NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM"

Transkript

1 LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

2 D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY Tento symbol ozna uje nebezpe né nap tí uvnit výrobku, které p edstavuje riziko zasažení elektrickým proudem nebo zran ní osob. Tento symbol ozna uje d ležité pokyny související s výrobkem. Prosím p e t te pozorn tento manuál p ed použitím tohoto výrobku. P ed p ipojením kabelu AC zdroje do zásuvky DC adaptéru se ujist te, že nap tí používané L D televizorem odpovídá místní elektrické síti. Pokud si nejste jistí vaším elektrickým zdrojem, zeptejte se vaší místní energetické spole nosti. Nikdy nevkládejte cokoliv kovového do otvor displaye z tekutých krystal L D TV/monitoru, v takovém p ípad m že vzniknout nebezpe í zasažení elektrickým proudem. Aby jste se vyhnuli zasažení elektrickým proudem, nikdy se nedotýkejte vnit ních ástí L D TV/monitoru a adaptéru. Otevírat sk í TV/monitoru/adaptéru smí pouze kvalifikovaný technik. Nikdy nepoužívejte váš L D TV/monitor/adaptér pokud byl poškozen p ívodní zdrojový kabel. Na p ívodním kabelu nenechávejte ležet žádné v ci a udržujte ho mimo místa, kde by o n j lidé mohli zakopnout. Ujist te se, že držíte za zástr ku, ne za kabel, když odpojujete adaptér od elektrické zásuvky. Nadm rný akustický tlak ze sluchátek m že zp sobit ztrátu sluchu. Baterie nesmí být vystaveny nadm rné teplot, jako je slunce, ohe, a podobné. Zajist te minimální vzdálenost 5 cm kolem za ízení pro dostate nou ventilaci. Zajist te, aby nebyla ventilace ucpána p ikrytím ventila ních pr duch p edm ty jako jsou noviny, záclony atd. Neumis ujte zdroje otev eného plamene, jako jsou zapálené sví ky na za ízení. Berte v potaz otázky životního prost edí p i likvidaci baterií. Používejte za ízení pouze v mírném klimatu (ne v tropickém klimatu). Sí ová zástr ka musí z stat vždy dostupná. 2

3 D LEŽITÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY Otvory v L D TV/monitoru/adaptéru jsou ur eny pro v trání. Aby jste p edešli p eh ívání, nesmí být tyto otvory ucpány ani p ekryty. Také se vyhn te používání L D TV/monitoru na posteli, pohovce, p ikrývkách, nebo jiných m kkých površích. P i takovém používání mohou být zablokovány v trací otvory ve spodní ásti sk ín. Pokud vložíte L D TV/monitor do knihovny, nebo jiného uzav eného prostoru, ujist te se, že je zabezpe eno dostate né v trání. Nevystavujte L D TV/monitor extrémním teplotním podmínkám nebo extrémním vlhkostním podmínkám. P ístroj nesmí být vystaven kapání a st íkání a žádné p edm ty napln né tekutinami jako jsou vázy nesmí být na p ístroji umíst ny. Neumis ujte L D TV/monitor na nestabilní podložku, stolek, trojnožku, konzoli, podstavec, nebo na zem, kde by mohl spadnout. Pokud je upušt n, ude en, nebo poškrábán, m že se p ístroj poškodit. Ne ist te p ední ást pomocí látek ketonového typu (nap. aceton), ethylalkohol, toluen, ethylacid, methyl, nebo chlór - tyto mohou poškodit panel. Umíst te váš DC adaptér poblíž lehce p ístupné AC zásuvky. Pokud váš L D TV/monitor nefunguje správn, zvláš pokud se objeví neobvyklé zvuky, nebo pachy vycházející z p ístroje, okamžit ho odpojte a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní st edisko. Vysoká teplota m že zp sobit problémy. Nepoužívejte váš L D TV/monitor na p ímém slunci a udržujte ho v dostate né vzdálenosti od topení, pecí, krb a jiných zdroj tepla. Odpojte DC adaptér, pokud by docházelo k jeho opušt ní nepoužívaného nebo na delší dobu. Pro snížení rizika požáru, zasažení proudem nebo nežádoucích rušících vliv používejte pouze doporu ené p íslušenství. Pokud je L D TV/monitor poškozen, nepokoušejte se ho opravit sami. Kontaktujte kvalifikovaného servisního technika. Odpojte váš DC adaptér od AC zásuvky p ed jakoukoliv údržbou. Ujist te se, že servisní technik používá autorizované náhradní díly nebo jejich ekvivalenty. Neoriginální díly mohou zp sobit požár, zasažení elektrickým proudem nebo jiná rizika. Následn po každé údržb nebo oprav se ujist te, že servisní technik provedl bezpe nostní kontrolu pro ov ení, že váš TFT-L D TV/monitor je v bezpe ném, užívání schopném stavu. P ístroj t ídy ochrany I musí být p ipojen k MAINS zásuvce s ochranným zemnícím kolíkem.

4 OBSAH FUNKCE TLA ÍTEK PANELU elní Panel...7 VN JŠÍ VYBAVENÍ Bo ní Panel...8 Schéma Zapojení...8 Zadní Panel...9 CI SLOT (Common Interface)...10 P IPEVN NÍ NA ZE...11 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ Tla ítka Dálkového Ovládání...12 Instalace Baterií...14 ZA ÍNÁME Zapnutí...15 Výb r Zdroje Vstupu...15 NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE Kanál...16 Obraz Zvuk...19 as...19 Možnosti...22 Systém Soubor Pvr Zámek Elektronický Programový Pr vodce (EPG)... 8 Informace... 8 NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE Kanál...29 Obraz...31 Zvuk...31 as...32 Možnosti...32 Zámek...32 FUNKCE TELETEXT...33 NASTAVENÍ MENU SCART/AV/COMPONENT/HDMI/USB Nastavení Video Nabídky...34 NASTAVENÍ MENU PC Kanál...35 Obraz...36 Zvuk... 7 Možnosti... 7 as... 7 Zámek... 7

5 OBSAH USB ZA ÍZENÍ Krátký Úvod... 8 Formát P ehrávaných Usb Multimédií...39 Menu Foto...40 Menu Hudba...42 Menu Film...43 Menu Text...45 PRÁCE S DVD ZÁKLADNÍ OPERACE PODPOROVANÉ DVD FORMÁTY...47 NÁVOD K POUŽITÍ DVD FUNKCÍ...48 P ehrávání MP3/JPEG...50 NASTAVENÍ FUNKCÍ...51 Obecné nastavení DVD funkcí...51 Systémové nastavení...52 Nastavení jazyka...54 Nastavení audia...55 Nastavení Dolby Digital...56 PÉ E A ÚDRŽBA...57 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ZOBRAZENÍ EŠENÍ PROBLÉM...58 EŠENÍ PROBLÉM ZVUKU A TELEVIZE...58 EŠENÍ PROBLÉM DVD...59 SPECIFIKACE...60 LIKVIDACE...61

6 FUNKCE TLA ÍTEK PANELU ELNÍ PANEL 1. IR senzor 2. Indikátor (svítí erven v pohotovostním režimu a zelené p i normálním provozu). PANEL S OVLÁDACÍMI TLA ÍTKY 1. Za ít p ehrávánínebo pozastavit p ehrávání 2. Vyjmout disk 3. Zvolte vstupní zdroj 4. Vstup nebo opušt ní menu 5. Sníží íslo kanálu 6. Zvýší íslo kanálu 7. Sníží hlasitost zvuku 8. Zvýší hlasitost zvuku 9. P epnout mezi pohotovostním a zapnutým režimem (Pouze pro modely s DVD) STRANA SE ŠTÍTKEM

7 VN JŠÍ VYBAVENÍ BOČNÍ PANEL 1. Vstup TV signálu 2. USB konektor 3. Zvukový výstup na sluchátka 4. Vstup AV (pravý/levý/video) 5. Vstup Y/Pb/Pr 6. CI konektor 7. PC VGA vstup 8. PC audio vstup 9. HDMI vstup SCHEMA ZAPOJENI Y Pb Pr POZNÁMKA M li byste p ipojit všechny nezbytné kabely P ED zapojením napájecího kabelu.

8 CI SLOT (Common Interface) CI slot (Common Interface) je navržen pro p íjem modulu Conditional Access Module (CAM) a Smart karty ke sledování placených televizních program a dalších služeb. Pokud pot ebujete více informací o modulech a p edplatném, kontaktujte svého poskytovatele služeb. Poznámka: Moduly CAM a Smart karty se prodávají samostatn. VAROVÁNÍ: P ED VSUNUTÍM JAKÉHOKOLI MODULU DO SLOTU TELEVIZOR VYPN TE. CI slot je umíst n na bo ní stran televizoru. Modul CAM vložte správn do CI slotu, pak do modulu CAM vložte Smart kartu. CI slot Modul CAM Smart karta 0

9 PŘIPEVNĚNÍ NA ZEĎ LED televizor je vhodný k připevnění na zeď. Použijte držák standartu VESA 100 x 100 mm. 1. Nejd íve je t eba odmontovat stojan. Položte televizor na měkkou podložku čelem dolů. 2. Odšroubujte čtyři šrouby, které připevňují stojan. 3. Stojan a šrouby odstraňte a uložte. 4. Pro připevnění televize na držák použijte čtyři šrouby s šestihrannou hlavou (M 4 x10 mm - dodány). Držák připevněte na zeď podle pokynů dodanných s držákem (držák není součásti tohoto balení). 1

10 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ TLA ÍTKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ CZ POWER P.MODE SETUP S.MODE CH+ EXIT MUTE SLEEP CALL CH- VOL- FAV SCALER RECALL SOURCE T E X T M I X INDEX I/II CANCEL REVEAL HOLD SIZE VOL+ GOTO A-B REPEAT ANGLE DVD-MENU TITLE PBC S.PAGE PAGE- PAGE+ DISPLAY ZOOM- ZOOM+ i AUDIO SUBTITLE RADIO EPG S.TITLE na ZOOM2 5 programem v do 2

11 TLA ÍTKA DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ - - Pro. - - DVD a menu - do - na POWER P.MODE SETUP S.MODE CH+ EXIT MUTE SLEEP CALL CH- VOL- FAV SCALER RECALL SOURCE TEXT MIX INDEX I/II CANCEL REVEAL HOLD SIZE S.PAGE PAGE- PAGE+ VOL+ GOTO A-B REPEAT ANGLE DVD-MENU TITLE PBC DISPLAY ZOOM- ZOOM+ i AUDIO SUBTITLE RADIO EPG S.TITLE

