I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D"

Transkript

1 I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E ÚVOD červen 2005

2 Název publikace: Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe Zadavatel: Ing. Ivan LANDA CSc. Ředitel odboru ŘO HRDP Ministerstvo zemědělství ČR Zhotovitel: EKOTOXA OPAVA s.r.o. a kolektiv autorů Složení autorského kolektivu (podle abecedního pořádku): Ing. Jan DVORSKÝ (KEZ o.p.s. Chrudim) Ing. Antonín JELÍNEK, CSc. (Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha) Ing. Jan Klír, CSc, (Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha) Ing. Kamila Koutná (Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha, prac. Brno) Ing. Štěpán Kužma (Státní rostlinolékařská správa Brno) Ing. Vladimír Mana (Agentura ochrany přírody a krajiny Praha) Ing. Ivo Machar (OSVČ) MVDr. Zbyněk Semerád (státní veterinární správa Praha) Ing. Lubomír Smrček (EKOTOXA Opava s.r.o.) Červen 2005 Průvodce 1

3 Úvod Cílem publikace Integrovaný manuál zásad SZP je vytvořit průvodce po stávajících zásadách správné zemědělské a legislativních požadavcích na hospodaření z pohledu ochrany životního prostředí zejména ve vazbě na poskytování finančních podpor v zemědělství. Při zpracování publikace bylo využito několika zdrojů: - vlastní zkušenosti a poznatky - příspěvky členů autorského kolektivu - veřejně dostupných publikací, materiálů a informací Rozsah integrovaného manuálu Do publikace Integrovaný manuál zásad SZP byly zahrnuty následující zásady a legislativní požadavky vztahující se k oblastem uvedených v tabulce: Druh zásad / legislativního požadavku Oblast použití / účel Zásady SZP pro LFA a AEO HRDP LFA a AEO Minimální standardy pro OP Operační program opatření , , 1.2. Podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO HRDP - AEO GAEC SAPS Akční program dle NV č. 103/2003 Sb. Hospodaření v nitrátově zranitelných oblastech Zásady SZP zaměřené na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze Hospodaření mimo nitrátově zranitelné oblasti zemědělských zdrojů Zásady SZP dle NV č. 353/2002 Sb. Provozovatelé velkochovů hospodářských zvířat Zákonné požadavky na hospodaření Zásady SZP v ekologickém zemědělství Přímé platby, popř. strukturální platby AEO Ekologické zemědělství, Ekologičtí zemědělci dle zákona o ekologickém zemědělství Průvodce 2

4 Závaznost jednotlivých zásad/legislativních požadavků V následující tabulce jsou zásady a legislativní požadavky rozděleny podle toho, zda se jedná o povinné respektování těchto zásad/legislativních požadavků nebo nepovinné. Povinné Zásady SZP pro LFA a AEO Podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO Minimální standardy pro OP GAEC Akční program dle NV č. 103/2003 Sb. Akční program dle NV č. 103/2003 Sb. Nepovinné Zásady SZP zaměřené na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Zásady SZP dle NV č. 353/2002 Sb. Zákonné požadavky na hospodaření Rozdělení zásad/legislativních požadavků na povinné a nepovinné je pouze orientační zejména u následujících zásad/legislativních požadavků: Zásady SZP zaměřené na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Jedná se o doporučované zásady hospodaření pro subjekty hospodařící na pozemcích mim nitrátově zranitelné oblasti, nicméně některé zásady např. vedení evidence o používání hnojiv je povinnost vyplývající ze zákona o hnojivech. Zásady SZP dle NV. Č. 353/2002 Sb. Provozovatelé velkochovů hospodářských zvířat, kteří splňují podmínky pro označení jako zdroje znečišťování ovzduší určité velikosti mají povinnost zabezpečit měření emisí amoniaku z těchto zdrojů. Pokud tyto emise neměří, mají za povinnost vypracovat a realizovat plán zavedení zásad správné zemědělské praxe na snížení emisí amoniaku ze zemědělských zdrojů. Zákonné požadavky na hospodaření Zákonné požadavky na hospodaření jako složka cross compliance nejsou vyžadovány po zemědělcích v České republice jako podmínka pro vyplácení finančních podpor, ale jsou tvořeny legislativními předpisy (zákony a vyhláškami), jejíchž dodržování je vyžadováno právním řádem České republiky. Každý zemědělec musí dodržovat tyto právní předpisy, pokud se ho obsah předpisu týká. V budoucnosti bude nová pouze vazba dodržování těchto zákonných požadavků na hospodaření neposkytování finančních podpor. Pouze ty zákonné požadavky na hospodaření, které jsou plně nebo částečně obsaženy v jiných zásadách/legislativních požadavcích mají vazbu na poskytnutí finančních podpor. Týká se to zejména následujících zákonných požadavků na hospodaření: Průvodce 3

