Ná vod na obsluhu programového vybavení OPTICASH verze 4.2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ná vod na obsluhu programového vybavení OPTICASH verze 4.2."

Transkript

1 Ná vod na obsluhu programového vybavení OPTICASH verze 4.2. (IX 01) Strana 1

2 Po instalaci programu odborný m pracovníkem firmy, dodávající pokladny Optima a programové vybavení, se program spustí poklepem na p řísluš nou ikonu. Po spuštění programu se objeví hlavní menu. DATA PROGRAMOVÁ NÍ ZPRÁ VY KOMUNIKACE I. DATA - práce se soubory, do který ch se ukládají nebo se z nich otevírají data,vytvořenát ímto programem, nebo pokladnou. Po zvolení nabídky DATA, se objeví n ásledujícímožnosti: 1. NOVÝ - naplní vš echna data standardními hodnotami 2. OTEVŘÍT -otevře již existujícísoubor 3. ULOŽ IT - uložídata z programu do souboru 4. ASCII-IMPORT - import vybraný ch dat z text. souboru 5. ASCII-EXPORT - import vybraný ch dat do text. souboru 6. NASTAVENÍ TISKÁ RNY- připojenák PC /autodetekce z WIN 7. KONFIGURACE - nastavení typu pokladny 8. IDENTIFIKACE - identifikace u živatele programu 9. KONEC - opuš tě ní programu Popis funkcív dialogu DATA NOVÝ - program napln í data jejich standardními hodnotami (naplní PLU n ulový mi hodnotami.) - např. p ř i programování nové pokladny OTEVŘÍT ULOŽ IT -otevře již existujícía dříve uloženádata a nastavení pokladny. - uloží vytvořenádata včetně nastavení pokladny. KONFIGURACE - zde se nastavuje a informuje s jaký m typem pokladny se bude komunikovat a d ále pracovat. Strana 2

3 1. NOVÝ - 2. OTEVŘÍT - Oké nko Název souboru zobrazuje vybraný soubor. Typ dat vý běr dat vý běr jednotlivý ch typů dat nebo vš e - Kompletní data (vš e)(*.prg) - vše i s programem - Vš echna data -jen data - Ostatní dle přípony a n ázvu (PLU, DPT,MEN ) Jednotka - vý bě r jednotky např. A:- disketovájednotka C: - pevný disk E: - CD ROM Při startu programu - Informace, jaký soubor se otevře při spuš tě ní. Nastavuje se tak, že se vybere soubor s p říponou.prg v okně seznamu, aby byl aktivnía klikne se na tlačítko AUTO NAČTENÍ 3. ULOŽIT Sloužípro uloženíp řísluš né ho nastavení po úpravách nebo načtení tržeb. Ovládáse stejn ě jako dialog OTEVŘÍT. 6. NASTAVENÍ TISKÁ RNY Pro nastavení, aktivace tiskárny a tisku, p řipojené k PC. Automaticky se nastaví stejn ě jako je nastavenátiskárna v systé mu Windows. 7. KONFIGURACE Nastavení typu (modelu) pokladny. Při načtení stavový ch hodnot (KOMUNIKACE) se nastaví automaticky. Nastavují se parametry a funkce, které pokladna má. - Software restaurační obchodní + scaner se snímačem čárkové ho kódu obchodní - Čárkový kód - Elektronický journal -Grafika grafické logo - Fiskálnípaměť Strana 3

4 8. IDENTIFIKACE Šest řádků textu pro informace o firmě tohle logo se tis kne v sestavách (uzávěrky ) Nemávliv na pokladnu, tiskne se pouze v opticashi. 9. KONEC - pro ukončení programu. II. PROGRAMOVÁ NÍ 1) STAVOVÉ HODNOTY - Globální nastavení pokladny tj. vlastnosti, loga,texty, názvy 2) SKUPINY nastavení názvů, DPH, v lastnostískupin 3) PLU nastaven í seznamu prodávaný ch položek: ceny, n ázvy, vlastnosti 4) MENU nastavení PLU do jednotlivý ch sad- MENU, jako samostatně prodávané ho celku (pouze u restauračních pokladen) STAVOVÉ HODNOTY. V pravé části obrazovky jsou tlačítka : OK - potvrzenínastavení a odchod do hlavního menu PŘERUŠIT - odchod do hlavního menu beze změ n DALŠÍ - přechod na další stavovou hodnotu v pořad í PŘ EDCHOZÍ - přechod na p ř edchozí Tato tlačítka jsou k disposici po celou dobu nastavování stavový ch hodnot ČAS/DATUM Nastavení formátu datumu a oblasti. Oblast - DDMMRR pro Evropu - MMDDRR pro USA Systé mový čas použít v pokladně -pokladna bude nastavena dle PC Strana 4