12 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ INSTALACE BATERIÍ CZ Odstra te kryt baterií. Vložte dv baterie SUM-4(AAA) odpovídajícími polaritami -/+ baterií ke zna kám -/+ uvnit bateriového prostoru, jak je znázorn no: ŽIVOTNOST BATERIÍ Normáln mohou být baterie používány jeden rok. Pokud dálkové ovládání nefunguje, p estože je poblíž senzoru na televizoru, použijte, prosím, nové baterie. Použijte, prosím, baterie SUM-4(AAA). POZNÁMKY Nepoužívejte nabíjecí baterie. Nenabíjejte, nezkratujte, nerozebírejte a nezah ívejte baterie, nebo je nevhazujte do ohn. Vyvarujte se pádu, nebo nárazu dálkového ovláda e, které m že zp sobit poškození, nebo fukn ní vadu. Nepoužívejte sou asn starou a novou baterii. Pokud dálkový ovláda nepoužíváte dlouhou dobu, prosím, vyjm te baterie, vyhnete se tím vylití elektrolytu. P ed vým nou nových baterií, prosím, o ist te dálkový ovlada od elektrolytu. Pokud dojde k zasažení t la elektrolytem, o ist te jej, prosím, vodou. VAROVÁNÍ: Prosím umíst te baterie na místo nep ístupné d tem. Pokud by došlo ke spolknutí, prosím, kontaktujte ihned léka e. 4

13 ZA ÍNÁME ZAPNUTÍ Jakmile byl p ístroj umíst n/p ipevn n na vhodné místo, na st l nebo na st nu, a byly zapojeny veškeré nezbytné kabely, v etn napájecího kabelu, prove te následující: Stiskn te na dálkovém ovlada i tla ítko [POWER] k zapnutí napájení televize, její LED indikátor bude zelený. Nyní si m žete užít mnoho funkcí vašeho nového televizoru. VÝB R ZDROJE VSTUPU Zdroj vstupu m žete vybrat pomocí nabídky zdroj. Stisknutím tla ítka [SOURCE] se zobrazí tato nabídka: DTV ATV SCART Component PC-RGB HDMI1 HDMI2 AV DVD USB OK Výb r Aktuální položka je zvýrazn na. Stisknutím tla ítka [ / ] na dálkovém ovládání pro výb r vašeho požadavku. Stiskn te tla ítko [OK] pro potvrzení vaší volby. 5

14 NABÍDKA NASTAVENÍ DIGITÁLNÍ TELEVIZE M JTE PROSÍM NA PAM TI, ŽE JSOU-LI N KTERÉ POLOŽKY NEAKTIVNÍ/NEDOSTUPNÉ (VYSTÍNOVANÉ ŠED V MENU OSD), NENÍ O NICH V TÉTO KAPITOLE POJEDNÁVÁNO. TYTO POLOŽKY JSOU PODROBN POPSÁNY V JINÝCH KAPITOLÁCH. V režimu DTV stiskn te tla ítko [SETUP] na dálkovém ovládání. Stisknutím tla ítka [ / ] na dálkovém ovládání m žete vybrat sekce menu LED (sekce menu jsou KANÁL, OBRAZ, ZVUK, AS, MOŽNOSTI, ZÁMEK ). Stiskn te tla ítko [ / ] na dálkovém ovládání pro výb r položky v této sekci menu a poté stiskn te tla ítko [ / ] pro nastavení hodnoty parametru. Stiskn te tla ítko [EXIT] nebo [SETUP] pro odchod z p ehled menu. KANÁL CZ Vyberte sekci KANÁL pro nastavení kanál DTV. M žete vybrat Automatické lad ní, Ru ní lad ní DTV, Ru ní lad ní ATV (popsané v NASTAVENÍ MENU ATV), Editaci programu, Informace o signálu, Informace CI, T íd ní LCN a Aktualizaci softwaru (USB) > CHANNEL KANÁL Auto ladění DTV ruční ladění ATV ruční ladění Úprava programu Informace o signálu CI informace Třídění LCN Aktualizace software > Přesunout SETUP Návrat OK Výběr EXIT KONEC Položka Automatického lad ní umož uje automatické upravení nastavení kanálu. Vyberte položku Automatické lad ní, stiskn te tla ítko [OK] pro vstup do menu výb ru typu lad ní. Stiskn te tla ítko [ / / / ] pro výb r vaší zem. Typ ladění DTV+ATV Austrálie Bulharsko Dánsko Rakousko Chorvatsko Finsko Belgie České Francie SETUP Návrat Stiskn te tla ítko [OK] pro zahájení automatického vyhledávání. 6

15 Vyberte položku Ru ní lad ní, stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r ísla kanálu a stiskn te [OK] pro zahájení vyhledávání. TV : 0 Program DTV : 0 Program R dio : 0 Program Data : 0 Program 0 %... ( TV) Položka Editace programu umož uje p ejít do podmenu pro Vymazání, P ejmenování, P esun, P esko ení a p idání do seznamu oblíbených. 17 Digital DTV OK OK FAV SETUP Položka Informace o signálu umož uje získat informace a íslu kanálu, kvalit a síle signálu. an l Modula QPSK alit 0 S 91 7

16 > CZ Položka Informace CI umož uje získat informaci o podmín ném p ístupu, je-li vložen modul CI. Viaccess Conditional Access Main menu System information Smart card management Language setting Press OK to enter; Press EXIT to return Položku t íd ní LCN lze zapnout a vypnout. Aktualizace softwaru (USB) umož uje aktualizovat vstup USB p es vstup USB. OBRAZ Vyberte sekci OBRAZ pro nastavení parametr obrazu. M žete vybrat Režim obrazu, Teplota barvy, Pom r stran, Snížení šumu a Obrazovka. OBRAZ Režim obrazu Barevná teplota Poměr obrazu Potlační šumu Obrazovka Standardní > Přesunout SETUP Návrat OK Výběr EXIT KONEC Položku režimu obrazu lze m nit na Uživatelský, Dynamický, Standardní a M kký. Pro režim uživatele m žete nastavit Kontrast, Jas, Barvu, Ostrost a Odstín. Položku režimu Teploty barvy lze m nit na Uživatelskou, Studenou, St ední a Teplou. Položku režimu pom ru stran lze m nit mezi Auto, 4:3, 16:9, Zooml a Zoom2. Režimy položky Snížení šumu: Vypnuto, Nízký, St ední, Vysoký a Standardní. 8

17 ZVUK > > CZ Vyberte sekci ZVUK pro nastavení parametr zvuku. M žete vybrat Režim zvuku, Vyvážení, Zvuk Surround, P epína AD a REŽIM SPDIF. ZVUK Režim zvuku Vyvážení Surround zvuk AD přepínač SPDIF režim Standard > Přesunout SETUP Návrat OK Výběr EXIT KONEC Položku režimu zvuku lze m nit na Uživatelský, Standardní, Hudba, Film a Sporty. M žete nastavit ekvalizér 120Hz, 500Hz, 1,5kHz, 5kHz a 10kHz, pro položku uživatelského režimu vyvážení lze nastavit vyvážení zvuku L a P od -50 do +50. Výchozí hodnota je 0. Položku Zvuku Surround lze m nit na Vypnuto a Surround. Položku p epína e AD lze m nit na Zapnuto a Vypnuto, položku režimu SPIDF lze m nit na PCM nebo Auto. AS Vyberte sekci AS pro výb r Hodin, asu vypnutí, asu zapnutí, asova e vypnutí, Automatického p echodu do režimu standby a Časová zona. ČAS Hodiny Čas vypnutí Čas zapnutí Časovač spánku Auto Standby Časová zona Praha GMT+1 > Přesunout SETUP Návrat OK Výběr EXIT KONEC 9

18 V podmenu hodin m žete nastavit datum, m síc, rok, hodinu a minuty. Dat 01 M Minut 03 SETUP Podmenu asu vypnutí lze m nit mezi Vypnuto, Jednou, Každý den, Po-Pá, Po-So, So-Ne a Ned le. V tomto podmenu m žete nastavit hodinu a minuty. Ho 00 Minut 00 SETUP Podmenu asu zapnutí lze m nit mezi Vypnuto, Jednou, Každý den, Po-Pá, Po-So, So-Ne a Ned le. V tomto podmenu m žete nastavit hodinu, minuty, vstupní zdroj, kanál a hlasitost. Ho 12 Minut SETUP 20

19 Položka asova e vypnutí umož uje nastavit asova vypnutí (Vypnuto, 10 min., 20 min., 30 min., 60 min., 90 min., 120 min., 180 min. a 240 min. Časovač spánku Vyp 10 min 20 min 30 min 60 min 90 min SETUP Návrat Položka automatického p echodu do režimu standby umož uje nastavit funkci automatického p echodu na standby (Vypnuto, 3 hodiny, 4 hodiny a 5 hodin). Standardní hodnota auto pohotovostního režimu je 4 hodiny - TV se automaticky přepne do pohotovostního režimu poté, co nebyl aktivně používán po dobu 4 hodin. Auto Standby Vyp 3 Hod 4 Hod 5 Hod SETUP Návrat Položka asové zóny umož uje nastavit lokální asovou zónu. Časová zona Kodaň GMT+1 Madrid GMT+1 Praha GMT+1 Lublaň GMT+1 Oslo GMT+1 Bratislava GMT+1 Lucemburk GMT+1 Paříž GMT+1 Bern GMT+1 SETUP Návrat 21

20 > CZ MOŽNOSTI Vyberte sekci MOŽNOSTI pro výb r Jazyka OSD, Jazyka zvuku, Jazyka titulk, Zhoršeného sluchu, Zem, Systému soubor PVR, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, asu OSD. MOŽNOSTI Jazyk OSD Česky Jazyk pro zvuk Jazyky pro titulky Země PVR soub. systém Tovární nastavení OSD Animace Doba zobrazení OSD Modré obrazovky > Přesunout SETUP Návrat OK Výběr EXIT KONEC Položka jazyka OSD umož uje nastavit jazyk OSD. Jazyk esky English Français Dansk Espanol Hrv Deutsch E Italiano SETUP Návrat Položka jazyk zvuku umož uje vybrat jazyk prvního a druhého mluveného slova programu (dostupné pouze v režimu DTV, podporuje-li poskytovatel programu vícejazy nou funkci). Jazyk pro zvuk První esky English Français Dansk Espanol Hrv Deutsch E Italiano SETUP Návrat 22

