Ná vod na obsluhu programového vybavení OPTICASH verze 4.2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ná vod na obsluhu programového vybavení OPTICASH verze 4.2."

Transkript

1 Ná vod na obsluhu programového vybavení OPTICASH verze 4.2. (IX 01) Strana 1

2 Po instalaci programu odborný m pracovníkem firmy, dodávající pokladny Optima a programové vybavení, se program spustí poklepem na p řísluš nou ikonu. Po spuštění programu se objeví hlavní menu. DATA PROGRAMOVÁ NÍ ZPRÁ VY KOMUNIKACE I. DATA - práce se soubory, do který ch se ukládají nebo se z nich otevírají data,vytvořenát ímto programem, nebo pokladnou. Po zvolení nabídky DATA, se objeví n ásledujícímožnosti: 1. NOVÝ - naplní vš echna data standardními hodnotami 2. OTEVŘÍT -otevře již existujícísoubor 3. ULOŽ IT - uložídata z programu do souboru 4. ASCII-IMPORT - import vybraný ch dat z text. souboru 5. ASCII-EXPORT - import vybraný ch dat do text. souboru 6. NASTAVENÍ TISKÁ RNY- připojenák PC /autodetekce z WIN 7. KONFIGURACE - nastavení typu pokladny 8. IDENTIFIKACE - identifikace u živatele programu 9. KONEC - opuš tě ní programu Popis funkcív dialogu DATA NOVÝ - program napln í data jejich standardními hodnotami (naplní PLU n ulový mi hodnotami.) - např. p ř i programování nové pokladny OTEVŘÍT ULOŽ IT -otevře již existujícía dříve uloženádata a nastavení pokladny. - uloží vytvořenádata včetně nastavení pokladny. KONFIGURACE - zde se nastavuje a informuje s jaký m typem pokladny se bude komunikovat a d ále pracovat. Strana 2

3 1. NOVÝ - 2. OTEVŘÍT - Oké nko Název souboru zobrazuje vybraný soubor. Typ dat vý běr dat vý běr jednotlivý ch typů dat nebo vš e - Kompletní data (vš e)(*.prg) - vše i s programem - Vš echna data -jen data - Ostatní dle přípony a n ázvu (PLU, DPT,MEN ) Jednotka - vý bě r jednotky např. A:- disketovájednotka C: - pevný disk E: - CD ROM Při startu programu - Informace, jaký soubor se otevře při spuš tě ní. Nastavuje se tak, že se vybere soubor s p říponou.prg v okně seznamu, aby byl aktivnía klikne se na tlačítko AUTO NAČTENÍ 3. ULOŽIT Sloužípro uloženíp řísluš né ho nastavení po úpravách nebo načtení tržeb. Ovládáse stejn ě jako dialog OTEVŘÍT. 6. NASTAVENÍ TISKÁ RNY Pro nastavení, aktivace tiskárny a tisku, p řipojené k PC. Automaticky se nastaví stejn ě jako je nastavenátiskárna v systé mu Windows. 7. KONFIGURACE Nastavení typu (modelu) pokladny. Při načtení stavový ch hodnot (KOMUNIKACE) se nastaví automaticky. Nastavují se parametry a funkce, které pokladna má. - Software restaurační obchodní + scaner se snímačem čárkové ho kódu obchodní - Čárkový kód - Elektronický journal -Grafika grafické logo - Fiskálnípaměť Strana 3

4 8. IDENTIFIKACE Šest řádků textu pro informace o firmě tohle logo se tis kne v sestavách (uzávěrky ) Nemávliv na pokladnu, tiskne se pouze v opticashi. 9. KONEC - pro ukončení programu. II. PROGRAMOVÁ NÍ 1) STAVOVÉ HODNOTY - Globální nastavení pokladny tj. vlastnosti, loga,texty, názvy 2) SKUPINY nastavení názvů, DPH, v lastnostískupin 3) PLU nastaven í seznamu prodávaný ch položek: ceny, n ázvy, vlastnosti 4) MENU nastavení PLU do jednotlivý ch sad- MENU, jako samostatně prodávané ho celku (pouze u restauračních pokladen) STAVOVÉ HODNOTY. V pravé části obrazovky jsou tlačítka : OK - potvrzenínastavení a odchod do hlavního menu PŘERUŠIT - odchod do hlavního menu beze změ n DALŠÍ - přechod na další stavovou hodnotu v pořad í PŘ EDCHOZÍ - přechod na p ř edchozí Tato tlačítka jsou k disposici po celou dobu nastavování stavový ch hodnot ČAS/DATUM Nastavení formátu datumu a oblasti. Oblast - DDMMRR pro Evropu - MMDDRR pro USA Systé mový čas použít v pokladně -pokladna bude nastavena dle PC Strana 4