5 1.2. TISK ÚČTENKY - nastavení tisknu na účtenek Volby : HLAVIČKA ( účtenky) Číslo pokladny, číslo účtenky a datum Čas Jmé no obsluhy DPH Netisknout netiskne se na účtence symbol DPH u polo žek Tisknout jako číslo tiskne se u polo žek symbol např. 2, 2, Tisknout jako p ísmeno tiskne se u položek symbol p ísmen : A, B, Tisknout % - tis kne se u položek : 5%, 22%, SOUČET DPH rozúčtování DPH na účtence Oddělovací čáry tisk oddělovacích čar na účtence POSUN ÚČTENKY -nastavuje se posun počtu řádků na přísluš né m místě Před hlavičkou Za patou ZÁ PATÍ - individuálnínastavení tisku DPH (jen n ě které pokladny) 1.3. LOGO Nastavení tisku hlavičky a paty, počtu řádků a zda tisknout na účtence nebo žurnálu text loga a grafiku GRAFIKA aktivní pouze u pokladen s termotiskárnou Nastavení a vý bě r grafické ho (bitmapové ho) obrázku pro nahránído pokladny, jako grafické ho loga. /nutno p ředem vytvořit v p řísluš né m programu/ Jeho formát je rozdílný (velikost) dle typu pokladny 1.5. ÚČET HOSTA / jen u restauračních pokladen Sestavení paragonu za pohoš tě ní dle p řání zákazníka. Text pro vyplně ní a orazítkování se tiskne současně s účtenkou po stisku tlačítka ÚČET HOSTA. Standardně nastaven tisk paragonu Náklady na pohoš tě ní Strana 5

6 1.6. OBSLUHA Nastavení jmen a vlastností obsluhy, prodavačů, nebo číš n ík ů a p řístupový ch hesel. Dole vlevo na obrazovce možnost listování pomocí tlačítek Začátek O jedno p ř ed Konec Další 1.7. ZPŮ SOB PLATBY Nastavení názvů a vlastností druhů plateb: - HOTOVOST - Š EK - KREDIT - KREDITNÍ KARTA 1, 2, 3 Platit p řesně Nutno zada t hotovost - zadávanáčástka musí odpovídat součtu - musíbý t zadána p řijmutáčástka 1.8. DPH Název, hodnota a vlastnosti DPH Cena v četně / bez DPH zda zadávané ceny PLU jsou vč. / bez DPH 1.9. PŘ IRÁ ŽKA/SLEVA Nastavení tlačítek (pokud jsou naprogramovány): - COUPON sleva korunová - SLEVA% - PŘ IRÁ ŽKA % - SLEVA 2 % - PŘ IRÁ ŽKA 2% Pozn. Musí b ý t zachován následujícísysté m (příznak negativní proc. sazba): Procenta 1,3, kladnáhodnota -přiráž ka Procenta 2,4, zápornáhodnota - sleva Strana 6

7 1.10. M ĚNA Nastavení až dvou cizích mě n ( dle typu pokladny) kurzů, zaokrouhlení, p řepočtu a vlastností. Desetinnámísta na kolik se počítají Zásuvka do jaké zásuvky (jakáse máotevřít jedna ze čtyř) Cizímě na aktivní povolení / zakázání používání mě ny Euro kurz zadáván proti EURO Tisk součtu Tisk DPH tiskne se daň Tisk hotovostí Tisk p řepočtové ho faktoru tiskne hodnotu kurzu Hotovost umo žně no povolení platby v hotovosti ODDĚLENÍ Názvy oddě lení, pro dalšírozliš ení prodávané ho zboží ROZLOŽ ENÍ KLÁ VESNICE Pro nadefinování klávesnice. Pomocí tohoto programu lze umístit jaké koliv tlačítko na jaké koliv místo. MYŠÍ dvakrát klikně te na tlačítko, které chcete mě nit a objeví se okno KEY se stávajícífunkcí, pokud kliknete vpravo na tlačítko (š ipka dolů) objeví se seznam kláves (funkcí), které je možno vybrat. Po vý b ě ru klikně te na (kříž ek) pro ukončení programování tlačítka. Při úpravách p římý ch kláves, tj. PLU, MENU nebo SKUPINA se pod funkcí objevíješ tě typ (PLU, MENU, SKUPINA) a pod typem lze nastavit posun hladin 1, tj. kolikáté PLU je v prvníhladin ě, a d ále doplně k o kolik se zvýšíč. PLU při p řepnutí tlačítkem POSUN HLADIN ZPRÁ VY Zde se nastavuje, co chceme tisknou t na zprávách Z, Denních a Zprávy obsluhy. Č. účtenky návrat: vracípo uzávěrce číslo účtenky na hodnotu GRANT TOTAL (GT) je počítadlo (registr), kam se zapisujíčisté obraty (NT). Strana 7

