Velká válka 7+8 MODERNÍ DOBA:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velká válka 7+8 MODERNÍ DOBA:"

Transkript

1 7+8 Evangelický měsíčník ročník 90/2014 cena 50 Kč MODERNÍ DOBA: Velká válka Kamil se na konci války vrátí po mnoha dobrodružstvích ze srbského zajetí. Jeho zážitky však nikdo poslouchat nechce maminka mu hned ve dveřích vynadá, jak to, že má vši že z toho bude ve městě ostuda. A je hned potupně schován na dvůr a tajně myt pod pumpou. Velká válka na malém městě, Tomáš Pavelka / 9 Z frontové linie velké války S vojenskou kaplankou o práci v armádním výcvikovém středisku Střípky z Noci kostelů Fundraising je hledání zdrojů Diakonie: 25 let obnovené činnosti

2 Prázdniny čas festivalů Otevřeno, Jimramov foto: Benjamín Skála

3 ÚVODNÍK 3 Na válečné stezce D. Ženatá ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME 4 Pokladnička a svícen O. Macek BIBLICKÁ ÚVAHA 6 Válka je vůl P. Ruml TÉMA 9 Velká válka na malém městě T. Pavelka 12 Dopis do 1. světové války pravnuk Jiří 13 Ježíš je nejvyšší náčelník. Rozhovor s G. Horákovou D. Ženatá 16 Putin sjednotitel P. Kratochvíl OTÁZKA NA TĚLO 19 S jakými pocity byste šli bránit vlast? CÍRKEV ŽIJE 27 Jakým směrem se vydáme v době samofinancování? Synod 2014 D. Ženatá 29 Českobratrská církev evangelická ve svých sborech v pohraničí P. Čapek 31 Deset dnů reformace W. Rohloff 33 Střešovický Matanjáš L. Ridzoňová 34 Radosti sborového kantora R. Čunderlíková 35 Noc kostelů. Dvakačovice, Praha-Jarov, Břeclav, Kralovice, Brno II 41 YMCA J. Pechar 43 Už 90 let je bývalá Solárna opět kostelem! P. Lukášová MOJE CÍRKEV 46 Fundraising je hledání zdrojů. Rozhovor s P. Brůnou D. Ženatá 48 Pražský seniorát Z. Skuhrová 50 Příručka pro nedělní školu DIAKONIE 51 Diakonie ČCE slaví 25. Výročí obnovené činnosti P. Hanych NOVÁ PÍSEŇ 54 Chvaliž Hospodina L. Moravetz SLOVO 56 Slepice a kuřátka L. Ridzoňová 57 Hledání pravdy, poctivosti a pokory. Rozhovor s B. Bradbrookovou J. Šulc 60 Osmdesát let Barmenského teologického prohlášení 63 Kacířská univerzita J. Šulc 65 Peklo ve válce a nebe po smrti P. Bělíková ÚVODNÍK Na válečné stezce Před sto lety vypukla Velká válka, nejstrašnější konflikt v dějinách. Z učebnic ji známe jako první světovou. Spousta něčích synů, manželů a otců musela tehdy narukovat. Bylo jim teskno, měli strach, byla jim zima. A mnozí se vrátili zmrzačeni či nemocní, nebo se nevrátili vůbec a dodnes se neví, kde jejich život vyhasl. Píše se o deseti milionech padlých vojáků a šesti milionech civilistů, kteří zemřeli na následky bojů, hladu či nemocí. V rubrice Téma se Velké válce věnuje Tomáš Pavelka a Jiří Tengler, v Posledním slovu Pavla Bělíková. Kdysi si leckdo odvážně prozpěvoval písničku Válka je vůl, s níž v roce 1968 přišla kapela Synkopy 61, která reflektovala ubohost zelených mozků a nesmyslnost zpolitizovaného vojákování. V biblické úvaze si s tímto zlidovělým heslem pohrává vojenský kaplan Pavel Ruml. I dnes hoří ve světě několik válečných konfliktů. A doplácí na ně ti nejslabší ženy, děti a starci. Z nich se rodí migrační vlny. Víte, že dnes za hranicemi Libanonu žije ve stanových lágrech milion utečenců ze Sýrie? Jak rychle budou přibývat na Ukrajině? Petr Kratochvíl, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, rozebírá v příspěvku Nacionalismus jako nová imperiální ideologie Ruska hrozby pro dnešní svět. Kdo se chce dozvědět, jak pracuje vojenská kaplanka a evangelická farářka ve vojenském výcvikovém středisku, nechť si přečte rozhovor s Gabrielou Horákovou. A jak se stavíme k obraně vlasti? To nám řeknou odpovědi na Otázku na tělo. I když Velká válka přinesla také některá pozitiva, jako je třeba vynález náramkových hodinek, nebo nesporný pokrok v medicíně, doufejme, že o válkách budeme nadále jen číst jako o strašných historických událostech, ale že nebudou součástí našich životů. To a inspirativní čtení na léto vám, milí čtenáři, přeje Daniela Ženatá 3

4 ŘEČ MÍST, KDE SE SCHÁZÍME Pokladnička a svícen Když je kázání dlouhé, nudné nebo než začnou bohoslužby, můžeme třeba přemýšlet o věcech, které nás v kostele obklopují. Pokladnička, košíček, schránka na milodary, sáček na ofěru. Kapitán letadla sdělí cestujícím, že se stroj za několik minut zřítí do moře a všichni že zahynou. Pasažéři zmatkují, pláčou, posílají poslední textové zprávy příbuzným a do toho někdo zvolá: Něco náboženského bychom měli dělat! A kdosi sundá čepici a začne vybírat peníze. Apoštol píše: Pokud jde o sbírku pro církev v Jeruzalémě, dělejte to podle pokynů, které jsem dal církvím v Galacii. V první den týdne nechť každý z vás dá stranou, co může postrádat, aby sbírka nezačala teprve tehdy, až k vám přijdu. (1 K 16,1 2) A Heidelberský katechismus (otázka č. 103) učí: Bůh ve čtvrtém přikázání především chce, aby bylo pečováno o službu Slova a jeho vyučování a abych já zvláště v neděli pilně chodil do shromáždění Božího, abych se učil Slovu Božímu, byl účasten svatých svátostí, abych Pána veřejně vzýval a dával křesťanské oběti. Při křesťanských bohoslužbách se vždycky sbíralo. Sbírání bylo součástí bohoslužeb, ne něco vedlejšího, ne něco až po nich. To že víra žije, je také vidět díky tomu, že se sbírá. Sbíralo se po kázání (Slovo se dotklo i našich peněženek) nebo po ohláškách, při kterých bylo ohlašováno nač. Ale úplně původní místo je před večeří Páně sbíraly se elementy pro ni, aby ji bylo čím vysluhovat, co si při stole rozdělovat. Zbytek se pak rozdal chudým a potřebným. Večeře Páně je počátkem diakonie sbírky na potřebné, na uprchlíky, na něčím stižené. Sbírky při bohoslužbách by možná neměly být na potřeby sboru, k tomu slouží salár aj., ale sloužit by měly diakonii. Vždycky by v kostele měla stát ještě další pokladnička (vedle vlastní sborové diakonie) na potřebné, třeba na druhém konci světa. Hodně blízké slovo ke sbírce je almužna (milosrdenství). Jak nakládám se svými penězi? Zač je vydávám, co z toho je nezbytné, co zbytečné, využívám to, co mám jen pro sebe? Šetřím na Pokladnička ve Chlebích co? Chudá vdova (Lk 21,1 4) dala do chrámové pokladnice jen dvě drobné mince, ale dala všechno. Záleží, s jakou dávám. Nejsem moc v zajetí peněz? Nebo jimi moc opovrhuji, že si 4

