Ná vod na obsluhu programového vybavení OPTICASH verze 4.2.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ná vod na obsluhu programového vybavení OPTICASH verze 4.2."

Transkript

1 Ná vod na obsluhu programového vybavení OPTICASH verze 4.2. (IX 01) Strana 1

2 Po instalaci programu odborný m pracovníkem firmy, dodávající pokladny Optima a programové vybavení, se program spustí poklepem na p řísluš nou ikonu. Po spuštění programu se objeví hlavní menu. DATA PROGRAMOVÁ NÍ ZPRÁ VY KOMUNIKACE I. DATA - práce se soubory, do který ch se ukládají nebo se z nich otevírají data,vytvořenát ímto programem, nebo pokladnou. Po zvolení nabídky DATA, se objeví n ásledujícímožnosti: 1. NOVÝ - naplní vš echna data standardními hodnotami 2. OTEVŘÍT -otevře již existujícísoubor 3. ULOŽ IT - uložídata z programu do souboru 4. ASCII-IMPORT - import vybraný ch dat z text. souboru 5. ASCII-EXPORT - import vybraný ch dat do text. souboru 6. NASTAVENÍ TISKÁ RNY- připojenák PC /autodetekce z WIN 7. KONFIGURACE - nastavení typu pokladny 8. IDENTIFIKACE - identifikace u živatele programu 9. KONEC - opuš tě ní programu Popis funkcív dialogu DATA NOVÝ - program napln í data jejich standardními hodnotami (naplní PLU n ulový mi hodnotami.) - např. p ř i programování nové pokladny OTEVŘÍT ULOŽ IT -otevře již existujícía dříve uloženádata a nastavení pokladny. - uloží vytvořenádata včetně nastavení pokladny. KONFIGURACE - zde se nastavuje a informuje s jaký m typem pokladny se bude komunikovat a d ále pracovat. Strana 2

3 1. NOVÝ - 2. OTEVŘÍT - Oké nko Název souboru zobrazuje vybraný soubor. Typ dat vý běr dat vý běr jednotlivý ch typů dat nebo vš e - Kompletní data (vš e)(*.prg) - vše i s programem - Vš echna data -jen data - Ostatní dle přípony a n ázvu (PLU, DPT,MEN ) Jednotka - vý bě r jednotky např. A:- disketovájednotka C: - pevný disk E: - CD ROM Při startu programu - Informace, jaký soubor se otevře při spuš tě ní. Nastavuje se tak, že se vybere soubor s p říponou.prg v okně seznamu, aby byl aktivnía klikne se na tlačítko AUTO NAČTENÍ 3. ULOŽIT Sloužípro uloženíp řísluš né ho nastavení po úpravách nebo načtení tržeb. Ovládáse stejn ě jako dialog OTEVŘÍT. 6. NASTAVENÍ TISKÁ RNY Pro nastavení, aktivace tiskárny a tisku, p řipojené k PC. Automaticky se nastaví stejn ě jako je nastavenátiskárna v systé mu Windows. 7. KONFIGURACE Nastavení typu (modelu) pokladny. Při načtení stavový ch hodnot (KOMUNIKACE) se nastaví automaticky. Nastavují se parametry a funkce, které pokladna má. - Software restaurační obchodní + scaner se snímačem čárkové ho kódu obchodní - Čárkový kód - Elektronický journal -Grafika grafické logo - Fiskálnípaměť Strana 3

4 8. IDENTIFIKACE Šest řádků textu pro informace o firmě tohle logo se tis kne v sestavách (uzávěrky ) Nemávliv na pokladnu, tiskne se pouze v opticashi. 9. KONEC - pro ukončení programu. II. PROGRAMOVÁ NÍ 1) STAVOVÉ HODNOTY - Globální nastavení pokladny tj. vlastnosti, loga,texty, názvy 2) SKUPINY nastavení názvů, DPH, v lastnostískupin 3) PLU nastaven í seznamu prodávaný ch položek: ceny, n ázvy, vlastnosti 4) MENU nastavení PLU do jednotlivý ch sad- MENU, jako samostatně prodávané ho celku (pouze u restauračních pokladen) STAVOVÉ HODNOTY. V pravé části obrazovky jsou tlačítka : OK - potvrzenínastavení a odchod do hlavního menu PŘERUŠIT - odchod do hlavního menu beze změ n DALŠÍ - přechod na další stavovou hodnotu v pořad í PŘ EDCHOZÍ - přechod na p ř edchozí Tato tlačítka jsou k disposici po celou dobu nastavování stavový ch hodnot ČAS/DATUM Nastavení formátu datumu a oblasti. Oblast - DDMMRR pro Evropu - MMDDRR pro USA Systé mový čas použít v pokladně -pokladna bude nastavena dle PC Strana 4