5 1.2. TISK ÚČTENKY - nastavení tisknu na účtenek Volby : HLAVIČKA ( účtenky) Číslo pokladny, číslo účtenky a datum Čas Jmé no obsluhy DPH Netisknout netiskne se na účtence symbol DPH u polo žek Tisknout jako číslo tiskne se u polo žek symbol např. 2, 2, Tisknout jako p ísmeno tiskne se u položek symbol p ísmen : A, B, Tisknout % - tis kne se u položek : 5%, 22%, SOUČET DPH rozúčtování DPH na účtence Oddělovací čáry tisk oddělovacích čar na účtence POSUN ÚČTENKY -nastavuje se posun počtu řádků na přísluš né m místě Před hlavičkou Za patou ZÁ PATÍ - individuálnínastavení tisku DPH (jen n ě které pokladny) 1.3. LOGO Nastavení tisku hlavičky a paty, počtu řádků a zda tisknout na účtence nebo žurnálu text loga a grafiku GRAFIKA aktivní pouze u pokladen s termotiskárnou Nastavení a vý bě r grafické ho (bitmapové ho) obrázku pro nahránído pokladny, jako grafické ho loga. /nutno p ředem vytvořit v p řísluš né m programu/ Jeho formát je rozdílný (velikost) dle typu pokladny 1.5. ÚČET HOSTA / jen u restauračních pokladen Sestavení paragonu za pohoš tě ní dle p řání zákazníka. Text pro vyplně ní a orazítkování se tiskne současně s účtenkou po stisku tlačítka ÚČET HOSTA. Standardně nastaven tisk paragonu Náklady na pohoš tě ní Strana 5

6 1.6. OBSLUHA Nastavení jmen a vlastností obsluhy, prodavačů, nebo číš n ík ů a p řístupový ch hesel. Dole vlevo na obrazovce možnost listování pomocí tlačítek Začátek O jedno p ř ed Konec Další 1.7. ZPŮ SOB PLATBY Nastavení názvů a vlastností druhů plateb: - HOTOVOST - Š EK - KREDIT - KREDITNÍ KARTA 1, 2, 3 Platit p řesně Nutno zada t hotovost - zadávanáčástka musí odpovídat součtu - musíbý t zadána p řijmutáčástka 1.8. DPH Název, hodnota a vlastnosti DPH Cena v četně / bez DPH zda zadávané ceny PLU jsou vč. / bez DPH 1.9. PŘ IRÁ ŽKA/SLEVA Nastavení tlačítek (pokud jsou naprogramovány): - COUPON sleva korunová - SLEVA% - PŘ IRÁ ŽKA % - SLEVA 2 % - PŘ IRÁ ŽKA 2% Pozn. Musí b ý t zachován následujícísysté m (příznak negativní proc. sazba): Procenta 1,3, kladnáhodnota -přiráž ka Procenta 2,4, zápornáhodnota - sleva Strana 6

