podzim OBSAH RYCHLÉ INFORMACE 3/2010 (výběr)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "podzim OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz 3/2010 (výběr)"

Transkript

1 podzim /2010 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát nejen pracovní podzim. Pěkné počtení Vám přeje redakce. Poplatky za svoz odpadu Žádáme občany, kteří dosud nemají zaplaceny poplatky za svoz odpadu 2010, aby se dostavili na Obecní úřad v Kunovicích k jejich zaplacení. Hrobová místa Od se budou obnovovat nájemní smlouvy na hrobová místa na dalších deset let. Poplatky za nezměněná hrobová místa můžete platit již v průběhu listopadu 2010 na Obecním úřadě v Kunovicích. Zde také můžete provést případné změny. Vážení občané pomozte při sběru problémových odpadů z Vašich domácností. Pojízdná sběrna bude v naší obci přistavena dne v době od 9:05-9:45 hodin před Obecním úřadem. Odebírány budou pouze následující odpady: opotřebované pneumatiky, staré TV a rozhlasové přijímače včetně TV obrazovek a jiné elektrotechnické přístroje, chladničky. POZOR! Chladničky je nutno odevzdat kompletní, tj. včetně kompresoru a jeho součástí. Neodborná demontáž způsobí únik škodlivých freonů do ovzduší a tomu je nutno zabránit!! INFO OBCE OBSAH (výběr) Usnesení č. 29, 30 strana 2 Slovo starosty a místostarostů strana 4 Velkoplošná deratizace strana 7 INFO SPOLKŮ A ORGANIZACÍ SDH Kunovice strana 14 Včelaři, kulturní akce, pozvánky strana 15 PŘÍLOHY Úřední hodiny státní soc. podpory v Kelči strana 20 Zpravodaj čtvrtletník vydává Obecní úřad Kunovice 153, redakce: Tomáš Mareček tisk a distribuce: Obecní úřad Kunovice NEPRODEJNÉ uzávěrka dalšího čísla:

2 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 2 INFO OBCE: Usnesení č. 29 z řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 2. srpna 2010 ZO schvaluje : 29/1 program zasedání, včetně rozšíření programu o body 29/2 ověřovatele zápisu a návrhovou komisi 29/3 pasport komunikací, vypracovaný fy. Geodetické práce Ing. Michna a Ing. Palát 29/4 částku ,- Kč, na oslavy 120 let založení SDH Kunovice 29/5 dodavatele na opravu komunikace Na Luhu, fy. Alpine s.r.o. 29/6 dodavatele na projekt Kompostéry, fy. Geotest Brno 29/7 koupi ¾ pozemků KN 1348 a KN 1347 (Stavební obvod Rybníčky), za cenu ,- Kč 29/8 koupi pozemku PK 1336 (Stavební obvod Rybníčky), za cenu ,- Kč 29/9 prodej části pozemku KN 925/10 o výměře 42 m 2 (u Zavidčákového),za cenu dle znaleckého posudku 29/10 prodej pozemků: KN 1966/4, 29/1, 2014/1, p Vladimíru Dohnalovi, za cenu dle znaleckého posudku, KN 1966/3, 1966/5, p. Stanislavu Černochovi, za cenu dle znaleckého posudku, KN 1966/2, 29/2, p. Pšenicové, za cenu dle znaleckého posudku, s dodatkem na p.č. 1966/2 bude zřízeno věcné břemeno na inženýrské sítě, které tam již jsou 29/11 koupi pozemků PK 1737/4 o výměře m 2 a parcelní číslo PK 1737/5 o výměře m 2 (na Drahách), za ,- Kč 29/12 koupi pozemků z listu vlastnického číslo 144, za cenu 6,80 Kč / m 2 ZO pověřuje : 29/13 starostu obce podpisem smluv, body: 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12 ZO bere na vědomí : 29/14 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 29/15 informaci starosty - k průběhu projektů, které obecní zastupitelstvo připravuje - k průběhu podaných žádostí o dotaci 29/16 informaci místostarosty J. Hrušky - o plánovaných akcích v katastru naší obce 29/17 připomínky občanů

