PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)"

Transkript

1 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá účinnosti od a je platný pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Ing. Dagmar Kuběnová koordinátor

2 O B S A H: 1. Popis současného stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v naší škole Rozbor školního vzdělávacího programu z pohledu SWOT analýza stavu v naší škole Vize a dlouhodobé cíle v Stanovená vize školy pro oblast Stanovení dlouhodobých výchovně vzdělávacích cílů, očekávané výstupy Stanovení dlouhodobých organizačních cílů Hodnocení realizace ŠP, evaluace Roční plán na školní rok 2013/

3 1. Popis současného stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v naší škole 1.1 Rozbor školního vzdělávacího programu z pohledu Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání a osvěty (plán ) je přílohou školního vzdělávacího programu (ŠVP) a je uveden jako jeden z výchovných cílů školy v kapitole charakteristika ŠVP. ŠVP je vypracován pro každý studijní nebo učební obor zvlášť a je tedy přílohou pro jednotlivé ŠVP všech studijních a učebních oborů. Každoročně je v srpnu na začátku školního roku vypracován roční plán environmentálního vzdělávání a osvěty, který není přílohou ŠVP, ale rozvíjí plán na dílčí úkoly pro daný školní rok. Na konci školního rok je koordinátorem zpracována zpráva z environmentální činnosti za daný školní rok a ta je součástí výroční zprávy školy. I. Podmínky pro realizaci Charakteristika školy Z této charakteristiky vyplyne, co je výchozím stavem pro a co může být využito pro podporu. SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je střední odborná škola s širokou nabídkou učebních oborů reagující oborovou skladbou na měnící se demografické podmínky i požadavky trhu práce. Má všechny předpoklady pro další rozvoj. Její učební a studijní programy korespondují s koncepcí rozvoje školství ve Zlínském kraji. Název a sídlo školy Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, Vsetín Právní forma příspěvková organizace Identifikátory školy: IČ DIČ CZ IZO ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY SÍDLO OBORY Bobrky 466, Vsetín Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Tesař, Truhlář, Zedník, Instalatér, Elektrikář-silnoproud, Obráběč kovů, Mechanik seřizovač, Autotronik Restaurace Bečva, Trávníky 1824, Vsetín Družstevní 1646, Vsetín Číšník, Cukrář, Gastronomie Prodavač, Krejčí, Obchodník, Ekonomika a podnikání Kapacita žáků: 1000 žáků Stav k : 28 tříd; 723 žáků ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Josef Slovák KOORDINÁTOR : Ing. Dagmar Kuběnová KONTAKT telefon, fax: , web:

4 Úplnost a velikost školy Vzhledem k tomu, že současná podoba školy byla vytvořena na základě sloučení čtyř různých škol, je oborová struktura školy velmi pestrá. Z této skutečnosti je nutno vycházet i při činnosti ve škole Samotná vzdělávací nabídka v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín zahrnuje v současné době jeden obor vzdělávání poskytující vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém studiu (Podnikání), pět oborů vzdělávání poskytující vzdělání s maturitní zkouškou (Gastronomie, Mechanik seřizovač, Autotronik, Obchodník, Ekonomika a podnikání) a dvanáct oborů vzdělávání poskytujících vzdělání s výučním listem (Kuchař - číšník, Cukrář, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Elektrikář - silnoproud, Truhlář, Tesař, Zedník, Instalatér, Obráběč kovů, Prodavač, Krejčí), které jsou aktivní téměř ve všech ročnících studia. Vzdělávací nabídku školy lze tedy charakterizovat jako velmi širokou, ovšem vzhledem k naplněnosti jednotlivých oborů, zcela korespondující s potřebami regionu. Skladba oborů umožňuje školu profilovat do tří hlavních směrů Vybavení školy Z pohledu je důležité: umístění, dostupnost přírodního prostředí školní zahrada, dosud není plně realizována vhodná by byla realizace altánu k výuce na zahradě podmínky pro žáky i samotné vyučující (učebna, laboratoř, kabinet), vybavení pro (knihy, pomůcky) jsou na velmi dobré úrovni. Na vybavení školy pro kvalitní působí: 1. faktory vnější Jedná se o aspekty, které na školu působí z vnějšího okolí a na které nemá škola velký vliv. Tyto faktory souvisí zejména s celkovou státní koncepcí financování resortu školství. Ačkoli je škola financována objektivně podle výkonů, tedy stanovený normativ na žáka x počet žáků, nedostává se jí s ohledem na provozní náročnost (energie, opravy a údržba) dostatečných finančních prostředků na inovaci a modernizaci školy. Každoročně má k dispozici tolik finančních prostředků, že může pokrýt pouze nezbytné provozní výdaje a určitý nadstandard si může dovolit jen díky - 4 -

