Píruka. pro. Intrastat CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Píruka. pro. Intrastat CZ"

Transkript

1 Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004

2 Obsah Strana 1. Úvod Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie... 5 Provádcí naízení Evropské unie. 5 Právní pedpisy eské republiky Pojmy a zkratky Základní informace Co je Intrastat? Povinnost vykazovat údaje do Intrastatu Co je pedmtem vykazování Tístranný obchod Poátek povinnosti vykazování Ukonení povinnosti vykazování Forma a pedávání výkazu Všeobecná pravidla pro vyplnní tiskopisu Podklady pro údaje Intrastatu Uvádní údaj do výkazu Odeslání zboží Záhlaví výkazu Období (rr/mm) Poet ádk Oznaení list na tiskopisech Zpravodajská jednotka Tetí strana Údaje o zboží íslo ádky Kód zboží Stát odeslání Stát urení Kraj pvodu Fakturovaná ástka v K Statistická hodnota v K Vlastní hmotnost v kg Množství v doplkové MJ

3 Povaha transakce Dodací podmínky Druh dopravy Zvláštní íselný statistický znak Zvláštní druhy nebo pohyby zboží, malé zásilky Údaje pod vyznaenými sloupci Pijetí zboží Záhlaví výkazu Období (rr/mm) Poet ádk Oznaení list na tiskopisech Zpravodajská jednotka Tetí strana Údaje o zboží íslo ádky Kód zboží Stát odeslání Stát pvodu Kraj urení Fakturovaná ástka v K Statistická hodnota v K Vlastní hmotnost v kg Množství v doplkové MJ Povaha transakce Dodací podmínky Druh dopravy Zvláštní íselný statistický znak Zvláštní druhy nebo pohyby zboží, malé zásilky Údaje pod vyznaenými sloupci Dodatené údaje Zmny ve výkazu Opravy chybných údaj Negativní hlášení Zvláštní pohyby zboží Vysvtlení pojmu Prmyslové celky asov rozložené zásilky Vojenské dodávky Zásoby a provozní materiál pro letadla a plavidla Pevod vlastnictví k letadlu

4 9.7. Pevod vlastnictví k plavidlu Zaízení nebo vybavení na moi Kosmická lo Odpady Všeobecné a pechodné poznámky Zveejování kurzu Ukonení celního režimu aktivního zušlechovacího styku v pechodném období Zboží osvobozené od vykazování. 48 Pílohy ÚVOD Tato píruka je základním a souhrnným informaním materiálem, ve kterém jsou do praktické podoby pepracována ustanovení základních právních pedpis k aplikaci systému Intrastat. Nemá proto právn závazný charakter, ale mla by být významnou pomckou pi vykazování údaj pro systém Intrastatu. K jejímu použití je nezbytné se seznámit minimáln se základními právními pedpisy, které tuto problematiku upravují. Seznam tchto pedpis obsahuje ást 2 této píruky. V její ásti 3 jsou vysvtleny základní pojmy a zkratky v ní používané

5 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu Základní naízení Evropské unie Naízení Rady (EHS). 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o statistice obchodu se zbožím mezi lenskými státy Doplnno o: Naízení Komise (EHS). 3046/92 ze dne 22.íjna 1992, kterým se provádí a mní naízení Rady (EHS). 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi lenskými státy Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1182/99 ze dne 10. kvtna 1999, kterým se mní Naízení Rady (EHS). 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi lenskými státy s ohledem na omezení poskytovaných dat Naízení Evropského parlamentu a Rady (ES). 1624/2000 ze dne 10. ervence 2000, kterým se mní Naízení Rady (EHS). 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi lenskými státy se zvláštním zetelem na zjednodušené používaní Nomenklatury zboží Naízení Rady (EHS). 2913/92 ze dne 12. íjna 1992, kterým se vydává celní kodex Spoleenství, ve znní pozdjších pedpis Provádcí naízení Evropské unie Naízení Komise (ES). 1901/2000 ze dne 7. záí 2000, kterým se provádí naízení Rady (ES). 3330/91 o statistice obchodu se zbožím mezi lenskými státy Doplnno o: Naízení Komise (ES). 1835/2002 ze dne 15. íjna 2002, kterým se mní a dopluje naízení Komise (ES). 1901/2000 ze 7. záí 2000, kterým se stanoví nkterá opatení k provádní naízení Rady (EHS). 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o statistice obchodu se zbožím mezi lenskými státy Naízení Komise (ES). 2207/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mní a dopluje Komise (ES). 1901/2000 ze 7. záí 2000 o statistice obchodu se zbožím mezi lenskými státy Naízení Komise (ES). 3590/92 ze dne 11. prosince 1992 o nosiích statistických informací pro statistiku obchodu mezi lenskými státy Naízení Rady (EHS). 2658/87 ze dne 23. ervence 1987 o celní a statistické nomenklatue a o spoleném celním sazebníku Doplnno o: Naízení Rady (EHS). 3528/89 ze dne 23. listopadu 1989, kterým se mní Naízení Rady (EHS). 2658/87 o celní a statistické nomenklatue a o spoleném celním sazebníku - 5 -

