Ochrana lesa. Terminologie a kategorie lesů Principy a nástroje ochrany lesa Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana lesa. Terminologie a kategorie lesů Principy a nástroje ochrany lesa Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa"

Transkript

1 27. listopadu 2014, Brno Připravil: Pavel Mach Ochrana lesa Terminologie a kategorie lesů Principy a nástroje ochrany lesa Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa

2 Ochrana lesa strana 2 Úvod Lesy představují významný obnovitelný zdroj a jejich ochrana je zaměřena především na uchování jejich ekologických a krajinotvorných funkcí za současného umožnění jejich hospodářského využívání (produkce dřevní hmoty).

3 Ochrana lesa strana 3 Prameny právní úpravy Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon) ze dne 3. listopadu 1995 ve znění novel Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa ze dne 19. června 1991 ve znění novel Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) ze dne 8. srpna 2013

4 Ochrana lesa strana 4 Související právní předpisy Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 19. února 1992 ve znění novel Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti ze dne 27. listopadu 2001 ve znění novel Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě ze dne 22. dubna 2008

5 Ochrana lesa strana 5 Základní terminologie les lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa funkce lesa přínosy podmíněné existencí lesa, které se člení na produkční a mimoprodukční lesní porosty stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa ochrana lesa činnosti směřující k omezení vlivu škodlivých činitelů, ochranná opatření proti škodlivým činitelům a zmírňování následků jejich působení zalesnění založení lesního porostu

6 Ochrana lesa strana 6 Pozemky určené k plnění funkcí lesa lesní pozemky pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy jiné pozemky jiné než lesní pozemky, jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství (zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí ZPF) Pozemky určenými k plnění funkcí lesa nejsou školky a plantáže lesních dřevin založené na pozemcích, které nejsou určeny k plnění funkcí lesa, pokud orgán státní správy lesů na návrh vlastníka pozemku nerozhodne jinak.

7 Ochrana lesa strana 7 Kategorie lesů lesy ochranné lesy na mimořádně nepříznivých stanovištích (sutě, kamenná moře, prudké svahy, strže, nestabilizované náplavy a písky, rašeliniště, odvaly a výsypky apod.) vysokohorské lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na exponovaných hřebenech lesy v klečovém lesním vegetačním stupni lesy zvláštního určení nejsou lesy ochrannými ( ) a nacházejí se: v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně v ochranných pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod na území národních parků a národních přírodních rezervací lesy hospodářské lesy, které nejsou zařazeny v kategorii lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení

8 Ochrana lesa strana 8 Principy ochrany lesa komplexnost právní regulace vyváženost ochrany zájmů (práv) vlastníků lesa a veřejných zájmů racionalita prevence státní řízení hospodaření v lese a ochrany lesa demokratizace užívání lesa

9 Ochrana lesa Principy ochrany lesa strana 9 Princip komplexnosti právní regulace V platné právní úpravě je uplatňován ve třech směrech: ochrana všech funkcí lesa, nikoli jen funkcí jevících se jako převažující (dominantní) ochrana obou základních složek jak lesních porostů, tak i jejich stanovišť (pozemků) komplexnost a koordinovanost působení nejrůznějších (právních i neprávních) prostředků

10 Ochrana lesa Principy ochrany lesa strana 10 Princip vyváženosti ochrany zájmů a práv vlastníků lesa a veřejných zájmů V tomto principu nachází své vyjádření skutečnost, že vlastníci lesa realizací svého vlastnictví sledují především své ekonomické zájmy a cíle uplatnění produkční funkce lesa, oproti veřejným zájmům, které jsou zaměřeny především na uplatnění a rozvoj mimoprodukční funkce lesa.

11 Ochrana lesa Principy ochrany lesa strana 11 Princip racionality Předpoklady a požadavky na takové lesní hospodářství, které zajistí trvale udržitelné hospodaření v lese pro zachování plnění všech jeho funkcí.

