Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 2"

Transkript

1 Obsah 1. Úvod Základní charakteristika území Oblasti s překročenými imisními limity ECK a vyhodnocení imisní situace Informování o aktuální imisní situaci Dotazy a stížnosti Dotazy na kvalitu ovzduší Stížnosti na zápach Ochrana ovzduší dle platné legislativy Imisní limity dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Podmínky vzniku a vyhlášení smogové situace Informativní prahová hodnota pro SO 2, NO 2 a částice PM Regulační prahové hodnoty pro SO 2, NO 2 a částice PM Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon O Ukončení smogové situace Vyhodnocení imisní situace za rok SO 2 - oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý a NO X oxidy dusíku Prachové částice PM Smogové situace ve Středočeském kraji v roce Vyhodnocení kvality ovzduší Graf úrovně znečištění Souhrn průměrných ročních hodnot Závěr Seznam tabulek, grafů a obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 2

2 1. ÚVOD Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou (ECK) zpracovává od roku 2009 každý rok vyhodnocení imisní situace v lokalitě Kralupy nad Vltavou na základě dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Při zpracování imisní situace v Kralupech nad Vltavou bylo do roku 2014 využito aktuálních neverifikovaných dat ze stanice automatizovaného imisního monitoringu (AIM) umístěné ve Veltrusích. Vlastníkem a provozovatel stanice byla společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Tato stanice byla odstavena z důvodu poruchy klimatizační jednotky a následnému přehřívání. Dne nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu o zrušení podmínky integrovaného povolení společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., rafinérie Kralupy, kterou jí bylo uloženo provádět monitoring imisí ve Veltrusech. Od tohoto data již společnost nemá povinnost monitoring imisí provádět. Od 18. listopadu 2014 má však ECK nově k dispozici přístup k aktuálním datům ze 7 stanic imisního monitoringu ve Středočeském kraji a z dalších 7 měřících stanic na území hlavního města Prahy, jejichž provozovatelem je Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jsou to data o imisní situaci na těchto měřících stanicích: Beroun, Kladno střed, Kladno Švermov, Mladá Boleslav, Ondřejov, Příbram, Tobolka Čertovy schody a z městských částí Prahy 4, 5, 6, 8 a 10. Aktuální data ze stanic jsou veřejně přístupná na internetových stránkách Vyhodnocení imisní situace za rok 2016 v lokalitě Kralupy nad Vltavou je zpracováno z aktuálních neverifikovaných dat z měřících stanic ČHMÚ nejblíže položených k městu Kralupy nad Vltavou, a to ze stanice Praha 8 Kobylisy, Praha 6 Suchdol a Mladá Boleslav, případně z dalších sledovaných stanic. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 3

3 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Kralupy nad Vltavou se nacházejí ve Středočeském kraji, na území okresu Mělník, které je rozloženo téměř souměrně kolem soutoku Labe a Vltavy. Svojí rozlohou 701 km2 zaujímá okres Mělník 10. místo ve Středočeském kraji a představuje 6,4 % z jeho rozlohy. Zemědělská půda zaujímá 65,9 % rozlohy okresu a na 18,8 % se rozprostírají lesy. Počtem obyvatel 105 tisíc (8 % obyvatel kraje) se Mělnicko řadí mezi 6 okresů kraje, které vykazují více než sto tisíc obyvatel. Hustota zalidnění 150 obyvatel na km2 je v kraji čtvrtá nejvyšší. Ve správním obvodu města Kralupy nad Vltavou se nachází 17 obcí. Pro příhodnou polohu v povodí velkých řek v nížinné oblasti a úrodnost půdy bylo území okresu až do poloviny minulého století především zemědělskou oblastí. Vybudováním mohutné základny chemického průmyslu po druhé světové válce se však původní zemědělský charakter okresu výrazně změnil. Rozhodujícími průmyslovými odvětvími vedle chemického se stalo i odvětví energetické a potravinářské. Mělnicko patří k zemědělským produkčním oblastem středních Čech. Vedle tradičních zemědělských odvětví má význam zelinářství a ovocnářství. Je také jedinou oblastí středočeského regionu, kde se pěstuje ve větším měřítku vinná réva. Územím okresu prochází dálnice D8 a silnice I. třídy I/9 propojující okres s Prahou a severními Čechami. Dále vede okresem silnice I/16 spojující Středočeský kraj s východními Čechami. Celostátní význam má železniční trať 090, která je součástí I. tranzitního koridoru propojující sever Čech přes Prahu s jižní Moravou a vedoucí dále do zahraničí. Územím okresu dále procházejí celostátně významné tratě 070 a 072. Město Kralupy nad Vltavou i jeho okolí je tedy velmi zatíženo dopravou. Z hlediska kvality životního prostředí patří okres Mělník k nejvíce postiženým oblastem ve středních Čechách a v řadě ukazatelů patří k nejhorším v republice. Hlavní příčinou je chemický průmysl a výroba energie. Přesto se situace v posledním desetiletí značně zlepšila OBLASTI S PŘEKROČENÝMI IMISNÍMI LIMITY Mezi nejvýznamnější znečišťující látky z pohledu lidského zdraví patří suspendované částice frakce PM 10, PM 2,5, včetně ultrajemných částic frakce menší než 1μm. Na suspendované částice se váží PAU, vyjádřené benzo(a)pyrenem. Hlavním zdrojem těchto látek je nedokonalé spalování fosilních paliv, tedy emise pocházející z lokálních topenišť, provoz technologií na výrobu koksu a železa, a dále doprava, zejména dieslové motory, u suspendovaných částic také procesy s tím spojené (resuspenze, otěry pneumatik, koroze). Na obrázku č. 1 jsou vyznačeny oblasti s překročenými imisními limity v rámci celé České republiky v roce 2015, se zahrnutím přízemního ozonu, do kterých náleží i oblast Kralup nad Vltavou. Před platností zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. se tyto oblasti nazývaly oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Dle výše zmíněného zákona jsou nově (namísto OZKO) vytvořeny mapy se zanesenými hodnotami pětiletých průměrů znečišťující látek. Oba druhy map jsou dostupné také ve formátu.png a.shp na internetových stránkách ČHMÚ ( Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 4

