VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011"

Transkript

1 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Obsah 1. Anglický divadelní seminář SAJ I - Seminář z anglického jazyka SAJ II Seminář z anglického jazyka Zeměpis v anglickém jazyce Španělský jazyk na pozadí anglického jazyka Konverzace ve francouzském jazyce Latinský jazyk Konverzace v německém jazyce Seminář z dějepisu Historie první republiky Fyzikální seminář Matematický seminář Deskriptivní geometrie Aplikace počítačů Programování Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z chemie Ruský jazyk pro začátečníky Estetický seminář hudební Komunikace a mediální výchova Obecné informace k volitelným předmětům: Studenti si volí z uvedené nabídky dva dvouhodinové semináře. Nabídka seminářů bude sestavena do bloků, v nichţ si bude student vybírat po jednom předmětu. Výběr seminářů proběhne v několika kolech, v nichţ bude nabídka redukována o semináře s malým počtem zájemců. Minimální počet studentů pro otevření semináře je 13. Změnu semináře v pololetí bude moţné povolit jen výjimečně, a to na základě odůvodněné ţádosti s vyjádřením vyučujících obou kurzů a za podmínky plnění rozdílové zkoušky a zachování přípustného počtu studentů v obou seminářích.

2 2 1. Anglický divadelní seminář Cílem semináře je rozvíjet zejména mluvený projev v anglickém jazyce. Obsahem semináře je nácvik kratších divadelních útvarů v anglickém jazyce, četba poezie, recitace, jazz chants, dramatizace na základě četby. Seminář je určen studentům všech úrovní angličtiny. Předpokládaný vyučující : Mgr. Milena Kmochová 2. SAJ I - Seminář z anglického jazyka (dvouletý seminář zaměřený na přípravu na FCE (First Certificate in English) nebo základní státní zkoušku z anglického jazyka. (SAJ) Jedná se o náročný seminář pro studenty s výborným prospěchem (popř. chvalitebným) z anglického jazyka, po jehoţ ukončení (nebo i v průběhu) se studenti mohou přihlásit k jedné z jmenovaných zkoušek (popř. k oběma). Není to však povinné. Ke konci semináře si studenti mohou vyzkoušet oba typy zkoušek. Cena kaţdé zkoušky je cca ,-Kč. Na tento seminář třeba počítat s vysokými náklady na učebnice (cca 1 200,-Kč), z nichţ jedna je učebnice gramatiky a lze ji vyuţít i při studiu na vysoké škole. Je také nutné počítat s náročnou domácí přípravou. Bc. Věra Bicencová 3. SAJ II Seminář z anglického jazyka Cíl semináře: Cílem semináře je dále rozvíjet jazykové dovednosti v anglickém jazyce (mluvení, poslech, čtení, psaní) studentů jazykové úrovně B1. Obsahem semináře jsou lekce tematicky zaměřené na běţná konverzační témata, například oblékání, rodina, volný čas, sporty, cestování, škola, ţivot v anglicky mluvících zemích, kultura. Studenti si zakoupí učebnici v hodnotě asi 400 Kč. Mgr. H.Hellingerová, Mgr. Š. Opatová, Mgr. K.Beauxisová, Mgr. M.Kmochová 4. Zeměpis v anglickém jazyce Cíl semináře: Propojení cizího jazyka jako hlavního dorozumívacího prostředku při výuce odborného předmětu, tzv. CLIL, patří mezi nejmodernější metody výuky. Nejenţe rozšiřuje znalosti studenta v daném odborném předmětu, v tomto případě zeměpisu, ale zároveň poskytuje