6 Naízení Rady (EHS). 2913/92 ze dne 12. íjna 1992, kterým se vydává celní kodex Spoleenství Naízení Rady (EHS). 1959/93 ze dne 19. ervence 1993, kterým se mní Naízení Rady (EHS). 2658/87 o celní a statistické nomenklatue a o spoleném celním sazebníku Naízení Rady (ES). 254/2000 ze dne 31. ledna 2000, kterým se mní Naízení Rady (EHS). 2658/87 o celní a statistické nomenklatue a o spoleném celním sazebníku Naízení Rady (ES). 1789/2003 ze dne 11. záí 2003, kterým se mní a dopluje Píloha1 Naízení Rady (EHS). 2658/87 o celní a statistické nomenklatue a o spoleném celním sazebníku. Naízení Komise (ES). 2081/2003 ze dne 27. listopadu 2003, o nomenklatue zemí a území pro statistiku zahraniního obchodu Spoleenství a obchodu mezi lenskými státy Právní pedpisy eské republiky Zákon. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znní zákona. 113/1997 Sb., zákona. 1/2002 Sb. a zákona.187/2004 Sb. Zákon. 185/2004 Sb., o Celní správ eské republiky Vyhláška 200/2004 o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování o obchodu mezi eskou republikou a lenskými státy Evropského spoleenství Zákon, 235/2004 Sb., o dani z pidané hodnoty Zákon. 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk, ve znní pozdjších pedpis Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis - 6 -

7 3. Pojmy a zkratky Pojem Aktivní zušlechovací styk lenský stát R SÚ DI Doplková mrná jednotka Dovoz DPH EU G C Incoterms Intrastat JSD K Kód KN (zbožový kód) MJ Odeslání Pasivní zušlechovací styk Význam Doasné pijetí zboží za úelem jeho a) zpracování, vetn jeho instalace, smontování nebo kompletace nebo sdružování s jiným zbožím nebo pizpsobení jinému zboží, b) pepracování, c) opravy, úpravy nebo údržby, vetn renovace nebo uvedení do pvodního stavu a také použití uritého zboží, které není v zušlechtném výrobku obsaženo, avšak umožuje nebo usnaduje jeho výrobu, i když je pi ní zcela nebo zásti spotebováno (pomocné zboží). Po aktivním zušlechtní zboží se pedpokládá, že zušlechtné výrobky budou odeslány do jiného lenského státu nebo vyvezeny do tetí zem. lenský stát Evropské unie eská republika eský statistický úad Daové identifikaní íslo právnické nebo fyzické osoby, které pidluje finanní úad. Údaj, který umožuje mit množství pijatého nebo odeslaného zboží (nap. poet kus, litr, metr ). Jedná se o druhý ukazatel vedle hmotnosti zboží, který je uveden u nkterých položek v Kombinované nomenklatue. Vstup zboží ze tetí zem na celní území EU do nkterého lenského státu EU. Da z pidané hodnoty Evropská unie Generální editelství cel Mezinárodní obchodní dodací podmínky (International Commercial Terms) vyhlašované mezinárodní obchodní komorou Statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi lenskými zemmi Evropské unie pi vnitrounijním obchodu, Jednotný správní dokument pedepsaný tiskopis pro písemnou formu celního prohlášení (díve JCD). Koruna eská Kód kombinované nomenklatury celního sazebníku EU (osmimístná zbožová nomenklatura vytvoená rozšíením šestimístné nomenklatury Harmonizovaného systému popisu a íselného oznaování zboží). Mrná jednotka, ve které se vykazuje množství zboží a která je stanovena pro jeho uritý druh v íselníku kombinované nomenklatury. Odeslání zboží vykazovaného v systému Intrastat (vetn navráceného zboží dodavateli) z jednoho lenského státu EU do jiného lenského státu EU. Doasné odeslání zboží za úelem jeho a) zpracování, vetn jeho instalace, smontování nebo - 7 -