21 Položka jazyka titulk umož uje výběr jazyk prvního a druhého jazyka titulků u programu. Jazyk pro titulky První esky English Français Dansk Espanol Hrv Deutsch E Italiano SETUP Návrat Položka Zem umož uje vybrat zemi uživatele. Země Austrálie Bulgaria Denmark Austria Croatia Finland Belgium Czech France SETUP Návrat SYSTÉM SOUBOR PVR FUNKCE TLA ÍTEK PVR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ II/ TEXT MIX INDEX I/II CANCEL REVEAL HOLD SIZE GO TO A-B REPEAT ANGLE I I Tla ítko ZÁZNAM PVR: GOTO/ ERVENÝ Záznam programu. Pro PVR nahrávání stiskněte a podržte po dobu 3 s. Tla ítko seznam PVR nahrávek: ANGLE/MODRÉ Pro zobrazení seznamu nahrávek stiskněte a podržte po dobu 3s. Tla ítko P EHRÁVÁNÍ PVR: TEXT/ P ehrávání nahraných program v režimu Média. Tla ítko P ETÁ ENÍ PVR: CANCEL/ P etá ení vysokou rychlostí. Každým stisknutím tla ítka se zvýší rychlost p etá ení. Tla ítko ZRYCHLENÉ P EHRÁVÁNÍ VP ED PVR: REVEAL/ P ehrávání vp ed vysokou rychlostí. Každým stisknutím tla ítka se zvýší rychlost p ehrávání vp ed. Tla ítko PAUZA PVR nebo TLA ÍTKO TSR PVR: MIX/ II Pozastavení p ehrávání nahraného programu nebo spušt ní programu TSR. Tla ítko OPAKOVÁNÍ ÚSEKU PVR: A-B/ZELENÉ Pro výb r úseku opakování nahraného programu. 23

22 > CZ FUNKCE PVR Obraz přicházející do vaší vlastní osobní knihovny televizních programů, filmů a sportů, které můžete sledovat, kdykoliv se vám to hodí. To je TV pro váš časový rozvrh. Pozastavení živé televize! Přetočte a přehrajte si programy tak, abyste neztratili nit. Nahrajte si vaše oblíbené programy a shlédněte je, kolikrát chcete. Popis menu systému souborů PVR Vložte zařízení USB do USB portu. Stiskněte [SETUP], vyberte MOŽNOSTI, řádek Systém souborů PVR. MOŽNOSTI Jazyk OSD Jazyk pro zvuk Jazyky pro titulky Země PVR soub. systém Tovární nastavení OSD Animace Doba zobrazení OSD Modré obrazovky > Přesunout SETUP Návrat OK Výběr EXIT KONEC Vybrat disk: výběr disku jako disku systému souborů PVR. Ověřte PVR soub. systém: kontrola formátu souborů disku. Disk USB: zobrazení stavu aktivace disku USB, aktivací je příznak PASS. Není vybrán, zvoleno automaticky. Formát: formátování disku USB, vytvoření formátu systému souborů PVR na disku USB. Velikost pro Timeshift : Zobrazení kapacity TSR. Není vybrán, zvoleno automaticky. Rychlost: rychlost četní a přehrávání. Není vybrán, zvoleno automaticky. Limit záznamu zdarma: doba trvání největšího záznamu, jednotkou je hodina. Nahrávání Vybrat disk C: Ověřte PVR soub. systém Start USB Disc OK Formát OK Velikost pro Timeshift All Rychlost 682 KB Limit záznamu zdarma 6Hr SETUP Návrat POZNÁMKA Před začátkem nahrávání proveďte kroky popsané v části Popis systému PVR souborů. 24

23 Stiskněte tlačítko [GOTO/ČERVENÉ] a držte 3 s - začne nahrávání. Pro zastavení použijte tlačítko [ ] na Dálkovém obladači nebo vyberte [Stop] na příkazovém řádku. Příkazový řádek zobrazíte stisknutím tlačítka [OK] na dálkovém ovladači během nahrávání nebo prohlížení záznamu. Prohlížení nahrávek Hrat FB FF Předch. Další Pauza Stop Seznam nahrávek zobrazíte stisknutím tlačítka [ANGLE/MODRÉ] a jeho podržením 3 s. Tlačítky [ ] vyhledejte požadovanou nahrávku a potvrďte tlačítkem [OK]. Tlačítkem [GOTO/ČERVENÉ] nahrávku smažete, tlačítkem [A-B/ZELENÉ] zobrazíte informaci o nahrávce. Prohlížení v USB módu: přes [SOURCE] menu přepnete do USB modu, vyberte FILM > požadovaný disk > MST PVR > požadovanou nahrávku. Tlačítko [ ] přehraje nahrávku, [OK] - prohlížení nahrávky, [Vymazat] - smazání nahrávky. Stisknutím tl. [OK] během přehrávání nahrávky zobrazíte příkazový řádek. Funkce příkazového řádku V příkazovém řádku se nachází následující funkce: Pozastavení, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, Předešl., Další, Zastavení, Opakování (Opakovat vše > Opakovat žádný > Opakovat 1), Nastavení A/B, Seznam nahrávek, Info., Pomalu vpřed, Krokováně dopředu, Přechod na času, Zvětšit, Zmenšit, Stranový poměr (Automaticky > Zvětšení 1 > Zvětšení 2 > 16:9 >4:3), Přesouvaný pohled. Záznam časového posunu (TSR) Tlačítko [ II] zastaví posun. Tlačítko [ /TEXT] umožní prohlédnutí záznamu. Tlačítkem [OK] zobrazíte příkazový řádek. Stisknutím tlačítka [ ] zastavíte TSR a vrátíte se do normálního módu. Ovládání PVR přes EPG menu Tlačítkem [EPG] na dálkovém ovladači zobrazíte EPG menu. Tlačítkem [GOTO/ČERVENÉ] přepnete do nahrávacího módu. RECORDÉR 1 YLE TV1 Čas startu 15 Minuta 08 Hodina Čvn Měsíc 07 Datum Čas konce 15 Minuta 08 Hodina Čvn Měsíc Rezim AUTO OK ZPĔT Nastavte program, začátek a konec, následně stiskněte [OK]. Můžete zvolit opakování v dolním řádku: Režim Auto > Režim jednou > Režim každý den > Režim každý týden. Funkce PVR přes EPG menu se spustí i v případě, že TV je v Pohotovostní režim. 25

24 > Upozorn ní týkající se PVR CZ Kapacita disku USB nejmén 1 GB; délku záznamu ur uje kapacita disku. Pro mutlimediální a PVR aplikaci se doporu ují vysokorychlostní za ízení USB se systémem soubor Hi Speed FS. P enosný HDD nebo vysokorychlostní pam ové za ízení USB se doporu ují pro lepší výkon v aplikaci PVR a asového posunu. Formátování vymaže veškerý obsah, v nujte pozornost zálohování d ležitých dat. Je-li disk USB zavirovaný, funkce formátování m že selhat. Funkce PVR funguje pouze na dalším portu DTV. Máte-li více oddíl nebo nap. p enosný pevný disk, m žete p ejít do menu systému soubor PVR a vybrat odpovídající písmeno jednotky PVR. Menu systému soubor PVR rekordéru je omezeno jednorázovým vypálením nejdelšího. Poté dojde k automatickému vypnutí. Nastavení maximální doby nahrávání 24 hodin. Formáty signálu pro video formát DTV (streamy TS). Funkce PVR je dostupná pouze v p ípad zdroje DTV. Soubory PVR budou p ehrány v režimu USB pouze tehdy, je-li velikost souboru v tší než 5 Mb. Za ízení USB musí být kompatibilní s USB 2.0 HS. Doba zobrazení OSD Položka obnovení továrních nastavení umožní resetovat všechny hodnoty na výchozí. Animace OSD umož uje nebo zakazuje efekty potla ení nebo vysunutí položek a menu OSD. Položka as OSD umož uje nastavit as OSD na obrazovce (15 s, 30 s a 60 s). SETUP Návrat ZÁMEK Vyberte sekci ZÁMEK Uzam ení systému, Nastavení hesla, Blokování programu a Rodi ovský dozor. ZÁMEK Zámek Nastavení hesla Blokovat program Rodičovská kontrola Vyp > Přesunout SETUP Návrat OK Výběr EXIT KONEC 26

25 M žete zamknout vybraný program nebo klávesnici, nastavit rodi ovský dozor, je-li Uzam ení systému nastaveno jako zapnuté. Chcete-li zm nit Uzam ení systému, musíte nejprve zadat výchozí heslo: Zadejte heslo Smazat Zrušit Chcete-li zm nit výchozí heslo, musíte vybrat položku Nastavení hesla. Zadejte staré heslo Zadejte nové heslo Potvrd'te nové heslo Smazat Zrušit Položka Blokování programu umož uje zablokovat p ístup k necht ným program m. Blokovat program 1 BBC ONE DTV 2 BBC TWO 7 BBC CHOICE 10 BBC FOUR 12 CBBC DTV DTV DTV DTV Zamek OK OK SETUP Návrat Položka rodi ovský dozor umož uje nastavit pro programy v kový limit. Rodičovská kontrola Vyp SETUP Návrat 27

