CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)"

Transkript

1 CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt Tvj zámr. Hospodine, Ty jsi Bh, který nezná as. Ty, Pane, nejsi omezen asem a Tvoje myšlení se nepohybuje v ase. A tak T prosím, abys nás pozdvihl mimo as. Prosím T, Pane, abychom dokázali vystoupit z okamžiku, ve kterém se nacházíme. Abychom dokázali vystoupit, Hospodine, z minulé plhodiny a budoucí plhodiny. Abychom se dokázali na svj život, Pane, dívat jinak než na plán nejbližšího roku. Halelujah. Tak Ti, Hospodine, pedkládáme tento as. Dáváme Ti plné právo a plnou svobodu, nech je Tvé jméno vyvýšeno nad každé jméno. Ve jménu Ježíše Krista svazujeme jakéhokoliv ducha, který by pišel, aby nás zbrzdil od slyšení Tebe. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Každý stavitel, než zane stavt, udlá plán. Možná je nkomu z vás tato fráze povdomá. Je to tém citát ze Stánku. Amen. Je dležité si uvdomit, že Bh má svj zámr. Pokud my jako lidé máme zámr a všechno, co v dané vci dláme, podizujeme tomuto zámru, tak stejným zpsobem i Bh iní všechno podle svého zámru. A pomuje všechno svým zámrem. Dležitost vcí se mí tím, jak naplují Jeho zámr. Celé teologie, celé generace minuly Boží zámr. Snažily se vykládat Boží zákony, Boží pikázání mimo Boží zámr. A nikdy nebyly schopny dojít správného výkladu. Pokud stavím dm a zadám svým zedníkm njaký kus práce, a oni nechápou, k emu to má sloužit, tak se mžou splést a pracovat úpln jiným smrem. Proto je pro nás dležité, abychom znali Boží zámr a Boží cíl. Amen? Amen. Bh do svého Slova vložil nkolik obraz, nkolik plán. Tak jako já, když stavím dm, mám nkolik obraz na rzných úrovních. 1

2 Nejdív mám celý zámr ve své mysli. Mám zámr, k emu chci, aby dm sloužil. Je nkolik vcí, které chci, aby mj dm sploval, a mám v hlav pedstavu, co od svého domu oekávám. Když hovoím s rznými lidmi, musím použít rzný zpsob, jak jim svoji pedstavu pedat. Když hovoím s otcem mé ženy, který nám náš dm kreslí, tak mu musím íct, kolik metr má na šíku, musím íct, jakým zpsobem chci vyešit plyn, musím íct, kde bude stát sporák a jaký objem bude mít topení a kdovíco. Když mluvím s lidmi z elektrárny, tak jim musím íct, kolik kilowatt budu msín nebo ron odebírat a musím jim nakreslit plán, jak mám elektinu zavedenou, kde se bude zapínat, kde jsou pojistky. Když mluvím se svou ženou, tak jí musím íct, kolik bude umyvadel a jakou barvu bude mít která místnost. Ale poád mluvím o jednom dom a všechny ty informace vedou k jednomu zámru chci bydlet. Každou vc, která se v mém dom buduje, bych ml být schopen vysvtlit. Ml bych být schopen vysvtlit, k emu bude sloužit a jak bude naplovat prvotní zámr. Halelujah. Jeden z obraz, který nám Bh dal, je obraz stánku. Kdo z vás už nkdy skládal puzzle? Amen? Nevím, jakou metodu máte vy, ale já jsem si vždycky našel nejdív tyi rohy. Vždycky jsem si našel tyi rohy a pak jsem si ze všech tch puclík vybral kraje. Z nich jsem udlal rámeek a vdl jsem, že všechny puclíky musí zapadnout do tohoto rámce. Žádný puclík nemže být mimo ten rámec. A tak všechno, co se dje, musí zapadnout do Božího rámce, do Jeho zámru. Bh nám dal obraz stánku. Co víme o stánku? Víme, že stánek má vnjší nádvoí, víme, že má svatyni, víme, že má svatyni svatých. Víme, že má nábytky, a víme, co ty nábytky znamenají. Víme, že desky i sloupky jsou ze deva, víme, že jedny sloupky jsou pokryty bronzem, a víme, že desky jsou pokryty zlatem. Amen? K emu to je dobré? K emu je dobrá všechna ta znalost? Protože Bh nám zjevuje svj zámr. Kde se nachází ten zámr? Ten zámr se nachází ve svatyni svatých. 2

3 Stl s pedloženými chleby Mdné umyvadlo Mdný oltá Svatyn svatých Svatyn Vnjší nádvoí Dvee Brána Opona Slitovnice Zlatý oltá Ohrada vnjšího nádvoí Stojan na lampy Archa smlouvy = cíl Pro dal Bh stánek? Kdo ví, pro dal Bh stánek? Aby se mohl setkávat s lovkem. Amen. Bh ekl: Postav stánek, abych se mohl setkávat s lovkem. To znamená, že Bh musel najít zpsob, kde se s lovkem mže setkat. Boží zámr je potkat se s lovkem. Boží zámr není, abychom mli obti, abychom mli tradice, rutiny, abychom mli nábytek, obti a chléb, ale Boží zámr je, aby se s námi mohl setkat. Kdyby knz prošel celým stánkem a na konci se nesetkal s Bohem, tak je to celé k niemu. Amen? Nemá to žádný význam. A tak když knz procházel stánkem, nastalo velké oekávání, jestli udlal všechno správn a jestli se kvalifikoval na to, aby Bh pišel. Jestli ta ob, jestli ta vn 3