5 Zákonný požadavek na hospodaření nitrátová směrnice označování a evidence hospodářských zvířat ochrana rostlin potravinová bezpečnost welfare Součást jiného požadavku minimální standardy pro OP akční program minimální standard pro OP minimální standard pro OP zásada SZP č. 3 a 6 minimální standard pro OP minimální standard pro OP zásada SZP č. 7 Z uvedeného textu vyplývá, že zákonné požadavky na hospodaření jsou tvořeny předpisy, jejichž dodržování je buď obecně vyžadováno nebo jsou již součástí jiných požadavků na hospodaření. Povaha zásad / legislativních požadavků Zásady správné zemědělské praxe mají dvojí povahu: a) zásada je tvořena textem, který nařizuje/doporučuje zemědělcům, jak hospodařit nebo co dělat v určitých situacích popř. v určitých ročních obdobích, na určitých pozemcích apod. b) zásada je tvořena legislativním předpisem (většinou zákonem nebo zákony včetně provádějících vyhlášek) Zásady tvořené legislativním předpisem jsou z hlediska plnění obecně náročnější, protože jsou tvořeny většinou textově obsáhlým zákonem a několika provádějících předpisů, které se průběžně aktualizují. Plnění zásad tohoto typu vyžaduje znalost výkladu právních textů nebo seznámení se s metodickými pokyny majícími vztah k těmto legislativním předpisům. Je to nutné z toho důvodu, že zákon většinou popisuje celou šíři dané problematiky a ne vše se týká hospodaření zemědělců. Zásady v podobě textů, které něco nařizují, doporučují nebo zakazují, jsou srozumitelnější než zákony, ale ve většině případů mají také základ v nějakém legislativním předpisu (např. zákaz změny kultury nebo protierozní ochrana mají legislativní oporu v zákoně na ochranu zemědělského půdního fondu, popř. v zákoně o zemědělství) nebo jsou tvořeny přímo částí legislativního předpisu (např. zásada SZP č. 3, 5 a 6). Průvodce 4

6 Dotace, kterých se týkají zásady / legislativní požadavky Z poskytovaných finančních podpor, které jsou vázány na dodržování zásad / legislativních požadavků, se integrovaný manuál zásad SZP zabývá následujícími: - Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (opatření / podopatření , a 1.2.) - Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) LFA a AEO - Přímé platby (SAPS) Průvodce 5

7 Oblasti hospodaření pokryté zásadami / legislativními požadavky Z níže uvedeného přehledu je zřejmé, že mezi nejvýznamnější činnosti v zemědělském hospodaření, které má vliv na životní prostředí, je hnojení a výživa rostlin. Problematika hnojení (zejména skladování a aplikace hnojiv) se odráží v podstatě ve všech zásadách a legislativních požadavcích na hospodaření. Oblast hospodaření / činnosti Agrotechnika (protierozní ochrana, střídání plodin, agrotechnické práce ) Hnojení a výživa rostlin Welfare, výživa zvířat, krmiva Veterinární péče, nákazy, léčiva Ochrana přírody a krajiny Evidence a označování hospodářských zvířat Ochrana rostlin, rostlinolékařská péče Ochrana ovzduší Ekologické zemědělství Související zásada / legislativní požadavek Zásady SZP pro LFA a AEO (část) GAEC (část) Akční program (část) Zásady SZP zaměřené na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (část) Podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO Zásady SZP pro LFA a AEO (část) GAEC (část) Akční program (část) Zásady SZP zaměřené na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (část) Minimální standardy pro OP (část) Zákonné požadavky na hospodaření (část) Zásady SZP dle NV č. 353/2002 Sb. Podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO Zásady SZP pro LFA a AEO (část) Minimální standardy pro OP (část) Zákonné požadavky na hospodaření (část) Podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO Minimální standardy pro OP (část) Zákonné požadavky na hospodaření (část) Podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO GAEC (část) Zákonné požadavky na hospodaření (část) Minimální standardy pro OP (část) Zákonné požadavky na hospodaření (část) Zásady SZP pro LFA a AEO (část) Minimální standardy pro OP (část) Zákonné požadavky na hospodaření (část) Podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO Zásady SZP dle NV č. 353/2002 Sb. Zásady SZP pro EZ Podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO Průvodce 6

