Ochrana lesa. Terminologie a kategorie lesů Principy a nástroje ochrany lesa Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana lesa. Terminologie a kategorie lesů Principy a nástroje ochrany lesa Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa"

Transkript

1 27. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana lesa Terminologie a kategorie lesů Principy a nástroje ochrany lesa Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa

2 Ochrana lesa strana 2 Úvod Lesy představují významný obnovitelný zdroj a jejich ochrana je zaměřena především na uchování jejich ekologických a krajinotvorných funkcí za současného umožnění jejich hospodářského využívání (produkce dřevní hmoty).

3 Ochrana lesa strana 3 Prameny právní úpravy Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) ze dne 3. listopadu 1995 ve znění novel Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa ze dne 19. června 1991 ve znění novel Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) ze dne 8. srpna 2013

4 Ochrana lesa strana 4 Související právní předpisy Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 19. února 1992 ve znění novel Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ze dne 27. listopadu 2001 ve znění novel Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě ze dne 22. dubna 2008

5 Ochrana lesa strana 5 Základní terminologie les lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa funkce lesa přínosy podmíněné existencí lesa, které se člení na produkční a mimoprodukční lesní porosty stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa ochrana lesa činnosti směřující k omezení vlivu škodlivých činitelů, ochranná opatření proti škodlivým činitelům a zmírňování následků jejich působení zalesnění založení lesního porostu

6 Ochrana lesa strana 6 Pozemky určené k plnění funkcí lesa lesní pozemky pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy jiné pozemky jiné než lesní pozemky, jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství (zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí ZPF) Pozemky určenými k plnění funkcí lesa nejsou školky a plantáže lesních dřevin založené na pozemcích, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, pokud orgán státní správy lesů na návrh vlastníka pozemku nerozhodne jinak.

7 Ochrana lesa strana 7 Kategorie lesů lesy ochranné lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.) vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech lesy v klečovém lesním vegetačním stupni lesy zvláštního určení nejsou lesy ochrannými ( ) a nacházejí se: v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod na území národních parků a národních přírodních rezervací lesy hospodářské lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení

8 Ochrana lesa strana 8 Principy ochrany lesa komplexnost právní regulace vyváženost ochrany zájmů (práv) vlastníků lesa a veřejných zájmů racionalita prevence státní řízení hospodaření v lese a ochrany lesa demokratizace užívání lesa

9 Ochrana lesa Principy ochrany lesa strana 9 Princip komplexnosti právní regulace V platné právní úpravě je uplatňován ve třech směrech: ochrana všech funkcí lesa, nikoli jen funkcí jevících se jako převažující (dominantní) ochrana obou základních složek jak lesních porostů, tak i jejich stanovišť (pozemků) komplexnost a koordinovanost působení nejrůznějších (právních i neprávních) prostředků

10 Ochrana lesa Principy ochrany lesa strana 10 Princip vyváženosti ochrany zájmů a práv vlastníků lesa a veřejných zájmů V tomto principu nachází své vyjádření skutečnost, že vlastníci lesa realizací svého vlastnictví sledují především své ekonomické zájmy a cíle uplatnění produkční funkce lesa, oproti veřejným zájmům, které jsou zaměřeny především na uplatnění a rozvoj mimoprodukční funkce lesa.

11 Ochrana lesa Principy ochrany lesa strana 11 Princip racionality Předpoklady a požadavky na takové lesní hospodářství, které zajistí trvale udržitelné hospodaření v lese pro zachování plnění všech jeho funkcí.

12 Ochrana lesa Principy ochrany lesa strana 12 Princip prevence Princip vlastní právu životního prostředí, který zdůrazňuje význam dlouhodobosti pěstebního cyklu lesa. Každý zásah do lesa má zpravidla dlouhodobý účinek, z čehož vyplývá nezbytnost předvídání možných důsledků chování na základě závazných pravidel nebo v rámci hospodaření a v lese provedených zásahů a opatření.