3 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 3 Usnesení č. 30 z řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 20. září 2010 ZO schvaluje : 30/1 program zasedání, včetně rozšíření programu o bod 30/2 ověřovatele zápisu a návrhovou komisi 30/3 koupi pozemků KN 1390/3 a 2015 (komunikace u nádraží u Pavelkového, Ochmanového), za cenu 25,- Kč /m 2 30/4 dodavatele atrakcí na dětském hřišti u ZŠ a MŠ Kunovice, fy. Hras spol. s r.o. z Havířova 30/5 nájemné na hřbitovní místo, 50,- Kč/rok, tedy 500,-Kč na10 let 30/6 dodavatele na celoplošnou deratizaci obce, fy. Deratex Zlín 30/7 smlouvu s městem Valašské Meziříčí na provedení stavby, informační tabule památek v obci 30/8 nájemce parcely č. PK1737/3 (pro provozování zemědělské výroby), soukromý zemědělec Marek KUNA 30/9 nájemce parcel č. PK1737/4, PK1737/5, KN1134, PK1343, PK1344, PK1340, PK1341, PK1342, PK1336, KN1349 (pro provozování zemědělské výroby), ZD Kelečsko se sídlem v Kelči 30/10 koupi ¼ vlastnického podílu na dražbě parcel KN 1348 a KN /11 smlouvu o právu provést stavbu na pozemku Zemědělské vodohospodářské správy (Stavební obvod Rybníčky) 30/12 finanční příspěvek TJ Sokol Kunovice, ve výši 5 000,- Kč 30/13 finanční příspěvek Ochránci přírody Kunovice, ve výši ,- Kč 30/14 rozpočtové opatření č.1 ZO pověřuje : 30/15 starostu obce podpisem smluv, body: 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11 ZO bere na vědomí : 30/16 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 30/17 informaci starosty - otevření naučné stezky prof. Rudolfa Haši - k průběhu dotací zpracovaných obcí 30/18 informaci místostarosty J. Hrušky - o průběhu projektů ve spolupráci s mikroregionem Valašskomeziříčsko-Kelečsko - o provedených pracích obecních zaměstnanců

4 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 4 Slovo starosty a místostarostů Vážení spoluobčané, dostává se vám poslední vydání zpravodaje, které připravuje stávající zastupitelstvo obce. V tomto zpravodaji se dočtete jednak novinky, které se v obci staly za poslední tři měsíce, ale i shrnutí vykonané práce za čtyři roky stávajícího volebního období. Práce v obci Pracovníci obecního úřadu pracovali v červnu na pokosu čtvrté seče v obci. Dostatek vláhy a následného tepla byly příčinou jejího rychlejšího růstu. Provedli jsme pokosení trávy kolem obecních cest k rybníku a na bývalém smetišti. Dále provedli náročnou opravu přelivu na našem rybníku. Zub času i neukázněnost návštěvníků byla příčinou provedení nutné opravy mostku k požeráku a hrany přelivu rybníka. Také byly vybagrovány a odvezeny nánosy z odkalovací nádrže nad rybníkem. Po letošních povodních bylo nutno vyčistit příkopy na Luhu ve směru od Loučky. Tato příkopa byla velmi zanesená zeminou. V rámci této akce byly vyčištěny všechny propustky (za toto bych chtěl poděkovat členům SDH Kunovice), opraven propustek na místní komunikaci na Luhu a na této komunikaci byl zrekonstruován i její povrch. Byla opravena střecha na naší márnici na hřbitově, do které zatékalo, opravila se střecha nad zadní budovou Normálu. Opravila se atika včetně jejího oplechování. Bylo provedeno vyrovnání a ozelenění hřiště u naší školy,dále jsme započali s pracemi na přípravě plochy pro instalaci nových dětských zařízení u základní školy. Tyto nové atrakce chceme instalovat do konce září letošního roku. Dále provádíme spolu s dodavatelem výkopové a instalační práce na nově budované naučné stezce Prof. Rudolfa Haši, která bude hotova do konce září. Vesnice roku V letošním roce jsme se zúčastnili soutěže o nejkrásnější vesnici roku, pořádanou Ministerstvem pro místní rozvoj. Hodnocení prováděla komise složená ze zástupců obcí, Zlínského kraje a ministerstva.. Ve Zlínském kraji se stala vesnicí roku obec Hvozdná my jsme obdrželi diplom za péči o naše důchodce. Sloup se sochou P. Marie V měsíci červenci proběhl kontrolní den v Brně u akademické sochařky Levinské. Po odkrytí vrchních vrstev byl objeven následující nápis - roku 1710(6) byla postavena,v roce 1820 skrze krupobití a povětří vyvrácena a postavena. Z výše uvedeného vyplývá, že tato památka bude mít již 300 let. Bohužel po odkrytí těchto vrstev bylo zjištěno, že poškození je větší než se předpokládalo, náklady na restaurování se tak zvýší a budou činit necelých Kč. Na financování

