Vytvořila: Lenka Dvořáčková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytvořila: Lenka Dvořáčková"

Transkript

1 Jak uspět u přijímacího pohovoru Vytvořila: Lenka Dvořáčková Rozvojové a poradenské centrum Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla Praha 3 1 tel.: fax: web:

2 Obsah 1 PŘIJÍMACÍ POHOVOR OBECNÁ CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ TYPY VÝBĚROVÉHO POHOVORU INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ POHOVORY POHOVORY DLE MÍRY STRUKTUROVANOSTI Strukturovaný rozhovor Nestrukturovaný pohovor Polostrukturovaný pohovor POHOVORY SE SPECIFICKÝMI OTÁZKAMI Behaviorální pohovor Situační pohovor Stresový pohovor SMYSL TÉTO KAPITOLY; DOPORUČENÍ PRVNÍ DOJEM VZHLED Vhodné oblečení Doplňky, líčení Zavazadla, dokumenty Úprava VYSTUPOVÁNÍ Slušné chování Mluvený projev Neverbální projev DOPORUČENÍ PRŮBĚH POHOVORU PŘÍPRAVA NA POHOVOR Informace o pohovoru a o zaměstnavateli Příprava vlastní prezentace Rekapitulace životopisu Příprava odpovědí Nám. W. Churchilla 4, , Praha 3 Telefon:

3 5.1.5 Příklady otázek Problematické otázky U POHOVORU Průběh pohovoru: Co se u kandidáta hodnotí? Shrnutí a doporučení DŮLEŽITÝ POSTŘEH NA ZÁVĚR Nám. W. Churchilla 4, , Praha 3 Telefon:

4 1 PŘIJÍMACÍ POHOVOR Přijímací, resp. výběrový pohovor, nebo rozhovor, bývá obvykle součástí výběrového řízení na pracovní místo. Uchazeč je na něj pozván, pokud alespoň rámcově splňuje požadavky zadané zaměstnavatelem na základě životopisu (a motivačního dopisu). Je dobré se na něj předem připravit, zjistit, co takový pohovor obnáší, jaké otázky mohou být uchazeči kladeny, a co personalista v jeho průběhu sleduje. Proto vznikl následující text. Pro zpestření a názornou demonstraci budou uvedeny příklady z praxe. Dámy protentokrát snad prominou, že je pro vyprávění v první osobě jednotného čísla používán mužský rod, a ztotožní se s představou, že já rovná se uchazeč, kandidát, zájemce, apod. Velmi účinné bývá si přijímací rozhovor nanečisto vyzkoušet, ať již v rámci semináře, individuální konzultace, za pomoci kamaráda, nebo jen tak sám před zrcadlem. 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Výběrový rozhovor vykazuje v podstatě všechny známky běžného rozhovoru. Stejně tak je teoreticky rozdělen do těchto částí: Zahájení rozhovoru slouží k představení, k navázání kontaktu a jeho udržování. Jádro rozhovoru je stěžejní částí interview a probíhá podle přípravy s cílem získat co možná nejvíce relevantních informací o uchazeči. Ukončení rozhovoru slouží k uvolnění případného napětí, k zhodnocení a shrnutí informací jak tazatelem, tak uchazečem. Je ale specifický svým smyslem, resp. svými cíli. Těmi obvykle jsou: získat dodatečné a hlubší informace o uchazeči, jeho očekáváních, obavách, hodnotách, cílech, popřípadě verifikovat informace uváděné v písemných dokumentech, poskytnout uchazeči informace o podniku a práci samotné; je přitom důležité, aby uchazeč získal realistickou představu o práci na obsazovaném místě a nebyl vědomě uváděn v omyl, posoudit osobnost uchazeče (má se za to, že pohovor je toho schopen dokonce lépe než testy osobnosti). 1

5 3 VYBRANÉ TYPY VÝBĚROVÉHO POHOVORU Takový rozhovor může být veden různým stylem, sledovat rozdílné cíle, kombinovat techniky. 3.1 Individuální a skupinové pohovory Dle počtu přítomných kandidátů, lze rozhovory rozdělit na : Individuální skupinové. Komentář Pohovor s kandidátem na pracovní místo je většinou individuální (jeden na jednoho); přítomnost konkurentů není uchazeči příjemná i tazatel má komplikovanější úlohu, ale může se stát, že např. v časovém presu zvolí zaměstnavatel taktiku skupinového rozhovoru. Doporučení Proto se hodí připravit se i na to, že přijdu na pohovor, kde budeme např. tři zájemci a všichni budeme tázáni, příp. vyzváni, abychom se ptali jeden druhého.) 3.2 Pohovory dle míry strukturovanosti strukturované nestrukturované polostrukturované Strukturovaný rozhovor = předem jsou dány otázky i jejich pořadí Komentář Tento způsob výběrového rozhovoru může působit stroze, neosobně, trochu jako výslech, zvláště když tazatel bedlivě sleduje a zaznamenává si odpovědi. Hodně záleží na celkové atmosféře, chování a komunikačních dovednostech tazatele. Je možné se setkat s takto vedeným rozhovorem od začátku do konce, ale obvykle bývá střídán volnějšími pasážemi. Doporučení a) U personalisty, který zvolí takový styl pohovoru, lze očekávat, že bude chtít slyšet to, co se obvykle píše v příručkách apod. Strukturovaným rozhovorem může např. dokazovat svoji profesionalitu, připravenost, znalost trendů aj., demonstrovat převahu (já jsem ten, kdo určuje, o čem se bude mluvit), mít v něm oporu atd. 2 Nám. W. Churchilla 4, , Praha 3 Telefon:

6 b) Na druhé straně se k této technice může uchýlit personalista, který se obává, že např. pod návalem emocí a v zájmu o uchazečovo vyprávění na něco důležitého zapomene, nedokázal by si zachovat patřičný odstup, nebo chce zaručit transparentnost a jednotnost průběhu výběrového pohovoru u všech kandidátů. Jako uchazeč sám obvykle rychle poznám, se kterým z výše uvedených typů personalistů mám tu čest. V žádném případě se ale netvářím otráveně, jako bych říkal: tak co tam ještě máte? Odpovídám ochotně, o odpovědích přemýšlím a snažím se být pravdivý a originální, není radno okamžitě vyhrknout odpověď, kterou příručka Jak uspět u pohovoru doporučovala na prvním místě. Ještě hůř, je-li jednoslovná. Není to test! Klasický příklad odpovědi á la test : Jaké jsou Vaše slabé stránky? Přílišná pečlivost! Nestrukturovaný pohovor = není stanoveno pořadí ani obsah otázek Komentář Tento styl dává prostor pro individuální prezentaci, zdůraznění významných prvků v kandidátově profesním životě apod. Tazatel se řídí spíše intuicí, sleduje cíle, pokládá otevřené, zjišťující otázky, nebazíruje na odpovědích na konkrétní otázky, spíš si jen tak povídá s uchazečem. Pro personalistu bývá výborným zdrojem informací o osobnostních charakteristikách a prioritách uchazeče. Volí jej spíše méně analytické typy, což ne každému, kdo je dotazován, vyhovuje. Doporučení Proto se hodí připravit si souvislé vyprávění, resp. několik vět na nejobvyklejší témata. Nejsemli zrovna řečník a duchapřítomný kreativec, mohu tak předejít nepříjemné situaci, v níž bych mohl selhat, kdybych očekával pouze rozhovor formou jednovětých otázek a odpovědí. Naopak, jsem-li lidový vypravěč, měl bych si uvědomit, že se ode mě očekávají věcné odpovědi a přiměřená míra konkrétnosti, stále s cílem jistit výše uvedené informace, ne si jen tak požvanit u kafíčka, i když by to tak někdy mohlo působit Polostrukturovaný pohovor = tazatel má připraven seznam dotazů, ale reaguje během rozhovoru na zajímavé informace, nejasnosti atd. 3 Nám. W. Churchilla 4, , Praha 3 Telefon:

