Ochrana lesa. Terminologie a kategorie lesů Principy a nástroje ochrany lesa Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana lesa. Terminologie a kategorie lesů Principy a nástroje ochrany lesa Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa"

Transkript

1 27. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana lesa Terminologie a kategorie lesů Principy a nástroje ochrany lesa Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa

2 Ochrana lesa strana 2 Úvod Lesy představují významný obnovitelný zdroj a jejich ochrana je zaměřena především na uchování jejich ekologických a krajinotvorných funkcí za současného umožnění jejich hospodářského využívání (produkce dřevní hmoty).

3 Ochrana lesa strana 3 Prameny právní úpravy Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) ze dne 3. listopadu 1995 ve znění novel Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa ze dne 19. června 1991 ve znění novel Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) ze dne 8. srpna 2013

4 Ochrana lesa strana 4 Související právní předpisy Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 19. února 1992 ve znění novel Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ze dne 27. listopadu 2001 ve znění novel Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě ze dne 22. dubna 2008

5 Ochrana lesa strana 5 Základní terminologie les lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa funkce lesa přínosy podmíněné existencí lesa, které se člení na produkční a mimoprodukční lesní porosty stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa ochrana lesa činnosti směřující k omezení vlivu škodlivých činitelů, ochranná opatření proti škodlivým činitelům a zmírňování následků jejich působení zalesnění založení lesního porostu

6 Ochrana lesa strana 6 Pozemky určené k plnění funkcí lesa lesní pozemky pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy jiné pozemky jiné než lesní pozemky, jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství (zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí ZPF) Pozemky určenými k plnění funkcí lesa nejsou školky a plantáže lesních dřevin založené na pozemcích, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, pokud orgán státní správy lesů na návrh vlastníka pozemku nerozhodne jinak.

7 Ochrana lesa strana 7 Kategorie lesů lesy ochranné lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.) vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech lesy v klečovém lesním vegetačním stupni lesy zvláštního určení nejsou lesy ochrannými ( ) a nacházejí se: v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod na území národních parků a národních přírodních rezervací lesy hospodářské lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení

8 Ochrana lesa strana 8 Principy ochrany lesa komplexnost právní regulace vyváženost ochrany zájmů (práv) vlastníků lesa a veřejných zájmů racionalita prevence státní řízení hospodaření v lese a ochrany lesa demokratizace užívání lesa

9 Ochrana lesa Principy ochrany lesa strana 9 Princip komplexnosti právní regulace V platné právní úpravě je uplatňován ve třech směrech: ochrana všech funkcí lesa, nikoli jen funkcí jevících se jako převažující (dominantní) ochrana obou základních složek jak lesních porostů, tak i jejich stanovišť (pozemků) komplexnost a koordinovanost působení nejrůznějších (právních i neprávních) prostředků

10 Ochrana lesa Principy ochrany lesa strana 10 Princip vyváženosti ochrany zájmů a práv vlastníků lesa a veřejných zájmů V tomto principu nachází své vyjádření skutečnost, že vlastníci lesa realizací svého vlastnictví sledují především své ekonomické zájmy a cíle uplatnění produkční funkce lesa, oproti veřejným zájmům, které jsou zaměřeny především na uplatnění a rozvoj mimoprodukční funkce lesa.

11 Ochrana lesa Principy ochrany lesa strana 11 Princip racionality Předpoklady a požadavky na takové lesní hospodářství, které zajistí trvale udržitelné hospodaření v lese pro zachování plnění všech jeho funkcí.

12 Ochrana lesa Principy ochrany lesa strana 12 Princip prevence Princip vlastní právu životního prostředí, který zdůrazňuje význam dlouhodobosti pěstebního cyklu lesa. Každý zásah do lesa má zpravidla dlouhodobý účinek, z čehož vyplývá nezbytnost předvídání možných důsledků chování na základě závazných pravidel nebo v rámci hospodaření a v lese provedených zásahů a opatření.

13 Ochrana lesa Principy ochrany lesa strana 13 Princip státního řízení hospodaření v lese a ochrany Důležitost lesů a jejich funkcí pro životní prostředí i národní hospodářství se projevuje ve výrazném zasahování státu do soukromoprávních vztahů, které se týkají lesa a práva vlastnického. Zákonodárný orgán vydává příslušné zákony a související právní předpisy a zároveň přímo či nepřímo prostřednictvím svých výkonných orgánů ovlivňuje subjekty hospodařící v lesích i jejich obecné uživatele tak, aby způsob hospodaření nebo obecného užívání lesa zajišťoval i v budoucnu jeho existenci a plnění všech jeho funkcí.