3 studentům novou oblast pro rozšíření svých znalostí a schopností v cizím jazyce a propojuje je více s reálným ţivotem. Tento předmět je určen pro studenty, kterým klasická hodina anglického jazyka jiţ neposkytuje tolik moţností osvojení si nových vědomostí. Z hlediska odborného předmětu bude seminář zaměřen na socioekonomický zeměpis a bude rozšiřovat učivo jiţ probrané v hodinách zeměpisu. Od studentů v tomto semináři se očekává, ţe budou aktivně zapojeni do výuky, která bude pojatá prakticky a bude vyuţívat informačních technologií, zejména interaktivní tabule a PC. Součástí předmětu bude i navázání spolupráce na úrovni studentů se střední školou z českoamerické komunity v USA. Mgr. David Bíróczi 3 5. Španělský jazyk na pozadí anglického jazyka Dvouletý seminář zaměřený na získání základů španělštiny, studenti by měli dosáhnout úrovně A2 podle evropského referenčního rámce. Obsahem semináře budou běţná konverzační témata, například cestování, rodina, škola, volný čas. Studenti získají základní konverzační schopnosti ve španělském jazyce. Výuka bude probíhat přes anglický jazyk, který bude základním dorozumívacím prostředkem.. Studenti si zakoupí učebnici v hodnotě asi 500 Kč. Předpokládaný vyučující Bc. Věra Bicencová 6. Konverzace ve francouzském jazyce společenský ţivot, základní ţivotní situace, rodina, ţivotopis, domácí práce dům, bydlení, zařízení bytu, zdraví a nemoci, u lékaře, lidské tělo nakupování, druhy obchodů, zboţí, oblečení, móda, vkus jídlo, restaurace, jídelníček, národní speciality, srovnání kuchyní město budovy, památky, zeptat se na cestu, popis cesty kulturní zájmy, kino, divadlo, hudba, umění vzdělávání, školní docházka, srovnání škol. systému, ţivot ve škole, povolání věda a technika, ţivotní prostředí, jeho ochrana sport, druhy sportů, olympijské hry Seminář je určen studentům francouzštiny, kteří mají zájem prohloubit si své znalosti francouzských reálií. a zdokonalit se v komunikaci (zájemci mohou doplnit témata podle vlastního zájmu). Mgr. Šárka Králová, Mgr. Taťána Altová, Rosario Pintaudi

4 4 7. Latinský jazyk historie latiny, základní gramatická terminologie, substantiva deklinace, slovesa konjugace, sloveso esse, adjektiva deklinace adverbia a jejich stupňování osobní a přivlastňovací zájmena, deponentní slovesa číslovky, lat. písně, řecká a římská mytologie, základy antické kultury Seminář je určen těm, kteří mají zájem seznámit se se základy latiny (např. budoucím studentům medicíny, práv, filozofie, historie, archeologie, cizích jazyků). Mgr. Šárka Králová 8. Konverzace v německém jazyce Délka studia: jednoletý seminář s moţností navázat na seminář ve 4. ročníku Cílová skupina: Seminář je určen mírně aţ středně pokročilým zájemcům, kteří si chtějí zdokonalit svou jazykovou kompetenci s cílem uplatnit ji v uţivatelské praxi. Výstupní cíle: rozšířit slovní zásobu nacvičit řečové dovednosti v běţných i zvláštních situacích porozumět čtenému i slyšenému plynule a svými slovy shrnout, reprodukovat slyšené i čtené umět vhodně vyjádřit své myšlenky, pocity, zkušenosti a záţitky Obsah / témata: Studenti mají moţnost na začátku roku navrhnout jiná témata dle vlastní volby. společenská rčení, zdvořilostní fráze, pozdravy, oslovení, poděkování, omluvy, blahopřání k různým příleţitostem, vyjádření prosby, údivu, příbuzenské vztahy, osobní údaje, ţivotopis, charakteristika osob, znamení zvěrokruhu, ideální partner, manţelství, rodina, cíle, školní docházka, budoucí studijní plány, školské systémy, různé druhy povolání a jejich charakteristika, ucházení se o místo, chování ve stravovacích zařízeních, vaření, jídelníček, stravovací návyky, kultura stolování, srovnání kuchyní, národní speciality, zdravé stravování, moţnosti bydlení, zařízení bytu a domu, výhody a nevýhody ţivota na venkově a ve městě, okolí domu, zahrada, bytové problémy, podnájem, nájemné, domácí práce, chování u lékaře, nemoci, úrazy, pobyt v nemocnici, zdravotnická zařízení, lidské tělo, lázně, zdravotní pojišťovna, správná ţivotospráva, sportovní aktivity aktivní i pasivní, tělesná výchova, charakteristika sportů, sportovní moţnosti, olympijské hry, významní sportovci, sportovec ideál, chování v obchodě, nákupy, druhy obchodů, sortiment zboţí, oblečení pro různé příleţitosti, módní styl, ruční práce, můj šatník, sluţby, na poště, v peněţních ústavech, telefonování, korespondence, na úřadech, opravny, čistírny, půjčovny, knihovny, orientace ve městě, popis cesty, plánek města, názvy budov a zařízení, charakteristika

