I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D"

Transkript

1 I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E ÚVOD červen 2005

2 Název publikace: Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe Zadavatel: Ing. Ivan LANDA CSc. Ředitel odboru ŘO HRDP Ministerstvo zemědělství ČR Zhotovitel: EKOTOXA OPAVA s.r.o. a kolektiv autorů Složení autorského kolektivu (podle abecedního pořádku): Ing. Jan DVORSKÝ (KEZ o.p.s. Chrudim) Ing. Antonín JELÍNEK, CSc. (Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha) Ing. Jan Klír, CSc, (Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha) Ing. Kamila Koutná (Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha, prac. Brno) Ing. Štěpán Kužma (Státní rostlinolékařská správa Brno) Ing. Vladimír Mana (Agentura ochrany přírody a krajiny Praha) Ing. Ivo Machar (OSVČ) MVDr. Zbyněk Semerád (státní veterinární správa Praha) Ing. Lubomír Smrček (EKOTOXA Opava s.r.o.) Červen 2005 Průvodce 1

3 Úvod Cílem publikace Integrovaný manuál zásad SZP je vytvořit průvodce po stávajících zásadách správné zemědělské a legislativních požadavcích na hospodaření z pohledu ochrany životního prostředí zejména ve vazbě na poskytování finančních podpor v zemědělství. Při zpracování publikace bylo využito několika zdrojů: - vlastní zkušenosti a poznatky - příspěvky členů autorského kolektivu - veřejně dostupných publikací, materiálů a informací Rozsah integrovaného manuálu Do publikace Integrovaný manuál zásad SZP byly zahrnuty následující zásady a legislativní požadavky vztahující se k oblastem uvedených v tabulce: Druh zásad / legislativního požadavku Oblast použití / účel Zásady SZP pro LFA a AEO HRDP LFA a AEO Minimální standardy pro OP Operační program opatření , , 1.2. Podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO HRDP - AEO GAEC SAPS Akční program dle NV č. 103/2003 Sb. Hospodaření v nitrátově zranitelných oblastech Zásady SZP zaměřené na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze Hospodaření mimo nitrátově zranitelné oblasti zemědělských zdrojů Zásady SZP dle NV č. 353/2002 Sb. Provozovatelé velkochovů hospodářských zvířat Zákonné požadavky na hospodaření Zásady SZP v ekologickém zemědělství Přímé platby, popř. strukturální platby AEO Ekologické zemědělství, Ekologičtí zemědělci dle zákona o ekologickém zemědělství Průvodce 2

4 Závaznost jednotlivých zásad/legislativních požadavků V následující tabulce jsou zásady a legislativní požadavky rozděleny podle toho, zda se jedná o povinné respektování těchto zásad/legislativních požadavků nebo nepovinné. Povinné Zásady SZP pro LFA a AEO Podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO Minimální standardy pro OP GAEC Akční program dle NV č. 103/2003 Sb. Akční program dle NV č. 103/2003 Sb. Nepovinné Zásady SZP zaměřené na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Zásady SZP dle NV č. 353/2002 Sb. Zákonné požadavky na hospodaření Rozdělení zásad/legislativních požadavků na povinné a nepovinné je pouze orientační zejména u následujících zásad/legislativních požadavků: Zásady SZP zaměřené na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Jedná se o doporučované zásady hospodaření pro subjekty hospodařící na pozemcích mim nitrátově zranitelné oblasti, nicméně některé zásady např. vedení evidence o používání hnojiv je povinnost vyplývající ze zákona o hnojivech. Zásady SZP dle NV. Č. 353/2002 Sb. Provozovatelé velkochovů hospodářských zvířat, kteří splňují podmínky pro označení jako zdroje znečišťování ovzduší určité velikosti mají povinnost zabezpečit měření emisí amoniaku z těchto zdrojů. Pokud tyto emise neměří, mají za povinnost vypracovat a realizovat plán zavedení zásad správné zemědělské praxe na snížení emisí amoniaku ze zemědělských zdrojů. Zákonné požadavky na hospodaření Zákonné požadavky na hospodaření jako složka cross compliance nejsou vyžadovány po zemědělcích v České republice jako podmínka pro vyplácení finančních podpor, ale jsou tvořeny legislativními předpisy (zákony a vyhláškami), jejíchž dodržování je vyžadováno právním řádem České republiky. Každý zemědělec musí dodržovat tyto právní předpisy, pokud se ho obsah předpisu týká. V budoucnosti bude nová pouze vazba dodržování těchto zákonných požadavků na hospodaření neposkytování finančních podpor. Pouze ty zákonné požadavky na hospodaření, které jsou plně nebo částečně obsaženy v jiných zásadách/legislativních požadavcích mají vazbu na poskytnutí finančních podpor. Týká se to zejména následujících zákonných požadavků na hospodaření: Průvodce 3

5 Zákonný požadavek na hospodaření nitrátová směrnice označování a evidence hospodářských zvířat ochrana rostlin potravinová bezpečnost welfare Součást jiného požadavku minimální standardy pro OP akční program minimální standard pro OP minimální standard pro OP zásada SZP č. 3 a 6 minimální standard pro OP minimální standard pro OP zásada SZP č. 7 Z uvedeného textu vyplývá, že zákonné požadavky na hospodaření jsou tvořeny předpisy, jejichž dodržování je buď obecně vyžadováno nebo jsou již součástí jiných požadavků na hospodaření. Povaha zásad / legislativních požadavků Zásady správné zemědělské praxe mají dvojí povahu: a) zásada je tvořena textem, který nařizuje/doporučuje zemědělcům, jak hospodařit nebo co dělat v určitých situacích popř. v určitých ročních obdobích, na určitých pozemcích apod. b) zásada je tvořena legislativním předpisem (většinou zákonem nebo zákony včetně provádějících vyhlášek) Zásady tvořené legislativním předpisem jsou z hlediska plnění obecně náročnější, protože jsou tvořeny většinou textově obsáhlým zákonem a několika provádějících předpisů, které se průběžně aktualizují. Plnění zásad tohoto typu vyžaduje znalost výkladu právních textů nebo seznámení se s metodickými pokyny majícími vztah k těmto legislativním předpisům. Je to nutné z toho důvodu, že zákon většinou popisuje celou šíři dané problematiky a ne vše se týká hospodaření zemědělců. Zásady v podobě textů, které něco nařizují, doporučují nebo zakazují, jsou srozumitelnější než zákony, ale ve většině případů mají také základ v nějakém legislativním předpisu (např. zákaz změny kultury nebo protierozní ochrana mají legislativní oporu v zákoně na ochranu zemědělského půdního fondu, popř. v zákoně o zemědělství) nebo jsou tvořeny přímo částí legislativního předpisu (např. zásada SZP č. 3, 5 a 6). Průvodce 4