8 Jaké předpisy se týkají zemědělského hospodaření ve vztahu k životnímu prostředí? Legislativa na úseku ochrany životního prostředí ve vztahu k zemědělské činnosti a upravující zemědělské hospodaření je velmi obsáhlá. Obecně ji lze rozdělit na tři skupiny: a) předpisy, které jsou výsledkem transpozice zákonných požadavků na hospodaření (cross compliance) do národní legislativy b) předpisy, které jsou základem pro zásady SZP nebo přímo tvoří zásady SZP (část těchto předpisů je shodná se zákonnými požadavky na hospodaření) c) předpisy ostatní (předpisy, které nemají v současné době vztah k zásadám SZP nebo upravují zemědělskou činnost ve vztahu k životnímu prostředí z jiného pohledu a ostatní předpisy ekonomické, daňové apod.) Předpisy ze skupiny a) a b) jsou obsahem této publikace a jsou obsaženy v jednotlivých dokumentech označených písmeny A až CH (viz. schéma č. 1). Které zásady / legislativní požadavky se týkají zemědělské činnosti? V první řadě jsou to požadavky na zemědělce, které musí splňovat každý zemědělec. Každý zemědělec musí splňovat legislativní předpisy týkající se zemědělství jako podnikatelské činnosti. Z předpisů, které se týkají vztahu zemědělství k životnímu prostředí musí žadatel splňovat zejména legislativu, která tvoří zákonné požadavky na hospodaření (viz text CH). Jedná se o soubor předpisů (zákonů a vyhlášek), které jsou transpozicí evropských předpisů do národní legislativy. Tyto zákony a vyhlášky jsou platné a musí být dodržovány každým zemědělcem, kterého se upravovaná problematika týká. Po plném zavedení principu cross compliance bude poskytování finančních podpor vázáno na dodržování těchto zákonných požadavků na hospodaření. Dodržování těchto zákonů a vyhlášek je důležité i z důvodu, že jsou již nyní obsahem jiných legislativních požadavků na hospodaření (např. minimální standardy pro operační program, zásady SZP pro LFA a AEO atd.). To znamená, že u části zákonných požadavků na hospodaření je vazba na poskytování vybraných dotací již nyní. Každý zemědělec, pokud žádá o dotace (operační program, HRDP, přímé platby), musí vedle obecných předpisů (nejsou obsahem publikace) a předpisů vyplývajících ze zákonných požadavků na hospodaření splňovat příslušné zásady / legislativní požadavky týkající se dané podpory. Finanční podpora / dotace Operační program HRDP Přímé platby (SAPS) Zásady / legislativní požadavky Minimální standardy pro OP Zásady SZP Podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO HRDP GAEC Průvodce 7