4 Obrázek č. 1: Oblasti s překročenými imisními limity pro ochranu lidského zdraví, bez zahrnutí přízemního ozonu 2015 Obrázek č. 2: Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního ozonu, 2015 Zdroj: Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 5

5 3. ECK A VYHODNOCENÍ IMISNÍ SITUACE 3.1. INFORMOVÁNÍ O AKTUÁLNÍ IMISNÍ SITUACI Pro účely sledování čistoty ovzduší disponuje ECK programovým vybavením, jenž umožňuje přenést a zobrazovat data z měřicích stanic imisního monitoringu. Ze stanice Veltrusy ECK získávala data přes FTP schránku. Dispečeři ECK stahovali aktuální data každé tři hodiny, vždy v 6, 9, 12, 15, 18 a 21 hod. Bezprostředně po jejich stažení byla data převedena do zobrazitelného formátu a ověřena pomocí indexů kvality ovzduší dle ČHMÚ a také z hlediska přípustných imisních limitů, následně jsou hodnoty koncentrací zaznamenávány do denních protokolů. Poté byla data konvertována do grafického formátu, vhodného pro prostředí internetu, a přes FTP protokol byla aktualizována na webových stránkách ECK. V případě navýšení koncentrací vybraných znečišťujících látek byla prováděna kontrola v kratších časových intervalech pro včasnou identifikaci překročení tzv. prahové hodnoty. Grafy zobrazovaly každou měřenou škodlivinu samostatně a zahrnovaly vývoj koncentrace měřené znečišťující látky za posledních 24 hodin. Umožňovaly tak získat aktuální přehled o vývoji znečištění ovzduší. Mimo aktuálního přehledu byla na webových stránkách ECK přístupná vyhodnocení měření za uplynulý týden a měsíc. Předpokládáme, že po zprovoznění nové imisní stanice v Kralupech nad Vltavou bude tento systém získávání dat z AIM Kralupy opět obnoven. Realizace projektu "Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR na zdraví obyvatel II", v jehož rámci má být vybudována i stanice v Kralupech nad Vltavou, je ve stádiu zkušebního provozu stanice. Zdravotní ústav musí dořešit předávání dat přesně v té podobě, v jaké je požaduje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jakmile se toto podaří vyřešit, data z kralupské měřící stanice se objeví zároveň v Informačním systému kvality ovzduší (ISKO) provozovaném ČHMÚ a na webových stránkách ekocentra bude zobrazen grafický vývoj koncentrací škodlivin v ovzduší za posledních 24 hodin, tak jako z ostatních stanic Středočeského kraje. Na poslední pracovní schůzce vedoucí ECK Ing. Vágnerové se zástupci Zdravotního ústavu, která se uskutečnila dne , bylo sděleno, že přenos dat z kralupské měřící stanice do ISKO ČHMÚ musí být dořešen do června roku Ve stanici se měří množství těchto škodlivin v ovzduší: PM základních PAH a jejich suma PM 10, 6 základních těžkých kovů PM 2,5, 6 základních těžkých kovů Od listopadu 2014 probíhá na všech stanicích imisního monitoringu Středočeského kraje a na území hlavního města Prahy, díky novému softwarovému vybavení ECK, stahování, ukládání a grafické zobrazování dat automaticky. Grafy zobrazují každou měřenou škodlivinu samostatně a zahrnují vývoj koncentrace každé měřené znečišťující látky na imisní stanici za posledních 24 hodin. Umožňují tak získat aktuální přehled o vývoji znečištění ovzduší. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 6

6 Obrázek č. 3: Ukázka grafu imisní situace na webu ECK K informování veřejnosti o aktuální imisní situaci a nestandardních událostech v průmyslových podnicích dochází prostřednictvím bezplatné telefonní linky V případě překročení prahových hodnot škodlivin v ovzduší jsou bezprostředně informováni zástupci Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, okolních obcí a zástupci školských zařízení v obci. Elektronickou poštou jsou bezplatně informováni o vyhlášení nebo odvolání smogové situace zájemci, kteří o tuto službu požádají prostřednictvím webových stránek ECK, em nebo telefonicky na bezplatné Zelené lince DOTAZY A STÍŽNOSTI DOTAZY NA KVALITU OVZDUŠÍ V rámci poradenské služby a poskytování informací o životním prostředí jsou dispečeři ECK denně připraveni odpovídat na dotazy, týkající se aktuálního stavu ovzduší. Tuto službu využívají zejména učitelé mateřských škol, maminky s malými dětmi či občané se zdravotními problémy. V roce 2016 ECK zodpovědělo 130 dotazů na téma ovzduší, což je 56% z celkového počtu 231 dotazů. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 7

7 Graf č. 1: Přehled dotazů ECK za rok 2016 dle tématu odpady; 37; 16% kontakty; 20; 9% ovzduší, hluk; 130; 56% ochrana přírody; 11; 5% zeleň; 9; 4% zvířata; 8; 4% účast veřejnosti; 1; 0% vzdělávání; 6; 3% voda; 3; 1% bydlení; 1; 0% energie; 1; 0% eko zemědělství; 1; 1% doprava; 1% Zdroj: ECK Nejvyšší zastoupení dotazů z oblasti ovzduší bylo zaznamenáno v podzimním období a začátkem zimy Zvýšený počet dotazů v uvedeném období je ovlivněn zejména začátkem topné sezóny a zhoršením rozptylových podmínek. Graf č. 2: Přehled dotazů ECK za rok 2016 podle měsíců Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 8

8 STÍŽNOSTI NA ZÁPACH Vedle zodpovídání dotazů, týkajících se kvality venkovního ovzduší, přijímá ECK také stížnosti občanů. V roce 2016 bylo od občanů přijato celkem 21 stížností, z toho 6 stížností upozorňovalo na zápach a 1 stížnost na hluk. Stížnosti na zápach jsou operativně řešeny s dispečinky společností sídlících v Areálu chemických výrob v Lobečku, Městskou policií, Městským úřadem či s HZS. Graf č. 3: Přehled stížností evidovaných v ECK v letech Stížnost na zápach Ostatní stížnosti Zdroj: ECK 4. OCHRANA OVZDUŠÍ DLE PLATNÉ LEGISLATIVY Hodnocení stavu znečištění ovzduší vychází z definování imisních limitů pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Příloha č. 6 uvedeného zákona stanovuje informativní a regulační prahové hodnoty pro SO 2, NO 2 a prachové částice PM 10, a také informativní a varovnou prahovou hodnotu pro troposférický ozon, které jsou závazné pro vyhlašování a odvolávání smogové situace. V souladu se zákonem o ochraně ovzduší byla vydána i vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. Tzv. imisní vyhláška upravuje: 1) způsob a podmínky posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, 2) rozsah informování veřejnosti o úrovni znečištění, 3) rozsah informací podávaných veřejnosti při vzniku smogové situace IMISNÍ LIMITY DLE ZÁKONA Č. 201/2012 Sb., O OCHRANĚ OVZDUŠÍ Imisní limity pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 1 a 2. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 9