5 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 5 restaurování této sochy jsme počátkem září podali žádost o dotaci u Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko. O výsledku hodnocení této žádosti budeme vědět nejdříve za tři měsíce. Informace z mikroregionu Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro své obce připravuje tyto projekty: - Oprava autobusových zastávek termín dokumentace na stavební povolení do Rekonstrukce místních rozhlasů v obci - Výstavba cyklotrasy kolem železniční trati Kunovice Poličná předložení návrhu do Na všech těchto projektech se podílí i naše obec. V sobotu 4. září odpoledne jsme se zúčastnili slavnostního otevření části cyklostezky Bečva vedoucí z Jarcové do Valašského Meziříčí. Tato část stezky je jeden díl z celkem 141 km stezek, vedoucích valašskou krajinou od pramenů obou Bečev až po soutok s řekou Moravou. Nově vybudovanou stezku si projelo na 200 cyklistů. Celý den probíhal za mediální podpory rádia Apollo a pro všechny zúčastněné byl od hodin přichystán bohatý doprovodný program na koupališti. Na tuto stezku bude navazovat připravovaný projekt cyklostezky Poličná Kunovice. Komunální volby V termínu 15. a se budou konat komunální volby. Pro náš volební okrsek byly přijaty kandidátní listiny těchto stran či sdružení: 1 - Myslivecké sdružení Podhůří 2 - TOP KDU-ČSL 4 - Sdružení nezávislých - Hasiči Třídění odpadů v obci Obec má 5 míst kde mohou občané v obci třídit vyjmenované odpady. Množí se případy, kdy jsou na tato místa ukládány odpady, které tam nepatří (např. záchodové mísy, umyvadla, zašpiněné plasty, televizory, lednice apod.) Tyto druhy sbíráme jako objemový odpad 2x ročně a termín je řádně vyhlášen. Kompostéry V minulém vydání zpravodaje jsme Vás požádali o vyplnění dotazníku týkající se kompostérů. Vrátilo se nám ca 130 dotazníků. Zájem z řad občanů předčil naše očekávání, z tohoto důvodu je připraven projekt na nákup těchto kompostérů a na

6 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 6 podzim tohoto roku požádáme o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pokud by byla dotace schválena, projekt by se realizoval v průběhu roku Čtyřkolky v lese Bohužel je skoro již pravidlem, že do našeho lesa jezdí trávit volné chvíle majitelé čtyřkolek či terénních motocyklů. Boj proti těmto lidem není jednoduchý, proto bych chtěl všechny svědky, kteří někoho z těch na motorkách v lese poznali či ještě lépe pokud jej i vyfotografovali, aby toto předali na obecní úřad. Realizované akce a projekty Výměna oken v ZŠ a MŠ Kunovice Rekonstrukce školní jídelny Výměna dětských atrakcí u ZŠ a MŠ Kunovice (realizace do konce září 2010) Oprava lesní cesty pod Hůrou Naučná stezka prof. Haši Rekonstrukce vedení obecního rozhlasu a veřejného osvětlení (obecní úřad směr na Babice) Oprava cesty Na Luhu Výsadba nového lesa (po mýtní těžbě) na Polomsku a nad chatou (Pod Hůrou) Oprava plotu, chodníku a vodovodu na místním hřbitově Oprava křížů a památníků v obci Oprava chodníku čp Realizace pracoviště CZECH-POINT na OU Rekonstrukce podlahy a výmalby zasedací místnosti hasičské zbrojnice Výkup pozemků ve stavebním obvodu Rybníčky miniduatlon, Setkání s důchodci, Mše k uctění památky Prof. R. Haši Oprava části budovy Normál provozování Cukrárny Koupě nemovitosti čp. 56 (Hegarovo) Vypracované dokumentace Dokumentace pro uzemní rozhodnutí Kanalizace a ČOV Kunovice Studie víceúčelového sportovně-kulturního centra obce (víceúčelové hřiště výletiště, rekonstrukce kulturního domu) Projekt Revitalizace Pod Polomskem ( druhý rybník + mokřad) Lipová alej Prof. Rudolfa Haši Obnova polních cest a remízků v katastru obce Rekonstrukce sloupu se sochou Panny Marie Zateplení OU a hasičské zbrojnice Změna vytápění v budově OU a hasičské zbrojnice Pasport kanalizace Kompostéry

