Fakulta životního prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta životního prostředí"

Transkript

1 Fakulta životního prostředí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ v Ústí nad Labem Pracovní verze ING.VĚRA KRENÍKOVÁ

2 O B S A H 1. Úvod 2. Legislativa 3. Vznik odpadů 4. Nakládání s odpady 5. Nebezpečné odpady 6. Komunální odpady 7. Úprava odpadů 8. Využití a recyklace odpadů 9. Odstraňování odpadů 10. Kompostování 11. Spalování 12. Skládkování 13. Hlubinné ukládání 14. Staré zátěže 15. Radioaktivní odpady 16. Koncepce hospodaření s odpady 17. Plán odpadového hospodářství 2

3 1.ÚVOD Toto druhé vydání učebnice odpadového hospodářství navazuje na vydání z r.1999, je přepracované, upravené a podstatně rozšířené. Pozornost byla věnována i nejnovějším poznatkům v oblasti odpadového hospodářství a také úpravám a novelám v legislativě. Předmět "Řízení odpadového hospodářství" je jedním ze základních předmětů výuky na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Odpadové hospodářství v uplynulém období prodělalo raketový start ve všech svých oblastech. Ve druhé polovině roku 1991 začala platit legislativa odpadového hospodářství, tj. zákon o odpadech, zákon o státní správě v odpadovém hospodářství, Katalog odpadů, nařízení vlády o evidenci odpadů apod. V průběhu roku 1992 pak byla doplněna o poslední zákon a to poplatkový, zároveň byl vydán zbytek prováděcích vyhlášek ve formě nařízení vlády. Současně začala vznikat řada podnikatelských aktivit v oblasti nakládání s odpady a problematika odpadů se dostávala do širšího podvědomí veřejnosti. Tak jak se vyvíjela problematika odpadového hospodářství v realitě a praxi, tak také doznal změnu předmět " Řízení odpadového hospodářství ", i když méně bouřlivě. Z pohledu současnosti patří problematika odpadového hospodářství mezi víceoborové technické disciplíny, kde se prolínají znalosti a zkušenosti z celé řady oborů a oblastí jednotlivě, ale v praxi pak zejména v širších souvislostech. Při řešení jakéhokoliv problému z oblasti odpadového hospodářství se vychází ze znalostí a zkušeností souvisejících vědních oborů. Problematika odpadového hospodářství, jako složky životního prostředí je jedním z nosných předmětů výuky. Jedná se o komplexní pojetí problematiky odpadů, tj. jejich vznik, nakládání s nimi a jejich využití nebo zneškodnění či odstranění. Nakládání s odpady představuje celou řadu činností a zahrnuje v podstatě jakoukoliv činnost, která se s odpady provádí. Vzhledem k tomu, že odpadové hospodářství je důležitým oborem na Fakultě životního prostředí, je mu dán zároveň i dostatečný prostor pro výuku. Obor odpadového hospodářství se zaměřením na využití odpadů jako druhotných surovin je i navazujícím oborem následného magisterského studia. V navazujícím magisterském studiu se pak problematika odpadového hospodářství objevuje v předmětu Odpady a druhotné suroviny I a II, kde se řeší využití odpadů jako druhotných surovin z jednotlivých průmyslových odvětví. Studenti Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně se s problematikou odpadového hospodářství setkávají v úvodu do studia v prvém semestru výuky. Vlastní předmět je pak součástí výuky v pátém semestru a je povinným předmětem pro všechny studijní obory. Předmět byl koncipován tak, aby uplatnění absolventů s bakalářskou praxí bylo jak ve výrobní sféře, tak ve sféře např. služeb, ale v neposlední řadě i ve státní správě. S možností návazného dvouletého studia po absolvování bakalářského studia je pak uplatnění absolventů daleko širší, zejména v technické a technologické sféře. Předmět výuky odpadového hospodářství je zařazen do studijního programu jako Řízení odpadového hospodářství a je rozdělen do několika kapitol. Po úvodní kapitole je další podstatná část věnována legislativě odpadového hospodářství. Po stručném úplném výčtu zákonů, opatření, vyhlášek metodických pokynů a norem, je legislativa odpadového hospodářství přednášena detailně, s výkladem. Jedná se především o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcí vyhlášky MŽP k tomuto zákonu, rovněž včetně novel.celá řada norem, zejména z oblasti skládkování je s výukou velice úzce spojena. 3