9 Tabulka č. 1: Imisní limity pro troposférický ozón pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit O 3 troposférický ozon Zdroj: Příloha č. 1 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Tabulka č. 2: Imisní limity pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit SO 2 oxid siřičitý maximální denní 8hodinový klouzavý průměr* (μg/m 3 ) (μg/m 3 ) Maximální tolerovaný počet překročení x v průměru za 3 roky *Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. Maximální počet překročení 1 hodina hodin PM 10 prachové částice 24 hodin kalendářní rok 40 0 PM 2,5 kalendářní rok 25 0 NO 2 oxid dusičitý 1 hodina kalendářní rok 40 0 CO oxid uhelnatý maximální denní 8hodinový klouzavý průměr benzen kalendářní rok 5 0 Zdroj: Příloha č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 4.2. PODMÍNKY VZNIKU A VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE Smogová situace je dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vyhlášena při překročení některé z prahových hodnot (tj. informativní, regulační nebo varovné) vybrané znečišťující látky. Informativní a regulační prahové hodnoty a jejich překročení jsou stanoveny pro škodliviny SO 2, NO 2 nebo Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 10

10 prachové částice PM 10. Informativní a varovná prahová hodnota je definována samostatně pouze pro troposférický ozon. Seznam měřicích lokalit a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace je stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (ZÁŔÍ, ŘÍJEN/2014). Přímý odkaz ke stažení zde: ADk_06_zari_rijen_final.pdf Tabulka č. 3: Reprezentativní stanice pro zónu Střední Čechy Znečišťující látka PM 10 SO 2 NO 2 O 3 Reprezentativní stanice Kladno - Švermov, Mladá Boleslav, Praha 4 Libuš, Příbram Praha 4 Libuš, Kladno - Švermov Tobolka Čertovy schody, Mladá Boleslav, Kladno Švermov, Praha 4 - Libuš Mladá Boleslav, Ondřejov, Tobolka, Kladno, Praha 6 Suchdol, Praha 5 stodůlky V následujícím přehledu jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých prahových hodnot pro vybrané znečišťující látky INFORMATIVNÍ PRAHOVÁ HODNOTA PRO SO 2, NO 2 A ČÁSTICE PM 10 Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila a) hodinová průměrná koncentrace SO 2 hodnotu 250 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, b) hodinová průměrná koncentrace NO 2 hodnotu 200 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM 10 hodnotu 100 µg/m 3 ve dvou po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM 10. Trend koncentrací částic PM 10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací REGULAČNÍ PRAHOVÉ HODNOTY PRO SO 2, NO 2 A ČÁSTICE PM 10 Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila a) hodinová průměrná koncentrace SO 2 hodnotu 500 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 11

11 b) hodinová průměrná koncentrace NO 2 hodnotu 400 µg/m 3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo c) dvacetičtyřhodinová průměrná koncentrace částic PM 10 hodnotu 150 µg/m 3 ve třech po sobě následujících dnech a zároveň je za posledních 6 hodin alespoň na polovině měřicích stanic reprezentativních pro danou oblast rostoucí trend hodinových koncentrací částic PM 10. Trend koncentrací částic PM 10 se vyhodnocuje z časové řady klouzavých dvanáctihodinových průměrů hodinových koncentrací INFORMATIVNÍ A VAROVNÁ PRAHOVÁ HODNOTA PRO TROPOSFÉRICKÝ OZON O 3 Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 µg/m 3. Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 µg/m 3. Podmínky vzniku a ukončení smogových situací jsou uvedeny v příloze č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Přehled všech uvedených prahových hodnot je uveden v následujících tabulkách č. 4 a 5. Tabulka č. 4: Informativní a regulační prahové hodnoty pro SO 2, NO 2 a PM 10 Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM 10 SO2 oxid siřičitý NO2 oxid dusičitý PM10 Částice 250 µg/m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících 200 µg/m 3 hodinách 100 µg/m 3 Při překročení 24hodinového průměru koncentrace ve dvou po sobě následujících dnech Regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM 10 SO2 oxid siřičitý NO2 oxid dusičitý PM10 Částice Zdroj: Příloha č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 500 µg/m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících 400 µg/m 3 hodinách 150 µg/m 3 Při překročení 24hodinového průměru koncentrace ve třech po sobě následujících dnech Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 12

12 Tabulka č. 5: Informativní a varovné prahové hodnoty pro O 3 Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozón O 3 Informativní prahová hodnota O3 Varovná prahová hodnota O3 180 µg/m 3 Při překročení hodinové koncentrace 240 µg/m 3 Při překročení hodinové koncentrace Všechny výše uvedené úrovně znečištění ovzduší se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,35 kpa. Zdroj: Příloha č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 4.3. UKONČENÍ SMOGOVÉ SITUACE Smogová situace je ukončena, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 není překročena žádná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi není očekáváno obnovení meteorologických podmínek podmiňujících smogovou situaci v průběhu 48 hodin následujících po poklesu úrovní znečištění pod prahové hodnoty. Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je téměř vyloučeno, že v průběhu nejbližších 48 hodin takové podmínky opět nastanou. 5. VYHODNOCENÍ IMISNÍ SITUACE ZA ROK 2016 Kvalitu ovzduší určují kromě vlastních zdrojů znečišťování také rozptylové podmínky, které jsou určeny především rychlostí proudění a stabilitou atmosféry, úzce související s teplotním zvrstvením vzduchu. Špatné rozptylové podmínky neznamenají nutně vysoké koncentrace škodlivin, ale naopak vysoké koncentrace nastávají zpravidla za nepříznivých rozptylových podmínek a při spolupůsobení dalších faktorů, jako je například nízká teplota vzduchu. V roce 2016 panovaly v porovnání s dlouhodobým osmiletým průměrem zlepšené rozptylové podmínky. Počet dnů s dobrými rozptylovými podmínkami představoval 83 %. Nejméně často se dobré rozptylové podmínky vyskytovaly v prosinci (48 %). Naopak nejlepší rozptylové podmínky byly zaznamenány v únoru (100 %). Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 13

