PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)"

Transkript

1 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá účinnosti od a je platný pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Ing. Dagmar Kuběnová koordinátor

2 O B S A H: 1. Popis současného stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v naší škole Rozbor školního vzdělávacího programu z pohledu SWOT analýza stavu v naší škole Vize a dlouhodobé cíle v Stanovená vize školy pro oblast Stanovení dlouhodobých výchovně vzdělávacích cílů, očekávané výstupy Stanovení dlouhodobých organizačních cílů Hodnocení realizace ŠP, evaluace Roční plán na školní rok 2013/

3 1. Popis současného stavu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v naší škole 1.1 Rozbor školního vzdělávacího programu z pohledu Dlouhodobý plán environmentálního vzdělávání a osvěty (plán ) je přílohou školního vzdělávacího programu (ŠVP) a je uveden jako jeden z výchovných cílů školy v kapitole charakteristika ŠVP. ŠVP je vypracován pro každý studijní nebo učební obor zvlášť a je tedy přílohou pro jednotlivé ŠVP všech studijních a učebních oborů. Každoročně je v srpnu na začátku školního roku vypracován roční plán environmentálního vzdělávání a osvěty, který není přílohou ŠVP, ale rozvíjí plán na dílčí úkoly pro daný školní rok. Na konci školního rok je koordinátorem zpracována zpráva z environmentální činnosti za daný školní rok a ta je součástí výroční zprávy školy. I. Podmínky pro realizaci Charakteristika školy Z této charakteristiky vyplyne, co je výchozím stavem pro a co může být využito pro podporu. SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je střední odborná škola s širokou nabídkou učebních oborů reagující oborovou skladbou na měnící se demografické podmínky i požadavky trhu práce. Má všechny předpoklady pro další rozvoj. Její učební a studijní programy korespondují s koncepcí rozvoje školství ve Zlínském kraji. Název a sídlo školy Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky 1779, Vsetín Právní forma příspěvková organizace Identifikátory školy: IČ DIČ CZ IZO ODLOUČENÁ PRACOVIŠTĚ ŠKOLY SÍDLO OBORY Bobrky 466, Vsetín Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Tesař, Truhlář, Zedník, Instalatér, Elektrikář-silnoproud, Obráběč kovů, Mechanik seřizovač, Autotronik Restaurace Bečva, Trávníky 1824, Vsetín Družstevní 1646, Vsetín Číšník, Cukrář, Gastronomie Prodavač, Krejčí, Obchodník, Ekonomika a podnikání Kapacita žáků: 1000 žáků Stav k : 28 tříd; 723 žáků ŘEDITEL ŠKOLY: Mgr. Josef Slovák KOORDINÁTOR : Ing. Dagmar Kuběnová KONTAKT telefon, fax: , web:

4 Úplnost a velikost školy Vzhledem k tomu, že současná podoba školy byla vytvořena na základě sloučení čtyř různých škol, je oborová struktura školy velmi pestrá. Z této skutečnosti je nutno vycházet i při činnosti ve škole Samotná vzdělávací nabídka v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín zahrnuje v současné době jeden obor vzdělávání poskytující vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém studiu (Podnikání), pět oborů vzdělávání poskytující vzdělání s maturitní zkouškou (Gastronomie, Mechanik seřizovač, Autotronik, Obchodník, Ekonomika a podnikání) a dvanáct oborů vzdělávání poskytujících vzdělání s výučním listem (Kuchař - číšník, Cukrář, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Elektrikář - silnoproud, Truhlář, Tesař, Zedník, Instalatér, Obráběč kovů, Prodavač, Krejčí), které jsou aktivní téměř ve všech ročnících studia. Vzdělávací nabídku školy lze tedy charakterizovat jako velmi širokou, ovšem vzhledem k naplněnosti jednotlivých oborů, zcela korespondující s potřebami regionu. Skladba oborů umožňuje školu profilovat do tří hlavních směrů Vybavení školy Z pohledu je důležité: umístění, dostupnost přírodního prostředí školní zahrada, dosud není plně realizována vhodná by byla realizace altánu k výuce na zahradě podmínky pro žáky i samotné vyučující (učebna, laboratoř, kabinet), vybavení pro (knihy, pomůcky) jsou na velmi dobré úrovni. Na vybavení školy pro kvalitní působí: 1. faktory vnější Jedná se o aspekty, které na školu působí z vnějšího okolí a na které nemá škola velký vliv. Tyto faktory souvisí zejména s celkovou státní koncepcí financování resortu školství. Ačkoli je škola financována objektivně podle výkonů, tedy stanovený normativ na žáka x počet žáků, nedostává se jí s ohledem na provozní náročnost (energie, opravy a údržba) dostatečných finančních prostředků na inovaci a modernizaci školy. Každoročně má k dispozici tolik finančních prostředků, že může pokrýt pouze nezbytné provozní výdaje a určitý nadstandard si může dovolit jen díky - 4 -