7 1.10. M ĚNA Nastavení až dvou cizích mě n ( dle typu pokladny) kurzů, zaokrouhlení, p řepočtu a vlastností. Desetinnámísta na kolik se počítají Zásuvka do jaké zásuvky (jakáse máotevřít jedna ze čtyř) Cizímě na aktivní povolení / zakázání používání mě ny Euro kurz zadáván proti EURO Tisk součtu Tisk DPH tiskne se daň Tisk hotovostí Tisk p řepočtové ho faktoru tiskne hodnotu kurzu Hotovost umo žně no povolení platby v hotovosti ODDĚLENÍ Názvy oddě lení, pro dalšírozliš ení prodávané ho zboží ROZLOŽ ENÍ KLÁ VESNICE Pro nadefinování klávesnice. Pomocí tohoto programu lze umístit jaké koliv tlačítko na jaké koliv místo. MYŠÍ dvakrát klikně te na tlačítko, které chcete mě nit a objeví se okno KEY se stávajícífunkcí, pokud kliknete vpravo na tlačítko (š ipka dolů) objeví se seznam kláves (funkcí), které je možno vybrat. Po vý b ě ru klikně te na (kříž ek) pro ukončení programování tlačítka. Při úpravách p římý ch kláves, tj. PLU, MENU nebo SKUPINA se pod funkcí objevíješ tě typ (PLU, MENU, SKUPINA) a pod typem lze nastavit posun hladin 1, tj. kolikáté PLU je v prvníhladin ě, a d ále doplně k o kolik se zvýšíč. PLU při p řepnutí tlačítkem POSUN HLADIN ZPRÁ VY Zde se nastavuje, co chceme tisknou t na zprávách Z, Denních a Zprávy obsluhy. Č. účtenky návrat: vracípo uzávěrce číslo účtenky na hodnotu GRANT TOTAL (GT) je počítadlo (registr), kam se zapisujíčisté obraty (NT). Strana 7

8 1.14. TISKÁ RNA Nastavení tisku a činnosti tiskáren. 1) KUCHYŇ SKÁ TISKÁ RNA (připojitelnák restaurační pokladně) ZAP VYP zda je p řipojenánebo zda se budou tisknout objednávky do kuchyně (poloha ZAP i v případě, že budeme tisknout objednávky pouze na lokáln í tiskárně ) TISK tré nink tisk účtenek při tré ninku TISK bez prodeje tisk účtenky p ř i stisku tlačítka bez prodeje TISK PLU cena (celkem) TISK PLU cena (jednotlivě ) - za kus TISK PLU č. tisk čísla PLU TISK bez aktivovaný ch stolů tisk objednávky p ři registraci mimo stůl TISK jednotlivý ch PLU v MENU vý pis vš ech PLU při namarkování MENU TISK čísla účtenky TISK č. účtu dvojnásobnou velikostí TISK č. stolu dvojnásobnou velikostí TISK PLU dvojn ásobnou velikostí TISK č. účtu v zápatí Dě lenídle sortování umožní dě lení objednávek dle parametru 2 v PLU 2) TISKÁ RNA ÚČTŮ ZAP/VYP aktivace tiskárny. TISK HLAVIČKA zda tisknout h lavičku. Posun papíru od okraje počet řádků p řed tiskem účtu Počet řádků na stránku. celkový počet řádků 3) LOKÁ LNÍ TISKÁ RNA (L.T.) ZAP/VYP kopie na L.T. vypnutí tisku na tiskárně v pokladně TRÉNINK tisk účtenek v režimu TRENINK TISK BEZ PRODEJE jako u kuchyňské tiskárny TISK kompletnídaň rozšíř ený tisk DPH, základu daňe na účtu TISK Saldo stolů p ři jejich uzavření vytiskne hodnotu stolu p ř i uzavření TISK PLU cena - cena za 1 PLU TISK DPH symbol tisk symbolu daně u položky (PLU) TISK čísla účtu dvojnásobnávelikost (objednávka) TISK čísla stolu dvojnásobnávelikost (objednávka) TISK PLU dvojnásobnávelikost (objednávka) Strana 8

