Fakulta životního prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta životního prostředí"

Transkript

1 Fakulta životního prostředí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ v Ústí nad Labem Pracovní verze ING.VĚRA KRENÍKOVÁ

2 O B S A H 1. Úvod 2. Legislativa 3. Vznik odpadů 4. Nakládání s odpady 5. Nebezpečné odpady 6. Komunální odpady 7. Úprava odpadů 8. Využití a recyklace odpadů 9. Odstraňování odpadů 10. Kompostování 11. Spalování 12. Skládkování 13. Hlubinné ukládání 14. Staré zátěže 15. Radioaktivní odpady 16. Koncepce hospodaření s odpady 17. Plán odpadového hospodářství 2

3 1.ÚVOD Toto druhé vydání učebnice odpadového hospodářství navazuje na vydání z r.1999, je přepracované, upravené a podstatně rozšířené. Pozornost byla věnována i nejnovějším poznatkům v oblasti odpadového hospodářství a také úpravám a novelám v legislativě. Předmět "Řízení odpadového hospodářství" je jedním ze základních předmětů výuky na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Odpadové hospodářství v uplynulém období prodělalo raketový start ve všech svých oblastech. Ve druhé polovině roku 1991 začala platit legislativa odpadového hospodářství, tj. zákon o odpadech, zákon o státní správě v odpadovém hospodářství, Katalog odpadů, nařízení vlády o evidenci odpadů apod. V průběhu roku 1992 pak byla doplněna o poslední zákon a to poplatkový, zároveň byl vydán zbytek prováděcích vyhlášek ve formě nařízení vlády. Současně začala vznikat řada podnikatelských aktivit v oblasti nakládání s odpady a problematika odpadů se dostávala do širšího podvědomí veřejnosti. Tak jak se vyvíjela problematika odpadového hospodářství v realitě a praxi, tak také doznal změnu předmět " Řízení odpadového hospodářství ", i když méně bouřlivě. Z pohledu současnosti patří problematika odpadového hospodářství mezi víceoborové technické disciplíny, kde se prolínají znalosti a zkušenosti z celé řady oborů a oblastí jednotlivě, ale v praxi pak zejména v širších souvislostech. Při řešení jakéhokoliv problému z oblasti odpadového hospodářství se vychází ze znalostí a zkušeností souvisejících vědních oborů. Problematika odpadového hospodářství, jako složky životního prostředí je jedním z nosných předmětů výuky. Jedná se o komplexní pojetí problematiky odpadů, tj. jejich vznik, nakládání s nimi a jejich využití nebo zneškodnění či odstranění. Nakládání s odpady představuje celou řadu činností a zahrnuje v podstatě jakoukoliv činnost, která se s odpady provádí. Vzhledem k tomu, že odpadové hospodářství je důležitým oborem na Fakultě životního prostředí, je mu dán zároveň i dostatečný prostor pro výuku. Obor odpadového hospodářství se zaměřením na využití odpadů jako druhotných surovin je i navazujícím oborem následného magisterského studia. V navazujícím magisterském studiu se pak problematika odpadového hospodářství objevuje v předmětu Odpady a druhotné suroviny I a II, kde se řeší využití odpadů jako druhotných surovin z jednotlivých průmyslových odvětví. Studenti Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně se s problematikou odpadového hospodářství setkávají v úvodu do studia v prvém semestru výuky. Vlastní předmět je pak součástí výuky v pátém semestru a je povinným předmětem pro všechny studijní obory. Předmět byl koncipován tak, aby uplatnění absolventů s bakalářskou praxí bylo jak ve výrobní sféře, tak ve sféře např. služeb, ale v neposlední řadě i ve státní správě. S možností návazného dvouletého studia po absolvování bakalářského studia je pak uplatnění absolventů daleko širší, zejména v technické a technologické sféře. Předmět výuky odpadového hospodářství je zařazen do studijního programu jako Řízení odpadového hospodářství a je rozdělen do několika kapitol. Po úvodní kapitole je další podstatná část věnována legislativě odpadového hospodářství. Po stručném úplném výčtu zákonů, opatření, vyhlášek metodických pokynů a norem, je legislativa odpadového hospodářství přednášena detailně, s výkladem. Jedná se především o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcí vyhlášky MŽP k tomuto zákonu, rovněž včetně novel.celá řada norem, zejména z oblasti skládkování je s výukou velice úzce spojena. 3

4 Jedna z prvních hodin výuky je samozřejmě věnována i názvosloví odpadového hospodářství a to ze dvou důvodů: jednak proto, aby studenti se dokázali v problematice odpadového hospodářství od samého počátku orientovat a za druhé, aby používali správné terminologie. Výuka pokračuje logicky od vzniku odpadů, nakládání s nimi, tj. úpravy, shromažďování, třídění, přepravy a dopravy, skladování a využití až po zneškodňování či odstraňování.samostatně je probírána problematika tuhého komunálního odpadu. Pokud se jedná o využití odpadů, jsou probírány možnosti využití odpadů jako druhotných surovin a to jak v rámci jejich recyklace, tak využití v dalším, jiném zpracování, popřípadě jako možných zdrojů energie. Součástí výuky je odstraňování odpadů spalováním, včetně spalovacích procesů a technologií. Skládky a skládkování, jako nejrozšířenější způsob odstraňování odpadů, včetně zásad budování skládek, podmínek technického zabezpečení, technologie ukládání odpadů, ale také odvodů poplatků jsou nedílnou a podstatnou složkou výuky. Závěr předmětu tvoří koncepce hospodaření s odpady a plány odpadového hospodářství. S prodloužením tříletého bakalářského studia o 2 roky navazujícího studia na celkem pětileté magisterské studium je i problematika odpadového hospodářství, zejména pak v technických a technologických směrech zaměřena na zpracování, využití a odstraňování odpadů, dále prohloubena a orientována na využití odpadů jako druhotných surovin a energetických zdrojů. Výuka odpadového hospodářství je vedena snahou o přiblížení problematiky studentům ukázkami nakládání s odpady v praxi, včetně odstraňování. Většina praktických ukázek je řešena formou exkurzí se zaměřením na možnost ovlivnění životního prostředí. Při exkurzích je věnována pozornost vlivu daného provozu, jako je skládka nebo spalovna, na životní prostředí Úvod do problematiky Moderní vyspělá industrializovaná společnost se stále ve větší míře potýká s obecným problémem odpadů, zejména nakládání s nimi. Komunální i průmyslové odpady jsou produkovány v čím dál větších množstvích a vedle zásadní otázky celkového objemu odpadů narůstá ještě rychleji vážný problém jejich vlivu na životní prostředí. Řešení odstraňování odpadů není jednoduchou záležitostí a je předmětem systémového řešení v souvislosti koncepčních řešení jednotlivých oblastí či regionů. Odpadové hospodářství a jeho problematika již dlouhá léta přerůstá hranice jednotlivých měst i zemí. Vyžaduje řešení složitých otázek, které mají v mnoha zemích podobný charakter a převážně i shodné cíle. Většina evropských států se při řešení problémů odpadů a odpadového hospodářství řídí právními normami, které jsou více méně shodné, nebo podobné ve vztahu k životnímu prostředí. Se vstupem České republiky do Evropské unie bylo nutné přizpůsobit a uvést do souladu stávající právní normy v oblasti odpadového hospodářství s právními normami EU. Tyto legislativní úpravy se řešily již v předstihu a jsou zakotveny v posledním zákonu o odpadech. Většina evropských států jsou také signatáři Basilejské konvence, která je mimo jiné, mezinárodní právní úmluvou o dovozu, vývozu a tranzitu nebezpečných látek, tedy i odpadů přes hranice států a nakládání s nimi (podrobněji viz dále). Vývoj evropského pojetí odpadového hospodářství, ke kterému došlo v uplynulých desetiletích je možné přirovnat ke zrychlené průmyslové revoluci. Proti jiným oborům se dříve zaostalé odpadové hospodářství díky nově využitým možnostem a v neposlední řadě 4