5 účasti v projektech (proto jsme se aktivně zapojili do několika projektů s tématikou ), v doplňkové činnosti a prostřednictvím sponzorských darů. 2. faktory vnitřní Faktory vnitřní může škola sama svou činností ovlivnit. Přímo souvisí s jejím provozem, zde se již projevily kladné výsledky ekologizace provozu školy (zařazena do ). Do budoucích ekonomicko - materiálních aktivit vstupuje škola s tím, že většina možností optimalizace v oblasti vnitřních faktorů již byla vyčerpána (zateplení školy, výměna oken, alternativní zdroje energie). Další možnosti představují pouze doladění celého systému ekologizace provozu školy. Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor školy je stabilizovaný, odborně i pedagogicky kvalifikovaný, má vyrovnanou strukturu a to nejen věkovou, ale i z hlediska pohlaví, když mírně převažují muži. Mezilidské vztahy mezi pracovníky školy, ale i mezi pedagogy a studenty jsou solidní. V současné době splňuje většina pedagogických pracovníků kvalifikační předpoklady. Vedení školy má vypracován dlouhodobý plán DVPP. Vyučovací předměty s ekologickou tematikou Biologie a ekologie v současnosti vyučují 2 aprobovaní pracovníci (Ing. D. Kuběnová, PaedDr. B. Kudelová) Odborná i pedagogická kvalifikovanost pedagogického sboru je na dobré úrovni a to, i pokud se týká oblasti, a proto hlavním cílem v personální oblasti je udržet stávající lidský potenciál a maximálně podporovat jeho další růst, neboť současní pedagogičtí pracovníci jsou schopni nejen odborně, ale především osobně se do realizace zapojit. Pravidla spolupráce koordinátora s vedením a zaměstnanci školy Ředitel školy pověřil Ing. Dagmar Kuběnovou koordinováním oblasti od se spolupracovníky z jednotlivých sekcí připravuje z námětů a návrhů všech pracovníků školy plán. na základě podkladů spolupracovníků zpracovává hodnocení plnění realizačního plánu, které je součástí výroční zprávy školy úzce spolupracuje s vedením školy při přípravě aktivit a vedení školy vytváří potřebné podmínky pro jeho práci průběrně zvyšuje svou odbornou a metodickou připravenost koordinuje realizaci plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti Vedení školy podporuje návrhy koordinátora na účast jednotlivých pedagogických pracovníků na DVPP v oblasti Dlouhodobé projekty a mezinárodní spolupráce Projekt ŘEMESLO TRADICE A BUDOUCNOST Cílem projektu je komplexní podpora vzdělávání v technických oborech a řemeslech formou propagace a zkvalitnění vzdělávání tak, aby odpovídalo aktuálním požadavkům zaměstnavatelů na absolventy středních odborných škol a to i v oblasti environmentálního vzdělávání. Žáci budou disponovat nejnovějšími poznatky a dovednostmi ve svém oboru. Výukové materiály a to i výukové materiály do vyučujího předmětu Biologie a ekologie (vypracoval Mgr. Vakrčka a Ing. Kuběnová průřezová témata).realizací projektových aktivit se uskuteční intenzivnější propojení - 5 -

6 středních odborných škol se zaměstnaneckou sférou. Žáci poznají reálné prostředí firem, získají odborné kompetence, přehled o dění v oboru i možnostech budoucího pracovního uplatnění. Doba realizace projektu: Projekt Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT Při realizaci tohoto projektu, na kterém se tvůrčím způsobem podíleli vybraní učitelé školy, byly vytvořeny nové výukové materiály, a to jak učební texty, tak i výukový software, které nahradí dnes používané zastaralé učebnice. Celkový rozpočet projektu je téměř 6 mil. Kč. V rámci tohoto projektu byly velmi kvalitně vypracovány materiály pro výuku vyučovacího předmětu Biologie a ekologie (Mgr. Libor Vakrčka), a tím byly vytvořeny předpoklady pro vysokou odbornost ve škole. Výukové materiály doplňují prezentace, videa a cvičení., Škola se vybavila moderními výukovými pomůckami (NB, dataprojektory, interaktivní tabule ad.) za zhruba 1,5 mil. Kč. Realizace projektu byla ukončena v říjnu 2010 a výrazně zvýšila úroveň ve škole. Projekt Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Škola je významným partnerem v dalším projektu, který nese název Odborný výcvik ve 3. tisíciletí, jehož realizátorem je SPŠ Uherský Brod. Jak už ze samotného názvu vyplývá, jde o zkvalitnění odborné přípravy žáků v rámci odborného výcviku. Do tohoto projektu jsou přímo zapojeni především UOV oborů automobilních a UOV strojírenských oborů. Realizace tohoto projektu přinesla škole vybavení pro výuku diagnostiky motorových vozidel a vybavení pro výuku metrologie v souhrnné hodnotě přibližně 600 tis. Kč. Všechny tyto materiály jsou doplněny nejnovějšími poznatky z oblasti. Naše škola se jako partner účastnila aktivit projektu Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje CZ.1.07/3.2.03/ ( ) Projekt RAMPS VIP III. škola vstoupila do druhé fáze projektu jako partner IPPP ČR Praha. Projektové činnosti řeší žáky s projevy rizikového chování ve spolupráci s rodiči, pedagogy, výchovnými poradci a metodiky prevence SPJ. Součástí těchto projektů jsou také oblasti. Škola se účastní systémových projektů UNIV II a UNIV III,. Nejzásadnější projekt škola podala v rámci ROP (Regionálního operačního programu) Jde o projekt nazvaný Regionální centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a automobilovém průmyslu, jehož hlavním cílem je zkvalitnění odborného vzdělávání v uvedených oborech, prostřednictvím vybudování centra odborného vzdělávání ve Vsetíně, Bobrky. Sekundárním cílem je pak centralizace OV všech technických oborů, kterým SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín vyučuje. Projekt, jehož rozpočet činí 62 mil. Kč, byl již v roce 2011 úspěšně realizován. Realizací tohoto projektu došlo také k výraznému zkvalitnění v oblasti odborného výcviku na naší škole. Škola byla v předešlých letech partnerem v projektech: Hledáme mladé technické talenty, Výuka angličtiny pro učitele a management středních odborných škol, Rozšíření výuky moderní automobilové diagnostiky Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání. Projekt zcela zaměřený na oblast

