*# *%C8*%* 7&"#+6*+"+3%*:#*!-.*:#6#".)**3'4*4'F)*+6 #6#N "+4"F)*+&* N+"#-%* ;(=*.*F'%8%!* #6#7*( :3#"%7!)" #6#"()*.#'8%!*"*+""N+*!"")""6+6"3C 5 #6*# +7(6)"+6F+-# #6"". 1()6# 2+) 4*(.7* +6F+-#: #6 6 7# *)%636#7+,

15 Knihovny v eských zemích století +"#6#"!)".! %-=*)3#6&*#"N4*4'!#"3"&")""8(&+*% 5 +N #*% D>)*+ ) 4* 3#7 73*#";..*3)6 < *):!*.*# 4" )*&#7 )F+*7(*%#++C#" +"- 7&"#.!-% '*#*8 D> +6 #6 F* -.#'!CND>>>7(6C"1>>(+6C +%+!.!' * *)%6 3'4*) 3%* #6#N#-+*.)"8 >> +6 #"(=!6 #6#" 7.#66 " 3%'!) -+F6#7( #6#!7.# # ) F*# 3% #6# 3(.##*!(3.-46*3*#.#6#.#'%73*"-+* :3#"%# 3""# 47 7*.*#N *)*%!) * (- #6# (& <>)*+ D, 3%*: $#.C 7%'+-#: F)*+-*#" &<+)*+'!):3#"%#:%(&6#*%3")8*#'+='%73*'?(""NH#".#'%73*7% "3* #6*# 7#6N +..#*()#' $7#* -.*: #6*#(! %73*' 3"+7(*#: *=*4# 7#6*36+#' #6#;(6##+ +6"=C E*; :+6. 9>5N 7#6*36+#' #6#.")F'%-+*; H#N )%7N(#' +*#6 3"%-=*# #6#; +" 6#8*#: F)"" )+*#6: P+"; ++ $#. 47.#*!"8*# N 3#6 -.*: ()*&#+';)&*()#"7;#6#";.#*#6#-E *=*4# (C4&#(=6#")"."+*):.%*;(#-%* %-F]"#!"+*)+N.(& <+#6#(=6F)N&*:&+*#=:"-+:()'"!*#'%-+ #6#;.+6+)6.. (._ " #6 < +)*+'!) E* 125 #6*# (""#:!*%6N (='(".#-3*%:%6# Pednáška IV Knihovny v eských zemích ( ) + %-="8..7!*&*:3*%'7*=*4#-(='+7(#7)6.7#6#7N.)**B6+")" (7+"#6*#():!.!')*+<9;<1>%3".#':3#"%(:4&* #6#6+'=*+8*3").#' )6.: #6*# 78#"(=*)%7 +)*+'%-) 6#(6"6 "%*6 %%.*)7 U$**(7!)6)6!"6*VN +*(* 3#6 "%+"+# E*)*#" 7%8#6) ("+67 *")63"6 3". "%*6.*%"+6 #6#6+' #6#6: 3# <<; 3"."; #6#" "8.!6 J# +"#6)(6##+!7."+!'#.#+#'%6%*#F6#"%6(*6)#'..-)*#'(++!"+*)+!*%)(=*3'+ () &6 46# #6#!6(C!''"%-)(6##+."+ #6#- &#'(='(-- D> ")#"!"+*)* <1<!) (.+"+-."8*# +"7N. 7+*&#-"8.!*%-)"7*=*4#7)6.7#6#7;*):)"*-+- #'*(7!)6"+" 3.-.6)"3)7']F)#'#6*#N<146!)(=*>+6'N $7#")..-)*#-.*=*4#:)6.:#6*#"+"++".6**7.8*)""8..#* -.* ".!# #6#?*=*4# 7#6*36+#' #6#" "3*N +7.64#' #6#" #-%*:%)6*%"+%7.('.")"6)".!"4*46$#.CN+*#*")"(+=*!%&* "* *( 3#67 *(7!)6 3"&'#%-#6+ I#. +-+ #6*# 3"&'#"4'!:+ 3.*6#"(3").#'.!#:"+7.64#'#6*#%6%"7"H# /

16 Knihovny v eských zemích ( ) /2/ H3( <9; +3" 3")8*#'&*)*# #.#' #6# B6+")" 3.* 6* #6#".#'%73*";4"#.#'")"#:(+-4F**=7#6#6#N")*+"4*#+-8 %)" +7+ $7#6()#6+N(+8*#*!)" #6#7 ++#' "!)" 3")8*#".#' #6#" 4" #3*"&#'..-)*#'(=6*=*4# 7#6*36+#'#6#-NF*%((6## :+673'")""8 <D/ 6!*6(C!6)"H`**6.**7+*#;#.#'#6#"-%CE*)*#7.C)*.7 3#67 "%+"+# ++7#"+") 3%"".%6#6+"+6#' #6*#; 3#6)" #6#".#'%8.-#'N#6#2%6#6+*+*".")F'P+=*.#'P=".C )6!#:34#6*#3"4*#:*1>)*+*!)+='.#.)7:%!.!'%P(".7N+* 3"&")468-+7(.=763'*D>)*+*N("&")#+7(*%$"F6%7N#6&*#'%&*: #6(=67("6("#6&'"(+6$"F6+6 )6+*"+7!-*%(+*++7N()*("#"("#6&*#'% #-%*:#6 Knihovny v eských zemích od r do r. 1989!.!'(#')*+()*!)(=')6F+ #"+N"!*#6#3"*%)3"&'+3'4*+.*%"+6 %.77 <,9#"+7(74* *#+")63"*" 6.*)63"* 3' * #$6"6#-%*:" )F+*#' #6*#N37 $#.C. *): #6*# "3*" -.*:" +7.64#' #6*#.")F' *):%-+*?H#N )%7N E* H7.-46*; 3#6 <,/N[".* ) 3+='.-#'!)" *)&+ 3(.#" 6 "+#" %7#6+6: *86%#" 4*.# +"#-(("74* #7+#+F*!*# 3(='+7(#-#'6-.*:6#$%"'?( * #6#3")8*#6 "4'N.*.7.#**B6+")?)3*RN+""N %*374*(='+7( V6.*)6 3".#:% $#.C%V "+)6+*"+7" 4* 3 #6*# ="3#" +68*#" 4*(=*.*F'%!)"+ ()*&*#: -.N#7( 3* 3""#6&' 4* (.+"+- 3"+"*#N 7# 3*4' "%3=*4%- (73*+6+7)(()"+# %7#6+6 6.*)66 </<4*.##:3#4*.#+# 7+"-#6*#N+*:+"'++++#'-.* #6#.&*)" *6#)#' '+' #6*#" %- 7(4#'.!#: 6#$%"&#'(+=*! *6#7 46%.. '#7 6 6#$%"&#' 3"!*3(*&*#' F) +7.6" * * ++*% *)%6(.(#N&"+#"P#6*#7#6*36+":F) "(=*)%7 5>" 9>)*+((7 (.= 63*N.3' (7. %7()*7 $6#"#'( #6#N(=*.*F'%.*63" #6#(.+"+-(=*+"4'!:+.()R# 3""#6&#')6+*" !- 47(+68*#(=*.*F'%(='.-.# " +*#6!N +*: *.7. 6.*)63"* #*.+)"4*74**+(=*.*F'%."+6:%#'8*#'%.!-73""#6&#'.!#:(*6.63* N&'%47F*#+(#6*#.+- #*4%*#F')6.:N(=*%-+ N*#'N++#'-.* 6F).+"+*&#-3!*#N47 *!"# (6"B*N#*)*" *#6#" Knihovny v eských zemích od r <9<(=6#*) "%3=*4%- 3%-# 6. #6*#N(=*+8* 3# 3 </< +)*()"+'.3'*3%-#"%6"%(-!'3(".74*.#+# 7+"#6*#N*3F#'6+7"* %*#F'!*#'"%-+:#6#N+* 47$6#"##%'+#'"%(7 "("#6#:F)*%73"&'+3'4*+:##+*#%6()<>)*+ 3:F6)"(=')6(*#-3#" " +*. 6. #6*# +"' *#!7. +*=*#:%(='+7(*% $#.C%N(3 #6*# *"7+%"+6374*N.C)*86+:%(=*.()".*%!) +*#6?(=6(4*#'#" (*=*4#+"3"&'#"4'+"#7"+-.*:%#6#% 2