14 Ochrana lesa Principy ochrany lesa strana 14 Princip demokratizace užívání lesa Z důvodu, že funkce lesa nejsou pouze produkční a účelem lesa není jen přínos hospodářského prospěchu jeho vlastníkovi, ale protože les plní i řadu jiných prospěšných (mimoprodukčních) funkcí, umožňuje právní režim lesa přístup do něho každému člověku. Vyžaduje se od něj jen šetrný přístup k lesu a k organismům, kterým je les životním prostředím, respektování stejného práva ostatních lidí a práv vlastníků lesa.

15 Ochrana lesa strana 15 Nástroje právní regulace ochrany lesa Rozlišení podle druhu vykonávané aktivity: ochrana lesa při rozvojových činnostech obecné užívání lesa hospodaření v lese

16 Ochrana lesa Nástroje právní regulace ochrany lesa strana 16 Ochrana lesa při rozvojových činnostech povinnosti, zákazy, příkazy administrativní nástroje ekonomické nástroje koncepční nástroje evidenční nástroje sankční nástroje a vztahy odpovědnosti

17 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Rozvoj. činnosti strana 17 Povinnosti, zákazy, příkazy Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese. Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. Za účelem ochrany lesa jsou zakotveny požadavky, které musí být dodržovány při: územním plánování využívání pozemků určených k plnění lesa k jiným účelům ( 13 odst. 2) provádění stavební, těžební a průmyslové činnosti ( 13 odst. 3) provádění geologického a hydrologického průzkumu ( 13 odst. 4)

18 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Rozvoj. činnosti strana 18 Administrativní nástroje Nejčastěji jsou využívány v podobě: rozhodování o zařazení pozemku do pozemků sloužících k plnění funkcí lesa rozhodování o zařazení do kategorie lesa udělování souhlasu Ministerstva zemědělství k právním úkonům ( 4 odst. 4) souhlas orgánu státní správy lesů k dělení pozemků ( 12 odst. 3) stanovisko k územně plánovací dokumentaci souhlas orgánů státní správy lesů pro účely rozhodování podle zvláštních předpisů ( 14 odst. 2) závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle 4 ZOPK

19 Ochrana lesa Nástroje práv. reg. Rozvoj. čin. Admin. n. strana 19 Výjimku ze zákazu využívat lesní pozemky k jiným účelům než k lesnímu obhospodařování může udělit orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu. Souhlas k odnětí pozemků a omezení jejich využívání ( 15 a násl.) má formu rozhodnutí a je založen na principech: princip legality přednostní využití méně významných pozemků princip nenarušování organizace území princip rekultivace soulad s územně plánovací dokumentací Odnětí nebo omezení může být trvalé nebo dočasné. Za odnětí je žadatel povinen platit poplatky.

20 Ochrana lesa Nástroje práv. reg. Rozvoj. čin. Admin. n. strana 20 Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody: k zásahům do lesa, který je významným krajinným prvkem k odlesňování a zalesňování pozemků > 0,5 ha k výstavbě lesních cest a svážnic k výstavbě lesních melioračních systémů ke schválení lesních hospodářských plánů a osnov

21 Příklad schválení plánu péče pro zvláště chráněné území strana 21

22 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Rozvoj. činnosti strana 22 Ekonomické nástroje Poplatek za odnětí: trvalé jednorázově dočasné každoročně Výše poplatku stanoví podle přílohy k zákonu orgán státní správy lesů v rozhodnutí o odnětí nebo omezení. Z poplatku připadá 40 % obci, v jejímž katastrálním území došlo k odnětí, a 60 % Státnímu fondu životního prostředí. Poplatek, který je příjmem obce, může být použit pouze pro zlepšení životního prostředí v obci nebo pro zachování lesa.

23 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Rozvoj. činnosti strana 23 Koncepční nástroje Projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace, návrhů na stanovení dobývacích prostorů a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější. Orgány státní správy lesů uplatňují k územně plánovací dokumentaci své stanovisko.

24 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Rozvoj. činnosti strana 24 Evidenční nástroje Přehled o lesních pozemcích a o pozemcích určených k plnění funkcí lesa v katastru nemovitostí.

25 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Rozvoj. činnosti strana 25 Sankční nástroje a vztahy odpovědnosti Při protiprávním jednání v rámci realizace rozvojových činností se neomezují pouze na zákon o lesích, ale lze rovněž využít sankční aparát: stavebního zákona, zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, případně zákona o katastru nemovitostí.