9 Každý zemědělec vedle obecných předpisů, předpisů vyplývajících ze zákonných požadavků na hospodaření a zásad / legislativních požadavků majících vztah k požadované dotaci, musí ještě plnit zásady / legislativní požadavky mající vztah k místu (hospodaří-li v nitrátově zranitelné oblasti, v chráněném území apod.) nebo způsobu hospodaření (je ekologickým zemědělcem nebo má velkochov hospodářských zvířat). Znázornění výše popsaných vazeb je uvedeno ve schématech č. 2 až 4. Souvislost jednotlivých zásad / legislativních požadavků Některé zásady spolu úzce souvisí nebo se objevují ve více zásadách / legislativních požadavcích. Týká se to zejména všeobecných povinností zemědělců, které se zcela nebo zčásti promítly do zásad správné zemědělské praxe. Jedná se zejména o následující povinnosti: - evidence a označování zvířat - skladování hnojiv a přípravků na ochranu rostlin - evidence používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin - welfare a veterinární péče Výše uvedené povinnosti jsou stěžejní a tvoří většinu zásad / legislativních požadavků. Na druhé straně jsou některé požadavky velmi specifické a týkají se pouze některých zásad / legislativních požadavků. Jde především o podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO, pravidla pro ekologické zemědělství a postupy při snižování emisí amoniaku ze zemědělských zdrojů (viz. přehled zásad / legislativních požadavků). Splnění zásad / legislativních požadavků Splnění zásad / legislativních požadavků se děje v podstatě dvojím způsobem: 1. plněním jednotlivých zásad (tento způsob se uplatňuje především u jasně definovaných zásad, podmínek poskytnutí dotací v rámci AEO apod. 2. plnění ustanovení dotčených legislativních předpisů (zákonů a vyhlášek) V následujících textech A až CH jsou vždy u každé zásady nebo legislativního požadavku uvedeny: - právní předpisy týkající se dané problematiky (legislativní základ) - stručný výklad ustanovení zákona / vyhlášky Průvodce 8

10 - princip kontroly zásady / legislativního požadavku - konkrétní možnosti plnění a dokladování splnění zásady / legislativního požadavku - odkaz na související text (zásadu / legislativní požadavek) Doporučené odkazy V následujícím textu jsou uvedeny odkazy ve vztahu k předkládané publikaci Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe. Odborné organizace: Agentura ochrany přírody a krajiny - NATURA Ministerstvo zemědělství - podpory, legislativa, Ústřední komise na ochranu zvířat Státní rostlinolékařská správa - ochrana rostlin, seznam povolených přípravků, legislativa Státní veterinární správa - veterinární problematika, welfare, léčiva, nákazy, označování a evidence zvířat Státní zemědělský intervenční fond - dotace, metodické příručky Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - SEUROP, krmiva Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy - protierozní ochrana půdy Výzkumný ústav rostlinné výroby - agrotechnika,hnojení, nitrátová směrnice Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky - EAFRD, dotace, ekonomika Výzkumný ústav zemědělské techniky - emise amoniaku ze zemědělských zdrojů Výzkumný ústav živočišné výroby - welfare, technologie ustájení Průvodce 9

11 Ostatní odkazy: Přílohy: 1 - Schéma č Schéma č Schéma č Schéma č Přehled zásad / legislativních požadavků Průvodce 10

12 Schéma č. 1: Předpisy na úseku ochrany životního prostředí a upravující zemědělské hospodaření Předpisy, které jsou výsledkem transpozice CC- SMRs do národní legislativy text CH Předpisy, tvořící zásady SZP, minimální standardy apod. (částečně shodné s SMRs) texty A až H Předpisy ostatní (netýkají se přímo zásad SZP nebo SMRs) předpisy nejsou předmětem integrovaného manuálu

13 Schéma č. 2: Existující zásady správné zemědělské praxe a legislativní požadavky na hospodaření v případě každého zemědělce Každý zemědělec Legislativa na úseku ochrany životního hospodaření a upravující hospodaření Text CH + Každý zemědělec žádající o dotace viz. schéma 3 Texty A až D + Každý zemědělec podle místa a způsobu hospodaření viz. schéma 4 Texty E až H

14 Schéma č. 3: Existující zásady správné zemědělské praxe a legislativní požadavky na hospodaření v případě, že zemědělec žádá o dotace HRDP LFA AEO Zásady správné zemědělské praxe Text A Závazky jednotlivých AEO Text B Operační program a Minimální standardy pro operační program Text C Přímé platby SAPS TOP-UP GAEC Dobré zemědělské a environmentální podmínky Text D

15 Schéma č. 4: Existující zásady správné zemědělské praxe a legislativní požadavky na hospodaření v případě každého zemědělce podle způsobu nebo místa hospodaření Hospodaří-li v NZO Akční program NV č. 103/2003 Sb. Text E Nehospodaří-li v NZO Zásady správné zemědělské praxe zaměřené na ochranu vod... Text F Hospodaří-li ekologicky Legislativní úprava ekologického zemědělství Text G Provozuje-li velkochov Zásady správné zemědělské praxe NV č. 353/2002 Sb. Text H

