Usnesení. Usnesení. 5. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0241/RMOb1418/5/ /RMOb1418/5/15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Usnesení. 5. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0241/RMOb1418/5/ /RMOb1418/5/15"

Transkript

1 5. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0241/RMOb1418/5/ /RMOb1418/5/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta

2 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel: Číslo usnesení Materiál Název 0241/RMOb1418/5/15 01/VED/02 Návrh na určení platu řediteli příspěvkové organizace 0242/RMOb1418/5/15 01/VED/03 Návrh na vydání směrnice SME Postup při zadávání veřejných zakázek 0243/RMOb1418/5/15 01/VED/04 Návrh na přijetí výjimky z postupu dle směrnice SME Postup při zadávání veřejných zakázek a nepostupovat při zadání veřejné zakázky malého rozsahu Jazykové vzdělávání se zaměřením na veřejnou správu dle této směrnice 0244/RMOb1418/5/15 02/OFR/01 Návrh na rozpočtové opatření č. 1/2015 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok /RMOb1418/5/15 02/OFR/02 Návrh kalendáře příjmů a výdajů na rok /RMOb1418/5/15 02/OFR/03 Návrh odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok /RMOb1418/5/15 02/OFR/04 Odvod za porušení rozpočtové kázně Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace 0248/RMOb1418/5/15 02/OFR/05 Žádost Mateřské školy Ostrava, Lechowiczova 8, PO o převod finančních prostředků mezi peněžními fondy 0249/RMOb1418/5/15 02/OFR/06 Žádost o prominutí poplatků z prodlení 0250/RMOb1418/5/15 02/OFR/07 Žádost o prominutí poplatků z prodlení (tzv. generální pardon) 0251/RMOb1418/5/15 02/OFR/08 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 0252/RMOb1418/5/15 02/OFR/09 Žádost o uzavření dohody o splátkách dlužné částky 0253/RMOb1418/5/15 03/OIMH/01 Návrh na převod majetku - veřejného osvětlení, realizovaného v rámci akce Rekonstrukce komunikace Brandlova 0254/RMOb1418/5/15 03/OIMH/02 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení realizovaného v rámci stavby Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze 0255/RMOb1418/5/15 03/OIMH/03 Informace o uzavření dodatků ke smlouvám na stavební práce a dodávky dle směrnice SME Postup při zadávání veřejných zakázek 0256/RMOb1418/5/15 03/OIMH/04 Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP na náměstí Msgre. Šrámka 2/64

3 0257/RMOb1418/5/15 03/OIMH/05 Návrh na zabezpečení zadávacího řízení veřejné zakázky Regenerace sídliště Šalamouna - 3. etapa odborným externím subjektem 0258/RMOb1418/5/15 03/OIMH/06 Návrh na schválení předběžného oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodavatele stavby Regenerace sídliště Šalamouna - 3. etapa 0259/RMOb1418/5/15 03/OIMH/07 Návrh na uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie v rámci akce Regenerace sídliště Šalamouna - 3. etapa 0260/RMOb1418/5/15 03/OIMH/08 Stanovisko ke kácení dvou dřevin - lokalita Černá louka 0261/RMOb1418/5/15 04/OM/01 Návrh na revokaci usnesení č. 0071/RMOb1418/1/14 ze dne a návrh pronájmu pozemku p.č.st 1525/19 zastavěného stavbou garáže jiného vlastníka v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 0262/RMOb1418/5/15 04/OM/02 Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 22 v domě zvláštního určení s č. p. 2638, na ulici Gajdošova č. or. 39b, který stojí na pozemku p. č v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0263/RMOb1418/5/15 04/OM/03 Žádost nájemce bytu č. 7 v domě s č. p. 2042, na ulici Valchařská č. or. 6 na pozemku parc. č v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o slevu z nájemného 0264/RMOb1418/5/15 04/OM/04 Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k podzemní elektrické přípojce NN 0,4kV v rámci stavby Ostrava - Stepková,přípojka NNk a návrh na udělení souhlasu vlastníka sousedního pozemku (lokalita ul. Dobrovského, Vinařického) 0265/RMOb1418/5/15 04/OM/05 Návrh záměru pronájmu pozemku parc. č. 1428/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice 30. dubna) 0266/RMOb1418/5/15 04/OM/06 Žádost ///////////////////// o vydání souhlasu k převodu nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, 28. října 106/18, jednotky č. 106/ /RMOb1418/5/15 04/OM/07 Žádost nájemce nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Nádražní 385/34 o vydání souhlasu k převodu nájmu 0268/RMOb1418/5/15 04/OM/08 Návrh na uzavření dohody o náhradě škody 0269/RMOb1418/5/15 04/OM/09 Návrh na udělení souhlasu s realizací stavby Vodovod VTP, ulice Ostrčilova na části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Ostrčilova, Nádražní) 3/64

4 0270/RMOb1418/5/15 04/OM/10 Návrh záměru pronájmu pozemků zastavěných stavbami garáží jiných vlastníků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0271/RMOb1418/5/15 04/OM/11 Žádost o znovupronajmutí bytové jednotky č. 2992/39 v domě s č. p na ulici Maroldova č. or. 3, na pozemku parc. č. 1581/22 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0272/RMOb1418/5/15 04/OM/12 Návrh záměru pronajmout nebytové prostory v Ostravě Moravské Ostravě, Partyzánské nám. 1738/2,3 0273/RMOb1418/5/15 04/OM/13 Návrh na udělení souhlasu s realizací stavebního záměru Demolice budovy po bývalé DTS (trafostanice) a uzavření smlouvy o poskytnutí práva provést stavební záměr (lokalita ul. Na Desátém) 0274/RMOb1418/5/15 04/OM/14 Návrh společnosti O2 Czech Republic, a. s., na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Porážková, Švabinského, Poděbradova) 0275/RMOb1418/5/15 04/OM/15 Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 v domě s č. p. 1166, na ulici Jílová č. or. 33, na pozemku parc. č. 2040/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0276/RMOb1418/5/15 04/OM/16 Žádost nájemce o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Sokolská 356/9, j. č. 356/ /RMOb1418/5/15 04/OM/17 Návrh Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Matiční) 0278/RMOb1418/5/15 04/OM/18 Žádost o prodloužení termínu na úhradu kupní ceny a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o převodu vlastnického práva k jednotce č /2014/OM 0279/RMOb1418/5/15 04/OM/19 Žádost nájemce bytové jednotky č. 2992/53 v domě s č. p na ulici Maroldova č. or. 3 na pozemku parc. č. 1581/22 v k. ú. Moravská Ostrava obec Ostrava o povolení podnájmu bytu 0280/RMOb1418/5/15 04/OM/20 Návrh na ukončení nájmu části pozemku parc. č a parc. č v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dohodou (lokalita Jiráskovo náměstí) 0281/RMOb1418/5/15 04/OM/21 Návrh na pronájem bytů formou výběrového řízení 4/64