7 Škola bude nadále každoročně usilovat o podporu mobilit svých žáků prostřednictvím programu Leonardo da Vinci V oblasti byl nejvýše hodnocen ČŠI Projekt Zvyšování kvality environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím poradenského pracoviště, realizovaný v rámci podprogramu pro rozvoj ve Zlínském kraji PF 03-08, jehož délka trvání byla od srpna 2008 do června Tento projekt jednoznačně splnil očekávání. Všechny realizované aktivity se setkaly s příznivým ohlasem: byla zřízena e-podatelna projektu, která byla navštěvována jak žáky školy, tak i zájemci z řad veřejnosti došlo k realizaci dvou přednášek pracovníků akciové společnosti DEZA, Valašské Meziříčí (partnera projektu) na téma Systém environmentálního managementu a Kvalita ovzduší REZZO v akciové společnosti DEZA Valašské Meziříčí byla uskutečněna pro žáky školy i veřejnost exkurze do spalovny nebezpečného odpadu úspěšně proběhla akce Biopotraviny do škol, která se probíhala v měsíci září 2008 (na akci se podílel partner projektu Obchodní zemědělské družstvo Podhoran Lukov, a.s.). s pomocí dalšího partnera projektu města Vsetín byla realizována exkurze do čistírny odpadních vod a recyklační linky města Vsetín S činností e-podatelny a medializací projektu pomohl další z partnerů projektu Alcedo Vsetín. Za to vše patří naše poděkování poskytovateli podpory Zlínského kraje a také partnerům projektu z neziskové i podnikatelské sféry, kterými byli: Alcedo Středisko volného času Vsetín, Deza a. s. Valašské Meziříčí, Město Vsetín, Podhoran Lukov a. s. Realizovaný projekt je možno zhodnotit jako velmi zdařilý a přínosný. Velmi přínosný byl i projekt EAZK Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání - klíčová aktivita Šetrná jízda. Cílem projektu je další profesní vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti energetiky. Aktivity projektu: Tvorba a akreditace tři vzdělávacích programů Realizace vzdělávaní pedagogických pracovníků Nákup pomůcek pro podporu výuky Tvorba internetové platformy projektu S velkým zájmem se setkává projekt Šetrná jízda také u žáků automobilních oborů. Odborní učitelé naší školy (oborů automobilních, zemědělských a gastro) se zapojili i do grantového projektu Propojení odborného školství s praxí (CZ.1.07/1.3.09/ ) realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem realizace odborných stáží pedagogů středních odborných škol je rozvoj pravidelné spolupráce mezi školami a podniky v zájmu zvýšení kvalifikace pedagogů absolvujících stáže a přenosu nejnovějších poznatků a informací z podnikové praxe do vyučování. Odborní učitelé tak budou moci lépe seznámit žáky s konkrétními firmami z jejich okolí, což jim - 7 -

8 může pomoci nejen při výběru potenciálního zaměstnavatele, ale i v orientaci, na co klást větší důraz při samotném studiu. Velký důraz při realizaci tohoto projektu byl kladen na dodržování principů při propojování odborného školství s praxí. Projekt Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Naše škola se je zapojena do projektu Recyklohraní již od vzniku tohoto projektu. Velmi aktivně žáci rovněž řeší úkoly v rámci projektu a za získané body jsou pak každoročně v katalogu odměn vybírány předměty, které využíváme jako odměny pro vítěze soutěží v rámci např. školní kolo projektu Šetrná jízda Školní projekty V oblasti s řešením problematiky byl nejúspěšnější projekt oboru Opravář zemědělských strojů Perspektivní oblasti zemědělství v našem regionu (ekologické zemědělství, agroturistika, údržba krajiny) jako možné formy podnikání v zemědělství v podhorských oblastech. Žáci se seznámili s ekologickým chovem ovcí, koní, krav a také s používanou mechanizací. Vše bylo doplněno velmi odborným a zajímavě provedeným výkladem majitelů ekofarmy manželů Kocůrkových. V průběhu exkurze byla žákům také nabídnuta možnost seznámení s moderní zemědělskou technikou, což jsme využili k názornému zopakování učiva. Spolupráce s rodiči, se školskou radou, NNO, místními a regionálními institucemi ŠKOLSKÁ RADA Školská rada vykonává své působnosti podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s jeho prováděcími předpisy. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, také v oblasti - 8 -

9 schvaluje výroční zprávu školy schvaluje školní řád, stipendijní řád, a navrhuje jejich změny schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve SŠ podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření projednává inspekční zprávy ČŠI podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, některé podněty se také týkaly oblasti ve škole SPOLUPRÁCE S FIRMAMI A SOCIÁLNÍMI PARTERY Škola spolupracuje s téměř 50 firmami, především ze vsetínského regionu. Z toho 44 firem jsou smluvními pracovišti školy, které pomáhají škole především se zajištěním odborného výcviku. Mnohé firmy se velmi aktivně podílí na náborových akcích školy. Dalším příkladem konkrétní spolupráce v oblasti nad rámec běžné činnosti je spolupráce s firmou Bonavia na zajišťování ekologické likvidace starých motorových vozidel. Hlavní oblasti spolupráce s firmami: a) Spolupráce při profesním směřování žáků ze ZŠ dny otevřených dveří třídní schůzky nabídka finanční podpory stipendia b) Spolupráce při vzdělávání žáků na SŠ participace na tvorbě školních vzdělávacích programů (kladen důraz na průřezová témata s problematikou ), odborná evaluace obsahu vzdělávání, externí pracovníci (odborníci z praxe do škol), přednášky odborníků z firem ve škole (domluvené tematicky orientované) zajištění odborného výcviku žáků v partnerských firmách stipendium pro žáky další podpora vzdělávání (učební materiály, audiovizuální programy, novinky transfer informací, poznatků) další vzdělávání pedagogických pracovníků vyučujících odborné předměty ve firmách, odborné stáže pedagogických pracovníků v partnerských firmách, další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti odborné exkurze a odborné stáže žáků v partnerských firmách s ekologickou tematikou participace na přípravě zadání závěrečných zkoušek a účast v komisích u těchto zkoušek participace (odborná či finanční) na organizování soutěží s odborným zaměřením a na soutěžích obsahujících prvky pomoc při realizaci mezinárodních výměnných stáží možnosti sebeprezentace partnerských firem před žáky závěrečných ročníků podpora orientace absolventů na zaměstnání v partnerských firmách, které spolupracují se školou také ekologické výchově žáků Jasno Jasenná s.r.o c) Další formy spolupráce společné aktivity v public relations, společné webové prostředí (firma ve škole, škola ve firmě nabídky pracovních příležitostí) příprava programů celoživotního vzdělávání pro oblast dospělé populace partnerství v projektech EU, některé z těchto projektů zaměřeny na oblast - 9 -