26 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PR VODCE (EPG) Stisknutím tla ítka [EPG] na dálkovém ovládání se zobrazí elektronický programový pr vodce. EPG poskytuje informace, nap. seznamy program, asy za átku a konce všech dostupných kanál. Navíc je v EPG asto dostupná informace o programu. (Dostupnost a množství podrobností programu se bude lišit v závislosti na vysíla i.) PROG. PRŮVODCE CZ ČAS 13 Čvn 09:00 1 BBC ONE Žádne informace 2 BBC TWO Žádne informace 7 BBC CHOICE Žádne informace 10 BBC FOUR Žádne informace 12 CBBC Žádne informace ZÁZNAM Info PLÁN UPOMĺNKA Mate možnost zvolit EPG formát časový nebo kanálový. Stiskněte tlačítko [ / ] pro přesun kurzoru na horní řádek PROGRAMME GUIDE. Stiskněte [ / ] pro výběr mezi ČAS nebo KANÁL. Formát ČAS zobrazí EPG všech kanálů ve stejný čas. Formát KANÁL zobrazí EPG jednoho kanálu hodinu po hodině. Stiskněte červené tlačítko pro funkci nahrávání. Můžete nastavit čas zapnutí, čas vypnutí a režim nahrávání. Viz popis PVR SOUBORY. Stiskněte zelené tlačítko pro další informace. Stiskněte žluté tlačítko pro zobrazení přehledu. Stiskněte modré tlačítko pro funkci připomenutí. Můžete nastavit datum, čas a režim připomenutí. OK Výběr INDEX Index PROG. PRŮVODCE KANÁL K1 ZÁZNAM Info PLÁN UPOMĺNKA OK Výběr INDEX Index Nastavení připomenutí a dina Srp Měsíc um Jednou Režim ZPĔ T INFORMACE Pro získání více informací o 1 08:10 Thurs.Sep aktuálních a následujících Žádne informace událostech m žete stisknout 576i DTV SD tla ítko [DISPLAY]. Jako Titulky Česky p edtím, následující událost Žádne informace o programu se zobrazí stisknutím tla ítek [ / ] (p epínání mezi aktuální a následující událostí): 28

27 > CZ NABÍDKA NASTAVENÍ ANALOGOVÉ TELEVIZE M JTE PROSÍM NA PAM TI, ŽE JSOU-LI N KTERÉ POLOŽKY NEAKTIVNÍ/NEDOSTUPNÉ (VYSTÍNOVANÉ ŠED V MENU OSD), NENÍ O NICH V TÉTO KAPITOLE POJEDNÁVÁNO. TYTO POLOŽKY JSOU PODROBN POPSÁNY V JINÝCH KAPITOLÁCH. Tento výrobek m že uložit až 100 program kanál. Váš oblíbený kanál m žete vybrat stisknutím [CH+/-] nebo íselných tla ítek a m žete vyhledat a uložit všechny kanály v ru ním nebo automatickém režimu. V režimu ATV stiskn te tla ítko [SETUP] na dálkovém ovládání. Stisknutím tla ítka [ / ] na dálkovém ovládání m žete vybrat sekce menu LED (sekce menu jsou KANÁL, OBRAZ, ZVUK, AS, MOŽNOSTI, ZÁMEK ). Stiskn te tla ítko [ / ] nebo [OK] pro vstup do této sekce menu. Stiskn te [ / ] nebo [OK] na dálkovém ovládání pro výb r položky v této sekci menu a poté stiskn te tla ítko [ / ] pro nastavení hodnoty parametru. Stiskn te tla ítko [SETUP] pro návrat do hlavního menu nebo [EXIT] pro odchod z p ehled menu. KANÁL Vyberte sekci KANÁL pro nastavení kanál ATV. M žete vybrat Automatické lad ní, Ru ní lad ní ATV, Editaci programu, T íd ní LCN a Aktualizaci softwaru (USB). CHANNEL KANÁL Auto ladění DTV ruční ladění ATV ruční ladění Úprava programu Informace o signálu CI informace Třídění LCN Aktualizace software > Přesunout SETUP Návrat OK Výběr EXIT KONEC Položka automatického lad ní umož uje automatické upravení nastavení kanálu. Vyberte položku Automatické lad ní, stiskn te tla ítko [ ] nebo [OK] pro vstup do menu výb ru typu lad ní/zem. Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r typu lad ní DTV, DTV+ATV a ATV. Typ ladění ATV Austrálie Bulharsko Dánsko Rakousko Chorvatsko Finsko Belgie České Francie SETUP Návrat 29

28 Stiskn te tla ítko [ ] pro vstup do menu zem. Stiskn te tla ítko [ /, / ] pro výb r zem a tla ítko [OK] pro zahájení automatického vyhledávání. TV : 0 Program DTV : 0 Program R dio : 0 Program Data : 0 Program 0 %... ( TV) Vyberte položku Ru ní lad ní ATV, stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r menu ru ního lad ní ATV. - ATV o 1 é BG Fre enc Mhz + SETUP M žete vybrat Uložit do, Zvukový systém, Aktuální kanál, Vyhledat, Jemné lad ní. Položka Uložit do umož uje vybrat íslo kanálu pro uložení programu. Položka Aktuální kanál umož uje vybrat íslo kanálu. Položka Zvukový systém umož uje vybrat zvukový systém DK, I, L, BG. Položka jemné lad ní umož uje p esn nastavit frekvenci kanálu pro vylepšení zvukového a obrazového efektu (nebo nastavení frekvence kanálu p ímo íselnými tla ítky). Položka Vyhledat umož uje nastavit TV kanál. Položka editace programu umož uje p ejít do podmenu Vymazat, P ejmenovat, P esunout, P esko it a p idání do seznamu oblíbených. Položku t íd ní LCN lze zapnout a vypnout. Aktualizace softwaru (USB) umož uje aktualizovat vstup USB p es vstup USB. 17 Digital TV OK OK FAV SETUP 30

29 > > CZ OBRAZ Vyberte sekci OBRAZ pro nastavení parametr obrazu. M žete vybrat položku Režim obrazu, Teplota barvy, Pom r stran, Snížení šumu a nastavit Kontrast, Jas, Barvu, Ostrost, Odstín. OBRAZ Režim obrazu Barevná teplota Poměr obrazu Potlační šumu Standardní > Obrazovka Přesunout SETUP Návrat OK Výběr EXIT KONEC Položku Režim obrazu lze m nit na Uživatelský, Dynamický, Standardní a M kký. Položku režimu Teplota barvy lze m nit na Normální, Studenou a teplou, Uživatelskou. Položku režimu Pom r stran lze m nit mezi Auto, 4:3, 16:9, Zooml a Zoom2. Režimy položky Snížení šumu: Vypnuto, Nízký, St ední, Vysoký a Standardní. Pro režim Uživatelský m žete nastavit Kontrast, Jas, Barvu, Ostrost a Odstín. ZVUK Vyberte sekci ZVUK pro nastavení parametr zvuku. M žete vybrat Režim zvuku, Vyvážení, Zvuk Surround, Režim SPDIF. ZVUK Režim zvuku Vyvážení Surround zvuk AD přepínač Standard > SPDIF režim Move Přesunout SETUP Návrat OK Výběr EXIT KONEC Položku Režimu zvuku lze m nit na Uživatelský, Standardní, Hudba, Film a Sporty. Položku Vyvážení lze nastavit od -50 do +50 pro vyvážení zvuku L a P. Výchozí hodnota je 0. Položku Zvuk Surround lze m nit na Vypnuto a Surround. Položku Režim SPIDF lze m nit na vypnuto, PCM nebo Auto. 1

30 > > CZ AS Menu asu je popsané v sekci as NASTAVENÍ DTV. Nahlédn te prosím do ní pro podrobné pokyny. ČAS Hodiny Čas vypnutí Čas zapnutí Časovač spánku Auto Standby Časová zona Praha GMT+1 > Přesunout SETUP Návrat OK Výběr EXIT KONEC MOŽNOSTI Vyberte sekci MOŽNOSTI pro výb r Jazyka OSD, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, asu OSD, Modré obrazovky. MOŽNOSTI Jazyk OSD Česky Jazyk pro zvuk Jazyky pro titulky Země PVR soub. systém Tovární nastavení OSD Animace Doba zobrazení OSD Modré obrazovky > Přesunout SETUP Návrat OK Výběr EXIT KONEC O položkách Jazyk OSD, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, asu OSD je pojednáváno v sekci MOŽNOSTI DTV a jsou zcela stejné pro ATV. Nahlédn te prosím do p íru ky DTV pro podrobné pokyny týkající se t chto položek. Položku Modrá obrazovka lze zapnout a vypnout. ZÁMEK Menu Zámek a jeho položky jsou probírány a sekci MOŽNOSTI DTV a jsou zcela stejné pro ATV. Nahlédn te prosím do p íru ky DTV pro podrobné pokyny týkající se t chto položek. 32

31 FUNKCE TELETEXT V tšina TV stanic poskytuje bezplatné informace teletextu, v etn posledních novinek, informací o po así, TV program a informace na burze atd. Pouze vložíte požadovanou teletextovou stranu podle obsahu teletextu. ZOBRAZENÍ TELETEXTU Vyberte kanál se signálem teletextu; Stiskn te tla ítko [TEXT]; Vyberte odpovídající stranu pomocí barevných tla ítek na dálkovém ovláda i; Stiskn te [TEXT] znovu a zobrazí se TV obrazovka. VÝB R STRANY M žete vložit 3místné ísla pro vstup na požadovanou stranu pomocí íselných tla ítek. Pokud je vložené íslo neplatné, musíte vložit správn 3místné íslo znovu, jakmile ukon íte vkládání digitálních ísel. M žete p etá et strany vp ed nebo vzad pomocí tla ítka [CH+/-] nebo [ / ]. SMÍŠENÝ REŽIM Tato fuknce vám umožní sledovat TV a teletext sou asn. Když se zobrazí ur itá strana teletextu, stiskn te znovu tla ítko [TEXT], na obrazovce se sou asn zobrazí informace o TV a teletextu. Stiskn te znovu tla ítko [TEXT] a zobrazí se pouze obrazovka TV. ZÁMEK M žete stisknout tla ítko [HOLD] pro uzamknutí strany teletextu. Pro zrušení uzamknutí stiskn te toto tla ítko znovu. INDEX Stisknutím tla ítka [INDEX] pro zobrazení obsahové strany. Vložte kokrétní teletextovou stranu pomocí íselných tla ítek. P IBLÍŽENÍ V TELETEXTU Pokud se zobrazí teletextová strana, m žete dvojnásobn p iblížit zobrazení této strany; Stiskn te tla ítko [SIZE] pro p iblížení horní poloviny teletextové strany; Stiskn te tla ítko [SIZE] znovu pro p echod do spodní ásti teletextové strany; Stiskn te toto tla ítko ješt jednou pro návrat do originálního zobrazení. REŽIM ZOBRAZENÍ Stiskn te tla ítko [REVEAL] pro zobrazení skrytých teletextových informací. Stiskn te toto tla ítko znovu pro zrušení. BAREVNÁ TLA ÍTKA ( ERVENÉ, ZELENÉ, ŽLUTÉ, MODRÉ) Vyberte odpovídající teletextovou stranu pomocí barevných tla ítek. 3