4 Jedna z prvních hodin výuky je samozřejmě věnována i názvosloví odpadového hospodářství a to ze dvou důvodů: jednak proto, aby studenti se dokázali v problematice odpadového hospodářství od samého počátku orientovat a za druhé, aby používali správné terminologie. Výuka pokračuje logicky od vzniku odpadů, nakládání s nimi, tj. úpravy, shromažďování, třídění, přepravy a dopravy, skladování a využití až po zneškodňování či odstraňování.samostatně je probírána problematika tuhého komunálního odpadu. Pokud se jedná o využití odpadů, jsou probírány možnosti využití odpadů jako druhotných surovin a to jak v rámci jejich recyklace, tak využití v dalším, jiném zpracování, popřípadě jako možných zdrojů energie. Součástí výuky je odstraňování odpadů spalováním, včetně spalovacích procesů a technologií. Skládky a skládkování, jako nejrozšířenější způsob odstraňování odpadů, včetně zásad budování skládek, podmínek technického zabezpečení, technologie ukládání odpadů, ale také odvodů poplatků jsou nedílnou a podstatnou složkou výuky. Závěr předmětu tvoří koncepce hospodaření s odpady a plány odpadového hospodářství. S prodloužením tříletého bakalářského studia o 2 roky navazujícího studia na celkem pětileté magisterské studium je i problematika odpadového hospodářství, zejména pak v technických a technologických směrech zaměřena na zpracování, využití a odstraňování odpadů, dále prohloubena a orientována na využití odpadů jako druhotných surovin a energetických zdrojů. Výuka odpadového hospodářství je vedena snahou o přiblížení problematiky studentům ukázkami nakládání s odpady v praxi, včetně odstraňování. Většina praktických ukázek je řešena formou exkurzí se zaměřením na možnost ovlivnění životního prostředí. Při exkurzích je věnována pozornost vlivu daného provozu, jako je skládka nebo spalovna, na životní prostředí Úvod do problematiky Moderní vyspělá industrializovaná společnost se stále ve větší míře potýká s obecným problémem odpadů, zejména nakládání s nimi. Komunální i průmyslové odpady jsou produkovány v čím dál větších množstvích a vedle zásadní otázky celkového objemu odpadů narůstá ještě rychleji vážný problém jejich vlivu na životní prostředí. Řešení odstraňování odpadů není jednoduchou záležitostí a je předmětem systémového řešení v souvislosti koncepčních řešení jednotlivých oblastí či regionů. Odpadové hospodářství a jeho problematika již dlouhá léta přerůstá hranice jednotlivých měst i zemí. Vyžaduje řešení složitých otázek, které mají v mnoha zemích podobný charakter a převážně i shodné cíle. Většina evropských států se při řešení problémů odpadů a odpadového hospodářství řídí právními normami, které jsou více méně shodné, nebo podobné ve vztahu k životnímu prostředí. Se vstupem České republiky do Evropské unie bylo nutné přizpůsobit a uvést do souladu stávající právní normy v oblasti odpadového hospodářství s právními normami EU. Tyto legislativní úpravy se řešily již v předstihu a jsou zakotveny v posledním zákonu o odpadech. Většina evropských států jsou také signatáři Basilejské konvence, která je mimo jiné, mezinárodní právní úmluvou o dovozu, vývozu a tranzitu nebezpečných látek, tedy i odpadů přes hranice států a nakládání s nimi (podrobněji viz dále). Vývoj evropského pojetí odpadového hospodářství, ke kterému došlo v uplynulých desetiletích je možné přirovnat ke zrychlené průmyslové revoluci. Proti jiným oborům se dříve zaostalé odpadové hospodářství díky nově využitým možnostem a v neposlední řadě 4

5 i značným finančním prostředkům do této oblasti vkládaným, dostává rychle na vysokou technickou úroveň a ta začíná v některých směrech i překonávat představivost běžného uživatele jeho služeb. Životní prostředí v České republice, zejména v severočeském regionu, je velmi negativně ovlivněno veškerou antropogenní činností, která zde probíhala a probíhá do té míry, že je prostředím poškozeným. Zatížené životní prostředí až na hranici katastrofálních podmínek se samozřejmě negativně projevuje i na člověku. Zásadní obrat k lepšímu není závislý na úrovni vybavení zdravotnických zařízení, ale především na tom, jak dovedeme definovat, zmapovat a zanalyzovat spektrum škodlivých faktorů životního prostředí a poznat mechanismus jejich působení. Získané kvalitní podklady jsou předpokladem efektivního řešení problematiky. Jakékoliv řešení problematiky odpadového hospodářství je samozřejmě závislé na ekonomické situaci, která se projevuje v oblasti využití odpadů a v úrovni řešení problematiky odpadového hospodářství. Na využití odpadů má mimo jiné vliv : - existence zpracovatelských technologií a jejich úroveň, - finanční prostředky vkládané do odpadového hospodářství, - úroveň podnikání v této oblasti, - podpora státu, - koncepce státní politiky nakládání s odpady. Jedním z hlavních zdrojů znečištění životního prostředí v České republice je vysoká produkce odpadů a do doby platnosti zákona o odpadech a dalších právních norem zcela nesprávné nebo vůbec žádné systematické hospodaření s nimi. Z oblasti odpadů mohou negativně působit na člověka všechny čtyři základní faktory: fyzikální, chemické, biologické a psychosociální a to buď přímým kontaktem, nebo sekundárně přes půdu, vodu, potraviny, ovzduší a j. Rovněž tak důsledky nesprávného nakládání s odpady, zejména nebezpečnými, promítnuté do oblasti psychosociální, vedou ke stresujícím vlivům na člověka. Poškození životního prostředí nesprávným nakládáním s nebezpečnými odpady a odstraňování těchto škod představuje ohromné finanční prostředky, které stát vynakládá na jejich nápravu. V České republice je nakládání s odpady zakotvené v zákoně o odpadech, novelizovaném v roce 2001 s celou řadou upřesňujících úprav a několika právních normách souvisejících a dalších normách dotýkajících se odpadového hospodářství jen okrajově. Nově byla k odpadovému hospodářství přiřazena část problematiky obalů a odpadů z obalů, problematika zpětného odběru vybraných výrobků, nakládání s autovraky a elektrošrotem a nakládání s chemickými látkami. Právní normy platné v odpadovém hospodářství jsou také první oblastí problémů týkajících se odpadového hospodářství, na kterou narazíme při seznámení se s problematikou odpadového hospodářství a jejím řešením. Legislativní úpravy odpadového hospodářství zahrnují určitá ekonomická opatření, která stimulují producenty odpadů ke komplexnímu zlepšení a řešení hospodaření s odpady, především k lepšímu jejich využití jako druhotných surovin, nebo k maloodpadovým nebo bezodpadovým technologiím a v neposlední řadě k bezpečnému nakládání s nimi. Úroveň řešení komplexnosti hospodaření s odpady je odrazem úrovně, vyspělosti a kulturnosti každé společnosti. Po uplynulých více než 16ti letech platnosti zákona o odpadech lze již zhodnotit jeho účinnost v praxi. Dopad účinnosti zákona o odpadech a další legislativy znamenal v posledních letech zcela nový přístup k problematice odpadového hospodářství, i když do 5