5 5 stavebních památek a jiných pamětihodností, počasí Mgr. Regina Marková, Mgr. René Skalický, Mgr. R. Pintaudi 9. Seminář z dějepisu Jednoznačný důraz na dějiny Děčína a Děčínska Studenti budou vytvářet virtuální průvodce, pracovní listy a další didaktické pomůcky. Studenti se zúčastní aktivně historických exkurzí, budou vytvářet pomůcky k těmto exkurzím. Rovněţ tak by vypracovávali virtuální průvodce po známých místech Prahy opět jako pomůcka pro vyučující a studenty naší školy. V ideálním případě by se studenti zapojili do projektů souvisejících s dějinami a studiem historie. Většina studentů by dostala moţnost zúčastnit se středoškolské odborné činnosti s velkou nadějí úspěchu v okresním kole. Seminář je nabízen zájemcům o historii, není důleţité, zda hodlají tento obor v budoucnu studovat. Předpokládaný vyučující : Luboš Chmel 10. Historie první republiky Československo: První republika Před dvěma roky slavila Česká republika devadesátileté výročí vzniku samostatného státu ČSR. Při této příleţitosti bylo o Československu v médiích hodně napsáno a řečeno, mnohé ovšem zůstalo nevysloveno, či dokonce bez povšimnutí. V rámci nabízeného výběrového dějepisného semináře se studenti seznámí s obdobím první republiky a budou se zabývat nejen politickými dějinami první etapy naší samostatné existence, ale seznámí se téţ s kulturním ovzduším tehdejší doby (architektura 20. a 30. let, sochařství, malířství, film, hudba). Nápomocny nám k tomu budou dobové noviny, dokumentární filmy, výtvarná a literární díla, obrazové publikace, ale téţ např. zvukové ukázky a stenografické záznamy projevů z Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČSR meziválečného období. Ukáţeme si, jakým směrem se ubíraly cesty českého, slovenského a německého národa, ţijících na území nově vzniklé ČSR. Vývoj ČSR budeme sledovat v kontextu světových událostí a to od konce I. světové války přes dvacátá léta a období nástupu Adolfa Hitlera a nacionálního socialismu k moci aţ po propuknutí II. světové války. Budeme si číst z děl klíčových osobností první republiky např. prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, Edvarda Beneše, Ferdinanda Peroutky, Karla Čapka aj. Cílem bude získat co nejkomplexnější představu o prvorepublikové politice, kultuře a společnosti. Smyslem celého semináře je vzbudit zájem o politické a kulturní prvorepublikové dění. V neposlední řadě by studenti měli být schopni porozumět ústavně-politickému vývoji ČSR v kontextu světových dějinných událostí a interpretovat tuto nejen pro náš národ klíčovou epochu na základě autentických materiálů. Krátká osnova: 1. První světová válka a její konec: začátek 20. století? 2. Rok 1918: ČSR provolána, ale vyhráno zdaleka není léta: období konsolidace 4. Hospodářská krize, nástup Hitlera: Demokracie zahnána do slepé uličky?

6 6 5. Neklidná 30. léta: vyostřující se vztahy Čechů a Němců 6. Mnichovská dohoda a odsun Němců:příčiny důsledky souvislosti Literatura: Kárník, Zdeněk: České země v éře První republiky ( ). Díl první. Vznik, budování a zlatá léta republiky ( ). Praha: Libri, Klimek, Antonín: Vítejte v první republice. Praha: Havran, Peroutka, Ferdinand: Budování státu 1-4. Praha: Academia Internetový archiv PS PČR a Senátu PČR Vyučující dodá úryvky z textů TGM,Karla Čapka, Josefa Pekaře, Edvarda Beneše, příp. dalších dle dohody se studenty Předpokládaný vyučující : PhDr. Josef Urbánek, M. A 11. Fyzikální seminář 50 % lekcí bude věnováno fyzikálním měřením (z toho větší část z elektřiny a magnetismu, vlastností pevných látek, kapalin a plynů, optických vlastností látek., zpracování měření bude prováděno s uţitím výpočetní techniky přímo v hodinách) a demonstraci fyzikálních jevů probíraných v hodinách fyziky formou frontálních experimentů a pouţitím fyzikálních apletů a animací. Obsahovou náplní je také řešení úloh (vhodných pro kaţdého, kdo se chystá z fyziky nejen maturovat anebo se s fyzikou setká na vysoké škole). Studenti se rovněţ aktivně účastní exkurzí, přednášek, soutěţí a měření Pro všechny zájemce o fyziku, budoucí studenty všech fakult ČVUT a lékařských fakult. Bližší informace naleznete na stránkách předmětu Fyzika. PaedDr. Hana Švecová, Mgr. Petr Vlček 12. Matematický seminář Náplní semináře budou kapitoly, které nejsou obsaţené v základním kurzu matematiky, ale jsou potřebné pro další studium matematiky, statistiky, ekonomických a technických oborů. maticový počet, uţití maticového počtu, determinanty, uţití determinantů uţití matic a determinantů v analytické geometrii základy statistiky základy konstrukční geometrie Matematický seminář je vhodný zejména pro zájemce o studium na všech technických a ekonomických VŠ, případně na PF v kombinaci s matematikou. Mgr. Milan Myšík, Mgr. Petr Vlček, RNDr. Ivana Mrázková

