Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Certifikát Certifikát ETA-10/0457 pro svorníkové kotvy BAZ"

Transkript

1 Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56761.pdf

2 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L Berlin Germany Tel.: +49(0) Fax: +49(0) Internet: Zmocněn a notifikován podle článku 10 směrnice Rady z 21. prosince 1998 k harmonizaci právních a správních předpisů členských státůohledně stavebních produktů (89/106/EHS) Mitglied der EOTA Člen EOTA Evropské technické schválení ETA-10/0457 Přeloženo z angličtiny Originální verze v němčině Obchodní označení Majitel schválení Předmět schválení a účel použití Platnost: od do Jednoduchá kotva BAZ Berner Berner GmbH Bernerstrasse Künzelsau NĚMECKO Hmoždinka s řízením rozpěrné síly ve velikostech M8, M10, M12, M16, M20 a M24 k ukotvení do betonu 4. března prosince 2013 Výrobní závod Berner výrobní závod 6 Toto schválení obsahuje 16 stran včetně 8 příloh Europäische Organisation für Technische Zulassungen European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technická schválení str. 1 (16)

3 I. PRÁVNÍ ZÁKLADY A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1 Toto Evropské technické schválení uděluje Německý institut pro stavební techniku v souladu s těmito směrnicemi a předpisy: - se směrnicí Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků 1, pozměněné směrnicí Rady 93/68/EHS 2 ze dne 22. července 1993 a směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 1882/ ze dne se zákonem o uvádění do oběhu a o volném oběhu stavebních výrobků k prosazování směrnice č. 89/106/EHS Rady ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků a následující právní akty Evropského společenství (Zákon o stavebních výrobcích - BauPG) z 28. dubna , naposled změněný zákonem ze dne 31. října se společnými procedurálními pravidly pro podávání žádostí, přípravu a udělování evropských technických schválení podle přílohy k rozhodnutí Komise 94/23/ES 6 ; - s pokynem pro Evropské technické schválení pro Kovové kotvy do betonu část 2: Rozpěrné kotvy s řízeným momentem, ETAG Německý institut pro stavební techniku je oprávněn kontrolovat, zda jsou splněna ustanovení tohoto evropského technického schválení. Tato kontrola může probíhat ve výrobním závodu. Vlastník evropského technického schválení však přesto zůstává odpovědný za shodu výrobků s evropským technickým schválením a za jejich použitelnost pro stanovený účel použití. 3 Toto evropské technické schválení není možné přenášet na jiné výrobce nebo na zástupce výrobců než ty, kteří jsou uvedeni na stránce 1, nebo na jiné výrobní závody než ty, které jsou uvedeny na stránce 1 tohoto evropského technického schválení. 4 Německý institut pro stavební techniku může toto evropské technické schválení zrušit podle odstavce 1 článku 5 směrnice Rady 89/106/EHS. 5 Toto Evropské technické schválení se smí také v případě elektronického přenosu reprodukovat pouze v nezkrácené podobě. S písemným souhlasem Německého institutu pro stavební techniku však může být provedena i částečná reprodukce. V tomto případě musí být částečná reprodukce jako taková označena. Texty a obrázky reklamních brožur nesmí být v rozporu s evropským technickým schválením, ani jej nesmí používat nepřípustným způsobem. 6 Evropské technické schválení uděluje příslušné místo ve svém úředním jazyce. Toto znění odpovídá plnému znění uvedenému v EOTA. Překlady do jiných jazyků musí být jako překlady označeny Úřední věstník ES č. L 40 ze dne 11. února 1989, str Úřední věstník ES č. L 220 ze dne 30. srpna 1993, str Úřední věstník ES č. L 284 ze dne 31. října 2003, str Spolkový věstník I, 1998, str Spolkový věstník I, 2006, str. 2407, Úřední věstník ES č. L 17 ze dne 20. ledna 1994, str. 34. str. 2 (16)

4 II. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Popis výrobku a účel použití 1.1 Popis výrobku Jednoduchá kotva BAZ zn. Berner ve velikostech M8, M10, M12, M16, M20 a M24 je hmoždinka z galvanicky pozinkované oceli, nerezové oceli (s označením A4") nebo z vysoce odolné nerezové oceli (s označením HCR"), která se vkládá do vyvrtaného otvoru a ukotví se řízenou rozpěrnou silou. V příloze 1 jsou představeny výrobky a oblast použití. 1.2 Účel použití Hmoždinka je určena pro taková použití, při kterých jsou splněny požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu a bezpečnost při použití ve smyslu podstatných požadavků 1 a 4 směrnice 89/106/EHS a při nichž v případě selhání ukotvení hrozí riziko ohrožení života nebo zdraví lidí a/nebo značné ekonomické dopady. Hmoždinka se smí používat pro ukotvení s požadavky na požární odolnost. Hmoždinka se smí používat pouze pro ukotvení při statickém nebo kvazi-statickém zatížení v normálním vyztuženém nebo nevyztuženém betonu s třídou pevnosti minimálně C20/25 a nejvýše C50/60 podle normy EN 206: Může se ukotvit v betonu s trhlinami a v betonu bez trhlin. Jednoduchá kotva BAZ zn. Berner z galvanicky pozinkované oceli: Hmoždinka se smí používat pouze ve stavebních dílech v podmínkách suchých vnitřních prostor. Jednoduchá kotva BAZ A4 zn. Berner z nerezové oceli: Hmoždinka z nerezové oceli A4 se smí používat ve stavebních dílech v podmínkách suchých vnitřních prostor a také venku (včetně průmyslové atmosféry a v blízkosti moře) nebo ve vlhkých prostorách, jestliže zde nepanují zvláště agresivní podmínky. K těmto zvlášť agresivním podmínkám patří např. trvalé, střídavé namáčení do mořské vody, nebo oblast ostřiku mořskou vodou, atmosféra s obsahem chlóru u krytých bazénů, nebo atmosféra s extrémním znečištěním chemickými látkami (např. v zařízeních na odsiřování kouřových plynů nebo v silničních tunelech, kde se používají odmrazovací prostředky). Jednoduchá kotva BAZ HCR zn. Berner z vysoce odolné nerezové oceli: Hmoždinka z vysoce odolné nerezové oceli se smí používat ve stavebních dílech v podmínkách suchých vnitřních prostor a také venku, ve vlhkých prostorách, nebo za zvlášť agresivních podmínek. K těmto zvlášť agresivním podmínkám patří např. trvalé, střídavé namáčení do mořské vody, nebo oblast ostřiku mořskou vodou, atmosféra s obsahem chlóru u krytých bazénů, nebo atmosféra s extrémním znečištěním chemickými látkami (např. v zařízeních na odsiřování kouřových plynů nebo v silničních tunelech, kde se používají odmrazovací prostředky). Ustanovení tohoto evropského technického schválení jsou založena na předpokládané době používání hmoždinek 50 roků. Údaje o době používání nelze pokládat za záruku výrobce, je třeba je považovat za pomůcku při výběru správného výrobku s ohledem na očekávanou ekonomicky přiměřenou dobu používání stavebního objektu. str. 3 (16)

