Fakulta životního prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta životního prostředí"

Transkript

1 Fakulta životního prostředí UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ v Ústí nad Labem Pracovní verze ING.VĚRA KRENÍKOVÁ

2 O B S A H 1. Úvod 2. Legislativa 3. Vznik odpadů 4. Nakládání s odpady 5. Nebezpečné odpady 6. Komunální odpady 7. Úprava odpadů 8. Využití a recyklace odpadů 9. Odstraňování odpadů 10. Kompostování 11. Spalování 12. Skládkování 13. Hlubinné ukládání 14. Staré zátěže 15. Radioaktivní odpady 16. Koncepce hospodaření s odpady 17. Plán odpadového hospodářství 2

3 1.ÚVOD Toto druhé vydání učebnice odpadového hospodářství navazuje na vydání z r.1999, je přepracované, upravené a podstatně rozšířené. Pozornost byla věnována i nejnovějším poznatkům v oblasti odpadového hospodářství a také úpravám a novelám v legislativě. Předmět "Řízení odpadového hospodářství" je jedním ze základních předmětů výuky na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Odpadové hospodářství v uplynulém období prodělalo raketový start ve všech svých oblastech. Ve druhé polovině roku 1991 začala platit legislativa odpadového hospodářství, tj. zákon o odpadech, zákon o státní správě v odpadovém hospodářství, Katalog odpadů, nařízení vlády o evidenci odpadů apod. V průběhu roku 1992 pak byla doplněna o poslední zákon a to poplatkový, zároveň byl vydán zbytek prováděcích vyhlášek ve formě nařízení vlády. Současně začala vznikat řada podnikatelských aktivit v oblasti nakládání s odpady a problematika odpadů se dostávala do širšího podvědomí veřejnosti. Tak jak se vyvíjela problematika odpadového hospodářství v realitě a praxi, tak také doznal změnu předmět " Řízení odpadového hospodářství ", i když méně bouřlivě. Z pohledu současnosti patří problematika odpadového hospodářství mezi víceoborové technické disciplíny, kde se prolínají znalosti a zkušenosti z celé řady oborů a oblastí jednotlivě, ale v praxi pak zejména v širších souvislostech. Při řešení jakéhokoliv problému z oblasti odpadového hospodářství se vychází ze znalostí a zkušeností souvisejících vědních oborů. Problematika odpadového hospodářství, jako složky životního prostředí je jedním z nosných předmětů výuky. Jedná se o komplexní pojetí problematiky odpadů, tj. jejich vznik, nakládání s nimi a jejich využití nebo zneškodnění či odstranění. Nakládání s odpady představuje celou řadu činností a zahrnuje v podstatě jakoukoliv činnost, která se s odpady provádí. Vzhledem k tomu, že odpadové hospodářství je důležitým oborem na Fakultě životního prostředí, je mu dán zároveň i dostatečný prostor pro výuku. Obor odpadového hospodářství se zaměřením na využití odpadů jako druhotných surovin je i navazujícím oborem následného magisterského studia. V navazujícím magisterském studiu se pak problematika odpadového hospodářství objevuje v předmětu Odpady a druhotné suroviny I a II, kde se řeší využití odpadů jako druhotných surovin z jednotlivých průmyslových odvětví. Studenti Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně se s problematikou odpadového hospodářství setkávají v úvodu do studia v prvém semestru výuky. Vlastní předmět je pak součástí výuky v pátém semestru a je povinným předmětem pro všechny studijní obory. Předmět byl koncipován tak, aby uplatnění absolventů s bakalářskou praxí bylo jak ve výrobní sféře, tak ve sféře např. služeb, ale v neposlední řadě i ve státní správě. S možností návazného dvouletého studia po absolvování bakalářského studia je pak uplatnění absolventů daleko širší, zejména v technické a technologické sféře. Předmět výuky odpadového hospodářství je zařazen do studijního programu jako Řízení odpadového hospodářství a je rozdělen do několika kapitol. Po úvodní kapitole je další podstatná část věnována legislativě odpadového hospodářství. Po stručném úplném výčtu zákonů, opatření, vyhlášek metodických pokynů a norem, je legislativa odpadového hospodářství přednášena detailně, s výkladem. Jedná se především o zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcí vyhlášky MŽP k tomuto zákonu, rovněž včetně novel.celá řada norem, zejména z oblasti skládkování je s výukou velice úzce spojena. 3

4 Jedna z prvních hodin výuky je samozřejmě věnována i názvosloví odpadového hospodářství a to ze dvou důvodů: jednak proto, aby studenti se dokázali v problematice odpadového hospodářství od samého počátku orientovat a za druhé, aby používali správné terminologie. Výuka pokračuje logicky od vzniku odpadů, nakládání s nimi, tj. úpravy, shromažďování, třídění, přepravy a dopravy, skladování a využití až po zneškodňování či odstraňování.samostatně je probírána problematika tuhého komunálního odpadu. Pokud se jedná o využití odpadů, jsou probírány možnosti využití odpadů jako druhotných surovin a to jak v rámci jejich recyklace, tak využití v dalším, jiném zpracování, popřípadě jako možných zdrojů energie. Součástí výuky je odstraňování odpadů spalováním, včetně spalovacích procesů a technologií. Skládky a skládkování, jako nejrozšířenější způsob odstraňování odpadů, včetně zásad budování skládek, podmínek technického zabezpečení, technologie ukládání odpadů, ale také odvodů poplatků jsou nedílnou a podstatnou složkou výuky. Závěr předmětu tvoří koncepce hospodaření s odpady a plány odpadového hospodářství. S prodloužením tříletého bakalářského studia o 2 roky navazujícího studia na celkem pětileté magisterské studium je i problematika odpadového hospodářství, zejména pak v technických a technologických směrech zaměřena na zpracování, využití a odstraňování odpadů, dále prohloubena a orientována na využití odpadů jako druhotných surovin a energetických zdrojů. Výuka odpadového hospodářství je vedena snahou o přiblížení problematiky studentům ukázkami nakládání s odpady v praxi, včetně odstraňování. Většina praktických ukázek je řešena formou exkurzí se zaměřením na možnost ovlivnění životního prostředí. Při exkurzích je věnována pozornost vlivu daného provozu, jako je skládka nebo spalovna, na životní prostředí Úvod do problematiky Moderní vyspělá industrializovaná společnost se stále ve větší míře potýká s obecným problémem odpadů, zejména nakládání s nimi. Komunální i průmyslové odpady jsou produkovány v čím dál větších množstvích a vedle zásadní otázky celkového objemu odpadů narůstá ještě rychleji vážný problém jejich vlivu na životní prostředí. Řešení odstraňování odpadů není jednoduchou záležitostí a je předmětem systémového řešení v souvislosti koncepčních řešení jednotlivých oblastí či regionů. Odpadové hospodářství a jeho problematika již dlouhá léta přerůstá hranice jednotlivých měst i zemí. Vyžaduje řešení složitých otázek, které mají v mnoha zemích podobný charakter a převážně i shodné cíle. Většina evropských států se při řešení problémů odpadů a odpadového hospodářství řídí právními normami, které jsou více méně shodné, nebo podobné ve vztahu k životnímu prostředí. Se vstupem České republiky do Evropské unie bylo nutné přizpůsobit a uvést do souladu stávající právní normy v oblasti odpadového hospodářství s právními normami EU. Tyto legislativní úpravy se řešily již v předstihu a jsou zakotveny v posledním zákonu o odpadech. Většina evropských států jsou také signatáři Basilejské konvence, která je mimo jiné, mezinárodní právní úmluvou o dovozu, vývozu a tranzitu nebezpečných látek, tedy i odpadů přes hranice států a nakládání s nimi (podrobněji viz dále). Vývoj evropského pojetí odpadového hospodářství, ke kterému došlo v uplynulých desetiletích je možné přirovnat ke zrychlené průmyslové revoluci. Proti jiným oborům se dříve zaostalé odpadové hospodářství díky nově využitým možnostem a v neposlední řadě 4

