Píruka. pro. Intrastat CZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Píruka. pro. Intrastat CZ"

Transkript

1 Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004

2 Obsah Strana 1. Úvod Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie... 5 Provádcí naízení Evropské unie. 5 Právní pedpisy eské republiky Pojmy a zkratky Základní informace Co je Intrastat? Povinnost vykazovat údaje do Intrastatu Co je pedmtem vykazování Tístranný obchod Poátek povinnosti vykazování Ukonení povinnosti vykazování Forma a pedávání výkazu Všeobecná pravidla pro vyplnní tiskopisu Podklady pro údaje Intrastatu Uvádní údaj do výkazu Odeslání zboží Záhlaví výkazu Období (rr/mm) Poet ádk Oznaení list na tiskopisech Zpravodajská jednotka Tetí strana Údaje o zboží íslo ádky Kód zboží Stát odeslání Stát urení Kraj pvodu Fakturovaná ástka v K Statistická hodnota v K Vlastní hmotnost v kg Množství v doplkové MJ

3 Povaha transakce Dodací podmínky Druh dopravy Zvláštní íselný statistický znak Zvláštní druhy nebo pohyby zboží, malé zásilky Údaje pod vyznaenými sloupci Pijetí zboží Záhlaví výkazu Období (rr/mm) Poet ádk Oznaení list na tiskopisech Zpravodajská jednotka Tetí strana Údaje o zboží íslo ádky Kód zboží Stát odeslání Stát pvodu Kraj urení Fakturovaná ástka v K Statistická hodnota v K Vlastní hmotnost v kg Množství v doplkové MJ Povaha transakce Dodací podmínky Druh dopravy Zvláštní íselný statistický znak Zvláštní druhy nebo pohyby zboží, malé zásilky Údaje pod vyznaenými sloupci Dodatené údaje Zmny ve výkazu Opravy chybných údaj Negativní hlášení Zvláštní pohyby zboží Vysvtlení pojmu Prmyslové celky asov rozložené zásilky Vojenské dodávky Zásoby a provozní materiál pro letadla a plavidla Pevod vlastnictví k letadlu

4 9.7. Pevod vlastnictví k plavidlu Zaízení nebo vybavení na moi Kosmická lo Odpady Všeobecné a pechodné poznámky Zveejování kurzu Ukonení celního režimu aktivního zušlechovacího styku v pechodném období Zboží osvobozené od vykazování. 48 Pílohy ÚVOD Tato píruka je základním a souhrnným informaním materiálem, ve kterém jsou do praktické podoby pepracována ustanovení základních právních pedpis k aplikaci systému Intrastat. Nemá proto právn závazný charakter, ale mla by být významnou pomckou pi vykazování údaj pro systém Intrastatu. K jejímu použití je nezbytné se seznámit minimáln se základními právními pedpisy, které tuto problematiku upravují. Seznam tchto pedpis obsahuje ást 2 této píruky. V její ásti 3 jsou vysvtleny základní pojmy a zkratky v ní používané

5 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu Základní naízení Evropské unie Naízení Rady (EHS). 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o statistice obchodu se zbožím mezi lenskými státy Doplnno o: Naízení Komise (EHS). 3046/92 ze dne 22.íjna 1992, kterým se provádí a mní naízení Rady (EHS). 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi lenskými státy Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1182/99 ze dne 10. kvtna 1999, kterým se mní Naízení Rady (EHS). 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi lenskými státy s ohledem na omezení poskytovaných dat Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1624/2000 ze dne 10. ervence 2000, kterým se mní Naízení Rady (EHS). 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi lenskými státy se zvláštním zetelem na zjednodušené používaní Nomenklatury zboží Naízení Rady (EHS). 2913/92 ze dne 12. íjna 1992, kterým se vydává celní kodex Spoleenství, ve znní pozdjších pedpis Provádcí naízení Evropské unie Naízení Komise (ES). 1901/2000 ze dne 7. záí 2000, kterým se provádí naízení Rady (ES). 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi lenskými státy Doplnno o: Naízení Komise (ES). 1835/2002 ze dne 15. íjna 2002, kterým se mní a dopluje naízení Komise (ES). 1901/2000 ze 7. záí 2000, kterým se stanoví nkterá opatení k provádní naízení Rady (EHS). 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o statistice obchodu se zbožím mezi lenskými státy Naízení Komise (ES). 2207/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mní a dopluje Komise (ES). 1901/2000 ze 7. záí 2000 o statistice obchodu se zbožím mezi lenskými státy Naízení Komise (ES). 3590/92 ze dne 11. prosince 1992 o nosiích statistických informací pro statistiku obchodu mezi lenskými státy Naízení Rady (EHS). 2658/87 ze dne 23. ervence 1987 o celní a statistické nomenklatue a o spoleném celním sazebníku Doplnno o: Naízení Rady (EHS). 3528/89 ze dne 23. listopadu 1989, kterým se mní Naízení Rady (EHS). 2658/87 o celní a statistické nomenklatue a o spoleném celním sazebníku - 5 -