16 Příloha č. 5: Zásady SZP pro LFA a AEO (HRDP) Minimální standardy pro OP "Zemědělství" GAEC / SAPS 2005 SMRs Akční program NV č. 103/2003 Sb. Zásady SZP zaměřené na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Zásada č. 1 - PEO Welfare zvířat 246/1992 Sb. Nerušení krajinných prvků 1. ptačí oblasti 6 - Období zákazu hnojení čl. 3 - Období nevhodná ke hnojení Zásada č. 2 - počet a termín sečí Veterinární péče 166/1999 Sb. Vyloučení širokořádkových plodin na svažitých pozemcích 2. ochrana podzemních vod 7 - Používání hnojiv a statkových hnojiv s ohledem na půdně - klimatické podmínky stanoviště čl. 4 - Používání hnojiv a statkových hnojiv na svažitých pozemcích Zásada č. 3 - skladování a manipulace s chemickými látkami Výživa zvířat, krmiva 91/1996 Sb. Zapravování statkových hnojiv do půdy 3. upravené kaly 8 - Omezení množství dusíku aplikovaného v organických a organominerálních hnojivech a ve statkových hnojivech na zemědělskou půdu čl. 5 - Používání hnojiv a statkových hnojiv na podmáčených, zaplavených, promrzlých nebo sněhem pokrytých pozemcích Zásada č. 4 - zapravování hnojiv do půdy Hnojiva 156/1998 Sb. Vyloučení změny kultury travní porost na ornou půdu 4. nitrátová směrnice 9 - Skladování hnojiv a statkových hnojiv ve ZO čl. 6 - Podmínky pro používání hnojiv a statkových hnojiv v blízkosti povrchových vod Zásada č. 5 - evidence použití hnojiv Rostlinolékařská péče 14/1996 Sb. Nepálení rostlinných zbytků 5. evropsky významné lokality 10 - Střídání plodin ve ZO čl. 7 - Skladování statkových hnojiv a objemných krmiv Zásada č. 6 - zabránění úniku závadných látek ze skladů, hnojišť Evidence a označování zvířat 154/2000 Sb a. označování a evidence zvířat 11 - Provádění PEO ve ZO čl. 8 - Používání hnojiv statkových hnojiv Zásada č. 7 - welfare (zejména kvalitní krmivo a voda) Výroba potravin 110/1997 Sb. 9. prostředky na ochranu rostlin 12 čl. 9 - Hospodaření s půdou a omezování doby bez rostlinného pokryvu Zásada č. 8 - neměnit kulturu travní porost na ornou půdu 10. veterinární léčiva čl Plány hnojení a evidence o používání hnojiv a statkových hnojiv 11. potravinová čl Postupy při zavlažování bezpečnost choroby zvířat, nákazy welfare text A text C text D text CH text E text F Pozn.: V přehledu nejsou uvedeny podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO (text B) a Ekologické zemědělství (text G)

17 I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E Zásady SZP pro LFA a AEO text A

18 Zásady SZP pro AEO Legislativní základ Nařízení vlády č. 242/2004 o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí Text zásad Text zásad správné zemědělské praxe je obsažen v příloze č. 1 Nařízení vlády č. 242/2004. Zásady správné zemědělské praxe 1. Na vysoce svažitých pozemcích (nad 12 o ) vyloučit pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice). Agrotechnické práce a pojezdy technikou provádět převážně po vrstevnicích. 2. Kultury travních porostů spásat nebo sekat minimálně dvakrát ročně (v odůvodnitelných případech sekat jedenkrát ročně nebo pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené tímto nařízením nestanoví jinak), biomasa musí být odstraňována z pozemku. První seč bude provedena nejpozději do 15. července kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později), pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené tímto nařízením nestanoví jinak. 3. Dodržovat pravidla skladování a manipulace s chemickými látkami v souladu s příslušnými právními předpisy 1 tak, aby nedocházelo ke kontaminaci složek životního prostředí. 4. Na svažitých orných půdách bez porostu (sklonitost nad 3 o ) neprodleně (do 24 hodin) zapravovat statková hnojiva, organická a organominerální hnojiva a minerální dusíkatá hnojiva do půdy. 5. Vést a nejméně 7 let uchovávat evidenci o množství, druhu a době použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů podle jednotlivých pozemků, kultur a let v souladu se zvláštním právním předpisem Ze stájí, skladišť hnojiv a statkových hnojiv, uskladněných objemných krmiv ani z ostatních faremních prostor nesmí unikat žádné závadné látky (močůvka, hnojůvka, silážní šťávy apod.). 1 Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (rostlinolékařský zákon), zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 2 Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv Text A 1

