podzim OBSAH RYCHLÉ INFORMACE 3/2010 (výběr)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "podzim OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz 3/2010 (výběr)"

Transkript

1 podzim /2010 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát nejen pracovní podzim. Pěkné počtení Vám přeje redakce. Poplatky za svoz odpadu Žádáme občany, kteří dosud nemají zaplaceny poplatky za svoz odpadu 2010, aby se dostavili na Obecní úřad v Kunovicích k jejich zaplacení. Hrobová místa Od se budou obnovovat nájemní smlouvy na hrobová místa na dalších deset let. Poplatky za nezměněná hrobová místa můžete platit již v průběhu listopadu 2010 na Obecním úřadě v Kunovicích. Zde také můžete provést případné změny. Vážení občané pomozte při sběru problémových odpadů z Vašich domácností. Pojízdná sběrna bude v naší obci přistavena dne v době od 9:05-9:45 hodin před Obecním úřadem. Odebírány budou pouze následující odpady: opotřebované pneumatiky, staré TV a rozhlasové přijímače včetně TV obrazovek a jiné elektrotechnické přístroje, chladničky. POZOR! Chladničky je nutno odevzdat kompletní, tj. včetně kompresoru a jeho součástí. Neodborná demontáž způsobí únik škodlivých freonů do ovzduší a tomu je nutno zabránit!! INFO OBCE OBSAH (výběr) Usnesení č. 29, 30 strana 2 Slovo starosty a místostarostů strana 4 Velkoplošná deratizace strana 7 INFO SPOLKŮ A ORGANIZACÍ SDH Kunovice strana 14 Včelaři, kulturní akce, pozvánky strana 15 PŘÍLOHY Úřední hodiny státní soc. podpory v Kelči strana 20 Zpravodaj čtvrtletník vydává Obecní úřad Kunovice 153, redakce: Tomáš Mareček tisk a distribuce: Obecní úřad Kunovice NEPRODEJNÉ uzávěrka dalšího čísla:

2 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 2 INFO OBCE: Usnesení č. 29 z řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 2. srpna 2010 ZO schvaluje : 29/1 program zasedání, včetně rozšíření programu o body 29/2 ověřovatele zápisu a návrhovou komisi 29/3 pasport komunikací, vypracovaný fy. Geodetické práce Ing. Michna a Ing. Palát 29/4 částku ,- Kč, na oslavy 120 let založení SDH Kunovice 29/5 dodavatele na opravu komunikace Na Luhu, fy. Alpine s.r.o. 29/6 dodavatele na projekt Kompostéry, fy. Geotest Brno 29/7 koupi ¾ pozemků KN 1348 a KN 1347 (Stavební obvod Rybníčky), za cenu ,- Kč 29/8 koupi pozemku PK 1336 (Stavební obvod Rybníčky), za cenu ,- Kč 29/9 prodej části pozemku KN 925/10 o výměře 42 m 2 (u Zavidčákového),za cenu dle znaleckého posudku 29/10 prodej pozemků: KN 1966/4, 29/1, 2014/1, p Vladimíru Dohnalovi, za cenu dle znaleckého posudku, KN 1966/3, 1966/5, p. Stanislavu Černochovi, za cenu dle znaleckého posudku, KN 1966/2, 29/2, p. Pšenicové, za cenu dle znaleckého posudku, s dodatkem na p.č. 1966/2 bude zřízeno věcné břemeno na inženýrské sítě, které tam již jsou 29/11 koupi pozemků PK 1737/4 o výměře m 2 a parcelní číslo PK 1737/5 o výměře m 2 (na Drahách), za ,- Kč 29/12 koupi pozemků z listu vlastnického číslo 144, za cenu 6,80 Kč / m 2 ZO pověřuje : 29/13 starostu obce podpisem smluv, body: 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12 ZO bere na vědomí : 29/14 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 29/15 informaci starosty - k průběhu projektů, které obecní zastupitelstvo připravuje - k průběhu podaných žádostí o dotaci 29/16 informaci místostarosty J. Hrušky - o plánovaných akcích v katastru naší obce 29/17 připomínky občanů