12 Ochrana lesa Principy ochrany lesa strana 12 Princip prevence Princip vlastní právu životního prostředí, který zdůrazňuje význam dlouhodobosti pěstebního cyklu lesa. Každý zásah do lesa má zpravidla dlouhodobý účinek, z čehož vyplývá nezbytnost předvídání možných důsledků chování na základě závazných pravidel nebo v rámci hospodaření a v lese provedených zásahů a opatření.

13 Ochrana lesa Principy ochrany lesa strana 13 Princip státního řízení hospodaření v lese a ochrany Důležitost lesů a jejich funkcí pro životní prostředí i národní hospodářství se projevuje ve výrazném zasahování státu do soukromoprávních vztahů, které se týkají lesa a práva vlastnického. Zákonodárný orgán vydává příslušné zákony a související právní předpisy a zároveň přímo či nepřímo prostřednictvím svých výkonných orgánů ovlivňuje subjekty hospodařící v lesích i jejich obecné uživatele tak, aby způsob hospodaření nebo obecného užívání lesa zajišťoval i v budoucnu jeho existenci a plnění všech jeho funkcí.

14 Ochrana lesa Principy ochrany lesa strana 14 Princip demokratizace užívání lesa Z důvodu, že funkce lesa nejsou pouze produkční a účelem lesa není jen přínos hospodářského prospěchu jeho vlastníkovi, ale protože les plní i řadu jiných prospěšných (mimoprodukčních) funkcí, umožňuje právní režim lesa přístup do něho každému člověku. Vyžaduje se od něj jen šetrný přístup k lesu a k organismům, kterým je les životním prostředím, respektování stejného práva ostatních lidí a práv vlastníků lesa.

15 Ochrana lesa strana 15 Nástroje právní regulace ochrany lesa Rozlišení podle druhu vykonávané aktivity: ochrana lesa při rozvojových činnostech obecné užívání lesa hospodaření v lese

16 Ochrana lesa Nástroje právní regulace ochrany lesa strana 16 Ochrana lesa při rozvojových činnostech povinnosti, zákazy, příkazy administrativní nástroje ekonomické nástroje koncepční nástroje evidenční nástroje sankční nástroje a vztahy odpovědnosti

17 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Rozvoj. činnosti strana 17 Povinnosti, zákazy, příkazy Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese. Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. Za účelem ochrany lesa jsou zakotveny požadavky, které musí být dodržovány při: územním plánování využívání pozemků určených k plnění lesa k jiným účelům ( 13 odst. 2) provádění stavební, těžební a průmyslové činnosti ( 13 odst. 3) provádění geologického a hydrologického průzkumu ( 13 odst. 4)

18 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Rozvoj. činnosti strana 18 Administrativní nástroje Nejčastěji jsou využívány v podobě: rozhodování o zařazení pozemku do pozemků sloužících k plnění funkcí lesa rozhodování o zařazení do kategorie lesa udělování souhlasu Ministerstva zemědělství k právním úkonům ( 4 odst. 4) souhlas orgánu státní správy lesů k dělení pozemků ( 12 odst. 3) stanovisko k územně plánovací dokumentaci souhlas orgánů státní správy lesů pro účely rozhodování podle zvláštních předpisů ( 14 odst. 2) závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle 4 ZOPK

19 Ochrana lesa Nástroje práv. reg. Rozvoj. čin. Admin. n. strana 19 Výjimku ze zákazu využívat lesní pozemky k jiným účelům než k lesnímu obhospodařování může udělit orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu. Souhlas k odnětí pozemků a omezení jejich využívání ( 15 a násl.) má formu rozhodnutí a je založen na principech: princip legality přednostní využití méně významných pozemků princip nenarušování organizace území princip rekultivace soulad s územně plánovací dokumentací Odnětí nebo omezení může být trvalé nebo dočasné. Za odnětí je žadatel povinen platit poplatky.