17 () 7 1>>!)(=64"+#: #6#' 3#N +*: +"#74*("6.)"(+#' *=*4#: #6#6:" 6#$%"&#' )78*!"%-)!%6% 46# (=6(-+ (=*##'.6(("+6 +'%N8*.1>>2!7.*"8. #6#-.6(366K(='+7(*%#"#+*#*+ Systém knihoven v eské republice 7&"#.!- 7# + % #6*# (=*#-.*$6#"#:%6(" "3!"%6#**B6+74* #6#:#6#'3#&*#'+%+%)7#*()#6)4%*#6*#-+* &)#+ %7 " %*374*. 7&6+ %' 4*46&6##+?.#' #6#" EN " 3*% #6#"N "4 7.")F'#* 3*)"(=*#- %*374*&6##+" "3!?(*6")63"# (%'4' 3*)"?F) +(=*+N 8* 4*!7.#' $7#74'' #6#' + %7 4*.#7 3 ).#'( <<< +%+ * ++68 (=64")" ).".7%*#+ ++#' 6#$%"&#' ()6+6"A*+"6#$%"&#'()*&#+6N+*:(=')3*=*.()".*")63"*++#'6#$%"&#'()6+6 ='.#'%#6#6 %+ %7?"( +8* 4* F" 4"# N 8* 7+*&# 6#$%"&#'(+=*! 786"+*)C#*%C8* 3"46+6+ "%+"+# U63)"#V#6#"N")*(73*.!=*$7#74''+ %()7("74''#6*#4"*)*N(=64")" )*+F#'%*3"3#:.7%*#+$%7)"#:%6P)(4*.#+)6%6#6+*+" K6++3*!#'C J*)"("%"+6:%.C.*%( *")63"6 + + #*(*!%-)"!:+ 7+*&#+N 8* #6# 47 -+F6#7 $6#"## 3*=*4#: $6#"#'N +"8* 4* 34%7 *) ()*&#+6N"!!) ++3.4*(+6%)#-786+ Národní knihovna,+9 4* 3"*% : $#.C#*4-+F' A5>,8;9 >?.+A 5:+>+A" 3*R 4*.#7 3#*4+"F' *=*4#: #6*# E* *(7!)6* *46.#+" 46 =".'%*36#*4:3#"%#-4F'*( 6 -+ #6# * $#.*% '*#*8 2%6) #6#' 4*.#+*" ()*.#')*+* &#-(=6!: '*#*8 9> +6' 4*.#+* %- %"8^#'(.7*.""+*)+'#" P3*%' E * 3"!: 6 %"8^#'% 3""#6&#'!*%6-+F6#76+6 $#.7#6#+='!*%6)#'"*(.')"J)".*%7(6#!' 4* 7!.*BCN.""#: ")*% 7#6*36+-( 3")8*#'(#' )*4* D22 *!-4'F""#66*#+)#'7(6"=* ("(*367(64*7#%#8+'-+: 7#6+CN#"(=')"..*B F*".: 3 7 >9/N(='3*#: * 7#"6(#'&* )* "+6)"".#'#6#"7+" #"(=')".+3#6##"H"*J*):*)C 4* P()#+6.#" #6#" "!"+ 6#:"("8)!6 #6#"!"+!' 634"3&# )6+*"+7N(=*.*F'% 3!7 ()*&*#:"(='.#' -. 7&"#.!- *(=6.()R#'3""#6&#'(.7*7+=*^74**#"!)"+()*&*#:"7%"#6+#'-. "%+"+#7 7&+'.#' #6# 4* )"# #6#" $#.*%.!# -+ )"6+6 )6+*"+7?3*4% #"6+6 N$6))6 (C.#')6+*#'+! )"#:#.C.#'#6#"+='"3(='+7(R74*=".7."+"!3'"7!#:"+")C%-E* #.#'!6!)6"$6* 4* +(=*.*F'% 7!#: "+")&*: #6*# K N +*: 4*(+7(#- #"()R#"+")63"&#'%633#"%3#-)6".*'+*()7("74''#6*# Další typy knihoven *):% 7#6*3)#'% -.*:% #6#%("+=' +, 5:+> >G,? -86F+- #6#' $#.C 4*!*%6)#')6+*"+7=*N(+8* #6#- +" #)*8'. 7 <D/ 3* 3#"(6##+3'"+"7"+*+7.64#'%P&*)C%P()#7.%'(.76#6N&"(6C".")F' +6:.7%*#+C,%6)6# #6#' 4*.#+*N &#'(='C+* 4* '*#*8/> +6'.7%*#+CN.*!''*#*8,+6'*&"(6C%-7#6*3)#'#6*#*B6+74'*) ;58+> 4N +* * #"8'.()R"+ *)"+6#' P()#+6 C4 $#.(.)* +"#*# ($6)7 5