9 1.15. ČÁ ROVÉ KÓDY Speciálníčárové kódy. Nastavení speciáln ích čárový ch kód ů pro obchodní pokladny, dle návodu k p řísluš né pokladně se nastavuje druh kódu INTERFACE Nastavení a definice portů - PC - kuchyňské tiskárny - modemu - tiskárny účtů ZAOKROUHLOVÁ NÍ nevyužito u pokladen pro n áš trh ZVLÁ ŠTNÍ FUNKCE 1) Číslování: ÚČET ČÍSLO nastavení startovací hodnoty účtenky (hodnota 1. účtenky) HAPPY HOUR kdy bude uplatně na sleva na vybrané zboží (2.cen.hladina). 2) Zaokrouhlení: neměnné 3) Shift klávesa přepnutí DPH povoleno nevyužito u CZ pokladen p řepnutí CENY povoleno umožně no p ř epínání cenový ch hladin Cena p ř ep návrat zpě t po jednotlivé m PLU vrátíse do 1.hladiny po uko čení účtu návrat zpě t po transakci (účtu) vrátíse do 1.hladiny po polo žce 4) Klávesnice Návrat po jednotlivé m PLU při přepnutído jiné hladiny 5) Zvláštnosti -Odečtení- nepoužito -nutno zavřít pokladnu musí bý t zásuvka s mikrospínačem -nutno zadat mezisoučet před stiskem platby ješ tě nutno stisknout součet -obsluha je-li aktivní musí bý t v ždy p řihlášena obsluha (číš nický klíč nebo kód) -stůl je-li aktivní, musí se zadávat číslo stolu -oblast v módu R číš n íci můžou znovu otevírat a zavírat pouze svoje stoly -oblast v módu X číš n íci nemůžou nahlížet do uzávěrek (X) jiný ch číš n ík ů - účet musí bý t vytisknut p ředběžný účet před uzavřením stolu -požadavek na kryt p ř ed tiskem - nevyužito -zakázána změ na p římý ch PLU zákaz změ ny ceny p ři prodeji, lze prodávat pouze za naprogramované ceny. -klíč obsluhy sleva vypnuta - nevyužito -chránit vypnutí účtu kódem- nevyužito -počítadlo množství - nevyužito -Varování p ři zaplně níej Strana 9

10 2. SKUPINY 2.1. NASTAVENÍ SKUPINY - číslo požadované číslo skupiny zboží k programování - označení název - alfanumerický text - oddě lení přiřazenído oddělení (lze pojmenovat ve stavový ch hodnotách) - cena nastavení ceny skupiny, nebo nejčastěji používané ceny ve skupině 3. PLU - parametry 2x klikni a nebo mezerník pro editaci parametr 1 - nastavení max. počtu zadávaný ch číslic ceny - samostatný účet po prodeji polo žky se ihned provede platba hotov. - zakázat zákaz prodeje v t é to skupině parametr 2 - nastaven í DPH parametr 3 - objednávka kuchyňské tiskárny tisk kopie objednávky na KT - objednávka kuchyňské tiskárny sortování všechny polo žky té to skupiny budou tisknuty na jednu objednávku, popř. dě leny dle parametru 2 v PLU standardně se tiskne co položka, to objednávka. - zápornáskupina parametr 4 neobsazen - číslo pořadové číslo PLU - označení text název PLU - čárkový kód kód zbo ží EAN- načtení snímačem nebo se zadání ručně - tlačítko scan při připojené pokladně k PC načtení EAN za pomoci scanneru - skupina přiřazeník p řísluš né zbožové skupině a tím p řiřazení k DPH (DPH se určuje v programování skupin, par. 2) - cena 1 základní prodejnícena - cena 2,3 - dalšímožné prodejní ceny (Happy hour, Manuální přepínání tlačítkem...) - asociace propojení(přiřazení) PLU s jiný m PLU / např. láhev k pivu (láhev se pak prodáváautomaticky p ř i namarkování piva) - nákupní cena - nevyužito v pokladnách pro CZ - na stavu zadání stavu skladu (neplatí pro restaurační pokladny) Strana 10

11 - parametr 1 - max. počet číslic pro manuáln í zadání ceny - samostatný účet - automaticky po prodeji PLU se uzavře účet hotov. - zakázat - možnost zákazu prodeje PLU - nastavení popisné ho PLU PLU bez ceny, tiskne se pouze text PLU - kontrola stavu pokud je stav 0, nelze dále prodávat (pouze obchodní pokladny) - parametr 2 - sortování (1,2,3) - pomoc í tě chto nastavení se určuje do jaké množiny bude plu patřit s ohledem na tisk objednávek, podmínkou je aktivovaný parametr Sortování ve skupin ě, do které je PLU přiřazeno. jsou t ř i možnosti: 1 kuchyň studená není aktivován žádný par. sortování 2 kuchyň teplá je aktivní parametr sortování2 3 v ýčep je aktivní parametr sortování 3 a bude se tisknout na: -Kuchyňskátiskárna 1 - Kuchyňskátiskárna 2 - Lokálnítiskárna (tiskárna v pokladně ) - parametr 3 - provázané PLU před prodejem t ohoto PLU je nutno prodat PLU s nastavený m parametrem Popisné PLU např. - provázené PLU STEAK za 105,00 - popisné PLU - propečený -parametr 4 rezerva 4 MENU umožňuje naprogramovat Menu, které obsahuje až 7 PLU s možností změ ny ceny - Číslo pořadové číslo MENU - Označení text n ázev menu - Cena zadáníceny - tlačítko v ý počet vypočít án í ceny na základě zadaný ch PLU - PLU 1 a ž 7 3 místné číslo pro vložení počtu kusů zvolené ho PLU Strana 11