5 účasti v projektech (proto jsme se aktivně zapojili do několika projektů s tématikou ), v doplňkové činnosti a prostřednictvím sponzorských darů. 2. faktory vnitřní Faktory vnitřní může škola sama svou činností ovlivnit. Přímo souvisí s jejím provozem, zde se již projevily kladné výsledky ekologizace provozu školy (zařazena do ). Do budoucích ekonomicko - materiálních aktivit vstupuje škola s tím, že většina možností optimalizace v oblasti vnitřních faktorů již byla vyčerpána (zateplení školy, výměna oken, alternativní zdroje energie). Další možnosti představují pouze doladění celého systému ekologizace provozu školy. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor školy je stabilizovaný, odborně i pedagogicky kvalifikovaný, má vyrovnanou strukturu a to nejen věkovou, ale i z hlediska pohlaví, když mírně převažují muži. Mezilidské vztahy mezi pracovníky školy, ale i mezi pedagogy a studenty jsou solidní. V současné době splňuje většina pedagogických pracovníků kvalifikační předpoklady. Vedení školy má vypracován dlouhodobý plán DVPP. Vyučovací předměty s ekologickou tematikou Biologie a ekologie v současnosti vyučují 2 aprobovaní pracovníci (Ing. D. Kuběnová, PaedDr. B. Kudelová) Odborná i pedagogická kvalifikovanost pedagogického sboru je na dobré úrovni a to, i pokud se týká oblasti, a proto hlavním cílem v personální oblasti je udržet stávající lidský potenciál a maximálně podporovat jeho další růst, neboť současní pedagogičtí pracovníci jsou schopni nejen odborně, ale především osobně se do realizace zapojit. Pravidla spolupráce koordinátora s vedením a zaměstnanci školy Ředitel školy pověřil Ing. Dagmar Kuběnovou koordinováním oblasti od se spolupracovníky z jednotlivých sekcí připravuje z námětů a návrhů všech pracovníků školy plán. na základě podkladů spolupracovníků zpracovává hodnocení plnění realizačního plánu, které je součástí výroční zprávy školy úzce spolupracuje s vedením školy při přípravě aktivit a vedení školy vytváří potřebné podmínky pro jeho práci průběrně zvyšuje svou odbornou a metodickou připravenost koordinuje realizaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti Vedení školy podporuje návrhy koordinátora na účast jednotlivých pedagogických pracovníků na DVPP v oblasti Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Projekt ŘEMESLO TRADICE A BUDOUCNOST Cílem projektu je komplexní podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech formou propagace a zkvalitnění vzdělávání tak, aby odpovídalo aktuálním požadavkům zaměstnavatelů na absolventy středních odborných škol a to i v oblasti environmentálního vzdělávání. Žáci budou disponovat nejnovějšími poznatky a dovednostmi ve svém oboru. Výukové materiály a to i výukové materiály do vyučujího předmětu Biologie a ekologie (vypracoval Mgr. Vakrčka a Ing. Kuběnová průřezová témata).realizací projektových aktivit se uskuteční intenzivnější propojení - 5 -

6 středních odborných škol se zaměstnaneckou sférou. Žáci poznají reálné prostředí firem, získají odborné kompetence, přehled o dění v oboru i možnostech budoucího pracovního uplatnění. Doba realizace projektu: Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT Při realizaci tohoto projektu, na kterém se tvůrčím způsobem podíleli vybraní učitelé školy, byly vytvořeny nové výukové materiály, a to jak učební texty, tak i výukový software, které nahradí dnes používané zastaralé učebnice. Celkový rozpočet projektu je téměř 6 mil. Kč. V rámci tohoto projektu byly velmi kvalitně vypracovány materiály pro výuku vyučovacího předmětu Biologie a ekologie (Mgr. Libor Vakrčka), a tím byly vytvořeny předpoklady pro vysokou odbornost ve škole. Výukové materiály doplňují prezentace, videa a cvičení., Škola se vybavila moderními výukovými pomůckami (NB, dataprojektory, interaktivní tabule ad.) za zhruba 1,5 mil. Kč. Realizace projektu byla ukončena v říjnu 2010 a výrazně zvýšila úroveň ve škole. Projekt Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Škola je významným partnerem v dalším projektu, který nese název Odborný výcvik ve 3. tisíciletí, jehož realizátorem je SPŠ Uherský Brod. Jak už ze samotného názvu vyplývá, jde o zkvalitnění odborné přípravy žáků v rámci odborného výcviku. Do tohoto projektu jsou přímo zapojeni především UOV oborů automobilních a UOV strojírenských oborů. Realizace tohoto projektu přinesla škole vybavení pro výuku diagnostiky motorových vozidel a vybavení pro výuku metrologie v souhrnné hodnotě přibližně 600 tis. Kč. Všechny tyto materiály jsou doplněny nejnovějšími poznatky z oblasti. Naše škola se jako partner účastnila aktivit projektu Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje CZ.1.07/3.2.03/ ( ) Projekt RAMPS VIP III. škola vstoupila do druhé fáze projektu jako partner IPPP ČR Praha. Projektové činnosti řeší žáky s projevy rizikového chování ve spolupráci s rodiči, pedagogy, výchovnými poradci a metodiky prevence SPJ. Součástí těchto projektů jsou také oblasti. Škola se účastní systémových projektů UNIV II a UNIV III,. Nejzásadnější projekt škola podala v rámci ROP (Regionálního operačního programu) Jde o projekt nazvaný Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu, jehož hlavním cílem je zkvalitnění odborného vzdělávání v uvedených oborech, prostřednictvím vybudování centra odborného vzdělávání ve Vsetíně, Bobrky. Sekundárním cílem je pak centralizace OV všech technických oborů, kterým SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín vyučuje. Projekt, jehož rozpočet činí 62 mil. Kč, byl již v roce 2011 úspěšně realizován. Realizací tohoto projektu došlo také k výraznému zkvalitnění v oblasti odborného výcviku na naší škole. Škola byla v předešlých letech partnerem v projektech: Hledáme mladé technické talenty, Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, Rozšíření výuky moderní automobilové diagnostiky Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání. Projekt zcela zaměřený na oblast

