podzim OBSAH RYCHLÉ INFORMACE 3/2010 (výběr)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "podzim OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz 3/2010 (výběr)"

Transkript

1 podzim /2010 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát nejen pracovní podzim. Pěkné počtení Vám přeje redakce. Poplatky za svoz odpadu Žádáme občany, kteří dosud nemají zaplaceny poplatky za svoz odpadu 2010, aby se dostavili na Obecní úřad v Kunovicích k jejich zaplacení. Hrobová místa Od se budou obnovovat nájemní smlouvy na hrobová místa na dalších deset let. Poplatky za nezměněná hrobová místa můžete platit již v průběhu listopadu 2010 na Obecním úřadě v Kunovicích. Zde také můžete provést případné změny. Vážení občané pomozte při sběru problémových odpadů z Vašich domácností. Pojízdná sběrna bude v naší obci přistavena dne v době od 9:05-9:45 hodin před Obecním úřadem. Odebírány budou pouze následující odpady: opotřebované pneumatiky, staré TV a rozhlasové přijímače včetně TV obrazovek a jiné elektrotechnické přístroje, chladničky. POZOR! Chladničky je nutno odevzdat kompletní, tj. včetně kompresoru a jeho součástí. Neodborná demontáž způsobí únik škodlivých freonů do ovzduší a tomu je nutno zabránit!! INFO OBCE OBSAH (výběr) Usnesení č. 29, 30 strana 2 Slovo starosty a místostarostů strana 4 Velkoplošná deratizace strana 7 INFO SPOLKŮ A ORGANIZACÍ SDH Kunovice strana 14 Včelaři, kulturní akce, pozvánky strana 15 PŘÍLOHY Úřední hodiny státní soc. podpory v Kelči strana 20 Zpravodaj čtvrtletník vydává Obecní úřad Kunovice 153, redakce: Tomáš Mareček tisk a distribuce: Obecní úřad Kunovice NEPRODEJNÉ uzávěrka dalšího čísla:

2 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 2 INFO OBCE: Usnesení č. 29 z řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 2. srpna 2010 ZO schvaluje : 29/1 program zasedání, včetně rozšíření programu o body 29/2 ověřovatele zápisu a návrhovou komisi 29/3 pasport komunikací, vypracovaný fy. Geodetické práce Ing. Michna a Ing. Palát 29/4 částku ,- Kč, na oslavy 120 let založení SDH Kunovice 29/5 dodavatele na opravu komunikace Na Luhu, fy. Alpine s.r.o. 29/6 dodavatele na projekt Kompostéry, fy. Geotest Brno 29/7 koupi ¾ pozemků KN 1348 a KN 1347 (Stavební obvod Rybníčky), za cenu ,- Kč 29/8 koupi pozemku PK 1336 (Stavební obvod Rybníčky), za cenu ,- Kč 29/9 prodej části pozemku KN 925/10 o výměře 42 m 2 (u Zavidčákového),za cenu dle znaleckého posudku 29/10 prodej pozemků: KN 1966/4, 29/1, 2014/1, p Vladimíru Dohnalovi, za cenu dle znaleckého posudku, KN 1966/3, 1966/5, p. Stanislavu Černochovi, za cenu dle znaleckého posudku, KN 1966/2, 29/2, p. Pšenicové, za cenu dle znaleckého posudku, s dodatkem na p.č. 1966/2 bude zřízeno věcné břemeno na inženýrské sítě, které tam již jsou 29/11 koupi pozemků PK 1737/4 o výměře m 2 a parcelní číslo PK 1737/5 o výměře m 2 (na Drahách), za ,- Kč 29/12 koupi pozemků z listu vlastnického číslo 144, za cenu 6,80 Kč / m 2 ZO pověřuje : 29/13 starostu obce podpisem smluv, body: 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/10, 29/11, 29/12 ZO bere na vědomí : 29/14 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 29/15 informaci starosty - k průběhu projektů, které obecní zastupitelstvo připravuje - k průběhu podaných žádostí o dotaci 29/16 informaci místostarosty J. Hrušky - o plánovaných akcích v katastru naší obce 29/17 připomínky občanů