4 byla Bohu píjemná, aby sestoupil. A Bh sestoupil a potkal se s Izraelem. Amen? Stejným zpsobem se snažíme chodit i my. Snažíme se jít velmi opatrn, tak abychom se na konci té naší chze byli schopni potkat s Bohem. Amen? Bh má svj zámr od poátku. Poj me se podívat do Genesis. Pokud mluvíme o poátku, je poteba íst v Genesis. Jsme v Genesis v 1. kapitole, verš 26: ekl opt Bh: Uime lovka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a a panují nad rybami moskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zemplazem hýbajícím se na zemi. A poj me se podívat do 5. kapitoly Genesis, verš 1: Tato jest kniha rod Adamových. V ten den, v kterémž stvoil Bh lovka, ku podobenství Božímu uinil ho. Bh ekl: Stvoím lovka ke svému obrazu a ke svému podobenství. Musíme rozumt tomu, že Boží slovo je dokonalé. Bh musel sám sebe vmstnat mezi desky Bible. Bh neplýtvá slovy. A Bh se nemýlí. Bohu nejde o poetiku nebo o to, aby to dobe vypadalo. Takže když Bh íká, že ml zámr stvoit nás k podobenství a k obrazu, tak to jsou dv vci, které mají rzný význam. Potom v 27. verši 1. kapitoly se píše, že nás Bh stvoil podle svého obrazu. To znamená, že nám zjevuje, že ást svého zámru v té chvíli ješt nenaplnil. Bh stvoil lovka a na zaátku, když byla stvoena zvíata, je Adam pojmenoval. Vidl, že mu chybí partner, že mu chybí pomoc, která by mu byla rovna. Vím, že ml obecenství se zvíaty. Vím, že v urité míe se mohl se zvíaty sdílet. Možná máte nkdo psa nebo njaké zvíe a víte, že do jisté míry s ním mžete mít uritý druh pátelství. Ale jako kdyby Adam nenalezl míru, která by mu byla rovna. Jako kdyby nenašel rovinu, na které by se mohl v plnosti sdílet. Pemýšleli jste nkdy o tom, pro to Bh udlal v takovémto poadí? 1 Bh ml dost Ducha a mohl stejným zpsobem stvoit Adama i Evu, kteí potom mohli zvíata pojmenovat spolu. Ale 1 Malachiáš 2:15 Zdaliž neuinil jedno, akoliv ješt více ducha ml? Pro pak jedno? Aby hledali semene Božího. Protož ostíhejte ducha svého, a manželce mladosti své neite nevrn. 4

5 Bh chtl Adamovi ukázat potebu. Potebu, kterou Adam ml. A protože Adam je stvoený k Božímu obrazu, tak to znamená, že i Bh má stejnou potebu. Adam vidl, že mu nebyla nalezena pomoc, která by mu byla rovna. Že mu chyblo nco nebo nkdo k tomu, aby to dokázalo reagovat na jeho lásku. A stejným zpsobem chtl Bh od poátku stvoit nkoho, kdo by byl roven Jemu. Myslím, že v tradiní církvi bych v tuhle chvíli skonil. Amen? Myslím, že by si pro m pišli a ekli: To je hereze už od zaátku, když íkáš, že máme být rovni Bohu. Ale vidím, že ješt nikdo nepišel, takže pokrauji. Bh nám nikdy nezamýšlel dát božskost tak, jako ji má On. Nikdy nebudeme rovni Bohu v tom smyslu, že bychom byli stvoitelé sami sebe, že bychom Mu íkali, co má dlat. Ale Bh nás chce uinit tak, abychom byli schopni sdílet s Ním na všech rovinách Jeho zámr. Bh nás chce povýšit a nazvat nás páteli. Amen. Jako my máme potebu, tak i Bh má potebu. Bh má obrovskou potebu mít lidi, a to lidi, kteí jsou, a to je na tom nejdležitjší, schopni, nebo uschopnni, chodit s Bohem a mluvit s Bohem na té rovin, kde je Bh. Halelujah. To je zámr, který veškeré náboženství, vetn tradiního kesanství, míjí. Náboženství oddluje Boha od lovka. íká, že Bh je tam nkde nahoe, že je svatý, vyvýšený, že Jeho mysl je nevystižitelná. Že lovk je malý, nízký, híšný, omezený asem a jeho mysl je omezená. A že byl stvoen k tomu, aby zachovával Boží zákony. Amen? Ale to není pravda. Protože Bh se rozhodl pro svoji potebu sestoupit k lovku a vyzdvihnout ho výše k sob. A protože jsme byli stvoeni k obrazu, tak všechno, co dláme, dláme proto, že to dlá Bh. Na té pirozené rovin. Pokud umíme dýchat, tak je to proto, že Bh dýchá. Pokud máme ruce, tak i Bh má ruce. Pokud máme silnou pravici, je to proto, že Bh má silnou pravici. Pokud máme nohy, tak je to proto, že Bh má nohy. A v pirozeném je to obraz, abychom rozumli duchovnímu. Chtli byste mít partnera, který nemá, eknme, teba nohy? Te mi neporozumjte špatn. Pokud by byl váš zámr projít se s ním, chtli byste ho uschopnit, aby s vámi mohl chodit. Chtli byste, aby ml oi, 5

6 aby s vámi mohl vidt. Chtli byste, aby ml mysl, aby se s vámi mohl sdílet, abyste spolu mohli plynout. A proto nám Bh dal na té pirozené rovin stejnou výbavu, jakou má On. Nicmén vidíme, že Bh ml dvojí zámr. Zámr na dvou rovinách. Pokud se chcete zeptat, jak vypadá Bh, tak bych vám mohl popsat lovka. ekl bych: lovk je duch, duše, tlo, má oi, má nos, ruce, nohy, chodí, dýchá, pemýšlí, tee v nm krev. Bh však má zámr, abych mohl v PLNÉ míe íct: Jestli chcete vidt Boha, podívejte se na m. Amen? To je to, co ekl Ježíš Filipovi, když se ho ptali a íkali: Ukaž nám Otce! 2 A On íkal: Ti roky s vámi chodím a ješt jste to nepochopili? Pokud chcete vidt Otce, podívejte se na m. Miluji jako Otec, odpouštím jako Otec, myslím jako Otec, spasím jako Otec, hnvám se jako Otec. Amen? Víte, že Bh se hnvá? Amen? Do chrámu Bh nepišel a neekl: S dovolením, prosím vás, mohli byste si ty penízky odnést z toho chrámu? Bh pišel s biem, protože vidl, že takový je Jeho Otec. Ježíš Kristus je jeden z výkres. Když jsem mluvil o dom, tak je jedním z nárt toho domu. Tak jako stánek je nákres, který má rzné kóty a ísla, tak Ježíš (Kristus) je obrázek, na kterém vidíte barevná okna a vidíte, jak bude vypadat výsledné dílo. Bh má zámr mít na konci Syny. Mít lid, který bude s Bohem chodit a nebude to jeden lovk. To je náš rámeek pro puzzle. Amen? Všechno ostatní zapadá do tohohle rámce. Takže u všeho, co je kázáno, u všeho, co se mluví, je poteba hledat, jak to napluje Boží zámr. Halelujah. Poj me se podívat na nkolik obraz. Amen. Ješt chci íct jednu vc, kterou jsem možná pominul a kterou mám te na mysli. Pokud dláte njaké dílo, njaký projekt, tak si nejdív stanovíte cíl. Je to tak? Nezanete stavt ped tím, než máte celý dm hotový. Amen? Celý dm máte v hlav. Když stavl dm mj bratr, tak si z papíru vystíhal a stvoil maketu a ekl: Tohle bude mj dm. To byl zaátek jeho stavby. A tak 2 Jan 14:8-9 ekl jemu Filip: Pane, ukaž nám Otce, a dosti jest nám. Dí jemu Ježíš: Tak dlouhý as s vámi jsem, a nepoznal jsi mne? Filipe, kdož vidí mne, vidí Otce, a kterakž ty pravíš: Ukaž nám Otce? 6