7 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 7 Pasport místních komunikací Změna č.3 ÚP průmyslová zóna Návrh nového územního plánu obce Kunovice Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace (PRVKUK) Projektová dokumentace Stavební obvod Rybníčky (dokumentace pro územní rozhodnutí) Projektová dokumentace na parkoviště u kaple Projektová dokumentace na obnovu obecních vývěsních desek před OU (vedle zastávky) a prostranství vedle zastávky Projekt na opravu zastávky před OU Projekt na opravu obecního rozhlasu s napojením na integrovaný záchranný systém Spolupráce a souhlas s realizací projektu fotovoltaické elektrárny Josef Haša, Tomáš Mareček, Josef Hruška Velkoplošná deratizace obce V průběhu měsíce září až října, bude v obci prováděna velkoplošná deratizace, zaměřená na hubení potkanů. Celou akci bude zabezpečovat zlínská firma Deratex, spol. s. r. o.. Bude použita chemická aplikace, což je dnes nejspolehlivější a nejrozšířenější způsob boje proti hlodavcům. Nástrahou budou jednorázové granulové antikoagulanty, které budou kladeny do kanalizační sítě, do nor a do vybraných objektů. Tyto nástrahy se vyznačují vysokou účinností vůči hlodavcům - 2,5 gramu spolehlivě zahubí potkana do hmotnosti 250 gramů, zatímco ostatní necílená zvířata by musela spotřebovat podstatně větší množství, aby došlo k jejich otravě (pes - cca 350 gramů, slepice až 1kg, kočka až 2kg). Ochranná deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví. Potkani jsou přenašeči původců řady nebezpečných onemocnění, přenosných i na člověka. Počet těchto onemocnění se pohybuje kolem třiceti a k nejvýznamnějším z nich patří mor, leptospirozy, a salmonelozy. Na druhém místě je snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci způsobují na potravinách, objektech, kanalizaci, komunikacích,kabelových rozvodech apod. Efektivnost celé akce je závislá na komplexnosti, což se neobejde bez spolupráce ostatních firem v obci a samotné spolupráce občanů. Proto se tímto na Vás obracíme s žádostí o pomoc a spolupráci při vyhledávání ohnisek výskytu hlodavců a zejména, abyste sami upozornili buď prostřednictvím obecního úřadu anebo kontaktováním pracovníků provádějící firmy na výskyt hlodavců ve svém nejbližším okolí. Ukončením velkoplošné deratizace práce firmy v obci nekončí. Firma bude provádět čtvrtletní kontroly míst nejvyššího výskytu hlodavců s položením dalších nástrah. Rovněž v těchto termínech očekáváme spolupráci občanů. V širším vědomí lidí je ochrana před hlodavci pojímána pouze jako jejich hubení. Nutno ji však chápat jako celý systém opatření směřujících k jejich regulaci a udržení jejich populace na co nejnižší úrovni. Proto pro zajištění co nejvyššího efektu, je třeba

8 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 8 provádět deratizaci pravidelně a zároveň uplatňovat preventivní opatření, která však předpokládají určité vědomosti obyvatelstva. Smyslem těchto preventivních opatření, je co nejvíce ztížit životní podmínky hlodavců, zamezit jim zbytečný přístup k potravě, do objektů, obydlí, znesnadnit jim hnízdění apod. Veškerá tato opatření zahrnují správné zacházení se smetím a odpadky, likvidaci černých skládek, vyvarování se zbytečného skladování nepoužívaného materiálu, kde všude by mohlo být vytvořeno prostředí pro hnízdění hlodavců. Dále je třeba chránit základy budov před pronikáním hlodavců, zabetonovat vchody do nor, opravit poškozené zdivo, případně oplechovat dolní části dveří hospodářských objektů, opravit kanalizační poklopy, pročistit kanalizaci, ničit porosty plevelů kolem budov a obydlí. Pravidelná kontrola a samotný zájem obyvatel, zabrání zasídlení hlodavců a včas signalizuje nutnost provedení represívního zásahu. Dodržujeme-li tyto zásady prevence, můžeme výskyt hlodavců podstatně snížit. Represívní zásahy a nutnost prevence vyplývá i ze samotné biologie potkana, který dospívá po 3 měsících, samice je březí pouze tři týdny a vrhá 3 až 7 krát do roka 5 až 15 mláďat. Jeden pár potkanů, může mít teoreticky až 800 potomků za rok. Abychom žili ve zdravém a hygienicky nezávadném prostředí, musíme považovat boj s hlodavci za trvalý úkol, kde je nutná vzájemná spolupráce mezi provádějící firmou, odpovědnými institucemi i samotnými občany. Ing. Josef Haša starosta obce Upozornění pro občany s evidenčním trvalým pobytem v sídle ohlašovny pobytu Kunovice Pravidla pro doručování písemností jsou nastavena tak, že úřední písemnost (obálka s pruhem) je považována za doručenou zpravidla po 10 dnech ode dne, kdy byla uložena a připravena k vyzvednutí u provozovatele poštovní služby (např.české pošty s.p.). Pokud adresát neurčí jinak, je mu písemnost doručována na adresu jeho trvalého pobytu. Adresa trvalého pobytu ohlašovně pobytu Kunovice je evidenční údaj, byla občanovi úředně přidělena ve správním řízení, jde o zákonnou fikci trvalého pobytu. Občan se na ohlašovně nezdržuje, ohlašovna pobytu není určena k bydlení a nevyplývají pro něj žádná práva k objektu ohlašovny pobytu. Občan zde nemá ani zřízenou poštovní schránku, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat. Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení u České pošty s.p. nastává fikce doručení. Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu Kunovice a nechce přijít o možnost, aby mu byly zásilky doručovány:

9 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 9 může na ohlašovně pobytu Kunovice nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány úřední písemnosti, může správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i ovou adresu, může si nechat zřídit datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít, může se domluvit s Českou poštou s.p. a zajistit si dosílání pošty na adresu, kterou České poště s.p. oznámí (placená služba) může si u České pošty s.p. zřídit P.O.BOX (placená služba). Ostatně tyto možnosti pro doručování písemností mohou využít všichni občané. Miniduatlon očima první ženy v cíli letošní ročník miniduatlonu je úspěšně za námi, tudíž je čas na rekapitulaci. Už od začátku srpna nám počasí nepřálo tak, jak jsme si představovali, ale stále jsme pevně věřili, že alespoň v sobotu vysvitne sluníčko. Jak pořadatelům, tak závodníkům, kteří si trať projeli, bylo více než jasné, že to letos nebude vůbec jednoduché. Nejenže byla trať narozdíl od loňského roku prodloužena, ale taky nás čekal závod blátivý a místy bolestivý. Přihlásil se rekordní počet 107 závodníků což bylo dvakrát tolik, než vloni konkurence byla opravdu veliká. Když jsem se v sobotu ráno probudila a podívala z okna, můj optimismus mě okamžitě přešel. Sice nepršelo, ale snad z každé světové strany se na Kunovice valily mraky a ve vzduchu visel déšť. Dala jsem si snídani a přestala přemýšlet nad tím, co by kdyby. Bratr mi mezitím opravil kolo namazal, promazal řetázek, dofoukal, no prostě udělal vše proto, aby se mi jelo co nejlépe. Nabrala jsem si všechny možné energy drinky, müsli tyčinky, carbogely to proto, kdyby mi náhodou během závodu docházel dech. Oblékla jsem se do sportovního a vyrazila za svým týmem na místo startu. Dobrá nálada nás ani náhodou neopouštěla a navíc jí přidal ještě fakt, že se mraky začaly nějakým zázrakem rozestupovat a ze soboty se nakonec vyklubal krásný slunný den. V rámci tréninku a rozcvičení jsem se jela projet a trošku se rozehřát - už v ten moment jsem si říkala: "Co Tě to proboha napadlo, nebylo by lepší pomáhat s organizací a někde v průběhu trati zapisovat a fandit?" Ale co už, dala jsem se na vojnu, musím bojovat. Před polednem, na které byl určen start, jsme se my závodníci začali shromažďovat na místě určeném k hromadnému odstartování. Z bezpečnostních důvodů jsem si stoupla do zadních řad, nechtěla jsem se zmrzačit hned zpočátku. Po krátkém proslovu starosty obce, který závod i odstartoval, se celý peleton rozjel kupředu. Přesně, jak jsem očekávala jeden dravec vedle druhého, všichni se zuřivě hnali dopředu, jen pár jedinců včetně mě si jelo tu svou jízdu. Pěkně bez stresu a nervů s možností zmrzačení se na trati, přece jen sem trať znala a