10 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A PROGRAMY V oblasti zahraniční spolupráce se škola může chlubit velmi silným zahraničním partnerem. Jde o vzdělávací agenturu F+U Sachsen ggmbh v Chemnitz v Německu, se kterou škola spolupracuje v rámci programu Leonardo da Vinci. Mimo evropské programy pak škola udržuje spolupráci se školou podobného zaměření v rakouském Modlingu a s partnerskou školou ze slovenského Púchova. I v rámci zahraniční spolupráce byly zařazené akce např. biopotraviny do škol. SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍMI A REGIONÁLNÍMI INSTITUCEMI a se zúčastňuje setkání k místnímu partnerství v a spolupracuje se Společností pro komunitní práci Vsetín o.p.s. Tato setkání se konají v rámci projektu Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center ve Zlínském kraji a výrazně přispěla k zapojení naši školy do aktivit v rámci v našem regionu, takže se naše škola podílela na organizaci některých významných akcí např. Dne Země. Naše škola aktivně udržuje kontakty s nevládními organizacemi zaměřenými na ekologickou výchovu a využívala středisek a center ekologické výchovy (Středisko volného času Alcedo Vsetín, Líska občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, Ekocentrum Kosenka Valašské Klobouky, občanské sdružení Líska pro ve Zlínském kraji, centrum Veronika Hostětín). Závěrečné shrnutí: Z charakteristiky školy vyplývá, že SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín má dobré výchozí podmínky pro podporu a realizaci jednotlivých činností. b) Vzdělávací strategie školy začlenění ve ŠVP Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín poskytuje střední odborné vzdělání s důrazem na skloubení znalostí, dovedností a schopností žáka tak, aby se absolvent stal aktivním, ekonomicky a ekologicky výkonným členem společnosti s pozitivním postojem k celoživotnímu vzdělávání a také s kladným vztahem k. Škola se zaměřuje i na osobní růst jednotlivce a jeho zapojení do kulturního života společnosti. To vše se realizuje ve škole, která zaplňuje prostor v nabídce středních škol regionu jako vzdělávací, sociálně společenská a kulturní instituce, neboť zaujímá významné postavení největší střední odborné školy v okrese co do počtu žáků a poskytovaných učebních oborů. Svou oborovou a kvalifikační strukturou reaguje na kvalitativní a kvantitativní požadavky na pracovní sílu. Jako jediná škola ve městě disponuje 18 obory vzdělání a zahrnuje spádovou oblast přesahující hranice okresu. Absolventi školy z velké části uskutečňují své další profesní plány bezprostředně po úspěšném ukončení školy získáváním vhodných pracovních míst v regionálních podmínkách. Škola profesně připravuje absolventy ve směru odbornosti, ale i pružného a efektivního kariérového rozhodování během pracovního života. Cílem je vzdělávat a vychovávat mladé lidi, kteří jsou ochotni i po ukončení primárního vzdělávání investovat do další odborné přípravy, jsou flexibilní, mají motivaci ke změnám, zodpovědnost za sebe sama a v neposlední řadě vládnou důležitými kompetencemi pro život a práci včetně ekologických aspektů. Úspěšná realizace poslání školy je podmíněna úzkou spoluprací s rodiči a partnery školy. Žák, absolvent, učitel, rodič a přátelé školy jsou blízcí spolupracovníci při vytváření kladného vztahu ke škole, při budování pozitivní image školy

11 Z vize a poslání školy pak vyplývají strategické cíle, na jejichž vytváření a realizaci participují všichni pracovníci školy. 1) vybudovat školu jako významnou vzdělávací, sociálně společenskou a kulturní instituci v obci a širokém okolí 2) zabezpečit podíl žáků a rodičů na demokratizaci školy, rovný přístup žáků ke vzdělání, respektování potřeb žáků se SVP, rozvíjet systém poradenských služeb pro žáky, zejména žáky se SVP, rodiče a učitele 3) zlepšovat kulturu školy, především vzájemných vztahů a komunikace, předcházet rizikovému chování žáků 4) kvalitně naplňovat školní vzdělávací program vycházející ze státních učebních dokumentů, jimiž jsou rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé obory a dodržovat ekologické aspekty v odborném vzdělávání 5) kvalitně, dle nejmodernějších poznatků a požadavků praxe, osvojením všech potřebných kompetencí připravovat žáky pro úspěšný vstup na trh práce nebo k dalšímu studiu, zaměřovat se nejen na odborné znalosti a dovednosti, ale i na jazykovou, matematickou, ekologickou, informační a občanskou gramotnost, na kladný postoj k celoživotnímu vzdělávání 6) podporovat profesionální růst pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání (DVPP) a kariérního systému pedagogických pracovníků a to také v oblasti 7) rozvíjet a upevňovat partnerské vztahy mezi učiteli, žáky a veřejností, získat co nejširší okruh spolupracovníků k práci pro školu 8) zajistit školu lidskými, materiálně technickými a finančními zdroji pro její fungování v dlouhodobě perspektivním prostředí na dobré úrovni Pro hodnocení úspěšnosti realizovaných cílů byla specifikována výkonová kritéria úspěchu a hodnotících indikátorů vytvořených přímo školou samotnou. Stejný způsob hodnocení je používán i při hodnocení ve škole. Začlenění průřezového tématu EV Školní vzdělávací program je tvořen podle struktury oborů vzdělání, které se ve škole vyučují a poskytují vzdělání s výučním listem i s maturitní zkouškou. Vychází ze státních učebních dokumentů, jimiž jsou učební plány pro jednotlivé obory. se promítá do všech oborů vyučovaných na škole v různých předmětech. Jednotlivé prvky jsou zařazovány průběžně v povinných předmětech v různých ročnících. Předmět Biologie a ekologie je zařazen do všech druhých ročníků. Obsah a pojetí tohoto vyučovacího předmětu se odvíjí od platných osnov MŠMT ČR, potřeb z hlediska uplatnění absolventů na trhu práce a schopností, znalostí a zaujetí jednotlivých pedagogů. Je ustaven koordinátor. Všichni členové pedagogického sboru jsou motivováni, aby zařazovali environmentální témata do své výuky. Environmentální výchova zaujímá v naší škole, vzhledem k jejímu zaměření, významnou pozici. Na může být na naší škole pohlíženo ze dvou hledisek, a to jako na problematiku podporovanou a realizovanou v rámci výuky odborných předmětů či jako na její rozměr sociální a etický podporovaný zejména ve výuce společenskovědních předmětů. V některých předmětech se ovšem i obě tyto problematiky prolínají např. v Zemědělské mechanizaci nebo v Zemědělské technologii. Vzhledem k velkému počtu učebních a studijních oborů je uvedeno začlenění průřezových témat s aspekty EV pouze u 3 učebních a studijních oborů (Mechanik opravář motorových vozidel,