6 Naízení Rady (EHS). 2913/92 ze dne 12. íjna 1992, kterým se vydává celní kodex Spoleenství Naízení Rady (EHS). 1959/93 ze dne 19. ervence 1993, kterým se mní Naízení Rady (EHS). 2658/87 o celní a statistické nomenklatue a o spoleném celním sazebníku Naízení Rady (ES). 254/2000 ze dne 31. ledna 2000, kterým se mní Naízení Rady (EHS). 2658/87 o celní a statistické nomenklatue a o spoleném celním sazebníku Naízení Rady (ES). 1789/2003 ze dne 11. záí 2003, kterým se mní a dopluje Píloha1 Naízení Rady (EHS). 2658/87 o celní a statistické nomenklatue a o spoleném celním sazebníku. Naízení Komise (ES). 2081/2003 ze dne 27. listopadu 2003, o nomenklatue zemí a území pro statistiku zahraniního obchodu Spoleenství a obchodu mezi lenskými státy Právní pedpisy eské republiky Zákon. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znní zákona. 113/1997 Sb., zákona. 1/2002 Sb. a zákona.187/2004 Sb. Zákon. 185/2004 Sb., o Celní správ eské republiky Vyhláška 200/2004 o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování o obchodu mezi eskou republikou a lenskými státy Evropského spoleenství Zákon, 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty Zákon. 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk, ve znní pozdjších pedpis Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis - 6 -

7 3. Pojmy a zkratky Pojem Aktivní zušlechovací styk lenský stát R SÚ DI Doplková mrná jednotka Dovoz DPH EU G C Incoterms Intrastat JSD K Kód KN (zbožový kód) MJ Odeslání Pasivní zušlechovací styk Význam Doasné pijetí zboží za úelem jeho a) zpracování, vetn jeho instalace, smontování nebo kompletace nebo sdružování s jiným zbožím nebo pizpsobení jinému zboží, b) pepracování, c) opravy, úpravy nebo údržby, vetn renovace nebo uvedení do pvodního stavu a také použití uritého zboží, které není v zušlechtném výrobku obsaženo, avšak umožuje nebo usnaduje jeho výrobu, i když je pi ní zcela nebo zásti spotebováno (pomocné zboží). Po aktivním zušlechtní zboží se pedpokládá, že zušlechtné výrobky budou odeslány do jiného lenského státu nebo vyvezeny do tetí zem. lenský stát Evropské unie eská republika eský statistický úad Daové identifikaní íslo právnické nebo fyzické osoby, které pidluje finanní úad. Údaj, který umožuje mit množství pijatého nebo odeslaného zboží (nap. poet kus, litr, metr ). Jedná se o druhý ukazatel vedle hmotnosti zboží, který je uveden u nkterých položek v Kombinované nomenklatue. Vstup zboží ze tetí zem na celní území EU do nkterého lenského státu EU. Da z pidané hodnoty Evropská unie Generální editelství cel Mezinárodní obchodní dodací podmínky (International Commercial Terms) vyhlašované mezinárodní obchodní komorou Statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi lenskými zemmi Evropské unie pi vnitrounijním obchodu, Jednotný správní dokument pedepsaný tiskopis pro písemnou formu celního prohlášení (díve JCD). Koruna eská Kód kombinované nomenklatury celního sazebníku EU (osmimístná zbožová nomenklatura vytvoená rozšíením šestimístné nomenklatury Harmonizovaného systému popisu a íselného oznaování zboží). Mrná jednotka, ve které se vykazuje množství zboží a která je stanovena pro jeho uritý druh v íselníku kombinované nomenklatury. Odeslání zboží vykazovaného v systému Intrastat (vetn navráceného zboží dodavateli) z jednoho lenského státu EU do jiného lenského státu EU. Doasné odeslání zboží za úelem jeho a) zpracování, vetn jeho instalace, smontování nebo - 7 -