32 NASTAVENÍ MENU SCART/AV/COMPONENT/HDMI/USB NASTAVENÍ VIDEO NABÍDKY Nastavení menu režim SCART/AV/COMPONENT/HDMI/USB je stejné jako režimu TV krom sekce KANÁL. Podrobnosti m žete nalézt na p edcházejících stranách. POZNÁMKA Nevstupuje-li v DTV, ATV, SCART/AV/COMPONENT/HDMI žádný signál, zobrazí se následující obrazovka. P ístroj se p epne automaticky do pohotovostního režimu, pokud není žádný vstupní signál déle než 15 minut. 34

33 > CZ M JTE PROSÍM NA PAM TI, ŽE JSOU-LI N KTERÉ POLOŽKY NEAKTIVNÍ/NEDOSTUPNÉ (VYSTÍNOVANÉ ŠED V MENU OSD), NENÍ O NICH V TÉTO KAPITOLE POJEDNÁVÁNO. TYTO POLOŽKY JSOU PODROBN POPSÁNY V JINÝCH KAPITOLÁCH. Režim VGA podporuje až 1366X768 p i 60Hz, tento p ístroj m žete použít jako monitor multimediálního PC. Pracuje-li tento p ístroj v režimu PC, lze provést následující nastavení. Stiskn te tla ítko [SETUP] na dálkovém ovládání. Stisknutím tla ítka [ / ] na dálkovém ovládání m žete vybrat sekce menu LED (sekce menu jsou KANÁL, OBRAZ, ZVUK, AS, MOŽNOSTI, ZÁMEK ). Stiskn te tla ítko [ / ] nebo [OK] pro vstup do této sekce menu. Stiskn te [ / ] nebo [OK] na dálkovém ovládání pro výb r položky v této sekci menu a poté stiskn te tla ítko [ / ] pro nastavení hodnoty parametru. Stiskn te tla ítko [SETUP] pro návrat do hlavního menu nebo [EXIT] pro odchod z p ehled menu. NENÍ SIGNAL KANÁL Vyberte sekci KANÁL pro nastavení kanál PC. K dispozici je pouze Aktualizace softwaru (USB), o které se píše v p íru ce Nastavení DTV. CHANNEL KANÁL Auto ladění DTV ruční ladění ATV ruční ladění Úprava programu Informace o signálu CI informace Třídění LCN Aktualizace software > Přesunout SETUP Návrat OK Výběr t EXIT KONEC 35

34 > CZ OBRAZ Vyberte sekci OBRAZ pro nastavení parametr obrazu. M žete vybrat Režim obrazu, Teplota barvy, Pom r stran, Obrazovka. OBRAZ Režim obrazu Barevná teplota Poměr obrazu Potlační šumu Standardní > Obrazovka Přesunout SETUP Návrat OK Výběr EXIT KONEC O položkách režimu Režim obrazu, Teplota barvy a Pom r stran je pojednáváno v p íru ce Nastavení DTV. Nahlédn te prosím do ní pro podrobné pokyny. Položka Obrazovka se používá pro nastavení parametr obrazovky PC (k dispozici pouze p i vstupu signálu PC-RGB). M žete vybrat Automatické nastavení, Horizontální polohu, Vertikální polohu, Velikost a Fázi. Obrazovka Aut. nastavení Vodorvně 133 Svisle 27 Velikost 100 Fáze 100 SETUP Návrat POZNÁMKA P i p echodu PC do režimu standby se zobrazí následující obrazovka. Tento p ístroj p ejde do režimu spánku, není-li po dobu 5-20 minut detekován žádný vstup signálu (v závislosti na výb ru v menu AS). M žete jej znovu aktivovat aktivací vašeho PC nebo stisknutím tla ítka [POWER] na dálkovém ovládání. 36

35 > CZ ZVUK Vyberte sekci ZVUK pro nastavení parametr zvuku. M žete vybrat Režim zvuku, Vyvážení, Zvuk Surround, Režim SPDIF. O položkách režimu Režim zvuku, Zvuk Surround a SPDIF je pojednáváno v p íru ce Nastavení DTV. Nahlédn te prosím do ní pro podrobné pokyny. ZVUK Režim zvuku Vyvážení Surround zvuk AD přepínač Standard > SPDIF režim Move Přesunout SETUP Návrat OK Výběr EXIT KONEC MOŽNOSTI Vyberte sekci MOŽNOSTI pro výb r Jazyka OSD, Zem, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, asu OSD. O položkách Jazyk OSD, Zem, Obnovení továrních nastavení, Animace OSD, asu OSD je pojednáváno v p íru ce Nastavení DTV. Nahlédn te prosím do ní pro podrobné pokyny. AS Menu asu je popsané v sekci as NASTAVENÍ DTV. Nahlédn te prosím do ní pro podrobné pokyny. ZÁMEK Vyberte sekci ZÁMEK Uzam ení systému, Nastavení hesla, Blokování programu a Blokovací klávesa. Menu Zámek je popsané v sekci as NASTAVENÍ DTV. Nahlédn te prosím do ní pro podrobné pokyny. 37

36 USB ZA ÍZENÍ KRÁTKÝ ÚVOD Toto za ízení má rozhraní USB 2.0, m žete tedy z USB za ízení p ehrávat hudbu, filmy nebo obrázkové soubory. USB znamená Universal Serial Bus. V tšina USB za ízení na trhu jsou USB 1.1 nebo USB2.0. Zde uvádíme n které typy USB 1.1 za ízení: Monitorové komunika ní za ízení, zvuková za ízení, Human Input Device (HID), velkokapacitní pam ti, v tšina flashových pam tí, USB HDD atd. jsou velkokapacitní pam ová za ízení. Velkokapacitní pam ová za ízení umož ují 2 typy p enosu: 1. P enos USB 1.1 Mass Storage Class Control/Bulk/lnterrupt (CBI) 2. USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport. Tento p ístroj podporuje pouze USB1.1 Mass Storage Class Bulk-Only Transport, nejsme si jisti, zda mohou být podporována jiná za ízení USB! Zjist te si tedy prosím vlastnosti za ízení USB p ed jejich použitím. Poznámky: 1. Tento p ístroj podporuje formáty MP3, MPEG1, MPEG2, AVI, JPEG a BMP. 2. Tento p ístroj podporuje formáty FAT16, FAT32 a NTFS. 3. MTP (Media Transfer Protocol) není podporováno. 4. P ístroj p ipojte p ímo do USB portu na vašem televizoru. Pokud používáte prodlužovací kabel, m že dojít k problému s kompatibilitou. 5. P ed p ipojením za ízení k televizoru si soubory zálohujte, abyste p edešli poškození nebo ztrát dat. Výrobce není zodpov dný za ztrátu nebo poškození dat. 6. B hem na ítání USB za ízení neodpojujte. 7. Pokud chcete zm nit režim p ehrávání, musíte nejprve odejít z aktuáln p ehrávaného režimu stisknutím tla ítka [EXIT]. 8. ím vyšší je rozlišení obrázku, tím déle trvá jeho zobrazení na obrazovce. 9. U nepodporovaných nebo poškozených soubor se zobrazí hlášení Nepodporovaný formát. 38

37 FORMÁT P EHRÁVANÝCH USB MULTIMÉDIÍ Média Přípona souboru Kodek Video Audio.avi Xvid FILM.mpg MPEG-1, MPEG-2 MP3, WMA, AAC.dat MPEG-1.vob MPEG-2 HUDBA.mp3 -- MP3.wma -- WMA.m4a/.aac -- AAC FOTO.jpg/.jpeg.bmp.png Progresivní JPEG Základní JPEG BMP Neprokládaný Prokládaný POZNÁMKA: P ed vstupem do menu MÉDIA p ipojte za ízení USB, poté stiskn te tla ítko [SOURCE] pro nastavení vstupního zdroje USB. Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r USB v menu Zdroj, poté stiskn te tla ítko [OK] pro zadání. Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r možnosti, kterou chcete v hlavním menu MÉDIA nastavit, poté stiskn te tla ítko OK pro zadání. 39

38 INNOST USB MENU FOTO Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r FOTO v hlavním menu, poté stiskn te tla ítko [OK] pro zadání. Stiskn te tla ítko [EXIT] pro návrat zp t do p edchozího menu. USB2.0 OTO TEXT Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r disku, který chcete prohlížet, poté stiskn te tla ítko [OK] pro zadání. Stiskn te tla ítko [ / ] pro návrat zp t do p edchozího menu. OT 40

39 Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r souboru, který chcete prohlížet, v menu výb ru souboru, poté stiskn te tla ítko Hrat [ ] pro zobrazení obrázku. P i zvýrazn ní vybraného souboru se vpravo zobrazí informace o souboru a uprost ed náhled obrázku. OTO C:\F_IMAGES 1 / 1.: 2900 X 2100 : 397 KBytes Dat : 2010 / 05 / 07 : 12 : 07 : 09 IMG-02.jpg Delete Stiskn te tla ítko Hrat [ ] pro p ehrání vybraného souboru. Stiskn te tla ítko OK pro zobrazení menu v dolní ásti. IMG-02.jpg Pausa P edch. Další Stop Repeat All Hudba Playlist info Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r menu ve spodní ásti, do kterého chcete vstoupit, poté stiskn te tla ítko [OK] pro zadání. Stiskn te tla ítko [EXIT] pro návrat zp t do p edchozího menu. Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r složky soubor, kterou chcete v menu výb ru souboru vyhledat, poté stiskn te tla ítko [OK] pro vstup do podmenu. Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r souboru, který chcete v menu výb ru souboru vymazat a poté stiskn te ervené tla ítko na dálkovém ovládání pro jejich vymazání. 4

40 MENU HUDBA Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r HUDBA v hlavním menu, poté stiskn te tla ítko [OK] pro zadání. Stiskn te tla ítko [EXIT] pro návrat zp t do p edchozího menu. USB2.0 TEXT Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r disku, který chcete prohlížet, poté stiskn te tla ítko [OK] pro zadání. Stiskn te tla ítko [ / ] pro návrat zp t do p edchozího menu. Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r souboru, který chcete prohlížet, v menu výb ru souboru, poté stiskn te tla ítko [OK] pro jeho p idání do seznamu stop. Stiskn te tla ítko Hrat [ ] pro spušt ní p ehrávání hudby. 42