6 značné míry vynucený administrativními nástroji vyplývajícími ze zákona. Na jedné straně byl zaznamenán pozitivní přístup ze strany původců odpadů, na druhé straně nárůst výskytu tzv. černých skládek. Jiným pozitivním jevem je snaha o využití odpadů jako druhotných surovin, snížení jejich produkce, což vlastně vyplývá i ze zákona. Odpady se tak stávají všeobecným problémem, o který se začínají starat nejenom ti, kteří se bezprostředně s nimi setkávají a musí rozhodovat, jak s odpady naložit. V běžném životě při řešení problematiky odpadů je běžně vnímán problém komunálních odpadů a to především proto, že je vidět. Přesto komunálních odpadů se produkuje zanedbatelné procento ve srovnání s produkcí odpadů průmyslových, nebo z těžby nerostných surovin a uhlí. Ukazuje se, že aktivní a rozumný přístup občanů a vyčerpávající a fundované vysvětlení a zdůvodnění odborníků mohou vést k všeobecně prospěšnému cíli. Je proto nutné, díky projevu odpovědnosti vůči životnímu prostředí, vyškolení týmu odborníků, zabývajících se managementem v oblasti odpadového hospodářství, zejména v oblasti techniky a technologií pro zpracování a zhodnocování odpadů ve smyslu jejich využití jako druhotných surovin a v neposlední řadě jejich zneškodňování či odstraňování. Je nutné se zmínit i o potřebě osvěty v hospodaření s odpady, která by měla být samozřejmostí již v dětském věku. Jak již bylo řečeno, řešení problematiky odpadového hospodářství, zejména pak využití odpadů jako druhotných surovin, je odrazem úrovně společnosti a schopnosti se s touto problematikou vypořádat. Z toho se pak odvíjí výběr různých činností na poli zneškodňování a odstraňování veškerých odpadů, použití a aplikace příslušných technologií. Nezanedbatelná je i úloha obcí v oblasti služeb ve věci údržby zeleně, čistoty veřejných ploch, ve sběru a svozu separovaných komunálních a velkoobjemových odpadů a při řešení specifických otázek životního prostředí. Odpadové hospodářství v České republice za období od roku 1991, kdy byly schváleny první právní normy v odpadovém hospodářství, urazilo až do současnosti pořádný kus cesty. Dnes když se budeme bavit o odpadech a odpadovém hospodářství a to nejen mezi odborníky, ale obecně, je řeč o něčem jiném. Celá řada pracovníků se stala mezitím odborníky v oblasti odpadů, odpady se vyvinuly v samostatnou disciplínu. Problematika odpadů a odpadového hospodářství se dostala i do vysokých škol. Bez řešení nakládání s odpady se dnes neobejde ani jediná projektová dokumentace stavby, technologie, nebo posuzování záměru o vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/ 2002 Sb., popřípadě sanací. Pokud se jedná o komunální odpady a jejich řešení v rámci obce, jsou promítnuty do komunální politiky každé obce. Zásadní myšlenkou při řešení problematiky odpadů a přístupu k odpadům by měla být základem filozofie, že odpad je surovinou, kterou se musíme naučit zpracovávat a využívat správným způsobem. Odpadovým hospodářstvím se rozumějí činnosti zaměřené na předcházení a omezování vzniku odpadů a nakládání s odpady. Nakládání s odpady se rozumí jakákoliv činnost, jejímž předmětem jsou odpady, zejména shromažďování, přeprava, skladování a odstraňování odpadů, včetně péče o místo shromažďování a skladování odpadů, dále sběr, výkup, úprava, třídění, zpracování, recyklace a využívání odpadů jako zdrojů druhotných surovin a energie. Druhotnou surovinou je surovina nebo materiál získaný z odpadu, který je způsobilý k dalšímu materiálovému nebo energetickému využití. Hranice systému odpadového hospodářství začíná v okamžiku vzniku odpadu. 6