7 Komentář Nejčastější forma- zlatá střední cesta. Pohovory jsou zjevné (vím, že ten druhý se mnou vede pohovor), řízené( tazatelem) a většinou probíhají tváří v tvář, (i když telefonické pohovory jsou stále častější). Doporučení V tomto případě platí doporučení uvedená v obou předchozích případech. Kombinace dotazníku a volné zábavy většinou umožní získat dostatečné množství informací bez zbytečných časových ztrát, ale i beze ztrát na obsahu a relevanci. Výběrové rozhovory jsou zpravidla vedeny jedním, dvěma tazateli nebo komisí tazatelů (tzv. panelové rozhovory). 3.3 Pohovory se specifickými otázkami Behaviorální pohovor Behaviorální pohovor (Behavioral Interview (BEI) používá specifický styl dotazování, v němž má uchazeč o zaměstnání uvést konkrétní příklady situací z profesního nebo osobního života, kterých se on osobně účastnil, kde prokázal zvláštní vlastnost, nebo dovednost. Odtud také pochází další výraz popisující v podstatě totéž, a to kompetenční pohovor. (Kompetence- soubor vlastností, schopností, dovedností, znalostí, potřebný pro výkon určité životní či pracovní funkce). Behaviorální rozhovor je možno považovat za širší pojem, neboť nemusí sledovat přímo konkrétní schopnosti a dovednosti kandidáta, nýbrž např. i jeho chování ve specifické situaci, která je pro dané pracovní místo důležitá, typická apod. Pohovor má předem připravený scénář a úkolem personalisty nebo liniového manažera je dodržet jej. Při vedení tohoto typu pohovoru vyžaduje situace od zodpovědné osoby, aby si předem pohovor naplánovala tak, že si důkladně zrekapituluje požadavky na danou pozici, tj. vybere si stěžejní kompetence (ideálně 5-7), jež jsou potřeba ke zvládnutí dané práce. Základem je získat od kandidáta při pohovoru příklady jeho chování v minulosti, a to co nejpřesněji (ideálně včetně detailů jako den, místo, popis konkrétní situace apod.). Získané odpovědi pak slouží tazateli jako jasně formulované argumenty pro či proti při posuzování kandidáta. Hodnocení je tedy objektivní a mapuje hmatatelné situace, nebere příliš v úvahu emoce nebo osobní dojmy tazatele. Dotazovaný je motivován k tomu, aby o svých dovednostech a schopnostech uvedl co nejvíce pozitivního. Proto je pro pracovníka vedoucího pohovor důležité klást takové otázky, které poskytnou důkazy o dřívějších chybách, slabých stránkách nebo problémech. Tento systém vyhledávání negativních informací umožňuje získat během pohovoru vyvážený pohled na silné a slabé stránky, a odstraňuje tak efekt "svatozáře". I když vyhledávání opačných informací vyžaduje od pracovníka vedoucího pohovor určitou dávku naléhání, většina dotazovaných při patřičném povzbuzení informace o svých jak silných, tak slabých stránkách ochotně poskytne. 4 Nám. W. Churchilla 4, , Praha 3 Telefon:

8 3.3.2 Situační pohovor Situační rozhovor je takový styl rozhovoru, v němž je teoretická nebo hypotetická situace dána k posouzení žadateli a ke konfrontaci s jeho vlastním chováním v takové situaci. Měl by se týkat situací, např. i v přeneseně, se kterými by se uchazeč měl v práci setkávat. V podstatě probíhá obdobně jako behaviorálně vedený rozhovor. Hlavní rozdíl mezi behaviorálním a situačním rozhovorem spočívá v tom, že behaviorální rozhovor se zaměřuje na minulé zkušenosti a chování žadatele, zatímco situační rozhovory sledují to, jak bude uchazeč reagovat při setkání s danou situací Metoda STAR Ke konstrukci otázek se často používá tzv. metoda STAR. Název STAR vznikl z počátečních písmen anglických slov S-Situation, tj. konkrétní situace, T-Tasks, tj.konkrétní úkoly, A-Actions, tj. konkrétní činnosti a R-Results, tj. konkrétní pracovní výsledky, ke kterým činnost vedla. Chce-li být uchazeč hvězdou (STAR), měl by být připraven na STAR otázky. Tazatel tak postupně zjišťuje, co kandidát v minulosti dělal, jak reagoval v konkrétních situacích, jaké nástroje hledal nebo použil apod. Na jednotlivých příkladech má možnost vidět, kde a v jakém týmu uchazeč pracoval. Na konkrétních situacích má možnost posoudit, jak se kandidát v té které situaci choval, jak ji řešil a s jakým výsledkem. Otázky se tedy týkají konkrétních situací, zapojení uchazeče do nich, jejich výsledek a poučení pro příště. Např. "Došlo mezi vámi a vašimi kolegy někdy k rozepři?", "Co bylo důvodem?", "Jak jste reagoval?", "Jak jste to nakonec vyřešil?", "Udělal byste příště něco jinak?". Dobře vedený behaviorální (kompetenční) pohovor tak prozradí, jak uchazeč jedná, uvažuje, jak pracuje s informacemi a zkušenostmi, které v životě získá Příklady otázek: 1. Popište období v jakémkoli dřívějším zaměstnání, kdy jste musel čelit problémům či tlakům, které prověřily vaši schopnost zvládat obtížné situace. Co jste udělal? 2. Uveďte nějaký příklad situace, kdy jste musel vzdát vyjádření k nějakému problému nebo jste nebyl schopen dokončit úkol, pro nedostatek informací. Buďte konkrétní. 3. Uveďte nějaký případ, kdy jste musel relativně rychle dospět k rozhodnutí. 4. Řekněte mi o případu, kdy jste musel použít verbální komunikace, abyste někomu náležitě vysvětlil nějakou záležitost, která pro Vás byla důležitá. 5. Můžete mi říct o nějaké pracovní zkušenosti, kdy jste musel patřičně zvýšit hlas, abyste měl/a jistotu, že ostatní chápou, co si myslíte nebo co cítíte? 6. Uveďte mi nějaký příklad situace, kdy jste měl pocit, že jste schopen/a motivovat svoje kolegy nebo podřízené. 7. Co děláte, když jeden z Vašich zaměstnanců podává špatný výkon? Uveďte příklad. 8. Když jste musel vykonat nějakou obzvlášť nezajímavou práci, jak jste se s tím vyrovnal? 5 Nám. W. Churchilla 4, , Praha 3 Telefon:

9 9. Uveďte nějaký konkrétní příklad, kdy jste dodržel nějakou firemní zásadu, se kterou jste jinak nesouhlasil. 10. Popište situaci, kdy jste měl pocit, že je nutné, abyste byl velice pozorný ke svému okolí. 11. Uveďte nějaký příklad, kdy jste musel uplatnit svou dovednost získávat informace, abyste mohl vyřešit nějaký problém - potom mi řekněte, jak jste tyto informace analyzoval, abyste dospěl k rozhodnutí Nedostatky Úskalím této metodiky je fakt, že kandidát má většinou tendenci se chválit nebo vybírat jen kladné výsledky. Tazatel by se tedy měl ptát i na negativní věci, slabé stránky, problémové výsledky. Tyto ne příliš příjemné otázky mají dvojí efekt, v první řadě přivedou kandidáta do stresové situace (tazatel má možnost vidět aktuální reakci uchazeče) a zároveň tyto opačné informace pomohou získat vyváženější pohled na kandidáta. Tento postup bývá ale vždy kombinován s dalšími metodami (například osobnostní testování, AC, kontrola referencí apod.). Komentář Tato metodika dává zdánlivě velký prostor prezentačním schopnostem uchazeče, ve studentské hantýrce to ňák vokecám. Při vyhodnocování takového pohovoru je ale obvykle předem stanoveno, jaké schopnosti, dovednosti, chování apod. jsou sledovány, a je dána také stupnice vyjadřující stupeň dostatečnosti pro výkon dané pozice. Většinou se hodnotí obecně využitelné kompetence (komunikace, týmová spolupráce, orientace na zákazníka, manažerské schopnosti apod.), příp. se zjišťují reakce na situace, s nimž se kandidát v dané práci může potýkat (více úkolů najednou, nespokojenost klienta, komunikace v cizím jazyce, nedostatek času, nedostatek informací apod.) Doporučení Proto je dobré představit si co nejkonkrétněji danou práci, uvědomit si jednotlivé činnosti, základ jejich úspěšného provedení i jejich úskalí. Právě na tyto prvky je třeba se zaměřit, neboť se pravděpodobně stanou součástí pohovoru. Pokud si tedy připravím příklady situací, kdy jsem tu kterou schopnost, dovednost, vlastnost apod. prokázal, nebudu se cítit zaskočen a nezačnu honem překotně vzpomínat. Získám tím dost sebedůvěry, klidu a rozvahy, abych mohl vybrat vhodnou odpověď. Pokud uvedu do CV některé svoje přednosti (komunikační schopnosti, spolehlivost, zodpovědnost, schopnost pracovat v týmu apod.) je docela dobře možné, že se mě personalista právě tímto způsobem zeptá, proč jsem právě toto uvedl, a jak to v praxi vypadá. Hodí se používat příklady z předchozích zaměstnání nebo ze studentského života (apř. skupinové semestrální práce apod.), příp. z prostředí mých koníčků. 6 Nám. W. Churchilla 4, , Praha 3 Telefon:

10 3.3.3 Stresový pohovor Cílem tohoto interview je otestování temperamentu a zjištění, jak si kandidát poradí ve stresových situacích. Často je používána agresivní taktika s cílem dostat uchazeče pod tlak. Zde je několik příkladů, podle kterých poznám, že pravděpodobně jsem účastníkem stresového pohovoru: Jak to zvládnout? nechají mě několik minut čekat, než mě pozvou k pohovoru tazatel se tváří znuděně či znechuceně hraje si s počítačem, telefonuje, dělá grimasy používá agresivní řeč těla a vyjadřování ptá se několikrát na stejnou věc, i když už byla zodpovězena klade zvláštní otázky (např. jak se vyrábějí lentilky) kritizuje moje odpovědi, případně vzdělání a předchozí pracovní zkušenosti zpochybňuje moji důvěryhodnost otázky padají v tak rychlém sledu, že nestíhám odpovídat, nebo naopak dlouhé tiché pauzy mezi otázkami pokládání několika otázek najednou, případně přerušování během odpovědi otázky nesouvisející s danou pozicí pokládání nepříjemných otázek (Proč jste byl/a propuštěn/a?) nebo diskriminujících otázek (manželství, děti, náboženství ) Vždy se hodí získat nějaké informace o společnosti a osobě, která povede interview, a podle toho si už mohu udělat obrázek, co lze od pohovoru čekat. To většinou nebývá tak snadné, tak se prostě připravím na vše, včetně stresového interview. Velmi důležitý je první dojem způsob příchodu do místnosti, pozdrav, podání ruky a samozřejmě oblečení ( vše viz kapitola 3.1). Ne nadarmo se říká, že prvních několik vteřin pohovoru určuje celý jeho průběh, a nezřídka také jeho výsledek. Podaří-li se mi hned na začátku odhalit, že se nejedná o klasické interview, a dokážu-li se podle toho zachovat, získám velkou výhodu. Pokud jsem si jistý, že se mě tazatel snaží dostat pod tlak, mohu se pokusit o protiútok. Např. tím, že taktiku odhalím a řeknu: Vy se mě snažíte vyvést z míry?! apod. Někdo doporučuje změnit fyzické postavení vůči soupeři. Pokud všichni sedí, mohu se postavit, a tím ovládnout místnost a získat pomyslnou kontrolu nad situací. Důležité je také nebrat si průběh pohovoru osobně. Někdo má tendenci vykládat chování tazatele jako svoji chybu, má dojem, že na vině jsou jeho špatné odpovědi. 7 Nám. W. Churchilla 4, , Praha 3 Telefon:

11 Není tomu tak je to pouze taktika jak kandidáta znejistit a vyvést z míry. Pokud toto pochopím, bude pro mě jednodušší zvládnout situaci a obstát. Ptají se stále na tytéž věci nebo otázky přicházejí příliš rychle za sebou? Pokusím se domyslet si, jaký cíl mají tyto otázky a jaká je očekávaná odpověď. Nechám si několik vteřin, než odpovím, a nebojím se zeptat na to, čemu nerozumím. Nesmím se nechat zahnat do kouta. Vždy je lepší zůstat přirozený, svůj, než se stylizovat do role, která v nestřeženém okamžiku zmizí. Pokud jsem nervózní a začínám panikařit, měl bych zvolnit a soustředit se na to, aby moje odpovědi zněly pokud možno sebejistě a profesionálně. Nejlepší je ignorovat agresivní chování partnera a snažit se neztratit nad sebou kontrolu. U takových interview odpovědi nejsou příliš důležité. Mnohem důležitější je chování a reakce. Když se podaří brát tento pohovor jako hru díky tomu bude mnohem jednodušší ho zvládnout. 3.4 Smysl této kapitoly; doporučení Je užitečné znát teorii, kterou se personalista při pohovoru řídí, abych se mohl předem připravit, nebo alespoň nebyl překvapen, příp. tušil, kam míří. Rozhodně ale není dobré pasovat se do role mistra světa a říkat si, že už to mám v kapse, a nejlépe hned po první větě se suverénním úsměvem pronést něco na způsob: Jo, Vy na mě jdete takhle?..., nebo Hmmm,behaviorální rozhovor, to znám! Budu se sice uvnitř cítit jistěji, protože si uvědomím, o co tady jde, ale není žádoucí to veřejně komentovat. Svoje chování a odpovědi upravím tak, aby vyhovovaly stylu tazatele. Pouze pokud na mě útočí a snaží se mě zahnat do úzkých a mně dochází dech, mohu získat čas a energii tím, že přejdu do protiútoku. Vy se mě snažíte znejistět/zmást??!! Obecně, to že znám teorii vedení pohovorů, mě neopravňuje radit personalistovi, na co se má ptát. To je obvykle spolehlivý návod, jak ztratit jeho sympatie. Jako např. konstatováními a dotazy: Vy se mě pak budete ptát na moje silné a slabé stránky,..., a Vy mě budete zkoušet z angličtiny? atd. 8 Nám. W. Churchilla 4, , Praha 3 Telefon:

12 4 PRVNÍ DOJEM 4.1 Vzhled Vhodné oblečení Co si mám vzít na sebe, když jdu na pohovor? Otázka, kterou detailně řeší nejen ženy, ale i muži. Samozřejmě, právem Každý personalista vždy hodnotí, jak přišel kandidát oblečen a upraven, často i poměrně přísně. Obecně platí, jak pro ženy, tak pro muže, že je lepší přijít oblečen o něco lépe, než se očekávalo, ( resp. než je oblečen personalista), než být v průběhu celého pohovoru navíc stíhán výčitkami, např. že jsem si to sako měl/-a vzít. Zároveň bych se měl cítit pohodlně a přirozeně. Když vytáhnu ze skříně oblek, který jsem měl naposledy na maturitním plese, nebo škrobenou blůzičku, jež zatím nenašla dostatečně důstojné uplatnění, je velice pravděpodobné, že mé nepřirozené pocity budou patrné i na mém výrazu a mém chování. Je dobré obléknout si věci, které mám rád, vím o nich, že mi sluší, cítím se v nich dobře. Měly by to být minimálně: u mužů: kalhoty (ne džíny), košile, svetr, nebo sako, (dle pozice), pro jistotu i kravata. u žen: kalhoty (ne džíny), nebo sukně (ne kratší než těsně nad kolena, i v létě punčochy), halenka, košile, svetřík, top apod., (vždy s rukávy a s decentním výstřihem), příp. sako. V takovém typu oblečení bych neměl udělat chybu. V konkrétních firmách mohou být nastaveny jiné standardy. Pak bych takto oblečen mohl působit příliš, nebo naopak nedostatečně reprezentativně, ale stále přípustně. Pokud jdu na pohovor a nejsem si jist, jaké oblečení se ode mě očekává, vždycky mohu zavolat a zeptat se. Co se týče barvy, někteří specialisté tvrdí, že např. červená vzbuzuje agresivitu, modrá utlumuje apod. Na těchto tvrzeních sice může být něco pravdy, nicméně pokud mi tyto barvy vyhovují, není důvod se jim bránit. Naopak, např. červené odstíny mohou výborně posloužit, pokud o sobě vím, že ve stresových situacích červenám, (kontrast není tak velký). Není radno přespříliš experimentovat. Poslední model jarní kolekce uznávaného módního návrháře, za který jsem vydal nemalý peníz, sice zaslouží být obdivován, ale rozhodně ne při výběrovém pohovoru. Ba ani méně extravagantní modely, které ale např. rafinovaně odhalují některé části těla, na pracovní jednání nepatří. 9 Nám. W. Churchilla 4, , Praha 3 Telefon:

13 4.1.2 Doplňky, líčení I přes decentní oblečení může kandidát působit nevhodně díky nesprávným doplňkům. Proto je potřeba zvážit, jestli nutně musím mít na krku půlkilový kříž z masivního černého stříbra, kůžičky s korálky, svazek řetízků apod., nebo (zvlášť pánové) silné řetězy na zápěstí, či zlaté prsteny. Stejně tak se nemusí oku každého personalisty lichotit náušnice u pánů,, piercing, tetování atd. Proto, pokud si nechci hned na začátku otestovat, nakolik je personalista pokrokový, je lepší tyto ozdoby nechat doma, nebo je skrýt, resp. záměrně nevystavovat na odiv. Součástí celkového vzhledu je i líčení. Je-li příliš výrazné, obvykle nebudí dobrý dojem. Totéž platí o barvě a délce nehtů Zavazadla, dokumenty Dále je na místě zvážit počet, velikost a druh zavazadel, která s sebou na pohovor přinesu. Když uchazeč přijde s obřím batohem, s plnými nákupními taškami, příp. s igelitkou (jeden uchazeč ji měl dokonce protaženou poutkem u kalhot a zavázanou na uzel), může to negativně ovlivnit první dojem na straně personalisty, (první úlek, neohrabané zacházení se zavazadlem, neestetický vzhled apod.) Důležitou roli hraje způsob, jakým se starám o dokumenty, které mám s sebou (v deskách, složce, aktovce, igelitce, v kapse, jen tak pod paží apod.), a jak vypadá moje příprava na psaní poznámek (špaček obyčejné tužky a druhá strana letáku, který jsem dostal v metru, není ideální) Úprava Není asi třeba zdůrazňovat, že jak zrakový, tak i čichový a hmatový vjem při prvním kontaktu by měl být neutrální, spíše příjemný. Proto, mám-li tu možnost, před pohovorem se osprchuji (budu voňavý, a navíc ze mě spadne únava), nebo alespoň decentně navoním, na pohovor neběžím celý splavený na poslední chvíli, alespoň hodinu před setkáním si odpustím cigaretu, nebo se vyvaruji pobytu v zakouřené místnosti, stejně tak pachy z restaurace/jídelny nejsou příliš reprezentativní, oblečení by mělo být čisté, boty také, vlasy umyté a upravené, příp. ošetřené, mám-li s nimi problémy, použiji jakékoli přípravky na osvěžení dechu (stačí žvýkačka- tu nesmím zapomenout včas vyplivnout). Důležité je dát personalistovi svým vzhledem najevo, že je pro mě důstojným partnerem a na schůzce mi velice záleží. Toto platí, i když jdu jen do personální agentury, příp. jen za 10 Nám. W. Churchilla 4, , Praha 3 Telefon:

14 personalistou, zatímco jsem chtěl jít přímo ke svému nadřízenému, který mému oboru alespoň trochu rozumí. Skutečně, první dojem (3-10 sekund) je velice důležitý a výrazně ovlivňuje výsledné rozhodnutí, proto není radno jej podceňovat. 4.2 Vystupování Slušné chování Jedním z pilířů profesního úspěchu je bezesporu společenské chování. Není nutné být škrobený, či přehnaně úslužný, ale základní principy společenského kontaktu a jeho osvědčené postupy je potřeba dodržovat. Není to vůbec složité, většinu úkonů provádím takřka automaticky, aniž si uvědomím, že se chovám slušně. Problém nastane v okamžiku, kdy některý z ode mě očekávaných úkonů nenastane. Je možné, že v důsledku nervozity před pohovorem, nebo nestandardní situace, která nečekaně nastane, na něco úplně zapomenu. Proto je dobré uvědomit si, že nejen při prvním kontaktu je slušné : přijít včas, ale ne příliš brzo, stát vzpřímeně, (neopírat se o dveře, nemít ruce v kapsách apod.), slušně pozdravit, představit se, říci, co vlastně chci, nepodávat ruku jako první, počkat na vyzvání ke vstupu, odložit si, mám-li co, dostanu-li instrukce, posadit se, až jsem-li vyzván, mluvit přiměřeně nahlas abych byl slyšet, ale se zase nesmím rozkřikovat (častý důsledek prvotní nervozity, snahy o přesvědčivost a srozumitelnost), dodržovat přiměřený odstup, resp. respektovat tzv. osobní zóny (ca 1, 5-3metry) apod., už při vstupu mít vypnuté zvonění mobilního telefonu Mluvený projev Součástí slušného chování je také kultivovaný projev. Očekává se, že kandidát bude mluvit přiměřeným, přátelským hlasem, v přijatelném tempu (nedrmolit, ani nenudit), srozumitelně, ke konkrétnímu člověku, udržovat oční kontakt atd. Nebudu tedy mluvit tzv. na půl huby ve smyslu dejte mi pokoj, co se mě pořád ptáte, nebo suverénně, rádoby s nedbalou elegancí stylem podivejte se, paninko, já vim, vo co de 11 Nám. W. Churchilla 4, , Praha 3 Telefon:

15 Spisovný projev je také při formálním setkání, kterým pohovor určitě je, samozřejmostí. Nad občasným nespisovným slovíčkem, nebo koncovkou v mluveném projevu, obvykle personalista mávne rukou, naopak, někdy taková vsuvka příjemně uvolní atmosféru. Je sympatické, když kandidát projeví alespoň špetku smyslu pro humor, usměje se atd. Rozhodně ale nemohu mluvit jako s kamarády na fotbale. I způsob mého vyjadřování je odrazem mého respektu k tazateli. Na místě je i připomenutí zásadního, těžko odstranitelného zlozvyku skákání do řeči. To opravdu může leccos zkazit. Vím-li o sobě, že mám tendenci nenechat druhého dokončit větu, zkusím to vědomě kontrovat. Pokud mám něco na jazyku a chci komentovat výrok personalisty, napíši si poznámku na papír, a až budu mít prostor, vrátím se do potřebného bodu konverzace. Obvykle takové počínání ale logicky utlumí moji pozornost vůči projevu druhé strany a zaměří a zaměří ji jen na moment, až se dostanu ke slovu. Je dobré to zkoušet, trénovat. Každý je ale jinak odvážný, sebevědomý, od přírody komunikativní, vtipný, či naopak trémista nemluva. V každém případě ale zvládnutí pravidel společenského chování jednak většině uchazečů dodá na sebejistotě, (vím, co mám dělat, co je správně), jednak pomůže získat sympatie u druhé strany (prokázání úcty, galantnosti i konkrétní znalosti apod.). Je ale lepší neohánět se formulacemi.takhle se mám chovat podle pravidel slušného chování to celkový dojem ze společensky příjemného uchazeče trochu naruší Neverbální projev Celkový společenský (dojem z kandidáta) je ovlivněn emocionálním rozhodnutím v prvních okamžicích setkání. Všichni jsme odkázáni na celkový dojem, jaký se nám podaří vzbudit. Říká se, že v top managementu spočívá přibližně 80 procent úspěchu na formálním vystupování a image. Všichni vysíláme určitá poselství, jejichž vnímání je z devadesáti procent určováno pocity. Lze nalézt např. toto tvrzení: 55 procent připadá na řeč těla ( neverbální komunikaci, oblečení, symbolům společenského postavení a vůni), 38 procent rozhoduje tón hlasu a pouhých 7 procent skutečný obsah toho, co bylo řečeno. Tato čísla vypadají poměrně zajímavě, není pochyb, že někde jinde existuje podobné pojednání,které uvádí úplně jiná čísla, ale přesto, poměr je víceméně totožný. Uvědomit si, jak rychle, a podle čeho si vlastně o mně druhý člověk dělá obrázek, se hodí. Je důležité myslet na to, jakým dojmem působím, uvědomit si, že bych měl: stát rovně, volně, vzpřímeně (neopírat se, nehrbit se, nemít ruce v kapsách), udržovat kontakt očí (když s někým mluvím, dívám se na něj, ale zase ho nefixíruji očima ), 12 Nám. W. Churchilla 4, , Praha 3 Telefon:

16 přiměřeně gestikulovat a tvářit se( např. nemáchat rukama, ani nebýt prkenný, nepitvořit se), dát pozor na stisk ruky - pevný, ale ne brutální, udržovat odstup (rozhodně se při prvním kontaktu nikoho žádným způsobem nedotýkat), zvolit přátelský tón hlasu, občas úsměv, přiměřený oděv. 4.3 Doporučení Téměř vše bylo již zmíněno výše, ale určitě neuškodí, když vybereme a shrneme to nejpodstatnější. Abych při výběrovém pohovoru neztratil cenné body hned mezi dveřmi, musím si uvědomit, že je nutné: přijít na čas Je dobré najít si předem přesnou adresu, a když lokalitu neznám, jet se klidně podívat, jak vypadá, zorientovat se, pomůže to v situaci, kdy pak již značně nervózní, pojedu na pohovor. Pak budu vědět, jak dlouho mi trvá cesta, příp. kde konkrétně mám dům hledat. Pokud si řeknu: tam to znám, za rohem bydlí kamarád, pak už to ňák najdu, zákon schválnosti je nekompromisní. Rozhodně nepůsobí dobře, když přijdu pozdě byť i o 2 minuty, ale také neplatí čím dříve, tím lépe. Proto je záměrně použit obrat na čas,a nikoli včas, to si totiž mnozí vykládají radši tam počkám, než abych přišel pozdě. Přijít na pohovor o 20 minut dříve je ale snad ještě horší než přijít pozdě. Personalistu tak zastihnu uprostřed jiné práce, nepřipraveného a nevrlého, že jsem ho vyrušil. Tak si jeho sympatie určitě nezískám, i když se budu chovat podle Gutha Jarkovského. Dvacetiminutová (stačí desetiminutová) rezerva se určitě hodí, ale ne k tomu, abych se hned hlásil na pohovor. Mohu se tak v klidu vydýchat, uklidnit, upravit se, zajít si na WC, připravit si materiály, zopakovat si základní poučky slušného chování, vypnout zvonění mobilu, znovu si přečíst inzerát apod. působit svým vzhledem, úpravou, projevy apod. přiměřeně a příjemně (viz výše) chovat se slušně, ale ne jako ňouma Když znám pravidla slušného chování a něco se jimi neřídí, např. nejsem vyzván, abych si odložil kabát, abych se posadil apod., je na mě, abych se zeptal, jestli to mohu udělat. Je možné, že to může být záměr tazatele a snaží se testovat např. moji asertivitu. snažit se co nejvíce uvolnit, být přirozený, ne v křeči 13 Nám. W. Churchilla 4, , Praha 3 Telefon:

17 To se snadno řekne, ale hůře realizuje. Určitě pomáhá již tolikrát citovaná znalost pravidel slušného chování. Ale obecně, člověk se vždy cítí lépe v situaci, kterou zná, příp. ví, jak má vypadat, co má od ní očekávat. Proto je dobré udělat si předem představu o tom, jak přijímací pohovor může vypadat, připravit si svoji prezentaci, odpovědi na různé otázky, sbírat soubojové zkušenosti tím, že budu chodit na pohovory apod. Před začátkem pohovoru si zkusím představit celý jeho průběh, (včetně detailů, např. co budu mít na sobě, jak proběhne uvítání, otázky a odpovědi, úsměvy, rozloučen,. atd.). Samozřejmě, že si představím happy end v podobě mého přijetí. Pozitivně se naladím a vnitřně se přesvědčím, že celé interview zvládnu jako nic. 5 PRŮBĚH POHOVORU Jsem-li pozván k přijímacímu pohovoru (výběrovému či konkursnímu řízení), znamená to, že jsem "postoupili z kvalifikace", nebo prošel prvním sítem. Mělo by to zvednout moje sebevědomí. Tím by se měl zlepšit i můj výkon, co se týče vystupování ( viz výše). Po prvních několika sekundách, kdy se utváří první dojem, a to, co říkám, nemá prakticky žádnou velkou váhu, nastupuje dalších mnoho a mnoho minut, ve kterých je nejdůležitější právě obsah mých slov. Výše bylo uvedeno, že i výběrový pohovor je v podstatě normální rozhovor. Tím, že se jedná o součást výběrového řízení na obsazení pracovní pozice, lze u něj očekávat určitý průběh a obsah. Právě proto je možné se na něj předem připravit. Stejně jako v předchozí kapitole, je třeba si uvědomit, že pohovor sám je jen špička ledovce a můj úspěch závisí často na tom, kolik práce jsem si dal s přípravou na něj. 5.1 Příprava na pohovor Informace o pohovoru a o zaměstnavateli Je dobré předem si zjistit, jak takový pohovor může vypadat (na internetu, v knihách, od známých apod. K tomuto účelu např. slouží i kapitola 2 tohoto textu.), a představit si, že bych ho absolvoval já sám. Co bych říkal?, Jak bych se choval?, Co dotyční neudělali správně, a jak se mám z jejich chyb poučit?, Co se jim naopak povedlo, a já sám bych na to bez jejich včasné rady nepřišel? lépe. Čím konkrétnější informace mám k dispozici (např. přímo o pohovorech v dané firmě), tím Samozřejmostí je i sběr informací o firmě samotné. Jednak potencionálního zaměstnavatele často zajímá, co o něm vím, a proč jsem si vybral právě jej. Jednak i pro mě je krok v podobě 14 Nám. W. Churchilla 4, , Praha 3 Telefon:

18 nástupu do zaměstnání zásadní a měl bych vědět, jak firma funguje, jak se jí daří po ekonomické stránce, kdo o ní co napsal apod. Měl bych vědět, jakou má firma minulost a tradici, čím se zabývá, kolik má zaměstnanců a poboček, jaké jsou výsledky společnosti a postavení na trhu, jaké jsou její přednosti oproti konkurenci, jaké má záměry atd. Také bych si měl připravit otázky, které pro mě mohou být při rozhodování zásadní. Příklady otázek na zaměstnavatele: Jaké by bylo moje poslání? Co se očekává od pracovníka na daném postu? Jaká je organizační struktura? Proč je daná pozice volná? Kolik budete mít podřízených, přímých splupracovníků, nadřízených? Jaké jsou perspektivy pro další osobní a kariérový rozvoj? Jaký styl práce a zásady vedení jsou ve firmě uplatňovány? Jaký je způsob odměňování? další otázky vyplývající z popisu práce Příprava vlastní prezentace Určitě se hodí umět se v několika větách představit. Stručně, živě, výstižně shrnout, kdo jsem, a proč jsem přišel. Něco ve smyslu: Dobrý den, jmenuji se Jan Novák, je mi 23 let, pocházím z Prahy. Jsem studentem posledního ročníku Vysoké školy ekonomické v Praze, specializuji se na mezinárodní obchod. V průběhu studia jsem byl dvakrát na letním pracovním a studijním pobytu v USA, během roku jsem si přivydělával jako operátor v call centru. Posledních 9 měsíců pracuji na poloviční úvazek jako referent zahraničního obchodu ve firmě ABC. Protože mě tato práce baví a studijní povinnosti už téměř žádné nemám, rád bych v v tomto oboru pracoval na plný úvazek. To ale u mého současného zaměstnavatele není možné, tak jsem začal hledat pracovní uplatnění jinde.... Je příjemné vědět jak začít. V podstatě jen sděluji naprosto pravdivá základní fakta, která o sobě dávno vím. Nikdo mě nezkouší, nemusím se bát, co přijde. Režie je v tu chvíli na mé straně a já se mohu vnitřně zklidnit, že to snad nebude tak strašné. Mohu-li očekávat, že dojde i na přezkoušení znalosti cizích jazyků, určitě se mi bude hodit, když si takovou miniprezentaci přeložím do všech jazyků, jejichž znalost chci prokazovat. Pozor, taková prezentace není vždy na místě! 15 Nám. W. Churchilla 4, , Praha 3 Telefon:

19 a)hodí se v situacích, kdy se usadím a proti mě sedí člověk, příp. několik lidí, a mlčí. Možná někdo řekne : Tak spusťte! V tom případě navrhnu, tak já bych se na úvod představil..., a mohu začít. b)někdy si ale úvod zajistí sám personalista, např. tím, že řekne Děkuji Vám, že jste k nám přišel. Děkuji také za Váš životopis, který jsem si pročetl. Mohli bychom teď společně shrnout jeho nejdůležitější body a poprosím Vás o komentář některých z nich... Konečně se dostanu ke slovu, ale v tu chvíli není moje představovací řeč ideální. Určitě se k několika jejím bodům dostaneme, ale začínat znovu Dobrý den, jmenuji se..., je trochu ztráta času a na personalistu musím nutně působit jako školák, který se nechce vzdát přednesu básničky, co se tak pěkně naučil. Rozhodně teď nejsem ani flexibilní, duchapřítomný, věcný, ani lidsky přirozený. A to nechci. Doporučení Dostali jsme se k situaci, která svým způsobem popírá předchozí doporučení pořádně se připravit. Samozřejmě, pro všechna doporučení v tomto textu platí, že je dobré vědět, co se má..., ale moje vlastní projevy se v konkrétní situaci musí v první řadě řídit pocitem, že teď se hodí právě tuto znalost prokázat. Záleží na typu personalisty, na způsobu položení otázky apod. Nemohu bezhlavě spustit připravenou pasáž na nějaké téma, když tazatel sice vyslovil kouzelné slovíčko, kterého se moje báseň týká, ale zajímá ho něco úplně jiného. Takové prohřešky způsobené někdy příliš horlivou přípravou, jsou velice nebezpečné. Opakují-li se v průběhu pohovoru několikrát, personalista je tím utvrzován v tom, že: neumím správně naslouchat, nejsem schopen vlastního úsudku, nedokážu rychle reagovat, snažím se prosadit nerelevantní, apod. Toto platí pro celý průběh pohovoru!!! Rekapitulace životopisu Skutečnost, že jsem byl pozván k osobnímu jednání, má obvykle na svědomí pouze můj životopis. Dosud to byl totiž pravděpodobně jediný zdroj informací o mé osobě, který měl personalista k dispozici. Mohu se tedy oprávněně domnívat, že se moje CV líbilo, proto je dobré se o něj opřít i u pohovoru. 16 Nám. W. Churchilla 4, , Praha 3 Telefon:

20 Stejně jako při sestavování CV, při vyprávění vycházím ze znalosti profilu pozice, o niž se ucházím. Předem si představím, které konkrétní činnosti bych měl na starosti, a které z mých dosavadních znalostí a zkušeností by se v souvislosti s nimi hodilo zmínit. Týmž způsobem se zamyslím nad požadavky kladenými na kandidáty a na konkrétních příkladech (metoda STAR-kapitola 2) doložím, že je splňuji,resp., že jsem potřebné schopnosti, dovednosti, vlastnosti, znalosti apod. již někdy uplatnil. V tomto duchu si u každé etapy CV si připravím konkrétnější vyprávění týkající se : studia, oboru, oblíbených předmětů, nepovinných aktivit, přednášek apod., co nejrelevantnějších témat různých prací(seminární, bakalářská, diplomová), jednotlivých činností v rámci náplně práce, jejich podíl na mé pracovní době apod. organizačního zařazení mé pozice ve firmě, (nadřízení, podřízení...), počet spolupracovníků, rozsah pravomocí, spolupracující oddělení apod., činnosti zaměstnavatele, může-li to být užitečné, možnosti využití odborných znalostí (jazyky, PC, apod.) týmové práce, vedení lidí, zhodnocení, co se mi v dané etapě líbilo, a co méně. Životopisu se týká podstatná část pohovoru. I mnohé ze zdánlivě obecných otázek je možné vztáhnout na pracovní nebo studijní zkušenosti, resp. je ode mě dokonce očekáváno, že uvedu profesní příklad Příprava odpovědí Proto je užitečné projít si předem otázky, které při pohovoru obvykle bývají kladeny, příp. jsou obávanými nepříjemnými otázkami. V klidu, když mám dost času a mohu přemýšlet, vyberu vyhovující odpovědi ( někdy nejsou žádné odpovědi správné nebo špatné, ale volím takové, které skutečně odpovídají mému přesvědčení). Připravím si krátké názorné příklady z praxe, které právě tyto odpovědi dokládají. Dostatečné vysvětlení Jasná stručná a přehledná struktura odpovědí na dotazy personalisty je nejlepší vizitkou. Na druhé straně, odpovědi nemusejí být jednoslovné, a požaduje-li personalista popis situace (metoda STAR, viz kapitola 2), je užitečné dodat mu všechny informace, aby si je nemusel domýšlet (obvykle v můj neprospěch). Čím více relativizujících prvků se mi podaří do věty dostat, tím lépe vyzní i popis negativní situace. Vždy je lepší přesně uvést polehčující okolnosti, prokázat vlastní snahu o nápravu a zakončit vše ujištěním, že jsem se poučil a příště se mi něco podobného už nestane. 17 Nám. W. Churchilla 4, , Praha 3 Telefon:

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady

Přijímací pohovor. - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pokud jste pozváni na přijímací pohovor, znamená to, že máte pro danou práci - pozici předpoklady - Pečlivě se připravte na přijímací pohovor - Zhodnoťte své možnosti pro danou práci (porovnávejte je

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 6. Pracovní pohovor Mgr. Zuzana Válková Co je pracovní pohovor a kdy nás čeká? Pracovní pohovor je událost, při které náš potenciální zaměstnavatel zjišťuje všechny potřebné

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI?

JAKÉ PŘEDSTAVY MAJÍ ZAMĚSTNANCI? Co můžete očekávat od outplacementu? Outplacement - podpora odcházejících zaměstnanců - se stal běžně dostupnou službou, kterou může zaměstnavatel využít pro zmírnění dopadů propouštění. Z pohledu firem-zaměstnavatelů

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně?

Reagujete ukvapeně, nebo promyšleně? Reagujete Co byste v podobných situacích řekli a udělali vy? Když nebudete svoje reakce procvičovat, nikdy se nezměníte. Váš kolega prezentuje projekt, který jste spolu zrovna dokončili. Čekáte, až se

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příprava na přijímací pohovor

Příprava na přijímací pohovor JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 3 Obsah pracovních listů Úkoly a cvičení 2-5 Důležité fráze a

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ)

KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUP v rámci PROBAČNÍHO MOTIVAČNÍHO PROGRAMU ZZ (ZÍSKEJ ZAMĚSTNÁNÍ) Roman Pešek Realizace: Sdružení pro probaci a mediaci v justici (SPJ) ve spolupráci s Probační a mediační

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY

Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY OBSAH OBSAH 2 NEŽ ZAČNETE ČÍST 3 OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE 4 Struktura obhajoby diplomové práce 4 Vlastní prezentace diplomového

Více

Příklad dobré praxe XI

Příklad dobré praxe XI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XI pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Renáta Havelková

Více

Přiměřené sebeprosazování Metodický list

Přiměřené sebeprosazování Metodický list Přiměřené sebeprosazování Metodický list skupinová práce - scénky, pochvala a kritika práce s interaktivní tabulí a do sešitů - vhodné věty chvály a kritiky diskuse - umění říct ne, Obecné informace k

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to

Ukázka fiktivního portfolia jako inspirace pro studenty a studentky projektu Změňte to Portfolio Obsah 1. Přehled silných stránek 2. Osobní údaje 3. Přehled škol a odborných školení 4. Pracovní zkušenosti 5. Jiné zkušenosti 6. Moje plány 7. Přehled příloh 8. Přílohy 0 Ukázka fiktivního portfolia

Více

Přijímací pohovor Per - Personální management

Přijímací pohovor Per - Personální management Přijímací pohovor Per - Personální management Kubů Barbora 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod... 3 Tvorba nabídky ze strany zaměstnavatele... 4 Definice pracovního místa...