8 Pojem Povahy transakce Práh asimilaní Práh specifický Pijetí Píslušný celní orgán Sledované období Spoleenství Statistické území lenského státu Statistické území EU Status zboží Spoleenství TARIC Význam kompletace nebo sdružování s jiným zbožím nebo pizpsobení jinému zboží, b) pepracování, c) opravy, úpravy nebo údržby, vetn renovace nebo uvedení do pvodního stavu. Po pasivním zušlechtní zboží se pedpokládá, že zušlechtné výrobky se vrátí zpt do R. Charakteristiky, které odlišují jednu transakci od druhé, piemž transakcí se rozumí jakákoliv operace, a už obchodní nebo neobchodní, která vede k pohybu zboží zahrnovaného do Intrastatu. Finanní objem odeslaného nebo pijatého zboží, podle kterého se uruje, že právnická nebo fyzická osoba se stává zpravodajskou jednotkou, a tím je povinna poskytovat informace pro systém Intrastat. Finanní objem odeslaného nebo pijatého zboží, podle kterého se uruje, zda je zpravodajská jednotka povinna vyplovat do výkazu Intrastatu všechny údaje nebo pouze nkteré. Pijetí zboží vykazovaného v systému Intrastat (vetn vráceného zboží od odbratele) do jednoho lenského státu EU z jiného lenského státu EU. Místn píslušný celní úad, kterému zpravodajská jednotka podle jejího sídla pedává údaje do Intrastatu. Kalendání msíc, ve kterém zaal pohyb odeslaného zboží nebo skonil pohyb pijatého zboží. Stejn tak ale mže být sledovaným obdobím také kalendání msíc, ve kterém osob registrované k DPH vznikla povinnost piznat tuto da pro odeslané nebo pijaté zboží. Msíc, ve kterém vznikla povinnost piznat DPH však musí být shodný s msícem zahájení pohybu odeslaného nebo ukonení pohybu pijatého zboží nebo se musí jednat o msíc následující.. Zkrácený a zjednodušený název pro Evropské hospodáské spoleenství, Evropské spoleenství nebo Evropskou unii, asto používaný zejména v legislativ. Území, které zaujímá lenský stát na statistickém území EU. Území, které zaujímají všechny lenské státy. Zboží úpln získané na celním území EU nebo zboží dovezené ze tetích stát, které bylo propuštné do celního režimu volného obhu nebo zboží získané z nkterého i z obou druh zboží (viz též ustanovení lánku 4 naízení Rady (EHS). 2913/92 ze dne 12. íjna 1992, kterým se vydává celní kodex Spoleenství, ve znní pozdjších pedpis) Integrovaný sazebník EU, který umožuje v návaznosti na zbožové kódy Kombinované nomenklatury používat opatení obchodní politiky EU, nap. celní sazby, kvóty, antidumpingové celní sazby. Kódy KN tvoí prvních osm míst zleva zbožového kódu uvádného v TARICu a jsou - 8 -

9 Pojem Tetí zem Vnitrounijní obchod (intrakomunitární) Výkaz pro Intrastat Vývoz Zboží Intrastatu Význam shodné s nomenklaturou celního sazebníku EU (v roce 2004 pln odpovídají též osmimístným íselným kódm zboží celního sazebníku R vydaného naízením vlády. 462/2003 Sb., jehož úinnost skonila k ) Zem nebo státy, které nejsou leny EU. Pijetí a odeslání zboží, které má status Spoleenství a zboží v celním režimu aktivního zušlechovacího styku nebo pepracování pod celním dohledem, které je doasn odesíláno resp. pijímáno jiným lenským státem, než ve kterém bylo do tchto režim propuštno. Msíní výkaz obsahující pedepsané údaje o odeslání nebo pijetí zboží z nebo do lenského státu EU. Výstup zboží do tetí zem z celního území EU z nkterého lenského státu EU. Zboží, které podléhá povinnosti vykazovat jeho pijetí a odeslání v systému Intrastat. Zpravodajská jednotka Právnická nebo fyzická osoba, která má povinnost poskytovat do INTRASTATU údaje o zboží odeslaném nebo pijatém v rámci vnitrounijního obchodu a která je osobou registrovanou k DPH (osobou povinnou podávat daové piznání k DPH). Zvláštní pohyby zboží Zvláštní pípady odeslání nebo pijetí zboží, pi kterých se údaje do výkazu pro Intrastat uvádjí s uritými výjimkami

10 4. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4.1. Co je Intrastat? Intrastat je systém sbru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie, pokud pi jeho pijetí nebo odeslání není povinnost pedkládat celním orgánm celní prohlášení. Vykazují se v nm údaje o vnitrounijním obchodu. Systém Intrastat je povinný pro všechny lenské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sbru prvotních údaj (nap. formy výkazu, organizaní zabezpeení). Údaje z výkazu pro Intrastat umožní sestavit msíní statistiky zahraniního obchodu eské republiky. Zveejnné údaje budou pedevším používat: vlastní firma, která bude chtít znát svj podíl na trhu a sledovat množství svých prodaných výrobk a jejich cenu a která bude chtít objevovat nové trhy a možnosti pronikání na n Evropská komise pro studie o integraci vnitního trhu, pro tvorbu evropské zemdlské a obchodní politiky, pro pijímání antidumpingových opatení, pro uzavírání obchodních dohod Mezinárodní organizace pro vyhodnocení hospodáské situace urité zem Svtové obchodní organizace v dob embarga na urité zboží, pro dohled nad obchodem s uritým druhem zboží (nap. se zbranmi, nkterými nebezpenými anebo toxickými látkami, atd.) eský statistický úad pro poteby sestavení národních út a poskytování informací uživatelm Ministerstvo prmyslu a obchodu pro provádní hospodáské politiky (konkurenceschopnost na zahraniních trzích atd.) eská národní banka pro poteby sestavení platební bilance Regionální orgány budou data o obchod za region se zemmi EU využívat pro poteby regionální hospodáské politiky Velvyslanectví a konzuláty, které se zajímají o obchodní vztahy s píslušnými zemmi Profesionální svazy rzných odvtví: prmyslu, obchodu, dopravy, které dostávají pravideln naše podrobné zprávy a které je používají pro hájení zájm svých len Každý, kdo se zabývá hospodástvím a chce znát vývoj obratu zahraniního obchodu a obchodní bilance eské republiky, pípadn bude chtít vdt, jak naše zem udržuje svou pozici v konkurenním prostedí EU (údaje o zahraniním obchod jsou msín zveejovány v tisku) Povinnost vykazovat údaje do Intrastatu Povinnost provádní Intrastatu je dána ustanovením pedpis Evropské unie, jejichž seznam je uveden v ásti 2 této píruky. Tato ustanovení jsou pro R upravena celním zákonem a píslušnou provádcí vyhláškou k nmu