7 1.2. Názvosloví, pojmy, termíny Základní pojmy Základní pojmy z oblasti odpadového hospodářství jsou uvedeny a vysvětleny v 3 a 4 zák. č. 185/ 2001 Sb., o odpadech, ve znění zák. č. 106/2005 Sb., a v technické odvětvové normě ČSN "Názvosloví odpadů". Odpad - ( 3, odst. 1)odpad je movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, označené kódem Q. Pojem věc zahrnuje různé látky, materiály, produkty a pod. Nebezpečný odpad ( 4, písm. a)) je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2, k tomuto zákonu, označené kódem H (výbušnost, vysoká hořlavost a hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování a ekotoxicita). V příloze č. 5 k tomuto zákonu je uveden seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným, složky jsou označeny kódem C. Jedná se např. o těžké kovy, anorganické kyanidy, anorganické sloučeniny alkalických kovů a kovů alkalických zemin, kyselé nebo zásadité roztoky, azbesty, peroxidy, chlorečnany, chloristany, azidy, PCB nebo PCT, biocidy, infekční látky,organické kyanidy, fenoly a sloučeniny fenolu, halogenovaná i nehalogenovaná organická rozpouštědla, látky výbušné povahy, jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzofuranu a polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu a další. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu ( vyhl. Ministerstva životního prostředí č. 381/ 2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů ), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. Využívání odpadů - jsou činnosti uvedené v příloze č. 3 ( označené kódem R ) k tomuto zákonu. Patří sem: - využití odpadu jako paliva, nebo jiného energetického zdroje, - regenerace rozpouštědel, regenerace organických látek, nepoužívaných jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů), - recyklace kovů a kovových sloučenin, - recyklace ostatních anorganických materiálů, - regenerace kyselin nebo zásad, - obnova látek používaných ke snižování znečištění, - získávání složek katalyzátorů, - rafinace použitých olejů, nebo jiný způsob jejich opětného použití, - aplikace do půdy, která je přínosem, - využití odpadů, které vznikly aplikací předchozích postupů, 7

8 - předúprava odpadů - skladování s výjimkou dočasného skladování. Materiálovým využitím odpadů se rozumí náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie. Energetickým využitím odpadů je použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva ( viz zák. o ochraně ovzduší ) za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie. Odstraňováním odpadů se rozumí takové nakládání s nimi, které vede k trvalému zabránění škodlivým vlivům na složky životního prostředí. Jde zejména o termickou a chemickou úpravu, fyzikální a biologickou stabilizaci, jakož i ukládání na skládku a do podzemních prostor. 1 Jedná se o činnosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Způsoby odstraňování odpadů jsou označeny kódem D a patří mezi ně: - ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, - úprava půdními procesy ( např. biodegradadce ), - hlubinná injektáž, ukládání odpadů do zemské kůry, - ukládání do povrchových nádrží ( kalové laguny, vodní nádrže apod.), - ukládání do speciálně technicky provedených skládek, - vypouštění do vodních těles,kromě moří a oceánů, - vypouštění do moří a oceánů, včetně ukládání na mořské dno, - biologická úprava, - fyzikálně chemická úprava, - spalování na pevnině, - spalování na moři, - úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním, - úprava jiných vlastností před jejich odstraněním. Zařízením se rozumí technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. Dovoz a vývoz odpadů je každý přechod odpadů přes státní hranice vyjma tranzitní přepravy. Tranzit odpadů je přeprava odpadů od vstupního celního úřadu k výstupnímu celnímu úřadu v ČR. Skládka odpadů je zařízení nebo místo, které je určeno k trvalému uložení odpadů za účelem jejich zneškodnění. Skladování odpadů je jejich dočasné uložení na místech k tomu určených po dobu nezbytně nutnou. 1 Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhl. ČBÚ č. 300/ 2005 Sb. 8

9 Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob a na něž se vztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu. Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních předpisů, původce odpadu je vždy oprávněnou osobou, pokud jde o dopravu odpadů. Odpadový hospodář původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečným nebo ostatním odpadem za podmínek stanovených tímto zákonem, jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby, kterou je odpadový hospodář, splňující podmínky stanovené tímto zákonem. Pověřená osoba je podle zákona o odpadech, osoba pověřená k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Pověření se uděluje na dobu určitou, max. na 5 let. Pověření uděluje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví, podle toho, o které hodnocené nebezpečné vlastnosti se jedná. Pověřená osoba musí splňovat podmínky vzdělání a praxe, uvedené v tomto zákoně. Pověření nepřechází na jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydává pověřená osoba na žádost původce nebo oprávněné osoby. Obalem je soubor prostředků, které se používají k zajištění balení, to je ochraně výrobků, ochraně umožňující oběh zboží a usnadňující jeho prodej a spotřebu Základní pojmy používané v oblasti nakládání s odpady: V této části jsou uvedeny pojmy, které se používají v běžné praxi v oblasti odpadové hospodářství a mají sloužit pro snadnější pochopení problematiky a sjednocení pojmů. ostatní odpad je odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti, nepoškozuje životní prostředí ve všech jeho složkách. druhotná surovina druhotnou surovinou je surovina nebo materiál získaný z odpadu, který je způsobilý k dalšímu hospodářskému nebo jinému využití, zůstává přitom odpadem až do dalšího zpracování. odpadové hospodářství odpadovým hospodářstvím se rozumějí činnosti zaměřené na předcházení a omezování vzniku odpadů a na nakládání s odpady. vývozce odpadů právnická nebo fyzická osoba, která sama nebo prostřednictvím dopravce vyváží nebo chce vyvézt odpady přes hranice státu. provozovatel zařízení ke zneškodňování odpadů je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, provozující zařízení ke zneškodňování odpadů (skládky, spalovny, kompostárny a pod.) a zodpovědná za jejich provoz. V 2 zák. o odpadech je tento termín totožný s oprávněnou osobou. tuhý komunální odpad (TKO) je směsný tuhý odpad vznikající v oblasti bydlení, občanské a technické vybavenosti, služeb, rekreace. Tento termín je stále používán, přesto, že v novele zákona byl nahrazen obecnějším pojmem komunální odpad (viz 1.2.1). 9

