VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011"

Transkript

1 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Obsah 1. Anglický divadelní seminář SAJ I - Seminář z anglického jazyka SAJ II Seminář z anglického jazyka Zeměpis v anglickém jazyce Španělský jazyk na pozadí anglického jazyka Konverzace ve francouzském jazyce Latinský jazyk Konverzace v německém jazyce Seminář z dějepisu Historie první republiky Fyzikální seminář Matematický seminář Deskriptivní geometrie Aplikace počítačů Programování Seminář a cvičení z biologie Seminář a cvičení z chemie Ruský jazyk pro začátečníky Estetický seminář hudební Komunikace a mediální výchova Obecné informace k volitelným předmětům: Studenti si volí z uvedené nabídky dva dvouhodinové semináře. Nabídka seminářů bude sestavena do bloků, v nichţ si bude student vybírat po jednom předmětu. Výběr seminářů proběhne v několika kolech, v nichţ bude nabídka redukována o semináře s malým počtem zájemců. Minimální počet studentů pro otevření semináře je 13. Změnu semináře v pololetí bude moţné povolit jen výjimečně, a to na základě odůvodněné ţádosti s vyjádřením vyučujících obou kurzů a za podmínky plnění rozdílové zkoušky a zachování přípustného počtu studentů v obou seminářích.

2 2 1. Anglický divadelní seminář Cílem semináře je rozvíjet zejména mluvený projev v anglickém jazyce. Obsahem semináře je nácvik kratších divadelních útvarů v anglickém jazyce, četba poezie, recitace, jazz chants, dramatizace na základě četby. Seminář je určen studentům všech úrovní angličtiny. Předpokládaný vyučující : Mgr. Milena Kmochová 2. SAJ I - Seminář z anglického jazyka (dvouletý seminář zaměřený na přípravu na FCE (First Certificate in English) nebo základní státní zkoušku z anglického jazyka. (SAJ) Jedná se o náročný seminář pro studenty s výborným prospěchem (popř. chvalitebným) z anglického jazyka, po jehoţ ukončení (nebo i v průběhu) se studenti mohou přihlásit k jedné z jmenovaných zkoušek (popř. k oběma). Není to však povinné. Ke konci semináře si studenti mohou vyzkoušet oba typy zkoušek. Cena kaţdé zkoušky je cca ,-Kč. Na tento seminář třeba počítat s vysokými náklady na učebnice (cca 1 200,-Kč), z nichţ jedna je učebnice gramatiky a lze ji vyuţít i při studiu na vysoké škole. Je také nutné počítat s náročnou domácí přípravou. Bc. Věra Bicencová 3. SAJ II Seminář z anglického jazyka Cíl semináře: Cílem semináře je dále rozvíjet jazykové dovednosti v anglickém jazyce (mluvení, poslech, čtení, psaní) studentů jazykové úrovně B1. Obsahem semináře jsou lekce tematicky zaměřené na běţná konverzační témata, například oblékání, rodina, volný čas, sporty, cestování, škola, ţivot v anglicky mluvících zemích, kultura. Studenti si zakoupí učebnici v hodnotě asi 400 Kč. Mgr. H.Hellingerová, Mgr. Š. Opatová, Mgr. K.Beauxisová, Mgr. M.Kmochová 4. Zeměpis v anglickém jazyce Cíl semináře: Propojení cizího jazyka jako hlavního dorozumívacího prostředku při výuce odborného předmětu, tzv. CLIL, patří mezi nejmodernější metody výuky. Nejenţe rozšiřuje znalosti studenta v daném odborném předmětu, v tomto případě zeměpisu, ale zároveň poskytuje