7 7 13. Deskriptivní geometrie Délka studia: Jednoletý (zatím) seminář, dvě hodiny týdně. Pro koho je seminář určen : Pro kaţdého, kdo si chce rozvíjet prostorovou představivost. Nejen pro budoucí studenty technických směrů (stavebnictví, architektura, strojírenství, zeměměřičství, ), ale pro kohokoliv, kdo potřebuje jakýmkoliv způsobem zobrazovat prostorovou realitu (návrháři, designéři, malíři, fotografové, ). Bez znalosti zákonů perspektivy se uţ například od středověku neobejde ţádný malíř. Pokud bude o seminář zájem, vizí do budoucna je práce s programovým vybavením typu AutoCAD, coţ je program, který je určen zejména pro tvorbu výkresů na počítači v mnoha nejrůznějších oborech. : Posluchači tohoto semináře se naučí promítat prostorové objekty na jednu průmětnu (kótované promítání) ale hlavně na dvě (Mongeovo promítání). Budou vědět, co je to středové promítání (perspektiva) a dokáţí si třeba navrhnout dům (krb, pergolu, skříň, ) a narýsovat si ho, jak bude vypadat z lidského pohledu. Poznají, ţe ani axonometrie, jako zobrazení blízké fotografii, není bez zajímavosti. Někteří moţná zvládnou narýsovat si obrázek, který bude při pohledu modro-červenými brýlemi budit dojem prostoru. Základní témata semináře : Kótované promítání, Mongeovo promítání. Vzájemná poloha rovin a přímek. Otáčení geometrických útvarů. Rovinné řezy těles. Kosoúhlé promítání, axonometrie, středové promítání. RNDr. Ivana Mrázková 14. Aplikace počítačů Délka studia Seminář je koncipován jako jednoletý, dvě hodiny týdně. Studenti si rozšíří své dovednosti a znalosti vyuţití kancelářských aplikací MS Excel a MS Access. Na praktických příkladech si vyzkouší efektivně pouţívat pokročilejší funkce těchto aplikací. Např. v MS Excel si osvojí hromadné vkládání dat, vzorců a funkcí, hledání řešení uţití řešitele, práci s daty (filtry, souhrny, přehledy, grafy, kontingenční tabulky), vyuţití ovládacích prvků a maker. Dále se zaměříme především na návrh a implementaci relačních databází v MS Access. Tvorbu pokročilejších dotazů, formulářů a sestav. Pro koho je seminář určen Je vhodný pro všechny studenty, kteří mají hlubší zájem o výpočetní techniku. Předpokládaný vyučující Mgr. David Ţáček, Mgr. Pavel Lux

8 8 15. Programování Délka studia jednoletý seminář, dvě hodiny týdně. Pro koho je seminář určen Seminář je vhodný i pro úplné začátečníky jakoţto úvod do programování a algoritmizace. Absolvování semináře je podmínkou k vykonání maturitní zkoušky z informatiky. Kdokoliv si chce procvičit logické a tvůrčí myšlení, má zde šanci. RUR - úvod do programování Studenti programují chování robota, s novými pojmy a principy se seznamují postupně v jednotlivých úlohách formou hry. Výuka je orientována na řešení problémů při vytváření algoritmů, pochopení principů, uvědomění si souvislostí. JAVA - jednoduché aplikace Studenti vytvoří a odladí jednoduchý program ve vhodném a jiţ skutečném vývojovém prostředí. Prakticky se seznámí se základy objektově orientovaného programování v dnes velmi oblíbeném vyšším programovacím jazyce JAVA. Vytvoření komplexnější třídy Studenti si v rámci společného miniprojektu vytvoří jednoduchou aplikaci. Postupně navrhnou a implementují komplexnější třídu a vyzkouší si tvorbu grafického uţivatelského rozhranní. Základní datové struktury Prakticky si vyzkouší práci s poli a seznamy. Samostatné projekty Kaţdý student samostatně navrhne a implementuje jednoduchou aplikaci na zvolené téma. Základní teoretické poznatky Doplnění potřebné teorie o programování v Javě a obecně na závěr. Mgr. David Ţáček 16. Seminář a cvičení z biologie jednoleté studium počet studentů: 16 (omezeno kapacitou laboratoře) Obsah: 1. Vybrané kapitoly z morfologie a fyziologie rostlin 2. Vybrané kapitoly z anatomie a fyziologie ţivočichů 3. Vybrané kapitoly z anatomie a fyziologie člověka 4. Základy etologie 5. Základy ekologie (ekosystémy, vztahy organismů ve společenstvech, potravní sítě, CHKO a NP České Švýcarsko,voda kolem nás)