5 2 Vlastnosti výrobku a hodnocení výsledků zkoušek 2.1 Vlastnosti výrobku Hmoždinka odpovídá obrázkům a údajům příloh 2 a 3. Pokud v přílohách 2 a 3 nejsou charakteristické hodnoty materiálu, rozměry a tolerance hmoždinek uvedeny, musí odpovídat stanoveným údajům v technické dokumentaci 7 tohoto evropského technického schválení. S ohledem na požadavky na protipožární ochranu lze předpokládat, že hmoždinka splňuje požadavky třídy chování při požáru A1 podle ustanovení rozhodnutí Komise č. 96/603/EHS (pozměněném směrnicí 2000/605/EHS). Charakteristické hodnoty pro dimenzování hmoždinek jsou uvedeny v přílohách 5 až 6. Charakteristické hodnoty pro dimenzování hmoždinek s ohledem na požární odolnost jsou uvedeny v přílohách 7 až 8. Platí pro použití v systému, který musí vyhovovat požadavkům určité třídy požární odolnosti. Každá hmoždinka je podle přílohy 2 označena značkou výrobce, označením hmoždinky, velikostí závitu a maximální tloušťkou montovaného dílu, pro který je určena. Každá hmoždinka z nerezové oceli A4 je navíc označena znaky A4" a každá hmoždinka z vysoce odolné nerezové oceli je navíc označena znakem C". Hmoždinka se smí balit a dodávat pouze jako kompletní upevňovací jednotka v sadě. 2.2 Hodnocení výsledků zkoušek Posouzení použitelnosti hmoždinek pro stanovený účel použití z hlediska požadavků na mechanickou pevnost a stabilitu a bezpečnost při použití ve smyslu podstatných požadavků 1 a 4 bylo provedeno ve shodě se směrnicí pro evropské technické schválení pro Kovové hmoždinky k ukotvení v betonu, ETAG 001, část 1 Hmoždinky - obecně a část 2 Hmoždinka s řízením rozpěrné síly, na základě možnosti 1. Posouzení hmoždinky pro stanovený účel použití z hlediska požadavků na požární odolnost bylo provedeno podle technické zprávy TR 020 Posuzování požární odolnosti ukotvení v betonu". Dodatkem ke specifickým ustanovením tohoto evropského technického schválení, který se vztahuje na nebezpečné látky, mohou výrobky v rozsahu platnosti tohoto schválení podléhat dalším požadavkům (např. změněné evropské legislativě a národním právním a správním předpisům). Ke splnění ustanovení směrnice o stavebních výrobcích musí být tyto požadavky popřípadě také dodrženy Technická dokumentace tohoto evropského technického schválení je uložena v Německém institutu pro stavební techniku a, pokud by byla významná pro úkoly příslušných schválených orgánů zapojených do procesu schválení shody, musí být těmto schváleným orgánům předána. str. 4 (16)

6 3 Vyhodnocení a prokazování shody a značka CE 3.1 Systém prokazování shody Podle rozhodnutí Evropské komise č. 96/582/EHS 8 o postupu prokazování shody stavebních výrobků se použije systém 2(i) (označovaný jako systém 1. Tento systém prokazování shody je definován takto: Systém 1: Prohlášení o shodě produktu schválenou certifikační institucí na základě těchto bodů: (a) Úkoly výrobce: (1) vnitřní kontroly výrobků, (2) další zkoušky vzorků odebraných v místě výroby výrobcem podle předepsaného plánu kontrol. (b) Úkoly schváleného orgánu: (3) počáteční zkoušky typu výrobku, (4) počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce, (5) Průběžný dozor, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce. Poznámka: Schválené orgány se označují také jako notifikační orgány". 3.2 Povinnosti Úkoly výrobce Vnitřní kontrola výrobků Výrobce provádí průběžnou vnitřní kontrolu výroby. Všechny údaje, požadavky a předpisy přijaté výrobcem se systematicky zachovávají ve formě písemných provozních a technologických pokynů, včetně záznamů výsledků. Vlastní kontrola ve výrobě musí zajišťovat, že je výrobek ve shodě s tímto Evropským technickým schválením. Výrobce může používat pouze původní materiály/suroviny/přísady uvedené v technické dokumentaci tohoto evropského technického schválení. Řízení výroby v závodu musí být v souladu s plánem kontroly, který je součástí technické dokumentace tohoto evropského technického schválení. Plán kontrol je uveden v souvislosti se systémem řízení výroby závodu zpracovaným výrobcem a uloženým v Německém institutu pro stavební techniku. 9 Výsledky řízení výroby u výrobce se zaznamenají a vyhodnotí v souladu s ustanoveními plánu kontrol Další úkoly výrobce Výrobce na základě smlouvy pověří místo, které je podle odstavce 3.1 notifikováno pro úkoly pro oblast hmoždinek, provedením souboru opatření podle odstavce K tomu účelu výrobce předloží notifikovanému místu podle odstavců a plán zkoušek. Výrobce předá prohlášení o shodě s vyjádřením, že stavební výrobek je v souladu s ustanoveními tohoto evropského technického schválení Úřední věstník ES č. L254 ze dne Plán kontrol je důvěrnou součástí evropského technického schválení a předává se pouze schválenému orgánu zapojenému do procesu schválení shody. Viz odstavec str. 5 (16)

7 3.2.2 Úkoly schválených orgánů Schválený orgán musí provést - Počáteční zkoušky typu výrobku, - Počáteční inspekce v místě výroby a řízení výroby u výrobce - Průběžný dozor, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce v souladu s ustanoveními uvedenými v plánu kontrol. Schválený orgán musí uchovat podstatné body těchto výše uvedených činností a sdělit získané výsledky a uvedené závěry ve formě písemné zprávy. Schválená certifikační instituce pověřená výrobcem musí vydat certifikát o shodě EU o produktu s uvedením shody s ustanoveními tohoto evropského technického schválení. V případech, kdy již nejsou splněna ustanovení evropského technického schválení a předepsaného plánu zkoušek, certifikát o shodě musí být odvolán a bez prodlení je třeba informovat Německý institut pro stavební techniku. 3.3 Označení shody CE Označení shody CE se musí umístit na každé balení kotvy. Za písmeny CE" musí být uvedeno identifikační číslo schválené certifikační instituce, kde je to důležité, poté se uvedou další dodatečné informace: - Jméno a adresa držitele schválení (právní subjekt odpovědný za výrobu), - Poslední dvě číslice roku, v němž bylo označení shody CE uděleno, - Číslo certifikátu EC o shodě pro produkt, - Číslo evropského technického schválení, - Číslo pokynu pro evropské technické schválení, - Kategorie použití (ETAG možnost 1), - Velikost. 4 Předpoklady, za kterých byla kladně posouzena použitelnost výrobku pro stanovený účel použití 4.1 Výroba Evropské technické schválení je pro výrobek vydáno na základě schválených dat/informací, uložených v Německém institutu pro stavební techniku, které hodnocený a posuzovaný výrobek přesně určují. Změny výrobku nebo výrobního procesu, které by mohly vést k tomu, že uložené údaje a informace již nejsou správné, se musí před zavedením sdělit Německému institutu pro stavební techniku. Německý institut pro stavební techniku rozhodne o tom, zda se takové změny projeví na schválení a následně na platnosti označení shody CE nebo nikoliv a případně určí, zda je potřeba doplňující posouzení nebo změna schválení Dimenzování ukotvení Upotřebitelnost hmoždinek je dána následujícími předpoklady: Dimenzování ukotvení se provádí ve shodě se směrnicí pro evropské technické schválení pro Kovové hmoždinky k ukotvení v betonu, příloha C, způsob výpočtu A, za které odpovídá technik se zkušenostmi v oboru ukotvení a betonových konstrukcí. str. 6 (16)