3 studentům novou oblast pro rozšíření svých znalostí a schopností v cizím jazyce a propojuje je více s reálným ţivotem. Tento předmět je určen pro studenty, kterým klasická hodina anglického jazyka jiţ neposkytuje tolik moţností osvojení si nových vědomostí. Z hlediska odborného předmětu bude seminář zaměřen na socioekonomický zeměpis a bude rozšiřovat učivo jiţ probrané v hodinách zeměpisu. Od studentů v tomto semináři se očekává, ţe budou aktivně zapojeni do výuky, která bude pojatá prakticky a bude vyuţívat informačních technologií, zejména interaktivní tabule a PC. Součástí předmětu bude i navázání spolupráce na úrovni studentů se střední školou z českoamerické komunity v USA. Mgr. David Bíróczi 3 5. Španělský jazyk na pozadí anglického jazyka Dvouletý seminář zaměřený na získání základů španělštiny, studenti by měli dosáhnout úrovně A2 podle evropského referenčního rámce. Obsahem semináře budou běţná konverzační témata, například cestování, rodina, škola, volný čas. Studenti získají základní konverzační schopnosti ve španělském jazyce. Výuka bude probíhat přes anglický jazyk, který bude základním dorozumívacím prostředkem.. Studenti si zakoupí učebnici v hodnotě asi 500 Kč. Předpokládaný vyučující Bc. Věra Bicencová 6. Konverzace ve francouzském jazyce společenský ţivot, základní ţivotní situace, rodina, ţivotopis, domácí práce dům, bydlení, zařízení bytu, zdraví a nemoci, u lékaře, lidské tělo nakupování, druhy obchodů, zboţí, oblečení, móda, vkus jídlo, restaurace, jídelníček, národní speciality, srovnání kuchyní město budovy, památky, zeptat se na cestu, popis cesty kulturní zájmy, kino, divadlo, hudba, umění vzdělávání, školní docházka, srovnání škol. systému, ţivot ve škole, povolání věda a technika, ţivotní prostředí, jeho ochrana sport, druhy sportů, olympijské hry Seminář je určen studentům francouzštiny, kteří mají zájem prohloubit si své znalosti francouzských reálií. a zdokonalit se v komunikaci (zájemci mohou doplnit témata podle vlastního zájmu). Mgr. Šárka Králová, Mgr. Taťána Altová, Rosario Pintaudi

4 4 7. Latinský jazyk historie latiny, základní gramatická terminologie, substantiva deklinace, slovesa konjugace, sloveso esse, adjektiva deklinace adverbia a jejich stupňování osobní a přivlastňovací zájmena, deponentní slovesa číslovky, lat. písně, řecká a římská mytologie, základy antické kultury Seminář je určen těm, kteří mají zájem seznámit se se základy latiny (např. budoucím studentům medicíny, práv, filozofie, historie, archeologie, cizích jazyků). Mgr. Šárka Králová 8. Konverzace v německém jazyce Délka studia: jednoletý seminář s moţností navázat na seminář ve 4. ročníku Cílová skupina: Seminář je určen mírně aţ středně pokročilým zájemcům, kteří si chtějí zdokonalit svou jazykovou kompetenci s cílem uplatnit ji v uţivatelské praxi. Výstupní cíle: rozšířit slovní zásobu nacvičit řečové dovednosti v běţných i zvláštních situacích porozumět čtenému i slyšenému plynule a svými slovy shrnout, reprodukovat slyšené i čtené umět vhodně vyjádřit své myšlenky, pocity, zkušenosti a záţitky Obsah / témata: Studenti mají moţnost na začátku roku navrhnout jiná témata dle vlastní volby. společenská rčení, zdvořilostní fráze, pozdravy, oslovení, poděkování, omluvy, blahopřání k různým příleţitostem, vyjádření prosby, údivu, příbuzenské vztahy, osobní údaje, ţivotopis, charakteristika osob, znamení zvěrokruhu, ideální partner, manţelství, rodina, cíle, školní docházka, budoucí studijní plány, školské systémy, různé druhy povolání a jejich charakteristika, ucházení se o místo, chování ve stravovacích zařízeních, vaření, jídelníček, stravovací návyky, kultura stolování, srovnání kuchyní, národní speciality, zdravé stravování, moţnosti bydlení, zařízení bytu a domu, výhody a nevýhody ţivota na venkově a ve městě, okolí domu, zahrada, bytové problémy, podnájem, nájemné, domácí práce, chování u lékaře, nemoci, úrazy, pobyt v nemocnici, zdravotnická zařízení, lidské tělo, lázně, zdravotní pojišťovna, správná ţivotospráva, sportovní aktivity aktivní i pasivní, tělesná výchova, charakteristika sportů, sportovní moţnosti, olympijské hry, významní sportovci, sportovec ideál, chování v obchodě, nákupy, druhy obchodů, sortiment zboţí, oblečení pro různé příleţitosti, módní styl, ruční práce, můj šatník, sluţby, na poště, v peněţních ústavech, telefonování, korespondence, na úřadech, opravny, čistírny, půjčovny, knihovny, orientace ve městě, popis cesty, plánek města, názvy budov a zařízení, charakteristika