5 i značným finančním prostředkům do této oblasti vkládaným, dostává rychle na vysokou technickou úroveň a ta začíná v některých směrech i překonávat představivost běžného uživatele jeho služeb. Životní prostředí v České republice, zejména v severočeském regionu, je velmi negativně ovlivněno veškerou antropogenní činností, která zde probíhala a probíhá do té míry, že je prostředím poškozeným. Zatížené životní prostředí až na hranici katastrofálních podmínek se samozřejmě negativně projevuje i na člověku. Zásadní obrat k lepšímu není závislý na úrovni vybavení zdravotnických zařízení, ale především na tom, jak dovedeme definovat, zmapovat a zanalyzovat spektrum škodlivých faktorů životního prostředí a poznat mechanismus jejich působení. Získané kvalitní podklady jsou předpokladem efektivního řešení problematiky. Jakékoliv řešení problematiky odpadového hospodářství je samozřejmě závislé na ekonomické situaci, která se projevuje v oblasti využití odpadů a v úrovni řešení problematiky odpadového hospodářství. Na využití odpadů má mimo jiné vliv : - existence zpracovatelských technologií a jejich úroveň, - finanční prostředky vkládané do odpadového hospodářství, - úroveň podnikání v této oblasti, - podpora státu, - koncepce státní politiky nakládání s odpady. Jedním z hlavních zdrojů znečištění životního prostředí v České republice je vysoká produkce odpadů a do doby platnosti zákona o odpadech a dalších právních norem zcela nesprávné nebo vůbec žádné systematické hospodaření s nimi. Z oblasti odpadů mohou negativně působit na člověka všechny čtyři základní faktory: fyzikální, chemické, biologické a psychosociální a to buď přímým kontaktem, nebo sekundárně přes půdu, vodu, potraviny, ovzduší a j. Rovněž tak důsledky nesprávného nakládání s odpady, zejména nebezpečnými, promítnuté do oblasti psychosociální, vedou ke stresujícím vlivům na člověka. Poškození životního prostředí nesprávným nakládáním s nebezpečnými odpady a odstraňování těchto škod představuje ohromné finanční prostředky, které stát vynakládá na jejich nápravu. V České republice je nakládání s odpady zakotvené v zákoně o odpadech, novelizovaném v roce 2001 s celou řadou upřesňujících úprav a několika právních normách souvisejících a dalších normách dotýkajících se odpadového hospodářství jen okrajově. Nově byla k odpadovému hospodářství přiřazena část problematiky obalů a odpadů z obalů, problematika zpětného odběru vybraných výrobků, nakládání s autovraky a elektrošrotem a nakládání s chemickými látkami. Právní normy platné v odpadovém hospodářství jsou také první oblastí problémů týkajících se odpadového hospodářství, na kterou narazíme při seznámení se s problematikou odpadového hospodářství a jejím řešením. Legislativní úpravy odpadového hospodářství zahrnují určitá ekonomická opatření, která stimulují producenty odpadů ke komplexnímu zlepšení a řešení hospodaření s odpady, především k lepšímu jejich využití jako druhotných surovin, nebo k maloodpadovým nebo bezodpadovým technologiím a v neposlední řadě k bezpečnému nakládání s nimi. Úroveň řešení komplexnosti hospodaření s odpady je odrazem úrovně, vyspělosti a kulturnosti každé společnosti. Po uplynulých více než 16ti letech platnosti zákona o odpadech lze již zhodnotit jeho účinnost v praxi. Dopad účinnosti zákona o odpadech a další legislativy znamenal v posledních letech zcela nový přístup k problematice odpadového hospodářství, i když do 5