8 S přihlédnutím ke kotevním zátěžím se provedou výpočty a vyhotoví konstrukční výkresy, které je možné testovat. Na konstrukčních výkresech se uvede poloha hmoždinky (např. poloha hmoždinky vůči výztuze nebo opěrám v betonu s trhlinami a v betonu bez trhlin atd.). Při dimenzování ukotvení při namáhání požárem je třeba dodržovat ustanovení technické zprávy TR 020 Posuzování požární odolnosti ukotvení v betonu". Rozhodující charakteristické hodnoty hmoždinek jsou uvedeny v přílohách 7 a 8. Metoda dimenzování platí pro jednostranné namáhání stavebního prvku požárem. Při namáhání požárem z více stran se může metoda dimenzování použít pouze tehdy, pokud činí vzdálenost od okraje hmoždinky c 300 mm. 4.3 Montáž kotev S upotřebitelností kotvy se dá počítat pouze tehdy, jestliže jsou dodrženy tyto montážní podmínky: Montáž kotvy je provedena příslušně vyškoleným personálem pod dohledem stavbyvedoucího. Montáž kotvy je provedena pouze tak, jak je dodána výrobcem, bez záměny nebo výměny jednotlivých dílů. Montáž kotvy je provedena podle údajů výrobce a konstrukčních výkresů zhotovených pro tento účel a s vhodnými nástroji. Před usazením kotvy se provede přezkoušení toho, zda třída pevnosti betonu, do kterého se kotva usazuje, odpovídá uvedenému rozsahu a není nižší než beton, na který se aplikují charakteristická zatížení. Kontrola toho, zda je beton dobře upěchován, např. bez významných dutin. Vzdálenosti od okrajů a mezery nejsou kratší než určené hodnoty bez záporných tolerancí. Umístění vyvrtaných otvorů bez poškození výztuže. V případě chybně vyvrtaného otvoru: Nové vrtání otvoru v minimální vzdálenosti, která se rovná dvojnásobku hloubky chybného otvoru, nebo v menší vzdálenosti, pokud je chybně vyvrtaný otvor vyplněn vysoce pevnou maltou a pokud smykové zatížení nebo šikmé zatížení není ve směru zatěžování. Očištění otvoru od prachu z vrtání. Dodržení efektivní hloubky ukotvení. Tato podmínka je splněna, pokud stávající tloušťka přidruženého stavebního prvku není větší než na hmoždince vyražená maximální tloušťka montovaného dílu. Aplikace utahovacího momentu uvedeného v příloze 4 se provede kalibrovaným momentovým klíčem. 5 Pokyny pro výrobce Povinností výrobce je postarat se o to, aby byly všechny zúčastněné osoby vyškoleny o zvláštních ustanoveních podle odstavců 1 a 2 včetně příloh, na které se odkazuje, dále o odst. 4.2 a 4.3. Tyto informace je možné sdělit interpretací příslušných částí evropského technického schválení. Kromě toho se uvedou všechny údaje o montáži na obalu a/nebo na příbalovém letáku, přednostně ve formě obrázku. Uvedou se alespoň tyto údaje: - Průměr vrtáku, - Průměr závitu, - Maximální tloušťka připevňovacího prvku, str. 7 (16)

9 - Minimální účinná hloubka ukotvení, - Minimální hloubka vyvrtaného otvoru, - Utahovací moment při kotvení, - Údaje o montáži, včetně čištění otvoru, přednostně ve formě obrázku, - Odkaz na potřebné speciální vybavení pro montáž, - Identifikace výrobce. Všechny údaje musí být předloženy ve zřetelné a srozumitelné formě. Georg Feistel Vedoucí oddělení Ověřil: Baderschneider str. 8 (16)

10 Kotva vyrobená tvářením za studena: Provedení vytvořené pnutím: Kuželový čep (provedení tvářené za studena nebo vytvořené pnutím) Rozpěrná úchytka Šestihranná matice Podložka 1) Efektivní hloubka ukotvení 2) Tloušťka montovaného dílu 3) Hloubka vyvrtaného otvoru 4) Min. tloušťka stavebního prvku Jednoduchá kotva Berner Příloha 1 evropského technické schválení Výrobek a montážní stav ETA-10/0457 str. 9 (16)

11 Oblast označení 3 - Rozpěrná úchytka, rotující Oblast označení 2 - Kuželový čep, rotující Oblast označení 1 - kuželový čep, hlava Popis výrobku, příklad: BAZ 12/10 A4 Tovární označení typ hmoždinky v oblasti označení 2 nebo 3 Velikost závitu/tloušťka montovaného dílu max. t fix Označení materiálu A4 nebo C v oblasti označení 2 Písmenový kód v oblasti označení 1 a příslušná maximální přípustná tloušťka montovaného dílu t fix : Vyražená data (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (K) (L) (M) Max. t fix M8-M Vyražená data (N) (O) (P) (R) (S) (T) (U) (V) (W) (X) (Y) (Z) Max. t fix M8-M Tabulka 1: Rozměry hmoždinky [mm] Díl Označení: Rozměr 1 Kuželový čep 2 Rozpěrná úchytka Závit d o 7,8 9,8 11,8 15,7 19,8 23,5 d k 7,1 8,9 10,7 14,5 19,8 23,5 L G m 17,8 20,0 20,6 27,5 33,4 40,2 Tloušťka plechu 1,3 1,4 1,6 2,4 2,4 3,0 3 Šestihranná matice Rozměr stran. klíče Podložka Tloušťka montovaného dílu t s 1,4 1,8 2,3 2,7 2,7 3,7 d s t fix L min Délka hmoždinky L max Hmoždinka může být vyrobena z různých maximálních tloušťek montovaného dílu. Jednoduchá kotva Berner Příloha 2 evropského technické schválení Rozměry kotvy ETA-10/0457 str. 10 (16)