10 tuhý domovní odpad (TDO) je tuhý komunální odpad,vznikající v oblasti bydlení objemný odpad je domovní odpad a odpad podobný domovnímu odpadu, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob (o objemu do 1,1 m 3 ). využitelné složky komunálního odpadu jsou druhy komunálního odpadu získané separovaným ( odděleným ) sběrem nebo tříděním, které je možné z technologického hlediska využít přímo, nebo po úpravě. uliční smetky je nečistota shromážděná čištěním veřejných prostranství a odpadky odložené do uličních a parkových košů. odpad ze zeleně je odpad biologického původu z údržby sadů, parků a lesoparků, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť, ze zahrad fyzických osob a ze hřbitovů. průmyslový odpad je tuhý nebo kapalný odpad z průmyslové výroby, technologického zpracování surovin, těžby,dopravy, energetiky a pod. zemědělský odpad je odpad vznikající ze zemědělské výroby, rostlinného nebo živočišného původu infekční odpad je odpad obsahující patogenní mikroorganismy, viry a parazity. Je jím zpravidla specifický odpad ze zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a z veterinární péče. inertní odpad je odpad, který chemicky a biologicky podstatně neovlivňuje okolní životní prostředí, zejména povrchové a podzemní vody. shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků před dalším nakládáním s nimi. (Tato činnost obvykle předchází využívání odpadů.) sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění. Lze také říci, že se uskutečňuje podnikatelskými či jinými subjekty s cílem získat sběrový odpad, popř. druhotnou surovinu a usnadňuje eliminaci nebezpečných odpadů. výkup odpadů je sběr odpadů v případě kdy odpady jsou právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. sběrná, sběrová oblast je část územního celku, ve které je zajišťováno shromažďování a přeprava odpadu na určené místo svozová oblast je část územního, ve které je z jednoho centra samostatně organizováno řízeno shromažďování a přeprava odpadu na místo jeho zpracování donášková vzdálenost je vzdálenost mezi místem vzniku odpadu a místem jeho shromažďování, tj. stanovištěm nádob na odpad separovaný sběr odpadu a Tyto termíny se většinou vyskytují při nakládání s komunálními odpady. skladování odpadů je dočasné umístění odpadů mezi jednotlivými činnostmi souvisejícími s nakládáním s nimi, po dobu nezbytně nutnou z provozních, organizačních, technologických nebo přepravních důvodů. sklad odpadů je prostor, objekt nebo zařízení sloužící pro dočasné ukládání odpadů 10

11 skládkování je zneškodňování odpadů trvalým uložením na skládkách, úložištích, odkalištích, odvalech a výsypkách skládkový plyn jsou plyny, které se vyvíjejí z odpadů uložených na skládce zpracování odpadů je jejich úprava pro potřeby dalšího využití třídění odpadů je rozdělování odpadů podle druhů a kategorií tepelné zpracování odpadů je proces rozkladu odpadů teplem a chemickými reakcemi například zplyňování, odplyňování, spalování recyklace odpadu využití odpadu ve( původním) výrobním procesu. Recyklaci odpadu je možné uplatnit v původním (primární recyklace), nebo následném výrobním procesu (sekundární recyklace) Recyklace znamená znovu využití, znovu uvedení do cyklu. Regenerace odpadu je obnovení užitných vlastností látkám nebo předmětům tak, aby mohly být použity k původnímu účelu a nestaly se odpadem. Kategorie odpadu je zařazení odpadu podle katalogu odpadů na ostatní /O/ a nebezpečný /N/, dále viz Katalog odpadů, vyhláška MŽP č.381/2001 Sb. Vyluhovatelnost odpadu je schopnost odpadu uvolňovat do vodného výluhu látky v něm obsažené. Používá se při hodnocení odpadu, zejména pokud jde o jeho uložení na skládku, nebo pokud se jedná o nakládání s ním. Zvláštní odpad je takový odpad, který vyžaduje zvláštní režim při nakládání s ním, zejména z důvodů národohospodářských nebo péče o životní prostředí. Použití tohoto termínu nemá v současné době opodstatnění, vyskytuje se však v základních termínech odpadového hospodářství až do konce roku 1997, tj. do doby nabytí účinnosti zákona č.125/1997 Sb. Termín je zde uveden pro úplnost, protože v literatuře, ve starší dokumentaci apod. se bude ještě stále vyskytovat. Další termíny a pojmy používané v odpadovém hospodářství jsou vysvětleny, popřípadě zopakovány u jednotlivých kapitol. 1.3 Problematika odpadového hospodářství Jakákoliv koncepce hospodaření s odpady je odsouzena k zániku nebo chybným postupům v lepším případě, pokud není podložena spolehlivou informační soustavou, spolehlivými informacemi, informačním tokem. Při každém racionálním uvažování o problematice odpadů se vychází ze skutečnosti, že odpady jsou surovinou na nepravém místě, v nepravý čas, případně v nevhodné koncentraci. Proto v průmyslově vyspělých zemích vycházejí činnosti člověka v tomto oboru z této skutečnosti a jedná se vždy o vazbu odpad druhotná surovina a to výrobní nebo energetická. Tato vazba je v poslední době stále zajímavější a začíná nabývat konkrétních realizačních podob v České republice.takovýto základní přístup má velký význam pro oblast nadstavby, zejména legislativu, organizační uspořádání, technický rozvoj apod. Další významnou vazbou jakou je vazba odpady-suroviny, je vazba odpady životní prostředí, která se začíná prosazovat jako rovnocenná problematika znečišťování recipientů odpadní vodou, znečišťování ovzduší exhalacemi, kontaminace půdy skládkovými vodami, staré ekologické zátěže a poškození zdraví lidí nakládáním s odpady v rozporu s platnými právními normami. Odpady ovlivňují všechny složky životního prostředí. 11