18 7 +!:+ #6# ='3*# ++#'%6 "#63"*%6#*!(C!'' %6 46#: 7!4*+C? E229 2.:5. 5:+> N 4*4'8 $#.?N1%6) 47 3"%-=*##" +*#6 " "()6"# (='.#' -. "+ #6#" 4*(='(-7 "#63"'(='% ='3*#7 E =6("74* *(4*+ :+"!#!7.( +7+ #6#7 "*)7 : F) "3*; *46',+9 5:+> *(='(-7 (='% ='3*#7 "#63"' 6#6+*+" 3."+#6+'N *#+*%%*.6'#: 6#$%"'" *#+)#' #6#7( F*##*%#6&#' #6# O3* ()7("74* #6#"%6) "=: $"7)+ * $#.7%(=* D>> +6' #6#' 4*.#+*N )"#'.C"3 4* )".*##" *6)7)6+*"+77;(*6.6"N #68 *#*4)*46!4*74' #*4#-4F'(3#"+;.*!''*#*8>>>+6+7)C (*6$6:% +(*% 47 5:+>1 *46 3)".#'%()#'% 4* 3" #$%"&#' 33*%'( +7.64#'" -.*7" +C&'(6 +7.*#+C"(*."C F) $6) $#.7 +*..('.!C%#" F)*(-+"#:% 76)+6 * 3%-#"%6 * ()*&#+6 *. 3)".C(%-#6) 6 F) #6# J".#' 3%-# 47("+# 4" #7(7N )".!-" 3"7 $#.CN +" +*#6 " +*#)6 6#$"+7+7=* J(C.#- 73"=*#: 6#+6+7' * +")%.*#'+*=*# #6#*( +"#.".7N3"46F]74''#6#6 "6#$%"&#')78!468 #*4*#(+7.*#+"(*.")"+#'F)N")*6(F67.!#7*=*4#+P+=*.#'#6# ( *)7 7#6*36+7N $"7)+#' #6#N +3"*) #6#?(#-)6 P+"#'#*! "+*. #6# ")F'% :3#"%#:% +(*% 47 5:+>1-5 >? + % #6*# E 4* +=*# 3)".#' #6#7N +* 7&"#.!- ("74* 7#6*3)#' $#.(=6!)68#- 3"7 %6)6Z# "3C &*+#-!"- 3"4'%" 7!7"6)6'N 7(6CN(+6C" +": +6C ")F'%6( + %7 47 #6# 4*.#+)6: P+"CN +* 47 *)6* P3* (*6")63"# " %"8^74'(=*.*F'% 3""#6&#'%#"$6*?+4(7!)6"*N +* (=6#F*4' 7#"(=*)*. 3##- >BD.: 5:+> > >.:, B9.: J"#6"4' *#' #6#N *#+*% * +, 5:+> N +*%3"46F]"+(+"+#'#6#"46?%-+ %-)"!:+!*#.+7(#+#6#6:"6#$%"&#')78*! Knihovny a moderní technologie '6N8*#6#!)()*.#')*+*#:%6+*#)6*%6)6#-#N#*+674*(* 3%-#N +*: #6#(!'")"(!' * 7+*&#+6 * 4*.# 3".#'". * ='6 86+#- #7+# 3%-# (#'*+"(-!)# %.*#' +*#)6*"()6##"*B6+74'' +".6&#' $7#* #6# 7+%"+63") * +".6&#' #6#6 (* 4" 3("#' "+")63"&#' 33#"%C" :(C4&*.7 *+"(-"()6"*#: +*#)6'.3' 468 3".#'% 3%-#% * $7#' #6# -+* $7#* 47(6)#N 46# )"!#N#-+* &"*% 3"#6#7 " *!7.* '4*+ $7#*"6"&#'a "6"6("(': #6!)(+=*!"(73* *)"#*(=')6F ) %'+#+ "+ 7)8*#7 #67..#*(=*&+*%*N 6.8!)"#"(#" +=*!" * +=*.-7 7)8*# 3"&+*% <>)*+ 1>+)*+'#"/ b(").6*+" "6"#*='#6473+"*#"N(+8*+*#6 3"='3*#'#"4*46&+*#'468#**B6+74*66+)#' "6"* +*. 8".74* +" (=*#- 3(""#: "%#"%(=*.7."+#"# +(%.6' ".7 +"#-.66+")63"*(%7"+"3(='+7(R"+(#()*#'+" &6(F3*# +6N +* %7!:+ (*6)#'% *##'%(=**.*#.*)*+#6&6+*)# (.! +37 4*N 3.".4.*3#67)"6 ("(' #6 3**.%#'"+N8*(7.C!*N#*!7.*+#*4!)68F'.!- +7)#'%(!) %*% 4* +" +3""6"* -.*:(*6.6N 76'' 34*% *)*+#6 (7!)6#'.8 *((!4*6) ++&"(6#" #+*#*+7N!) +(73* *)*+#6 *3*("('::+6C7&"#.!-+47."+"!3*!:%6)*."'%6 %8#+%6""%3=*4%-()#:%6+*B++*.%)N"!#6#4*F+-#"7(")("(' *3*!*3 + + U(=6."# 6#$%"&#'.#+VN.8 -+F6#7!474' #*.+"+*% )". (+7" 786"+*) (*$*74'(='+7(.*)*+#6 *3*(='%3* (&'+"&*#"3)".-3"()"*# )6*#*a 7. F*% #6# *36#74'#"#7(("(' *3*N 3C+"6 3"()"*#: 6#$%"'#"**7(.7*#+"#6#"("#*%%8#+)6R"+4*$7#&#+"P.8!7" 7"6"&#'$7#63+' 9

19 Knihovny a Internet =*..**+6)*+ 7#%). -.-)N + #+*#*+ 4*N(=*+8* +"+ '] (46)"(#'&+=6 (&'+"&* 468 #*% 2>)*+."+ +)*+' 34#"+ ()6#-.*".*+:)*+N 3(&+7 (73*#*36 $ =**<<2!)3")8*#F*%6:%6F)"%6E* *(7!)6()*&#- ".*%6' -. E* *(7!)6 34%.78*#'(#6:! KN+* 7&"#.!- (374* '] K1N 8 4*#.#' )+#'(&'+"& '] 7&*#( -.7N :37%N :4"3.-)#'*4'(+*=((474*#*4-+F'7#6*36+#'%-+"E* *(7!)67:%6 F)N P+"".*%6*-.E* *(7!)6N")*()*.#'.!-*(=6(474'6.")F'#*36 &6 *=*4#(#'"#63"*AP=".N+=*.#'F)N#*%#6*"5:+>1 -+F6#" #6*# : F) 3"+6)" ()6#-.*".*+:)*+#+7( #+*#*+7 4" # ":3#"%# 6#$%"&#'%.6""3"&")+"+=*+3*)"#7#*(6(+"#: )78*!N 3*4'' 3 $"+7N 8* #6#"%7' %7 786"+*)6(+#7+ 5*+,-.5N" + 4" )6 $%-N#"4" %)6#6&6N")*(7.%8#"%86+- J)".*% +"+(+"#: )78*! 47 %()*B#'"7+%"+63"# #6#6 + % *4.C)*86+-4F'%6#$%"&#'%3.4*%4*"8. #6#-"+")*+*.='6N8*4*3(='+7(#-#' '+6 "7+%"+63"# (.!- 3#% (. 3"+7 K?#;)6#* 7!)6 * (66+7F*:3#"%#-4F'#6*# J(&+7*4*.#")(='+7((+=*.#6+'%)78!+*)#*+N()*.#'.!-3)*.*%* F*!*# %73F'=*#'(+=*.'GGG(=*"874*(='+7(+%+(+=*.' 3*R 7%8R74* 6#+*"6%#".")F' 6#$%"&#' 3.4C" +=' * +" 6+7)#'.66+)#'#6#"#$%"*3#'47(".+7(# #*36)*#"%'+-"&"7N786"+*)#*%7'C)6 "8. 6#$%"686+*+7.#6#"4*;)6")*(R%6#6%)#-6#$%"&#-"%+#:4*(*#6 (7+76#$%"'#"4'+% Webová stránka knihovny.(4%*% )78!" #6#.+7(##" #+*#*+7 4* +*. +=*!" 6(=*.+"6+(=*.*F'% S*!7 +#7 "%7'!:+ +=*#" +"N"! 7+*&#-!)" )78!7#6)6 4*#(*3*#+"' #6#()#-#'++6+*6"4*+=*!"(=6!7.#'+#*.!+#"+N"!#"#6#*!-)Q 3)".#' 6#$%"* #6#-?6+6*N! 3"%-=*#'" 786"+*) 7&*#' #6#N 1 "+7")6+"#6# D #;)6#*"+")"(='+7(.")F'%*)*+#6:%3.4C%#6#, *3#"%.*!'"#:(*6.6 /."3#".")F'6#$%"&#'3.4*#"G*!7!'"# )*.*%#"! 3"%-=*#'" 786"+*) 2 5 6#$%"*(*6+"# Knihovny a knihovníci ve tetím tisíciletí +7( #+*#*+7"6#*3(C!' 3#6 #6*# +"N 4""#6 3)"N +*)*63*N $6)%".")F' %.6"#*3(C!6)3#6#6.<<9*4686*!4*74'*)*+#6 #6N")*+7&"# $36:4*4*F+-#*%7)"67#67#"".6+7+)"+#-(*6)#'&+*'3"='3*#'7%8R74'' 3'"+N 7"+" 3!"3"+!" #6"(*6.6 "()R74' *(=*7#*% 7!C(=* K (=6(4*#: #+*#*+7 *(* #)*3 7+*&# *)*+#6 ("('7" 6#7+7" 4*)*# (C%):!"%C8*3(C!6++"(=*"+#73%-#74"!) &"7#)*3#6+67 O)" #6*# " #6#'C * "%3=*4%- %-#'N ")* 3)".#' (6#6( 3C+ 3"#A%"8^"+N+='.6+7"+"3(='+7(R"+6#$%"&#'("%*# <