13 Graf č. 4: Četnosti výskytu rozptylových podmínek v jednotlivých měsících roku 2016 Rozptylové podmínky v roce % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nepříznivé mírně nepříznivé dobré 5.1. SO 2 - OXID SIŘIČITÝ Zdrojem emisí SO 2 je především spalování pevných fosilních paliv, která síru obsahují, ať už v energetice, průmyslu či domácnostech. Hodnota hodinového imisního limitu SO 2 (350 μg/m 3 ) směla být na daném místě (měřicí stanici) překročena maximálně 24x za kalendářní rok. V roce 2016 došlo k jednomu překročení hodnoty hodinového imisního limitu SO 2, a to na stanici Lom v Ústeckém kraji. Na této stanici došlo také k překročení denního imisní limitu SO 2 (125 μg/m 3, překročení maximálně 3x za rok). Na ostatních stanicích na území České republiky nedošlo k překročení maximálního povoleného počtu překročení hodinového ani denního imisního limitu SO NO 2 OXID DUSIČITÝ A NO X OXIDY DUSÍKU Zdrojem NO 2 a NO X jsou ve velké míře spalovací procesy, zejména spalování fosilních paliv a doprava, která v současné době představuje nejvyšší míru znečištění ovzduší těmito látkami. Vysoké koncentrace jsou zejména podél frekventovaných komunikací. Zvláštní pozornost je věnována NO 2, který patří mezi nejrizikovější ze skupiny NO x, a pro který je stanoven imisní limit pro ochranu zdraví, ekosystémů. K překročení hodinového imisního limitu NO2 (200 μg/m 3 ) a povoleného počtu 18x za rok dochází pouze na omezeném počtu stanic, a to na dopravně exponovaných lokalitách aglomerací a velkých měst. Z celkového počtu 91 lokalit AIM, kde byl v roce 2016 monitorován oxid dusičitý, došlo k překročení ročního imisního limitu na třech z nich. Šlo o stanice Praha 2 - Legerova (hot spot), Praha 5 Smíchov a Plzeň - Lochotín. K překročení ročního imisního limitu NO2 (40 μg/m 3 ) nedošlo na žádné měřicí stanici. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 14

14 5.3. PRACHOVÉ ČÁSTICE PM 10 Polétavý prach (PM zkratka odvozena z anglického "particulate matter") označuje mikročástice o velikosti několika mikrometrů (µm). Účinek částic na lidské zdraví závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Čím menší částice jsou, tím více mohou být nebezpečné, mohou přecházet z plicních sklípků do krve a způsobovat zdravotní problémy. Prachové částice zvyšují celkovou nemocnost i úmrtnost, mají vliv zejména na onemocnění srdce a cév, snížení plicní funkce a zkrácení délky života. Mezi nejvýznamnější zdroje prachu patří spalovací procesy, doprava, těžební činnost, tavení rud a kovů, také zemědělská činnost a odnos částic půdy větrem z ploch bez vegetačního pokryvu. Pro PM 10 je tak stanoven denní i roční imisní limit. Imisní limity na ochranu zdraví lidí jsou uvedeny v příloze č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. I přesto, že se již od roku 2010 na Kralupsku neměří imise prachových částic PM 10, je možné z podkladů ČHMÚ získat alespoň 5leté průměrné koncentrace této znečišťující látky. Číslo uvedené ve čtverci (vymezujícím plochu 1 x 1 km) udává 5letou průměrnou koncentraci částic v jednotkách μg/m 3 (obrázek č. 4). Obrázek č. 4: Pětiletá průměrná koncentrace částic PM 10 na Kralupsku r Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 15

15 Obrázek č. 5: Pětiletá průměrná koncentrace částic PM 10 na Kralupsku r Zdroj: Na území města Kralupy nad Vltavou se průměrná koncentrace částic PM 10 v pětiletí pohybuje v rozmezí 25,1 31,3 μg/m 3. V předchozím pětiletí se koncentrace pohybovaly v rozmezí 26,1 32,6 μg/m 3. Pětileté průměry koncentrace částic PM 10 se tedy mírně snížily, přibližně o 1 μg/m 3. Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci částic PM 10 je 40 μg/m 3. Nejnižší koncentrace jsou v okrajových částech města, nejvyšší převážně z důvodu husté dopravy - v centru města. Vyšší koncentrace jsou také v oblasti Areálu chemických výrob v Lobečku. 6. SMOGOVÉ SITUACE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI V ROCE 2016 Smogová situace je vyhlašována při překročení informativních, regulačních nebo varovných prahových hodnot pro vybrané znečišťující látky jako je SO 2, NO 2, prachové částice PM 10 a O 3. V souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nebyla pro Středočeský kraj v roce 2016 smogová situace vyhlášena. V předchozím roce 2015 byly vyhlášeny ve Středočeském kraji 3 smogové situace pro O 3 a 1 smogová situace pro PM 10. V letech 2011 a 2012 byly zaznamenány v každém roce 2 epizody vyhlášení smogové situace. V roce 2013 byla vyhlášena 1 smogová situace. Všechny smogové situace byly vyhlášeny pro zvýšené koncentrace PM 10. V roce 2014 nebyla ve Středočeském kraji vyhlášena žádná smogová situace. Oproti legislativě platné do byly zpřísněny podmínky pro vyhlašování smogových situací z důvodu vysokých koncentrací PM 10, i to je důvodem, proč nebyla v roce 2014 vyhlášena žádná smogová situace. Druhým faktorem jsou meteorologické podmínky ovlivňující rozptyl znečištění v ovzduší. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 16