5 i značným finančním prostředkům do této oblasti vkládaným, dostává rychle na vysokou technickou úroveň a ta začíná v některých směrech i překonávat představivost běžného uživatele jeho služeb. Životní prostředí v České republice, zejména v severočeském regionu, je velmi negativně ovlivněno veškerou antropogenní činností, která zde probíhala a probíhá do té míry, že je prostředím poškozeným. Zatížené životní prostředí až na hranici katastrofálních podmínek se samozřejmě negativně projevuje i na člověku. Zásadní obrat k lepšímu není závislý na úrovni vybavení zdravotnických zařízení, ale především na tom, jak dovedeme definovat, zmapovat a zanalyzovat spektrum škodlivých faktorů životního prostředí a poznat mechanismus jejich působení. Získané kvalitní podklady jsou předpokladem efektivního řešení problematiky. Jakékoliv řešení problematiky odpadového hospodářství je samozřejmě závislé na ekonomické situaci, která se projevuje v oblasti využití odpadů a v úrovni řešení problematiky odpadového hospodářství. Na využití odpadů má mimo jiné vliv : - existence zpracovatelských technologií a jejich úroveň, - finanční prostředky vkládané do odpadového hospodářství, - úroveň podnikání v této oblasti, - podpora státu, - koncepce státní politiky nakládání s odpady. Jedním z hlavních zdrojů znečištění životního prostředí v České republice je vysoká produkce odpadů a do doby platnosti zákona o odpadech a dalších právních norem zcela nesprávné nebo vůbec žádné systematické hospodaření s nimi. Z oblasti odpadů mohou negativně působit na člověka všechny čtyři základní faktory: fyzikální, chemické, biologické a psychosociální a to buď přímým kontaktem, nebo sekundárně přes půdu, vodu, potraviny, ovzduší a j. Rovněž tak důsledky nesprávného nakládání s odpady, zejména nebezpečnými, promítnuté do oblasti psychosociální, vedou ke stresujícím vlivům na člověka. Poškození životního prostředí nesprávným nakládáním s nebezpečnými odpady a odstraňování těchto škod představuje ohromné finanční prostředky, které stát vynakládá na jejich nápravu. V České republice je nakládání s odpady zakotvené v zákoně o odpadech, novelizovaném v roce 2001 s celou řadou upřesňujících úprav a několika právních normách souvisejících a dalších normách dotýkajících se odpadového hospodářství jen okrajově. Nově byla k odpadovému hospodářství přiřazena část problematiky obalů a odpadů z obalů, problematika zpětného odběru vybraných výrobků, nakládání s autovraky a elektrošrotem a nakládání s chemickými látkami. Právní normy platné v odpadovém hospodářství jsou také první oblastí problémů týkajících se odpadového hospodářství, na kterou narazíme při seznámení se s problematikou odpadového hospodářství a jejím řešením. Legislativní úpravy odpadového hospodářství zahrnují určitá ekonomická opatření, která stimulují producenty odpadů ke komplexnímu zlepšení a řešení hospodaření s odpady, především k lepšímu jejich využití jako druhotných surovin, nebo k maloodpadovým nebo bezodpadovým technologiím a v neposlední řadě k bezpečnému nakládání s nimi. Úroveň řešení komplexnosti hospodaření s odpady je odrazem úrovně, vyspělosti a kulturnosti každé společnosti. Po uplynulých více než 16ti letech platnosti zákona o odpadech lze již zhodnotit jeho účinnost v praxi. Dopad účinnosti zákona o odpadech a další legislativy znamenal v posledních letech zcela nový přístup k problematice odpadového hospodářství, i když do 5