11 Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob, které pekroí asimilaní práh pi pijetí nebo odeslání zboží, o nmž je teba uvádt údaje do výkaz pro Intrastat. Tím se stávají zpravodajskými jednotkami. Asimilaní práh je stanoven pro odeslání zboží v hodnot pesahující tyi milióny K a pro pijetí zboží v hodnot pesahující dva milióny K. Uruje se z fakturované hodnoty nezávisle na sob, zvláš pro pijetí a zvláš pro odeslání zboží Intrastatu. Zpravodajské jednotky, u kterých fakturovaná hodnota za zboží Intrastatu pi jeho pijetí nebo odeslání pekroí asimilaní práh (pi odeslání tyi milióny K a pi pijetí dva milióny K), ale nepesáhne specifický práh stanovený na sto milión K (zvláš za odeslání a zvláš za pijetí zboží) vykazují údaje pro Intrastat zjednodušen bez údaj o Statistické hodnot, Druhu dopravy a Dodacích podmínkách. Osoby a zpravodajské jednotky, které pekroí specifický práh sto milión K pi pijetí nebo odeslání zboží Intrastatu, musí vykazovat všechny pedepsané údaje. Asimilaní i specifický práh se uruje zvláš pro pijetí a zvláš pro odeslání zboží Intrastatu. Pi pekroení pouze jednoho z nich se urené povinnosti, nap. vykazovat všechny údaje, vztahují pouze k nmu. Každý subjekt, odesílající nebo pijímající zboží z EU je povinen si sám sledovat hodnotu tohoto zboží a pi pekroení asimilaního nebo specifického prahu, zvláš za odeslané a zvláš za pijaté zboží, bez výzvy zaít plnit povinnosti vyplývající pro zpravodajské jednotky z pedpis upravujících Intrastat. Mají-li být do výkaz pro Intrastat uvádny údaje o jednotlivých zásilkách odesílaného nebo pijatého zboží, jejichž fakturovaná hodnota nepesahuje šest tisíc K, mohou se vyznait souhrnn pod spoleným kódem zboží Pi odeslání zboží se k tomuto spolenému zbožovému kódu uvádjí pouze informace o státu pijetí a fakturované hodnot. Pi pijetí zboží se ke spolenému zbožovému kódu uvádjí údaje o státu odeslání a fakturované hodnot. V píslušném ádku se do odstavce 12 Výkazu nebo do první ásti zleva kolonky.1 Dokladu uvede kód MZ. Za msíc, ve kterém zpravodajská jednotka neprovede žádnou transakci, ale jinak povinnost vykazování údaj pro Intrastat má, je povinna pedat píslušnému celnímu orgánu negativní hlášení. To se pedává i za každý další msíc až do pípadného ukonení vykazovací povinnosti zpravodajské jednotky, a to ve stejných termínech, jako se pedávají výkazy o odeslaném nebo pijatém zboží (12. pracovní den po skonení sledovaného období). Zpravodajská jednotka, která zaniká, musí tuto skutenost písemn sdlit celnímu úadu, kterému pedává výkazy pro INTRASTAT, a to nejpozdji v termínu, ve kterém pedává celnímu úadu výkaz pro INTRASTAT s údaji o odeslání anebo pijetí zboží za poslední msíc své innosti. To je za msíc, ve kterém odeslala anebo pijala poslední zásilku zboží v rámci svého vnitrounijního obchodu. Slouením nebo splynutím zpravodajské jednotky s jinou právnickou osobou, pecházejí povinnosti pedávání výkaz pro INTRASTAT na subjekt, se kterým zpravodajská jednotka splynula nebo se slouila