20 A :4#:#+4C7#".#-#'6.*#+6$6"*"*)***)*"#+#'6#$%"'* +)*'*#*7(=."# %-+-6#$%"' A +-86+*)3#")+'A#")*3*#'+(.+"+# "+=*#'6#$%"&#')*' 34*%#-((4*#:.66+)#'%"+*6)C"3!"%6#")"6 3.4*A%6%=.#.C)*86++(%7)+6.66()6##'!N.*#**B6+74'"#63"&#'+7+7"3"*.*# )=525+<A5 A (C.*-.*#"*+-3"#:%(3##'%A%7'7%-+ +6#*"+* +N 6#$%"&#':" I+J;<52,=,2, A (+=*.#'%*363.4*%"786"+*)*% ")F'%.C.*%N(& #6#"6#*3"#6#7N 4* $"+N 8*&)- 4* + ()*&*#:N )*.%8#+(='%:#+"+C Významné knihovny ve svt 7+(=*.*F'%#.#'#6#4*.#+)6:3*%'3#6)-+F6#76+6:%:4*%3 #-+* 468 * +=*.-7 3")8*# #6#" 4*46 )"#'% P)*%!)(C.#- 7(6 #6 3*4''#" P3*%' (*%.! * 3#6 F" +")" +=*.6"(+74'' 3 4*.6#*&#!"++':$#.C%()*B#'6#$%"&#')78!(%'#*4%.*#-4F'+*#)6' H6+#6#"%* %$#.7'*#*82%6)#6"3"#:(*6.6N:3#"%#4*6!'"%"((=*"74'',%6)<<90<<='.6)"'*#*8,ND%6)8.+'(+#7+'.7%*#+73* :$#.C"4*4'S*!7+#7#"F+'6)'*#*8<%6)#F+-#'C I"#73#.#'#6#".+")"3.#7+'%(*36.*#+"6 +*"#."()<>)*+3*)" #7!7.7;,-8*4"+#+*=*# #6!)(74')*("* %$#.7%'*#*8D %6)3"#:"3C(*6.6"#6N.*!'D1+6$"#&"(6C"9N/+63""#6&#'N%7)+6%*..7%*#+C%468'*#*8/>+6 *)%6 3"4'%"7 #6#7 4* *=*4# 6#$%"&#' #6#" 7%'+-# * 3#% % K*#+* %(6.7*#+7"='8** %$#.7'*#*8,>>+6.7%*#+CN3+#"(='*#*8> +6%("+#'.6C * #6#7 3*)" *=*4#7N#**B6+74* *6+"*&+*#=CN" 4* +*.(73* #6#7(*3*#&#' 7&"# -%* #6#" 3#6)"( 4*.#*#' -%*" <<> )7&*#'% *7+* H6!)6+* 6% *6(36" *7+* H6!)6+* 6% I"#$7+"% "6#?+"!)" 3")8*#"( 3.-)*#' #* #6#" * G"6#+#7 3")8*# 9>>(C.#-((+=*! #*7 4*.#* -+- :3#"%#7 #6#7(+74'' )78! 6 *=*4#+6.)* P."4C 3.*".*+:)*+ %-)"* %$#.7'*#*8<>%6)#6#'4*.#+*N3+1/%6)#6H)"4*.#73(#' #6*#N.* 3"(&")""7+%"+63"*(%' :(&*+#' +*#6 J.* * +" 3"&")(( (78'"+ 4*.#+#:+ %3(67P."4C.7%*#+7.(&'+"&*N+3:%-##:$%+K?%"6#* *4-+F'% -+:% #6#'% + %*% 4* K K?#)6#* %(7+* )6!" (3"#: +*4#4%*##7 6#+6+7' 7!)6#7 L J)".*%&6##+6 4* +=*#' 7!# "+")73*33#"%CN+*.."4'4*.#+)6 #6#+ %73P&"+#-# &+*%<>)*++!)4682+6#6*#3*,>3*%'-+"&*+#-#"F'L"8. 33#"%7476%()*+#'P."4*N (.)*+*:)3*.7%*#+)")63"+&#-(=6!:)*%1%6)33#"%C 1>

!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 + % )" 2 3 3 4) 3 5

!# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *&  & & )0+% 0 1 + % ) 2 3 3 4) 3 5 2 3 !"# $ %&%'()* * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 * ) 0%&*&* &) + % )" 2 3 3 4) 3 5 4"6&) 4%"&&)& 4"70 +" 4 5 !" #!$ %&'()(*(+),)- 6 89:!7: 8;?@AB:,!7>=B2CDE,;FG... 16!;

Více

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK)

Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Publikační a citační praxe v ekonomii RIV publikační strategie v SHV Panelová hodnocení v SHV v ČR (GAČR, II. pilíř, UK) Prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. CERGE UK a Národohospodářský ústav AV ČR GAČR seminář

Více

NOVÁ SLEVOVÁ KNÍŽKA: Ušetřete až 19 350 Kč! Platnost 13.9.-13.10.2015! -45%

NOVÁ SLEVOVÁ KNÍŽKA: Ušetřete až 19 350 Kč! Platnost 13.9.-13.10.2015! -45% Sd n n Nbdk p d d nb d pdn b Od b MTR V hk phdn kě k én dn - hn Mh ng h pdšk: -D Tx Mfb VENh Fp pdš: gpx Gk EVA Dk Pnk PO U K ÁZ K -% NE J C E NA NOVÁ SLEVOVÁ KNÍŽKA: A TENTO PODZIM VÁS ROZHÝBE INTERSPORT!

Více

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900

Kyvné pohony Série 6400. Miniaturní kompaktní suporty Série 6700. Tlumiče nárazu Série 6900 Manipulace Série 000 SpA 4050 LURANO (BG) - Italia Via Cascina Barbellina, 0 Tel. 035/49777 Fax 035/49740 035/4974 http://www.pneumaxspa.com CAP. SOC...700.000 I.V. R.E.A. BERGAMO N. 0798 R.E.A. MILANO

Více

OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE

OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE OBSAH POTRUBÍ PRO GRAVITACI A VÝTLAKY TROUBA INTEGRAL 84 TROUBA INTEGRAL TT 85 TROUBA INTEGRAL PH1 86 TROUBA INTEGRAL TEPELNĚ IZOLOVANÁ 87 SPOJE SPOJ STANDARD 88 SPOJ I.M. (INTERMATERIAL) 89 ZÁMKOVÉ SPOJE

Více

Připojení na sítě elektrické energie a plynu od výrobce venkovních rozváděčů DCK Holoubkov Bohemia a.s.