3 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 3 Usnesení č. 30 z řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice, konaného dne 20. září 2010 ZO schvaluje : 30/1 program zasedání, včetně rozšíření programu o bod 30/2 ověřovatele zápisu a návrhovou komisi 30/3 koupi pozemků KN 1390/3 a 2015 (komunikace u nádraží u Pavelkového, Ochmanového), za cenu 25,- Kč /m 2 30/4 dodavatele atrakcí na dětském hřišti u ZŠ a MŠ Kunovice, fy. Hras spol. s r.o. z Havířova 30/5 nájemné na hřbitovní místo, 50,- Kč/rok, tedy 500,-Kč na10 let 30/6 dodavatele na celoplošnou deratizaci obce, fy. Deratex Zlín 30/7 smlouvu s městem Valašské Meziříčí na provedení stavby, informační tabule památek v obci 30/8 nájemce parcely č. PK1737/3 (pro provozování zemědělské výroby), soukromý zemědělec Marek KUNA 30/9 nájemce parcel č. PK1737/4, PK1737/5, KN1134, PK1343, PK1344, PK1340, PK1341, PK1342, PK1336, KN1349 (pro provozování zemědělské výroby), ZD Kelečsko se sídlem v Kelči 30/10 koupi ¼ vlastnického podílu na dražbě parcel KN 1348 a KN /11 smlouvu o právu provést stavbu na pozemku Zemědělské vodohospodářské správy (Stavební obvod Rybníčky) 30/12 finanční příspěvek TJ Sokol Kunovice, ve výši 5 000,- Kč 30/13 finanční příspěvek Ochránci přírody Kunovice, ve výši ,- Kč 30/14 rozpočtové opatření č.1 ZO pověřuje : 30/15 starostu obce podpisem smluv, body: 30/3, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10, 30/11 ZO bere na vědomí : 30/16 kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání 30/17 informaci starosty - otevření naučné stezky prof. Rudolfa Haši - k průběhu dotací zpracovaných obcí 30/18 informaci místostarosty J. Hrušky - o průběhu projektů ve spolupráci s mikroregionem Valašskomeziříčsko-Kelečsko - o provedených pracích obecních zaměstnanců

4 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 4 Slovo starosty a místostarostů Vážení spoluobčané, dostává se vám poslední vydání zpravodaje, které připravuje stávající zastupitelstvo obce. V tomto zpravodaji se dočtete jednak novinky, které se v obci staly za poslední tři měsíce, ale i shrnutí vykonané práce za čtyři roky stávajícího volebního období. Práce v obci Pracovníci obecního úřadu pracovali v červnu na pokosu čtvrté seče v obci. Dostatek vláhy a následného tepla byly příčinou jejího rychlejšího růstu. Provedli jsme pokosení trávy kolem obecních cest k rybníku a na bývalém smetišti. Dále provedli náročnou opravu přelivu na našem rybníku. Zub času i neukázněnost návštěvníků byla příčinou provedení nutné opravy mostku k požeráku a hrany přelivu rybníka. Také byly vybagrovány a odvezeny nánosy z odkalovací nádrže nad rybníkem. Po letošních povodních bylo nutno vyčistit příkopy na Luhu ve směru od Loučky. Tato příkopa byla velmi zanesená zeminou. V rámci této akce byly vyčištěny všechny propustky (za toto bych chtěl poděkovat členům SDH Kunovice), opraven propustek na místní komunikaci na Luhu a na této komunikaci byl zrekonstruován i její povrch. Byla opravena střecha na naší márnici na hřbitově, do které zatékalo, opravila se střecha nad zadní budovou Normálu. Opravila se atika včetně jejího oplechování. Bylo provedeno vyrovnání a ozelenění hřiště u naší školy,dále jsme započali s pracemi na přípravě plochy pro instalaci nových dětských zařízení u základní školy. Tyto nové atrakce chceme instalovat do konce září letošního roku. Dále provádíme spolu s dodavatelem výkopové a instalační práce na nově budované naučné stezce Prof. Rudolfa Haši, která bude hotova do konce září. Vesnice roku V letošním roce jsme se zúčastnili soutěže o nejkrásnější vesnici roku, pořádanou Ministerstvem pro místní rozvoj. Hodnocení prováděla komise složená ze zástupců obcí, Zlínského kraje a ministerstva.. Ve Zlínském kraji se stala vesnicí roku obec Hvozdná my jsme obdrželi diplom za péči o naše důchodce. Sloup se sochou P. Marie V měsíci červenci proběhl kontrolní den v Brně u akademické sochařky Levinské. Po odkrytí vrchních vrstev byl objeven následující nápis - roku 1710(6) byla postavena,v roce 1820 skrze krupobití a povětří vyvrácena a postavena. Z výše uvedeného vyplývá, že tato památka bude mít již 300 let. Bohužel po odkrytí těchto vrstev bylo zjištěno, že poškození je větší než se předpokládalo, náklady na restaurování se tak zvýší a budou činit necelých Kč. Na financování