13 Ochrana lesa Principy ochrany lesa strana 13 Princip státního řízení hospodaření v lese a ochrany Důležitost lesů a jejich funkcí pro životní prostředí i národní hospodářství se projevuje ve výrazném zasahování státu do soukromoprávních vztahů, které se týkají lesa a práva vlastnického. Zákonodárný orgán vydává příslušné zákony a související právní předpisy a zároveň přímo či nepřímo prostřednictvím svých výkonných orgánů ovlivňuje subjekty hospodařící v lesích i jejich obecné uživatele tak, aby způsob hospodaření nebo obecného užívání lesa zajišťoval i v budoucnu jeho existenci a plnění všech jeho funkcí.

14 Ochrana lesa Principy ochrany lesa strana 14 Princip demokratizace užívání lesa Z důvodu, že funkce lesa nejsou pouze produkční a účelem lesa není jen přínos hospodářského prospěchu jeho vlastníkovi, ale protože les plní i řadu jiných prospěšných (mimoprodukčních) funkcí, umožňuje právní režim lesa přístup do něho každému člověku. Vyžaduje se od něj jen šetrný přístup k lesu a k organismům, kterým je les životním prostředím, respektování stejného práva ostatních lidí a práv vlastníků lesa.

15 Ochrana lesa strana 15 Nástroje právní regulace ochrany lesa Rozlišení podle druhu vykonávané aktivity: ochrana lesa při rozvojových činnostech obecné užívání lesa hospodaření v lese

16 Ochrana lesa Nástroje právní regulace ochrany lesa strana 16 Ochrana lesa při rozvojových činnostech povinnosti, zákazy, příkazy administrativní nástroje ekonomické nástroje koncepční nástroje evidenční nástroje sankční nástroje a vztahy odpovědnosti

17 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Rozvoj. činnosti strana 17 Povinnosti, zákazy, příkazy Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese. Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. Za účelem ochrany lesa jsou zakotveny požadavky, které musí být dodržovány při: územním plánování využívání pozemků určených k plnění lesa k jiným účelům ( 13 odst. 2) provádění stavební, těžební a průmyslové činnosti ( 13 odst. 3) provádění geologického a hydrologického průzkumu ( 13 odst. 4)

18 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Rozvoj. činnosti strana 18 Administrativní nástroje Nejčastěji jsou využívány v podobě: rozhodování o zařazení pozemku do pozemků sloužících k plnění funkcí lesa rozhodování o zařazení do kategorie lesa udělování souhlasu Ministerstva zemědělství k právním úkonům ( 4 odst. 4) souhlas orgánu státní správy lesů k dělení pozemků ( 12 odst. 3) stanovisko k územně plánovací dokumentaci souhlas orgánů státní správy lesů pro účely rozhodování podle zvláštních předpisů ( 14 odst. 2) závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle 4 ZOPK

19 Ochrana lesa Nástroje práv. reg. Rozvoj. čin. Admin. n. strana 19 Výjimku ze zákazu využívat lesní pozemky k jiným účelům než k lesnímu obhospodařování může udělit orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu. Souhlas k odnětí pozemků a omezení jejich využívání ( 15 a násl.) má formu rozhodnutí a je založen na principech: princip legality přednostní využití méně významných pozemků princip nenarušování organizace území princip rekultivace soulad s územně plánovací dokumentací Odnětí nebo omezení může být trvalé nebo dočasné. Za odnětí je žadatel povinen platit poplatky.

20 Ochrana lesa Nástroje práv. reg. Rozvoj. čin. Admin. n. strana 20 Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody: k zásahům do lesa, který je významným krajinným prvkem k odlesňování a zalesňování pozemků > 0,5 ha k výstavbě lesních cest a svážnic k výstavbě lesních melioračních systémů ke schválení lesních hospodářských plánů a osnov

21 Příklad schválení plánu péče pro zvláště chráněné území strana 21

22 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Rozvoj. činnosti strana 22 Ekonomické nástroje Poplatek za odnětí: trvalé jednorázově dočasné každoročně Výše poplatku stanoví podle přílohy k zákonu orgán státní správy lesů v rozhodnutí o odnětí nebo omezení. Z poplatku připadá 40 % obci, v jejímž katastrálním území došlo k odnětí, a 60 % Státnímu fondu životního prostředí. Poplatek, který je příjmem obce, může být použit pouze pro zlepšení životního prostředí v obci nebo pro zachování lesa.