5 ani nešpiním prsty? Neztratila se z mojí víry nějaká podstatná část jako tomu boháčovi, co míjel každý den Lazara před svými vraty (Lk 16,19 31)? Slovo ofěra je z latinského offero nabízet, dávat. Dát něco ze svého Bohu, druhým, dát, nebo vrátit? Je to, co mám, vlastně mé, nebo jen půjčené, získané z milosti? Kristus je Pánem i mojí peněženky. Svícen Ve stanu setkávání, pak v Šalamounově chrámu i v každé synagoze stávala, stojí menora, sedmiramenný svícen. Snad připomínající sedm dní stvoření, snad keř, ze kterého promluvil k Mojžíšovi Hospodin. Zhotovíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít vytepaný dřík a prut; jeho kalichy, číšky a květy budou s ním zhotoveny z jednoho kusu. Z jeho stran bude vycházet šest prutů, tři pruty svícnu po jedné straně a tři pruty svícnu po druhé straně. (Ex 25,31 32) Na začátku mše se do chrámu v procesí (průvodu) přinášela Bible a světlo. K tomu se zpíval vstupní žalm (z toho nám zůstalo, že po pozdravu by měla zaznít při bohoslužbách slova žalmu a tentýž by se mohl zazpívat). Když někam vcházel římský (či později byzantský) císař, doprovázeli ho dva světlonoši. Zestátněná církev z části napodobovala (toužila napodobit) císařský dvůr, jen císaře nahradil biskup či kněz, ostatně liturgická roucha se odvíjela od oblečení římských úředníků. A světlo se ovšem také hodí k tomu, abychom viděli doslova i obrazně. Světlo svíčky připomíná Boha Stvořitele (I řekl Bůh: Buď světlo! A bylo světlo. Gn 1,3), dárce směrovek v Písmu (Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Ž 119,105), upamatovává na to, že není nic jasnější, než je Bůh (A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. 1 J 1,5), připomíná nám, že to Boží světlo máme odrážet (Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Mt 5,16), resp. je následovat (Ježíš k nim opět promluvil a řekl: Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. J 8,12). V křesťanském kostele světlo hořelo na oltáři, pod kterým byl pohřben mučedník (nápodobyhodní svědci lidské věrnosti Bohu). Mihotavé a snadno zhasnutelné světlo připomíná ohroženost života a třeba i ty, kteří nám o Bohu kdysi svědčili. O velikonoční noci je do ztemnělého křesťanského chrámu, ztemnělého světa (protože ten, v něhož jsme doufali, zdá se být mrtev) vnášena Svícny v Horních Dubénkách velikonoční svíce. V tradiční křesťanské liturgii velikonoční vigilie se zpívá hymnus Exsultet (latinsky zajásej) a je rozžíhán paškál (od hebrejského pesach) Kristus prorazil temnotu. Svíce má být na každé velikonoce nová při křtech, svatbách i pohřbech, při každé bohoslužbě připomíná Krista. Od ní je možné si zapálit například křestní svíce a těmi si připomínat nejen začlenění do církve, ale znovu takto mnemotechnicky Krista. Svíce připomínají i oběti v jeruzalémském chrámu nám připomínají Krista, a tedy důvod, proč už jich není třeba. Ondřej Macek, foto Marta Procházková 5

6 BIBLICKÁ ÚVAHA Válka je vůl Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. (Mt 24,6) Vyrobil jsem v zimě krmítko bez stříšky. Mohli tam všichni. Na krmítku zdomácněli holubi. Byli jak slepice. Troufnul si mezi ně jen strakapoud. Jen jednou. A nikdo jiný. Silnější bere; silnější vždycky bere. Sousedi mají krmítko se stříškou a na tu stříšku přidělali ostré špejle otočené k nebi holubi jsou bez šance, sýkorky mají pré. Silnější někdy nebere. Musí se na něho chytře. Mimochodem, víte, že na kostelech a římsách umístěné pásy drátěných ostnů jsou patentovaným vynálezem římskokatolického kněze z Olomouce? Ách, řekl jsem si kdys, když jsem zjistil, že Bratrstvo v mém fejetonu o válce zaretušovalo nadpis s volem nenápadně do textu. Opakovaným nadpisem této úvahy tedy testuji tištěná církevní média. Možná mládeži přišla ta nadávka příliš staromódní. Víte, že toto oslovení zpopularizovali V+W a že jsme jediný národ na světě, který se volem tituluje? Líto mi, že na válku doplácejí ti nejslabší chudáci, mezi nimiž hrají prim ženy, děti a starci. Z nich se rodí migrační vlny. Víte, že dnes za hranicemi Libanonu žije ve stanových lágrech milion utečenců ze Sýrie? Čtyři roky planoucí válka v Sýrii má na obětí. Jak rychle budou přibývat na Ukrajině? Když jsem byl kluk, chodil po naší vesnici jeden strejka o holi; nemohl na koleno, průstřel z první světové války. Byl opředen tajemstvím. Jednou jiní strejkové říkali: První dvě byly hrozné, ta třetí bude nejhorší, atomová. Obešel mě strach, byl jsem dítě a chtěl žít. Všimli jste si, že skoro v každé vesnici je památník obětem válek? Apokalypticky vidí evangelisté čas, až podruhé přijde Pán. Učedníci to probírají s Ježíšem chvíli před jeho ukřižováním. Vize nevypadá dobře; války jsou zmíněny jako nutný kolorit, ale prý nejsou tím koncem světa; bude hůř, toto je jen začátek bolestí. Z Ježíšova líčení na hoře Olivetské to vypadá na celosvětový pěkný chaos. Víte, že tato hora měla, už od dob proroků, punc místa, z něhož vyjde Boží království v echt formě? Jaké je místo křesťanů a církve v tom chaosu? Musí to tak být není osud; ani mouchy snězte si mě. Ježíš v Matoušově verzi říká církvi, aby přes chaos či marné lidské pokusy o ráj na zemi hleděla dále. Aby žila vírou a nadějí, že navzdory hrůzám válek je život dar, má smysl a cíl. Proto učedníci slyší nebojte se! A v celém výčtu všech hrůz, které se otočí i proti Kristovým učedníkům, nakonec trčí ta největší, která zparalyzuje církev vychladne láska mnohých. Musí to tak být znamená, že války sice budou do konce světa, ale křesťané přesto na lásku nerezignují. Víte o nějakém pomníčku padlým ve válce ve vašem okolí, nebo ne? Nestálo by za to nějak na ně vzpomenout? Echo o víře, naději a lásce má církev světu dávat stále. Světu, který si se silami zla často neví rady. Zpívala se v mém dětství divná píseň: Válka je vůl. Mám ji trochu za výstižnou. Říkám 6

7 si vůl je člověkem vytvořené monstrum, vykastrovaný nástroj hrubé síly na práci. Pro svůj profit stvořil si člověk vola. Stejně jako válku. Neví si fakt rady jak spravovat zemi, sáhne po hrubém nástroji. Je též pravda, že vykastrovaný býk tedy vůl je méně agresivní. Nebylo by bez válek, alespoň nějakými pravidly svázaných, zla na světě ještě víc? Víte to někdo? Já ne Vučení o spravedlivé válce vyústily bolest, hrůza i jisté rozpaky křesťanů nad faktem, že války neberou konce a táhnou se dějinami i světa křesťanského. V učení o spravedlivé válce ústí tíže křesťanů nad faktem, že války neberou konce a jdou dějinami i křesťanského světa. Víte, že toto učení formuloval již Augustin? Píše, že válka, byť je zlem, může být tehdy spravedlivou, bude li vede - na s cílem nastolit mír; bude odplatou za příkoří či za účelem navrátit něco, co bylo uzmuto (copak věděl něco o Krymu?); bude vedena pouze tím, kdo má na to právo; a že půjde sečíst, aby výsledek války byl lepší než stav před ní., vrzalo ve mně, když jsem na svých Ůůů cestách s vojáky viděl a cítil válečné následky. Viděl jsem: zemi plnou vdov; masové hroby, dokonalé krásné zbraně, člověka bez končetin na pahýlech sněžnice ze starých pneumatik, žebral u kostela; žebrající děti; chlastající zoufalce; humanitární organizace; nádhernou zemi plnou min; rozbité školy; ubohou nemocnici v Basře; Saddámův palác plný luxusu na břehu babylonské řeky; bratra Joela, synodního seniora, s Mirkem Cejnarem presbyterem, vykládající z auta dar ČCE (kamna a pračku) pro muslimskou rodinu, která přišla o tátu; Jaromíra Dusa s jiným darem ČCE pro srbskou rodinu; viděl jsem točit film o válce. Víte, že jsem neviděl a neslyšel skoro nic proti tomu, co museli vidět dědové válčící v první světové? Lid naší země má, co pamatuji, k válkám a vojákům divný vztah. Lhali o nich komunisté; po roce 1989 se z přičinění nových politických elit naše armáda oslabila. Žijeme v dojmu, že se nás válka v naší malosti netýká. Martin Fendrych píše o ministrovi financí: Ohrožuje bezpečnost naší země tím, že ořezává obranný rozpočet v době, kdy Aliance potřebuje loajální členské země, nikoli stopaře, kteří za svezení ze zásady neplatí. (aktualne.cz, ) Jen se vezeme. Už nechci z války nic vidět; stačilo. Kdyby však někdo ohrožoval mou rodinu a vlast, do války půjdu. Vím, že se mi to dobře říká; syny i dceru jsem zplodil, kostel postavil, stromů jsem zasadil mnoho; jak ale k tomu přijdou ti mladí? Pán praví: nebojte! Války budou hroznější; budou o půdu a o vodu. Co s tím v naší církvičce naděláme? Musíme se starat o půdu a bránit ji proti erozi, asfaltu a halám. Sázet stromy, dělat meze. Šetřit vodu, pečovat o studánky i řeky. Držet vodu u nás, aby neodtékala tak rychle. Vychovávat děti sportovně, v nepohodlí a nekonzumně (tábory bez elektřiny, vodácké akce). Nedělat z nich počítačové bábovky. A vodit je do kostelů a všude tam, kde ještě nevystydla láska mnohých. Nechci být v církvi expertem na válku. Vojenských kaplanů už ji v mé generaci zažilo na padesát jiných. A tisíce českých vojáků. Chci zůstat služebníkem Slova Božího, které mi jako jediné ukazuje světlo v temnotách! Modlitba: Ať na hroby, jež všude zříš, nám svítí, vede dál a výš tvé, Pane, světlo jasné. (EZ 350) P. S. Příští zimu dělám krmítko se stříškou. Přežrané slepice nekrmím a basta amen. Pavel Ruml, vojenský kaplan 7