20 Ochrana lesa Nástroje práv. reg. Rozvoj. čin. Admin. n. strana 20 Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody: k zásahům do lesa, který je významným krajinným prvkem k odlesňování a zalesňování pozemků > 0,5 ha k výstavbě lesních cest a svážnic k výstavbě lesních melioračních systémů ke schválení lesních hospodářských plánů a osnov

21 Příklad schválení plánu péče pro zvláště chráněné území strana 21

22 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Rozvoj. činnosti strana 22 Ekonomické nástroje Poplatek za odnětí: trvalé jednorázově dočasné každoročně Výše poplatku stanoví podle přílohy k zákonu orgán státní správy lesů v rozhodnutí o odnětí nebo omezení. Z poplatku připadá 40 % obci, v jejímž katastrálním území došlo k odnětí, a 60 % Státnímu fondu životního prostředí. Poplatek, který je příjmem obce, může být použit pouze pro zlepšení životního prostředí v obci nebo pro zachování lesa.

23 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Rozvoj. činnosti strana 23 Koncepční nástroje Projektanti nebo pořizovatelé územně plánovací dokumentace, návrhů na stanovení dobývacích prostorů a zpracovatelé dokumentací staveb jsou povinni dbát zachování lesa a řídit se přitom ustanoveními zákona. Jsou povinni navrhnout a zdůvodnit taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější. Orgány státní správy lesů uplatňují k územně plánovací dokumentaci své stanovisko.

24 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Rozvoj. činnosti strana 24 Evidenční nástroje Přehled o lesních pozemcích a o pozemcích určených k plnění funkcí lesa v katastru nemovitostí.

25 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Rozvoj. činnosti strana 25 Sankční nástroje a vztahy odpovědnosti Při protiprávním jednání v rámci realizace rozvojových činností se neomezují pouze na zákon o lesích, ale lze rovněž využít sankční aparát: stavebního zákona, zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, případně zákona o katastru nemovitostí.

26 Ochrana lesa Nástroje právní regulace ochrany lesa strana 26 Ochrana při obecném užívání lesa povinnosti, zákazy, příkazy administrativní nástroje sankční nástroje a vztahy odpovědnosti Obecné užívání lesů představuje právo každého: a) vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí b) sbírat v lese pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest

27 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Obecné užívání strana 27 Povinnosti, zákazy, příkazy Povinnosti jsou adresovány různým subjektům včetně vlastníka lesa. Některé z nich se však na vlastníka lesa a popřípadě i jiné osoby nevztahují, z některých je možno udělovat výjimky. V lesích je zakázáno ( 20): rušit klid a ticho vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin těžit stromy a keře nebo je poškozovat sbírat semena lesních dřevin, jmelí a ochmet sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les narušovat vodní režim a hrabat stelivo znečišťovat les odpady a odpadky

28 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Obecné užívání strana 28 Administrativní nástroje rozhodnutí o dočasném nebo trvalém omezení nebo vyloučení vstupu do lesa stanovení rozsahu a způsobu zabezpečovacích opatření určení, kdo nahradí vlastníku lesa případnou újmu při omezení ve využívání pozemků a ve způsobu hospodaření a kdo ponese náklady spojené s uvedenými opatřeními stanovení podmínek pro hromadné akce

29 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Obecné užívání strana 29 Sankční nástroje a vztahy odpovědnosti Správní delikty spojené s obecným užíváním lesa jsou uvedeny v ustanovení 53 lesního zákona. Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese: ruší klid a ticho vyzvedává semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin bez povolení sbírá semena lesních dřevin, jmelí a ochmet sbírá lesní plody způsobem poškozujícím les hrabe stelivo odhazuje odpady nebo odpadky koná bez oznámení orgánu státní správy lesů organizované nebo hromadné sportovní akce

30 Ochrana lesa Nástroje právní regulace ochrany lesa strana 30 Ochrana při hospodaření v lese povinnosti, zákazy, příkazy administrativní nástroje ekonomické nástroje koncepční nástroje evidenční nástroje licence sankční nástroje a vztahy odpovědnosti Hospodařením v lese se rozumí obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa.