12 V pípad, že se uskutení pouze jednorázové nebo píležitostné odeslání nebo pijetí zboží, kterým vznikne povinnost pedávání výkaz pro Intrastat (pevyšuje hodnotu asimilaního prahu) a je dvodný pedpoklad, že dalších šest msíc k žádnému dalšímu odeslání nebo pijetí nedojde, staí vykázat pouze toto jednorázové nebo píležitostné odeslání nebo pijetí a za další msíce už negativní výkazy pro Intrastat nevyhotovovat a nepedávat. Výkaz pro Intrastat s jednorázovým nebo píležitostným odesláním nebo pijetím zboží však musí být na horním okraji zeteln oznaen nápisem P ÍLEŽITOSTNÝ. Pokud by v dalších šesti msících zpravodajská jednotka, která pedala píležitostný výkaz pro Intrastat proti pedpokladm odeslala nebo pijala další zásilku zboží, vzniká ji takovým odesláním nebo pijetím zboží povinnost k pedávání výkaz pro Intrastat dle pravidel uvedených v pedchozích odstavcích této píruky. Negativní hlášení o odeslání nebo pijetí zboží za msíce mezi píležitostným a dalším odesláním nebo pijetím se dodaten nevyhotovují a nepedávají. Výkaz pro Intrastat mže za zpravodajskou jednotku vyhotovit a pedat píslušnému celnímu úadu i jí zmocnný zástupce. Zmocnní k vyhotovení anebo pedání výkazu pro Intrastat nebo smlouvu o zastupování pi tchto innostech, pípadn jiný dokument osvdující oprávnní zastupovat zpravodajskou jednotku, je zástupce povinen na požádání pedložit celnímu úadu. Vzor plné moci k zastupování ani forma, jak prokázat zmocnní k zastupování není stanovena. Pokud je pi dovozu ze tetí zem zboží propuštno do celního režimu volného obhu v jiném lenském stát než je stát urení (clo je vymeno v jiném lenském stát, ve kterém zboží získalo status Spoleenství), musí být ve stát urení vykázáno pro Intrastat jako zboží pijaté a ve stát, kde bylo propuštno do volného obhu, jako zboží odeslané. Píklad: eská osoba nakupuje zboží v USA dopravované do R pes Nmecko, kde je nmeckými celními orgány propuštno do volného obhu. V Nmecku musí být ve výkazu pro Intrastat uvedeno jako zboží odeslané do R (nap. fiskálním zástupcem) a v R se vykazuje v Intrastatu jako zboží pijaté. Zboží dovážené ze tetí zem, které propuštním do celního režimu volného obhu získá status Spoleenství až v zemi urení nebo je zde propuštno do jiného celního režimu, se do výkazu pro Intrastat jako pijaté zboží nevykazuje. Stejn tak se do výkazu pro Intrastat nevykazuje zboží, které pes lenský stát pouze tranzituje, a to bez ohledu na skutenost, zda je takové zboží dopravováno pímo pes území daného lenského státu pod celním dohledem, zejména v celním režimu tranzitu, nebo se jedná o zboží Spoleenství provážené bez celního dohledu Co je pedmtem vykazování

13 Do statistiky obchodu mezi lenskými státy, to je Intrastatu, se zahrnuje všechno zboží, které má status Spoleenství a pohybuje se mezi lenskými státy, s výjimkou zboží osvobozeného od vykazování, jehož seznam je uveden v ásti. 11 této píruky. Zbožím spoleenství je zboží - úpln získané nebo vyrobené na území spoleenství - zboží ze zemí a území, které nejsou souástí celního území, propuštné do volného obhu - zboží vyrobené nebo získané ze zboží uvedeného díve. - Pi odeslání se uvádjí do výkazu pro Intrastat informace o zboží spoleenství, které opustilo území R republiky do jiného lenského státu, a to i o zboží, které bylo v eské republice propuštno celními orgány do celního režimu volného obhu a následn bylo odesláno do jiného lenského státu, kde bude používané nebo spotebované, a který bude státem urení. Pi pijetí zboží se uvádjí do výkazu pro Intrastat informace o zboží spoleenství, které vstoupilo na území R a není pod celním dohledem (není napíklad v celním režimu tranzitu) a také není pes R pouze prováženo. Transakce, které jsou pedmtem vykazování nemusí mít pouze obchodní charakter. Zpravodajská jednotka poskytuje informaci bez ohledu na to, zda je dodání zboží spojeno s penžní transakcí i nikoli. Jedná se zejména o následující zboží: - nakupované a prodávané - na zpracování, opravu nebo údržbu (k aktivnímu nebo pasivnímu zušlechtní) - vracené po zpracování, oprav nebo údržb (po aktivním nebo pasivním zušlechtní) - pijímané, odesílané a mimoádn i zpt vracené v rámci finanního leasingu - odesílané a pijímané v rámci reklamací vadného plnní kupní smlouvy, vetn vracení zpt vadného zboží a zboží odesílaného a pijímaného náhradou za vadné reklamované zboží - dodávané zdarma - bezúplatné obchodní vzorky s výjimkou tch, které jsou pijímány nebo odesílány doasn a pedmtem transakce s nimi není zmna jejich vlastníka - dodávané v rámci stavebních a konstrukních prací - dodávané jako souást služby - dodávané do centrálních sklad nebo z nich vybírané - odesílané nebo pijímané do konsignaních sklad - pijímané nebo odesílané v souvislosti s uskladnním zboží Naopak do výkaz pro Intrastat se nevykazují údaje o transakcích a o zboží uvedených v ásti. 11 této píruky, zejména údaje o zboží, které je pedmt vybraných doasných obchodních transakcí, ili je odesíláno s pedpokladem zptného pijetí nebo je pijímáno s pedpokladem zptného odeslání, a nejedná se o odeslání nebo pijetí v souvislosti s aktivním nebo pasivním zušlechtní zboží nebo jeho uskladnním, použitím ve výrob atd. Do výkaz pro Intrastat se také nevykazují údaje o zboží pijatém zpravodajskou jednotkou od osoby, která není ve stát odeslání zaregistrována k DPH a zboží, které je zpravodajskou jednotkou odesíláno osob, která není plátcem DPH v zemi urení