12 Tabulka 2a: Materiály BAZ Díl Označení: Materiál Ošetření 1 Kuželový čep 2 Rozpěrná úchytka 3 Šestihranná matice 4 Podložka Ocel pro lisování za studena nebo automatová ocel Pásová ocel válcovaná za studena, EN Ocel, třída pevnosti 8, EN Pásová ocel válcovaná za studena, EN Galvanicky pozinkovaná ocel podle EN ISO 4042, min. 5 m, + funkční nástřik Galvanicky pozinkovaná ocel podle EN ISO 4042, min. 5 m Galvanicky pozinkovaná ocel podle EN ISO 4042, min. 5 m, + funkční nástřik 1) 1) Funkční nástřik u šestihranných matic o rozměrech M8 a M10 a u podložek o rozměrech M12, M16 a M24. Tabulka 2b: Materiály BAZ A4 Část Označení: Materiál Ošetření 1 Kuželový čep Nerezová ocel EN Funkční nástřik 2 Rozpěrná úchytka Nerezová ocel EN Šestihranná matice Nerezová ocel EN ; ISO ; třída pevnosti 70 4 Podložka Nerezová ocel EN Tabulka 2c: Materiály BAZ HCR Funkční nástřik Část Označení: Materiál Ošetření 1 Kuželový čep 2 Rozpěrná úchytka 3 Šestihranná matice 4 Podložka Vysoce odolná nerezová ocel EN Nerezová ocel EN Vysoce odolná nerezová ocel EN ; ISO ; třída pevnosti 70 Vysoce odolná nerezová ocel EN Funkční nástřik - Funkční nástřik - Jednoduchá kotva Berner Příloha 3 evropského technické schválení Materiály ETA-10/0457 str. 11 (16)

13 Tabulka 3: Parametry montáže a hmoždinek Typ/velikost hmoždinky Jmenovitý průměr vrtáku d 0 = [mm] Řezný průměr vrtáku d cut [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 24,55 Hloubka vyvrtaného otvoru h 1 [mm] Průchozí otvor ve stavebním prvku d f [mm] Montážní utahovací moment T inst = [Nm] ) Efektivní hloubka ukotvení 2) Tloušťka montovaného dílu 3) Hloubka vrtaného otvoru 4) Min. tloušťka stavebního prvku Tabulka 4: Minimální tloušťky stavebního prvku a minimální osové vzdálenosti a vzdálenosti od okrajů Typ/velikost hmoždinky Min. tloušťka stavebního prvku h min, 1 [mm] Beton bez trhlin Minimální osová s min [mm] vzdálenost pro c [mm] Použití v betonových stavebních dílech o tloušťce 2 x hef Minimální vzdálenost od okraje Beton s trhlinami Minimální osová vzdálenost c min = [mm] pro s [mm] s min [mm] pro c [mm] Minimální vzdálenost c min = [mm] od okraje pro s [mm] Min. tloušťka h min, 2 [mm] stavebního prvku Beton s trhlinami a beton bez trhlin Minimální osová s min [mm] vzdálenost pro c [mm] Minimální vzdálenost c min = [mm] od okraje pro s [mm] Mezihodnoty pro s min a c min v rámci jedné tloušťky stavebního dílu je možné zjistit lineární interpolací. Použití v betonových stavebních dílech o tloušťce < 2 x hef Jednoduchá kotva Berner Příloha 4 evropského technické schválení Parametry montáže a kotev ETA-10/0457 str. 12 (16)

14 Tabulka 5: Metoda dimenzování A - Charakteristické hodnoty při osovém tahovém zatížení Typ/velikost hmoždinky Selhání oceli Charakteristická únosnost v tahu N Rk,s [kn] 16,0 27,0 41,5 66,0 111,0 150,0 Příslušný dílčí součinitel bezpečnosti 1) Ms 1,5 Selhání vytažením Charakteristická únosnost v betonu N Rk,P s trhlinami [kn] C20/ ) - 2) - 2) Charakteristická únosnost v betonu N Rk,P bez trhlin [kn] C20/ ) - 2) - 2) Faktory zvýšení pro charakteristickou únosnost v betonu s trhlinami a v betonu bez trhlin c C25/30 1,10 C30/37 1,22 C35/45 1,34 C40/50 1,41 C45/55 1,48 C50/60 1,55 Příslušná hodnota dílčího součinitele bezpečnosti y 1) Mp 1,5 3) Vylomení betonu pro použití ve stavebních dílech s tloušťkou 2 x h ef Efektivní hloubka ukotvení h ef [mm] Minimální tloušťka stavebního prvku h min,1 [mm] Osová vzdálenost s cr,n [mm] Vzdálenost od okraje c cr,n [mm] Osová vzdálenost (mezery) 4) s cr,sp [mm] Vzdálenost od okraje (mezery) 4) s cr,sp [mm] Příslušná hodnota dílčího součinitele bezpečnosti 1) Mc 1,5 3) Vylomení betonu pro použití ve stavebních dílech s tloušťkou < 2 x h ef Efektivní hloubka ukotvení h ef [mm] Minimální tloušťka stavebního prvku h min,2 [mm] Osová vzdálenost s cr,n [mm] Vzdálenost od okraje c cr,n [mm] Osová vzdálenost (mezery) 4) s cr,sp [mm] Vzdálenost od okraje (mezery) 4) c cr,sp [mm] Příslušná hodnota dílčího součinitele bezpečnosti 1) Mc 1,5 3) 1) Pokud nejsou k dispozici jiná národní nařízení. 2) Druh selhání vytažením není rozhodující. 3) V této hodnotě je obsažen dílčí součinitel bezpečnosti 2 = 1,0. 4) Hodnoty pro s cr,sp a c cr,sp mezi tloušťkami stavebních prvků h min, 2 a h min, 1 mohou být zjištěny lineární interpolací. Tabulka 6: Posuv při tahovém zatížení Typ/velikost hmoždinky Tahové zatížení v betonu s trhlinami N [kn] 2,3 4,2 7,5 13,2 16,4 22,9 Příslušný posuv N0 [mm] 0,5 0,5 0,7 1,0 1,2 1,2 N [mm] 1,2 1,4 1,5 Tahové zatížení v betonu bez trhlin N [kn] 4,2 7,5 11,7 18,7 23,3 32,5 Příslušný posuv N0 [mm] 0,3 0,3 0,5 0,7 1,2 1,2 N [mm] 1,2 1,4 1,5 Jednoduchá kotva Berner Příloha 5 Metoda dimenzování A Charakteristické hodnoty při zatížení v tahu, posuvy evropského technické schválení ETA-10/0457 str. 13 (16)