8 Pojem Povahy transakce Práh asimilaní Práh specifický Pijetí Píslušný celní orgán Sledované období Spoleenství Statistické území lenského státu Statistické území EU Status zboží Spoleenství TARIC Význam kompletace nebo sdružování s jiným zbožím nebo pizpsobení jinému zboží, b) pepracování, c) opravy, úpravy nebo údržby, vetn renovace nebo uvedení do pvodního stavu. Po pasivním zušlechtní zboží se pedpokládá, že zušlechtné výrobky se vrátí zpt do R. Charakteristiky, které odlišují jednu transakci od druhé, piemž transakcí se rozumí jakákoliv operace, a už obchodní nebo neobchodní, která vede k pohybu zboží zahrnovaného do Intrastatu. Finanní objem odeslaného nebo pijatého zboží, podle kterého se uruje, že právnická nebo fyzická osoba se stává zpravodajskou jednotkou, a tím je povinna poskytovat informace pro systém Intrastat. Finanní objem odeslaného nebo pijatého zboží, podle kterého se uruje, zda je zpravodajská jednotka povinna vyplovat do výkazu Intrastatu všechny údaje nebo pouze nkteré. Pijetí zboží vykazovaného v systému Intrastat (vetn vráceného zboží od odbratele) do jednoho lenského státu EU z jiného lenského státu EU. Místn píslušný celní úad, kterému zpravodajská jednotka podle jejího sídla pedává údaje do Intrastatu. Kalendání msíc, ve kterém zaal pohyb odeslaného zboží nebo skonil pohyb pijatého zboží. Stejn tak ale mže být sledovaným obdobím také kalendání msíc, ve kterém osob registrované k DPH vznikla povinnost piznat tuto da pro odeslané nebo pijaté zboží. Msíc, ve kterém vznikla povinnost piznat DPH však musí být shodný s msícem zahájení pohybu odeslaného nebo ukonení pohybu pijatého zboží nebo se musí jednat o msíc následující.. Zkrácený a zjednodušený název pro Evropské hospodáské spoleenství, Evropské spoleenství nebo Evropskou unii, asto používaný zejména v legislativ. Území, které zaujímá lenský stát na statistickém území EU. Území, které zaujímají všechny lenské státy. Zboží úpln získané na celním území EU nebo zboží dovezené ze tetích stát, které bylo propuštné do celního režimu volného obhu nebo zboží získané z nkterého i z obou druh zboží (viz též ustanovení lánku 4 naízení Rady (EHS). 2913/92 ze dne 12. íjna 1992, kterým se vydává celní kodex Spoleenství, ve znní pozdjších pedpis) Integrovaný sazebník EU, který umožuje v návaznosti na zbožové kódy Kombinované nomenklatury používat opatení obchodní politiky EU, nap. celní sazby, kvóty, antidumpingové celní sazby. Kódy KN tvoí prvních osm míst zleva zbožového kódu uvádného v TARICu a jsou - 8 -

9 Pojem Tetí zem Vnitrounijní obchod (intrakomunitární) Výkaz pro Intrastat Vývoz Zboží Intrastatu Význam shodné s nomenklaturou celního sazebníku EU (v roce 2004 pln odpovídají též osmimístným íselným kódm zboží celního sazebníku R vydaného naízením vlády. 462/2003 Sb., jehož úinnost skonila k ) Zem nebo státy, které nejsou leny EU. Pijetí a odeslání zboží, které má status Spoleenství a zboží v celním režimu aktivního zušlechovacího styku nebo pepracování pod celním dohledem, které je doasn odesíláno resp. pijímáno jiným lenským státem, než ve kterém bylo do tchto režim propuštno. Msíní výkaz obsahující pedepsané údaje o odeslání nebo pijetí zboží z nebo do lenského státu EU. Výstup zboží do tetí zem z celního území EU z nkterého lenského státu EU. Zboží, které podléhá povinnosti vykazovat jeho pijetí a odeslání v systému Intrastat. Zpravodajská jednotka Právnická nebo fyzická osoba, která má povinnost poskytovat do INTRASTATU údaje o zboží odeslaném nebo pijatém v rámci vnitrounijního obchodu a která je osobou registrovanou k DPH (osobou povinnou podávat daové piznání k DPH). Zvláštní pohyby zboží Zvláštní pípady odeslání nebo pijetí zboží, pi kterých se údaje do výkazu pro Intrastat uvádjí s uritými výjimkami