3 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 3 Usnesení č. 30 z řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 20. září 2010 ZO schvaluje : 30/1 program zasedání, včetně rozšíření programu o bod 30/2 ověřovatele zápisu a návrhovou komisi 30/3 koupi pozemků KN 1390/3 a 2015 (komunikace u nádraží u Pavelkového, Ochmanového), za cenu 25,- Kč /m 2 30/4 dodavatele atrakcí na dětském hřišti u ZŠ a MŠ Kunovice, fy. Hras spol. s r.o. z Havířova 30/5 nájemné na hřbitovní místo, 50,- Kč/rok, tedy 500,-Kč na10 let 30/6 dodavatele na celoplošnou deratizaci obce, fy. Deratex Zlín 30/7 smlouvu s městem Valašské Meziříčí na provedení stavby, informační tabule památek v obci 30/8 nájemce parcely č. PK1737/3 (pro provozování zemědělské výroby), soukromý zemědělec Marek KUNA 30/9 nájemce parcel č. PK1737/4, PK1737/5, KN1134, PK1343, PK1344, PK1340, PK1341, PK1342, PK1336, KN1349 (pro provozování zemědělské výroby), ZD Kelečsko se sídlem v Kelči 30/10 koupi ¼ vlastnického podílu na dražbě parcel KN 1348 a KN /11 smlouvu o právu provést stavbu na pozemku Zemědělské vodohospodářské správy (Stavební obvod Rybníčky) 30/12 finanční příspěvek TJ Sokol Kunovice, ve výši 5 000,- Kč 30/13 finanční příspěvek Ochránci přírody Kunovice, ve výši ,- Kč 30/14 rozpočtové opatření č.1 ZO pověřuje : 30/15 starostu obce podpisem smluv, body: 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11 ZO bere na vědomí : 30/16 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 30/17 informaci starosty - otevření naučné stezky prof. Rudolfa Haši - k průběhu dotací zpracovaných obcí 30/18 informaci místostarosty J. Hrušky - o průběhu projektů ve spolupráci s mikroregionem Valašskomeziříčsko-Kelečsko - o provedených pracích obecních zaměstnanců

4 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 4 Slovo starosty a místostarostů Vážení spoluobčané, dostává se vám poslední vydání zpravodaje, které připravuje stávající zastupitelstvo obce. V tomto zpravodaji se dočtete jednak novinky, které se v obci staly za poslední tři měsíce, ale i shrnutí vykonané práce za čtyři roky stávajícího volebního období. Práce v obci Pracovníci obecního úřadu pracovali v červnu na pokosu čtvrté seče v obci. Dostatek vláhy a následného tepla byly příčinou jejího rychlejšího růstu. Provedli jsme pokosení trávy kolem obecních cest k rybníku a na bývalém smetišti. Dále provedli náročnou opravu přelivu na našem rybníku. Zub času i neukázněnost návštěvníků byla příčinou provedení nutné opravy mostku k požeráku a hrany přelivu rybníka. Také byly vybagrovány a odvezeny nánosy z odkalovací nádrže nad rybníkem. Po letošních povodních bylo nutno vyčistit příkopy na Luhu ve směru od Loučky. Tato příkopa byla velmi zanesená zeminou. V rámci této akce byly vyčištěny všechny propustky (za toto bych chtěl poděkovat členům SDH Kunovice), opraven propustek na místní komunikaci na Luhu a na této komunikaci byl zrekonstruován i její povrch. Byla opravena střecha na naší márnici na hřbitově, do které zatékalo, opravila se střecha nad zadní budovou Normálu. Opravila se atika včetně jejího oplechování. Bylo provedeno vyrovnání a ozelenění hřiště u naší školy,dále jsme započali s pracemi na přípravě plochy pro instalaci nových dětských zařízení u základní školy. Tyto nové atrakce chceme instalovat do konce září letošního roku. Dále provádíme spolu s dodavatelem výkopové a instalační práce na nově budované naučné stezce Prof. Rudolfa Haši, která bude hotova do konce září. Vesnice roku V letošním roce jsme se zúčastnili soutěže o nejkrásnější vesnici roku, pořádanou Ministerstvem pro místní rozvoj. Hodnocení prováděla komise složená ze zástupců obcí, Zlínského kraje a ministerstva.. Ve Zlínském kraji se stala vesnicí roku obec Hvozdná my jsme obdrželi diplom za péči o naše důchodce. Sloup se sochou P. Marie V měsíci červenci proběhl kontrolní den v Brně u akademické sochařky Levinské. Po odkrytí vrchních vrstev byl objeven následující nápis - roku 1710(6) byla postavena,v roce 1820 skrze krupobití a povětří vyvrácena a postavena. Z výše uvedeného vyplývá, že tato památka bude mít již 300 let. Bohužel po odkrytí těchto vrstev bylo zjištěno, že poškození je větší než se předpokládalo, náklady na restaurování se tak zvýší a budou činit necelých Kč. Na financování

5 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 5 restaurování této sochy jsme počátkem září podali žádost o dotaci u Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko. O výsledku hodnocení této žádosti budeme vědět nejdříve za tři měsíce. Informace z mikroregionu Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro své obce připravuje tyto projekty: - Oprava autobusových zastávek termín dokumentace na stavební povolení do Rekonstrukce místních rozhlasů v obci - Výstavba cyklotrasy kolem železniční trati Kunovice Poličná předložení návrhu do Na všech těchto projektech se podílí i naše obec. V sobotu 4. září odpoledne jsme se zúčastnili slavnostního otevření části cyklostezky Bečva vedoucí z Jarcové do Valašského Meziříčí. Tato část stezky je jeden díl z celkem 141 km stezek, vedoucích valašskou krajinou od pramenů obou Bečev až po soutok s řekou Moravou. Nově vybudovanou stezku si projelo na 200 cyklistů. Celý den probíhal za mediální podpory rádia Apollo a pro všechny zúčastněné byl od hodin přichystán bohatý doprovodný program na koupališti. Na tuto stezku bude navazovat připravovaný projekt cyklostezky Poličná Kunovice. Komunální volby V termínu 15. a se budou konat komunální volby. Pro náš volební okrsek byly přijaty kandidátní listiny těchto stran či sdružení: 1 - Myslivecké sdružení Podhůří 2 - TOP KDU-ČSL 4 - Sdružení nezávislých - Hasiči Třídění odpadů v obci Obec má 5 míst kde mohou občané v obci třídit vyjmenované odpady. Množí se případy, kdy jsou na tato místa ukládány odpady, které tam nepatří (např. záchodové mísy, umyvadla, zašpiněné plasty, televizory, lednice apod.) Tyto druhy sbíráme jako objemový odpad 2x ročně a termín je řádně vyhlášen. Kompostéry V minulém vydání zpravodaje jsme Vás požádali o vyplnění dotazníku týkající se kompostérů. Vrátilo se nám ca 130 dotazníků. Zájem z řad občanů předčil naše očekávání, z tohoto důvodu je připraven projekt na nákup těchto kompostérů a na