6 Dotace, kterých se týkají zásady / legislativní požadavky Z poskytovaných finančních podpor, které jsou vázány na dodržování zásad / legislativních požadavků, se integrovaný manuál zásad SZP zabývá následujícími: - Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (opatření / podopatření , a 1.2.) - Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) LFA a AEO - Přímé platby (SAPS) Průvodce 5

7 Oblasti hospodaření pokryté zásadami / legislativními požadavky Z níže uvedeného přehledu je zřejmé, že mezi nejvýznamnější činnosti v zemědělském hospodaření, které má vliv na životní prostředí, je hnojení a výživa rostlin. Problematika hnojení (zejména skladování a aplikace hnojiv) se odráží v podstatě ve všech zásadách a legislativních požadavcích na hospodaření. Oblast hospodaření / činnosti Agrotechnika (protierozní ochrana, střídání plodin, agrotechnické práce ) Hnojení a výživa rostlin Welfare, výživa zvířat, krmiva Veterinární péče, nákazy, léčiva Ochrana přírody a krajiny Evidence a označování hospodářských zvířat Ochrana rostlin, rostlinolékařská péče Ochrana ovzduší Ekologické zemědělství Související zásada / legislativní požadavek Zásady SZP pro LFA a AEO (část) GAEC (část) Akční program (část) Zásady SZP zaměřené na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (část) Podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO Zásady SZP pro LFA a AEO (část) GAEC (část) Akční program (část) Zásady SZP zaměřené na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (část) Minimální standardy pro OP (část) Zákonné požadavky na hospodaření (část) Zásady SZP dle NV č. 353/2002 Sb. Podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO Zásady SZP pro LFA a AEO (část) Minimální standardy pro OP (část) Zákonné požadavky na hospodaření (část) Podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO Minimální standardy pro OP (část) Zákonné požadavky na hospodaření (část) Podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO GAEC (část) Zákonné požadavky na hospodaření (část) Minimální standardy pro OP (část) Zákonné požadavky na hospodaření (část) Zásady SZP pro LFA a AEO (část) Minimální standardy pro OP (část) Zákonné požadavky na hospodaření (část) Podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO Zásady SZP dle NV č. 353/2002 Sb. Zásady SZP pro EZ Podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO Průvodce 6

8 Jaké předpisy se týkají zemědělského hospodaření ve vztahu k životnímu prostředí? Legislativa na úseku ochrany životního prostředí ve vztahu k zemědělské činnosti a upravující zemědělské hospodaření je velmi obsáhlá. Obecně ji lze rozdělit na tři skupiny: a) předpisy, které jsou výsledkem transpozice zákonných požadavků na hospodaření (cross compliance) do národní legislativy b) předpisy, které jsou základem pro zásady SZP nebo přímo tvoří zásady SZP (část těchto předpisů je shodná se zákonnými požadavky na hospodaření) c) předpisy ostatní (předpisy, které nemají v současné době vztah k zásadám SZP nebo upravují zemědělskou činnost ve vztahu k životnímu prostředí z jiného pohledu a ostatní předpisy ekonomické, daňové apod.) Předpisy ze skupiny a) a b) jsou obsahem této publikace a jsou obsaženy v jednotlivých dokumentech označených písmeny A až CH (viz. schéma č. 1). Které zásady / legislativní požadavky se týkají zemědělské činnosti? V první řadě jsou to požadavky na zemědělce, které musí splňovat každý zemědělec. Každý zemědělec musí splňovat legislativní předpisy týkající se zemědělství jako podnikatelské činnosti. Z předpisů, které se týkají vztahu zemědělství k životnímu prostředí musí žadatel splňovat zejména legislativu, která tvoří zákonné požadavky na hospodaření (viz text CH). Jedná se o soubor předpisů (zákonů a vyhlášek), které jsou transpozicí evropských předpisů do národní legislativy. Tyto zákony a vyhlášky jsou platné a musí být dodržovány každým zemědělcem, kterého se upravovaná problematika týká. Po plném zavedení principu cross compliance bude poskytování finančních podpor vázáno na dodržování těchto zákonných požadavků na hospodaření. Dodržování těchto zákonů a vyhlášek je důležité i z důvodu, že jsou již nyní obsahem jiných legislativních požadavků na hospodaření (např. minimální standardy pro operační program, zásady SZP pro LFA a AEO atd.). To znamená, že u části zákonných požadavků na hospodaření je vazba na poskytování vybraných dotací již nyní. Každý zemědělec, pokud žádá o dotace (operační program, HRDP, přímé platby), musí vedle obecných předpisů (nejsou obsahem publikace) a předpisů vyplývajících ze zákonných požadavků na hospodaření splňovat příslušné zásady / legislativní požadavky týkající se dané podpory. Finanční podpora / dotace Operační program HRDP Přímé platby (SAPS) Zásady / legislativní požadavky Minimální standardy pro OP Zásady SZP Podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO HRDP GAEC Průvodce 7

9 Každý zemědělec vedle obecných předpisů, předpisů vyplývajících ze zákonných požadavků na hospodaření a zásad / legislativních požadavků majících vztah k požadované dotaci, musí ještě plnit zásady / legislativní požadavky mající vztah k místu (hospodaří-li v nitrátově zranitelné oblasti, v chráněném území apod.) nebo způsobu hospodaření (je ekologickým zemědělcem nebo má velkochov hospodářských zvířat). Znázornění výše popsaných vazeb je uvedeno ve schématech č. 2 až 4. Souvislost jednotlivých zásad / legislativních požadavků Některé zásady spolu úzce souvisí nebo se objevují ve více zásadách / legislativních požadavcích. Týká se to zejména všeobecných povinností zemědělců, které se zcela nebo zčásti promítly do zásad správné zemědělské praxe. Jedná se zejména o následující povinnosti: - evidence a označování zvířat - skladování hnojiv a přípravků na ochranu rostlin - evidence používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin - welfare a veterinární péče Výše uvedené povinnosti jsou stěžejní a tvoří většinu zásad / legislativních požadavků. Na druhé straně jsou některé požadavky velmi specifické a týkají se pouze některých zásad / legislativních požadavků. Jde především o podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO, pravidla pro ekologické zemědělství a postupy při snižování emisí amoniaku ze zemědělských zdrojů (viz. přehled zásad / legislativních požadavků). Splnění zásad / legislativních požadavků Splnění zásad / legislativních požadavků se děje v podstatě dvojím způsobem: 1. plněním jednotlivých zásad (tento způsob se uplatňuje především u jasně definovaných zásad, podmínek poskytnutí dotací v rámci AEO apod. 2. plnění ustanovení dotčených legislativních předpisů (zákonů a vyhlášek) V následujících textech A až CH jsou vždy u každé zásady nebo legislativního požadavku uvedeny: - právní předpisy týkající se dané problematiky (legislativní základ) - stručný výklad ustanovení zákona / vyhlášky Průvodce 8