5 5 stavebních památek a jiných pamětihodností, počasí Mgr. Regina Marková, Mgr. René Skalický, Mgr. R. Pintaudi 9. Seminář z dějepisu Jednoznačný důraz na dějiny Děčína a Děčínska Studenti budou vytvářet virtuální průvodce, pracovní listy a další didaktické pomůcky. Studenti se zúčastní aktivně historických exkurzí, budou vytvářet pomůcky k těmto exkurzím. Rovněţ tak by vypracovávali virtuální průvodce po známých místech Prahy opět jako pomůcka pro vyučující a studenty naší školy. V ideálním případě by se studenti zapojili do projektů souvisejících s dějinami a studiem historie. Většina studentů by dostala moţnost zúčastnit se středoškolské odborné činnosti s velkou nadějí úspěchu v okresním kole. Seminář je nabízen zájemcům o historii, není důleţité, zda hodlají tento obor v budoucnu studovat. Předpokládaný vyučující : Luboš Chmel 10. Historie první republiky Československo: První republika Před dvěma roky slavila Česká republika devadesátileté výročí vzniku samostatného státu ČSR. Při této příleţitosti bylo o Československu v médiích hodně napsáno a řečeno, mnohé ovšem zůstalo nevysloveno, či dokonce bez povšimnutí. V rámci nabízeného výběrového dějepisného semináře se studenti seznámí s obdobím první republiky a budou se zabývat nejen politickými dějinami první etapy naší samostatné existence, ale seznámí se téţ s kulturním ovzduším tehdejší doby (architektura 20. a 30. let, sochařství, malířství, film, hudba). Nápomocny nám k tomu budou dobové noviny, dokumentární filmy, výtvarná a literární díla, obrazové publikace, ale téţ např. zvukové ukázky a stenografické záznamy projevů z Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČSR meziválečného období. Ukáţeme si, jakým směrem se ubíraly cesty českého, slovenského a německého národa, ţijících na území nově vzniklé ČSR. Vývoj ČSR budeme sledovat v kontextu světových událostí a to od konce I. světové války přes dvacátá léta a období nástupu Adolfa Hitlera a nacionálního socialismu k moci aţ po propuknutí II. světové války. Budeme si číst z děl klíčových osobností první republiky např. prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, Edvarda Beneše, Ferdinanda Peroutky, Karla Čapka aj. Cílem bude získat co nejkomplexnější představu o prvorepublikové politice, kultuře a společnosti. Smyslem celého semináře je vzbudit zájem o politické a kulturní prvorepublikové dění. V neposlední řadě by studenti měli být schopni porozumět ústavně-politickému vývoji ČSR v kontextu světových dějinných událostí a interpretovat tuto nejen pro náš národ klíčovou epochu na základě autentických materiálů. Krátká osnova: 1. První světová válka a její konec: začátek 20. století? 2. Rok 1918: ČSR provolána, ale vyhráno zdaleka není léta: období konsolidace 4. Hospodářská krize, nástup Hitlera: Demokracie zahnána do slepé uličky?