6 značné míry vynucený administrativními nástroji vyplývajícími ze zákona. Na jedné straně byl zaznamenán pozitivní přístup ze strany původců odpadů, na druhé straně nárůst výskytu tzv. černých skládek. Jiným pozitivním jevem je snaha o využití odpadů jako druhotných surovin, snížení jejich produkce, což vlastně vyplývá i ze zákona. Odpady se tak stávají všeobecným problémem, o který se začínají starat nejenom ti, kteří se bezprostředně s nimi setkávají a musí rozhodovat, jak s odpady naložit. V běžném životě při řešení problematiky odpadů je běžně vnímán problém komunálních odpadů a to především proto, že je vidět. Přesto komunálních odpadů se produkuje zanedbatelné procento ve srovnání s produkcí odpadů průmyslových, nebo z těžby nerostných surovin a uhlí. Ukazuje se, že aktivní a rozumný přístup občanů a vyčerpávající a fundované vysvětlení a zdůvodnění odborníků mohou vést k všeobecně prospěšnému cíli. Je proto nutné, díky projevu odpovědnosti vůči životnímu prostředí, vyškolení týmu odborníků, zabývajících se managementem v oblasti odpadového hospodářství, zejména v oblasti techniky a technologií pro zpracování a zhodnocování odpadů ve smyslu jejich využití jako druhotných surovin a v neposlední řadě jejich zneškodňování či odstraňování. Je nutné se zmínit i o potřebě osvěty v hospodaření s odpady, která by měla být samozřejmostí již v dětském věku. Jak již bylo řečeno, řešení problematiky odpadového hospodářství, zejména pak využití odpadů jako druhotných surovin, je odrazem úrovně společnosti a schopnosti se s touto problematikou vypořádat. Z toho se pak odvíjí výběr různých činností na poli zneškodňování a odstraňování veškerých odpadů, použití a aplikace příslušných technologií. Nezanedbatelná je i úloha obcí v oblasti služeb ve věci údržby zeleně, čistoty veřejných ploch, ve sběru a svozu separovaných komunálních a velkoobjemových odpadů a při řešení specifických otázek životního prostředí. Odpadové hospodářství v České republice za období od roku 1991, kdy byly schváleny první právní normy v odpadovém hospodářství, urazilo až do současnosti pořádný kus cesty. Dnes když se budeme bavit o odpadech a odpadovém hospodářství a to nejen mezi odborníky, ale obecně, je řeč o něčem jiném. Celá řada pracovníků se stala mezitím odborníky v oblasti odpadů, odpady se vyvinuly v samostatnou disciplínu. Problematika odpadů a odpadového hospodářství se dostala i do vysokých škol. Bez řešení nakládání s odpady se dnes neobejde ani jediná projektová dokumentace stavby, technologie, nebo posuzování záměru o vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/ 2002 Sb., popřípadě sanací. Pokud se jedná o komunální odpady a jejich řešení v rámci obce, jsou promítnuty do komunální politiky každé obce. Zásadní myšlenkou při řešení problematiky odpadů a přístupu k odpadům by měla být základem filozofie, že odpad je surovinou, kterou se musíme naučit zpracovávat a využívat správným způsobem. Odpadovým hospodářstvím se rozumějí činnosti zaměřené na předcházení a omezování vzniku odpadů a nakládání s odpady. Nakládání s odpady se rozumí jakákoliv činnost, jejímž předmětem jsou odpady, zejména shromažďování, přeprava, skladování a odstraňování odpadů, včetně péče o místo shromažďování a skladování odpadů, dále sběr, výkup, úprava, třídění, zpracování, recyklace a využívání odpadů jako zdrojů druhotných surovin a energie. Druhotnou surovinou je surovina nebo materiál získaný z odpadu, který je způsobilý k dalšímu materiálovému nebo energetickému využití. Hranice systému odpadového hospodářství začíná v okamžiku vzniku odpadu. 6

7 1.2. Názvosloví, pojmy, termíny Základní pojmy Základní pojmy z oblasti odpadového hospodářství jsou uvedeny a vysvětleny v 3 a 4 zák. č. 185/ 2001 Sb., o odpadech, ve znění zák. č. 106/2005 Sb., a v technické odvětvové normě ČSN "Názvosloví odpadů". Odpad - ( 3, odst. 1)odpad je movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, označené kódem Q. Pojem věc zahrnuje různé látky, materiály, produkty a pod. Nebezpečný odpad ( 4, písm. a)) je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2, k tomuto zákonu, označené kódem H (výbušnost, vysoká hořlavost a hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování a ekotoxicita). V příloze č. 5 k tomuto zákonu je uveden seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným, složky jsou označeny kódem C. Jedná se např. o těžké kovy, anorganické kyanidy, anorganické sloučeniny alkalických kovů a kovů alkalických zemin, kyselé nebo zásadité roztoky, azbesty, peroxidy, chlorečnany, chloristany, azidy, PCB nebo PCT, biocidy, infekční látky,organické kyanidy, fenoly a sloučeniny fenolu, halogenovaná i nehalogenovaná organická rozpouštědla, látky výbušné povahy, jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzofuranu a polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu a další. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu ( vyhl. Ministerstva životního prostředí č. 381/ 2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů ), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. Využívání odpadů - jsou činnosti uvedené v příloze č. 3 ( označené kódem R ) k tomuto zákonu. Patří sem: - využití odpadu jako paliva, nebo jiného energetického zdroje, - regenerace rozpouštědel, regenerace organických látek, nepoužívaných jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů), - recyklace kovů a kovových sloučenin, - recyklace ostatních anorganických materiálů, - regenerace kyselin nebo zásad, - obnova látek používaných ke snižování znečištění, - získávání složek katalyzátorů, - rafinace použitých olejů, nebo jiný způsob jejich opětného použití, - aplikace do půdy, která je přínosem, - využití odpadů, které vznikly aplikací předchozích postupů, 7

8 - předúprava odpadů - skladování s výjimkou dočasného skladování. Materiálovým využitím odpadů se rozumí náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie. Energetickým využitím odpadů je použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva ( viz zák. o ochraně ovzduší ) za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie. Odstraňováním odpadů se rozumí takové nakládání s nimi, které vede k trvalému zabránění škodlivým vlivům na složky životního prostředí. Jde zejména o termickou a chemickou úpravu, fyzikální a biologickou stabilizaci, jakož i ukládání na skládku a do podzemních prostor. 1 Jedná se o činnosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Způsoby odstraňování odpadů jsou označeny kódem D a patří mezi ně: - ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, - úprava půdními procesy ( např. biodegradadce ), - hlubinná injektáž, ukládání odpadů do zemské kůry, - ukládání do povrchových nádrží ( kalové laguny, vodní nádrže apod.), - ukládání do speciálně technicky provedených skládek, - vypouštění do vodních těles,kromě moří a oceánů, - vypouštění do moří a oceánů, včetně ukládání na mořské dno, - biologická úprava, - fyzikálně chemická úprava, - spalování na pevnině, - spalování na moři, - úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním, - úprava jiných vlastností před jejich odstraněním. Zařízením se rozumí technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. Dovoz a vývoz odpadů je každý přechod odpadů přes státní hranice vyjma tranzitní přepravy. Tranzit odpadů je přeprava odpadů od vstupního celního úřadu k výstupnímu celnímu úřadu v ČR. Skládka odpadů je zařízení nebo místo, které je určeno k trvalému uložení odpadů za účelem jejich zneškodnění. Skladování odpadů je jejich dočasné uložení na místech k tomu určených po dobu nezbytně nutnou. 1 Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhl. ČBÚ č. 300/ 2005 Sb. 8