10 - princip kontroly zásady / legislativního požadavku - konkrétní možnosti plnění a dokladování splnění zásady / legislativního požadavku - odkaz na související text (zásadu / legislativní požadavek) Doporučené odkazy V následujícím textu jsou uvedeny odkazy ve vztahu k předkládané publikaci Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe. Odborné organizace: Agentura ochrany přírody a krajiny - NATURA Ministerstvo zemědělství - podpory, legislativa, Ústřední komise na ochranu zvířat Státní rostlinolékařská správa - ochrana rostlin, seznam povolených přípravků, legislativa Státní veterinární správa - veterinární problematika, welfare, léčiva, nákazy, označování a evidence zvířat Státní zemědělský intervenční fond - dotace, metodické příručky Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - SEUROP, krmiva Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy - protierozní ochrana půdy Výzkumný ústav rostlinné výroby - agrotechnika,hnojení, nitrátová směrnice Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky - EAFRD, dotace, ekonomika Výzkumný ústav zemědělské techniky - emise amoniaku ze zemědělských zdrojů Výzkumný ústav živočišné výroby - welfare, technologie ustájení Průvodce 9

11 Ostatní odkazy: Přílohy: 1 - Schéma č Schéma č Schéma č Schéma č Přehled zásad / legislativních požadavků Průvodce 10

12 Schéma č. 1: Předpisy na úseku ochrany životního prostředí a upravující zemědělské hospodaření Předpisy, které jsou výsledkem transpozice CC- SMRs do národní legislativy text CH Předpisy, tvořící zásady SZP, minimální standardy apod. (částečně shodné s SMRs) texty A až H Předpisy ostatní (netýkají se přímo zásad SZP nebo SMRs) předpisy nejsou předmětem integrovaného manuálu

13 Schéma č. 2: Existující zásady správné zemědělské praxe a legislativní požadavky na hospodaření v případě každého zemědělce Každý zemědělec Legislativa na úseku ochrany životního hospodaření a upravující hospodaření Text CH + Každý zemědělec žádající o dotace viz. schéma 3 Texty A až D + Každý zemědělec podle místa a způsobu hospodaření viz. schéma 4 Texty E až H

14 Schéma č. 3: Existující zásady správné zemědělské praxe a legislativní požadavky na hospodaření v případě, že zemědělec žádá o dotace HRDP LFA AEO Zásady správné zemědělské praxe Text A Závazky jednotlivých AEO Text B Operační program a Minimální standardy pro operační program Text C Přímé platby SAPS TOP-UP GAEC Dobré zemědělské a environmentální podmínky Text D

15 Schéma č. 4: Existující zásady správné zemědělské praxe a legislativní požadavky na hospodaření v případě každého zemědělce podle způsobu nebo místa hospodaření Hospodaří-li v NZO Akční program NV č. 103/2003 Sb. Text E Nehospodaří-li v NZO Zásady správné zemědělské praxe zaměřené na ochranu vod... Text F Hospodaří-li ekologicky Legislativní úprava ekologického zemědělství Text G Provozuje-li velkochov Zásady správné zemědělské praxe NV č. 353/2002 Sb. Text H

16 Příloha č. 5: Zásady SZP pro LFA a AEO (HRDP) Minimální standardy pro OP "Zemědělství" GAEC / SAPS 2005 SMRs Akční program NV č. 103/2003 Sb. Zásady SZP zaměřené na ochranu vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů Zásada č. 1 - PEO Welfare zvířat 246/1992 Sb. Nerušení krajinných prvků 1. ptačí oblasti 6 - Období zákazu hnojení čl. 3 - Období nevhodná ke hnojení Zásada č. 2 - počet a termín sečí Veterinární péče 166/1999 Sb. Vyloučení širokořádkových plodin na svažitých pozemcích 2. ochrana podzemních vod 7 - Používání hnojiv a statkových hnojiv s ohledem na půdně - klimatické podmínky stanoviště čl. 4 - Používání hnojiv a statkových hnojiv na svažitých pozemcích Zásada č. 3 - skladování a manipulace s chemickými látkami Výživa zvířat, krmiva 91/1996 Sb. Zapravování statkových hnojiv do půdy 3. upravené kaly 8 - Omezení množství dusíku aplikovaného v organických a organominerálních hnojivech a ve statkových hnojivech na zemědělskou půdu čl. 5 - Používání hnojiv a statkových hnojiv na podmáčených, zaplavených, promrzlých nebo sněhem pokrytých pozemcích Zásada č. 4 - zapravování hnojiv do půdy Hnojiva 156/1998 Sb. Vyloučení změny kultury travní porost na ornou půdu 4. nitrátová směrnice 9 - Skladování hnojiv a statkových hnojiv ve ZO čl. 6 - Podmínky pro používání hnojiv a statkových hnojiv v blízkosti povrchových vod Zásada č. 5 - evidence použití hnojiv Rostlinolékařská péče 14/1996 Sb. Nepálení rostlinných zbytků 5. evropsky významné lokality 10 - Střídání plodin ve ZO čl. 7 - Skladování statkových hnojiv a objemných krmiv Zásada č. 6 - zabránění úniku závadných látek ze skladů, hnojišť Evidence a označování zvířat 154/2000 Sb a. označování a evidence zvířat 11 - Provádění PEO ve ZO čl. 8 - Používání hnojiv statkových hnojiv Zásada č. 7 - welfare (zejména kvalitní krmivo a voda) Výroba potravin 110/1997 Sb. 9. prostředky na ochranu rostlin 12 čl. 9 - Hospodaření s půdou a omezování doby bez rostlinného pokryvu Zásada č. 8 - neměnit kulturu travní porost na ornou půdu 10. veterinární léčiva čl Plány hnojení a evidence o používání hnojiv a statkových hnojiv 11. potravinová čl Postupy při zavlažování bezpečnost choroby zvířat, nákazy welfare text A text C text D text CH text E text F Pozn.: V přehledu nejsou uvedeny podmínky poskytnutí dotací v rámci AEO (text B) a Ekologické zemědělství (text G)