10 4. ZÁKLADNÍ INFORMACE 4.1. Co je Intrastat? Intrastat je systém sbru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie, pokud pi jeho pijetí nebo odeslání není povinnost pedkládat celním orgánm celní prohlášení. Vykazují se v nm údaje o vnitrounijním obchodu. Systém Intrastat je povinný pro všechny lenské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sbru prvotních údaj (nap. formy výkazu, organizaní zabezpeení). Údaje z výkazu pro Intrastat umožní sestavit msíní statistiky zahraniního obchodu eské republiky. Zveejnné údaje budou pedevším používat: vlastní firma, která bude chtít znát svj podíl na trhu a sledovat množství svých prodaných výrobk a jejich cenu a která bude chtít objevovat nové trhy a možnosti pronikání na n Evropská komise pro studie o integraci vnitního trhu, pro tvorbu evropské zemdlské a obchodní politiky, pro pijímání antidumpingových opatení, pro uzavírání obchodních dohod Mezinárodní organizace pro vyhodnocení hospodáské situace urité zem Svtové obchodní organizace v dob embarga na urité zboží, pro dohled nad obchodem s uritým druhem zboží (nap. se zbranmi, nkterými nebezpenými anebo toxickými látkami, atd.) eský statistický úad pro poteby sestavení národních út a poskytování informací uživatelm Ministerstvo prmyslu a obchodu pro provádní hospodáské politiky (konkurenceschopnost na zahraniních trzích atd.) eská národní banka pro poteby sestavení platební bilance Regionální orgány budou data o obchod za region se zemmi EU využívat pro poteby regionální hospodáské politiky Velvyslanectví a konzuláty, které se zajímají o obchodní vztahy s píslušnými zemmi Profesionální svazy rzných odvtví: prmyslu, obchodu, dopravy, které dostávají pravideln naše podrobné zprávy a které je používají pro hájení zájm svých len Každý, kdo se zabývá hospodástvím a chce znát vývoj obratu zahraniního obchodu a obchodní bilance eské republiky, pípadn bude chtít vdt, jak naše zem udržuje svou pozici v konkurenním prostedí EU (údaje o zahraniním obchod jsou msín zveejovány v tisku) Povinnost vykazovat údaje do Intrastatu Povinnost provádní Intrastatu je dána ustanovením pedpis Evropské unie, jejichž seznam je uveden v ásti 2 této píruky. Tato ustanovení jsou pro R upravena celním zákonem a píslušnou provádcí vyhláškou k nmu

11 Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob, které pekroí asimilaní práh pi pijetí nebo odeslání zboží, o nmž je teba uvádt údaje do výkaz pro Intrastat. Tím se stávají zpravodajskými jednotkami. Asimilaní práh je stanoven pro odeslání zboží v hodnot pesahující tyi milióny K a pro pijetí zboží v hodnot pesahující dva milióny K. Uruje se z fakturované hodnoty nezávisle na sob, zvláš pro pijetí a zvláš pro odeslání zboží Intrastatu. Zpravodajské jednotky, u kterých fakturovaná hodnota za zboží Intrastatu pi jeho pijetí nebo odeslání pekroí asimilaní práh (pi odeslání tyi milióny K a pi pijetí dva milióny K), ale nepesáhne specifický práh stanovený na sto milión K (zvláš za odeslání a zvláš za pijetí zboží) vykazují údaje pro Intrastat zjednodušen bez údaj o Statistické hodnot, Druhu dopravy a Dodacích podmínkách. Osoby a zpravodajské jednotky, které pekroí specifický práh sto milión K pi pijetí nebo odeslání zboží Intrastatu, musí vykazovat všechny pedepsané údaje. Asimilaní i specifický práh se uruje zvláš pro pijetí a zvláš pro odeslání zboží Intrastatu. Pi pekroení pouze jednoho z nich se urené povinnosti, nap. vykazovat všechny údaje, vztahují pouze k nmu. Každý subjekt, odesílající nebo pijímající zboží z EU je povinen si sám sledovat hodnotu tohoto zboží a pi pekroení asimilaního nebo specifického prahu, zvláš za odeslané a zvláš za pijaté zboží, bez výzvy zaít plnit povinnosti vyplývající pro zpravodajské jednotky z pedpis upravujících Intrastat. Mají-li být do výkaz pro Intrastat uvádny údaje o jednotlivých zásilkách odesílaného nebo pijatého zboží, jejichž fakturovaná hodnota nepesahuje šest tisíc K, mohou se vyznait souhrnn pod spoleným kódem zboží Pi odeslání zboží se k tomuto spolenému zbožovému kódu uvádjí pouze informace o státu pijetí a fakturované hodnot. Pi pijetí zboží se ke spolenému zbožovému kódu uvádjí údaje o státu odeslání a fakturované hodnot. V píslušném ádku se do odstavce 12 Výkazu nebo do první ásti zleva kolonky.1 Dokladu uvede kód MZ. Za msíc, ve kterém zpravodajská jednotka neprovede žádnou transakci, ale jinak povinnost vykazování údaj pro Intrastat má, je povinna pedat píslušnému celnímu orgánu negativní hlášení. To se pedává i za každý další msíc až do pípadného ukonení vykazovací povinnosti zpravodajské jednotky, a to ve stejných termínech, jako se pedávají výkazy o odeslaném nebo pijatém zboží (12. pracovní den po skonení sledovaného období). Zpravodajská jednotka, která zaniká, musí tuto skutenost písemn sdlit celnímu úadu, kterému pedává výkazy pro INTRASTAT, a to nejpozdji v termínu, ve kterém pedává celnímu úadu výkaz pro INTRASTAT s údaji o odeslání anebo pijetí zboží za poslední msíc své innosti. To je za msíc, ve kterém odeslala anebo pijala poslední zásilku zboží v rámci svého vnitrounijního obchodu. Slouením nebo splynutím zpravodajské jednotky s jinou právnickou osobou, pecházejí povinnosti pedávání výkaz pro INTRASTAT na subjekt, se kterým zpravodajská jednotka splynula nebo se slouila