7 Škola bude nadále každoročně usilovat o podporu mobilit svých žáků prostřednictvím programu Leonardo da Vinci V oblasti byl nejvýše hodnocen ČŠI Projekt Zvyšování kvality environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím poradenského pracoviště, realizovaný v rámci podprogramu pro rozvoj ve Zlínském kraji PF 03-08, jehož délka trvání byla od srpna 2008 do června Tento projekt jednoznačně splnil očekávání. Všechny realizované aktivity se setkaly s příznivým ohlasem: byla zřízena e-podatelna projektu, která byla navštěvována jak žáky školy, tak i zájemci z řad veřejnosti došlo k realizaci dvou přednášek pracovníků akciové společnosti DEZA, Valašské Meziříčí (partnera projektu) na téma Systém environmentálního managementu a Kvalita ovzduší REZZO v akciové společnosti DEZA Valašské Meziříčí byla uskutečněna pro žáky školy i veřejnost exkurze do spalovny nebezpečného odpadu úspěšně proběhla akce Biopotraviny do škol, která se probíhala v měsíci září 2008 (na akci se podílel partner projektu Obchodní zemědělské družstvo Podhoran Lukov, a.s.). s pomocí dalšího partnera projektu města Vsetín byla realizována exkurze do čistírny odpadních vod a recyklační linky města Vsetín S činností e-podatelny a medializací projektu pomohl další z partnerů projektu Alcedo Vsetín. Za to vše patří naše poděkování poskytovateli podpory Zlínského kraje a také partnerům projektu z neziskové i podnikatelské sféry, kterými byli: Alcedo Středisko volného času Vsetín, Deza a. s. Valašské Meziříčí, Město Vsetín, Podhoran Lukov a. s. Realizovaný projekt je možno zhodnotit jako velmi zdařilý a přínosný. Velmi přínosný byl i projekt EAZK Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání - klíčová aktivita Šetrná jízda. Cílem projektu je další profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky. Aktivity projektu: Tvorba a akreditace tři vzdělávacích programů Realizace vzdělávaní pedagogických pracovníků Nákup pomůcek pro podporu výuky Tvorba internetové platformy projektu S velkým zájmem se setkává projekt Šetrná jízda také u žáků automobilních oborů. Odborní učitelé naší školy (oborů automobilních, zemědělských a gastro) se zapojili i do grantového projektu Propojení odborného školství s praxí (CZ.1.07/1.3.09/ ) realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem realizace odborných stáží pedagogů středních odborných škol je rozvoj pravidelné spolupráce mezi školami a podniky v zájmu zvýšení kvalifikace pedagogů absolvujících stáže a přenosu nejnovějších poznatků a informací z podnikové praxe do vyučování. Odborní učitelé tak budou moci lépe seznámit žáky s konkrétními firmami z jejich okolí, což jim - 7 -

8 může pomoci nejen při výběru potenciálního zaměstnavatele, ale i v orientaci, na co klást větší důraz při samotném studiu. Velký důraz při realizaci tohoto projektu byl kladen na dodržování principů při propojování odborného školství s praxí. Projekt Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Naše škola se je zapojena do projektu Recyklohraní již od vzniku tohoto projektu. Velmi aktivně žáci rovněž řeší úkoly v rámci projektu a za získané body jsou pak každoročně v katalogu odměn vybírány předměty, které využíváme jako odměny pro vítěze soutěží v rámci např. školní kolo projektu Šetrná jízda Školní projekty V oblasti s řešením problematiky byl nejúspěšnější projekt oboru Opravář zemědělských strojů Perspektivní oblasti zemědělství v našem regionu (ekologické zemědělství, agroturistika, údržba krajiny) jako možné formy podnikání v zemědělství v podhorských oblastech. Žáci se seznámili s ekologickým chovem ovcí, koní, krav a také s používanou mechanizací. Vše bylo doplněno velmi odborným a zajímavě provedeným výkladem majitelů ekofarmy manželů Kocůrkových. V průběhu exkurze byla žákům také nabídnuta možnost seznámení s moderní zemědělskou technikou, což jsme využili k názornému zopakování učiva. Spolupráce s rodiči, se školskou radou, NNO, místními a regionálními institucemi ŠKOLSKÁ RADA Školská rada vykonává své působnosti podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s jeho prováděcími předpisy. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, také v oblasti - 8 -

9 schvaluje výroční zprávu školy schvaluje školní řád, stipendijní řád, a navrhuje jejich změny schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve SŠ podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření projednává inspekční zprávy ČŠI podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, některé podněty se také týkaly oblasti ve škole SPOLUPRÁCE S FIRMAMI A SOCIÁLNÍMI PARTERY Škola spolupracuje s téměř 50 firmami, především ze vsetínského regionu. Z toho 44 firem jsou smluvními pracovišti školy, které pomáhají škole především se zajištěním odborného výcviku. Mnohé firmy se velmi aktivně podílí na náborových akcích školy. Dalším příkladem konkrétní spolupráce v oblasti nad rámec běžné činnosti je spolupráce s firmou Bonavia na zajišťování ekologické likvidace starých motorových vozidel. Hlavní oblasti spolupráce s firmami: a) Spolupráce při profesním směřování žáků ze ZŠ dny otevřených dveří třídní schůzky nabídka finanční podpory stipendia b) Spolupráce při vzdělávání žáků na SŠ participace na tvorbě školních vzdělávacích programů (kladen důraz na průřezová témata s problematikou ), odborná evaluace obsahu vzdělávání, externí pracovníci (odborníci z praxe do škol), přednášky odborníků z firem ve škole (domluvené tematicky orientované) zajištění odborného výcviku žáků v partnerských firmách stipendium pro žáky další podpora vzdělávání (učební materiály, audiovizuální programy, novinky transfer informací, poznatků) další vzdělávání pedagogických pracovníků vyučujících odborné předměty ve firmách, odborné stáže pedagogických pracovníků v partnerských firmách, další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti odborné exkurze a odborné stáže žáků v partnerských firmách s ekologickou tematikou participace na přípravě zadání závěrečných zkoušek a účast v komisích u těchto zkoušek participace (odborná či finanční) na organizování soutěží s odborným zaměřením a na soutěžích obsahujících prvky pomoc při realizaci mezinárodních výměnných stáží možnosti sebeprezentace partnerských firem před žáky závěrečných ročníků podpora orientace absolventů na zaměstnání v partnerských firmách, které spolupracují se školou také ekologické výchově žáků Jasno Jasenná s.r.o c) Další formy spolupráce společné aktivity v public relations, společné webové prostředí (firma ve škole, škola ve firmě nabídky pracovních příležitostí) příprava programů celoživotního vzdělávání pro oblast dospělé populace partnerství v projektech EU, některé z těchto projektů zaměřeny na oblast - 9 -