8 1.14. TISKÁ RNA Nastavení tisku a činnosti tiskáren. 1) KUCHYŇ SKÁ TISKÁ RNA (připojitelnák restaurační pokladně) ZAP VYP zda je p řipojenánebo zda se budou tisknout objednávky do kuchyně (poloha ZAP i v případě, že budeme tisknout objednávky pouze na lokáln í tiskárně ) TISK tré nink tisk účtenek při tré ninku TISK bez prodeje tisk účtenky p ř i stisku tlačítka bez prodeje TISK PLU cena (celkem) TISK PLU cena (jednotlivě ) - za kus TISK PLU č. tisk čísla PLU TISK bez aktivovaný ch stolů tisk objednávky p ři registraci mimo stůl TISK jednotlivý ch PLU v MENU vý pis vš ech PLU při namarkování MENU TISK čísla účtenky TISK č. účtu dvojnásobnou velikostí TISK č. stolu dvojnásobnou velikostí TISK PLU dvojn ásobnou velikostí TISK č. účtu v zápatí Dě lenídle sortování umožní dě lení objednávek dle parametru 2 v PLU 2) TISKÁ RNA ÚČTŮ ZAP/VYP aktivace tiskárny. TISK HLAVIČKA zda tisknout h lavičku. Posun papíru od okraje počet řádků p řed tiskem účtu Počet řádků na stránku. celkový počet řádků 3) LOKÁ LNÍ TISKÁ RNA (L.T.) ZAP/VYP kopie na L.T. vypnutí tisku na tiskárně v pokladně TRÉNINK tisk účtenek v režimu TRENINK TISK BEZ PRODEJE jako u kuchyňské tiskárny TISK kompletnídaň rozšíř ený tisk DPH, základu daňe na účtu TISK Saldo stolů p ři jejich uzavření vytiskne hodnotu stolu p ř i uzavření TISK PLU cena - cena za 1 PLU TISK DPH symbol tisk symbolu daně u položky (PLU) TISK čísla účtu dvojnásobnávelikost (objednávka) TISK čísla stolu dvojnásobnávelikost (objednávka) TISK PLU dvojnásobnávelikost (objednávka) Strana 8

9 1.15. ČÁ ROVÉ KÓDY Speciálníčárové kódy. Nastavení speciáln ích čárový ch kód ů pro obchodní pokladny, dle návodu k p řísluš né pokladně se nastavuje druh kódu INTERFACE Nastavení a definice portů - PC - kuchyňské tiskárny - modemu - tiskárny účtů ZAOKROUHLOVÁ NÍ nevyužito u pokladen pro n áš trh ZVLÁ ŠTNÍ FUNKCE 1) Číslování: ÚČET ČÍSLO nastavení startovací hodnoty účtenky (hodnota 1. účtenky) HAPPY HOUR kdy bude uplatně na sleva na vybrané zboží (2.cen.hladina). 2) Zaokrouhlení: neměnné 3) Shift klávesa přepnutí DPH povoleno nevyužito u CZ pokladen p řepnutí CENY povoleno umožně no p ř epínání cenový ch hladin Cena p ř ep návrat zpě t po jednotlivé m PLU vrátíse do 1.hladiny po uko čení účtu návrat zpě t po transakci (účtu) vrátíse do 1.hladiny po polo žce 4) Klávesnice Návrat po jednotlivé m PLU při přepnutído jiné hladiny 5) Zvláštnosti -Odečtení- nepoužito -nutno zavřít pokladnu musí bý t zásuvka s mikrospínačem -nutno zadat mezisoučet před stiskem platby ješ tě nutno stisknout součet -obsluha je-li aktivní musí bý t v ždy p řihlášena obsluha (číš nický klíč nebo kód) -stůl je-li aktivní, musí se zadávat číslo stolu -oblast v módu R číš n íci můžou znovu otevírat a zavírat pouze svoje stoly -oblast v módu X číš n íci nemůžou nahlížet do uzávěrek (X) jiný ch číš n ík ů - účet musí bý t vytisknut p ředběžný účet před uzavřením stolu -požadavek na kryt p ř ed tiskem - nevyužito -zakázána změ na p římý ch PLU zákaz změ ny ceny p ři prodeji, lze prodávat pouze za naprogramované ceny. -klíč obsluhy sleva vypnuta - nevyužito -chránit vypnutí účtu kódem- nevyužito -počítadlo množství - nevyužito -Varování p ři zaplně níej Strana 9