26 Ochrana lesa Nástroje právní regulace ochrany lesa strana 26 Ochrana při obecném užívání lesa povinnosti, zákazy, příkazy administrativní nástroje sankční nástroje a vztahy odpovědnosti Obecné užívání lesů představuje právo každého: a) vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí b) sbírat v lese pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest

27 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Obecné užívání strana 27 Povinnosti, zákazy, příkazy Povinnosti jsou adresovány různým subjektům včetně vlastníka lesa. Některé z nich se však na vlastníka lesa a popřípadě i jiné osoby nevztahují, z některých je možno udělovat výjimky. V lesích je zakázáno ( 20): rušit klid a ticho vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin těžit stromy a keře nebo je poškozovat sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les narušovat vodní režim a hrabat stelivo znečišťovat les odpady a odpadky

28 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Obecné užívání strana 28 Administrativní nástroje rozhodnutí o dočasném nebo trvalém omezení nebo vyloučení vstupu do lesa stanovení rozsahu a způsobu zabezpečovacích opatření určení, kdo nahradí vlastníku lesa případnou újmu při omezení ve využívání pozemků a ve způsobu hospodaření a kdo ponese náklady spojené s uvedenými opatřeními stanovení podmínek pro hromadné akce

29 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Obecné užívání strana 29 Sankční nástroje a vztahy odpovědnosti Správní delikty spojené s obecným užíváním lesa jsou uvedeny v ustanovení 53 lesního zákona. Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese: ruší klid a ticho vyzvedává semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin bez povolení sbírá semena lesních dřevin, jmelí a ochmet sbírá lesní plody způsobem poškozujícím les hrabe stelivo odhazuje odpady nebo odpadky koná bez oznámení orgánu státní správy lesů organizované nebo hromadné sportovní akce

30 Ochrana lesa Nástroje právní regulace ochrany lesa strana 30 Ochrana při hospodaření v lese povinnosti, zákazy, příkazy administrativní nástroje ekonomické nástroje koncepční nástroje evidenční nástroje licence sankční nástroje a vztahy odpovědnosti Hospodařením v lese se rozumí obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa.

31 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 31 Povinnosti, zákazy, příkazy Nástroje přímé regulace lze rozdělit do 5 skupin na povinnosti spojené s: těžbou dřeva - přednostně provádět těžbu nahodilou, zákaz provádět úmyslnou mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let, těžba v souladu s lesními hospodářskými plány (LHP) nebo osnovami (LHO) nebo na základě souhlasu odborného lesního hospodáře, minimalizovat negativní dopady na lesní ekosystém obnovou a výchovou lesních porostů - zachovávat genofond, zalesnit holiny apod. ochranou lesa - chránit les před znečišťujícími látkami, při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků apod. melioracemi a hrazením bystřin lesní dopravou - nepoškozovat nepřiměřeně les, neohrožovat stabilitu porostů apod. hospodařením v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení

32 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 32 Administrativní nástroje schvalování lesních hospodářských plánů a jejich změn ( 24 a násl.) povolování delších lhůt k zalesnění holin a k zajištění lesních porostů ( 31 odst. 6) ukládání opatření v rámci meliorací a hrazení bystřin ( 35) ukládání opatření při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod. ( 32 odst. 2) ukládání opatření k vyhubení škodlivých organismů nebo zabránění jejich rozšíření při jejich nadměrném výskytu ( 32 odst. 9) stanovisko k těžbě ( 33 odst. 3)

33 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 33 Ekonomické nástroje Stát podporuje hospodaření v lesích poskytováním služeb nebo finančních příspěvků vlastníkům lesů. ( 46) Finanční příspěvky a služby poskytuje: Ministerstvo obrany, jde-li o vojenské lesy, Ministerstvo životního prostředí, jde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem, Ministerstvo zemědělství, jde-li o ostatní lesy Státní fond životního prostředí (SFŽP), nebyl-li již finanční prostředek na stejný účel poskytnut podle zákona o lesích O poskytnutí finančního příspěvku nebo služeb rozhoduje ministerstvo nebo krajský úřad. Náhrady za omezení využívání lesa a jinou újmu jsou upraveny v ustanoveních 21, 22, 24, 34, 35, 36 lesního zákona.

34 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 34 Koncepční nástroje Oblastní plány rozvoje lesů metodický nástroj státní lesní politiky doporučují zásady hospodaření v lesích schvaluje ministerstvo Lesní hospodářské plány (LHP) nástroj vlastníka lesa zpracování zpravidla na 10 let maximální celková výše těžeb minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin LHP povinně zabezpečují: PO nakládající se státními lesy; vlastníci více než 50 ha lesa; ostatní fakultativně Lesní hospodářské osnovy (LHO) pro lesy o výměře < 50 ha, pokud pro ně není zpracován LHP zpracování LHO zadává orgán státní správy lesu, který vlastníkovi poskytne osnovu bezplatně

35 Příklad obsahu lesního hospodářského plánu strana 35

36 Příklad obsahu lesního hospodářského plánu strana 36

37 Příklad oznámení lesní hospodářské správy strana 37

38 Příklad vlastnického separátu lesní hospodářské osnovy strana 38

39 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 39 Evidenční nástroje Katastr nemovitostí Evidence nájmu, podnájmu a výpůjčky lesa Lesní hospodářská evidence Inventarizace lesů skutečný stav lesů v ČR Evidence o původu reprodukčního materiálu

40 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 40 Licence Licence je zapotřebí: k výkonu funkce odborného lesního hospodáře ke zpracování lesních hospodářských plánů a osnov ke sběru semen lesních dřevin, jejich skladování, produkci sazenic a obchodu se semeny a sazenicemi v rámci podnikání Licence se uděluje na dobu 10 let. Na základě žádosti držitele lze licenci prodloužit o dalších 10 let.

