I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 12 Afrika a voda Pro potřeby projektu MAN zpracovala: Mgr. Pavla Rudzká

2 Evokace: Co se vám vybaví v souvislosti s vodou, kdyţ se řekne Afrika? Uvědomění si významu nových informací: Afrika a voda Prohlédněte si mapu Afriky. K jednotlivým číslům jsou přiřazeny úkoly a informace. Neţ si je přečtete, vyhledejte stát, ve kterém leţí, na mapě Afriky ve svém atlase Obr. 1 Satelitní mapa Afriky 1 1. Nil Dolní tok Nilu byl nazván deltou kvůli svému tvaru připomínajícímu řecké písmeno delta. Vrcholy tohoto trojúhelníku tvoří Káhira, 150 km od středomořského pobřeţí, Alexandrie na západě a Port Said na východě. Pod hlavním městem se údolí rozvírá a postupně přechází aţ do 200 km široké roviny. Tento trojúhelník vodních ploch a mimořádně úrodné země je jakoby z jiného světa. Poušť je zdánlivě nesmírně daleko a jinde oslnivě modré nebe je zde zataţené a proměnlivé. I podnebí je odlišné, protoţe středomořské vlivy v zimě způsobují prudké deště, silný vítr a mírnější teploty. Široká delta Nilu o rozloze km 2 vznikla z naplavenin, které se usadily v původním mořském zálivu ve vrstvě 12 aţ 33 metrů. Na počátku třetihor moře sahalo aţ k pahorkatině Mokattan u Káhiry a Nil se do Středozemního moře vléval u Fajjúmu. Řeka se na začátku delty rozděluje do dvou ramen: západního, které do moře ústí v Rosettě, a východního ústícího v Damiettě. Tato dvě ramena jako jediná z původních sedmi nebyla ani vysušena, ani zasypána.

3 Ptačí ráj Podél pobřeţí se rozkládá mnoho jezer a lagun oddělených dlouhými a úzkými písečnými kosami. Na severovýchodě se řeka ztrácí v rozsáhlých baţinách, do nichţ se kdysi uchýlila bohyně Eset a kde vyrůstal bůh Hor. Tato oblast po staletí chránila zemi před nájezdy pirátů a cizích vojsk a dnes je útočištěm ptactva. Ibise zde jiţ bohuţel nenajdeme, ale domov zde nalezly volavky, labutě, plameňáci i pelikáni. Baţiny jsou jiţ od dávného starověku cílem rybářů a lovců. Obr. 2 Satelitní snímek delty Nilu 2 Delta - sýpka Egypta Díky zavlaţovacím kanálům o celkové délce přibliţně km je delta pro Egypt ţivotně důleţitou oblastí. Bavlníková, obilná, kukuřičná, jetelová a bobová pole se střídají s rýţovišti, zelinářskými zahradami a sady citrusů a mangovníků. Monotónnost roviny narušují velké eukalypty a smuteční vrby lemující cesty a kanály. Písčité východní půdy opanovala podzemnice olejná, hena bílá a datlovníky. Všechny pozemky jsou pečlivě zavlaţovány a obhospodařovány se stejnou starostlivostí jako zelinářské zahrady. Ani jediný čtverečný centimetr orné půdy nesmí přijít nazmar. Modernější hospodářství, lépe vybavená neţ ve zbytku země, se přizpůsobila nárokům intenzivního hospodaření. V deltě ţije téměř třetina egyptského obyvatelstva. Oblast s hustotou osídlení 600 aţ 800 obyvatel na kilometr čtverečný je přelidněna - zatímco v roce 1850 zde ţilo Egypťanů, dnes jich zde ţije přes 15 milionů. Niloměr měřil vodu v Nilu a podle ní určovali výši daní - čím víc vody, tím větší záplavy a větší úroda a taky vyšší daně. Oblast v ohrožení Delta Nilu je dnes ohroţena erozí a znečištěním. Asuánská přehrada a intenzivní zavlaţování znamenají ztrátu milionů kubíků vody. Tento nedostatek spolu s mořskou erozí vede Obr. 3 Niloměr 3 k ústupu pobřeţí. Některé čtvrti přímořských měst jsou ohroţeny záplavami. Při ústí řeky v Rosettě stojí v moři maják, který se původně nacházel na souši. Výstavba hrází a kamenných mol podél pláţí nedokáţe zastavit ničivé působení moře. Ţivočišným druhům v baţinách hrozí vyhubení. Lidé ve snaze rozšířit plochu orné půdy sebrali přírodě část jezer a zálivů. Vody Nilu jsou navíc znečišťovány průmyslovým odpadem a odpadky z Káhiry, metropole čítající v současnosti 20 milionů obyvatel. Obr. 4 Vodní hyacint 4 Nebezpečná rostlina Řeka však trpí mnohem závaţnějším neduhem. V 19. století byl na výzdobu nádrţí paláců a luxusních hotelů do Egypta dovezen vodní hyacint, který postupně pokryl deltu hustým zeleným příkrovem. Silné vypařování způsobené touto rostlinou vede k významnému úbytku vody. Vodní hyacint navíc ubírá kyslík vodním ţivočichům a je domovem larvy přenášející schistosomózu, parazitární onemocnění, které je metlou Egypta.