10 2. SKUPINY 2.1. NASTAVENÍ SKUPINY - číslo požadované číslo skupiny zboží k programování - označení název - alfanumerický text - oddě lení přiřazenído oddělení (lze pojmenovat ve stavový ch hodnotách) - cena nastavení ceny skupiny, nebo nejčastěji používané ceny ve skupině 3. PLU - parametry 2x klikni a nebo mezerník pro editaci parametr 1 - nastavení max. počtu zadávaný ch číslic ceny - samostatný účet po prodeji polo žky se ihned provede platba hotov. - zakázat zákaz prodeje v t é to skupině parametr 2 - nastaven í DPH parametr 3 - objednávka kuchyňské tiskárny tisk kopie objednávky na KT - objednávka kuchyňské tiskárny sortování všechny polo žky té to skupiny budou tisknuty na jednu objednávku, popř. dě leny dle parametru 2 v PLU standardně se tiskne co položka, to objednávka. - zápornáskupina parametr 4 neobsazen - číslo pořadové číslo PLU - označení text název PLU - čárkový kód kód zbo ží EAN- načtení snímačem nebo se zadání ručně - tlačítko scan při připojené pokladně k PC načtení EAN za pomoci scanneru - skupina přiřazeník p řísluš né zbožové skupině a tím p řiřazení k DPH (DPH se určuje v programování skupin, par. 2) - cena 1 základní prodejnícena - cena 2,3 - dalšímožné prodejní ceny (Happy hour, Manuální přepínání tlačítkem...) - asociace propojení(přiřazení) PLU s jiný m PLU / např. láhev k pivu (láhev se pak prodáváautomaticky p ř i namarkování piva) - nákupní cena - nevyužito v pokladnách pro CZ - na stavu zadání stavu skladu (neplatí pro restaurační pokladny) Strana 10

11 - parametr 1 - max. počet číslic pro manuáln í zadání ceny - samostatný účet - automaticky po prodeji PLU se uzavře účet hotov. - zakázat - možnost zákazu prodeje PLU - nastavení popisné ho PLU PLU bez ceny, tiskne se pouze text PLU - kontrola stavu pokud je stav 0, nelze dále prodávat (pouze obchodní pokladny) - parametr 2 - sortování (1,2,3) - pomoc í tě chto nastavení se určuje do jaké množiny bude plu patřit s ohledem na tisk objednávek, podmínkou je aktivovaný parametr Sortování ve skupin ě, do které je PLU přiřazeno. jsou t ř i možnosti: 1 kuchyň studená není aktivován žádný par. sortování 2 kuchyň teplá je aktivní parametr sortování2 3 v ýčep je aktivní parametr sortování 3 a bude se tisknout na: -Kuchyňskátiskárna 1 - Kuchyňskátiskárna 2 - Lokálnítiskárna (tiskárna v pokladně ) - parametr 3 - provázané PLU před prodejem t ohoto PLU je nutno prodat PLU s nastavený m parametrem Popisné PLU např. - provázené PLU STEAK za 105,00 - popisné PLU - propečený -parametr 4 rezerva 4 MENU umožňuje naprogramovat Menu, které obsahuje až 7 PLU s možností změ ny ceny - Číslo pořadové číslo MENU - Označení text n ázev menu - Cena zadáníceny - tlačítko v ý počet vypočít án í ceny na základě zadaný ch PLU - PLU 1 a ž 7 3 místné číslo pro vložení počtu kusů zvolené ho PLU Strana 11