12 III ZPRÁ VY Před pracís obratem a daty je nutno načíst tržby z pokladny do PC. 1. OBRAT data - ÚKOL vý bě r druhu zprávy Zde se nastavují: PROVOZOVNA pokud jich je v íce POKLADNA pokud jich je více OBSLUHA nenastavuje se pokud nejde o zprávu obsluhy DATUM pokud jde o dennízprávu zadáváse jen 1. datum, pokud o určité období, zadáse počátek a konec V dolníčásti obrazovky jsou jednotlivé stránky (n áhledy) tržeb - finanční - daně - hodiny - oddě lení - skupiny - PLU - MENU Jednotlivé náhledy (zprávy) lze vytisknout tl. TISK 2) EL. JOURNAL Po načtení (v komunikaci) EL. JOURNALU se zobrazí poslední účtenky (posledních X položek/metoda FIFO). Lze archivovat. EJ se ukládádo textové ho souboru v adresáři data/cislo provozovny/cislo pokladny/dnesni datum.txt Strana 12

13 IV KOMUNIKACE Leváčást obrazovky nastavení komunikačního protokolu, portu a rychlosti komunikace -Pokladna číslo pokladny -Provozovna číslo provozovny -Kanál Port v PC (COM 1) -Přenos Rychlost p ř enosu -Modem nastavení modemu-možnost úpravy -Profil AT&F0X3 - Volba ATDxyz přičemž xyz je telefonní číslo, kde je p ř ipojena pokladna -Čas - ihned přenos po tisku tlač. START - 00:00:00 o půlnoci -HH:MM:SS v určený čas -Datum kdy máp řenos probíhat -Přijmout / odeslat - nastavení zda budeme p ř ijímat nebo odesílat. -Elektronický journal X - (data se načtou a zůstanou v pokladně ) Z - načtenís v ý mazem Praváčást obrazovky nastavení co bude p ř edmětem komunikace - Stavové hodnoty + grafika (grafické logo) - Skupiny buď vš echny, které se změnily nebo od čísla k číslu - PLU jako skupiny + INVENTÁ Ř př enos v četně stavu skladu - MENU jako skupiny - Zprávy - X bez nulování - Z s vynulov án ím Tlačítka vpravo nahoře - OK opuštěníkomunikace - X přeruš it - NOVÝ zákl. nastavení menu komunikace - START zahájení komunikace - STOP zastavení komunikace Záznam - zadánísad nastavení vš echna nastavení budou provedena Strana 13

Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27

Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27 Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27 s implementovaným skladem Strana 1 Strana 2 Program vyžaduje instalaci Borland Database Engine pro svou funkci. Po instalaci programu odborným

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Postup změny snížené sazby DPH na tiskárně OKPrint080 pokud je připojena k programu Money S3, nebo Money S3 Kasa Professional 1. Fiskalizovaná tiskárna To znamená,

Více

Přihlášení uživatele. Základní popis

Přihlášení uživatele. Základní popis MANAŽER POS32-1 - Přihlášení uživatele V přihlašovacím okně v kolonce Pokladna klikněte na šipku a vyberte pokladnu, do které se chcete přihlásit (pokud máte pouze jednu pokladnu kolonka tu není). V kolonce

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Návod k obsluze pokladny Optima s programem J2

Návod k obsluze pokladny Optima s programem J2 Návod k obsluze pokladny Optima s programem J2 tel./fax: 596 627 767 http://www.sepsystem.cz e-mail:sep@sepsystem.cz V Ostravě 10. října 2001 Ing. Oldřich HOLUŠA list číslo : 1 Manuál pro vkládání zboží

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy 1 Obsah: 1. Úvod 2. Instalace a požadavky na výkon PC 3. Ovládání programu 3.1. Přihlášení do aplikace 3.2. Okno hledání 3.3. Funkce tisk