9 Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob a na něž se vztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu. Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních předpisů, původce odpadu je vždy oprávněnou osobou, pokud jde o dopravu odpadů. Odpadový hospodář původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečným nebo ostatním odpadem za podmínek stanovených tímto zákonem, jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby, kterou je odpadový hospodář, splňující podmínky stanovené tímto zákonem. Pověřená osoba je podle zákona o odpadech, osoba pověřená k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Pověření se uděluje na dobu určitou, max. na 5 let. Pověření uděluje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví, podle toho, o které hodnocené nebezpečné vlastnosti se jedná. Pověřená osoba musí splňovat podmínky vzdělání a praxe, uvedené v tomto zákoně. Pověření nepřechází na jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydává pověřená osoba na žádost původce nebo oprávněné osoby. Obalem je soubor prostředků, které se používají k zajištění balení, to je ochraně výrobků, ochraně umožňující oběh zboží a usnadňující jeho prodej a spotřebu Základní pojmy používané v oblasti nakládání s odpady: V této části jsou uvedeny pojmy, které se používají v běžné praxi v oblasti odpadové hospodářství a mají sloužit pro snadnější pochopení problematiky a sjednocení pojmů. ostatní odpad je odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti, nepoškozuje životní prostředí ve všech jeho složkách. druhotná surovina druhotnou surovinou je surovina nebo materiál získaný z odpadu, který je způsobilý k dalšímu hospodářskému nebo jinému využití, zůstává přitom odpadem až do dalšího zpracování. odpadové hospodářství odpadovým hospodářstvím se rozumějí činnosti zaměřené na předcházení a omezování vzniku odpadů a na nakládání s odpady. vývozce odpadů právnická nebo fyzická osoba, která sama nebo prostřednictvím dopravce vyváží nebo chce vyvézt odpady přes hranice státu. provozovatel zařízení ke zneškodňování odpadů je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, provozující zařízení ke zneškodňování odpadů (skládky, spalovny, kompostárny a pod.) a zodpovědná za jejich provoz. V 2 zák. o odpadech je tento termín totožný s oprávněnou osobou. tuhý komunální odpad (TKO) je směsný tuhý odpad vznikající v oblasti bydlení, občanské a technické vybavenosti, služeb, rekreace. Tento termín je stále používán, přesto, že v novele zákona byl nahrazen obecnějším pojmem komunální odpad (viz 1.2.1). 9

10 tuhý domovní odpad (TDO) je tuhý komunální odpad,vznikající v oblasti bydlení objemný odpad je domovní odpad a odpad podobný domovnímu odpadu, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob (o objemu do 1,1 m 3 ). využitelné složky komunálního odpadu jsou druhy komunálního odpadu získané separovaným ( odděleným ) sběrem nebo tříděním, které je možné z technologického hlediska využít přímo, nebo po úpravě. uliční smetky je nečistota shromážděná čištěním veřejných prostranství a odpadky odložené do uličních a parkových košů. odpad ze zeleně je odpad biologického původu z údržby sadů, parků a lesoparků, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť, ze zahrad fyzických osob a ze hřbitovů. průmyslový odpad je tuhý nebo kapalný odpad z průmyslové výroby, technologického zpracování surovin, těžby,dopravy, energetiky a pod. zemědělský odpad je odpad vznikající ze zemědělské výroby, rostlinného nebo živočišného původu infekční odpad je odpad obsahující patogenní mikroorganismy, viry a parazity. Je jím zpravidla specifický odpad ze zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a z veterinární péče. inertní odpad je odpad, který chemicky a biologicky podstatně neovlivňuje okolní životní prostředí, zejména povrchové a podzemní vody. shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků před dalším nakládáním s nimi. (Tato činnost obvykle předchází využívání odpadů.) sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění. Lze také říci, že se uskutečňuje podnikatelskými či jinými subjekty s cílem získat sběrový odpad, popř. druhotnou surovinu a usnadňuje eliminaci nebezpečných odpadů. výkup odpadů je sběr odpadů v případě kdy odpady jsou právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. sběrná, sběrová oblast je část územního celku, ve které je zajišťováno shromažďování a přeprava odpadu na určené místo svozová oblast je část územního, ve které je z jednoho centra samostatně organizováno řízeno shromažďování a přeprava odpadu na místo jeho zpracování donášková vzdálenost je vzdálenost mezi místem vzniku odpadu a místem jeho shromažďování, tj. stanovištěm nádob na odpad separovaný sběr odpadu a Tyto termíny se většinou vyskytují při nakládání s komunálními odpady. skladování odpadů je dočasné umístění odpadů mezi jednotlivými činnostmi souvisejícími s nakládáním s nimi, po dobu nezbytně nutnou z provozních, organizačních, technologických nebo přepravních důvodů. sklad odpadů je prostor, objekt nebo zařízení sloužící pro dočasné ukládání odpadů 10

11 skládkování je zneškodňování odpadů trvalým uložením na skládkách, úložištích, odkalištích, odvalech a výsypkách skládkový plyn jsou plyny, které se vyvíjejí z odpadů uložených na skládce zpracování odpadů je jejich úprava pro potřeby dalšího využití třídění odpadů je rozdělování odpadů podle druhů a kategorií tepelné zpracování odpadů je proces rozkladu odpadů teplem a chemickými reakcemi například zplyňování, odplyňování, spalování recyklace odpadu využití odpadu ve( původním) výrobním procesu. Recyklaci odpadu je možné uplatnit v původním (primární recyklace), nebo následném výrobním procesu (sekundární recyklace) Recyklace znamená znovu využití, znovu uvedení do cyklu. Regenerace odpadu je obnovení užitných vlastností látkám nebo předmětům tak, aby mohly být použity k původnímu účelu a nestaly se odpadem. Kategorie odpadu je zařazení odpadu podle katalogu odpadů na ostatní /O/ a nebezpečný /N/, dále viz Katalog odpadů, vyhláška MŽP č.381/2001 Sb. Vyluhovatelnost odpadu je schopnost odpadu uvolňovat do vodného výluhu látky v něm obsažené. Používá se při hodnocení odpadu, zejména pokud jde o jeho uložení na skládku, nebo pokud se jedná o nakládání s ním. Zvláštní odpad je takový odpad, který vyžaduje zvláštní režim při nakládání s ním, zejména z důvodů národohospodářských nebo péče o životní prostředí. Použití tohoto termínu nemá v současné době opodstatnění, vyskytuje se však v základních termínech odpadového hospodářství až do konce roku 1997, tj. do doby nabytí účinnosti zákona č.125/1997 Sb. Termín je zde uveden pro úplnost, protože v literatuře, ve starší dokumentaci apod. se bude ještě stále vyskytovat. Další termíny a pojmy používané v odpadovém hospodářství jsou vysvětleny, popřípadě zopakovány u jednotlivých kapitol. 1.3 Problematika odpadového hospodářství Jakákoliv koncepce hospodaření s odpady je odsouzena k zániku nebo chybným postupům v lepším případě, pokud není podložena spolehlivou informační soustavou, spolehlivými informacemi, informačním tokem. Při každém racionálním uvažování o problematice odpadů se vychází ze skutečnosti, že odpady jsou surovinou na nepravém místě, v nepravý čas, případně v nevhodné koncentraci. Proto v průmyslově vyspělých zemích vycházejí činnosti člověka v tomto oboru z této skutečnosti a jedná se vždy o vazbu odpad druhotná surovina a to výrobní nebo energetická. Tato vazba je v poslední době stále zajímavější a začíná nabývat konkrétních realizačních podob v České republice.takovýto základní přístup má velký význam pro oblast nadstavby, zejména legislativu, organizační uspořádání, technický rozvoj apod. Další významnou vazbou jakou je vazba odpady-suroviny, je vazba odpady životní prostředí, která se začíná prosazovat jako rovnocenná problematika znečišťování recipientů odpadní vodou, znečišťování ovzduší exhalacemi, kontaminace půdy skládkovými vodami, staré ekologické zátěže a poškození zdraví lidí nakládáním s odpady v rozporu s platnými právními normami. Odpady ovlivňují všechny složky životního prostředí. 11