8 Modlitba Pane Bože slovo válka mi připadá hrozné vzdálené mám strach je to neosobní cítím bezmoc kde jsi Ty? co můžu dělat? nechci se smířit s tím že někdy je potřeba zabít nebo ano? prosím o mír a pokoj pro sebe pro celý svět amen modlitba Lenky Ridzoňové výtvarné řešení Lydie Férové MODERNÍ DOBA: TÉMA VELKÁ VÁLKA

9 Velká válka na malém městě Není možná úplně známo, že česká literatura má svého kronikáře velké války ve spisovateli, do kterého by to nejspíš řekl málokdo. A sice v Karlu Poláčkovi a jeho čtyřech románech o životě před válkou, na jejím začátku, během ní a na jejím konci. Okresní město První román, Okresní město, nám ukazuje trochu jiný život za C. K. monarchie, než jak jej popisovaly horlivé vlastenecké projevy roku Obraz stařičkého mocnáře mají lidé na hlavičkách dýmek, na hrnečcích, na předmětech denní potřeby, kde to žádné nařízení neukládá; s životem v monarchii jsou ztotožněni. Není to státní či národnostní útlak, z čeho v románu mrazí. Ale přesto se nás z jeho líčení příhod denního života postupně zmocňuje úzkost (nebo snad znechucení či zoufalství). Jednotlivé příhody jako by byly vtipem, který postupně buduje pointu. Už už čekáme, že každou chvíli pointa přijde, že se začneme za břicho popadat. Ale pointa nikdy nepřijde. Stejně jako v životech našich hrdinů: Už po první třetině začínáte zoufale toužit, aby nastal nějaký zvrat. Aby se někomu přihodilo nějaké dobrodružství. Ale nikdy se to nestane. Jako by v Poláčkově románu byla nepřímo vyslovena myšlenka, která nám snad může osvětlit jednu z příčin strašlivých jatek 1. světové války: Prostě se už dlouho nic nedělo. Možná je to jako s dítětem, které dlouho zanecháte o samotě s pěknou hračkou: možná je napadne vzít na ni kladivo, rozmontovat ji, holčička panence ostříhá vlásky Když po stu let sledujeme v denících například motivy britských rekrutů z dělnických vrstev, vidíme hlavně touhu uniknout nudě a nalinkovanému životu. (V naší tetralogii vyjadřuje podobné uspokojení nad změnou prostředí a stylu života na italské frontě tichý student Václav, naděje rodiny Šťastných ústředních postav románu). Ale i když obrátíme pohled na vrchol válečné mašinerie a nahlédneme do štábů všech zúčastněných armád těsně před válkou, i zde slyšíme vyjádření nejasného pocitu, že teď se musí něco udělat. Že je to potřeba spustit. I když všichni tuší, že to bude konec světa, jak jej znají. Velká válka jistě měla své racionální motivy. Ale onen obecně sdílený pocit, že už je nějak moc dlouho klid, že se nic neděje, bychom neměli podceňovat. První Poláčkův román končí veselou silvestrovskou společností bujaře volající: Pryč se starým rokem, ať žije nový. A do sálu je vpuštěno selátko s nápisem Když dojde k velkému krveprolití, těžko sneseme, že by bylo zbytečné. Snadno zpětně nacházíme důvody, proč k věci muselo dojít. Ale zkusme si připustit, že za velkým zlem může být v hloubi nakonec opravdu jen nuda; že člověka pálí dobré bydlo. Že i takový člověk prostě je. Hrdinové táhnou do boje Když se řekne 1. světová válka, vybaví se nám pravděpodobně Remarquovo Na západní frontě klid s jasným protiválečným poselstvím. Jak si ale všímá (dosti floutkovský) historik 1. světové války, Skot Nial Ferguson, v poválečné Evropě vyšlo takových románů jen pár a naproti tomu každým rokem od konce války a ještě dlouho po ní vycházely v obrovském nepoměru vzpomínky velmi mnohých, kteří na válku vzpomínali jako na ohromné dobrodružství a vlastně nejlepší léta života. Poláček, řekl bych, ve svém druhém románu Hrdinové táhnou do boje, nějak postihl obojí. Nejdříve ale řekněme, že jeho dílo náhle, se začátkem války, nabyde tempa a pointa stíhá pointu. Muže města nyní vidíme, jak se zoufale snaží nasimulovat příznaky nemoci zběsilým pitím. Do války se nikomu nechce. Sledujeme je do výcviku, který je zbavuje důstojnosti, společenského postavení. Z obchodního příručího se stává kapitán, který zapomene mluvit česky, tak mnoho se identifikuje s novou situací, novou příležitostí. A z jeho šéfa, váženého obchodníka, se 9

10 stává jeho pucflek, vojenský sluha, který je mu ještě upřímně vděčný, že ho zachránil z frontové služby a pochvaluje si, jak je pan kapitán přísný, ale spravedlivý. Vidíme, jak kaprály šikovaný profesor gymnázia, poddůstojníky neoblíbený intelektuál, se se smutkem rozhlíží po kasárnách, když je nakonec vyreklamován z vojenské služby zpět na gymnázium. Už si přivykl, už se mu to zalíbilo. Z každého jde udělat vojáka. Každý si zvykne. Každý v tom novém, jasně daném světě dovede najít zálibu. A stačí na to pár týdnů. Kolik z člověka dělá jen to, v jakém se zrovna nachází postavení. V jaké roli. A jak rychle se to může změnit. Podzemní město Naše vojáky pak vidíme na východní frontě, v místě, kde se nebojuje. Okresní město je jakoby přeneseno do zákopů. Objeví se pár jednotlivců, kteří přeběhnou na druhou stranu. Ale jinak sledujeme dál všechny, které známe z prvního dílu, v rakouských uniformách. Až do konce války. Na závěr tetralogie také vidíme, že na pomoc, prokázanou během boje, na vojácké kamarádství se nezapomíná, ať už má kdo jakýkoli charakter. A člověka skoro napadá, jak se v novém státě mohla většina dospělé mužské populace tvářit, že tohle vlastně nezažila. Pro náš samostatný stát byl přece jen asi trochu divný vklad do začátku, že se ocitl na vítězné straně, ač většina jeho mužské populace bojovala do konce války na straně poražené. To je na druhé straně vidět i na častém pocitu nedostatečného přijetí a ocenění u zahraničních legionářů, byť oficiálně oslavovaných. Asi nebylo málo těch, kdo je brali jako někoho, kdo dezertoval od jejich jednotky, kdo je v tom nechal, i když to neřekli nahlas. Vyprodáno Tento trochu rozpačitý výsledek války předznamenává scéna se studentem Václavem, který z italské fronty přijíždí do okresního města na krátkou dovolenou. Ve stejné scéně u Remarqua se kolem mladého vojáka shluknou válkychtiví starci, žádostiví zpráv o slavných vítězstvích. Náš voják je znechuceně odmítne. V Poláčkově verzi jsou to nasupení měštěníni, kteří ze dne na den pozbyli vší loajality k monarchii protože zdražila mouka. A jsou chtivi zpráv o vzpourách slovanského živlu. Student Václav jim komisně odpoví, že vojsko v Itálii plní své povinnosti. Poslední díl románu si tak všímá značné 10