6 značné míry vynucený administrativními nástroji vyplývajícími ze zákona. Na jedné straně byl zaznamenán pozitivní přístup ze strany původců odpadů, na druhé straně nárůst výskytu tzv. černých skládek. Jiným pozitivním jevem je snaha o využití odpadů jako druhotných surovin, snížení jejich produkce, což vlastně vyplývá i ze zákona. Odpady se tak stávají všeobecným problémem, o který se začínají starat nejenom ti, kteří se bezprostředně s nimi setkávají a musí rozhodovat, jak s odpady naložit. V běžném životě při řešení problematiky odpadů je běžně vnímán problém komunálních odpadů a to především proto, že je vidět. Přesto komunálních odpadů se produkuje zanedbatelné procento ve srovnání s produkcí odpadů průmyslových, nebo z těžby nerostných surovin a uhlí. Ukazuje se, že aktivní a rozumný přístup občanů a vyčerpávající a fundované vysvětlení a zdůvodnění odborníků mohou vést k všeobecně prospěšnému cíli. Je proto nutné, díky projevu odpovědnosti vůči životnímu prostředí, vyškolení týmu odborníků, zabývajících se managementem v oblasti odpadového hospodářství, zejména v oblasti techniky a technologií pro zpracování a zhodnocování odpadů ve smyslu jejich využití jako druhotných surovin a v neposlední řadě jejich zneškodňování či odstraňování. Je nutné se zmínit i o potřebě osvěty v hospodaření s odpady, která by měla být samozřejmostí již v dětském věku. Jak již bylo řečeno, řešení problematiky odpadového hospodářství, zejména pak využití odpadů jako druhotných surovin, je odrazem úrovně společnosti a schopnosti se s touto problematikou vypořádat. Z toho se pak odvíjí výběr různých činností na poli zneškodňování a odstraňování veškerých odpadů, použití a aplikace příslušných technologií. Nezanedbatelná je i úloha obcí v oblasti služeb ve věci údržby zeleně, čistoty veřejných ploch, ve sběru a svozu separovaných komunálních a velkoobjemových odpadů a při řešení specifických otázek životního prostředí. Odpadové hospodářství v České republice za období od roku 1991, kdy byly schváleny první právní normy v odpadovém hospodářství, urazilo až do současnosti pořádný kus cesty. Dnes když se budeme bavit o odpadech a odpadovém hospodářství a to nejen mezi odborníky, ale obecně, je řeč o něčem jiném. Celá řada pracovníků se stala mezitím odborníky v oblasti odpadů, odpady se vyvinuly v samostatnou disciplínu. Problematika odpadů a odpadového hospodářství se dostala i do vysokých škol. Bez řešení nakládání s odpady se dnes neobejde ani jediná projektová dokumentace stavby, technologie, nebo posuzování záměru o vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/ 2002 Sb., popřípadě sanací. Pokud se jedná o komunální odpady a jejich řešení v rámci obce, jsou promítnuty do komunální politiky každé obce. Zásadní myšlenkou při řešení problematiky odpadů a přístupu k odpadům by měla být základem filozofie, že odpad je surovinou, kterou se musíme naučit zpracovávat a využívat správným způsobem. Odpadovým hospodářstvím se rozumějí činnosti zaměřené na předcházení a omezování vzniku odpadů a nakládání s odpady. Nakládání s odpady se rozumí jakákoliv činnost, jejímž předmětem jsou odpady, zejména shromažďování, přeprava, skladování a odstraňování odpadů, včetně péče o místo shromažďování a skladování odpadů, dále sběr, výkup, úprava, třídění, zpracování, recyklace a využívání odpadů jako zdrojů druhotných surovin a energie. Druhotnou surovinou je surovina nebo materiál získaný z odpadu, který je způsobilý k dalšímu materiálovému nebo energetickému využití. Hranice systému odpadového hospodářství začíná v okamžiku vzniku odpadu. 6

7 1.2. Názvosloví, pojmy, termíny Základní pojmy Základní pojmy z oblasti odpadového hospodářství jsou uvedeny a vysvětleny v 3 a 4 zák. č. 185/ 2001 Sb., o odpadech, ve znění zák. č. 106/2005 Sb., a v technické odvětvové normě ČSN "Názvosloví odpadů". Odpad - ( 3, odst. 1)odpad je movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, označené kódem Q. Pojem věc zahrnuje různé látky, materiály, produkty a pod. Nebezpečný odpad ( 4, písm. a)) je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2, k tomuto zákonu, označené kódem H (výbušnost, vysoká hořlavost a hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, karcinogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování a ekotoxicita). V příloze č. 5 k tomuto zákonu je uveden seznam složek, které podle tohoto zákona činí odpad nebezpečným, složky jsou označeny kódem C. Jedná se např. o těžké kovy, anorganické kyanidy, anorganické sloučeniny alkalických kovů a kovů alkalických zemin, kyselé nebo zásadité roztoky, azbesty, peroxidy, chlorečnany, chloristany, azidy, PCB nebo PCT, biocidy, infekční látky,organické kyanidy, fenoly a sloučeniny fenolu, halogenovaná i nehalogenovaná organická rozpouštědla, látky výbušné povahy, jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzofuranu a polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu a další. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu ( vyhl. Ministerstva životního prostředí č. 381/ 2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů ), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně včetně hřbitovů. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. Využívání odpadů - jsou činnosti uvedené v příloze č. 3 ( označené kódem R ) k tomuto zákonu. Patří sem: - využití odpadu jako paliva, nebo jiného energetického zdroje, - regenerace rozpouštědel, regenerace organických látek, nepoužívaných jako rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů), - recyklace kovů a kovových sloučenin, - recyklace ostatních anorganických materiálů, - regenerace kyselin nebo zásad, - obnova látek používaných ke snižování znečištění, - získávání složek katalyzátorů, - rafinace použitých olejů, nebo jiný způsob jejich opětného použití, - aplikace do půdy, která je přínosem, - využití odpadů, které vznikly aplikací předchozích postupů, 7

8 - předúprava odpadů - skladování s výjimkou dočasného skladování. Materiálovým využitím odpadů se rozumí náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie. Energetickým využitím odpadů je použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva ( viz zák. o ochraně ovzduší ) za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie. Odstraňováním odpadů se rozumí takové nakládání s nimi, které vede k trvalému zabránění škodlivým vlivům na složky životního prostředí. Jde zejména o termickou a chemickou úpravu, fyzikální a biologickou stabilizaci, jakož i ukládání na skládku a do podzemních prostor. 1 Jedná se o činnosti uvedené v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Způsoby odstraňování odpadů jsou označeny kódem D a patří mezi ně: - ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu, - úprava půdními procesy ( např. biodegradadce ), - hlubinná injektáž, ukládání odpadů do zemské kůry, - ukládání do povrchových nádrží ( kalové laguny, vodní nádrže apod.), - ukládání do speciálně technicky provedených skládek, - vypouštění do vodních těles,kromě moří a oceánů, - vypouštění do moří a oceánů, včetně ukládání na mořské dno, - biologická úprava, - fyzikálně chemická úprava, - spalování na pevnině, - spalování na moři, - úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním, - úprava jiných vlastností před jejich odstraněním. Zařízením se rozumí technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby. Dovoz a vývoz odpadů je každý přechod odpadů přes státní hranice vyjma tranzitní přepravy. Tranzit odpadů je přeprava odpadů od vstupního celního úřadu k výstupnímu celnímu úřadu v ČR. Skládka odpadů je zařízení nebo místo, které je určeno k trvalému uložení odpadů za účelem jejich zneškodnění. Skladování odpadů je jejich dočasné uložení na místech k tomu určených po dobu nezbytně nutnou. 1 Vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech, ve znění vyhl. ČBÚ č. 300/ 2005 Sb. 8