7 Bh, protože my dláme vci podle Nj, uvažuje stejn. Bh se podíval na konec a ekl: Co musím udlat pro to, aby se naplnil mj cíl? Víte, je to banální myšlenka. Je to banální myšlenka, nicmén jí ve svém život pohrdáme. Víte, o em mluvím? Nepemýšlejte o tom, co budete dlat zítra, nepemýšlejte o tom, kam pjdete a co udláte, kolik budete mít dtí a jaký postavíte dm, dokud jste si nevytýili pro svj život konený zámr. Amen? Dláme se svým životem horší vci než se svými domy! Nebyli bychom takoví blázni, že bychom stavli dm, aniž bychom vdli, jak má vypadat na konci. Že bychom zaali stavt a ekli si: Te tady postavím ze 10 metr tímhle smrem. A hmmm, není to špatné, je to z cihel. U souseda jsem vidl, jak to má z kamení, tak zkusím postavit kolmo na to 10 metr z kamene. Co myslíte, k emu byste dospli? Zmatek, chaos, žádný užitek. Žádný zámr. Pro však, když se tomuhle smjeme, pro takhle nakládáme se svým životem? íkáme si: No tak te ka pjdu tady na tu školu. Ješt nevím, co budu dlat potom, ale te chci jít na tuhle školu. A možná bych mohl Co teba tahle holka, je docela pkná, s touhle holkou budu te chodit. Nevím, co bude potom, pak mžu chodit zase s jinou holkou Nevím, co budu dlat o víkendu, možná bych mohl jet na výlet anebo bych mohl jít do sboru. A život se ubírá bez zámru. Co oekáváme? Co oekáváme od našeho života, se kterým takhle nakládáme? Amen? Mžete íct amen? Halelujah. To zjevení, které nám Bh dává, by mlo promnit náš život. Vím, že proto jsme tady. Pevn doufám, že jste si neekli: Pojedu teba na konferenci. Ale že jste tady, protože sledujete vtší zámr. Když zmáknu knoflík televize, tak se musím zeptat, jakým zpsobem to napluje mj zámr. Když hledám partnera, pokud bychom vbec mli partnera hledat, tak si musím íct, jak naplní ten zámr. Amen? Pokud nerozumím, jakým zpsobem má partner pispt do naplnní mého cíle, tak nepotebuji partnera. Všechno bych ml podídit tomu konenému cíli. Každé rozhodnutí by mlo být zváženo tím cílem. Vezmu si mapu a eknu: Tohle je mj cíl. A na každé kižovatce si íkám, která z cest vede, nebo nevede k tomu cíli. To je jedno z nejvtších zjevení, které nám Bh, zvláš mladým lidem, dal. Takže poj me se nejdív shodnout na tom zámru a pak už se 7

8 poj me podívat, které cesty k nmu vedou. Ten zámr je, že Bh chce, abych byl Božím synem, který bude mít stejnou mysl jako Bh, který bude mít stejnou kapacitu lásky, který bude mít stejné touhy, stejnou vli, stejné city. Bh chce, aby slova, která mluvím, byla Jeho slova. Když se zvedne On, abych se zvedl já. Aby se se mnou mohl sdílet o své srdce. Abych byl schopný rozumt a abych byl schopný Mu to vrátit. Abych byl schopný být tím pohnut a abych byl schopný podle toho jednat. To je mj životní plán. Amen? Tohle je mj zámr, který mám v mysli. To je ten mj dm. Te vás poprosím, jenom a vím, jestli mžu jít dál, jestli mžete íct amen, kdo se dokážete pipodobnit a ztotožnit s tímhle plánem. Amen? Halelujah. Takže to je dvod, pro jste tady, pedpokládám. To je dvod. To, že sedíte v tuhle chvíli tady, a nesedíte u rybníka, je proto, že víte, že to, že tady sedíte, vás vede k naplnní zámru. Víte, Jozue ekl lidu: eknte, jestli chcete následovat Hospodina. A lid ekl: Ano, budeme. On jim na to ekl: Svdíte sami proti sob. Takže te jste ekli, že všechno, co dláte, dláte proto, abyste naplnili zámr, ke kterému jste zvedli ruku. V tuhle chvíli jste dopustili Božímu Duchu, aby za vámi chodil a pipomínal vám tenhle slib a ekl: Co te iníš, nebo ses rozhodl init, t odvádí od zámru, který sis položil. Halelujah. Bh nám dal nejen cíl, ale zjevuje nám i cestu. Poj me se nejprve podívat na stánek. Tady je náš cíl. Stl s pedloženými chleby Mdné umyvadlo Mdný oltá Svatyn svatých Svatyn 100 Vnjší nádvoí Dvee Brána Opona 100 Slitovnice a archa smlouvy Zlatý oltá Stojan na lampy Ohrada vnjšího nádvoí 8