41 Příklad udělení licence odborného lesního hospodáře strana 41

42 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 42 Sankční nástroje a vztahy odpovědnosti Odpovědnost správně právní za jiný správní delikt za přestupek ( 53) Odpovědnost za jiný správní delikt podle 54 a 55 lesního zákona se neomezuje pouze na podnikající subjekty, ale jejich adresátem je: kterákoliv osoba, která naplní skutkovou podstatu deliktu vlastník lesa Sankce, které lze uložit za jiný správní delikt: pokuta ( 53 odst. 2, 3; 54 a násl.) opatření k odstranění nedostatků ( 51) zákaz nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese opatření k odvrácení hrozícího nebezpečí ( 57) v případě neúčinnosti ustanovení podle 55

43 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 43 Odpovědnost občanskoprávní Zákon o lesích, vedle občanského zákoníku, upravuje speciální případy odpovědnosti za škodu ( 39a): odpovědnost za škodu osobě, která poskytla pomoc lesní stráži na její žádost nebo s jejím vědomím (smrt, újma na zdraví i na věcech) odpovědnost za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou lesní stráži odpovědnost za škodu způsobenou lesní stráži v souvislosti s plněním jejích úkolů odpovědnost za ohrožení nebo poškození lesa osobami, které při své činnosti používají nebo produkují látky poškozující les ( 21) V případech kvalifikovaného poškození lesa může dojít i ke vzniku odpovědnosti za ekologickou újmu.

44 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 44 Odpovědnost trestně právní Zahrnuje skutkovou podstatu poškození lesa uvedenou v 295 trestního zákona č. 40/2009 Sb. Jednání vedoucí k poškození lesa lze rovněž kvalifikovat podle jako poškození a ohrožení životního prostředí, případně podle krádež, poškození cizí věci, zneužívání vlastnictví. Ve všech uvedených případech trestně právních deliktů proti životnímu prostředí je nutno naplnit kvalifikované následky. Podle 295 se sankcionuje protiprávní činnost spočívající zejména ve svévolné těžbě lesních porostů od určité hranice a způsobení konkrétních následků v podobě holé seče, nadměrného proředění na stanovené ploše nebo jiného závažného poškození lesa.

45 Ochrana lesa strana 45

46 Ochrana lesa strana 46 Organizační zabezpečení Odbornou úroveň hospodaření v lese zabezpečuje odborný lesní hospodář. Odborným lesním hospodářem může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která má k této činnosti licenci udělenou orgánem státní správy lesů. Vlastník lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře a je povinen v lesích hospodařit v součinnosti s ním. Lesní stráž je fyzická osoba, splňující zákonem stanovené předpoklady, zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesa.

47 Ochrana lesa strana 47 Výkon státní správy v oblasti ochrany lesů Orgány státní správy lesů: obecní úřady obcí s rozšířenou působností kraje Ministerstvo zemědělství Vojenský lesní úřad (lesy v působnosti Ministerstva obrany) orgány ochrany přírody (v lesích národních parků) Orgány ochrany lesa: Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) Ministerstvo životního prostředí

48 Ochrana lesa strana 48 Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa a o pochybnostech, zda jde o pozemek takto určený rozhoduje o odnětí lesních pozemků nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa (výměra < 1 ha) a o výši poplatků rozhoduje o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha

49 Ochrana lesa strana 49 Krajský úřad rozhoduje o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení rozhoduje o odnětí lesních pozemků nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa (výměra 1 ha) a o výši poplatků rozhoduje o udělení či odnětí licence ke zpracování plánů a osnov vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (výměra 1 ha) rozhoduje o poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku

50 Ochrana lesa strana 50 Ministerstvo zemědělství Ústřední orgán státní správy lesů. rozhoduje o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení ve vojenských lesích řídí výkon státní správy lesů, včetně vojenských lesů vydává souhlas k nakládání se státními lesy uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje zadává a schvaluje oblastní plány rozvoje lesů V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává působnost krajského úřadu a Ministerstva zemědělství Ministerstvo životního prostředí.

51 Ochrana lesa strana 51 Otázky 1. Jak je v platné právní úpravě vymezen pojem lesa? 2. Rozčleňte lesy do kategorií a uveďte, kdo rozhoduje o jejich zařazení a jaká jsou kritéria pro zařazení do příslušné kategorie. 3. Jaké právní prostředky slouží k zajištění racionálního hospodaření v lesích? 4. Uveďte orgány státní správy lesů. 5. Jaké jsou principy právního režimu ochrany lesa? 6. Uveďte, ke kterým činnostem souvisejícím s lesním hospodářstvím vyžaduje platná právní úprava licenci a kdo licenci uděluje.