9 Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob a na něž se vztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu. Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních předpisů, původce odpadu je vždy oprávněnou osobou, pokud jde o dopravu odpadů. Odpadový hospodář původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečným nebo ostatním odpadem za podmínek stanovených tímto zákonem, jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby, kterou je odpadový hospodář, splňující podmínky stanovené tímto zákonem. Pověřená osoba je podle zákona o odpadech, osoba pověřená k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Pověření se uděluje na dobu určitou, max. na 5 let. Pověření uděluje Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví, podle toho, o které hodnocené nebezpečné vlastnosti se jedná. Pověřená osoba musí splňovat podmínky vzdělání a praxe, uvedené v tomto zákoně. Pověření nepřechází na jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydává pověřená osoba na žádost původce nebo oprávněné osoby. Obalem je soubor prostředků, které se používají k zajištění balení, to je ochraně výrobků, ochraně umožňující oběh zboží a usnadňující jeho prodej a spotřebu Základní pojmy používané v oblasti nakládání s odpady: V této části jsou uvedeny pojmy, které se používají v běžné praxi v oblasti odpadové hospodářství a mají sloužit pro snadnější pochopení problematiky a sjednocení pojmů. ostatní odpad je odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti, nepoškozuje životní prostředí ve všech jeho složkách. druhotná surovina druhotnou surovinou je surovina nebo materiál získaný z odpadu, který je způsobilý k dalšímu hospodářskému nebo jinému využití, zůstává přitom odpadem až do dalšího zpracování. odpadové hospodářství odpadovým hospodářstvím se rozumějí činnosti zaměřené na předcházení a omezování vzniku odpadů a na nakládání s odpady. vývozce odpadů právnická nebo fyzická osoba, která sama nebo prostřednictvím dopravce vyváží nebo chce vyvézt odpady přes hranice státu. provozovatel zařízení ke zneškodňování odpadů je právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, provozující zařízení ke zneškodňování odpadů (skládky, spalovny, kompostárny a pod.) a zodpovědná za jejich provoz. V 2 zák. o odpadech je tento termín totožný s oprávněnou osobou. tuhý komunální odpad (TKO) je směsný tuhý odpad vznikající v oblasti bydlení, občanské a technické vybavenosti, služeb, rekreace. Tento termín je stále používán, přesto, že v novele zákona byl nahrazen obecnějším pojmem komunální odpad (viz 1.2.1). 9

10 tuhý domovní odpad (TDO) je tuhý komunální odpad,vznikající v oblasti bydlení objemný odpad je domovní odpad a odpad podobný domovnímu odpadu, který vzhledem ke svým rozměrům nebo hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob (o objemu do 1,1 m 3 ). využitelné složky komunálního odpadu jsou druhy komunálního odpadu získané separovaným ( odděleným ) sběrem nebo tříděním, které je možné z technologického hlediska využít přímo, nebo po úpravě. uliční smetky je nečistota shromážděná čištěním veřejných prostranství a odpadky odložené do uličních a parkových košů. odpad ze zeleně je odpad biologického původu z údržby sadů, parků a lesoparků, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť, ze zahrad fyzických osob a ze hřbitovů. průmyslový odpad je tuhý nebo kapalný odpad z průmyslové výroby, technologického zpracování surovin, těžby,dopravy, energetiky a pod. zemědělský odpad je odpad vznikající ze zemědělské výroby, rostlinného nebo živočišného původu infekční odpad je odpad obsahující patogenní mikroorganismy, viry a parazity. Je jím zpravidla specifický odpad ze zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče a z veterinární péče. inertní odpad je odpad, který chemicky a biologicky podstatně neovlivňuje okolní životní prostředí, zejména povrchové a podzemní vody. shromažďování odpadů je krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků před dalším nakládáním s nimi. (Tato činnost obvykle předchází využívání odpadů.) sběr odpadů je soustřeďování odpadů právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění. Lze také říci, že se uskutečňuje podnikatelskými či jinými subjekty s cílem získat sběrový odpad, popř. druhotnou surovinu a usnadňuje eliminaci nebezpečných odpadů. výkup odpadů je sběr odpadů v případě kdy odpady jsou právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu. sběrná, sběrová oblast je část územního celku, ve které je zajišťováno shromažďování a přeprava odpadu na určené místo svozová oblast je část územního, ve které je z jednoho centra samostatně organizováno řízeno shromažďování a přeprava odpadu na místo jeho zpracování donášková vzdálenost je vzdálenost mezi místem vzniku odpadu a místem jeho shromažďování, tj. stanovištěm nádob na odpad separovaný sběr odpadu a Tyto termíny se většinou vyskytují při nakládání s komunálními odpady. skladování odpadů je dočasné umístění odpadů mezi jednotlivými činnostmi souvisejícími s nakládáním s nimi, po dobu nezbytně nutnou z provozních, organizačních, technologických nebo přepravních důvodů. sklad odpadů je prostor, objekt nebo zařízení sloužící pro dočasné ukládání odpadů 10