12 Základními oblastmi, kterými je nutno se zabývat při koncepci odpadového hospodářství jsou: 1. omezování zbytečného vzniku odpadů, 2. rozvoj bezodpadových, resp.maloodpadových technologií, 3. využívání odpadů a jejich úprava na druhotné suroviny, náhrada neobnovitelných zdrojů surovin 4. koordinované zacházení s nevyužitelnými odpady a jejich zneškodňování, 5. omezování zátěže životního prostředí tuhými odpady a kaly /1/, 6. omezení vlivu starých skládek jako zátěže životního prostředí. 7. omezení vlivu starých zátěží na dalším poškozování životního prostředí. Důvody, proč je třeba se zabývat uvedenými hledisky problematiky odpadů, vycházejí z požadavku rozvoje ekonomiky, kdy je nutné prosazovat : - racionální hospodaření s materiálovými a surovinovými zdroji, zejména nenahraditelnými, - úspory všech druhů energie, - ochranu životního prostředí ve všech jeho složkách. Problematika odpadů, zejména pevných, je všeobecně ovlivňována situací v některých oborech národního hospodářství. Zejména ji určuje: - úroveň a skladba surovinové a palivové základny, - rozvoj těžkého a spotřebního průmyslu, - stav a koncentrace zemědělské výroby, - životní úroveň obyvatelstva z hlediska spotřeby./2/ - trh s odpady a jeho optimalizace v podmínkách České Republiky - stav a úroveň využitelnosti separovaných složek odpadu, - technologické možnosti zpracování jednotlivých druhů odpadů. Více podrobností koncepčního řešení nakládání s odpady viz Program odpadového hospodářství ČR a kap. 9 Koncepce hospodaření s odpady. Schéma základní činnosti nakládání s odpady Obr.č.1 12

13 K ekologicky a ekonomicky vhodnému zacházení s tuhými komunálními odpady vede několik dílčích cest, které se stýkají v nutnosti zřizování účelových sdružení pro zacházení s odpady. Základem jsou integrované koncepce hospodaření s odpady. Princip této koncepce spočívá ve skutečnosti, že neexistuje jediné řešení hospodaření s odpady a že, naplnění optimálních tendencí může být dosaženo pouze rozumnou kombinací různých opatření a technologií. Takový systém musí být pružný a musí umožňovat variabilní rozhodování popřípadě schopnost přizpůsobení se momentálním podmínkám. 13

14 Z předchozího přehledu vyplývá, jak rozmanitá je činnost nakládání s odpady a samozřejmě i náročná. Ke všem uvedeným způsobům nakládání s odpady se vztahuje také doprava a přeprava odpadů. Přepravě a dopravě nebezpečných odpadů se věnuje Průmyslové odpady mají jiný charakter, díky svému původu, nakládání s nimi je závislé na jejich původu, charakteru, zpracovatelnosti, využitelnosti. Průmyslové odpady jsou snadno definovatelné, pokud jde o jejich složení. Docílit uspokojivý stav v integrované koncepci nakládání s odpadem lze docílit například těmito postupnými kroky: - separovaným sběrem zbavit odpady nebezpečných (problémových) látek, jako jsou chemikálie, léky, baterie, barvy apod., a připravit je ke zneškodňování, - separovaným sběrem odpadů organického původu a vhodným pro kompostování, - separovaným sběrem nebo tříděním cenných druhotných surovin jako je papír,sklo, kovy, plasty, a pod., podle zájmu zpracovatelského průmyslu - termickým zpracováním odpadu jej využít k výrobě elektrické energie a páry k vytápění - řízeným skládkováním zbytků po třídění a spalování Vytříděné odpady jsou druhotnou surovinou, která šetří primární neobnovitelné zdroje surovin i energie. Zpracování odpadů, zejména v budoucnosti spočívá v jejich lepším využití a zhodnocení. Odstraňování odpadů by mělo být jako poslední stupeň nakládání s nimi. Dále viz orientační schéma integrované koncepce hospodaření s odpady. Orientační schéma integrované koncepce hospodaření s komunálními odpady obr. č. 2 14

15 Konkrétním příkladem koncepce systému odpadového hospodářství v širším evropském měřítku v současné době, je program PHARE. Program Phare vznikl na pařížské schůzce sedmi hospodářsky nejvyspělejších zemí světa. Původním cílem tohoto programu byla pomoc při obnově hospodářství Polska a Maďarska, z čehož vznikl i název programu. Jde o zkratku Poland and Hungary Assistence for Reconstruction of the Economy. Organizováním a koordinací této pomoci byla pověřená Komise Evropských společenství. V roce 1990 byly k programu PHARE připojeny další evropské země, mezi nimi i tehdejší ČSFR. Základním cílem programu v oblasti životního prostředí je pomoc při zlepšování jeho kvality v prioritních oblastech a podpora státní správy při tvorbě strategií, koncepcí a programů péče o životní prostředí. V období připojení ČSFR k programu Phare problematika řešení odpadů byla obsažena v pěti projektech. V současné době bylo již několik dalších projektů z projektu PHARE uskutečněno. Financováno bylo několik dílčích projektů, např. těch, které souvisejí s čistotou řeky Labe. Podpora z fondu PHARE se týkala např. spolufinancování čistírny odpadních vod pro město Ústí nad Labem. V současné době je řešení problematiky odpadového hospodářství řešeno v rámci EU v jiných komplexnějších programech. Fondy Evropské unie pro regionální rozvoj a soudržnosti podporují v současné době např. Operační program životního prostředí pro období O13. mezi priority tohoto programu patří i zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Mezi podporované projekty patří : - integrované systémy nakládání s odpady, systémy pro využití bioodpadů, systémy pro mechanickou a biologickou a biologickou úpravu komunálních odpadů, speciální zařízení na využití upraveného paliva, - systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady, tj. sběr a svoz odpadů, separace bioodpadů, sběrné dvory, překladiště komunálních odpadů, systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů - zařízení na úpravu nebo využívání odpadu, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů, třídičky odpadů, energetické využití odpadů, úprava elektroodpadů, úprava stavebních odpadů, kompostárny apod. 15