12 III ZPRÁ VY Před pracís obratem a daty je nutno načíst tržby z pokladny do PC. 1. OBRAT data - ÚKOL vý bě r druhu zprávy Zde se nastavují: PROVOZOVNA pokud jich je v íce POKLADNA pokud jich je více OBSLUHA nenastavuje se pokud nejde o zprávu obsluhy DATUM pokud jde o dennízprávu zadáváse jen 1. datum, pokud o určité období, zadáse počátek a konec V dolníčásti obrazovky jsou jednotlivé stránky (n áhledy) tržeb - finanční - daně - hodiny - oddě lení - skupiny - PLU - MENU Jednotlivé náhledy (zprávy) lze vytisknout tl. TISK 2) EL. JOURNAL Po načtení (v komunikaci) EL. JOURNALU se zobrazí poslední účtenky (posledních X položek/metoda FIFO). Lze archivovat. EJ se ukládádo textové ho souboru v adresáři data/cislo provozovny/cislo pokladny/dnesni datum.txt Strana 12

13 IV KOMUNIKACE Leváčást obrazovky nastavení komunikačního protokolu, portu a rychlosti komunikace -Pokladna číslo pokladny -Provozovna číslo provozovny -Kanál Port v PC (COM 1) -Přenos Rychlost p ř enosu -Modem nastavení modemu-možnost úpravy -Profil AT&F0X3 - Volba ATDxyz přičemž xyz je telefonní číslo, kde je p ř ipojena pokladna -Čas - ihned přenos po tisku tlač. START - 00:00:00 o půlnoci -HH:MM:SS v určený čas -Datum kdy máp řenos probíhat -Přijmout / odeslat - nastavení zda budeme p ř ijímat nebo odesílat. -Elektronický journal X - (data se načtou a zůstanou v pokladně ) Z - načtenís v ý mazem Praváčást obrazovky nastavení co bude p ř edmětem komunikace - Stavové hodnoty + grafika (grafické logo) - Skupiny buď vš echny, které se změnily nebo od čísla k číslu - PLU jako skupiny + INVENTÁ Ř př enos v četně stavu skladu - MENU jako skupiny - Zprávy - X bez nulování - Z s vynulov án ím Tlačítka vpravo nahoře - OK opuštěníkomunikace - X přeruš it - NOVÝ zákl. nastavení menu komunikace - START zahájení komunikace - STOP zastavení komunikace Záznam - zadánísad nastavení vš echna nastavení budou provedena Strana 13

Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27

Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27 Návod na obsluhu programového vybavení OptiCash verze 4.4.27 s implementovaným skladem Strana 1 Strana 2 Program vyžaduje instalaci Borland Database Engine pro svou funkci. Po instalaci programu odborným

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

Jednoduchý manuál pro pokladny

Jednoduchý manuál pro pokladny Jednoduchý manuál pro pokladny EURO 50 a 150 verze 1.2 Klávesnice EURO 50 - důležité klávesy CL - Numerické klávesy slouží pro zadávání číselných údajů a pro zadávání znaků při editaci textů v P režimu.

Více

Uživatelský manuál pro pokladnu OPTIMA CR 30T

Uživatelský manuál pro pokladnu OPTIMA CR 30T Uživatelský manuál pro pokladnu OPTIMA CR 30T list číslo: 2 Obsah: 1. POPIS KLÁVESNICE... 4 1.1. ZÁKLADNÍ KLÁVESY... 4 1.2. FUNKČNÍ KLÍČE... 6 1.3. DISPLEJ POKLADNY... 6 1.3.1. Zobrazení na pokladně bez

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4

Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny. Fasy Junior. Verze: U 1.4 Manuál pro rychlé nastavení a užívání pokladny Fasy Junior Verze: U 1.4 Základní pokyny pro používání pokladny - Přepínání mezi módy pokladny Přepínání se provádí pomocí klávesy. Znaky módu se zobrazují

Více

Evoneet návod k použití

Evoneet návod k použití Evoneet návod k použití Děkujeme, že jste si nainstalovali aplikaci Evoneet. Aplikaci můžete používat prvních 30 dní v plné verzi, poté se sama přepne na vámi zakoupenou verzi nebo verzi Lite, která je

Více

EET kalkulačka lite návod k použití

EET kalkulačka lite návod k použití EET kalkulačka lite návod k použití EET kalkulačka lite je zjednodušená verze androidní aplikace EET kalkulačka a je zdarma. V aplikaci nelze oproti placené verzi využít předdefinované ceníkové položky.