12 Gastronomie, Instalatér), ale stejným způsobem je zpracováno zařazení průřezových témat s aspekty EV. Začlenění průřezových témat s aspekty EV (Člověk a životní prostředí) Název oboru: Mechanik opravář motorových vozidel Kód: H/01 pokrytí předmětem: Biologie a ekologie integrace ve výuce: 1. ročník Cizí jazyk Tematické okruhy, komunikační situace, jazykové funkce Chemie Anorganická chemie, Organická chemie Práce s počítačem Práce s počítačem, operační systémy, soubory, adresářová struktura Technické zobrazování Utěsňování součástí a spojů Základy strojírenství Ruční zpracování technických materiálů Odborný výcvik Základy montážních prací 2. ročník Občanská nauka Česká republika, Evropa a svět Fyzika Fyzika atomu Tělesná výchova Péče o zdraví, Tělesná výchova Ekonomika Základy tržní ekonomiky Opravárenství a diagnostika Motorová vozidla Elektrická měření Zdroje elektrické energie silničních motorových vozidel Odborný výcvik Garážování a skladování 3. ročník Český jazyk a literatura Kultura Občanská nauka Člověk a hospodářství Tělesná výchova Péče o zdraví Automobily Příslušenství spalovacích motorů, Alternativní pohony vozidel Opravárenství a diagnostika Opravy seřízení a údržba, Garážování a skladování Elektrotechnika Elektrická zařízení motorových vozidel Řízení motorových vozidel Řízení a obsluha strojů a zařízení

13 Odborný výcvik Opravy, seřízení a údržba Začlenění průřezových témat s aspekty EV( Člověk a životní prostředí) Název oboru Gastronomie Kód L/01 pokrytí předmětem: Biologie a ekologie integrace ve výuce: 1. ročník Chemie Anorganická chemie, Organická chemie Práce s počítačem Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle Ekonomika a podnikání Podstata fungování tržní ekonomiky Životní prostředí jako složka životní úrovně Gastronomický provoz a komunikace Profesní komunikace Zvyklosti zahraničních hostů Potraviny a výživa Výživa Zásady zdravé výživy Technologie BOZP, hygiena práce, PO Platné normy v oblasti hygieny a bezpečnosti práce Stolničení BOZP, hygiena práce, PO Zásady hygieny osobní a pracovního prostředí, Zásady bezpečnosti Odborný výcvik Hygiena Kritické body HACCP, Nakládání s odpady 2. ročník 1. cizí jazyk Tematické okruhy, komunikační situace, jazykové funkce 2. cizí jazyk Tematické okruhy, komunikační situace, jazykové funkce Občanská nauka Soudobý svět Fyzika Fyzika atomu Tělesná výchova Péče o zdraví, Tělesná výchova 3. ročník Tělesná výchova Péče o zdraví Odborný výcvik Hygiena Kritické body HACCP, Nakládání s odpady Odborný výcvik Hygiena Kritické body HACCP, Nakládání s odpady 4. ročník Český jazyk a literatura Kultura 2. cizí jazyk Tematické okruhy, komunikační situace, jazykové funkce

14 Seminář z cizího jazyka Tematické okruhy, komunikační situace, jazykové funkce Ekonomika a podnikání Finanční trh, daňová soustava Ekologické daně Odborný výcvik Hygiena Kritické body HACCP, Nakládání s odpady Začlenění průřezových témat s aspekty EV (Člověk a životní prostředí) Název oboru Instalatér Kód H/01 pokrytí předmětem: Biologie a ekologie integrace ve výuce: 1. ročník Cizí jazyk Tematické okruhy, komunikační situace, jazykové funkce Chemie Anorganická chemie, Organická chemie Práce s počítačem Práce s počítačem, operační systémy, soubory, adresářová struktura Materiály Technické materiály vlastnosti technických materiálů, ochrana proti korozi Vytápění Vytápění všeobecné informace o vytápění, historie vytápění 2. ročník Občanská nauka Česká republika, Evropa a svět Fyzika Fyzika atomu Tělesná výchova Péče o zdraví, Tělesná výchova Ekonomika Základy tržní ekonomiky Vytápění Vytápění teplovodní vytápění, elektrické kotle Plynárenství Plynárenství odvod kouřových plynů, postup při zařizování plynových odběrných zařízení 3. ročník Český jazyk a literatura Kultura Občanská nauka Člověk a hospodářství Tělesná výchova Péče o zdraví Závěrečné shrnutí, názory a návrhy možných řešení V pojetí environmentální výuky je nutný posun od tradiční oborové výuky k výuce oborově integrované. Dochází k propojování poznatků a zkušeností z různých oborů a tyto zkušenosti a poznatky jsou potom využívány pro konkrétní řešení environmentálních problémů v praxi