19 7. Zabezpečit hospodářským zvířatům podmínky pro zachování jejich života, zdraví a pohody, zejména dostatečný přístup ke kvalitnímu, zdravotně nezávadnému krmivu a nezávadné vodě Žadatel nesmí v průběhu trvání příslušného pětiletého období změnit na jím obhospodařovaných půdních blocích, popřípadě dílech kulturu travní porost na kulturu orná půda 4 Uplatnění zásad Zásady správné zemědělské praxe se zavazuje plnit každý žadatel o poskytnutí dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření ve všech budovách a zařízení sloužících k zemědělské výrobě a necelé výměře zemědělské půdy užívané žadatelem a vedené v evidenci půdy ( 4, odst. 1, písm. c). Porušení zásad Porušení zásad vede k neposkytnutí dotace v příslušném kalendářním roce v rámci všech agroenvironmentálních opatření, do kterých je žadatel v příslušném kalendářním roce zařazen ( 18) a k vyřazení ze všech agroenvironmentálních opatření, do kterých je žadatel v příslušném kalendářním roce zařazen, a vrácení dotace ( 20). Bližší informace o sankcích za porušení zásad správné zemědělské praxe jsou uvedeny v publikaci Metodika k provádění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 119/2005 Sb., MZe ČR a SZIF Související legislativní předpisy Název předpisu Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření) Novelizace: 542/2004 Sb., 119/2005 Sb. Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Obsah mající vztah k SZP text zásad SZP (příloha č. 1) sankce za porušování zásad zásada SZP č. 3 zásada SZP č. 3 3 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon) 4 Zákon č. 252/1997 Sb. Text A 2

20 Vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče Vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) Novelizace: 308/2000 Sb., 147/2002 Sb., Sb. 317/2004 Úplné znění: 461/2004 Sb. Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv Novelizace: 476/2000 Sb., 473/2002 Sb., 399/2004 Sb. Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Novelizace: 162/1993 Sb., 193/1994 Sb., 243/1997 Sb., 30/1998 Sb., 77/2004 Sb. Úplné znění zákona: 149/2004 Sb. Zákon 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Novelizace (po vydání úplného znění): 316/2004 Sb., 309/2002 Sb. (od ) Úplné znění: 286/2003 Sb. Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství Novelizace (po vydání úplného znění): 85/2004 Sb., 317/2004 Sb., 94/2005 Sb. Úplné znění: 247/2003 Sb. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu Novelizace (po vydání úplného znění): 132/2002 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Úplné znění: 231/1999 Sb. zásada SZP č. 3 zásada SZP č. 3 zásada SZP č. 3 zásada SZP č. 3 zásada SZP č. 3 a 5 zásada SZP č. 3 a 5 zásada SZP č. 3 zásada SZP č. 7 zásada SZP č. 7 zásada SZP č. 8 zásada SZP č. 1 a 8 Text A 3