10 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 10 byla si vědoma toho, že musím své síly rozložit a šetřit se. Již před prvním kopcem jsem se ocitla na samém konci sil, ale tak je to u mě vždy ono chvíli trvá, než se svaly rozehřejí a dostanu se do tempa. I přes neslavný začátek se mi podařilo pro mnohé diváky téměř nemožné. Dojela jsem jako první žena do cíle. Bohužel nebylo to mou pevnou vůlí, odhodláním a ani momentální formou. Již v prvním kopci jsem si jako správná nešika špatně přehodila a moje přehazovačka to odnesla. Nevím, jak bych to přesně popsala, ale prostě z ničeho nic nefungovala. Kolo mi zůstalo na nejlehčím převodu a bohužel nebylo v mých silách ho opravit. Měla jsem na výběr, buď dojedu závod na nejlehčím převodu a všichni podél trati na mně budou pěkně dlouho čekat a nebo se prostě vrátím zpět a slíznu si tu hořkou smetanu neúspěchu. Ale pak jsem dostala nápad. Přibližně kilometr od cíle jsem počkala než přejedou první tři -ti nejlepší závodníci a vydala jsem se do cíle za nima. Dočkala jsem se bouřlivých ovací, potlesku a údivu. Takže i já jsem si alespoň na chvíli užila svou chvilku slávy. Vždyť jsem byla první ženou v cíli. Tento den byl opravdu vydařený a líbila se mně spolupráce všech spolků a organizací, které v naší obci jsou. Největší dík ovšem patří hlavnímu organizátorovi akce Tomáši Marečkovi. Chtěla bych mu říct: Tome klobouk dolů Martina Hermanová miniduatlon ( ) Letošního srpna již podruhé proběhl kunovický miniduatlon. A přípravy na něj byly znatelné. Každý vnímavý člověk jistě zaznamenal, že v obci se prohání více cyklistů, než bývá zvykem a že v kunovské hůře se to jen hemží nadšenými závodníky. Trasa byla letos ztížená byla prodloužená o 3 km a obohacená o minidrtič (pozn. red. Drtič je nejnáročnější kopec z celého závodu, který na kole vyjede cca 5 lidí ze 100, minidrtič není tak náročný, ale je dlouhý jak ), o dva brody (pozn. red. nepochopím, kdo zvládnul přejet ten první na kole, mě přes něj pomáhal p. Herman a tímto mu děkuji ) a samozřejmě o nový technický úsek (= kořeny, pařezy, hrboly a podobné libůstky). Dny před závodem cyklistice příliš nepřály počasí slibovalo, že závod bude plný adrenalinu, ještě v noci před závodem pršelo jen se lilo. Ale nakonec se počasí umoudřilo, příjemně pofukovalo a občas se i sluníčko ukázalo. Přestože všichni závodníci věděli, že na ně na trase v lese čekají tuny bahna, sjelo se jich na hasičské cvičiště do Kunovic 107. Ráno započaly hlavní přípravy, přicházeli pořadatelé a organizátoři. Mezi všemi těmi lidmi se občas zabělal bílý úbor zdravotníků, načež nám spadl kámen ze srdce. Už jen poslední povzbuzení, rozloučení s rodinou, připravit, START!! Nebudu popisovat celý průběh závodu, nebylo to lehké, nadřeli jsme se u toho, ale ten pocit euforie a potlesk fanoušků na konci stál za to! Nejlepším závodníkem byl Pavel Holec a závodnicí Jana Grygarová. Ale potlesk si zasloužili

11 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 11 úplně všichni, kdo se pro závod odhodlali. Je nutno dodat, že ani kunovjáci nezůstali pozadu a letos se jich přihlásilo asi 19, takže děkuji těmto odvážlivcům za reprezentaci naší obce a gratuluji panu Janoškovi za obhájení 29. místa v celkovém pořadí. Úspěšný loňský ročník již napovídal, že letošní akce bude povedená. A věřte, že byla! A dovolím si tvrdit, že byl loňský ročník překonán: přijelo dvakrát více závodníků, medailí bylo jak máku a i zábavy nakonec bylo spousta. Za zúčastněné závodníky děkuji všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří svým dílem přispěli této skvělé akci. Myslím si, že miniduatlon má dobrý potenciál stát se známou sportovní událostí. Vždyť i současně středoevropsky proslavený závod Oderská padesátka začínal s pouhými čtrnácti závodníky. miniduatlon je výjimečný i tím, že se jej účastní převážně amatérští závodníci. Takže doufám, že se ti, co se dosud odhodlávali, přestanou obávat a příště se jednoduše přihlásí! Sportu zdar! A příští rok na shledanou! Vladimíra Kuchaříková

12 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 12 Jubilanti v období říjen prosinec let 75. let Blinka Vladislav 60. let 81. let Gábová Jarmila Kundrátová Růžena Kuna Miroslav 65. let 82. let Hruška Josef Ochmanová Ludmila Matysková Eva Tajchlová Anna Keprtová Marie 84. let 70. let Preisler Josef Hermanová Helena Jménem obecního úřadu všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalším životě. Pokud si nepřejete být uveřejněni v naší rubrice jubilanti, napište nám na ovou adresu: nebo dejte prosím vědět na OÚ. Piráti z Karibiku 2010 Letos se již po čtvrté vydala Černá perla na plavbu do neklidných vod oceánů, aby s naloděnými piráty šťastně doplula do svého cíle. Piráti tentokrát hledali ztracenou Elizabeth, aby ji navrátili zpět do náruče Jacka Sperowa. Cestou je provázela bohyně Kalypsó, která jim pomáhala získat kouzelný škapulíř, pomoci kterého vysvodili Elizabethu ze spárů zlé mořské čarodějnice. Cestou překonávali nelehké překážky: museli si postavit záchranné čluny, nalodit se na loď, byli přepadeni a uvězněni na pustém ostrově, odkud se dostali jen s pomocí želvího voru a to ještě mnohé z nich pokousal lidožravý žralok, byla na ně uvalena kletba, postihla je slepota, onemocněl lodní kuchař, proto si sami připravovali pokrmy, podlehli přesile nepřátelských pirátů, byli spoutáni a o potravu se museli postarat se zavázanýma rukama. Navštívili ostrov Spravedlnosti, kde se seznámili s Velkým hlídačem a viděli výcvik Strážců ohně. Na dalším ostrově prošli Branou budoucnosti, kde se projeli na Pekelných strojích. Piráti museli projevit statečnost na Nočním