16 Na kvalitu ovzduší nelze usuzovat pouze z pohledu vyhlášených smogových situací. Z tohoto důvodu jsou na jednotlivých stanicích sledovány počty překročení denních imisních limitů. Denní imisní limity pro SO 2, NO 2 a CO nebyly v roce 2016 na stanicích Středočeského kraje (ani v Praze 4 Libuši, jež je reprezentativní stanicí pro Středočeský kraj) překročeny. Níže jsou v tabulce č. 6 uvedeny počty překročení denních imisních limitů PM 10 na stanicích Středočeského kraje a okrajových částí Prahy v roce Denní imisní limit pro PM 10 je stanoven na 50 µg/m 3. Legislativou povolený maximální počet překročení tohoto limitu je 35x za rok. Tabulka č. 6: Počty překročení denního imisního limitu PM 10 v roce 2016 Stanice Počet překročení Maximální naměřená koncentrace [µg/m 3 ] Kladno - Švermov ,4 Beroun 23 95,2 Praha 10 - Průmyslová 23 84,2 Brandýs nad Labem ,0 Praha 6 - Suchdol ,0 Rožďalovice Ruská 14 76,7 Praha 5 - Stodůlky 11 87,7 Mladá Boleslav 10 73,8 Kladno - střed města 8 82,6 Příbram 8 65,7 Praha 4 - Braník 7 74,3 Praha 8 - Kobylisy 7 73,3 Praha 6 - Suchdol 7 67,0 Praha 4 - Libuš 7 65,2 Praha 4 - Chodov 1 62,8 Zdroj dat: ČHMÚ V tabulce č. 7 jsou uvedeny počty překročení hodnot cílového imisního limitu pro přízemní ozon O 3 na stanicích Středočeského kraje a okrajových částí Prahy v roce Maximální denní 8hodinnový klouzavý průměr je stanoven na 120 µg/m 3. Legislativou povolený počet překročení tohoto limitu je maximálně 25x z průměru za 3 roky. Tabulka č. 7: Počty překročení hodnot cílového imisního limitu O 3 v roce 2016 Stanice Počet překročení Maximální naměřená koncentrace [µg/m 3 ] Praha 6 - Suchdol ,3 Tobolka - Čertovy schody ,0 Kladno - střed města ,0 Praha 5 - Stodůlky ,0 Praha 4 - Libuš ,5 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 17

17 [µg/m 3 ] Mladá Boleslav ,0 Ondřejov ,0 Praha 8 - Kobylisy 6 132,5 Zdroj dat: ČHMÚ Jak je vidět na následujícím grafu č. 5, v r byly imisní limity pro PM 10 překročeny na stanici Mladá Boleslav 10x a na stanici Praha 8 Kobylisy 7x. Dny překročení imisního limitu pro PM 10 ve stanici Praha 8 Kobylisy se přibližně shodují s dny překročení limitu ve stanici Mladá Boleslav. Graf č. 5: Překročení imisního limitu PM 10 ve stanicích Mladá Boleslav a Praha 8 Kobylisy ,7 70,5 63,6 73,8 63,3 56,1 54,6 61,9 51, , ,7 59,4 62,1 55, , Datum překročení limitu Mladá Boleslav Praha 8 - Kobylisy V roce 2016 byly imisní limity pro O 3 překročeny na stanici Mladá Boleslav 23x a na stanici Praha 8 Kobylisy 6x, jak se dočteme v grafu č. 6. Dny překročení imisního limitu pro O 3 ve stanici Praha 8 Kobylisy se vždy shodují s dny překročení limitu na stanici Mladá Boleslav. Stanice Praha 8 Kobylisy měla ve většině případů nižší hodnoty koncentrace O 3, než stanice Mladá Boleslav. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 18

18 [µg/m 3 ] Graf č. 6: Překročení imisního limitu O 3 ve stanicích Mladá Boleslav a Praha 8 Kobylisy v r , ,9 121,5 120,2 122,4 131,2 122, ,4 129, ,2 128,2 134,7 136,6 123,5 123,4 121,2 132,5 127,2 123,7 131,9 124,1 125,9 132,3 131,4 126,9 121,2 120,2 110 Datum překročení limitu Mladá Boleslav Praha 8 - Kobylisy Na následujícím grafu č. 7 vidíme počet překročení hodnoty imisního limitu PM 10 v roce 2016 na jednotlivých stanicích v celé ČR. Stanice Mladá Boleslav a Praha 8 Kobylisy jsou vyznačeny zeleně. Povolený počet překročení hodnoty 24hodinového imisního limitu PM 10 je 35 x za rok. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 19

19 Graf č. 7: Srovnání měřících stanic ČR v překročení imisního limitu PM 10 v roce 2016 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 20

20 Zákon 201/2012 Sb., stanovuje povolený počet překročení imisního limitu (120 µg.m 3 u 8hodinového průměru) pro přízemní ozon na 25 překročení v průměru za tři roky. Stanice Středočeského kraje a Prahy: Tobolka - Čertovy schody, Praha 4 Libuš, Praha 5 Stodůlky a Praha 6 - Suchdol zaznamenaly nadlimitní hodnoty pro přízemní ozon vícekrát než je stanovený průměr. Graf č. 8: Průměrná hodnota překročení přízemního ozónu pro rok průměr za 3 roky ,7 28,3 26, , ,3 24,0 21, Mladá Boleslav Kladno střed Ondřejov 14 Tobolka - Čertovy 22,0 9 Praha 2 - Riegrovy sady 21 9 Praha 4 - Libuš Praha 5 - Stodůlky 18 Praha 6 - Suchdol 14,7 10 Praha 8 - Kobylisy 7. VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 7.1. GRAF ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ Následující grafy č. 8 až 11 udávají přibližný přehled o kvalitě ovzduší v roce 2016 na nejbližších stanicích AIM v okolí Kralup nad Vltavou. Jedná se o stanice Praha 8 Kobylisy, Mladá Boleslav, Praha 4 Libuš (reprezentativní stanice pro Středočeský kraj) a stanice Praha 6 Suchdol. Hodnoty v grafech vychází z orientačních indexů kvality ovzduší (tabulka č. 8) stanovených ČHMÚ. Grafy znázorňují procentuální podíl jednotlivých indexů kvality ovzduší za celý rok 2016 u sledovaných škodlivin (NO 2, O 3, PM 10). Hodnoty v grafech vychází z orientačních indexů kvality ovzduší (tabulka č. 8) stanovených ČHMÚ. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 21