16 - rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek, zejména ve zvláště chráněných území. 16

17 2. LEGISLATIVA 2.1 Přehled platných právních norem V souvislosti s odpovědným řešením všech ekologických problémů v naší republice se stejně odpovědně přistupuje k problematice odpadů a odpadového hospodářství ze strany legislativních orgánů a orgánů státní správy. V poměrně krátké době byla vytvořena legislativa odpadového hospodářství, která vycházela ze zkušeností a z právních norem vyspělých evropských států. Právní úpravy v zahraničí jsou zpravidla založené na zákonu, který upravuje nakládání s odpady jako základní norma. Většina právních norem upravujících nakládání s odpady pochází ze 70. let (SRN, Dánsko, Francie, Nizozemí, Švýcarsko) včetně Evropského společenství a OECD. (OECD = Organization for Economic Cooperation and Development, sdružující 24 průmyslově vyspělých zemí, státy západní Evropy, Austrálii, Nový Zéland, USA, Kanadu, Izrael a Jihoafrickou republiku.) Nejstarší právní úprava pochází z Velké Británie, kde byl v druhé polovině minulého století (1863) přijat zákon o alkalických látkách, řešící i problémy odpadů z průmyslové činnosti. Právní normy v jednotlivých státech se vyznačují různou mírou komplexnosti, nicméně v nich dochází vesměs k provázanosti ustanovení předpisů o péči o životní prostředí, resp. o jeho jednotlivé složky a o nakládání s odpady, tedy o jejich využívání a eventuálně zneškodňování. Porovnání platných právních norem nakládání s odpady v ČR s předpisy OECD se uskutečnilo jako součást procedury projednávání žádosti ČR o přijetí do OECD. Legislativa nakládání s odpady v ČR odpovídá zásadám ochrany životního prostředí a politice OECD. Existující rozdíly budou postupně sjednoceny s předpisy OECD, jedním z prvních kroků je řešení v přijaté novele zákona o odpadech. Historie Během let 1991 a 1992 byl vypracován a přijat celý soubor právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. Tyto právní normy byly směřovány k ochraně životního prostředí. Měly v prvé řadě omezit negativní vliv produkovaných odpadů na dalším poškozování životního prostředí - všech jeho složek - nesprávným nakládáním s odpady. V řešení problematiky odpadů v rámci legislativy, ve smyslu koncepčního přístupu a ochrany životního prostředí je kladen důraz na: - předcházení vzniku odpadů - omezování produkce odpadů - využití odpadů jako druhotných surovin - způsoby zneškodňování odstraňování odpadů První zákon o odpadech č. 238/1991 Sb., měl jak již bylo řečeno, především ochranářský charakter. Nebyly zde však v dostatečné míře zachyceny ekonomické nástroje, řešící minimalizaci produkce odpadů, sběr a úpravu odpadů za účelem jejich dalšího využití a nástroje obce pro řešení problematiky komunálních odpadů, vznikajících na území obce. Současně s tímto zákonem byly vydány i další právní normy : zákon č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, dále Opatření tehdejšího Federálního výboru pro životní prostředí, kterým byla vyhlášena kategorizace a katalog odpadů, č. 69/1991 Sb.,dále nařízení vlády o evidenci odpadů, a vyhláška Ministerstva životního prostředí o 17

18 programech odpadového hospodářství. V průběhu roku 1992 byly pak ještě vydány dvě právní normy, a to velice důležité a sice zákon o poplatcích za uložení odpadu č.62/1992 Sb., a nařízení vlády ČR č.513/1992 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Většina uvedených právních norem byla v průběhu let upravena, doplněna a novelizována. Přesto stávající legislativa odpadového hospodářství, při jeho prudkém a dynamickém vývoji, již neodpovídala skutečným potřebám praxe a byla definitivně novelizována zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech, který nabyl účinnosti dne Všechny předchozí právní normy byly tímto zákonem zrušeny a nahrazeny, znění částečně následně vydanými vyhláškami Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví. Ostatní dotčené právní normy z oblasti odpadového hospodářství zůstaly v platnosti. Třetí a zatím poslední zákon o odpadech je zákon č.185/2001 Sb., ve znění dalších novel. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.356/2003 Sb., zákona 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. A zákona č. 314/2006 Sb. Jak je z přehledu patrné, nejedná se jen o vlastní zákon o odpadech, ale je sem zahrnut i zákon o obalech, nebo o chemických látkách. Úprava a pozdější znění zákona o odpadech byly vyvolány jednak bezprostředně praxí a také začleněním České republiky do Evropské unie. Do současné doby byl zatím zákon o odpadech novelizován 13krát, přičemž největších změn bylo zaznamenáno od r Přehled právních norem pro odpadové hospodářství platných v České republice: a) 2.1 ZÁKON o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů b) 2.2 ZÁKON ČNR o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, č. 282/1991 Sb. c) 2.3 ZÁKON ČNR o Státním fondu životního prostředí ČR č 388/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb. d) 2.4 ZÁKON o obalech, č. 477/2001 Sb. e) 2.4 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb. f) 2.4 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. g) 2.5 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o zapracování čistírenských kalů do zemědělských půd, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb. h) 2.6 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb. a vyhlášky č. 294/2005, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. i) 2.7 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., kterou se stanoví s PCB a dalšími polychlorovanými uhlovodíky a zařízeními tyto sloučeniny obsahující, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb. 18

