VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Josef Novotný, Lubomír Stehlík (od 15:09 hod., bod č. 5)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝPIS USNESENÍ. Omluveni: Josef Novotný, Lubomír Stehlík (od 15:09 hod., bod č. 5)"

Transkript

1 VÝPIS USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne od 15:00 do 15:48 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Josef Novotný, Lubomír Stehlík (od 15:09 hod., bod č. 5) Zapisovatel: Ing. Jiří Vávra Vyhotoven dne: Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise usnesením Z71/3/2018 zvolilo tyto ověřovatele zápisu: pana Jaroslava Hlavsu a pana Patrika Stangara usnesením Z72/3/2018 zvolilo tyto členy návrhové komise: Mgr. Jaromíra Ungra a Mgr. Gertu Míkovou. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket usnesením Z73/3/2018 stažení bodu č. 7 prodej pozemku p. č. 982/19, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 1591 m 2, k.ú. Loket, z programu 3. zasedání zastupitelstva města. usnesením Z74/3/2018 program 3. zasedání zastupitelstva města takto: Zahájení 1. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket 3. Kontrola usnesení 4. Prodej pozemku p. č. 533, ostatní plocha, o výměře 32 m 2, k.ú. Údolí u Lokte 5. Prodej pozemku p.č. 264/22, ostatní plocha, o výměře 109 m 2 dle GP č /2017, k. ú. Loket

2 Závěr 6. Prodeje části lesního pozemku p. č. 226/9, části o výměře 15 m 2 označené novým p. č. 226/16 dle GP č /2018 v k.ú. Doubí u Karlových Var 7. Prodej pozemku p. č. 982/19, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 1591 m 2, k.ú. Loket staženo z programu 8. Nabytí pozemku p. č. 693/1, ostatní plocha, zp. využití: sport. a rekr. pl., o výměře 5584 m 2 a pozemku p. č. 693/2, ostatní plocha, zp. využití: sport a rekr. pl. o výměře 726 m 2 k.ú. Loket dle GP č /2017 směnnou smlouvou 9. Diskuse 10. Schválení řádné účetní závěrky města Loket za rok Schválení hospodářského výsledku města Loket za rok Návrh závěrečného účtu města Loket za rok Návrh rozpočtového opatření č. 7/ Rekonstrukce ulice Nádražní a ČSA 15. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kultury na rok 2018: Spolek Deepam, Loket 16. Různé 3. Kontrola usnesení 4. Prodej pozemku p. č. 533, ostatní plocha, o výměře 32 m 2, k.ú. Údolí u Lokte usnesením Z75/3/2018 prodej pozemku p. č. 533, ostatní plocha, o výměře 32 m 2 v k.ú. Údolí u Lokte, paní Věře Strnadové, **********, za kupní cenu 200 Kč/m 2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem, tj. např. správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z přidané hodnoty, pokud toto plnění podléhá zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, hradí strana kupující a vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření kupní smlouvy. 5. Prodej pozemku p.č. 264/22, ostatní plocha, o výměře 109 m 2 dle GP č /2017, k. ú. Loket usnesením Z76/3/2018 prodej pozemku p. č. 264/13, části o výměře 109 m 2, které bylo přiděleno nové p.č. 264/22 dle GP č /2017, k. ú. Loket, za účelem užívání pozemku jako manipulační plochy, a to panu Norbertu Večeřovi, **********, za kupní cenu 300 Kč/m 2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem, tj. např. správní poplatek za povolení vkladu do katastru nemovitostí a daň z přidané hodnoty, pokud toto plnění podléhá zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, hradí strana kupující a vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření kupní smlouvy. 6. Prodeje části lesního pozemku p. č. 226/9, části o výměře 15 m 2 označené novým p, č. 226/16 dle GP č /2018 v k.ú. Doubí u Karlových Var Strana 2 (celkem 5)