Připojení na sítě elektrické energie a plynu od výrobce venkovních rozváděčů DCK Holoubkov Bohemia a.s. HELGA R Připojení na sítě elektrické energie a u od výrobce venkovních rozváděčů DCK Holoubkov Bohemia a.s. SESTAVY DO JEDNOHO INTEGROVANÉHO CELKU V JEDNOTNÉM DESIGNU PRO JEDNOHO NEBO VÍCE ODBĚRATELŮ DCK

Více

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE

Vibrační. 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51. 116 VEGASWING série 60. 124 Přehled VEGAVIB. 126 VEGAVIB série 60. 134 Přehled VEGAWAVE Vibrační 112 Přehled VEGASWING 114 VEGASWING 51 116 VEGASWING série 60 124 Přehled VEGAVIB 126 VEGAVIB série 60 134 Přehled VEGAWAVE 136 VEGAWAVE série 60 111 Přehled VEGASWING Oblast použití Limitní spínače

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

799,- 649,- 649,- Sledujte nás na. místo 1199,- NEJ CENA. místo 949,- NEJ CENA. místo 1099,- NEJ CENA -33% -31% -40%

799,- 649,- 649,- Sledujte nás na. místo 1199,- NEJ CENA. místo 949,- NEJ CENA. místo 1099,- NEJ CENA -33% -31% -40% Sduj n n Nbdk p d 8 d 8 nb d pdn zb % 7 Děk pk up YA GX Mkn ppn jčk bčn kp nh guu dn kj % p / % Děký bh Nnk k přdn kp pnn kp Obj: 8 Děk pn bu In Sp CF K Sšk z nk zpdš EVA nb pdš pkký uhý zp % % Chpk /

Více

2099, 699,- 1 699,- 899,- 1 999,- 2 399,- -36% -35% místo 1 099,- místo 2 399,- místo 1 399,- místo 2 699,- místo 2 999,- -32%

2099, 699,- 1 699,- 899,- 1 999,- 2 399,- -36% -35% místo 1 099,- místo 2 399,- místo 1 399,- místo 2 699,- místo 2 999,- -32% Nb dk d d nbd dn z b % NEJCENA P n k u d bu V H k TXPM % N k b n TEXAPORE d n ků ž D k k b I gu d V ě ud n n z ň hk f é dk n k n uk ů NEJCENA k D k z k D k u k z uk k D : k u zk : Kč Kč č K dd n S ndd

Více

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky

SIGNUM 3SB3 Tlačítka a signálky SGNUM Tlačítka a signálky Ovladač s nosičem Kulaté plastové 0..-.. Kulaté kovové 5..-.. Čtvercové plastové 1..-.. pro otvor 26 26mm Upozornění! Prosvětlená tlačítka se dodávají včetně montážního můstku

Více

období: duben květen - červen

období: duben květen - červen období: duben květen - červen U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 2 8. 4. 2 0 1 1 Z O s c h v á l i l o z á v ^ r e X

Více

"#$$% &%'%'( !"#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)!

#$$% &%'%'( !#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)! ! "#$$% &%'%'(!"#!$%& '(&))(&)(&*$+&,)! Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je

Více

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

ZAŽIJ 799,- -50% místo 1599,- -39% místo 3299,-

ZAŽIJ 799,- -50% místo 1599,- -39% místo 3299,- Nbdk d d nb d dn b T C O ZAŽJ! T S O VOLN k ěk ud bu XT Wng K d Cng HT d EVA k hhnu dné ťnhněn dě % 99 99 nk NE J CEN A 9% 99 999NE J CEN A žk bu GT Snčn běž n dn k kbn ťn n k gu d d EVA 9 % n bu n u n

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Obecního úřadu v Palkovicích

Obecního úřadu v Palkovicích O úř P 07/2014 ů ř J ř V Př ň ř ř ř Z E3 U ř ř R M ř S U V AM ř č K C č č P E Z P N P Z SDH 014 Z ř úč R 2 č Z E f L č J R N ř B ú Bč V ř č 2014 D K č H 1 1 č M 16 M AMS ů ů S V č č č ř Hč C ů V -K č N

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í #%&# ,7885-.1512. 53 /3-5/ ;<1=, )">>9C<;D. E>?!A+""+"!A$(FB" "! A$(>%+$!@+>"?

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í #%&# ,7885-.1512. 53 /3-5/ ;<1=, )>>9C<;D. E>?!A++!A$(FB ! A$(>%+$!@+>? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í!"#"#$!%&' ()#*+ $!&%"!& #%&#,-./0 123/2 1-.45-.6.2,7885-.1512. 53 /3-5/ 9&:# ;?"(@* "%&>"( >?$$!A$"!'+ B!>>#-1 -++"!C )">>9C?!A+""+"!A$(FB"

Více

Popis vozidla Mercedes-Benz Actros Nový Mercedes-Benz Actros Nový

Popis vozidla Mercedes-Benz Actros Nový Mercedes-Benz Actros Nový Popis vozidla Mercedes-Benz Actros Nový Model: Mercedes-Benz Actros Nový Typ vozidla: 1843 LSnRL Baumuster: 96340612001 Druh vozidla: Tahač návěsů se vzduchovým odpružením zadní nápravy, nízký rám, Lowliner

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5

! # $%&!!#$!#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 ! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 %&!'!$ ' ( ( ) *) $( ) "*+,-#-,./( 012-34#( 0 '5#( -# 1/6,0/157( 0%-#4 8*9-# 1--#-17 :( ;2?9,0 4--0( )5@ 4* AB( C A)D 0

Více

Sledujte nás na -42% Outdoorová obuv Wentwood GTX. místo 3499,- Nabídka platí od 13.4. do 24.4.2016 nebo do vyprodání zásob.

Sledujte nás na -42% Outdoorová obuv Wentwood GTX. místo 3499,- Nabídka platí od 13.4. do 24.4.2016 nebo do vyprodání zásob. Sdu n n Nbdk p d d nb d pdn b O E T Z A R VY! Y O ŘÍR k Oud bu Wnwd GTX nk Npk pdn bn GTx kn EVA pn pd nbkn ék ORTHOLITE Sé Sn bpn pn ud nhu b pd Cngp / % NE J CEN A nk ud bu Vn Sk kbn nk x kn pd Th p

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

Varianty: - brání i C1 - situace 2 na 2 - povinná 3 překřížení A1 s B1 - D1 brání opačným držením hole Změníme orientaci cvičení

Varianty: - brání i C1 - situace 2 na 2 - povinná 3 překřížení A1 s B1 - D1 brání opačným držením hole Změníme orientaci cvičení cv. 308 Situace 2 na 1 Útočník A1 si naráží míček do běhu s útočníkem A2, kříží se a střílí na bližší branku. Mezitím obránci C1 a D1 vybíhají a střílí na druhou branku, poté C1bere volný míček, přihrává