5 0282/RMOb1418/5/15 04/OM/22 Návrh České republiky - Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Českobratrská, Husův sad) 0283/RMOb1418/5/15 04/OM/23 Návrh záměru pronájmu pozemku parc. č. 1222/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice Živičná) 0284/RMOb1418/5/15 04/OM/25 Žádost Armády spásy v České republice, z. s., o slevu z nájemného za byt č. 1 v domě s č. p. 845, na ulici Palackého č. or. 71, na pozemku parc. č. st. 769 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 0285/RMOb1418/5/15 04/OM/26 Žádost Armády spásy v České republice, z. s., o slevu z nájemného za byt č. 2 a byt č. 5 v domě s č. p. 75, na ulici Úprkova č. or. 11, na pozemku parc. č. st v k.ú. Přívoz, obec Ostrava 0286/RMOb1418/5/15 04/OM/27 Odvolání společnosti SANOX CZ, s. r. o., proti rozhodnutí rady o navýšení nájemného za nebytové prostory a nesouhlas s výší kompenzace za uzavření nebytových prostor v Ostravě Moravské Ostravě, S. K. Neumanna 609/8 0287/RMOb1418/5/15 04/OM/28 Zpráva veřejné ochránkyně práv, Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., o šetření ve věci rovného přístupu k bydlení - doporučení k úpravě Zásad pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 0288/RMOb1418/5/15 03/OIMH/09 Návrh na nové zadání veřejné zakázky na realizaci akce Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 4. část 0289/RMOb1418/5/15 05/OŠR/01 Žádost Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z. s., o peněžitý dar 0290/RMOb1418/5/15 05/OŠR/02 Žádost společnosti AS-SENIOR, o. p. s., o peněžitý dar 0291/RMOb1418/5/15 05/OŠR/03 Žádost Československé obce legionářské, z. s., o peněžitý dar 0292/RMOb1418/5/15 05/OŠR/04 Informace o vyhlášení ředitelského volna na Základní škole a mateřské škole Ostrava, Ostrčilova 10, PO 0293/RMOb1418/5/15 05/OŠR/05 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP pro oblast sportu, ekologické výchovy, volnočasových a zájmově vzdělávacích aktivit pro rok /RMOb1418/5/15 05/OŠR/06 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP pro oblast sociální práce a vytváření lepších životních podmínek 5/64

6 pro zdravotně postižené pro rok /RMOb1418/5/15 05/OŠR/07 Návrh na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP pro oblast kultury v roce /RMOb1418/5/15 05/OŠR/08 Informace o výsledku voleb do Školské rady ZŠ a MŠO, Ostrčilova 10, PO, IČ /RMOb1418/5/15 05/OŠR/09 Rozhodnutí o projektu Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 4. část 0298/RMOb1418/5/15 04/OM/24 Návrh na uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro chatu Mazák 0299/RMOb1418/5/15 07/OVV/01 Návrh na přijetí výjimky z postupu dle směrnice SME Postup při zadávání veřejných zakázek při zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zhotovení video zpravodajství CENTRUM 0300/RMOb1418/5/15 07/OVV/04 Návrh náplní činností komise sportu a volnočasových aktivit, komise kulturní, komise sociální, komise školství, komise aktiv pro obřady a slavnosti, komise bezpečnostní a dopravní, komise bytová, komise čistoty a pořádku, komise pro obnovu Přívozu, komise informačních technologií, komise investiční a strategického rozvoje, zřízených Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro volební období Návrh na určení platu řediteli příspěvkové organizace 01/VED/02 číslo: 0241/RMOb1418/5/15 1) rozhodla s účinností od určit plat ředitelce Mateřské školy Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace, IČ , //////////////////// dle důvodové zprávy 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: ) ukládá seznámit ředitelku příspěvkové organizace s rozhodnutím dle bodu 1. tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: /64

7 Návrh na vydání směrnice SME Postup při zadávání veřejných zakázek 01/VED/03 číslo: 0242/RMOb1418/5/15 1) vydává s účinností od směrnici SME Postup při zadávání veřejných zakázek ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: Návrh na přijetí výjimky z postupu dle směrnice SME Postup při zadávání veřejných zakázek a nepostupovat při zadání veřejné zakázky malého rozsahu Jazykové vzdělávání se zaměřením na veřejnou správu dle této směrnice 01/VED/04 číslo: 0243/RMOb1418/5/15 1) rozhodla přijmout výjimku z postupu dle směrnice SME Postup při zadávání veřejných zakázek a nepostupovat při zadání veřejné zakázky malého rozsahu Jazykové vzdělávání se zaměřením na veřejnou správu dle této směrnice, dle důvodové zprávy 2) rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu Jazykové vzdělávání se zaměřením na veřejnou správu poskytovateli Teburg, s. r. o., IČ , se sídlem Vřesinská 185/98, Ostrava - Poruba a uzavřít s uvedeným poskytovatelem Smlouvu o výuce ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 3) zmocňuje starostku městského obvodu Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu Smlouvy o výuce dle bodu 2) tohoto usnesení 7/64

8 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Mgr. Leona Večeřová, tajemník úřadu T: Návrh na rozpočtové opatření č. 1/2015 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok /OFR/01 číslo: 0244/RMOb1418/5/15 1) schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, po kterém se rozpočet mění takto: příjmy celkem po konsolidaci tis. Kč v tom: daňové příjmy tis. Kč nedaňové příjmy tis. Kč kapitálové příjmy tis. Kč přijaté transfery ze SR, rozpočtu SMO financování z vlastních zdrojů třída tis. Kč tis. Kč celkové zdroje tis. Kč výdaje celkem po konsolidaci tis. Kč v tom: běžné výdaje tis. Kč 8/64

9 kapitálové výdaje tis. Kč 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu schválit úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací č. 1/2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: ) ukládá místostarostce městského obvodu Bc. Lucii Feikové předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Návrh kalendáře příjmů a výdajů na rok /OFR/02 číslo: 0245/RMOb1418/5/15 1) schvaluje kalendář příjmů a výdajů na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Návrh odpisového plánu dlouhodobého majetku městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok /OFR/03 číslo: 0246/RMOb1418/5/15 1) schvaluje odpisový plán městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 9/64

10 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Odvod za porušení rozpočtové kázně Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace 02/OFR/04 číslo: 0247/RMOb1418/5/15 1) rozhodla uložit povinnost zaplacení odvodu za porušení rozpočtové kázně Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, Matiční 5/1082, PSČ , IČ , ve výši 273,00 Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) stanovuje Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizaci, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, Matiční 5/1082, PSČ , IČ , lhůtu do pro zaplacení odvodu neoprávněně použitých prostředků dle bodu 1) tohoto usnesení 3) zmocňuje místostarostku Bc. Lucii Feikovou k podpisu rozhodnutí dle bodu 1) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 1), 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Žádost Mateřské školy Ostrava, Lechowiczova 8, PO o převod finančních prostředků mezi peněžními fondy 02/OFR/05 číslo: 0248/RMOb1418/5/15 1) souhlasí s převodem finančních prostředků u Mateřské školy Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace, IČ , z rezervního fondu do investičního fondu ve výši ,-- Kč 10/64

11 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Žádost o prominutí poplatků z prodlení 02/OFR/06 číslo: 0249/RMOb1418/5/15 k usnesení č. M1418/0141/15 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu prominout poplatky z prodlení v rozsahu 90 % z částky ,00 Kč dlužníkovi - /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, které je povinen uhradit věřiteli dle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě čj. 139 C 19/2010 2) ukládá místostarostce městského obvodu Bc. Lucii Feikové předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Žádost o prominutí poplatků z prodlení (tzv. generální pardon) 02/OFR/07 číslo: 0250/RMOb1418/5/15 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu prominout dlužníkovi - ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////, pohledávku - poplatky z prodlení vzniklé z titulu prodlení s úhradou nájemného za pronájem bytu za dlužné období ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu ve výši 100 %, tj. v částce ,00 Kč 11/64