10 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A PROGRAMY V oblasti zahraniční spolupráce se škola může chlubit velmi silným zahraničním partnerem. Jde o vzdělávací agenturu F+U Sachsen ggmbh v Chemnitz v Německu, se kterou škola spolupracuje v rámci programu Leonardo da Vinci. Mimo evropské programy pak škola udržuje spolupráci se školou podobného zaměření v rakouském Modlingu a s partnerskou školou ze slovenského Púchova. I v rámci zahraniční spolupráce byly zařazené akce např. biopotraviny do škol. SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍMI A REGIONÁLNÍMI INSTITUCEMI a se zúčastňuje setkání k místnímu partnerství v a spolupracuje se Společností pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Tato setkání se konají v rámci projektu Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center ve Zlínském kraji a výrazně přispěla k zapojení naši školy do aktivit v rámci v našem regionu, takže se naše škola podílela na organizaci některých významných akcí např. Dne Země. Naše škola aktivně udržuje kontakty s nevládními organizacemi zaměřenými na ekologickou výchovu a využívala středisek a center ekologické výchovy (Středisko volného času Alcedo Vsetín, Líska občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, Ekocentrum Kosenka Valašské Klobouky, občanské sdružení Líska pro ve Zlínském kraji, centrum Veronika Hostětín). Závěrečné shrnutí: Z charakteristiky školy vyplývá, že SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín má dobré výchozí podmínky pro podporu a realizaci jednotlivých činností. b) Vzdělávací strategie školy začlenění ve ŠVP Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín poskytuje střední odborné vzdělání s důrazem na skloubení znalostí, dovedností a schopností žáka tak, aby se absolvent stal aktivním, ekonomicky a ekologicky výkonným členem společnosti s pozitivním postojem k celoživotnímu vzdělávání a také s kladným vztahem k. Škola se zaměřuje i na osobní růst jednotlivce a jeho zapojení do kulturního života společnosti. To vše se realizuje ve škole, která zaplňuje prostor v nabídce středních škol regionu jako vzdělávací, sociálně společenská a kulturní instituce, neboť zaujímá významné postavení největší střední odborné školy v okrese co do počtu žáků a poskytovaných učebních oborů. Svou oborovou a kvalifikační strukturou reaguje na kvalitativní a kvantitativní požadavky na pracovní sílu. Jako jediná škola ve městě disponuje 18 obory vzdělání a zahrnuje spádovou oblast přesahující hranice okresu. Absolventi školy z velké části uskutečňují své další profesní plány bezprostředně po úspěšném ukončení školy získáváním vhodných pracovních míst v regionálních podmínkách. Škola profesně připravuje absolventy ve směru odbornosti, ale i pružného a efektivního kariérového rozhodování během pracovního života. Cílem je vzdělávat a vychovávat mladé lidi, kteří jsou ochotni i po ukončení primárního vzdělávání investovat do další odborné přípravy, jsou flexibilní, mají motivaci ke změnám, zodpovědnost za sebe sama a v neposlední řadě vládnou důležitými kompetencemi pro život a práci včetně ekologických aspektů. Úspěšná realizace poslání školy je podmíněna úzkou spoluprací s rodiči a partnery školy. Žák, absolvent, učitel, rodič a přátelé školy jsou blízcí spolupracovníci při vytváření kladného vztahu ke škole, při budování pozitivní image školy

11 Z vize a poslání školy pak vyplývají strategické cíle, na jejichž vytváření a realizaci participují všichni pracovníci školy. 1) vybudovat školu jako významnou vzdělávací, sociálně společenskou a kulturní instituci v obci a širokém okolí 2) zabezpečit podíl žáků a rodičů na demokratizaci školy, rovný přístup žáků ke vzdělání, respektování potřeb žáků se SVP, rozvíjet systém poradenských služeb pro žáky, zejména žáky se SVP, rodiče a učitele 3) zlepšovat kulturu školy, především vzájemných vztahů a komunikace, předcházet rizikovému chování žáků 4) kvalitně naplňovat školní vzdělávací program vycházející ze státních učebních dokumentů, jimiž jsou rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé obory a dodržovat ekologické aspekty v odborném vzdělávání 5) kvalitně, dle nejmodernějších poznatků a požadavků praxe, osvojením všech potřebných kompetencí připravovat žáky pro úspěšný vstup na trh práce nebo k dalšímu studiu, zaměřovat se nejen na odborné znalosti a dovednosti, ale i na jazykovou, matematickou, ekologickou, informační a občanskou gramotnost, na kladný postoj k celoživotnímu vzdělávání 6) podporovat profesionální růst pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání (DVPP) a kariérního systému pedagogických pracovníků a to také v oblasti 7) rozvíjet a upevňovat partnerské vztahy mezi učiteli, žáky a veřejností, získat co nejširší okruh spolupracovníků k práci pro školu 8) zajistit školu lidskými, materiálně technickými a finančními zdroji pro její fungování v dlouhodobě perspektivním prostředí na dobré úrovni Pro hodnocení úspěšnosti realizovaných cílů byla specifikována výkonová kritéria úspěchu a hodnotících indikátorů vytvořených přímo školou samotnou. Stejný způsob hodnocení je používán i při hodnocení ve škole. Začlenění průřezového tématu EV Školní vzdělávací program je tvořen podle struktury oborů vzdělání, které se ve škole vyučují a poskytují vzdělání s výučním listem i s maturitní zkouškou. Vychází ze státních učebních dokumentů, jimiž jsou učební plány pro jednotlivé obory. se promítá do všech oborů vyučovaných na škole v různých předmětech. Jednotlivé prvky jsou zařazovány průběžně v povinných předmětech v různých ročnících. Předmět Biologie a ekologie je zařazen do všech druhých ročníků. Obsah a pojetí tohoto vyučovacího předmětu se odvíjí od platných osnov MŠMT ČR, potřeb z hlediska uplatnění absolventů na trhu práce a schopností, znalostí a zaujetí jednotlivých pedagogů. Je ustaven koordinátor. Všichni členové pedagogického sboru jsou motivováni, aby zařazovali environmentální témata do své výuky. Environmentální výchova zaujímá v naší škole, vzhledem k jejímu zaměření, významnou pozici. Na může být na naší škole pohlíženo ze dvou hledisek, a to jako na problematiku podporovanou a realizovanou v rámci výuky odborných předmětů či jako na její rozměr sociální a etický podporovaný zejména ve výuce společenskovědních předmětů. V některých předmětech se ovšem i obě tyto problematiky prolínají např. v Zemědělské mechanizaci nebo v Zemědělské technologii. Vzhledem k velkému počtu učebních a studijních oborů je uvedeno začlenění průřezových témat s aspekty EV pouze u 3 učebních a studijních oborů (Mechanik opravář motorových vozidel,