Více

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 1 PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY 1.1 Program spustíte dvojklikem na zástupce Prodejna S5 na ploše Windows 1.2 Otevře se okno, které vyzývá k zadání PINu, zadejte Vám přidělený číselný kód

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Malý program pro EET Uživatelský manuál

Malý program pro EET Uživatelský manuál Malý program pro EET Uživatelský manuál 1) Objednávka a aktivace licence Po instalaci programu běží 30-ti denní zkušební lhůta. Čas zbývající do konce dema se zobrazí na horní liště programu. Pokud se

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Nastavení Nastavuje se volbou funkce SYSTÉMOVÉ FUNKCE/KONFIGURACE/WIN KONFIGURACE (spustí se tlačítkem )/LOKÁLNÍ PARAMETRY/ZÁLOŽKA PRODEJ. V této tabulce lze zapnout

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

1. Instalace programu LUPA

1. Instalace programu LUPA 1. Instalace programu LUPA Do CD mechaniky počítače vložte instalační CD. Objeví se tabulka, v níž instalaci spusťte kliknutím na řádek Instalace programu Lupa. Úvodní obrazovku s logem programu je nutno

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!!

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky programu POSKA!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky verze POS 1.00.44 k 2.2.2014 Pro prodejnu 530 ve Velkém Meziříčí je možné zakládat pohyby, které

Více

CENÍK REGISTRAČNÍCH POKLADEN. Platnost od 10.1.2012

CENÍK REGISTRAČNÍCH POKLADEN. Platnost od 10.1.2012 CENÍK REGISTRAČNÍCH POKLADEN XE-A102 XE-A102 Počet skupin zboží: 8, počet PLU 50, jednopásková numerická tiskárna (1x57mm), pokladní zásuvka 3B/5M (vyjímatelný mincovník), pokladna umožňuje zavedení měny

Více

ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA INCOTEX 133 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA INCOTEX 133 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRONICKÁ REGISTRAČNÍ POKLADNA INCOTEX 133 STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ 1. Zapnutí a vypnutí ERP ERP se zapíná a vypíná k tomu určeným spínačem, umístěným na pravém boku krabice. 2. Vložení papíru Kryt tiskárny

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní prodej...9

Více

Dotykova obrazovka v programu TRIFID

Dotykova obrazovka v programu TRIFID Dotykova obrazovka v programu TRIFID V současném provedení je ve fázi testování, předpokládá se tedy její spouštění z hlavní nabídky programu TRIFID. K nastavení a spuštění je tedy nutné mít připojenou

Více

TRIFID 2011. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.83 oproti verzi 5.74 (TRIFID 2010)

TRIFID 2011. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.83 oproti verzi 5.74 (TRIFID 2010) TRIFID 2011 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 5.83 oproti verzi 5.74 (TRIFID 2010) (c) 2011 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz Dodatek

Více

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály.

Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Návod na obsluhu softwaru Repsale pro WM6.x objednávkový a prodejní software pro PDA a mobilní terminály. Úvod popis funkcí softwaru Repsale. Nový doklad tvorba nových dokladů v PDA (Faktura / Návštěva

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint

Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Změna sazby DPH na Fiskální tiskárně OKPrint Postup změny snížené sazby DPH na tiskárně OKPrint080 pokud je připojena k programu Money S3, nebo Money S3 Kasa Professional 1. Fiskalizovaná tiskárna To znamená,

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky

CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky CHD 3050 - pro menší prodejny a stánky Jednopásková elektronická registrační pokladna s rychlou a kvalitní termotiskárnou. Jedná se o spolehlivou pokladnu, vhodnou do méně náročných provozů, jako například

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Technické parametry: rozměr (š,h,v) 43 x 45 x 29 cm - včetně pokladní zásuvky, hmotnost: 12 kg, příkon 20W (klid) 50W (tisk), 230V / 50Hz

Technické parametry: rozměr (š,h,v) 43 x 45 x 29 cm - včetně pokladní zásuvky, hmotnost: 12 kg, příkon 20W (klid) 50W (tisk), 230V / 50Hz Serd ECR 360 TF - 1.500 PLU - 64 zbožních skupin - 100 otevřených účtů (otevření, zavření, náhled detailů položek, rekapitulace, oddělení, - alfanumerická termo tiskárna (šíře - 57 mm, 10 řádků / sek.),