12 V pípad, že se uskutení pouze jednorázové nebo píležitostné odeslání nebo pijetí zboží, kterým vznikne povinnost pedávání výkaz pro Intrastat (pevyšuje hodnotu asimilaního prahu) a je dvodný pedpoklad, že dalších šest msíc k žádnému dalšímu odeslání nebo pijetí nedojde, staí vykázat pouze toto jednorázové nebo píležitostné odeslání nebo pijetí a za další msíce už negativní výkazy pro Intrastat nevyhotovovat a nepedávat. Výkaz pro Intrastat s jednorázovým nebo píležitostným odesláním nebo pijetím zboží však musí být na horním okraji zeteln oznaen nápisem P ÍLEŽITOSTNÝ. Pokud by v dalších šesti msících zpravodajská jednotka, která pedala píležitostný výkaz pro Intrastat proti pedpokladm odeslala nebo pijala další zásilku zboží, vzniká ji takovým odesláním nebo pijetím zboží povinnost k pedávání výkaz pro Intrastat dle pravidel uvedených v pedchozích odstavcích této píruky. Negativní hlášení o odeslání nebo pijetí zboží za msíce mezi píležitostným a dalším odesláním nebo pijetím se dodaten nevyhotovují a nepedávají. Výkaz pro Intrastat mže za zpravodajskou jednotku vyhotovit a pedat píslušnému celnímu úadu i jí zmocnný zástupce. Zmocnní k vyhotovení anebo pedání výkazu pro Intrastat nebo smlouvu o zastupování pi tchto innostech, pípadn jiný dokument osvdující oprávnní zastupovat zpravodajskou jednotku, je zástupce povinen na požádání pedložit celnímu úadu. Vzor plné moci k zastupování ani forma, jak prokázat zmocnní k zastupování není stanovena. Pokud je pi dovozu ze tetí zem zboží propuštno do celního režimu volného obhu v jiném lenském stát než je stát urení (clo je vymeno v jiném lenském stát, ve kterém zboží získalo status Spoleenství), musí být ve stát urení vykázáno pro Intrastat jako zboží pijaté a ve stát, kde bylo propuštno do volného obhu, jako zboží odeslané. Píklad: eská osoba nakupuje zboží v USA dopravované do R pes Nmecko, kde je nmeckými celními orgány propuštno do volného obhu. V Nmecku musí být ve výkazu pro Intrastat uvedeno jako zboží odeslané do R (nap. fiskálním zástupcem) a v R se vykazuje v Intrastatu jako zboží pijaté. Zboží dovážené ze tetí zem, které propuštním do celního režimu volného obhu získá status Spoleenství až v zemi urení nebo je zde propuštno do jiného celního režimu, se do výkazu pro Intrastat jako pijaté zboží nevykazuje. Stejn tak se do výkazu pro Intrastat nevykazuje zboží, které pes lenský stát pouze tranzituje, a to bez ohledu na skutenost, zda je takové zboží dopravováno pímo pes území daného lenského státu pod celním dohledem, zejména v celním režimu tranzitu, nebo se jedná o zboží Spoleenství provážené bez celního dohledu Co je pedmtem vykazování