5 1.2. TISK ÚČTENKY - nastavení tisknu na účtenek Volby : HLAVIČKA ( účtenky) Číslo pokladny, číslo účtenky a datum Čas Jmé no obsluhy DPH Netisknout netiskne se na účtence symbol DPH u polo žek Tisknout jako číslo tiskne se u polo žek symbol např. 2, 2, Tisknout jako p ísmeno tiskne se u položek symbol p ísmen : A, B, Tisknout % - tis kne se u položek : 5%, 22%, SOUČET DPH rozúčtování DPH na účtence Oddělovací čáry tisk oddělovacích čar na účtence POSUN ÚČTENKY -nastavuje se posun počtu řádků na přísluš né m místě Před hlavičkou Za patou ZÁ PATÍ - individuálnínastavení tisku DPH (jen n ě které pokladny) 1.3. LOGO Nastavení tisku hlavičky a paty, počtu řádků a zda tisknout na účtence nebo žurnálu text loga a grafiku GRAFIKA aktivní pouze u pokladen s termotiskárnou Nastavení a vý bě r grafické ho (bitmapové ho) obrázku pro nahránído pokladny, jako grafické ho loga. /nutno p ředem vytvořit v p řísluš né m programu/ Jeho formát je rozdílný (velikost) dle typu pokladny 1.5. ÚČET HOSTA / jen u restauračních pokladen Sestavení paragonu za pohoš tě ní dle p řání zákazníka. Text pro vyplně ní a orazítkování se tiskne současně s účtenkou po stisku tlačítka ÚČET HOSTA. Standardně nastaven tisk paragonu Náklady na pohoš tě ní Strana 5

6 1.6. OBSLUHA Nastavení jmen a vlastností obsluhy, prodavačů, nebo číš n ík ů a p řístupový ch hesel. Dole vlevo na obrazovce možnost listování pomocí tlačítek Začátek O jedno p ř ed Konec Další 1.7. ZPŮ SOB PLATBY Nastavení názvů a vlastností druhů plateb: - HOTOVOST - Š EK - KREDIT - KREDITNÍ KARTA 1, 2, 3 Platit p řesně Nutno zada t hotovost - zadávanáčástka musí odpovídat součtu - musíbý t zadána p řijmutáčástka 1.8. DPH Název, hodnota a vlastnosti DPH Cena v četně / bez DPH zda zadávané ceny PLU jsou vč. / bez DPH 1.9. PŘ IRÁ ŽKA/SLEVA Nastavení tlačítek (pokud jsou naprogramovány): - COUPON sleva korunová - SLEVA% - PŘ IRÁ ŽKA % - SLEVA 2 % - PŘ IRÁ ŽKA 2% Pozn. Musí b ý t zachován následujícísysté m (příznak negativní proc. sazba): Procenta 1,3, kladnáhodnota -přiráž ka Procenta 2,4, zápornáhodnota - sleva Strana 6

7 1.10. M ĚNA Nastavení až dvou cizích mě n ( dle typu pokladny) kurzů, zaokrouhlení, p řepočtu a vlastností. Desetinnámísta na kolik se počítají Zásuvka do jaké zásuvky (jakáse máotevřít jedna ze čtyř) Cizímě na aktivní povolení / zakázání používání mě ny Euro kurz zadáván proti EURO Tisk součtu Tisk DPH tiskne se daň Tisk hotovostí Tisk p řepočtové ho faktoru tiskne hodnotu kurzu Hotovost umo žně no povolení platby v hotovosti ODDĚLENÍ Názvy oddě lení, pro dalšírozliš ení prodávané ho zboží ROZLOŽ ENÍ KLÁ VESNICE Pro nadefinování klávesnice. Pomocí tohoto programu lze umístit jaké koliv tlačítko na jaké koliv místo. MYŠÍ dvakrát klikně te na tlačítko, které chcete mě nit a objeví se okno KEY se stávajícífunkcí, pokud kliknete vpravo na tlačítko (š ipka dolů) objeví se seznam kláves (funkcí), které je možno vybrat. Po vý b ě ru klikně te na (kříž ek) pro ukončení programování tlačítka. Při úpravách p římý ch kláves, tj. PLU, MENU nebo SKUPINA se pod funkcí objevíješ tě typ (PLU, MENU, SKUPINA) a pod typem lze nastavit posun hladin 1, tj. kolikáté PLU je v prvníhladin ě, a d ále doplně k o kolik se zvýšíč. PLU při p řepnutí tlačítkem POSUN HLADIN ZPRÁ VY Zde se nastavuje, co chceme tisknou t na zprávách Z, Denních a Zprávy obsluhy. Č. účtenky návrat: vracípo uzávěrce číslo účtenky na hodnotu GRANT TOTAL (GT) je počítadlo (registr), kam se zapisujíčisté obraty (NT). Strana 7