12 Gastronomie, Instalatér), ale stejným způsobem je zpracováno zařazení průřezových témat s aspekty EV. Začlenění průřezových témat s aspekty EV (Člověk a životní prostředí) Název oboru: Mechanik opravář motorových vozidel Kód: H/01 pokrytí předmětem: Biologie a ekologie integrace ve výuce: 1. ročník Cizí jazyk Tematické okruhy, komunikační situace, jazykové funkce Chemie Anorganická chemie, Organická chemie Práce s počítačem Práce s počítačem, operační systémy, soubory, adresářová struktura Technické zobrazování Utěsňování součástí a spojů Základy strojírenství Ruční zpracování technických materiálů Odborný výcvik Základy montážních prací 2. ročník Občanská nauka Česká republika, Evropa a svět Fyzika Fyzika atomu Tělesná výchova Péče o zdraví, Tělesná výchova Ekonomika Základy tržní ekonomiky Opravárenství a diagnostika Motorová vozidla Elektrická měření Zdroje elektrické energie silničních motorových vozidel Odborný výcvik Garážování a skladování 3. ročník Český jazyk a literatura Kultura Občanská nauka Člověk a hospodářství Tělesná výchova Péče o zdraví Automobily Příslušenství spalovacích motorů, Alternativní pohony vozidel Opravárenství a diagnostika Opravy seřízení a údržba, Garážování a skladování Elektrotechnika Elektrická zařízení motorových vozidel Řízení motorových vozidel Řízení a obsluha strojů a zařízení

13 Odborný výcvik Opravy, seřízení a údržba Začlenění průřezových témat s aspekty EV( Člověk a životní prostředí) Název oboru Gastronomie Kód L/01 pokrytí předmětem: Biologie a ekologie integrace ve výuce: 1. ročník Chemie Anorganická chemie, Organická chemie Práce s počítačem Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle Ekonomika a podnikání Podstata fungování tržní ekonomiky Životní prostředí jako složka životní úrovně Gastronomický provoz a komunikace Profesní komunikace Zvyklosti zahraničních hostů Potraviny a výživa Výživa Zásady zdravé výživy Technologie BOZP, hygiena práce, PO Platné normy v oblasti hygieny a bezpečnosti práce Stolničení BOZP, hygiena práce, PO Zásady hygieny osobní a pracovního prostředí, Zásady bezpečnosti Odborný výcvik Hygiena Kritické body HACCP, Nakládání s odpady 2. ročník 1. cizí jazyk Tematické okruhy, komunikační situace, jazykové funkce 2. cizí jazyk Tematické okruhy, komunikační situace, jazykové funkce Občanská nauka Soudobý svět Fyzika Fyzika atomu Tělesná výchova Péče o zdraví, Tělesná výchova 3. ročník Tělesná výchova Péče o zdraví Odborný výcvik Hygiena Kritické body HACCP, Nakládání s odpady Odborný výcvik Hygiena Kritické body HACCP, Nakládání s odpady 4. ročník Český jazyk a literatura Kultura 2. cizí jazyk Tematické okruhy, komunikační situace, jazykové funkce

14 Seminář z cizího jazyka Tematické okruhy, komunikační situace, jazykové funkce Ekonomika a podnikání Finanční trh, daňová soustava Ekologické daně Odborný výcvik Hygiena Kritické body HACCP, Nakládání s odpady Začlenění průřezových témat s aspekty EV (Člověk a životní prostředí) Název oboru Instalatér Kód H/01 pokrytí předmětem: Biologie a ekologie integrace ve výuce: 1. ročník Cizí jazyk Tematické okruhy, komunikační situace, jazykové funkce Chemie Anorganická chemie, Organická chemie Práce s počítačem Práce s počítačem, operační systémy, soubory, adresářová struktura Materiály Technické materiály vlastnosti technických materiálů, ochrana proti korozi Vytápění Vytápění všeobecné informace o vytápění, historie vytápění 2. ročník Občanská nauka Česká republika, Evropa a svět Fyzika Fyzika atomu Tělesná výchova Péče o zdraví, Tělesná výchova Ekonomika Základy tržní ekonomiky Vytápění Vytápění teplovodní vytápění, elektrické kotle Plynárenství Plynárenství odvod kouřových plynů, postup při zařizování plynových odběrných zařízení 3. ročník Český jazyk a literatura Kultura Občanská nauka Člověk a hospodářství Tělesná výchova Péče o zdraví Závěrečné shrnutí, názory a návrhy možných řešení V pojetí environmentální výuky je nutný posun od tradiční oborové výuky k výuce oborově integrované. Dochází k propojování poznatků a zkušeností z různých oborů a tyto zkušenosti a poznatky jsou potom využívány pro konkrétní řešení environmentálních problémů v praxi