31 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 31 Povinnosti, zákazy, příkazy Nástroje přímé regulace lze rozdělit do 5 skupin na povinnosti spojené s: těžbou dřeva - přednostně provádět těžbu nahodilou, zákaz provádět úmyslnou mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let, těžba v souladu s lesními hospodářskými plány (LHP) nebo osnovami (LHO) nebo na základě souhlasu odborného lesního hospodáře, minimalizovat negativní dopady na lesní ekosystém obnovou a výchovou lesních porostů - zachovávat genofond, zalesnit holiny apod. ochranou lesa - chránit les před znečišťujícími látkami, při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese činit bezodkladná opatření k jejich odstranění a pro zmírnění jejich následků apod. melioracemi a hrazením bystřin lesní dopravou - nepoškozovat nepřiměřeně les, neohrožovat stabilitu porostů apod. hospodařením v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení

32 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 32 Administrativní nástroje schvalování lesních hospodářských plánů a jejich změn ( 24 a násl.) povolování delších lhůt k zalesnění holin a k zajištění lesních porostů ( 31 odst. 6) ukládání opatření v rámci meliorací a hrazení bystřin ( 35) ukládání opatření při vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod. ( 32 odst. 2) ukládání opatření k vyhubení škodlivých organismů nebo zabránění jejich rozšíření při jejich nadměrném výskytu ( 32 odst. 9) stanovisko k těžbě ( 33 odst. 3)

33 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 33 Ekonomické nástroje Stát podporuje hospodaření v lesích poskytováním služeb nebo finančních příspěvků vlastníkům lesů. ( 46) Finanční příspěvky a služby poskytuje: Ministerstvo obrany, jde-li o vojenské lesy, Ministerstvo životního prostředí, jde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem, Ministerstvo zemědělství, jde-li o ostatní lesy Státní fond životního prostředí (SFŽP), nebyl-li již finanční prostředek na stejný účel poskytnut podle zákona o lesích O poskytnutí finančního příspěvku nebo služeb rozhoduje ministerstvo nebo krajský úřad. Náhrady za omezení využívání lesa a jinou újmu jsou upraveny v ustanoveních 21, 22, 24, 34, 35, 36 lesního zákona.

34 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 34 Koncepční nástroje Oblastní plány rozvoje lesů metodický nástroj státní lesní politiky doporučují zásady hospodaření v lesích schvaluje ministerstvo Lesní hospodářské plány (LHP) nástroj vlastníka lesa zpracování zpravidla na 10 let maximální celková výše těžeb minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin LHP povinně zabezpečují: PO nakládající se státními lesy; vlastníci více než 50 ha lesa; ostatní fakultativně Lesní hospodářské osnovy (LHO) pro lesy o výměře < 50 ha, pokud pro ně není zpracován LHP zpracování LHO zadává orgán státní správy lesu, který vlastníkovi poskytne osnovu bezplatně

35 Příklad obsahu lesního hospodářského plánu strana 35

36 Příklad obsahu lesního hospodářského plánu strana 36

37 Příklad oznámení lesní hospodářské správy strana 37

38 Příklad vlastnického separátu lesní hospodářské osnovy strana 38

39 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 39 Evidenční nástroje Katastr nemovitostí Evidence nájmu, podnájmu a výpůjčky lesa Lesní hospodářská evidence Inventarizace lesů skutečný stav lesů v ČR Evidence o původu reprodukčního materiálu

40 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 40 Licence Licence je zapotřebí: k výkonu funkce odborného lesního hospodáře ke zpracování lesních hospodářských plánů a osnov ke sběru semen lesních dřevin, jejich skladování, produkci sazenic a obchodu se semeny a sazenicemi v rámci podnikání Licence se uděluje na dobu 10 let. Na základě žádosti držitele lze licenci prodloužit o dalších 10 let.