6 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 6 podzim tohoto roku požádáme o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pokud by byla dotace schválena, projekt by se realizoval v průběhu roku Čtyřkolky v lese Bohužel je skoro již pravidlem, že do našeho lesa jezdí trávit volné chvíle majitelé čtyřkolek či terénních motocyklů. Boj proti těmto lidem není jednoduchý, proto bych chtěl všechny svědky, kteří někoho z těch na motorkách v lese poznali či ještě lépe pokud jej i vyfotografovali, aby toto předali na obecní úřad. Realizované akce a projekty Výměna oken v ZŠ a MŠ Kunovice Rekonstrukce školní jídelny Výměna dětských atrakcí u ZŠ a MŠ Kunovice (realizace do konce září 2010) Oprava lesní cesty pod Hůrou Naučná stezka prof. Haši Rekonstrukce vedení obecního rozhlasu a veřejného osvětlení (obecní úřad směr na Babice) Oprava cesty Na Luhu Výsadba nového lesa (po mýtní těžbě) na Polomsku a nad chatou (Pod Hůrou) Oprava plotu, chodníku a vodovodu na místním hřbitově Oprava křížů a památníků v obci Oprava chodníku čp Realizace pracoviště CZECH-POINT na OU Rekonstrukce podlahy a výmalby zasedací místnosti hasičské zbrojnice Výkup pozemků ve stavebním obvodu Rybníčky miniduatlon, Setkání s důchodci, Mše k uctění památky Prof. R. Haši Oprava části budovy Normál provozování Cukrárny Koupě nemovitosti čp. 56 (Hegarovo) Vypracované dokumentace Dokumentace pro uzemní rozhodnutí Kanalizace a ČOV Kunovice Studie víceúčelového sportovně-kulturního centra obce (víceúčelové hřiště výletiště, rekonstrukce kulturního domu) Projekt Revitalizace Pod Polomskem ( druhý rybník + mokřad) Lipová alej Prof. Rudolfa Haši Obnova polních cest a remízků v katastru obce Rekonstrukce sloupu se sochou Panny Marie Zateplení OU a hasičské zbrojnice Změna vytápění v budově OU a hasičské zbrojnice Pasport kanalizace Kompostéry

7 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 7 Pasport místních komunikací Změna č.3 ÚP průmyslová zóna Návrh nového územního plánu obce Kunovice Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace (PRVKUK) Projektová dokumentace Stavební obvod Rybníčky (dokumentace pro územní rozhodnutí) Projektová dokumentace na parkoviště u kaple Projektová dokumentace na obnovu obecních vývěsních desek před OU (vedle zastávky) a prostranství vedle zastávky Projekt na opravu zastávky před OU Projekt na opravu obecního rozhlasu s napojením na integrovaný záchranný systém Spolupráce a souhlas s realizací projektu fotovoltaické elektrárny Josef Haša, Tomáš Mareček, Josef Hruška Velkoplošná deratizace obce V průběhu měsíce září až října, bude v obci prováděna velkoplošná deratizace, zaměřená na hubení potkanů. Celou akci bude zabezpečovat zlínská firma Deratex, spol. s. r. o.. Bude použita chemická aplikace, což je dnes nejspolehlivější a nejrozšířenější způsob boje proti hlodavcům. Nástrahou budou jednorázové granulové antikoagulanty, které budou kladeny do kanalizační sítě, do nor a do vybraných objektů. Tyto nástrahy se vyznačují vysokou účinností vůči hlodavcům - 2,5 gramu spolehlivě zahubí potkana do hmotnosti 250 gramů, zatímco ostatní necílená zvířata by musela spotřebovat podstatně větší množství, aby došlo k jejich otravě (pes - cca 350 gramů, slepice až 1kg, kočka až 2kg). Ochranná deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví. Potkani jsou přenašeči původců řady nebezpečných onemocnění, přenosných i na člověka. Počet těchto onemocnění se pohybuje kolem třiceti a k nejvýznamnějším z nich patří mor, leptospirozy, a salmonelozy. Na druhém místě je snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci způsobují na potravinách, objektech, kanalizaci, komunikacích,kabelových rozvodech apod. Efektivnost celé akce je závislá na komplexnosti, což se neobejde bez spolupráce ostatních firem v obci a samotné spolupráce občanů. Proto se tímto na Vás obracíme s žádostí o pomoc a spolupráci při vyhledávání ohnisek výskytu hlodavců a zejména, abyste sami upozornili buď prostřednictvím obecního úřadu anebo kontaktováním pracovníků provádějící firmy na výskyt hlodavců ve svém nejbližším okolí. Ukončením velkoplošné deratizace práce firmy v obci nekončí. Firma bude provádět čtvrtletní kontroly míst nejvyššího výskytu hlodavců s položením dalších nástrah. Rovněž v těchto termínech očekáváme spolupráci občanů. V širším vědomí lidí je ochrana před hlodavci pojímána pouze jako jejich hubení. Nutno ji však chápat jako celý systém opatření směřujících k jejich regulaci a udržení jejich populace na co nejnižší úrovni. Proto pro zajištění co nejvyššího efektu, je třeba