11 skládkování je zneškodňování odpadů trvalým uložením na skládkách, úložištích, odkalištích, odvalech a výsypkách skládkový plyn jsou plyny, které se vyvíjejí z odpadů uložených na skládce zpracování odpadů je jejich úprava pro potřeby dalšího využití třídění odpadů je rozdělování odpadů podle druhů a kategorií tepelné zpracování odpadů je proces rozkladu odpadů teplem a chemickými reakcemi například zplyňování, odplyňování, spalování recyklace odpadu využití odpadu ve( původním) výrobním procesu. Recyklaci odpadu je možné uplatnit v původním (primární recyklace), nebo následném výrobním procesu (sekundární recyklace) Recyklace znamená znovu využití, znovu uvedení do cyklu. Regenerace odpadu je obnovení užitných vlastností látkám nebo předmětům tak, aby mohly být použity k původnímu účelu a nestaly se odpadem. Kategorie odpadu je zařazení odpadu podle katalogu odpadů na ostatní /O/ a nebezpečný /N/, dále viz Katalog odpadů, vyhláška MŽP č.381/2001 Sb. Vyluhovatelnost odpadu je schopnost odpadu uvolňovat do vodného výluhu látky v něm obsažené. Používá se při hodnocení odpadu, zejména pokud jde o jeho uložení na skládku, nebo pokud se jedná o nakládání s ním. Zvláštní odpad je takový odpad, který vyžaduje zvláštní režim při nakládání s ním, zejména z důvodů národohospodářských nebo péče o životní prostředí. Použití tohoto termínu nemá v současné době opodstatnění, vyskytuje se však v základních termínech odpadového hospodářství až do konce roku 1997, tj. do doby nabytí účinnosti zákona č.125/1997 Sb. Termín je zde uveden pro úplnost, protože v literatuře, ve starší dokumentaci apod. se bude ještě stále vyskytovat. Další termíny a pojmy používané v odpadovém hospodářství jsou vysvětleny, popřípadě zopakovány u jednotlivých kapitol. 1.3 Problematika odpadového hospodářství Jakákoliv koncepce hospodaření s odpady je odsouzena k zániku nebo chybným postupům v lepším případě, pokud není podložena spolehlivou informační soustavou, spolehlivými informacemi, informačním tokem. Při každém racionálním uvažování o problematice odpadů se vychází ze skutečnosti, že odpady jsou surovinou na nepravém místě, v nepravý čas, případně v nevhodné koncentraci. Proto v průmyslově vyspělých zemích vycházejí činnosti člověka v tomto oboru z této skutečnosti a jedná se vždy o vazbu odpad druhotná surovina a to výrobní nebo energetická. Tato vazba je v poslední době stále zajímavější a začíná nabývat konkrétních realizačních podob v České republice.takovýto základní přístup má velký význam pro oblast nadstavby, zejména legislativu, organizační uspořádání, technický rozvoj apod. Další významnou vazbou jakou je vazba odpady-suroviny, je vazba odpady životní prostředí, která se začíná prosazovat jako rovnocenná problematika znečišťování recipientů odpadní vodou, znečišťování ovzduší exhalacemi, kontaminace půdy skládkovými vodami, staré ekologické zátěže a poškození zdraví lidí nakládáním s odpady v rozporu s platnými právními normami. Odpady ovlivňují všechny složky životního prostředí. 11

12 Základními oblastmi, kterými je nutno se zabývat při koncepci odpadového hospodářství jsou: 1. omezování zbytečného vzniku odpadů, 2. rozvoj bezodpadových, resp.maloodpadových technologií, 3. využívání odpadů a jejich úprava na druhotné suroviny, náhrada neobnovitelných zdrojů surovin 4. koordinované zacházení s nevyužitelnými odpady a jejich zneškodňování, 5. omezování zátěže životního prostředí tuhými odpady a kaly /1/, 6. omezení vlivu starých skládek jako zátěže životního prostředí. 7. omezení vlivu starých zátěží na dalším poškozování životního prostředí. Důvody, proč je třeba se zabývat uvedenými hledisky problematiky odpadů, vycházejí z požadavku rozvoje ekonomiky, kdy je nutné prosazovat : - racionální hospodaření s materiálovými a surovinovými zdroji, zejména nenahraditelnými, - úspory všech druhů energie, - ochranu životního prostředí ve všech jeho složkách. Problematika odpadů, zejména pevných, je všeobecně ovlivňována situací v některých oborech národního hospodářství. Zejména ji určuje: - úroveň a skladba surovinové a palivové základny, - rozvoj těžkého a spotřebního průmyslu, - stav a koncentrace zemědělské výroby, - životní úroveň obyvatelstva z hlediska spotřeby./2/ - trh s odpady a jeho optimalizace v podmínkách České Republiky - stav a úroveň využitelnosti separovaných složek odpadu, - technologické možnosti zpracování jednotlivých druhů odpadů. Více podrobností koncepčního řešení nakládání s odpady viz Program odpadového hospodářství ČR a kap. 9 Koncepce hospodaření s odpady. Schéma základní činnosti nakládání s odpady Obr.č.1 12

13 K ekologicky a ekonomicky vhodnému zacházení s tuhými komunálními odpady vede několik dílčích cest, které se stýkají v nutnosti zřizování účelových sdružení pro zacházení s odpady. Základem jsou integrované koncepce hospodaření s odpady. Princip této koncepce spočívá ve skutečnosti, že neexistuje jediné řešení hospodaření s odpady a že, naplnění optimálních tendencí může být dosaženo pouze rozumnou kombinací různých opatření a technologií. Takový systém musí být pružný a musí umožňovat variabilní rozhodování popřípadě schopnost přizpůsobení se momentálním podmínkám. 13

14 Z předchozího přehledu vyplývá, jak rozmanitá je činnost nakládání s odpady a samozřejmě i náročná. Ke všem uvedeným způsobům nakládání s odpady se vztahuje také doprava a přeprava odpadů. Přepravě a dopravě nebezpečných odpadů se věnuje Průmyslové odpady mají jiný charakter, díky svému původu, nakládání s nimi je závislé na jejich původu, charakteru, zpracovatelnosti, využitelnosti. Průmyslové odpady jsou snadno definovatelné, pokud jde o jejich složení. Docílit uspokojivý stav v integrované koncepci nakládání s odpadem lze docílit například těmito postupnými kroky: - separovaným sběrem zbavit odpady nebezpečných (problémových) látek, jako jsou chemikálie, léky, baterie, barvy apod., a připravit je ke zneškodňování, - separovaným sběrem odpadů organického původu a vhodným pro kompostování, - separovaným sběrem nebo tříděním cenných druhotných surovin jako je papír,sklo, kovy, plasty, a pod., podle zájmu zpracovatelského průmyslu - termickým zpracováním odpadu jej využít k výrobě elektrické energie a páry k vytápění - řízeným skládkováním zbytků po třídění a spalování Vytříděné odpady jsou druhotnou surovinou, která šetří primární neobnovitelné zdroje surovin i energie. Zpracování odpadů, zejména v budoucnosti spočívá v jejich lepším využití a zhodnocení. Odstraňování odpadů by mělo být jako poslední stupeň nakládání s nimi. Dále viz orientační schéma integrované koncepce hospodaření s odpady. Orientační schéma integrované koncepce hospodaření s komunálními odpady obr. č. 2 14