17 I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E Zásady SZP pro LFA a AEO text A

18 Zásady SZP pro AEO Legislativní základ Nařízení vlády č. 242/2004 o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí Text zásad Text zásad správné zemědělské praxe je obsažen v příloze č. 1 Nařízení vlády č. 242/2004. Zásady správné zemědělské praxe 1. Na vysoce svažitých pozemcích (nad 12 o ) vyloučit pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji, slunečnice). Agrotechnické práce a pojezdy technikou provádět převážně po vrstevnicích. 2. Kultury travních porostů spásat nebo sekat minimálně dvakrát ročně (v odůvodnitelných případech sekat jedenkrát ročně nebo pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené tímto nařízením nestanoví jinak), biomasa musí být odstraňována z pozemku. První seč bude provedena nejpozději do 15. července kalendářního roku (v odůvodnitelných případech později), pokud podmínky pro uplatňování agroenvironmentálních opatření stanovené tímto nařízením nestanoví jinak. 3. Dodržovat pravidla skladování a manipulace s chemickými látkami v souladu s příslušnými právními předpisy 1 tak, aby nedocházelo ke kontaminaci složek životního prostředí. 4. Na svažitých orných půdách bez porostu (sklonitost nad 3 o ) neprodleně (do 24 hodin) zapravovat statková hnojiva, organická a organominerální hnojiva a minerální dusíkatá hnojiva do půdy. 5. Vést a nejméně 7 let uchovávat evidenci o množství, druhu a době použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů podle jednotlivých pozemků, kultur a let v souladu se zvláštním právním předpisem Ze stájí, skladišť hnojiv a statkových hnojiv, uskladněných objemných krmiv ani z ostatních faremních prostor nesmí unikat žádné závadné látky (močůvka, hnojůvka, silážní šťávy apod.). 1 Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči (rostlinolékařský zákon), zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 2 Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv Text A 1

19 7. Zabezpečit hospodářským zvířatům podmínky pro zachování jejich života, zdraví a pohody, zejména dostatečný přístup ke kvalitnímu, zdravotně nezávadnému krmivu a nezávadné vodě Žadatel nesmí v průběhu trvání příslušného pětiletého období změnit na jím obhospodařovaných půdních blocích, popřípadě dílech kulturu travní porost na kulturu orná půda 4 Uplatnění zásad Zásady správné zemědělské praxe se zavazuje plnit každý žadatel o poskytnutí dotace v rámci příslušného agroenvironmentálního opatření ve všech budovách a zařízení sloužících k zemědělské výrobě a necelé výměře zemědělské půdy užívané žadatelem a vedené v evidenci půdy ( 4, odst. 1, písm. c). Porušení zásad Porušení zásad vede k neposkytnutí dotace v příslušném kalendářním roce v rámci všech agroenvironmentálních opatření, do kterých je žadatel v příslušném kalendářním roce zařazen ( 18) a k vyřazení ze všech agroenvironmentálních opatření, do kterých je žadatel v příslušném kalendářním roce zařazen, a vrácení dotace ( 20). Bližší informace o sankcích za porušení zásad správné zemědělské praxe jsou uvedeny v publikaci Metodika k provádění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 119/2005 Sb., MZe ČR a SZIF Související legislativní předpisy Název předpisu Nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření) Novelizace: 542/2004 Sb., 119/2005 Sb. Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Obsah mající vztah k SZP text zásad SZP (příloha č. 1) sankce za porušování zásad zásada SZP č. 3 zásada SZP č. 3 3 Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon) 4 Zákon č. 252/1997 Sb. Text A 2

20 Vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče Vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) Novelizace: 308/2000 Sb., 147/2002 Sb., Sb. 317/2004 Úplné znění: 461/2004 Sb. Vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv Novelizace: 476/2000 Sb., 473/2002 Sb., 399/2004 Sb. Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Novelizace: 162/1993 Sb., 193/1994 Sb., 243/1997 Sb., 30/1998 Sb., 77/2004 Sb. Úplné znění zákona: 149/2004 Sb. Zákon 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) Novelizace (po vydání úplného znění): 316/2004 Sb., 309/2002 Sb. (od ) Úplné znění: 286/2003 Sb. Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství Novelizace (po vydání úplného znění): 85/2004 Sb., 317/2004 Sb., 94/2005 Sb. Úplné znění: 247/2003 Sb. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu Novelizace (po vydání úplného znění): 132/2002 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Úplné znění: 231/1999 Sb. zásada SZP č. 3 zásada SZP č. 3 zásada SZP č. 3 zásada SZP č. 3 zásada SZP č. 3 a 5 zásada SZP č. 3 a 5 zásada SZP č. 3 zásada SZP č. 7 zásada SZP č. 7 zásada SZP č. 8 zásada SZP č. 1 a 8 Text A 3

21 Zásady SZP pro LFA Legislativní základ Nařízení vlády č. 241/2004 Sb. o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními Text zásad Text zásad správné zemědělské praxe je uveden v příloze č. 3 Nařízení vlády č. 241/2004 Sb. Pozn.: Text zásad správné zemědělské praxe týkající se poskytování pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními je totožný s textem zásad správné zemědělské praxe týkajících se provádění agroenvironmentálních opatření. Zásady správné zemědělské praxe a sankce za jejich porušování jsou rovněž popsány v příručce pro žadatele SAPS, TOP-UP a LFA pro rok Text zásad tvoří přílohu č. 7 této příručky. Uplatnění zásad Dodržování zásad správné zemědělské praxe je podmínkou pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku v méně příznivých oblastech a oblastech s ekologickými omezeními ( 13, odst. 1, písm. b) Nařízení vlády č. 241/2004 Sb.). Porušení zásad Nedodržování zásad správné zemědělské praxe má za následek snížení vyrovnávacího příspěvku ( 14 NV č. 241/2004 Sb.) nebo neposkytnutí vyrovnávacího příspěvku ( 15 NV č. 241/2004 Sb.), popř. vrácení vyrovnávacího příspěvku ( 16 NV č. 241/2004 Sb.). Zásady správné zemědělské praxe je nezbytné dodržovat po celý kalendářní rok na celé výměře zemědělské půdy evidované v LPIS a v budovách a zařízeních sloužících k zemědělské výrobě. Dalším legislativním požadavkem mající vztah k poskytnutí vyrovnávacího příspěvku je dodržování zákazu používání látek s hormonálním nebo tyreostatickým účinkem a látek beta-minetik při zacházení s živočichy 5. 5 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon) a vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí Text A 4