5 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 5 restaurování této sochy jsme počátkem září podali žádost o dotaci u Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko. O výsledku hodnocení této žádosti budeme vědět nejdříve za tři měsíce. Informace z mikroregionu Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro své obce připravuje tyto projekty: - Oprava autobusových zastávek termín dokumentace na stavební povolení do Rekonstrukce místních rozhlasů v obci - Výstavba cyklotrasy kolem železniční trati Kunovice Poličná předložení návrhu do Na všech těchto projektech se podílí i naše obec. V sobotu 4. září odpoledne jsme se zúčastnili slavnostního otevření části cyklostezky Bečva vedoucí z Jarcové do Valašského Meziříčí. Tato část stezky je jeden díl z celkem 141 km stezek, vedoucích valašskou krajinou od pramenů obou Bečev až po soutok s řekou Moravou. Nově vybudovanou stezku si projelo na 200 cyklistů. Celý den probíhal za mediální podpory rádia Apollo a pro všechny zúčastněné byl od hodin přichystán bohatý doprovodný program na koupališti. Na tuto stezku bude navazovat připravovaný projekt cyklostezky Poličná Kunovice. Komunální volby V termínu 15. a se budou konat komunální volby. Pro náš volební okrsek byly přijaty kandidátní listiny těchto stran či sdružení: 1 - Myslivecké sdružení Podhůří 2 - TOP KDU-ČSL 4 - Sdružení nezávislých - Hasiči Třídění odpadů v obci Obec má 5 míst kde mohou občané v obci třídit vyjmenované odpady. Množí se případy, kdy jsou na tato místa ukládány odpady, které tam nepatří (např. záchodové mísy, umyvadla, zašpiněné plasty, televizory, lednice apod.) Tyto druhy sbíráme jako objemový odpad 2x ročně a termín je řádně vyhlášen. Kompostéry V minulém vydání zpravodaje jsme Vás požádali o vyplnění dotazníku týkající se kompostérů. Vrátilo se nám ca 130 dotazníků. Zájem z řad občanů předčil naše očekávání, z tohoto důvodu je připraven projekt na nákup těchto kompostérů a na

6 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 6 podzim tohoto roku požádáme o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Pokud by byla dotace schválena, projekt by se realizoval v průběhu roku Čtyřkolky v lese Bohužel je skoro již pravidlem, že do našeho lesa jezdí trávit volné chvíle majitelé čtyřkolek či terénních motocyklů. Boj proti těmto lidem není jednoduchý, proto bych chtěl všechny svědky, kteří někoho z těch na motorkách v lese poznali či ještě lépe pokud jej i vyfotografovali, aby toto předali na obecní úřad. Realizované akce a projekty Výměna oken v ZŠ a MŠ Kunovice Rekonstrukce školní jídelny Výměna dětských atrakcí u ZŠ a MŠ Kunovice (realizace do konce září 2010) Oprava lesní cesty pod Hůrou Naučná stezka prof. Haši Rekonstrukce vedení obecního rozhlasu a veřejného osvětlení (obecní úřad směr na Babice) Oprava cesty Na Luhu Výsadba nového lesa (po mýtní těžbě) na Polomsku a nad chatou (Pod Hůrou) Oprava plotu, chodníku a vodovodu na místním hřbitově Oprava křížů a památníků v obci Oprava chodníku čp Realizace pracoviště CZECH-POINT na OU Rekonstrukce podlahy a výmalby zasedací místnosti hasičské zbrojnice Výkup pozemků ve stavebním obvodu Rybníčky miniduatlon, Setkání s důchodci, Mše k uctění památky Prof. R. Haši Oprava části budovy Normál provozování Cukrárny Koupě nemovitosti čp. 56 (Hegarovo) Vypracované dokumentace Dokumentace pro uzemní rozhodnutí Kanalizace a ČOV Kunovice Studie víceúčelového sportovně-kulturního centra obce (víceúčelové hřiště výletiště, rekonstrukce kulturního domu) Projekt Revitalizace Pod Polomskem ( druhý rybník + mokřad) Lipová alej Prof. Rudolfa Haši Obnova polních cest a remízků v katastru obce Rekonstrukce sloupu se sochou Panny Marie Zateplení OU a hasičské zbrojnice Změna vytápění v budově OU a hasičské zbrojnice Pasport kanalizace Kompostéry