52 Ochrana lesa strana 52

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 3),

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 3), Orgány státní správy lesů a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, b) kraje, c) ministerstvo. Státní správu lesů ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, vykonává v rozsahu

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Návrh novelizovaného znění zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Staré Splavy 16.6.

Návrh novelizovaného znění zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Staré Splavy 16.6. Návrh novelizovaného znění zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů Staré Splavy 16.6.2015 1 Důvody zpracování novely PŮDA JE OHROŽENÝ PŘÍRODNÍ ZDROJ NÍZKÁ

Více

ČÁST PRVNÍ. Zákon o lesích HLAVA PRVNÍ. Úvodní ustanovení ODDÍL PRVNÍ. Účel zákona

ČÁST PRVNÍ. Zákon o lesích HLAVA PRVNÍ. Úvodní ustanovení ODDÍL PRVNÍ. Účel zákona 289/1995 Sb. ZÁKON ze dne 3. listopadu 1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění zákonů č. 238/1999 Sb., č. 67/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb.,

Více

d) hospodařením v lese obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující

d) hospodařením v lese obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující Zákon č. 289/1995 Sb., ze dne 3. listopadu 1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), se zahrnutím redakčního sdělení č. 1017/1996 USb. ČR vydaného v částce 19, ve znění zákona

Více

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy arboristiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů následujících Vyhláška MŽP 395/1992

Více

289/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 3. listopadu o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. (lesní zákon)

289/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 3. listopadu o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. (lesní zákon) 289/1995 Sb. ZÁKON ze dne 3. listopadu 1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Změna: 238/1999 Sb. Změna: 67/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 289/1995 Sb. ZÁKON ze dne 3. listopadu 1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Změna: 238/1999 Sb. Změna: 67/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna:

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích

Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích Ochrana stromů a zeleně ve městech a obcích 27. listopadu 2008 Restaurace Mánes Praha Právní úprava ochrany dřevin a novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny Ing. Pavel Chotěbor odbor péče o krajinu

Více

Oceňování škod a újem v LH

Oceňování škod a újem v LH Oceňování škod a újem v LH Listina základních práv a svobod Nucené omezení vlastnického práva je možná ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu Vlastnictví zavazuje- nesmí bát poškozováno lidské

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vybraná ustanovení lesního zákona a vyhlášky ve vztahu k ochraně lesa

Vybraná ustanovení lesního zákona a vyhlášky ve vztahu k ochraně lesa Vybraná ustanovení lesního zákona a vyhlášky ve vztahu k ochraně lesa Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů Vymezení některých

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST EKOLOGICKÁ KRIMINALITA Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

289/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 3. listopadu 1995. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. (lesní zákon) Změna: 238/1999 Sb. Změna: 67/2000 Sb.

289/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 3. listopadu 1995. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů. (lesní zákon) Změna: 238/1999 Sb. Změna: 67/2000 Sb. 289/1995 Sb. ZÁKON ze dne 3. listopadu 1995 o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Změna: 238/1999 Sb. Změna: 67/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna:

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo požádat o pořízení vymezení zastavěného

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Produkční a mimoprodukční funkce lesa Ekonomika lesního hospodářství 8. cvičení Funkce lesa

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1 OBSAH Zkratky právních předpisů........................................ XI Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... XIV Předmluva...................................................

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Veřejné užívání. Filip Dienstbier, 2013

Veřejné užívání. Filip Dienstbier, 2013 Veřejné užívání Filip Dienstbier, 2013 Veřejné užívání pojem veřejného užívání předmět veřejného užívání druhy veřejného užívání ochrana veřejného užívání veřejných statků veřejné užívání vs. vlastnické

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti vlastníků lesů v ČR

Zvýšení konkurenceschopnosti vlastníků lesů v ČR Zvýšení konkurenceschopnosti vlastníků lesů v ČR NEJVÝZNAMNĚJŠÍ VLIVY NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ V ČR Nejpřísnější lesní zákon na světě Vysoký podíl lesa ve vlastnictví státu Vícekolejnost státní správy, překryv

Více

SMLOUVA o poskytování odborné úrovně hospodaření a zajištění prací na obhospodařování lesů ve vlastnictví obce.