11 BÁSEŇ O ČESKÉM VOJÁKOVI Napsal dle skutečnosti Leo Heler Z bitevní čáry jej donesli a pod nízkou složili strží. Je z Čech a přetěžce raněn je, snad ani nevydrží. A jak tu tak nehybně spočívá uprostřed chladivé rosy, horečným pohledem pátrá kol, to oko mluví a prosí. Až lékař pojednou udiven uzlíček pod šatem spatří. Co máš to synu zde? Talisman? Můj Bože, hrst půdy, bratři! bezohlednosti týlu rodin vojáků, které válka už nebaví, otravuje a kteří si s navrátilci nevědí rady. Jiný člen rodiny, Kamil, se na konci války vrátí po mnoha dobrodružstvích ze srbského zajetí (mimochodem stejně jako Poláček). Jeho zážitky však nikdo poslouchat nechce maminka mu hned ve dveřích vynadá, jak to, že má vši že z toho bude ve městě ostuda. A je hned potupně schován na dvůr a tajně myt pod pumpou. Kdykoliv pak chce něco z bohatých válečných zážitků vyprávět, je okřiknut, jako by chtěl vyprávět něco neslušného vždyť tam chytil vši. I mezi nás se vrátili a vracejí vojáci, kteří i v tomto poklidném čase skutečnou válku zažili. Na současné konflitky, ve kterých je naše armáda nasazena, můžeme mít různé názory. Ovšem že jsou naši současní vojáci s bojovou zkušeností jaksi neviditelní, nemluví se o nich, natož aby se jim děkovalo, a nevíme, kam s nimi; a že o nich někteří ve svalnatých řečech mluví jako o žoldnéřích to ukazuje, jak mnoho v nás je poláčkovského maloměsta, kde rozhodující hodnotou nakonec vždy bude hlavně cena mouky. Tomáš Pavelka To moje matička dala mi, zrak hochův horečkou sálá. Hrst české půdy mi zašila, šňůrčičkou přivázala. To abych prý nebyl jí daleko nikde, kam osud mě žene, ta zem že prý mi českou vlast i v smrti připomene. Lékař se do kraje zahleděl a slza mu skanula lící, pak české té prsti nasypal pod tělo vychládající. 11

12 STO LET OD VELKÉ VÁLKY Dopis do 1. světové války Milý pradědečku, nikdy jsme se neviděli a nikdy se ani neuvidíme, přesto ti píšu, protože vím, jak tebe i tvé kamarády na frontě potěší dopis se zprávami z domova. A což teprve, když zprávy pojednávají o budoucnosti. Neboť vás, všechny na hraně života, velice zajímá, co bude. Máš před sebou velký čas nechápavosti. Už nyní nechápeš, proč ses ocitl se zbraní kdesi na haličsko maloruském pomezí. Nechápeš, proč jsi kvůli stařičkému Habsburkovi na trůnu musel opustit svou rodinu. Doma budou bez tebe hospodařit jen s ohromným úsilím. Co bylo špatného na dosavadním životě? Proč se musí tvoje vlast snažit o dobytí nových území na jihu a na východě? Nasazuješ život a nevíš, co lepšího lze válkou získat. Nechápeš, kdo je čím nepřítelem. Když je bezvětří, lze překřiknout z jednoho zákopu do druhého. Ti chasníci na protější straně mluví podobnou řečí, jen trochu měkčeji. Povídají o svých ženách a dětech, které stejně jako ty nechali doma. Nikdo ti nevysvětlí, proč máš střílet po lidech, kteří mají stejné starosti. A kteří stejně jako ty nerozumějí císařské a carské politice. Nebudeš chápat, až se za čtyři roky vrátíš z vojny domů. Nenajdeš šťastnou novou republiku, nýbrž rozdělenou zemi. Postačí vyjet do sousední vesnice, obývané Němci. Zatímco se Češi budou radovat, že po staletích opomíjení bylo naplněno jejich právo na národní sebeurčení, vaši němečtí krajané se téhož práva budou dovolávat marně. Budou žít v zemi, kterou si nepřejí a za kterou v boji neumírali. Nepochopíš, že válka nikoho nepoučí, aby se lidem stejných starostí a tužeb měřilo stejným metrem. Nepochopíš, proč se posiluje nepřátelství a kope se propast mezi sousedy, takže jedni budou stavět válečné pomníky s útrpným nápisem Obětem války a druzí s hrdým Unseren Helden (Našim hrdinům). Také nepochopíš, jak se k sobě budou chovat Češi. Tisíce mužů se vrátí z války, ovšem jen někteří budou oslavováni. Ty mezi nimi nebudeš, zůstaneš po celou válku c. a k. vojákem. Budeš se ucházet o pracovní místo na obecním úřadě, které však dostane muž sice méně schopný, zato však legionář. I ty budeš mít během války dost možností přejít k Rusům a spolu s nimi v legiích bojovat proti císaři, ale neuděláš to. Do jiného císařského pluku totiž narukoval tvůj nejstarší syn (můj dědeček) a ty po něm nechceš střílet. Vítězná republika se ti za otcovskou lásku neodvděčí. A ze všeho nejvíce nebudeš chápat, proč se to všechno stalo. Jak to Bůh mohl dopustit? Po válce mnozí víru zcela odloží, někteří budou hledat jinou církev. Ty navenek nic měnit nebudeš, do kostela občas zajdeš, ale dobře ti tam nebude. Odpovědi na své otázky nenajdeš, ale ve tvém nitru bude znít ozvěna modliteb ze zákopů. Až příliš často jsi nebyl vyslyšen, ale vždy jsi byl slyšen. To víš a to ti bude stačit. Nauč se žít v nechápavosti. Ani my v pozdějších generacích se jí nezbavíme. Copak lze pochopit, že přijde ještě horší válka? Že náš národ bude půl století žít pod mnohem horší vrchností, než byl císař? Že z naší země úplně zmizí miliony těch, kteří ji spolu vytvářeli? A copak lze pochopit, že po všech těch hrůzách a křivdách se zde bude za sto let žít svobodně, v hojnosti a v míru se sousedy? Je to divný svět. Přeji ti, ať se nedivíš jenom těm zlým věcem, které přijdou, nýbrž ať se divíš i věcem dobrým, které mezi ně tak nepochopitelně pronikají. Tvůj pravnuk Jiří 12