6 6 5. Neklidná 30. léta: vyostřující se vztahy Čechů a Němců 6. Mnichovská dohoda a odsun Němců:příčiny důsledky souvislosti Literatura: Kárník, Zdeněk: České země v éře První republiky ( ). Díl první. Vznik, budování a zlatá léta republiky ( ). Praha: Libri, Klimek, Antonín: Vítejte v první republice. Praha: Havran, Peroutka, Ferdinand: Budování státu 1-4. Praha: Academia Internetový archiv PS PČR a Senátu PČR Vyučující dodá úryvky z textů TGM,Karla Čapka, Josefa Pekaře, Edvarda Beneše, příp. dalších dle dohody se studenty Předpokládaný vyučující : PhDr. Josef Urbánek, M. A 11. Fyzikální seminář 50 % lekcí bude věnováno fyzikálním měřením (z toho větší část z elektřiny a magnetismu, vlastností pevných látek, kapalin a plynů, optických vlastností látek., zpracování měření bude prováděno s uţitím výpočetní techniky přímo v hodinách) a demonstraci fyzikálních jevů probíraných v hodinách fyziky formou frontálních experimentů a pouţitím fyzikálních apletů a animací. Obsahovou náplní je také řešení úloh (vhodných pro kaţdého, kdo se chystá z fyziky nejen maturovat anebo se s fyzikou setká na vysoké škole). Studenti se rovněţ aktivně účastní exkurzí, přednášek, soutěţí a měření Pro všechny zájemce o fyziku, budoucí studenty všech fakult ČVUT a lékařských fakult. Bližší informace naleznete na stránkách předmětu Fyzika. PaedDr. Hana Švecová, Mgr. Petr Vlček 12. Matematický seminář Náplní semináře budou kapitoly, které nejsou obsaţené v základním kurzu matematiky, ale jsou potřebné pro další studium matematiky, statistiky, ekonomických a technických oborů. maticový počet, uţití maticového počtu, determinanty, uţití determinantů uţití matic a determinantů v analytické geometrii základy statistiky základy konstrukční geometrie Matematický seminář je vhodný zejména pro zájemce o studium na všech technických a ekonomických VŠ, případně na PF v kombinaci s matematikou. Mgr. Milan Myšík, Mgr. Petr Vlček, RNDr. Ivana Mrázková

7 7 13. Deskriptivní geometrie Délka studia: Jednoletý (zatím) seminář, dvě hodiny týdně. Pro koho je seminář určen : Pro kaţdého, kdo si chce rozvíjet prostorovou představivost. Nejen pro budoucí studenty technických směrů (stavebnictví, architektura, strojírenství, zeměměřičství, ), ale pro kohokoliv, kdo potřebuje jakýmkoliv způsobem zobrazovat prostorovou realitu (návrháři, designéři, malíři, fotografové, ). Bez znalosti zákonů perspektivy se uţ například od středověku neobejde ţádný malíř. Pokud bude o seminář zájem, vizí do budoucna je práce s programovým vybavením typu AutoCAD, coţ je program, který je určen zejména pro tvorbu výkresů na počítači v mnoha nejrůznějších oborech. : Posluchači tohoto semináře se naučí promítat prostorové objekty na jednu průmětnu (kótované promítání) ale hlavně na dvě (Mongeovo promítání). Budou vědět, co je to středové promítání (perspektiva) a dokáţí si třeba navrhnout dům (krb, pergolu, skříň, ) a narýsovat si ho, jak bude vypadat z lidského pohledu. Poznají, ţe ani axonometrie, jako zobrazení blízké fotografii, není bez zajímavosti. Někteří moţná zvládnou narýsovat si obrázek, který bude při pohledu modro-červenými brýlemi budit dojem prostoru. Základní témata semináře : Kótované promítání, Mongeovo promítání. Vzájemná poloha rovin a přímek. Otáčení geometrických útvarů. Rovinné řezy těles. Kosoúhlé promítání, axonometrie, středové promítání. RNDr. Ivana Mrázková 14. Aplikace počítačů Délka studia Seminář je koncipován jako jednoletý, dvě hodiny týdně. Studenti si rozšíří své dovednosti a znalosti vyuţití kancelářských aplikací MS Excel a MS Access. Na praktických příkladech si vyzkouší efektivně pouţívat pokročilejší funkce těchto aplikací. Např. v MS Excel si osvojí hromadné vkládání dat, vzorců a funkcí, hledání řešení uţití řešitele, práci s daty (filtry, souhrny, přehledy, grafy, kontingenční tabulky), vyuţití ovládacích prvků a maker. Dále se zaměříme především na návrh a implementaci relačních databází v MS Access. Tvorbu pokročilejších dotazů, formulářů a sestav. Pro koho je seminář určen Je vhodný pro všechny studenty, kteří mají hlubší zájem o výpočetní techniku. Předpokládaný vyučující Mgr. David Ţáček, Mgr. Pavel Lux