12 Základními oblastmi, kterými je nutno se zabývat při koncepci odpadového hospodářství jsou: 1. omezování zbytečného vzniku odpadů, 2. rozvoj bezodpadových, resp.maloodpadových technologií, 3. využívání odpadů a jejich úprava na druhotné suroviny, náhrada neobnovitelných zdrojů surovin 4. koordinované zacházení s nevyužitelnými odpady a jejich zneškodňování, 5. omezování zátěže životního prostředí tuhými odpady a kaly /1/, 6. omezení vlivu starých skládek jako zátěže životního prostředí. 7. omezení vlivu starých zátěží na dalším poškozování životního prostředí. Důvody, proč je třeba se zabývat uvedenými hledisky problematiky odpadů, vycházejí z požadavku rozvoje ekonomiky, kdy je nutné prosazovat : - racionální hospodaření s materiálovými a surovinovými zdroji, zejména nenahraditelnými, - úspory všech druhů energie, - ochranu životního prostředí ve všech jeho složkách. Problematika odpadů, zejména pevných, je všeobecně ovlivňována situací v některých oborech národního hospodářství. Zejména ji určuje: - úroveň a skladba surovinové a palivové základny, - rozvoj těžkého a spotřebního průmyslu, - stav a koncentrace zemědělské výroby, - životní úroveň obyvatelstva z hlediska spotřeby./2/ - trh s odpady a jeho optimalizace v podmínkách České Republiky - stav a úroveň využitelnosti separovaných složek odpadu, - technologické možnosti zpracování jednotlivých druhů odpadů. Více podrobností koncepčního řešení nakládání s odpady viz Program odpadového hospodářství ČR a kap. 9 Koncepce hospodaření s odpady. Schéma základní činnosti nakládání s odpady Obr.č.1 12

13 K ekologicky a ekonomicky vhodnému zacházení s tuhými komunálními odpady vede několik dílčích cest, které se stýkají v nutnosti zřizování účelových sdružení pro zacházení s odpady. Základem jsou integrované koncepce hospodaření s odpady. Princip této koncepce spočívá ve skutečnosti, že neexistuje jediné řešení hospodaření s odpady a že, naplnění optimálních tendencí může být dosaženo pouze rozumnou kombinací různých opatření a technologií. Takový systém musí být pružný a musí umožňovat variabilní rozhodování popřípadě schopnost přizpůsobení se momentálním podmínkám. 13

14 Z předchozího přehledu vyplývá, jak rozmanitá je činnost nakládání s odpady a samozřejmě i náročná. Ke všem uvedeným způsobům nakládání s odpady se vztahuje také doprava a přeprava odpadů. Přepravě a dopravě nebezpečných odpadů se věnuje Průmyslové odpady mají jiný charakter, díky svému původu, nakládání s nimi je závislé na jejich původu, charakteru, zpracovatelnosti, využitelnosti. Průmyslové odpady jsou snadno definovatelné, pokud jde o jejich složení. Docílit uspokojivý stav v integrované koncepci nakládání s odpadem lze docílit například těmito postupnými kroky: - separovaným sběrem zbavit odpady nebezpečných (problémových) látek, jako jsou chemikálie, léky, baterie, barvy apod., a připravit je ke zneškodňování, - separovaným sběrem odpadů organického původu a vhodným pro kompostování, - separovaným sběrem nebo tříděním cenných druhotných surovin jako je papír,sklo, kovy, plasty, a pod., podle zájmu zpracovatelského průmyslu - termickým zpracováním odpadu jej využít k výrobě elektrické energie a páry k vytápění - řízeným skládkováním zbytků po třídění a spalování Vytříděné odpady jsou druhotnou surovinou, která šetří primární neobnovitelné zdroje surovin i energie. Zpracování odpadů, zejména v budoucnosti spočívá v jejich lepším využití a zhodnocení. Odstraňování odpadů by mělo být jako poslední stupeň nakládání s nimi. Dále viz orientační schéma integrované koncepce hospodaření s odpady. Orientační schéma integrované koncepce hospodaření s komunálními odpady obr. č. 2 14

15 Konkrétním příkladem koncepce systému odpadového hospodářství v širším evropském měřítku v současné době, je program PHARE. Program Phare vznikl na pařížské schůzce sedmi hospodářsky nejvyspělejších zemí světa. Původním cílem tohoto programu byla pomoc při obnově hospodářství Polska a Maďarska, z čehož vznikl i název programu. Jde o zkratku Poland and Hungary Assistence for Reconstruction of the Economy. Organizováním a koordinací této pomoci byla pověřená Komise Evropských společenství. V roce 1990 byly k programu PHARE připojeny další evropské země, mezi nimi i tehdejší ČSFR. Základním cílem programu v oblasti životního prostředí je pomoc při zlepšování jeho kvality v prioritních oblastech a podpora státní správy při tvorbě strategií, koncepcí a programů péče o životní prostředí. V období připojení ČSFR k programu Phare problematika řešení odpadů byla obsažena v pěti projektech. V současné době bylo již několik dalších projektů z projektu PHARE uskutečněno. Financováno bylo několik dílčích projektů, např. těch, které souvisejí s čistotou řeky Labe. Podpora z fondu PHARE se týkala např. spolufinancování čistírny odpadních vod pro město Ústí nad Labem. V současné době je řešení problematiky odpadového hospodářství řešeno v rámci EU v jiných komplexnějších programech. Fondy Evropské unie pro regionální rozvoj a soudržnosti podporují v současné době např. Operační program životního prostředí pro období O13. mezi priority tohoto programu patří i zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Mezi podporované projekty patří : - integrované systémy nakládání s odpady, systémy pro využití bioodpadů, systémy pro mechanickou a biologickou a biologickou úpravu komunálních odpadů, speciální zařízení na využití upraveného paliva, - systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady, tj. sběr a svoz odpadů, separace bioodpadů, sběrné dvory, překladiště komunálních odpadů, systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů - zařízení na úpravu nebo využívání odpadu, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů, třídičky odpadů, energetické využití odpadů, úprava elektroodpadů, úprava stavebních odpadů, kompostárny apod. 15