12 2) ukládá místostarostce městského obvodu Bc. Lucii Feikové předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 02/OFR/08 číslo: 0251/RMOb1418/5/15 1) bere na vědomí informaci o zániku vymahatelnosti pohledávek po zemřelém nájemci bytu //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ve výši 200,00 Kč 2) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu vzít na vědomí informaci o zániku vymahatelnosti pohledávek po zemřelých nájemcích bytů: 3) ukládá ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// realizovat odpis pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: ) Ukládá místostarostce městského obvodu Bc. Lucii Feikové předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: /64

13 Žádost o uzavření dohody o splátkách dlužné částky 02/OFR/09 číslo: 0252/RMOb1418/5/15 1) rozhodla neuzavřít s dlužníkem - /////////////////////////////////, IČ , s místem podnikání Vnitřní 736, Orlová-Lutyně dohodu o splátkách dlužné částky ve výši ,00 Kč (dlužné nájemné za pronájem pozemku parc. č. 3538/1 v k. ú. Moravská Ostrava za období roku 2013 /poměrná část/ a roku 2014) 2) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Návrh na převod majetku - veřejného osvětlení, realizovaného v rámci akce Rekonstrukce komunikace Brandlova 03/OIMH/01 číslo: 0253/RMOb1418/5/15 1) rozhodla předat veřejné osvětlení v hodnotě ,79 Kč vč. DPH, realizované v rámci akce Rekonstrukce komunikace Brandlova (č. akce 9289) do majetku statutárního města Ostravy 2) zmocňuje vedoucího odboru investic a místního hospodářství k podpisu protokolu o předání veřejného osvětlení akce dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: /64

14 Návrh na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení realizovaného v rámci stavby Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze 03/OIMH/02 číslo: 0254/RMOb1418/5/15 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě veřejného osvětlení realizovaného v rámci stavby Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě - Přívoze na pozemku p. č. st. 2009/1 v k. ú. Přívoz ve vlastnictví České republiky s Českou poštu, s. p., Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ , ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) ukládá místostarostovi městského obvodu Daliboru Moukovi předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Informace o uzavření dodatků ke smlouvám na stavební práce a dodávky dle směrnice SME Postup při zadávání veřejných zakázek 03/OIMH/03 číslo: 0255/RMOb1418/5/15 1) bere na vědomí informaci o uzavřených dodatcích ke smlouvám o dílo na stavební práce ve finančním pásmu C2 a dodávky v pásmu C1 dle směrnice SME Postup při zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn a dodatků za rok /64

15 Žádost o zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP na náměstí Msgre. Šrámka 03/OIMH/04 číslo: 0256/RMOb1418/5/15 k usnesení č. 5202/RMObM1014/123/14 3) nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa určeného pro vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením ZTP/P vozidlu //////////// na náměstí Msgr. Šrámka a na ul. Tyršova v kat. území Moravská Ostrava dle předloženého materiálu 4) ukládá informovat žadatele dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na zabezpečení zadávacího řízení veřejné zakázky Regenerace sídliště Šalamouna - 3. etapa odborným externím subjektem 03/OIMH/05 číslo: 0257/RMOb1418/5/15 1) rozhodla a) zabezpečit zadávací řízení veřejné zakázky na realizaci akce Regenerace sídliště Šalamouna - 3. etapa odborným externím subjektem formou příkazní smlouvy b) uzavřít příkazní smlouvu na zajištění zadavatelské činnosti pro podlimitní veřejnou zakázku Regenerace sídliště Šalamouna - 3. etapa se společností Enenkl Vyroubal Brudný, v. o. s., Škroupova 1114/4, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , za odměnu Kč bez DPH ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostu městského obvodu Dalibora Mouku k podpisu příkazní smlouvy dle bodu 1b) tohoto usnesení 15/64

16 3) ukládá zabezpečit všechny úkony potřebné k uzavření příkazní smlouvy dle bodu 1b) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na schválení předběžného oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodavatele stavby Regenerace sídliště Šalamouna - 3. etapa 03/OIMH/06 číslo: 0258/RMOb1418/5/15 1) schvaluje předběžné oznámení zadávacího řízení veřejné zakázky na dodavatele stavby Regenerace sídliště Šalamouna - 3. etapa dle 86 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu 2) ukládá zabezpečit všechny úkony potřebné k uveřejnění předběžného oznámení veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Návrh na uzavření Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení k dodávce elektrické energie v rámci akce Regenerace sídliště Šalamouna - 3. etapa 03/OIMH/07 číslo: 0259/RMOb1418/5/15 1) rozhodla uzavřít Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na akci Regenerace sídliště Šalamouna - 3. etapa s provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ , ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocňuje místostarostu městského obvodu Dalibora Mouku k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 16/64

17 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: Stanovisko ke kácení dvou dřevin - lokalita Černá louka 03/OIMH/08 číslo: 0260/RMOb1418/5/15 1) bere na vědomí žádost společnosti Ostravské výstavy, a. s., IČ , se sídlem Černá louka 3235, Moravská Ostrava, o kácení ovocné dřeviny o obvodu kmene 162 cm a kácení topolu balzamového o obvodu kmene 192 cm, rostoucích na pozemku parc. č. 3584/1 v k. ú. Moravská Ostrava dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) souhlasí s kácením ovocné dřeviny o obvodu kmene 162 cm, rostoucí na pozemku parc. č. 3584/1 v k. ú. Moravská Ostrava, lokalita Černá louka dle předloženého materiálu 3) nesouhlasí s kácením topolu balzamového o obvodu kmene 192 cm, rostoucího na pozemku parc. č. 3584/1 v k. ú. Moravská Ostrava dle předloženého materiálu 4) rozhodla podat příslušnou žádost o povolení kácení dřeviny uvedené v bodě 2) tohoto usnesení 5) ukládá realizovat bod 4) tohoto usnesení a informovat žadatele uvedeného v bodě 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru T: /64

18 Návrh na revokaci usnesení č. 0071/RMOb1418/1/14 ze dne a návrh pronájmu pozemku p. č. st 1525/19 zastavěného stavbou garáže jiného vlastníka v k. ú. Přívoz, obec Ostrava 04/OM/01 číslo: 0261/RMOb1418/5/15 1) revokuje usnesení rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 0071/RMOb1418/1/14 ze dne ) rozhodla pronajmout pozemek p. č. st. 1525/19 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m 2, k. ú. Přívoz, obec Ostrava, pod stavbou garáže, //////////////////////////////////////////////////////////////////////////, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, za nájemné 45 Kč/m 2 /rok, za podmínky, že žadatel uhradí za dobu bezesmluvního užívání pozemku částku odpovídající poměrné výši sjednávaného nájemného, a to od doby nabytí vlastnictví ke stavbě (garáže) do dne uzavření nájemní smlouvy a uzavřít nájemní smlouvu ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 3) zmocňuje starostku městského obvodu Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu nájemní smlouvy dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, referent majetkové správy T: Návrh na uzavření nájemní smlouvy k bytu zvláštního určení č. 22 v domě zvláštního určení s č. p. 2638, na ulici Gajdošova č. or. 39b, který stojí na pozemku p. č v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OM/02 číslo: 0262/RMOb1418/5/15 1) projednala návrh odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na uzavření nájemní smlouvy k bytu v domě zvláštního určení, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 18/64