9 Cíl ve stánku je dojít do svatyn svatých. A ve svatyni svatých se potkat s Bohem. Knz vzal ob a pronesl ji od zaátku až do svatyn svatých. Kroky, které musel projít, pedstavují rzné nábytky. Nezáleží na tom, co si o té cest myslíme. Rozhodujeme jedin o tom, kam chceme dojít. A pokud jsme ekli, že do svatyn svatých, tak cesta je daná. Víte, lidé íkají, že je mnoho cest k jednomu cíli. Ve svt je takové rení, které íká, že všechny cesty vedou do íma. To je pravda, krom jedné. Amen? Halelujah. Takže pokud chcete dojít do svatyn svatých, když použiji tenhle obraz, eknu vám, ím musíte projít. A prosím, nevzpouzejte se a nehledejte jinou cestu. Pokud totiž chcete jít jinou cestou, tak dojdete jinam. Pokud jste se rozhodli, je vám jedno, jakou cestou budete muset jít, hlavn že dojdete do cíle. Amen? Amen. Takže cesta vede takto: Nejdív máte ohradu vnjšího nádvoí. Ta je složená ze sloupk. Sloupky jsou devné a jsou pokryté bronzem. To znamená, že se mluví o lidech. Jsou to lidé, kdo tvoí rozhraní. Jsou to lidé, kteí zvstují evangelium, dobrou zprávu, nevícímu svtu. Stánek jako takový je ohranien lidmi. A to, že jsou pokryti bronzem, zapuštni do bronzových patek, je proto, že bronz symbolizuje vykoupení nebo soud. Mezi sloupky bylo nataženo lnné plátno, a jestli se nepletu, tak to lnné plátno bylo pidržováno stíbrnými háky. Amen? Je to tak? Bílé lnné plátno mluví o spravedlnosti. Mluví to o tom, že celý Boží zámr je pikryt spravedlností. A spravedlnost je pipojena skrze vykoupení. To znamená, že je pidržena. Amen? Zámr nemá svoji vlastní spravedlnost. Je to Boží vykoupení, které drží na Božím zámru spravedlnost. Dále: na vnjším nádvoí se nenachází žádné zlato. Není tady žádné zlato. To znamená, že lovk se na vnjším nádvoí zatím nepotkává s Božím charakterem. Náš vstup do spasení neznamená, že picházíme proto, že jsme dobí. Neekáme, až budeme dobí, abychom vstoupili do Božího zámru. Jediné, co na vnjším nádvoí vidíme, je soud. Doleva, doprava. Život, smrt. Pokud nebudete init pokání, zahynete ve vném ohni. 3 Tak Bh miloval svt, že dal svého jednorozeného Syna, a kdo 3 Mat 25:41 Potom i tm na levici dí: Jdte ode mne zloeení do ohn vného, kterýž jest pipraven áblu i andlm jeho. 9

10 v Nho ví, nezahyne, ale bude mít život vný. 4 Amen. Takže procházíme, není jiná možnost dojít do svatyn svatých, než projít spasením. A první místo, které nacházíme, je smrt. Mdný oltá. Nezkoušejte najít jinou cestu. Není. Ped chvílí jste íkali, že vám je jedno, jakou cestou pjdete, hlavn dojít do cíle. Musíte projít kolem smrti. Musíte zemít. Bh si nechce vzít nic z toho, co považujete za vzácné. Amen? Bh nemá potebu. Pokud jste spaseni, jste napíklad metalový zpvák a umíte pivést davy na koncert, myslíte si, že pijdete a eknete: Bože, to je mj dar. Já te budu zpívat kesanský metal a budu pivádt zástupy ke Kristu. Bh íká: Smrt! Smrt. Amen? Bh íká, že nemá zájem. Pokud máte velké jméno, Bh nemá zájem. Halelujah. Kdo myslíte, že byl v generaci faraóna nejvyšší na svt. Faraón. Dneska by to mohl být možná americký prezident nebo šéf OSN, ale tehdy to byl faraón. Byl považován za nejmocnjšího muže na svt. Mojžíš byl synem faraónovy dcery. A my bychom si mysleli, že to je to, co potebujeme použít. Bh ho však nemohl použít, tak jak byl. Musel ho vzít a vytrhnout ho. Kolik mu bylo rok? tyicet. Byl to dosplý zralý muž. Ml veškeré egyptské vzdlání. Ml pístup ke všemu. Znal všechno. Ml perfektní rétoriku, znal matematiku, politiku. Dokázal ídit stavby, národy, komunikovat. A Bh ho z toho na tyicet let vytáhl. Vytáhl ho pást ovce. Smrt. Smrt. Smrt. Bh nepotebuje, aby se naše vlastní vci míchaly s Božími. Až Mojžíš vyznává: Pro posíláš m? Já ani neumím mluvit. Jeho slovník se zmenšil na bééé. Amen? Bh musel Mojžíše snížit, aby ho mohl použít. Pokud jste si mysleli, že vás Bh použije, protože jste velicí, tak to je špatn. Bronzový oltá je místem, kde je smrt. Picházíme tam nazí. Amen? Picházíme nazí a nic nemáme. Jediné, co máme, je strach ze smrti. A Bh nás pivádí násilím a pivazuje nás k mdnému oltái. Tady tee krev. Halelujah. Tady koní naše jméno. Už ne princ egyptský. 4 Jan 3:16 Nebo tak Bh miloval svt, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož ví v nho, nezahynul, ale ml život vný. 10

11 Haleluja. Už to nebyl princ egyptský, ale pastý madianský. Amen? Halelujah. Pak procházíme stánkem dál pokud chceme dojít, a picházíme ke ktm. Je tam bronzové umyvadlo. To reprezentuje ti kty kest vodou, kest Duchem a kest do Krista. Pro jste poktni vodou? Protože chcete dojít do cíle. Pokud jste byli poktni vodou z jakéhokoli jiného dvodu, pak jste nebyli poktni vodou. Amen? Když pišli apoštolové, ptali se uedník, jestli pijali Ducha Svatého. Uedníci íkali: My ani nevíme, že byl Duch Svatý dán. Apoštolové se ptali: Jak jste tedy poktni? Do eho jste poktni? A oni íkali: Byli jsme poktni ktem Janovým na odpuštní hích. A tak jim apoštolové zvstovali: Aha, to znamená, že nejste poktni. Takže my vám zjevíme Boží zámr, ukážeme vám, co k nmu vede. Uvidíte, že je poteba mít Ducha Božího, který vás provede dál. A všichni, kteí uvili, se nechali poktít. Amen? Takže pokud jste byli poktni v njaké církvi do njaké církve, tak se nechte poktít. Nemžete dojít do cíle, pokud se nenecháte poktít. Halelujah. Kest Duchem. Kest Duchem je další vc, která nás vede do našeho cíle. To znamená, pokud chcete dojít, a nejste poktni Duchem, musíte padnout na svoji tvá a íct: Bože, potebuji kest Duchem. Nemžete si íkat, že ho nepotebujete nebo že možná. Nemžete si íkat: nejsem si úpln jistý. Ale potebujete se ujistit, že jste prošli ktem Duchem. Musíte se ujistit, že jste poktni Duchem, že máte dary a že hovoíte jazyky. Je jedno, jaký je váš názor. Záleží jenom na tom, kam chcete dojít. Halelujah. Další kest je kest do Krista. Pokud nechcete být vektni do Krista, tak všechny ostatní kty jsou zbytené, nepotebujete je. Studená voda nemá význam. Je zbytená. Amen? Duch Boží vás okamžit povede, abyste byli ktni do Krista. Co to je, být poktn do Krista? Co vlastn znamená poktn? To je náboženský termín. Studenti etiny, ptám se vás, jaké je ecké slovo pro kest. Baptidzó nebo baptidzein znamená pono- ení. Plné ponoení. Jako když nco vezmu a ponoím pod vodu, takže nahoe nad hladinou nic nezstane. Ne jako ledovec, kde je ponoená 11