15 Důležitým aspektem je nejen vlastní obsah výuky, ale i používané prostředky a působení prostředí V této oblasti má naše škola ještě určité nedostatky (chybí dokončení úprav školní zahrady, studovna žáků s možností využívání literatury s problematikou EV) Významnou součástí realizace průřezového tématu může proto být např. ekologizace provozu a prostředí školy, zaměření na řešení problémů v obci a okolí a na spolupráci s různými partnery mimo školu. V oblasti spolupráce s partnery je činnost naší školy na velmi dobré úrovni např. Jasno Jasenná s.r.o. Z rozboru vzdělávací strategie školy jednoznačně vyplývá, že ve vzdělávání žáků v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je určitě jednou z priorit. Popis dosavadní realizace ve škole Školní program byl vypracován podle metodického pokynu MŠMT k č. j / ze dne koordinátorkou Ing. Dagmar Kuběnovou Školní program SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín stanovuje: - vzdělávací cíle a výstupy, - výchovné a vzdělávací strategie a tematické zaměření na škole, - rozvojové a organizační cíle školy, postupy a odpovědnosti vedoucí k zajištění ve vzdělávání všech žáků a také rozvojové a organizační cíle, a to zejména v oblastech: environmentálně vhodného provozu školy a školního areálu materiálního, prostorového, finančního zajištění projektu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti spolupráce školy s okolím a se středisky ekologické výchovy Dosud používané metody a formy práce Současný stav: - Pozorování - Frontální i individualizovaná výuka - Preference práce v týmech - Exkurze v přírodě - Účast na biologických olympiádách a přírodovědných soutěžích Příležitosti: - Využívání programů ALCEDA Vsetín. - Široká nabídka vzdělávacích aktivit. - Využívání pobytového střediska ekologické výchovy Semetín - Výchova rodičů dětmi (např. třídění odpadu v domácnostech). - Využívání aktivit bývalých žáků školy přednášky, exkurze (návštěva ekofarmy paní Kocourkové Halenkov Ranč pod Černým, ekofarmy pana Hanulíka). - Spolupráce se školním parlamentem podněty k ekologizaci školy. - Současné využití moderních technologií (jako je práce s počítačem a interaktivní tabulí) při výuce ekologie a práce s nimi učí studenty novým dovednostem Ekologizace školy - Exteriér školy: Exteriér je tvořen odborně udržovaným areálem. Na jeho údržbě se budou i nadále podílet v rámci výuky i samotní žáci, což u nich může mít výchovný dopad v tom smyslu, že za vzhled areálu potom budou cítit spoluzodpovědnost. Areál může sloužit pro plnění některých ekologických projektů v rámci výuky ekologie a témat žákovských projektů s ekologickou náplní. Výsledkem těchto činností žáků může být i konkrétní úprava určitých částí areálu s estetickým vyzněním, což může mít na žáky pozitivní vliv

16 - Interiér školy: Do učeben a do vestibulu školy je vhodné umístit pokojové rostliny, o které by se žáci starali, což u nich také může mít výchovný dopad. - Třídění odpadu: Ve škole již probíhá alespoň částečné třídění odpadů. Tento systém je třeba více propagovat a propracovat. - Nebezpečný odpad: Tento odpad shromažďovat a likvidovat dle platných směrnic. Pro žáky zřídit místo, kde by mohli nebezpečný odpad (např. baterie z kalkulaček ) shromažďovat. - Hospodaření s energií a s vodou: Ve škole postupně provést např. v rámci žákovských projektů vyhodnocení možných úspor energie i financí. Žáci by mohli vyhledávat další možnosti úspor energií a vody a tyto by také vyhodnocovali (např. v zimě krátké intenzivní větrání). - Ekologicky šetrné výrobky: Postupně vyhledávat a vyhodnocovat možnosti využívání ekologicky šetrných výrobků (např. recyklovaný papír, různé náplně, úklidové prostředky, ) - Doprava: Upozorňovat studenty na ekologickou výhodnost prostředků hromadné přepravy, jízdu na kole, chůzi pěšky. Materiální zajištění plánu - Registrační poplatek do sítě MRKEV (400,- Kč na škol. rok) - Průběžné doplňování odborné literatury - Průběžné doplňování vhodných výukových programů pro PC - Nákup pokojových květin do vestibulu školy - Nákup recyklovaného papíru - Nákup nádob pro třídění odpadu - Nákup potřeb nutných pro akci Úklid okolí školy - Účastnické poplatky na odborné školení (asi 2000,- Kč ročně) Spolupráce s jinými subjekty v rámci - a se zúčastní setkání k místnímu partnerství v a bude pokračovat ve spolupráci se Společností pro komunitní práci Vsetín o.p.s. - Tato setkání se konají v rámci projektu Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center ve Zlínském kraji a výrazně přispívají k zapojení naši školy do aktivit v rámci v našem regionu, takže se naše škola podílí na organizaci některých významných akcí např. Dne Země. - Stejně jako v předcházejících letech bude naše škola aktivně udržovat kontakty s nevládními organizacemi zaměřenými na ekologickou výchovu a využívat středisek a center ekologické výchovy (Středisko volného času Alcedo Vsetín, Ekocentrum Kosenka Valašské Klobouky, občanské sdružení Líska pro ve Zlínském kraji, centrum Veronika Hostětín). Závěrečné shrnutí, názory a návrhy možných řešení přístupů k Přístup k v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je realizován tak, aby žáci měli mít možnost poznávat mnohotvárnou skutečnost nejen pouze podle jednotlivých oborů vzdělávání, ale také z celkového pohledu se zdůrazněním souvislostí, tedy integrovaně. Z metodického hlediska se nám nejvíce osvědčilo využívat projektovou metodu s uplatněním řešení přiměřeně obtížných úkolů, diskuse, samostatné práce žáků, práce ve skupinách (příprava prezentací, referátů, dokumentace pozorování, využívání internetu atd.) Vhodné jsou také exkurze, besedy, promítání vybraných ekologických filmů, videoprogramů