15 Důležitým aspektem je nejen vlastní obsah výuky, ale i používané prostředky a působení prostředí V této oblasti má naše škola ještě určité nedostatky (chybí dokončení úprav školní zahrady, studovna žáků s možností využívání literatury s problematikou EV) Významnou součástí realizace průřezového tématu může proto být např. ekologizace provozu a prostředí školy, zaměření na řešení problémů v obci a okolí a na spolupráci s různými partnery mimo školu. V oblasti spolupráce s partnery je činnost naší školy na velmi dobré úrovni např. Jasno Jasenná s.r.o. Z rozboru vzdělávací strategie školy jednoznačně vyplývá, že ve vzdělávání žáků v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je určitě jednou z priorit. Popis dosavadní realizace ve škole Školní program byl vypracován podle metodického pokynu MŠMT k č. j / ze dne koordinátorkou Ing. Dagmar Kuběnovou Školní program SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín stanovuje: - vzdělávací cíle a výstupy, - výchovné a vzdělávací strategie a tematické zaměření na škole, - rozvojové a organizační cíle školy, postupy a odpovědnosti vedoucí k zajištění ve vzdělávání všech žáků a také rozvojové a organizační cíle, a to zejména v oblastech: environmentálně vhodného provozu školy a školního areálu materiálního, prostorového, finančního zajištění projektu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti spolupráce školy s okolím a se středisky ekologické výchovy Dosud používané metody a formy práce Současný stav: - Pozorování - Frontální i individualizovaná výuka - Preference práce v týmech - Exkurze v přírodě - Účast na biologických olympiádách a přírodovědných soutěžích Příležitosti: - Využívání programů ALCEDA Vsetín. - Široká nabídka vzdělávacích aktivit. - Využívání pobytového střediska ekologické výchovy Semetín - Výchova rodičů dětmi (např. třídění odpadu v domácnostech). - Využívání aktivit bývalých žáků školy přednášky, exkurze (návštěva ekofarmy paní Kocourkové Halenkov Ranč pod Černým, ekofarmy pana Hanulíka). - Spolupráce se školním parlamentem podněty k ekologizaci školy. - Současné využití moderních technologií (jako je práce s počítačem a interaktivní tabulí) při výuce ekologie a práce s nimi učí studenty novým dovednostem Ekologizace školy - Exteriér školy: Exteriér je tvořen odborně udržovaným areálem. Na jeho údržbě se budou i nadále podílet v rámci výuky i samotní žáci, což u nich může mít výchovný dopad v tom smyslu, že za vzhled areálu potom budou cítit spoluzodpovědnost. Areál může sloužit pro plnění některých ekologických projektů v rámci výuky ekologie a témat žákovských projektů s ekologickou náplní. Výsledkem těchto činností žáků může být i konkrétní úprava určitých částí areálu s estetickým vyzněním, což může mít na žáky pozitivní vliv

16 - Interiér školy: Do učeben a do vestibulu školy je vhodné umístit pokojové rostliny, o které by se žáci starali, což u nich také může mít výchovný dopad. - Třídění odpadu: Ve škole již probíhá alespoň částečné třídění odpadů. Tento systém je třeba více propagovat a propracovat. - Nebezpečný odpad: Tento odpad shromažďovat a likvidovat dle platných směrnic. Pro žáky zřídit místo, kde by mohli nebezpečný odpad (např. baterie z kalkulaček ) shromažďovat. - Hospodaření s energií a s vodou: Ve škole postupně provést např. v rámci žákovských projektů vyhodnocení možných úspor energie i financí. Žáci by mohli vyhledávat další možnosti úspor energií a vody a tyto by také vyhodnocovali (např. v zimě krátké intenzivní větrání). - Ekologicky šetrné výrobky: Postupně vyhledávat a vyhodnocovat možnosti využívání ekologicky šetrných výrobků (např. recyklovaný papír, různé náplně, úklidové prostředky, ) - Doprava: Upozorňovat studenty na ekologickou výhodnost prostředků hromadné přepravy, jízdu na kole, chůzi pěšky. Materiální zajištění plánu - Registrační poplatek do sítě MRKEV (400,- Kč na škol. rok) - Průběžné doplňování odborné literatury - Průběžné doplňování vhodných výukových programů pro PC - Nákup pokojových květin do vestibulu školy - Nákup recyklovaného papíru - Nákup nádob pro třídění odpadu - Nákup potřeb nutných pro akci Úklid okolí školy - Účastnické poplatky na odborné školení (asi 2000,- Kč ročně) Spolupráce s jinými subjekty v rámci - a se zúčastní setkání k místnímu partnerství v a bude pokračovat ve spolupráci se Společností pro komunitní práci Vsetín o.p.s. - Tato setkání se konají v rámci projektu Rozvoj sítě environmentálních vzdělávacích, poradenských a informačních center ve Zlínském kraji a výrazně přispívají k zapojení naši školy do aktivit v rámci v našem regionu, takže se naše škola podílí na organizaci některých významných akcí např. Dne Země. - Stejně jako v předcházejících letech bude naše škola aktivně udržovat kontakty s nevládními organizacemi zaměřenými na ekologickou výchovu a využívat středisek a center ekologické výchovy (Středisko volného času Alcedo Vsetín, Ekocentrum Kosenka Valašské Klobouky, občanské sdružení Líska pro ve Zlínském kraji, centrum Veronika Hostětín). Závěrečné shrnutí, názory a návrhy možných řešení přístupů k Přístup k v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín je realizován tak, aby žáci měli mít možnost poznávat mnohotvárnou skutečnost nejen pouze podle jednotlivých oborů vzdělávání, ale také z celkového pohledu se zdůrazněním souvislostí, tedy integrovaně. Z metodického hlediska se nám nejvíce osvědčilo využívat projektovou metodu s uplatněním řešení přiměřeně obtížných úkolů, diskuse, samostatné práce žáků, práce ve skupinách (příprava prezentací, referátů, dokumentace pozorování, využívání internetu atd.) Vhodné jsou také exkurze, besedy, promítání vybraných ekologických filmů, videoprogramů