8 8 15. Programování Délka studia jednoletý seminář, dvě hodiny týdně. Pro koho je seminář určen Seminář je vhodný i pro úplné začátečníky jakoţto úvod do programování a algoritmizace. Absolvování semináře je podmínkou k vykonání maturitní zkoušky z informatiky. Kdokoliv si chce procvičit logické a tvůrčí myšlení, má zde šanci. RUR - úvod do programování Studenti programují chování robota, s novými pojmy a principy se seznamují postupně v jednotlivých úlohách formou hry. Výuka je orientována na řešení problémů při vytváření algoritmů, pochopení principů, uvědomění si souvislostí. JAVA - jednoduché aplikace Studenti vytvoří a odladí jednoduchý program ve vhodném a jiţ skutečném vývojovém prostředí. Prakticky se seznámí se základy objektově orientovaného programování v dnes velmi oblíbeném vyšším programovacím jazyce JAVA. Vytvoření komplexnější třídy Studenti si v rámci společného miniprojektu vytvoří jednoduchou aplikaci. Postupně navrhnou a implementují komplexnější třídu a vyzkouší si tvorbu grafického uţivatelského rozhranní. Základní datové struktury Prakticky si vyzkouší práci s poli a seznamy. Samostatné projekty Kaţdý student samostatně navrhne a implementuje jednoduchou aplikaci na zvolené téma. Základní teoretické poznatky Doplnění potřebné teorie o programování v Javě a obecně na závěr. Mgr. David Ţáček 16. Seminář a cvičení z biologie jednoleté studium počet studentů: 16 (omezeno kapacitou laboratoře) Obsah: 1. Vybrané kapitoly z morfologie a fyziologie rostlin 2. Vybrané kapitoly z anatomie a fyziologie ţivočichů 3. Vybrané kapitoly z anatomie a fyziologie člověka 4. Základy etologie 5. Základy ekologie (ekosystémy, vztahy organismů ve společenstvech, potravní sítě, CHKO a NP České Švýcarsko,voda kolem nás)

9 9 Forma: Kaţdé téma je zahájeno teoretickým úvodem, který vychází z učiva hodin biologie. Stávající poznatky jsou vhodně a přiměřeně rozšířeny (rozsah i hloubka učiva odpovídá osnovám a standardům výuky biologie na gymnáziu). Hlavní náplní jsou praktická cvičení, kde si studenti ověří a upřesní teoretické poznatky. Studenti postupně získají tyto dovednosti: pozorovat a objektivně zaznamenávat výsledky pozorování vyuţívat je k porozumění učivu zaznamenávat nákresy, schémata s popisy pouţívat základní biologické postupy a techniky provádět experiment podle návodu samostatně pracovat s literaturou a jinými informačními zdroji vytvářet a obhajovat prezentace samostatně řešit úkoly různých soutěţí Používané metody, formy a pomůcky : přírodovědná pozorování a experiment, monitorování procesů a změn, mikroskopování, exkurze, diskuze, problémová výuka a projekty, prezentace, referáty; vyuţívání výukových programů, počítačové techniky a interaktivní tabule, videa, pouţívání odborné literatury a časopisů. pojmová mapa, soutěţe a simulační hry Seminář je vhodný pro budoucí studenty těchto oborů: biologie, biochemie, medicína, farmacie, ekologie, zemědělství, veterinární lékařství, rehabilitace. Výuka probíhá v učebně, v biologické laboratoři, v multimediální učebně a v terénu. Používané metody, formy a pomůcky: přírodovědná pozorování a experiment, monitorování procesů a změn, mikroskopování, exkurze, diskuze, problémová výuka a projekty, prezentace, referáty; vyuţívání výukových programů, počítačové techniky a interaktivní tabule, videa, pouţívání odborné literatury a časopisů. pojmová mapa, soutěţe a simulační hry Dana Šonková, Jana Horáková 17. Seminář a cvičení z chemie počet studentů (omezeno kapacitou laboratoře) Forma: vybrané kapitoly z organické chemie přírodní látky biochemické děje vybrané kapitoly z analytické chemie názvosloví organických a anorganických sloučenin. vybrané kapitoly z organické chemie (dusíkaté deriváty, sirné deriváty, organokovové sloučeniny) chemie v praxi (výroby a biotechnologie) Hlavní náplní semináře jsou praktická cvičení, která vhodně doplňují teoretické poznatky z výuky chemie (povinné hodiny) a umoţňují získat základy analytických metod a postupů. Studenti vypracovávají protokoly. Výuka probíhá převáţně v laboratoři chemie.