7 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 7 Pasport místních komunikací Změna č.3 ÚP průmyslová zóna Návrh nového územního plánu obce Kunovice Plánu rozvoje vodovodů a kanalizace (PRVKUK) Projektová dokumentace Stavební obvod Rybníčky (dokumentace pro územní rozhodnutí) Projektová dokumentace na parkoviště u kaple Projektová dokumentace na obnovu obecních vývěsních desek před OU (vedle zastávky) a prostranství vedle zastávky Projekt na opravu zastávky před OU Projekt na opravu obecního rozhlasu s napojením na integrovaný záchranný systém Spolupráce a souhlas s realizací projektu fotovoltaické elektrárny Josef Haša, Tomáš Mareček, Josef Hruška Velkoplošná deratizace obce V průběhu měsíce září až října, bude v obci prováděna velkoplošná deratizace, zaměřená na hubení potkanů. Celou akci bude zabezpečovat zlínská firma Deratex, spol. s. r. o.. Bude použita chemická aplikace, což je dnes nejspolehlivější a nejrozšířenější způsob boje proti hlodavcům. Nástrahou budou jednorázové granulové antikoagulanty, které budou kladeny do kanalizační sítě, do nor a do vybraných objektů. Tyto nástrahy se vyznačují vysokou účinností vůči hlodavcům - 2,5 gramu spolehlivě zahubí potkana do hmotnosti 250 gramů, zatímco ostatní necílená zvířata by musela spotřebovat podstatně větší množství, aby došlo k jejich otravě (pes - cca 350 gramů, slepice až 1kg, kočka až 2kg). Ochranná deratizace se provádí především za účelem ochrany lidského zdraví. Potkani jsou přenašeči původců řady nebezpečných onemocnění, přenosných i na člověka. Počet těchto onemocnění se pohybuje kolem třiceti a k nejvýznamnějším z nich patří mor, leptospirozy, a salmonelozy. Na druhém místě je snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci způsobují na potravinách, objektech, kanalizaci, komunikacích,kabelových rozvodech apod. Efektivnost celé akce je závislá na komplexnosti, což se neobejde bez spolupráce ostatních firem v obci a samotné spolupráce občanů. Proto se tímto na Vás obracíme s žádostí o pomoc a spolupráci při vyhledávání ohnisek výskytu hlodavců a zejména, abyste sami upozornili buď prostřednictvím obecního úřadu anebo kontaktováním pracovníků provádějící firmy na výskyt hlodavců ve svém nejbližším okolí. Ukončením velkoplošné deratizace práce firmy v obci nekončí. Firma bude provádět čtvrtletní kontroly míst nejvyššího výskytu hlodavců s položením dalších nástrah. Rovněž v těchto termínech očekáváme spolupráci občanů. V širším vědomí lidí je ochrana před hlodavci pojímána pouze jako jejich hubení. Nutno ji však chápat jako celý systém opatření směřujících k jejich regulaci a udržení jejich populace na co nejnižší úrovni. Proto pro zajištění co nejvyššího efektu, je třeba

8 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 8 provádět deratizaci pravidelně a zároveň uplatňovat preventivní opatření, která však předpokládají určité vědomosti obyvatelstva. Smyslem těchto preventivních opatření, je co nejvíce ztížit životní podmínky hlodavců, zamezit jim zbytečný přístup k potravě, do objektů, obydlí, znesnadnit jim hnízdění apod. Veškerá tato opatření zahrnují správné zacházení se smetím a odpadky, likvidaci černých skládek, vyvarování se zbytečného skladování nepoužívaného materiálu, kde všude by mohlo být vytvořeno prostředí pro hnízdění hlodavců. Dále je třeba chránit základy budov před pronikáním hlodavců, zabetonovat vchody do nor, opravit poškozené zdivo, případně oplechovat dolní části dveří hospodářských objektů, opravit kanalizační poklopy, pročistit kanalizaci, ničit porosty plevelů kolem budov a obydlí. Pravidelná kontrola a samotný zájem obyvatel, zabrání zasídlení hlodavců a včas signalizuje nutnost provedení represívního zásahu. Dodržujeme-li tyto zásady prevence, můžeme výskyt hlodavců podstatně snížit. Represívní zásahy a nutnost prevence vyplývá i ze samotné biologie potkana, který dospívá po 3 měsících, samice je březí pouze tři týdny a vrhá 3 až 7 krát do roka 5 až 15 mláďat. Jeden pár potkanů, může mít teoreticky až 800 potomků za rok. Abychom žili ve zdravém a hygienicky nezávadném prostředí, musíme považovat boj s hlodavci za trvalý úkol, kde je nutná vzájemná spolupráce mezi provádějící firmou, odpovědnými institucemi i samotnými občany. Ing. Josef Haša starosta obce Upozornění pro občany s evidenčním trvalým pobytem v sídle ohlašovny pobytu Kunovice Pravidla pro doručování písemností jsou nastavena tak, že úřední písemnost (obálka s pruhem) je považována za doručenou zpravidla po 10 dnech ode dne, kdy byla uložena a připravena k vyzvednutí u provozovatele poštovní služby (např.české pošty s.p.). Pokud adresát neurčí jinak, je mu písemnost doručována na adresu jeho trvalého pobytu. Adresa trvalého pobytu ohlašovně pobytu Kunovice je evidenční údaj, byla občanovi úředně přidělena ve správním řízení, jde o zákonnou fikci trvalého pobytu. Občan se na ohlašovně nezdržuje, ohlašovna pobytu není určena k bydlení a nevyplývají pro něj žádná práva k objektu ohlašovny pobytu. Občan zde nemá ani zřízenou poštovní schránku, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat. Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení u České pošty s.p. nastává fikce doručení. Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu Kunovice a nechce přijít o možnost, aby mu byly zásilky doručovány:

9 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 9 může na ohlašovně pobytu Kunovice nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány úřední písemnosti, může správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti, může nahlásit i ovou adresu, může si nechat zřídit datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít, může se domluvit s Českou poštou s.p. a zajistit si dosílání pošty na adresu, kterou České poště s.p. oznámí (placená služba) může si u České pošty s.p. zřídit P.O.BOX (placená služba). Ostatně tyto možnosti pro doručování písemností mohou využít všichni občané. Miniduatlon očima první ženy v cíli letošní ročník miniduatlonu je úspěšně za námi, tudíž je čas na rekapitulaci. Už od začátku srpna nám počasí nepřálo tak, jak jsme si představovali, ale stále jsme pevně věřili, že alespoň v sobotu vysvitne sluníčko. Jak pořadatelům, tak závodníkům, kteří si trať projeli, bylo více než jasné, že to letos nebude vůbec jednoduché. Nejenže byla trať narozdíl od loňského roku prodloužena, ale taky nás čekal závod blátivý a místy bolestivý. Přihlásil se rekordní počet 107 závodníků což bylo dvakrát tolik, než vloni konkurence byla opravdu veliká. Když jsem se v sobotu ráno probudila a podívala z okna, můj optimismus mě okamžitě přešel. Sice nepršelo, ale snad z každé světové strany se na Kunovice valily mraky a ve vzduchu visel déšť. Dala jsem si snídani a přestala přemýšlet nad tím, co by kdyby. Bratr mi mezitím opravil kolo namazal, promazal řetázek, dofoukal, no prostě udělal vše proto, aby se mi jelo co nejlépe. Nabrala jsem si všechny možné energy drinky, müsli tyčinky, carbogely to proto, kdyby mi náhodou během závodu docházel dech. Oblékla jsem se do sportovního a vyrazila za svým týmem na místo startu. Dobrá nálada nás ani náhodou neopouštěla a navíc jí přidal ještě fakt, že se mraky začaly nějakým zázrakem rozestupovat a ze soboty se nakonec vyklubal krásný slunný den. V rámci tréninku a rozcvičení jsem se jela projet a trošku se rozehřát - už v ten moment jsem si říkala: "Co Tě to proboha napadlo, nebylo by lepší pomáhat s organizací a někde v průběhu trati zapisovat a fandit?" Ale co už, dala jsem se na vojnu, musím bojovat. Před polednem, na které byl určen start, jsme se my závodníci začali shromažďovat na místě určeném k hromadnému odstartování. Z bezpečnostních důvodů jsem si stoupla do zadních řad, nechtěla jsem se zmrzačit hned zpočátku. Po krátkém proslovu starosty obce, který závod i odstartoval, se celý peleton rozjel kupředu. Přesně, jak jsem očekávala jeden dravec vedle druhého, všichni se zuřivě hnali dopředu, jen pár jedinců včetně mě si jelo tu svou jízdu. Pěkně bez stresu a nervů s možností zmrzačení se na trati, přece jen sem trať znala a

10 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 10 byla si vědoma toho, že musím své síly rozložit a šetřit se. Již před prvním kopcem jsem se ocitla na samém konci sil, ale tak je to u mě vždy ono chvíli trvá, než se svaly rozehřejí a dostanu se do tempa. I přes neslavný začátek se mi podařilo pro mnohé diváky téměř nemožné. Dojela jsem jako první žena do cíle. Bohužel nebylo to mou pevnou vůlí, odhodláním a ani momentální formou. Již v prvním kopci jsem si jako správná nešika špatně přehodila a moje přehazovačka to odnesla. Nevím, jak bych to přesně popsala, ale prostě z ničeho nic nefungovala. Kolo mi zůstalo na nejlehčím převodu a bohužel nebylo v mých silách ho opravit. Měla jsem na výběr, buď dojedu závod na nejlehčím převodu a všichni podél trati na mně budou pěkně dlouho čekat a nebo se prostě vrátím zpět a slíznu si tu hořkou smetanu neúspěchu. Ale pak jsem dostala nápad. Přibližně kilometr od cíle jsem počkala než přejedou první tři -ti nejlepší závodníci a vydala jsem se do cíle za nima. Dočkala jsem se bouřlivých ovací, potlesku a údivu. Takže i já jsem si alespoň na chvíli užila svou chvilku slávy. Vždyť jsem byla první ženou v cíli. Tento den byl opravdu vydařený a líbila se mně spolupráce všech spolků a organizací, které v naší obci jsou. Největší dík ovšem patří hlavnímu organizátorovi akce Tomáši Marečkovi. Chtěla bych mu říct: Tome klobouk dolů Martina Hermanová miniduatlon ( ) Letošního srpna již podruhé proběhl kunovický miniduatlon. A přípravy na něj byly znatelné. Každý vnímavý člověk jistě zaznamenal, že v obci se prohání více cyklistů, než bývá zvykem a že v kunovské hůře se to jen hemží nadšenými závodníky. Trasa byla letos ztížená byla prodloužená o 3 km a obohacená o minidrtič (pozn. red. Drtič je nejnáročnější kopec z celého závodu, který na kole vyjede cca 5 lidí ze 100, minidrtič není tak náročný, ale je dlouhý jak ), o dva brody (pozn. red. nepochopím, kdo zvládnul přejet ten první na kole, mě přes něj pomáhal p. Herman a tímto mu děkuji ) a samozřejmě o nový technický úsek (= kořeny, pařezy, hrboly a podobné libůstky). Dny před závodem cyklistice příliš nepřály počasí slibovalo, že závod bude plný adrenalinu, ještě v noci před závodem pršelo jen se lilo. Ale nakonec se počasí umoudřilo, příjemně pofukovalo a občas se i sluníčko ukázalo. Přestože všichni závodníci věděli, že na ně na trase v lese čekají tuny bahna, sjelo se jich na hasičské cvičiště do Kunovic 107. Ráno započaly hlavní přípravy, přicházeli pořadatelé a organizátoři. Mezi všemi těmi lidmi se občas zabělal bílý úbor zdravotníků, načež nám spadl kámen ze srdce. Už jen poslední povzbuzení, rozloučení s rodinou, připravit, START!! Nebudu popisovat celý průběh závodu, nebylo to lehké, nadřeli jsme se u toho, ale ten pocit euforie a potlesk fanoušků na konci stál za to! Nejlepším závodníkem byl Pavel Holec a závodnicí Jana Grygarová. Ale potlesk si zasloužili