16 - rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek, zejména ve zvláště chráněných území. 16

17 2. LEGISLATIVA 2.1 Přehled platných právních norem V souvislosti s odpovědným řešením všech ekologických problémů v naší republice se stejně odpovědně přistupuje k problematice odpadů a odpadového hospodářství ze strany legislativních orgánů a orgánů státní správy. V poměrně krátké době byla vytvořena legislativa odpadového hospodářství, která vycházela ze zkušeností a z právních norem vyspělých evropských států. Právní úpravy v zahraničí jsou zpravidla založené na zákonu, který upravuje nakládání s odpady jako základní norma. Většina právních norem upravujících nakládání s odpady pochází ze 70. let (SRN, Dánsko, Francie, Nizozemí, Švýcarsko) včetně Evropského společenství a OECD. (OECD = Organization for Economic Cooperation and Development, sdružující 24 průmyslově vyspělých zemí, státy západní Evropy, Austrálii, Nový Zéland, USA, Kanadu, Izrael a Jihoafrickou republiku.) Nejstarší právní úprava pochází z Velké Británie, kde byl v druhé polovině minulého století (1863) přijat zákon o alkalických látkách, řešící i problémy odpadů z průmyslové činnosti. Právní normy v jednotlivých státech se vyznačují různou mírou komplexnosti, nicméně v nich dochází vesměs k provázanosti ustanovení předpisů o péči o životní prostředí, resp. o jeho jednotlivé složky a o nakládání s odpady, tedy o jejich využívání a eventuálně zneškodňování. Porovnání platných právních norem nakládání s odpady v ČR s předpisy OECD se uskutečnilo jako součást procedury projednávání žádosti ČR o přijetí do OECD. Legislativa nakládání s odpady v ČR odpovídá zásadám ochrany životního prostředí a politice OECD. Existující rozdíly budou postupně sjednoceny s předpisy OECD, jedním z prvních kroků je řešení v přijaté novele zákona o odpadech. Historie Během let 1991 a 1992 byl vypracován a přijat celý soubor právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. Tyto právní normy byly směřovány k ochraně životního prostředí. Měly v prvé řadě omezit negativní vliv produkovaných odpadů na dalším poškozování životního prostředí - všech jeho složek - nesprávným nakládáním s odpady. V řešení problematiky odpadů v rámci legislativy, ve smyslu koncepčního přístupu a ochrany životního prostředí je kladen důraz na: - předcházení vzniku odpadů - omezování produkce odpadů - využití odpadů jako druhotných surovin - způsoby zneškodňování odstraňování odpadů První zákon o odpadech č. 238/1991 Sb., měl jak již bylo řečeno, především ochranářský charakter. Nebyly zde však v dostatečné míře zachyceny ekonomické nástroje, řešící minimalizaci produkce odpadů, sběr a úpravu odpadů za účelem jejich dalšího využití a nástroje obce pro řešení problematiky komunálních odpadů, vznikajících na území obce. Současně s tímto zákonem byly vydány i další právní normy : zákon č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, dále Opatření tehdejšího Federálního výboru pro životní prostředí, kterým byla vyhlášena kategorizace a katalog odpadů, č. 69/1991 Sb.,dále nařízení vlády o evidenci odpadů, a vyhláška Ministerstva životního prostředí o 17

18 programech odpadového hospodářství. V průběhu roku 1992 byly pak ještě vydány dvě právní normy, a to velice důležité a sice zákon o poplatcích za uložení odpadu č.62/1992 Sb., a nařízení vlády ČR č.513/1992 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Většina uvedených právních norem byla v průběhu let upravena, doplněna a novelizována. Přesto stávající legislativa odpadového hospodářství, při jeho prudkém a dynamickém vývoji, již neodpovídala skutečným potřebám praxe a byla definitivně novelizována zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech, který nabyl účinnosti dne Všechny předchozí právní normy byly tímto zákonem zrušeny a nahrazeny, znění částečně následně vydanými vyhláškami Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví. Ostatní dotčené právní normy z oblasti odpadového hospodářství zůstaly v platnosti. Třetí a zatím poslední zákon o odpadech je zákon č.185/2001 Sb., ve znění dalších novel. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.356/2003 Sb., zákona 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. A zákona č. 314/2006 Sb. Jak je z přehledu patrné, nejedná se jen o vlastní zákon o odpadech, ale je sem zahrnut i zákon o obalech, nebo o chemických látkách. Úprava a pozdější znění zákona o odpadech byly vyvolány jednak bezprostředně praxí a také začleněním České republiky do Evropské unie. Do současné doby byl zatím zákon o odpadech novelizován 13krát, přičemž největších změn bylo zaznamenáno od r Přehled právních norem pro odpadové hospodářství platných v České republice: a) 2.1 ZÁKON o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů b) 2.2 ZÁKON ČNR o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, č. 282/1991 Sb. c) 2.3 ZÁKON ČNR o Státním fondu životního prostředí ČR č 388/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb. d) 2.4 ZÁKON o obalech, č. 477/2001 Sb. e) 2.4 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb. f) 2.4 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. g) 2.5 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o zapracování čistírenských kalů do zemědělských půd, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb. h) 2.6 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb. a vyhlášky č. 294/2005, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. i) 2.7 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., kterou se stanoví s PCB a dalšími polychlorovanými uhlovodíky a zařízeními tyto sloučeniny obsahující, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb. 18

19 j) 2.8 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu zpětného odběru některých výrobků. k) 2.9 VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech č. 99/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 300/2005 Sb. l) 2.10 NAŘÍZENÍ VLÁDY m) 2.11 NORMY Odvětvové technické normy odpadového hospodářství: ČSN Názvosloví odpadů Část 1: Názvy a definice vztahující se k materiálu Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady ČSN EN ( ČSN ) Charakterizace odpadů. Vzorkování odpadů. Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití. ČSN Skládkování odpadů. Základní podmínky pro navrhování výstavbu skládek ČSN Skládkování odpadů. Těsnění skládek. ČSN Skládkování odpad. Nakládání s průsakovými vodami ze skládek. ČSN Skládkování odpadů. Uzavírání a rekultivace skládek. ČSN Skládkování odpadů. Monitorování skládek. ČSN Skládkování odpadů. Provozní řád skládek. ČSN P CEN/TS ( ) Tuhá biopaliva. Termíny, definice. ČSN Tuhá alternativní paliva ČSN Průmyslové komposty METODICKÉ POKYNY A SMĚRNICE Směrnice Rady EHS ( od roku 1975 ) Metodické pokyny, návody a sdělení jsou vydávány pro oblast odpadového hospodářství odborem odpadů MŽP ČR k příslušným právním normám PŘEHLED právních norem souvisejících: - Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní zákon ), ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 539/1922 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona ČNR č. 19/1993 Sb. - Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření ( atomový zákon ). 19