15 Konkrétním příkladem koncepce systému odpadového hospodářství v širším evropském měřítku v současné době, je program PHARE. Program Phare vznikl na pařížské schůzce sedmi hospodářsky nejvyspělejších zemí světa. Původním cílem tohoto programu byla pomoc při obnově hospodářství Polska a Maďarska, z čehož vznikl i název programu. Jde o zkratku Poland and Hungary Assistence for Reconstruction of the Economy. Organizováním a koordinací této pomoci byla pověřená Komise Evropských společenství. V roce 1990 byly k programu PHARE připojeny další evropské země, mezi nimi i tehdejší ČSFR. Základním cílem programu v oblasti životního prostředí je pomoc při zlepšování jeho kvality v prioritních oblastech a podpora státní správy při tvorbě strategií, koncepcí a programů péče o životní prostředí. V období připojení ČSFR k programu Phare problematika řešení odpadů byla obsažena v pěti projektech. V současné době bylo již několik dalších projektů z projektu PHARE uskutečněno. Financováno bylo několik dílčích projektů, např. těch, které souvisejí s čistotou řeky Labe. Podpora z fondu PHARE se týkala např. spolufinancování čistírny odpadních vod pro město Ústí nad Labem. V současné době je řešení problematiky odpadového hospodářství řešeno v rámci EU v jiných komplexnějších programech. Fondy Evropské unie pro regionální rozvoj a soudržnosti podporují v současné době např. Operační program životního prostředí pro období O13. mezi priority tohoto programu patří i zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Mezi podporované projekty patří : - integrované systémy nakládání s odpady, systémy pro využití bioodpadů, systémy pro mechanickou a biologickou a biologickou úpravu komunálních odpadů, speciální zařízení na využití upraveného paliva, - systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady, tj. sběr a svoz odpadů, separace bioodpadů, sběrné dvory, překladiště komunálních odpadů, systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů - zařízení na úpravu nebo využívání odpadu, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů, třídičky odpadů, energetické využití odpadů, úprava elektroodpadů, úprava stavebních odpadů, kompostárny apod. 15

16 - rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek, zejména ve zvláště chráněných území. 16

17 2. LEGISLATIVA 2.1 Přehled platných právních norem V souvislosti s odpovědným řešením všech ekologických problémů v naší republice se stejně odpovědně přistupuje k problematice odpadů a odpadového hospodářství ze strany legislativních orgánů a orgánů státní správy. V poměrně krátké době byla vytvořena legislativa odpadového hospodářství, která vycházela ze zkušeností a z právních norem vyspělých evropských států. Právní úpravy v zahraničí jsou zpravidla založené na zákonu, který upravuje nakládání s odpady jako základní norma. Většina právních norem upravujících nakládání s odpady pochází ze 70. let (SRN, Dánsko, Francie, Nizozemí, Švýcarsko) včetně Evropského společenství a OECD. (OECD = Organization for Economic Cooperation and Development, sdružující 24 průmyslově vyspělých zemí, státy západní Evropy, Austrálii, Nový Zéland, USA, Kanadu, Izrael a Jihoafrickou republiku.) Nejstarší právní úprava pochází z Velké Británie, kde byl v druhé polovině minulého století (1863) přijat zákon o alkalických látkách, řešící i problémy odpadů z průmyslové činnosti. Právní normy v jednotlivých státech se vyznačují různou mírou komplexnosti, nicméně v nich dochází vesměs k provázanosti ustanovení předpisů o péči o životní prostředí, resp. o jeho jednotlivé složky a o nakládání s odpady, tedy o jejich využívání a eventuálně zneškodňování. Porovnání platných právních norem nakládání s odpady v ČR s předpisy OECD se uskutečnilo jako součást procedury projednávání žádosti ČR o přijetí do OECD. Legislativa nakládání s odpady v ČR odpovídá zásadám ochrany životního prostředí a politice OECD. Existující rozdíly budou postupně sjednoceny s předpisy OECD, jedním z prvních kroků je řešení v přijaté novele zákona o odpadech. Historie Během let 1991 a 1992 byl vypracován a přijat celý soubor právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství. Tyto právní normy byly směřovány k ochraně životního prostředí. Měly v prvé řadě omezit negativní vliv produkovaných odpadů na dalším poškozování životního prostředí - všech jeho složek - nesprávným nakládáním s odpady. V řešení problematiky odpadů v rámci legislativy, ve smyslu koncepčního přístupu a ochrany životního prostředí je kladen důraz na: - předcházení vzniku odpadů - omezování produkce odpadů - využití odpadů jako druhotných surovin - způsoby zneškodňování odstraňování odpadů První zákon o odpadech č. 238/1991 Sb., měl jak již bylo řečeno, především ochranářský charakter. Nebyly zde však v dostatečné míře zachyceny ekonomické nástroje, řešící minimalizaci produkce odpadů, sběr a úpravu odpadů za účelem jejich dalšího využití a nástroje obce pro řešení problematiky komunálních odpadů, vznikajících na území obce. Současně s tímto zákonem byly vydány i další právní normy : zákon č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, dále Opatření tehdejšího Federálního výboru pro životní prostředí, kterým byla vyhlášena kategorizace a katalog odpadů, č. 69/1991 Sb.,dále nařízení vlády o evidenci odpadů, a vyhláška Ministerstva životního prostředí o 17