15 Tabulka 7: Metoda dimenzování A - Charakteristické hodnoty při příčném namáhání Typ/velikost hmoždinky Příčné zatížení bez ramena páky Charakteristická příčná únosnost V Rk,S [kn] 12,0 20,0 29,5 55, Příslušná hodnota dílčího součinitele bezpečnosti 1) Ms 1,25 Příčné zatížení s ramenem páky Charakteristický ohybový moment M 0 Rk,s [Nm] Příslušná hodnota dílčího součinitele bezpečnosti 1) Ms 1,25 Vylomení betonu na odvrácené straně zatížení Činitel v rovnici (5.6) ve směrnici (etag 2,0 2,2 2,4 2,8 2,8 2,8 k 001), příloha C, odst Příslušná hodnota dílčího součinitele bezpečnosti 1) Mc 1,5 2) Vylomení hran betonu Účinná délka hmoždinky při příčném zatížení l f [mm] Účinný vnější průměr d nom [mm] Příslušná hodnota dílčího součinitele bezpečnosti 1) Mc 1,5 2) 1) Pokud nejsou k dispozici jiná národní nařízení. 2) V této hodnotě je obsažen dílčí součinitel bezpečnosti 2 = 1,0. Tabulka 8: Posuv při příčném namáhání Typ/velikost hmoždinky Příčné namáhání v betonu s trhlinami a v betonu bez trhlin Příslušný posuv Montážní návod pro jednoduchou kotvu Berner BAZ, BAZ A4 a BAZ HCR M8 až M24 V [kn] 6,9 11,4 16,9 31,4 39,4 48,5 V0 [mm] 2,4 4,2 4,5 3,0 3,6 3,6 V [mm] 3,6 6,3 6,8 4,5 5,4 5,4 Jednoduchá kotva Berner Metoda dimenzování A Charakteristické hodnoty při příčném namáhání, posuvy a montážní návod Příloha 6 evropského technické schválení ETA-10/0457 str. 14 (16)

16 Tabulka 9: Charakteristické hodnoty únosnosti v tahu v betonu s trhlinami a v betonu bez trhlin C20/25 až C50/60 při namáhání požárem Typ/velikost hmoždinky Doby požární odolnosti Selhání oceli: Charakteristická únosnost Selhání vytažením: Charakteristická únosnost v betonu C20/25 až C50/60 Vylomení betonu: Charakteristická únosnost v betonu C20/25 až C50/60 Osová vzdálenost Vzdálenost od okraje R... [min] N Rk,s,fi [kn] M 0 Rk,s,fi [kn] N Rk,c,fi [kn] S cr,n S min ,4 1,2 0,9 0,8 2,8 2,3 1,9 1,6 5,0 4,1 3,2 2,8 9,4 7,7 6,0 5, ,3 1,0 2,3 1,8 4,0 3,2-1) - 1) - 1) - 1) - 1) - 1) 2,4 1,9 5,0 4,0 7,3 5,9 12,0 9, [mm] C cr,n 2 x h ef C C min min = 2x h ef ; [mm] Pokud se vyskytuje namáhání požárem z více stran, musí být vzdálenost od okraje 300 mm. Pokud nejsou k dispozici jiná národní nařízení, doporučuje se dílčí součinitel bezpečnosti únosnosti betonu při namáhání požárem M,fi = 1,0. 1) Selhání vytažením betonu není významné. 4 x h ef Jednoduchá kotva Berner Příloha 7 evropského technické schválení Charakteristické hodnoty pro únosnost v tahu při namáhání požárem ETA-10/0457 str. 15 (16)

17 Tabulka 10: Charakteristické hodnoty příčné únosnosti v betonu s trhlinami a v betonu bez trhlin C20/25 až C50/60 při namáhání požárem Typ/velikost hmoždinky Doby požární odolnosti R... [min] Selhání oceli bez ramena páky: Charakteristická únosnost V Rk,s,fi [kn] Selhání oceli s ramenem páky: Charakteristická únosnost M 0 Rk,s,fi [Nm] Vylomení betonu na odvrácené straně zatížení: ,8 1,6 1,3 1,2 3,6 2,9 2,2 1,9 6,3 4,9 3,5 2,8 11,7 9,1 6,6 5, ,4 1,2 1,0 0,8 3,6 3,0 2,4 2,1 7,8 6,4 5,0 4,3 19,9 16,3 12,7 10, Použijí se činitelé k uvedené v tabulce 7 dokumentu ETAG 001, příloha C, odstavec a hodnoty N 0 Rk,c,fi z tabulky 9. Vylomení betonu Výchozí hodnota charakteristické odolnosti M 0 Rk,s,fi v betonu C20/25 až C50/60 při namáhání požárem se zjistí z této rovnice: kde se V 0 Rk,c použije jako výchozí hodnota charakteristické odolnosti v betonu s trhlinami C20/25 při normální teplotě. Pokud nejsou k dispozici jiná národní nařízení, doporučuje se dílčí součinitel bezpečnosti únosnosti betonu při namáhání požárem M,fi = 1,0. Jednoduchá kotva Berner Příloha 8 evropského technické schválení Charakteristické hodnoty pro příčnou únosnost při namáhání požárem ETA-10/0457 str. 16 (16)

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56619.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA 11/0075 pro natloukací kotvy BNA Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_11/0075_pro_natloukací_kotvy_BNA_56520[PDF]_cs.pdf 2015-12-03 Deutsches Institut

Více

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Telefon: +49 (0)30-78730-0 Fax: +49 (0)30-78730-320 E-mail: dibt@dibt.de

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0199

Evropské technické schválení ETA-05/0199 Německý institut pro stavební techniku Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Člen EOTA Evropské technické

Více

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe

(EU) 350/2011. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese 35 D-57334 Bad Laasphe VTT VTT EXPERT SERVICES LTD Kemistintie 3, Espoo P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, FINLAND www.vttexpertservices.fi 29 (EU) 350/2011 Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-14/0219 (český překlad

Více

Prohlášení o vlastnostech číslo

Prohlášení o vlastnostech číslo Prohlášení o vlastnostech číslo 4489 2015 06 Výrobek Průvleková kotva MKT 1. Jedinečný identifikační kód výrobku: MKT; MKT A4; MKT HDG; MKT HCR 2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ ETA-14/0125 z 26/05/2014 Injektážní kotvy pro použití v netrhlinovém betonu 3 VÝROBCE: Sika Services

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PoV č. Hilti HSL-3 1109-BPR-0002 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Kotva k těžkému kotvení Hilti HSL-3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-140-16 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva PURE EPOXY, řada X-treme 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik

Evropské technické posouzení. ETA-12/0502 z 6. prosince Obecná část. Deutsches Institut für Bautechnik Evropské technické posouzení ETA-12/0502 z 6. prosince 2017 Obecná část Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015

ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0387 z 27. srpna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Schválení Stavebne technicke schvaleni Z-21-1-1935 pro kotvy BHY

Schválení Stavebne technicke schvaleni Z-21-1-1935 pro kotvy BHY Schválení Stavebne technicke schvaleni Z-21-1-1935 pro kotvy BHY Císlo výr. / Article No.: 80464, 80463, 115037 Jazyky / Languages: cs BERNER_56465.pdf 2012-11-01 Všeobecné stavebně technické schválení