14 4.4. Tístranný obchod Tístranným obchodem je z hlediska statistického: a) zbožová transakce, v níž vystupují ti osoby registrované k DPH ve tech rzných lenských státech. Zboží je pi tomto obchodu dopravováno z lenského státu v nmž je registrována k DPH první osoba do státu, kde je registrována osoba tetí. Pitom první osoba prodává zboží osob druhé, od které toto zboží nakupuje osoba tetí. Protože vykazování v systému Intrastat sleduje prohyb zboží pes hranici, nikoli finanní toky, prostední, druhá osoba zboží do systému Intrastat vbec nevykazuje. První osoba musí vykázat odeslání zboží do státu, ve kterém je k DPH registrována osoba tetí, která vykáže v Intrastatu pijetí zboží ze státu první osoby. Píklad. eská osoba, která psobí jako prostedník, nakupuje zboží ve Francii a posílá je pímo zákazníkovi v Nmecku. V tomto pípad eská firma neuvádí do výkazu pro Instrastat údaje o tomto zboží, protože toto zboží není ureno pro eskou republiku ani z ní není odesíláno. Údaje o zboží se objeví ve výkazu pro odeslání ve Francii a na výkazu pro pijetí v Nmecku. b) zbožová transakce, v níž vystupují ti osoby registrované k DPH ve dvou lenských státech. Zboží je pi tomto obchodu dopravováno z lenského státu v nmž je registrována k DPH první osoba do státu, kde je registrována osoba tetí. Pitom první osoba prodává zboží osob druhé, která je registrována k DPH ve stejném lenském stát jako ona sama a od které zboží nakupuje osoba tetí, registrovaná v jiném lenském stát. Odeslání zboží do výkazu Intrastat musí v tomto pípad vykázat osoba druhá, údaje o pijetí zboží vykazuje osoba tetí. Píklad: eská osoba (A) prodává zboží do Nmecka osob (C), zboží však odesílá zákazníkovi pímo jiná eská osoba (B), od které je nakupuje osoba (A). Deklarovat toto zboží do výkazu Intrastatu jako odeslání bude eská osoba (A), pijetí zaznamená nmecká osoba (C) c) zbožová transakce, v níž vystupují ti osoby registrované k DPH ve dvou lenských státech. Zboží je pi tomto obchodu dopravováno z lenského státu, v nmž je registrována k DPH první osoba, do státu, kde je registrována osoba tetí. Pitom první osoba prodává zboží osob druhé, která je registrována k DPH ve stejném lenském stát jako osoba tetí. Té zboží prodává osoba druhá. Odeslání zboží vykáže osoba první, pijetí osoba druhá. Píklad: eská osoba (A) prodává zboží jiné eské osob (C), piemž toto zboží osoba (A) nakupuje od nmecké osoby (B), která je pímo dodává z Nmecka eské osob (C). Za vyplnní výkazu Intrastatu pro pijetí je odpovdná eská osoba (A). která tento obchod zprostedkovala, nikoli osoba (C), která je pouze jeho píjemcem. zboží. (pro osobu (C) se jedná o pevzetí zboží na území R). Odeslání zboží vykazuje osoba (B) v Nmecku. d) zbožová transakce, v níž vystupují dv osoby registrované k DPH ve dvou lenských státech a jedna osoba z tetí zem. První osoba odesílá zboží z lenského státu pímo osob druhé do jiného lenského státu, piemž je prodává osob tetí ze tetí zem, od které je nakupuje osoba druhá. Odeslání zboží vykáže osoba první a pijetí osoba druhá