41 Příklad udělení licence odborného lesního hospodáře strana 41

42 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 42 Sankční nástroje a vztahy odpovědnosti Odpovědnost správně právní za jiný správní delikt za přestupek ( 53) Odpovědnost za jiný správní delikt podle 54 a 55 lesního zákona se neomezuje pouze na podnikající subjekty, ale jejich adresátem je: kterákoliv osoba, která naplní skutkovou podstatu deliktu vlastník lesa Sankce, které lze uložit za jiný správní delikt: pokuta ( 53 odst. 2, 3; 54 a násl.) opatření k odstranění nedostatků ( 51) zákaz nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese opatření k odvrácení hrozícího nebezpečí ( 57) v případě neúčinnosti ustanovení podle 55

43 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 43 Odpovědnost občanskoprávní Zákon o lesích, vedle občanského zákoníku, upravuje speciální případy odpovědnosti za škodu ( 39a): odpovědnost za škodu osobě, která poskytla pomoc lesní stráži na její žádost nebo s jejím vědomím (smrt, újma na zdraví i na věcech) odpovědnost za škodu, kterou osoba způsobila v souvislosti s pomocí poskytnutou lesní stráži odpovědnost za škodu způsobenou lesní stráži v souvislosti s plněním jejích úkolů odpovědnost za ohrožení nebo poškození lesa osobami, které při své činnosti používají nebo produkují látky poškozující les ( 21) V případech kvalifikovaného poškození lesa může dojít i ke vzniku odpovědnosti za ekologickou újmu.

44 Ochrana lesa Nástroje právní regulace Hospodaření strana 44 Odpovědnost trestně právní Zahrnuje skutkovou podstatu poškození lesa uvedenou v 295 trestního zákona č. 40/2009 Sb. Jednání vedoucí k poškození lesa lze rovněž kvalifikovat podle jako poškození a ohrožení životního prostředí, případně podle krádež, poškození cizí věci, zneužívání vlastnictví. Ve všech uvedených případech trestně právních deliktů proti životnímu prostředí je nutno naplnit kvalifikované následky. Podle 295 se sankcionuje protiprávní činnost spočívající zejména ve svévolné těžbě lesních porostů od určité hranice a způsobení konkrétních následků v podobě holé seče, nadměrného proředění na stanovené ploše nebo jiného závažného poškození lesa.

45 Ochrana lesa strana 45

46 Ochrana lesa strana 46 Organizační zabezpečení Odbornou úroveň hospodaření v lese zabezpečuje odborný lesní hospodář. Odborným lesním hospodářem může být fyzická osoba nebo právnická osoba, která má k této činnosti licenci udělenou orgánem státní správy lesů. Vlastník lesa má právo vybrat si odborného lesního hospodáře a je povinen v lesích hospodařit v součinnosti s ním. Lesní stráž je fyzická osoba, splňující zákonem stanovené předpoklady, zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání lesa.

47 Ochrana lesa strana 47 Výkon státní správy v oblasti ochrany lesů Orgány státní správy lesů: obecní úřady obcí s rozšířenou působností kraje Ministerstvo zemědělství Vojenský lesní úřad (lesy v působnosti Ministerstva obrany) orgány ochrany přírody (v lesích národních parků) Orgány ochrany lesa: Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) Ministerstvo životního prostředí

48 Ochrana lesa strana 48 Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhoduje o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa a o pochybnostech, zda jde o pozemek takto určený rozhoduje o odnětí lesních pozemků nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa (výměra < 1 ha) a o výši poplatků rozhoduje o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha

49 Ochrana lesa strana 49 Krajský úřad rozhoduje o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení rozhoduje o odnětí lesních pozemků nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa (výměra 1 ha) a o výši poplatků rozhoduje o udělení či odnětí licence ke zpracování plánů a osnov vede evidenci nájmů a výpůjček pozemků určených k plnění funkcí lesa ve svém správním obvodu uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností vydávají souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (výměra 1 ha) rozhoduje o poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku

50 Ochrana lesa strana 50 Ministerstvo zemědělství Ústřední orgán státní správy lesů. rozhoduje o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení ve vojenských lesích řídí výkon státní správy lesů, včetně vojenských lesů vydává souhlas k nakládání se státními lesy uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a k zásadám územního rozvoje zadává a schvaluje oblastní plány rozvoje lesů V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává působnost krajského úřadu a Ministerstva zemědělství Ministerstvo životního prostředí.

51 Ochrana lesa strana 51 Otázky 1. Jak je v platné právní úpravě vymezen pojem lesa? 2. Rozčleňte lesy do kategorií a uveďte, kdo rozhoduje o jejich zařazení a jaká jsou kritéria pro zařazení do příslušné kategorie. 3. Jaké právní prostředky slouží k zajištění racionálního hospodaření v lesích? 4. Uveďte orgány státní správy lesů. 5. Jaké jsou principy právního režimu ochrany lesa? 6. Uveďte, ke kterým činnostem souvisejícím s lesním hospodářstvím vyžaduje platná právní úprava licenci a kdo licenci uděluje.

52 Ochrana lesa strana 52

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů HLAVA PRVNÍ. (2) Kategorie zvláště chráněných území jsou Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších přepisů ČÁST TŘETÍ Zvláště chráněná území HLAVA PRVNÍ 14 Kategorie zvláště chráněných území (1) Území přírodovědecky či esteticky velmi významná

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ

239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 ČÁST PRVNÍ Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 267/2006 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Parlament se usnesl

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů

Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Újmy a náhrady za omezení hospodaření v lesích a jejich možný vliv na kategorizaci lesů Zasedání Ekonomické komise Odboru lesního

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008

SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI SOUHRNNÝ PŘEHLED VEŘEJNÝCH PODPOR S VAZBOU NA LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ PRŮMYSL V ROCE 2008 se zvláštním zřetelem na podporu venkovských mikropodniků

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013

PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 LESNICKÝ PRO OBDOBÍ DO ROKU 2013 Motto: Silná hospodářská výkonnost musí jít ruku v ruce s udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky

Více

Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství

Nař. vl. č. 505/2000 Sb. podpora mimoprodukčních funkcí zemědělství Stránka č. 1 z 222 (platí od 26. 4. 2004) 505/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících

Více

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Martin Vintr 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 99/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2004 o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) ve znění zákonů č. 444/2005

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon,

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.4.101 ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999

222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 222/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o zajišťování obrany České republiky ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 281/2009

Více

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 ČÁST PRVNÍ

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 ČÁST PRVNÍ Systém ASPI - stav k 23.8.2009 do částky 79/2009 Sb. a 29/2009 Sb.m.s. Obsah a text 100/2001 Sb. - stav k 30. 6.2010 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právní vztahy k nemovitostem Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Bakalářská práce POZEMKOVÉ ÚPRAVY Kristina Šilarová 2009/2010 Prohlašuji, že jsem

Více

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení

mění 19 odst. 10; nové přechodné ustanovení č. 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Ve znění: Předpis č. K datu

Více

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) Změna: 93/2004 Sb. Změna: 163/2006

Více

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem

Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH. č. 254/2001 Sb., s komentářem Ing. Karel TUREČEK a kolektiv ZÁKON O VODÁCH č. 254/2001 Sb., s komentářem OBSAH: Předmluva... str. 5 Úvod... str. 7 Zákon č. 254/2001 Sb., ze dne 28. června 2001, o vodách a o změně některých zákonů (vodní

Více