10 10 Postupně získají tyto dovednosti: provádět pokusy podle návodů pozorovat průběh experimentu, zaznamenávat výsledky a vyhodnocovat je vyuţívat závěrů k porozumění učivu vyuţívat samostatně a účelně veškeré vybavení laboratoře pracovat s chemickou literaturou a jinými informačními zdroji vytvářet a obhajovat prezentace provádět experiment podle návodu Pro koho je seminář určen : Seminář je určen pro budoucí studenty těchto oborů: chemie, biochemie, ekologie, farmacie, zemědělské a veterinární obory, medicíny. RNDr. Dana Šonková 18. Ruský jazyk pro začátečníky jednoletý kurz s možností pokračovat ve čtvrtém ročníku Příbuznost češtiny a ruštiny umoţňuje v ročním kurzu zvládnout v krátké době časování sloves v přítomném, minulém a budoucím čase, skloňování podstatných jmen a zájmen, uţívání číslovek, větnou stavbu. Velký důraz je kladen na správný přízvuk a výslovnost. Intonační cvičení pomáhají zvládat větší míru zpěvnosti ruštiny. Počáteční hodiny (týdny, někdy i měsíc) se studenti učí azbuku; velkou oporou jsou kvalitní písanky v pracovním sešitě. Učebnice RADUGA vydavatelství FRAUS je moderní, obsahuje dostatek tématicky zaměřených autentických textů, je vybavena nahrávkami s rodilými mluvčími. V osmi lekcích se budeme věnovat řešení běţných situací, jako např. Seznamování, Telefonování, Rodina, Škola, Volný čas, Vztahy mezi lidmi, Orientace ve městě. Podle zájmu studentů je moţné doplnit program o další témata nebo ukázky z ruské literatury. Pro koho je seminář určen : Seminář je určen studentům 3. ročníků, kteří si chtějí rozšířit své jazykové portfolio o další jazyk. Jaroslava Slezáková 19. Estetický seminář hudební Seminář je koncipován jako dvouletý Prohloubení základních znalostí z hudební nauky, seznámení s hudebními díly nejen poslechem, ale i prostřednictvím praktických činností. Hlasová výchova, úprava lidových i umělých písní - doprovody. Seznámení s počítačovým programem Sibelius. Seminář bude doplňován o přednášky významných osobností z oblasti hudby.