4 Zdroj: 2. Zambezi Zambezi, 4. nejdelší řeka Afriky, největší africká řeka, která se vlévá do Indického oceánu. Na jejím km dlouhém toku najdeme nejvyšší africké vodopády Viktroiiny. Domorodci, kteří tu ţili v 19. století, je nazvali kouř, který hřmí Mosi-oa-Tunya. Kaţdou minutu v době záplav se převalí přes okraj vodopádu 546 miliónů m 3 vody. Vodní tříšť je vidět na míle daleko. Výška útesu, z něhoţ se voda valí, se uvádí 120 m, šířka vodopádu je témě 2 km. Tyto vodopády patří k největším na světě. Obr. 5 Viktoriiny vodopády 5 Dále byly na Zambezi postaveny 2 přehrady Kariba a Cahora (někdy psáno také Cabora) Bassa. První z nich je spravována Zambií a Zimbabwe, druhá patří Mosambiku. Kariba patří k největším na světě a kontroluje 40 % průtoku řeky, čímţ mění ekologické podmínky dále po toku. Přehrada Cahora Bassa byla postavena z důvodu ochrany před povodněmi, tato očekávání se však nenaplnila. Na snímcích vidíte obě krásky: Obr. 6 Kariba 6 Obr. 7 Cahora Bassa 7 3. Namib studenými masami vzduchu nad Benguelským proudem. Ročně tu spadne jen mm sráţek. Z rostlin, které přijímají vláhu pouze z mlhy, připomeňme velvičii podivnou. Má se doţít 500 Obr. 8 Nejvyšší písečná duna světa 5 aţ let a je povaţována za ţivoucí fosílii. Poušť Namib o rozloze Slovenska je povaţována za nejstarší na světě, její stáří se odhaduje na 80 miliónů let. Pyšní se také nejvyšší písečnou dunou na světě. Za její vznik můţe studený, 500 km široký mořský proud oddělující se od Západního příhonu, zvaný Benguelský. Na pobřeţí se vytvářejí mlhy stykem suchých a teplých mas z vnitrozemí se Obr. 9 Welwitschia mirabilis 9

5 Je zajímavé, ţe několik desítek kilometrů odtud lze na pobřeţí Atlantiku v zátoce Walvis Bay pozorovat tuleně, delfíny a vodní ptáky. 4. Zambie Zambie je jednou z mnoha afrických zemí, kde UNICEF a další neziskové organizace stavějí studny především pro školy a vesnice. Kromě studní se budují také sanitární zařízení. Přístup k nezávadné vodě nemá 1,1 miliardy lidí, na nemoci z nedostatečné hygieny a pití závadné vody umírá denně lidí z toho víc neţ polovina dětí. 5. Debunja Obr. 10 Děti ze základní školy v Nthombimbi v Zambii pijí u studny Mnoţství sráţek na pobřeţí Guinejského zálivu závisí na vztahu směru větru k pobřeţní čáře a horám. Na pobřeţí Kamerunu, kde pasáty vanou téměř kolmo k pobřeţí proti horským hřbetům, spadne ročně přes mm sráţek. Ve městě Debunja je to dokonce mm. Sráţky jsou tu převáţně v noci, kdy sem pronikají bouřkové mraky vzniklé za dne nad pevninou. Město se nachází asi 20 km od jedné z nejvýznamnějších sopek Afriky vysoké 4 070m, Kamerunské hory. Obr. 11 Kamerunská hora s Guinejským zálivem Kivu Sladkovodní jezero Kivu leţící ve výšce m, 160 km severně od jezera Tanganika, na hranici Rwandy a Demokratické republiky Kongo. Vzniklo přehrazením údolí proudy lávy, v němţ se začala Obr. 12 Jezero Kivu zachycovat voda. Toto poklidně vypadající jezero ukrývá 12 na dně vody vysoce nasycené oxidem uhličitým. Pokud by se stávající rovnováha porušila, došlo by k výbuchu a uvolnění CO 2, coţ by ohrozilo hustě osídlené okolí jezera. V Africe najdeme ještě 2 taková jezera, jezero Nyos a Monoun, obě jsou v Kamerunu. Při výbuchu plynů z jezera Nyos v roce 1986 zachynulo lidí, dalším dvaceti tisícům nenávratně poškodil zdraví. Reflexe: Porovnejte 2 území v Africe. V čem se liší a co mají naopak společného? Svůj výběr zdůvodněte. Prodiskutujte se sousedem. Došli jste ke stejným závěrům?