8 1.14. TISKÁ RNA Nastavení tisku a činnosti tiskáren. 1) KUCHYŇ SKÁ TISKÁ RNA (připojitelnák restaurační pokladně) ZAP VYP zda je p řipojenánebo zda se budou tisknout objednávky do kuchyně (poloha ZAP i v případě, že budeme tisknout objednávky pouze na lokáln í tiskárně ) TISK tré nink tisk účtenek při tré ninku TISK bez prodeje tisk účtenky p ř i stisku tlačítka bez prodeje TISK PLU cena (celkem) TISK PLU cena (jednotlivě ) - za kus TISK PLU č. tisk čísla PLU TISK bez aktivovaný ch stolů tisk objednávky p ři registraci mimo stůl TISK jednotlivý ch PLU v MENU vý pis vš ech PLU při namarkování MENU TISK čísla účtenky TISK č. účtu dvojnásobnou velikostí TISK č. stolu dvojnásobnou velikostí TISK PLU dvojn ásobnou velikostí TISK č. účtu v zápatí Dě lenídle sortování umožní dě lení objednávek dle parametru 2 v PLU 2) TISKÁ RNA ÚČTŮ ZAP/VYP aktivace tiskárny. TISK HLAVIČKA zda tisknout h lavičku. Posun papíru od okraje počet řádků p řed tiskem účtu Počet řádků na stránku. celkový počet řádků 3) LOKÁ LNÍ TISKÁ RNA (L.T.) ZAP/VYP kopie na L.T. vypnutí tisku na tiskárně v pokladně TRÉNINK tisk účtenek v režimu TRENINK TISK BEZ PRODEJE jako u kuchyňské tiskárny TISK kompletnídaň rozšíř ený tisk DPH, základu daňe na účtu TISK Saldo stolů p ři jejich uzavření vytiskne hodnotu stolu p ř i uzavření TISK PLU cena - cena za 1 PLU TISK DPH symbol tisk symbolu daně u položky (PLU) TISK čísla účtu dvojnásobnávelikost (objednávka) TISK čísla stolu dvojnásobnávelikost (objednávka) TISK PLU dvojnásobnávelikost (objednávka) Strana 8

9 1.15. ČÁ ROVÉ KÓDY Speciálníčárové kódy. Nastavení speciáln ích čárový ch kód ů pro obchodní pokladny, dle návodu k p řísluš né pokladně se nastavuje druh kódu INTERFACE Nastavení a definice portů - PC - kuchyňské tiskárny - modemu - tiskárny účtů ZAOKROUHLOVÁ NÍ nevyužito u pokladen pro n áš trh ZVLÁ ŠTNÍ FUNKCE 1) Číslování: ÚČET ČÍSLO nastavení startovací hodnoty účtenky (hodnota 1. účtenky) HAPPY HOUR kdy bude uplatně na sleva na vybrané zboží (2.cen.hladina). 2) Zaokrouhlení: neměnné 3) Shift klávesa přepnutí DPH povoleno nevyužito u CZ pokladen p řepnutí CENY povoleno umožně no p ř epínání cenový ch hladin Cena p ř ep návrat zpě t po jednotlivé m PLU vrátíse do 1.hladiny po uko čení účtu návrat zpě t po transakci (účtu) vrátíse do 1.hladiny po polo žce 4) Klávesnice Návrat po jednotlivé m PLU při přepnutído jiné hladiny 5) Zvláštnosti -Odečtení- nepoužito -nutno zavřít pokladnu musí bý t zásuvka s mikrospínačem -nutno zadat mezisoučet před stiskem platby ješ tě nutno stisknout součet -obsluha je-li aktivní musí bý t v ždy p řihlášena obsluha (číš nický klíč nebo kód) -stůl je-li aktivní, musí se zadávat číslo stolu -oblast v módu R číš n íci můžou znovu otevírat a zavírat pouze svoje stoly -oblast v módu X číš n íci nemůžou nahlížet do uzávěrek (X) jiný ch číš n ík ů - účet musí bý t vytisknut p ředběžný účet před uzavřením stolu -požadavek na kryt p ř ed tiskem - nevyužito -zakázána změ na p římý ch PLU zákaz změ ny ceny p ři prodeji, lze prodávat pouze za naprogramované ceny. -klíč obsluhy sleva vypnuta - nevyužito -chránit vypnutí účtu kódem- nevyužito -počítadlo množství - nevyužito -Varování p ři zaplně níej Strana 9