41 Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r menu ve spodní ásti, do kterého chcete vstoupit, poté stiskn te tla ítko [OK] pro zadání. Stiskn te tla ítko [EXIT] pro návrat zp t do p edchozího menu U2 - With or without you 00:03:30 / 00:04:45 Pausa P edch. Další Stop Repeat All MENU FILM Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r FILM v hlavním menu, poté stiskn te tla ítko [OK] pro zadání. Stiskn te tla ítko [EXIT] pro návrat zp t do p edchozího menu. USB2.0 TEXT Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r disku, který chcete prohlížet, poté stiskn te tla ítko [OK] pro zadání. Stiskn te tla ítko [ / ] pro návrat zp t do p edchozího menu. P i zvýrazn ní vybrané možnosti se vpravo zobrazí informace o souboru a náhled filmu uprost ed. 43

42 R : 688x512 Audio : 1/1 : --/0 rogram: --/0 : 70073KBytes Stiskn te tla ítko Hrat [ ] pro p ehrání vybraného filmu. Stiskn te tla ítko [OK] pro zobrazení menu v dolní ásti. MKV_crazy_loop-johanna_dvdrip-x 00:05:45 / 01:15:45 Pausa P edch. Další Stop Repeat All Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r menu ve spodní ásti, do kterého chcete vstoupit, poté stiskn te tla ítko [OK] pro zadání. Stiskn te tla ítko [EXIT] pro návrat zp t do p edchozího menu. 44

43 MENU TEXT Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r [TEXT] v hlavním menu, poté stiskn te tla ítko [OK] pro zadání. Stiskn te tla ítko [EXIT] pro návrat zp t do p edchozího menu. USB2.0 TEXT Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r disku, který chcete prohlížet, poté stiskn te tla ítko [OK] pro zadání. Stiskn te tla ítko [ / ] pro návrat zp t do p edchozího menu. P i zvýrazn ní vybrané možnosti se vpravo zobrazí informace o souboru a uprost ed náhled textu. TEXT LCD L3M02 DVD DVB-T CI FHD USB PVR PAL /SECAM BG/DK/I/ LL ( DUR 236F41BG T4 CI) LCD L3M02 : 1 KBytes New Text Document.txt Stiskn te tla ítko Hrat [ ] pro zobrazení vybraného textu. Stiskn te tla ítko [OK] pro zobrazení menu v dolní ásti. Stiskn te tla ítko [ / ] pro výb r menu ve spodní ásti, do kterého chcete vstoupit, poté stiskn te tla ítko [OK] pro zadání. Stiskn te tla ítko [EXIT] pro návrat zp t do p edchozího menu. 45

44 PODPOROVANÉ DVD FORMÁTY Podporovány jsou následující formáty DVD disk. Typ disku DVD CZ Velikost disku (pr m r) 12 cm Doba záznamu Obsah záznamu Poznámky Jednostranné: 120 min. p ibližn Dvoustranné: 240 min. p ibližn DVD formát: Komprimované digitální audio a video Super VCD 12 cm 45 min. p ibližn MPEG2 Komprimované digitální audio a video VCD 12 cm 74 min. p ibližn MPEG1 Komprimované digitální audio a video CD 12 cm 74 min. p ibližn CD-DA: Digitální audio HD-CD 12 cm 74 min. p ibližn HD-DA: Digitální audio MP3/JPEG 12 cm 600 min. p ibližn Digitální audio POZNÁMKA: Je rovn ž podporováno p ehrávání DVD-R, CD-R a CD-RW. Digitální audio V etn : VCD2.0/ VCD1.1 VCD1.0/ DVCD VÝSTRAHA! NEVKLÁDEJTE ANI NEP EHRÁVEJTE 8 CM DISKY, KTERÉ V MECHANICE UVÁZNOU. Kód oblasti Je b žné, že se DVD filmy vydávají v r zných sv tových regionech v odlišnou dobu, všechny p ehráva e mají kód oblasti a disky je mohou mít také. Jestliže na tete disk s jiným kódem oblasti, na obrazovce se objeví upozorn ní. Disk nebude možno p ehrávat a m l by být vysunut s mechaniky. ALL

45 NÁVOD K POUŽITÍ DVD FUNKCÍ 1. P ehrávání (u DVD/ Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD a Mp3/ JPEG disk ) -U DVD disk stiskn te v základní nabídce nebo v nabídce titul tla ítko, sv j oblíbený film si m žete p ehrát p ímo výb rem jeho názvu po stisku tla ítka TITLE. -U Super VCD & VCD disk m žete p i p ehrávání zvolit své oblíbené stopy íselnými tla ítky. (POZNÁMKA: P i použití programovaného p ehrávání nebo p i zapnuté funkci PBC m žete ke zm n stopy použít pouze tla ítka nebo. -U CD, CD-G & HD-CD disk m žete p i p ehrávání zvolit své oblíbené stopy íselnými tla ítky. - U MP3/JPEG disk m žete p ehrát své oblíbené stopy pomocí íselných tla ítek v obsahové nabídce. -Je-li íslo stopy nesprávné, nebude p ehrána. POZNÁMKA: U stop 1 10 použijte p ímo íselná tla ítka, u stop nad 10 použijte také íselná tla ítka nebo stiskn te nejprve tla ítko - / -- (nap. p i výb ru stopy 15 stiskn te nejprve - / -- a potom 5). 2. Tla ítka vzad/vp ed (u DVD/Super VCD/ VCD/ CD/ CD-G/HD-CD a Mp3/ JPEG disk ) -U p ehrávání disku; Stiskn te tla ítko k p ehrávání do konce filmu/kapitoly/stopy. Stiskn te tla ítko k p ehrávání dalšího filmu/kapitoly/stopy. -U super VCD & VCD disk s vypnutou PBC. Je-li aktuální stopa první, stiskn te k ukon ení p ehrávání. Je-li aktuální stopa poslední, stiskn te k ukon ení p ehrávání. -U DVD disk se výše uvedené funkce mohou lišit kv li odlišné struktu e DVD disku. 3. Tla ítka vp ed/vzad (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disk ) -P i p ehrávání disku m žete použít funkce posunu vp ed nebo vzad. -P i posunu vp ed nebo vzad máte k dispozici 5 rychlostí. Stiskn te tla ítka / k sekven nímu nastavení r zných rychlostí. (vp ed x 2/vp ed x 4/vp ed x 16/vp ed x 32/normální p ehrávání nebo vzad x 2/vzad x 4/vzad x 8/vzad x 16/vzad x 32/normální p ehrávání). P i zrychleném posunu vp ed nebo vzad m žete stisknout tla ítko k návratu do normálního p ehrávání. U CD, HD-CD a Mp3 je zrychlený posun vp ed nebo vzad ozvu en. U DVD disk p i posunu vzad k prvnímu filmu/kapitole dojde k p ehrávání od po átku. U Super VCD & VCD disk se zapnutou PBC dojde p i posunu vzad k první stop k p ehrávání od po átku. POZNÁMKA: P i posunu vp ed nebo vzad bude zvuk vypnut. 4. Zpomalené p ehrávání (u DVD/Super VCD/VCD disk ) -P i p ehrávání disku m žete použít zpomalené p ehrávání. Zpomalené p ehrávání má 5 rychlostí. Stiskn te tla ítko k sekven nímu p epínání mezi r znými rychlostmi zpomalení. (pomalu vp ed 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, normální p ehrávání). P i zpomaleném p ehrávání m žete stisknout tla ítko k návratu do normálního p ehrávání. POZNÁMKA: P i zpomaleném p ehrávání bude zvuk vypnut. 5. Pozastavení (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disk ) -U CD, CD-G, HD-CD & MP3/JPEG disk stiskn te k pozastavení tla ítko, k op tovnému p ehrávání ho stiskn te znovu. -U DVD, Super VCD, VCD disk stiskn te k pozastavení tla ítko, tla ítko k p ehrávání po jednotlivých snímcích a tla ítko k normálnímu p ehrávání. 6. Opakování (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disk ) -Stiskn te jednou tla ítko REPEAT k zobrazení aktuálního režimu opakování. U Super VCD, VCD, CD, CD-G, HD-CD disk m žete p i sekven ním p ehrávání použít opakované p ehrávání. Existují 2 režimy opakování, stiskn te REPEAT k p epínání mezi jejich výb rem. (REPEAT (OFF) - opakování vypnuto/repeat (1) - opakování 1/REPEAT (ALL) - opakování všeho). U DVD disk m žete režim opakovaného p ehrávání nastavit. Existují 2 režimy opakování, stiskn te REPEAT k p epínání mezi jejich výb rem. (REP: (OFF) - opakování vypnuto/rep: (CHAPTER) - opakování kapitoly/rep: (TITLE) - opakování filmu/rep: (ALL) - opakování všeho). U MP3/JPEG disk m žete p i p ehrávání použít opakované p ehrávání. Existují 3 režimy 48