SMLOUVA o poskytování odborné úrovně hospodaření a zajištění prací na obhospodařování lesů ve vlastnictví obce. SMLOUVA o poskytování odborné úrovně hospodaření a zajištění prací na obhospodařování lesů ve vlastnictví obce. 1. Obec Moravský Písek, Velkomoravská 1, 696 85 Moravský Písek IČ: 00285 137 Číslo účtu:

Více

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu

Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Žádost o poskytnutí příspěvku dle dotačního programu Příloha č. 1 Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 OBECNÁ ČÁST Podací místo Reg. číslo Otisk razítka

Více

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa

ochrany přírody Lesy zvláštního určení s prioritou MENDELU, LDF, ÚZPL Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa Lesy zvláštního určení s prioritou ochrany přírody Tomáš Vrška VÚKOZ, v.v.i. odbor ekologie lesa & MENDELU, LDF, ÚZPL Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR

Více

Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat.

Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat. I. Životní prostředí a jeho složky Uveďte základní principy ochrany životního prostředí, které musí správní orgány respektovat a uplatňovat. Uveďte, jak jsou v platné právní úpravě vyjádřeny (jakými právními

Více

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí

17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí 17/1992 Sb. ZÁKON ze dne 5. prosince 1991 o životním prostředí Změna: 123/1998 Sb. Změna: 100/2001 Sb. Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že člověk

Více

Částky vyplacené v letech jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Částky vyplacené v letech jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Tabulka č. 1 Částky vyplacené v letech 2004 2010 jako náhrady újmy dle 58 zákona o ochraně přírody a krajiny. Žádáno (mil. Kč) Vyplaceno (mil. Kč) Rok ZPF 1 Rybníky PUPFL 2 Celkem ZPF Rybníky PUPFL Celkem

Více

Ochrana zemědělského půdního fondu

Ochrana zemědělského půdního fondu 6. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana zemědělského půdního fondu Cíle a zásady ochrany zemědělského půdního fondu Nástroje ochrany zemědělského půdního fondu Výkon státní správy v oblasti

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Nezákonné těžby v lesích

Nezákonné těžby v lesích Nezákonné těžby v lesích 3. září 2013, Brandýs nad Labem Martin Baranyai Česká inspekce životního prostředí 2 Nezákonné těžby ve Východních Čechách Rok Plocha (ha) Objem (m 3 ) Počet případů počet Pokuty

Více

Vlastnické právo a ochrana přírody

Vlastnické právo a ochrana přírody Legislativa ochrany přírody v ČR a EU Vlastnické právo a ochrana přírody Přednáška č.11 22.11.2013 ZF JU České Budějovice Katedra BOZO Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. Vlastnické právo a ochrana přírody

Více

Vyznačení změn v zákonech, které jsou novelizovány v rámci návrhu zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

Vyznačení změn v zákonech, které jsou novelizovány v rámci návrhu zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Vyznačení změn v zákonech, které jsou novelizovány v rámci návrhu zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů ZMĚNA ZÁKONA O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY (v návrhu část

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 14 Podopatření 1.3.4. - Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd Investiční záměr: a) zalesnění zemědělsky nevyužívaných zemědělských

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Bc. Pávek

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Bc. Pávek PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014 2020 Představení operací 2. kola 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lese 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách 8.4.2 Odstranění škod způsobených povodněmi 8.5.1 Investice

Více

PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA LESA

PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA LESA Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Lenka Boudová PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKA LESA Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. JUDr. Jaroslav Drobník, Csc. Katedra: Katedra práva životního

Více

Diplomová práce. Jana Kravčíková 2007/2008

Diplomová práce. Jana Kravčíková 2007/2008 Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Diplomová práce O c h r a n a l e s a Jana Kravčíková 2007/2008 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem

Více

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les Kácení dřevin rostoucích mimo les 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Kácení dřevin rostoucích mimo les dle 8 zákona o ochraně přírody a krajiny. 4. Základní informace

Více

Právní důsledky vyplývající z vlastnictví lesa pro vedení obce Martin Flora

Právní důsledky vyplývající z vlastnictví lesa pro vedení obce Martin Flora Právní důsledky vyplývající z vlastnictví lesa pro vedení obce Martin Flora AK Pásek, Honěk & partneři Lidická 57, 602 00 Brno flora@phpartners.cz Právní důsledky vyplývající z vlastnictví lesa pro vedení

Více

Lesní pozemky a jiné pozemky, související s lesem nebo sloužící lesnímu hospodářství (které nejsou součástí ZPF).

Lesní pozemky a jiné pozemky, související s lesem nebo sloužící lesnímu hospodářství (které nejsou součástí ZPF). Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.3.101 POZEMKY URČENÉ

Více

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky

Návrh na nové vyhlášení přírodní památky Kejtovské louky KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí a zemědělství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

Odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí Odbor životního prostředí Vedoucí odboru Oddělení zemědělství a lesního hospodářství vedoucí oddělení zemědělství a lesní hospodářství referent - zemědělství referent - zemědělství referent - myslivost,

Více

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová

Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Kontrolní činnost stráže přírody - Podklady pro zahájení správního/přestupkového řízení Jitka Porkertová Sekce ochrany přírody a krajiny, Právní oddělení pro veřejnou správu Český les, 10. dubna 2015 Obsah

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

1. Jméno a příjmení žadatele, datum narození *... Označení právnické osoby ** Bydliště * PSČ... Sídlo, IČ *... Telefon...