17 Rezervu v naší činnosti vidím ve větším využívání výukových pobytů, neboť zejména přímý styk s okolním prostředím, jeho poznávání, hodnocení ale i řešení problémů v daném místě, ve škole, v krajině, v profesi má mimořádný význam V oblasti nejvíce se nám dařilo v realizacích projektů. ČŠI vysoce ocenila Projekt Zvyšování kvality environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Střední odborné škole Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím poradenského pracoviště Kladně hodnocen byl i projekt EAZK Energetická efektivita v souvislostech vzdělávání, jehož vzdělávacímu programu Šetrná jízda, akreditovaného u MŠMT ČR pod č.j / se naše škola aktivně zúčastnila. 1.2 SWOT analýza stavu v naší škole Cíl SWOT analýzy SWOT analýza je důležitý podklad pro tvorbu strategického plánu rozvoje školy a také pro stanovení cílů v. Výsledky SWOT analýzy jsou taktéž nezbytným nástrojem při realizaci vlastního hodnocení školy. Díky tomu nedělá potíže stanovovat si reálné, přesně formulované cíle v činnosti, obohacené sebehodnotícími výstupy, určit způsoby a prostředky k jejich dosažení. Průběh prací na SWOT analýze SWOT analýzu na škole jsme provedli v průběhu měsíce března. Respondenti zahrnovali všechny skupiny zaměstnanců: Pedagogické pracovníky Nepedagogické pracovníky Zástupce vedení školy Žáky školy S žáky školy byla provedena SWOT analýza s využitím interaktivní tabule (viz foto), což žáky zaujalo a aktivně pracovali. Tímto způsobem (tedy s využitím interaktivní tabule) byla provedena SWOT analýza i s předsedy jednotlivých předmětových komisí. Počet respondentů SWOT analýzy se účastnilo z celkového počtu 88 pedagogických zaměstnanců 63 pracovníků školy, což je reprezentativní vzorek 71,59% zastoupených pedagogických pracovníků školy. Ze 44 nepedagogických zaměstnanců se účastnilo 21 pracovníků školy, což je vzorek 47,72 % zastoupených nepedagogických pracovníků školy Z žáků se zapojili jak žáci vycházejících ročníků (třída A3BOZS-24 žáků) a třídy AT4M (17žáků)

18 Z 1. ročníků jsem požádala o spolupráci třídu TOKOZS1 skupina OZS(11 žáků), kde vyučuji odborné předměty. Celkový výsledek SWOT analýzy SILNÉ STRÁNKY zkušenosti s realizací projektu Zvyšování kvality environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve střední škole Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím poradenského pracoviště ustanoven koordinátor Ing. Dagmar Kuběnová pružný a vstřícný management školy aktivní sebevzdělávání koordinátora koordinátor má dlouhodobé zkušenosti s implementací škola je zapojena v síti M.R.K.E.V. dobré hygienické podmínky velký výběr kroužků a mimoškolních aktivit, výstav účast na soutěžích a exkurzí využití mezipředmětových vztahů zařazování ekologických témat do odborných předmětů, využívání recyklovatelných materiálů, využití ekologicky nezávadných materiálů v odborné výuce, používání nebezpečných materiálů je minimalizováno nebo odstraněno úplně, zlepšování pracovního a životního prostředí, každý rok stanovení cílů ŽP a následné vyhodnocení, vedení podporuje vzdělání v oblasti technické vybaveni školy učebny ICT, internet sportovní zázemí pro žáky školy vedeni školy nakloněno k realizaci studium koordinátora, účast na vzdělávacích akcích kvalitní projekt s názvem: Šetrná jízda škola je vyzdobena řadou květin na chodbách i ve třídách. O květiny ve třídách pečuji studenti, na chodbách pani uklizečky. SLABÉ STRÁNKY velký subjekt velká vzdálenost budov velké množství odloučených pracovišť a velké množství oborů, z toho důvodu horší komunikace mezi jednotlivými vyučujícími nedůvěra mnoha kolegů v účinnost a výsledný efekt, neochota některých kolegů měnit zaběhlý učební plán, vázne komunikace početný pedagogický sbor vytíženost pedagogů, mala informovanost pedagogického sboru málo kolegů zapojených do na škole malý prostor ve výuce pro realizaci akci, malá časová dotace chybí odborná učebna a laboratoř k výuce biologie a ekologie přetrvávají nedostatečně fungující ekologické návyky žáků chybí knihovna či studovna přístupná studentům k samostudiu a tráveni volného času. orientace dětí na konzum, nezájem o ochranu přírody a ekologii nezájem žáků o ekologický kroužek Nutné prohloubení vztahu k přírodě u žáků i u některých pedagogických pracovníků žákům chybí komplexní ekologické, environmentální a zároveň ekonomické cítění častým problémem žáků je nedostatečná úcta k lidem a k práci kladen malý důraz na vybavování a estetickou úroveň učeben některými pedagogickými pracovníky nepochopeni, neochota spolupráce a negativní postoj k ze strany některých kolegů. nedostatečná motivace učitelů pro spolupráci v oblasti práce navíc mnohdy bez finančních ohodnocení nedostatky při zlepšování klima školy