Více

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí),

Suché vnitřní podmínky, vnější atmosférické vlivy (včetně průmyslového a mořského prostředí), PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP 31-138-15 1 Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: Chemická kotva VINYLESTER SF, řada Red line 2 Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující

Více

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015

ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Evropské technické posouzení ETA-15/0027 z 30. ledna 2015 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydává evropská technická posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HUS3 0672-CPD-0361 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: upevňovací šroub Hilti HUS3 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz

Více

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G Ermächtigt und notifiziert g em äß A rti kel 1 0 de r Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltung svorschriften d e r M it g l i e d s t a a t e n über B aup rodukte

Více

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany

DEWALT BSC-PBZ-PRO. DeWalt Black & Decker Str Idstein Germany TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton

Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Technical release (T) Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Article Number: 117579, 177823, 177824 Languages: cs BERNER_Technical_release_(T)_Certifikát_ETA_11-0079_MCS_Uni_Plus_nepopraskaný_beton_76015[PDF]_cs.pdf

Více

Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix

Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix Certifikát(C) Certifikát ETA_05-0267 pro talírovou hmoždinku SUPERISOLATEfix Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA_05-0267_pro_talírovou_hmoždinku_SUPERISOLATEfix_48392[PDF]_cs.pdf

Více

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages:

Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton 117579, 177823. Císlo výr. / Article No.: Jazyky / Languages: Schválení Certifikát ETA_11-0079_MCS Uni Plus_nepopraskaný beton Císlo výr. / Article No.: 117579, 177823 Jazyky / Languages: cs BERNER_76015.pdf 2013-05-16 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Evropské technické schválení ETA-08/0010

Evropské technické schválení ETA-08/0010 Německý institut pro stavební techniku Schvalovací ústav pro stavební výrobky a postupy Zkušební ústav pro stavební techniku Kolonnenstrasse 30 B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 78730-0 Fax: +49 30 78730-320

Více

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester

Technický list 07.52a Chemická kotva polyester Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Dvousložkové lepidlo na bázi syntetických pryskyřic, vytvrzující chemickým procesem, vytváří trvale pevný spoj vhodný ke kotvení různých materiálů. Okamžitě použitelný,

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. EJOT H1 eco a EJOT H4 eco. EJOT Závod 1, 2, 3, 4 Evropské technické posouzení ETA-11/0192 z 5. ledna 2018 Obecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik

Více

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení

Evropské technické posouzení. ETA-15/0342 z Všeobecná část. Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Evropské technické posouzení ETA-15/0342 z 30.06.2015 Všeobecná část Technická posuzovací osoba, která vydala Evropské technické posouzení Obchodní název stavebního výrobku Skupina výrobků, ke které stavební

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-08/0315 technické posouzení

Více

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070

Evropské technické osvědčení ETA-05/0070 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Německo Telefon: +49 (0)30 787 30 0 Fax: +49 (0)30 787 30 320 E-mail:

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 CS PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH DoP č. Hilti HDA 0672-CPD-0012 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Design Anchor Hilti HDA 2. Typ, várka nebo sériové číslo podle požadavků Odstavce 11(4): Viz (06.01.2015),

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifik ován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1

Technický list Chemická kotva PURE EPOXY 3:1 Výrobek Vlastnosti Dvousložková chemická kotva na bázi čisté epoxidové pryskyřice pro vysokopevnostní kotvení a profesionální aplikace. Určená pro ocelové kotevní prvky: závitové a výztužné tyče do betonu,

Více

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany

pro beton Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH Industriestraße Aichbach Německo Apolo MEA Befestigungssysteme GmbH, Plant2 Germany Člen www.eota.eu Evropské technické posouzení ETA-10/0134 z 15. prosince 2016 Apolo MEA - originál je v německém jazyce Všeobecná část Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Obchodní název stavebního

Více

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část

Evropské technické posouzení. ETA-16/0107 z 22. března 2016 PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO ORIGINÁLU. Všeobecná část Evropské technické posouzení Všeobecná část ETA-16/0107 z 22. března 2016 Technické posuzovací místo, které vydalo evropské technické posouzení Deutsches Institut für Bautechnik Obchodní název stavebního

Více

Chemická kotva Rapi-tec

Chemická kotva Rapi-tec Chemická kotva Rapi-tec 1. Ukotvení závitového svorníku z pozinkované oceli a z nerezové oceli průměr M8 M20 do netrhlinového betonu Závitový svorník z pozinkované oceli nebo z nerezové oceli o průměru

Více

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015

Evropské technické posouzení ETA-15/0287 z 22/05/2015 ETA-Danmark A/S Göteborg Plads 1 DK-2150 Nordhavn Tel. +45 72 24 59 00 Fax +45 72 24 59 04 Internet ww.etadanmark.dk Authorised and notified according to Article 29 of the Regulation (EU) No 305/2011 of

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 412 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu.

Injektážní systém FIS EM Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu. 59 Injektážní systém pro velmi vysoké zátěže v tlačené i tažené zóně betonu. PŘEHLED Certifikován pro: Kotvení závitových svorníků, pouzder s vnitřním závitem do tažené i tlačené zóny betonu C20/25 C50/60

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

závit velikost klíče počet kusů v balení ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] délka délka délka

závit velikost klíče počet kusů v balení ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] délka délka délka 100 OCELOVÉ kotvy Technické údaje FZA-D kotva Zykon, ID Ø vrtáku kotevní hloubka maximální užitná délka závit velikost klíče ETA d o h ef t fix M SW [mm] [mm] [mm] FZA 12 x 50 M 8 D/10 60652 0 12 40 10

Více

Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva.

Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva. 110 Plášťová kotva FSA Lehká plášťová kotva. přehled FSA-S plášťová kotva se šroubem FSA-B plášťová kotva s maticí Vhodná pro: beton C15/20 až C50/60 přírodní kámen s hutnou strukturou Pro upevnění: lehkých

Více

Šrouby do betonu BTS, BTS M

Šrouby do betonu BTS, BTS M BTS M Evropský technický certifikát varianta 1 pro trhlinový beton Třída požární odolnosti R 120 1 od ø8 Šrouby do betonu BTS, BTS M Výhody BTS: BTS šroub do betonu varianta 1 pro širokou škálu těžkých

Více

Údaje o úředním odběru nemá ústav pro zkoušení k dispozici.