Více

Návod na obsluhu registrační pokladny. FiskalPRO VX520. ETH/GPRS/GPRS s baterií

Návod na obsluhu registrační pokladny. FiskalPRO VX520. ETH/GPRS/GPRS s baterií Návod na obsluhu registrační pokladny FiskalPRO VX520 4 Vložení/výměna papíru Pro vložení nové rolky papíru potáhněte a otevřete kryt, vložte rolku papíru a kryt zavřere. 1 2 3 Připojení registrační pokladny

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Průvodce Vyúčtování s přehledem

Průvodce Vyúčtování s přehledem Děkujeme, že jste se rozhodli používat službu Vyúčtování s přehledem a jsme rádi, že jste si ji aktivovali. Než začneme s Vyúčtováním s přehledem pracovat, je potřeba si nejprve stáhnout z Vaší Internetové

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

WinShop Std - Prodej

WinShop Std - Prodej Obsah 1. Prodej... - 3-1.1. Pokladna... - 3-1.1.1. Možnosti vyhledávání:... - 3-1.1.2. Sleva... - 4-1.1.3. Prodej zboží typu 3 + 1 zdarma Vázané zboží... - 4-1.1.4. Platba účtenky... - 4-1.1.5. Další funkce

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

JUNIOR u ivatelský manuál

JUNIOR u ivatelský manuál Distributor FASY produktu pro Ceskou republiku Wincor Nixdorf é s.r.o. Evropská 33a 160 00 Praha 6 Ceská Republika www.wincor-nixdorf.cz Hot Line +420 233 034 105 Fax +420 233 034 119 Info obchod.cz@wincor-nixdorf.com

Více

ER-380M. Návod k obsluze. Verze: MUL 1.O. Překlad: AFG, spol. s r.o. 2005; změny vyhrazeny. Návod k obsluze ER-380M 1

ER-380M. Návod k obsluze. Verze: MUL 1.O. Překlad: AFG, spol. s r.o. 2005; změny vyhrazeny. Návod k obsluze ER-380M 1 ER-380M Návod k obsluze Verze: MUL 1.O Překlad: AFG, spol. s r.o. 2005; změny vyhrazeny Návod k obsluze ER-380M 1 Obsah Vybalení 3 Založení papíru do tiskárny 3 Displej 6 Chybová hlášení 8 Řídící zámek

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Přihlášení uživatele. Základní popis

Přihlášení uživatele. Základní popis MANAŽER POS32-1 - Přihlášení uživatele V přihlašovacím okně v kolonce Pokladna klikněte na šipku a vyberte pokladnu, do které se chcete přihlásit (pokud máte pouze jednu pokladnu kolonka tu není). V kolonce

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Váhy jsou vybaveny přehlednou tlačítkovou klávesnicí, jejíž rozmezí (24-120 kláves) je ponecháno k variabilnímu rozložení dle přání zákazníka.

Váhy jsou vybaveny přehlednou tlačítkovou klávesnicí, jejíž rozmezí (24-120 kláves) je ponecháno k variabilnímu rozložení dle přání zákazníka. SYSTÉMOVÉ VÁHY SC II, k propojení mezi sebou a na PC Váhy řady SC mají široké spektrum možností použití, výměnu rozsáhlých informací v síti vah nebo pokladen při vážení i placení. Váhy SC lze jednoduše

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/17

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/17 PC pokladna TigoPos 1/17 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

WinShop Std Dotyková pokladna

WinShop Std Dotyková pokladna Obsah Než začneme popis ovládacích prvků... - 2-1. Prodej... - 4-1.1. Pokladna... - 4-1.1.1. Možnosti vyhledávání:... - 4-1.1.2. Sleva... - 5-1.1.3. Prodej zboží typu 3 + 1 zdarma Vázané zboží... - 5-1.1.4.

Více

www.ansystems.cz SW pokladna s intuitivním ovládáním, jednoduchým nastavením a rychlým zaškolením obsluhy

www.ansystems.cz SW pokladna s intuitivním ovládáním, jednoduchým nastavením a rychlým zaškolením obsluhy Celkem před slevou Přehled prodeje za doklad Editační pole pro práci zadávání informací o prodeji Numerická klávesnice libovolné informace na skladové kartě - Artikl, EAN, MATCH, Cena, Název, Značka SW

Více

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 22.11.2012 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.8.2015 2 Peněžní šuplík a tržby Peněžní šuplík a tržby Obsah Peněžní šuplík... 3 Logika nastavení...