23 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Rozvoj. činnosti strana 23 Koncepční nástroje Projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace, návrhů na stanovení dobývacích prostorů a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější. Orgány státní správy lesů uplatňují k územně plánovací dokumentaci své stanovisko.

24 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Rozvoj. činnosti strana 24 Evidenční nástroje Přehled o lesních pozemcích a o pozemcích určených k plnění funkcí lesa v katastru nemovitostí.

25 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Rozvoj. činnosti strana 25 Sankční nástroje a vztahy odpovědnosti Při protiprávním jednání v rámci realizace rozvojových činností se neomezují pouze na zákon o lesích, ale lze rovněž využít sankční aparát: stavebního zákona, zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, případně zákona o katastru nemovitostí.

26 Ochrana lesa Nástroje právní regulace ochrany lesa strana 26 Ochrana při obecném užívání lesa povinnosti, zákazy, příkazy administrativní nástroje sankční nástroje a vztahy odpovědnosti Obecné užívání lesů představuje právo každého: a) vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí b) sbírat v lese pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest

27 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Obecné užívání strana 27 Povinnosti, zákazy, příkazy Povinnosti jsou adresovány různým subjektům včetně vlastníka lesa. Některé z nich se však na vlastníka lesa a popřípadě i jiné osoby nevztahují, z některých je možno udělovat výjimky. V lesích je zakázáno ( 20): rušit klid a ticho vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin těžit stromy a keře nebo je poškozovat sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les narušovat vodní režim a hrabat stelivo znečišťovat les odpady a odpadky

28 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Obecné užívání strana 28 Administrativní nástroje rozhodnutí o dočasném nebo trvalém omezení nebo vyloučení vstupu do lesa stanovení rozsahu a způsobu zabezpečovacích opatření určení, kdo nahradí vlastníku lesa případnou újmu při omezení ve využívání pozemků a ve způsobu hospodaření a kdo ponese náklady spojené s uvedenými opatřeními stanovení podmínek pro hromadné akce

29 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Obecné užívání strana 29 Sankční nástroje a vztahy odpovědnosti Správní delikty spojené s obecným užíváním lesa jsou uvedeny v ustanovení 53 lesního zákona. Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese: ruší klid a ticho vyzvedává semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin bez povolení sbírá semena lesních dřevin, jmelí a ochmet sbírá lesní plody způsobem poškozujícím les hrabe stelivo odhazuje odpady nebo odpadky koná bez oznámení orgánu státní správy lesů organizované nebo hromadné sportovní akce

30 Ochrana lesa Nástroje právní regulace ochrany lesa strana 30 Ochrana při hospodaření v lese povinnosti, zákazy, příkazy administrativní nástroje ekonomické nástroje koncepční nástroje evidenční nástroje licence sankční nástroje a vztahy odpovědnosti Hospodařením v lese se rozumí obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa.

31 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 31 Povinnosti, zákazy, příkazy Nástroje přímé regulace lze rozdělit do 5 skupin na povinnosti spojené s: těžbou dřeva - přednostně provádět těžbu nahodilou, zákaz provádět úmyslnou mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let, těžba v souladu s lesními hospodářskými plány (LHP) nebo osnovami (LHO) nebo na základě souhlasu odborného lesního hospodáře, minimalizovat negativní dopady na lesní ekosystém obnovou a výchovou lesních porostů - zachovávat genofond, zalesnit holiny apod. ochranou lesa - chránit les před znečišťujícími látkami, při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků apod. melioracemi a hrazením bystřin lesní dopravou - nepoškozovat nepřiměřeně les, neohrožovat stabilitu porostů apod. hospodařením v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení

32 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 32 Administrativní nástroje schvalování lesních hospodářských plánů a jejich změn ( 24 a násl.) povolování delších lhůt k zalesnění holin a k zajištění lesních porostů ( 31 odst. 6) ukládání opatření v rámci meliorací a hrazení bystřin ( 35) ukládání opatření při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod. ( 32 odst. 2) ukládání opatření k vyhubení škodlivých organismů nebo zabránění jejich rozšíření při jejich nadměrném výskytu ( 32 odst. 9) stanovisko k těžbě ( 33 odst. 3)

33 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 33 Ekonomické nástroje Stát podporuje hospodaření v lesích poskytováním služeb nebo finančních příspěvků vlastníkům lesů. ( 46) Finanční příspěvky a služby poskytuje: Ministerstvo obrany, jde-li o vojenské lesy, Ministerstvo životního prostředí, jde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem, Ministerstvo zemědělství, jde-li o ostatní lesy Státní fond životního prostředí (SFŽP), nebyl-li již finanční prostředek na stejný účel poskytnut podle zákona o lesích O poskytnutí finančního příspěvku nebo služeb rozhoduje ministerstvo nebo krajský úřad. Náhrady za omezení využívání lesa a jinou újmu jsou upraveny v ustanoveních 21, 22, 24, 34, 35, 36 lesního zákona.

34 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 34 Koncepční nástroje Oblastní plány rozvoje lesů metodický nástroj státní lesní politiky doporučují zásady hospodaření v lesích schvaluje ministerstvo Lesní hospodářské plány (LHP) nástroj vlastníka lesa zpracování zpravidla na 10 let maximální celková výše těžeb minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin LHP povinně zabezpečují: PO nakládající se státními lesy; vlastníci více než 50 ha lesa; ostatní fakultativně Lesní hospodářské osnovy (LHO) pro lesy o výměře < 50 ha, pokud pro ně není zpracován LHP zpracování LHO zadává orgán státní správy lesu, který vlastníkovi poskytne osnovu bezplatně

35 Příklad obsahu lesního hospodářského plánu strana 35

36 Příklad obsahu lesního hospodářského plánu strana 36

37 Příklad oznámení lesní hospodářské správy strana 37

38 Příklad vlastnického separátu lesní hospodářské osnovy strana 38

39 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 39 Evidenční nástroje Katastr nemovitostí Evidence nájmu, podnájmu a výpůjčky lesa Lesní hospodářská evidence Inventarizace lesů skutečný stav lesů v ČR Evidence o původu reprodukčního materiálu

40 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 40 Licence Licence je zapotřebí: k výkonu funkce odborného lesního hospodáře ke zpracování lesních hospodářských plánů a osnov ke sběru semen lesních dřevin, jejich skladování, produkci sazenic a obchodu se semeny a sazenicemi v rámci podnikání Licence se uděluje na dobu 10 let. Na základě žádosti držitele lze licenci prodloužit o dalších 10 let.

41 Příklad udělení licence odborného lesního hospodáře strana 41

42 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 42 Sankční nástroje a vztahy odpovědnosti Odpovědnost správně právní za jiný správní delikt za přestupek ( 53) Odpovědnost za jiný správní delikt podle 54 a 55 lesního zákona se neomezuje pouze na podnikající subjekty, ale jejich adresátem je: kterákoliv osoba, která naplní skutkovou podstatu deliktu vlastník lesa Sankce, které lze uložit za jiný správní delikt: pokuta ( 53 odst. 2, 3; 54 a násl.) opatření k odstranění nedostatků ( 51) zákaz nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese opatření k odvrácení hrozícího nebezpečí ( 57) v případě neúčinnosti ustanovení podle 55

43 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 43 Odpovědnost občanskoprávní Zákon o lesích, vedle občanského zákoníku, upravuje speciální případy odpovědnosti za škodu ( 39a): odpovědnost za škodu osobě, která poskytla pomoc lesní stráži na její žádost nebo s jejím vědomím (smrt, újma na zdraví i na věcech) odpovědnost za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou lesní stráži odpovědnost za škodu způsobenou lesní stráži v souvislosti s plněním jejích úkolů odpovědnost za ohrožení nebo poškození lesa osobami, které při své činnosti používají nebo produkují látky poškozující les ( 21) V případech kvalifikovaného poškození lesa může dojít i ke vzniku odpovědnosti za ekologickou újmu.