9 9 Forma: Kaţdé téma je zahájeno teoretickým úvodem, který vychází z učiva hodin biologie. Stávající poznatky jsou vhodně a přiměřeně rozšířeny (rozsah i hloubka učiva odpovídá osnovám a standardům výuky biologie na gymnáziu). Hlavní náplní jsou praktická cvičení, kde si studenti ověří a upřesní teoretické poznatky. Studenti postupně získají tyto dovednosti: pozorovat a objektivně zaznamenávat výsledky pozorování vyuţívat je k porozumění učivu zaznamenávat nákresy, schémata s popisy pouţívat základní biologické postupy a techniky provádět experiment podle návodu samostatně pracovat s literaturou a jinými informačními zdroji vytvářet a obhajovat prezentace samostatně řešit úkoly různých soutěţí Používané metody, formy a pomůcky : přírodovědná pozorování a experiment, monitorování procesů a změn, mikroskopování, exkurze, diskuze, problémová výuka a projekty, prezentace, referáty; vyuţívání výukových programů, počítačové techniky a interaktivní tabule, videa, pouţívání odborné literatury a časopisů. pojmová mapa, soutěţe a simulační hry Seminář je vhodný pro budoucí studenty těchto oborů: biologie, biochemie, medicína, farmacie, ekologie, zemědělství, veterinární lékařství, rehabilitace. Výuka probíhá v učebně, v biologické laboratoři, v multimediální učebně a v terénu. Používané metody, formy a pomůcky: přírodovědná pozorování a experiment, monitorování procesů a změn, mikroskopování, exkurze, diskuze, problémová výuka a projekty, prezentace, referáty; vyuţívání výukových programů, počítačové techniky a interaktivní tabule, videa, pouţívání odborné literatury a časopisů. pojmová mapa, soutěţe a simulační hry Dana Šonková, Jana Horáková 17. Seminář a cvičení z chemie počet studentů (omezeno kapacitou laboratoře) Forma: vybrané kapitoly z organické chemie přírodní látky biochemické děje vybrané kapitoly z analytické chemie názvosloví organických a anorganických sloučenin. vybrané kapitoly z organické chemie (dusíkaté deriváty, sirné deriváty, organokovové sloučeniny) chemie v praxi (výroby a biotechnologie) Hlavní náplní semináře jsou praktická cvičení, která vhodně doplňují teoretické poznatky z výuky chemie (povinné hodiny) a umoţňují získat základy analytických metod a postupů. Studenti vypracovávají protokoly. Výuka probíhá převáţně v laboratoři chemie.

10 10 Postupně získají tyto dovednosti: provádět pokusy podle návodů pozorovat průběh experimentu, zaznamenávat výsledky a vyhodnocovat je vyuţívat závěrů k porozumění učivu vyuţívat samostatně a účelně veškeré vybavení laboratoře pracovat s chemickou literaturou a jinými informačními zdroji vytvářet a obhajovat prezentace provádět experiment podle návodu Pro koho je seminář určen : Seminář je určen pro budoucí studenty těchto oborů: chemie, biochemie, ekologie, farmacie, zemědělské a veterinární obory, medicíny. RNDr. Dana Šonková 18. Ruský jazyk pro začátečníky jednoletý kurz s možností pokračovat ve čtvrtém ročníku Příbuznost češtiny a ruštiny umoţňuje v ročním kurzu zvládnout v krátké době časování sloves v přítomném, minulém a budoucím čase, skloňování podstatných jmen a zájmen, uţívání číslovek, větnou stavbu. Velký důraz je kladen na správný přízvuk a výslovnost. Intonační cvičení pomáhají zvládat větší míru zpěvnosti ruštiny. Počáteční hodiny (týdny, někdy i měsíc) se studenti učí azbuku; velkou oporou jsou kvalitní písanky v pracovním sešitě. Učebnice RADUGA vydavatelství FRAUS je moderní, obsahuje dostatek tématicky zaměřených autentických textů, je vybavena nahrávkami s rodilými mluvčími. V osmi lekcích se budeme věnovat řešení běţných situací, jako např. Seznamování, Telefonování, Rodina, Škola, Volný čas, Vztahy mezi lidmi, Orientace ve městě. Podle zájmu studentů je moţné doplnit program o další témata nebo ukázky z ruské literatury. Pro koho je seminář určen : Seminář je určen studentům 3. ročníků, kteří si chtějí rozšířit své jazykové portfolio o další jazyk. Jaroslava Slezáková 19. Estetický seminář hudební Seminář je koncipován jako dvouletý Prohloubení základních znalostí z hudební nauky, seznámení s hudebními díly nejen poslechem, ale i prostřednictvím praktických činností. Hlasová výchova, úprava lidových i umělých písní - doprovody. Seznámení s počítačovým programem Sibelius. Seminář bude doplňován o přednášky významných osobností z oblasti hudby.