1. Jméno a příjmení žadatele, datum narození *... Označení právnické osoby ** Bydliště * PSČ... Sídlo, IČ *... Telefon... Datum... Úřad městské části města Brna, Brno-Líšeň Útvar tajemníka Jírova č. 2 628 00 Brno Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8, odst.1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

územní plánování a stavební řád

územní plánování a stavební řád územní plánování a stavební řád Stavební zákon 183/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) územní plánování představuje obsáhlý soubor činností zabývající

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

Příkazní smlouva. Číslo:

Příkazní smlouva. Číslo: Příkazní smlouva Číslo: o podmínkách výkonu činnosti odborného lesního hospodáře uzavřená podle ust. 2430 a násl. Občanského zákoníku v plat. znění a v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích (dále

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2012 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, www.uhul.cz vypracovala: Ing. Stanislava Postlová pob. České

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění

Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Územní rozhodování a rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro období od 1. října 2007 A. Územní rozhodování 1. Zastavěné území

Více

PROTOKOL. 1. Základní údaje o kontrole

PROTOKOL. 1. Základní údaje o kontrole ~ CESKA ZIVOTNfHO INSPEKCE PROSTREOf Oblastní inspektorát Praha Odděleni ochrany lesa Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 Tel.: 233 066 500, fax: 233 066 103 el, podatelna: podatelna@cizp.cz e-mail: publicj)h@cizp.cz,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR se sídlem Žižkovo nám. 2, Tábor Odbor životního prostředí budova Husovo náměstí 2938, Tábor Tel. č.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR se sídlem Žižkovo nám. 2, Tábor Odbor životního prostředí budova Husovo náměstí 2938, Tábor Tel. č. MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR se sídlem Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor Odbor životního prostředí budova Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor Tel. č.: 381 486 498 Žádost o vydání závazného stanoviska / rozhodnutí (*) nehodící

Více

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí

Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 13/2006 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR platným od 1. listopadu 2008 Dodatek č. 1 k Přílohám

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Hospodaření v lesích na principech trvalosti a vyrovnanosti

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Hospodaření v lesích na principech trvalosti a vyrovnanosti Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Hospodaření v lesích na principech trvalosti a vyrovnanosti Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2012 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 HOSPODAŘENÍ

Více

Klíčová akce č. 16. Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství. Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský

Klíčová akce č. 16. Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství. Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský Klíčová akce č. 16 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský Definice úkolu 1) Vyjasnit a sjednotit působení státu v péči o krajinu a

Více

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ REGULAČNÍ PLÁN

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ REGULAČNÍ PLÁN Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 602 00 Brno Tel.: +420 542 423 111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Internetová prezentace poslední aktualizace

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění

A. o výkonu funkce odborného lesního hospodáře podle ustanovení 37 odst. 3), zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona v platném znění kterou dnešního dne uzavřeli ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) účastníci: Městys stádlec, Stádlec 150, 391 62 Stádlec IČ: 00252930 zastoupený starostou Ing. Milanem Kelichem

Více

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA

POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA POSTAVENÍ OBCE V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ DLE NÁVRHU NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA OBEC JAKO ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Nový stavební zákon upravuje mimo jiné soustavu orgánů územního plánování. Působnost ve

Více

Ekologická újma a inspekce jako příslušný orgán. Petra Valouchová odbor právní České inspekce životního prostředí

Ekologická újma a inspekce jako příslušný orgán. Petra Valouchová odbor právní České inspekce životního prostředí Ekologická újma a inspekce jako příslušný orgán Petra Valouchová odbor právní České inspekce životního prostředí valouchova@cizp.cz Osnova: Přehled orgánů příslušných dle zákona o ekologické újmě Základní

Více

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019

Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 2013-2019 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji 0309 Zastupitelstvo

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Obchodní firma nebo název

Více

RÁDCE. VLASTNÍKA LESA DO VÝMĚRY 50 ha I.

RÁDCE. VLASTNÍKA LESA DO VÝMĚRY 50 ha I. RÁDCE VLASTNÍKA LESA DO VÝMĚRY 50 ha I. Základní pravidla vlastnictví lesa Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů Vašeho lesa Vaši hlavní pomocníci Hospodaření v lese Založení lesního porostu na zemědělské

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

Více

Ochrana cenných krajinných prvků, které nedosahují úrovně nezbytné ochrany formou kategorie zvláště chráněných území.