44 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 44 Odpovědnost trestně právní Zahrnuje skutkovou podstatu poškození lesa uvedenou v 295 trestního zákona č. 40/2009 Sb. Jednání vedoucí k poškození lesa lze rovněž kvalifikovat podle jako poškození a ohrožení životního prostředí, případně podle krádež, poškození cizí věci, zneužívání vlastnictví. Ve všech uvedených případech trestně právních deliktů proti životnímu prostředí je nutno naplnit kvalifikované následky. Podle 295 se sankcionuje protiprávní činnost spočívající zejména ve svévolné těžbě lesních porostů od určité hranice a způsobení konkrétních následků v podobě holé seče, nadměrného proředění na stanovené ploše nebo jiného závažného poškození lesa.

45 Ochrana lesa strana 45

46 Ochrana lesa strana 46 Organizační zabezpečení Odbornou úroveň hospodaření v lese zabezpečuje odborný lesní hospodář. Odborným lesním hospodářem může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která má k této činnosti licenci udělenou orgánem státní správy lesů. Vlastník lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře a je povinen v lesích hospodařit v součinnosti s ním. Lesní stráž je fyzická osoba, splňující zákonem stanovené předpoklady, zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesa.

47 Ochrana lesa strana 47 Výkon státní správy v oblasti ochrany lesů Orgány státní správy lesů: obecní úřady obcí s rozšířenou působností kraje Ministerstvo zemědělství Vojenský lesní úřad (lesy v působnosti Ministerstva obrany) orgány ochrany přírody (v lesích národních parků) Orgány ochrany lesa: Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) Ministerstvo životního prostředí

48 Ochrana lesa strana 48 Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa a o pochybnostech, zda jde o pozemek takto určený rozhoduje o odnětí lesních pozemků nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa (výměra < 1 ha) a o výši poplatků rozhoduje o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha

49 Ochrana lesa strana 49 Krajský úřad rozhoduje o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení rozhoduje o odnětí lesních pozemků nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa (výměra 1 ha) a o výši poplatků rozhoduje o udělení či odnětí licence ke zpracování plánů a osnov vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (výměra 1 ha) rozhoduje o poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku

50 Ochrana lesa strana 50 Ministerstvo zemědělství Ústřední orgán státní správy lesů. rozhoduje o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení ve vojenských lesích řídí výkon státní správy lesů, včetně vojenských lesů vydává souhlas k nakládání se státními lesy uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje zadává a schvaluje oblastní plány rozvoje lesů V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává působnost krajského úřadu a Ministerstva zemědělství Ministerstvo životního prostředí.

51 Ochrana lesa strana 51 Otázky 1. Jak je v platné právní úpravě vymezen pojem lesa? 2. Rozčleňte lesy do kategorií a uveďte, kdo rozhoduje o jejich zařazení a jaká jsou kritéria pro zařazení do příslušné kategorie. 3. Jaké právní prostředky slouží k zajištění racionálního hospodaření v lesích? 4. Uveďte orgány státní správy lesů. 5. Jaké jsou principy právního režimu ochrany lesa? 6. Uveďte, ke kterým činnostem souvisejícím s lesním hospodářstvím vyžaduje platná právní úprava licenci a kdo licenci uděluje.

52 Ochrana lesa strana 52

289/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 3. listopadu 1995. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. (lesní zákon) Změna: 238/1999 Sb. Změna: 67/2000 Sb.

289/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 3. listopadu 1995. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. (lesní zákon) Změna: 238/1999 Sb. Změna: 67/2000 Sb. 289/1995 Sb. ZÁKON ze dne 3. listopadu 1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Změna: 238/1999 Sb. Změna: 67/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Produkční a mimoprodukční funkce lesa Ekonomika lesního hospodářství 8. cvičení Funkce lesa

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Klíčová akce č. 16. Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství. Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský

Klíčová akce č. 16. Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství. Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský Klíčová akce č. 16 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský Definice úkolu 1) Vyjasnit a sjednotit působení státu v péči o krajinu a