12 vtšina, ale kousíek je nad. Pi ktu je dležité ponoit ktného lovka úpln pod vodu, až se nad ním zave hladina a není vidt. Není ho. Amen? Mrtvý. Znamená to, že je poteba, aby vstoupil do vody a zemel. Z vody vychází symbolicky nový a je spolu s Kristem vzkíšen. Pokud jsme poktni Duchem, tak tam platí stejné baptidzó. Znamená, že musíme být pln ponoeni do Ducha, kdy ani kousíek není mimo Ducha. Mluvíme o tom, že ani kousek nás z Krista nevyuhuje. Amen? Nkdy praktikujeme starozákonní princip desátk. Pracujeme, dláme svoje vci a desetinu dáváme Bohu. Nkteí íkají, že nemáme dávat jenom deset procent penz, ale i deset procent asu. Takže íkají: Den má 24 hodin, z toho 10 hodin spím, takže mi zbývá 14 hodin, z toho 1,4 hodiny dám Bohu. V nedli mám ti hodiny shromáždní, takže to je za sobotu. Mýlím se? Ale to není ponoení. Bh chce, abychom byli pln vnoeni do Krista pln pod hlavou Krista. Takže kolik penz odevzdáváte Bohu? Všechno. Amen? Amen. Pijdete dom s výplatní páskou a eknete: Bože, tady jsou peníze. Te mi ekni, co mám dlat. A Bh ekne: Kup si triko, protože ho potebuješ, tohle dej tomuhle bratrovi, aby si on koupil triko, a tohle ulož do banky a já ti eknu asem svým, co s tím máš dlat. Amen? Když jdete za Bohem, tak se musíte ptát: Bože, chtl bych si koupit njakou vc, mžu na to použít své peníze? Amen? Je to tak, nebo peháním? Je to píliš radikální? Co as? 24 hodin. 10 hodin odetu na spánek. Hmmm, obávám se, že nikoliv. Ne, pijdu a eknu: Bože, mám 24 hodin. Co chceš, abych v nich dlal? A Bh ekne: Pjdeš na 9 hodin do práce. Víte, Bh nám nedal právo nakládat s asem podle svého. Když mi ekne, že pjdu na 9 hodin do práce, tak nesmím jít do práce na 12 ani na 8 hodin. Amen? ekne: Pjdeš na 9 hodin do práce, tady budeš 2 hodiny dlat tohle, hodinu tohle, 2 hodiny toto a te pjdeš spát. Když vám Bh ekne, že máte jít spát, musíte jít spát. Kdo ví tomu, že když vám Bh ekne, že máte jít spát, a jdete spát, tak že to napluje Boží zámr? To je mysl, kterou musíme mít. Víte, pokud tady budeme sedt a teba do dvou hodin do rána si povídat rzné nesmysly a bude nám dobe, tak ráno nebudeme na shromáždní schopni dávat pozor. Takže potebujeme mít mysl, která ekne: Bože, dlám všechno, abych naplnil Tvj zámr. 12

13 Pokud je as jít spát, poj me spát. Pokud je as být vzhru, bu me vzhru. Já jsem vás na zaátku trošku varoval, ale nevím, jestli dostaten. Nevím, jestli nám dochází, že jsme ztratili svj život. Pokud ano, tak nám to dochází správn. Halelujah. Kest do Krista znamená, že jsme úastni Božího jednání a jsme souástí Božího lidu. Mžete dojít do cíle, do svatyn svatých, a nebýt souástí Božího lidu? Ne. Nemžete dojít, pokud nejste souástí Božího lidu. Halelujah. Mžete dojít do cíle, do svatyn svatých, a být souástí jiného lidu? Ne. Protože když budete souástí jiného lidu, tak vás ten jiný lid dovede jinam. Víte, my si nkdy myslíme, že se to dá ošidit. Myslíme si, že toho mžeme být jakoby úastni, a pitom nebýt souástí Božího lidu. Neúastnit se Božích vcí. Víte, já mám te ka njakou záležitost, já nemžu. Koupil jsem si te nové voly, koupil jsem si nové pole, te jsem se oženil 5 Bh íká, že se nám mže stát, že pokud nebudeme souástí Božího lidu, a chceme, nebo nechceme, a si o tom myslíme, co chceme, tak nedojdeme do cíle. Amen? Amen. Pokud chcete ješt nadále dojít do cíle, ujistte se, že jste ve správném Božím lidu, a udlejte všechno pro to, abyste byli souástí správného Božího slova, správného Božího lidu. Odložte své voly, svoje pole, svoje manželství. Pokud vás vaše manželství, váš majetek, vaše práce zdržuje nebo zbavuje toho, abyste byli souástí Božího díla, tak potebujete volat k Bohu, aby pro vás našel ešení. Halelujah. Amen? Amen. Poj me dál. Už jsme prošli celým vnjším nádvoím a Bh te íká, abychom s Ním byli jedno. Svícen. Nechci íkat svícen, íkejme tomu stojan na lampy, to je blíž originálu. 5 Luk 14:16-20 On pak ekl jemu: lovk njaký uinil veei velikou, a pozval mnohých. I poslal služebníka svého v hodinu veee, aby ekl pozvaným: Po te, nebo již pipraveno jest všecko. I poali se všickni jednomysln vymlouvati. První ekl jemu: Ves jsem koupil, i musím vyjíti a slhlédnouti ji; prosím tebe, vymluv mne. A druhý ekl: Patero spežení vol koupil jsem, a jdu, abych jich zkusil; prosím tebe, vymluv mne. A jiný dí: Ženu jsem pojal, a protož nemohu pijíti. 13