17 Rezervu v naší činnosti vidím ve větším využívání výukových pobytů, neboť zejména přímý styk s okolním prostředím, jeho poznávání, hodnocení ale i řešení problémů v daném místě, ve škole, v krajině, v profesi má mimořádný význam V oblasti nejvíce se nám dařilo v realizacích projektů. ČŠI vysoce ocenila Projekt Zvyšování kvality environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím poradenského pracoviště Kladně hodnocen byl i projekt EAZK Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání, jehož vzdělávacímu programu Šetrná jízda, akreditovaného u MŠMT ČR pod č.j / se naše škola aktivně zúčastnila. 1.2 SWOT analýza stavu v naší škole Cíl SWOT analýzy SWOT analýza je důležitý podklad pro tvorbu strategického plánu rozvoje školy a také pro stanovení cílů v. Výsledky SWOT analýzy jsou taktéž nezbytným nástrojem při realizaci vlastního hodnocení školy. Díky tomu nedělá potíže stanovovat si reálné, přesně formulované cíle v činnosti, obohacené sebehodnotícími výstupy, určit způsoby a prostředky k jejich dosažení. Průběh prací na SWOT analýze SWOT analýzu na škole jsme provedli v průběhu měsíce března. Respondenti zahrnovali všechny skupiny zaměstnanců: Pedagogické pracovníky Nepedagogické pracovníky Zástupce vedení školy Žáky školy S žáky školy byla provedena SWOT analýza s využitím interaktivní tabule (viz foto), což žáky zaujalo a aktivně pracovali. Tímto způsobem (tedy s využitím interaktivní tabule) byla provedena SWOT analýza i s předsedy jednotlivých předmětových komisí. Počet respondentů SWOT analýzy se účastnilo z celkového počtu 88 pedagogických zaměstnanců 63 pracovníků školy, což je reprezentativní vzorek 71,59% zastoupených pedagogických pracovníků školy. Ze 44 nepedagogických zaměstnanců se účastnilo 21 pracovníků školy, což je vzorek 47,72 % zastoupených nepedagogických pracovníků školy Z žáků se zapojili jak žáci vycházejících ročníků (třída A3BOZS-24 žáků) a třídy AT4M (17žáků)

18 Z 1. ročníků jsem požádala o spolupráci třídu TOKOZS1 skupina OZS(11 žáků), kde vyučuji odborné předměty. Celkový výsledek SWOT analýzy SILNÉ STRÁNKY zkušenosti s realizací projektu Zvyšování kvality environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve střední škole Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím poradenského pracoviště ustanoven koordinátor Ing. Dagmar Kuběnová pružný a vstřícný management školy aktivní sebevzdělávání koordinátora koordinátor má dlouhodobé zkušenosti s implementací škola je zapojena v síti M.R.K.E.V. dobré hygienické podmínky velký výběr kroužků a mimoškolních aktivit, výstav účast na soutěžích a exkurzí využití mezipředmětových vztahů zařazování ekologických témat do odborných předmětů, využívání recyklovatelných materiálů, využití ekologicky nezávadných materiálů v odborné výuce, používání nebezpečných materiálů je minimalizováno nebo odstraněno úplně, zlepšování pracovního a životního prostředí, každý rok stanovení cílů ŽP a následné vyhodnocení, vedení podporuje vzdělání v oblasti technické vybaveni školy učebny ICT, internet sportovní zázemí pro žáky školy vedeni školy nakloněno k realizaci studium koordinátora, účast na vzdělávacích akcích kvalitní projekt s názvem: Šetrná jízda škola je vyzdobena řadou květin na chodbách i ve třídách. O květiny ve třídách pečuji studenti, na chodbách pani uklizečky. SLABÉ STRÁNKY velký subjekt velká vzdálenost budov velké množství odloučených pracovišť a velké množství oborů, z toho důvodu horší komunikace mezi jednotlivými vyučujícími nedůvěra mnoha kolegů v účinnost a výsledný efekt, neochota některých kolegů měnit zaběhlý učební plán, vázne komunikace početný pedagogický sbor vytíženost pedagogů, mala informovanost pedagogického sboru málo kolegů zapojených do na škole malý prostor ve výuce pro realizaci akci, malá časová dotace chybí odborná učebna a laboratoř k výuce biologie a ekologie přetrvávají nedostatečně fungující ekologické návyky žáků chybí knihovna či studovna přístupná studentům k samostudiu a tráveni volného času. orientace dětí na konzum, nezájem o ochranu přírody a ekologii nezájem žáků o ekologický kroužek Nutné prohloubení vztahu k přírodě u žáků i u některých pedagogických pracovníků žákům chybí komplexní ekologické, environmentální a zároveň ekonomické cítění častým problémem žáků je nedostatečná úcta k lidem a k práci kladen malý důraz na vybavování a estetickou úroveň učeben některými pedagogickými pracovníky nepochopeni, neochota spolupráce a negativní postoj k ze strany některých kolegů. nedostatečná motivace učitelů pro spolupráci v oblasti práce navíc mnohdy bez finančních ohodnocení nedostatky při zlepšování klima školy