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede Adresář Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence

Více

Postup nastavení EET v programu AutoSalon 9.89 minor 0001

Postup nastavení EET v programu AutoSalon 9.89 minor 0001 Postup nastavení EET v programu AutoSalon 9.89 minor 0001 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

ipubdarwin II MANUÁL: Jak na to? Programování

ipubdarwin II MANUÁL: Jak na to? Programování MANUÁL: Jak na to? Programování OBSAH (strana) Programování: nastavení účtů (účty, účty s popiskem) 3 Programování: nastavení funkcí (poloviční porce, jazyk, aktivní měna) 3 Programování: základní nastavení

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Uživatelský manuál. POS systém. Návod na obsluhu CONTO POKLADNÍ SYSTÉM. 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o.

Uživatelský manuál. POS systém. Návod na obsluhu CONTO POKLADNÍ SYSTÉM. 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. Uživatelský manuál POS systém Návod na obsluhu 2009-2015 CONSULTA BÜROTECHNIK, s.r.o. Změny v manuálu a technické změny vyhrazeny Další informace na www.consulta.cz Strana 1 / 26 Verze 1.2.5.0 ... nový

Více

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy 1 Obsah: 1. Úvod 2. Instalace a požadavky na výkon PC 3. Ovládání programu 3.1. Přihlášení do aplikace 3.2. Okno hledání 3.3. Funkce tisk

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

LabMeredian Gravik. gravik

LabMeredian Gravik. gravik LabMeredian Gravik gravik 1.Úvod 2.Nápověda 3.Spuštění a ukončení programu 4.Připojení analytických vah 5.Popis ovládacích prvků a tlačítek 6.Aplikace 6.1.Stanovení etanolu 6.2.Stanovení cukru 6.3.Stanovení

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Návod k použití. PC-Program MSA WIN-WELD

Návod k použití. PC-Program MSA WIN-WELD Návod k použití PC-Program MSA WIN-WELD Obsah : BRÜTSCH ELEKTRONIK AG 1. Úvod 2. Nároky na počítač 3. Instalace programu 4. Popis programu a jeho ovládání 4.1 Menu Soubor 4.2 Menu Zobrazit 4.3 Menu Načíst

Více

Návod k obsluze. POS se systémem QMP

Návod k obsluze. POS se systémem QMP Návod k obsluze POS se systémem QMP Obsah Pokladní software QMP... 4. Základní informace... 4 Přehled... 5. Legenda... 5. Pracovní režimy (módy)... 5.3 Funkce jednotlivých kláves... 6 3 Obsluha pokladny...

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI (dále jen KelSQL) Základní informace o EET získáte na etrzby.cz, tento návod Vás provede nezbytnými kroky od získání certifikátu, přes prvotní

Více

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401

NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ PÁLÍCÍHO STROJE A ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU RIPAST 401 Start stroje Stroj se uvádí do provozu stisknutím talčítka START na ovládacím panelu. Po zapnutí stroje a načtení operačního systému se objeví

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

ekasa popis funkcionality pro PNS

ekasa popis funkcionality pro PNS ekasa popis funkcionality pro PNS Úvod: Materiál popisuje funkcionalitu ekasy doplněnou pro PNS. Seznam základních oblastí: 1. Úvodní obrazovka 2. Práce s dodacím listem 3. Práce s remitendou 4. Zboží

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

EvMO postup při instalaci

EvMO postup při instalaci EvMO2017 - postup při instalaci 1 Program EvMO2017 je distribuován v přenosné verzi. Obsahuje datové a systémové soubory. Pro jeho komfortní zprovoznění byl vytvořen jednoduchý instalační program. Ten

Více

Kapitola 1. Úvodem. Tento návod popisuje programování pokladen Quorion použitím programu QProg. QProg 1.72-1-

Kapitola 1. Úvodem. Tento návod popisuje programování pokladen Quorion použitím programu QProg. QProg 1.72-1- Kapitola 1 Úvodem Tento návod popisuje programování pokladen Quorion použitím programu QProg. QProg 1.72-1- Kapitola 2 Začínáme Tato kapitola popisuje, jak začít s programem QProg, jak vytvořit úplně nový

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více