22 Porušení tohoto zákazu je důvodem k neposkytnutí vyrovnávacího příspěvku ( 15 NV č. 241/2004 Sb.). Odkaz: text CH.10 Související legislativní předpisy: Vzhledem k tomu, že zásady správné zemědělské praxe jsou pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku pro méně příznivé oblasti a oblasti s ekologickými omezeními totožné, jsou v následujícím přehledu uvedeny pouze odlišné předpisy: Název předpisu Nařízení vlády č. 241/2004 Sb. o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními Novelizace: 121/2005 Sb. Vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech Novelizace: 232/2005 Sb. Obsah mající vztah k SZP text zásad SZP (příloha č. 3) sankce za porušování zásad Doplňující podmínka pro poskytnutí vyrovnávacího příspěvku týkající se zákazu podávání určitých látek zvířatům Text A 5

23 I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E Zásady SZP pro LFA a AEO Zásada č. 1 text A.1

24 Zásada SZP č. 1: Na vysoce svažitých pozemcích (nad 12 o ) vyloučit pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, okopanin). Agrotechnické práce a pojezdy provádět převážně po vrstevnicích. Předmět kontroly: - kontrola se týká vysoce svažitých pozemků (zjistitelné z výpisu LPIS) - kontroluje se: o přítomnost širokořádkových plodin (kukuřice, řepa, brambory) na těchto pozemcích o kontroluje se provádění agrotechnických prací a pojezdů zemědělské techniky převážně po vrstevnicích - kontrola se provádí prostřednictvím DPZ nebo fyzickou kontrolou na místě - plnění zásady se kontroluje pomocí o zjišťování stop po pneumatikách zemědělských strojů, stop po provádění agrotechnických prací (vláčení, setí, smykování apod.), směr řádků plodin, pokosu apod. o zjišťování pěstovaných plodin na vysoce svažitých pozemcích Plnění zásady: Zásada SZP č. 1 je zpřesněním legislativního požadavku vyplývajícího ze zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zejména 3 Hospodaření na zemědělském půdním fondu a 4 Zásady ochrany zemědělského půdního fondu. Postup při plnění zásady: - z výpisu LPIS zjistit vysoce svažité pozemky (se svažitostí nad 12 o ) - na těchto pozemcích dodržovat následující dvě zásady: o nepěstovat širokořádkové plodiny Je nutné zohlednit tuto skutečnost v osevních plánech zemědělského podniku. Za širokořádkové plodiny se považují následující plodiny: kukuřice slunečnice Text A.1 1

25 sója bob brambory Důvodem vyloučení širokořádkových plodin z pěstování na vysoce svažitých pozemcích je skutečnost, že tyto plodiny nevytvářejí dostatečný vegetační pokryv půdy v době přívalových dešťů v měsících květnu a červnu a napomáhají tak vodní erozi půdy. Vzhledem k různým požadavkům plodin na půdní a klimatické podmínky nepřipadá každá širokořádková plodina v úvahu pro pěstování na vysoce svažitých půdách. Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. ( akční program ), tj. povinné způsoby hospodaření v nitrátově zranitelných oblastech, pěstování širokořádkových plodin vylučuje na svažitých pozemcích (nad 7 o ) přiléhajících k vodnímu toku nebo k jinému vodnímu útvaru. Tato skutečnost je důležitá pro žadatele o vyrovnávací příspěvek (LFA, AEO) hospodařící v nitrátově zranitelných oblastech. o provádět agrotechnické práce a pojezdy převážně po vrstevnici nebo ve směru blízkém vrstevnicím (zohlednit tuto skutečnost v pracovních příkazech pracovníkům provádějícím zemědělské práce včetně zemědělských prací prováděných subdodavatelským způsobem) Při orbě půdy na svažitých pozemcích jsou velkým přínosem oboustranné pluhy s měnitelným pracovním záběrem. Pro spolehlivé klopení skýv proti svahu je nutné, aby orební poměr byl minimálně 1,7. Při orbě lehkých půd by měla hodnota orebního poměru dosahovat hodnot mezi 2,0 až 2,2. Orební poměr je poměr pracovního záběru jednoho orebního tělesa a hloubky orby. Rovněž u setí na vysoce svažitých půdách má význam provádět tuto operaci po vrstevnicích nebo směru blízkém vrstevnicím. Vzniklé kolejové meziřádky nebo kolejové stopy po spádnici mohou působit jako erozní rýhy. Nejmenší efekt provádění agrotechnických prací po vrstevnici je u válení půdy. Text A.1 2

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D

I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D I N T E G R O V A N Ý M A N U Á L Z Á S A D S P R Á V N É Z E M Ě D Ě L S K É P R A X E ÚVOD červen 2005 Název publikace: Integrovaný manuál zásad správné zemědělské praxe Zhotovitel: EKOTOXA OPAVA s.r.o.

Více

Kontrola podmíněnosti (cross compliance)

Kontrola podmíněnosti (cross compliance) Kontrola podmíněnosti (cross compliance) Kontrolované požadavky platné pro rok 2009 Schváleno dne 13.11.2008 MZe 2008 č.j. 40854/2008:180 00 oblastí pro účely Kontroly podmíněnosti Oblasti kontrolované

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Použití a evidence hnojiv

Použití a evidence hnojiv Použití a evidence hnojiv Používání hnojiv, pomocných látek, upravených kalů a sedimentů v souladu se zákonem o hnojivech, zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu; při jejich používání

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

CROSS - COMPLIANCE. Obsah:

CROSS - COMPLIANCE. Obsah: CROSS - COMPLIANCE Obsah: I. Význam pojmu CC II. Charakteristika CC III. Strašák nebo pomoc? IV. Legislativní úprava CC V. Jednotlivé prvky CC VI. Kontrola CC VII. Sankční systém VIII. Aplikace CC v ČR

Více

Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance)

Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Praha, 26.2.2009 Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Ochrana vody v kontrole podmíněnosti (cross compliance) Zákon č. 254/2001 Sb.,

Více

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku.

nebo při jejich jiném pobytu na zemědělském pozemku. Strana 1366 Sbírka zákonů č.108 / 2008 108 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. února 2008, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových

Více

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Ing. Jan Gallas. Ministerstvo zemědělství. Ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Možnosti nastavení správných zemědělských postupů přispívajících ke zlepšení kvality povrchových i podzemních vod s ohledem na nové nastavení SZP po roce 2015 Ing. Jan Gallas Ředitel odboru environmentálního

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti.