13 Do statistiky obchodu mezi lenskými státy, to je Intrastatu, se zahrnuje všechno zboží, které má status Spoleenství a pohybuje se mezi lenskými státy, s výjimkou zboží osvobozeného od vykazování, jehož seznam je uveden v ásti. 11 této píruky. Zbožím spoleenství je zboží - úpln získané nebo vyrobené na území spoleenství - zboží ze zemí a území, které nejsou souástí celního území, propuštné do volného obhu - zboží vyrobené nebo získané ze zboží uvedeného díve. - Pi odeslání se uvádjí do výkazu pro Intrastat informace o zboží spoleenství, které opustilo území R republiky do jiného lenského státu, a to i o zboží, které bylo v eské republice propuštno celními orgány do celního režimu volného obhu a následn bylo odesláno do jiného lenského státu, kde bude používané nebo spotebované, a který bude státem urení. Pi pijetí zboží se uvádjí do výkazu pro Intrastat informace o zboží spoleenství, které vstoupilo na území R a není pod celním dohledem (není napíklad v celním režimu tranzitu) a také není pes R pouze prováženo. Transakce, které jsou pedmtem vykazování nemusí mít pouze obchodní charakter. Zpravodajská jednotka poskytuje informaci bez ohledu na to, zda je dodání zboží spojeno s penžní transakcí i nikoli. Jedná se zejména o následující zboží: - nakupované a prodávané - na zpracování, opravu nebo údržbu (k aktivnímu nebo pasivnímu zušlechtní) - vracené po zpracování, oprav nebo údržb (po aktivním nebo pasivním zušlechtní) - pijímané, odesílané a mimoádn i zpt vracené v rámci finanního leasingu - odesílané a pijímané v rámci reklamací vadného plnní kupní smlouvy, vetn vracení zpt vadného zboží a zboží odesílaného a pijímaného náhradou za vadné reklamované zboží - dodávané zdarma - bezúplatné obchodní vzorky s výjimkou tch, které jsou pijímány nebo odesílány doasn a pedmtem transakce s nimi není zmna jejich vlastníka - dodávané v rámci stavebních a konstrukních prací - dodávané jako souást služby - dodávané do centrálních sklad nebo z nich vybírané - odesílané nebo pijímané do konsignaních sklad - pijímané nebo odesílané v souvislosti s uskladnním zboží Naopak do výkaz pro Intrastat se nevykazují údaje o transakcích a o zboží uvedených v ásti. 11 této píruky, zejména údaje o zboží, které je pedmt vybraných doasných obchodních transakcí, ili je odesíláno s pedpokladem zptného pijetí nebo je pijímáno s pedpokladem zptného odeslání, a nejedná se o odeslání nebo pijetí v souvislosti s aktivním nebo pasivním zušlechtní zboží nebo jeho uskladnním, použitím ve výrob atd. Do výkaz pro Intrastat se také nevykazují údaje o zboží pijatém zpravodajskou jednotkou od osoby, která není ve stát odeslání zaregistrována k DPH a zboží, které je zpravodajskou jednotkou odesíláno osob, která není plátcem DPH v zemi urení

14 4.4. Tístranný obchod Tístranným obchodem je z hlediska statistického: a) zbožová transakce, v níž vystupují ti osoby registrované k DPH ve tech rzných lenských státech. Zboží je pi tomto obchodu dopravováno z lenského státu v nmž je registrována k DPH první osoba do státu, kde je registrována osoba tetí. Pitom první osoba prodává zboží osob druhé, od které toto zboží nakupuje osoba tetí. Protože vykazování v systému Intrastat sleduje prohyb zboží pes hranici, nikoli finanní toky, prostední, druhá osoba zboží do systému Intrastat vbec nevykazuje. První osoba musí vykázat odeslání zboží do státu, ve kterém je k DPH registrována osoba tetí, která vykáže v Intrastatu pijetí zboží ze státu první osoby. Píklad. eská osoba, která psobí jako prostedník, nakupuje zboží ve Francii a posílá je pímo zákazníkovi v Nmecku. V tomto pípad eská firma neuvádí do výkazu pro Instrastat údaje o tomto zboží, protože toto zboží není ureno pro eskou republiku ani z ní není odesíláno. Údaje o zboží se objeví ve výkazu pro odeslání ve Francii a na výkazu pro pijetí v Nmecku. b) zbožová transakce, v níž vystupují ti osoby registrované k DPH ve dvou lenských státech. Zboží je pi tomto obchodu dopravováno z lenského státu v nmž je registrována k DPH první osoba do státu, kde je registrována osoba tetí. Pitom první osoba prodává zboží osob druhé, která je registrována k DPH ve stejném lenském stát jako ona sama a od které zboží nakupuje osoba tetí, registrovaná v jiném lenském stát. Odeslání zboží do výkazu Intrastat musí v tomto pípad vykázat osoba druhá, údaje o pijetí zboží vykazuje osoba tetí. Píklad: eská osoba (A) prodává zboží do Nmecka osob (C), zboží však odesílá zákazníkovi pímo jiná eská osoba (B), od které je nakupuje osoba (A). Deklarovat toto zboží do výkazu Intrastatu jako odeslání bude eská osoba (A), pijetí zaznamená nmecká osoba (C) c) zbožová transakce, v níž vystupují ti osoby registrované k DPH ve dvou lenských státech. Zboží je pi tomto obchodu dopravováno z lenského státu, v nmž je registrována k DPH první osoba, do státu, kde je registrována osoba tetí. Pitom první osoba prodává zboží osob druhé, která je registrována k DPH ve stejném lenském stát jako osoba tetí. Té zboží prodává osoba druhá. Odeslání zboží vykáže osoba první, pijetí osoba druhá. Píklad: eská osoba (A) prodává zboží jiné eské osob (C), piemž toto zboží osoba (A) nakupuje od nmecké osoby (B), která je pímo dodává z Nmecka eské osob (C). Za vyplnní výkazu Intrastatu pro pijetí je odpovdná eská osoba (A). která tento obchod zprostedkovala, nikoli osoba (C), která je pouze jeho píjemcem. zboží. (pro osobu (C) se jedná o pevzetí zboží na území R). Odeslání zboží vykazuje osoba (B) v Nmecku. d) zbožová transakce, v níž vystupují dv osoby registrované k DPH ve dvou lenských státech a jedna osoba z tetí zem. První osoba odesílá zboží z lenského státu pímo osob druhé do jiného lenského státu, piemž je prodává osob tetí ze tetí zem, od které je nakupuje osoba druhá. Odeslání zboží vykáže osoba první a pijetí osoba druhá