19 2) rozhodla a) uzavřít s ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// smlouvu o nájmu bytu, ve znění VZOR_NSB_004, k bytu zvláštního určení č. 22, sestávajícímu z kuchyně a dvou pokojů s příslušenstvím, v domě zvláštního určení s č. p. 2638, na ulici Gajdošova č. or. 39b, který stojí na pozemku p. č v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a to na dobu určitou s účinností od do a s možností prodlužování sjednané doby nájmu vždy o dvanáct měsíců, tj. do 14. února každého dalšího navazujícího roku, budou-li nájemcem dodržovány povinnosti vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy, to vše za podmínky uzavření nájemní smlouvy jmenovanou nejpozději b) stanovit nájemné pro byt specifikovaný v bodě 2) písmeno a) tohoto usnesení dohodou, ve výši 52,65 Kč/m 2 /měsíc, se smluvním ujednáním platným po celou dobu trvání nájmu, že od roku následujícího po uzavření smlouvy o nájmu bytu - vždy k datu 1. července daného roku, může pronajímatel uplatňovat jednostranné navyšování nájemného o koeficient růstu inflace vyhlášený Českým statistickým úřadem, vyjadřující průměrnou míru inflace za předchozí rok 3) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Pavlína Kristoforská, referent majetkové správy T: Žádost nájemce bytu č. 7 v domě s č. p. 2042, na ulici Valchařská č. or. 6 na pozemku parc. č v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, o slevu z nájemného 04/OM/03 číslo: 0263/RMOb1418/5/15 1) projednala žádost //////////////////// o slevu z nájemného ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla poskytnout nájemci ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, jednorázovou slevu z nájemného za byt č. 7 v domě s č p na ulici Valchařská č. or. 6, stojícím na pozemku parc. č v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za období od do , ve výši 30 % z nájemného za plochu bytu, tj. v celkové výši 897 Kč 19/64

20 3) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Pavlína Kristoforská, referent majetkové správy T: Návrh na zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k podzemní elektrické přípojce NN 0,4kV v rámci stavby Ostrava - Stepková, přípojka NNk a návrh na udělení souhlasu vlastníka sousedního pozemku (lokalita ul. Dobrovského, Vinařického) 04/OM/04 číslo: 0264/RMOb1418/5/15 1) rozhodla a) zřídit věcné břemeno k části pozemku p. p. č. 518/1, ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Přívoz, obec Ostrava ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , spočívající v právu mít umístěnou, provozovat a udržovat podzemní elektrickou přípojku o výměrách v rozsahu dle geometrického plánu jejího skutečného uložení, na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý běžný metr podzemní elektrické přípojky, přičemž oprávněný z věcného břemene uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu b) udělit společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ , IČ , souhlas vlastníka sousedních pozemků p. č. st. 1611/1, p. č. st. 1612/17 a p. č. st. 2120, vše zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, s realizací stavby Ostrava - Stepková, přípojka NNk pro účely územního souhlasu ve smyslu 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyznačit souhlas na situačním plánu, obsaženém v příloze č. 3 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostku městského obvodu Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smlouvy dle bodu 1) písmeno a) tohoto usnesení 3) zmocňuje tajemníka úřadu městského obvodu k podpisu souhlasu dle bodu 1) písmeno b) tohoto usnesení 20/64

21 4) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, referent majetkové správy T: Návrh záměru pronájmu pozemku parc. č. 1428/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ulice 30. dubna) 04/OM/05 číslo: 0265/RMOb1418/5/15 1) schvaluje záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1428/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1,4 m 2, jehož součástí je zídka, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu, dle zákresu v katastrální mapě ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu, za účelem umístění 1 ks neosvětlené směrové tabule upevněné na zídce o rozměrech 2,0 x 0,7 m, sloužící jako směrový ukazatel k provozovně samoobslužného praní Quickwash, na dobu neurčitou 2) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, referent majetkové správy T: Žádost ///////////////////// o vydání souhlasu k převodu nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, 28. října 106/18, jednotky č. 106/902 04/OM/06 číslo: 0266/RMOb1418/5/15 1) projednala žádost /////////////////////, se sídlem Edisonova 1467/54, , Ostrava - Hrabůvka, IČ , o vydání předchozího souhlasu pronajímatele s převedením práv a povinností ze smlouvy o nájmu nebytových prostor - jednotky č. 106/902 o výměře 81,60 m 2 umístěné v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 106 na ul. 28. října č. or. 18, stojícího na pozemku parc. č. 530, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava na třetí osobu, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodla vydat souhlas k převodu nájmu nebytových prostor - jednotky č. 106/902 o výměře 81,60 m 2 umístěné v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 106 na ul. 28. října č. or. 18, stojícího na pozemku parc. č. 530, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ujednaného 21/64

22 na základě smlouvy ze dne , ze stávajícího nájemce /////////////////////, se sídlem Edisonova 1467/54, , Ostrava - Hrabůvka, IČ , na budoucího nájemce ////////////////////, se sídlem Ciolkovského 452/25, , Karviná - Ráj, IČ , a to pouze za podmínky, že stávajícím nájemcem budou ke dni účinnosti smlouvy, na základě které dojte k převodu nájmu, vyrovnány veškeré závazky vzniklé ze smlouvy ze dne ) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Pavlína Kristoforská, referent majetkové správy T: Žádost nájemce nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Nádražní 385/34 o vydání souhlasu k převodu nájmu 04/OM/07 číslo: 0267/RMOb1418/5/15 1) projednala žádost nájemce /////////////////// o vydání předchozího souhlasu pronajímatele s převedením práv a povinností ze smlouvy o nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Nádražní 385/34 na třetí osobu ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) schvaluje záměr vydat souhlas k převodu nájmu nebytových prostor - jednotky č. 385/903 o výměře 227,96 m 2 umístěné v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 385 ul. Nádražní č. or. 34 stojícího na pozemku p. č. 803, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ujednaného na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne , ze stávajícího nájemce ///////////////////, se sídlem , Pržno 30, IČ , na budoucího nájemce společnost BICYKLY.CZ, s. r. o., se sídlem U Tratě 1627/6, Slezská Ostrava, Ostrava, IČ , a to pouze za podmínky, že stávajícím nájemcem budou ke dni účinnosti smlouvy, na základě které dojde k převodu nájmu, vyrovnány veškeré závazky vzniklé ze smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne ) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Pavlína Kristoforská, referent majetkové správy T: /64

23 Návrh na uzavření dohody o náhradě škody 04/OM/08 číslo: 0268/RMOb1418/5/15 1) rozhodla uzavřít s Českou republikou - Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, , Praha 7, dohodu o náhradě škody ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostku městského obvodu k podpisu dohody o náhradě škody dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Pavlína Kristoforská, referent majetkové správy T: Návrh na udělení souhlasu s realizací stavby Vodovod VTP, ulice Ostrčilova na části pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Ostrčilova, Nádražní) 04/OM/09 číslo: 0269/RMOb1418/5/15 1) rozhodla udělit v rámci investiční akce statutárního města Ostravy, Prokešovo nám. 8, PSČ Ostrava, IČ , souhlas s realizací stavby Vodovod VTP, ul. Ostrčilova na části pozemku parc. č. 1262/3, ostatní plocha, zeleň v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pro účely stavebního povolení a povolení odstranění stavby ve smyslu ust. 110 a 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 2) zmocňuje tajemníka městského obvodu k podpisu souhlasu dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, referent majetkové správy T: /64