19 každý učitel má stanoveny konzultační hodiny pro rodiče i žáky (středa ). Je-li potřeba, věnuje se rodičů či žákům i v jiném, předem dohodnutém čase. snaha o komplexní rozvoj osobnosti žáků. je součástí Školního vzdělávacího plánu. podařilo se získat pro kolegy, kteří jsou ochotni spolupracovat a ve spolupráci s nimi realizovat vhodné akce a projekty, v současné době dobrá spolupráce s učiteli stavebních a automobilních oborů, kteří mají k některým tématům blízko. otevřená vzájemná komunikace mezi vedenim školy, učiteli, studenty, rodiči a dalšimi zaměstnanci školy zařazení mezi priority školy spolupráce se školním parlamentem VNĚJŠÍ PŘÍLEŽITOSTI vedeni školy podporuje aktivity (iniciovat např. projektový den, kdy bude věnována celodenní výuka ve všech předmětech lépe a více prezentovat ekologickou výchovu na internetových stránkách a v regionálním tisku kontakty na podnikatelskou sféru (vč. finanční podpory) více využívat existence krátkodobých pobytů ve střediscích ekologické výchovy spolupráce s organizacemi zabývajícími se přímá spolupráce s orgány státní správy (odbor životního prostředí města Vsetín) spolupráce s neziskovým sektorem spolupráce s dalšími firmami ( partner školy) v okolí školy je dostatek zeleně. třídění surovin využívání dotací a grantů využití internetu mimo výuku šetření s vodou a energiemi zařadit exkurzi do čističky komunálních odpadních vod a na skládku komunálního odpadu spolupráce s referátem ŽP ve městě Vsetín VNĚJŠÍ HROZBY nedostatek finančních prostředků na vybavení vysoká nezaměstnanost v regionu nezájem rodičů realizace projektů mimo vyučovací dobu bude obtížná, mnoho žáků je dojíždějících zpochybňovaní významu akci rodiči přijímaní prospěchově slabších žáků s výchovnými problémy ze ZŠ nedostatek financi ze strany státu a obce na realizaci aktivit Případná změna managementu školy nakloněného realizaci ve škole možné krácení finančních prostředků menší počet grantových možnosti možnost změny legislativy v

20 realizovat na sportovně turistickém kurzu, realizovat na školních výletech, využít stávající cyklostezky. zapojit žáky do monitoringu stavu ŽP okolí bydliště, města, školy, pořadat ekologické soutěže exkurze besedy, přednášky využivat nabidek vyukovych programů středisek ekologické výchovy zapojovani ostatnich kolegů do vzdělávacích akci (spolupráce s Alcedem Vsetín a Lískou) využivat a rozvijet multimedialni.způsobůsoby výuky v oblasti rozšiřit dostupné informace v oblasti na webové stránky školy pokračovani v navazování nových kontaktů se zahraničími školami (praxe) podporovat u studentů zájem o mimoškolni poznávací akce (exkurze, sportovní aktivity aj.) Specializačni studium koordinátora dny otevřenych dveři přístupné široké veřejnosti, propagace školy. využití kulturních a přírodních zajímavostí regionu (exkurze, výuka mimo třídu, navázáni komunikace s uřady, lidmi v obci,..). stravování dle zásad zdravé výživy s využití m biopotravin využít partnera škola ( Jasno Jasenná s.r.o) podpora vedení školy DVPP v a široká nabídka těchto vzdělávacích možností v regionu. využívání pobytového střediska ekologické výchovy Semetín výchova rodičů dětmi (např. třídění odpadu v domácnostech). využívání aktivit bývalých žáků školy přednášky, exkurze ( návštěva ekofarmy ) spolupráce s EAZK podněty k ekologizaci školy

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2015/2016 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 485/PL/2015 nabývá

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 02 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Pojem environmenální vzdělávání vychází z anglického termínu environmental education ( environment znamená životní prostředí, education

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

Akční plán realizace strategických opatření ve Střední průmyslové školy strojnické Vsetín ve školním roce 2011/2012

Akční plán realizace strategických opatření ve Střední průmyslové školy strojnické Vsetín ve školním roce 2011/2012 Akční plán realizace strategických opatření ve Střední průmyslové školy strojnické Vsetín ve školním roce 2011/2012 Myšlenka: V každém stádiu zlepšování práce ve školství je důležitých 6 opatření : budování

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-475/13-J Název právnické osoby Střední škola technická Žďár nad Sázavou vykonávající činnost školy: Sídlo: Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 00 226 206 Identifikátor:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) 2013-2018 Vypracovala: Ing. Irena Prášková 1 1. Úvod Při tvorbě Školního programu environmentálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Akční plán realizace strategických opatření ve Střední průmyslové školy strojnické Vsetín ve školním roce 2010 /2011

Akční plán realizace strategických opatření ve Střední průmyslové školy strojnické Vsetín ve školním roce 2010 /2011 Akční plán realizace strategických opatření ve Střední průmyslové školy strojnické Vsetín ve školním roce 2010 /2011 Motto: Prožitek a radost z vlastní práce je to jediné, čím může škola konkurovat mimoškolním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ Základní škola Benešov, telefon/fax: 317721961 Realizace schváleného projektu EVVO Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název dotačního programu: Rozvojový program Podpora

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Praha, MŠMT, 17. října 2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Číslo výzvy: 14 Oblast podpory: Vyhlašovatel: Žadatel: 1.1

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG

Koncepce rozvoje knihovny v letech Knihovna VŠLG Koncepce rozvoje knihovny v letech 2016 2020 Činnost knihoven je veřejnou službou a knihovny jsou považovány za instituce veřejného zájmu. Jsou nástrojem základního lidského práva na rovný přístup k informacím,

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-H/01 KUCHAŘ ČÍŠNÍK PŘÍPRAVA JÍDEL OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015

Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Predikce potřeb trhu práce v Jihočeském kraji 2015 Dotazníkové šetření Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. probíhá od 1.7.2015 do 30.9.2015 Vzorek 266

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Koncepce rozvoje školy na léta

Koncepce rozvoje školy na léta Koncepce rozvoje školy na léta 2016 2020 V Krnově dne 01. 09. 2015. Projednáno ve školské radě dne 15. 10. 2015. Strana 1 Obsah Úvod... 3 1. Oblast vzdělávání... 4 2. Lidské zdroje... 5 3. Materiálně technické

Více

Školní program EVVO. Na základě

Školní program EVVO. Na základě II. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Školní program EVVO Na základě Metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Č. j. 16745/2008-22 V Praze dne 27. října 2008 V Pardubicích

Více