46 opakování, stiskn te REPEAT k sekven nímu p epínání mezi jejich výb rem. (REPEAT (OFF) - opakování vypnuto/repeat (1) - opakování 1/REPEAT (ALL) - opakování všeho). 7. Zobrazení informací (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disk ) -Stiskn te tla ítko D.DISP k aktivaci rozbalovací nabídky pro aktuální film, kapitolu, as a další informace. U DVD disk má zobrazení 2 strany, stiskn te D.DISP k zobrazení první strany jak je znázorn no níže. Typ disku Kapitola -/-(aktuální/celkový as) Uplynulý as p ehrávání disku DVD TT 0/3 CC 1 / 2 Title Elapsed 00:05:45 Název -/-(aktuální/celkový as) Stiskn te znovu tla ítko D.DISP k zobrazení druhé strany jak je znázorn no níže. Jazyk Audio Typ audia Úhel kamery zapnuto/vypnuto :English 1/1 :Others1/2 AC3 2CH :OFF Titulky -/-(aktuální/celkový as) nebo vypnuto -/-(aktuální/celkový as) nebo vypnuto U Super VCD disk má zobrazení 2 strany, stiskn te D.DISP k zobrazení první strany: Disc type - typ disku, Track -/(Current / Full) - stopa -/(aktuální/celkový as), Mute status - stav ozvu ení, PBC status - stav PBC, Repeat mode status - stav opakovaného p ehrávání, Current track time - aktuální as stopy. Stiskn te znovu tla ítko D.DISP k zobrazení druhé strany: Audio-/--(Current/Full) - Audio -/-- (aktuální/celkový as) nebo OFF - vypnuto, Audio type - typ audia, Language - jazyk, Subtitle -/-(Current/Full) - titulky -/- (aktuální/celkový as) nebo OFF - vypnuto. Stiskn te znovu D.DISP k vypnutí zobrazení informací OSD. U CD, CD-G, HD-CD, MP3/JPEG disk stiskn te jednou tla ítko D.DISP k zobrazení první strany: Disc type - typ disku, Track -/- (Current / Full as) - stopa -/- (aktuální/celkový), Mute status - stav ozvu ení, Repeat mode status - stav opakovaného p ehrávání, Current track time - aktuální as stopy. -Stiskn te znovu D.DISP k vypnutí zobrazení informací. 8. Funkce Goto (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disk ) -Tato funkce vám umož uje p ehrání vašeho oblíbeného filmu/kapitoly/stopy. Stiskn te tla ítko GOTO k zobrazení rozbalovací nabídky k její editaci. V závislosti na zvýrazn né oblasti vložte sv j oblíbený film/kapitolu/stopu pomocí íselných tla ítek nebo vložte as p ehrávání. Po editaci stiskn te OK k zapo etí p ehrávání. Jestliže jsou vložené údaje nesprávné, k p ehrání nedojde. POZNÁMKA: P i editaci není tla ítko GOTO funk ní. -Jestliže je zapnuta PBC dojde k jejímu vypnutí. -U Mp3/JPEG disk použijte k p ímému výb ru své oblíbené skladby nebo obrázk íselná tla ítka. 9. AUDIO (u DVD/ Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disk ) -Stiskn te jednou tla ítko AUDIO k zobrazení aktuálního audio režimu. -Stiskn te ho znovu k sekven nímu p epínání mezi r znými audio režimy. U Super VCD & VCD, CD, CD-G, HD-CD, MP3 disk jsou následující: (L/L, R/R, STEREO, MIX MONO) POZNÁMKA: P epnutí do Auto L/R audio kanálu m že být odlišné podle r zného obsahu disk. U dvojjazy ných VCD disk m žete tla ítko AUDIO použít k p epínání mezi dv ma jazyky. 10. Language - jazyk (u DVD a Super VCD disk ) -Stiskn te jednou tla ítko AUDIO k zobrazení aktuálního jazyka. -Stiskn te ho znovu k sekven nímu p epínání mezi r znými jazykovými režimy. POZNÁMKA: U vícejazy ných DVD & Super VCD disk stiskn te k výb ru svého oblíbeného jazyka tla ítko AUDIO. 11. Subtitle - titulky (u DVD a Super VCD disk ) -Stiskn te jednou tla ítko SUBTITLE k zobrazení aktuálních titulk. -Stiskn te ho znovu k sekven nímu p epínání mezi r znými titulkovými režimy. POZNÁMKA: U vícejazy ných DVD & Super VCD disk stiskn te k výb ru titulk svého oblíbeného jazyka tla ítko SUBTITLE. 49

47 12. Angle - úhel kamery (u DVD disk ) -Stiskn te jednou tla ítko ANGLE k zobrazení aktuálního úhlu kamery p ehrávání -Stiskn te ho znovu k sekven nímu p epínání mezi r znými kódy nastavení úhlu kamery p ehrávání. (nap. Angle -/-(Current/Full) - úhel kamery -/-(aktuální/celkový) nebo OFF - vypnuto). POZNÁMKA: U DVD s více úhly kamery m žete stisknout tla ítko ANGLE k výb ru svého oblíbeného. Možnost výb ru závisí na DVD obsahu. 13. Mute - vypnutí zvuku (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disk ) -Stiskn te tla ítko MUTE k vypnutí zvukového výstupu. Na obrazovce se objeví indikátor MUTE. -Stiskn te toto tla ítko znovu k ozvu ení nebo tla ítkem VOL+ nastavte hlasitost. -Jestliže není slyšet zvuk, zkuste stisknout tla ítko MUTE ke zrušení této funkce. 14. ZOOM - zv tšení obrazu (u DVD/Super VCD/VCD/Mp3 a JPEG disk ) -Stiskn te ZOOM ke zv tšení obrazu. -Existují 3 režimy zv tšení, stiskn te ZOOM k sekven nímu p epínání mezi jejich výb rem. (Zoom Off - vypnutí zv tšení, Zoomx2 - dvojnásobné zv tšení, Zoomx4 - ty násobné zv tšení) -V Zoomx2 a Zoomx4 m žete použití k vyvážení obrazu naviga ní tla ítka. 15. A-B bod opakování p ehrávání (u DVD/ Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disk ) -Za normálního p ehrávání nebo u rychlého posunu vp ed/vzad stiskn te tla ítko A-B v míst, kde bude po átek opakování p ehrávání. Na obrazovce se objeví indikátor REPEAT A. -Za normálního p ehrávání nebo u rychlého posunu vp ed/vzad stiskn te tla ítko A-B v míst, kde bude konec opakování p ehrávání. Na obrazovce se objeví indikátor REPEAT A B. -P ehrávání výše vymezené ásti (A B) zapo ne automaticky. -Stiskn te znovu tla ítko A-B ke zrušení opakování vybrané ásti. Na obrazovce se objeví indikátor REPEAT OFF. U Super VCD, VCD & CD disk je funkce opakování p ehrávání vymezené ásti A-B dostupná pouze u stejné stopy. P i p ehrávání dalších se funkce opakování p ehrávání vybrané ásti A-B automaticky zruší. U Super DVD disk je funkce opakování p ehrávání vybrané ásti A-B dostupná pouze u stejného filmu/kapitoly. P i p ehrávání dalších se funkce opakování p ehrávání vybrané ásti A-B automaticky zruší. 16. Volume - hlasitost (u DVD/Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD a Mp3/JPEG disk ) -K nastavení hlasitosti stiskn te tla ítka VOL/VOL+. POZNÁMKA: P ehrávání DVD disk s originálním kódem nelze nastavovat. 17. INTRO (pro Super VCD/VCD/CD/CD-G/HD-CD) - Intro/skenování/zobrazení 9 snímk. P ehrávání MP3/JPEG Po vložení disku MP3/JPEG do mechaniky dojde k vyhledávání složek s MP3/JPEG. Poté dojde nejprve k zobrazení obsahu MP3. Obrazovka vypadá následovn : Zobrazení aktuální funkce p ehrávání MP3. Zobrazení vybraného obsahu souboru. File Number: 1/16 File Number: 1/16 Disc 01 MP Zvýrazn ní souboru pro aktuální p ehrávání. Zobrazení aktuální funkce p ehrávání JPEG. Disc 01 PICTURE Posuvník pro posun na další stránku. 50

48 -Pomocí naviga ních tla ítek ozna te vaši oblíbenou složku k p ehrání prvního souboru nebo k posunu na váš oblíbený soubor. POZNÁMKA: - Stiskn te tla ítka / k posunu zvýrazn ní na složky, dokumenty nebo výb r režimu. -K p ímému výb ru obsahu použijte íselná tla ítka. U ísel nad 10 použijte p ímo íselná tla ítka nebo stiskn te nejprve tla ítko - / -- (nap. k výb ru stopy 15 stiskn te - / -- a pak 5). -U p ehrávání MP3 soubor není vid t obraz, zní pouze zvuk. -P i p ehrávání nebo pozastavení p ehrávání snímk m žete použít naviga ní tla ítka k jejich p eklopení/oto ení. tla ítko horizontální p eklopení. tla ítko vertikální p eklopení. tla ítko oto ení vlevo o 90. tla ítko oto ení vpravo o 90. -P i p ehrávání nebo pozastavení snímk stiskn te tla ítko / k p echodu na p edešlý/další snímek nebo stiskn te íselná tla ítka ke shlédnutí požadovaného snímku. NASTAVENÍ FUNKCÍ Obecné nastavení DVD funkcí TV SYSTÉM TYP TV HESLO HODNOCENÍ DEFAULT OPUSTIT NAS. NASTAVENÍ SYSTÉMU -Stiskn te tla ítko DVD SETUP k zobrazení OSD nabídky DVD p ehráva e. -Stiskn te tla ítko ke vstupu do podnabídky a ke zvýrazn ní položek. Stiskn te tla ítko / OK ke vstupu do zvýrazn né podnabídky. -K opušt ní OSD nabídky stiskn te tla ítko DVD SETUP nebo zvýrazn te položku EXIT SETUP a stiskn te OK. POZNÁMKA: V režimu nastavení budou deaktivovány nebo pozastaveny následující funkce: TITLE, SUBTITLE, DISPLAY, PLAY, SETUP, STOP, SLOW / STEP, AUDIO, F.FWD, F.REV, PREV, NEXT, GOTO, ZOOM, ANGLE, PROGRAM, PREVIEW, REPEAT, A-B. 51

49 Systémové nastavení TV SYSTÉM TYP TV HESLO HODNOCENÍ DEFAULT OPUSTIT NAS. NASTAVENÍ SYSTÉMU NTSC PAL AUTO TV SYST M Tato nabídka vám umož uje nastavit formát obrazu vaší televize a DVD. NTSC Tento formát se používá v jiných zemích nap. v USA. PAL Tento formát, který je používán v EVROP je výchozím nastavením. AUTO Tento formát m že být použit v p ípad, že vaše televize/dvd podporuje oba formáty PAL a NTSC. POZNÁMKA: PAL formát se zpravidla používá v EVROP. Podívejte se do manuálu vaší televize ke zjišt ní podporovaných formát. Je-li nastaven formát NTSC u televize, která ho nepodporuje, m že dojít k rušení nebo k rolování obrazu. TYP TV DVD mají r zný pom r stran obrazu. V této nabídce m žete nastavit jednu ze t í pom r stran obrazu. 4:3 PS TV SYSTÉM TYP TV HESLO HODNOCENÍ DEFAULT OPUSTIT NAS. NASTAVENÍ SYSTÉMU 4:3PS 4:3LB 16:9 4:3 LB 16:9 -Nastavte pro vaše DVD ideální pom r stran obrazu. 4:3PS Pro b žné televizní vysílání se používá Pan a Scan, které je výchozím nastavením. Má pom r stran obrazu 4:3. Jestliže toto nastavení použijte p i DVD, obraz zaplní celou obrazovku, ale neuvidíte levé a pravé okraje obrazu. 4:3LB P i tomto nastavení si DVD zachová sv j p vodní pom r stran, ale v závislosti na velikosti vaší obrazovky se mohou nad a pod obrazem objevit erné okraje. 52