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a stanoví zranitelné oblasti a akční program pro tyto oblasti. Strana 3370 Sbírka zákonů č. 262 / 2012 Částka 89 262 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona č. 254/ /2001 Sb.,

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV.

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornajdelrvd) IV. IV. Platné znění části vyhlášky č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb., s vyznačením navrhovaných změn *** 7 Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) ve vazbě na ochranu půdy Ing. Martin MISTR, Ph.D. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Standardy GAEC v ČR od 1. ledna

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Strana 6694 Sbírka zákonů č. 377 / 2013 377 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o skladování a způsobu používání hnojiv Ministerstvo zemědělství stanoví podle 8 odst. 5 a 9 odst. 9 zákona č. 156/1998 Sb.,

Více

Právní předpisy pro oblast hnojiv a hnojení

Právní předpisy pro oblast hnojiv a hnojení Právní předpisy pro oblast hnojiv a hnojení Miroslav Florián Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 2, 656 06 Brno Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška

Více

Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech

Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech České Budějovice, 29.10.2008 Hnojení digestátem ve zranitelných oblastech Jan Klír VÚRV, v.v.i. klir@vurv.cz tel. 603 520 684 Legislativa a požadavky na dotace Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Vyhláška

Více

Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona č. 254/ /2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona č. 254/ /2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb. Strana 3490 Sbírka zákonů č. 235 / 2016 Částka 92 235 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. července 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění

Více

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012

Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Změny v provádění nitrátové směrnice pro rok 2012 Novela NV 103/2003 Sb. Co bude novela NV 103/2003 Sb. obsahovat: Revize zranitelných oblastí (ZOD) Revize akčního programu Současný stav: MŽP zahájilo

Více

Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly

Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly Solenice, 28.02.2012 Nakládání s BRO, VŽP a upravenými kaly Jan Klír, Lada Kozlovská Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně klir@vurv.cz; kozlovska@vurv.cz tel. 603 520 684, 733 375 632

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

Digestát jako hnojivo

Digestát jako hnojivo Digestát jako hnojivo Ing. Veronika Večeřová Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský říjen 2008 Jak můžeme digestáty rozdělovat? podle toho z jakých vstupních surovin vzniká podle způsobu použití

Více

METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 241/2004 Sb.,

METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 241/2004 Sb., METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními, ve znění nařízení vlády č. 121/2005 Sb. a nařízení vlády

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz

Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Zpět Cross compliance ekonomické dopady z pohledu chovu ovcí a koz Ing. Jaroslav Humpál VÚZE Praha Osnova presentace Úvod kdy a proč Závaznost pro ČR Jednotlivé požadavky a ekonomické dopady jejich dodržování

Více

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství

PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství PŘÍMÉ PLATBY 2016 Novela nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Ministerstvo zemědělství Nový systém přímých plateb od 2015 vícesložkový systém platby pouze pro aktivní zemědělce zachována možnost SAPS až do 2020

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE ÚVOD DO PROBLEMATIKY CROSS COMPLIANCE Ing. Pavel Stonawský EKOTOXA OPAVA s.r.o. 006 1 Překlad pojmu křížový soulad, křížová shoda, průřezový soulad conditionnalité (fr.) Einhaltung anderweitiger Verpflichtungen

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření

Dotace v ekologickém zemědělství. Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření Dotace v ekologickém zemědělství Jednotná platba na plochu (SAPS) Agroenvironmentální opatření SAPS jednotná platba na plochu FO nebo PO, vedena v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů

Více

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions)

GAEC / DZES. dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) GAEC / DZES dobrý zemědělský a environmentální stav (Good Agricultural and Environmental Conditions) Cíl: zajištění zemědělského hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Jsou součástí Kontroly

Více

Hospodaření se statkovými hnojivy

Hospodaření se statkovými hnojivy KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 11 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Hospodaření se statkovými hnojivy 1. POPIS PROBLÉMU Průměrné zatížení zemědělské půdy hospodářskými zvířaty v ČR je velmi nízké,

Více

SMR 2 Ochrana vod před znečištěním

SMR 2 Ochrana vod před znečištěním SMR 2 Ochrana vod před znečištěním Směrnice Rady č. 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami 4 zabránit přímé vypouštění látek ze seznamu I do podzemních vod

Více

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 29.7.2012 do částky 89/2012 Sb. a 37/2012 Sb.m.s. Obsah a text 262/2012 Sb. - stav k 31.12.2015 262/2012 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. července 2012 o stanovení zranitelných oblastí

Více

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky

Podmínky pro poskytování plateb SAPS. Tab. č.: 5. Termíny podání žádosti a výplaty. P.č. Platba Předpis EU / národní. Podmínky Tab. č.: 5 pro poskytování plateb SAPS 1 Jednotná platba na plochu (SAPS). NR (ES) č.73/2009 ve znění nařízení EP a Rady (EU) č. 1310/2013. NK (ES) č.1120/2009, č. 1121/2009, č. 1122/2009. NV č. 144/2005

Více

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/231/000280 Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/231/000280 Financováno z Programu rozvoje venkova Hroznová 2, 656 06 Brno Oddělení kontroly zemědělských vstupů Planá nad Lužnicí Ing. Josef FREJLACH Tel. 381470315, 737267123 Název projektu: VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 2014 Reg.č. projektu:

Více

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz

Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ. e-mail: budnakova@mze.cz Vývoj české a evropské legislativy ve vztahu k organickým hnojivům, možnosti financování systémů na zpracování bioodpadů a použití organických hnojiv ze státních a evropských zdrojů, informace o proběhlých

Více

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu. pro rok 2010

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu. pro rok 2010 Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) pro rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Standardy GAEC v ČR od 1. ledna 2010 Na

Více

ZMĚNY KONTROLY PODMÍNĚNOSTI PRO ROK Odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství ČR

ZMĚNY KONTROLY PODMÍNĚNOSTI PRO ROK Odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství ČR ZMĚNY KONTROLY PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2016 Odbor přímých plateb Ministerstvo zemědělství ČR Změny podmínek Kontroly podmíněnosti Legislativní úpravy DZES 6 doplnění seznamu dusík vázajících plodin, DZES