Více

Návod k použití. PC-Program MSA WIN-WELD

Návod k použití. PC-Program MSA WIN-WELD Návod k použití PC-Program MSA WIN-WELD Obsah : BRÜTSCH ELEKTRONIK AG 1. Úvod 2. Nároky na počítač 3. Instalace programu 4. Popis programu a jeho ovládání 4.1 Menu Soubor 4.2 Menu Zobrazit 4.3 Menu Načíst

Více

Průvodce Vyúčtování s přehledem

Průvodce Vyúčtování s přehledem Děkujeme, že jste se rozhodli používat službu Vyúčtování s přehledem a jsme rádi, že jste si ji aktivovali. Než začneme s Vyúčtováním s přehledem pracovat, je potřeba si nejprve stáhnout z Vaší Internetové

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Uživatelský manuál. POS systém. Návod na obsluhu CONTO POKLADNÍ SYSTÉM. 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.

Uživatelský manuál. POS systém. Návod na obsluhu CONTO POKLADNÍ SYSTÉM. 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. Uživatelský manuál POS systém Návod na obsluhu 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. Změny v manuálu a technické změny vyhrazeny Další informace na www.consulta.cz Strana 1 / 26 Verze 1.2.5.0 ... nový

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

TRIFID 2014. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013)

TRIFID 2014. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013) TRIFID 2014 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013) (c) 2014 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz D 1

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu

SlimDPset SlimKeySet. PC program pro Windows 98SE - Windows 7. Návod k programu SlimDPset SlimKeySet PC program pro Windows 98SE - Windows 7 Návod k programu Verze manuálu V2.0. 03.2010 Alphatech spol. s r.o. Jeremenkova 88 140 00 Praha 4 Tel/fax: 272103334 www.alphatech.cz / info@alphatech.cz

Více

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah Rozdělení expedice Obsah Výdej na táře...1 Rozdělení expedice...1 Spuštění expedice...2 Menu modulu Výdejní místo...3...4 Nekonečná účtenka...4 Vyhledávání zboží...5 Změna množství...7 Výdej IPL...8 Dobírání

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek

Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK. Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Uživatelský manuál Popis postupu tankování u ČS AVK Poslední revize: 13.11.2011 Autor: Ing Jan Šrámek Obsah 1 Obecný popis uživatelských částí... 1 2 Jednotlivé typy odbavení... 2 2.1 Úvodní obrazovka...

Více

Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx

Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx Uživatelský manuál pro pokladny OPTIMA CR 10xx Obsah: list číslo: 2 1. ÚVODEM...4 PŘEHLEDNÝ DISPLEJ OBSLUHY A ZÁKAZNÍKA...4 AUTOMATICKÝ VÝPOČET DPH - 8 HLADIN....4 ZÁLOHOVANÁ PAMĚŤ UMOŽŇUJE UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

TRIFID 2012. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.94 oproti verzi 5.84 (TRIFID 2011)

TRIFID 2012. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.94 oproti verzi 5.84 (TRIFID 2011) TRIFID 2012 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 5.94 oproti verzi 5.84 (TRIFID 2011) (c) 2012 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz Dodatek

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Warehouse EU. Ideální systém skladové evidence a obchodu pro drobné a střední podniky. 1. Úvod

Warehouse EU. Ideální systém skladové evidence a obchodu pro drobné a střední podniky. 1. Úvod Warehouse EU Ideální systém skladové evidence a obchodu pro drobné a střední podniky 1. Úvod Program Warehouse byl poprvé zpracován kolektivem programátorů firmy Greg Computers s.r.o. pro vlastní potřeby

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8

Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Příručka SAP Business One 2007A, 8.8 Add-On Přiznání k DPH Verze dokumentu: 1.6 - RM 1.11.2010 Od verze SBO: 2007A SP00 PL46, 8.8 PL00 INFORIS s.r.o. Filipovská 73 tel: (+420) 381 257 133 CZ - 390 01 Tábor

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

JukeboxPlus verze 4.5

JukeboxPlus verze 4.5 1 JukeboxPlus 2 Ovládání JukeboxPlus uživatelem 3 Instalace programu 4 Ovládací panel (pro provozovatele) 4.1 Ovládací panel JukeboxPlus 4.1.1 Výnos 4.1.2 Top10 JukeboxPlus verze 4.5 1. JukeboxPlus Jedná

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

Sklad a práce s ním. 1. Sklad najdeme v úrovni manažera. 2. Možnosti skladové karty jsou následující.