11 11 Seminář je určen pro studenty, kteří chtějí maturovat z HV a kteří chtějí pokračovat ve studiu hudby na VŠ. Lenka Holubcová, Markéta Bednářová 20. Komunikace a mediální výchova jednoleté studium počet studentů je omezen zamýšlenou seminární formou (přednost dostanou uchazeči, kteří se oborem budou zabývat v dalším studiu) Seminář je určen všem zájemcům o jazyk a literaturu, především pak budoucím studentům bohemistiky, žurnalistiky, estetiky, herectví, překladatelství, příp. učitelství s aprobací ČJL. Hraničním oborem je sociologie, psychologie, příp. ICT. Seminář poslouží i jako příprava na psaní odborné práce (seminární, bakalářské, diplomové). vychází z učiva ČJL, stávající poznatky budou nadstavbově rozšiřovány. Studenti si upevní své dovednosti, seznámí se s vybranými pojmy z teorie komunikace i bohemistiky. Důraz je kladen především na aktivizaci studenta, pouţívané metody předpokládají zájem studenta o zvolenou problematiku. Jádrem semináře je mediální výchova, zaměřená na vnímání mediálních sdělení, roli reklamy. Seminář je zaloţen na kombinaci praktického cvičení a postupného seznamování s odborným názvoslovím. Od studentů se očekává ochota řešit problém, získávání podkladů na základě rozboru komunikačních situací a mediálních sdělení. Součástí přípravy je i vypracování ročníkové seminární práce se všemi náležitostmi odborného stylu. Navrhovaný obsah jednotlivých kapitol Konkrétní náplň vychází z dohody se studenty (základ tvoří blok 1 a 2, bloky 3 5 jsou alternativní). 1. Médium, druhy médií, úloha médií v ţivotě člověka, historie médií, člověk a média (televize), zpravodajství, fakt x názor, titulek, stereotyp v médiích, reklama a stereotyp, slogan v reklamě, cílové skupiny, regulace a autoregulace médií, média a zábava, komunikace a elektronická média, sociální sítě, média a politika, reklama a politika, plakát a propaganda, média a marketing, PR 2. Zásady vypracování odborné práce (volba tématu, studium odborné literatury, stanovení hypotéz, získávání materiálu, struktura práce, obsahová a formální stránka práce, obhajoba práce) 3. Komunikace, nácvik a rozbor běţných i méně obvyklých komunikačních situací, asertivita, problémy při komunikaci a jejich řešení 4. Proces pojmenování, význam pojmenování, mnohoznačnost a jednoznačnost slova, expresivita pojmenování, přenášení významu, ustálená pojmenování 5. Vlastní jména, zápis do matriky, původ jmen Mgr. Milan Šonka

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 PŘEHLED SEMINÁŘŮ: 1. Seminář z anglického jazyka SAJ1... 1 2. Reálie anglicky mluvících zemí -RA... 1 3. Španělský jazyk na pozadí anglického

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Obsah 1. Konverzace ve francouzském jazyce...2 2. Latinský jazyk...2 3. Konverzace v anglickém jazyce...3 4. SAJ I

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Obsah 1. Seminář z anglického jazyka SAJ1... 2 2. Seminář z anglického jazyka - SAJ2... 2 3. Zeměpis v anglickém jazyce

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro ţáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář literární historie (dvouhodinový) Seminář je určen především studentům, kteří chtějí dále studovat bohemistiku, jazyky, žurnalistiku, mediální komunikace, herectví,

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Obsah 1. Seminář z anglického jazyka SAJ1... 1 2. Reálie anglicky mluvících zemí -RA... 1 3. Španělský jazyk na pozadí

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Biologický seminář 2. Cvičení z chemie 3. Cvičení z matematiky 4. Deskriptivní

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2012/13

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2012/13 Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2012/13 1. SEMINÁŘ Z BIOLOGIE... 1 2. SEMINÁŘ Z CHEMIE... 2 3. REÁLIE ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ... 2 4. SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY POKRAČOVÁNÍ...

Více

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči

pokyny, vybídnutí, instrukce pozdravy, setkání, loučení, omluva, prosba, poděkování pomalejší promluvy, později v běž ném tempu řeči Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: další cizí jazyk německý jazyk Ročník: 7. rozumí jednoduchým pokynům v německém jazyce a přiměřeně na ně reaguje představí sebe i druhou

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16

Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 Volitelné předměty 4. ročník školní rok 2015/16 1. SEMINÁŘ Z BIOLOGIE - BS... 1 2. SEMINÁŘ Z CHEMIE - CHS... 2 3. REÁLIE ANGLICKY MLUVÍCÍCH ZEMÍ... 2 4. SEMINÁŘ Z ANGLICKÉHO JAZYKA SAJ 1 POKRAČOVÁNÍ...