21 Tabulka č. 8: Indexy kvality ovzduší dle ČHMÚ Zdroj: ČHMÚ V roce 2016 se index velmi špatné kvality ovzduší neobjevil u žádného polutantu na žádné z uvedených stanic. Na stanicích Praha 8 Kobylisy, Mladá Boleslav a Praha 4 Libuš převažuje u koncentrací NO 2 index kvality na stupni č. 1, tedy velmi dobrý. Stanice Praha 4 Libuš, která kromě koncentrací NO 2, PM 10 a O 3 měří ještě koncentrace SO 2 a CO, naměřila koncentrace u SO 2 a CO pouze hodnoty nepřekračující velmi dobrou kvalitu ovzduší. I když je situace u ostatních polutantů na uvedených stanicích pestřejší, převažují indexy kvality ovzduší na stupni 1 a 2. Pouze u koncentrací ozónu na stanici Praha 6 Suchdol převažují hodnoty pro kvalitu ovzduší na stupni 2 až 3. Graf č. 9: Indexy kvality ovzduší na stanici Praha 8 Kobylisy za rok ,0% Praha 8 - Kobylisy 40,6% 38,5% 47,2% 31,6% 21,2% 20,1% 16,2% 2,8% 0,7% 4,0% 1,0% NO 2 O 3 PM velmi dobrá 2 - dobrá 3 - uspokojivá 4 - vyhovující 5 - špatná 6 - velmi špatná Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 22

22 Graf č. 10: Indexy kvality ovzduší na stanici Mladá Boleslav za rok 2016 Mladá Boleslav 78,7% 38,3% 41,3% 34,1% 32,4% 19,1% 25,3% 18,6% 2,2% 2,3% 5,7% 2,0% NO 2 O 3 PM velmi dobrá 2 - dobrá 3 - uspokojivá 4 - vyhovující 5 - špatná 6 - velmi špatná Graf č. 11: Indexy kvality ovzduší na stanici Praha 4 Libuš za rok 2016 Praha 4 - Libuš 100% 100% 78,7% SO 2 18,3% 3,0% 37,5% 33,5% 26,1% 51,1% 26,3% 15,9% 2,9% 5,0% 1,6% NO 2 CO O 3 PM velmi dobrá 2 - dobrá 3 - uspokojivá 4 - vyhovující 5 - špatná 6 - velmi špatná Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 23

23 Graf č. 12: Indexy kvality ovzduší na stanici Praha 6 Suchdol za rok 2016 Praha 6 - Suchdol 43,0% 28,3% 36,6% 31,3% 34,2% 16,9% 3,9% 4,7% 1,3% O 3 PM velmi dobrá 2 - dobrá 3 - uspokojivá 4 - vyhovující 5 - špatná 6 - velmi špatná Zdroj grafů č. 8-11: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat ČHMÚ 7.2. SOUHRN PRŮMĚRNÝCH ROČNÍCH HODNOT V tabulce č. 9 je uveden přehled průměrných denních hodnot vybraných sledovaných znečišťujících látek v letech 2014 až 2016 na měřicích stanicích Praha 8 Kobylisy a Mladá Boleslav. Stanice Praha 8 Kobylisy v roce 2016 naměřila nižší koncentrace NO 2 než v letech předchozích, koncentrace PM 10 v roce 2016 oproti roku 2015 mírně stoupla, je však nižší, než byla v roce Koncentrace přízemního ozónu v roce 2016 je nižší, než byla v roce 2015, koncentrace však v letech 2014 až 2016 nevykazují velké rozdíly. Stanice Mladá Boleslav v roce 2016 naměřila ve všech sledovaných koncentrací znečišťujících látek nižší hodnoty než v roce Mírnou klesavou tendenci v letech 2014 až 2016 mají hodnoty NO 2 i PM 10. Koncentrace přízemního ozónu oproti roku 2014 mírně stoupla, je však nižší než v roce Tabulka č. 9: Denní průměr koncentrací NO 2, PM 10 a O 3 v letech 2014 až 2016 μg/m μg/m Praha 8 - Kobylisy Mladá Boleslav NO 2 34,5 21,3 17,8 NO 2 19,5 18,8 17,6 PM 10 24,3 17,3 19,3 PM 10 27,0 23,9 21,9 O 3 41,1 47,3 41,8 O 3 44,3 50,3 46,6 Zdroj: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 24

24 8. ZÁVĚR Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou po ukončení provozu stanice AIM Veltrusy sleduje vývoj kvality ovzduší v regionu prostřednictvím nejbližších stanic imisního monitoringu ve Středočeském kraji a na území hlavního města Prahy, především jsou to stanice Praha 8 Kobylisy, Praha 6 Suchdol, Praha 4 Libuš a Mladá Boleslav. V roce 2016 nebyla ve Středočeském kraji vyhlášena žádná smogová situace. K překročení denního imisního limitu pro PM 10 došlo v roce 2016 na 7 stanicích ve Středočeském kraji a na 14 stanicích v Praze. Legislativou povolený maximální počet překročení tohoto limitu je 35x za rok, tato hranice však nebyla překročena na žádné z těchto stanic. K největšímu počtu překročení denního limitu pro PM 10 (50 µg/m 3 ) došlo na stanici Kladno Švermov, bylo to 33 překročení s nejvyšší hodnotou 109,4 µg/m 3. V Praze bylo největší počet překročení 27 zaznamenán na stanici Praha 10 Vršovice, s nejvyšší naměřenou hodnotou za rok 2016, a to 92,8 µg/m 3. Na stanicích v okolí Kralup nad Vltavou byla situace pro prachové částice PM 10 následující: Stanice Překročení za rok Nejvyšší hodnota Mladá Boleslav 10 73,8 Praha 8 Kobylisy 7 73,3 Praha 6 - Suchdol 7 67,0 K překročení cílového imisního limitu přízemního ozónu (120 µg/m 3 u 8hodinového průměru) došlo na 4 stanicích Středočeského kraje a na 5 stanicích v Praze. Povolený maximální počet překročení je 25krát v průměru za tři roky. U stanic Tobolka-Čertovy schody, Praha 6 Suchdol, Praha 5 Stodůlky a Praha 4 Libuš došlo k překročení imisního limitu u přízemního ozónu vícekrát, než je zákonem č. 201/2012, Sb. o ovzduší povolený počet překročení za tříleté období. K překročení denního imisního limitu pro NO 2 (200 µg/m 3 za hodinu) došlo v roce 2016 na 3 stanicích Prahy. Stanice Praha 2 - Legerova (hot spot) naměřila nadlimitní hodnoty jedenkrát dne v 15h, naměřená hodnota byla 205,4 µg/m 3. Stanice Praha 5 Smíchov naměřila nadlimitní hodnoty ve dvou případech. Dne ve 14h byla naměřena hodnota 202,2 µg/m 3 a dne v 16h byla naměřena nadlimitní hodnota 200,1 µg/m 3. Na stanici Plzeň Lochotín došlo k překročení imisního limitu pro NO 2 také jednou, a to dne v 18h, naměřená hodnota byla 208,3 µg/m 3. Všechny čtyři případy překročení limitu pro NO 2 se pohybovaly těsně nad limitem 200 µg/m 3. V blízké budoucnosti předpokládáme zprovoznění nové měřicí stanice AIM přímo v Kralupech nad Vltavou, které umožní kvalitu ovzduší v okolí Kralup nad Vltavou lépe sledovat i vyhodnotit. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 25