20 - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č.184/1997 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením. - Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. A o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č.285/2002 Sb., o darování,odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů. - Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a o chemických přípravcích, veznění pozdějších předpisů. - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č.18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů ( zákon o uznávání odborné kvalifikace ), ve znění pozdějších předpisů. - Nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. - Zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů. - Opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1.října 1991 k zákonu č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů (částka 84/1991 Sb.), ve znění opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 23. června 1992 (částka 84/1992 Sb.). - Vyhláška č.117/97 Sb., emisní limity - Zákon č. 92/1992 Sb., staré ekologické zátěže, včetně pozdějších vyhlášek - Zákon č.244/92 Sb., o vlivu staveb na životní prostředí (E.I.A.), ve znění zákona č. 100/2002 Sb. - Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). - Zákon č.229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. - Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů ( zákon o integrované prevenci ). - Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. - Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (silniční zákon), - Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí 20

ZÁKON O ODPADECH ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. č.. 185/2001 Sb.

ZÁKON O ODPADECH ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. č.. 185/2001 Sb. ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Odpady potravinářské výroby Mgr. Kateřina Járová, Ph.D. Zákon č. 185/2001 Sb., o a o změně některých dalších zákonů Vyhláška č. 93/2016 Sb.,

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Obec Třebovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

Obec Třebovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, Obec Třebovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření tajemnice č. 2 /2014, kterým se vydává závazná Směrnice pro nakládání s odpady na pracovištích 1. lékařské fakulty

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Odpad je, když OBALOVÝ ZÁKON KOMPLEXNĚ. Praha,

Odpad je, když OBALOVÝ ZÁKON KOMPLEXNĚ. Praha, Odpad je, když OBALOVÝ ZÁKON KOMPLEXNĚ Praha, 08.03.2016 Zákon o odpadech Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit (?) nebo povinnost se jí zbavit Ke zbavování se odpadu

Více

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015

OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň. Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 OBEC Nasavrky, Nasavrky 31, 565 01 Choceň Obecně závazná vyhláška obce Nasavrky č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně

Více

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu

Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Vyhláška č. 13 o systému shromažď. odpadu Dokumenty > Obecně závazné vyhlášky vytvořeno: 13.3.2002 změněno: 13.3.2002 zveřejnit od: 13.3.2002 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 13 kterou se stanoví

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2013 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Obec Vilémov, okres Děčín Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 ze dne 11. dubna 2002 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Vilémov, okres Děčín Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 ze dne 11. dubna 2002 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Vilémov, okres Děčín Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 ze dne 11. dubna 2002 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Vilémov vydává na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003

Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 Obecně závazná vyhláška obce Vranov Pro rok 2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Obecní zastupitelstvo v Hradešicích vydává podle 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky

Čl.1. Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška Obce Mačkov č.1/2009 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009,

Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, Obecně závazná vyhláška obce Písečná č. 3/2009, o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce Písečná vznikajícím na území obce Písečná Zastupitelstvo obce Písečná se na svém zasedání konaném

Více

O nakládání s komunálním odpadem

O nakládání s komunálním odpadem Obec Sadov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘEDSTAVENÍ PRIORITNÍ OSY 4 PRIORITNÍ OSA 4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Globálním cílem prioritní osy 4 je zkvalitnění nakládaní

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Účel vyhlášky

Část I. Obecná ustanovení. Čl. 1 Účel vyhlášky VYHLÁŠKA OBCE VĚŽKY č. 2/2001 Kterou se stanoví shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Věžky vydává

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013. Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Kostelec nad Vltavou o nakládání s komunálním a stavebním odpadem č.1/2013 Zastupitelstvo obce Kostelec nad Vltavou se usneslo podle 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

MĚSTO KRUPKA Obecně závazná vyhláška č. 25 /2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

MĚSTO KRUPKA Obecně závazná vyhláška č. 25 /2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem MĚSTO KRUPKA Obecně závazná vyhláška č. 25 /2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Krupka se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Čl. 1. Obecné povinnosti

Čl. 1. Obecné povinnosti Obecně závazná vyhláška obce Mouchnice č.1/2001 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

Oddíl I. Základní ustanovení

Oddíl I. Základní ustanovení MĚSTO OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 města Opočno o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Opočna, včetně systému nakládání

Více

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného ZÁKON 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ZMĚNA č. 477/2001 Sb. ZMĚNA č. 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. ZMĚNA č. 356/2003 Sb. ZMĚNA č. 167/2004 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška č.2/2001

Obecně závazná vyhláška č.2/2001 Obecně závazná vyhláška č.2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Dobrá. Zastupitelstvo obce

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové

Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové Obecně závazná vyhláška č. 3 /2015 Statutárního města Hradec Králové o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o systému komunitního kompostování Zastupitelstvo města Hradec Králové se na svém zasedání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní výklad k zákonnému zmocnění odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001

Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 O b e c H r á d e k Obecně závazná vyhláška obce Hrádek č. 1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo obce Hrádek schválilo na svém zasedání dne 11. prosince 2001 podle

Více

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov.

OBEC PRAVLOV. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. OBEC PRAVLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce Pravlov. Zastupitelstvo obce Pravlov se na svém zasedání dne 30.12..2001 usneslo podle

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Vyhláška č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I. Článek 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky

Vyhláška č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I. Článek 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky Vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I Obecní zastupitelstvo v Radovesnicích I podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Obecně závazná vyhláška obce ZDĚTÍN

Obecně závazná vyhláška obce ZDĚTÍN Obecně závazná vyhláška obce ZDĚTÍN č. 2/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na katastrálním území obce Zdětín,

Více

TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ I.II. LEGISLATIVA EU A ČR

TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ I.II. LEGISLATIVA EU A ČR TECHNOLOGIE A NÁSTROJE OCHRANY PROSTŘEDÍ I.II. LEGISLATIVA EU A ČR Petr Špičák SITA CZ a.s. petr.spicak@sita.cz OBSAH 1. ZAMĚŘENÍ A STRUKTURA LEGISLATIVY V OBLASTI ŽP 2. ZÁKLADNÍ PŘEHLED EVROPSKÉ LEGISLATIVY

Více

o nakládání s komunálním odpadem

o nakládání s komunálním odpadem Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 3 / 2008 o nakládání s komunálním odpadem Město Nejdek na základě usnesení č. ZM/242/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008, ve smyslu ustanovení 17 odst.