6 Důkaz o učení: Do tabulky vepište nejvýznamnější informaci/informace z vámi vybraných textů.

Člověk poznává Zemi minulost

Člověk poznává Zemi minulost Člověk poznává Zemi minulost člověk se snaţil nejprve porozumět přírodě pomocí mýtů postupně se z praktických důvodů musel orientovat v krajině = kde nalezne potřebné minerály nebo horniny k výrobě nástrojů,

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru

Úvod do geografie. Geografie jako věda. Postavení země ve vesmíru Úvod do geografie Geografie jako věda Oddělila se od filozofie (ve starověku) ve 3-2 století př. n. l. Eratosthenes otec geografie, napsal spis geografika. Tehdy se zajímá o: 1. O Zemi (tvar...), ostatní

Více

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list

Očekávaný výstup. Znalost vlastností zemského tělesa. Druh učebního materiálu. Pracovní list Škola ZŠ Zbraslav, Komenského 280, 664 84 Zastávka u Brna Autor Mgr. Jan Šrámek Číslo VY_52_INOVACE_Ze6_01 Název Tvar, rozměry a pohyby Země Téma hodiny Země jako vesmírné těleso Předmět Zeměpis Ročník/y/

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKOLOGICKÁ STOPA VÝROBKU

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKOLOGICKÁ STOPA VÝROBKU VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta Institut environmentálního inţenýrství EKOLOGICKÁ STOPA VÝROBKU diplomová práce Autor: Vedoucí diplomové práce: Bc. Zdeněk Zátopek

Více

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině

Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Vliv činnosti člověka na krajinu českého venkova s důrazem na vodní režim a zadržování vody v krajině Autoři: Ing. Jan Vopravil, Ph.D. 1 Ing. Tomáš Khel 1 Ing. Taťána Vrabcová, MSc. 1 Bc. Lucie Havelková

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE učební text Sestavil kolektiv autorů při ISŠ Cheb Vytvořeno v rámci grantového projektu Učíme správně technické obory Obsah Obnovitelný zdroj energie... 4 Vyuţití obnovitelných

Více

KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ

KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Geografický ústav Bc. Jana KOKEŠOVÁ KOMPLEXNÍ HYDROMETEOROLOGICKÁ ANALÝZA NEJVĚTŠÍCH POVODNÍ NA MORAVĚ A VE SLEZSKU V 19. 20. STOLETÍ Diplomová práce Vedoucí

Více

Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM. (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou)

Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM. (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou) Petra Klapková Dymešová Ivo Volf NA ROZHRANÍ MEZI FYZIKOU A ZEMĚPISEM (Soubor fyzikálních úloh se zeměpisnou tématikou) 1 OBSAH Měření poloměru Země... 4 Měření kvadrantu zemského... 7 Stanovení délky

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost

Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost MEZIVLÁDNÍ PANEL PRO ZMĚNY KLIMATU Změna klimatu 2007: Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost Příspěvek Pracovní skupiny II ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního Panelu změny klimatu (IPCC) Shrnutí

Více

Natura 2000. v kontinentální oblasti

Natura 2000. v kontinentální oblasti v kontinentální oblasti Evropská komise Generální ředitelství pro životní prostředí Autor: Kerstin Sundseth, Ecosystems LTD, Brusel Šéfredaktorka: Susanne Wegefelt, Evropská komise, útvar pro přírodu a

Více

Mrtvé moře Příčiny, důsledky a řešení problému vysychání

Mrtvé moře Příčiny, důsledky a řešení problému vysychání Mrtvé moře Příčiny, důsledky a řešení problému vysychání 1 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Stručné informace o Mrtvém moři 4 Vznik Mrtvého moře 4 Člověk a Mrtvé moře 5 Současnost Mrtvého moře 7 Záchrana Mrtvého moře

Více

CZ.1.07/3.2.06/01.0019

CZ.1.07/3.2.06/01.0019 Zpracovatel: SEDUCTUS, s.r.o. Moskevská 14 Most 434 01 Dokument byl zpracován v rámci realizace projektu Cesta ke vzdělávání v Ústeckém kraji, reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.06/01.0019 Obsah OBSAH 1 1 ÚVOD

Více

Životní prostředí. na Opavsku. Příručka ochránce životního prostředí

Životní prostředí. na Opavsku. Příručka ochránce životního prostředí Životní prostředí na Opavsku Příručka ochránce životního prostředí Opavská radnice Hláska na Horním náměstí Na vydání této publikace se významně podíleli nebo ji podpořili: Moravskoslezský kraj Statutární

Více

Zpracování přírodních materiálů

Zpracování přírodních materiálů Zpracování přírodních materiálů Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Návaznost na Školní Vzdělávací Plán (ŠVP)... 4 Průřezová témata realizovaná v tomto produktu... 6 Informace pro učitele...