10 2. SKUPINY 2.1. NASTAVENÍ SKUPINY - číslo požadované číslo skupiny zboží k programování - označení název - alfanumerický text - oddě lení přiřazenído oddělení (lze pojmenovat ve stavový ch hodnotách) - cena nastavení ceny skupiny, nebo nejčastěji používané ceny ve skupině 3. PLU - parametry 2x klikni a nebo mezerník pro editaci parametr 1 - nastavení max. počtu zadávaný ch číslic ceny - samostatný účet po prodeji polo žky se ihned provede platba hotov. - zakázat zákaz prodeje v t é to skupině parametr 2 - nastaven í DPH parametr 3 - objednávka kuchyňské tiskárny tisk kopie objednávky na KT - objednávka kuchyňské tiskárny sortování všechny polo žky té to skupiny budou tisknuty na jednu objednávku, popř. dě leny dle parametru 2 v PLU standardně se tiskne co položka, to objednávka. - zápornáskupina parametr 4 neobsazen - číslo pořadové číslo PLU - označení text název PLU - čárkový kód kód zbo ží EAN- načtení snímačem nebo se zadání ručně - tlačítko scan při připojené pokladně k PC načtení EAN za pomoci scanneru - skupina přiřazeník p řísluš né zbožové skupině a tím p řiřazení k DPH (DPH se určuje v programování skupin, par. 2) - cena 1 základní prodejnícena - cena 2,3 - dalšímožné prodejní ceny (Happy hour, Manuální přepínání tlačítkem...) - asociace propojení(přiřazení) PLU s jiný m PLU / např. láhev k pivu (láhev se pak prodáváautomaticky p ř i namarkování piva) - nákupní cena - nevyužito v pokladnách pro CZ - na stavu zadání stavu skladu (neplatí pro restaurační pokladny) Strana 10

11 - parametr 1 - max. počet číslic pro manuáln í zadání ceny - samostatný účet - automaticky po prodeji PLU se uzavře účet hotov. - zakázat - možnost zákazu prodeje PLU - nastavení popisné ho PLU PLU bez ceny, tiskne se pouze text PLU - kontrola stavu pokud je stav 0, nelze dále prodávat (pouze obchodní pokladny) - parametr 2 - sortování (1,2,3) - pomoc í tě chto nastavení se určuje do jaké množiny bude plu patřit s ohledem na tisk objednávek, podmínkou je aktivovaný parametr Sortování ve skupin ě, do které je PLU přiřazeno. jsou t ř i možnosti: 1 kuchyň studená není aktivován žádný par. sortování 2 kuchyň teplá je aktivní parametr sortování2 3 v ýčep je aktivní parametr sortování 3 a bude se tisknout na: -Kuchyňskátiskárna 1 - Kuchyňskátiskárna 2 - Lokálnítiskárna (tiskárna v pokladně ) - parametr 3 - provázané PLU před prodejem t ohoto PLU je nutno prodat PLU s nastavený m parametrem Popisné PLU např. - provázené PLU STEAK za 105,00 - popisné PLU - propečený -parametr 4 rezerva 4 MENU umožňuje naprogramovat Menu, které obsahuje až 7 PLU s možností změ ny ceny - Číslo pořadové číslo MENU - Označení text n ázev menu - Cena zadáníceny - tlačítko v ý počet vypočít án í ceny na základě zadaný ch PLU - PLU 1 a ž 7 3 místné číslo pro vložení počtu kusů zvolené ho PLU Strana 11