11 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 11 úplně všichni, kdo se pro závod odhodlali. Je nutno dodat, že ani kunovjáci nezůstali pozadu a letos se jich přihlásilo asi 19, takže děkuji těmto odvážlivcům za reprezentaci naší obce a gratuluji panu Janoškovi za obhájení 29. místa v celkovém pořadí. Úspěšný loňský ročník již napovídal, že letošní akce bude povedená. A věřte, že byla! A dovolím si tvrdit, že byl loňský ročník překonán: přijelo dvakrát více závodníků, medailí bylo jak máku a i zábavy nakonec bylo spousta. Za zúčastněné závodníky děkuji všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří svým dílem přispěli této skvělé akci. Myslím si, že miniduatlon má dobrý potenciál stát se známou sportovní událostí. Vždyť i současně středoevropsky proslavený závod Oderská padesátka začínal s pouhými čtrnácti závodníky. miniduatlon je výjimečný i tím, že se jej účastní převážně amatérští závodníci. Takže doufám, že se ti, co se dosud odhodlávali, přestanou obávat a příště se jednoduše přihlásí! Sportu zdar! A příští rok na shledanou! Vladimíra Kuchaříková

12 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 12 Jubilanti v období říjen prosinec let 75. let Blinka Vladislav 60. let 81. let Gábová Jarmila Kundrátová Růžena Kuna Miroslav 65. let 82. let Hruška Josef Ochmanová Ludmila Matysková Eva Tajchlová Anna Keprtová Marie 84. let 70. let Preisler Josef Hermanová Helena Jménem obecního úřadu všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalším životě. Pokud si nepřejete být uveřejněni v naší rubrice jubilanti, napište nám na ovou adresu: nebo dejte prosím vědět na OÚ. Piráti z Karibiku 2010 Letos se již po čtvrté vydala Černá perla na plavbu do neklidných vod oceánů, aby s naloděnými piráty šťastně doplula do svého cíle. Piráti tentokrát hledali ztracenou Elizabeth, aby ji navrátili zpět do náruče Jacka Sperowa. Cestou je provázela bohyně Kalypsó, která jim pomáhala získat kouzelný škapulíř, pomoci kterého vysvodili Elizabethu ze spárů zlé mořské čarodějnice. Cestou překonávali nelehké překážky: museli si postavit záchranné čluny, nalodit se na loď, byli přepadeni a uvězněni na pustém ostrově, odkud se dostali jen s pomocí želvího voru a to ještě mnohé z nich pokousal lidožravý žralok, byla na ně uvalena kletba, postihla je slepota, onemocněl lodní kuchař, proto si sami připravovali pokrmy, podlehli přesile nepřátelských pirátů, byli spoutáni a o potravu se museli postarat se zavázanýma rukama. Navštívili ostrov Spravedlnosti, kde se seznámili s Velkým hlídačem a viděli výcvik Strážců ohně. Na dalším ostrově prošli Branou budoucnosti, kde se projeli na Pekelných strojích. Piráti museli projevit statečnost na Nočním

13 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 13 ostrově, který byl plný zlých mocností. V závěru dojeli na ostrov Hojnosti, kde navštívili Pirátský bar Nakonec se jim s pomocí Kalypsó opravdu podařilo škapulíř získat a vysvobozenou Elizabethu přivedli za Jackem Sperow, který jim na oplátku věnoval mapu pokladu. To není žádná pohádka, to se opravdu stalo v týdnu od 10. do 17. července na Pirátském táboře v Zajíčkově! A všechny statečné piráty, kteří se nebáli nalodit si můžete prohlédnout na snímku dole. Všem kteří statečně vypluli a dopluli děkuje Anna Hlavicová, Ivana Zajícová