15 Píklad: eská osoba (A) nakupuje zboží od ruské osoby (B), které jí prodala nmecká osoba (C). Zboží je dopravováno pímo od nmecké osoby (C) k eské osob (A). Ve výkazech pro Intrastat osoba (C) uvede údaje o odeslání a osoba (A) o pijetí zboží Poátek povinnosti vykazování Osoby, které se ke dni vstupu R do EU stávají zpravodajskými jednotkami, byly ureny podle výsledk statistiky zahraniního obchodu za rok K povinnosti vyhotovovat a pedávat výkazy pro INTRASTAT byly vyzvány celními úady. V rámci jejich registrace na píslušném celním úad jim už bylo, nebo v prbhu msíce kvtna i ervna 2004 bude sdleno, zda mají povinnost k vykazování všech údaj nebo s ohledem na specifický práh, budou osvobozeny od vykazování údaj o Statistické hodnot, Druhu dopravy a o Dodacích podmínkách odesílaného anebo pijatého zboží a byly nebo budou s nimi projednány otázky zpsobu pedávání výkaz pro Intrastat. Zpravodajskými jednotkami se stanou ke dni vstupu R do EU i ty osoby, které celním úadem sice vyzvány nebyly, ale za kvten 2004 pekroily alespo nkterý z asimilaních prah. Povinnost pedávat celnímu úadu výkazy pro INTRASTAT si totiž bude po vstupu R do EU hlídat každá osoba sama. Zpravodajskou jednotkou s touto povinností se stane jakmile celkový souet fakturovaných hodnot za odeslané zboží pesáhne ode dne vstupu do EU kdykoli v prbhu roku, ve kterém se vstup uskutenil, až do jeho konce, tyi milióny K. Zpravodajskou jednotkou se také stane, pekroí-li celkový souet fakturovaných hodnot za jí pijaté zboží ode dne vstupu R do EU do konce roku nebo v prbhu roku, ve kterém se vstup uskutenil, celkovou ástku dva milióny K. V dalších letech se zpravodajskou jednotkou stane ta osoba, která pekroí asimilaní práh kdykoliv v prbhu kalendáního roku v soutu fakturovaných hodnot od poátku daného roku, a to zvláš za odeslání a zvláš za pijetí zboží. Msíc, ve kterém dojde k pekroení hodnoty asimilaního prahu se pro zpravodajskou jednotku stává prvním sledovaným obdobím, za který je povinna pedat výkaz pro Intrastat. V nm neuvádí údaje za období pedcházející, ve kterých ode dne vstupu do EU, resp od poátku roku, nedošlo k pekroení asimilaního prahu. Proto napíklad, pijme-li osoba za kvten až listopad roku 2004 zboží v celkovém soutu všech jeho fakturovaných hodnot za K a v prosinci roku 2004 za fakturovanou hodnotu K, je povinna nejpozdji do dvanáctého pracovního dne v msíci lednu roku 2005 odevzdat výkaz pro Intrastat, ve kterém vykáže hodnotu pijatého zboží ve výši K. S ohledem na pravidla uvedená dále, ji vzniká povinnost k pedávání dalších výkaz pro Intrastat, teba i negativních minimáln do konce roku Obdobn jako poátek povinnosti vykazovat údaje pro Intrastat vzniká a trvá i povinnost vykazovat všechny pedepsané údaje. Od vykazování údaj o statistické hodnot, druhu dopravy a dodacích podmínkách je osvobozena pouze ta zpravodajská jednotka, která nepesáhne hodnotu specifického prahu od poátku povinnosti k vykazování pro Intrastat do konce roku, ve kterém jí tato povinnost vznikla nebo v prbhu každého dalšího kalendáního roku, ve kterém jí tato povinnost dále trvá (nepekroí sto milión K v soutu fakturované hodnoty za všechna odeslání nebo pijetí zboží zvláš, nap. od do konce roku

16 nebo kdykoliv v dalším kalendáním roce v celkovém soutu fakturovaných hodnot od jeho poátku) Ukonení povinnosti vykazování Povinnost pedávat celním orgánm výkaz pro Intrastat s údaji o odeslaném zboží koní zpravodajské jednotce pedáním výkazu pro Intrastat za sledované období msíce prosince v roce, ve kterém od jeho poátku nepesáhl souet všech fakturovaných hodnot zboží odeslaného touto jednotkou ástku tyi milióny K. Povinnost pedávat celním orgánm výkaz pro Intrastat s údaji o pijatém zboží koní zpravodajské jednotce pedáním výkazu pro Intrastat za sledované období msíce prosince v roce, ve kterém nepesáhl souet všech fakturovaných hodnot zboží pijatého touto jednotkou ástku dva milióny K. Povinnost pedávat celním orgánm výkazy pro Intrastat se všemi pedepsanými údaji o odeslaném nebo pijatém zboží a neuvádt do tchto výkaz údaje o statistické hodnot, druhu dopravy a dodacích podmínkách koní zpravodajské jednotce pedáním píslušného výkazu pro Intrastat za sledované období msíce prosince v roce, ve kterém od jeho poátku nepesáhl souet všech fakturovaných hodnot za odeslané nebo pijaté zboží zvláš hodnoty sto milión K. Vykazovací povinnost pro Intrastat koní zpravodajské jednotce, jejíž innost zanikne (nap. slouením, zrušením, rozdlením) pedáním posledních údaj. Tuto skutenost oznámí souasn píslušnému celnímu orgánu (viz též kapitola 4.2. této píruky) 4.7. Forma a pedávání výkazu Výkazy s údaji pro Intrastat se pedávají píslušným celním úadm jednou msín, nejpozdji do 12. pracovního dne msíce následujícího po sledovaném období. Údaje do nich se uvádjí souhrnn za sledované období, to je za jeden msíc, zvláš za odeslání zboží a zvláš za pijetí zboží. výkaz pro Intrastat lze vyhotovit na pedepsaném tiskopise v papírové form nebo údaje pedávat elektronicky v pedepsaném formátu (napíklad na disket nebo elektronickým penosem dat). Informace o elektronickém pedávání dat je možné získat na webových stránkách G C nebo u celních úad. Na webových stránkách G C si mže zpravodajská jednotka stáhnout vzor tiskopis výkazu, jejichž vzory jsou uvedeny ve zvláštní píloze této píruky (dále jen výkaz ). Pro sdlení údaj o odeslání zboží se používá jiný tiskopis než pro pijetí zboží. Na každý tiskopis výkazu lze deklarovat až 15 údaj o rzných transakcích zboží, napíklad 15 podpoložek zboží. Použití tiskopisu výkazu s naznaenými okénky pro jednotlivé íslice v záhlaví tiskopisu není na závadu. Jako tiskopis výkazu pro Intrastat lze použít i tiskopis JSD. Pro každou podpoložku zboží se však musí použít samostatný tiskopis JSD a nelze využívat Doplkové listy k k JSD. Do všech forem výkazu pro Intrastat (papírové i elektronické) jsou požadovány informace o pijetí a odeslání zboží vždy ve stejném rozsahu (v tiskopisu JSD se vyplují pouze odstavce urené pro pedepsané údaje Intrastatu - viz ást Uvádní údaj do výkazu této píruky). Jednotlivé transakce se stejnými kvalitativními údaji ve výkazu pro Intrastat lze sítat (nap. nkolik odeslaných zásilek zboží ve sledovaném období s totožnými údaji ve