Více

%#)! #+#,# -,(!. #( %#)! #+#,.($

%#)! #+#,# -,(!. #( %#)! #+#,.($ !"# $%&!'!# ('#*#+'!#!* %#! #+#,# -,(!. #( %#! #+#,.($ ! " #$ ' 1 KPMG'S AUTO EXECUTIVE SURVEY 4, KPMG, 3... 3 DATA OICA, 3... 3 DATA ACEA, 3... 11 4 EUROPEAN MOTOR VEHICLE PARC, ANFAC, NOVEMBER 3... 1

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

Polohové spínače. 8/2 Úvod

Polohové spínače. 8/2 Úvod Polohové spínače /2 Úvod Polohové spínače 3SE5 /4 Všeobecné údaje /6 Standardní, plastové tělo spínače, šířka 31 mm, podle EN 50047 /10 Standardní, kovové tělo spínače, šířka 40 mm, podle EN 50041 /14

Více

M I N I S T E R S T V A V N I T R A

M I N I S T E R S T V A V N I T R A VMV čá. 24/2008 (část II) V Ě S T N Í K M I N I S T E R S T V A V N I T R A Ročník 2008 V Praze dne 3. března 2008 Částka 24 O B S A H Část II Oznámení Ministerstva vnitra podle zákona č. 365/2000 Sb.

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. května 2015 č. 329 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. března 2015 do 31. března 2015 Vláda I. souhlasí 1. se změnou termínu pro předložení

Více

5499,- 3799,- -50% -35%

5499,- 3799,- -50% -35% Nbdk d d nb d dn b Dk d ž A n Mk FDT T Užňu dk hng T Rk žk d žn žk db hu buk du dk hb n dn d ťu n n hn Kn: Rdu: ( ) Dk: % NEJ CENA Dk žk bu Qu A X Lhk hdn b n k nn W F nd: L: % NEJ CENA Dk n bu E J S kžn

Více

Brandymu Edwardovi Brianu Robertsonovi a Christopheru a Michele Riceovým

Brandymu Edwardovi Brianu Robertsonovi a Christopheru a Michele Riceovým Vnováno Brandymu Edwardovi Brianu Robertsonovi a Christopheru a Michele Riceovým JEŽÍŠ HOVOÍ K MÁÍ MAGDALÉN: Ježíš ji ekl: Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratím a povz jim,

Více

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY

ACH 02 VZÁCNÉPLYNY. Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY VZÁCNÉPLYNY ACH 02 Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz VZÁCNÉ PLYNY 1 VZÁCNÉ PLYNY 2 Vzácné plyny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII s 2 p

Více

Návod pro editaci LIN souborů

Návod pro editaci LIN souborů Návod pro editaci LIN souborů Obsah: Seznam tagů:... 1 Vugraph... 1 Oddělovače... 2 Textové a editační tagy... 2 Barvy... 4 Rozdání... 6 Dražební tagy... 7 Sehrávka... 7 Příklad... 8 Seznam tagů: Soubor

Více

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam.

Milí závodníci, Občas sledujte náš i váš web WWW.XTERRA.CZ, který už brzy změní svou tvář a všechny aktuální informace najdete právě tam. Milí závodníci, Chceme, aby jste na své výkony ze závodů XTERRA nikdy nezapomněli, proto vydáváme tuto ročenku, která vám kdykoliv připomene výsledky ze sezóny 2009. Celkem sedm závodů Českého poháru Xterra

Více

# $ % "%!" %&!' ( ) %& *! +!,! -.%''!! % " /!' 0!12 # / % "!'! " ( 3! "!%! ) 3! "!%!% &!! * 3% &!! + 4 % "!%& + -"!%&!&% % "!%& + 1%&!! % % "!

# $ % %! %&!' ( ) %& *! +!,! -.%''!! %  /!' 0!12 # / % !'!  ( 3! !%! ) 3! !%!% &!! * 3% &!! + 4 % !%& + -!%&!&% % !%& + 1%&!! % % ! " # $ % "%" %&' ( ) %& * +, -.%'' % " /' 012 # / % " ' " ( 3 " % ) 3 " %% & * 3% & + 4 % " %& + -" %& &% % " %& + 1%& % % " %& 5 -" %& &% % ' 5 3" "%&"&% % ' 6 3" % 0%7%%%" %& 0 /8/ %" 9%& :;< 3% % # 3%&"

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup !"#$%&$'%"'!()!!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & " )* &*'723389 4 &*(*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&* & )*& '&(4&" &!&%(& * '*: "

Více

HELGA P ipojení na sít elektrické energie a plynu od výrobce

HELGA P ipojení na sít elektrické energie a plynu od výrobce Sestavy pro p ipojení Vašeho objektu na energie HELGA P ipojení na sít elektrické energie a u od výrobce venkovních rozvád DCK Holoubkov Bohemia a.s. Sestavy HELGA jsou kombinace sk íní nebo pilí se shodnými

Více

Secure Socket Layer. SSLv2, SSLv3, TSLv1. Čolakov Todor KIV / PSI

Secure Socket Layer. SSLv2, SSLv3, TSLv1. Čolakov Todor KIV / PSI SSLv2, SSLv3, TSLv1 Čolakov Todor KIV / PSI 1. května 2005 Úvod Cíl vytvoření bezpečného spojení Původ firma Netscape Verze SSL 2.0 SSL 3.0 - opravuje mnoho chyb SSL 2.0 TSL 1.0 - velmi podobná SSL3.0

Více

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data.

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejte prosím

Více

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa 2. Jazyk matematiky 2.1. Matematická logika 2.2. Množinové operace 2.3. Zobrazení 2.4. Rozšířená číslená osa 1 2.1 Matematická logika 2.1.1 Výrokový počet logická operace zapisujeme čteme česky negace

Více

Třífázové VN a NN asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko a kotvou kroužkovou VÝROBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY A MONTÁŽ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Třífázové VN a NN asynchronní elektromotory s kotvou nakrátko a kotvou kroužkovou VÝROBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY A MONTÁŽ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBA, REKONSTRUKCE, OPRAVY A MONTÁŽ ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ Držitel certifikátu č. 2631 TÜV CZ podle systému managementu jakosti, odpovídající ČSN EN ISO 1. Držitel certifikátu č. EMS 0932 TÜV CZ podle

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI UHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI UHRAD ČLENŮ DRUŽSTVA, OBČANŮ A ORGANIZACÍ ZA ČINNOST A ÚKONY DRUŽSTVA Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, Karviná - Ráj, IČ: 000 52 159, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ VÝŠI UHRAD ČLENŮ

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Matice. Přednáška MATEMATIKA č. 2. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.

Matice. Přednáška MATEMATIKA č. 2. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob. Přednáška MATEMATIKA č. 2 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz 13. 10. 2010 Uspořádané schéma vytvořené z m n reálných čísel, kde m, n N a 11 a 12 a

Více

Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace, 790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali.

Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace, 790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali. Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace, 790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali.cz Ředitel Základní školy a Mateřské školy Skorošice, příspěvkové

Více

Š É Á á á é č ě ž é ž á č ž é ě á ž ě č é č č ž č á Ž ě Í ě ž áž ě ž ň á ě ž á ž č á é é ě é á ě č ž á é é ě é é ě é č ě é é é á á ž á ž é á Š é Ž ž é č é á á á á ď č á Š é á ěž á č č ě ě é č ě ě é á Ž

Více

STEREOMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY, METRICKÉ VLASTNOSTI, ODCHYLKY, VZDÁLENOSTI. STEREOMETRIE geometrie v prostoru

STEREOMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY, METRICKÉ VLASTNOSTI, ODCHYLKY, VZDÁLENOSTI. STEREOMETRIE geometrie v prostoru Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MATEMATIKA DRUHÝ Mgr. Tomáš MAŇÁK 4. května 2014 Název zpracovaného celku: STEREOMETRIE ZÁKLADNÍ POJMY, METRICKÉ VLASTNOSTI, ODCHYLKY, VZDÁLENOSTI STEREOMETRIE geometrie

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j.