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU

INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU INTEGROVANÁ PRODUKCE ZELENINY A JAHODNÍKU Podmínky provádění podopatření IPZJ a jejich výklad Ing. Josef Makovský, Ph.D. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu ÚKZÚZ Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013

Více

Skladování statkových hnojiv

Skladování statkových hnojiv Skladování hnojiv Skladování statkových hnojiv Podkladem pro stanovení potřebné skladovací kapacity je: výpočet produkce statkových hnojiv, program jejich používání. Objem produkce závisí na: kategorii

Více

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy

č.. 156/1998 o hnojivech ové principy Zákon č.. 156/1998 o hnojivech Klíčov ové principy Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Zákon a prováděcí vyhláš ášky Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

Jana Wollnerová, Jan Klír. Metodika pro hospodaření ve zranitelných oblastech METODIKA PRO PRAXI

Jana Wollnerová, Jan Klír. Metodika pro hospodaření ve zranitelných oblastech METODIKA PRO PRAXI Jana Wollnerová, Jan Klír Metodika pro hospodaření ve zranitelných oblastech METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení

Více

Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků

Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Metodický výklad preferenčních kritérií pro podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podíl příjmů ze zemědělské prvovýroby na celkových příjmech žadatele činí 45% a více. Podíl příjmů ze zemědělské

Více

Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ

Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ Kontroly Cross compliance v ÚKZÚZ Miroslav Florián ředitel Sekce úřední kontroly 1 Kontroly prováděné ÚKZÚZ Cross Compliance výsledek kontrol podmiňuje vyplacení dotací 1. Ochrana podzemních vod před znečištěním

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor

ČÁST PRVNÍ Změna nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor Strana 6846 Sbírka zákonů č. 400 / 2013 Částka 157 400 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. listopadu 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých

Více

1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny)

1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny) 1. Obsahy dusíku, fosforu a draslíku ve statkových hnojivech (uvedeno po odpočtu skladovacích ztrát, vztaženo k uvedenému obsahu sušiny) Statkové hnojivo Dusík (N) Fosfor (P 2 O 5 ) Průměrný obsah sušiny

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ. Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Pravidla používání hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v podmínkách ekologického zemědělství Martin Prudil Školení IP réva vinná, 17.2. 2017 Mikulov Ekologické zemědělství (EZ) v ČR Celková výměra půdy

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Parametry hnojení respektující nitrátovou směrnici (3. akční program na období 2012-2015)

Parametry hnojení respektující nitrátovou směrnici (3. akční program na období 2012-2015) Tab. č.: 32 hnojení respektující nitrátovou směrnici (3. akční program na období 2012-2015) a. Vymezení pojmů 1 Zranitelná oblast Zranitelné oblasti jsou územně vymezeny katastrálními územími České republiky,

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., 2016 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních

Více

Registrace a ohlašov kompostu a digestátu tu využitelných

Registrace a ohlašov kompostu a digestátu tu využitelných Registrace a ohlašov ování kompostu a digestátu tu využitelných na zemědělsk lské půdě Jaroslav Houček Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Oddělení registrace hnojiv Náměšť n Oslavou, 20.9.2012

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Charakteristika AEO-K podopatření Specifické informace k opatřením AEO-K OBDOBÍ II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE

Charakteristika AEO-K podopatření Specifické informace k opatřením AEO-K OBDOBÍ II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE OBDOBÍ 2015-2020 II.PILÍŘ NÁROKOVÉ DOTACE II.pilíř - nárokové dotace AEO-K 1 Specifické informace k opatřením AEO-K Poskytnutí dotace : - Podání žádosti o poskytnutí peněz (x zařazení do opatření) každoročně

Více

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb.,

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské

Více

Ochrana životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a ochrana zvířat před škodlivými vlivy zevního prostředí.

Ochrana životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a ochrana zvířat před škodlivými vlivy zevního prostředí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.3.102 VETERINÁRNÍ

Více

Kontroly podmíněnosti. Ing. Martin MISTR, PhD. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství

Kontroly podmíněnosti. Ing. Martin MISTR, PhD. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Kontroly podmíněnosti Ing. Martin MISTR, PhD. ředitel odboru environmentálního a ekologického zemědělství Obsah přednášky Jak bylo Zkušenosti z prvního roku Jak je Nové podmínky GAEC Jak bude? Nové směrnice

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012

Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Závadné látky Podklady pro školení Říjen 2012 PV-Agri s.r.o., 2012 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz Obsah 1. Úvod...

Více

Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz

Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz Výsledky kontroly podmíněnosti v roce 2012 a nové požadavky na rok 2013 Ing. Pavel Stonawský stonawsky@vepaspol.cz Výsledky v roce 2012 Výhled od roku 2014 Žádná porušení za rok 2012 dozorová organizace

Více

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2018,

III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2018, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů Vláda nařizuje podle 33 odst. 2 zákona

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV

Platné znění od 1.11.2009. 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství. ze dne 12. listopadu 1998 ČÁST PRVNÍ SKLADOVÁNÍ HNOJIV Změna: vyhláškou č. 476/2000 Sb. Změna: vyhláškou č. 473/2002 Sb. Změna: vyhláškou č. 399/2004 Sb. Změna: vyhláškou č. 91/2007 Sb. Změna: vyhláškou č. 353/2009 Sb. Platné znění od 1.11.2009 274/1998 Sb.

Více

Preferenční kritéria Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek.

Preferenční kritéria Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek. Příloha 3 Preferenční kritéria Níže uvedená kritéria jsou doplněna označením typu sankce dle ustanovení bodu 15 Obecných podmínek. Preferenční kritéria jsou závazná a jakékoliv nesplnění podmínek preferenčních

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2016 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2016 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2016... 4 1.3. ZDROJE INFORMACÍ... 5 1.4. SLOVNÍČEK POJMŮ... 5 1.5. STRUČNÁ INFORMACE O KONTROLE PODMÍNĚNOSTI V

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., 2016 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č.