14 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 14 Sbor dobrovolných hasičů INFO SPOLKŮ: 120 let založení SDH Nedávno proběhly oslavy 120 let trvání sboru. Na tyto oslavy jsme se chtěli pořádně připravit, aby jejich průběh byl zajímavý pro občany Kunovic. Od jara se pracovalo na našem sportovním areálu a pečlivě jsme vybírali programovou skladbu oslav. Jak tyto oslavy proběhly, posuďte sami. Líbilo se mi zapojení a zapálení všech lidí, které jsem oslovil, kteří se podíleli na hladkém průběhu oslav. Ženy pekly cukroví a zároveň se připravovaly na požární útok, nejstarší muži předvedli ukázku požárního útoku. Mladí hasiči ogaři a holky připravili krásný program pro děti a vůbec za sobotní akci smekám klobouk dolů. Milí bratři a sestry. Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc při oslavách 120 let SDH. Děkuji taky občanům, kteří nám fandí a přišli se pobavit a vidět své rodinné příslušníky, že tu hasiččinu stále zvládají. A také děkuji zatím neznámému občanovi, který se svým anonymem postaral o to, že naši hasičskou partu stmelil ještě víc. Takové a podobné akce bychom měli pořádat každý rok. A mohlo by se to jmenovat Tady žijeme, tady se bavíme. Nebuďme pasivní, vyrábějme si radost a pohodu sami. Vladimír Kuchařík starosta sboru Hasiči z Kunovic mají rekord Čas neuvěřitelných 16,84 sekund se povedl v neděli zaběhnout družstvu mužů z Kunovic. Tento fantastický výkon předvedli na soutěži v Provodovicích (PR), kde se konal poslední závod 16. ročníku Velké ceny OSH Přerov (dále VC) Memoriálu Leopolda Koutného. V letošním roce bylo do VC zařazeno 13 soutěží po celém přerovském okrese. Od roku 2008 je soutěž otevřená i pro družstva z ostatních okresů. Mužům z Kunovic se podařilo perfektně sehraným útokem vyhrát nejen soutěž v Provodovicích, ale dokázali vyhrát i doplňkovou soutěž celého ročníku soutěž O nejrychlejší útok Velké ceny. Sestřiky obou proudařů byly shodné a zastavily se na čase 16,84 s!! Je pro doplnění republikový rekord v požárním útoku je 16,46 s. V celkovém hodnocení ligy Kunovice skončily na bramborovém umístění, ale radost z rekordu překonala zklamání, že jim třetí místo uteklo jen o dva body. Kunovice se tímto výkonem zařadily mezi republikovou špičku. Vždyť čas pod 17 sekund dokáže v republice zaběhnout asi jen 15 družstev. Za SDH Kunovice Ing. Lenka Marečková vrchní fotograf

15 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 15 Včelaři v obci Letošní chladné jaro a léto,je příčinou, že bude letos menší produkce medu. Velmi chladný květen je příčinou, že se včeličky nemohly rozšiřovat, narodit se potřebné množství, aby mohly donést více medu, ale taky opýlit ovocné stromy. Loučení s prázdninami Poslední Srpnovou neděli, jsme se opět sešli u našeho rybníka, abychom kdo přišelse rozloučili s prázdninami. Byla možnost se zastřílet z luků, zahrát petange, zahrát fotbal, na závěr za pomalého stmívání si opéct donesený kabanos, při kytarách zazpívat krásné písničky. Na shledanou při příštích prázdninách Josef Hruška Kulturní akce v roce 2010 ( do prosince) v obci Kunovice Kdy? Co? Kde? Kontakt 25. září rybářské závody Rybník Polomsko 3.října 20.listopadu otevření naučné stezky Prof. R. Haši Setkání s důchodci katastr obce hasičské cvičiště hostinec Na Rozcestí Vlastimil Vašíček Obec Kunovice Obec Kunovice Pozvánka Občanské sdružení Ochránců přírody Kunovice zve všechny rybáře ale i nerybáře na,,rybářské závody,, které se konají 25. září 2010 na místním rybníce Polomsko. Prezentace je od 6:30 hod. Občerstvení je zajištěno

16 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 16 Pozvánka Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě v Kunovicích pořádá společenskou akci Přátelské setkání s důchodci, která se bude konat v sobotu 2o.listopadu 2010 v sále Hostince na rozcestí. Začátek : v 16,30 hod. (prosíme o dochvilnost) V kulturním programu vystoupí děti ze Základní školy Kunovice a krojovaná dechová hudba MORAVSKÁ VESELKA. Občerstvení je zajištěno. Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši hojnou účast. Sbor pro občanské záležitosti