24 Návrh záměru pronájmu pozemků zastavěných stavbami garáží jiných vlastníků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OM/10 číslo: 0270/RMOb1418/5/15 1) schvaluje záměr pronajmout pozemky pod stavbami garáží jiného vlastníka: a) pozemek parc. č. 2092/15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu b) pozemek parc. č. 2935/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu c) pozemek parc. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu d) pozemek parc. č zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu e) pozemek parc. č. 4120/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, svěřený městskému obvodu 2) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, referent majetkové správy T: Žádost o znovupronajmutí bytové jednotky č. 2992/39 v domě s č. p na ulici Maroldova č. or. 3, na pozemku parc. č. 1581/22 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OM/11 číslo: 0271/RMOb1418/5/15 1) projednala žádost ///////////////////// o znovupronajmutí bytu ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 24/64

25 2) rozhodla a) uzavřít /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, smlouvu o nájmu bytové jednotky č. 2992/39, sestávající z kuchyně a tří pokojů s příslušenstvím, v domě s č. p na ulici Maroldova č. or. 3, stojícím na pozemku parc. č. 1581/22 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění vzorové nájemní smlouvy VZOR_NSB_005, na dobu určitou v délce šesti měsíců, s účinností od do a s možností prodlužování sjednané doby nájmu vždy o 6 měsíců, tj. do 28. února (v přestupném roce do 29. února) a do 31. srpna příslušného a každého dalšího navazujícího roku, budou-li nájemcem dodržovány povinnosti vyplývající z uzavřené nájemní smlouvy, se stanovením přiměřeného počtu osob dle zásad ZAS , to vše za podmínky, že před uzavřením předmětné smlouvy uhradí jmenovaná pronajímateli částku odpovídající výši nájemného a úhradě za služby spojené s užíváním bytu za bezesmluvní užívání předmětného bytu v období od 1. ledna do 28. února 2015 ve výši Kč, jistotu ve výši jednonásobku nájemného a že příslušnou nájemní smlouvu uzavře nejpozději b) stanovit nájemné pro bytovou jednotku č. 2992/39 v domě s č. p na ulici Maroldova č. or. 3, stojícím na pozemku parc. č. 1581/22 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dohodou, ve výši 60 Kč/m 2 /měsíc se smluvním ujednáním platným po celou dobu trvání nájmu, že od roku následujícího po uzavření smlouvy o nájmu bytu - vždy k datu 1. července daného roku, může pronajímatel uplatňovat jednostranné navyšování nájemného o koeficient růstu inflace vyhlášený Českým statistickým úřadem, vyjadřující průměrnou míru inflace za předchozí rok 3) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Pavlína Kristoforská, referent majetkové správy T: Návrh záměru pronajmout nebytové prostory v Ostravě Moravské Ostravě, Partyzánské nám. 1738/2,3 04/OM/12 číslo: 0272/RMOb1418/5/15 1) schvaluje záměr pronajmout nebytové prostory - jednotku č. 1738/901 o výměře 219,81 m 2 umístěnou v 1. nadzemní podlaží domu č. p. 1738, Partyzánské náměstí č. or. 2, 3, stojícího na pozemku p. č. 1101/8, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, po //////////////////// 25/64

26 2) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Pavlína Kristoforská, referent majetkové správy T: Návrh na udělení souhlasu s realizací stavebního záměru Demolice budovy po bývalé DTS (trafostanice) a uzavření smlouvy o poskytnutí práva provést stavební záměr (lokalita ul. Na Desátém) 04/OM/13 číslo: 0273/RMOb1418/5/15 1) rozhodla udělit společnosti ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ , souhlas s realizací stavebního záměru Demolice budovy po bývalé DTS (trafostanice) na pozemcích parc. č. 1262/1, ostatní plocha zeleň, parc. č. 1262/14, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1268/2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pro účely územního souhlasu a povolení odstranění stavby ve smyslu ust. 96 a 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a uzavřít smlouvu o poskytnutí práva provést stavební záměr ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostku městského obvodu Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, referent majetkové správy T: /64

27 Návrh společnosti O2 Czech Republic, a. s., na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Porážková, Švabinského, Poděbradova) 04/OM/14 číslo: 0274/RMOb1418/5/15 1) rozhodla zřídit služebnost k částem pozemků parc. č. 293/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 293/12, ostatní plocha, jiná plocha, parc. č. 297/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 297/29, ostatní plocha, zeleň, parc. č. 3576/7, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3576/8, ostatní plocha, zeleň, parc. č. 4247/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch společnosti O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ , IČ , spočívající v právu mít umístěno, provozovat a udržovat podzemní komunikační vedení o výměře v rozsahu dle geometrického plánu č /2014, na dobu neurčitou, úplatně za celkovou jednorázovou úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH, přičemž oprávněný ze služebnosti uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostku městského obvodu Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, referent majetkové správy T: Žádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6 v domě s č. p. 1166, na ulici Jílová č. or. 33, na pozemku parc. č. 2040/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OM/15 číslo: 0275/RMOb1418/5/15 1) projednala žádost //////////////////// o uzavření nájemní smlouvy ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 3) rozhodla a) uzavř///////////////////////////////////////////////////////////////////////, smlouvu o nájmu bytu č. 6 v domě s č. p na ulici Jílová č. or. 33, na pozemku parc. č. 2040/2 v k. ú. Moravská Ostrava, 27/64

28 obec Ostrava, o velikosti 3+1, ve znění vzorové nájemní smlouvy VZOR_NSB_002, a to na dobu určitou v délce 12 měsíců s účinností od do za podmínky, že před uzavřením předmětné smlouvy uhradí jmenovaný pronajímateli částku odpovídající výši nájemného a úhradě za služby spojené s užíváním bytu za bezesmluvní užívání předmětného bytu v období od 1. ledna do 14. února 2015 ve výši Kč a příslušnou nájemní smlouvu uzavře nejpozději b) z důvodů zvláštního zřetele hodných stanovit nájemné pro byt č. 6 v domě č. p na ulici Jílová č. or. 33, na parc. č. 2040/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dohodou, ve výši 35 Kč/m 2 /měsíc 5) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Pavlína Kristoforská, referent majetkové správy T: Žádost nájemce o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor v Ostravě - Moravské Ostravě, Sokolská 356/9, j. č. 356/902 04/OM/16 číslo: 0276/RMOb1418/5/15 1) projednala žádost nájemce /////////////////// o poskytnutí slevy z nájmu nebytových prostor v Ostravě Moravské Ostravě, Sokolská 356/9, jednotky č. 356/902 ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) schvaluje záměr poskytnout ///////////////////, se sídlem náměstí Jana Nerudy 616/4, , Ostrava - Poruba, IČ , slevu z nájmu nebytových prostor - jednotky č. 356/902 o výměře 29,41 m 2 umístěné v 1. nadzemním podlaží domu č. p. 356 na ulici Sokolská tř. č. or. 9, stojícího na pozemku p. č. 539/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava ve výši 25 % současného ročního nájemného po dobu 12 měsíců 3) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Pavlína Kristoforská, referent majetkové správy T: /64