25 9. SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A OBRÁZKŮ 9.1. SEZNAM TABULEK Tabulka č. 1: Imisní limity pro troposférický ozón pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Tabulka č. 2: Imisní limity pro ochranu zdraví lidí dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Tabulka č. 3: Reprezentativní stanice pro zónu Střední Čechy Tabulka č. 4: Informativní a regulační prahové hodnoty pro SO2, NO2 a PM Tabulka č. 5: Informativní a varovné prahové hodnoty pro O Tabulka č. 6: Počty překročení denního imisního limitu PM10 v roce Tabulka č. 7: Počty překročení hodnot cílového imisního limitu O3 v roce Tabulka č. 8: Indexy kvality ovzduší dle ČHMÚ Tabulka č. 9: Denní průměr koncentrací NO2, PM10 a O3 v letech 2014 až SEZNAM GRAFŮ Graf č. 1: Přehled dotazů ECK za rok 2016 dle tématu... 8 Graf č. 2: Přehled dotazů ECK za rok 2016 podle měsíců... 8 Graf č. 3: Přehled stížností evidovaných v ECK v letech Graf č. 4: Četnosti výskytu rozptylových podmínek v jednotlivých měsících roku Graf č. 5: Překročení imisního limitu PM10 ve stanicích Mladá Boleslav a Praha 8 Kobylisy 18 Graf č. 6: Překročení imisního limitu O3 ve stanicích Mladá Boleslav a Praha 8 Kobylisy v r Graf č. 7: Srovnání měřících stanic ČR v překročení imisního limitu PM10 v roce Graf č. 8: Průměrná hodnota překročení přízemního ozonu pro rok Graf č. 9: Indexy kvality ovzduší na stanici Praha 8 Kobylisy za rok Graf č. 10: Indexy kvality ovzduší na stanici Mladá Boleslav za rok Graf č. 11: Indexy kvality ovzduší na stanici Praha 4 Libuš za rok Graf č. 12: Indexy kvality ovzduší na stanici Praha 6 Suchdol za rok SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek č. 1: Oblasti s překročenými imisními limity pro ochranu lidského zdraví, bez zahrnutí přízemního ozonu Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 26

26 Obrázek č. 2: Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního ozonu, Obrázek č. 3: Ukázka grafu imisní situace na webu ECK... 7 Obrázek č. 4: Pětiletá průměrná koncentrace částic PM10 na Kralupsku r Obrázek č. 5: Pětiletá průměrná koncentrace částic PM10 na Kralupsku r Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 27

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2015 Stránka 1

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2015 Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 3 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 3 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 4 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 4 3.2.

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 4 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3. ECK a vyhodnocení

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2014 Stránka 1

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2014 Stránka 1 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 3 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 3 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 4 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 4 3.2.

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 6 27801 Kralupy nad Vltavou Datum zpracování: 28.3.2013

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002,

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, Systém ASPI - stav k 2.1.2007 do částky 1/2007 Sb. a 60/2006 Sb.m.s. Obsah a text 553/2002 Sb. - poslední stav textu 553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hodnoty zvláštních

Více

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Řídícím pracovištěm je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen magistrát

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2005 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most Budovatelů 2830 434 37 Most Mgr. Renáta Červenková,

Více

zdroj

zdroj Co je smogová situace? Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov 1. etapa - 27. 5. až 24. 6. 2013 2. etapa - 1. až 29. 8. 2013 3. etapa - 15. 11. až 13. 12. 2013 Zpracovala Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší Centra

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 ze dne 11.12.2006 kterým se vydává MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší na území města Příbrami. Rada města Příbrami se na svém zasedání

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah 5.2.2016 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 2 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 3 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 5 3. ECM a vyhodnocení imisní situace...

Více

Monitorování kvality ovzduší v České republice

Monitorování kvality ovzduší v České republice Monitorování kvality ovzduší v České republice Jaroslav Šantroch, Jana Ostatnická Český hydrometeorologický ústav Sezimovo Ústí 4. 6.. 006 Sledování kvality ovzduší legislativně vymezují Český hydrometeorologický

Více

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 zpráva ČHMÚ ze dne

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 zpráva ČHMÚ ze dne Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 zpráva ČHMÚ ze dne 28. 2. 2016 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012 Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 28.03.2013 Bc. Dana Kovaříková, Ing. Radka

Více

Stanovení oblastí a stanic SVRS pro sezónu 2012/2013. Ondřej Vlček, Radostovice

Stanovení oblastí a stanic SVRS pro sezónu 2012/2013. Ondřej Vlček, Radostovice Stanovení oblastí a stanic SVRS pro sezónu 2012/2013 Ondřej Vlček, Radostovice 26.9.2012 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší (účinnost od 1. září 2012) 10 Smogová situace (1) Smogová situace: úroveň znečištění

Více

č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné

č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Nařízení č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné Schváleno: 14.06.2011 Účinnost: 29.06.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Rada města Karviné

Více

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 4/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze. Čl.