19 každý učitel má stanoveny konzultační hodiny pro rodiče i žáky (středa ). Je-li potřeba, věnuje se rodičů či žákům i v jiném, předem dohodnutém čase. snaha o komplexní rozvoj osobnosti žáků. je součástí Školního vzdělávacího plánu. podařilo se získat pro kolegy, kteří jsou ochotni spolupracovat a ve spolupráci s nimi realizovat vhodné akce a projekty, v současné době dobrá spolupráce s učiteli stavebních a automobilních oborů, kteří mají k některým tématům blízko. otevřená vzájemná komunikace mezi vedenim školy, učiteli, studenty, rodiči a dalšimi zaměstnanci školy zařazení mezi priority školy spolupráce se školním parlamentem VNĚJŠÍ PŘÍLEŽITOSTI vedeni školy podporuje aktivity (iniciovat např. projektový den, kdy bude věnována celodenní výuka ve všech předmětech lépe a více prezentovat ekologickou výchovu na internetových stránkách a v regionálním tisku kontakty na podnikatelskou sféru (vč. finanční podpory) více využívat existence krátkodobých pobytů ve střediscích ekologické výchovy spolupráce s organizacemi zabývajícími se přímá spolupráce s orgány státní správy (odbor životního prostředí města Vsetín) spolupráce s neziskovým sektorem spolupráce s dalšími firmami ( partner školy) v okolí školy je dostatek zeleně. třídění surovin využívání dotací a grantů využití internetu mimo výuku šetření s vodou a energiemi zařadit exkurzi do čističky komunálních odpadních vod a na skládku komunálního odpadu spolupráce s referátem ŽP ve městě Vsetín VNĚJŠÍ HROZBY nedostatek finančních prostředků na vybavení vysoká nezaměstnanost v regionu nezájem rodičů realizace projektů mimo vyučovací dobu bude obtížná, mnoho žáků je dojíždějících zpochybňovaní významu akci rodiči přijímaní prospěchově slabších žáků s výchovnými problémy ze ZŠ nedostatek financi ze strany státu a obce na realizaci aktivit Případná změna managementu školy nakloněného realizaci ve škole možné krácení finančních prostředků menší počet grantových možnosti možnost změny legislativy v

20 realizovat na sportovně turistickém kurzu, realizovat na školních výletech, využít stávající cyklostezky. zapojit žáky do monitoringu stavu ŽP okolí bydliště, města, školy, pořadat ekologické soutěže exkurze besedy, přednášky využivat nabidek vyukovych programů středisek ekologické výchovy zapojovani ostatnich kolegů do vzdělávacích akci (spolupráce s Alcedem Vsetín a Lískou) využivat a rozvijet multimedialni.způsobůsoby výuky v oblasti rozšiřit dostupné informace v oblasti na webové stránky školy pokračovani v navazování nových kontaktů se zahraničími školami (praxe) podporovat u studentů zájem o mimoškolni poznávací akce (exkurze, sportovní aktivity aj.) Specializačni studium koordinátora dny otevřenych dveři přístupné široké veřejnosti, propagace školy. využití kulturních a přírodních zajímavostí regionu (exkurze, výuka mimo třídu, navázáni komunikace s uřady, lidmi v obci,..). stravování dle zásad zdravé výživy s využití m biopotravin využít partnera škola ( Jasno Jasenná s.r.o) podpora vedení školy DVPP v a široká nabídka těchto vzdělávacích možností v regionu. využívání pobytového střediska ekologické výchovy Semetín výchova rodičů dětmi (např. třídění odpadu v domácnostech). využívání aktivit bývalých žáků školy přednášky, exkurze ( návštěva ekofarmy ) spolupráce s EAZK podněty k ekologizaci školy

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA VSETÍN ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 29) Obsah: strana: 1. Základní údaje o škole charakteristika školy 3 1.1 Název a sídlo školy 3 1.2 Právní forma 3 1.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ. RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář. ... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ RVP: 26-57-H/01 Autoelektrikář...

Více

Sociální činnost - ŠVP

Sociální činnost - ŠVP školní vzdělávací program Sociální činnost - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Sociální činnost Sociální činnost - ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN PLATNOST OD 1. 9. 2010 Střední škola obchodu, služeb a podnikání

Více

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR

Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ARANŽÉR ZPRACOVÁNO PODLE RVP 66-52-H/01 ARANŽÉR PLATNOST OD 1. 9. 2009 Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná

Více

Přírodovědné lyceum 2. verze

Přírodovědné lyceum 2. verze školní vzdělávací program Přírodovědné lyceum 2. verze Kompletní ŠVP - Přírodovědné lyceum Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Prodavač - Kopie 66-51-H/01 Prodavač od 1. 9. 2011 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Prodavač - Kopie Prodavač Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž školní vzdělávací program ŠVP SPgŠ Kroměříž - 3. verze Kompletní ŠVP Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Elektrikář-silnoproud od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Elektrikář-silnoproud Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: denní forma

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program č. j. 9/2009 66-51-H/01 Prodavač 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZAČNĚME SPOLU Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Začněme spolu byl vytvářen

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014

Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014 školní vzdělávací program Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - (verze 2.1) Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent - denní forma vzdělávání - 2014 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ

ŠVP Hotelnictví pro život. č. j.: 199/2014/ŘŠ ŠVP Hotelnictví pro život č. j.: 199/2014/ŘŠ Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují červenec 2014 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 1.1 Základní údaje o škole... 5 1.2 Identifikační údaje oboru...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-42-M/01 OBALOVÁ TECHNIKA. Školní vzdělávací program. Obalová technika. čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program Obalová technika čtyřleté denní studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. 64-41-L/01 Podnikání dálkové. RVP: 64-41-L/51 Podnikání STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/01 dálkové RVP: 64-41-L/51... PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. ředitel školy

Více

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik

Školní vzdělávací program. 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 26 41 L/ 01 mechanik elektrotechnik Úvodní identifikační údaje

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více