29 Návrh Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Matiční) 04/OM/17 číslo: 0277/RMOb1418/5/15 1) rozhodla zřídit služebnost inženýrské sítě k části pozemku parc. č. 3528, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, Ostrava - Poruba, IČ , spočívající v právu mít umístěno, provozovat a udržovat nadzemní vedení neveřejné komunikační sítě v rozsahu dle geometrického plánu č /2014, na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý běžný metr nadzemního vedení neveřejné komunikační sítě, přičemž oprávněný ze služebnosti inženýrské sítě uhradí náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostku městského obvodu Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení 3) ukládá realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, referent majetkové správy T: Žádost o prodloužení termínu na úhradu kupní ceny a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o převodu vlastnického práva k jednotce č /2014/OM 04/OM/18 číslo: 0278/RMOb1418/5/15 k usnesení č. M1418/0079/15 1) doporučuje zastupitelstvu městského obvodu a) vzít na vědomí žádost společnosti EXELEX, s. r. o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Blahoslavova 1537/3, PSČ , IČ , o prodloužení termínu na úhradu kupní ceny, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 29/64

30 b) souhlasit s prodloužením termínu na úhradu kupní ceny za jednotku č. 1799/905, jiný nebytový prostor, v domě č. p (Puchmajerova 9) se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku parc. č. 464/20 ve výši 3794/ vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, do a uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu vlastnického práva k jednotce č /2014/OM ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 2) ukládá starostce městského obvodu Ing. Petře Bernfeldové předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu městského obvodu Zodpovídá: Jana Pánková, referent majetkové správy T: Žádost nájemce bytové jednotky č. 2992/53 v domě s č. p na ulici Maroldova č. or. 3 na pozemku parc. č. 1581/22 v k. ú. Moravská Ostrava obec Ostrava o povolení podnájmu bytu 04/OM/19 číslo: 0279/RMOb1418/5/15 1) projednala žádost ////////////////////// o vydání souhlasu s podnájmem bytu ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 3) rozhodla udělit ////////////////////////////////////////////////////, souhlas s podnájmem bytové jednotky č. 2992/53 v domě s č. p na ulici Maroldova č. or. 3 na pozemku parc. č. 1581/22 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ////////////////////////////////////// a to na dobu od do s tím, že do jednoho měsíce od převzetí sdělení tohoto rozhodnutí doručí nájemce pronajímateli písemnou smlouvu o podnájmu bytu, uzavřenou mezi nájemcem a podnájemcem uvedeného bytu 5) ukládá vyrozumět žadatele o rozhodnutí rady městského obvodu dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Pavlína Kristoforská, referent majetkové správy T: /64

31 Návrh na ukončení nájmu části pozemku parc. č a parc. č v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava dohodou (lokalita Jiráskovo náměstí) 04/OM/20 číslo: 0280/RMOb1418/5/15 1) bere na vědomí žádost //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, o ukončení nájemní smlouvy č /2013/OM ze dne na pronájem části pozemku parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m 2 a části pozemku parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem umístění a provozování zahrádky u restauračního zařízení, dohodou ke dni ) rozhodla ukončit nájem části pozemku parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m 2 a části pozemku parc. č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 27 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, za účelem umístění a provozování zahrádky u restauračního zařízení, sjednaný na základě nájemní smlouvy č /2013/OM ze dne s /////////////////////////////////////////////////////////////////, dohodou ke dni a uzavřít dohodu o ukončení nájmu ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu 3) zmocňuje starostku městského obvodu Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu dohody dle bodu 2) tohoto usnesení 4) ukládá realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Jana Pánková, referent majetkové správy T: Návrh na pronájem bytů formou výběrového řízení 04/OM/21 číslo: 0281/RMOb1418/5/15 1) rozhodla vyhlásit výběrové řízení na pronájem bytů a) č. 15 v domě č. p Arbesova 15, k. ú. Přívoz, obec Ostrava se stanovením nájemného v minimální výši 65,- Kč/m 2 /měsíc 31/64

32 b) č. 47 v domě č. p Hornopolní 49, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava se stanovením nájemného v minimální výši 65,- Kč/m 2 /měsíc c) č. 79 v domě č. p Maroldova 3, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava se stanovením nájemného v minimální výši 65,- Kč/m 2 /měsíc d) č. 5 v domě č. p. 335 Na Náhonu 14, k. ú. Přívoz, obec Ostrava se stanovením nájemného v minimální výši 55,- Kč/m 2 /měsíc e) č. 17 v domě č. p Na Můstku 2, k. ú. Přívoz, obec Ostrava se stanovením nájemného v minimální výši 65,- Kč/m 2 /měsíc f) č. 8 v domě č. p. 858 Orebitská 16, k. ú. Přívoz, obec Ostrava se stanovením nájemného v minimální výši 55,- Kč/m 2 /měsíc g) č. 8 v domě č. p Tolstého 12, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava se stanovením nájemného v minimální výši 60,- Kč/m 2 /měsíc h) č. 1 v domě č. p Jílová 31, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava se stanovením nájemného v minimální výši 50,- Kč/m 2 /měsíc a s možností snížení nájmu na 35 Kč/m 2 /měsíc v období uzavření Smlouvy o nájmu bytu do i) č. 3 v domě č. p Jílová 31, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava se stanovením nájemného v minimální výši 50,- Kč/m 2 /měsíc a s možností snížení nájmu na 35 Kč/m 2 /měsíc v období uzavření Smlouvy o nájmu bytu do j) č. 4 v domě č. p Jílová 31, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava se stanovením nájemného v minimální výši 50,- Kč/m 2 /měsíc a s možností snížení nájmu na 35 Kč/m 2 /měsíc v období uzavření Smlouvy o nájmu bytu do k) č. 4 v domě č. p Jílová 33, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava se stanovením nájemného v minimální výši 50,- Kč/m 2 /měsíc a s možností snížení nájmu na 35 Kč/m 2 /měsíc v období uzavření Smlouvy o nájmu bytu do l) č. 3 v domě č. p. 47 Jílová 27, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava se stanovením nájemného v minimální výši 50,- Kč/m 2 /měsíc a s možností snížení nájmu na 35 Kč/m 2 /měsíc v období uzavření Smlouvy o nájmu bytu do /64

33 a to za podmínek stanovených v příloze č. 1 Zásad pronajímání bytů ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (ZAS ). 2) stanovuje u bytů v majetku statutárního města Ostrava svěřených do správy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v souladu s ustanovením 2272 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník maximální počet osob v nájemcově domácnosti, který lze považovat za přiměřený velikosti bytu a který nebrání tomu, aby všechny mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách takto: 3) ukládá byt o velikosti realizovat bod 1) tohoto usnesení maximální počet osob os os. 2+1 do 60 m 2 2 os. 2+1 nad 60 m 2 3 os. 3+1 do 90 m 2 4 os. 3+1 nad 90 m 2 5 os. 4+1 nad 90 m 2 6 os. Zodpovídá: Pavlína Kristoforská, referent majetkové správy T: Návrh České republiky - Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Moravská Ostrava (lokalita ul. Českobratrská, Husův sad) 04/OM/22 číslo: 0282/RMOb1418/5/15 1) rozhodla zřídit služebnost inženýrské sítě k částem pozemků parc. č. 672/1, ostatní plocha, zeleň, parc. č. 3503/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, parc. č. 3519/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve prospěch České republiky - Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Ostrava - Moravská Ostrava, 30. dubna 1682/24, PSČ , IČ , spočívající v právu mít umístěnou, provozovat a udržovat neveřejnou komunikační síť v rozsahu dle geometrického plánu č /2014, na dobu neurčitou, úplatně za jednorázovou úplatu 500,- Kč + zákonná sazba DPH za každý i započatý metr běžný neveřejné komunikační sítě, tj. celkem za 112 bm částku ,-Kč + zákonná sazba DPH a uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 33/64