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění kterou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účastníci: Městys stádlec, Stádlec 150, 391 62 Stádlec IČ: 00252930 zastoupený starostou Ing. Milanem Kelichem

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST EKOLOGICKÁ KRIMINALITA Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

c. Osoby starší 18 let mají plnou právní odpovědnost.

c. Osoby starší 18 let mají plnou právní odpovědnost. Právní problematika Petr Novotný - Perry; vybráno ze Skript pro Čotokvu (http://www.woodcraft.cz/index.php?right=infostudna_pravo&cl=perry_pravo) = původně vytvořeno pro Ligu Lesní Moudrosti Druhy právní

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

SMLOUVA. smlouvu o poskytování odborné úrovně hospodaření v lese.

SMLOUVA. smlouvu o poskytování odborné úrovně hospodaření v lese. \ SMLOUVA O poskytování odborné úrovně hospodaření v lese 1. Město Rokytnice v Orlických horách, se sídlem nám.jindřicha IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301, Číslo účtu: 1240089379/0800, Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice

Více

Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj Královéhradecký kraj Závazná pravidla Královéhradeckého kraje pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a způsobu kontroly jejich využití v roce 2015 Obsah: Část I. - Obecné podmínky.

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Zastupitelstvo

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

K právu vlastníků lesa na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese rozhodnutím státního orgánu

K právu vlastníků lesa na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese rozhodnutím státního orgánu HLAVNÍ SÍDLO: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, CZ-390 01 TÁBOR ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: PŘÍBĚNICKÁ 2637, CZ-390 01 TÁBOR TEL.: +420 381 254 903, FAX: +420 381 254 905, WWW.AKKT.CZ, E-MAIL: TUHACEK@AKKT.CZ

Více

Informace pro Vás 2 INFORMACE

Informace pro Vás 2 INFORMACE Informace pro Vás 2 INFORMCE Přehled finančních příspěvků na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství Ministerstvo zemědělství podle nařízení vlády poskytuje finanční příspěvky na:

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020

1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 1. kolo příjmu žádostí na lesnická opatření Programu rozvoje venkova 2014-2020 4.3.2 Lesnická infrastruktura 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství Návaznost PRV ČR 2014-2020 na období 2007-2013

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (dále jen "oblast").

Území vymezené v příloze této vyhlášky se určuje za chráněnou krajinnou oblast Broumovsko (dále jen oblast). 157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.března 1991 o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě

Více

157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky. ze dne 27.března 1991. o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko

157/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky. ze dne 27.března 1991. o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Strana 1 VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky ze dne 27.března 1991 o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví v dohodě

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí 17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí Změna: 123/1998 Sb. Změna: 100/2001 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že člověk

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období Návrh Poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani

Více

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa Lesy zvláštního určení s prioritou ochrany přírody Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa & MENDELU, LDF, ÚZPL Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR

Více

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace správního řádu v oblasti odpadového hospodářství. Může

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Vypracovala: Ing. Stanislava Postlová a kolektiv, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Dne 23.5.2007 byl Výborem pro rozvoje venkova EK schválen programový dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na

Více

334/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST I ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND

334/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST I ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND Systém ASPI - stav k 4.1.2011 do částky 151/2010 Sb. a 51/2010 Sb.m.s. Obsah a text 334/1992 Sb. - poslední stav textu Změna: 10/1993 Sb. Změna: 98/1999 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 320/2002

Více

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA dotčený orgán věcná příslušnost úkon - forma 1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 40 Úřad pro civilní letectví

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : 29. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji. I. Postup EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5448 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 521/2006 - Hospodaření v lesích v Karlovarském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 2. srpna 2006,

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I.

Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji. I. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28-XII-2006 K(2006)7278 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 563/2006 - Pravidla pro poskytování podpory na hospodaření v lesích v Jihočeském kraji I. Postup

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0

Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 Inventarizace lesů, Metodika venkovního sběru dat Verze 6.0 Úvod INVENTARIZACE LESŮ jako odborný výraz je naší lesnické veřejnosti dobře známý. Historie inventarizace lesů začala v poválečném období projektem

Více

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese

Výše poskytovaných finančních příspěvků na hospodaření v lesích. 1) Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese Metodika pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle části druhé nařízení vlády č. 30/04 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích

Více

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 4/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 15. 9. 2014 pod č.j. SPU 369116/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti:

Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče. Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: Příloha č. 2 - Náplně činností odborů MěÚ Hustopeče Majetkoprávní odbor (8 zaměstnanců) Činnosti: zajišťuje prodeje, pronájmy a výkupy nemovitostí, jiné dispozice s majetkem města (směny, věcná břemena

Více

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis

I. Postup. 2) K opatření oznámenému podle článků 87 a 88 Smlouvy o ES nevznesla Komise žádné připomínky. II. Popis EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 09-XI-2006 K(2006) 5447 Věc: Státní podpora / Česká republika - Podpora č. N 557/2006 - Hospodaření v lesích ve Středočeském kraji I. Postup 1) Dopisem ze dne 18. srpna 2006,

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

OBSAH OPRL. Textová část

OBSAH OPRL. Textová část OPRL II. Obsah OBSAH OPRL Textová část viz 83 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 18. března 1996 o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů paragraf 1 odstavec

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ

OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PŘÍLOHA Č. 1 OSNOVA VÝKONŮ ORGANIZACE LES. HOSPODÁŘSTVÍ PĚSTEBNÍ ČINNOST 008 Pozemky určené k zalesnění (jen bilance) 009 Lesní půda k zalesnění (jen bilance holin) 011 Vyklizování ploch po těžbě 012 Příprava

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ PODLE ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH Příručka pro oblast životního prostředí Příručka pro oblast životního prostředí Obsah: 1.0 Úvod 1.1 Stručný

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje

JIHOČESKÝ KRAJ. ČÍSLO: SM/23/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI: území Jihočeského kraje JIHOČESKÝ KRAJ NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích Jihočeským krajem na období 007013 (notifikováno u EK pod č. N 563/06) ČÍSLO: SM/3/ZK ZMĚNA Č. : 7 PLATNÁ OD: 1.1.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 2 Článek 1 Účel úpravy a působnost... 2 Článek 2 Vymezení některých pojmů... 2 ČÁST DRUHÁ Zadávání zakázek malého

Více

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání

Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Cíle LH: produkce ekologicky cenné suroviny (dřevní hmoty) péče o přírodu a její ekologickou rozmanitost zajišťování ochrany půdy v krajině vázání CO2 s cílem snížení negativních účinků

Více

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství

Program rozvoje venkova. podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova podpora investic v lesním hospodářství Program rozvoje venkova 2007-2013 Podpora lesního hospodářství: investiční opatření (osa I) I.1.2 Investice do lesů investiční opatření (osa

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Podpora lesnictví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření:

Více

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006

JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE. NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 JIHOČESKÝ KRAJ SMĚRNICE NÁZEV: Pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 ČÍSLO: SM/23/ZK (ev.č. 07/06) ZMĚNA Č. : 4 PLATNÁ OD: 7. 3. 2006 ROZSAH PŮSONOSTI: území Jihočeského

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

JAK SE STÁT LESNÍKEM

JAK SE STÁT LESNÍKEM JAK SE STÁT LESNÍKEM Lesnictví je obor s velkou historií a tradicí, který řeší otázky trvale udržitelného lesního hospodářství s veškerým využi m užitků ve prospěch společnos. Hlavním cílem je produkce

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Státní lesnická politika

Státní lesnická politika Státní lesnická politika Teoretické zpracování hospodářského a společenského postavení lesů a lesního hospodářství ve státě a v národním hospodářství. Jde zejména o vymezení vztahů mezi vlastníky lesů

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 25029/ZP/2014-Čr 24.02.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

Lesy ČR mají zakladatelem schválenou koncepci

Lesy ČR mají zakladatelem schválenou koncepci NEJČASTĚJŠÍ VÝHRADY K LESNICKÉ ZAKÁZCE 2011+ Lesy ČR mají zakladatelem schválenou koncepci Ministerstvo zemědělství ČR schválilo koncepci státního podniku v lednu 2010. Koncepce je zpracována v souladu