14 Stojan na lampy. Je to takový držák nebo-li stojan na lampiky. Je složen z šesti ramen, sedmým je prostení stojan. Amen? íslo 6 reprezentuje lovka, íslo 1 reprezentuje Boha, a dohromady to dlá 7. Což znamená, že lovk ve spolupráci s Bohem produkuje svtlo. Halelujah. Kam to máte postavit? Pod postel? Ne. Na stl, aby to bylo vidt. Takže pokud chcete dojít do cíle ve svatyni svatých, je poteba, abyste spolu, v jednot s Bohem, produkovali svtlo. A aby to svtlo bylo vidt. Svtlo je tu proto, aby svítilo. Bh každého z nás provádí a každý z nás musí projít stavem nebo místem, na kterém proto, že je s Bohem, vydává svtlo, které je vidt. Víte, to je slovo, které mluví proti teologii laik a klerik. Které mluví proti duchovenstvu a obyejným lidem. Není to tak, že by byli lidé, kteí jsou v církvi vyvoleni, aby spolupracovali s Bohem a vydávali svtlo. Jenom nkteí. Amen? Ale každý z vás, který tady zvedl ruku, musí projít tímhle místem. Není cesta okolo. Amen? Takže pokud vidíte, že jste neprošli místem, kde byste spolupracovali s Kristem a vydávali svtlo, a to svtlo bylo vidt, tak potebujete init pokání a pijít ped Boha. Amen? Potebujete pijít ped Boha a íct: Bože, já nemžu obejít tenhle nábytek, já ho musím naplnit. Neíkejte si: Já mám jiný charakter. Nejsem ten, který je vidt. Protože Bh se na to dívá jinak. Neznamená to, že byste nutn mli být na námstí a pivádt davy. Ale je nutné, abyste z Božího pohledu byli vidt a vydávali svtlo tím, že spolupracujete s Bohem. A pokud nevíte, jak k tomu dojít, tak tohle je cesta. Matouš 5. kapitola, od verše 14: Vy jste svtlo svta. Nemže msto na hoe ležící skryto býti. Aniž rozsvcují svíce a stavjí ji pod kbelec, ale na svícen; i svítí všechnm, kteíž jsou v dom. Tak sv svtlo vaše ped lidmi, a vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, kterýž jest v nebesích. Všechno, co o sob íká Ježíš, najdete jako požadavek na nás. Možná bychom si to nkdy mohli vzít za domácí úkol a zkusit si ty výroky najít. Ježíš íká: Já jsem svtlo svta. 6 A jinde íká: Vy jste 6 Jan 8:12 Tedy Ježíš opt jim mluvil, ka: Já jsem svtlo svta. Kdož mne následuje, nebude choditi v temnostech, ale bude míti svtlo života. 14

15 svtlo svta. 7 Takže každý by ml být schopen být tím, jak jsme íkali, stojanem na lampy. A naše dobré skutky by mly záit a vydávat svdectví o tom, že náš Otec je dobrý. Pozor na jednu vc. To svtlo je vydáváno ze spolupráce nás a Boha Bh nás nežádá, abychom dlali skutky. Ale eká, že budeme spolupracovat s Ním, aby byly vidt skutky, které oslaví Otce. Halelujah. A víte, že se píše, že nemžeme zstat dtmi? Že každý má být starší. 8 Každý má dojít do té míry staršího. Každý je k tomu povolán. A píše se o starších, že mají mít dobrou povst i vn. Amen? To znamená, že by o nás mlo být vydáno svdectví, že naše svtlo je známé. Možná nás budou pronásledovat pro naši spravedlnost a svatost, ale mli bychom spolu s Ježíšem vyznat, že pichází svt a nic na nás nemá. Nemže proti nám vytáhnout žádný záznam. Pokud jsme chodili ve svt nebo už jako kesané, ale mimo Krista, Bh je schopen vci smazat, zapomenout a odpustit. Ale je nezbytn nutné, abychom zaali chodit tak, aby svt proti nám nic neml. Ve škole, v práci, doma, ped rodii, ped dtmi, ped páteli. Poj me dál, ješt nejsme u konce. Další zkušeností, kterou musíte projít, pokud chcete dojít do svatyn svatých, je stl s pedloženými chleby. Stl s pedloženými chleby mluví o sycení se. Na nkolika rovinách. Mluví o tom, že se máme sytit z Krista na nkolika rovinách. Mluví o Božím slov o Bibli, mluví o Božím slov, které pichází od bratr, mluví o Božím slov, které pichází od Krista samého. Halelujah. To znamená, že pokud chceme dojít, tak nemžeme minout žádnou z tchhle tí vcí. Nemžeme odložit svoji Bibli na polici. A pokud se nám nedostává asu, abychom mohli najít hodiny a hodiny na tení Písma, tak musíme prosit Boha, aby nám ukázal jinou cestu. Teba budeme poslouchat kazety v aut nebo doma nebo jinde. Potebujeme se sytit 7 Mat 5:14 Vy jste svtlo svta. Nemže msto na hoe ležící skryto býti. 8 Ef 4:13, 14a Až bychom se sbhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného vku Kristova. Abychom již více nebyli dti (viz také 4Moj 11:25-30) 15