13 ROZHOVOR S GABRIELOU HORÁKOVOU Ježíš je nejvyšší náčelník. Tak je pro vojáka srozumitelnější. S vojenskou kaplankou o práci v armádním výcvikovém středisku Gabriela Horáková (1974) vystudovala teologii na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v kombinaci se studiem lékařské psychologie a psychoterapie na 1. lékařské fakultě UK. Třináct let působila jako farářka v Křížlicích a rok v britské United Reformed Church. Pracuje jako kaplanka v Armádě České republiky, nyní v hodnosti nadporučíka jako kaplanka oddělení duchovní služby Velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov. S manželem Martinem, farářem jednoho z brněnských sborů, mají dvě dcery a syna. Jak dlouho pracujete jako vojenská kaplanka? Od dubna 2013, ale v armádě pracuji už od ledna. První tři měsíce jsem prošla základním vojenským výcvikem jako každý jiný voják. Co vás přivedlo k rozhodnutí do Duchovní služby Armády České republiky vstoupit? Vždycky mně připadalo, že církev je taková krásná bezpečná zahrada, vlídné prostředí. A zároveň trochu jako střed kola, který se moc netočí. A měla jsem pocit, že potřebuju vyrazit někam ven, někam na hranu, kde to trochu sviští. Kde je to pro duchovního výzva. Druhým důvodem bylo asi to, co mě provázelo už během studia teologie touha vidět trochu za roh. Proto jsem šla s mediky studovat psychologii. Při farářování v Křížlicích jsem byla předsedkyní rady v Charitě v Jilemnici, v Křížlicích jsme spolupracovali s místními hasiči. Prostě pomezní svět. Jednou nohou v církvi a druhou někde jinde. To mě vždy lákalo. Nechat se obohatit lidmi zvenku a třeba jim taky něco dobrého, co v církvi máme, předat. Při výběrovém řízení na zaměstnance v armádě jste jistě prošla mnoha testy. Musí kaplani prokázat i fyzickou zdatnost a projít například střelbou? Výběr je dvoukolejný: Nejdřív člověka musí vyslat církev. Doporučení dá staršovstvo, seniorátní výbor potvrdí a synodní rada schválí, že do armády mohu jít. Pak se na kandidátovi musí shodnout Ekumenická rada církví (za protestantské církve) a Biskupská konference (za církev římskokatolickou). Duchovní služba Armády České republiky zjišťuje svými testy, zda je kandidát zralý na duchovní službu mezi vojáky. Pokud člověk tím vším projde, nastupuje výběr platný pro všechny vojenské profesionály. To je ta druhá kolej. Začíná to dvěma dny ve vojenské nemocnici zkoumáním zdravotní způsobilosti, pak se prověřuje fyzická zdatnost a psychická odolnost. Zvlášť zdravotní aspekt a psychotesty jsou docela přísné. Nás šlo do výběru dvanáct a prošli jsme čtyři. Byly začátky výcviku krušné? Kdo projde výše popsaným cedníkem, stojí na startovní čáře. Následuje tříměsíční základní výcvik. Je to výcvik takzvaně nepřetržitý, což znamená, že je člověk od pondělka do čtvrtka zavřen v kasárnách a v pátek, v sobotu a v neděli má volno. Náročné je, že člověk civil jde od nuly, neví o armádě nic. Musí se naučit všechno od zavazování bot a zapínání kapes přes znalosti hodností a pozdravy až po povely a ovládání zbraní. Patří sem taky základy topografie, zdravovědy, chemické ochrany a další věci. Zkrátka z adepta se musí stát voják. Během základního výcviku jsou ještě troje testy, kterými musí každý projít, jinak odchází zpátky do civilu. Je to jako u jiných zaměstnání s tříměsíční zkušební lhůtou. Já jsem nastupovala v lednu, což bylo kvůli počasí a zimě trochu nepříjemné. Myslím, že výcvik v terénu v letních měsících je snesitelnější, pokud zrovna nepaří. No a po té fyzické stránce? Hodně se běhá, dělají se dřepy, kliky, a to ne za trest, ale za odměnu pro zvýšení fyzické kondice. (Tomu budou starší ročníky rozumět, tak to v armádě chodilo asi vždycky.) 13

14 Jak se chovají velitelé k vojákům v základním výcviku? Teď z odstupu už to hodnotím jako legraci. Ale tehdy jsem byla dost sevřená. Instruktoři vyvíjejí na vojáky tlak záměrně. Například jim neřeknou, co se chystá; řeknou: sbalte se, ale nikdo neví, jestli se jede do terénu na dvě hodiny, nebo na pět, jestli to bude náročné, nebo ne, na co se psychicky připravit. To pro mě bylo nejdřív těžké. Po třech měsících už jsem se ale otužila, přišla na to, že účel je dobrý. Prkotiny už jsem brala s přehledem, nenechala jsem se vystresovat. Je to trochu jako v amerických filmech dril a povely bez diskuse? Trochu ano. Někteří instruktoři i řvou, někteří ne. Ale šikanu jsem nezažila. Ve stohlavé skupině jsme v základním výcviku byly čtyři ženy. Jedna chemička, dvě právničky a já kaplanka. Byly jsme taková intelektuálská čtyřka. Jinak to kolem lítalo, vojáci si servítky neberou a i instruktoři i velitelé mluví dost sprostě. Jak takový běžný pracovní den vojenské kaplanky vypadá? To je velice různé. Ve Vyškově je velká posádka, je to vlastně školicí centrum pro celou armádu. Kaplani jsou tam čtyři: jeden na velitelství, jeden na institutu profesní přípravy, jeden je pro prapor zabezpečení a jeden pro výcvik. Tam jsem já. Výcvikový institut má několik oddělení a každé je úplně jiné. Patří tam třeba oddělení základní přípravy. Takže sotva jsem absolvovala základní výcvik a jako kaplanka na oddělení začala, měla jsem najednou vyšší hodnost než všichni instruktoři, kteří tam na nás předtím řvali. Nejdřív byly na obou stranách rozpaky a dost napjaté očekávání, jak si navzájem porozumíme, ale teď už je to v pořádku. V základním výcviku dělám třeba etické semináře, seznámení se strukturou a fungováním duchovní služby, prevenci sociálně nežádoucích jevů a tak. S vojáky v základní přípravě jsem hodně. Jezdím s nimi do terénu, na střelnici, na taktiku. Býváme spolu někdy nepřetržitě několik dnů. Hodně fotím, protože oni nesmějí, mluvím s nimi v pauzách, spolupracuji s instruktory. Právě skrze to, že s vojáky i instruktory z různých oddělení prostě jsem, se budují mosty důvěry. Aby duše, které se chtějí o něco podělit, měly po čem přejít. Je to křehká a dlouhodobá práce, a když něco vykvete, mám radost. Další oddělení jsou výsadkáři, kteří učí jednak výsadky s padákem, jednak přežití. I s těmi jezdím občas do terénu a před nedávnem jsem s nimi absolvovala tandemový seskok padákem. Nádherná zkušenost. U oddělení přípravy vojáků do zahraničních misí učím islám a socio kulturní pozadí zemí, kam se chystají. Teď máme vojáky v Afghánistánu a v Mali, jde tedy o to, aby rozuměli myšlení a náboženskému chování lidí v těch oblastech, kam jedou. Zajímavé je oddělení výcviku velitelů malých družstev. Tomu se říká kurz Komando, který místy vlastně simuluje válečný stav. Když jsem tam přišla před rokem poprvé, instruktoři se mi skoro vysmáli, že něco jako kaplanku rozhodně nepotřebují. Jsou to ostří hoši. Ale za rok se to nějak posunulo a nedávno jsem u nich měla na závěr kurzu první polní 14

15 bohoslužby. Dopadly výborně. A chlapi, kteří měli před rokem ty ostré řeči, za mnou chodili a říkali: Bylo to skvělé, na podzim uděláme dvoje bohoslužby, jedny na začátek a jedny na konec kurzu! Byla jsem mile překvapena, vidím, že se náš vztah vyvíjí a jsem za to vděčná. Jste tedy pořád někde v akci, ne? Pohybuju se mezi vojáky ve specializovaném výcviku. Všechna vyjmenovaná oddělení jsou velmi zajímavá. Mám ale také svoji kancelář, vojáci, instruktoři i velitelé za mnou mohou kdykoli přijít, požádat o Bibli, o rozhovor. Nebo chodím za lidmi na návštěvu do kanceláře já. Je to podobné, jako když farář chodí na pastorační návštěvy. Vojáci svou prací žijí a rádi o ní povídají. A mě zase baví to poslouchat. Máme k dispozici zvláštní vydání Bible v pevné vazbě a s obalem na zip. Musí něco vydržet při neustálém balení batohů a tahání do terénu. Kdo si požádá, může zadarmo Bibli dostat. Jak se vám daří skloubit profesní život s rolí paní farářové a matky tří dětí? Od té doby, co pracuji v armádě, jsem si uvědomila důležitost církve. Jako paní farářovou sama sebe moc nevnímám. Ráda jdu v neděli na bohoslužby a ráda si s lidmi popovídám, je mi ve sboru dobře. Neřeším, jestli za mnou někdo přišel jako za paní farářovou nebo jinak. Církevních programů se účastním podle toho, jak mám čas. Zásadní pro mě jsou nedělní bohoslužby. Být na nich, slyšet kázání, prožít to. Je v armádě cítit, že se na Ukrajině něco děje, obávají se vojáci nestability, Putina? Nemám pocit, že by to bylo téma. Sem tam zaslechnu třeba vtípek pojedeme na Ukrajinu; ale že by to bral někdo vážně, to nevypadá. Přitom lidé, se kterými se setkávám, by byli schopni vyjet okamžitě. Určitě by si rádi naostro vyzkoušeli to, co tady cvičí. Jak se s odstupem díváte na svou práci evangelické farářky v ČCE? Můžete to srovnat s působením v britské Spojené reformované církvi? Na Křížlice vzpomínám velice ráda. Výborný sbor, spoustu věcí jsem se tam naučila. Nebo spíš ten sbor naučil mě. A v Anglii bylo hodně povzbudivé vidět, že lidé na budoucnost církve vůbec nerezignují. Sbor se také potýkal s finančními problémy, okolí je taky dost lhostejné k menšinové církvi, věkový průměr spíš vyšší. Přesto se všichni dost angažují. Sborové práce se účastní, mají něco na starosti. Rezignovanost, která u nás občas prosakuje, jsem tam nepotkala. Lidé v Anglii jsou vůbec v různých spolcích a neziskových organizacích mnohem víc aktivní, občanská společnost tam žije a něco dělá. Potřebuju načerpat, abych pak v týdnu, kdy budu s lidmi, kteří s církví nic nemají, mohla zase já vydávat. Kdyby mě víra nedržela a neživila, tak v armádě nenaberu, tam není moc s kým víru sdílet. S rolí matky je to složité. Nechávám děti v lecčems napospas. Snad jim určité osamostatnění bude ku prospěchu. Na druhou stranu jsou (podle svých slov) hrdi na to, že jejich mamka je voják. Desetiletému synovi jsem dala k narozeninám plechovou bedničku od munice. Byl z ní naprosto nadšen. Hodně toho musí zastat manžel, odpolední záležitosti, kroužky a podobně má na starosti s dětmi spíš 15