21 Zásady SZP pro LFA Legislativní základ Nařízení vlády č. 241/2004 Sb. o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními Text zásad Text zásad správné zemědělské praxe je uveden v příloze č. 3 Nařízení vlády č. 241/2004 Sb. Pozn.: Text zásad správné zemědělské praxe týkající se poskytování pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními je totožný s textem zásad správné zemědělské praxe týkajících se provádění agroenvironmentálních opatření. Zásady správné zemědělské praxe a sankce za jejich porušování jsou rovněž popsány v příručce pro žadatele SAPS, TOP-UP a LFA pro rok Text zásad tvoří přílohu č. 7 této příručky. Uplatnění zásad Dodržování zásad správné zemědělské praxe je podmínkou pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku v méně příznivých oblastech a oblastech s ekologickými omezeními ( 13, odst. 1, písm. b) Nařízení vlády č. 241/2004 Sb.). Porušení zásad Nedodržování zásad správné zemědělské praxe má za následek snížení vyrovnávacího příspěvku ( 14 NV č. 241/2004 Sb.) nebo neposkytnutí vyrovnávacího příspěvku ( 15 NV č. 241/2004 Sb.), popř. vrácení vyrovnávacího příspěvku ( 16 NV č. 241/2004 Sb.). Zásady správné zemědělské praxe je nezbytné dodržovat po celý kalendářní rok na celé výměře zemědělské půdy evidované v LPIS a v budovách a zařízeních sloužících k zemědělské výrobě. Dalším legislativním požadavkem mající vztah k poskytnutí vyrovnávacího příspěvku je dodržování zákazu používání látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a látek beta-minetik při zacházení s živočichy 5. 5 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon) a vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí Text A 4

22 Porušení tohoto zákazu je důvodem k neposkytnutí vyrovnávacího příspěvku ( 15 NV č. 241/2004 Sb.). Odkaz: text CH.10 Související legislativní předpisy: Vzhledem k tomu, že zásady správné zemědělské praxe jsou pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku pro méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními totožné, jsou v následujícím přehledu uvedeny pouze odlišné předpisy: Název předpisu Nařízení vlády č. 241/2004 Sb. o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními Novelizace: 121/2005 Sb. Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech Novelizace: 232/2005 Sb. Obsah mající vztah k SZP text zásad SZP (příloha č. 3) sankce za porušování zásad Doplňující podmínka pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku týkající se zákazu podávání určitých látek zvířatům Text A 5

23 I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E Zásady SZP pro LFA a AEO Zásada č. 1 text A.1

24 Zásada SZP č. 1: Na vysoce svažitých pozemcích (nad 12 o ) vyloučit pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, okopanin). Agrotechnické práce a pojezdy provádět převážně po vrstevnicích. Předmět kontroly: - kontrola se týká vysoce svažitých pozemků (zjistitelné z výpisu LPIS) - kontroluje se: o přítomnost širokořádkových plodin (kukuřice, řepa, brambory) na těchto pozemcích o kontroluje se provádění agrotechnických prací a pojezdů zemědělské techniky převážně po vrstevnicích - kontrola se provádí prostřednictvím DPZ nebo fyzickou kontrolou na místě - plnění zásady se kontroluje pomocí o zjišťování stop po pneumatikách zemědělských strojů, stop po provádění agrotechnických prací (vláčení, setí, smykování apod.), směr řádků plodin, pokosu apod. o zjišťování pěstovaných plodin na vysoce svažitých pozemcích Plnění zásady: Zásada SZP č. 1 je zpřesněním legislativního požadavku vyplývajícího ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zejména 3 Hospodaření na zemědělském půdním fondu a 4 Zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Postup při plnění zásady: - z výpisu LPIS zjistit vysoce svažité pozemky (se svažitostí nad 12 o ) - na těchto pozemcích dodržovat následující dvě zásady: o nepěstovat širokořádkové plodiny Je nutné zohlednit tuto skutečnost v osevních plánech zemědělského podniku. Za širokořádkové plodiny se považují následující plodiny: kukuřice slunečnice Text A.1 1