8 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 8 provádět deratizaci pravidelně a zároveň uplatňovat preventivní opatření, která však předpokládají určité vědomosti obyvatelstva. Smyslem těchto preventivních opatření, je co nejvíce ztížit životní podmínky hlodavců, zamezit jim zbytečný přístup k potravě, do objektů, obydlí, znesnadnit jim hnízdění apod. Veškerá tato opatření zahrnují správné zacházení se smetím a odpadky, likvidaci černých skládek, vyvarování se zbytečného skladování nepoužívaného materiálu, kde všude by mohlo být vytvořeno prostředí pro hnízdění hlodavců. Dále je třeba chránit základy budov před pronikáním hlodavců, zabetonovat vchody do nor, opravit poškozené zdivo, případně oplechovat dolní části dveří hospodářských objektů, opravit kanalizační poklopy, pročistit kanalizaci, ničit porosty plevelů kolem budov a obydlí. Pravidelná kontrola a samotný zájem obyvatel, zabrání zasídlení hlodavců a včas signalizuje nutnost provedení represívního zásahu. Dodržujeme-li tyto zásady prevence, můžeme výskyt hlodavců podstatně snížit. Represívní zásahy a nutnost prevence vyplývá i ze samotné biologie potkana, který dospívá po 3 měsících, samice je březí pouze tři týdny a vrhá 3 až 7 krát do roka 5 až 15 mláďat. Jeden pár potkanů, může mít teoreticky až 800 potomků za rok. Abychom žili ve zdravém a hygienicky nezávadném prostředí, musíme považovat boj s hlodavci za trvalý úkol, kde je nutná vzájemná spolupráce mezi provádějící firmou, odpovědnými institucemi i samotnými občany. Ing. Josef Haša starosta obce Upozornění pro občany s evidenčním trvalým pobytem v sídle ohlašovny pobytu Kunovice Pravidla pro doručování písemností jsou nastavena tak, že úřední písemnost (obálka s pruhem) je považována za doručenou zpravidla po 10 dnech ode dne, kdy byla uložena a připravena k vyzvednutí u provozovatele poštovní služby (např.české pošty s.p.). Pokud adresát neurčí jinak, je mu písemnost doručována na adresu jeho trvalého pobytu. Adresa trvalého pobytu ohlašovně pobytu Kunovice je evidenční údaj, byla občanovi úředně přidělena ve správním řízení, jde o zákonnou fikci trvalého pobytu. Občan se na ohlašovně nezdržuje, ohlašovna pobytu není určena k bydlení a nevyplývají pro něj žádná práva k objektu ohlašovny pobytu. Občan zde nemá ani zřízenou poštovní schránku, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat. Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení u České pošty s.p. nastává fikce doručení. Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu Kunovice a nechce přijít o možnost, aby mu byly zásilky doručovány:

9 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 9 může na ohlašovně pobytu Kunovice nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány úřední písemnosti, může správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i ovou adresu, může si nechat zřídit datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít, může se domluvit s Českou poštou s.p. a zajistit si dosílání pošty na adresu, kterou České poště s.p. oznámí (placená služba) může si u České pošty s.p. zřídit P.O.BOX (placená služba). Ostatně tyto možnosti pro doručování písemností mohou využít všichni občané. Miniduatlon očima první ženy v cíli letošní ročník miniduatlonu je úspěšně za námi, tudíž je čas na rekapitulaci. Už od začátku srpna nám počasí nepřálo tak, jak jsme si představovali, ale stále jsme pevně věřili, že alespoň v sobotu vysvitne sluníčko. Jak pořadatelům, tak závodníkům, kteří si trať projeli, bylo více než jasné, že to letos nebude vůbec jednoduché. Nejenže byla trať narozdíl od loňského roku prodloužena, ale taky nás čekal závod blátivý a místy bolestivý. Přihlásil se rekordní počet 107 závodníků což bylo dvakrát tolik, než vloni konkurence byla opravdu veliká. Když jsem se v sobotu ráno probudila a podívala z okna, můj optimismus mě okamžitě přešel. Sice nepršelo, ale snad z každé světové strany se na Kunovice valily mraky a ve vzduchu visel déšť. Dala jsem si snídani a přestala přemýšlet nad tím, co by kdyby. Bratr mi mezitím opravil kolo namazal, promazal řetázek, dofoukal, no prostě udělal vše proto, aby se mi jelo co nejlépe. Nabrala jsem si všechny možné energy drinky, müsli tyčinky, carbogely to proto, kdyby mi náhodou během závodu docházel dech. Oblékla jsem se do sportovního a vyrazila za svým týmem na místo startu. Dobrá nálada nás ani náhodou neopouštěla a navíc jí přidal ještě fakt, že se mraky začaly nějakým zázrakem rozestupovat a ze soboty se nakonec vyklubal krásný slunný den. V rámci tréninku a rozcvičení jsem se jela projet a trošku se rozehřát - už v ten moment jsem si říkala: "Co Tě to proboha napadlo, nebylo by lepší pomáhat s organizací a někde v průběhu trati zapisovat a fandit?" Ale co už, dala jsem se na vojnu, musím bojovat. Před polednem, na které byl určen start, jsme se my závodníci začali shromažďovat na místě určeném k hromadnému odstartování. Z bezpečnostních důvodů jsem si stoupla do zadních řad, nechtěla jsem se zmrzačit hned zpočátku. Po krátkém proslovu starosty obce, který závod i odstartoval, se celý peleton rozjel kupředu. Přesně, jak jsem očekávala jeden dravec vedle druhého, všichni se zuřivě hnali dopředu, jen pár jedinců včetně mě si jelo tu svou jízdu. Pěkně bez stresu a nervů s možností zmrzačení se na trati, přece jen sem trať znala a

10 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 10 byla si vědoma toho, že musím své síly rozložit a šetřit se. Již před prvním kopcem jsem se ocitla na samém konci sil, ale tak je to u mě vždy ono chvíli trvá, než se svaly rozehřejí a dostanu se do tempa. I přes neslavný začátek se mi podařilo pro mnohé diváky téměř nemožné. Dojela jsem jako první žena do cíle. Bohužel nebylo to mou pevnou vůlí, odhodláním a ani momentální formou. Již v prvním kopci jsem si jako správná nešika špatně přehodila a moje přehazovačka to odnesla. Nevím, jak bych to přesně popsala, ale prostě z ničeho nic nefungovala. Kolo mi zůstalo na nejlehčím převodu a bohužel nebylo v mých silách ho opravit. Měla jsem na výběr, buď dojedu závod na nejlehčím převodu a všichni podél trati na mně budou pěkně dlouho čekat a nebo se prostě vrátím zpět a slíznu si tu hořkou smetanu neúspěchu. Ale pak jsem dostala nápad. Přibližně kilometr od cíle jsem počkala než přejedou první tři -ti nejlepší závodníci a vydala jsem se do cíle za nima. Dočkala jsem se bouřlivých ovací, potlesku a údivu. Takže i já jsem si alespoň na chvíli užila svou chvilku slávy. Vždyť jsem byla první ženou v cíli. Tento den byl opravdu vydařený a líbila se mně spolupráce všech spolků a organizací, které v naší obci jsou. Největší dík ovšem patří hlavnímu organizátorovi akce Tomáši Marečkovi. Chtěla bych mu říct: Tome klobouk dolů Martina Hermanová miniduatlon ( ) Letošního srpna již podruhé proběhl kunovický miniduatlon. A přípravy na něj byly znatelné. Každý vnímavý člověk jistě zaznamenal, že v obci se prohání více cyklistů, než bývá zvykem a že v kunovské hůře se to jen hemží nadšenými závodníky. Trasa byla letos ztížená byla prodloužená o 3 km a obohacená o minidrtič (pozn. red. Drtič je nejnáročnější kopec z celého závodu, který na kole vyjede cca 5 lidí ze 100, minidrtič není tak náročný, ale je dlouhý jak ), o dva brody (pozn. red. nepochopím, kdo zvládnul přejet ten první na kole, mě přes něj pomáhal p. Herman a tímto mu děkuji ) a samozřejmě o nový technický úsek (= kořeny, pařezy, hrboly a podobné libůstky). Dny před závodem cyklistice příliš nepřály počasí slibovalo, že závod bude plný adrenalinu, ještě v noci před závodem pršelo jen se lilo. Ale nakonec se počasí umoudřilo, příjemně pofukovalo a občas se i sluníčko ukázalo. Přestože všichni závodníci věděli, že na ně na trase v lese čekají tuny bahna, sjelo se jich na hasičské cvičiště do Kunovic 107. Ráno započaly hlavní přípravy, přicházeli pořadatelé a organizátoři. Mezi všemi těmi lidmi se občas zabělal bílý úbor zdravotníků, načež nám spadl kámen ze srdce. Už jen poslední povzbuzení, rozloučení s rodinou, připravit, START!! Nebudu popisovat celý průběh závodu, nebylo to lehké, nadřeli jsme se u toho, ale ten pocit euforie a potlesk fanoušků na konci stál za to! Nejlepším závodníkem byl Pavel Holec a závodnicí Jana Grygarová. Ale potlesk si zasloužili