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14 125. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.07.2014 čís. 5217/RMObM1014/125/14 5228/RMObM1014/125/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne 02.02.2017 Místo konání: Karlova Studánka Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 68. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14 120. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2014 čís. 5037/RMObM1014/120/14 5045/RMObM1014/120/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0205/ZMOb1418/17/17 0226/ZMOb1418/17/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 4. zasedání zastupitelstva Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 Výsledek

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17

Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20.04.2017 čís. 0186/ZMOb1418/16/17 0204/ZMOb1418/16/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 39. schůze rady městského obvodu konané dne 23.06.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.11.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 Návrh na vydání

Více

Pozvánka na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 7. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.03.2019 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:30 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na jmenování interního auditora

Více

Usnesení. Usnesení. 8. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0431/RMOb1418/8/ /RMOb1418/8/15

Usnesení. Usnesení. 8. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0431/RMOb1418/8/ /RMOb1418/8/15 8. schůze rady městského obvodu konané dne 12. 03. 2015 čís. 0431/RMOb1418/8/15 0471/RMOb1418/8/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 39. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.06.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Návrh na vydání organizačního

Více

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne 05.04.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 93. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 93. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 93. schůze rady městského obvodu konané dne 13.09.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) Ing. Bernfeldová Petra

Více

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 Kontrola

Více

Pozvánka na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 54. schůzi rady městského obvodu konanou dne 16.02.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 15. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh

Více

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0033/ZMOb1418/2/14 0072/ZMOb1418/2/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12. 02. 2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Usnesení. Usnesení. 46. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0893/RMOb1418/46/ /RMOb1418/46/16

Usnesení. Usnesení. 46. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0893/RMOb1418/46/ /RMOb1418/46/16 46. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2016 čís. 0893/RMOb1418/46/16 0941/RMOb1418/46/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne 04.02.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Pozvánka na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 35. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.04.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 02/OFR/01 Návrh na vydání

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.11.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 78. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5137/RMOb1014/78/ /RMOb1014/78/14

Usnesení. Usnesení. 78. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5137/RMOb1014/78/ /RMOb1014/78/14 78. schůze rady městského obvodu konané dne 19.06.2014 čís. 5137/RMOb1014/78/14 5198/RMOb1014/78/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 24. 08. 2012 čís. 2320/RMObM1014/59/12 2338/RMObM1014/59/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

na 64. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 64. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 64. schůzi rady městského obvodu konanou dne 29.06.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na určení platu řediteli příspěvkové

Více

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na uzavření dohod o převodu

Více

Usnesení. Usnesení. 48. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0994/RMOb1418/48/ /RMOb1418/48/16

Usnesení. Usnesení. 48. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0994/RMOb1418/48/ /RMOb1418/48/16 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 čís. 0994/RMOb1418/48/16 1043/RMOb1418/48/16 Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Ing. Vít Macháček v. r. 3. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 40. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2389/RMOb1014/40/ /RMOb1014/40/12

Usnesení. Usnesení. 40. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2389/RMOb1014/40/ /RMOb1014/40/12 40. schůze rady městského obvodu konané dne 18. 09. 2012 čís. 2389/RMOb1014/40/12 2422/RMOb1014/40/12 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení Rady

Více

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne 08.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2429/RMOb1014/41/ /RMOb1014/41/12

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2429/RMOb1014/41/ /RMOb1014/41/12 41. schůze rady městského obvodu konané dne 4. 10. 2012 čís. 2429/RMOb1014/41/12 2480/RMOb1014/41/12 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení Rady

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 35. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0345/RMOb1418/35/ /RMOb1418/35/16

Usnesení. Usnesení. 35. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0345/RMOb1418/35/ /RMOb1418/35/16 35. schůze rady městského obvodu konané dne 27.04.2016 čís. 0345/RMOb1418/35/16 0395/RMOb1418/35/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 7. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0375/RMOb1418/7/ /RMOb/1418/7/15

Usnesení. Usnesení. 7. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0375/RMOb1418/7/ /RMOb/1418/7/15 7. schůze rady městského obvodu konané dne 26.02.2015 čís. 0375/RMOb1418/7/15 0430/RMOb/1418/7/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 11. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0602/RMOb1418/11/ /RMOb1418/11/15

Usnesení. Usnesení. 11. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0602/RMOb1418/11/ /RMOb1418/11/15 11. schůze rady městského obvodu konané dne 23.04.2015 čís. 0602/RMOb1418/11/15 0654/RMOb1418/11/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16 49. schůze rady městského obvodu konané dne 15.11.2016 čís. 1044/RMOb1418/49/16 1096/RMOb1418/49/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 44. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 44. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 44. schůze rady městského obvodu konané dne 08.09.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: RSDr. Bečák Jaroslav (KSČM) Ing. Bernfeldová Petra (politické hnutí

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne 29.03.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 10:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Náhrada nemajetkové újmy Mgr. Leona

Více

Pozvánka na 75. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 75. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 75. schůzi rady městského obvodu konanou dne 14.12.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 19. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02

Více

Pozvánka na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.08.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne 29.03.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 80. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5328/RMOb1014/80/ /RMOb1014/80/14

Usnesení. Usnesení. 80. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5328/RMOb1014/80/ /RMOb1014/80/14 80. schůze rady městského obvodu konané dne 07.08.2014 čís. 5328/RMOb1014/80/14 5370/RMOb1014/80/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1326/RMOb1418/25/ /RMOb1418/25/15

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1326/RMOb1418/25/ /RMOb1418/25/15 25. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2015 čís. 1326/RMOb1418/25/15 1398/RMOb1418/25/15 Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Bc. Lucie Feiková, v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.10.2016 čís. 0942/RMObM1418/17/16 0948/RMObM1418/17/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 7. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0598/RMObM1822/7/ /RMObM1822/7/19

Usnesení. Usnesení. 7. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0598/RMObM1822/7/ /RMObM1822/7/19 7. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne 06.05.2019 čís. 0598/RMObM1822/7/19 0602/RMObM1822/7/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0257/ZMOb1418/19/17 0293/ZMOb1418/19/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 64. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4131/RMOb1014/64/ /RMOb1014/64/13

Usnesení. Usnesení. 64. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4131/RMOb1014/64/ /RMOb1014/64/13 64. schůze rady městského obvodu konané dne 21. 11. 2013 čís. 4131/RMOb1014/64/13 4188/RMOb1014/64/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.05.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádosti o prominutí úroků z prodlení

Více

Pozvánka na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.03.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Návrh na rozpočtové opatření č.