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 6 NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 KONVERZACE V RUSKÉM JAZYCE... 2 DĚJINY UMĚNÍ - PRAKTICKÉ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium. Receptivní řečové dovednosti Předmět: Seminář anglická literatura Ročník: oktáva, 4. ročník Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium Vypracoval: PhDr. Jitka Stráská Očekávaný výstup

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2011/2012 4/2011 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Časová dotace seminářů 3 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně čtyři semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE)

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 4. ROČNÍK A OKTÁVY (SEMINÁŘE) Seminář z matematiky Ms Charakteristika předmětu Seminář je zaměřen na přípravu studentů k maturitní zkoušce z matematiky. Důraz bude kladen na procvičování

Více

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6

Anglická konverzace Bankovnictví Cestovní ruch Marketing a management Matematika volitelná... 6 Obsah: Anglická konverzace... 2 Bankovnictví... 3 Cestovní ruch... 4 Marketing a management... 5 Matematika volitelná... 6 Konverzace v německém jazyce... 7 Konverzace v německém jazyce... 8 Podnikání

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - 3. ROČNÍK. Architektonické studie. Architektura současnosti. Architektura, umění a design

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - 3. ROČNÍK. Architektonické studie. Architektura současnosti. Architektura, umění a design VOLITELNÉ PŘEDMĚTY - 3. ROČNÍK Architektonické studie 1 1. pololetí Zajímavosti současné architektury Základy designu a estetiky Návrh jednoduchého objektu skici od ruky (př. vyhlídková věž, altán, ) Architektonická

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dodatek č.j. 160/2015, kterým se mění školní vzdělávací program JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Dne: 24.8.2015 Platnost od 1.9.2015 Vydává: Mgr. Petr Urbánek ředitel školy Změny v části 3

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Výuku německého jazyka na vyšším stupni gymnázia realizujeme jako výuku dalšího cizího jazyka, pokračující od úrovně A2 / B 1, k dosaţení jazykové

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

Volitelné předměty. nabídka 2015/2016

Volitelné předměty. nabídka 2015/2016 Volitelné předměty nabídka 2015/2016 Volitelné předměty pro (V7.AB a 3.A) Konverzace v AJ (V7.AB a 3.AB) Tento volitelný předmět nabízí studium konverzačních témat v AJ. Studenti si výrazně rozšíří slovní

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2014 2015 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Aplikovaná geografie 2. Biologický seminář 3. Cvičení z chemie 4. Cvičení

Více

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT I Studenti současného druhého ročníku čtyřletého vzdělávání a studenti sext si volí jako VP I deskriptivní

Více

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ

Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ Přehled a charakteristika kurzů německého jazyka ZÁKLADNÍ KURZ 1. ročník NI-4hod/týdně ( začátečníci) Učebnice: Themen aktuell 1 (A1) 2. ročník NII-4hod/týdně ( mírně pokročilí) Učebnice: Themen aktuell

Více

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od

Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od Dodatek č. 1 k ŠVP Ekonomika a podnikání č.j. 0461/2015 od 1.9.2015 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3.2016 Ing.

Více

Dodatek. Učební osnovy. 5.18 Španělský jazyk GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Dodatek. Učební osnovy. 5.18 Španělský jazyk GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dodatek Učební osnovy 5.18 Španělský jazyk 5.18.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3./1.

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Volitelné předměty. nabídka 2016/2017

Volitelné předměty. nabídka 2016/2017 Volitelné předměty nabídka 2016/2017 Volitelné předměty pro (V7.AB a 3.A) Konverzace v AJ (V7.AB a 3.AB) Tento volitelný předmět nabízí studium konverzačních témat v AJ. Studenti si výrazně rozšíří slovní

Více

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem

Uspělo u přijímací zkoušky bakalářské magisterské magisterské navazující doktorské Celkem Fakulta Počet uchazečů Dostavilo se Uspělo u přijímací zkoušky Právnická 506 442 442 Lékařská 55 49 378 Přírodovědecká 048 896 603 Filozofická 33 2736 2095 Pedagogická 726 585 585 Ekonomicko-správní 224

Více

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016

Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2015/2016 Přehled volitelných předmětů 1. Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I 1.1. Druhý cizí jazyk povinně volitelný předmět

Více

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K

Předmět: R U S K Ý J A Z Y K 05-ŠVP-Ruský jazyk-1,2,3,4 strana 1 (celkem 10) 1.9.2014 Předmět: R U S K Ý J A Z Y K Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je osvojování si jazykových prostředků a funkcí, rozšiřování slovní zásoby

Více

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT I-III Studenti současného druhého ročníku čtyřletého vzdělávání a studenti sext si volí VP I III z následující