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství VYHLÁŠKA. 1/05 Sb. ze dne 18. kvtna 05 o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství eský statistický

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 235/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 odanizpidanéhodnoty Zmna: 235/2004 Sb.(ást), 635/2004 Sb., 669/2004 Sb. Zmna: 124/2005 Sb. Zmna: 215/2005 Sb., 217/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky:

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033)

Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) Dohoda o bezhotovostní úhrad cen poštovních služeb íslo 982407-1673 / 2010 (SML 0012/10/0033) eská pošta, s.p. se sídlem: Politických vz 909/4, 225 99, Praha 1 I: 47114983 DI: CZ47114983 zastoupen/jednající:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu.

ODESLÁNÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. ODESLÁNÍ ZBOŽÍ Období (rr/mm) Do vyzna ených okének se uvádí rok a m síc, za který jsou ve výkazu uvedeny údaje. Nap íklad o zboží

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F

Incoterms 2000. Doložky Incoterms. Skupina E. Skupina F Incoterms 2000 Incoterms neboli Incoterms 2000 (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky... 1 podle 273 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb.... 1 Specifikace pojm...1 Úvodní ustanovení... 2 Vznik smluvního vztahu... 2 Ceny... 3 Platba... 3 Výhrada vlastnického práva...

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce

Více

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE?

NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE 1. JDE OPRAVDU O NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE? NOVÝ ZÁKONÍK PRÁCE Od 1.1.2007 by ml zaít platit nový zákoník práce, publikovaný ve Sbírce zákon pod. 262/2006 Sb. (dále také jako zákoník práce nebo jen zákon ). Chtli bychom Vás proto seznámit alespo

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

P IJETÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Údaje o zboží

P IJETÍ ZBOŽÍ. Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. Údaje o zboží Záhlaví výkazu Údaje ze záhlaví je t eba uvést na každém listu tiskopisu. P IJETÍ ZBOŽÍ Období (rr/mm) Do vyzna ených okének se uvádí rok a m síc, za který jsou ve výkazu uvedeny údaje. Nap. srpen 2005

Více

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S.

VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. OTE, a.s. VYHODNOCENÍ ODCHYLEK A CLEARING TDD V CS OTE JAROSLAV HODÁNEK, OTE A.S. 16.-17.4.2014 Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu, Špindlerv Mlýn Základní innosti OTE 2 Organizování krátkodobého

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 189/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o kolektivním investování ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje v souladu s právem Evropských

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 4 4 Edice Účetnictví a daně

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

!"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$

!#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&04'( + 45,46$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!#$ 4 9+%,* )&$:$ !"#$ %$ % %$&'()* +!,'$!%-.)* /$)0)* 1 2-$'( 3 /&0"4"'( + 45,4"6$'( %(,( 7 &!+ $4!%-8 %!"#$ 4 9+%,* )"&$:$ (aktualizováno k 31/10/2007) ;

Více

Technologický postup L2008_03

Technologický postup L2008_03 Tento dokument vetn píloh, je duševním vlastnictvím OKD, Doprava, akciová spolenost. Jakékoliv šíení lze provádt jen se souhlasem vlastníka dokumentu. Technologický postup L2008_03 Pepravy slínku-rohožník-prachovice

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ).

eské strany navrhly pro výstavbu a celkovou realizaci Projektu možnou lokalitu (definovanou v Píloze 2 jako Lokalita ). Tuto Investiní smlouvu ( Smlouva ) uzaveli dne [] 2006: (1) Hyundai Motor Company, spolenost založená dle práva Korejské republiky, se sídlem na adrese 231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, 137-938 Soul, Korea

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy)

EXW (jakýkoliv druh dopravy) FCA (jakýkoliv druh dopravy) EXW (jakýkoliv druh dopravy) ZE ZÁVODU ) dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě (např. v podniku, továrně, skladišti, atd.). Zvláště není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více