13 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 13 ostrově, který byl plný zlých mocností. V závěru dojeli na ostrov Hojnosti, kde navštívili Pirátský bar Nakonec se jim s pomocí Kalypsó opravdu podařilo škapulíř získat a vysvobozenou Elizabethu přivedli za Jackem Sperow, který jim na oplátku věnoval mapu pokladu. To není žádná pohádka, to se opravdu stalo v týdnu od 10. do 17. července na Pirátském táboře v Zajíčkově! A všechny statečné piráty, kteří se nebáli nalodit si můžete prohlédnout na snímku dole. Všem kteří statečně vypluli a dopluli děkuje Anna Hlavicová, Ivana Zajícová

14 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 14 Sbor dobrovolných hasičů INFO SPOLKŮ: 120 let založení SDH Nedávno proběhly oslavy 120 let trvání sboru. Na tyto oslavy jsme se chtěli pořádně připravit, aby jejich průběh byl zajímavý pro občany Kunovic. Od jara se pracovalo na našem sportovním areálu a pečlivě jsme vybírali programovou skladbu oslav. Jak tyto oslavy proběhly, posuďte sami. Líbilo se mi zapojení a zapálení všech lidí, které jsem oslovil, kteří se podíleli na hladkém průběhu oslav. Ženy pekly cukroví a zároveň se připravovaly na požární útok, nejstarší muži předvedli ukázku požárního útoku. Mladí hasiči ogaři a holky připravili krásný program pro děti a vůbec za sobotní akci smekám klobouk dolů. Milí bratři a sestry. Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc při oslavách 120 let SDH. Děkuji taky občanům, kteří nám fandí a přišli se pobavit a vidět své rodinné příslušníky, že tu hasiččinu stále zvládají. A také děkuji zatím neznámému občanovi, který se svým anonymem postaral o to, že naši hasičskou partu stmelil ještě víc. Takové a podobné akce bychom měli pořádat každý rok. A mohlo by se to jmenovat Tady žijeme, tady se bavíme. Nebuďme pasivní, vyrábějme si radost a pohodu sami. Vladimír Kuchařík starosta sboru Hasiči z Kunovic mají rekord Čas neuvěřitelných 16,84 sekund se povedl v neděli zaběhnout družstvu mužů z Kunovic. Tento fantastický výkon předvedli na soutěži v Provodovicích (PR), kde se konal poslední závod 16. ročníku Velké ceny OSH Přerov (dále VC) Memoriálu Leopolda Koutného. V letošním roce bylo do VC zařazeno 13 soutěží po celém přerovském okrese. Od roku 2008 je soutěž otevřená i pro družstva z ostatních okresů. Mužům z Kunovic se podařilo perfektně sehraným útokem vyhrát nejen soutěž v Provodovicích, ale dokázali vyhrát i doplňkovou soutěž celého ročníku soutěž O nejrychlejší útok Velké ceny. Sestřiky obou proudařů byly shodné a zastavily se na čase 16,84 s!! Je pro doplnění republikový rekord v požárním útoku je 16,46 s. V celkovém hodnocení ligy Kunovice skončily na bramborovém umístění, ale radost z rekordu překonala zklamání, že jim třetí místo uteklo jen o dva body. Kunovice se tímto výkonem zařadily mezi republikovou špičku. Vždyť čas pod 17 sekund dokáže v republice zaběhnout asi jen 15 družstev. Za SDH Kunovice Ing. Lenka Marečková vrchní fotograf