16 on. Hladké to moc není. Já ráno v pět odcházím a přijíždím v podvečer, během měsíce jsem i několikrát na více dnů pryč. Někdy i čtrnáct dní v kuse. Jisté naštvání rodiny někdy cítím a chápu to. Co byste vzkázala čtenářům Českého bratra? Když teď koukám na církev z odstupu, vidím, jak je důležité mluvit o víře s lidmi zvenku. Jak je pro faráře důležité naučit se mluvit jazykem lidí mimo církev. Aby ti z církve uměli předat to, co tam načerpají a je jim drahé, dál jazykem lidí ve svém civilním zaměstnání, v prostředí, kde žijí. O tom teď hodně přemýšlím. Učím se v armádě nový jazyk a učím se komunikovat svou víru jazykem v armádě srozumitelným. Vojákům je zkrátka srozumitelnější, že Ježíš je nejvyšší náčelník (čemuž se usmívají), než nějaké teologické příměry. Hledejme tedy s lidmi venku jazyk a styčné plochy. Většina lidí po dobru, po věčnosti, po lásce, po dobrých vztazích touží. Já sázím na to, že se v důvěře na této rovině potkáme. Ptala se Daniela Ženatá POHLED POLITOLOGA Putin sjednotitel Nacionalismus jako nová imperiální ideologie Ruska Známý ruský politolog Andranik Migraňan na začátku dubna publikoval kontroverzní text, v němž obhajuje politiku Adolfa Hitlera je totiž podle něj třeba rozlišovat Hitlera dobrého do roku 1939 a zlého v období následujícím. První z nich sjednotil Německo s Rakouskem, Sudety s Německem, Memel s Německem a fakticky tak dokončil to, co se nepodařilo Bismarckovi. A pokud by se zde Hitler zastavil, zůstal by v dějinách své země zapsán jako politik nejvyšší třídy. Migraňanovi, jehož text na svých stránkách zveřejnil i prestižní Moskevský státní institut mezinárodních vztahů, samozřejmě nešlo o historické otázky hitlerovského Německa, ale o paralelu mezi německou situací a současným Ruskem. Ponechme stranou jenom obtížně přijatelnou idealizaci Adolfa Hitlera v předválečném období, kdy jeho Německo zavádělo antisemitské zákony a intenzivně budovalo koncentrační tábory. Místo toho si všimněme, že Migraňan zdůrazňuje jeden specifický aspekt, který nacistické Německo skutečně spojuje s revizionistickým Ruskem naší doby politiku expanze založenou na pokrevní a jazykové jednotě. K ochraně ruskojazyčného obyvatelstva Tento moment je zcela zásadní i pro pochopení současné ruské politiky. Jsme totiž svědky posunu ruské rétoriky i politické praxe od obhajoby zájmů Ruské federace a jejích občanů k ochraně ruskojazyčného obyvatelstva. Anexe Krymu není hrozivá jen proto, že došlo k porušení mezinárodního práva, ale i proto, že je symptomem nahrazení občanského principu v ruské politice principem etnickým. Tato radikální změna má dopady ve třech rovinách v rovině ruské vnitřní politiky, v rovině vztahů se zeměmi postsovětského regionu a konečně také v rovině vztahů Ruska se Západem a zejména s Evropskou unií. Rusové Rusku V rovině ruské vnitřní politiky znamená obrat k sociálně konzervativnímu nacionalismu růst napětí mezi etnickými skupinami, ostrý nástup neonacistických a jiných xenofobních skupin a paralelně s tím také nárůst rasismu mezi většinovým slovanským obyvatelstvem. Lze namítnout, že nacionalismus je nepevným ideologickým tmelem v mnohonárodnostní 16

17 zemi, jakou Rusko bezpochyby je. Nacionalismus bývá také často odmítán s poukazem na silnou tradici neetnicky chápaného eurasianismu nebo na jeho sovětskou variantu, zdůrazňující novou identitu sovětského člověka. Je pravda, že Kreml čas od času činí symbolická gesta, která vycházejí postsovětské nostalgii vstříc. Sem patří široce medializovaný Putinův výrok o rozpadu Sovětského svazu jako největší geopolitické katastrofě 20. století či obnova sovětské hymny. Právě staronová hymna je ale dokonalým dokladem toho, že se sovětská symbolika stává jen prázdným signifikantem, nosičem libovolných významů, kterými jej Petr Kratochvíl Kreml chce naplnit: tak jako byl nápěv původní sovětské hymny doplněn novými slovy, je i sovětský symbolický rámec plněn staronovým nacionalistickým obsahem. Jak eurasianismus, tak i postnacionalismus sovětské éry vyrůstaly z nezpochybnitelné dominance jedné etnické skupiny, doprovázené používáním ruštiny jako lingua franca v celém impériu. Dnes se ovšem tato dominance znovu stává nástrojem přímé agrese: útoky proti lidem kavkazského vzhledu jsou dnes například v Moskvě zcela běžné a proměna agresorů z izolovaných extremistů na příslušníky masově podporovaných hnutí je také zcela nezpochybnitelná. Sílící rusifikace získává jedno oficiální razítko za druhým; naposledy jde o zákon, který vyžaduje znalost ruštiny od žadatelů o trvalý pobyt nebo o pracovní povolení v Rusku. Výsledným paradoxem je, že ruský propagandistický boj proti ukrajinské revoluci se nesl v duchu kritiky fašistů z Euromajdanu v čase, kdy v Rusku samém antisemitské a obecně xenofobní nálady zažívají ještě úspěšnější období než na Ukrajině. Postsovětská nostalgie Podobně zásadní dopad má znovu objevený ruský nacionalismus na vztahy se zeměmi postsovětského prostoru. Tyto státy jsou dnes stavěny před volbu, zda přijmout ruskou ekonomickou i kulturní hegemonii, či riskovat povstání vlastních ruskojazyčných menšin a případný rozpad. Příkladem akceptace ruské politiky je Kazachstán (zde tvoří ruská menšina zhruba pětinu populace), odmítání pak reprezentují pobaltské země, které dnes ovšem samy staví svou politiku na podobně sporném etnickém principu. Co se stane ve chvíli, kdy se některá země nerozhodne jednoznačně a včas, vidíme na příkladu Ukrajiny. I zde se umně snoubí postsovětská nostalgie s novou vlnou nacionalismu obhajoba ruštiny jako úředního jazyka je Kremlem interpretována nikoliv jako etnická otázka, ale naopak jako otázka boje proti přílišné nacionalizaci ukrajinské politiky. Není divu, že taková politika na východní Ukrajině rezonuje. Průzkum z roku 2007 ukazuje, že by v té době 70 procent obyvatel jihovýchodní Ukrajiny hlasovalo pro zachování Sovětského svazu a k sovětské (nikoliv ruské!) kulturní tradici se také hlásila až třetina obyvatel této části země. Kombinace sovětských symbolů doplněných o ruské etnické motivy tak není protimluv, ale prvek, který je v mnoha oblastech bývalého Sovětského svazu silně přítomen a který má proto na východě Ukrajiny velkou šanci na úspěch. Není třeba dodávat, že analogický scénář lze snadno použít i jinde v regionu, Estonskem počínaje a Moldavskem konče. Strach z evropské integrace Třetí rovina, v níž se ruský konzervativní nacionalismus projevuje, jsou vztahy s Evropskou unií. V současnosti zde totiž probíhá radikální 17