11 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 11 úplně všichni, kdo se pro závod odhodlali. Je nutno dodat, že ani kunovjáci nezůstali pozadu a letos se jich přihlásilo asi 19, takže děkuji těmto odvážlivcům za reprezentaci naší obce a gratuluji panu Janoškovi za obhájení 29. místa v celkovém pořadí. Úspěšný loňský ročník již napovídal, že letošní akce bude povedená. A věřte, že byla! A dovolím si tvrdit, že byl loňský ročník překonán: přijelo dvakrát více závodníků, medailí bylo jak máku a i zábavy nakonec bylo spousta. Za zúčastněné závodníky děkuji všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří svým dílem přispěli této skvělé akci. Myslím si, že miniduatlon má dobrý potenciál stát se známou sportovní událostí. Vždyť i současně středoevropsky proslavený závod Oderská padesátka začínal s pouhými čtrnácti závodníky. miniduatlon je výjimečný i tím, že se jej účastní převážně amatérští závodníci. Takže doufám, že se ti, co se dosud odhodlávali, přestanou obávat a příště se jednoduše přihlásí! Sportu zdar! A příští rok na shledanou! Vladimíra Kuchaříková

12 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 12 Jubilanti v období říjen prosinec let 75. let Blinka Vladislav 60. let 81. let Gábová Jarmila Kundrátová Růžena Kuna Miroslav 65. let 82. let Hruška Josef Ochmanová Ludmila Matysková Eva Tajchlová Anna Keprtová Marie 84. let 70. let Preisler Josef Hermanová Helena Jménem obecního úřadu všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalším životě. Pokud si nepřejete být uveřejněni v naší rubrice jubilanti, napište nám na ovou adresu: nebo dejte prosím vědět na OÚ. Piráti z Karibiku 2010 Letos se již po čtvrté vydala Černá perla na plavbu do neklidných vod oceánů, aby s naloděnými piráty šťastně doplula do svého cíle. Piráti tentokrát hledali ztracenou Elizabeth, aby ji navrátili zpět do náruče Jacka Sperowa. Cestou je provázela bohyně Kalypsó, která jim pomáhala získat kouzelný škapulíř, pomoci kterého vysvodili Elizabethu ze spárů zlé mořské čarodějnice. Cestou překonávali nelehké překážky: museli si postavit záchranné čluny, nalodit se na loď, byli přepadeni a uvězněni na pustém ostrově, odkud se dostali jen s pomocí želvího voru a to ještě mnohé z nich pokousal lidožravý žralok, byla na ně uvalena kletba, postihla je slepota, onemocněl lodní kuchař, proto si sami připravovali pokrmy, podlehli přesile nepřátelských pirátů, byli spoutáni a o potravu se museli postarat se zavázanýma rukama. Navštívili ostrov Spravedlnosti, kde se seznámili s Velkým hlídačem a viděli výcvik Strážců ohně. Na dalším ostrově prošli Branou budoucnosti, kde se projeli na Pekelných strojích. Piráti museli projevit statečnost na Nočním

13 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 13 ostrově, který byl plný zlých mocností. V závěru dojeli na ostrov Hojnosti, kde navštívili Pirátský bar Nakonec se jim s pomocí Kalypsó opravdu podařilo škapulíř získat a vysvobozenou Elizabethu přivedli za Jackem Sperow, který jim na oplátku věnoval mapu pokladu. To není žádná pohádka, to se opravdu stalo v týdnu od 10. do 17. července na Pirátském táboře v Zajíčkově! A všechny statečné piráty, kteří se nebáli nalodit si můžete prohlédnout na snímku dole. Všem kteří statečně vypluli a dopluli děkuje Anna Hlavicová, Ivana Zajícová