17 podzim 2010 ZPRAVODAJ strana 17 INZERCE: K A M E N I C T V Í P A V L I Š T Í K J A R O S L A V Kunovice č 207 psč p.loučka, tel VÁM NABÍZÍ: Zhotovení,opravy a rekonstrukce nových a stávajících hrobů Broušení teraca, betonovaní základů Výroba a montáž nových pomníků Sekání a obnova písma zlato-stříbro-bílá-černá-bronzové plastické Prodej náhrobních doplňků nerez-bronz-žula-lampy-vázy-mísy-vitrínyrámečky-kříže Používaný materiál žula (teraco) dle výběru zákazníka Zaměření zakázky zdarma Dodací lhůty 3-5 týdnů dle náročnosti zakázky Kontakt na výše uvedené adrese a telefonním čísle LT stone s.r.o. výrobce replik akce na dušičkový sortiment Macešky, Chryzantémy, Thuje, Cypřiš, Hebe, Vřesy, Zemina na hroby, Mulčovací kůra Věnečky malé φ23 cm, střední φ26 cm a velké φ30 (celošiškové, lesní), Svíčky a další zboží. Na prodejně máme menší množství květin, při výběru většího množství, dodání do druhého dne. Začínáme , otevřeno od 10 do 17 hod. Kontakt: Tomáš Mareček, Areál ZD Kunovice

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

2 červen. Z obsahu. Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem

2 červen. Z obsahu. Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem 2 červen Poznáte? Tentokrát to jsou domy nové výstavby na sídlišti Nad stadionem Z obsahu Z jednání zastupitelstva Výsledky voleb do EP PoděkovánÍ V obci se staví za evropské peníze Vzpomínka na Karla

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč

noviny Kvasické První den ve škole Nový školní rok právě začíná Obsah: informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Cena 8,- Kč Třetího září začal školní rok 2007/2008. Pro některé je to nový začátek, kdy poprvé vstoupili do budovy školy jako žáci 1. třídy. Ve společenské místnosti žáky i jejich rodiče přivítali výchovná poradkyně,

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice

Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Zpravodaj obce Košťálov, Kundratice, Čikvásky, Valdice Košťálovské noviny Z jednání zastupitelstva Ročník VI číslo 2 13. dubna 2011 Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení bytu 1+1 v č.p. 182 (po Pilařových)

Více

TOPENÍ, VODA, PLYN KOUPELNOVÉ STUDIO Trávník 140, Kroměříž Tel.: 573 339 308, tel./fax: 573 343 216 www.harko.cz. číslo 8 ŘÍJEN 2012 ročník XVII

TOPENÍ, VODA, PLYN KOUPELNOVÉ STUDIO Trávník 140, Kroměříž Tel.: 573 339 308, tel./fax: 573 343 216 www.harko.cz. číslo 8 ŘÍJEN 2012 ročník XVII Stavební firma Kroměříž Kojetínská 3881 tel.: 573 330 279 www. roos.cz Dům vám zateplíme peníze vám ušetříme. TOPENÍ, VODA, PLYN KOUPELNOVÉ STUDIO Trávník 140, Kroměříž Tel.: 573 339 308, tel./fax: 573

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

Prázdninové bilancování

Prázdninové bilancování www.hodslavice.cz CERVENEC-srpen ˇ 2014 Prázdninové bilancování máme tady opět prázdniny a čas dovolených, ale život v obci běží na plné obrátky dál. Po červnu plném akcí sportovních i kulturních se o

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

HROBSKÉ LISTY BŘEZEN 2014

HROBSKÉ LISTY BŘEZEN 2014 zpravodaj Městského úřadu ZDARMA Starosti starosty Vážení spoluobčané, dovolte abych vás - čtenáře našich městských novin - pozdravil poprvé v roce 2014. Letošní zima byla velmi příznivá a tudíž jarní

Více

Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí Škola, vzdělávání Spolky, organizace Kultura, cestování Sport.

Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí Škola, vzdělávání Spolky, organizace Kultura, cestování Sport. květen - čer ven 2009 20 Inzerce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2009 Z P R AVO DA J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L AT I C E Z obsahu: Slovo starosty, poděkování Zpravodajství Zdraví, životní prostředí

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

a umí v lidech vidět dobro a zlo. A byl velmi vystrašen, když navštívil náš kostel v době konání mše

a umí v lidech vidět dobro a zlo. A byl velmi vystrašen, když navštívil náš kostel v době konání mše květen - čer ven 2010 Inzerce 24 BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2010 Z P R AVO DA J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L AT I C E Co se v příštím zpravodaji se dočtete? Jak probíhá rekonstrukce zdravotního

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín

Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vydává zastupitelstvo Obce Nový Malín Vážení spoluobčané, přiblížil se konec čtyřletého volebního období a je tedy čas se ohlédnout a stručně zhodnotit. Začneme přehledem nejdůležitějších realizovaných

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více