18 proměna ruských spojeneckých vazeb. Staří spojenci uvnitř EU, mezi něž lze do určité míry řadit třeba KSČM, tuto svou pozici začínají ztrácet. Ostatně z ideologického hlediska byla vazba komunistických stran včetně KSČM na Rusko vždy poněkud prekérní. Dnešní Rusko rozhodně nepředstavuje baštu levicového myšlení ani není vzorem sociálně spravedlivé společnosti. Naopak, pokud bychom chtěli najít divoký kapitalismus v jeho krystalické podobě, je Rusko silným kandidátem. Ke Kremlu tak dnes komunistické strany váže zaprvé minulost, zadruhé obchodní zájmy a zatřetí sdílený odpor vůči západní kulturní i politické hegemonii. Spolupráce komunistických stran a Ruska má ale zřejmé a čím dál jasnější limity, dané jak již zmíněným velkoburžoazním charakterem ruské politiky, tak i rostoucím propojením ruské politiky s pravoslavnou církví. Vynořuje se ovšem spojenectví nové, které je mnohem nebezpečnější a z ideologického hlediska také smysluplnější spojenectví mezi Putinovým režimem a evropskou extrémní pravicí. Stačí se podívat na seznam volebních pozorovatelů, kteří se zúčastnili nedávného referenda na Krymu: přítomni byli například zástupci krajně pravicové maďarské strany Jobbik, populistické Sebeobrany Polské republiky, ultranacionalistické Ataky z Bulharska nebo vlámských nacionalistů z Vlaams Belang. Zajímavá je též účast francouzské xenofobní Národní fronty, která patří mezi nejhlasitější spojence Ruska ve Francii a jejíž vůdkyně Marine Le Pen krymské referendum i jeho výsledky bez váhání akceptovala. Většina těchto stran sdílí s Putinovým Ruskem dlouhou řadu principů. Typický je pro ně zejména důraz na etnicitu jako základní faktor politické orientace a prapůvodní pojetí národa jako odvěkého pokrevního společenství. Z tohoto nacionálního konzervatismu potom vyplývá odpor vůči menšinám (etnickým, náboženským i sexuálním) a všeobecná snaha maximálně omezit migraci. Společným nepřítelem jim je také evropská integrace, která ztělesňuje právě ty postnacionální a postmoderní hodnoty, kterým Putin nerozumí a kterých se bojí. Ještě o něco obecnějším společným jmenovatelem je ostré odmítnutí západního liberalismu a celková skepse vůči demokratickým formám vládnutí. Není náhodou, že tam, kde se v EU k moci dostali nacionální konzervativci (jako například v Maďarsku), je Putin tu vskrytu, tu otevřeněji glorifikován jako ten, kdo se nebojí zastat svých menšin v sousedních státech. Prohlásí li maďarský Jobbik, že krymské referendum je exemplární, nikoho nepřekvapí, že slovenští a rumunští politici začínají bít na poplach. Český kontext Tato linka také konečně s definitivní platností odkrývá příčiny dlouholeté podpory ruských zájmů exprezidentem Klausem. Kdo v českém prostředí nejostřeji útočí na Evropskou unii? Kdo podporuje nacionalistické spolky typu D. O. S. T. a náboženské ultras (Hájek, Semín)? Kdo dává okatě najevo svou homofobii a odpor vůči občanské společnosti? Ačkoliv je dnes exprezident Klaus okrajovou a bizarní figurou, je zcela na místě obava, že okraj, který hodnotově reprezentuje, v budoucnosti výrazně posílí. Není náhodou, že mezi stranami dnes zastoupenými v českém parlamentu přispěchali s výroky obhajujícími ruskou agresi právě členové Okamurova Úsvitu, tedy české verze xenofobního populismu bez kapky cikánské krve. Část české pravice instinktivně držela v průběhu ukrajinské krize palce právě Putinovu Rusku a zdůvodňovala tuto svou pozici odkazem na reálpolitiku a přirozené zájmy Ruska v regionu. Nemalá část levice paradoxně vnímala situaci podobně, ovšem v tomto případě na základě svého antiamerikanismu v souladu s heslem nepřítel mého nepřítele je můj přítel. Obě pozice jsou ale podobně krátkozraké. Putinovo spojenectví s evropskými extremisty může totiž v konečném důsledku nejen přispět k výraznému oslabení Evropské unie, ale také k nahrazení starého stranického spektra novými populisty, kteří vyrostou i díky ruské podpoře. Jak ukazuje politická expanze Úsvitu Tomia Okamury či ANO Andreje Babiše, nejsou takové představy ani v českém kontextu tak přitažené za vlasy, jak bychom si mohli myslet. Petr Kratochvíl, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů (psáno pro Salon, Právo , novinky.cz/kultura/ salon a přetištěno s laskavým svolením autora, mezititulky redakce) 18

19 OTÁZKA NA TĚLO S jakými pocity byste šli bránit vlast? Tomáš Pavelka, farář Se strachem. Člověk nemůže vědět dopředu, zda se sesype při prvním výstřelu, nebo zda to bude umět. Na druhou stranu, aktivně bojovat se mi zdá lepší než před zraky rodiny trpně doma sedět ve strachu, kdy si pro vás přijdou, nebo ohýbat hřbet. Petr Viking Neumann, ředitel Diakonie západ Dříve jsem si myslel, že bránit svobodu, svou zem a mír zbraněmi je v podstatě protimluv. Nyní si to už nemyslím. Zejména v momentě, kdy protistrana podporuje státní dezintegritu nebo tak již svými vlastními kroky činí, je nutné se bránit. A když diplomacie selhává, tak i se zbraní v ruce. Tedy nikoliv s nadšením, nýbrž s odhodláním a smuten zároveň bych takovýto krok zřejmě učinil. Nicméně jsem si vědom všech negativ, která by válka pravděpodobně vyvolala. Doživotní traumata, spoustu křivd, mnoho nenávisti a těžkých až smrtících dilemat. Celou dobu bych se také modlil za to, aby se podařilo vzájemné vztahy po ukončení konfliktu urovnat. Hrozně moc si proto cením obnovy vztahů s našimi německými sousedy, byť po tolika letech. Oceňuji, že k podobnému nyní dochází mezi Srby, Chorvaty a Bosňáky na území bývalé Jugoslávie. A zároveň přeji Ukrajincům, aby svou nynější neskutečně náročnou situaci s Ruskem ustáli i těmi způsoby, kterými nyní činí. Gabriela Horáková, vojenská kaplanka S nejistotou. S myšlenkou na svoje děti. Jaromír Plíšek, diplomat Doba před vypuknutím první světové války byla dobou velkých národních idejí. Myslím, že po zkušenostech 20. století jsem už (stejně jako většina obyvatel Evropy) téměř k jakýmkoli velkým kolektivním idejím obezřetnější a pocit smysluplnosti ozbrojeného boje za ně a rizik s tím spojených bych hledal obtížně. Pak je tu ještě další pocit, totiž že úspěšnost všeho možného včetně vojenských operací dnes závisí především na technologické vyspělosti a profesionalitě. Ale i tak mi jako jednotlivci zbývá téměř nekonečný prostor každodenně rukovat do boje s nepřítelem v nejrůznějších podobách zla kolem sebe i ve mně samotném. A když se tak dívám, co se dnes děje na východě našeho kontinentu, nemohu vyloučit, že nějaké pocity z minulého století zase ožijí. Ale to by byl opravdu špatný vývoj. Marek P. Lukášek, farář Bránit svou zem, lidi, kulturu je správné. Pocity si ale dopředu neumím představit. Při čtení válečných románů mi běhá mráz po zádech a jsem Pánu Bohu vděčný za mír. Jan Škrob, student bohosloví Záleží na tom, co by to přesně znamenalo. Ze zbraní a zbrojení je mi úzko, a když jsem byl v Izraeli a potkával vojáky se samopaly na každém kroku, neměl jsem z toho dobrý pocit. Jsem si ale docela jist, že v okamžiku vážného ohrožení by tohle šlo stranou. Nejsem si ale už tak jist, jestli by mi šlo zrovna o vlast. 19