14 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 14 Sbor dobrovolných hasičů INFO SPOLKŮ: 120 let založení SDH Nedávno proběhly oslavy 120 let trvání sboru. Na tyto oslavy jsme se chtěli pořádně připravit, aby jejich průběh byl zajímavý pro občany Kunovic. Od jara se pracovalo na našem sportovním areálu a pečlivě jsme vybírali programovou skladbu oslav. Jak tyto oslavy proběhly, posuďte sami. Líbilo se mi zapojení a zapálení všech lidí, které jsem oslovil, kteří se podíleli na hladkém průběhu oslav. Ženy pekly cukroví a zároveň se připravovaly na požární útok, nejstarší muži předvedli ukázku požárního útoku. Mladí hasiči ogaři a holky připravili krásný program pro děti a vůbec za sobotní akci smekám klobouk dolů. Milí bratři a sestry. Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc při oslavách 120 let SDH. Děkuji taky občanům, kteří nám fandí a přišli se pobavit a vidět své rodinné příslušníky, že tu hasiččinu stále zvládají. A také děkuji zatím neznámému občanovi, který se svým anonymem postaral o to, že naši hasičskou partu stmelil ještě víc. Takové a podobné akce bychom měli pořádat každý rok. A mohlo by se to jmenovat Tady žijeme, tady se bavíme. Nebuďme pasivní, vyrábějme si radost a pohodu sami. Vladimír Kuchařík starosta sboru Hasiči z Kunovic mají rekord Čas neuvěřitelných 16,84 sekund se povedl v neděli zaběhnout družstvu mužů z Kunovic. Tento fantastický výkon předvedli na soutěži v Provodovicích (PR), kde se konal poslední závod 16. ročníku Velké ceny OSH Přerov (dále VC) Memoriálu Leopolda Koutného. V letošním roce bylo do VC zařazeno 13 soutěží po celém přerovském okrese. Od roku 2008 je soutěž otevřená i pro družstva z ostatních okresů. Mužům z Kunovic se podařilo perfektně sehraným útokem vyhrát nejen soutěž v Provodovicích, ale dokázali vyhrát i doplňkovou soutěž celého ročníku soutěž O nejrychlejší útok Velké ceny. Sestřiky obou proudařů byly shodné a zastavily se na čase 16,84 s!! Je pro doplnění republikový rekord v požárním útoku je 16,46 s. V celkovém hodnocení ligy Kunovice skončily na bramborovém umístění, ale radost z rekordu překonala zklamání, že jim třetí místo uteklo jen o dva body. Kunovice se tímto výkonem zařadily mezi republikovou špičku. Vždyť čas pod 17 sekund dokáže v republice zaběhnout asi jen 15 družstev. Za SDH Kunovice Ing. Lenka Marečková vrchní fotograf

15 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 15 Včelaři v obci Letošní chladné jaro a léto,je příčinou, že bude letos menší produkce medu. Velmi chladný květen je příčinou, že se včeličky nemohly rozšiřovat, narodit se potřebné množství, aby mohly donést více medu, ale taky opýlit ovocné stromy. Loučení s prázdninami Poslední Srpnovou neděli, jsme se opět sešli u našeho rybníka, abychom kdo přišelse rozloučili s prázdninami. Byla možnost se zastřílet z luků, zahrát petange, zahrát fotbal, na závěr za pomalého stmívání si opéct donesený kabanos, při kytarách zazpívat krásné písničky. Na shledanou při příštích prázdninách Josef Hruška Kulturní akce v roce 2010 ( do prosince) v obci Kunovice Kdy? Co? Kde? Kontakt 25. září rybářské závody Rybník Polomsko 3.října 20.listopadu otevření naučné stezky Prof. R. Haši Setkání s důchodci katastr obce hasičské cvičiště hostinec Na Rozcestí Vlastimil Vašíček Obec Kunovice Obec Kunovice Pozvánka Občanské sdružení Ochránců přírody Kunovice zve všechny rybáře ale i nerybáře na,,rybářské závody,, které se konají 25. září 2010 na místním rybníce Polomsko. Prezentace je od 6:30 hod. Občerstvení je zajištěno

16 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 16 Pozvánka Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě v Kunovicích pořádá společenskou akci Přátelské setkání s důchodci, která se bude konat v sobotu 2o.listopadu 2010 v sále Hostince na rozcestí. Začátek : v 16,30 hod. (prosíme o dochvilnost) V kulturním programu vystoupí děti ze Základní školy Kunovice a krojovaná dechová hudba MORAVSKÁ VESELKA. Občerstvení je zajištěno. Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši hojnou účast. Sbor pro občanské záležitosti

17 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 17 INZERCE: K A M E N I C T V Í P A V L I Š T Í K J A R O S L A V Kunovice č 207 psč p.loučka, tel VÁM NABÍZÍ: Zhotovení,opravy a rekonstrukce nových a stávajících hrobů Broušení teraca, betonovaní základů Výroba a montáž nových pomníků Sekání a obnova písma zlato-stříbro-bílá-černá-bronzové plastické Prodej náhrobních doplňků nerez-bronz-žula-lampy-vázy-mísy-vitrínyrámečky-kříže Používaný materiál žula (teraco) dle výběru zákazníka Zaměření zakázky zdarma Dodací lhůty 3-5 týdnů dle náročnosti zakázky Kontakt na výše uvedené adrese a telefonním čísle LT stone s.r.o. výrobce replik akce na dušičkový sortiment Macešky, Chryzantémy, Thuje, Cypřiš, Hebe, Vřesy, Zemina na hroby, Mulčovací kůra Věnečky malé φ23 cm, střední φ26 cm a velké φ30 (celošiškové, lesní), Svíčky a další zboží. Na prodejně máme menší množství květin, při výběru většího množství, dodání do druhého dne. Začínáme , otevřeno od 10 do 17 hod. Kontakt: Tomáš Mareček, Areál ZD Kunovice

18 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 18

19 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 19

20 . podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 20 Příloha č.1 Články od přispěvovatelů nejsou upravovány. Uzávěrka dalšího čísla je Prosím o zasílání podkladů do nastávajícího čísla na popř. doneste podklady na Obecní úřad v Kunovicích.