15 Píklad: eská osoba (A) nakupuje zboží od ruské osoby (B), které jí prodala nmecká osoba (C). Zboží je dopravováno pímo od nmecké osoby (C) k eské osob (A). Ve výkazech pro Intrastat osoba (C) uvede údaje o odeslání a osoba (A) o pijetí zboží Poátek povinnosti vykazování Osoby, které se ke dni vstupu R do EU stávají zpravodajskými jednotkami, byly ureny podle výsledk statistiky zahraniního obchodu za rok K povinnosti vyhotovovat a pedávat výkazy pro INTRASTAT byly vyzvány celními úady. V rámci jejich registrace na píslušném celním úad jim už bylo, nebo v prbhu msíce kvtna i ervna 2004 bude sdleno, zda mají povinnost k vykazování všech údaj nebo s ohledem na specifický práh, budou osvobozeny od vykazování údaj o Statistické hodnot, Druhu dopravy a o Dodacích podmínkách odesílaného anebo pijatého zboží a byly nebo budou s nimi projednány otázky zpsobu pedávání výkaz pro Intrastat. Zpravodajskými jednotkami se stanou ke dni vstupu R do EU i ty osoby, které celním úadem sice vyzvány nebyly, ale za kvten 2004 pekroily alespo nkterý z asimilaních prah. Povinnost pedávat celnímu úadu výkazy pro INTRASTAT si totiž bude po vstupu R do EU hlídat každá osoba sama. Zpravodajskou jednotkou s touto povinností se stane jakmile celkový souet fakturovaných hodnot za odeslané zboží pesáhne ode dne vstupu do EU kdykoli v prbhu roku, ve kterém se vstup uskutenil, až do jeho konce, tyi milióny K. Zpravodajskou jednotkou se také stane, pekroí-li celkový souet fakturovaných hodnot za jí pijaté zboží ode dne vstupu R do EU do konce roku nebo v prbhu roku, ve kterém se vstup uskutenil, celkovou ástku dva milióny K. V dalších letech se zpravodajskou jednotkou stane ta osoba, která pekroí asimilaní práh kdykoliv v prbhu kalendáního roku v soutu fakturovaných hodnot od poátku daného roku, a to zvláš za odeslání a zvláš za pijetí zboží. Msíc, ve kterém dojde k pekroení hodnoty asimilaního prahu se pro zpravodajskou jednotku stává prvním sledovaným obdobím, za který je povinna pedat výkaz pro Intrastat. V nm neuvádí údaje za období pedcházející, ve kterých ode dne vstupu do EU, resp od poátku roku, nedošlo k pekroení asimilaního prahu. Proto napíklad, pijme-li osoba za kvten až listopad roku 2004 zboží v celkovém soutu všech jeho fakturovaných hodnot za K a v prosinci roku 2004 za fakturovanou hodnotu K, je povinna nejpozdji do dvanáctého pracovního dne v msíci lednu roku 2005 odevzdat výkaz pro Intrastat, ve kterém vykáže hodnotu pijatého zboží ve výši K. S ohledem na pravidla uvedená dále, ji vzniká povinnost k pedávání dalších výkaz pro Intrastat, teba i negativních minimáln do konce roku Obdobn jako poátek povinnosti vykazovat údaje pro Intrastat vzniká a trvá i povinnost vykazovat všechny pedepsané údaje. Od vykazování údaj o statistické hodnot, druhu dopravy a dodacích podmínkách je osvobozena pouze ta zpravodajská jednotka, která nepesáhne hodnotu specifického prahu od poátku povinnosti k vykazování pro Intrastat do konce roku, ve kterém jí tato povinnost vznikla nebo v prbhu každého dalšího kalendáního roku, ve kterém jí tato povinnost dále trvá (nepekroí sto milión K v soutu fakturované hodnoty za všechna odeslání nebo pijetí zboží zvláš, nap. od do konce roku