Více

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.06.2013 čís. 0540/ZMOb1014/14/13 0567/ZMOb1014/14/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.08.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 35. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček (ČSSD) Tomáš Kuřec (ČSSD) MUDr. Tomáš Málek (politické

Více

Usnesení. Usnesení. 2. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0106/RMOb1418/2/ /RMObM1418/2/14

Usnesení. Usnesení. 2. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0106/RMOb1418/2/ /RMObM1418/2/14 2. schůze rady městského obvodu konané dne 9.12.2014 čís. 0106/RMOb1418/2/14 0154/RMObM1418/2/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16

Usnesení. Usnesení. 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16 29. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2016 čís. 0032/RMOb1418/29/16 0102/RMOb1418/29/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.01.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí poplatků z prodlení

Více

Usnesení. Usnesení. 4. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0200/RMOb1418/4/ /RMOb1418/4/15

Usnesení. Usnesení. 4. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0200/RMOb1418/4/ /RMOb1418/4/15 4. schůze rady městského obvodu konané dne 14.1.2015 čís. 0200/RMOb1418/4/15 0240/RMOb1418/4/15 Ing. Petra Bernfeldová starostka Dalibor Mouka místostarosta Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel:

Více

Usnesení. Usnesení. 22. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1158/RMOb1418/22/ /RMOb1418/22/15

Usnesení. Usnesení. 22. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1158/RMOb1418/22/ /RMOb1418/22/15 22. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2015 čís. 1158/RMOb1418/22/15 1219/RMOb1418/22/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. 5. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0357/RMObM1822/5/ /RMObM1822/5/19

Usnesení. 5. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0357/RMObM1822/5/ /RMObM1822/5/19 5. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 11.03.2019 čís. 0357/RMObM1822/5/19 0359/RMObM1822/5/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne 07.08.2014 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková

Více

Usnesení. Usnesení. 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0064/ZMOb1822/3/ /ZMOb1822/3/19

Usnesení. Usnesení. 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0064/ZMOb1822/3/ /ZMOb1822/3/19 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.02.2019 čís. 0064/ZMOb1822/3/19 0091/ZMOb1822/3/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1521/RMOb1418/58/ /RMOb1418/58/17

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1521/RMOb1418/58/ /RMOb1418/58/17 58. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2017 čís. 1521/RMOb1418/58/17 1566/RMOb1418/58/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

na 88. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 88. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 88. schůzi rady městského obvodu konanou dne 28.06.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 10:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na určení platu ředitelům příspěvkových

Více

Usnesení. 28. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0001/RMOb1418/28/ /RMOb1418/28/16

Usnesení. 28. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0001/RMOb1418/28/ /RMOb1418/28/16 28. schůze rady městského obvodu konané dne 14.01.2016 čís. 0001/RMOb1418/28/16 0031/RMOb1418/28/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 79. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 79. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 79. schůze rady městského obvodu konané dne 20.02.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 47. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 47. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 47. schůze rady městského obvodu konané dne 20.10.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 78. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2595/RMOb1418/78/ /RMOb1418/78/18

Usnesení. Usnesení. 78. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2595/RMOb1418/78/ /RMOb1418/78/18 78. schůze rady městského obvodu konané dne 08.02.2018 čís. 2595/RMOb1418/78/18 2637/RMOb1418/78/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.04.2018 čís. 0315/ZMOb1418/21/18 0344/ZMOb1418/21/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne 20.04.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

na 66. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 66. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 66. schůzi rady městského obvodu konanou dne 11.08.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh Dohody o narovnání sporných

Více

na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.06.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 17. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01

Více

na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 2. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:30 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Žádost o poskytnutí finančních prostředků

Více

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16 33. schůze rady městského obvodu konané dne 31.03.2016 čís. 0230/RMOb1418/33/16 0287/RMOb1418/33/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Pozvánka na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.02.2019 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 08:45 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 02/OFR/03 Výroční

Více

Usnesení. Usnesení. 60. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1619/RMOb1418/60/ /RMOb1418/60/17

Usnesení. Usnesení. 60. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1619/RMOb1418/60/ /RMOb1418/60/17 60. schůze rady městského obvodu konané dne 04.05.2017 čís. 1619/RMOb1418/60/17 1655/RMOb1418/60/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne 31.03.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 90. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3243/RMOb1418/90/ /RMOb1418/90/18

Usnesení. Usnesení. 90. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3243/RMOb1418/90/ /RMOb1418/90/18 90. schůze rady městského obvodu konané dne 26.07.2018 čís. 3243/RMOb1418/90/18 3281/RMOb1418/90/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 76. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 76. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 76. schůze rady městského obvodu konané dne 11.01.2018 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Jaroslav Bečák

Více

Usnesení. Usnesení. 73. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2305/RMOb1418/73/ /RMOb1418/73/17

Usnesení. Usnesení. 73. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2305/RMOb1418/73/ /RMOb1418/73/17 73. schůze rady městského obvodu konané dne 16.11.2017 čís. 2305/RMOb1418/73/17 2368/RMOb1418/73/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 50. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1097/RMOb1418/50/ /RMOb1418/50/16

Usnesení. Usnesení. 50. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1097/RMOb1418/50/ /RMOb1418/50/16 50. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2016 čís. 1097/RMOb1418/50/16 1159/RMOb1418/50/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 31. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0144/RMOb1418/31/ /RMOb1418/31/16

Usnesení. Usnesení. 31. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0144/RMOb1418/31/ /RMOb1418/31/16 31. schůze rady městského obvodu konané dne 03.03.2016 čís. 0144/RMOb1418/31/16 0174/RMOb1418/31/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO na 1. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.11.2014 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh stanovení termínu a způsobu poskytnutí odměny

Více

na 19. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 19. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 19. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.08.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 05. 12. 2011 čís. 1288/RMObM1014/33/11 1300/RMObM1014/33/11 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Usnesení. Usnesení. 9. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0473/RMOb1418/9/ /RMOb1418/9/15

Usnesení. Usnesení. 9. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0473/RMOb1418/9/ /RMOb1418/9/15 9. schůze rady městského obvodu konané dne 26.03.2015 čís. 0473/RMOb1418/9/15 0526/RMOb1418/9/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12

čís. 2680/RMObM1014/67/ /RMObM1014/67/12 67. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29. 11. 2012 čís. 2680/RMObM1014/67/12 2694/RMObM1014/67/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 95. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 95. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 95. schůzi rady městského obvodu konanou dne 11.10.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 Návrh na uzavření kupní

Více

Usnesení. Usnesení. 26. schůze rady městského obvodu konané dne 02. 02. 2012 čís. 1475/RMOb1014/26/12 1525/RMOb1014/26/12

Usnesení. Usnesení. 26. schůze rady městského obvodu konané dne 02. 02. 2012 čís. 1475/RMOb1014/26/12 1525/RMOb1014/26/12 26. schůze rady městského obvodu konané dne 02. 02. 2012 čís. 1475/RMOb1014/26/12 1525/RMOb1014/26/12 Ing. Jiří Havlíček starosta, v.r. Ing. Petra Bernfeldová místostarostka, v.r. Přehled usnesení Rady

Více

Usnesení. Usnesení. 39. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 09. 2012 čís. 2339/RMOb1014/39/12 2384/RMOb1014/39/12

Usnesení. Usnesení. 39. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 09. 2012 čís. 2339/RMOb1014/39/12 2384/RMOb1014/39/12 39. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 09. 2012 čís. 2339/RMOb1014/39/12 2384/RMOb1014/39/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení Rady

Více

Usnesení. Usnesení. 75. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4901/RMOb1014/75/ /RMOb1014/75/14

Usnesení. Usnesení. 75. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4901/RMOb1014/75/ /RMOb1014/75/14 75. schůze rady městského obvodu konané dne 7. 5. 2014 čís. 4901/RMOb1014/75/14 4959/RMOb1014/75/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 14. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 14. schůze rady městského obvodu konané dne Č. j.: MOaP/059126/19/Ka1. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 14. schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2019 Přítomní členové rady městského obvodu: JUDr. Lukáš Jansa (Piráti) Mgr. Petr

Více