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Životopis Vedení výběrového pohovoru Assessment Centrum Psychodiagnostika

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Životopis Vedení výběrového pohovoru Assessment Centrum Psychodiagnostika XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Životopis Vedení výběrového pohovoru Assessment Centrum Psychodiagnostika Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Armstrong: Řízení lidských zdrojů,

Více

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz

Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz Jak uspět při hledání práce? Tereza Langová Pracovní portál Profesia.cz 7. 5. 2015 Obsah Budování osobní značky Životopis Motivační dopis Pohovor Každý den můžete udělat něco pro svou budoucnost Reference

Více

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit

Motivační dopis O čem je motivační dopis a jakou má strukturu? Náměty, jak motivační dopis uvést a ukončit Motivační dopis Forma: Aktuální (datum a místo vyhotovení), S vlastní adresou i adresou potenciálního zaměstnavatele, S titulkem (například přihláška o zaměstnání), Napsaný na počítači (nejlépe ve Wordu

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Dotaz: 9. července 2013

Dotaz: 9. července 2013 Dotaz: 9. července 2013 Dne 24.5.2013 jsem se přihlásil k výběrovému řízení na pracovní místo Vedoucí oddělení 1703 odboru 17 Kontrola. Dne 25.6.2013 jsem byl informován, že jsem nebyl zařazen do užšího

Více

Příklad dobré praxe XVIII

Příklad dobré praxe XVIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XVIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace assere = tvrdit, stát na svém, prosazovat Personální kompetence 4. přednáška 1/14 Asertivita znamená stát za svými zákonnými právy, aniž by se poškodila práva druhých. Asertivita je

Více

Metodika podpory sociálních dovedností

Metodika podpory sociálních dovedností 1 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Metodika podpory sociálních dovedností Aneb jak připravit a vést kurzy sociálních dovedností pro lidi s mentálním postižením

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

TAJEMSTVÍ OSOBNÍCH POHOVORŮ V PERSONÁLNÍ AGENTUŘE + ZDARMA NAVÍC CHECKLIST

TAJEMSTVÍ OSOBNÍCH POHOVORŮ V PERSONÁLNÍ AGENTUŘE + ZDARMA NAVÍC CHECKLIST TAJEMSTVÍ OSOBNÍCH POHOVORŮ V PERSONÁLNÍ AGENTUŘE + ZDARMA NAVÍC CHECKLIST 2 Colorbee Insights Vám poskytují pravidelné komentáře, rady, tipy a aktuální informace z oblasti lidských zdrojů. Budeme rádi,

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Prava a povinnosti cizinců na českém. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. Prava a povinnosti cizinců na českém Motivační pracovním dopis trhu NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková MOTIVAČNÍ DOPIS VY_32_INOVACE_CJ_2_13 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti MOTIVAČNÍ DOPIS Definice, funkce, užití

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují:

Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: Počet odpovědí: 296 v.voltr@zs-jestedska.cz Upravit formulář Zobrazit všechny odpovědi Publikovat analýzu Souhrn Označte, který stupeň Vaše dítě/ děti navštěvuje/ navštěvují: I. 172 58 % II. 84 28 % I.

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Výběrové řízení v praxi PER Personální management

Výběrové řízení v praxi PER Personální management Výběrové řízení v praxi PER Personální management Bc. DRÁBEK Drahomír 5.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH Úvod 1. Nábor pracovníků. 3 1.1. Výběr zdrojů náboru a komunikačních

Více

5 Nábor. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Ú V O D

5 Nábor. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku Ú V O D VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra řízení podniku 5 Nábor Ú V O D Každá společnost musí více či méně řešit potřebu obsazení pracovních míst. Je mnoho způsobů řešení

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Kurz Psychologie a sociologie na FSV

Kurz Psychologie a sociologie na FSV Kurz Psychologie a sociologie na FSV Komunikace (verbální a neverbální) v organizaci Asertivita Vyjednávání Mgr. Petra Halířová Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Definovat relevantní kritéria pro výběr

Definovat relevantní kritéria pro výběr NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ DÍLČÍ CÍLE EFEKTIVNÍHO NÁBORU A VÝBĚRU Definovat relevantní kritéria pro výběr Oslovit dostatečně velký počet lidí cílové skupiny Doporučit několik dobrých kandidátů Nechat vybrat

Více

CV & INTERVIEW SURVEY VÝSLEDKY STUDIE

CV & INTERVIEW SURVEY VÝSLEDKY STUDIE CV & INTERVIEW SURVEY VÝSLEDKY STUDIE ÚVOD V posledních letech je trh práce ovlivněn ekonomickou nestabilitou a zvyšující se konkurencí mezi uchazeči o práci. V takovém prostředí je pro uchazeče důležité

Více

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer

Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer Lidé si začínají vybírat zaměstnání podle šéfa rozhovor s Petrou Grabmayer 30.09.2013 Radim Koštial Zodpovědná péče o svoji osobní značku, nebo tomu raději říkejme postaru vlastní reputaci a dobrou pověst,

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Psychologie a výběr pracovníků II PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie FF UP Volba metod získávání pracovníků Při volbě vhodné metody získávání pracovníků hledáme

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

Posudky a obhajoba bakalářsk

Posudky a obhajoba bakalářsk Posudky a obhajoba bakalářsk ské práce 1) Posudek školitele, posudek oponenta 2) Průběh obhajoby BP 3) Příprava obhajovací přednášky Posudek školitele (.pdf na ISu) 1 Posudek oponenta (.pdf na ISu) Posudek

Více

2013 "Jdi za světlem" All Rights Reserved

2013 Jdi za světlem All Rights Reserved Obsah Slovo úvodem Kartářská etika 4 Zavírací karta 5 Stínová karta 5 Kvintesence 5 Nesrozumitelná karta. 5 Určení času. 6 Výklad bez otázky Andělské výklady Výklad na otázku ANO/NE.. Triangl (tři karty)

Více

pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351)

pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Prava Nácvik a povinnosti pracovního cizinců pohovoru na českém a na pracovním si dát trhu pozor NÁCVIKOVÁ WORKSHOP LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg.

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15

O autorovi 10. 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 Obsah O autorovi 10 Předmluva Špion v boji za vyšší plat 11 1. část Na cestě k jednání o platu 13 1. Odvaha přináší vyšší plat: Tak jen do toho! 15 1.1 Zvýšení platu - aneb jak přijít k penězům 15 1.2

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme?

Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? Jak komunikujeme? Chceme-li s lidmi dobře vycházet, musíme se s nimi naučit dobře komunikovat. Co pozitivního nám přináší, když s lidmi mluvíme? A co negativního?.. Co je při komunikaci důležité?.. Jak

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání

1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace. 2. setkání 1)Kde a jak hledat práci 2) osobní dokumentace 2. setkání Obecné rady, než začnete hledat zaměstnání Co chcete dělat, jaké místo hledáte? Situace v oboru Dokumentace Vytvoření pracovního místa Připravování

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Proč a jak prezentovat výsledky své práce? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Motto Je potřeba sebe sama

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Motivační dopis a životopis. Praktické školení

Motivační dopis a životopis. Praktické školení Motivační dopis a životopis Praktické školení 6 x Jak? Jak a kde hledat zaměstnání Jak sestavit motivační dopis Jak správně sestavit životopis Jak komunikovat se zaměstnavatelem a další otázky, které vás

Více

Nábor a výběr zaměstnanců

Nábor a výběr zaměstnanců Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Nábor a výběr zaměstnanců PhDr. Matúš Šucha, Ph. D., Katedra psychologie Co to znamená být dobrým zaměstnancem? 1. Life-work

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více