Více

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 NABÍDKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ I III PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 POVINNĚ VOLITELNÝ PŘEDMĚT I-III Studenti současného druhého ročníku čtyřletého vzdělávání a studenti sext si volí VP I III z následující

Více

4.9.2. Příprava na Cambridge English

4.9.2. Příprava na Cambridge English 4.9.2. Příprava na Cambridge English Seminář je určen pro pokročilé žáky anglického jazyka, kteří se chtějí systematicky připravovat ke zkoušce k získání nejrozšířenějšího mezinárodně uznávaného certifikátu

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2016/2017

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2016/2017 Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 778 534 316 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2016/2017 číslo 4/2016 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle učebního plánu povinně

Více

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu

NĚMECKÝ JAZYK. Charakteristika předmětu VZDĚLÁVACÍ OBOR : DOPLŇUJÍCÍ NĚMECKÝ JAZYK Charakteristika předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Doplňující vzdělávací obory. Ţáci si ho volí jako druhý cizí jazyk v rámci nabídky volitelných

Více

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet

Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet Minimální klasifikační portfolio žáka pro pololetní hodnocení Podmínky pololetní klasifikace v předmětech obor Informační technologie Ročník Předmět Typ známky a počet IT1 Český jazyk a literatura Ústní

Více

Zeměpis. Latina. Vyučující: Vojtěch Vykouk

Zeměpis. Latina. Vyučující: Vojtěch Vykouk Latina Ačkoli je latinský jazyk dnes považován za mrtvý, jeho odkaz stále žije ve slovníku mnoha dalších jazyků, a to nejen románských. Například anglická slovní zásoba je tvořena z poloviny přímo či nepřímo

Více

Aplikovaná geografie (regionální politika a rozvoj, Geografické Informační Systémy).

Aplikovaná geografie (regionální politika a rozvoj, Geografické Informační Systémy). Seminář z fyziky Prohloubení a rozšíření znalostí z jednotlivých fyzikálních oborů. Získání jistoty při řešení fyzikálních příkladů. Získání nových poznatků a ujasnění souvislostí při sledování vybraných

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 PŘEHLED SEMINÁŘŮ: 1. Seminář z anglického jazyka SAJ1... 1 2. Reálie anglicky mluvících zemí -RA... 1 3. Španělský jazyk na pozadí anglického

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

3. ROČNÍK 1. VOLITELNÝ PŘEDMĚT 2 hodiny NGLICKÝ JAZYK FCE, CAE

3. ROČNÍK 1. VOLITELNÝ PŘEDMĚT 2 hodiny NGLICKÝ JAZYK FCE, CAE ANGLICKÝ JAZYK NGLICKÝ JAZYK FCE, CAE Studenti jsou připravováni ke složení Cambridgeské zkoušky Cambridge English: First (dříve First Certificate in English), případně Cambridge English: Advanced (dříve

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

3.06. Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2014/2015

3.06. Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2014/2015 3.06 Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace ve školním roce 2014/2015 Přehled volitelných předmětů podle ročníků I: Nabídka volitelných předmětů, které si student volí v I I 1. Druhý cizí jazyk

Více

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013

Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013 Příspěvková organizace, IČ: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Nabídka volitelných předmětů ve školním roce 2012/2013 číslo 7/2012 Každý žák 3. a 4. ročníku se podle

Více

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ PROJEKT PODPORY TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ Gymnázium Židlochovice Koordinátoři projektu: Mgr. Dana Pauková, Mgr. Hana Vybíralová 1 Základní informace cíl: o motivovat žáky a studenty gymnázia

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Volitelné předměty. nabídka 2012/2013

Volitelné předměty. nabídka 2012/2013 Volitelné předměty nabídka 2012/2013 Volitelné předměty pro (V7.AB a 3.AB) Konverzace v AJ (V7.AB a 3.AB) Tento volitelný předmět nabízí studium konverzačních témat v AJ. Studenti si výrazně rozšíří slovní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání. Didaktické testy 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání Didaktické testy 2 A1 U1 CERMAT srpen 2008 Cílem úkolu Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání byla příprava nástrojů

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník VI. Anglický jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Opakování IX. Přítomný čas prostý a průběhový Rozhovor, popis činností, porozumění textu Základní a řadové číslovky Práce s učebnicí Zájmena Práce s textem, dramatizace Slovní zásoba Hry, soutěže, práce

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Podle ŠVP Škola snů: 2. stupeň ZŠ 6. 7. ročník 3 hodiny týdně 8. 9. ročník 5 hodin týdně Příklady: 6. 9. ročník po 3 hodinách jazyka (VNJ, VRJ) a k tomu na 8.

Více

POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků.

POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. POKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků. Obsah PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 2 PODKLADY

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více