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, David Vošmik,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 9. 2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Jaromír Čáp, ing. Vojtěch Pekař, Marie Nedbalová, Dana Kadlčková,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

obec Olbramice 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice dne 8. června 2015 Ověřovatelé: Ladislav Kopřiva Dušan Dutszák

obec Olbramice 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice dne 8. června 2015 Ověřovatelé: Ladislav Kopřiva Dušan Dutszák obec Olbramice 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Olbramice dne 8. června 2015 Ověřovatelé: Ladislav Kopřiva Dušan Dutszák Zapisovatel: Dagmar Křupková Přítomni: Omluveni: Vítězslav Bednář Ing. Iva

Více

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne

Obec Heřmanice Heřmanice 2, Frýdlant. Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne Obec Heřmanice Heřmanice 2, 464 01 Frýdlant Zápis č. 7/2015 Ze zasedání zastupitelstva obce dne 14. 12. 2015 Přítomní členové OZ: Vladimír Stříbrný, Iva Andrová, Taťána Maršounová, Josef Zadák, Roman Šimek

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne )

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne ) Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Janová Den konání: 22. února 2012 Začátek jednání: 17,00 hod. Místo konání: kancelář starosty obce Přítomni: viz. prezenční listina Konec jednání: 18,50 hod. 1.

Více

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod.

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince :30 hod. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 16. prosince 2016 16:30 hod. Přítomni: Omluveni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Jan Šnábl, Karel Adámek, Vladimír Vališ (na zasedání

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne

VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany VÝPIS USNESENÍ z 14.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 24.02.2016 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 145/16/ Z14 : ověřovatele

Více

Zápis ze zastupitelstva obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zastupitelstva obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zastupitelstva obce Šlapanov konaného dne 2.12.2013 ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu zahájení zasedání dne 2.12. 2013 v 17.30 hodin počet přítomných členů dle prezenční

Více

OBECNÍ ÚŘAD JAROV. ZÁPIS Č. 8/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obecního úřadu Jarov, které se uskutečnilo dne , od hod.

OBECNÍ ÚŘAD JAROV. ZÁPIS Č. 8/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obecního úřadu Jarov, které se uskutečnilo dne , od hod. OBECNÍ ÚŘAD JAROV ZÁPIS Č. 8/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obecního úřadu Jarov, které se uskutečnilo dne 16. 3. 2012, od 20 00 hod.. Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina).

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne 2.6.2014, konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zahájeno: 19:10 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Mgr. Anna Mottlová Malinová,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 58. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 2.12. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 14/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 14/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 14/2012 z 14. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 11. července 2012 V Horních Bludovicích dne

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 9/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 24.10.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,45 hod. Přítomni členové

Více

Pozvánka na Slavětínskou pouť

Pozvánka na Slavětínskou pouť Slavětínský zpravodaj místní zpravodaj obce slavětín 2/2015 4/2010 (duben, květen, červen) Pozvánka na Slavětínskou pouť vážení spoluobčané, silvestrovský večer definitivně ukončil rok 2010 a půlnoční

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 7/2015 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 20. 07. 2015 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Sodomková, p. Schönbauer.

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 24.11.2016 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Ing. Petr Kollert, MVDr. Dana

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Zápis č. 5/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 5/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 5/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř zasedací místnost Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 4. července 2016 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Jaruška

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 18. 5. 2016 v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Lívanec Jiří, Ing.

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne Obec Sviny Čj.4 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19.4.2009 Přítomni: Hosté : František David, Ing. František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Ing. Martin Havelda, Jan Radosta,

Více

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE. 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 63. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 17. 3. 2014 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 21.6. 2012 v 19.00 na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Aron Jiří, Hanuš Libor,

Více

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty

Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od hodin v kanceláři starosty Zápis ze 8. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 6. května 2009 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice městského

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne

VÝPIS USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne VÝPIS USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne 18. 5. 2017 Usnesení č. ZO-26-01-2017 Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zapisovatele zápisu z 26. zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 kterou se vydává požární řád obce OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne 14. 11. 2016 usnesením č. 2/16/2016 usneslo

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Obec Sedliště, Sedliště 271. č. 3/2007

Obec Sedliště, Sedliště 271. č. 3/2007 Obec Sedliště, 739 36 Sedliště 271 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Sedliště se na svém zasedání dne 17.12.2007 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě 29 odst.1

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen - září 2011 Vážení spoluobčané, koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

OBEC PODHRADNÍ LHOTA. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 13/2016

OBEC PODHRADNÍ LHOTA. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 13/2016 OBEC PODHRADNÍ LHOTA Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 13/2016 Místo: OÚ Podhradní Lhota Datum: 26.9.2016 Začátek: 18.00 hod. Ukončení: 21:00 hod Zahájení Předsedající: Petr Horáček Přítomni: Bc.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce Zápis z 29. zasedání Rady obce Huslenky, konané dne 20. ledna 2016 v kanceláři starosty obce Přítomni: Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká, Bc. Martin Schön, Antonín Vozák ml. Začátek:

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 19.4.2017 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více