16 Božím slovem. V ímanm 10:13 se píše: Každý zajisté, kdožkoli vzýval by jméno Pán, spasen bude. Ale kterak budou vzývati toho, v kteréhož neuvili? A kterak uví tomu, o nmž neslyšeli? A kterak uslyší bez kazatele? Halelujah. 17. verš: Tedy víra z slyšení, slyšení pak skrze slovo Boží. Nemžeme být spaseni, když nebudeme vzývat jméno Boží. A nemžeme vzývat Jeho jméno, pokud nevíme. Ale nemžeme vit, pokud jsme neslyšeli. Amen? Víme, že víra pichází ze slyšení a slyšení skrze Boží slovo. Je poteba se obmýt, obmýt si svoji mysl Božím slovem. Takže to je jedna z vcí, kterou nám Bh klade do cesty, kterou musíme projít. Kde si musíme sednout a sytit se. Máme služebnosti, které obtují veliký kus života, aby nám peložili a pedložili Boží slovo. Chtl bych podkovat bratru Georgovi za jeho video-službu, chtl bych podkovat seste Milen za práci na vydávání asopis a dalším jim podobným. Stoprocentn Víovi za nahrávání a kopírování. Za to, že obtují svj as, abychom mohli íst, poslouchat i vidt v televizi. A to, co s tím Slovem udláme, ovlivuje to, kam se dostaneme. Víte tomu? Takže je poteba, abychom zastrili kazetu do kazeáku, abychom vzali svoji brožurku do tramvaje, pokud nelze jinak, tak na toaletu. Amen? Využijte každé chvíle, abyste se sytili Božím slovem. Halelujah. Další vc, o em mluví lámání chleba, je vydávání se jeden druhému. Tak jako Kristus pro nás rozlomil své tlo, tak i my máme pokládat svá tla pro druhé. Nemžete dojít do svatyn svatých, pokud neprojdete tím, že položíte svoje tlo za bratry. A pokud zakopnete o ducha lhostejnosti a nezájmu, o ducha sobstednosti nebo sobectví nebo o ducha izolace, tak si nemžete íct: takový jsem já. Pokud chcete dojít. Halelujah. To je další vc, kterou potebujeme projít na naší cest. Ješt nejsem v cíli. eká nás zlatý oltá. Zlatý oltá mluví o tom, že je poteba obtovat naše duše. Po všem, co jsme prošli, se konen ukáže, jak vážn jsme to brali. Víte, vci až k zlatému oltái se dají hodn pedstírat. Pokud vezmete falešný ohe, tak 16

17 ho mžete pronést celým stánkem až ke zlatému oltái. 9 Amen? A na zlatém oltái se ukáže. Zlatý oltá proví vaši cestu. Zlatý oltá potvrdí pravost chze. Amen? Protože obtujete duše. A píše se: Po ovoci je poznáte. 10 Pokud se obrátím, pokud se nechám ponoit do vody, pokud obas pinesu njakou vizi nebo budu mluvit njakými jazyky, chodím na shromáždní, v tašce mám Bibli, mám doma pt cédéek kázání a když potebujete pomoc, tak vám obas pomžu, ale moje duše není promována, mám v sob zlobu, moje mysl, moje touhy, moje city, moje vle se nestávají Božími city, Boží vlí, Božími zámry a Boží myslí, tak není možná cesta do svatyn svatých. Celé to vybouchne a obrátí se proti nám. Nemysleme si, že když se tam dostaneme, že to je všechno. Protože pokud se dostaneme na svatbu a nemáme správné obleení, tak budeme vyhozeni. 11 Amen? Tak jako Nádab a Abiu pišli s cizím ohnm. Zapálili ohe, prošli, zapálili lampy na stojanu, vymnili chléb a íkali si: Super, funguje to, není problém. Až pišli ke zlatému oltái a najednou to proti nim všechno vybouchlo. Tady obtujeme naše duše a potom procházíme do svatyn svatých. Ve svatyni svatých mluvíme o tom, že nás Bh pikrývá. Mluvíme o žalmu 91, protože jsme se nauili vstoupit do Božího pikrytí. Víte, co Bh íká? Neuhýbej se ani doleva, ani doprava. Jdi pímo po cest. Víte pro? Protože další verš íká: Po mé levici jich zahynulo tisíc a po mé pravici deset tisíc. Amen? Proto vám Bh íká: neuhýbej se ani nalevo, ani napravo. Amen? Protože 9 3 Moj 10:1-2 Synové pak Aronovi Nádab a Abiu, vzavše jeden každý kadidlnici svou, dali do nich ohe a položili na nj kadidlo, a obtovali ped Hospodinem ohe cizí, ehož jim byl nepikázal. Protož sstoupiv ohe Hospodina, spálil je; a zemeli tu ped Hospodinem. 10 Mat 7:16, 20 Po ovocích jejich poznáte je. Zdaliž zbírají z trní hrozny, aneb z bodláí fíky? A tak tedy po ovocích jejich poznáte je. 11 Mat 22:11-14 Tehdy všed král, aby pohledl na hodovníky, uzel tam lovka neodného rouchem svadebním. I ekl jemu: Píteli, kteraks ty sem všel, nemaje roucha svadebního? A on onmnl. Tedy ekl král služebníkm: Svížíce nohy jeho i ruce, vezmte ho, a uvrztež jej do temností tch zevnitních. Tam bude plá a škípení zub. 17

18 je tisíc po levici a deset tisíc po pravici, kteí uhnuli a zahynuli. Halelujah. Je poteba, abychom se nauili chodit s Bohem tak, aby nás mohl ukrýt do své skrýše. Píše se: Ten, kdo v skrýši Nejvyššího pebývá, v stínu Všemohoucího odpoívati bude. Amen? To je pikrytí dvou cherubín ve svatyni svatých. A potom se potkáváme se sedmým nábytkem, kdy pichází šekína sláva, kde lovk není a setkává se se samým Bohem. Víme, že celý stánek mí po obvodu 300 loket. 300 loket nám od poátku naznauje, jaký je Boží zámr. Je to Gedeonova armáda, která se zmenšovala, zmenšovala a zmenšovala. A stejn tak celé lidstvo se s každou zkušeností zmenšuje. Vtšina lidstva je mimo spasení, vtšina kesanstva je mimo svatyni a vtšina tch, kteí prošli do svatyn, je mimo svatyni svatých. Protože je mnoho míst, kde se lidé utáboili a ekli: Dál nejdu. A tak naše rozhodnutí dojít do konce uruje, kterými vcmi musíme projít. Já doufám, že rozumíme, pro kážeme o stánku. Pro tady kážeme o všech tch jednotlivých vcech. Prorok Evangelista Pastý Apoštol Uitel Svatyn se skládá z devných desek, které jsou pokryty zlatem. Devné desky mluví o tlesnosti, o lovku, o lidskosti. Zlato mluví o božskosti. Pokud jsme vektni do Krista, vstupujeme do svatyn, a v tle Kristov lidskost nemá co dlat. Jedna deska je široká 1,5 lokte. V tle Kristov je jedna deska široká loket a pl. Jaký význam v Písmu má jeden a pl? Žádný. Když dám dv desky k sob, je to trojka. Jaký význam má íslo ti? Plnost. Plnost Boží. Takže žádná z desek sama 18