18 programech odpadového hospodářství. V průběhu roku 1992 byly pak ještě vydány dvě právní normy, a to velice důležité a sice zákon o poplatcích za uložení odpadu č.62/1992 Sb., a nařízení vlády ČR č.513/1992 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Většina uvedených právních norem byla v průběhu let upravena, doplněna a novelizována. Přesto stávající legislativa odpadového hospodářství, při jeho prudkém a dynamickém vývoji, již neodpovídala skutečným potřebám praxe a byla definitivně novelizována zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech, který nabyl účinnosti dne Všechny předchozí právní normy byly tímto zákonem zrušeny a nahrazeny, znění částečně následně vydanými vyhláškami Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví. Ostatní dotčené právní normy z oblasti odpadového hospodářství zůstaly v platnosti. Třetí a zatím poslední zákon o odpadech je zákon č.185/2001 Sb., ve znění dalších novel. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.356/2003 Sb., zákona 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. A zákona č. 314/2006 Sb. Jak je z přehledu patrné, nejedná se jen o vlastní zákon o odpadech, ale je sem zahrnut i zákon o obalech, nebo o chemických látkách. Úprava a pozdější znění zákona o odpadech byly vyvolány jednak bezprostředně praxí a také začleněním České republiky do Evropské unie. Do současné doby byl zatím zákon o odpadech novelizován 13krát, přičemž největších změn bylo zaznamenáno od r Přehled právních norem pro odpadové hospodářství platných v České republice: a) 2.1 ZÁKON o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů b) 2.2 ZÁKON ČNR o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, č. 282/1991 Sb. c) 2.3 ZÁKON ČNR o Státním fondu životního prostředí ČR č 388/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č. 334/1992 Sb. d) 2.4 ZÁKON o obalech, č. 477/2001 Sb. e) 2.4 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb. f) 2.4 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. g) 2.5 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o zapracování čistírenských kalů do zemědělských půd, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb. h) 2.6 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb. a vyhlášky č. 294/2005, o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. i) 2.7 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., kterou se stanoví s PCB a dalšími polychlorovanými uhlovodíky a zařízeními tyto sloučeniny obsahující, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb. 18

19 j) 2.8 VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu zpětného odběru některých výrobků. k) 2.9 VYHLÁŠKA Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech č. 99/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 300/2005 Sb. l) 2.10 NAŘÍZENÍ VLÁDY m) 2.11 NORMY Odvětvové technické normy odpadového hospodářství: ČSN Názvosloví odpadů Část 1: Názvy a definice vztahující se k materiálu Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady ČSN EN ( ČSN ) Charakterizace odpadů. Vzorkování odpadů. Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití. ČSN Skládkování odpadů. Základní podmínky pro navrhování výstavbu skládek ČSN Skládkování odpadů. Těsnění skládek. ČSN Skládkování odpad. Nakládání s průsakovými vodami ze skládek. ČSN Skládkování odpadů. Uzavírání a rekultivace skládek. ČSN Skládkování odpadů. Monitorování skládek. ČSN Skládkování odpadů. Provozní řád skládek. ČSN P CEN/TS ( ) Tuhá biopaliva. Termíny, definice. ČSN Tuhá alternativní paliva ČSN Průmyslové komposty METODICKÉ POKYNY A SMĚRNICE Směrnice Rady EHS ( od roku 1975 ) Metodické pokyny, návody a sdělení jsou vydávány pro oblast odpadového hospodářství odborem odpadů MŽP ČR k příslušným právním normám PŘEHLED právních norem souvisejících: - Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní zákon ), ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 539/1922 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona ČNR č. 19/1993 Sb. - Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření ( atomový zákon ). 19

20 - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČSR č.184/1997 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením. - Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví. A o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - Zákon č.285/2002 Sb., o darování,odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů. - Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů ( veterinární zákon ), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a o chemických přípravcích, veznění pozdějších předpisů. - Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č.18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů ( zákon o uznávání odborné kvalifikace ), ve znění pozdějších předpisů. - Nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění pozdějších předpisů. - Zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů. - Opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1.října 1991 k zákonu č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění pozdějších předpisů (částka 84/1991 Sb.), ve znění opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 23. června 1992 (částka 84/1992 Sb.). - Vyhláška č.117/97 Sb., emisní limity - Zákon č. 92/1992 Sb., staré ekologické zátěže, včetně pozdějších vyhlášek - Zákon č.244/92 Sb., o vlivu staveb na životní prostředí (E.I.A.), ve znění zákona č. 100/2002 Sb. - Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). - Zákon č.229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. - Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. - Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů ( zákon o integrované prevenci ). - Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. - Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (silniční zákon), - Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí 20

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

Nakládání s odpady a obaly

Nakládání s odpady a obaly Přehled právní úpravy Nakládání s odpady a obaly Filip Dienstbier, 2009 mezinárodní úmluvy, zejména: Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Basilej,

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření tajemnice č. 2 /2014, kterým se vydává závazná Směrnice pro nakládání s odpady na pracovištích 1. lékařské fakulty

Více

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky

Čl. 1 Působnost Závaznost vyhlášky Obecně závazná vyhláška č.1/2008 Obce Čížová o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejích katastrálních územích, včetně systému

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2003 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území obce Čakov včetně katastrálních

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití.

Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Vysvětlivky: Vyplňují se pouze údaje o auto vracích a odpadech, nikoliv údaje o dílech vzniklých zpracováním auto vraků, které jsou určeny k opětovnému použití. Veškeré údaje o množství se uvádějí v tunách

Více

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy Mgr. Viktor Havlice Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: +420-267 121 111 Fax: ++420-2-6731-0308 Email: info@env.cz Obsah

Více

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

METODIKA ME 13/06 PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČEZ DISTRIBUCE SKUPINA ČEZ DRUH DOKUMENTU METODIKA ČÍSLO DOKUMENTU ME 13/06 NÁZEV PEČOVÁNÍ O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAVNÍ ZPRACOVATEL odbor Strategický rozvoj vedoucí odboru 12120000 / Ing. Milan Špatenka

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Evropská unie Fond soudržnosti Pro vodu, vzduch a přírodu 5. výzva Ministerstva životního prostředí ČR k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů

P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů P o v i n n o s t i původců zdravotnických odpadů Rizika spojená s nakládání s odpady ve zdravotnictví Riziko spočívá v nebezpečných vlastnostech odpadů. Odpady obsahují infekční agens, genotoxické látky,

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Právníúprava odpadového hospodářství

Právníúprava odpadového hospodářství Právníúprava odpadového hospodářství Michal Sobotka Katedra práva životního prostředí PF UK sobotka@prf.cuni.cz Produkce odpadů svět: 14 mld.t ročně 15% N Evropa: 2.3 mld.t 3.5 mil.t/obyvatel 27 mil.t