Ochrana cenných krajinných prvků, které nedosahují úrovně nezbytné ochrany formou kategorie zvláště chráněných území. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 5.2.101 VÝZNAMNÝ

Více

Dodatek č. 1 ke Statutu fondu životního prostředí č. R/3/1999

Dodatek č. 1 ke Statutu fondu životního prostředí č. R/3/1999 ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ K 1.3.2005 Městský úřad Rokycany Opatření orgánů města č. 2/2005 Dodatek č. 1 ke Statutu fondu životního prostředí č. R/3/1999 účinnost od 1. března 2005 Schválen

Více

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne Žádné

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne Žádné IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA OBECNÁ ČÁST SHRNUTÍ ZÁVEREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Připravil: Ing. Vlastimil Vala, CSc. Správa a systém lesního hospodářství strana 3 Základní

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Více

Pozemkové úpravy. Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka

Pozemkové úpravy. Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj. Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Pozemkové úpravy Územní odbor Ústředního pozemkového úřadu Jihočeský kraj Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. ředitelka Zemědělsky využívána více než polovina celkové výměry ČR (53,8 %). Zemědělství - jeden

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 7 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [ 14 odst. 1 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní

Více

K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, Opava - Zlatníky, ze dne ,

K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, Opava - Zlatníky, ze dne , NÁMITKA č. 14 14-1 Námitka č. 14 14-2 14-3 K námitce č. 14 podané paní MUDr. Radomírou Klimešovou, bytem Na Louky 81/17, 746 01 Opava - Zlatníky, ze dne 10.3.2014, kterou se požaduje, aby byl pozemek parcel.

Více

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ NEDOSTATKY V OBSAHU DOKUMENTACÍ ZPRACOVANÉ AUTORIZOVANÝMI OSOBAMI PRO POTŘEBY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 158 SZ Vybrané činnosti ve výstavbě Vybrané činnosti ve výstavbě (1) Vybrané činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Zadní Machová (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Zadní Machová Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Zadní Machová" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany Střevíčník

Více

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

Ochrana přírody. Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody 4. prosince 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana přírody Základní pojmy Nástroje právní regulace na ochranu přírody Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody Ochrana přírody strana 2 Úvod Teoretický

Více

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování

Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování Odpadní vody a možnosti jejich zneškodňování A. Akumulace odpadní vody v bezodtokové jímce V případě, že chcete odpadní vody akumulovat v bezodtokové jímce, týká se Vás zákon č. 183/2006 Sb., o územním

Více

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OCHRANA DŘEVIN A POVOLOVÁNÍ JEJICH KÁCENÍ 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA

189/2013 Sb. VYHLÁŠKA 189/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Změna: 222/2014 Sb. Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 79 odst. 4 písm. d) a k provedení 8 odst. 3 a

Více

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ ÚZEMNÍ SOUHLAS VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ ÚZEMNÍ SOUHLAS VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ ÚZEMNÍ SOUHLAS VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA Rozhodnutí o umístění stavby 79 stavebního zákona (dále je SZ ) vymezuje stavební pozemek,

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

K právu vlastníků lesa na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese rozhodnutím státního orgánu

K právu vlastníků lesa na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese rozhodnutím státního orgánu HLAVNÍ SÍDLO: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, CZ-390 01 TÁBOR ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: PŘÍBĚNICKÁ 2637, CZ-390 01 TÁBOR TEL.: +420 381 254 903, FAX: +420 381 254 905, WWW.AKKT.CZ, E-MAIL: TUHACEK@AKKT.CZ

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor životního prostředí Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOORDINOVANÉHO STANOVISKA NEBO KOORDINOVANÉHO ZÁVAZNÉHO STANOVISKA podle ustanovení 4 odst. 6 zákona

Více

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci

01. Identifikační kód. 02. Kód. 03. Pojmenování (název) životní situace. 04. Základní informace k životní situaci 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami. 04. Základní informace k životní situaci Agenda týkající se povolení k nakládání

Více

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů

9. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 88 9. funkční období 88 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 943 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA dotčený orgán věcná příslušnost úkon - forma 1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 40 Úřad pro civilní letectví

Více

Oznámení návrhu na nové vyhlášení Přírodní rezervace Malý Polec v k. ú. Stachy

Oznámení návrhu na nové vyhlášení Přírodní rezervace Malý Polec v k. ú. Stachy SPRÁVA NÁRODNíHO PARKU ŠUMAVA Odbor státní správy CHKO Šumava Dle rozdělovn íku váš dopis značky 1ze dne naše značka datum vyřizuje 1 linka SZ NPS 00256/2016/1-NPS 00256/2016 14.1.2016 ng. Šmíd / 388450248

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památka Uhřínov - Benátky (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb. Název chráněného území Uhřínov - Benátky Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území "přírodní památka Uhřínov - Benátky" (vyhotovený podle ustanovení 40 odst. 1, 5 zákona č. 114/1992 Sb.) Předmět ochrany

Více