12 III ZPRÁ VY Před pracís obratem a daty je nutno načíst tržby z pokladny do PC. 1. OBRAT data - ÚKOL vý bě r druhu zprávy Zde se nastavují: PROVOZOVNA pokud jich je v íce POKLADNA pokud jich je více OBSLUHA nenastavuje se pokud nejde o zprávu obsluhy DATUM pokud jde o dennízprávu zadáváse jen 1. datum, pokud o určité období, zadáse počátek a konec V dolníčásti obrazovky jsou jednotlivé stránky (n áhledy) tržeb - finanční - daně - hodiny - oddě lení - skupiny - PLU - MENU Jednotlivé náhledy (zprávy) lze vytisknout tl. TISK 2) EL. JOURNAL Po načtení (v komunikaci) EL. JOURNALU se zobrazí poslední účtenky (posledních X položek/metoda FIFO). Lze archivovat. EJ se ukládádo textové ho souboru v adresáři data/cislo provozovny/cislo pokladny/dnesni datum.txt Strana 12

13 IV KOMUNIKACE Leváčást obrazovky nastavení komunikačního protokolu, portu a rychlosti komunikace -Pokladna číslo pokladny -Provozovna číslo provozovny -Kanál Port v PC (COM 1) -Přenos Rychlost p ř enosu -Modem nastavení modemu-možnost úpravy -Profil AT&F0X3 - Volba ATDxyz přičemž xyz je telefonní číslo, kde je p ř ipojena pokladna -Čas - ihned přenos po tisku tlač. START - 00:00:00 o půlnoci -HH:MM:SS v určený čas -Datum kdy máp řenos probíhat -Přijmout / odeslat - nastavení zda budeme p ř ijímat nebo odesílat. -Elektronický journal X - (data se načtou a zůstanou v pokladně ) Z - načtenís v ý mazem Praváčást obrazovky nastavení co bude p ř edmětem komunikace - Stavové hodnoty + grafika (grafické logo) - Skupiny buď vš echny, které se změnily nebo od čísla k číslu - PLU jako skupiny + INVENTÁ Ř př enos v četně stavu skladu - MENU jako skupiny - Zprávy - X bez nulování - Z s vynulov án ím Tlačítka vpravo nahoře - OK opuštěníkomunikace - X přeruš it - NOVÝ zákl. nastavení menu komunikace - START zahájení komunikace - STOP zastavení komunikace Záznam - zadánísad nastavení vš echna nastavení budou provedena Strana 13

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29

Návod k použití. Registrační pokladna CR 20/21/28/29 Návod k použití Registrační pokladna CR 20/21/28/29 ...designováno pro úspěch Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma

Více

Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx

Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx Obsah: list číslo: 2 1. ÚVODEM...4 PŘEHLEDNÝ DISPLEJ OBSLUHY A ZÁKAZNÍKA...4 AUTOMATICKÝ VÝPOČET DPH - 8 HLADIN....4 ZÁLOHOVANÁ PAMĚŤ UMOŽŇUJE UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE CAS CL-5000 Strana SYSTÉMOVÁ ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY A TISKEM řady M CL 5000 CL 5000P Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 6400 Brno

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platební terminál Ingenico ICT Ingenico IWL UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod a předmět dodávky Platební terminály Ingenico jsou elektronická zařízení sloužící pro přijímání platebních karet, a to jak s magnetickým

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Vozidlová stanice FXM 20

Vozidlová stanice FXM 20 Vozidlová stanice FXM 20 Datum vydání: říjen 2007 Návod k obsluze 1998, RADOM s.r.o. Jiřího Potůčka 259 530 09 Pardubice tel.: 466 414 211 fax: 466 413 315 Internet: www.radom.eu Autor: Ing. Kamil Pipek,

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Výpočtový program armatur DiVent

Výpočtový program armatur DiVent Obsah Výpočtový program armatur DiVent Instalace a první kroky KAPITOLA 1...2 Úvod...2 1.1 Návrh regulační armatury...2 KAPITOLA 2...3 Instalace a první spuštění...3 2.1 Instalace programu DiVent...3 2.2

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

Jak vyplnit formulář Přiznání k dani silniční v Software602 Form Filler

Jak vyplnit formulář Přiznání k dani silniční v Software602 Form Filler Jak vyplnit formulář Přiznání k dani silniční v Software602 Form Filler Software602, 2011 http://www.602.cz http://www.bezpapiru.cz Obsah Obsah Úvod... 3 Práce s formulářem... 3 Nástrojová lišta... 4 Pracovní

Více

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál JOYCE ČR, s.r.o., Venhudova 6, 614 00 Brno, ČR, IČ: 25317571, DIČ: CZ25317571, Tel.: +420 539 088 010 Fax: +420 539 088 000, E-mail: joyce@joyce.cz, Web: www.joyce.cz WELL SIP-T20/T20P uživatelský manuál

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více