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 4/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze. Čl. 9. Nařízení, kterým se mění nařízení č. 4/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 3. 4. 2012 vydat

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno O čem budu povídat Trocha teorie nikoho nezabije Kvalita ovzduší v posledních letech Problémy

Více

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ):

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ): Strana 4178 Sbírka zákonů č. 330 / 2012 Částka 121 330 VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 26.02.2013 Bc. Dana Kovaříková,

Více

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 28.03.2013 Bc. Dana Kovaříková, Ing.

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2017 zpráva ČHMÚ ze dne aktualizace

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2017 zpráva ČHMÚ ze dne aktualizace aktualizace 19. 2. 2018 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2017 25. leden 2018 1 Obsah Shrnutí... 2

Více

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2018 zpráva ČHMÚ ze dne Český hydrometeorologický ústav

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2018 zpráva ČHMÚ ze dne Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2018 18. leden 2019 Obsah I. Úvod... 3 II. Meteorologické a rozptylové podmínky...

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 3 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 4 2.2

Více

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR Jana Šimková, Robert Skeřil, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Smogová situace je podle zákona

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 5 3 ECM a vyhodnocení

Více

BZN. NO 2 (µg/m 3 ) PM 2,5. Pozaďové stanice ČR 6,9 15,6 13,5 0,7 0,52 0,08 3,30 0,40 0,67

BZN. NO 2 (µg/m 3 ) PM 2,5. Pozaďové stanice ČR 6,9 15,6 13,5 0,7 0,52 0,08 3,30 0,40 0,67 Ovzduší Údaje o znečištění ovzduší použité pro hodnocení vlivu na zdraví pocházejí z 15 pražských měřících stanic (provozovaných ČHMÚ, SZÚ a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí n/l), na kterých jsou v

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

1 Úvod. Aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu jsou veřejně přístupná na internetových stránkách

1 Úvod. Aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu jsou veřejně přístupná na internetových stránkách 1 Úvod Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) zpracovává každý rok vyhodnocení imisní situace v lokalitě Most na základě dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Zdravotního ústavu (ZÚ)

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LEDEN 2015

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LEDEN 2015 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 II. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 6 3.1 Informování o aktuální

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 35) Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 5 3.1 Informování o aktuální imisní situaci... 5 3.2 Dotazy a stížnosti...

Více

Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina

Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina JMÉNO: Pavel Chaloupecký (Envitech Bohemia s.r.o.) chaloupecky@envitech-bohemia.cz AKCE: Ochrana ovzduší ve státní správě VIII, teorie a praxe DATUM:

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 Zadavatel: Odpovědný pracovník: Statutární město Havířov Mgr. Jiří Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Oddělení ovzduší Partyzánské nám. 7, 702

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok Strana 1 (celkem 55)

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok Strana 1 (celkem 55) 15. 3. 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 55) Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 6 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 8

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě

40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě 40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě Blanka Krejčí únor 2008 Jiří Raška na olympiádě v Grenoblu Otevření nové budovy pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě Vpád vojsk armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968 350000

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013. Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013. Obsah Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní charakteristika území... 3 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 6 3.1 Informování

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017, Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Extrémní imisní situace RNDr. Zdeněk Blažek, CSc., Mgr. Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Extrémní imisní situace RNDr. Zdeněk Blažek, CSc., Mgr. Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Extrémní imisní situace RNDr. Zdeněk Blažek, CSc., Mgr. Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Foto: Z. Blažek Blažek, Černikovský Konference (ČHMÚ): o kvalitě Extrémní ovzduší

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ za chladné období říjen 14 - březen 1 Datum: květen 1 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje. Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje

Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje. Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje Autorský tým Mgr. Jakub Bucek Bucek s.r.o. Dr. Robert Skeřil

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2016

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 51) Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 6 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 8 3. ECM a vyhodnocení

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah 5.2.2016 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 5 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 7 3. ECM a vyhodnocení imisní situace...

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav,

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, robert.skeril@chmi.cz Český hydrometeorologický ústav 3 odborné úseky: Meteorologie a klimatologie Hydrologie

Více

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA

ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY A JEJICH VLIV NA KONCENTRACI AEROSOLOVÝCH ČÁSTIC PM 10 V LOKALITĚ MOSTECKÉHO JEZERA Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Vodárenská a biologie 2015

Více

Úvod do problematiky, sledování úrovně znečištění ovzduší, vyhodnocení plnění cílů v oblasti ochrany ovzduší RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Úvod do problematiky, sledování úrovně znečištění ovzduší, vyhodnocení plnění cílů v oblasti ochrany ovzduší RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod do problematiky, sledování úrovně znečištění ovzduší, vyhodnocení plnění cílů v oblasti ochrany ovzduší RNDr.

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově v roce 2011

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově v roce 2011 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově v roce 2011 Zpracovatel: Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří Budovatelů 2830 434 37 Most Datum vydání: 30.03.2012 1. ÚVOD Vyhodnocení

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko -Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu = projekt AIR SILESIA Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 1 Základní údaje

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR 2004 Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Integrovaný

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

Současný stav znečištěného ovzduší v kraji a plány do budoucna. 7.-8.3.2012 hotel Bezruč, Malenovice Zpracoval : Marek Bruštík

Současný stav znečištěného ovzduší v kraji a plány do budoucna. 7.-8.3.2012 hotel Bezruč, Malenovice Zpracoval : Marek Bruštík Současný stav znečištěného ovzduší v kraji a plány do budoucna 7.-8.3.2012 hotel Bezruč, Malenovice Zpracoval : Marek Bruštík Obsah Analýza smogových situací Nástroje k minimalizaci smogových situací Analýza

Více

PROJEKT DOPRAVA výsledky z 1. a 2. kampaně

PROJEKT DOPRAVA výsledky z 1. a 2. kampaně PROJEKT DOPRAVA výsledky z 1. a 2. kampaně Jan Sládeček, Lucie Kolářová, Václav Novák, Martin Beran, Hana Škáchová, Lea Paličková, Leona Vlasáková Kletečná 2016 PROJEKT DOPRAVA výsledky z 1. a 2. kampaně

Více

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová Modelování znečištění ovzduší Nina Benešová 2. května 2012 trocha historie druhy znečišt ujících látek a jejich vliv na člověka a životní prostředí k čemu je dobré umět znečištění modelovat typy modelů

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56)

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok března Strana 1 (celkový počet 56) Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 7.března 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více