Více

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3

AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 AKTUÁLNÍ ZMĚNY ZÁKONA, PŘÍPRAVA NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POH, DATA O ODPADECH V ČR, OPŽP PO3 Tomáš Kovařík Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Konference Biomasa & Energetika, 24. listopadu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011,

Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, Obecně závazná vyhláška obce Stašov č. 2/2011, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stašov se usneslo dne 16.12. 2011 vydat

Více

-1- Obec Roudná. Čl. l

-1- Obec Roudná. Čl. l -1- Obec Roudná Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním území obce Roudná

Více

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému

. 2/2002 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t ní, využívání a odstra ování komunálních odpad , v etn systému V Y H L Á Š K A č. 2/2002 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Čebín. Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1- Seznam nahrazovaných povolení...ii. Příloha č. 2 - Graf procesu IPPC v České republice...viii

Seznam příloh. Příloha č. 1- Seznam nahrazovaných povolení...ii. Příloha č. 2 - Graf procesu IPPC v České republice...viii Seznam příloh Příloha č. 1- Seznam nahrazovaných povolení...ii Příloha č. 2 - Graf procesu IPPC v České republice...viii I Příloha č. 1 - Seznam nahrazovaných povolení Zákon č. 25/2001 Sb., o vodách a

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2013. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 20. června 2013 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Zneškodňování a likvidace odpadů

Zneškodňování a likvidace odpadů Zneškodňování a likvidace odpadů odpady - plynné, kapalné, pevné a biologické odpady -ke spalování, recyklaci, skládkování průmyslové odpady, zemědělské a komunální odpady Účel analýzy : Posouzení způsobu

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Město Bor. Obecně závazná vyhláška Města Bor

Město Bor. Obecně závazná vyhláška Města Bor Město Bor Obecně závazná vyhláška Města Bor č. /.., o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města

Více

Nakládání s odpady a obaly

Nakládání s odpady a obaly Přehled právní úpravy Nakládání s odpady a obaly Filip Dienstbier, 2009 mezinárodní úmluvy, zejména: Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Basilej,

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Práce s odpady a jejich recyklace. Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.

Práce s odpady a jejich recyklace. Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02. Práce s odpady a jejich recyklace Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 LEGISLATIVA -ZÁKONY ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

Odpady a kontaminace ÚVOD Odpadové hospodářství

Odpady a kontaminace ÚVOD Odpadové hospodářství Odpady a kontaminace ÚVOD Odpadové hospodářství Pravidla pro cv. ODKO Co je to OH, nakládání s odpady Témata pro odpadové hospodářství závěrečné práce Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Ing.

Více

10 Veřejná správa (kompetence)

10 Veřejná správa (kompetence) 72 10 Veřejná správa (kompetence) 10.1 Ministerstvo životního prostředí 10.1.1 Zákon č. 185/2001 Sb. (1) Ministerstvo a) je ústředním orgánem státní správy v oblasti odpadového hospodářství, b) vykonává

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Loukov č. 1/2001 OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Loukov č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem v Loukově a m.

Více

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č.76/2002 Sb., zákonem č. 275/2002

Více

Odpady druhy, separace, recyklace

Odpady druhy, separace, recyklace Odpady druhy, separace, recyklace Co je to odpad Dle zákona o odpadech: movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit odložení na místo určené pro odkládání

Více

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO

Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Aktuální situace v právních předpisech týkajících se biologicky rozložitelných odpadů, zvážení možnosti podpory odbytu kompostů vyrobených z BRKO Odpadové dny 2010 Mendlova univerzita, Brno 23.9.2010 Bc.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Opakování Integrovaná prevence, prevence havárií Zákon č. 76/2002 Sb.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Město Nový Knín Obecně závazná vyhláška města Nový Knín č. 1/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města,

Více

Článek 1. Závaznost vyhlášky

Článek 1. Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška obce Petříkov č. 1/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petříkov a

Více

VYHLÁŠKA. č.5/2002. o odpadech ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek t Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. č.5/2002. o odpadech ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek t Předmět úpravy VYHLÁŠKA č.5/2002 o odpadech Obec Nové Hamry na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 12.6.2002 v souladu s ustanovením 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákona či 185/~-9.~I~., o odpadech a

Více

Nezákonné nakládání s odpady v katastru obce a povinnosti obce při nakládání s odpady

Nezákonné nakládání s odpady v katastru obce a povinnosti obce při nakládání s odpady Nezákonné nakládání s odpady v katastru obce a povinnosti obce při nakládání s odpady Mgr. Josef Jenčovský Česká inspekce životního prostředí oblastní inspektorát Hradec Králové odd. odpadového hospodářství

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Při tom se vychází z nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky:

MĚSTO KRÁLÍKY. Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: MĚSTO KRÁLÍKY Obecně závazná vyhláška mě sta Králíky: O zavedení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem Spis.

Více

=1. 1.J, 2001. Ít1. 11. '2CL) 1. Obecně závazná vyhláška obce 8áňovice č. 1/2001. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

=1. 1.J, 2001. Ít1. 11. '2CL) 1. Obecně závazná vyhláška obce 8áňovice č. 1/2001. o nakládání s komunálním a stavebním odpadem vi./"" V(VES,f,vO s(;.jmuto, =1. 1.J, 2001 Ít1. 11. '2CL) 1 V =t,c,sil,'p1í"fl. ~C\hA;lf"'O : S.10 2tc1 ~-~~~ Obecně závazná vyhláška obce 8áňovice č. 1/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Více

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

O B E C K A L E K. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, O B E C K A L E K Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zastupitelstvo obce se na

Více

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech.

o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Obecně závazná vyhláška č. 1/2001 Obce Horní Krupá o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce a jejích částech. Zastupitelstvo obce Horní Krupá vydává dne 7. 12. 2001 v souladu

Více

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Vysvětlivky: Požadované údaje se vyplňují v souladu s obchodním nebo živnostenským rejstříkem. Veškeré údaje o množství se udávají v tunách na šest desetinných

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Obec Baška Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 12 Postupy vedoucí ke snižování environmentálních a zdravotních rizik při nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 12.1 Analýza stávajících rizik při nakládání s biodegradabilním odpadem Nakládání

Více

Jaromír MANHART odbor odpadů

Jaromír MANHART odbor odpadů VIII. Mezinárodní konference - Biologicky rozložitelné odpady Aktuální stav a dlouhodobá koncepce MŽP nakládání s bioodpady v ČR Jaromír MANHART odbor odpadů Náměšť nad Oslavou 20. září 2012 Obsah přednášky

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Část prvá Základní ustanovení

Část prvá Základní ustanovení OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA k zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Heřmanov se dne 2.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více