20 NÁSTĚNKA SYNODNÍ RADA Na zasedáních a projednala synodní rada 72 titulů. Z nich vybíráme: Vyznání a život církve Synodní rada vzala na vědomí rezignaci Pavla Hlaváče na předsednictví a členství v komisi Cesta církve Synodem byl do této funkce jmenován Pavel Keřkovský. Synodní rada souhlasí s aktuálním návrhem programu husovských oslav ve dnech 5. a 6. července Sbory a pracovníci Synodní rada potvrdila volbu Jany Špinarové za druhou farářku sboru Brno I. a Davida Sedláčka za faráře v Miroslavi, oba na plný úvazek. Na vědomí vzala SR zprávu o průběhu zkoušky Blanky Nové, Pavla Zoubka a Aleše Laichtera a udělila jim osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera. SR udělila dlouhodobé studijní volno faráři Danielu Ženatému; dvouměsíční studijní projekt schválila Komise pro celoživotní vzdělávání kazatelů, místem pobytu bude od poloviny září Presbyterní církev v Annapolis, USA. SR pověřila faráře Jana Krupu k duchovenské službě v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí; Romana Lukáše pověřila k duchovenské službě v Armádě ČR. Fakulta a bohoslovci Na vědomí vzala SR zprávu studentky bohosloví Anny Halamové a mentora Marka Bárty o vykonané praxi k přijetí do vikariátu ve sboru Náchod- Šonov. V rámci jáhenské praxe byli žadatelé umístěni u mentorů takto: Filip Němeček k Miroslavu Erdingerovi, sbor Praha -Kobylisy; Michal Branda k Naději Čejkové, sbor Hlinsko. Žadatelé Jan Hrudka a Richard F. Vlasák byli vyzváni nejprve k dokončení studia teologie na ETF UK a následnému podání žádosti o vikariát. Správa církve Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů Horáckého (3x), Ústeckého, Poděbradského, Libereckého (3x), Chrudimského (3x), Jihočeského a Východomoravského seniorátu. Sbírka při úvodních bohoslužbách synodu vynesla Kč. Částka byla poukázána na účet Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE na podporu práce s ukrajinskými dětmi. Zahraniční sbory Synodní rada vzala na vědomí zprávu kazatele pro sbory ve východní Evropě Petra Brodského o pobytech v českých zahraničních sborech za období leden květen 2014 a souhlasila s vyplacením finanční výpomoci laickým pracovníkům v českých sborech v zahraničí dle předloženého návrhu. Jedná se o částky eur. Rekreační střediska Synodní rada souhlasí se zplnomocněním SEM Přátelé Herlíkovic, o. s. k jednání o restaurování oken kostela v Herlíkovicích a potvrdila finanční spoluúčast v maximální výši Kč. Ekumena Pavel Stolař podal zprávu z výročního zasedání Evangelického pracovního kruhu pro otázky vyznání v Evropě. David Balcar referoval o Klausurkonventu Evangelické církve ve středním Německu. Eva Wypiorová podala zprávu ze schůze kuratoria kostela Smíření v Dachau. Na setkání synodálů Společenství evangelických církví v Evropě v lednu 2015 delegovala SR Pavla Stolaře; na mezinárodní ekumenický workshop Villigst začátkem července 2014 Pavla Rumla; na zase- 20

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu

Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč. Na poslední cestu 11 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 87/2011 cena 25 Kč roční předpatné předplatné 290 290 Kč Kč Na poslední cestu V hospici je tomu jinak než v nemocnici. Na původní diagnóze nezáleží. Klient hospice

Více

Soudce PROFESNÍ SVĚT:

Soudce PROFESNÍ SVĚT: 6 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz PROFESNÍ SVĚT: Soudce Rozhovor se státním zástupcem Kdo je přísedící a co řeší pastýřská rada Ve Žďáře nad Sázavou vyšli ven Diakonie:

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14 1 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 cena 25 Kč roční předpatné 290 Kč Kdo bude jako dítě Být jako dítě znamená umět přijímat, ať je to pomoc a služba nebo odpuštění a nová životní možnost. Prostě brát,

Více

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK

EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK EVANGELICKÝ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JEŽÍŠŮV KŘEST FREETEKNO PÝCHA A PŘEDSUDEK OBSAH Rohlík s máslem nebo dům? Biblická úvaha Ježíšův křest Životní úroveň Na dno to jde snadno rozhovor s O. Villnerem

Více

Společenství. Dušičkové

Společenství. Dušičkové 5/11 Dušičkové "Církev je tajemstvím víry a může být žita jedině v lásce" Romano Guardini OBSAH: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ..2 O DOBROVOLNÉ SLUŽBĚ V BULHARSKU 4 DOVOLENÁ MAMINEK V JABLUNKOVĚ...7

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

hranice pøedsudky lhostejnost PØES cena 5 Kč ročník I / číslo 1 uprchlický čtvrtletník NESEHNUTÍ / zima 2004

hranice pøedsudky lhostejnost PØES cena 5 Kč ročník I / číslo 1 uprchlický čtvrtletník NESEHNUTÍ / zima 2004 PØES hranice pøedsudky lhostejnost ročník I / číslo 1 Slovo na cestu Bezpečí pro uprchlíky... Představujeme: Čečensko V kapkách deště Kolik stojí pevnost Evropa? I část Říci, mě se to netýká, to nechápu

Více

Ročník XIX. prosinec 2010 číslo 12

Ročník XIX. prosinec 2010 číslo 12 vydává Farnost sv. Václava v Letohradě Ročník XIX. prosinec 2010 číslo 12 Koleda Brázdy na polích jsou rozervané do černa. Čekají na nové zrno a dostávají chladný sníh. Nejsme lepší než naši otcové, však

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30.

Nenáboženský malíř. Vánoce Berlín 1942. Pražský Tyrannus Hall. Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6. Příběh str. 22. ze sborů str. 30. cena 34 kč / ročník 3 www.i-brana.cz Nenáboženský malíř Rozhovor s Miroslavem Radou str. 6 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák Vánoce Berlín 1942 Příběh str. 22 Pražský Tyrannus Hall ze sborů str. 30 Milí

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

Ročník XXII. březen 2013 číslo 3

Ročník XXII. březen 2013 číslo 3 vydává Farnost sv. Václava v Letohradě Ročník XXII. březen 2013 číslo 3 Umývání nohou Neustále s nadějí hledám stíny kde námraza ještě neroztála. Stejně jako mizející trhliny mučivé i objímající, jimiž

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích

IKD. Téma: Smrt a naděje na věčný život. Rozhovor s Tomášem Kotrlým. Příležitost ke smíření národů. 20 Kč. Kněz na zahraničních studiích 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD Téma: Smrt a naděje na věčný život Rozhovor s Tomášem Kotrlým Příležitost ke smíření národů Kněz na zahraničních studiích 11 Karmelitánská knihkupectví

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Ročník XXII. prosinec 2013 číslo 12

Ročník XXII. prosinec 2013 číslo 12 vydává Farnost sv. Václava v Letohradě Ročník XXII. prosinec 2013 číslo 12 Skloň se k očím dětí, nalezneš vše, zem i sen, nebe, zvěř i vodu. Oči vyrvaných z hnízd. Dětí! Dlouhý štědrý vlak táhne jim v

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR

Misiologické. fórum. Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR Misiologické Vydává Středoevropské centrum misijních studií o. s. 2/2014 červen / jún Cena 30 Kč /1,20 EUR fórum Téma čísla: MISIE A UZDRAVOVÁNÍ (B. Baštecká, P. Pokorný, P. Hynek, A. Eglin, J. Tomčániová,

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Ročník XVI září 2007 číslo 9

Ročník XVI září 2007 číslo 9 vydává Farnost sv. Václava v Letohradě Ročník XVI září 2007 číslo 9 Řekla husa Řekla husa druhé huse, že ji bolí jazyk v puse. Druhá husa honem volá: Pošleme ti pro doktora! Správná husa kejhat musí, i

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 3/2009 Ročník XIX Březen 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Filipanům Marek Orko Vácha Benefiční koncert pro Adopci na dálku Ztrácejí se nám farnosti... Rekordní výsledek Tříkrálové

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více