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

Oceňování škod na lese. 4.7.2013 Ondřej Pecháček

Oceňování škod na lese. 4.7.2013 Ondřej Pecháček Oceňování škod na lese Úvod k oceňování škod na lese Oceňování škod na lese je poměrně náročná disciplína v oboru oceňování lesa. Konkrétní příčiny vzniku škod mohou být velice rozmanité (např. výstavba

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 5 ze dne 12. září 2006, o zřízení přírodní památky Borecké skály a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák. č. 129/2000Sb.,

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Příloha č. 12 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě

Více

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu

Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Nezákonné nakládání s odpady na katastru obcí - právní možnosti postihu Mikulov 23.6.2011 Setkání starostů a místostarostů Jihomoravského kraje Působnost ČIŽP OI Brno, OOH Jihomoravský kraj Zlínský kraj

Více

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc

Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012. Dotace do LH. Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Seminář inspektorů OOL ČIŽP Město Libavá 20.6.2012 Dotace do LH Soušek Zdeněk Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem pobočka Olomouc Rozdělení dotací dle zdroje Evropské PRV OPŽP Národní

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm.

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost ( 5 odst. 1 písm. a) zákona): Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále též

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 5.1.101 NÁRODNÍ PARK. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.1.101 NÁRODNÍ PARK

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Připravil: Ing. Vlastimil Vala, CSc. Správa a systém lesního hospodářství strana 3 Základní

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím

PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘÍLOHA k pravidlům pro zajištění svobodného přístupu k informacím PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (v platném znění/ve znění ) Vedení radnice zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

PRÁVO .... .... právní odvětví

PRÁVO .... .... právní odvětví PRÁVO je nejvýznamnějším prostředkem působení na společnost, je ochráncem společenských vztahů, zárukou jistoty, pořádku a jednoty.... vymezuje obyvatelům, organizacím a státním orgánům práva,.... jim

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY

238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR

Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR Právní úprava ochrany přírody a krajiny v ČR JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. PF UP Olomouc, 16.11.2009 Doporučená literatura: Vojtěch Stejskal: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou

Více

X. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje. Státní veterinární správa MVDr. Zbyněk Semerád

X. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje. Státní veterinární správa MVDr. Zbyněk Semerád X. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje Státní veterinární správa MVDr. Zbyněk Semerád Dětenice 16. 5. 2013 Novela zákona č. 246/1992 Sb. Novela zákona č. 246/1992 Sb. (dále jen ZOZT

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

Smlouva o dílo LHO Žlutice uzavřená podle 536 a následujících zákona. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných změn a doplňků

Smlouva o dílo LHO Žlutice uzavřená podle 536 a následujících zákona. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných změn a doplňků Smlouva o dílo LHO Žlutice uzavřená podle 536 a následujících zákona. č. 513/91 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných změn a doplňků Článek 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Karlovy Vary

Více

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách

Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ASOCIACE PRO URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ Územní plán jako základní nástroj rozvoje obce v současných podmínkách ING. ARCH. PETR GAJDUŠEK REGIONSERVIS - IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ OLOMOUCKÉHO

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy -

Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře. - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - Instruktážní list pro žadatele k vyplnění formuláře - Žádost o dotaci a zařazení do programu Zalesňování zemědělské půdy - O dotaci na zalesnění z programu Zalesňování zemědělské půdy žádá žadatel prostřednictvím

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o.v roce 2011

Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o.v roce 2011 Zpráva o hospodaření Městských lesů Kostelec nad Orlicí spol.s.r.o.v roce 2011 Po sněhové kalamitě v roce 2010, kdy byla několikanásobně překročena roční výše těžeb, bylo naším cílem na následující dva

Více

č í s l o 144-7 / 2007

č í s l o 144-7 / 2007 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č í s l o 144-7 / 2007 o ceně pozemku a lesních porostů v katastrálním území Deštná u Jindřichova, obci Deštná, okres Jindřichův Hradec, evidovaných na listu vlastnictví č.

Více