50 16:9 Vyberte toto nastavení, jestliže máte širokoúhlou televizi. POZNÁMKA: -Velikost obrazu se p i p ehrávání m že lišit podle obsahu disku. -U disk s pom rem obrazu 4:3 bude tento pom r zobrazován i p i použití jiného formátu obrazovky. -Výb r pom ru stran by m l být provád n s ohledem na formát televize/obrazovky. HESLO -Výchozím nastavením je uzam ení. Nelze m nit nastavení uzam ení ani provést zm nu hesla. K možnosti editace nastavení uzam ení prosím vložte íselnými tla ítky výchozí heslo 8888 a stiskn te OK k potvrzení. NASTAVENÍ SYSTÉMU TV SYSTÉM TYP TV HESLO HODNOCENÍ DEFAULT OPUSTIT NAS. -Je-li nastavení odem eno, vložte nové 4ciferné heslo. Tato íselná kombinace je nyní vaším novým heslem. HODNOCENÍ -U n kterých disk s možností hodnocení si m žete vybrat to své. Nastavení uzam ení je rozd leno do osmi r zných kategorií BE. PRO DĚTI a PO. PRO DOS. Toto nastavení je dostupné po dvojím stisku tla ítka stop k p ehrávání, poté se objeví nabídka nastavení. POZNÁMKA: Editaci je možno provád t pouze p i odem eném heslu. hodnocení je funk ní p i uzam eném heslu. Avšak nedojde k resetování ani hesla i hodnocení. TV SYSTÉM TYP TV HESLO HODNOCENÍ DEFAULT NASTAVENÍ SYSTÉMU OPUSTIT NAS. 1 BE. PRO DĚTI 2 G 3 PG 4 PG13 5 PG-R 6 R 7 NG.17 8 PO. PRO DOS. -Stiskn te tla ítko OK k nastavení hodnot výrobcem. NASTAVENÍ SYSTÉMU TV SYSTÉM TYP TV HESLO HODNOCENÍ DEFAULT OPUSTIT NAS. OBNOVIT 53

51 Nastavení jazyka K zobrazení nabídky DVD OSD stiskn te tla ítko SETUP. - Jazyk audio NASTAVENÍ JAZYKA JAZYK OSD ANGLIČTINA JAZYK AUDIO NEMČINA JAZYK TITULKŮ ČEŠTINA KÓDOVÁNÍ SLOVENSKÝ JAZYK MENU MAĎARSKÝ OPUSTIT NAS. POLŠTINA RUŠTINA - Jazyk OSD Použijte naviga ní tla ítka k výb ru ikony Jazyk OSD a stiskn te OK k potvrzení. K dispozici je více jazyk, procházet mezi nimi m žete pomocí tla ítek /. POZNÁMKA: Jestliže není vybraný jazyk podporován obsahem DVD disku, dojde k automatickému nastavení výchozího jazyka. -Výchozím jazykem je angli tina. Použijte naviga ní tla ítka k výb ru ikony nastavení Jazyk audio a stiskn te OK k potvrzení. K dispozici máte 6 jazyk, procházet mezi nimi m žete pomocí tla ítek /. (ANGLIČTINA/NEMČINA/ČEŠTINA/SLOVENSKÝ/MAĎARSKÝ/POLŠTINA/RUŠTINA). Stiskn te tla ítko OK k potvrzení. NASTAVENÍ JAZYKA JAZYK OSD JAZYK AUDIO ANGLIČTINA JAZYK TITULKŮ NEMČINA KÓDOVÁNÍ ČEŠTINA JAZYK MENU SLOVENSKÝ OPUSTIT NAS. MAĎARSKÝ POLŠTINA RUŠTINA POZNÁMKA: Jestliže není vybraný jazyk podporován obsahem DVD disku, dojde k automatickému nastavení výchozího jazyka. -Výchozím jazykem je angli tina. -Toto nastavení je dostupné pouze po dvojím stisku tla ítka stop k p ehrávání, poté se objeví nabídka nastavení. - Jazyk titulk Použijte naviga ní tla ítka k výb ru ikony nastavení Jazyk titulků a stiskn te OK k potvrzení. K dispozici máte 6 jazyk, procházet mezi nimi m žete pomocí tla ítek /. (ANGLIČTINA/NEMČINA/ČEŠTINA/SLOVENSKÝ/MAĎARSKÝ/POLŠTINA/RUŠTINA/VYP). Stiskn te OK k potvrzení. NASTAVENÍ JAZYKA JAZYK OSD JAZYK AUDIO JAZYK TITULKŮ KÓDOVÁNÍ JAZYK MENU OPUSTIT NAS. ANGLIČTINA NEMČINA ČEŠTINA SLOVENSKÝ MAĎARSKÝ POLŠTINA RUŠTINA VYP POZNÁMKA: Jestliže není vybraný jazyk podporován obsahem DVD disku, dojde k automatickému nastavení výchozího jazyka. -Výchozím jazykem je angli tina. -Toto nastavení je dostupné pouze po dvojím stisku tla ítka stop k p ehrávání, poté se objeví nabídka nastavení. 54

52 Jazyk menu NASTAVENÍ JAZYKA JAZYK OSD JAZYK AUDIO ANGLIČTINA JAZYK TITULKŮ NEMČINA KÓDOVÁNÍ ČEŠTINA JAZYK MENU SLOVENSKÝ OPUSTIT NAS. MAĎARSKÝ POLŠTINA RUŠTINA -Použijte naviga ní tla ítka k výb ru ikony nastavení Jazyk menu a stiskn te OK k potvrzení. K dispozici máte 6 jazyk, procházet mezi nimi m žete pomocí tla ítek /. (ANGLIČTINA/NEMČINA/ČEŠTINA/ SLOVENSKÝ/MAĎARSKÝ/POLŠTINA/RUŠTINA). Stiskn te OK k potvrzení. -Toto nastavení je dostupné pouze po stisku tla ítka stop k p ehrávání, poté se objeví nabídka nastavení. Nastavení audio Audio výstup NASTAVENÍ AUDIO AUDIO VÝSTUP SPDIF/OFF TÓN SPDIF/RAW SPDIF/PCM OPUSTIT NAS. -Použijte naviga ní tla ítka k výb ru ikony nastavení Audio výstup a stiskn te OK k potvrzení. -K dispozici máte 3 režimy, k jejich výb ru použijte naviga ní tla ítka a stiskn te OK k potvrzení. (SPDIF / OFF SPDIF / RAW SPDIF / PCM). - SPDIF / OFF: Vypnutí koaxiálního výstupu. - SPDIF / RAW: P ipojení koaxiálního výstupu k vašemu zesilova i, p ehrávání disk s obsahem Dolby, MPEG, koaxiálním výstupem k vašemu zesilova i je p vodní signál. Váš zesilova musí mít odpovídající dekódovací funkci. - SPDIF / PCM: P ipojení digitálního stereo zesilova e s dv ma kanály, p ehrávání disk s obsahem Dolby, MPEG, koaxiálním výstupem k vašemu zesilova i jsou 2 kanály. TÓN -K nastavení použijte tla ítka / p i zvýrazn né položce TÓN. NASTAVENÍ AUDIO AUDIO VÝSTUP TÓN OPUSTIT NAS. # b 55

53 Digitální nastavení Dynamický rozsah DIGITÁLNÍ NASTAVENÍ DYNAMICKÝ ROZ. DUAL MONO OPUSTIT NAS. MAX 6 / 8 4 / 8 2 / 8 VYP - Je-li kompresní režim p epnut na audio výstup dojde k nastavení pom ru komprese pro r zné efekty. P i výb ru MAX bude hodnota maximálního signálu nejmenší. P i výb ru VYP bude hodnota maximálního signálu nejv tší. Dual Mono DIGITÁLNÍ NASTAVENÍ DYNAMICKÝ ROZ. DUAL MONO STEREO MONO L OPUSTIT NAS. MONO R MIX MONO - Máte možnost vybrat ty i odlišné audio výstupy - STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO. Popis t chto nastavení je v níže uvedené tabulce. REŽIM LEVÝ REPRODUKTOR PRAVÝ REPRODUKTOR STEREO STEREO-L STEREO-R L-MONO L-MONO L-MONO R-MONO R-MONO R-MONO MIX-MONO L-MONO+R-MONO L-MONO+R-MONO 56

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky

TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E. e Nápověda. Česky TX-40AS640E TX-48AS640E TX-55AS640E e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15 Seznam aplikací Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 Sledování Základy

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze

Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze Immagine simile Digital Satellite and Terrestrial Receiver SRT 5245 Návod k obsluze ENVIRONMENTAL ISSUES Strong is committed to reducing the impact of its products on the environment. Electronic product

Více

Pravidla bezpečného používání

Pravidla bezpečného používání 4UCZE04 Děkujeme vám za nákup multimediálního systému. Tato uživatelská příručka popisuje způsob používání multimediálního systému Kia Motor. Před použitím systému si přečtěte všechny informace uvedené

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

CZ Manual. Xtreamer Prodigy Ver.3.0.1.

CZ Manual. Xtreamer Prodigy Ver.3.0.1. CZ Manual Xtreamer Prodigy Ver.3.0.1. Úvod Gratulujeme Vám k nákupu Xtreamer Prodigy multimediálního přehrávače, zařízení moderní spotřební elektroniky, které obohatí vaše domácí multimediální zážitky.

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

ipod Návod k použití

ipod Návod k použití ipod Návod k použití Obsah ipod základy... 4 Základní popis ipodu... 5 Ovládání ipodu... 5 Vypnutí zvuku kruhového ovladače... 7 Blokování tlačítek ipodu... 7 Menu ipodu... 8 Přidání a odebrání položek

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 5245 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3232224 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 1. ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehliv a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a i te se jeho pokyny. V p ípad jakékoliv poruchy volejte

Více

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze

DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100. Návod k obsluze DVD+R/RW RECORDER TECHNOSONIC DVD-R100 Návod k obsluze Informace o bezpeãnosti a ustanovení V STRAHA: V zafiízení je pouïit laser. Vzhledem k moïnému nebezpeãí zrakového úrazu by mûly b t kryty pfiístroje

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT SZ-10/SZ-20 Návod k použití Krok 1 Obsah balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220

Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Uživatelská př ručka k monitoru LCD v220 Jediné záruky poskytované společnost HP na produkty a služby jsou výslovná prohlášen o záruce, která doprovázej dané produkty a služby. Žádné zde uvedené údaje

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více