Údaje o úředním odběru nemá ústav pro zkoušení k dispozici. Zkušební protokol Číslo dokumentu: (3068/324/11) CM ze dne 28.02.2013 Zadavatel Berner Trading Holding GmbH Bernerstrasse 6 74653 Künzelsau Zakázka ze dne: 14.03.2011 Označení zakázky: ústně Přijetí zakázky:

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH CZ PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH POV č. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M 500-8/07.14 1. Unikátní identifikační kód typu produktu: Vytlačovací systém Hilti HIT-HY 170 2. Typ, várka nebo sériové číslo, jak je vyžadováno

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku CM-PS Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 12/0380 16/02/2017 Subjekt pro technické posuzování

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do betonu bez trhlin PROVEDENÍ SCHVÁLENÍ ocel galvanicky zinkovaná nerezová ocel ocel žárově zinkovaná STAVEBNÍ MATERIÁLY Schváleno pro: Beton C20/25 až C50/60,

Více

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete)

ETAG 001. KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Evropská organizace pro technická schválení ETAG 001 Vydání 1997 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ KOVOVÉ KOTVY DO BETONU (Metal anchors for use in concrete) Příloha B: ZKOUŠKY PRO URČENÁ POUŽITÍ

Více

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA MECHANICKÉ KOTVY R-XPT-II-A4 NEREZOVÁ SVORNÍKOVÁ KOTVA Nerezová svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA-12/0384 (M8 - M16) Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Materiál

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy

Výrobek. Vlastnosti. Použití. Balení Barva Typ kotvy Výrobek Vlastnosti Použití Balení Barva Typ kotvy Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě

Více

Svorníková kotva FBN II

Svorníková kotva FBN II Ekonomická montáž pro flexibilní aplikaci do tlačeného betonu Opěrné nohy Vstup do přepadové dešťové nádrže PROVEDENÍ Ocel galvanicky Nerezová OSVĚDČENÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY Osvědčení pro: Beton C20/25 až

Více

I-SYS.

I-SYS. I-SYS Evropská Europäische organizace Organisation pro technická für Technische schválenízulassungen www.carlstahl-architektur.de Deutsches Německý institut Institut für pro Bautechnik stavební techniku

Více

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO

Subjekt pro technické posuzování vydávající ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku PV 45-PRO Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 13/0061 28/06/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ

Chemická kotva VMZ. Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu NOVINKA. Chemická kotva VMZ Systém lepených kotev do trhlinového i netrhlinového betonu Chemická kotva Závitový svorník s konickým expandérem -A Zásobník 1 pro vytlačovací pistole Objem náplně: 1 ml NOVINKA Zásobník 2 pro vytlačovací

Více

R-KF2 kotva chemická polyesterová

R-KF2 kotva chemická polyesterová CHEMICKÉ KOTVY R-KF2 kotva chemická polyesterová Vysoce jakostní chemická kotva na bázi polyesterové pryskyřice k použití v netrh linovém betonu Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Ekonomická

Více

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014

Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Evropské technické ETA 14/0348 posouzení z 8. 10. 2014 Obecná část Obchodní značka stavebního výrobku Skupina výrobků kam stavební výrobek přísluší Výrobce Výrobní závod(y) Toto Evropské technické posouzení

Více

Evropské technické schválení ETA-11/0008

Evropské technické schválení ETA-11/0008 Schváleno a avizováno podle článku 10 Směrnice Rady z 21.12.1988 v přiblížení legislativy, směrnic a vyhlášek členských států vztahujících se ke stavebním výrobkům (89/106/EEC) Mitglied der EOTA Člen EOTA

Více

Člen EOTA. (překlad do českého jazyka, originální verze je v německém jazyce) Obchodní jméno: Střešní vodotěsná izolace ENKRYL. Držitel schválení:

Člen EOTA. (překlad do českého jazyka, originální verze je v německém jazyce) Obchodní jméno: Střešní vodotěsná izolace ENKRYL. Držitel schválení: Zmocnění a notifikace podle článku 10 směrnice Rady z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích (89/106/EHS) Člen EOTA Evropské technické schválení

Více

Teorie a návrh dodatečného kotvení

Teorie a návrh dodatečného kotvení Teorie a návrh dodatečného kotvení Praha FSv ČVUT, 27.10.2016 www.hilti.cz Teorie dodatečného kotvení Václav Petřík 27.10.2016 1 Obsah prezentace 1 2 3 4 5 6 7 8 Základní kotevní materiály Normy pro návrh

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0225

Evropské technické schválení ETA-05/0225 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

Aplikovat maltu do dna vývrtu

Aplikovat maltu do dna vývrtu Výrobek Vlastnosti Použití Kotva na bázi vinylesterové pryskyřice s malým zápachem je vysoce výkonný, rychle vytvrzující dvousložkový chemicky kotvicí systém. Kotva pracuje na základě vysoké reaktivity

Více

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení

ETA 16/ /03/2016. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 16/0074 02/03/2016 Subjekt pro technické posuzování

Více

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD

EJOT Multifix VSF. EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese BAD LAASPHE. ETAG 001, Edition April 2013 used as EAD Member of Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 84 avenue Jean Jaurès CHAMPS-SUR-MARNE F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 www.eota.eu Tél. : (3 01 64 68 82 82 Fax : (3 01 60 05 70 37 E ETA-15/0282

Více

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy

Ocelové kotvy. Ocelové kotvy 85 FAZ, FAZ II svorníková kotva... strana 86 FABS montážní přípravek pro svorníkovou kotvu... strana 89 FBN II svorníková kotva...... strana 90 EXA expresní kotva... strana 94 FZA kotva Zykon... strana

Více

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení

ETA 18/ /09/2018. Evropské technické posouzení Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/0834 20/09/2018 Subjekt pro technické posuzování

Více

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA Svorníková kotva pro netrhlinový beton Schválení a certifikáty ETA 17/0183 Informace o produktu Vlastnosti a výhody Použití Vysoká účinnost v netrhlinovém betonu po tvrzena ETA

Více

Kotva pro vysoká zatížení FHB II

Kotva pro vysoká zatížení FHB II 36 CHEMICKÉ KOTVY Kotva pro vysoká zatížení FHB II Bezpečná montáž a nejvyšší zatížení v taženém betonu. PŘEHLED FHB II-A S (krátká) galvanicky pozinkovaná ocel FHB II-A L (dlouhá) pro extrémní zatížení,

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstraße 30 B 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocněný

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku SPIT PTH-KZ 60/8

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku SPIT PTH-KZ 60/8 Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1103 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Schválení Certifikát ETA 12/0280 pro šrouby EASYfast a EASYtop

Schválení Certifikát ETA 12/0280 pro šrouby EASYfast a EASYtop Schválení Certifikát ETA 12/0280 pro šrouby EASYfast a EASYtop Jazyky / Languages: cs BERNER_78166.pdf 2013-07-25 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829

Více

Člen EOTA. (překlad do českého jazyka, originální verze je v německém jazyce) Obchodní jméno: Střešní vodotěsná izolace ENKRYL. Držitel schválení:

Člen EOTA. (překlad do českého jazyka, originální verze je v německém jazyce) Obchodní jméno: Střešní vodotěsná izolace ENKRYL. Držitel schválení: Zmocnění a notifikace podle článku 10 směrnice Rady z 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích (89/106/EHS) Člen EOTA Evropské technické schválení

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Evropské technické posouzení. ETA 18/0393 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad

Evropské technické posouzení. ETA 18/0393 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA 18/0393 z 29. května 2018 Anglická jazyková

Více

ETA 18/ /01/2019. Evropské technické posouzení. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA Obchodní název stavebního výrobku

ETA 18/ /01/2019. Evropské technické posouzení. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA Obchodní název stavebního výrobku Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1095 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu

14 stran včetně 10 příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0871 07/12/2015 (Překlad do českého jazyka,

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. MULTI-MONTI -plus. Nový MULTI-MONTI s velkým PLUS. Všechny produkty lze objednat online!

RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. MULTI-MONTI -plus. Nový MULTI-MONTI s velkým PLUS. Všechny produkty lze objednat online! RECA DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE. MULTI-MONTI -plus Nový MULTI-MONTI s velkým PLUS Všechny produkty lze objednat online! www.reca.cz MULTI-MONTI -plus Nový MULTI-MONTI s velkým PLUS Nová hlava šroubu Šestihranná

Více

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ

R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ R-XPT-HD SVORNÍKOVÁ KOTVA ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ Svorníková kotva žárově zinkovaná pro netrhlinový beton Informace o produktu Vlastnosti a výhody Zvýšená odolnost proti korozi díky žárově pozinkované ochranní

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str.

ResiFix 3Plus VÝKONOVÁ DATA. Polyesterová kotevní pryskyřice bez styrenu ve formě 300 ml kartuše. Doba vytvrzení. Fyzikální vlastnosti. Str. Doba vytvrzení Fyzikální vlastnosti Teplota pryskyřice Doba gelace Teplota podkladu Doba vytvrzení - 5 C 110 minut - 5 C 600 minut +5 C 18 minut +5 C 145 minut +5 až +10 C 10 minut +5 až +10 C 145 minut

Více

ETA-09/0394 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0394 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0394 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

fischer Svorníková kotva FAZ II Ocelová kotva vyhovující nejvyšším nárokům

fischer Svorníková kotva FAZ II Ocelová kotva vyhovující nejvyšším nárokům fischer Svorníková kotva FAZ II Ocelová kotva vyhovující nejvyšším nárokům Svorníková kotva FAZ II Pro náročného zákazníka Výkonná a všestranná Charakteristický nákružek drží rozpěrný element pevně na

Více

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4

[mm] [mm] [mm] [Nm] [kn] [kn] [mm] [mm] ,0 6,1 6, ,0 9,1 6, FIS A M10 A4 Injektážní systém FIS VT se svorníkem FIS A (pevnostní třídy 5.8) FIS A M8 FIS A M10 FIS A M12 FIS A M16 FIS A M20 FIS A M24 FIS A M30 64 100 10,0 6,1 5,1 40 40 96 130 10,0 9,1 5,1 40 40 80 110 20,0 9,5

Více

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606

Vyhotoveno: Aktualizováno: TL č. 0606 Technický list výrobku Vyhotoveno: 21. 7. 2008 Aktualizováno: 06. 04. 2017 TL č. 0606 Kotvix PSF je polyesterové dvousložkové kotevní lepidlo s vysokou pevností pro široké použití v pevném i dutém podkladu

Více

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad

ETA-09/0171 z 18. března Evropské technické posouzení. Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně-technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA-09/0171 z 18. března 2016 Anglická jazyková

Více

Všeobecné stavebně technické schválení

Všeobecné stavebně technické schválení Všeobecné stavebně technické schválení Registrační místo pro stavební výrobky a stavby Stavebně technický zkušební úřad Svazem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce. Člen Evropského úřadu

Více

Evropské technické posouzení. ETA 18/0253 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad

Evropské technické posouzení. ETA 18/0253 z 29. května Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby. Stavebně technický zkušební úřad Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby Stavebně technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Evropské technické posouzení ETA 18/0253 z 29. května 2018 Anglická jazyková

Více

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS. - Produktový list -

EJOT Iso-Corner. Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS.   - Produktový list - EJOT Iso-Corner Upevňovací prvek pro plánovanou montáž středně těžkých až těžkých prvků na fasády s ETICS - Produktový list - www.ejot.cz EJOT Iso-Corner Spolehlivý prvek pro upevnění na zateplené fasády

Více

Technický list č.: ST15. Chemická kotva POLYESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA POUŽITÍ APLIKAČNÍ POSTUP

Technický list č.: ST15. Chemická kotva POLYESTER Dvousložková chemická malta CHARAKTERISTIKA POUŽITÍ APLIKAČNÍ POSTUP CHARAKTERISTIKA MASTERsil - bez styrenu je 2-složkový systém chemické kotvy s vysokou pevností na bázi živice v poměru 10:1 s rychlým vytvrzením pro vysoké a střední zátěže a zvláště vhodná pro kotvení

Více

Evropské technické schválení ETA-03/0044

Evropské technické schválení ETA-03/0044 Německý ústav stavební techniky ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Zmocnění a notifikace

Více

R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací

R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací R-CAS-V Vinylesterová kotva v ampuli - zavrtávací Chemická kotva s vysokou účinností na bázi vinylesterové pryskyřice bez styrenu ke kotvení v betonu Schválení a certifikáty ETA-10-0108 Informace o produktu

Více

16 stran včetně 6 příloh 16 pages including 6 annexes

16 stran včetně 6 příloh 16 pages including 6 annexes Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) E ETA-11/0192

Více

Evropské technické posouzení ETA 18/ /01/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Evropské technické posouzení ETA 18/ /01/2019. Subjekt pro technické posuzování vydává ETA. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 18/1102 30/01/2019 Subjekt pro technické posuzování

Více

Chemická patrona R (Eurobond)

Chemická patrona R (Eurobond) 45 Beznapěťové upevnění v tlačeném betonu. PŘEHLED R M chemická patrona fischer RG M kotevní svorník, galvanicky pozinkovaná ocel RG M A4 / C Kotevní svorník, nerez ocel A4 nebo vysoce korozivzdorná ocel

Více

Injektážní systém pro zdivo

Injektážní systém pro zdivo 67 Injektážní systém pro zdivo Beznapěťové upevnění pro profesionály. přehled FIS H K plastové sítko FIS HK prodloužené plastové sítko FIS H L kovová sítka v metráži FIS H N punčoška pro chemické kotvy

Více

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy

EJOT upevnění pro zvláštní použití. Upevnění pro zvláštní případy EJOT upevnění pro zvláštní použití Energetická sanace budov vyžaduje stále více pro zpracování tepelně izolačních systémů nestandartní řešení. Zvláště u starých fasád nebo podkladů se zásadními vadami

Více

posouzení ze 14. března 2017 (český překlad z německého originálu)

posouzení ze 14. března 2017 (český překlad z německého originálu) Oprávněná osoba pro stavební výrobky a typy výstavby člen EOTA Stavebně-technický zkušební úřad Instituce založená Federální a zemskou vládou Jmenován v souladu s článkem 29 nařízení (EU) č. 305/2011 a

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více