19 j) 2.8 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu zpětného odběru některých výrobků. k) 2.9 VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech č. 99/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 300/2005 Sb. l) 2.10 NAŘÍZENÍ VLÁDY m) 2.11 NORMY Odvětvové technické normy odpadového hospodářství: ČSN Názvosloví odpadů Část 1: Názvy a definice vztahující se k materiálu Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady ČSN EN ( ČSN ) Charakterizace odpadů. Vzorkování odpadů. Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití. ČSN Skládkování odpadů. Základní podmínky pro navrhování výstavbu skládek ČSN Skládkování odpadů. Těsnění skládek. ČSN Skládkování odpad. Nakládání s průsakovými vodami ze skládek. ČSN Skládkování odpadů. Uzavírání a rekultivace skládek. ČSN Skládkování odpadů. Monitorování skládek. ČSN Skládkování odpadů. Provozní řád skládek. ČSN P CEN/TS ( ) Tuhá biopaliva. Termíny, definice. ČSN Tuhá alternativní paliva ČSN Průmyslové komposty METODICKÉ POKYNY A SMĚRNICE Směrnice Rady EHS ( od roku 1975 ) Metodické pokyny, návody a sdělení jsou vydávány pro oblast odpadového hospodářství odborem odpadů MŽP ČR k příslušným právním normám PŘEHLED právních norem souvisejících: - Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní zákon ), ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 539/1922 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona ČNR č. 19/1993 Sb. - Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření ( atomový zákon ). 19

20 - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č.184/1997 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením. - Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. A o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č.285/2002 Sb., o darování,odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů. - Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a o chemických přípravcích, veznění pozdějších předpisů. - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č.18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů ( zákon o uznávání odborné kvalifikace ), ve znění pozdějších předpisů. - Nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. - Zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů. - Opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1.října 1991 k zákonu č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů (částka 84/1991 Sb.), ve znění opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 23. června 1992 (částka 84/1992 Sb.). - Vyhláška č.117/97 Sb., emisní limity - Zákon č. 92/1992 Sb., staré ekologické zátěže, včetně pozdějších vyhlášek - Zákon č.244/92 Sb., o vlivu staveb na životní prostředí (E.I.A.), ve znění zákona č. 100/2002 Sb. - Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). - Zákon č.229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. - Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů ( zákon o integrované prevenci ). - Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. - Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (silniční zákon), - Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí 20

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni Publikace byla vydána v rámci projektu: SPII2f1/30/07: Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení

Více

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, listopad 2011 Autoři jednotlivých kapitol: Kapitola 1 RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Více

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1)

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) Předpis č. 106/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 33, ze dne 08.03.2005 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ

VYHLÁŠKA. Ministerstva životního prostředí. ze dne 17. října 2001. o podrobnostech nakládání s odpady ČÁST PRVNÍ 383 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 13 odst. 4, 14 odst. 5, 16 odst. 5, 18 odst. 4, 21

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města Nové Strašecí Plán odpadového hospodářství původce odpadů Listopad 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nové Strašecí Zastoupený : Mgr. Karel Filip,

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PŮVODCE ODPADŮ MĚSTA NYMBURKA Prosinec 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Nymburk Zastoupený : Ing. Miloš

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III.

Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Věcný záměr zákona o výrobcích s ukončenou životností III. Obsah A. Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 B. Zhodnocení stávající právní úpravy... 5 C. Návrh věcného řešení...

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

Strana 1 / 125. 185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů

Strana 1 / 125. 185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalích zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Management environmentu ve vzdělávání

Management environmentu ve vzdělávání Management environmentu ve vzdělávání Autor: Milan 1.4.2011 1 Obsah Úvod... 2 Problematika environmentu, definice EMS... 3 Ochrana životního prostředí... 3 Právní požadavky na životní prostředí.... 3 Systém

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou

Plán odpadového hospodářství. původce odpadů. města. Kralupy nad Vltavou Plán odpadového hospodářství původce odpadů města Kralupy nad Vltavou Srpen 2011 ISES, s.r.o. M. J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Identifikační údaje Objednatel: Název obce : Město Kralupy nad Vltavou Zastoupený

Více

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce

Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Část A Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro zpracování Plánu odpadového hospodářství původce obce Praha, MŽP říjen 2004 1 Obsah 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Oblast použití...

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Technologie ochrany životního prostředí

Technologie ochrany životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Technologie ochrany životního prostředí Část III Technologie zneškodňování odpadů Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING Ústí nad Labem,

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení

METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ. - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení METODICKÉ DOPORUČENÍ K NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ - z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jim podobných zařízení Ministerstvo životního prostředí Praha, odbor odpadů, červenec

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více