16 nebo kdykoliv v dalším kalendáním roce v celkovém soutu fakturovaných hodnot od jeho poátku) Ukonení povinnosti vykazování Povinnost pedávat celním orgánm výkaz pro Intrastat s údaji o odeslaném zboží koní zpravodajské jednotce pedáním výkazu pro Intrastat za sledované období msíce prosince v roce, ve kterém od jeho poátku nepesáhl souet všech fakturovaných hodnot zboží odeslaného touto jednotkou ástku tyi milióny K. Povinnost pedávat celním orgánm výkaz pro Intrastat s údaji o pijatém zboží koní zpravodajské jednotce pedáním výkazu pro Intrastat za sledované období msíce prosince v roce, ve kterém nepesáhl souet všech fakturovaných hodnot zboží pijatého touto jednotkou ástku dva milióny K. Povinnost pedávat celním orgánm výkazy pro Intrastat se všemi pedepsanými údaji o odeslaném nebo pijatém zboží a neuvádt do tchto výkaz údaje o statistické hodnot, druhu dopravy a dodacích podmínkách koní zpravodajské jednotce pedáním píslušného výkazu pro Intrastat za sledované období msíce prosince v roce, ve kterém od jeho poátku nepesáhl souet všech fakturovaných hodnot za odeslané nebo pijaté zboží zvláš hodnoty sto milión K. Vykazovací povinnost pro Intrastat koní zpravodajské jednotce, jejíž innost zanikne (nap. slouením, zrušením, rozdlením) pedáním posledních údaj. Tuto skutenost oznámí souasn píslušnému celnímu orgánu (viz též kapitola 4.2. této píruky) 4.7. Forma a pedávání výkazu Výkazy s údaji pro Intrastat se pedávají píslušným celním úadm jednou msín, nejpozdji do 12. pracovního dne msíce následujícího po sledovaném období. Údaje do nich se uvádjí souhrnn za sledované období, to je za jeden msíc, zvláš za odeslání zboží a zvláš za pijetí zboží. výkaz pro Intrastat lze vyhotovit na pedepsaném tiskopise v papírové form nebo údaje pedávat elektronicky v pedepsaném formátu (napíklad na disket nebo elektronickým penosem dat). Informace o elektronickém pedávání dat je možné získat na webových stránkách G C nebo u celních úad. Na webových stránkách G C si mže zpravodajská jednotka stáhnout vzor tiskopis výkazu, jejichž vzory jsou uvedeny ve zvláštní píloze této píruky (dále jen výkaz ). Pro sdlení údaj o odeslání zboží se používá jiný tiskopis než pro pijetí zboží. Na každý tiskopis výkazu lze deklarovat až 15 údaj o rzných transakcích zboží, napíklad 15 podpoložek zboží. Použití tiskopisu výkazu s naznaenými okénky pro jednotlivé íslice v záhlaví tiskopisu není na závadu. Jako tiskopis výkazu pro Intrastat lze použít i tiskopis JSD. Pro každou podpoložku zboží se však musí použít samostatný tiskopis JSD a nelze využívat Doplkové listy k k JSD. Do všech forem výkazu pro Intrastat (papírové i elektronické) jsou požadovány informace o pijetí a odeslání zboží vždy ve stejném rozsahu (v tiskopisu JSD se vyplují pouze odstavce urené pro pedepsané údaje Intrastatu - viz ást Uvádní údaj do výkazu této píruky). Jednotlivé transakce se stejnými kvalitativními údaji ve výkazu pro Intrastat lze sítat (nap. nkolik odeslaných zásilek zboží ve sledovaném období s totožnými údaji ve

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem)

Aktuální znní k 2. 5. 2011 (strana 1 z potu 19 stran celkem) Jáchymov Property Management, a.s. T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov, IO: 453 59 229 registrace v obchodním rejstíku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 207 S T A N O V Y obchodní spolenosti Jáchymov

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více