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 36 11. funkční období 36 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských

Více

Problematické okruhy u environmentálních opatření PRV

Problematické okruhy u environmentálních opatření PRV Problematické okruhy u environmentálních opatření PRV 1. Společné pro několik opatření A. Minimální zemědělská činnost Novelou nařízení vlády č. 50/2015 Sb., byla zavedena nová definice minimální zemědělské

Více

SMR 2011 Statutory Management Requirements Povinné požadavky na hospodaření Statistika I.pololetí 2011

SMR 2011 Statutory Management Requirements Povinné požadavky na hospodaření Statistika I.pololetí 2011 SMR 2011 Statutory Management Requirements Povinné požadavky na hospodaření Statistika I.pololetí 2011 odbor environmentální a ekologické zemědělství oddělení koordinace CC Ing. Pavla Pechačová Právní

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv

274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv 274/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 12. listopadu 1998 o skladování a způsobu používání hnojiv Změna: 476/2000 Sb. Změna: 473/2002 Sb. Změna: 399/2004 Sb. Změna: 91/2007 Sb. Ministerstvo

Více

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC

OBLAST: DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV GAEC GAEC1: NEBYLY ZRUŠENY NEBO NARUŠENY KRAJINNÉ PRVKY, KTERÝMI JSOU MEZE, TERASY, SKUPINY DŘE- VIN, STROMOŘADÍ A TRAVNATÉ ÚDOLNICE? 14 KONTROLA PODMÍNĚNOSTI / CROSS COMPLIANCE 1 GAEC2: NEJSOU KUKUŘICE, BRAMBORY,

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

kontroly podmíněnosti v roce 2011 GAEC, nové SMR, PRV, AEO

kontroly podmíněnosti v roce 2011 GAEC, nové SMR, PRV, AEO kontroly podmíněnosti v roce 2011 GAEC, nové SMR, PRV, AEO Ing. Jitka Tvrzníková metodik ÚZEI Praha pracoviště Liberec Plán kontrol podmíněnosti pro DO Počet vybraných subjektů rok 2011 % vybraných subjektů

Více

Bioplynové stanice zemědělského typu. Ing Jaroslav Váňa CSc

Bioplynové stanice zemědělského typu. Ing Jaroslav Váňa CSc Bioplynové stanice zemědělského typu Ing Jaroslav Váňa CSc BS Klokočov 453/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře

Více

Kontrola podmíněnosti

Kontrola podmíněnosti Kontrola podmíněnosti Pravidla pro správnou zemědělskou praxi a dodržování zákonných norem pro příjemce dotací Jan Dvorský poradce náměstka ministra VÝZNAM KONTROL PODMÍNĚNOSTI:! Od 1.1. 2009 vstupujeme

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 435/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda

Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod před znečištěním nebezpečnými látkami Ing. Josef Svoboda Ochrana podzemních vod C-C ÚKZÚZ přebírá kompetence od ČIŽP od roku 2010 dle novely zákona č. 147/2002 Sb., 2 odst. 5 (zákon

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

Portál farmáře. Podklady pro školení. Říjen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Portál farmáře. Podklady pro školení. Říjen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Portál farmáře Eroze v LPIS Podklady pro školení Říjen 2010 PV-Agri s.r.o. 2010 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Hodnoticí standard. Agronom pro obiloviny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pro obiloviny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pro obiloviny (kód: 41-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor

Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor Krajinné prvky definice, ochrana, evidence a možnosti finančních podpor Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DEFINICE KRAJINNÝCH PRVKŮ (KP) Krajinný prvek

Více

Datum: , revidováno , , ,

Datum: , revidováno , , , ČR ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, organizační složka státu SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil/telefon:

Více

Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny

Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny Skalský dvůr, 30.01.2017 Nitrátová směrnice v souvislosti s pěstováním zeleniny Lada Kozlovská, Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. klir@vurv.cz (603 520 684), kozlovska@vurv.cz (733 375 632)

Více

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti

Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Udržitelné hospodaření na zemědělské půdě z pohledu podmíněnosti Studijní materiál ke školení realizovaného v rámci opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Programu rozvoje venkova

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ DIGESTÁTY A JEJICH VYUŽITÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Co je digestát Digestát je fermentační zbytek po anaerobní digesci vstupních materiálů při výrobě bioplynu v bioplynové

Více

Novinky v Cross Compliance a přímých platbách. Ministerstvo zemědělství

Novinky v Cross Compliance a přímých platbách. Ministerstvo zemědělství Novinky v Cross Compliance a přímých platbách Ministerstvo zemědělství Jednotná žádost 2016 Opatření Počet žádostí Rok 2015 Rok 2016 Výměra Počet žádostí Výměra SAPS 29 031 3 542 548,31 29 649 3 542 354,71

Více

Využití BRO v zemědělství.

Využití BRO v zemědělství. Využití BRO v zemědělství. Ochrana Ing. Michaela BUDŇÁKOVÁ Ministerstvo zemědělství,těšnov 17,117 05 PRAHA 1, e-mail: budnakova@mze.cz Strategický cíl MZe z pohledu zachování úrodnosti půduplatňování výstupů

Více

1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 5 1.2. Zdroje informací 5 1.3. Slovníček pojmů 6 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 7

1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 5 1.2. Zdroje informací 5 1.3. Slovníček pojmů 6 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 7 OBSAH 1. ÚVOD 4 1.1. O Průvodci 5 1.2. Zdroje informací 5 1.3. Slovníček pojmů 6 1.4. Stručná informace o Kontrole podmíněnosti v ČR 7 2. DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV (GAEC) 10 2.1. Eroze půdy

Více

Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, Praha Nové Město Kožlí, 2.10.

Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, Praha Nové Město Kožlí, 2.10. Ing. Jiří Holas,CSc. Ing. Markéta Hrnčírová A.R.C. spol. s r.o. Klimentská 8, 110 00 Praha Nové Město arc@arcnet.cz Kožlí, 2.10.2015 1 Pražská vodárenská soustava využívá tři hlavní zdroje surové vody

Více

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský

CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský CROSS COMPLIANCE Nové požadavky GAEC Výsledky kontrol C-C Skalka 19.1.2010 Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz. GAEC GAEC Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu Jsou součástí

Více

Změna Jednotné žádosti

Změna Jednotné žádosti * Strana 1 Razítko místa příjmu žádosti* Registrační číslo žadatele Datum příjmu žádosti* Podpis osoby* Příjmení osoby* 1.Obchodní firma vč. právní formy 2.Identifikační číslo 3.FO PO** 4.Příjmení žadatele

Více

Hodnoticí standard. Agronom pícninář (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pícninář (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pícninář (kód: 41-097-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE JEDNOTNÁ PLATBA NA PLOCHU (SAPS), DOPLŇKOVÁ PLATBA K JEDNOTNÉ PLATBĚ NA PLOCHU (TOP-UP) PODPORA MÉNĚ PŘÍZNIVÝCH OBLASTÍ A OBLASTÍ S EKOLOGICKÝMI OMEZENÍMI (LFA) Obsah 1. ÚVOD...4

Více