19 o sob nemá význam. Pokud si nkdo myslí, že se musí starat jenom o sebe, aby sám dobhl, tak to není možné. Slovo Deska Deska Duch Dv stíbrné patky Každá deska musí být zakotvená ve stíbrné patce. Stíbro znamená vykoupení. Je poteba, abychom byli zakoenni, zapuštni do vykoupení. Obma nohama. Dv nohy mluví o dvou svdcích. Jeden svdek je Slovo a druhý svdek je Duch. Aby se desky nekývaly, jsou drženy pti tyemi. Pt tyí mluví o ptinásobné služebnosti apoštol, prorok, evangelista, pastý a uitel. Tye jsou zlaté, což znamená, že ptinásobná služebnost musí mít Boží charakter. Každá deska má zlatý kruh. Zlaté kruhy vlastn drží tye a tye drží desky. To znamená, že jsme to my, kdo pijímá ptinásobnou služebnost, a ptinásobná služebnost nás drží, abychom stáli v ad. Pokud chceme dojít, pokud chceme dojít do cíle, Bh nám dal návod. Tohle je jediný zpsob, jediný ád tla Kristova, církve. Pokud držíte jinou služebnost než Boží, tak to není Boží ád. Pokud máte jiný ád v tle Kristov než Boží ád, nejste ve svatyni svatých. Amen? Pokud nedržíme apoštoly, proroky, uitele, evangelisty a pastýe, pokud máme jiné evangelium, pokud si vymýšlíme vlastní uení, tak nkde bloudíme po vnjším nádvoí. Amen? Halelujah. Tohle je ta cesta. Nezabývali jsme se jednotlivými nábytky do detailu. Chci však ješt íct nkolik vcí. Chtl bych peíst z 6. kapitoly Židm 18. a 19. verš. Verš 18: Abychom skrze ty dv vci nepohnutelné, (v nichž nemožné jest, aby Bh klamal,) mli pepevné potšení, my, kteíž jsme se utekli k obdržení pedložené nadje. Co je naše nadje? Nebo co je nadje? Je nco, co v tuhle chvíli nemáme, a nadjeme se, že to obdr- 19

20 žíme. Amen? A proto, co je víra? Víra je nadjných vcí podstata. 12 Amen? Pokud máme nadji a v nco doufáme, tak je to skrze víru, která je podstatou nadje. Skrze víru se pidržíme tch vcí, kterých se nadjeme. Slyšíme Slovo, a to je naše nadje. Skrze víru se toho Slova pidržíme, aby se stalo skutkem. V 19. verši se píše, že nadji máme jako kotvu duše, i bezpenou, i pevnou, a vcházející až do vnitku za oponu. Amen? Naše nadje je kotva. Kotva, která je hozena do svatyn svatých za oponu. Kotva, ta naše nadje, je zakotvena ve svatyni svatých. A my se skrze víru pidržíme lana, a a se s námi dje cokoliv, a je jakákoli boue, a se nám v tu chvíli zdá, že jsme na tom lépe nebo he, tak pokaždé máme svoji nadji, která je pevn zakotvená ve svatyni svatých za oponou. Víte, když je lo zakotvená, tak se mže pohybovat pár metr doleva nebo doprava, ale nic ji neodvede daleko od toho místa, kde se drží. A tak to je naše nadje. Svatyn svatých Svatyn Vnjší nádvoí Opona Amen? A co se stane, když máme nadji, ale nemáme víru? Neboli když je kázáno Slovo, ale my k nmu nepiložíme víru. Co se stane? Židm 4:1: Bojmež se tedy, aby snad opust zaslíbení do vjití do odpoinutí jeho, neopozdil se nkdo z vás. Nebo i nám zvstováno jest, jako i onmno, ale neprospla jim e slyšená, nepipojená k víe tch, kteíž slyšeli. Slyšené slovo jim neprosplo. Bylo jim k niemu. Žádný prospch. Nikam nedošli, nevstoupili do odpoinutí. Pestože vyšli z Egypta, pestože slyšeli stejné slovo, prošli stejným moem, byli 12 Žid 11:1 Víra pak jest nadjných vcí podstata, a dvod neviditelných. 20

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010) PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství.

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Biblická východiska svátosti smíení

Biblická východiska svátosti smíení Biblická východiska svátosti smíení Úvod Dostal jsem dnes takka nemožný úkol zastoupit otce Aleše Opatrného, jemuž se nemžu vyrovnat ani kvalitou pednesu, ani genialitou a hloubkou myšlenek, takže spíše

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013

D ti sv dci nebo ob ti domácího násilí. Porada editel kol a kolských za ízení Pk Se 20. listopadu 2013 Dti svdci nebo obti domácího násilí Porada editel kol a kolských zaízení Pk Se 20. listopadu 2013 STATISTIKA V R se stává obmi násilí bhem svého ivota 38 procent en. (AV R, 2003) Nejastji picházejí problém

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

!" # $ $ % $ & ' ",-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM

! # $ $ % $ & ' ,-./0-,12130-4 130-4# 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM 4/11/2007 MSÍNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PEMYSLOVICE, ECHY POD KOSÍEM! " # $ $!" # % $ & '!" # ($) * *+ ",-./0-,12130-4 130-4# z knihy "Velikonoce -soubor text pipravil Jakub Marek 5 *6 1. duben Kvtná nedle 5.

Více

! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'! < !" #$ %&

!  # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- 8 2 ((' %+'.%' 9%( ) : 6 ; $ 2 +, + %'! < ! #$ %& KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Bezen 2005 6 ! " # $ %&'() * (+,-./+0(/' ( 1 2 '3%4 5 + ' ((! ) 2 -' 6'-7'5, %,,- "8 2 ((' %+'.%' 9%( ") : 6 ; $ 2 +, + %'!

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

!  #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % 3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 ! # $%  &%' KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2005 7 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44!" # $% " &%' Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

P r o s i n e c 2 0 0 3 2

P r o s i n e c 2 0 0 3 2 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 3 2 !" #$%&' Milé rodiny, milí brati a sestry, pipravili jsme druhé vydání asopisu Pikrytí, jehož zámrem je pomoci nám být zbožnými rodii, milujícími manžely

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od 19.00 únava vypnte na chvíli pracujte krátce

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista

Reverend Son Mjong Mun. Život a mise Ježíše Krista Reverend Son Mjong Mun Život a mise Ježíše Krista OBSAH Pedmluva...9 Kapitola 1. Ježíšovo narození a mládí...11 1.1 Na po átku...11 1.2 Jednorozený syn...12 1.3 Ježíšv rodokmen...14 1.4 Zv!stování...16

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více