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC ÚJEZDEC Č. 4 / 2OO4 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Újezdec se na svém zasedání dne 30.1.2004 usneslo vydat na základě l7, odst. 2

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství

Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Dotační možnosti pro oblast odpadového hospodářství Ing. Pavel Uhlíř Projektový manažer pro oblast životního prostředí RAVEN EU Advisory, a.s. Žďár nad Sázavou, 28.2.2008 RAVEN EU ADVISORY, A.S. Programové

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014

Maturitní témata Blok předmětů z životního prostředí Školní rok: 2013-2014 STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Blok předmětů

Více

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina

IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina IV. Setkání starostů a místostarostů kraje Vysočina Ing. Pavla Bendová vedoucí oddělení technické ochrany ŽP Krajský úřad kraje Vysočina 564602515 bendova.p@kr-vysocina.cz 10. listopadu 2009 Třebíč Povinnosti

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz

Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Město Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318-862309, fax 318-862456, E-mail: mesto@krasna-hora.cz Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou Obecně závazná vyhláška města č.

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK Obecně závazná vyhláška Města Klecany č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Klecany.

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20B Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok Důležité: Zpracovatel autovraku v této příloze vyplňuje zároveň produkci a nakládání s odpady

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a P o b ě ž o v i c e č. 2 / 2001 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního

Více

Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV

Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV Obecně závazná vyhláška Města Šenov č. 1 / 2001 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠENOV Zastupitelstvo města Šenova vydalo dne 29.11.2001 souladu s ustanovením 10a), 84odst.2 písm.i) zák.č.128/2000sb.

Více

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 20A k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o sběru autovraků, jejich částí a o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností) Strana

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech)

Obce Přezletice. č.6/2007. kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Přezletice č.6/2007 kterou se stanoví systém nakládání s komunálním a se stavebnim odpadem na (vyhláška o odpadech) Zastupitelstvo obce Přezletice na základě ustanovení 17

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2014 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01

Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Obecně závazná vyhláška obce Líbeznic č. 3/01 Zastupitelstvo obce Líbeznic vydává dne 10.12.2001 podle ustanovení 17 odst. 2 zákona č.185/2001sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a v souladu

Více

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů

Základní pojmy 1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a přísluší do některé ze skupin odpadů Obecně závazná vyhláška obce Milotice nad Opavou č. 1/2002 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Milotice nad Opavou

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady

Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Obecně závazná vyhláška obce Kamýk č.1/2006 ze dne 28. 12. 2006 o nakládání s komunálními odpady a systém nakládání se stavebními odpady Zastupitelstvo obce Kamýk na svém zasedání dne 28. 12. 2006, se

Více

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Hlášení o zpracování autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: List č. 1 Příloha č. 20B k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice

Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice Obecně závazná vyhláška č.1/2002 obce Malá Bystřice o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Malá

Více

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok.... Evidenční číslo (Vyplní obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo SOP) List č. 1 Strana č. Celkový počet

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Jihlava Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obec: Prosíčka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A O B E C N O V O S E D L Y O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 1/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se

Více

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky

Čl. 1 Předmět a závaznost vyhlášky Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška obce Koloveč č. 2/2001 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 Obecně závazná vyhláška č. 3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území Obce Žleby, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ústí nad Labem 4/2015 Ing. Jaromír Vachta Základní informace o nebezpečných odpadech BL dle Nařízení EP a Rady

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

ZÁKON č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ

ZÁKON č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ ZÁKON č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Změna: 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb., 356/2003 Sb., 188/2004

Více

O B E C V Y S O Č I N A

O B E C V Y S O Č I N A O B E C V Y S O Č I N A Z a s t u p i t e l s t v o o b c e V y s o č i n a O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a o b c e V y s o č i n a č. 1 / 2 0 1 5, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Nakládání s odpady zahrnuje činnosti zaměřené na předcházení a omezování vzniku odpadů a systém komplexního nakládání s odpady, tzn. shromažďování, sběr, výkup, třídění, přepravu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Předmět úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)

Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení) MZP 0002071102 Ing. Věra Hudáková Vývoj řešení výzkumného

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Pozn.: 5, 6, 8, 9 byly novelizovány vyhláškou č. 2/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Pacov č. 1/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný přehled základních povinností s odkazy na právní předpisy 2.0 Definice pojmů

Více

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová

Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová Obecně závazná vyhláška č. 13 Obce Havlíčkova Borová o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce a jejich místních částí Zastupitelstvo obce Havlíčkova Borová vydává dne 13.12.2001 v souladu

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Mikulov 23.6.2011 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Působnost ČIŽP OI Brno, OOH Jihomoravský kraj Zlínský kraj

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, Obecně závazná vyhláška obce Vedrovice č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1 Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří, Produkce odpadů Průmyslové odpady: z vlastní průmyslové výroby odpady z energetiky

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Věcný záměr zákona o odpadech III.

Věcný záměr zákona o odpadech III. Věcný záměr zákona o odpadech III. Obsah (A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru... 4 (B) Zhodnocení stávající právní úpravy... 7 (C) Návrh věcného řešení... 8 1. Předmět úpravy...

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Ministerstvo životního prostředí na základě Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 předkládá do meziresortního připomínkového řízení návrh věcného záměru zákona

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK

Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Povinnosti obcí při nakládání s odpady dle současné platné legislativy Přednášející : Ing. Novák, KÚ JmK Cíle prezentace Seznámit účastníky setkání s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy

Čl.1 Předmět a působnost vyhlášky. Čl.2 Základní pojmy Vyhláška Č. 1 /2001 Obce Lhotka O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Lhotka Zastupitelstvo obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 23 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 23 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 23 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Halenkovice se usneslo podle 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/1990 Sb., o obcích, dne 24.1.2002 vydat v

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 9. třída (pro 3. 9.

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Věcný záměr zákona o odpadech III.

Věcný záměr zákona o odpadech III. Věcný záměr zákona o odpadech III. Obsah (A) Přehled právních předpisů vztahujících se k věcnému záměru...4 (B) Zhodnocení stávající právní úpravy...7 (C) Návrh věcného řešení...8 1. Předmět úpravy...8

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok:

elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Příloha č. 41 (Příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.) Hlášení o zpracování, využívání a odstraňovaní elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok: Evidenční číslo pro vnitřní potřebu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více