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Přírodní krásy Asie

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti. Přírodní krásy Asie Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Přírodní krásy Asie Samuel Toman Vojtěch Kočárník Jakub Stádník 2014 1) Úvod ( V. Kočárník) Obsah 2) Jižní Asie - 1.1 Himaláje - 1.2 Kobra

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY

PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

1 KULTURNÍ SPECIFIKA, OSLOVENÍ, KULTURNÍ FAUX-PAS... 2 2 MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI... 7 3 ZEMĚPIS... 10 4 DĚJEPIS... 28 5 NÁRODNOSTI A NÁBOŽENSTVÍ...

1 KULTURNÍ SPECIFIKA, OSLOVENÍ, KULTURNÍ FAUX-PAS... 2 2 MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI... 7 3 ZEMĚPIS... 10 4 DĚJEPIS... 28 5 NÁRODNOSTI A NÁBOŽENSTVÍ... e Bo o kp r o č í n s k ýj a z y k CZ. 1. 0 7 / 1. 1. 3 4 / 0 2. 0 0 5 2 OBSAH Str. 1 KULTURNÍ SPECIFIKA, OSLOVENÍ, KULTURNÍ FAUX-PAS... 2 2 MANAŽERSKÉ ZVYKLOSTI... 7 3 ZEMĚPIS... 10 4 DĚJEPIS... 28 5

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka

Celkem 30 bodů. Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka Celkem 30 bodů Pomůcky: psací potřeby, Školní atlas světa Kartografie Praha, a.s. Pro tento test práce s atlasem není povolena kalkulačka 1 5,5 bodů Nejvyšší úhrn srážek na Zemi za 24 hodin činí 1 869,9

Více

Služby (obslužná sféra)

Služby (obslužná sféra) Služby (obslužná sféra) - většina velkoprodejen je součástí obchodních center, nabízejících i další sluţby (opravny, kina, restaurace, jsou specializované (např. hobby, sport nebo elektromarkety) nebo

Více

Modelování mezní vrstvy atmosféry a transportu pasivní příměsi z bodového zdroje v oblasti se sloţitou orografií

Modelování mezní vrstvy atmosféry a transportu pasivní příměsi z bodového zdroje v oblasti se sloţitou orografií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KATEDRA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ENVIRONMENTÁLNÍHO MODELOVÁNÍ Modelování mezní vrstvy atmosféry a transportu pasivní příměsi z bodového zdroje

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE DOBEV

PROGRAM OBNOVY VESNICE DOBEV JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra geografie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PROGRAM OBNOVY VESNICE DOBEV (U PÍSKU) Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Kubeš, CSc. Zpracovala: Jitka Pelechová

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY

PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY PLÁN OBLASTI POVODÍ BEROUNKY ČÁST A POPIS OBLASTI POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik prosinec 2009 Obsah: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1 Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2 Geomorfologické

Více

Výukové listy nejen pro střední školy

Výukové listy nejen pro střední školy Výukové listy nejen pro střední školy Kameny Hory Podnebí Voda 1 Voda 2 Trávy a květiny 1 Trávy a květiny 2 Trávy a květiny 3 Stromy 1 Stromy 2 Chráněná příroda 1 Chráněná příroda 2 Krajina 1 Krajina 2

Více

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE A ČLOVĚK OBSAH 3 OBSAH Motor civilizace František Honzák 7 Cesty blesků Ivan Laube 17 Energetika živého Šárka Speváková 31 Co

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Chráněné krajinné oblasti v ČR autor: Mgr. Alena Hyánková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

OBSAH. Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10

OBSAH. Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10 OBSAH Úvod... 5 CO UŽ VÍME ZE ZEMĚPISU (OPAKOVÁNÍ 6)... 7 JAK JE SVĚT ROZDĚLEN... 10 Pevniny a oceány... 10 Státy a jejich hranice... 12 Není stát jako stát... 13 AFRIKA... 15 Afrika ohrožený světadíl...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, spol. s r.o. Lukáš Tejml Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci Bakalářská práce 2015 Analýza a moţnosti rozvoje cestovního ruchu ve vybrané destinaci

Více