Součin matice A a čísla α definujeme jako matici αa = (d ij ) typu m n, kde d ij = αa ij pro libovolné indexy i, j. Kapitola 3 Počítání s maticemi Matice stejného typu můžeme sčítat a násobit reálným číslem podobně jako vektory téže dimenze. Definice 3.1 Jsou-li A (a ij ) a B (b ij ) dvě matice stejného typu m n, pak

Více

Soupis movitého majektu pro Střední školu průmyslovou a uměleckou, Opava, příspěvková organizace

Soupis movitého majektu pro Střední školu průmyslovou a uměleckou, Opava, příspěvková organizace Strana 1 Soupis movitého majektu pro partnery projektu Podpora rozvoje komunitních škol bod a) Soupis movitého majektu pro Střední školu průmyslovou a uměleckou, Opava, příspěvková organizace ad aa) investiční

Více

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013

VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 VYŘAZOVACÍ SEZNAM MAJETKU K 31. 12. 2013 Účet 028 001 8028 10130 828000 Digitální fotoaparát 0000 001 00010001 1 10685.00 10685.00 8028 100240 828000 Skříň 0000 001 00010008 1 3700.00 3700.00 8028 10225

Více

Pilové kotouče LM02 (LM54M-LM53M) LM04 (LM65M-LM66M) LM05 (LM64M-LM61M-LM62M) LU1C (LM47M-LM59M) LU1D (LM46-LM58M)

Pilové kotouče LM02 (LM54M-LM53M) LM04 (LM65M-LM66M) LM05 (LM64M-LM61M-LM62M) LU1C (LM47M-LM59M) LU1D (LM46-LM58M) CARBE s.r.o. Telnice 427 664 59 Telnice u Brna LM02 (LM54M-LM53M) LM04 (LM65M-LM66M) LM05 (LM64M-LM61M-LM62M) Pilové kotouče tel: 544 224 002 fax: 544 224 000 gsm: 777 743 918 www.carbe.cz Cena s LM02

Více

[bar] -0,3 (-4,4 PSI) [bar] 0,5 (7,3 PSI)

[bar] -0,3 (-4,4 PSI) [bar] 0,5 (7,3 PSI) Zubové čerpadlo High Performance Line GP do 31 cm 3 (1,9 in 3 ) p max 3 bar ( PSI) otáčky od do ot/min Technické parametry Provozní tlak bar, špičkový tlak 3 bar Čerpadlo z vysokopevnostní hliníkové slitiny

Více

Magnetické stavoznaky Colima Visco a Colima Viscorol

Magnetické stavoznaky Colima Visco a Colima Viscorol Strana 1 z 8 TI-P329-01 CH Vydání 1 Cert. No. LRQ 0963008 ISO 9001 Magnetické stavoznaky Colima Visco a Colima Viscorol Popis Colima Visco a Colima Viscorol jsou magnetické stavoznaky. Stavoznaky slouží

Více

Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET

Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET!"# "$%&'()*+",&("-!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 626704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 !" #" # " $ % "!# & #"

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

4. Model M1 syntetická geometrie

4. Model M1 syntetická geometrie 4. Model M1 sytetiká geometrie V této kapitole se udeme zaývat vektory, jejih vlastostmi a využitím v geometrii. Neudeme přitom rozlišovat, jestli se jedá je o roviu (dvě dimeze) eo prostor (tři dimeze).

Více

Přehled VEGACAL. Oblast použití. Princip měření. Přednosti

Přehled VEGACAL. Oblast použití. Princip měření. Přednosti Přehled VEGACA Oblast použití Robustní snímače hladiny řady VEGACA se používají k měření sypkých látek a homogenních kapalin, které vykazují stabilní elektrické podmínky měření. U plně izolovaného provedení

Více

20% SALE 45% 60% -50% -37% % NEJCENA

20% SALE 45% 60% -50% -37% % NEJCENA Nb k nb n z b ž j ž u bun Wh C k Z néh šnéh u k é n ž n uk hk u n k n k u bu k w šn h hnu z n š k š Cn g n n énu é k - - NCN k é ž k n n žn b z z n k b NCN - n C k k ýb h k n n z n g n ýh n z b j : ý n

Více

12/04 N/CZ 1.5.084.01

12/04 N/CZ 1.5.084.01 Kompaktní válce ISO 21287 Magnetický píst, dvojčinné Ø 20 až 125 mm Odpovídá ISO 21287 M/50 Spínače při upevnění nepřesahují roviny profilu Magnetický píst jako standard Těsnění zabezpečuje malé tření

Více

Lineární pohon příslušenství (upevnění a snímače polohy) konstrukční řada OSP-E

Lineární pohon příslušenství (upevnění a snímače polohy) konstrukční řada OSP-E Lineární pohon příslušenství (upevnění a snímače polohy) konstrukční řada OSP- Obsah Název Pohyblivý unašeč Upevnění vík Upevnění vík (pro lineární pohon s vedením) Středová podpěra Středová podpěra (pro

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka

S2 R2. Přepravu zajišťuje: České dráhy, a. s. Číslo spoje: Číslo linky: Zastávka Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 4317 4317, www.idsjmk.cz 610 ostěrádky-rešov 40 Brno 7 Brno 210 Ochoz u Brna 17 Vyškov zastávka 12 Kuřim 167 Vyškov 221 Okružní 221

Více

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410

KYVNÉ POHONY. Náhradní díly. Objednací kódy, technická data. Základní rozmìry. Pracovní podmínky. Kyvný pohon s ozubeným høídelem Série 6410 Manipulace Série 00 KYVNÉ POHONY Otoèný stùl s dvoupístovým pohonem Série 00 Strana Náhradní díly Objednací kódy, technická data Základní rozmìry Pracovní podmínky...3. Kyvný pohon s ozubeným høídelem

Více

1 Úvodní informace o projektu

1 Úvodní informace o projektu Č-f 1 Ú f P C T (V ) P : E+ K 2: S 2014-1-CZ01-KA201-001986 K : K V H : R C-A D : V E O H H B H S S V M O D A Bf H J T O S S J J A R A N C (A ) - C-A L M B L Pf L M G Eff C F A I A L P D D T : 1 9 2014

Více

2D standard pro jízdní doklady ČD, a.s.