3 usnesením Z77/3/2018 prodej lesního pozemku p. č. 226/16, o výměře 15 m 2 dle GP č /2018 v k.ú. Doubí u Karlových Var panu Bohuslavu Liprtovi, **********, za kupní cenu 300 Kč/m 2 s tím, že jako strana kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem (odnětí z PUPFL, vyhotovení znaleckého posudku, výpočet poplatku za odnětí lesního pozemku a komplexní výpočet náhrad škod na lesních pozemcích a lesních porostech, správní poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí, případně další správní poplatky spojené s realizací převodu) a daň z přidané hodnoty, pokud toto plnění podléhá zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil trvalé odnětí z PUPFL a následně uzavření kupní smlouvy. 7. Prodej pozemku p. č. 982/19, druh pozemku: lesní pozemek, o výměře 1591 m 2, k.ú. Loket Staženo z programu. 8. Nabytí pozemku p. č. 693/1, ostatní plocha, zp. využití: sport. a rekr. pl., o výměře 5584 m 2 a pozemku p. č. 693/2, ostatní plocha, zp. využití: sport a rekr. pl. o výměře 726 m 2 k.ú. Loket dle GP č /2017 směnnou smlouvou usnesením Z78/3/2018 nabytí pozemku p. č. 693/1, ostatní plocha, zp. využití: sport. a rekr. pl., o výměře 5584 m 2 a pozemku p. č. 693/2, ostatní plocha, zp. využití: sport a rekr. pl. o výměře 726 m 2 v k.ú. Loket, městem Loket, od TJ Loket, z.s., Revoluční č. ev. 129, Loket, a to směnnou smlouvou za nový pozemek p. č. 694/16 o výměře 959 m 2 dle GP /2017 ve vlastnictví města Loket a vedoucímu odboru majetku města, aby zajistil uzavření směnné smlouvy. 9. Diskuse 10. Schválení řádné účetní závěrky města Loket za rok 2017 usnesením Z79/3/2018 řádnou účetní závěrku města Loket za rok 2017, zpracovanou k , za účetní období do v rozsahu účetních sestav: rozvaha sestavená k , výkazu zisku a ztráty sestaveného k a přílohy účetní závěrky sestavené k bez výhrad. Předložené podklady ke schválení řádné účetní závěrky města Loket za rok 2017 poskytují věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 11. Schválení hospodářského výsledku města Loket za rok 2017 Strana 3 (celkem 5)

4 usnesením Z80/3/2018 hospodářský výsledek města Loket za rok 2017 ve výši ,89 Kč. 12. Návrh závěrečného účtu města Loket za rok 2017 usnesením Z81/3/2018 závěrečný účet města Loket za rok 2017 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Loket za rok 2017 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města Loket za rok 2017 s výhradami, na základě nichž město Loket přijalo k nápravě zjištěné chyby a nedostatku toto nápravné opatření: Město Loket bude postupovat při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle ustanovení 219, odst. 1 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tzn., že bude dodržovat lhůty pro zveřejnění smluv na profilu zadavatele uzavřené na veřejné zakázky, jejichž cena přesáhne Kč bez DPH, včetně jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Písemná zpráva o plnění přijatého nápravného opatření bude podána Krajskému úřadu Karlovarského kraje ve lhůtě do Návrh rozpočtového opatření č. 7/2018 rozpočtové opatření č. 7/2018. usnesením Z82/3/ Rekonstrukce ulice Nádražní a ČSA usnesením Z83/3/2018 závazek města Loket k vybudování dešťové kanalizace a provedení výměny obrubníků v ul. ČSA společně s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, která bude realizovat opravu povrchů vozovky v ul. Nádražní a ČSA včetně opravy opěrné zdi v ul. ČSA a Sokolovskou vodárenskou s.r.o., Sokolov, která v této lokalitě provede opravu splaškové kanalizace. 15. Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kultury na rok 2018: Spolek Deepam, Loket usnesením Z84/3/2018 poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč žadateli: Spolek Deepam, Loket, na účel uvedený v jeho žádosti podané na základě Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Loket ze dne a zmocňuje Strana 4 (celkem 5)

5 starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy..... Videozáznamy ze zasedání Zastupitelstva města Loket jsou k dispozici na webu: V Lokti dne Ing. Zdeněk Bednář starosta Mgr. Petr Zahradníček místostarosta Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Hlavsa Patrik Stangar Strana 5 (celkem 5)