15 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 15 Včelaři v obci Letošní chladné jaro a léto,je příčinou, že bude letos menší produkce medu. Velmi chladný květen je příčinou, že se včeličky nemohly rozšiřovat, narodit se potřebné množství, aby mohly donést více medu, ale taky opýlit ovocné stromy. Loučení s prázdninami Poslední Srpnovou neděli, jsme se opět sešli u našeho rybníka, abychom kdo přišelse rozloučili s prázdninami. Byla možnost se zastřílet z luků, zahrát petange, zahrát fotbal, na závěr za pomalého stmívání si opéct donesený kabanos, při kytarách zazpívat krásné písničky. Na shledanou při příštích prázdninách Josef Hruška Kulturní akce v roce 2010 ( do prosince) v obci Kunovice Kdy? Co? Kde? Kontakt 25. září rybářské závody Rybník Polomsko 3.října 20.listopadu otevření naučné stezky Prof. R. Haši Setkání s důchodci katastr obce hasičské cvičiště hostinec Na Rozcestí Vlastimil Vašíček Obec Kunovice Obec Kunovice Pozvánka Občanské sdružení Ochránců přírody Kunovice zve všechny rybáře ale i nerybáře na,,rybářské závody,, které se konají 25. září 2010 na místním rybníce Polomsko. Prezentace je od 6:30 hod. Občerstvení je zajištěno

16 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 16 Pozvánka Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě v Kunovicích pořádá společenskou akci Přátelské setkání s důchodci, která se bude konat v sobotu 2o.listopadu 2010 v sále Hostince na rozcestí. Začátek : v 16,30 hod. (prosíme o dochvilnost) V kulturním programu vystoupí děti ze Základní školy Kunovice a krojovaná dechová hudba MORAVSKÁ VESELKA. Občerstvení je zajištěno. Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši hojnou účast. Sbor pro občanské záležitosti

17 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 17 INZERCE: K A M E N I C T V Í P A V L I Š T Í K J A R O S L A V Kunovice č 207 psč p.loučka, tel VÁM NABÍZÍ: Zhotovení,opravy a rekonstrukce nových a stávajících hrobů Broušení teraca, betonovaní základů Výroba a montáž nových pomníků Sekání a obnova písma zlato-stříbro-bílá-černá-bronzové plastické Prodej náhrobních doplňků nerez-bronz-žula-lampy-vázy-mísy-vitrínyrámečky-kříže Používaný materiál žula (teraco) dle výběru zákazníka Zaměření zakázky zdarma Dodací lhůty 3-5 týdnů dle náročnosti zakázky Kontakt na výše uvedené adrese a telefonním čísle LT stone s.r.o. výrobce replik akce na dušičkový sortiment Macešky, Chryzantémy, Thuje, Cypřiš, Hebe, Vřesy, Zemina na hroby, Mulčovací kůra Věnečky malé φ23 cm, střední φ26 cm a velké φ30 (celošiškové, lesní), Svíčky a další zboží. Na prodejně máme menší množství květin, při výběru většího množství, dodání do druhého dne. Začínáme , otevřeno od 10 do 17 hod. Kontakt: Tomáš Mareček, Areál ZD Kunovice

18 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 18

19 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 19

20 . podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 20 Příloha č.1 Články od přispěvovatelů nejsou upravovány. Uzávěrka dalšího čísla je Prosím o zasílání podkladů do nastávajícího čísla na popř. doneste podklady na Obecní úřad v Kunovicích.

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 20. srpna 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, David Vošmik,

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014

Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Zápis č. 22 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 27. 5. 2014 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Radim Špringl, Luboš Šmiraus, Dana Kozáková Hosté: viz. prezenční listina

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 16.4.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Věra Grubnerová,

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 35 ze dne 7. 4. 2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členi zastupitelstva obce P r o

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 7. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 02. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou.

ZÁPIS. Ověřovateli zápisu navrhla Ing. Pavlu Savincovou a Mgr. Bohuslavu Šlapákovou, zapisovatelem Janu Taušovou. ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 29. března 2012 od 19.00 hodin v přístavbě

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

ZPRAVODAJ 6/2015. Sběr a ukládání odpadů na území obce Soběšovice.

ZPRAVODAJ 6/2015. Sběr a ukládání odpadů na území obce Soběšovice. ZPRAVODAJ 6/2015 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice se bude konat ve středu 10. 6. 2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Soběšovicích. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1

Usnesení R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 č.j. MCH 4969/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 13. srpna 2008 R M 1 / 5 3 / 0 8 / 1 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města Chropyně a s t a n o

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Zápis č. 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 12. 5. 2014 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Starosta zahájil zasedání zastupitelstva Obcí Tuklaty a Tlustovousy v 18.05 hod., přivítal

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012

USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Obec Pouzdřany, Hlavní 99, Pouzdřany USNESENÍ z 2.zasedání Zastupitelstva obce Pouzdřany ze dne 16.04.2012 Zastupitelstvo obce schválilo: Bod č.1 Technický bod Usnesení č. 18/12/ Z2 : schvaluje za ověřovatele

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 6. září 2012 od 20:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Josef Hájek, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Josef Mareš,

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více