Sklad a práce s ním. 1. Sklad najdeme v úrovni manažera. 2. Možnosti skladové karty jsou následující. 1. Sklad najdeme v úrovni manažera. Sklad a práce s ním 2. Možnosti skladové karty jsou následující. Obrazovka Skladu - Tisk vytisknutí zoobrazených skladových karet a informace dle nastavení sloupců viz.bod

Více

OPTIMA G E R M A N Y

OPTIMA G E R M A N Y Electronic OPTIMA G E R M A N Y Cash Register ELEKTRONICKÁ REGISTRAČ NÍ POKLADNA OPTIMA CR 705 / 715 CR 2000 / 2010 Ná vod k obsluze CR 20XX / CR7XX CZ 04 Vážený zá kazníku Naše nová registrační pokladna

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč General 4 Stars Začínáme Pro programování ovladače je nutné mít připojený IR převodník (programátor) do USB portu počítače a spustit software IR Programmable remote

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů vyúčtování daně z příjmů na FÚ Systém WAK INTRA - modul Zaměstnanci menu Mzdy / Výsledky výpočtů - seznam Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - volba Vytvořit soubor

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

REGISTRAČ NÍ POKLADNA PRO POHOSTINSTVÍ OPTIMA CR 655 / 655T CR 2510 / 2510T

REGISTRAČ NÍ POKLADNA PRO POHOSTINSTVÍ OPTIMA CR 655 / 655T CR 2510 / 2510T Electronic OPTIMA G E R M A N Y Cash Register ELEKTRONICKÁ REGISTRAČ NÍ POKLADNA PRO POHOSTINSTVÍ OPTIMA CR 655 / 655T CR 2510 / 2510T Ná vod k obsluze CR 25XX / CR6XX CZ 04 VÍTÁ ME VÁ S do rodiny vynikajících

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Přístroj je určen k registraci teploty a vlhkosti vzduchu včetně délky trvání orosení listů zejména v sadech. Data se ukládají do vnitřní paměti

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR

VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR VISA KARTY ELEKTRONICKÉ VÝPISY Z VISA KARET V SYSTÉMECH OFFICE NET ČR (MULTICASH CLASSIC) A ACCESS ONLINE ČR Elektronické výpisy z VISA karet Doplňková služba Elektronické výpisy z VISA karet umožňuje

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Uživatelský manuál DPH20100101. Servisní program pro uživatele systému Shop2000. Pro přechod na novou daňovou soustavu 1. 1. 2010

Uživatelský manuál DPH20100101. Servisní program pro uživatele systému Shop2000. Pro přechod na novou daňovou soustavu 1. 1. 2010 Uživatelský manuál DPH20100101 Servisní program pro uživatele systému Shop2000 Pro přechod na novou daňovou soustavu 1. 1. 2010 UNICODE SYSTEMS s.r.o. Prosinec 2009 verze dokumentu: Manual DPH 2010 Verze

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Registrační pokladna ER 5200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 300983R0 / 300983 Leden 2006 FASY ER 5200 iii Úvod Gratulujeme vám k zakoupení registrační pokladny FASY ER 5200. Model ER 5200 vám pomůže při správě vaší

Více

SKLAD A PRODEJNA. verze 9.xx.xx. Stručný popis programu

SKLAD A PRODEJNA. verze 9.xx.xx. Stručný popis programu SKLAD A PRODEJNA verze 9.xx.xx Stručný popis programu Instalace programu Instalaci provedete spuštěním souboru SETUP.EXE Zobrazí se následující okno v kterém lze nastavit název budoucí složky programu.

Více

e l e kt ro n i c k é registrační pokladny...když pokladna se stala pokladem

e l e kt ro n i c k é registrační pokladny...když pokladna se stala pokladem e l e kt ro n i c k é registrační pokladny...když pokladna se stala pokladem Společnost SHARP je již více jak 40 let tradičním výrobcem všech typů registračních pokladen. Vysoká kvalita a technologická

Více