2D standard pro jízdní doklady ČD, a.s. 2D standard pro jízdní doklady ČD, a.s. Základní pravidla a popis struktur Odbor informatiky České dráhy, a.s. Dne: 28.5.2012 Verze. 1.00 1. Úvod Dokument popisuje základní pravidla pro sestavení kontrolního

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

III. C Účelové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace

III. C Účelové výdaje státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2013 s výhledem na léta 2014 a 2015 (tabulková části III. A, III. B, III. C a III. D) III. III. A Celkové

Více

SALE -80% ÝPRODEJ -53% -50% robena NEJCENA -80%

SALE -80% ÝPRODEJ -53% -50% robena NEJCENA -80% Nb dk d d nbd dn b SAL - Ý R Ý ÝR R Ý ÝR ÝR R Ý ÝR R Ý S d žrtm n M k FTT Fu S n d n d w k n uk K n : R d u : ( ) k : - - n k bund g S hn g ťu d n ud n h hnu ddud k dk h n b d k n bu L bn I k n d k u k

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ž ž é á Ú ý é ý Ú č č á ý ě Ú š á č ť ý á á č Č á ý Č š Í Í á á é ě ý ó á Š á á é é á Ú á Í á Í áš á Č á úč ů ž ž á Úč ů ž á úč ů á ě á á ž á ě ě ž š á Š á á Š á š č č Č é šť á ť é é é ě é š á č č Ó ý

Více

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu

České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 1. Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 1 Jen pro služební potřebu České dráhy, a.s. Vlakový doprovod osobní dopravy ČD Rozkaz o doprovodu vlaků

Více

Festival Evolution, stánek LK83 - ukázka z nabídky

Festival Evolution, stánek LK83 - ukázka z nabídky Festival Evolution, stánek LK83 - ukázka z nabídky Níže najdete pro ilustraci část antikvárních knih (200 ks) se slevou 50 %, které bereme na festival Evolution. Knihy budou k dispozici od 17. 4., 10:00

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

ž á ž á á Ž á á ž é á é Ť á é á é žá š é é Ť ÍŽ á é á á ň ť á á Í Ť á á á á ť ž á é á ň Ť ť Ď á é é ť é Í ž á á á é é á á é áž Í ť ď á š é á Í Ž Č ď ř ť Í á ď é ď ť ž é á Í š á é ď á é é é á á ž á á á

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

JEDNODUŠE A PROSTĚ Tento katalog představuje v přehledném členění všechny potřebné technické údaje týkající se našich 8000 pružin.

JEDNODUŠE A PROSTĚ Tento katalog představuje v přehledném členění všechny potřebné technické údaje týkající se našich 8000 pružin. S oprávněnou hrdostí si Vám dovolujeme představit naši rozsáhlou nabídku pružin a per. Náš sortiment totiž zahrnuje přes 8000 standardních provedení pružin, které jsme schopni dodávat z našich skladů v

Více

Přehled VEGAPULS. Oblast použití. Princip měření. Přednosti

Přehled VEGAPULS. Oblast použití. Princip měření. Přednosti Přehled VEGAPULS Oblast použití Radarové hladinoměry řady VEGAPULS slouží k bezkontaktnímu měření výšky hladiny kapalin a sypkých látek. Měří kapaliny všeho druhu, i pod vysokým tlakem a za extrémních

Více

Výzva k podávání návrhů na členy expertních panelů

Výzva k podávání návrhů na členy expertních panelů Výzva k podávání návrhů na členy expertních panelů Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen Rada ) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi (dále VaVaI), jejich sdružení a ústřední

Více

Í Ý ž á Ý š ě ž ž ě ě č ě ě š Í č č ň ž Í č á Ť ě ž á Ť Í á Ž á á ú ž á š ě á Ó Ť š Ť š č á á á š á š á á ě č ě ě á č ž Ž š á ě ť š ě č Í š á ž Ť ž č ž š š Í č ě č č š ž š Í č š ě ě ž áš ž á ě ě Í Ť š

Více

Označení Výrobce Kusů Místo uložení ČSN Ložisko 6226 TPX 10 A0 Ložisko 22222 TPX 20 A0 Ložisko NJ 228 2 A0 Ložisko 67728 KM 50 A0 Ložisko 6324 P6 1

Označení Výrobce Kusů Místo uložení ČSN Ložisko 6226 TPX 10 A0 Ložisko 22222 TPX 20 A0 Ložisko NJ 228 2 A0 Ložisko 67728 KM 50 A0 Ložisko 6324 P6 1 Označení Výrobce Kusů Místo uložení ČSN Ložisko 6226 TPX 10 A0 Ložisko 22222 TPX 20 A0 Ložisko NJ 228 2 A0 Ložisko 67728 KM 50 A0 Ložisko 6324 P6 1 A1 Ložisko 30319 1 A1 Ložisko 30316 P6 1 A1 Ložisko 22316

Více

Nabídka ojetého odtahového vozidla Mercedes-Benz Atego 1018L s nástavbou Tischer BAVARIA 4000

Nabídka ojetého odtahového vozidla Mercedes-Benz Atego 1018L s nástavbou Tischer BAVARIA 4000 Nabídka ojetého odtahového vozidla Mercedes-Benz Atego 1018L s nástavbou Tischer BAVARIA 4000 Rok výroby 2006 Najeto: 131 500 km Technická kontrola do: 2013 Vozidlo je nehavarované, ve velmi dobrém stavu,

Více

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část)

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část) S2+R2 Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 40 Brno 75 Brno zastávka 167 Vyškov 234 Boskovice město 258 Obora

Více

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS

Přepínací ventily SSR 6-3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB 6-5 CS 6-9 SPZBE 6-11 SPV / SPZ 6-13 C4V. 6-15 Zpětné ventily, nepřímo ovládané CPS Obsah Kapitola : Zpětné ventily Řada Popis Velikost Montáž Strana Parker Standard DIN / ISO 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0 10 1 25 32 Přepínací ventily SSR -3 Zpětné ventily, přímo ovládané RK / RB -5 CS -9 SPZBE

Více

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou

1) íselný výraz. 8. roník Algebraické výrazy. Algebraické výrazy výrazy s promnnou Algebraické výrazy výrazy s promnnou S výrazy jsme se setkali v matematice a fyzice již mnohokrát. Pomocí výraz zapisujeme napíklad matematické vzorce. Vyskytují se v nich jednak ísla, kterým íkáme konstanty

Více

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Čj. MV-140575-1/PO-IZS-2015 Datum: 23. října 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 2/2 Schválil: brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Ž Í É Ý Í Ú ú Ó š ů š ú š Č ú š š ů ž ž ž ů ž ž Í ú ú ú ů ú š š ž ž š Í ž ž š ů ů ž ž ů š ž ů ž š š ů š š ů š ů ž š ů š ž ú ů š ž š ž ž ž ž š ň š ů ů ů Í ž š ů š š ů ž ů š Í ů š š ž ú ú Í š Í ň š ů Í ž

Více

CENÍK RENOVACE TONERŮ

CENÍK RENOVACE TONERŮ FILLPOINT Prešovská 4, Plzeň Tel. 377 530 138 E-mail: obchod@fill-point.cz CENÍK RENOVACE TONERŮ Značka Brother HL 4040, Brother HL 4050, Brother DCP 9040, Brother DCP 9042, Brother DCP 9042 CDN, Brother

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/29 Vzteklina nákazová situace v roce 28 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Periodická soustava prvků Chemické prvky V současné době známe 104 chemických prvků. Většina z nich se vyskytuje v přírodě. Jen malá část byla

Více

B A B A B A B A A B A B B

B A B A B A B A A B A B B AB ABA BA BABA B AB A B B A A B A B AB A A B B B B ABA B A B A A A A A B A A B A A B A A B A BA B A BA B D A BC A B C A B A B C C ABA B D D ABC D A A B A B C D C B B A A B A B A B A A AB B A AB A B A A

Více