25 sója bob brambory Důvodem vyloučení širokořádkových plodin z pěstování na vysoce svažitých pozemcích je skutečnost, že tyto plodiny nevytvářejí dostatečný vegetační pokryv půdy v době přívalových dešťů v měsících květnu a červnu a napomáhají tak vodní erozi půdy. Vzhledem k různým požadavkům plodin na půdní a klimatické podmínky nepřipadá každá širokořádková plodina v úvahu pro pěstování na vysoce svažitých půdách. Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. ( akční program ), tj. povinné způsoby hospodaření v nitrátově zranitelných oblastech, pěstování širokořádkových plodin vylučuje na svažitých pozemcích (nad 7 o ) přiléhajících k vodnímu toku nebo k jinému vodnímu útvaru. Tato skutečnost je důležitá pro žadatele o vyrovnávací příspěvek (LFA, AEO) hospodařící v nitrátově zranitelných oblastech. o provádět agrotechnické práce a pojezdy převážně po vrstevnici nebo ve směru blízkém vrstevnicím (zohlednit tuto skutečnost v pracovních příkazech pracovníkům provádějícím zemědělské práce včetně zemědělských prací prováděných subdodavatelským způsobem) Při orbě půdy na svažitých pozemcích jsou velkým přínosem oboustranné pluhy s měnitelným pracovním záběrem. Pro spolehlivé klopení skýv proti svahu je nutné, aby orební poměr byl minimálně 1,7. Při orbě lehkých půd by měla hodnota orebního poměru dosahovat hodnot mezi 2,0 až 2,2. Orební poměr je poměr pracovního záběru jednoho orebního tělesa a hloubky orby. Rovněž u setí na vysoce svažitých půdách má význam provádět tuto operaci po vrstevnicích nebo směru blízkém vrstevnicím. Vzniklé kolejové meziřádky nebo kolejové stopy po spádnici mohou působit jako erozní rýhy. Nejmenší efekt provádění agrotechnických prací po vrstevnici je u válení půdy. Text A.1 2

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

cross compliance v roce 2015

cross compliance v roce 2015 aktualizováno 10.03.2015 Podmínky pro přímé platby a cross compliance v roce 2015 Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha Ruzyně (www.vurv.cz) Tel.: 603 520 684, 733 375

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah

Více

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT

HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V PRODUKČNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH OBLASTECH BESKYD A BÍLÝCH KARPAT Ing. Alice Picková Ing. Jindřich Špička č. 92 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa

Aktualizace Příručky pro oblast životního prostředí / Příručky ekologa Envi Group s.r.o. Příčná 2186, 347 01 Tachov tel. 606 638 325 fax: 374 725 509 email: info@envigroup.cz www.envigroup.cz komplexní řešení podnikové ekologie a EMS www.envigroup.cz www.ekonoviny.cz Květen

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2014-2020

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PŘÍLOHY

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PŘÍLOHY PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2007 2013 PŘÍLOHY PRAHA, LEDEN 2010 2III 3III Obsah Příloha č. 1 Přepočítávací koeficienty... 5 Příloha č. 2 Dobrý zemědělský a environmentální stav...

Více

FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2

FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2 FIREMNÍ ČASOPIS 2010/2 INFORMACE, RADY, NÁVODY, LEGISLATIVA, OTÁZKY A ODPOVĚDI pomáhá chránit váš život Právní předpisy vztahující se k výstavbě a provozu BPS Metodika Národní inventarizace kontaminovanch

Více

Obsah doprovodného CD

Obsah doprovodného CD Obsah doprovodného CD I. Přílohy příručky přesunuté na CD: Část A Chemické látky a přípravky: Příloha č. 18 Hlášení o vzniku závažné havárie (příloha č. 1 k vyhlášce č. 255/2006 Sb.) Příloha č. 19 Příloha

Více

1. Sběr informací, rozhodování

1. Sběr informací, rozhodování 1. Sběr informací, rozhodování V současné době je možné pozorovat určitý návrat mladých lidí k zemědělství. Objevují se malé ovčí farmy, zelinářství, zpracovny ovoce a zeleniny, sýrárny apod. Zemědělské

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 28415/2015-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH č. 254/2001 Sb., s komentářem OBSAH: Předmluva... str. 5 Úvod... str. 7 Zákon č. 254/2001 Sb., ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 188818/2012-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2 OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŽIMŮ PODPORY... 6 III.

Více

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní

4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní 4 Nástroje administrativní, ekonomické a ostatní Nástroje v odpadovém hospodářství, stejně jako ostatní nástroje v ochraně životního prostředí je možné dělit podle různých hledisek. Následující dělení

Více

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů Zasedání Ekonomické komise Odboru lesního

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Situační a výhledová zpráva. Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Situační a výhledová zpráva. Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Situační a výhledová zpráva OBILOVINY Produkce obilovin ze sklizně 2004 v ČR je druhá nejvyšší za posledních 20 let Osevní plochy ozimých obilovin na úrovni před

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více