11 11 Seminář je určen pro studenty, kteří chtějí maturovat z HV a kteří chtějí pokračovat ve studiu hudby na VŠ. Lenka Holubcová, Markéta Bednářová 20. Komunikace a mediální výchova jednoleté studium počet studentů je omezen zamýšlenou seminární formou (přednost dostanou uchazeči, kteří se oborem budou zabývat v dalším studiu) Seminář je určen všem zájemcům o jazyk a literaturu, především pak budoucím studentům bohemistiky, žurnalistiky, estetiky, herectví, překladatelství, příp. učitelství s aprobací ČJL. Hraničním oborem je sociologie, psychologie, příp. ICT. Seminář poslouží i jako příprava na psaní odborné práce (seminární, bakalářské, diplomové). vychází z učiva ČJL, stávající poznatky budou nadstavbově rozšiřovány. Studenti si upevní své dovednosti, seznámí se s vybranými pojmy z teorie komunikace i bohemistiky. Důraz je kladen především na aktivizaci studenta, pouţívané metody předpokládají zájem studenta o zvolenou problematiku. Jádrem semináře je mediální výchova, zaměřená na vnímání mediálních sdělení, roli reklamy. Seminář je zaloţen na kombinaci praktického cvičení a postupného seznamování s odborným názvoslovím. Od studentů se očekává ochota řešit problém, získávání podkladů na základě rozboru komunikačních situací a mediálních sdělení. Součástí přípravy je i vypracování ročníkové seminární práce se všemi náležitostmi odborného stylu. Navrhovaný obsah jednotlivých kapitol Konkrétní náplň vychází z dohody se studenty (základ tvoří blok 1 a 2, bloky 3 5 jsou alternativní). 1. Médium, druhy médií, úloha médií v ţivotě člověka, historie médií, člověk a média (televize), zpravodajství, fakt x názor, titulek, stereotyp v médiích, reklama a stereotyp, slogan v reklamě, cílové skupiny, regulace a autoregulace médií, média a zábava, komunikace a elektronická média, sociální sítě, média a politika, reklama a politika, plakát a propaganda, média a marketing, PR 2. Zásady vypracování odborné práce (volba tématu, studium odborné literatury, stanovení hypotéz, získávání materiálu, struktura práce, obsahová a formální stránka práce, obhajoba práce) 3. Komunikace, nácvik a rozbor běţných i méně obvyklých komunikačních situací, asertivita, problémy při komunikaci a jejich řešení 4. Proces pojmenování, význam pojmenování, mnohoznačnost a jednoznačnost slova, expresivita pojmenování, přenášení významu, ustálená pojmenování 5. Vlastní jména, zápis do matriky, původ jmen Mgr. Milan Šonka

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Obsah 1. Seminář z anglického jazyka SAJ1... 1 2. Reálie anglicky mluvících zemí -RA... 1 3. Španělský jazyk na pozadí

Více

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1

Volitelné semináře. Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody. 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Volitelné semináře Cílové skupiny, anotace a použité vzdělávací metody 8.12.2014 Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Úvod Následující seznam přináší žákům kompletní přehled volitelných seminářů VOL.

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (Nabídka volitelných seminářů) Semináře pro studijní obor 79-41-K/41 (79-41-K/81) Gymnázium: Seminář z dějepisu - třetí ročník, septima

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk [ŠVP OA: LEPŠÍ ALTERNATIVA] 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEPŠÍ ALTERNATIVA

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5a. OSNOVY - POVINNÉ PŘEDMĚTY

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5a. OSNOVY - POVINNÉ PŘEDMĚTY 5. Učební osnovy Učební osnovy jsou zpracovány samostatně pro kaţdý povinný předmět, který je zařazen do učebního plánu Gymnázia Nymburk. Osnovy se skládají ze dvou základních částí: textová část tabulková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - Forma vzdělávání: denní dvojjazyčné vzdělávání - Dohoda mezi

Více

kovář a zámečník, pasíř

kovář a zámečník, pasíř Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Studničkova 260 Č.j.: 768/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků

Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Volitelné předměty jako prostředek profilace Workshop: Profilace žáků Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara, Gymnázium Cheb Zásady a pokyny pro volbu volitelných předmětů Jméno a příjmení: Část vyplňovaná v kvintě:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OA Pelhřimov - Ekonomika OA Pelhřimov - ekonomické lyceum Ekonomika Podle rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 1 Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 2.ročníky a sexta Tyto semináře umožňují studentům rozhodnout se pro další orientaci. Každý student si musí zvolit jeden z níže uvedených volitelných

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ***** ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázia Frýdlant pro gymnaziální vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV a RVP G ***** Motto: Účelem veškerého vzdělávání je probudit génia v člověku. Pythagoras Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1

Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Gymnázium, Hodonín, Legionářů 1 Školní vzdělávací program Všeobecné čtyřleté gymnázium a Všeobecné osmileté gymnázium vyšší stupeň Denní studium Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více